Årsmelding for. Leka kommune Foto: Steinar Garstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad"

Transkript

1 Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad

2 Leka kommune Folkemengde per :573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: Bankkonto: Adresse: 7994 Leka Sentralbord Telefaks E-post: Hjemmeside: Fylke: Nord-Trøndelag Rådmannens kommentarer 3 Økonomi 4 Ansv/tjeneste 101 Politisk virksomhet 8 Ansv/tjeneste 102 Kontroll og tilsyn 8 Ansv/tjeneste 103 Ungdomsråd 8 Ansv/tjeneste 111 Administrativ ledelse skole kommunenivå 10 Ansv/tjeneste 115 Kommuneplanens arealdel 11 Ansv/tjeneste 141 Stab/støtte 12 Ansv/tjeneste 143 Lekaposten 12 Ansv/tjeneste 144 IKT-tjenester 13 Ansv/tjeneste 221 Leka barne- og ungdomsskole 15 Ansv/tjeneste 241 Leka barnehage 19 Ansv/tjeneste 281 Bibliotek 21 Ansv/tjeneste 311 Legekontor 22 Ansv/tjeneste 321 Helsestasjon 23 Ansv/tjeneste 351 NAV sosial 27 Ansv/tjeneste 371 Hjemmesykepleien 28 Ansv/tjeneste 372 Hjemmehjelp 29 Ansv/tjeneste 373 Psykisk helsevern 30 Ansv/tjeneste 374 Ansvarsreformen 31 Ansv/tjeneste 375 Brukerstyrt assistanse 32 Ansv/tjeneste 381 Sykestue avdeling 33 Ansv/tjeneste 382 Sykestue kjøkken 35 Ansv/tjeneste 383 Sykestue vaskeri 36 Ansv/tjeneste 384 Styrket kjøkkentjeneste skolelunsj 37 Ansv/tjeneste 410 Faste eiendommer 38 Ansv/tjeneste 411 Teknisk administrasjon 38 Ansv/tjeneste 412 Oppmåling 39 Ansv/tjeneste 413 Samferdsel 40 Ansv/tjeneste 414 Brann 41 Ansv/tjeneste 415 Avløp 41 Ansv/tjeneste 431 Miljø 41 Ansv/tjeneste 451 Landbruk inkl. skogbruk 42 Ansv/tjeneste 452 Veterinærtjeneste 44 Ansv/tjeneste 454 Viltforvaltning 45 Ansv/tjeneste 456 Reisemålsutvikling 47 Ansv/tjeneste 473 Næring 51 Ansv/tjeneste 491 Kultur 51 Saker behandlet i kommunestyret

3 Rådmannens kommentar: Generelt Årsmelding og kommuneregnskapet er de hoveddokument kommunestyret får som grunnlag for å vurdere hvordan den kommunale driften har forløpt i budsjettåret sammenholdt med de forutsetninger politikerne har trukket opp for virksomheten gjennom vedtatte planer og årsbudsjett. Årsregnskap og årsberetning/-melding er dokumenter som kommunestyret selv skal vedta senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kontrollutvalget skal ha seg forelagt både regnskap og årsberetning og skal avgi sin uttalelse før revisjonsberetning og formannskapets innstilling om kommuneregnskapet, går til sluttbehandling i kommunestyret. Økonomi Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammeoverføringer Leka kommune kom i 2012 ut på pluss-siden økonomisk med kr gjennom bl.a bruk av merverdiavgift på investering. Dette beløpet ble i sin helhet satt av på fond for premieavvik. Dette gir et driftsresultat for 2012 med kr 0. Kommunen bør ha minst 3 % i netto driftsresultat for å være i økonomisk balanse og driftsresultatet følger ikke kravet om å være i økonomisk balanse. Av kommunes totale lånemasse på kr ,- er ca 32 % bundet opp til fastrente på fra 4,6 4,8 %. Flytende rente var pr på 2,0 % til 3,3 %. Innbyggertallet som er grunnlaget for rammeoverføringene, gikk i 2012 opp fra 573 til 574 innbyggere. Bolyst og arbeidsplasser er et nøkkelbegrep for økt innbyggertall. Administrasjon og drift Kommuneadministrasjon er liten. Administrasjonssituasjonen var i store deler av 2012 preget av sykefravær. Dette gjaldt rådmann og økonomileder. Kommunens ledelse og økonomikontroll bar preg av dette. Ny økonomileder tiltrådte 10. september Driften har vært preget av effektiv, men begrenset tjenesteproduksjon med bakgrunn i størrelsen på kommunens bemanning. Et stort pluss for Leka kommune er at kommuneplanens arealdel stod ferdig i Kommunestyret behandlet 122 saker i saker er ikke fullført. Dette gjelder: Sak 02/12 Sak 32/12 Sak 63/12 Sak 94/12 Klimaskog pilotprosjekt i Ytre Namdal og Bindal Saken ble utsatt til regjeringens klimaerklæringer er gjort tilgjengelig. Utgifter i forbindelse med restaurering av Årdalsstrand og utedo ved Årdalsstrand Tiltaket er ikke ferdigstilt. Teknisk område er bedt om å følge opp dette. Parkering og adgang til hurtigbåtbrygga Tiltaket er ikke ferdigstilt. Teknisk område er bedt om å følge opp dette. Kulturmarked vs. kommunens eget behov for det gamle NTE - bygget Ledig areal er ikke avertert for utleie. Oppnevnte arbeidsgruppe har ikke vurdert NTEbygget som egnede lokaler med tanke på fremtidige helsetjenester og omsorgsboliger i Leka kommune. HMS Helse, Miljø og Sikkerhet I kommunen er det 3 verneområder med hvert sitt hovedverneombud. Leka kommune er en IAbedrift og vil utfra en helhetsvurdering forlenge denne avtalen. Det totale sykefraværet i kommunen var på ca 750 dagsverk. Det tilsvarer ca. 3 årsverk en nedgang siden Ekstremværet Berit høsten 2011 berørte Leka kommune sterkt. Kommunen har gått til innkjøp av et nødstrømsaggregat stort nok til å dekke hele helsebygget. Det gjør bl.a. helsetjenester mulig ved langvarig strømbrudd. Aggregatet er montert i

4 Likestilling Kommunelovens 48 pkt 5 gjelder likestilling i kommunen. Kommunen hadde i 2012 i underkant av 56 årsverk. 20 % av årsverkene er besatt av menn. Dette beskriver stor kvinnelig dominans i alle områder i kommunen med unntak av uteområdet. I rådmannens ledergruppe på 4 personer er 2 menn og 2 kvinner. I tillegg møter Hovedtillitsvalgt som er kvinne. Det følges opp med lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Dette betyr at det ikke er kjønn som avgjør lønnsplassering, men kvalifikasjoner, ansvar og ansiennitet. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak/utlysinger med tanke på likestilling mellom kjønnene. Vi har ikke stor søkermengde til stillinger i Leka og kjønnsbalansen må komme i andre rekke. Kompetansebehov dekkes i delvis av små stillingsbrøker satt sammen til 100 % stillinger. Noe som er avgjørende for å kunne rekruttere nye arbeidstagere. Kommunen sliter med å rekruttere fagpersonell. Kommunen mangler arbeidskapital og det viser seg også vanskelig å rekruttere ufaglært. Kjøp av tjenester Leka kommune kjøper tjenester gjennom PPT. Barnevern som er en interkommunal tjeneste med Vikna som vertskommune. Tjenesten som brannsjef i Leka kommune kjøpes av Vikna kommune. Innkreving av havneavgift kjøpes gjennom Havnefogden i Vikna. Kommunen kjøper skoleplass for 3 elever ved Kjella skole. Revisjon utføres av KomRev og KomSek Trøndelag IKS Skogfaglige - og jordmortjenester kjøpes av Nærøy kommune Oppmålingstjeneste kjøpes av Ing Jorleif Lian A/S Overhalla. Økonomi: Fellesinntekter/fellesutgifter - Ansv./tj. 132 (økonomiavdelinga) Avvik på fellesinntekter og fellesutgifter: End. Tekst Avvik Inntekter Momskompensasjon investering Investeringstilskudd skole/sykestua Motpost avskrivninger/kalk.rente Delsum Skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd Bruk av fonds Utg. fordelt på områdene er ført direkte i ansv/tj Sum inntekter Utgifter Premieavvik, amort.tidl.år inkl. aga Div. fellesutgifter til fordeling Ikke fordelte fellesutgifter Leka sokn og andre trossamf Inkl. tjenesteyting Avsatt til fonds Delsum

5 Netto rente- og avdragsutgifter Overføring til kapitalregnskapet Sum utgifter Totaler Momskompensasjon på investeringer er blitt lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at bygging av omsorgsboliger ikke kom i gang og bygging av hurtigbåtkai ikke kom inn under momskomp-reglene. På grunn av at vi krever inn havneavgift kommer dette prosjektet inn under reglene for omsetning, på samme måte som ved utbygging av kloakk. Vi får da tilbake inngående merverdiavgift. Byggekostnadene vil derfor være uten merverdiavgift. Investeringstilskudd skole/sykestue kr ,- mindre enn beregnet på grunn av lavere rentenivå enn beregnet. Motpost avskrivninger og kalkulatorisk rente er inntektsført med kr ,- mer enn budsjettert. Dette har ingen innvirkning på regnskapsresultatet da tilsvarende utgifter er ført på områdene. Skatteinntekter har en positiv utvikling. Det er kommet inn kr mer enn budsjettert og kr mer enn i 2011 og kr mer enn i Rammetilskuddet budsjettert er det inkl. skjønnstilskudd på kr ,- til reiselivsutvikling, dette er ikke utbetalt i Det skyldes nok at det heller ikke er brukt av de midlene vi mottok i Rammetilskuddet er ytterligere kr lavere enn budsjettert, men kr høyere enn i 2011 (da er kr inkludert i rammetilskudd for 2011). Bruk av fonds budsjettert bruk av fond er ført direkte på de områdene de var vedtatt å brukes. Det var budsjettert med kr til bruk på Kong Herlaugs Sti (prosjekt 180) og kr til reiselivsutvikling (ansv/tj 470). Beløpene er ført direkte på områdene. Premieavvik er postert i henhold til forskriftenes 13. En ikke reell inntekt. Det er avsatt kun kr til fond for premieavvik. Dette er tilsvarende mindreforbruk for hele kommunen, men det er kr lavere enn budsjettert. Til senere fordeling fellesutgifter som ikke er fordelt er som følger: kto tap på fordringer kr ,- kto ansvarsreformen kr ,- Kto fordeling kurs, reiser kr ,- Kto til senere disponering kr ,- Ikke budsjetterte fellesutgifter som er fordelt er premieavvik og bruk av premiefond til å betale premie til KLP, og elevforsikringer. Leka sokn merforbruk på kr ,-, dette skyldes tjenesteyting. Kr er utbetalt til andre religiøse formål, det er kr mer enn budsjettert. Overføring fra drift til kapitalregnskapet. Vi mottok et ekstratilskudd fra fylkesmannen på grunn av stormen 2011 med kr Dette er brukt slik: Prosjekt 105 nødstrømsaggregat kr Gjenstår i drift kr Sykepengerefusjon. Spesielt for 2012 er at vi har hatt veldig mange og lange sykemeldinger. Leka kommune har mottatt totalt kr i sykelønnsrefusjon fra NAV i 2012, mens vi i 2011 mottok vi kr Det er innleid vikarer for kun som er registrert som sykevikar lang/kort og i tillegg kommer arbeidsgiveravgift og pensjon. Totalt blir det ca. kr i utgifter til innleide vikarer. Det viser at en unngår å leie inn vikarer, såfremt det ikke her helt nødvendig. 5

6 Dette kan nok igjen vise seg ved at en ikke har fått gjort alle oppgaver/er på etterskudd med en del oppgaver som ligger til de enkelte områdene. Likviditet. Kommunen har vesentlig dårligere likviditet ved slutten av 2012 enn ved slutten av Den er allikevel akseptabel. I februar 2009 ble det plassert 5 mill. kroner på kapitalkonto hos Storebrand. Denne ble avsluttet i november 2012 på grunn av likviditetsproblemer. Saldo ved avslutning var kr ,73. Saldo på driftskonto pr var på kr ,99. Sammensetning av inntekter. Av sum driftsinntekter ekskl. renter utgjør Skatteinntekter 15,06 % Rammetilskudd 54,81 % Brukerbetalinger 3,86 % Salgs- og leieinntekter 5,84 % Andre driftsinntekter 20,43 % Havneavgiften som ble innført i 2012 er inkludert i tallet for salgs- og leieinntekter. Dette viser at inntekter som i hovedsak er basert på innbyggertall er de bærende elementer i kommunens økonomi. Det er derfor viktig å ha fokus på å bevare og om mulig øke antall innbyggere i kommunen for å kunne fortsette å ha en forsvarlig økonomisk drift i årene framover. INNTEKTSUTVIKLING I LEKA KOMMUNE ÅR SKATTER (NETTO) RAMMETILSK. (NETTO) BRUKERBETALINGER SALGS- OG LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DR.INNT. EKSKL. RENTER INNTEKTSUTVIKLING SKATTER (NETTO) RAMMETILSK. (NETTO) BRUKERBETALINGER SALGS- OG LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT ÅR BTO.DR.RES

7 5 000 UTVIKLINGEN I BRUTTO DRIFTSRESULTAT BELØP I HELE TUSEN Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til overs etter at de har betalt de rene driftsutgiftene som lønn, utstyrsanskaffelser, vedlikehold, avskrivninger og diverse materiell. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. NETTO DRIFTSRESULTAT ÅR NTO. DR. RES BELØP I HELE TUSEN 0 (2 000) (4 000) Netto driftsresultat viser kommunens evne til å framskaffe midler til investeringer og avsetninger. Nøkkeltallet beregnes som brutto driftsresultat med fratrekk av netto rente- og avdragsutgifter og med tillegg av motpost avskrivninger. REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK Tall i hele tusen ÅR Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk UTVIKLINGEN I NETTO DRIFTSRESULTAT Helt siden 2005 har kommunens regnskap vist et regnskapsmessig mindreforbruk overskudd. Dette har gitt en mulighet til å bygge opp disposisjonsfond på til sammen kr ,- pr Dette er redusert til kr pr INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. 7

8 Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale (med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie. All tilgang på frie midler i investeringsregnskapet vil således måtte anses som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig samlet finansiell dekning for årets investeringsregnskap. Leka kommune har investert for totalt kr i Dette er finansiert med momskomp lik kr , lån kr , tilskudd kr , fond og avdrag formidl. Lån Viser for øvrig til note 12 i regnskapet. Gjeldsutvikling (Tall i 1000kr) ÅR Lånegjeld Lånegjeld pr innbygger Renter og avdrag Politisk virksomhet 102 Kontroll og tilsyn 103 Ungdomsråd Målsettinger og måloppnåelse Hovedsatsingsområder 2012 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Opprettholde samme aktivitetsnivå/ møtefrekvens i hht vedtatt møteplan. Aktivt eldreråd og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vedta møte- og aktivitetsplan for året. Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Det er avholdt 22 formannskapsmøter, og behandlet 128 saker, tre korte møter samme dag som kommunestyremøter og 7 møter utover vedtatt møteplan. Det er avholdt 11 kommunestyremøter og behandlet 122 saker. Dette er ett møte mindre enn vedtatt møteplan. Det er avholdt fire møter i eldrerådet. Leder ble innvilget fritak, ny leder ble valgt. To representanter fra eldrerådet deltok på eldrerådskonferansen på Inderøy sammen med sekretær. Representanter fra eldrerådet deltok på felles kurs for eldreråd i april sammen med Nærøy og Vikna. Aktivt ungdomsråd, mere aktivitet på høsten rettet mot UKM. Det er ikke avholdt møter i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ingen fra rådet hadde anledning til å delta på felles kurs i mars for kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede sammen med Nærøy og Vikna. Ungdomsrådet arrangerte workshop første helga i januar som forberedelse og inspirasjon til UKM. 15 ungdommer fra 5. klasse og oppover deltok. Ungdomsrådet deltok i planlegging og gjennomføring av ungdommens kulturmønstring på Leka i februar. 8

9 Aktivitetsøkning utover det planlagte Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv, interkommunale samarbeidsparter. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Leka kommune har ordfører i 80 % stilling. Penger til drift Områdene har hatt tilstrekkelig midler til daglig drift. Kompetanse Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Økonomi Ansv./tj.: 101 Politisk virksomhet Funksjon (er): 100 Styring og kontrollorganer Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Området har et mindreforbruk på møtegodtgjøring, tapt arbeidsinntekt, frikjøp, arbeidsgiveravgift, reise- oppholdsutgifter, bevertning og abonnement/faglitteratur tilsvarende kr ,-. Ikke budsjetterte utgifter til juridisk bistand kr ,- gjør at området totalt har et mindreforbruk på kr Ansv./tj.: 101 Politisk virksomhet Funksjon (er): 180 Diverse fellesutgifter Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Området har et mindreforbruk på møtegodtgjøring, tapt arbeidsinntekt tilsvarende kr ,-, Ansv./tj.: 101 Politisk virksomhet Funksjon (er): 285 Asylmottak og andre tjenester Driftsinntekter 00 0 Driftsutgifter Resultat Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen er flyttet fra funksjon 100 til funksjon 285. Ansv./tj.: 102 Kontroll og tilsyn Funksjon (er): 110 Kontroll og tilsyn Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Området har et mindreforbruk på kr ,-. Dette skyldes at kjøp av tjenester fra KomRev og KomSek ble budsjettert for høyt. 9

10 Ansv./tj.: 103 Ungdomsråd Funksjon (er): 180 Diverse fellesutgifter Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Området har et mindreforbruk på kr ,-. Dette skyldes lite aktivitet i rådet. Ingen som har søkt om midler til aktiviteter. Mål og tiltak som videreføres i 2013 Gjennomføre møter i hht vedtatt møteplan. Gjennomføre et godkjent valg til årets stortingsvalg. Økt aktivitet i ungdomsråd, eldreråd og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 111 Administrativ ledelse Målsettinger og måloppnåelse. Hovedsatsingsområder 2012 Aktivitetsøkning utover det planlagte Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv, interkommunale samarbeidsparter. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Rådmann 100 % Skolefaglig ansvarlig 40 % Området har hatt stor grad av sykefravær i perioden. Konstituering av rådmann har blitt løst ved bruk av egne ansatte i perioder, og ved bruk av ekstern bistand. Penger til drift Området har hatt tilstrekkelig midler til daglig drift. Kompetanse Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Området har hatt tilfredsstillende arbeidsverktøy. Økonomi. Ansv./tj.: 111 Administrativ ledelse Funksjon (er): 120 Administrasjon Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Området har et merforbruk på kr Overforbruket skyldes at lønnsutgifter som overstiger 6G ikke refunderes av NAV, samt at økonomileder fikk etterbetalt godtgjøring som assisterende rådmann perioden Mål og tiltak som videreføres i 2013 Utlysing og tilsetting av ny rådmann. Gjennomføre innsparingstiltak for å få budsjett og økonomiplan i balanse. 10

11 115 Kommuneplanens arealdel Målsettinger og måloppnåelse. Hovedsatsingsområder 2012 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse) Revidering av kommuneplanens arealdel Planprogram Revidering av kommuneplanens samfunnsdel Økonomiplanen Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak Gjennomføring i hht vedtatt planprogram. Oppfølging av førstegangs høring med gjennomgang av planbestemmelser og retningslinjer i dialog med regionale/statlige myndigheter. Andregangs høring gjennomført høsten Sluttbehandling ble utsatt til Etterarbeid og annonsering må gjennomføres i Aktivitetsøkning utover det planlagte Brukergrupper og utvikling i disse Kommuneplanens arealdel er et viktig verktøy for gjennomføring av kommunens overordna politikk, i tråd med nasjonale og regionale føringer. Dokumentet er viktig for løpende forvaltning og saksbehandling mht annet lovverk (PBL, jordlov,konsesjonslov e.t.c.) Målgruppen er alle som interesser knyttet til arealressurser i kommunen. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Kristin Floa var frikjøpt i 30 % fram til for sluttføring av revisjonen av kommuneplanens arealdel. Økonomi Ansv./tj.: 115 Kommuneplan Funksjon (er): 301 Plansaksbehandling Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Årsak til eventuelle avvik når det gjelder mer eller mindre forbruk: Mål og tiltak som videreføres i 2013 Oppfølging av planvedtak (k-sak 07/13). Ajourføring/ korrigering av bestemmelser, plankart og illustrasjoner/temakart Innsending av sosi-data til statens kartverk (nasjonal database) Signering av alle plandokumenter i saken Etablering av nettbasert digital innsynsløsning for publikum til plandokumentene Kunngjøring av planen Etablering av digital innsynsløsning for byggesaksbehandler Etablering av system for føring av planregister og registrering av dispensasjoner Det bør synliggjøres i budsjett og regnskap (og i kostra) de ressurser som totalt sett som brukes på kommuneplan-arbeidet i Leka (arealdel, samfunnsdel, økonomiplan, planstrategi). Det er ikke budsjettert med midler for kommuneplan i Dette er en utfordring som bør løses. 11

12 141 Stab/støtte 143 Lekaposten Målsettinger og måloppnåelse. Hovedsatsingsområder 2012 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse) Ferdigstille kommunens hjemmeside Etablere servicekontor, utarbeide prosedyrer og rutinebeskrivelser som blir tillagt kontoret Lage arkivplan Få på plass maskin- og programvare i ephorte. Legge forholdene til rette slik at all saksbehandling skjer i ephorte. Ekstern og intern opplæring. Rekruttering innen området stab/støtte Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Ny hjemmeside ble lagt ut februar/mars. Sakspapirer legges ut på hjemmesiden, sendes ikke ut lenger. Arbeidet er startet, rutinebeskrivelser og prosedyrer kompletteres etter hvert. Arbeidet ikke ferdig da området har hatt mye sykemeldinger i perioden som har Arkivplanen ble ferdig behandlet i kommunestyret i april, og oversendt Arkivverket. Tilbakemelding er at vi har laget en god og grundig arkivplan. Pga defekt maskinelt utstyr / problem med tilganger og programvare er saksbehandling i ephorte ikke tatt i bruk. Det er fremdeles et stort etterslep på skanning av post fra 2012, det er en forutsetning at man er ajour med post før opplæring i saksbehandling tar til. Ny økonomileder ble tilsatt i juni, med tiltredelse i oktober. Aktivitetsøkning utover det planlagte Stor grad av overlapping og stedfortredelse ved sykefravær har ført til økt arbeidsbyrde for mange innen området. Dette har gitt utforinger med å rekke over egen arbeidsoppgaver, oppdatering og rullering av planverk og reglementer. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv, interkommunale samarbeidsparter. Bistand øvrige avdelinger i organisasjonen. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Stab/støtte har 600 % stillingshjemler fordelt slik: Personal 50 % Skatteoppkrever 50 % Lekaposten 10 % Formannskapssekretær 90 % Ekspedisjon/sentralbord 100 % Fakturering/arkiv 50 % Budsjett/regnskap/lønn/remittering 250 % Området har hatt mye sykemeldinger i perioden, 50 % stilling fullt sykemeldt i 9 måneder, 100 % stilling sykemeldt i 10 måneder i 50 %, og en 100 % stilling fullt og delvis sykemeldt i til sammen 3 måneder. Engasjert medarbeider i oktober-desember for å avlaste fast ansatte i arbeid med å etablere servicetorg er i hovedsak brukt til å komme ajour med etterslep pga sykemeldinger. Penger til drift Området har hatt tilstrekkelig midler til daglig drift. Kompetanse Kompetansen innen området er god og fleksibel kunnskap utnyttes på tvers av arbeidsområdene. 12

13 Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Området har hatt tilfredsstillende arbeidsverktøy med unntak av maskin- og programvare for skanning av post og elektronisk fakturabehandling. Økonomi Ansv./tj.: 141 Stab/støtte Funksjon (er): 120 Administrasjon Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Området har et mindreforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak økt sykelønnsrefusjon, og fordelte lønnsutgifter som henførbare støttefunksjoner. Ansv./tj.: 143 Lekaposten Funksjon (er): 120 Administrasjon Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Området har et mindreforbruk på kr ,-. Mål og tiltak som videreføres i 2013 Skanning av faktura. Skanning av post/saksbehandling/utvalgsmodul ephorte. Fysisk flytting av materiale i fjernarkiv til godkjent lagringsforhold. Utbedre nærarkiv administrasjonsbygg. Rekruttering. 144 IKT-tjenester Målsettinger og måloppnåelse. Hovedsatsingsområder 2012 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Jmf. Drifts- og investeringsplan Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Ikke noe notable avvik Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Brukere: Kommunalt administrasjon; Legekontor, helsesøster; PLO; Lærere, barnehagen, biblioteket: Elever; Diverse brukere, gjester. Lokasjoner: Administrasjonsbygg; Legekontor; Sykestua; Skole, barnehagen, biblioteket. Dagens infrastruktur: Fiber til alle lokasjoner, eiet av kommunen; Server/nettverksrom på Lekatun og sammen med NTE i gamle NTE bygget; 13

14 Internett (NTE) via fiber over fjorden på 100 MB/s er på plass nå, reservetilkoblinga over NTE og Nærøy kommune; Egen e-post og filserver, felles servere i Vikna og Nærøy (økonomi, ephorte, PLO, barnevern, MinVakt); IP-telefonsentral over datanettverk som avskrives i 2013, fortsett brukbar; Liten reserve-server og enkelte reservekomponenter på nettverk - 20 timer oppsetts-tid ved brudd; Mobilt bredbånd og satellitt-telefoner havari-/krisesituasjoner. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet 1/2 stilling ved drift av lokalt server og nettverk, beredskap og eksterne avtaler på felles servere; Kritisk faktor er beredskapskapasitet i stor havarifall eller lynnedslag. Stillingsbrøken kan være uforandret ved foreslått utvikling men beredskapskapasiteten må sikres med eksterne avtaler/leverandører fra Namsos eller Brønnøysund og eventuelt Steinkjer; Det er meget viktig at vi har på plass 1-2 instruerte personer som kan utføre minimale handlinger etter telefonanvisninger fra ikt-ingeniør og/eller ikt-personal fra nabokommunene/iktleverandører; Beredskap, rutiner og prosedyrer for internettleveransen må kvalitetssikres i den nye NTE-avtalen den forhandles nå i Penger til drift Står i forhold til bemanning Kompetanse Bra Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Stort sett grei. Økonomi Ansv./tj.: 144 IKT-tjenester Funksjon (er): 120 Administrasjon Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Ved stormene Dagmar og Berit: 3 konsekutive lynskader på nettverk, server og IP-telefonsentral. Forsikringsoppgjøret ble nesten fullstendig innbetalt i fjor. Videokonferanseutstyr er på plass nå; Tilrettelagt for bruk med NAV-kontorene. Tilkobling til Statens Hus må opprettes. Brannradioen på Ordberget er fortsett ikke på plass 110 sentralen i Namsos er forsinket med leveransen og forsikringsoppgjør. Mål og tiltak som videreføres i 2013: Jmf. Drifts- og investeringsplan pluss diverse kommunestyrevedtak, Konsolidering og drifts-sikring av kommunalt infrastruktur på alle omrader, økning av arbeidstrivsel og motivasjon. 14

15 Ønsket utvikling: Radiostasjonen på Ordberget beholdes som reservetilkobling - avtalt med NTE teknisk ikke utførbar foreløpig; Felles server/nettverksrom med NTE i NTE-bygg - mindre lynnedslag-utsatt og nok plass til utstyr pluss en del felles beredskap på nettverk er på plass; Sikkert strømforsyning for 5-9 timer, auto-start - cirka delvis installert; Ny trådløs nett i alle bygg = kr tas gradvis over IKT-driftsbudsjett; Mobilt sentralbord eller ny IP-sentral for administrasjon og sykestua må kjøpes ved stort havari på dagens sentral. 221 Leka barne- og ungdomsskole Målsettinger og måloppnåelse. Hovedsatsingsområder 2012 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? IKT og digital kompetanse Kompetanseoppbygging hos lærere Godt skole- og læringsmiljø MOT - PALS Fysisk aktivitet og måltider i skolen Alle elever og lærere disponerer bærbar PC. Det er gjennomført noe kursing i forhold til bruken av LMS og i bruken av Office-programmer. Det er behov for mer kompetanseoppbygging innenfor IKT og digitale ferdigheter hos personalet, spesielt i forhold til pedagogisk bruk av programvare. Fagperson til teknisk drift og vedlikehold av IKTutstyr er nå på plass, men avsatt tid til skolen dekker på langt nær behovet. I forhold til nye kompetansekrav i kjernefagene for undervisningspersonalet, mangler skolen/kommunen fortsatt godkjent kompetanse i enkeltfag. En lærer har fullført videreutdanning i norsk med 60 stp. En lærer startet på 30 stp. videreutdanning i matematikk høsten 2011 og en lærer startet på 30 stp. videreutdanning i engelsk høsten Økt fokus på klasseledelse satsingsområde for GNIST prosjektet i Nord- Trøndelag i De lokale MOT-informantene gjør en utmerket jobb i forhold til Godt skole- og læringsmiljø. Skolen arbeider i tillegg med elevenes læringsmiljø internt og mot foreldrene gjennom PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljøer og samhandling). PALS er et skoleomfattende tiltak som omfatter alle elever og ansatte på alle skolens områder. Skolen har utarbeidet egen plan mot krenkende atferd. Kommunalt organisert skolelunsj alle skoledager kom i gang fra skolestart høsten Ordningen er frivillig og betinger påmelding fra foresatte som betaler en fast egenandel per mnd. Samtlige elever ved skolen er påmeldt ordningen som synes å fungere meget bra. Ansatte har anledning til å kjøpe lunsj til stipulert selvkost. Fysisk aktivitet blir ivaretatt gjennom kroppsøving og avsatte aktivitetstimer for mellomtrinnet. I tillegg gjennomføres aktivitetsdager med fokus på 15

16 Utdanningsvalg rådgivning - veiledning Entreprenørskap friluftsliv, idrett, ski og skøyter. Skolen bruker elektronisk opplegg for faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Dette i tillegg til hospitering ved vg. skoler og næringsliv. I tillegg informerer YNVS og Val vg. elevene ved skolebesøk her. Planlagt etterutdanning av rådgivere i YN er ikke kommet i gang ennå på grunn av manglende ressurser til samarbeid/koordinering mellom kommunene. Skolen har som mål å ha en elevbedrift på hvert hovedtrinn, men mangel på nødvendig og etterspurt kompetanse og ressurser har hindret dette. Aktivitetsøkning utover det planlagte Skolen hadde høsten grunnskoleelever (51 fra mars ved Kjella Friskole), 2 fremmedspråklige på særskilt norsk-/samfunnskunnskapsopplæring. Skolen overtok ansvaret for SFO fra Skolefritidsordningen hadde høsten påmeldte barn. Brukergrupper og utvikling i disse (inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Grunnskoleundervisning. Stabilt med en liten økning fra høsten Særskilt norsk og samfunnskunnskapsundervisning for fremmedspråklige. Spesialundervisning for voksne. Innenfor musikk- og kulturskolen er det fra en fast tilsatt kulturskolelærer i delstilling, fra skolestart høsten 2012 var det 29 påmeldte elever. Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Administrativ ressurs, rektor og ass. rektor til sammen: 80 % Daglig leder SFO (fra ): 40 %, derav 20 % adm. Lærerressurser til grunnskoleundervisning: 729 % (+ 63 % til spes.uv.) per Rådgiver: 9 % Elev-/SFO-assistent og leksehjelp: 60 % + 20 % (våren 2012, redusert til ca.45 % fra ). Musikk- og kulturskolen: 40 % stilling + engasjement på 20 % høsten 12 p.g.a. stor påmelding. Voksenopplæring; Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring: 35 % undervisningsstilling. Jfr. GSI-rapport pr Det er behov for timeressurser til å iverksette styrkings- og/eller hjelpetiltak/kurs for enkeltelever/grupper (ikke spesialundervisning). Det er også vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykemeldinger og permisjoner, det bør derfor vurderes å lyse ut og tilsette kvalifisert fastvikar. Tidsressursen til administrativ-, pedagogisk- og personalledelse ved skolen er liten i forhold til omfanget av oppgaver og betydelig mindre enn ved sammenlignbare skoler i andre kommuner. Skolen mangler også kontorteknisk personale. Penger til drift Leka kommune brukte i 2011 (SSB) 16,7 % av samlede netto driftsutgifter i kommunen til grunnskoleundervisning (KOSTRA 202). Til sammenligning kan nevnes at Nærøy kommune brukte 20,7 %, Vikna kommune 20,3 %, Fosnes kommune 16,2 % og Levanger kommune 22,7 %. Netto driftsutgifter grunnskolesektor (KOSTRA 202, 214, 215, 222 og 223) av kommunens samlede netto driftsutgifter utgjør for Leka kommune (2011) 23,3 %, Nærøy kommune 28,9%, Vikna kommune 25,9 %, Fosnes kommune 21,3 % og Levanger kommune 28,3 % (se vedlegg). Dette indikerer at satsingen på grunnskolen i Leka kommune er noe lavere enn i sammenlignbare kommuner. Kompetanse Alle lærere ved skolen har grunnutdanning som førskolelærer, allmennlærer eller universitet, men i forhold til nye kompetansekrav for tilsetting/undervisning i norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet (60 stp.) mangler skolen godkjent kompetanse i matematikk. Det er også fra 16

17 dep. signalisert nye kompetansekrav for undervisning i kjernefagene på mellomtrinnet (30 stp.) fra Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Skolen har etterslep på læremidler og utstyr innenfor noen fagområder, spesielt naturfag. IKTutstyret må fornyes gradvis hvert år. Annet Leike- og aktivitetsområdet ute og utstyret/apparater trenger fornying, vedlikehold og oppgradering, bl.a. med tanke på sikkerhet. Økonomi Ansv./tj.: 221 Leka b/u skole Funksjon (er): 202 Grunnskole Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Regnskapsmessig framstår funksjon 202 med et overskudd på: + kr ,- Ansv./tj.: 221 Leka b/u skole Funksjon (er): 383 Musikk og kulturskole Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Musikk- og kulturskolen kommer ut med et overskudd på: + kr 3.397,- Ansv./tj.: 221 Leka b/u skole (fra ) Funksjon (er): 215 SFO/leksehjelp Budsjett Regnskap Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Skolefritidsordningen kommer ut med et driftsunderskudd på: - kr ,-. Skolefritidsordningen var tidligere underlagt Leka barnehage. Undertegnede overtok ansvaret for skolefritidsordningen fra Underskuddet skyldes behov for økt bemanning fordi påmeldingen til SFO og leksehjelp mer enn doblet seg i Regnskapstekniske årsaker i forbindelse med fødselspermisjon er også medvirkende årsak. Underskuddet dekkes inn under grunnskolens og skoleetatens eget budsjett. Ansv./tj.: 221 Leka b/u skole Funksjon (er): 202, 215 og 383; sum Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Ansv./tjeneste 221 Leka barne- og ungdomsskole har et regnskapsmessig underskudd på: -kr ,- i Dette tilsvarer et - avvik på ca. 0,17 % av budsjetterte driftsutgifter. Ansv./tj.: 211 Skole komm.nivå Funksjon (er): 202 Grunnskole Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat

18 Grunnskole kommunenivå kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på: + kr ,-. Ansv./tj.: 211 Skole komm.nivå Funksjon (er): 213 Opplæring i norsk/samf. fremmedspråklige Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Funksjon 213 kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på: + kr ,- Økt aktivitet og økt statstilskudd i forhold til budsjett. Ansv./tj.: 211 Skole komm.nivå Funksjon (er): Skoleskyss Driftsinntekter 0 0 Driftsutgifter Resultat Funksjon 223 skoleskyss kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på: +kr 2.310,- Mindreforbruket skyldes mindre prisstigning på billetter en det var budsjettert med. Ansv./tj.: 211 Skole komm.nivå Funksjon (er): 231 Namdal Folkehøgskole Driftsinntekter 0 0 Driftsutgifter Resultat Årsak til eventuelle avvik når det gjelder mer eller mindreforbruk Regnskapsmessig overskudd på: + kr 369,- Ansv./tj.: 211 Skole komm.nivå Funksjon (er): 202, 213, 223 og 231; Sum Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Årsak til eventuelle avvik når det gjelder mer eller mindreforbruk Ansv./tjeneste 211 Skole kommunenivå har et regnskapsmessig overskudd på: +kr ,- I Årsaken framkommer i kommentarene over. Ansv./tj.: 211 og 221 Alle funksjoner; Totalsum Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Årsak til eventuelle avvik når det gjelder mer eller mindreforbruk totalt Ansvar/tjeneste 211 og 221, alle funksjoner, kommer i sum for 2012 ut med et regnskapsmessig overskudd på kr ,- Årsmeldingen er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall for 2012 pr Det må derfor tas forbehold om at endelige regnskapstall for 2012 kan avvike fra grunnlaget for denne årsmeldingen. Mål og tiltak som videreføres i Hovedsatsingsområdene fra 2012 videreføres i 2013 med spesielt fokus på følgende: Forsterket opplæring de fire første skoleårene for at elevene tidlig skal få gode grunnleggende ferdigheter, jfr. ekstra tilførte midler til kommunene for å øke lærertettheten på disse trinnene. 18

19 Nasjonal satsing på ungdomstrinnet; «Ny Giv», timetallsøkning og krav om minimum to valgfag. Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Yrkes- og utdanningsveiledning. Styrking av rådgiverressursen og kompetansen. Styrking av kompetansen hos undervisningspersonalet, spesielt i realfagene og IKT, jfr. vedtatte kompetanseplan for grunnskolen i Leka kommune. Økt fokus på elevenes læringsmiljø og klasseledelse PALS - GNIST. Satsing på å motarbeide mobbing / digital mobbing og krenkende atferd ved tiltak som kurs for elever, foreldre og ansatte ved bruk av ekstern kursholder innenfor digital kompetanse. Kompetanseoppbygging i forhold til innføring av nye valgfag på ungdomstrinnet. Flere av kommunens lærere nærmer seg raskt pensjonsalder rekruttering må være et annet viktig satsingsområde framover. 241 Leka barnehage Målsettinger og måloppnåelse. a) Hovedsatsingsområder 2012 Mål / tiltak / tjenestetilbud (beskrivelse). Målet til Leka barnehage er å drive en forsvarlig barnehage etter barnehageloven og ellers etter gjeldende lover og regelverk: Hovedmål er trivsel og godt samarbeid mellom alle parter, barn, foreldre og personalet. Leka kommune skal ha full barnehagedekning. Kompetanseheving. Forebygging av belastningsskader. Måloppnåelse/resultatanalyse. Hva skal skje med ikke oppnådde mål / gjennomførte tiltak? Det gjennomføres månedlig sjekk og internkontroll for brannvern, og internkontroll for kjøkken. Endringer og tips fra mattilsynet er utbedret. Internkontroll for barnehagen er ferdigstilt og godkjent av SU. Noe av arbeidet ute gjenstår fortsatt. Dette er arbeid som: Restaurering av utebua. Utelys ved utebua og ved parkeringsplassen. Personalet jobber aktivt for å skape et godt samarbeid. Kommunen hadde 100% barnehagedekning ved utgang av Fra august 2012 har den kun vært en avdeling ved Leka barnehage da barnetallet gikk ned og det ikke ble nok søkere til en småbarnsavdeling Kommunen har en kommunal barnehage. Barnehagen er fleksibel og bemanningen er en voksen pr.6 barn. Det har vært 2 felles kurs for personalet i 2012, dette har vært gjennom Premis. Det er ikke søkt fylket om kompetansemidler i Det er innkjøpte hjelpemidler for å forhindre belastningsskader, noen hjelpemidler blir benyttet andre blir mindre brukt. b) Aktivitetsøkning utover det planlagte Nedgang august I 2013 er det fem som begynner på skolen. Året etter er to. Hvor mange som kommer inn er usikkert. Brukergrupper og utvikling i disse. (Inkl. beskrivelse av hvem som er brukergrupper). Barnehagens brukergruppe er barn fra 1-6 år og deres foreldre. 19

20 Status på ressurser i driften. Eventuelle flaskehalser. Personell / arbeidskapasitet Det er en stabil og voksen arbeidsstokk på 6 ansatte. Alle med god erfaring. Det er fokus på forebygging av belastningsskader. Da arbeidet et fysisk tungt med løfting av små barn med mer. Press på arbeidskapasiteten avhenger av årstid. Ikke alle ansatte kan delta på samtlige aktiviteter, dette utfra helsemessige årsaker. Penger til drift 2010 var siste året med øremerkede statstilskudd per barn i barnehagen. I 2011 brukte barnehagen av fond til innkjøp og oppdatering av møbler inne. Kompetanse Styrer har førskolelærerutdanning. Pedagogisk leder på storbarnsavdeling har førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning. Ellers ufaglærte, men med en lang jobberfaring. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Innemiljø: Barnehagen er over 30 år gammel noe som merkes. Det er fortsatt behov for utskifting og oppussing. Kjøkkeninnredning er slitt og har behov for utskifting samt kjøkkenventilator. Gulvbeleggene i den gamle delen er de samme som da barnehagen ble bygd. De er vanskelig å vaske og bone da de er utslitte. Selve bygget er gammelt, og det er vanskelig å holde varmen både i det nye og gamle bygget. Varmepumpe er innsatt i gammel del, men i de verst kuldeperiodene må man i tillegg benytte panelovner. I nydelen er det også behov for varmepumpe, da vi ikke klarer å få opp temperaturen med kun panelovner. Ofte er det temp.på gr. Garderoben til ansatte er sammen med stellerommet til småbarna. ( Dette er uhygienisk.) Garderobe til barn, brukes som lekeareal. Det er et sårt behov for eget areal til garderobe for barn og voksne i barnehagen. Utemiljø: Utebua som skulle ferdigstilles i 2012 er fremdeles ikke ferdigstilt. Lys på parkeringsplassen og ved bua er fortsatt et stort behov. Det er ikke så enkelt i de mørkeste perioder å famle seg fram med hodelykt eller lys fra mobilen for å finne låsen til porten og samtidig se hvor man går. Er vi så heldige at vi kommer opp til trappa uten fall får vi lys fra utelysene der. Vinters tid er vi også ute til kl.16 enkelte ganger, ettersom det ikke er lys på utebua er det håpløst å kunne se inn i bua, og finne utstyr og leker der. I tider det er behov for brøyting ønsker vi at det er ferdigbrøytet til barnehagen åpner kl Ved brøyting opp til barnehagen må grinda stenges etter brøytinga er ferdig. Sandkassen skal fylles med ny sand hvert år. ( På våren.) Det er mange myrhull i skogsområdet, under regnperioder samles det vann som flere plasser blir til dype vannhull som er for store i forhold til hva som er tillatt i en barnehage. Ansv./tj.: 241 Leka barnehage Funksjon: 201 Førskole Driftsinntekter Driftsutgifter Resultat Mål og tiltak som videreføres i 20 Fortsetter fokus på godt samarbeid Forebygging av belastningsskader/helse til personalet. Ferdigstilling av utebua, belysning utvendig samt uteområdet. Trivsel blant små og store. 20

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Foto: Venke Strat Thorsen. Årsmelding

Foto: Venke Strat Thorsen. Årsmelding Foto: Venke Strat Thorsen 1 Leka kommune Folkemengde per 01.01.11:589 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994 Leka Sentralbord 743 87 000 Telefaks

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 19.06.12 1030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Saksgang: Utvalg FORMANNSKAP 14.05.13 KOMMUNESTYRET 30.05.13 Saknr: Tittel: 23/13 Innsparinger i den kommunale drift

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Årsmelding Leka kommune

Årsmelding Leka kommune 2013 1 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company 01.01.2013 1 Hondøyron Innhold Forord... 1 Organisasjonskart... 1 Økonomi... 1 Politisk... 1 Stab/støtte... 1 Utviklingsavdelingen...

Detaljer

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 Saknr: Tittel: 70/13 Økonomimelding 2. tertial 2013 Rådmannens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2014/226-1 Saksbehandler: Reidun Helmersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Økonomimelding

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Skolens årsmelding for 2010

Skolens årsmelding for 2010 Årsmelding 2010 Skolens årsmelding for 2010 a) Personalområdet: Ant kvinner 42 stk Antall menn 44 stk Sum ansatte 86 stk Sum årsverk 68,55 Gj.sn.alder 48 år HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Handikapinngang på Lekatun, ble ferdigstilt i 2010. Det skal nå være tilgjengelig for rullestolbrukere i alle kommunale offentlige bygg.

Handikapinngang på Lekatun, ble ferdigstilt i 2010. Det skal nå være tilgjengelig for rullestolbrukere i alle kommunale offentlige bygg. Rådmannens kommentar Økonomisk sett ble 2010 et godt år for Leka kommune. Et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 956 171,80 utgjør en stor andel i forhold til totalbudsjettet. Mindreforbruk innen enkelte

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer