Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller Tenestetorget ( ).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00)."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller Tenestetorget ( ). Vara møter berre etter nærare innkalling. Synfaring: Oppmøte kommunehuset 9:00 9:15-80/3 Telenor mobilmast på Tuv Ca 9:50-75/7 Dispensasjon frå mønehøgde Ershovd Ca. 10:15 - Dispensasjon, plassering av tomt Hestehaugstølane Diskusjonssaker: - Søknad frå Erik Teigen Såtariggen - Søknad om disp. T16 2 meter byggegrense H2 Tinden Referatsaker: - Vedtak frå Fylkesmannen vedkomande gnr 80/26 seksjonsnr. 5 - klage på avslag av dispensasjon fra arealformål - Røggelia App. - Forvaltningskontroll, kontroll av tilskots- og lovforvaltning i jord- og skogbruket SAKSKART Side 75/13 12/ Saker til behandling 2. gangs behandling - Områdeplan Ulsåk 6 76/13 13/ /9 SOKNAD OM DISPENSASJON FRÅ GJELDANDE REGULERINGSPLAN ULSÅK SENTRUM. FRÅDELING AV TO PARSELLAR OG RAMMELØYVE FOR OPPFØRING AV NYTT FORRETNINGSBYGG -(KIWI) 9 77/13 13/ /10 -Stølsvoll Hestehaugane, Ruth Anne Kirkebøen - Dispensasjon for flytting og endeleg lokaisering av 2 tidlegare frådelte tomter, gnr. 80, bnr. 27 og

2 78/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ Ny handsaming - Storelia II - Felt C1 og C2 - søkmad om dispensasjon frå rekkefølgeføresegner i reguleringsplan 75/7 Søknad om dispensasjon frå krav i kommuneplan om maks mønehøgde for ny fritidsbustad. Ershovd - Ola Magne Kirkebøen 80/3- Søknad om dispensasjon for oppsetting av mobil og mobilt breiband mast i LNF-område. Tuv- Telenor Norge AS 64/3/3 Søknad om dispensasjon for tilbygg på fritidsbustad innanfor byggefordbodsone frå vassdrag. Attjern - Espen Gleditsh Sti - og løypeplan for Hemsedal kommune Høyring 86/92 Søknad om frådeling av parsell, Klanten - Grete Hatleberg Svendsen 68/154 Veda AS - Oppfylgjing av buplikt - Øvre Stupulvegen Delegerte saker 364/13 12/ /12 Endringsløyve og ferdigattest for tilbygg på fritidsbustad,tuv, Aase Viljugrein Innvilga 365/13 12/ /122 - Ferdigattest for fritidsbustad, Golf Alpin - Geir Melby Innvilga 366/13 12/ /95 Endring av rammeløyve ref.nr. 12/ Spiral/rotunden utgår og og ny veg fra Bygg A / felles til AP /13 12/ /162 Igangsettingsløyve, endring av einebustad til tomannsbustad og lokal godkjenning av føretak /13 13/ /67 - Endringsløyve for ny fritidsbustad, Natalja Braaten/Per Ottar Skaaret Innvilga 369/13 13/ Godkjenning av lokal ansvarsrett for Jn Rørservice AS Innvilga 370/13 13/ /67 - Ferdigattest for ny fritidsbustad, Natalja Braaten/Per Ottar Skaaret Innvilga 2

3 371/13 13/ /40 Ferdigattest, skifte av drivstofftankar og fjerning av mellombels dieselanlegg, Shellstasjonen Trøim /13 13/ /40 Igangsettingsløyve, ny oljeutskiller /13 13/ /40 Ferdigattest, ny oljeutskiller Shellstasjon i Hemsedal /13 13/ /77 -Igangsettingsløyve for tilbygg på fritidsbusta, Muren - Kjell Magne Fauske Innvilga 375/13 13/ /160 Ferdigattest - ny tomannsbustad /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /2-79/3 - Søknad om omdisponering av jordbruksareal til veg på stølseigedom 53/152 - Avslag på søknad om fornying av tidlegare gitt byggeløyve for ny fritidsbustad. Lykkja - Sverre Frich 81/2 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Kroken samdrift DA 79/2 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Magnhild Hustad 82/11 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Grøndalen Samdrift 63/3 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Petter Brennhovd 57/1 Delegert vedtak om statleg tilskot til grøfting - Ole intelhus 82/21 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Per Magnar Tømmervold 78/1 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Inger Hulbak 79/2 m.fl Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Magnhild Hustad 52/2 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Ole Nils Aalrust 68/3 Igangsettingsløyve for riving av eksisterande og oppsetting av nytt bustadhus. Rudningen - Torborg og Stian Heid Innvilga Avslått Innvilga Avslått Innvilga Innvilga Innvilga Innvilga Avslått Innvilga Innvilga Innvilga 388/13 13/ Godkjenning av lokal ansvarsrett for KG Bygg og betong Innvilga 3

4 AS 389/13 13/ Godkjenning av lokal ansvarsrett for G-Prosjekt AS Innvilga 390/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /9 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Lars-Einar Intelhus 67/12 - Innvilga - Søknad fritak kommunale eigedomsavgifter - Bråthen Øvre - Torbjørn Bråthen 74/19 - Avslag på søknad om utsleppsløyve hytte, Holdeskaret - Vigdis Helen M. Steenstrup 53/114 - Avslag - Søknad omfritak kommunale eigedomsavgifter -Rustberggardslia, Lykkja - Ragna Fjæren s arvinger 85/1 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Wilhelm Wøllo Innvilga 66 Avslått 66 Innvilga 395/13 13/ /156 Ferdigattest, ny hytte /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /8 Delegert vedtak - Søknad om statleg tilskot til grøfting - Ola Flaten Sørhøy 62/116 - Ferdigattest for bustadhus, Granvegen 17 - Martin Lindal 91/6 - Søknad fritak kommunale avgifter - Hus nr2 - Olav Støyten 88/122 Mellombels bruksløve for fyrhus - Ola Arnfinn Haraldset Innvilga Innvilga Innvilga Innvilga 400/13 13/ /33 Endringsløyve og igangsettingsløyve for resterande arbeider for fritidsbustad. Krossleino - Gjermund Haug Innvilga 401/13 13/ Lokal godkjenning av ansvarsrett for Latlaft Innvilga 402/13 13/ /20 Igangsettingsløyve, veg til hytte - Hjelmen i Grøndalen /13 13/ /94/0/0/1 - Innvilga - Søknad fritak kommunale avgifter, kjelleretasje - Frank Jonsrud /13 13/ /79 Ferdigattest for fritidsbustad. Storelia - Harald Fekene Innvilga 4

5 405/13 12/ Igangsettingsløyve for båthus etter dispensasjon frå kommunedelplan, og ferdigattest PÅ BÅTHUSET 70 Hemsedal, Odd Holde Møteleiar 5

6 Saker til behandling 75/13 2. gangs behandling - Områdeplan Ulsåk Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Saksbehandler: Elin Tangen 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Hovudutval for plan og ressurs - 2. gangs behandling Kommunestyret - eigengodkjenning Vedlegg: Reguleringsplankart Reguleringsføresegn Vurdering av innkomne merknadar Planskildring Trafikkvurdering Dokument i saka: Følgjer av sak 12/01611 Saksopplysningar: Saka gjeld 2. gangs behandling/ sluttbehandling av områdeplan for Ulsåk sentrum. Asplan Viak har på oppdrag for Hemsedal kommune utarbeida plandokumenta til områdeplan. Hovudutvalet for plan og ressurs 1. gangs behandla områdereguleringsplana , saknr.28/13. Kommunestyret behandla saken , saknr.31/13. Kommunestyret vedtok å gjøre ein del endringar og plana vart lagt ut i to planforslag. Asplan Viak har gjort ein planfagleg vurdering av innkomne merknadar, og endringar er innarbeida i reguleringsføresegn og plankart. Vurderings notat av merknadar ligg som vedlegg til saka. Med bakgrunn i innkomne merknadar frå mellom anna Statens Vegvesen, er det drøfta om ein skal gå for omlegging av fylkesveg 231 eller ikkje. Statens Vegvesen har gitt tilbakemelding på at det ikkje er avsett midlar til ein slik omlegging i overskuelig framtid. Ei omlegging vil vidare sette krav til støydokumentasjon av eventuell nye trasear. Spørsmålet blir om den trafikkale utfordringa på Ulsåk er så stor at fylkesvegen må leggast om. For dei næringsdrivande på Ulsåk må det være positivt å få mest mogleg trafikk inn til eksisterande kryss. Dette bekreftast også gjennom fellesinnspel frå mange av dei næringsdrivande på Ulsåk. Dersom ein avhjelper dei trafikkale utfordringane fyrst og fremst ved 6

7 oppvekstsenteret er spørsmålet då om det er naudsynt med omlegging av fylkesvegen. Alternativ B kan med nokon justeringar løyse dei fleste trafikale utfordringane utan å legge opp til ein framtidig omlegging av fylkesvegen. Med bakgrunn i innkomne merknadar og gjennomføringsperspektivet har administrasjonen jobba vidare ut frå alternativ B i gjennomgang av innspel. Dette betyr i praksis at planen ikkje regulerer ein ny fylkesvegtrase. Likevel sperrar ikkje planen for at det på lang sikt kan la seg gjere å legge om fylkesvegen, men reguleringsplanen tek ikkje stilling til kor ein eventuell trase skal vere. Mange av merknadane til planen omhandlar konkrete gjennomføringstiltak knytt til trafikk framfor forhold som avklarast i reguleringsplan. Desse innspela vert tatt med vidare i kommunens trafikktryggleiksarbeid/ trafikktryggleiksplan. Forhold til overordna plan: Gjeldande arealdel av kommuneplan i Hemsedal , vedteke Miljøkonsekvensar: Forhold knytt til miljøkonsekvensar er vurdert og omtalt i planskildringen, sjå vedlegg. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Forhold knytt til helse-/miljø og beredskapstilhøve er vurdert og omtala i planskildringen, sjå vedlegg. Økonomiske konsekvensar: Administrasjonen engasjerer ekstern konsulent i samband med utarbeiding av reguleringsplan. Vurdering: Formålet med planen er å oppdatere arealformåla og dei juridiske føresegna i lys av dagens arealbehov og lovgiving. Trafikktilhøva innan planområdet og forbetringstiltak er regulert inn i planen. Vegsystemet rundt oppvekstsentret er spesielt viktig. Planavgrensinga var ved oppstart lagt slik at den i hovudsak følgde planavgrensinga på eksisterande reguleringsplan for Ulsåk, vedtatt i Kulturminnemynde har sett krav om at alle områder som inngår i plana skal undersøkast for kulturminner. Eksisterande plan inneheld store LNF-områder og dette medfører store kostnadar som har resultert i at planen er vesentleg innskrenka. Formålet med utarbeiding av reguleringsplana er likevel ivareteke og omfattar i hovudsak: Oppteikning og oppdatering av arealformål og revisjon av føresegn i medhald av plan- og bygningslov Gjennomgang av infrastrukturløysingar innan planområdet og då spesielt trafikktilhøva rundt oppvekstsentret Gjennomgang av forskjellige arealbehov innan planområdet og sikre tilgang på tilstrekkeleg areal, til dømes til parkering, næringsformål og offentleg formål Med bakgrunn i innspel i høyringsperioden og vurdering av desse har administrasjonen jobba ut frå alternativ B. Alternativ B er noko justert slik at dei fleste trafikale utfordringane 7

8 blir løyst utan å legge opp til ein framtidig omlegging av fylkesvegen. Med bakgrunn i innkomne merknadar og gjennomføringsperspektivet, tilrår administrasjonen at områdeplan for Ulsåk med tilhørande plandokument vert godkjent. Rådmannen si innstilling: Hovudutval for Plan og Ressurs sin innstilling til kommunestyret: Hemsedal kommunestyre godkjenner i samsvar med plan- og bygningsloven 12-4, Områdereguleringsplan for Ulsåk sentrum. 8

9 76/13 62/9 SOKNAD OM DISPENSASJON FRÅ GJELDANDE REGULERINGSPLAN ULSÅK SENTRUM. FRÅDELING AV TO PARSELLAR OG RAMMELØYVE FOR OPPFØRING AV NYTT FORRETNINGSBYGG -(KIWI) Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 62/9 Saksbehandler: Ivar Bergstøl 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutvalet for Plan & Ressurs Vedlegg: 13/ Søknad om dispensasjon Kiwi- Ulsåk, datert / Notat Trafikk-vegplan Rambøll, datert / , 200 Situasjonsplan PDF, dato Fasadar PDF dato, Dokument i saka: Alle dokument i saka på arkivsaksnr. 13/0173 Saksopplysningar: Generelt: Hemsedal kommune mottok den (datert ) søknad om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan Ulsåk sentrum, frådeling av to parsellar og rammeløyve for oppføring av nytt forretningsbygg (Kiwi) på den eine parsellen. Søknaden er fremma av Hallinglos på vegne av grunneigarrar for eigedomen gnr. 62, bnr.9 Anne Ulsaker Bækken og Gunnar Bækken. Samstundes er det og søkt om dispensasjon / rammeløyve for oppføring av nytt forretningsbygg for Hemsedal Lavpris A/S v/ Oddbjørn Halbjørhus. Det er eit mål å vera ferdige til sumaren Den andre parsellen ynskjer grunneigarane Ulsaker Bækken å nytte sjølve til forretningsutvikling i området og er ikkje ein del av rammesøknaden. Område er omfatta av pågåande reguleringsplanprosess for områdeplan for Ulsåk sentrum, der område er regulert til bustad/ forretning/kontor og har i planen nemninga BFK 1. Etter at søknaden av den blei motteken har det blitt gjeve dispensasjonar i samråd med hovudutval for plan og ressurs og igangsettingsløyver for avtaking av matjord, grunnarbeider og betongarbeider, dette for at tiltakshavar ynskjer å kome i gang før vinteren. Siste igangsettingsløyve omfattar etablering av bærekonstruksjonar/ stålarbeider. Det som formelt står att av byggeløyver er i utgangspunktet rammeløyve for sjølve bygget og igangsettingsløyve for resten av arbeida på tomta. 9

10 Med bakgrunn i påvente for avklaringar med Statens vegvesen har handsaming av søknaden av den ikkje blitt handsama på eit tidlegare stadium. Tidlegare handsamingar for byggeprosjektet Kiwi: Då omsøkte areal ligg i sentrum av Ulsåk og er eit naturleg område for næringsutviklig / fortetting, har det blitt signalisert ein aksept også gjennom regionalt planforumsmøte i Drammen den 13.november, for reguleringsendring av dette arealet frå landbruk til fordel for sentrumsutvikling på Ulsåk. Dette er lagt til grunn ved dei to tidlegare delegerte vedtaka som er gjort i samband med mellombels dispensasjon etter plan og bygningslova 19-3 for å kome i gang med byggearbeida før vinteren. - Igangsetjingsløyve for fjerning av matjord, tilførsel av ny masse og etablering av VA ledning. 13/ /9 Mellombels dispensasjon og igangsetjingsløyve for betongarbeid, men ikkje golv på grunn. 13/ Igangsettingsløyve til bærekonstruksjonar/ stålarbeid, men ikkje tak og veggkonstruksjonar. 13/ Frådeling etter Jordlova og Plan og bygningslova 10

11 Handsaming omdisponering av arealet i høve til jordlova og plan og bygningslova er gjort delegert ut i frå tidligare gitte dispensasjonar og igangsettingsløyver med slikt vedtak (i kursiv): Jordlova «Det vert med bakgrunn i gjeldande delegasjonsreglement, og med heimel i jordlova 12, vert det løyvd frådeling av to parsellar på henholdsvis ca.5 daa og ca. 3 daa, tilsaman ca. 8 daa frå gnr. 62 bnr. 9 som omsøkt. Det vert vist til kartskisse klipt inn i saka der dei to parsellane er innteikna. Arealavgrensing til veg må tilpassast endeleg avgrensing etter at Statens vegvesen har erverva areal i samband med rv 52. Vedtaket er begrunna i planprosess for ny Områdeplan for Ulsåk sentrum og komande planendring, samt tidlegare vedtak i dei delegerte sakene 13/ og 13/ Det vert vurdert at det ved utvikling av dette sentrale sentrumsområdet på Ulsåk ligg føre samfunnsinteresser av stor vekt.» Plan- og bygningslova: «Det vert med bakgrunn i gjeldande delegasjonsreglement, og med heimel i midlertidig dispensasjonar sak 13/ og 13/ etter plan og bygningslova 19-3, løyvd frådeling av to parsellar frå gnr. 62. bnr. 9 som omsøkt. Parsellane som skal frådelast er på ca. 5 daa og ca. 3 daa. Dispensasjonane er løyvd med bakgrunn i at arealformålet i søknaden er i tråd med arealformålet på denne teigen i ny Områdeplan for Ulsåk sentrum som har vore på 1. gangs høyring. Det har ikkje kome inn merknadar til endring av arealformål i høyringsprosessen. Frådelinga vert løyvd på fylgjande vilkår: - Statens vegvesen skal i tråd med deira ynskje kunne erverve grunn langs riksvegen ut til 1. m frå fot av vegfylling eller topp av vegskjæring, eller minimum 3.m frå vegkant.» Forhold til overordna plan: Arealet ligg i gjeldande plan «Reguleringsplan for Ulsåk sentrum, vedteke » regulert til landbruksformål. Det er under utarbeiding ny plan for området, «Områdeplan for Ulsåk sentrum», som blei lagt ut til offentleg ettersyn av kommunestyret I dette planframlegget er området foreslått avsett til bustad/kontor og forretning. Søknaden er i tråd med formålet som er foreslått i den nye planen. I samband med høyring på områdeplan har omdisponering av fulldyrka jord til sentrumsutvikling / bustadar vore eit av tema som er vurdert. Fulldyrka jord har og skal ha eit sterkt vern, og det skal vera vurdering av alternative løysingar før fulldyrka areal kan omdisponerast. Både landbruksforvaltning i kommunen og Fylkesmannen sin landbruksavdeling har i samband med høyringa vurdert omdisponering av dette arealet. Då det ligg i sentrum av Ulsåk sentrum, har det blitt signalisert ein aksept for endring av dette arealet frå landbruk til fordel for sentrumsutvikling på Ulsåk. Områdeplanen er for tida under 2. gangs handsaming. Miljøkonsekvenser: Gjennomføring av tiltaket har nærføring til elva Hemsila, der byggesona i nytt planframlegg er satt med avstand til elva på 20m. 11

12 Bygging og utvikling av tomtene må ta omsyn til hensynsone i forhold til flom. Areala er sjekka for kulturminne i samband med planprosessen og utlegging av Områdeplanen. For alle saker som vedkjem naturmangfaldet følgjer det av naturmangfoldlova 7 at prinsippa i naturmangfoldlova 8-12 skal leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit, og det skal framkomme av avgjerda korleis desse prinsippa er vurdert og vektlagt i saken. Det er i den grad det er relevant utført ein utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning og i artsdatabankens artskart, jf. at tiltaket påverkar natur. I tillegg er kommunens viltkart sjekka. Det er ikkje registrert prioriterte artar, trua eller nær trua artar på Norsk rødliste for artar 2010, utvalte naturtypar eller trua eller nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011 i planområdet. Det er ikkje kjente registreringar av spesielle naturverdiar i planområdet. Planforslaget medfører ikkje inngrep som førar til at det må innhentast nye data eller kunnskap om biologisk mangfald. Kravet i 8 om at saken skal baserast på eksisterande og tilgjengeleg kunnskap, er oppfylt. Med bakgrunn av at arealet tidlegare har vore fulldyrka er det ikkje vurdert som naudsynt å gjera grundigare vurderingar etter dei andre miljørettslege prinsippa i naturmangfoldlova Dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova for å fatte offentlege vedtak vert vurdert å være oppfylt. Byggeforbodsone mot vassdrag og fri ferdsel ved vasstrengen vert drøfta i dispensasjonssaka i samband med plassering av bygg og infrastruktur på areala. Det vil vera naturleg at det vert stilt same krav i høve til omsyn til vassdrag for heile byggetomta / byggearealet som omfattar og nabotomta til nytt Kiwi-bygg. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje vurdert Økonomiske konsekvensar: Ikkje vurdert Vurdering: Det vert vist til søknad om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for Ulsåk sentrum, frådeling av to parsellar datert , og ny søknad datert som også gjaldt rammeløyve for oppføring av nytt forretningsbygg. Søknaden om dispensasjon hadde som føremål å få lov til å legge til rette på tomta for utvikling av ny Kiwi butikk på Ulsåk. Intensjonane i søknaden var i tråd med forslag i ny områdeplan for Ulsåk, der arealet er foreslått regulert til bustad, kontor og forretning. Av søknaden datert går det fram ivaretaking av planføresetnadane /planføringane i områdeplan for Ulsåk sentrum gjennom matrise på sidene 3 og 4 i søknaden. 12

13 Tiltakshavar har søkt om ulike dispensasjonar fordi det er ynskje om å koma raskt i gang med byggeprosessen, og for å gjennomføre tiltak på tomta haust 2013 for å få nytt forretningsbygg klart som planlagt sumaren Områdeplan for Ulsåk sentrum har vore ute på høyring. Det har ikkje kome merknadar til bruken av dette arealet slik det ligg foreslått i ny områdeplan til bustad, kontor og forretning. Planframlegget for områdeplan Ulsåk sentrum har lagt til grunn tidlegare reguleringsplan som statens vegvesen sjølv har utarbeida for busslommer på Ulsåk med vidareføring av avkøyringar og kryssutforming for ny FV 233. Det har ikkje kome motsegn frå statens vegvesen i samband med høyringa av områdeplan. Lokalt og sentralt landbruksmynde har i sine vurderingar akseptert at dette jordbruksarealet vert omdisponert med formålet sentrumsutvikling i dette sentrale område på Ulsåk. Det er kome to merknadar til nabovarsel i samband med deling og dispensasjonssøknaden. Merknadane er frå Fossheim Eigedom v/ Knut Erik Langehaug og Statens vegvesen. Knut Erik Langehaug sin nabomerknaden går ut på fylgjande: - Støy, tidspunkt for arbeid, plassering av anleggsrigg og plassering av anleggsmaskinar på Ulsaker Bækken si tomt under byggearbeidet. Arbeidet vil pågå rett ved sida av Fossheim hytter og det vert bedt om at det vert teke omsyn, og at arbeidet vert til minst mogleg sjenanse for hyttegjestene. - Plassering av deponerte jordmassar, forventa byggestart og avkøyring. Korleis vert dette løyst, og korleis vert det i anleggsperioden. - Nybygg og infrastruktur på Ulsaker Bækken si tomt. Det er viktig for Fossheim hytter at bygget blir plassert minst mogeleg til sjenanse for hyttene som vender mot tomta. Skepsis mot et nytt toetasjes bygg tett på hyttene. Kan skygge for utsikt, og redusere verdien på hyttene. - Innkøyring til Fossheim sine hytter. Det vert forutsett at avkøyringa vert som i dag. I fylgje vedlegget til søknaden vil dei aktivtetane som gir mest støy føregå i månadene fram mot jul. Merknadane går ikkje imot frådeling av parsellane, men på anleggsverksemd, infrastruktur og bygg i samband med etablering av tiltak. Mykje av dette kjem inn seinare i prosessen og må vurderast i samband med søknad om dispensasjon for oppsetjing av bygget. Statens Vegvesen har i sin merknad gjort merksam på at dei både er grunneigar /nabo, og forvaltningsmynde i høve til avkøyring og eventuell dispensasjon frå byggelinje. Uttala i dette tilfelle er som nabo. Dei gjer merksam på at vegvesenet ynskjer å erverve grunn langs riks- og fylkesvegar av omsyn til drift og vedlikehald. Dei ber om at dette kravet vert sett inn som eit vilkår i delingsvedtaket. Dette vilkåret vert innfridd i det delegerte vedtaket. 13

14 Konklusjon: Grunnarbeidar for bygget er kome godt i gang og frådeling av tomta til arealbruk i samsvar med formålet i framlegg til områdeplan er det gjort vedtak på. Rådmannen meiner at det er viktig gjennom løyver for vidare byggearbeider, at tilhøva for bruk,- og vedlikehald av areal ved busslomme er avklara, då bruken av delar av arealet går på areal som Statens vegvesen har erverva. Det må derfor utarbeidast ein gjennomføringsavtale mellom tiltakshavar og Statens vegvesen, når det gjeld bruk av areal rundt busslomme og vedlikehaldsgjennomføring/ rutinar ved f. eks snøbrøyting. Når det gjeld avkøyringar og vegutforming i dette område, vert løysingane regulert gjennom områdeplan for Ulsåk sentrum lagt til grunn. Rådmannen går inn for at det vert gjeve mellombels dispensasjon etter plan og bygningslova 19-3 med vilkår. Den mellombelse dispensasjonen strekker seg på ubestemt tid fram til områdeplanen for Ulsåk er vedtatt og at eventuelle endringar i høve til dagens plansituasjon vert pålagt tiltakshavar å rette seg etter. Rådmannen si innstilling: Hovudutval for Plan og Ressurs gjev med heimel i plan og bygningslova 19-3 mellombels dispensasjon for etablering av nytt Kiwi- bygg med parkering og uteanlegg på delar av område B/F/K1 i framlegg til områdeplan for Ulsåk og i samsvar med søknad datert Dispensasjonen vert gjeve fram til områdeplanen for Ulsåk er eigengodkjend, jf plan og bygningslova 19-3 fyrste ledd i høve til gjenoppretting eller tilpassing til endeleg plan. Dispensasjonen vert gjeve på fylgjande vilkår: - Det skal føreligge gjennomføringsavtale mellom tiltakshavar og Statens vegevesen for areal ved busslomme før resterande igangsettingsløyver for fullføring av bygget vert gjeve. (per i dag er det gitt løyve for grunnarbeider, betong og oppføring av bærekonstruksjonar stålarbeid). - Ivaretaking av planføresetnader/ føresegner i planframlegg til områdeplan for Ulsåk slik det går fram av matrise i søknad av den Vedtaket kan påklagast av part eller annen med rettsleg klageinteresse jf. forvaltningslova si 28. Jf. forvaltningslova si 29 er frist for å klage 3 veker frå det tidspunkt underretninga om vedtaket har kome fram til vedkommande part. Klage skal sendast skriftleg til Hemsedal kommune. 14

15 77/13 88/10 -Stølsvoll Hestehaugane, Ruth Anne Kirkebøen - Dispensasjon for flytting og endeleg lokaisering av 2 tidlegare frådelte tomter, gnr. 80, bnr. 27 og 28. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 88/10 Saksbehandler: Ivar Bergstøl 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan & Ressurs Vedlegg: - Søknad/ brev frå Ruth Anne Kirkebøen av 12. september Kartskisse over Hestehaugstølane, motteke her den 20. september 2013 Dokument i saka: Alle dokument i saka ligg på arkivsaksnr. 13/01528 Saksopplysningar: Ruth Anne Kirkebøen som er eigar av stølsvollen gnr. 88 bnr. 10 søkjer om flytting av to skylddelte tomter som er kjøpt og skøyter på eigedomane er tinglyst i 1962, men som har vore feilplassert på økonomisk kartverk. På kartet ligg tomtene med gnr. 88 bnr. 27 og 28 plassert ikring stølsbua på eigedomen og ikring stølsfjøset. Det har vore jordskifte hausten 2013, og det er avklara at rett plassering i fylgje skylddelinga er inn mot Rv 52, inntil og i forkant av fritidstomta gnr. 80 bnr. 39. Søkjar ynskjer å flytte tomtene slik at den eine vert liggande med stølsbua som bygg på tomta, og den andre vert liggande med stølsfjøset på tomta. Søknaden skal handsamast som ein dispensasjon frå gjeldande kommuneplan då det vert endring av formål frå LNF til fritidsformål. Då det ligg eit byggpunkt på gnr. 80 bnr. 28 i gjeldande kommuneplan er denne tomta i tråd med plan og ikkje ein dispensasjon. Tomta er lokalisert til stølsfjøset. Den andre tomta gnr. 80 bnr. 27 vert handsama som ein lokal dispensasjon og saka vert ikkje sendt på høyring til sentralt mynde då det ligg bygg (stølsbygning) på tomta idag, og slik ikkje vert fleire bygg i området. Gnr. 80 bnr. 28 som ligg som byggpunkt vert då berre ein søknad om deling etter plan- og bygningslova. Båe tomtene skal handsamast som ei frådeling etter jordlova 12 då eigedomen vert vurdert som landbruk då det er ein støl med sameigerettar, samt at det ligg meir jordbruksareal på same eigarhand. I forhold til søknaden vert vurderinga etter jordlova søknad om frådeling / flytting av to tomter bebygd med hus tilknytta stadbunden næring. 15

16 Kort historikk: Eigedomen kjem frå gnr. 67 bnr. 27 og 77 i Trøym. Tidleg på 1900 vart butikk med bustadrom kjøpt frå eigedomen søre Bygdheim av Ole O. Kirkebøen. Han kjøpte i tillegg ei bustadtomt ved sida av mellom Rv 52 og elva. Det vart etter kvart kjøpt inntil fleire areal. Grønøyne gnr/bnr 67/24, og ein støl på Hestehaugane gnr/bnr 88/10 i Mørkedalen. Det vart dyrka opp areal på Grønøyne og på Hestehaugane. På Hestehaugane vart det og bygd tre hytter, ei til kvar av ungane. I arkivet i ein delingssak i Hemsedal jordstyre frå 1976 vert det opplyst at gnr/bnr 88/10 vollen på Hesthaugane før frådeling av tomter var på ca daa. Det låg då stølsbu med hytte inntil og 5 andre hytter, 3 av desse tidlegare frådelt på vollen. Det er i saka opplyst at det er 2 daa som kan seiast å vera dyrka på vollen, resten er omtala som steinfull vanleg udyrka stølsvoll. Det ser på kartet ut som det i dag ligg 6 frådelte tomter inne på vollen og berre ei av desse er oppmålt. Desse vart i hovudsak frådelt på 60 og 70 talet og den siste i Det ligg og ei frådelt hytte rett på utsida av vollen og to på andre sida Rv 52. desse er frådelt frå andre eigedomar, men gjer at området står fram som eit bebygd hytteområde. Saman med stølsvollen på Hestahaugane er det og ein sameigerett i sameiga i Hesthaugane. Utifrå opplysningar på kart ser det ut som det er fem rettshavarar i sameiga. Grønøyne er ei øy i Hemsil på daa som ligg rett på andre sida av bustadbygga. Denne øya har 5 6 daa dyrka areal. 16

17 Kartskisse Hestehaugstølane Forhold til overordna plan: Område ligg som LNF HB område i kommuneplan, der det er tillate med fritidsbygg, men ikkje nye bygg utover eventuelle byggpunkt. På Hestehaugane ligg det eit byggpunkt som omfattar tomta gnr.80, bnr. 28. Jordlova er gjort gjeldande for dette byggpunktet. Miljøkonsekvenser: Ved gjennomgang av Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning og i artsdatabanken sitt artskart, jf. at tiltaket påverkar natur mm er det ikkje funn i høve til naturtypar, kulturminner eller sefrakbygg. Området og lokalisering av bygga ligg innanfor område for verna vassdrag, og det er små bekkar innafor området med liten vassføring. Tomtene vil ligge ca m frå hovudvassdraget Mørkedøla som er hovudelva som renn gjennom dalen. Søknaden og positivt vedtak medfører ikkje inngrep som førar til at det må innhentast nye data eller kunnskap om biologisk mangfald. Kravet i 8 om at saken skal baserast på eksisterande og tilgjengeleg kunnskap, er oppfylt. 17

18 Med bakgrunn i at omsøkte areal er det bygningar på og at området er prega av hyttebygging er det ikkje vurdert som naudsynt å gjera grundigare vurderingar etter dei andre miljørettslege prinsippa i naturmangfoldlova Dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova for å fatte offentlege vedtak vert vurdert å være oppfylt. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje vurdert Økonomiske konsekvensar: Ikkje vurdert Vurdering: Deling etter jordlova 1 og 12: «1. Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12. Deling Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.» Dette er tomter, eigedomar som tidlegare er skylddelt i Ved gjennomgang av skyldelinga gjort av jordskifte haust 2013, viser det seg at tomtene gnr. 86, bnr. 27 og gnr. 18

19 80, bnr. 28 ligg nær inntil RV 52 og er støyutsatte og dette er også bakgrunn for ynskje om ei annan lokalisering av tomtene med lenger avstand frå rv 52. Ved revidering av kommuneplan i kom det innspill frå grunneigar av gnr. 80, bnr. 10 om lokalisering av tomt gnr. 80, bnr.28 som då blei avsett som byggpunkt i gjeldande kommuneplan. Gjennom kommuneplan er jordlova gjort gjeldande for byggpunktet. Dette er bakgrunn at også denne tomta skal handsamast etter jordlova. Sjølve frådelinga vert handsama etter plan og bygningslova. VA løysing og sikring av tilkomst til tomtene. Gjennom søknaden er dette ikkje klarlagt, der dette er krav om gjennom plan og bygningslove ved oppretting av eigedomar. Dette er ei spesiell sak, då dette er tidlegare skylddelte / frådelte tomter med eigne gnr. og bnr. Ein vel derfor å sette krav/ vilkår om at va- løysing og vegtilkomst vert avklara før ein føretek matrikkelforretning med fysisk etablering av tomtene. Mest truleg er det ynskje om høg standard i dette område, men standarden må tilpassast moglegheitene for kva VA løysing som er mogleg. Rådmannen si innstilling: Hovudutval for Plan og Ressurs gjer fylgjande vedtak: Jordlova Med heimel i jordlova 12 vert det løyvd frådeling av 2 parsellar på ca.1 daa kvar frå gnr. 80, bnr.10. Parsellane er lokalisert til stølsfjøs og stølsbygning (bu). Dette er erstatning for tidlegare skyldelte tomter gnr. 80, bnr. 27 og gnr. 80, bnr 28. Plan og bygningslova: A. Frådeling og matrikkelforretning av tidlegare skylddelt tomt med gnr. 80, bnr. 28 vert gjeve med heimel i plan og bygningslova 11-6,20-1 bokstav m med grunngjeving i at det er byggpunkt for tomta i kommuneplanen sin arealdel godkjend den , planid Tomtestorleik skal være ca.1 daa. B. Med heimel i plan og bygningslova 19-2, 1. ledd vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for frådeling frå eigedom gnr. 80, bnr.10 til etablering av tomt med tidligare gnr. 80, bnr. 27 med lokalisering til eksisterande stølsbygning (bu). Det vert og gjeve løyve til frådeling etter plan og bygningslova 20-1 bokstav m. Vilkår: Tomtestorleik skal vere ca. 1 daa og erstatte gnr. 80, bnr. 27. C. Før det vert føreteke matrikkelforretning og eigedomane /tomtene vert oppretta fysisk skal vatn og avlaupsløysing og vegtilkomst for tomtene vere klarlagt. Vedtaket kan påklagast av part eller annen med rettsleg klageinteresse jf. forvaltningslova sin 28. Jf. forvaltningslova sin 29 er frist for å klage 3 veker frå det tidspunkt underretninga om vedtaket har kome fram til vedkommande part. Klage skal sendast skriftleg til Hemsedal kommune. 19

20 78/13 Ny handsaming - Storelia II - Felt C1 og C2 - søkmad om dispensasjon frå rekkefølgeføresegner i reguleringsplan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 0000 Saksbehandler: Ivar Bergstøl 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og Ressurs Vedlegg: - 13/ E- post/ brev av 10. oktober 2013 frå Skarsnuten Eiendom AS - 13/ Saksutskrift frå tidlegare sak i Hovudutval for Plan og Ressurs handsama den sak 29/30 Dokument i saka: Alle dokument er tilgjengeleg på arkivsaksnr. 13/00675 Saksopplysningar: Hemsedal kommune har motteke ny søknad om dispensasjon frå rekkefølgeføresegner for områda C1 og C2 i reguleringsplan for Storelia II. Område C1 er område for appartement/hytteanlegg i plan (blått område). Område C2 er område for fritidsbebyggelse (gult område). Den gjorde Hemsedal kommunestyre ei planendring på rekkefølgeføresegner saksutskrift: «Kommunestyret behandla saka den , saksnr. 9/09 Handsaming: Ellen Møllerplass Mythe ugild, forlot møtet. Elisabeth Anderdal møtte. Framlegg frå Håvard Venås, KrF: Hemsedal kommunestyre endrar med heimel i 28-1 i plan og bygningslova reguleringsplan Storelia II vedtatt i kommunestyret den , sak 8/07, følgjande tekst i føresegna pkt 1.2 til: Intern rekkefølgebestemmelse: Området er delt opp i tre byggetrinn. Dei ulike områda skal utbygges i fylgjande rekkefylgje: - Byggetrinn 1 Felt A1 - Byggetrinn 2 Felt B2, B3 og B4 - Byggetrinn 3 C1 og C2. Felt C1 skal utviklast parallelt med C2. 20

21 Grungjevinga i endringa av byggetrinn 1 og 2 er gitt i notat lagt fram for Plan og Ressurs i møte Grunngjevinga for endringa i byggetrinn 3 er at byggearbeidet med tomter og infrastruktur er godt i gang i felt C1 og C2. Vilkår er at to av bygga i felt B2 skal reguleres til næringsformål (blått). Framlegg frå Håvard Venås vedteken med 16 mot 1 røyst. Vedtak: Hemsedal kommunestyre endrar med heimel i 28-1 i plan og bygningslova reguleringsplan Storelia II vedtatt i kommunestyret den , sak 8/07, følgjande tekst i føresegna pkt 1.2 til: Intern rekkefølgebestemmelse: Området er delt opp i tre byggetrinn. Dei ulike områda skal utbygges i fylgjande rekkefylgje: - Byggetrinn 1 Felt A1 - Byggetrinn 2 Felt B2, B3 og B4 - Byggetrinn 3 C1 og C2. Felt C1 skal utviklast parallelt med C2. Grungjevinga i endringa av byggetrinn 1 og 2 er gitt i notat lagt fram for Plan og Ressurs i møte Grunngjevinga for endringa i byggetrinn 3 er at byggearbeidet med tomter og infrastruktur er godt i gang i felt C1 og C2. Vilkår er at to av bygga i felt B2 skal reguleres til næringsformål (blått)». Det vert elles vist til saksutgreiing i Plan og Ressurs, sak 29/13 handsama den Forhold til overordna plan: Ikkje vurdert i denne saka, sjå punktet i hovudutvalssak sak 29/30 Miljøkonsekvenser: Ikkje vurdert i denne saka, sjå punktet i hovudutvalssak sak 29/30 Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje vurdert i denne saka, sjå punktet i hovudutvalssak sak 29/30 Økonomiske konsekvensar: Ikkje vurdert i denne saka, sjå punktet i hovudutvalssak sak 29/30 Vurdering: Den handsama hovudutvalet for Plan & Ressurs dispensasjon frå rekkefølgeføresegnene, med avslag på søknaden. Dette vedtaket er ikkje påklaga av Skarsnuten Eiendomsutvikling AS, men det er valgt å fremme søknaden på nytt, med ulike grunngjevingar. Gjennom kommunestyrevedtak den blei det gjort endringar av då gjeldande føresegn til reguleringsplan for Storelia II frå at C1 skal utbyggast før C2 til at felt C1 skal utviklast parallelt med C2. 21

22 Rådmannen meiner at Hovudutvalet bør drøfte kva ei parallell utbygging er. Til dømes kan dette vere at det skal byggast ut X antal tomter i C1 før fyrste igangsettingsløyve i C2 og at det kan byggast X antal tomter i C2. Konklusjon: Ut i frå at saka blei handsama i Hovudutval for Plan & Ressurs med avslag på dispensasjon frå rekkefølgeføresegn, legg rådmannen saka fram for drøfting utan tilråding. Det vert rådd til at det vert føreteke drøfting av rekkefølgeføresegna med vedtak. Rådmannen si innstilling: Saka vert lagt fram utan tilråding 22

23 79/13 75/7 Søknad om dispensasjon frå krav i kommuneplan om maks mønehøgde for ny fritidsbustad. Ershovd - Ola Magne Kirkebøen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 75/7 Saksbehandler: Lars Einar Intelhus 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og Ressurs Vedlegg: Søknad om dispensasjon Søknad om flytting av hytte på gnr. 75 bnr.7 Situasjonsplan Teikningar fasadar og plan Dokument i saka: Søknad om dispensasjon Søknad om flytting av hytte på gnr. 75 bnr.7 Situasjonsplan Teikningar fasadar og plan Saksopplysningar: Det vert søkt om riving av eksisterande fritidsbustad og oppsetting av ny fritidsbustad på eigedommen gnr.75 bnr. 7 på Ershovd. Eigedommen ligg i kommuneplanen for Hemsedal i LNF-HC område. Tiltakshaver ynskjer å sette opp ny fritidsbustad med endra plassering. Den ny fritidsbustaden er planlagd trekt lenger frå Kongevegen litt nedanfor eksisterande bygg. Ny fritidsbustad er planlagd med mønehøgde på 5,1m og det er derfor søkt om dispensasjon frå krav i kommuneplanen om maks mønehøgde på 4,5m. Mønehøgda vert overskride med 0,6m frå krav i planen. Søknaden er nabovarsla og det har ikkje kome inn merknader. Utklipp frå søknaden om dispensasjon: Søknad om dispensasjon frå høgdekrav Mønehøgda blir ca 5,1m så den blir over 4,5m som er regelen på arealplanen. Hytta blir liggende ganske djupt så ut frå estetiske hensyn blir det bra. Den vil ikkje ruve i terrenget. 23

24 Forhold til overordna plan: Eigedommen ligg i kommuneplanen for Hemsedal i LNF-H1-HC område. Gesims- og mønehøgde for hovudbygg rekna frå gjennomsnittleg planert terreng rundt bygningen skal ikkje overstige høvesvis 3,8m og 4,5 m Miljøkonsekvenser: Det er gjort utsjekk etter naturmangfoldloven 8-12, naturbase, artsdatabanken og kommunen sitt viltkart Det er gjort to registreringer av naturtypen naturbeitemark ein lokal viktig og ein viktig i område rundt tiltaket. Tiltaket vil ligge like utanfor registreringa og vil liten grad påverke naturtypen negativt. Tiltaket medfører ikkje inngrep som førar til at det må innhentast nye data eller kunnskap om biologisk mangfald. Kravet i 8 om at saken skal baserast på eksisterande og tilgjengeleg kunnskap, er oppfylt. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Tatt med i vurderinga Økonomiske konsekvensar: Ingen økonomiske konsekvenser for Hemsedal kommune Vurdering: Tiltakshaver søkjer om å rive eksisterande fritidsbustad og bygge ny fritidsbustad på eigedomen, like nedanfor eksisterande bygg. Det vert opplyst om at eksisterande fritidsbustad har behov for vedlikehald og står på ein uheldig plass i forhold til Kongevegen. Derfor er planen å rive eksisterande bygg, som ikkje er verneverdig. Mønehøgda på det nye tiltaket er 5,1m over gjennomsnittleg planert terreng. Kravet i kommuneplanen er maks 4,5m, og overskriding vil dermed bli på 0,6m. Den nye fritidsbustaden har ei enkel kvadratisk form. Breidda er 9,5m og med valgte takvinkel er de vanskeleg å få bygget innanfor kravet i planen. Takvinkelen er i tråd med bygg i området og den tradisjonelle byggeskikken i Hemsedal. Skulle bygget fått ei redusert høgde må det reduserast på breidda på bygget. Det er ganske bratt frå Kongevegen og ned til ny plassering som ligg på ei lita flate. Eksisterande bygg ligg ca på nivå med kongevegen, slik at det nye bygget vil bli liggande lågare i terrenget og vil bli mindre eksponert frå alle kantar. Eksisterande bygg har mønehøgde på ca 5m til gjennomsnittleg planert terreng. Eigedomen ligg på Ershovd kor det er lite vegetasjon. I tillegg ligg tiltaket heilt i kanten av ein viktig naturtype naturbeitemark og i overkant av eit våtmarksområde som er avmerkt i kommuneplanen. Derfor er det viktig at tiltaket vert godt tilpassa terrenget og får ei redusert høgde som minskar eksponeringa. 24

25 For å gi dispensasjon frå plan og bygningslova 19-2 må fordelane ved å gi dispensasjon væra klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Ein dispensasjon vil også kunne skape presedens for liknande søknader om det ikkje er spesielle forhold som skil seg frå andre. Konklusjon Det er viktig at bygg i snaufjellet og område nær spesielle naturtypar får ei redusert høgde. Ny plassering er ei god plassering, men det er ikkje nokon spesielle forhold som skil denne saka frå andre søknader for auka mønehøgde. Derfor vil denne saka kunne skape presedens for andre liknande saker. Rådmannen si innstilling: Hovudutval for Plan og Ressurs avslår med heimel i plan og bygningslova 19-2, andre ledd, søknaden om auka mønehøgde for fritidsbustad på eigedommen gnr. 75 bnr.7 på Ershovd. Det er viktig at bygg i snaufjellet og nær spesielle naturtypar får ei redusert høgde. Det er ikkje spesielle forhold som skil denne søknaden frå andre liknande saker, og vil derfor kunne skape presedens. Etter ei samla vurdering er ikkje fordelane ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Vedtaket kan i medhald av Forvaltningslova påklagast til Fylkesmannen i Buskerud innan 3 veker. Ei eventuell klage skal sendast til Hemsedal kommune. 25

26 80/13 80/3- Søknad om dispensasjon for oppsetting av mobil og mobilt breiband mast i LNF-område. Tuv- Telenor Norge AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 80/3 --- L42 Saksbehandler: Lars Einar Intelhus 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og Ressurs Vedlegg: Søknad om dispensasjon Div. kart og teikningar Nabomerknad frå gnr. 83 bnr Ansvarleg søkjer sin kommentar på nabomerknad frå gnr.83 bnr Nabomerknad frå gnr.83 bnr Ansvarleg søkjer sin kommentar på nabomerknad frå gnr.83 bnr Nabomerknad frå gnr.81 bnr Ansvarleg søkjer sin kommentar på nabomerknad frå gnr.81 bnr Tilsvar på ansvarleg søkjar sin kommentar på nabomerknad frå. Gnr.81 bnr Foreløpig svar på byggesak Svar frå Telenor Dokument i saka: Søknad om dispensasjon Div. kart og teikningar Nabomerknad frå gnr. 83 bnr Ansvarleg søkjer sin kommentar på nabomerknad frå gnr.83 bnr Nabomerknad frå gnr.83 bnr Ansvarleg søkjer sin kommentar på nabomerknad frå gnr.83 bnr Nabomerknad frå gnr.81 bnr Ansvarleg søkjer sin kommentar på nabomerknad frå gnr.81 bnr Tilsvar på ansvarleg søkjar sin kommentar på nabomerknad frå. Gnr.81 bnr Foreløpig svar på byggesak Svar frå Telenor 26

27 Saksopplysningar: Det vert søkt om oppføring av eit nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt breiband på eigedomen gnr.80 bnr.3 på Tuv. Tiltaket består av ei ny gittermast med høgde 18m og ei utstyrshytte på ca 8m2. Det er ynskje om å plassere tiltaket i beitemark på toppen av ein liten kolle. Tiltaket blir liggande i kommuneplanen for Hemsedal i reint LNF-område. Det blir derfor søknad om dispensasjon for oppføringa av tiltaket. Alle tiltak som ikkje kjem inn under landbruk, natur og friluftsliv må behandlast som dispensasjon i dette området. Ansvarleg søkjer har søkt om dispensasjon for auka mønehøgde i forhold til punkt 14 i kommuneplanen. Rammene i dette punktet gjeld ikkje for nye tiltak utan byggpunkt eller som ikkje kjem inn under kriteria i LNF. Ansvarleg søkjar er Technogarden AS og tiltakshaver er Telenor Norge AS. Tiltaket er nabovarsla og det har komme inn 3 nabomerknader som ansvarleg søkjar har kommentert. Eigarar på eigedommen gnr.81 bnr.1 har komme med tilsvar på svaret til ansvarleg søkjar. Dette svaret har ikkje ansvarleg søkjar fått svart på. Utklipp frå søknad om dispensasjon. 27

28 Utklipp frå nabomerknad frå gnr. 83 bnr.17. Berntsson Utklipp frå ansvarleg søkjar sin kommentar til nabomerknad frå gnr. 83 bnr.17. Berntsson 28

29 Nabomerknad frå gnr.83 bnr.2. Smøttebråten Utklipp frå ansvarleg søkjar sin kommentar til nabomerknad frå gnr. 83 bnr.2. Smøttebråten 29

30 Nabomerknad frå gnr. 81 bnr1. Kjetil Tuv og Viel Ribberud 30

31 Utklipp frå ansvarleg søkjar sin kommentar til nabomerknad frå gnr. 81 bnr.1. Kjetil Tuv og Viel Ribberud 31

32 Kommentar til ansvarleg søkjer sitt svar på nabomerknaden for gnr.81 bnr.1. Kjetil Tuv og Viel Ribberud For det første så er det positivt at det blir et godt nett for G4 på Tuv og andre steder i Hemsedal. Det også forståelse for at plassering av master og basestasjonar er viktig i forhold til å nå et stort dekningsområde. Det andre vi også ser er viktig for Telenor og andre som ønsker å føre opp master / stasjoner er økonomi. Slik det virker har det fram til i dag vært vist landskapsmessige hensyn ved plassering av slike master / stasjoner. De ligger i områder uten særlig bebyggelse, ofte i utmark. Dette har vært greie plasseringer ut fra eksisterende teknologi. Teknologien forventer vi som alt annet i dagens samfunn utvikler seg i positiv retning og blir enda bedre. Det blir da vanskelig å forstå at master som settes opp i 2013 trenger å stå tettere innpå bebyggelsen for å fungere. Videre vet en at økonomi har stor betydning i alle sammenhenger, og også for Telenor. Av betydning for økonomi er slike ting som tilgjengelighet / vei, tilgang til strøm, høyde og rekkevidde. Dette blir jo også nevnt i tilsvar til vår merknad. Men svaret gir ikke oss på utsiden mulig til å gjøre seg opp noen formening om hva som veier tyngst i en sammenheng som denne. Det blir bedt om at samlokalisering blir vurdert i forhold til eksisterende master i området. Svaret som blir gitt er at dette er vurdert og at beste løsning er valgt. Vi spør da, for hvem? Er det ved beste løsning for Telenor Mobil tatt hensyn til annet enn plassering med god dekning, kort avstand til vei og strøm = billigste løsning. Ingen vurderinger eller tall legges fram. Dekningskart for eksisterende master blir ikke vist. Kun dekningskart for omsøkt mast, med omsøkt plassering. Dokumentasjon på hva det vil koste å kjøpe seg inn på eksisterende master i området i forhold til å etablere en ny blir ikke lagt fram. Er det riktig at Telenor ikke trenger å dokumentere bedre enn å uttale at «det er vurdert»? Vi sitter igjen med spørsmålet er det her tenkt på annet enn økonomi for selskapet. For at det skal være mulig å vurdere saker som denne må mere opplysninger legges fram og dokumenteres. Hvis ikke sitter en igjen med en følelse av å bli overkjørt. Ønsker Hemsedal kommune en slik plassering av en mast hvis den kan spare Telenor for kr , eller vil kommunen stille krav til en mindre eksponert plassering hvis vi ser at den omsøkte i bunn og grunn stort sett er økonomisk motivert? Vårt syn som nabo, men også generelt, er at det må settes krav til plassering av innretninger som denne. Dette er en plassering som ligger i åpent landbrukslandskap / kulturlandskap som vi har klart å unngå tidligere. Det vil forringe opplevelsen av dette landskapet, noe som er negativt både for fastboende og tilreisende. Hvis ingen stiller krav i forhold til slike plasseringer framover vil dette bli en av mange. Dette forringer et flott kulturlandskap, og jeg vil påstå at det i de fleste tilfeller er mulig å finne bedre løsninger enn dette hvis det blir stilt krav. Hvis ikke er det vel slik vi vil ha det og det blir en av mange dårlige løsninger. Forhold til overordna plan: Tiltaket ligg i Kommuneplanen for Hemsedal i LNF-område. Det er krav om dispensasjon for alle tiltak som ikkje kjem inn under landbruk, natur eller friluftsliv. 32

33 Miljøkonsekvenser: For alle saker som vedkjem naturmangfaldet følgjer det av naturmangfoldloven 7 at prinsippa i naturmangfoldloven 8-12 skal leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit, og det skal framkomme av avgjerda korleis desse prinsippa er vurdert og vektlagt i saken. Det er utført ein utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf. at tiltaket påverkar natur. I tillegg er kommunens viltkart sjekka. Det er ikkje registrert prioriterte artar, trua eller nær trua artar på Norsk rødliste for artar 2010, utvalte naturtypar eller trua eller nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011 i området. Det er ikkje kjente registreringar av spesielle naturverdiar i planområdet. Tiltaket medfører ikkje inngrep som førar til at det må innhentast nye data eller kunnskap om biologisk mangfald. Kravet i 8 om at saken skal baserast på eksisterande og tilgjengeleg kunnskap, er oppfylt. Med bakgrunn i at naturmangfaldet i liten grad blir påverka og at det kan ikkje kan visast til negative effektar av tiltak på verdifull natur, blir det lagt til grunn at det ikkje er naudsynt og gjera grundigare vurderingar etter dei andre miljørettslege prinsippa i naturmangfoldloven Dei miljørettslege prinsippa i naturmangfoldloven for å fatta offentlege vedtak vert vurdert å være oppfylt. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Tatt med i vurderinga Økonomiske konsekvensar: Ingen økonomiske konsekvensar for Hemsedal kommune Vurdering: Tiltaket det vert søkt om er eit anlegg for mobiltelefoni og mobilt breiband, og består av ei gittermast på 18m og ei utstyrshytte på 8m2. Formålet med anlegget er å forbetre dekninga for mobiltelefoni og mobilt breiband i nærområdet. Utbygging av mobilt breiband vil vera å etablere 4G i området. Søkjer meiner at tiltaket vil vere til nytte for folk som bur i og nyttar området. Søkjer meiner også at etableringa av anlegget har eit sikkerheitsaspekt med betre mobildekning i området. Sentrale myndigheiter har utala at det skal leggast til rette for utbygging av mobiltelefoni. Anlegget blir liggande i eit kulturlandskap som består av beiter og dyrka mark. Det er teigar med fleire steingjerder og stabla røyser i området. Det er eit aktivt landbruk i området og det ber preg av god skjøtsel. Søkjer meiner anlegget i liten grad vil innverke på tilgjengelegheita eller den estetiske utforminga av landskapet. Det kan i følgje søkjar ikkje vera tale om at omsynet til estetisk utforming eller tilgjengelegheit blir vesentleg sett til side. Anlegget vil ikkje vera til hinder for den allmenne tilgangen til området, men masta og anlegget vil vera eit framand element og bli eksponert i det opne landskapet. 33

34 Det er to nabomerknader som kommentert plasseringa i kulturlandskapet. Her har ansvarleg søkjar svara følgjande: Deres argument at den planlagte basestasjonen vil ødelege det flotte kulturlandskapet, er etter vår oppfatning ikkje riktig i sin helhet. Det ordet «kulturlandskap» innebærer jo at området er menneskeskapt på godt og vondt. Jordbruk og gårdstun tilsvarer vel den klassiske forestillingen av norsk kulturlandskap, men ser man bevisst rundt så oppdager man raskt bilveier, kraftledninger, silotanker, skiheiser etc. som har blitt til en «naturlig» del av denne naturtypen. Kultur gjenspeiler samtidig de til enhver gjeldende behov i samfunnet. Dagens behov er tilgjengelighet når som helst og hvor som helst dette resulterer blant annet i den omsøkte basestasjonen på Tuv. Vi er heller ikke i tvil om, at denne etableringen ikke vil være til hinder for markedsføringen av norsk kulturlandskap, da turister fra inn- og utland etterspør dekning til mobiltelefoni og mobilt bredbånd på fjellet, på hytten, på campingplasser og på vei rundt omkring i vårt land. Et så lite tiltak som den planlagte basestasjonen vil derfor ikke kunne ødelegge kulturlandskapet mer enn ovennevnte elementer i infrastruktur. Ansvarlig søkjar blandar inn mange forskjellige moment i sambandet med kulturlandskapet. Den valde plasseringa er midt i eit opent landskap med spesielt særpreg og speilar både dagens drift og historisk drift av landskapet. Det er dette verdifulle beitelandskapet med steingjerder og godt vedlikehalde innmark som er viktig. Dette er eit avgrensa område som har denne verdien. Derfor bør ein unngå plasseringar av slike anlegg i dette området. Det er viktig å ikkje blande saman skiheisar og andre ting inn i begrepet kulturlandskap. Skiheisen ligg i eit heilt anna landskap med bjørkeskog. Det meir ein byggar ut utbygningsområder er det også viktig å ta vare på områder som har spesiell verdi. Det er desse tinga turistar kjem for å oppleve, god mobildekning er viktig, men det har dei heime også. I nasjonale forventingar til regional og kommunal planlegging står det at kommunane skal bidra til auka bevisstheit og kunnskap om landskapsverdiar og ivareta landskapsomsyn. Visar og til Den europeiske landskapskonvensjonen som Noreg har slutta seg til. Det er positivt med betre mobildekning i området og masta har ein forholdsvis skank konstruksjon. Men plassering av masta vil bli eksponert frå alle kantar ved at den ligg godt synleg på ein kolle utan noko særleg skjerming. Masta blir liggande omtrent på høgaste punkt. Ut frå kartet kan det verke som det er 5m stigning på oversida av masta til høgste punkt, men etter synfaring på plassen stemmer ikkje dette. Det har vore radioplanleggjarar ute å vurdert plasseringa av anlegget etter ein rekke momentet som søkjar opplyser. Det er viktig med fri sikt og samanheng med andre master for å klare seg med færrast mulege anlegg. Anlegget er ikkje ein del av nødnettet, men det er positivt med betre dekning i forhold til sikkerheit i området. I forbindelse med bygging av nødnettet har justis- og beredskapsdepartementet utarbeid ein veileiar om handsaming av byggesøknader for nødnettet. Her er det eit moment om at utbyggjar vil ved behov søkje kontakt med kommunen før byggesøknad blir levert, for å greie ut for radioplan og mulige alternative plasseringar og gjerne få kommunen sitt syn på aktuelle alternativ. Kommunen hadde sett pris på å bli teke med på råd tidlegare i prosessen for å sikre ein god plassering i forhold til landskapet og bebuarar i området. For at kommunen skal kunne ta stilling til tiltaket bør kommunen få ei meir konkret beskriving av aktuelle alternativ og kvifor akkurat dette alternativet vart vald. Ei oppramsing av ulike moment som planleggarane tek omsyn til og 34

35 ein konklusjon om at valde plassering vart vald på bakgrunn av desse momenta, seier ikkje så mykje. Når plasseringa er omstridt som i dette tilfelle, bør kommunen få meir konkret informasjon før det vert gitt dispensasjon. Dette for å få ei god avgjerd for kommunen, bebuarar og Telenor. Kommunen skal sikre ei best muleg løysing for alle, ikkje berre Telenor. Det er vanskeleg å ta stilling til om omsøkte alternativ er vald på grunn av gunstige økonomiske kriterier for Telenor, framfor omsynet til miljø og landskap. Alternative plasseringar er her eit sentralt tema, slik landskapet er i området bør det la seg gjera. Det er også eksisterande master på Finset, Holdekolten. Kvifor kan ikkje eksisterande mast på Holdekolten brukast, det er fri sikt til Tuv, kanskje fordi Telenor ikkje eig masta? Kommunen har tidlegare vore restriktive til oppretting av nye anlegg når det er muleg å bruke eksisterande. Etter plan og bygningslova 19-2 kan det ikkje gis dispensasjon dersom omsynet bak føresegn det dispenseras frå, eller omsyn i lovens formålsføresegn, blir vesentleg tilsidesett. Omsynet er til 1-1 i plan og bygningslova som er lovens formålsparagraf. Femte avsnitt i formålsparagrafen seier at planlegging og vedtak skal sikre openheit, forutsigbarheit og medverking for alle berørte interesser og myndigheiter. Det skal leggast vekt på langsiktige løysningar, og konsekvensar for miljø og samfunn skal beskrivast. I tillegg må fordelane ved å gi dispensasjon vera klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Ein eventuell dispensasjon må grunngjevast slik at det ikkje skapar uheldig presedens. Det er ikkje mange liknande søknader om slike master, men sentrale myndigheiter oppmodar til likebehandling av alle utbyggerar. Blir det gitt dispensasjon bør det settast vilkår om at andre aktørar også må kunne bruke masta. Det er fleire nabomerknader og kommentarar til saka som ikkje er direkte kommentert, men som likevel er teke med i vurderinga. Konklusjon Plassering av masta er uheldig i forhold til eksponering i området og kulturlandskapet. Masta er planlagt i eit område som har verdifulle landskapsverdiar. Kommunen er positiv til utbygging av mobil og mobilt breiband, men ynskjer ei endra plassering eller betre dokumentasjon på omsøkt lokalisering. Kommunen skal sikre at vedtaket blir ei god avgjerd for alle, ikkje berre Telenor. Dokumentasjonen som er sendt inn gjer ikkje konkret svar på kvifor denne plasseringa er vald framfor andre og korleis samspele med andre master er. Kommunen bør bli tatt med på råd tidlegare i prosessen for å sikre ei god plassering av anlegget. Etter ei samla vurdering er ikkje fordelane klart større enn ulempene. Rådmannen si innstilling: Hovudutval for Plan og Ressurs avslår med heimel i plan og bygningslova 19-2, andre ledd, dispensasjon for bygging av mobilanlegg i LNF-område. Grunngjevinga er at plassering av masta er uheldig i forhold til eksponering i området og kulturlandskapet. Masta er planlagt i eit område som har verdifulle landskapsverdiar. Kommunen er positiv til utbygging av mobil og mobilt breiband, men ynskjer ei endra plassering, eller betre dokumentasjon på omsøkt lokalisering. Dispensasjon kan ikkje gis dersom omsynet i lovens formålsføresegn, blir vesentleg tilsidesett. Etter ei samla vurdering er ikkje fordelane ved i gi dispensasjon klart større enn ulempene. 35

36 Vedtaket kan i medhald av Forvaltningslova påklagast til Fylkesmannen i Buskerud innan 3 veker. Ei eventuell klage skal sendast til Hemsedal kommune. 36

37 81/13 64/3/3 Søknad om dispensasjon for tilbygg på fritidsbustad innanfor byggefordbodsone frå vassdrag. Attjern - Espen Gleditsh Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 64/3/3 Saksbehandler: Lars Einar Intelhus 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og Ressurs Vedlegg: Søknad om dispensasjon Høyringsuttale frå Fylkesmannen i Buskerud Beskriving av tiltaket Situasjonskart Teikningar fasadar og plan Kart Dokument i saka: Søknad om dispensasjon Høyringsuttale frå Fylkesmannen i Buskerud Beskriving av tiltaket Situasjonskart Teikningar fasadar og plan Foto Saksopplysningar: Hemsedal kommune har motteke søknad om tilbygg på eksisterande fritidsbustad og riving og oppsetting av nytt uthus for gnr.64 bnr.3 og fnr.3. Eigedommen ligg ved vatnet Attjerne og tilbygget vil bli liggande ca 45m frå vatnet. Tilbygget krev ein dispensasjon for bygging i byggeforbodssona frå vassdrag. Eigedommen ligg i byggeområde Heimskar i kommuneplanen for Hemsedal, kor byggeforbodssona langs vassdrag er 50m. Eksisterande fritidsbustad er 48m2 og uthuset 12m2, medan tilbygget er planlagd på 41 m2 og nytt uthus 9m2. Samla utnytting på eigedommen eks. parkering er i dag er 60m2 og den planlagde utnyttinga vil bli 98m2. Krav til grad av utnytting på eigedommen er maks150m2 eks. parkering. Det er ikkje nabomerknader til tiltaket. Saka har vore på høyring hjå Fylkesmannen i Buskerud. Utklipp frå søknaden om dispensasjon: 37

38 Vi vil med dette søke om dispensasjon fra kommuneplan for tilbygg innenfor byggeforbudssonen langs vann og vassdrag til hytte på eiendom 64/3/3 ved Attjern i Hemsedal. Planen/ønsket er et tilbygg til eksisterende hytte på ca. 30 kvm. Tilbygget er tenkt bygget mot veien, fasade syd, og bygges parallelt med eksisterende hytte i samme stil. Det er også tenkt et lite overlapp slik at noe av tilbygget går ut fasade vest. Dette blir således et tilbygg som blir liggende på den siden av hytta som vender vekk fra Attjern. Grunnen til at vi ønsker å oppføre et tilbygg er at eksisterende hytte er litt liten for vår familie. Vi ønsker oss en utvidelse slik at to " generasjoner" kan være på hytta samtidig, med mulighet til å oppholde seg i hver sin ende. I tillegg trenger vi 1-2 soverom til da eksisterende soverom er veldig små og tanken er å gjøre om disse til gjeste/barnerom. Altså en moderat og praktisk utvidelse for å øke komforten og bruksgleden for alle. Vi håper på positiv tilbakemelding og et hyggelig samarbeid. Utklipp frå uttale frå Fylkesmannen i Buskerud Hemsedal kommune har sendt over ein søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte og riving av uthus ved Attjern. Fylkesmannen ber kommunen legge vekt på allmenne landskapsog friluftsinteresser i vassdragsområdet og unngå vedtak som kan skape uheldig presedens. Plan- og bygningslova sine krav til dispensasjon må leggast til grunn. Bakgrunn Vi viser til kommunen sitt brev av 11. juli 2013 med søknad om oppføring av tilbygg til ei hytte og riving av uthus ved Attjern, gnr. 64 bnr. 3 fnr. 3 i Hemsedal kommune. Vi viser også til e-post av 12. august 2013 med ettersendte vedlegg. Det er søkt om å oppføre eit tilbygg på 30 m2. Uthuset som skal rivast er på 7 m2. Eksisterande hytte er på 45 m2. Området er i kommuneplanen avsett til eksisterande byggeområde for fritidsbustader. Det aktuelle tilbygget vil komme ca. 45 m frå vatnet og krev dispensasjon frå føresegnene om byggeforbod langs vassdrag. Uthuset ligg ca. 39 m frå vatnet. Ein dispensasjon kan bare gis dersom omsyna bak planen eller i lova sine føremålsføresegner ikkje blir vesentleg sett til side. I tillegg må fordelane ved å gi dispensasjon vere klårt større enn ulempene etter ei samla vurdering, jf. plan- og bygningslova Fordelane skal primært vere knytt til dei offentlege omsyn som planen skal ivareta og dei formål og omsyn som plan- og bygningslova fastsetter. Det går fram av 19-2 at statlege og regionale rammer og mål skal veie særleg tungt ved vurderinga av om det skal gis dispensasjon frå plan. Rikspolitiske retningsliner for verna vassdrag gjeld for området. Det skal derfor leggast særleg vekt på å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilete, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminne og kulturmiljø. Vidare er det i St. meld. nr. 26 ( ) Regjeringas miljøpolitikk og rikets miljøtilstand fastsett arealpolitiske føringar for vassdragsforvaltning. 1-8 i plan- og bygningslova fastsett at det i 100-metersbeltet langs 38

39 vassdrag skal tas særleg omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging står det at kommunane skal bidra til auka bevisstheit og kunnskap om landskapsverdiar og ivareta landskapsomsyn. Vi viser og til Den europeiske landskapskonvensjonen som Noreg har sluta seg til. Naturmangfaldlova fastsetter mål for ivaretaking av naturtypar og artar. Lova inneheld og andre sentrale prinsipp som skal leggast til grunn for arealplanlegging etter plan- og bygningslova. Kommunen må ut frå desse føringane gjøre ei konkret vurdering av søknaden. Fylkesmannen sine vurderingar Attjern ligger søraust for Skogshorn, i eit område med stor verdi når det gjelder landskap, natur- og friluftsinteresser. I område som er omfatta av rikspolitiske retningsliner for verna vassdrag har kommunen eit særleg ansvar for å unngå at det blir gjort tiltak som kan redusere verdiar knytt til landskapsbilete, naturvern og friluftsliv mm. Dette er forhold som kommunen må legge vekt på å ivareta i denne saka. Fylkesmannen viser til at tilbygget er planlagt mot vegen, på den sida av hytta som vender bort frå vatnet. Saman med låg mønehøgde og noko skjermande vegetasjon vil dette innebere at tilbygget truleg vil bli lite synleg frå vatnet. Vidare vil eksisterande uthus som ligg noko nærmare vatnet bli revet. Vi kan med dette ikkje sjå at dei aktuelle tiltaka vil føre til auka privatisering av strandsona eller redusere ålmenta sine moglegheiter for ferdsel og opphald langs vatnet. Kommunen må gjøre greie for korleis dei miljørettslege prinsippa for offentlege avgjerder i 8-12 i naturmangfaldlova er vurdert og følgt opp i saka. Dersom kommunen finner at det er grunnlag for å gi ein dispensasjon i denne saka, er det viktig at vedtaket kan grunngjevast slik at det ikkje skapar ein uheldig presedens og bidrar til å undergrave kommuneplanen sitt byggjeforbod langs vassdraget. Forhold til overordna plan: Eigedomen ligg i kommuneplanen for Hemsedal i byggeområde Heimskar. I kommuneplanen er det i punkt 15 fastsett byggeforbod langs vassdrag etter PBL nr.5. I byggeområde og langs mindre tjern, dammar og bekkar i LNF-område(ikkje verna vassdrag) er byggegrensa 50m. Byggeforbodet gjeld for alle bygge og anleggstiltak som nemt i plan og bygningslova 20-1 nr. a,d,j,k,l og m, samt for driftsbygningar, landbruksvegar og masseuttak knytt til landbruk. Miljøkonsekvenser: Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni til 12 Naturmangfoldloven er ei lov om berekraftig bruk og vern (forvaltning) av naturmangfaldet, det vil seie det biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfaldet. Bakgrunnen for 39

40 loven er behovet for ei samordna lovgiving om naturen sitt mangfald, og behovet for eit verktøy for å stanse tapet av biologisk mangfald. Naturmangfoldloven er ikkje ei overordna lov, men ei lov som utfyller plan- og bygningslova og særlovgivinga i lova omhandlar miljørettslege prinsipp. Desse paragrafane skal leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg mynde. Det er krav om særskilt grunngjeving, og at det skal gå fram av vurderinga korleis prinsippa er vurdert. Vurdering av naturmangfoldloven 8-12: 7 (prinsipp for offentleg beslutningstaking i 8 til 12) Paragraf 7 kjem til bruk i denne saka. 8, kunnskapsgrunnlaget, seier at offentleg avgjerd som rammar naturmangfaldet skal så langt det er rimeleg bygge på vitskapeleg kunnskap om artar, naturtypar og økosystemet. Det er registrert at raudlistearten stjertand har hekka i nordleg ende av Attjedne i Det er også registrert fleire vadefuglar, ender og ugler i våtmarkssystemet Hamartjedne- Attjedne. 9, føre-var prinsippet, seier at ein skal vere føre-var ved avgjerder der verknadene på naturmiljøet ikkje er kjent/utgreidd. Det har vore hytter i område i Heimskar frå tallet og det er ikkje registrert vesentlege negative innverknader på fugle og dyrelivet i område. Våtmarkssystemet som er registrert ligg eit godt stykke frå planlagt tiltak. 10, økosystemtilnærming og samla belastning, seier at ein påverknad på eit økosystem skal vurderast ut frå den samla belastninga som økosystemet er eller vil bli utsett for. Tiltaket det vert søkt om er lite og ligg 45m frå vatnet. Belastninga på området vil ikkje bli merkbart på grunn av utbygginga av dette tiltaket. Riving av eksisterande uthus som ligg nærmare vatnet enn det planlagde tilbygget er positivt og etter utført tiltak vil bygningsmassa få større avstand til vatnet. 11, kostnadene der miljøet sin verdi vert redusert skal berast av tiltakshavar og seier at tiltakshavar skal dekke kostnadene ved å hindre eller redusere skade på naturmangfaldet som tiltaket volder, dersom dette ikkje er urimeleg, ut frå tiltaket og skaden sin karakter. 12, miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar, seier at ein skal nytte teknikkar og driftsmetodar som gjev minst påverknad på naturmangfaldet ut i frå ei samla vurdering av bruken av naturmangfaldet og økonomiske tilhøve. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Tatt med i vurderinga. Økonomiske konsekvensar: Ingen økonomiske konsekvensar for Hemsedal kommunen Vurdering: Det er søkt om tilbygg på fritidsbustaden og nytt uthus på eigedomen, medan eksisterande uthus skal rivast. Tilbygget er planlagd på fasade sør og vest. Fasade sør er ikkje synleg frå vatnet. Tilbygget på fasade vest blir synleg frå vatnet, men tilbygget er trekt så langt frå 40

41 vatnet som muleg. Tilbygget blir ca 45m frå vatnet og blir liggande 5m innanfor byggeforbodsona til vassdraget. Eksisterande uthus er planlagd rive og det er planlagt å bygge nytt på sørsida av fritidsbustaden. Eksisterande uthus ligg 39m frå vatnet og er det bygget som ligg nærmast vatnet. Nytt uthus blir liggande utanfor byggeforbodsona frå vatnet. Etter planlagd utbygging vil det bli større avstand frå bygningar og til vatnet på eigedomen, noko som er positivt. Området har bjørkeskog som er med på å dempe eksponering til landskapet. Samla utnytting på eigedomen er i dag 60m2 BRA eks. parkering, medan utnyttinga vil bli 98m2 BRA etter utbygginga. Kravet i kommuneplanen er maks 150m2 BRA eks. parkering. Det vil si at eigedomen ikkje er fult utnytta noko som er positivt i forhold til eksponeringa og belastninga på området nær vassdraget. Mønehøgda på eksisterande fritidsbustad er ca 4,1m over gjennomsnittleg planert terreng. Golvet på tilbygget er planlagd lågare enn eksisterande bygg, slik at mønehøgda på tilbygget blir 4,4m. Krav i kommuneplanen er mønehøgde på maks 4,5m. Ei redusert høgde er også positivt for å minske eksponering til vatnet. For å gi dispensasjon frå plan og bygningslova 19-2 må fordelane ved å gi dispensasjon væra klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Ein dispensasjon vil også kunne skape presedens for liknande søknader om det ikkje er spesielle forhold. Område ligg innanfor verna vassdrag kor byggeforbodsona er 100, men gjennom kommuneplanen er Heimskar området lagt inn som eit byggeområde og avstanden sett til 50m. Plan og bygningslova 1-8 fastsett føringar for bygging ved vassdrag. Det skal særleg takas omsyn til natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser nær vassdrag. Byggetiltaket på eigedommen vil ha liten innverknad på vassdraget, og vil ikkje vera til hinder for allmenn ferdsel og friluftslivet i forbindelse med vassdraget. Avstanden til vassdraget vil bli større og vera over 40m til eksisterande fritidsbustad og over 45m til tilbygget. Det er registrert våtmarksområde i område frå Hamartjedne-Attjern kor det også er registrert raudlistearten Stjertand. Dette område strekk seg frå andre enden av Attjern og avstanden til omsøkt eigedom er stor. Dispensasjonsaka er tidlegare sendt på høyring til Fylkesmannen i Buskerud. Tiltaket har vorte endra etter oversendinga til fylkesmannen. Nytt uthus på 9m2 har vorte lagt inn og tilbygget på hovudhytta er utvida med 11m2 BRA. Kommunen ser på dette som små endringar og sender derfor ikkje saka på ny høyring. Fylkesmannen får kopi av vedtak og saksframstilling Konklusjon Tiltaket er godt innanfor utnyttingsgraden på eigedomen og har avgrensa høgde. Tiltaket vil også ha liten innverknad på vassdraget, og vil ikkje vera til hinder for allmenn ferdsel og friluftslivet til vatnet. Tiltaket er planlagd bygd bort i frå vatnet og avstanden til vatnet vil vera over 45m. Om uthuset blir rive vil avstanden frå bygningar og til vassdraget bli større. Etter ei samla vurdering er fordelane ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. 41

42 Rådmannen si innstilling: Hovudutvalet for Plan og Ressurs gjev med heimel i plan og bygningslova 19-2, fyrste ledd, dispensasjon for tilbygg på eksisterande fritidsbustad på eigedomen gnr. 64 bnr. 3 fnr.3. Grunngjevinga er at avstanden til vassdraget blir større etter rivinga av eksisterande uthus og at avstanden til vatnet er stor med høvesvis 40m og 45m for eksisterande fritidsbustad og tilbygg. Tiltaket vil ikkje ha negativ innverknad på allmenn ferdsel og friluftsliv rundt vassdraget. Det vil også ha liten innverknad på fugle og dyreliv i område. Etter ei samla vurdering er fordelane ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Vedtaket kan i medhald av Forvaltningslova påklagast til Fylkesmannen i Buskerud innan 3 veker. Ei eventuell klage skal sendast til Hemsedal kommune. 42

43 82/13 Sti - og løypeplan for Hemsedal kommune Høyring Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Jørn Magne Forland 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og Ressurs Vedlegg: Sti- og løypeplan for Hemsedal kommune Kartvedlegg Dokument i saka: Sti- og løypeplan for Hemsedal kommune Saksopplysningar: Hemsedal kommune ynskjer å legge til rette for eit sti og løypenett, til beste for fastbuande og tilreisande. Tilrettelegging av stiar og løyper vil også vere eit viktig verktøy for å fremje folkehelsa samt auke busettinga, trivselen og livskvaliteten i bygda. Det er også slik at aktivitet i naturen frå tid til annan fører til interessekonfliktar og slitasje, og dette syner at regulering gjennom avtalar fleire stader er naudsynt. Hemsedal kommune v/ teknisk etat forma hausten 2012 ein prosjekt og gjennomføringsplan for utarbeiding av sti og løypeplan for Hemsedal. Denne prosjekt og gjennomføringsplanen vart godkjent av Hovudutval for Plan og Ressurs i møte den Det er teknisk etat som i samarbeid med Hemsedal utmarksservice og HTTL har utforma utkast til sti og løypeplan, som no skal verte lagt ut på høyring Sti og løypeplanen skal vere ein temaplan for kommunen. Den er difor ikkje juridisk bindande, men er meint å vere kommunens viktigaste reiskap når det gjeld anlegg, drift og vedlikehald av stiar og løyper i utmarka. Handlingsprogrammet vert revidert kvart 4. år. Planens visjon: Friluftsliv til glede og livslyst! Husk! Du er ein gjest i naturen! Visjonen bygger opp under kommunens mål for Hemsedalsnaturen, nedfelt i kommuneplanen: Berekraftig bruk. Føresetnadane for utforming av temaplan for stiar og løyper er desse: - Sti og løypeplan skal omfatte tilretteleggingstiltak for friluftslivet, og danne utgangspunkt for prioritering av tiltak 43

44 - Planen skal syne drifts og vedlikehaldskostnader, informasjonstiltak, skilting og merking, forslag til reglar for ferdsel samt at planen skal utvikle prinsipp for berekraftig bruk og for eit miljøvenleg friluftsmønster. - Planen skal innehalde eksisterande sti og løypenett, og gjennom handlingsplan skal det gjerast ei vurdering av kva for nye som skal verte laga eller takast ut, samt at planen skal skildre standarden på eksisterande stiar og løyper. - Med bakgrunn i analysane er det gjort ein gjennomgang av område med særleg oppfølgingsbehov for å utløyse moglegheiter og avgrense motsetnader. - Planen skal avklare arbeidsdeling mellom kommunen, frivillige organisasjonar, grunneigarane og Hemsedal Utmarkservice når det gjeld tiltak, drift og vedlikehald - Etablering av nye stiar og løyper samt opprusting av dei eksisterande, skal skje i nært og regulert samarbeid med grunneigarane og Hemsedal Utmarksservice AS. Planlegginga skal verte vurdert etter plan - og bygningslova Sti og løypeplan for Hemsedal kommune inneheld ein generell del, og ein del som omfattar behovsvurdering/ tiltak samt handlingsprogram for dei neste fire åra, frå 2014 til Tiltaka som kjem fram i handlingsprogrammet har fyrst vorte drøfta i den generelle delen. Den generelle delen tek for seg rammer for planen, merking og skilting, roller/ansvar/samarbeid, drift og vedlikehald, eksisterande Sti og løypenett, Planen har også fleire vedlegg, som avtaleskjema og kart. Forhold til overordna plan: Planen er i tråd med vedteke planstrategi for kommunen der kommunen innan skal få utarbeida eigen sti- og løypeplan. Miljøkonsekvensar: Berekraftig bruk av naturen er eit viktig prinsipp. Det er eit velkjend fenomen at tilrettelegging og kanalisering av ferdsel i utmark fleire stader ender i for høg slitasje på stiar og andre ferdselsårer. Dette gjeld spesielt der aktiviteten er knytt til hest og sykkel, og der mange er ute samtidig. Sti og løypeplanen har som visjon: Friluftsliv til glede og livslyst! Husk! Du er ein gjest i naturen! Sti og løypeplanen skal utvikle prinsipp for berekraftig bruk og for eit miljøvenleg friluftsmønster Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Folkehelse er satt på dagsorden gjennom ny folkehelselov. Gjennom ein plan for stiar og løyper i kommunen vert også fokuset på folkehelsa lyfta fram, ved at alle typar stiar skal haldast vedlike og vere tilgjengelege og tilrettelagte for eit breitt utval av brukarar. Økonomiske konsekvensar: Hemsedal Utmarksservice får årleg tilskot frå blant andre kommunen, og dette bidraget disponerer HUS i hovudsak til preparering og tilrettelegging av skiløyper. Forøvrig har planen som mål å syne alle aktørar sitt ansvar, både økonomisk og praktisk. 44

45 Vurdering: Administrasjonen har no arbeida fram eit utkast til plan som me meiner speglar dei interesser, behov og ansvar som ein sti og løypeplan må innehalde. Nosituasjonen er skildra og det er peika på utfordringar knytt til kva tilrettelegging av turstiar, sykkel og skiløyper vil føre til av auka slitasje på utsette stader. Det er og vil verte ein stadig større utfordring å balansere utsette mellom auka bruk av utmarksområda, men på same tid verne om dei mest og sårbare stadane. God kontakt og kommunikasjon mellom grunneigarar og reiselivsaktørar/ andre brukarar vil vere avgjerande for å skape gode og berekraftige løysingar. Dei som les utkastforslaget til sti- og løypeplan vil sjå at handlingsprogrammet manglar år/kostnad for gjennomføring av tiltak. Kommunen vonar at alle høyringspartar sjølv vil komme med forslag her, då dette vil vere med på å skape eit eigarskap til planen. Eit viktig tema i planen er korleis me kan førebygge slitasje, og korleis me kan reparere ferdselsårer der bruken over tid har vore for stor. Me har tru på at rett informasjon og bevisstgjering hos kommersielle aktørar til korleis bruken skjer kan hjelpe somme stader, medan forbod mot ferdsel (med hest og sykkel) kan vere einaste løysing andre stader. Der skade og slitasje på naturen er eit faktum må ansvar og roller vere klart synleggjort før ei avgjersle om reparasjon og økonomi vert teke. Dersom kommersielle aktørar nyttar naturen under visse idrettsarrangement bør det også vere ei plikt til å garantere for vedlikehald/oppretting av slitasje. Planen inneheld difor eit punkt om at det vert overført eit tilskot til HUS. Det same bør gjelde for næringsbedrifter. Konklusjon: Hemsedal kommune meiner at utkast til sti- og løypeplanen svarer til det ansvaret kommunen har og vil ta i den kommande perioden planen skal gjelde. Planen syner ansvarsfordeling og tiltak, og har som mål at bruken av stiar og løyper i Hemsedal skjer til det beste for mennesket og naturen. Rådmannen si innstilling: Hemsedal kommune legg Sti og løypeplan for Hemsedal kommune ut på høyring 45

46 83/13 86/92 Søknad om frådeling av parsell, Klanten - Grete Hatleberg Svendsen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 86/92 Saksbehandler: Judith Hannele Aakre 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for plan og ressurs Vedlegg: - Søknad frå Grete Hatleberg Svendsen og Frank A. Svendsen Dokument i saka: Andre dokument i saka ligg på arkivsak nr. 13/01234 Saksopplysningar: Det vert søkt om dispensasjon for å dele gnr.86 bnr. 92 i to eigedomar. Føremålet med frådelinga er å byggje ei ny hytte. Eigedomen er på 1699,4m2. Eksisterande hovudbygg er på ca. 50m2, i tillegg er det ein liten bod/uthus på ca. 10m2 (adm. opplysing). Grunngjeving: Søkar si grunngjeving er at familien har lange tradisjonar for vere på hytta, og dei ynskjar at dei to borna skal få ei hytte kvar (ein overtek den gamle, og ein bygger ny) slik at dei kan fortsette å vere der saman i framtida. Dei meiner eigedomen er stor nok til å kunne delast i to, og dei ynskjer ei lita hytte på om lag 70m2. Det er ikkje innlagt vatn og det er økologisk toalett med kompostdunk. 46

47 Omsøkt eigedom Solheisen Oversiktskart Forhold til overordna plan: Eigedomen er uregulert. Størsteparten av eigedomen ligg innanfor eksisterande LNF-område (lys grøn på kart) i kommuneplanen, ein liten del ligg i framtidig LNF-område for spreidd fritidsbebyggelse H3-HB (mørk grøn på kart). Utsnitt frå kommuneplanen. Frådeling av eigedomen krev dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen og kommuneplanen sitt føresegn 2 om plankrav: «Tiltak som nemnt i plan- og bygningslova sin 20-1 fyrste leidd bokstav a, b, c, d, e, g, j, k, l og m kan ikkje finne stad før det føreligg reguleringsplan, dersom anna ikkje er bestemt gjennom desse planføresegnene». I reine LNF-område er det ikkje tillate gjennom kommuneplanen å utvide eksisterande fritidsbustader. 47

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplannemnda Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/835-14 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1392 Arkivnr.: GNR 15/55

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1392 Arkivnr.: GNR 15/55 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 90/2 - deling av eigedom - Seimsfoss - Merete Guddal

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 90/2 - deling av eigedom - Seimsfoss - Merete Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR 27.11.2014 Svar på søknad om fradeling/ arealoverføring mellom "Haugvika" gnr 10 bnr 20 og ""Haugvika"

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Unni Juul Tørriseng Stavranveien 9 7748 SÆTERVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5400-7 Kirsti Jakobsen, 14.12.2016 1633/2/4. Søknad

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 6278/2017 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Detaljregulering

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/9068 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Bø kommune Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring 21.06.2016 72/16 Saksansvarleg: Anna Svalbjørg Arkiv: GBN - 10/1, K2 - L33 Arkivsaknr.: 16/3031 Eikavegen gnr. 10 bnr. 1 - Frådeling

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 24.04.2007 058/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-J019/0308 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5950 Dato: 25.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Særutskrift - 83/44 - deling ev eigedom - Rosendal - Elin Valland og Kjell Haugen

Særutskrift - 83/44 - deling ev eigedom - Rosendal - Elin Valland og Kjell Haugen Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Jon Harald Kjærland 2015/2949-13 «REF» 13.11.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/3920-13 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksutgreiing:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26

SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26 Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26 Sakshandsamar: Ivar Bergstøl Saksnummer Utval Møtedato 37/07 Hovudutval Plan og Ressurs 22.03.2007 59/08

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer