Avdeling Kunstakademiet. Kvalitetsrapport 2011 Plan Dato Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling Kunstakademiet. Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012. Dato 10.10.2011. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1"

Transkript

1 Avdeling Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Dato Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1

2 OM KVALITETSARBEIDET VED AVDELINGEN Kunsthøgskolen har satt konkrete mål for å styrke og tydeliggjøre det faglige fokus - både i utviklingen, i undervisningen og i formidlingen av fagene. Kvalitetsarbeid som arbeidsform handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå disse målene. Det handler om å lytte til studenter, til de ansatte og til eksternes syn, og om å ha rutiner og beslutningsprosesser som sikrer at våre valg og prioriteringer er basert på faglige vurderinger. Gjennom dette arbeid innfrir vi samtidig krav som departement og NOKUT stiller til alle universiteter og høgskoler. Dekan leder kvalitetsarbeidet ved avdelingen. "Kvalitetsrapport og plan" er en sentral brikke i kvalitetsarbeidet. I den oppsummerer dekan avdelingens viktigste styrker og utfordringer. Dekan sørger for (i samarbeid med studieledere) å legge opp møteplaner for kollegiemøter, personalmøter, lærermøter o.likn. gjennom hele året. De vesentligste punkt som inngår i kvalitetsrapporten tas opp på disse møtene. Grunnlag for diskusjonene er bl.a. emneevalueringer, opptaks- og avgangsprotokoll, FoUrapport, studentundersøkelsen og tilbakemeldinger fra læringsmiljøutvalget. Administrasjonen bistår i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle prosessene som støtter den faglige aktiviteten (som opptaksprosessen, timeplanprosessen, avgangsprosess, emneevaluering, rekrutteringsprosesser, plan- og økonomiprosesser osv). Studentrepresentant (SU) skal inviteres til drøftinger om innholdet i kvalitetsrapport og plan. Kvalitetsrapport og plan leveres sammen med det årlige budsjettforslaget. FRIST 10. oktober INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering Utdanning Studietilbud Kvalitet i utdanningen Internasjonalt utdanningssamarbeid Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Stipendiater Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Formidling og samfunnskontakt Formidling Samfunnsutvikling, innovasjon og verdiskaping Organisasjon og forvaltning Virksomhetsforvaltning Kompetanse Økonomiforvaltning Samarbeid og arbeidsdeling Budsjettprioriteringer (2013) Forsidebilde: TEKST /fotograf Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 2

3 0. Innledning - kort oppsummering Oppnådde resultat i 2011 Opprettholdt stor og stabil søknadsmasse uteksaminering av 18 BA- og 19 MA studenter stor og aktiv kontaktflate overfor det internasjonale kunstfeltet (gjestelærere osv.) videreføring av FoU-prosjektet Urban Images: publikasjon lansert 22/10 styrket samarbeid med omkringliggende institusjoner økt transparens i styrings- og beslutningsprosesser analysert eksisterende romforhold, gjennomført arkitektonisk utbedring styrking av undervisning i kunsthistorie styrking av studentinitierte og deltakerbaserte undervisningsformer igangsatt utstillingsbasert undervisning med kuratorkompetanse Vesentligste utfordringer i 2012 Opprettholde deltakelsen i det internasjonale kunstfeltet Fysiske rammer: tilgang til egnede lokaler for å dekke studieprogrammenes behov, herunder galleri, prosjektrom til studentarbeid og fellesrom til praksisbasert undervisning; byggmessig tydeliggjøring av Kunstakademiet som egen faglig enhet innen Kunsthøgskolen, herunder sammenhengende undervisningslokaler inkl. på gulvplan. Studieplanrammer: evaluering og revidering av BA- og MA studieprogrammene, herunder vurdering av 5 årig studieløp, både i forhold til dagsaktuelle faglige krav og nye krav i kvalifikasjonsrammeverket. Implementering av revidert studieplan. Kompetanse: Fastholde Kunstakademiets eget fagfelt fine art og videreutvikle utdanning og forskning innen eget fagfeltet etter samlokalisering. tydeliggjøre og effektivisere stipendiatordningen på kunstakademiet styrking av utstillingsbasert undervisning med kuratorkompetanse styrking av undervisning i kunsthistorie med relevant kunsthistoriekompetanse. Formidling: styrket formidling av Kunstakademiets faglige ressurser, inkl. undervisningsaktivitet og FoU aktivitet, via internett og trykte publikasjoner. Samarbeid, nettverk: strategisk utbygging av nettverk og samarbeid med relevante fagmiljøer i Norge og utlandet. Rekruttering: opprettholde og styrke rekrutteringen til studiet, også internasjonalt. Utvikle og effektivisere Kunstakademiets bruk av og deltakelse i KHiO som struktur. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 3

4 1. Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. 1.1 Studietilbud Høyskolen skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Rekruttering Kunsthøgskolen skal gjennom rekrutteringen nå de fremste talentene og aktivt sikre mangfold i søkermassen. Potensielle søkere skal få god informasjon om Kunsthøgskolen og om hvert enkelt fagområde. Søkere skal vurderes ut i fra fastsatte kriterier for det enkelte studieprogram. Kunsthøgskolens samlede studentmasse skal reflektere en variert og allsidig bakgrunn og et bredt nasjonalt og internasjonalt mangfold. Rapport 2011 Generelt stabil og tilfredsstillende søkermengde. BA Markant overvekt av kvinnelige søkere (258) i forhold til menn (159). Stor andel søkere fra Norden, spesielt Sverige. 8 utenlandske søkere, hvorav 2 ikke-nordiske, kom inn. MA Markant overvekt av kvinnelige søkere (68) i forhold til menn (41). Viss nedgang i total antall søkere fra vårt eget BA-program som søker seg videre til MA programmet. 9 utenlandske, hvorav 7 ikke-nordiske, kom inn. I år varte den praktiske prøven i fem dager, mot tidligere seks dager, noe vi mener fungerte godt. Akademiets lokaler har fungert fint til denne prøven. Plan 2012 Fortsatt annonsering i norsk og utenlandske medier for å nå kvalifiserte søkere, spesielt ikke-nordiske søkere til MA; Kunstakademiets websider lett tilgjengelige og med adekvat innhold på engelsk. BA Nåværende rutiner for praktisk opptak opprettholdes, med tidsramme på 5 dager. MA Opptaksintervjuer skal opprettholdes. Mer offensiv, målrettet rekruttering av ikkenordiske søkere. NB For å oppnå ønskelig internasjonal søkermasse må Kunstakademiets websider og semesterplaner foreligge på engelsk. Koordinere dato for opptaksprøve med andre akademier i Norden. Vurdere fremtidige konsekvenser av økt konkurranse fra andre norske kunstutdanninger med høgskolestatus. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 4

5 Nøkkeltall Utvikling i studenttall og kandidattall 2011 prognose opptak stud. kand. Studieprogram 2012 tall tall 2012 prognose stud. kand. tall tall 2013 prognose stud. kand. tall tall BA jazzdans BA klassisk ballett BA moderne dans og samtidsdans MA Koreografi PPU i dans/teater Sum Balletthøgskolen BA Interiørarkitektur og møbeldesign BA Klær og kostyme BA Visuell kommunikasjon MA Design Sum Design BA Billedkunst - kunstakademiet MA Billedkunst - kunstakademiet Sum Kunstakademiet BA Kunstfag MA Kunstfag Sum Kunstfag Årsstudium opera årig operastudium på BA-nivå 2 3,5 1, MA Opera Sum Operahøgskolen BA Skuespiller Påbygging skuespiller BA Regi MA Regi 1 BA scenografi 4 Sum Teaterhøgskolen Total (måltall Kunnskapsdep.) (492) (180) (492) (180) (492) (180) Kvalifiserte søkere pr studieplass mål 2012 BA jazzdans 23,5 18,8 30,4 18,3 BA klassisk ballett 5,8 5,2 7,7 8,3 BA moderne dans og samtidsdans 26,6 22,6 34,4 27,5 MA Koreografi 6,3 7,7 PPU i dans/teater 2 1 2,5 1,7 Sum Balletthøgskolen 12,3 10,4 15,6 11,8 BA Interiørarkitektur og møbeldesign 8,5 8,1 6,1 7,2 BA Klær og kostyme 6,9 4,6 5,7 6,8 BA Visuell kommunikasjon 9,6 9,9 6,4 7,6 MA Design 2 2,6 3,5 2 Sum Design 6 5,9 5,2 5,4 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 5

6 BA Billedkunst - kunstakademiet 19,9 19,3 19,9 21,1 MA Billedkunst - kunstakademiet 5,2 5,4 5 5,2 Sum Kunstakademiet 12,5 12,4 12,4 13,2 BA Kunstfag 3,1 3,4 3,4 4,8 MA Kunstfag 1,6 1,8 2,1 2,3 Sum Kunstfag 2,4 2,7 2,8 3,8 Årsstudium opera 8, årig operastudium på BA-nivå 5,5 7 4,8 MA Opera 2,8 3,8 4,3 5,4 Sum Operahøgskolen 5,8 6,8 6,1 6,7 BA Skuespiller 67,1 70,9 69,4 67,5 Påbygging skuespiller 3,9 1,9 2,5 BA Regi 38,7 MA Regi 1,3 Sum Teaterhøgskolen 49,2 32,1 31,5 29,8 Total 10,8 10,4 11,4 9,8 Studieportefølje Studiene skal gi høy kunst- og designfaglig kompetanse. Studiene skal kvalifisere studentene til å møte profesjonsnivået. Masterstudiene skal gi kunstnerisk kompetanse på høyeste nivå og kvalifisere til opptak i Det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid eller relevante doktorgradsprogrammer. Rapport 2011 Gir en generell utdanning i fagområdet fine art (billedkunst) samt anledning til fordypning innen ulike medier og kunstneriske tilnærmingsmåter. Betegnelsen på grader som tildeles er endret i henhold til gjeldende internasjonal standard for tilsvarende utdannelser: Bachelor of Fine Arts (BFA) og Master of Fine Arts (MFA) (fremfor Bachelor of Arts (BA) og Master of Arts (MA) somtidligere). Fullført MA-studium kvalifiserer til opptak i Det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid eller andre tilsvarende doktorgradsprogrammer i Norge og internasjonalt. Studietilbudet har generelt godt renommé i fagfeltet nasjonalt, og flere studenter er internasjonalt aktive umiddelbart etter endt studium. Programmet er oppdatert og relevant i forhold til internasjonal diskurs i fagfeltet. Studentene etterlyser tydeligere krav til faglig oppbygging og progresjon. Man kan også med fordel utvide det profesjonelle spekteret som praktiseres ved institusjonen, og det reelle tilbudet av interne ressurser kan kommuniseres tydeligere. Plan 2012 Studieporteføljen skal fortsatt representere en generell utdannelse i fine art (billedkunst), må styrkes og ajourføres. I forbindelse med forestående innlevering av ny studieplan er det satt ned en gruppe som evaluerer eksisterende studietilbud ved Kunstakademiet. Gruppen består av representanter for faglig og administrativ stab. Dette arbeidet vil fullføres i samarbeid med ny dekan når hun tiltrer. Den overordnede diskusjonen om MA-BA legges til grunn for en helhetlig revidering av studieplanen, som også Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 6

7 knyttes tettere opp mot stipendiatprogrammet. Målsetting for arbeidet er et tydelig formulert studietilbud og en plan om hva studentene skal ha fått av undervisning på de enkelte trinn/ nivåer. Kunstakademiets studieplan skal gjenspeile ønsket om å være ett av de ledende kunstakademiene i Norden. Det er et mål å tydeliggjøre forholdet mellom studieprogrammet ved Kunstakademiet og Stipendiatprogrammet for kunstnerisk forskning, og å involvere stipendiatene mer i undervisningen. Koordinering og samkjøring av semesterplanen vil vektlegges i kollegiet i større grad enn tidligere. Det skal settes av heldagsmøter til dette hvert semester. Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanningstilbudet skal aktivt bidra til profesjonenes kompetanseutvikling. Rapport 2011 Mange etterutdanningstilbud men begrenset tilbud innen videreutdanning. En utfordring for å nå målet om å bidra til profesjonens kompetanseutvikling kan være å kartlegge og effektivisere tilbudet. Flere av Kunstakademiets studietilbud kan også lett tilrettelegges og kommuniseres som tilbud også for tidligere studenter. Det kan være aktuelt å opprette mer stabil kontakt med fagorganisasjonene for å promotere tilbudene våre overfor interesserte og aktuelle kunstnere. Plan 2012 Åpne tilbud bør opprettholdes og markedsføres mer aggressivt; økning i videreutdanningstilbud problematisk innen dagens bemanningsrammer. Et alumni-program med utdanningstiltak konkret rettet mot tidligere studenter ved Kunstakademiet bør vurderes. Nøkkeltall Styringsparameter Resultat 2010 Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Tema Volum Tema Volum Tema Balletthøgskolen -Sommerkurs i ballett -Samtidsdans, Eugenia Estévez 2 kurs á 1 uke Design -Boktrykk 2 kurs á 18 t. Kunstakademiet -Det reaktive maleri -Strikking for industri 16 t. -Kunsthistorie med Stian Grøgaard, -10 Best Westerns 1 kurs á 1 uke 2 sem á 10 t. -PPU - vurdering og veiledning -Seminar med Grafill -Åpne designseminar -Oppfølging av NBK-møte -Teoriseminarer Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 7

8 Kunstfag Operahøgskolen Teaterhøgskolen Total antall EVU aktiviteter -Aktmodellér, -Hotweek -World Wide Weaving -Kolde nåle, oa. -Fra dramatisk tekst til scenisk tegnspråk 8 sem., 1 kurs á 75 t. 10 st.p. 3 pers. -Tegneseminar, -Kunst og hverdag i kunstfagbevegelser, -Currency Think Tank. -Kunstteoriseminar -The breathing performer. -SOURCING WITHIN. -Art & Business sem -Åpne kunstfagseminar -Oppfølging av NKmøte 3 kurs á 1 uke -Scenisk videreutdanning -Teaterfestival -Teatersymposium Risikovurdering 1.1. Studier Risiko Kunstakademiets offentlige profil etter samlokalisering svekkes MA-program oppfattes som lite attraktivt for 3. BA studenter Mangelfull informasjon om studiet på engelsk Sannsynlighet Konsekvens Middels Dårlig søkermasse Middels Kunstakademiets 5 årige utdanningsløp fraksjoneres Middels Velkvalifiserte søkere fra utlandet søker ikke (gjelder særlig MA) 1.2 Kvalitet i utdanningen Høyskolen skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Undervisningen Studieplaner og emnebeskrivelser skal utformes slik at læringsmål, innhold og vurderingskriterier er tydelige. Undervisningen skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid eller forskning. Undervisningen skal gi studentene rom for individuell faglig utvikling. Det skal være fortløpende vurderinger som sikrer studentenes læringsutbytte. Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Rapport 2011 Den faglige rammen for Kunstakademiets undervisning er billedkunst/ fine art. Undervisningen skal gi generell kompetanse innen ovennevnte fagområde, samt dagsaktuell spisskompetanse innen fagområdets ulike konseptuelle tilnærmingsmåter. Undervisning i teknikker og materialer er derfor underordnet i utdanningens faglige rammer. Rekruttering forutsetter grunnkompetanse med hensyn til teknikker, materialer og teori. Undervisningstilbudet som helhet dekker et bredt omfang av kunstneriske medier og tilnærmingsmåter innen samtidskunst/ fine art ; omfanget er en konsekvens av 1) definerte kunstfaglige ansvarsområder; 2) generell- og spisskompetanse blant de som til en hver tid er ansatte (de fleste på åremål), samt gjestelærere. Undervisningen er organisert for å kunne tilby både oversikt og dybdeforståelse. Undervisningens spesifikke innhold og form er i stor grad bestemt av de enkelte professorenes faglige ståsteder. Dette gir fleksibilitet og sikrer både aktualitet og mangfold i undervisningen; til gjengjeld er det en utfordring å lage en stabil, flerårig plan for studietilbudet, gitt 1) samtidskunstens stadig skiftende fokuspunkter; 2) Kunstakademiets forskningsbaserte undervisning og en lærerstab i åremålstillinger med individuelle faglige ståsteder; 3) målsetningen om å ta utgangspunkt i hver students individuelle forutsetninger og bistå dem i å danne seg sin egen kunstneriske plattform. Undervisningstilbud nye behov og etterspørsel Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 8

9 Det er generelt stor etterspørsel etter nåværende tilbud, bare unntaksvis få påmeldte. Dette gir svært begrensede muligheter til interne omprioriteringer. Samtidig er det både større etterspørsel på enkelte områder enn det Kunstakademiet kan tilby, og ytre forhold som stiller nye krav til en utdannelse i fine art : Det er konstatert vesentlige svakheter i studentenes kontekstuelle forståelse av sitt kunstneriske arbeid både mht. nyere og eldre kunsthistorie. Dette kan bl.a. skyldes manglende undervisning i kunsthistorie på forskolene og forsterking av en selvbekreftende orientering mot egen generasjon, påvirket bl.a. av nye medier og egne distribusjonskanaler med kunstnerstyrte utstillingssteder eller salonger. Vi har derfor iverksatt en ny, forsterket satsning på undervisningen i kunsthistorie. Tilbudet har stor oppslutning blant studentene, og må anses som svært vellykket. Vi ønsker å videreføre og utvikle denne undervisningen. Fortsatt svakheter (se Rapport og Plan 2010) i studenters forståelse av sitt arbeid utenfor atelierkontekst dvs. i forhold til fysisk utstillingsrom, i offentlighet og i samarbeid med kuratorer. Behovet for økt bevissthet om og erfaring med utstillingspraksis/iscenesettelsen av eget arbeid har økt i de siste årene, gitt kuratorens økte rolle som medskaper og kunstneres økte bruk av offentlig rom som arbeidsfelt. Vi har derfor iverksatt utstillingsbasert undervisning med kuratorkompetanse, et tilbud som viser seg vellykket. Kurset har både teoretisk/ historisk vinkling, og fokus på produksjon og evaluering av konkrete resultater. Vi ønsker å videreføre og utvide dette undervisningstilbudet, spesielt knyttet opp mot MA- programmet. Denne satsningen er nyskapende for Kunstakademiet og KHiO, og bidrar til en tydeliggjøring av institusjonen som helhet utad. 17 studentutstillinger gjennomført vår 2011; 16 studentutstillinger planlagt høst Det kreves av studentene at de har kunstnerisk praksis (utstilling). Innenfor de nåværende arkitektoniske rammene til Kunstakademiet har det vært utfordrende å få til. Våren 2011 ble hovedandelen av studentutstillingene lagt til Malmøgata, et innleid lokale som ble pusset opp av studentene selv i samarbeid med ansatte fra kollegiet. I tillegg opprettet studentene selv visningsstedet «Semikolon» under trappen ved kantina. Meningen var at et nytt galleri skulle stå klart i oktober, slik at Kunstakademiets studenter ville ha egnede visningsforhold dette semesteret. Malmøgata ble derfor sagt opp, men det nye galleriet viser seg å ikke stå ferdig før i november. Vi har derfor fordelt høstens studentutstillinger mellom P0 (prosjektrom på prosjekttorget), Søylegalleriet, Forrommet og Black Bo. Vurderingsformer En diskusjon om vurderingsformen og kriteriene ved MA- og BA-slutteksamen har ledet til en større nærhet mellom verksproduksjon og teseskriving i undervisning og sluttbedømmelse. For vårsemesteret ble hovedveileder tildelt ved loddtrekning. Studentene opplevde ordningen som tilfeldig. De ønsker dedikerte veiledere, eller å velge selv. For høstsemesteret har vi derfor tildelt hovedveileder etter ønskelister fra studentene. Annet Satse sterkere på deltakelse i det internasjonale kunstfeltet gjennom økt reisevirksomhet som integrert del av undervisningen. Svakheter ved MA-undervisningens omfang og kvalitet er delvis kompensert for ved ansettelse av studieleder MA i større prosentstilling. En omfattende evaluering av studieløpet som helhet er igangsatt og vil lede til en revisjon. Ny studieplan er tenkt implementert høstsemesteret Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 9

10 (Se vedlegg for hvert enkelt tiltak) Styrking av studietilbudets høyeste nivåer gjennom opprettelse av en professor 2- stilling med tilknytning til stipendiatprogrammet og MA- programmet, samt hovedansvar for koordinering og oppfølging av FoU. Videreføring av 40% engasjement med ansvar for undervisning i kunsthistorie. Videreføring av undervisning i utstillingspraksis som del av MA- programmet. Satse på og stimulere studentinitierte undervisningsprosjekter i tilknytning til MA- programmet gjennom opprettelsen av en egen budsjettpost. Kurator/ formidler tilknyttet KHiO- galleriet. Se eget punkt. Vurderingsformer: Gruppeveiledning må forsterkes (avhengig av tilgang til egnede gallerilokaler og felles praksisbaserte undervisningsrom). Hovedveilederordningen fortsettes. Avsluttende gjennomgang (sensur) var svært vellykket på BA, litt mer problematisk på MA. Formmessig opprettholdes gjennomgangene slik de ble praktisert i 2011, men tilrettelegging, forberedelser osv. styrkes for et bedre resultat for MA. Det bør hentes inn skriftlig evaluering av studieprogrammet fra de eksterne sensorene, som bør velges blant internasjonalt anerkjente aktører. Kvalifikasjonsrammeverket Evaluering og revisjon av forholdet mellom MA- og BA-programmene inklusiv studietilbudet og disponering av personalressurser er igangsatt og vil konkluderes med en revisjon av studieplanen som helhet i samarbeid med ny dekan. Det vil utarbeides en 3- og 5-årig plan med en avklaring omkring læremål på de enkelte årstrinn, for å sikre et helhetlig studietilbud som oppfyller Kunstakademiets målsetninger. Annet: Elektronisk emnepåmelding bør innføres, også for individuelle veiledninger. Nøkkeltall Antall studenter per undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstilling Resultat Ambisjonsnivå (tall nov11) Design 7,3 7,5 7,7 Scenekunst 3,8 4,3 4,2 Balletthøgskolen Operahøgskolen Teaterhøgskolen Visuell kunst 5,9 6,1 6,7 Kunstakademiet Kunstfag Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 10

11 Total 5,4 5,6 6,1 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert student per år Resultat Ambisjonsnivå klar feb '12 BA jazzdans 61,8 51,4 57,4 BA klassisk ballett BA moderne dans og samtidsdans 55,2 62,3 62,9 MA koreografi PPU i dans PPU i teater 53, Sum Balletthøgskolen 56,5 56,7 58,2 BA interiørarkitektur og møbeldesign 43,2 49,9 76,1 BA kles- og kostymedesign 52,8 55,5 62,5 BA visuell kommunikasjon 59,5 52,3 54,5 MA design 47,8 58,3 70,7 Sum Design 50,9 53,9 65,6 BA billedkunst 62,1 59,3 55,5 MA billedkunst 60,6 55,6 44,1 Sum Kunstakademiet 61,6 57,9 50,9 BA kunstfag 56,4 61,2 56,5 MA kunstfag 65,4 58,7 64,4 Sum Kunstfag 59,6 60,4 59 Årsstudium i opera årig operastudium på BA-nivå 51 MA opera 57, ,3 Sum Operahøgskolen 58, ,9 BA regi 60 MA regi BA skuespillerfag ,5 Påbygging skuespillerfag 60 BA scenografi Sum Teaterhøgskolen 54,5 62,1 58,3 Total 56,7 57,6 58,2 Læringsmiljøet Kommunikasjon og samarbeid Det skal legges til rette for medbestemmelse og god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom ansatte, studenter og ledelse på kunsthøgskolen. Det skal være kanaler som sikrer at alle blir hørt i saker som påvirker arbeidsplasser og studiehverdagen. Det skal stimuleres til samhandling, medbestemmelse og meningsutveksling i formelle og uformelle møteplasser for å bidra til et godt læringsmiljø. Helse, miljø og sikkerhet Kunsthøgskolen skal ha et åpent og inkluderende læringsmiljø og legge tilrette for studenter og ansatte med spesielle behov. Det skal være nulltoleranse for trakassering og mobbing. Det skal foreligge sikkerhetsinstrukser for alle verksteder. Det skal foreligge retningslinjer for etikk og for mobbing. Ansatte og studenter skal ha god kjennskap til relevante HMS forhold og til hvordan brudd på retningslinjer skal rapporteres. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 11

12 Lokaler, verksteder og utstyr Undervisningslokaler, verksteder og utstyr skal utvikles i henhold til faglige behov. Kunsthøgskolens ressurser skal i prinsippet være tilgjengelige for samtlige studenter og ansatte. Bibliotek Biblioteket skal være et ressurs- og kompetansesenter for høgskolens undervisning, forskning og utvikling. Studieadministrasjon Studieadministrasjonen skal være en service- og informasjonsenhet for fakultetene, studenter, fagansatte og gjestelærere. Studieadministrasjonen skal samarbeide nært med studieledere om planlegging og gjennomføring av programmene. Rapport 2011 Fremdeles en del generelle innkjøringsproblemer etter innflytting. En omfattende og utmattende prosess med alle involverte har pågått gjennom hele året for å løse Kunstakademiets arkitektoniske og tekniske utfordringer etter innflytting i nye lokaler. Fortsatt gjenstår store deler av dette arbeidet. Studentenes etterlysning av bedre og tydeligere informasjon om aktiviteter ved Kunstakademiet og KHiO har ledet til en økt satsning på felles informasjonsmøter. Arbeid med å tilgjengeliggjøre informasjon og kommunisere denne på en tydelig måte overfor studenter og ansatte har vært prioritert i ledelsen. Eiendommen på Arceuil er i dårlig forfatning og har fått lav standard pga. manglende vedlikehold; behov for rehabilitering. Læringsmiljø Bibliotek Tilfredsstillende; god støtte også etter samlokalisering. Læringsmiljø Studieadministrasjon God kommunikasjon mellom fagstab, ledelse og studieadministrasjon. Ordning med studiekonsulent-vakt er erstattet med faste åpningstider i administrasjonen på Kunstakademiet. I praksis er administrasjonen alltid åpen for studenter som banker på. Vi vil nå gå bort fra faste åpningstider til fordel for generell tilgjengelighet overfor studenter og ansatte som henvender seg til administrasjonen i kontortiden. Plan 2012 Læringsmiljø - kommunikasjon og samarbeid Semesterplanen bør foreligge på engelsk mht. nåværende utenlandske studenter og rekruttering av studenter og gjestelærere fra ikke-nordiske land. Kunstakademiet fortsetter med en fleksibel og pragmatisk språkpolitikk; norsk bør fortsette å være hovedspråket på BA, samtidig som utvekslings- og ikke-nordiske studenter fortsatt bør få undervisningstilbud på engelsk, som gjør det mulig å tilfredsstille krav om studiepoeng. Fortsatt god kommunikasjon med SU. Læringsmiljø helse, miljø og sikkerhet Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 12

13 Noen tilfeller med rusmisbruk samt et tilfelle av seksuelle overgrep blant studentene ble håndtert med de juridiske midler vi har til rådighet. Personlig oppfølging av de involverte er tatt hånd om etter eksisterende rutiner. Studentenes og de ansattes trivsel preges av til dels svært utilfredsstillende romforhold. Læringsmiljø lokaler, verksteder og utstyr Samlokalisering: Organisering av og tilgang til egnede undervisnings- og arbeidslokaler er en forutsetning for at undervisningen skal holde høy kvalitet. Kunstakademiet er avhengig av godt motiverte studenter og ansatte, samt god søkermasse både til faglige stillinger og studieplasser. Dette betyr: 1) Kunstakademiets virksomhet innen eget fagfelt må være mer synlig innen Kunsthøgskolens bygningskompleks på Seilduken enn tilfellet er i dag. 2) Behovet for egnede lokaler er definert i samarbeid med arkitekt Amund Gulden fra Futhark arkitekter, og forventes tilfredsstilt innen utgangen av Nøkkeltall Gjennomsnitt for de forskjellige kategoriene i studentundersøkelsen Svaralternativene gikk fra =negativt og 6=positivt Balletthøgskolen Design Kunstakademiet Kunstfag Operahøgskolen Teaterhøgskolen Kunsthøgskolen i Oslo Studiet (fagtilbud/undervisning/veiledning/fagmiljø) 4,5 3,6 3,9 3,8 3,7 4,6 3,8 Studieadministrasjon og studieveiledning 3,8 3,3 3,4 3,3 3,3 3,5 3,4 Kommunikasjon og samarbeid 3,3 3,2 3,1 3,5 3,6 3,6 3,3 Rus 5,6 5,9 4,9 5,5 6,0 4,9 5,5 Mobbing 4,5 5,1 5,3 5,0 4,9 4,7 5,0 Bibliotek 4,2 4,5 4,8 4,6 3,7 4,4 4,5 Resepsjon 3,8 4,5 4,2 4,8 2,5 4,5 4,5 Verksteder, scener og andre fasiliteter 4,3 3,5 3,3 3,6 3,6 4,6 3,6 IT 3,1 2,9 2,7 3,2 2,5 2,1 2,9 Drift 3,6 3,5 2,8 3,2 3,8 3,7 3,3 Kantinen 2 2,5 1,7 2,3 1,8 1,6 2,2 Spørsmålet om uønsket seksuell oppmerksomhet er ikke tatt med i tabellen over da svaralternativene ikke gikk fra 1-6. En oppstilling sammen med de andre spørsmålene ville blitt misvisende. Deltakerprosent i studentundersøkelsen Resultat Ambisjonsnivå Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 13

14 Balletthøgskolen 13 % Design 46 % Kunstakademiet 34 % Kunstfag 50 % Operahøgskolen 28 % Teaterhøgskolen 18 % Kunsthøgskolen i Oslo 40 % 12 % 39 % 34 % Risikovurdering Kvalitet i utdanning Risiko På liknende måte som kunstverket er avhengig av en presis kontekst for å bli kunst, er Kunstakademiets fagfelt avhengig riktige institusjonelle rammer. Risiko: anonymisering av Kunstakademiet innenfor Kunsthøgskolens organisasjon og lokasjon, inkl. galleri og undervisningslokaler. Mangel på prosjektrom til studentarbeid og rom til praksisbasert fellesundervisning. Fortsatt mangelfull IT-støtte, inkl. Macstøtte; ustabil tilgang til internett og e- post. Sannsynlighet Konsekvens Høy Depresisering/utvanning av Kunstakademiets fagfelt -> svekket lærings- (og arbeids-) miljø -> forringelse av undervisning -> svekket renommé -> dårlig rekruttering. Høy Middels- Høy Praksisbasert gruppeundervisning lar seg ikke gjennomføre; begrensede arbeidsmuligheter for studenter. Lærere og studenter lager egne løsninger for oppnå stabilitet i intern og ekstern kommunikasjon (egen hardware/software), f.eks. gmail, mobilt bredbånd med ekstra omkostninger 1.3 Internasjonalt utdanningssamarbeid Høyskolen skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Internasjonalt utdanningssamarbeid Kunsthøgskolen skal være aktiv i internasjonalt samarbeid og i nettverk, for at studentenes læringsutbytte og ansattes FoU-arbeid kan styrkes, og for å fremme norsk kunst og design. Rapport 2011 Strategisk arbeid Kunstakademiet har styrket sitt samarbeid med International Art Academy Palestine (IAAP), Ramallah; lærerutveksling; søknad til UD om 3 års forlengelse/utvidelse av samarbeid med IAAP innvilget. Utveksling med studentgruppe fra IAAP og prosjektet «Livet på skolen» gjennomført og vellykket. Utstrakt bruk av gjestelærere fra internasjonalt kunstfelt. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 14

15 Utveksling av studenter via Norplus/ Erasmus og andre tilsvarende nettverk. Økt individuell tilretteleggelse for internasjonal deltakelse for studenter. Tilbud om opphold på Kunstakademiets eiendom i Arcueil. Deltakelse av studenter og ansatte på internasjonale seminarer og kongresser. Internasjonalt samarbeid og nettverk KUNO IAAP, Ramallah Studentutveksling Begrenset omfang av innreisende studenter pga. utfordringene knyttet til samlokalisering (atelierplass). Tilfredsstillende antall utreisende studenter. Søknad om tildeling av kvotestudenter: to innvilget Lærerutveksling IAAP, Ramallah Nord-sør samarbeid IAAP, Ramallah Plan 2012 Strategisk arbeid IAAP - 3-årig plan for videre samarbeid med utvidet lærer- og studentutveksling videreføres. Oppfordre fagansatte til å benytte muligheter for utveksling i større grad. Informere om eksisterende muligheter. Undersøke mulighetene for samarbeid med andre norske/nordiske/ikke-nordiske institusjoner. Undersøkelse av mulighetene for EU-støtte til europeiske samarbeidsprosjekter. Økt samarbeid med tilsvarende internasjonale programmer. Internasjonalt samarbeid og nettverk Fortsetteles av samarbeid med IAAP. Arbeid med utvikling av Kunstakademi i Kabul i samarbeid med Kunstfag og diverse kunstinstitusjoner. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 15

16 Studentutveksling Øke rekrutteringsgrunnlaget spesielt mht. ikke-nordiske MA-studenter gjennom internasjonal annonsering, websider med aktuelt engelsk innhold og annet formidlingsarbeid. Lærerutveksling Øke satsningen på lærerutveksling via Erasmus og liknende programmer. IAAP, Ramallah Kabul Nord-sør samarbeid IAAP, Ramallah Kabul Mulig samarbeid med tilsvarende prosjekter i andre land. Nøkkeltall Styringsparameter Resultat (oppdaterte tall kommer sept 2011) Utvekslingsstudenter UT+INN Balletthøgskolen - BA Klassisk - BA Moderne/samtidsdans - BAJazz - MA koreografi Design - MA design - BA interiørark./møbeldesign - BA kles- og kostymedesign - BA visuell kommunikasjon Kunstakademiet - MA billedkunst - BA billedkunst Kunstfag - MA kunstfag - BA kunstfag Operahøgskolen - MA opera Teaterhøgskolen - BA skuespill - regi Totaltall Ambisjonsnivå 2012 Styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå 2012 Utenlandske studenter på MA Design Scenekunst Dans/teater/opera? Kunstakademiet Kunstfag Totalt Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 16

17 Styringsparameter Bilaterale avtaler/år - Land Lærested Fagområder B D Ka Kf O T 1999: Zimbabwe National Dance Trust, Harare 2000: Kosovo University of Pristhina 2001: Serbia University of the Arts Belgrade 2002: Canada Nova Scotia College of Art and Design, Halifa 2004: Palestinske områder Palestine College for Women (intensjonsavtale) 2006: Kina Academy of Fine Arts, Beijing; China Academy of Art, Hangzhou; Luun Academy of Fine Arts, Shenyang 2006: Palestinske områder Avtale med UD om etablering av International Academy of the Arts, Ramallah 2009: Afghanistan Avtale med UD om samarbeid med Centre for Contemporary Arts, Kabul 2010: Mosambik Avtale med Fredskorpset om samarbeid med Companhia Nacional de Canto e Danca, Maputo 2010: Mosambik Memorandum of Understanding med Instituto Superior de Artes et Cultura, Maputo Erasmusavtaler/Land Belgia - Hogeschool Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen - Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Departement Architecture, Brüssel/Ghent - Hogeschool Ghent, Koninkljke Academie voor Schone Kunsten Danmark - Danmark Designskole, København - København Ervhervsakademi - Skolen for moderne dans/statens teaterskole Estland - Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn Finland - HAMK University of Applied Sciences - Häme - Lahti University of Applied Sciences - Saima University of Applied Sciences - Turku University of Applied Sciences - Teaterhögskolan, Helsinki - Saimaa University of Applied Sciences, Imatra Frankrike - Ecole Nationale Supérieure d`art de Dijon - Ecole Supérieure d Arts Graphiques et d Architecture Intérieure (ESAG) - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon Hellas - Anaotati Scholi Kalon Technon, Athen Irland - National College of Art and Design, Dublin Italia - Accademia di belle arti di L`Aquila - Accademia di belle art di Brera, Milano - Libera Accademia di belle arti di Brescia - Politecnico di Milano - Università di Venezia Latvia - Latvijas makslas akademija, Riga Nederland Polen - Hanzehogeschool Groningen, Minerva - Hogeschool Rotterdam, Willem de Koning - Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht, Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving - Gerrit Rietveld Academie (inn og ut av Erasmus) - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Royal Conservatoire Haag - Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie - Akademia Sztuk Pieknych w Wroclawiu Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 17

18 Portugal - Universidade de Lisboa, Fac. de Belas Artes - Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Teatro e Cinema (scenekunst + kostyme) - Universidade de Porto, Fac. de Belas Artes Slovakia - Academy of Fine Arts and Design Bratislava Spania - Universitat autonoma de Barcelona, Esc.Massana - Universitat Pompeu Fabra, Elisava Escola Superior de Disseny, Barcelona - Institut del teatre, Conservatori sup. de dansa - Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca - Universidad de Granada,Facultad de Belas Artes - Universidad Complutense de Madrid, Fac.de B.A. - Universidad Poitécnica de Valencia, Fac. de B.A. Storbritannia - Arts Institute Bournemouth - Edinburgh College of Art - Glasgow School of Art - University of Hertfordshire - University of Portsmouth - University of the Arts, Wimbledon College of Art Sveits - Hochschule Luzern, Univ. of Applied Scie. and Art - Zürcher Hochschule der Künste Sverige - Kungliga Konsthögskolan Stockholm - Dans- och Cirkushögskolan, Stockholm Tsjekkia - Prague Academy of Arts, Architecture and Design Tyskland - Hochschule Anhalt - Kunsthochschule Berlin-Weissensee - Universität der Künste, Berlin - Hochschule für Künste Bremen - Hochschule für bildende Künste Dresden - Kunstakademie Düsseldorf - Staatliche Hochschule für bild. Künste Frankfurt - Hochschule für bildende Künste Hamburg - Staatliche Akademie der bild. Künste Karlsruhe - Kunsthochschule für Medien Köln - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Akademie der bildenden Künste München - Hochschule.Ostwestfalen-Lippe/Univ.of Appl. Sc. - Hochshcule der bildenden Künste Saar - Bauhaus-Universität Weimar Ungarn - Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest Østerrike - Kunstuniversität Linz - Akademie der bildenden Künste, Wien - Universität für angewandte Kunst, Wien Nordiske nettverk (m/baltikum) (Kan få støtte av Nordplus) Assemblé Cirrus Danmark: Aarhus arkitekthøgskole Danmark designskole, København Det kgl. danske kunstakademi, Kbh. Designskolen Kolding Estland: Estlands kunstakademi, Tallinn Finland: University of Art and Design, Helsinki Lahti Polytechnic Institute of Design University of Lapland, Faculty of Art and Design, Rovaniemi Island: Iceland Academy of the Arts, Reykjavik Latvia: Art Academy of Latvia, Riga Litauen: Vilnius Academy of Fine Arts Norge: Kunsthøgskolen i Bergen Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo Sverige: Högskolan för design och konst, Göt. uni. Högskolan för fotografi och film. Göt. uni. Stenebyskolan, Göteborgs universitet Lund Institute of Technology, Lund uni. Konstfack, Stockholm Universitetet I Umeå, Institut för design Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 18

19 Dama (Dans og mediakunst) EMD musikk- og dansenettverk for nordiske og baltiske høyere utdanningsinstitusjoner. Kuno NordKor (Nordisk Koreografinettverk) Danmark: Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kbh Estland: Estonian Art Academy, Tallinn Finland: Bildkonstakademin, Helsinki Island: Listhahàskòli Islands, Reykjavik Latvia: Art Academy of Latvia, Riga Litauen: Vilnius Academy of Fine Arts Norge: Kunsthøgskolen i Bergen Kunstakademiet i Trondheim, v/ntnu Sverige: Konsthögskolan Valand, v/göteborgs uni. Konstfack, Stockholm Kungliga Konsthögskolan, Stockholm Konsthögskolan i Malmö Konsthögskolan, Umeå Universitet Finland: Teaterhögskolan, Helsingfors Sverige: Danshögskolan, Stockholm Nordopera (Opera of the North) oppr. Nordiska Opera högskolors Sammanslutning (NOS) Norteas Danmark:Opera-Akademiet i København Finland: Sibelius-Akademiet i Helsinki Sverige: Operahøgskolen i Stockholm Operahøgskolen ved Gøteborgs univ. Danmark: Statens teaterskole, København Skuespillerskolen ved Odense Teater Skuespillerskolen ved Aarhus Teater Finland: Teaterhøgskolen i Helsingfors, Svenska institutionen för skodespelarkonst Island: Leiklistarskoli Islands, Reykjavik Sverige: Dramatiska institutet, Stockholm Teater- og operahøgs. v/göteborgs uni. Teaterhøgskolen i Malmø Teaterhøgskolen i Stockholm Risikovurdering Internasjonalt utdanningssamarbeid Risiko Sannsynlighet Konsekvens Manglende investering i fundraising overfor Ramallah Middels Nedtrapping av proskjektet Romsituasjonen til Kunstakademiet forblir uendret Lav Hindrer utveksling av studenter (atelierplassproblematikk) 2 Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstneriskog faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Rapport 2011 Stor FoU-aktivitet blant de ansatte til tross for relativt lav FoU-prosent i ansettelsesvilkårene i forhold til tilsvarende institusjoner. Utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, publikasjoner og artikler. Under tidligere ledelse har det ikke vært fokusert på FoU, som har vært overlatt til den enkelte ansatte. Akademiet er ikke synliggjort som avsender av FoUproduksjonen. Fagstaben etterlyser større fokus på faglig utveksling og diskusjon, og koordinert profilering av FoU-resultater i form av publikasjonsrekke, bedre nettsider osv. Plan 2012 Større satsning på FoU. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 19

20 Det settes av to hele dager i semesteret for faglige diskusjoner og gjennomgang av FoUprosjekter og resultater i kollegiet. Investering i utstyr for in-house publishing skal muliggjøre enkle publikasjoner av artikler og lignende til distribusjon via Kunstakademiets eget nettverk. Arbeide for å øke FoU-prosenten til de ansatte. Opprettelse av professor II-stilling med ansvar for oppfølging og koordinering av FoUvirksomheten ved Kunstakademiet (se vedlegg samt tilsvarende ordninger ved andre norske kunstakademier). 2.1 Stipendiater Høyskolen skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Stipendiatprogram for kunstnere Kunsthøgskolens fagområder skal styrkes gjennom å knytte til seg stipendiater som skal inngå som en aktiv ressurs for fagmiljøene. Det skal legges til rette for at stipendiatene får god oppfølging og best mulige arbeidsforhold. PhD- stipendiater Kunsthøgskolen ønsker å opprettholde kontakten med relevante fagmiljøer, særlig ved AHO og NMH, gjennom egne dr. gradskandidater på PhD programmene ved disse institusjonene. Finansiering av stipendiater på disse programmene er en utfordring. Undervisningen skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid eller forskning. Rapport 2011 Stipendiatprogram for kunstnere Høsten 2011 har Kunstakademiet to stipendiater pluss tre hvis periode har gått ut men som ikke har gjennomført sluttbedømmelse. Disse tre stipendiatene planlegges uteksaminert innen 2012, de to andre året etter. Stipendiatene fungerer som en viktig ressurs for fagmiljøet, og bidrar med viktige faglige og pedagogiske opplegg i tillegg til utvikling av egne prosjekter. Rekruttering av nye stipendiater har ikke vært prioritert i Integreringen av stipendiatene i fagstaben er forbedret sammen med en økt forståelse for stipendiatprogrammets viktighet. Dette er likevel fortsatt en undervurdert ressurs ved Kunstakademiet, og et aspekt ved institusjonens virksomhet som vil bli ytterligere vektlagt i arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket. Praktisk og faglig oppfølging av stipendiatene er en utfordring på grunn av fagstabens nåværende kapasitet. Plan 2012 Stipendiatprogram for kunstnere Strategisk arbeid: 1) Arbeide for å gjenoppnå vitenskapelig status Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 20

Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1

Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 2 Avdeling Operahøgskolen Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 OM KVALITETSARBEIDET VED AVDELINGEN Kunsthøgskolen har satt konkrete mål for å styrke

Detaljer

A - Rene design-avtaler

A - Rene design-avtaler OVERSIKT OVER KHiOs INTERNASJONALE AVTALER OG DELTAKELSE I INTERNASJONALE NETTVERK Mai 2008 Mange av avtalene er svært gamle, dvs. inngått allerede før etableringen av Kunsthøgskolen i Oslo i 2006. Noen

Detaljer

Teaterhøgskolen. Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012. Dato 10.10. 2011. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1

Teaterhøgskolen. Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012. Dato 10.10. 2011. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 Teaterhøgskolen Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Dato 10.10. 2011 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 OM KVALITETSARBEIDET VED AVDELINGEN Kunsthøgskolen har satt konkrete mål

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Dok.dato: 02.11.2011. Klassering: ***** PLAN/SVEIGJEN. Dok.dato: 02.11.2011. Klassering: [Ufordelt]/[Ufordelt] Dok.dato: 03.11.2011.

Dok.dato: 02.11.2011. Klassering: ***** PLAN/SVEIGJEN. Dok.dato: 02.11.2011. Klassering: [Ufordelt]/[Ufordelt] Dok.dato: 03.11.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.12.2011 nnhold: Vedtak sletting merverdiavgiftsregisteret Merverdiavgiftsregisteret 2011/342-2 742/2011

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN 1. Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen Kunsthøgskolen har formulert strategier for virksomheten i Strategisk plan. Det sentrale i strategien

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strukturmelding - Drøfting på Kunstakademiet Kunstakademiets fagkollegium har i møte 7.10.2014 drøftet regjeringens strukturmelding og spørsmål knyttet til denne i Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev.

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. AD UNDAS Solaris korrigert, Den Norske Opera & Ballett 10. -13 oktober 2013, Operahøgskolen

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Fakultet for design. FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010. Oversikt

Fakultet for design. FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010. Oversikt FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010 Fakultet for design I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak innen - studieprogrammene (basert på tilbakemeldinger fra studieledere

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Innledning oversikt over fakultetets oppgaver Fakultet for scenekunst bygger videre på grunnlaget lagt ved Operahøgskolen, Teaterhøgskolen

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 16. desember 2014 kl.10.00 15 Kunsthøgskolen i Oslo Alva Brosten (AB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH) Geir Johnson (GJ)

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

I regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendiatprogrammet), forsvarte Marianne Heier sitt prosjekt «Ex- Centric» den 19. april.

I regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendiatprogrammet), forsvarte Marianne Heier sitt prosjekt «Ex- Centric» den 19. april. I regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendiatprogrammet), forsvarte Marianne Heier sitt prosjekt «Ex- Centric» den 19. april. Mandag 19. august ble Statsbyggs studentpris for fremragende

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Fellestjenester. Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012. Dato 4.11.2011. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1

Fellestjenester. Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012. Dato 4.11.2011. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 Fellestjenester Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Dato 4.11.2011 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 OM KVALITETSARBEIDET VED FELLESTJENESTENE Kunsthøgskolen har satt konkrete

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr:

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr: STYRESAK Styremøte 18. juni 2013 Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 18.06.2013 Saksbehandler: Anette Christensen Seniorrådgiver Arkivnr: Saksdokumenter

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , ,

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , , Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: 17.09.13, 01.05.14, 05.12.14, 9.06.16, 25.11.16 Klippet fra strategisk plan: «Undervisning, veiledning og vurdering: Undervisningen

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58 S TYRES AK Styremøte 01 19. februar 2009 Styresak nr.: 12/09 MÅLTALL FOR STUDENTER OG FOR KANDIDATER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Utkast november 2016 Årsplan 2017-2019 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets årsplan, samt UiOs årsplan.

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2015-2017 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer