Avdeling Kunstakademiet. Kvalitetsrapport 2011 Plan Dato Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling Kunstakademiet. Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012. Dato 10.10.2011. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1"

Transkript

1 Avdeling Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Dato Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1

2 OM KVALITETSARBEIDET VED AVDELINGEN Kunsthøgskolen har satt konkrete mål for å styrke og tydeliggjøre det faglige fokus - både i utviklingen, i undervisningen og i formidlingen av fagene. Kvalitetsarbeid som arbeidsform handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå disse målene. Det handler om å lytte til studenter, til de ansatte og til eksternes syn, og om å ha rutiner og beslutningsprosesser som sikrer at våre valg og prioriteringer er basert på faglige vurderinger. Gjennom dette arbeid innfrir vi samtidig krav som departement og NOKUT stiller til alle universiteter og høgskoler. Dekan leder kvalitetsarbeidet ved avdelingen. "Kvalitetsrapport og plan" er en sentral brikke i kvalitetsarbeidet. I den oppsummerer dekan avdelingens viktigste styrker og utfordringer. Dekan sørger for (i samarbeid med studieledere) å legge opp møteplaner for kollegiemøter, personalmøter, lærermøter o.likn. gjennom hele året. De vesentligste punkt som inngår i kvalitetsrapporten tas opp på disse møtene. Grunnlag for diskusjonene er bl.a. emneevalueringer, opptaks- og avgangsprotokoll, FoUrapport, studentundersøkelsen og tilbakemeldinger fra læringsmiljøutvalget. Administrasjonen bistår i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle prosessene som støtter den faglige aktiviteten (som opptaksprosessen, timeplanprosessen, avgangsprosess, emneevaluering, rekrutteringsprosesser, plan- og økonomiprosesser osv). Studentrepresentant (SU) skal inviteres til drøftinger om innholdet i kvalitetsrapport og plan. Kvalitetsrapport og plan leveres sammen med det årlige budsjettforslaget. FRIST 10. oktober INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering Utdanning Studietilbud Kvalitet i utdanningen Internasjonalt utdanningssamarbeid Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Stipendiater Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Formidling og samfunnskontakt Formidling Samfunnsutvikling, innovasjon og verdiskaping Organisasjon og forvaltning Virksomhetsforvaltning Kompetanse Økonomiforvaltning Samarbeid og arbeidsdeling Budsjettprioriteringer (2013) Forsidebilde: TEKST /fotograf Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 2

3 0. Innledning - kort oppsummering Oppnådde resultat i 2011 Opprettholdt stor og stabil søknadsmasse uteksaminering av 18 BA- og 19 MA studenter stor og aktiv kontaktflate overfor det internasjonale kunstfeltet (gjestelærere osv.) videreføring av FoU-prosjektet Urban Images: publikasjon lansert 22/10 styrket samarbeid med omkringliggende institusjoner økt transparens i styrings- og beslutningsprosesser analysert eksisterende romforhold, gjennomført arkitektonisk utbedring styrking av undervisning i kunsthistorie styrking av studentinitierte og deltakerbaserte undervisningsformer igangsatt utstillingsbasert undervisning med kuratorkompetanse Vesentligste utfordringer i 2012 Opprettholde deltakelsen i det internasjonale kunstfeltet Fysiske rammer: tilgang til egnede lokaler for å dekke studieprogrammenes behov, herunder galleri, prosjektrom til studentarbeid og fellesrom til praksisbasert undervisning; byggmessig tydeliggjøring av Kunstakademiet som egen faglig enhet innen Kunsthøgskolen, herunder sammenhengende undervisningslokaler inkl. på gulvplan. Studieplanrammer: evaluering og revidering av BA- og MA studieprogrammene, herunder vurdering av 5 årig studieløp, både i forhold til dagsaktuelle faglige krav og nye krav i kvalifikasjonsrammeverket. Implementering av revidert studieplan. Kompetanse: Fastholde Kunstakademiets eget fagfelt fine art og videreutvikle utdanning og forskning innen eget fagfeltet etter samlokalisering. tydeliggjøre og effektivisere stipendiatordningen på kunstakademiet styrking av utstillingsbasert undervisning med kuratorkompetanse styrking av undervisning i kunsthistorie med relevant kunsthistoriekompetanse. Formidling: styrket formidling av Kunstakademiets faglige ressurser, inkl. undervisningsaktivitet og FoU aktivitet, via internett og trykte publikasjoner. Samarbeid, nettverk: strategisk utbygging av nettverk og samarbeid med relevante fagmiljøer i Norge og utlandet. Rekruttering: opprettholde og styrke rekrutteringen til studiet, også internasjonalt. Utvikle og effektivisere Kunstakademiets bruk av og deltakelse i KHiO som struktur. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 3

4 1. Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. 1.1 Studietilbud Høyskolen skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Rekruttering Kunsthøgskolen skal gjennom rekrutteringen nå de fremste talentene og aktivt sikre mangfold i søkermassen. Potensielle søkere skal få god informasjon om Kunsthøgskolen og om hvert enkelt fagområde. Søkere skal vurderes ut i fra fastsatte kriterier for det enkelte studieprogram. Kunsthøgskolens samlede studentmasse skal reflektere en variert og allsidig bakgrunn og et bredt nasjonalt og internasjonalt mangfold. Rapport 2011 Generelt stabil og tilfredsstillende søkermengde. BA Markant overvekt av kvinnelige søkere (258) i forhold til menn (159). Stor andel søkere fra Norden, spesielt Sverige. 8 utenlandske søkere, hvorav 2 ikke-nordiske, kom inn. MA Markant overvekt av kvinnelige søkere (68) i forhold til menn (41). Viss nedgang i total antall søkere fra vårt eget BA-program som søker seg videre til MA programmet. 9 utenlandske, hvorav 7 ikke-nordiske, kom inn. I år varte den praktiske prøven i fem dager, mot tidligere seks dager, noe vi mener fungerte godt. Akademiets lokaler har fungert fint til denne prøven. Plan 2012 Fortsatt annonsering i norsk og utenlandske medier for å nå kvalifiserte søkere, spesielt ikke-nordiske søkere til MA; Kunstakademiets websider lett tilgjengelige og med adekvat innhold på engelsk. BA Nåværende rutiner for praktisk opptak opprettholdes, med tidsramme på 5 dager. MA Opptaksintervjuer skal opprettholdes. Mer offensiv, målrettet rekruttering av ikkenordiske søkere. NB For å oppnå ønskelig internasjonal søkermasse må Kunstakademiets websider og semesterplaner foreligge på engelsk. Koordinere dato for opptaksprøve med andre akademier i Norden. Vurdere fremtidige konsekvenser av økt konkurranse fra andre norske kunstutdanninger med høgskolestatus. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 4

5 Nøkkeltall Utvikling i studenttall og kandidattall 2011 prognose opptak stud. kand. Studieprogram 2012 tall tall 2012 prognose stud. kand. tall tall 2013 prognose stud. kand. tall tall BA jazzdans BA klassisk ballett BA moderne dans og samtidsdans MA Koreografi PPU i dans/teater Sum Balletthøgskolen BA Interiørarkitektur og møbeldesign BA Klær og kostyme BA Visuell kommunikasjon MA Design Sum Design BA Billedkunst - kunstakademiet MA Billedkunst - kunstakademiet Sum Kunstakademiet BA Kunstfag MA Kunstfag Sum Kunstfag Årsstudium opera årig operastudium på BA-nivå 2 3,5 1, MA Opera Sum Operahøgskolen BA Skuespiller Påbygging skuespiller BA Regi MA Regi 1 BA scenografi 4 Sum Teaterhøgskolen Total (måltall Kunnskapsdep.) (492) (180) (492) (180) (492) (180) Kvalifiserte søkere pr studieplass mål 2012 BA jazzdans 23,5 18,8 30,4 18,3 BA klassisk ballett 5,8 5,2 7,7 8,3 BA moderne dans og samtidsdans 26,6 22,6 34,4 27,5 MA Koreografi 6,3 7,7 PPU i dans/teater 2 1 2,5 1,7 Sum Balletthøgskolen 12,3 10,4 15,6 11,8 BA Interiørarkitektur og møbeldesign 8,5 8,1 6,1 7,2 BA Klær og kostyme 6,9 4,6 5,7 6,8 BA Visuell kommunikasjon 9,6 9,9 6,4 7,6 MA Design 2 2,6 3,5 2 Sum Design 6 5,9 5,2 5,4 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 5

6 BA Billedkunst - kunstakademiet 19,9 19,3 19,9 21,1 MA Billedkunst - kunstakademiet 5,2 5,4 5 5,2 Sum Kunstakademiet 12,5 12,4 12,4 13,2 BA Kunstfag 3,1 3,4 3,4 4,8 MA Kunstfag 1,6 1,8 2,1 2,3 Sum Kunstfag 2,4 2,7 2,8 3,8 Årsstudium opera 8, årig operastudium på BA-nivå 5,5 7 4,8 MA Opera 2,8 3,8 4,3 5,4 Sum Operahøgskolen 5,8 6,8 6,1 6,7 BA Skuespiller 67,1 70,9 69,4 67,5 Påbygging skuespiller 3,9 1,9 2,5 BA Regi 38,7 MA Regi 1,3 Sum Teaterhøgskolen 49,2 32,1 31,5 29,8 Total 10,8 10,4 11,4 9,8 Studieportefølje Studiene skal gi høy kunst- og designfaglig kompetanse. Studiene skal kvalifisere studentene til å møte profesjonsnivået. Masterstudiene skal gi kunstnerisk kompetanse på høyeste nivå og kvalifisere til opptak i Det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid eller relevante doktorgradsprogrammer. Rapport 2011 Gir en generell utdanning i fagområdet fine art (billedkunst) samt anledning til fordypning innen ulike medier og kunstneriske tilnærmingsmåter. Betegnelsen på grader som tildeles er endret i henhold til gjeldende internasjonal standard for tilsvarende utdannelser: Bachelor of Fine Arts (BFA) og Master of Fine Arts (MFA) (fremfor Bachelor of Arts (BA) og Master of Arts (MA) somtidligere). Fullført MA-studium kvalifiserer til opptak i Det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid eller andre tilsvarende doktorgradsprogrammer i Norge og internasjonalt. Studietilbudet har generelt godt renommé i fagfeltet nasjonalt, og flere studenter er internasjonalt aktive umiddelbart etter endt studium. Programmet er oppdatert og relevant i forhold til internasjonal diskurs i fagfeltet. Studentene etterlyser tydeligere krav til faglig oppbygging og progresjon. Man kan også med fordel utvide det profesjonelle spekteret som praktiseres ved institusjonen, og det reelle tilbudet av interne ressurser kan kommuniseres tydeligere. Plan 2012 Studieporteføljen skal fortsatt representere en generell utdannelse i fine art (billedkunst), må styrkes og ajourføres. I forbindelse med forestående innlevering av ny studieplan er det satt ned en gruppe som evaluerer eksisterende studietilbud ved Kunstakademiet. Gruppen består av representanter for faglig og administrativ stab. Dette arbeidet vil fullføres i samarbeid med ny dekan når hun tiltrer. Den overordnede diskusjonen om MA-BA legges til grunn for en helhetlig revidering av studieplanen, som også Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 6

7 knyttes tettere opp mot stipendiatprogrammet. Målsetting for arbeidet er et tydelig formulert studietilbud og en plan om hva studentene skal ha fått av undervisning på de enkelte trinn/ nivåer. Kunstakademiets studieplan skal gjenspeile ønsket om å være ett av de ledende kunstakademiene i Norden. Det er et mål å tydeliggjøre forholdet mellom studieprogrammet ved Kunstakademiet og Stipendiatprogrammet for kunstnerisk forskning, og å involvere stipendiatene mer i undervisningen. Koordinering og samkjøring av semesterplanen vil vektlegges i kollegiet i større grad enn tidligere. Det skal settes av heldagsmøter til dette hvert semester. Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanningstilbudet skal aktivt bidra til profesjonenes kompetanseutvikling. Rapport 2011 Mange etterutdanningstilbud men begrenset tilbud innen videreutdanning. En utfordring for å nå målet om å bidra til profesjonens kompetanseutvikling kan være å kartlegge og effektivisere tilbudet. Flere av Kunstakademiets studietilbud kan også lett tilrettelegges og kommuniseres som tilbud også for tidligere studenter. Det kan være aktuelt å opprette mer stabil kontakt med fagorganisasjonene for å promotere tilbudene våre overfor interesserte og aktuelle kunstnere. Plan 2012 Åpne tilbud bør opprettholdes og markedsføres mer aggressivt; økning i videreutdanningstilbud problematisk innen dagens bemanningsrammer. Et alumni-program med utdanningstiltak konkret rettet mot tidligere studenter ved Kunstakademiet bør vurderes. Nøkkeltall Styringsparameter Resultat 2010 Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Tema Volum Tema Volum Tema Balletthøgskolen -Sommerkurs i ballett -Samtidsdans, Eugenia Estévez 2 kurs á 1 uke Design -Boktrykk 2 kurs á 18 t. Kunstakademiet -Det reaktive maleri -Strikking for industri 16 t. -Kunsthistorie med Stian Grøgaard, -10 Best Westerns 1 kurs á 1 uke 2 sem á 10 t. -PPU - vurdering og veiledning -Seminar med Grafill -Åpne designseminar -Oppfølging av NBK-møte -Teoriseminarer Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 7

8 Kunstfag Operahøgskolen Teaterhøgskolen Total antall EVU aktiviteter -Aktmodellér, -Hotweek -World Wide Weaving -Kolde nåle, oa. -Fra dramatisk tekst til scenisk tegnspråk 8 sem., 1 kurs á 75 t. 10 st.p. 3 pers. -Tegneseminar, -Kunst og hverdag i kunstfagbevegelser, -Currency Think Tank. -Kunstteoriseminar -The breathing performer. -SOURCING WITHIN. -Art & Business sem -Åpne kunstfagseminar -Oppfølging av NKmøte 3 kurs á 1 uke -Scenisk videreutdanning -Teaterfestival -Teatersymposium Risikovurdering 1.1. Studier Risiko Kunstakademiets offentlige profil etter samlokalisering svekkes MA-program oppfattes som lite attraktivt for 3. BA studenter Mangelfull informasjon om studiet på engelsk Sannsynlighet Konsekvens Middels Dårlig søkermasse Middels Kunstakademiets 5 årige utdanningsløp fraksjoneres Middels Velkvalifiserte søkere fra utlandet søker ikke (gjelder særlig MA) 1.2 Kvalitet i utdanningen Høyskolen skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Undervisningen Studieplaner og emnebeskrivelser skal utformes slik at læringsmål, innhold og vurderingskriterier er tydelige. Undervisningen skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid eller forskning. Undervisningen skal gi studentene rom for individuell faglig utvikling. Det skal være fortløpende vurderinger som sikrer studentenes læringsutbytte. Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Rapport 2011 Den faglige rammen for Kunstakademiets undervisning er billedkunst/ fine art. Undervisningen skal gi generell kompetanse innen ovennevnte fagområde, samt dagsaktuell spisskompetanse innen fagområdets ulike konseptuelle tilnærmingsmåter. Undervisning i teknikker og materialer er derfor underordnet i utdanningens faglige rammer. Rekruttering forutsetter grunnkompetanse med hensyn til teknikker, materialer og teori. Undervisningstilbudet som helhet dekker et bredt omfang av kunstneriske medier og tilnærmingsmåter innen samtidskunst/ fine art ; omfanget er en konsekvens av 1) definerte kunstfaglige ansvarsområder; 2) generell- og spisskompetanse blant de som til en hver tid er ansatte (de fleste på åremål), samt gjestelærere. Undervisningen er organisert for å kunne tilby både oversikt og dybdeforståelse. Undervisningens spesifikke innhold og form er i stor grad bestemt av de enkelte professorenes faglige ståsteder. Dette gir fleksibilitet og sikrer både aktualitet og mangfold i undervisningen; til gjengjeld er det en utfordring å lage en stabil, flerårig plan for studietilbudet, gitt 1) samtidskunstens stadig skiftende fokuspunkter; 2) Kunstakademiets forskningsbaserte undervisning og en lærerstab i åremålstillinger med individuelle faglige ståsteder; 3) målsetningen om å ta utgangspunkt i hver students individuelle forutsetninger og bistå dem i å danne seg sin egen kunstneriske plattform. Undervisningstilbud nye behov og etterspørsel Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 8

9 Det er generelt stor etterspørsel etter nåværende tilbud, bare unntaksvis få påmeldte. Dette gir svært begrensede muligheter til interne omprioriteringer. Samtidig er det både større etterspørsel på enkelte områder enn det Kunstakademiet kan tilby, og ytre forhold som stiller nye krav til en utdannelse i fine art : Det er konstatert vesentlige svakheter i studentenes kontekstuelle forståelse av sitt kunstneriske arbeid både mht. nyere og eldre kunsthistorie. Dette kan bl.a. skyldes manglende undervisning i kunsthistorie på forskolene og forsterking av en selvbekreftende orientering mot egen generasjon, påvirket bl.a. av nye medier og egne distribusjonskanaler med kunstnerstyrte utstillingssteder eller salonger. Vi har derfor iverksatt en ny, forsterket satsning på undervisningen i kunsthistorie. Tilbudet har stor oppslutning blant studentene, og må anses som svært vellykket. Vi ønsker å videreføre og utvikle denne undervisningen. Fortsatt svakheter (se Rapport og Plan 2010) i studenters forståelse av sitt arbeid utenfor atelierkontekst dvs. i forhold til fysisk utstillingsrom, i offentlighet og i samarbeid med kuratorer. Behovet for økt bevissthet om og erfaring med utstillingspraksis/iscenesettelsen av eget arbeid har økt i de siste årene, gitt kuratorens økte rolle som medskaper og kunstneres økte bruk av offentlig rom som arbeidsfelt. Vi har derfor iverksatt utstillingsbasert undervisning med kuratorkompetanse, et tilbud som viser seg vellykket. Kurset har både teoretisk/ historisk vinkling, og fokus på produksjon og evaluering av konkrete resultater. Vi ønsker å videreføre og utvide dette undervisningstilbudet, spesielt knyttet opp mot MA- programmet. Denne satsningen er nyskapende for Kunstakademiet og KHiO, og bidrar til en tydeliggjøring av institusjonen som helhet utad. 17 studentutstillinger gjennomført vår 2011; 16 studentutstillinger planlagt høst Det kreves av studentene at de har kunstnerisk praksis (utstilling). Innenfor de nåværende arkitektoniske rammene til Kunstakademiet har det vært utfordrende å få til. Våren 2011 ble hovedandelen av studentutstillingene lagt til Malmøgata, et innleid lokale som ble pusset opp av studentene selv i samarbeid med ansatte fra kollegiet. I tillegg opprettet studentene selv visningsstedet «Semikolon» under trappen ved kantina. Meningen var at et nytt galleri skulle stå klart i oktober, slik at Kunstakademiets studenter ville ha egnede visningsforhold dette semesteret. Malmøgata ble derfor sagt opp, men det nye galleriet viser seg å ikke stå ferdig før i november. Vi har derfor fordelt høstens studentutstillinger mellom P0 (prosjektrom på prosjekttorget), Søylegalleriet, Forrommet og Black Bo. Vurderingsformer En diskusjon om vurderingsformen og kriteriene ved MA- og BA-slutteksamen har ledet til en større nærhet mellom verksproduksjon og teseskriving i undervisning og sluttbedømmelse. For vårsemesteret ble hovedveileder tildelt ved loddtrekning. Studentene opplevde ordningen som tilfeldig. De ønsker dedikerte veiledere, eller å velge selv. For høstsemesteret har vi derfor tildelt hovedveileder etter ønskelister fra studentene. Annet Satse sterkere på deltakelse i det internasjonale kunstfeltet gjennom økt reisevirksomhet som integrert del av undervisningen. Svakheter ved MA-undervisningens omfang og kvalitet er delvis kompensert for ved ansettelse av studieleder MA i større prosentstilling. En omfattende evaluering av studieløpet som helhet er igangsatt og vil lede til en revisjon. Ny studieplan er tenkt implementert høstsemesteret Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 9

10 (Se vedlegg for hvert enkelt tiltak) Styrking av studietilbudets høyeste nivåer gjennom opprettelse av en professor 2- stilling med tilknytning til stipendiatprogrammet og MA- programmet, samt hovedansvar for koordinering og oppfølging av FoU. Videreføring av 40% engasjement med ansvar for undervisning i kunsthistorie. Videreføring av undervisning i utstillingspraksis som del av MA- programmet. Satse på og stimulere studentinitierte undervisningsprosjekter i tilknytning til MA- programmet gjennom opprettelsen av en egen budsjettpost. Kurator/ formidler tilknyttet KHiO- galleriet. Se eget punkt. Vurderingsformer: Gruppeveiledning må forsterkes (avhengig av tilgang til egnede gallerilokaler og felles praksisbaserte undervisningsrom). Hovedveilederordningen fortsettes. Avsluttende gjennomgang (sensur) var svært vellykket på BA, litt mer problematisk på MA. Formmessig opprettholdes gjennomgangene slik de ble praktisert i 2011, men tilrettelegging, forberedelser osv. styrkes for et bedre resultat for MA. Det bør hentes inn skriftlig evaluering av studieprogrammet fra de eksterne sensorene, som bør velges blant internasjonalt anerkjente aktører. Kvalifikasjonsrammeverket Evaluering og revisjon av forholdet mellom MA- og BA-programmene inklusiv studietilbudet og disponering av personalressurser er igangsatt og vil konkluderes med en revisjon av studieplanen som helhet i samarbeid med ny dekan. Det vil utarbeides en 3- og 5-årig plan med en avklaring omkring læremål på de enkelte årstrinn, for å sikre et helhetlig studietilbud som oppfyller Kunstakademiets målsetninger. Annet: Elektronisk emnepåmelding bør innføres, også for individuelle veiledninger. Nøkkeltall Antall studenter per undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstilling Resultat Ambisjonsnivå (tall nov11) Design 7,3 7,5 7,7 Scenekunst 3,8 4,3 4,2 Balletthøgskolen Operahøgskolen Teaterhøgskolen Visuell kunst 5,9 6,1 6,7 Kunstakademiet Kunstfag Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 10

11 Total 5,4 5,6 6,1 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert student per år Resultat Ambisjonsnivå klar feb '12 BA jazzdans 61,8 51,4 57,4 BA klassisk ballett BA moderne dans og samtidsdans 55,2 62,3 62,9 MA koreografi PPU i dans PPU i teater 53, Sum Balletthøgskolen 56,5 56,7 58,2 BA interiørarkitektur og møbeldesign 43,2 49,9 76,1 BA kles- og kostymedesign 52,8 55,5 62,5 BA visuell kommunikasjon 59,5 52,3 54,5 MA design 47,8 58,3 70,7 Sum Design 50,9 53,9 65,6 BA billedkunst 62,1 59,3 55,5 MA billedkunst 60,6 55,6 44,1 Sum Kunstakademiet 61,6 57,9 50,9 BA kunstfag 56,4 61,2 56,5 MA kunstfag 65,4 58,7 64,4 Sum Kunstfag 59,6 60,4 59 Årsstudium i opera årig operastudium på BA-nivå 51 MA opera 57, ,3 Sum Operahøgskolen 58, ,9 BA regi 60 MA regi BA skuespillerfag ,5 Påbygging skuespillerfag 60 BA scenografi Sum Teaterhøgskolen 54,5 62,1 58,3 Total 56,7 57,6 58,2 Læringsmiljøet Kommunikasjon og samarbeid Det skal legges til rette for medbestemmelse og god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom ansatte, studenter og ledelse på kunsthøgskolen. Det skal være kanaler som sikrer at alle blir hørt i saker som påvirker arbeidsplasser og studiehverdagen. Det skal stimuleres til samhandling, medbestemmelse og meningsutveksling i formelle og uformelle møteplasser for å bidra til et godt læringsmiljø. Helse, miljø og sikkerhet Kunsthøgskolen skal ha et åpent og inkluderende læringsmiljø og legge tilrette for studenter og ansatte med spesielle behov. Det skal være nulltoleranse for trakassering og mobbing. Det skal foreligge sikkerhetsinstrukser for alle verksteder. Det skal foreligge retningslinjer for etikk og for mobbing. Ansatte og studenter skal ha god kjennskap til relevante HMS forhold og til hvordan brudd på retningslinjer skal rapporteres. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 11

12 Lokaler, verksteder og utstyr Undervisningslokaler, verksteder og utstyr skal utvikles i henhold til faglige behov. Kunsthøgskolens ressurser skal i prinsippet være tilgjengelige for samtlige studenter og ansatte. Bibliotek Biblioteket skal være et ressurs- og kompetansesenter for høgskolens undervisning, forskning og utvikling. Studieadministrasjon Studieadministrasjonen skal være en service- og informasjonsenhet for fakultetene, studenter, fagansatte og gjestelærere. Studieadministrasjonen skal samarbeide nært med studieledere om planlegging og gjennomføring av programmene. Rapport 2011 Fremdeles en del generelle innkjøringsproblemer etter innflytting. En omfattende og utmattende prosess med alle involverte har pågått gjennom hele året for å løse Kunstakademiets arkitektoniske og tekniske utfordringer etter innflytting i nye lokaler. Fortsatt gjenstår store deler av dette arbeidet. Studentenes etterlysning av bedre og tydeligere informasjon om aktiviteter ved Kunstakademiet og KHiO har ledet til en økt satsning på felles informasjonsmøter. Arbeid med å tilgjengeliggjøre informasjon og kommunisere denne på en tydelig måte overfor studenter og ansatte har vært prioritert i ledelsen. Eiendommen på Arceuil er i dårlig forfatning og har fått lav standard pga. manglende vedlikehold; behov for rehabilitering. Læringsmiljø Bibliotek Tilfredsstillende; god støtte også etter samlokalisering. Læringsmiljø Studieadministrasjon God kommunikasjon mellom fagstab, ledelse og studieadministrasjon. Ordning med studiekonsulent-vakt er erstattet med faste åpningstider i administrasjonen på Kunstakademiet. I praksis er administrasjonen alltid åpen for studenter som banker på. Vi vil nå gå bort fra faste åpningstider til fordel for generell tilgjengelighet overfor studenter og ansatte som henvender seg til administrasjonen i kontortiden. Plan 2012 Læringsmiljø - kommunikasjon og samarbeid Semesterplanen bør foreligge på engelsk mht. nåværende utenlandske studenter og rekruttering av studenter og gjestelærere fra ikke-nordiske land. Kunstakademiet fortsetter med en fleksibel og pragmatisk språkpolitikk; norsk bør fortsette å være hovedspråket på BA, samtidig som utvekslings- og ikke-nordiske studenter fortsatt bør få undervisningstilbud på engelsk, som gjør det mulig å tilfredsstille krav om studiepoeng. Fortsatt god kommunikasjon med SU. Læringsmiljø helse, miljø og sikkerhet Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 12

13 Noen tilfeller med rusmisbruk samt et tilfelle av seksuelle overgrep blant studentene ble håndtert med de juridiske midler vi har til rådighet. Personlig oppfølging av de involverte er tatt hånd om etter eksisterende rutiner. Studentenes og de ansattes trivsel preges av til dels svært utilfredsstillende romforhold. Læringsmiljø lokaler, verksteder og utstyr Samlokalisering: Organisering av og tilgang til egnede undervisnings- og arbeidslokaler er en forutsetning for at undervisningen skal holde høy kvalitet. Kunstakademiet er avhengig av godt motiverte studenter og ansatte, samt god søkermasse både til faglige stillinger og studieplasser. Dette betyr: 1) Kunstakademiets virksomhet innen eget fagfelt må være mer synlig innen Kunsthøgskolens bygningskompleks på Seilduken enn tilfellet er i dag. 2) Behovet for egnede lokaler er definert i samarbeid med arkitekt Amund Gulden fra Futhark arkitekter, og forventes tilfredsstilt innen utgangen av Nøkkeltall Gjennomsnitt for de forskjellige kategoriene i studentundersøkelsen Svaralternativene gikk fra =negativt og 6=positivt Balletthøgskolen Design Kunstakademiet Kunstfag Operahøgskolen Teaterhøgskolen Kunsthøgskolen i Oslo Studiet (fagtilbud/undervisning/veiledning/fagmiljø) 4,5 3,6 3,9 3,8 3,7 4,6 3,8 Studieadministrasjon og studieveiledning 3,8 3,3 3,4 3,3 3,3 3,5 3,4 Kommunikasjon og samarbeid 3,3 3,2 3,1 3,5 3,6 3,6 3,3 Rus 5,6 5,9 4,9 5,5 6,0 4,9 5,5 Mobbing 4,5 5,1 5,3 5,0 4,9 4,7 5,0 Bibliotek 4,2 4,5 4,8 4,6 3,7 4,4 4,5 Resepsjon 3,8 4,5 4,2 4,8 2,5 4,5 4,5 Verksteder, scener og andre fasiliteter 4,3 3,5 3,3 3,6 3,6 4,6 3,6 IT 3,1 2,9 2,7 3,2 2,5 2,1 2,9 Drift 3,6 3,5 2,8 3,2 3,8 3,7 3,3 Kantinen 2 2,5 1,7 2,3 1,8 1,6 2,2 Spørsmålet om uønsket seksuell oppmerksomhet er ikke tatt med i tabellen over da svaralternativene ikke gikk fra 1-6. En oppstilling sammen med de andre spørsmålene ville blitt misvisende. Deltakerprosent i studentundersøkelsen Resultat Ambisjonsnivå Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 13

14 Balletthøgskolen 13 % Design 46 % Kunstakademiet 34 % Kunstfag 50 % Operahøgskolen 28 % Teaterhøgskolen 18 % Kunsthøgskolen i Oslo 40 % 12 % 39 % 34 % Risikovurdering Kvalitet i utdanning Risiko På liknende måte som kunstverket er avhengig av en presis kontekst for å bli kunst, er Kunstakademiets fagfelt avhengig riktige institusjonelle rammer. Risiko: anonymisering av Kunstakademiet innenfor Kunsthøgskolens organisasjon og lokasjon, inkl. galleri og undervisningslokaler. Mangel på prosjektrom til studentarbeid og rom til praksisbasert fellesundervisning. Fortsatt mangelfull IT-støtte, inkl. Macstøtte; ustabil tilgang til internett og e- post. Sannsynlighet Konsekvens Høy Depresisering/utvanning av Kunstakademiets fagfelt -> svekket lærings- (og arbeids-) miljø -> forringelse av undervisning -> svekket renommé -> dårlig rekruttering. Høy Middels- Høy Praksisbasert gruppeundervisning lar seg ikke gjennomføre; begrensede arbeidsmuligheter for studenter. Lærere og studenter lager egne løsninger for oppnå stabilitet i intern og ekstern kommunikasjon (egen hardware/software), f.eks. gmail, mobilt bredbånd med ekstra omkostninger 1.3 Internasjonalt utdanningssamarbeid Høyskolen skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Internasjonalt utdanningssamarbeid Kunsthøgskolen skal være aktiv i internasjonalt samarbeid og i nettverk, for at studentenes læringsutbytte og ansattes FoU-arbeid kan styrkes, og for å fremme norsk kunst og design. Rapport 2011 Strategisk arbeid Kunstakademiet har styrket sitt samarbeid med International Art Academy Palestine (IAAP), Ramallah; lærerutveksling; søknad til UD om 3 års forlengelse/utvidelse av samarbeid med IAAP innvilget. Utveksling med studentgruppe fra IAAP og prosjektet «Livet på skolen» gjennomført og vellykket. Utstrakt bruk av gjestelærere fra internasjonalt kunstfelt. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 14

15 Utveksling av studenter via Norplus/ Erasmus og andre tilsvarende nettverk. Økt individuell tilretteleggelse for internasjonal deltakelse for studenter. Tilbud om opphold på Kunstakademiets eiendom i Arcueil. Deltakelse av studenter og ansatte på internasjonale seminarer og kongresser. Internasjonalt samarbeid og nettverk KUNO IAAP, Ramallah Studentutveksling Begrenset omfang av innreisende studenter pga. utfordringene knyttet til samlokalisering (atelierplass). Tilfredsstillende antall utreisende studenter. Søknad om tildeling av kvotestudenter: to innvilget Lærerutveksling IAAP, Ramallah Nord-sør samarbeid IAAP, Ramallah Plan 2012 Strategisk arbeid IAAP - 3-årig plan for videre samarbeid med utvidet lærer- og studentutveksling videreføres. Oppfordre fagansatte til å benytte muligheter for utveksling i større grad. Informere om eksisterende muligheter. Undersøke mulighetene for samarbeid med andre norske/nordiske/ikke-nordiske institusjoner. Undersøkelse av mulighetene for EU-støtte til europeiske samarbeidsprosjekter. Økt samarbeid med tilsvarende internasjonale programmer. Internasjonalt samarbeid og nettverk Fortsetteles av samarbeid med IAAP. Arbeid med utvikling av Kunstakademi i Kabul i samarbeid med Kunstfag og diverse kunstinstitusjoner. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 15

16 Studentutveksling Øke rekrutteringsgrunnlaget spesielt mht. ikke-nordiske MA-studenter gjennom internasjonal annonsering, websider med aktuelt engelsk innhold og annet formidlingsarbeid. Lærerutveksling Øke satsningen på lærerutveksling via Erasmus og liknende programmer. IAAP, Ramallah Kabul Nord-sør samarbeid IAAP, Ramallah Kabul Mulig samarbeid med tilsvarende prosjekter i andre land. Nøkkeltall Styringsparameter Resultat (oppdaterte tall kommer sept 2011) Utvekslingsstudenter UT+INN Balletthøgskolen - BA Klassisk - BA Moderne/samtidsdans - BAJazz - MA koreografi Design - MA design - BA interiørark./møbeldesign - BA kles- og kostymedesign - BA visuell kommunikasjon Kunstakademiet - MA billedkunst - BA billedkunst Kunstfag - MA kunstfag - BA kunstfag Operahøgskolen - MA opera Teaterhøgskolen - BA skuespill - regi Totaltall Ambisjonsnivå 2012 Styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå 2012 Utenlandske studenter på MA Design Scenekunst Dans/teater/opera? Kunstakademiet Kunstfag Totalt Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 16

17 Styringsparameter Bilaterale avtaler/år - Land Lærested Fagområder B D Ka Kf O T 1999: Zimbabwe National Dance Trust, Harare 2000: Kosovo University of Pristhina 2001: Serbia University of the Arts Belgrade 2002: Canada Nova Scotia College of Art and Design, Halifa 2004: Palestinske områder Palestine College for Women (intensjonsavtale) 2006: Kina Academy of Fine Arts, Beijing; China Academy of Art, Hangzhou; Luun Academy of Fine Arts, Shenyang 2006: Palestinske områder Avtale med UD om etablering av International Academy of the Arts, Ramallah 2009: Afghanistan Avtale med UD om samarbeid med Centre for Contemporary Arts, Kabul 2010: Mosambik Avtale med Fredskorpset om samarbeid med Companhia Nacional de Canto e Danca, Maputo 2010: Mosambik Memorandum of Understanding med Instituto Superior de Artes et Cultura, Maputo Erasmusavtaler/Land Belgia - Hogeschool Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen - Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Departement Architecture, Brüssel/Ghent - Hogeschool Ghent, Koninkljke Academie voor Schone Kunsten Danmark - Danmark Designskole, København - København Ervhervsakademi - Skolen for moderne dans/statens teaterskole Estland - Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn Finland - HAMK University of Applied Sciences - Häme - Lahti University of Applied Sciences - Saima University of Applied Sciences - Turku University of Applied Sciences - Teaterhögskolan, Helsinki - Saimaa University of Applied Sciences, Imatra Frankrike - Ecole Nationale Supérieure d`art de Dijon - Ecole Supérieure d Arts Graphiques et d Architecture Intérieure (ESAG) - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon Hellas - Anaotati Scholi Kalon Technon, Athen Irland - National College of Art and Design, Dublin Italia - Accademia di belle arti di L`Aquila - Accademia di belle art di Brera, Milano - Libera Accademia di belle arti di Brescia - Politecnico di Milano - Università di Venezia Latvia - Latvijas makslas akademija, Riga Nederland Polen - Hanzehogeschool Groningen, Minerva - Hogeschool Rotterdam, Willem de Koning - Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht, Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving - Gerrit Rietveld Academie (inn og ut av Erasmus) - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Royal Conservatoire Haag - Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie - Akademia Sztuk Pieknych w Wroclawiu Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 17

18 Portugal - Universidade de Lisboa, Fac. de Belas Artes - Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Teatro e Cinema (scenekunst + kostyme) - Universidade de Porto, Fac. de Belas Artes Slovakia - Academy of Fine Arts and Design Bratislava Spania - Universitat autonoma de Barcelona, Esc.Massana - Universitat Pompeu Fabra, Elisava Escola Superior de Disseny, Barcelona - Institut del teatre, Conservatori sup. de dansa - Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca - Universidad de Granada,Facultad de Belas Artes - Universidad Complutense de Madrid, Fac.de B.A. - Universidad Poitécnica de Valencia, Fac. de B.A. Storbritannia - Arts Institute Bournemouth - Edinburgh College of Art - Glasgow School of Art - University of Hertfordshire - University of Portsmouth - University of the Arts, Wimbledon College of Art Sveits - Hochschule Luzern, Univ. of Applied Scie. and Art - Zürcher Hochschule der Künste Sverige - Kungliga Konsthögskolan Stockholm - Dans- och Cirkushögskolan, Stockholm Tsjekkia - Prague Academy of Arts, Architecture and Design Tyskland - Hochschule Anhalt - Kunsthochschule Berlin-Weissensee - Universität der Künste, Berlin - Hochschule für Künste Bremen - Hochschule für bildende Künste Dresden - Kunstakademie Düsseldorf - Staatliche Hochschule für bild. Künste Frankfurt - Hochschule für bildende Künste Hamburg - Staatliche Akademie der bild. Künste Karlsruhe - Kunsthochschule für Medien Köln - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Akademie der bildenden Künste München - Hochschule.Ostwestfalen-Lippe/Univ.of Appl. Sc. - Hochshcule der bildenden Künste Saar - Bauhaus-Universität Weimar Ungarn - Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest Østerrike - Kunstuniversität Linz - Akademie der bildenden Künste, Wien - Universität für angewandte Kunst, Wien Nordiske nettverk (m/baltikum) (Kan få støtte av Nordplus) Assemblé Cirrus Danmark: Aarhus arkitekthøgskole Danmark designskole, København Det kgl. danske kunstakademi, Kbh. Designskolen Kolding Estland: Estlands kunstakademi, Tallinn Finland: University of Art and Design, Helsinki Lahti Polytechnic Institute of Design University of Lapland, Faculty of Art and Design, Rovaniemi Island: Iceland Academy of the Arts, Reykjavik Latvia: Art Academy of Latvia, Riga Litauen: Vilnius Academy of Fine Arts Norge: Kunsthøgskolen i Bergen Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo Sverige: Högskolan för design och konst, Göt. uni. Högskolan för fotografi och film. Göt. uni. Stenebyskolan, Göteborgs universitet Lund Institute of Technology, Lund uni. Konstfack, Stockholm Universitetet I Umeå, Institut för design Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 18

19 Dama (Dans og mediakunst) EMD musikk- og dansenettverk for nordiske og baltiske høyere utdanningsinstitusjoner. Kuno NordKor (Nordisk Koreografinettverk) Danmark: Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kbh Estland: Estonian Art Academy, Tallinn Finland: Bildkonstakademin, Helsinki Island: Listhahàskòli Islands, Reykjavik Latvia: Art Academy of Latvia, Riga Litauen: Vilnius Academy of Fine Arts Norge: Kunsthøgskolen i Bergen Kunstakademiet i Trondheim, v/ntnu Sverige: Konsthögskolan Valand, v/göteborgs uni. Konstfack, Stockholm Kungliga Konsthögskolan, Stockholm Konsthögskolan i Malmö Konsthögskolan, Umeå Universitet Finland: Teaterhögskolan, Helsingfors Sverige: Danshögskolan, Stockholm Nordopera (Opera of the North) oppr. Nordiska Opera högskolors Sammanslutning (NOS) Norteas Danmark:Opera-Akademiet i København Finland: Sibelius-Akademiet i Helsinki Sverige: Operahøgskolen i Stockholm Operahøgskolen ved Gøteborgs univ. Danmark: Statens teaterskole, København Skuespillerskolen ved Odense Teater Skuespillerskolen ved Aarhus Teater Finland: Teaterhøgskolen i Helsingfors, Svenska institutionen för skodespelarkonst Island: Leiklistarskoli Islands, Reykjavik Sverige: Dramatiska institutet, Stockholm Teater- og operahøgs. v/göteborgs uni. Teaterhøgskolen i Malmø Teaterhøgskolen i Stockholm Risikovurdering Internasjonalt utdanningssamarbeid Risiko Sannsynlighet Konsekvens Manglende investering i fundraising overfor Ramallah Middels Nedtrapping av proskjektet Romsituasjonen til Kunstakademiet forblir uendret Lav Hindrer utveksling av studenter (atelierplassproblematikk) 2 Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstneriskog faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Rapport 2011 Stor FoU-aktivitet blant de ansatte til tross for relativt lav FoU-prosent i ansettelsesvilkårene i forhold til tilsvarende institusjoner. Utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, publikasjoner og artikler. Under tidligere ledelse har det ikke vært fokusert på FoU, som har vært overlatt til den enkelte ansatte. Akademiet er ikke synliggjort som avsender av FoUproduksjonen. Fagstaben etterlyser større fokus på faglig utveksling og diskusjon, og koordinert profilering av FoU-resultater i form av publikasjonsrekke, bedre nettsider osv. Plan 2012 Større satsning på FoU. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 19

20 Det settes av to hele dager i semesteret for faglige diskusjoner og gjennomgang av FoUprosjekter og resultater i kollegiet. Investering i utstyr for in-house publishing skal muliggjøre enkle publikasjoner av artikler og lignende til distribusjon via Kunstakademiets eget nettverk. Arbeide for å øke FoU-prosenten til de ansatte. Opprettelse av professor II-stilling med ansvar for oppfølging og koordinering av FoUvirksomheten ved Kunstakademiet (se vedlegg samt tilsvarende ordninger ved andre norske kunstakademier). 2.1 Stipendiater Høyskolen skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Stipendiatprogram for kunstnere Kunsthøgskolens fagområder skal styrkes gjennom å knytte til seg stipendiater som skal inngå som en aktiv ressurs for fagmiljøene. Det skal legges til rette for at stipendiatene får god oppfølging og best mulige arbeidsforhold. PhD- stipendiater Kunsthøgskolen ønsker å opprettholde kontakten med relevante fagmiljøer, særlig ved AHO og NMH, gjennom egne dr. gradskandidater på PhD programmene ved disse institusjonene. Finansiering av stipendiater på disse programmene er en utfordring. Undervisningen skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid eller forskning. Rapport 2011 Stipendiatprogram for kunstnere Høsten 2011 har Kunstakademiet to stipendiater pluss tre hvis periode har gått ut men som ikke har gjennomført sluttbedømmelse. Disse tre stipendiatene planlegges uteksaminert innen 2012, de to andre året etter. Stipendiatene fungerer som en viktig ressurs for fagmiljøet, og bidrar med viktige faglige og pedagogiske opplegg i tillegg til utvikling av egne prosjekter. Rekruttering av nye stipendiater har ikke vært prioritert i Integreringen av stipendiatene i fagstaben er forbedret sammen med en økt forståelse for stipendiatprogrammets viktighet. Dette er likevel fortsatt en undervurdert ressurs ved Kunstakademiet, og et aspekt ved institusjonens virksomhet som vil bli ytterligere vektlagt i arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket. Praktisk og faglig oppfølging av stipendiatene er en utfordring på grunn av fagstabens nåværende kapasitet. Plan 2012 Stipendiatprogram for kunstnere Strategisk arbeid: 1) Arbeide for å gjenoppnå vitenskapelig status Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 20

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering... 3 1. Utdanning... 6 1.1 Studietilbud...

Detaljer

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008)

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008) Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Rapport og planer (2007-2008) Rapport og planer (2007-2008) FORORD Rapport og planer (2007 2008) fra Arkitektur-

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer