Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre?"

Transkript

1 Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre? Både i Norge og internasjonalt finnes det nå en rekke studier av folks arbeidstidspreferanser, men bildet av disse preferansene varierer mye. I denne artikkelen drøfter vi hvorfor det er slik, og særlig hvorfor mødre med full jobb fremstår som mer fornøyde i noen undersøkelser enn i andre. Vi argumenterer for at spørsmål om arbeidstidsønsker er følsomt for kontekst, og at resultatene må ses i lys av undersøkelsens tema og spørsmålets utforming og plassering. Trolig rapporterer folk sjeldnere ønsker om å jobbe mindre i undersøkelser som kun dreier seg om jobben, enn i studier som også dekker familie og fritid. 1 Mange forskere argumenterer for at studier av folks faktiske arbeidstid bør suppleres med studier av arbeidstidspreferanser. Spørsmål om ønsket arbeidstid inngår etter hvert i mange undersøkelser i Norge som i mange andre land. Disse undersøkelsene viser gjerne et klart misforhold mellom faktisk og ønsket arbeidstid i mange vestlige land, og at langt flere ønsker å jobbe mindre heller enn mer. Såkalt «oversysselsetting» blir dermed ansett som et betydelig problem for mange grupper. Det er gjort en rekke analyser av hvilke faktorer som har betydning for om folk ønsker å jobbe mer eller mindre enn de gjør, og for hvorvidt de får oppfylt sine preferanser etter en viss tid (f.eks. Clarkenberg og Moen 2001, Merz 2002, Gornick og Meyers 2003, Reynolds 2003, Böheim og Taylor 2004, Stier og Lewin- Epstein 2003, McDonald et al. 2006, van Echelt et al. 2006, Reynolds og Aletraris 2006). Slike studier brukes blant annet til å beskrive folks tidsvelferd, til å foreslå endringer i arbeidsmarkeds- og familiepolitikken og til å anslå arbeidstilbudet i ulike grupper. De ulike studiene gir imidlertid ganske forskjellige bilder av hvor mange som er fornøyde med arbeidstiden sin, og hvor mange som ønsker å jobbe mer eller mindre enn de gjør, men det diskuteres sjelden hvorfor det er slik. Vi mener en bedre forståelse av disse forskjellene er viktig for å kunne vurdere hvordan ulike funn skal tolkes og hva slike studier kan brukes til. Med denne artikkelen ønsker vi å bidra til dette ved å drøfte om spørsmålsformuleringene og undersøkelsens temaer kan ha betydning. Vi henter eksempler fra en del norske studier. Ettersom mødres arbeidstid varierer mer enn fedres, og mødre ofte har større valgfrihet i forhold til jobb og familie enn fedre, ser vi særlig på mødres arbeidstidsønsker. Mer konkret spør vi hvorfor fulltidsarbeidende mødre oftere er fornøyde med arbeidstiden sin i noen undersøkelser enn i andre. Også i Norge viser de fleste studier på feltet at det er flere som ønsker kortere enn som ønsker lengre arbeidstid, selv om mønsteret varierer en del mellom Søkelys på arbeidslivet 1/2009 årgang 26, ISSN Institutt for samfunnsforskning

2 196 Søkelys på arbeidslivet undersøkelsene (f.eks. Ellingsæter 1987, Skjåk 1998, Torp og Barth 2001, Kitterød 2007). I 2006 ble ønsker om kortere arbeidstid for første gang målt i Arbeidskraftundersøkelsen, som er hovedkilden til informasjon om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge. 2 Denne gir et ganske annet bilde enn tidligere undersøkelser. Lang færre uttrykker ønsker om å jobbe mindre. Eksempelvis oppgir bare om lag en av ti fulltidsarbeidende mødre at de gjerne skulle ha kortere arbeidstid, mot mellom en tredel og halvparten i tidligere studier (f.eks. Ellingsæter 1987, Kitterød 2007). Måling og tolkning av preferanser er komplisert, og dette gjelder også for måling av arbeidstidsønsker. Det understrekes ofte at folks og særlig mødres holdninger til familie og arbeid må ses i lys av den nasjonale konteksten og av mer lokale forhold. Både økonomiske konjunkturer, trekk ved arbeidsmarkedet, kulturelle tradisjoner, utformingen av familiepolitikken samt det rådende synet på mødres yrkesaktivitet og familierolle kan spille inn (se f.eks. Stier og Lewin-Epstein 2003, Wharton og Blair-Loy 2006, Lewis et al. 2008). Ellingsæter (2003) har dessuten pekt på at folks holdninger må ses i lys av den politiske debatten, og at preferanser kan endres når den politiske agendaen ser annerledes ut. I denne artikkelen er vi særlig opptatt av om selve spørsmålsformuleringene, den sammenhengen spørsmålene stilles i og undersøkelsenes temaer kan ha betydning for hvordan spørsmål om arbeidstidsønsker besvares. Flere forskere har pekt på at utformingen av spørsmålene er viktig for det bildet vi får av folks arbeidstidsønsker (f.eks. Jacobs og Gerson 2004, Reynolds og Aletraris 2006). I denne artikkelen tar vi opp andre forskjeller i spørsmålsformuleringen enn dem som vanligvis drøftes i litteraturen på området. Betydningen av undersøkelsenes temaer har vært lite diskutert tidligere og bør, etter vår mening, få større oppmerksomhet. Foreldre kan ha ambivalente holdninger til familie og jobb. Yrkesarbeid kan oppleves både som et gode og et onde, avhengig av kontekst. Kanskje fremtrer de positive sidene klarere når man intervjues i en undersøkelse som i hovedsak dreier seg om jobben, enn når man deltar i undersøkelser om generelle levekår eller forholdet mellom arbeid, familie og fritid? Og kanskje tenker man mindre på konkurrerende tidskrav fra jobb og familie i den første enn i den andre typen undersøkelser? Her peker vi først på en del sider ved selve spørsmålsformuleringene som kan tenkes å påvirke måten folk besvarer spørsmål om arbeidstidspreferanser på. Deretter drøfter vi nærmere om og hvordan undersøkelsenes temaer og kontekst kan ha betydning, særlig for mødrenes svar. Hvordan spør man om arbeidstidspreferanser? Selv om arbeidstidpreferanser er kartlagt i mange undersøkelser både i Norge og andre land de siste tiårene, skiller spørsmålene seg fra hverandre på flere måter. Her peker vi på fem dimensjoner ved spørsmålsvariasjonene. For det første varierer det hvorvidt man spør om ønsket tidsbruk kun til yrkesarbeid eller også til andre aktiviteter som husarbeid, fritidsaktiviteter, samvær med familie og venner. Det siste er

3 Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre? 197 for eksempel gjort flere ganger i International Social Survey Programme (ISSP), der man har stilt følgende spørsmål: «Tenk deg at du kunne forandre måten du bruker tiden din på. Ville du da gjerne bruke mer tid, mindre tid eller like mye tid som nå på følgende aktiviteter: lønnet arbeid, husarbeid, samvær med familie og venner, fritidsaktiviteter?» I innledningsintervjuet til Tidsnyttingsundersøkelsen hadde man et liknende spørsmål. Denne typen spørsmål viser gjerne at mange vil bruke mer tid med familie og venner, mens få vil jobbe mer, og mange vil jobbe mindre (Kitterød 1999, Mykkeltvedt 2008). Det vanligste er imidlertid at man kun spør om preferanser for arbeidstid. For Norges del ble dette blant annet gjort i Arbeidstidsundersøkelsen 1985 (Ellingsæter 1987), i noen av Statistisk sentralbyrås (SSBs) levekårsundersøkelser (Kitterød og Roalsø 1996), i en europeisk undersøkelse om arbeid og arbeidstidsønsker fra 1998, der også Norge deltok (Torp og Barth 2001), i tre undersøkelser om småbarnsforeldres dagliglivsorganisering fra 1998, 1999 og 2002 (f.eks. Pettersen 2003) og i innledningsintervjuet til Tidsbruksundersøkelsen 2000 (Rønning 2002). Også i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) kartlegges tidspreferanser kun for yrkesarbeid. Mens spørsmålene om ønsket arbeidstid tidligere ble stilt bare til deltidssyssel satte, begynte man i 2006 også å stille det til heltidssysselsatte. Denne typen spørsmål stilles gjerne etter at man har kartlagt folks arbeidstid, og er for eksempel i SSBs levekårsundersøkelser utformet som følger: «Er den samlede arbeidstid du nå har i ditt hovedyrke, den arbeidstid som passer deg best, eller skulle kortere eller lengre arbeidstid passe deg bedre? Vi tenker oss da at lønnen minker eller øker i tilsvarende grad.» En annen viktig forskjell i måten arbeidstidsønsker kartlegges på, består i hvorvidt det presiseres at en økning eller en reduksjon i arbeidstiden følges av en økning eller reduksjon i lønnen (ev. inntekten). Stier og Lewin-Epstein (2003) og Jacobs og Gerson (2004) viser at en slik forutsetning gir færre som sier at de gjerne skulle jobbe mindre, enn hva man finner når folk ikke blir bedt om å veie tid og penger mot hverandre. Både i Arbeidstidsundersøkelsen 1985, i SSBs levekårsundersøkelser (se eksempel i avsnittet over) og i undersøkelsene om småbarnsfamiliers dagliglivsorganisering fra 1998, 1999 og 2002 presiseres det at en eventuell endring i arbeidstiden skal følges av en lønnsendring. Det samme er tilfellet i AKU, men der snakker man om inntekt, ikke om lønn. Spørsmålene i ISSP (se eksempel i avsnittet over) om ønsket tidsbruk til flere aktiviteter hadde derimot ikke noen slik presisering. Hvilken formulering som er best, avhenger av hva man vil belyse. Jacobs og Gerson (2004:73) argumenterer for at spørsmål uten kopling mellom arbeidstid og lønn er å foretrekke ettersom vi da får vite hvor mye folk helst vil jobbe, mer uavhengig av husholdningens økonomiske situasjon på intervjutidspunktet. Stier og Lewin-Epstein (2003) illustrerer at det kan være en fordel å ha med begge typer spørsmål fordi de fanger opp litt ulike forhold. Mens det altså er vanlig å kople arbeidstidspreferanser og økonomi, ser vi sjelden at en eventuell arbeidstidsendring koples direkte til endring i andre aktiviteter. Dette ble

4 198 Søkelys på arbeidslivet imidlertid gjort i en undersøkelse om likestilling og livskvalitet gjennomført ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i I et av spørsmålene ble redusert arbeidstid koplet til mer samvær med barn ved at man ba folk ta stilling til følgende utsagn: «Hvis det var mulig, ville jeg jobbet mindre dersom jeg slik kunne få være mer sammen med barna mine» (Holter et al. 2008, spm. 89). Ikke uventet svarte mange bekreftende på dette (St.meld. nr. 8, :55). Et tredje forhold som kan ha betydning for hvordan folk svarer, er hvilken arbeidstid preferansene ses i forhold til. Dette har vært lite drøftet tidligere. Vanligvis kartlegges folks ukentlige arbeidstid, deretter om de ønsker å jobbe mer eller mindre. Hvilken arbeidstid man spør om, varierer imidlertid. Oftest spør man hvor mange timer folk vanligvis (ev. i gjennomsnitt) arbeider per uke. Noen steder spørres det bare om hovedyrket, andre steder også om eventuelt biyrke. Noen steder presiseres det at overtid og ekstraarbeid skal regnes med, andre steder ikke. I AKU spør man om avtalt og faktisk arbeidstid i en gitt referanseuke. Ønsket arbeidstid kartlegges så i forhold til avtalt arbeidstid. I undersøkelser der spørsmål om arbeidstidsønsker inngår i en kartlegging av ønsket tidsbruk til mange ulike aktiviteter, spørres det ikke alltid på forhånd om folks arbeidstid. Det er derfor uklart hva deltakerne egentlig blir bedt om å tenke i forhold til når de blir spurt om de gjerne skulle bruke mer, mindre eller like mye tid på lønnet arbeid som nå. Slike generelle spørsmål stilles dessuten ofte både til yrkesaktive og ikke-yrkesaktive personer (f.eks. ISSP 2005). Vi kjenner ikke til systematiske analyser av om ulike spørre måter når det gjelder arbeidstid, påvirker folks rapportering av ønsket arbeidstid, men mener det er viktig å være oppmerksom på at det kan være tilfelle. Eksempelvis kan det tenkes at folk er tilfredse med sin avtalte arbeidstid, men ønsker mindre overtid og ekstraarbeid. Dermed vil de kanskje rapportere at de ønsker å jobbe mindre enn de vanligvis gjør, men ikke at de ønsker kortere avtalt arbeidstid. En fjerde forskjell i måten slike spørsmål stilles på, er om man spør eksplisitt hvorvidt folk helst vil jobbe mer eller mindre enn de gjør, eller bare om de helst ville ha en annen arbeidstid enn de har, og så kartlegger ønsket timetall. I Norge har den første fremgangsmåten vært den vanligste hittil. Den ble blant annet benyttet i Arbeidstidsundersøkelsen 1985, i SSBs levekårsundersøkelser, i undersøkelsene om barnefamiliers dagliglivsorganisering fra 1998, 1999 og 2002 samt i ISSP. Her brukte man enten termene kortere eller lengre arbeidstid, øke eller redusere arbeidstiden, mer eller mindre tid til jobb. I enkelte andre undersøkelser, blant annet i AKU, måler man derimot arbeidstidspreferanser ved å spørre hvor mange timer deltakerne helst ville jobbe per uke, og så sammenliknes dette med den vanlige eller avtalte ukentlige arbeidstiden. I AKU spør man for eksempel som følger, etter å ha kartlagt den ukentlige avtalte arbeidstiden: «Ønsker du en annen avtalt 3 arbeidstid enn XX timer per uke under forutsetning av at inntekten endres tilsvarende?» Deretter til dem som svarer ja: «Hvor mange timer per uke ønsker du i alt som avtalt arbeidstid?» Dette er en mer indirekte fremgangsmåte for å finne ut om folk helst vil jobbe mer eller mindre enn de gjør. Vi kjenner ikke til studier som undersøker om dette har betydning for folks svar, men mener det ikke kan utelukkes at den første

5 Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre? 199 typen formuleringer trekker i retning av at flere rapporterer ønsker om en annen arbeidstid enn de har. Når ordene kortere/lengre, øke/redusere eller mer/mindre inngår i spørsmålet, kan tankene lettere ledes i retning av mulige endringer enn ved den mer nøytrale formuleringen om man ønsker «en annen» arbeidstid. En femte forskjell i spørsmålsformuleringen går på hvorvidt man spør hvor mange timer folk helst ville jobbe, slik man gjør for eksempel i AKU, eller kun om de gjerne skulle jobbe mer eller mindre enn de gjør. Det første spørsmålet gir informasjon om størrelsen på avviket mellom faktisk og ønsket arbeidstid. I SSBs levekårsundersøkelser og i undersøkelsene om småbarnsfamiliers dagliglivsorganisering fra 1998, 1999 og 2002 spurte man bare om folk gjerne ville jobbe mer eller mindre, ikke om ønsket timetall. Denne forskjellen har imidlertid neppe særlig betydning for hvor mange som sier at de ville jobbe mer eller mindre, ettersom spørsmål om ønsket timetall stilles etter en kartlegging av om folk er fornøyde med arbeidstiden sin eller ikke. Kan undersøkelsens tema ha betydning? Som allerede nevnt, har flere pekt på at folks arbeidstidspreferanser må ses i lys av den nasjonale og lokale konteksten og av pågående politiske debatter om familie og arbeidsliv. Her spør vi om også den konteksten som undersøkelsenes temaer utgjør, kan ha betydning for hvordan folk besvarer spørsmål om arbeidstidsønsker. Dette kan tenkes å gjelde for de fleste grupper og kanskje særlig for mødre. Mødre møter ofte motstridende forventninger til hvordan de skal kombinere jobb og familie. I internasjonal sammenheng har mødre i Norge høy yrkesdeltakelse, men deltidsandelen er høy. Omtrent halvparten av de sysselsatte arbeider deltid. Ifølge arbeidsmiljøloven har foreldre med barn under 12 år rett til redusert arbeidstid så sant det ikke medfører særlige ulemper for virksomheten. Det er et politisk mål at mødre skal kunne delta i yrkeslivet på linje med fedre, men samtidig fremstilles full jobb for mor ofte som problematisk i den offentlige debatten det kan gi stress og mas for familien og lite tid til barna (Ellingsæter 2005). Full jobb ses sjelden som et hinder for menns familierolle så lenge de ikke jobber veldig mye. Mødre kan altså møte forventninger om fulltids yrkesaktivitet, samtidig som de forventes å bruke mye tid på barna. Også familiepolitikken gir doble og til dels motstridende signaler om hvordan morsrollen bør utformes. Norge har det som gjerne kalles en tvetydig familiepolitisk modell (Skrede 2004). Vi har både ordninger som støtter opp om mødres yrkesarbeid, som for eksempel barnehager og en romslig foreldrepermisjon, og ordninger som trekker i retning av en mer tradisjonell arbeidsdeling mellom foreldrene, for eksempel kontantstøtten. Mødre kan dessuten ha uklare og ambivalente ønsker for tidsbruk hjemme og ute. De kan godt ønske å legge mye tid i jobben samtidig som de vil være mye sammen med barna. Videre kan både jobb og familie ha positive så vel som negative sider. Hvilke aspekter som veier tyngst, vil variere over tid og mellom situasjoner. Både mødre og fedre vil gjerne se på seg selv og fremstille seg selv som gode

6 200 Søkelys på arbeidslivet foreldre og gode arbeidstakere, men hvilken rolle som får forrang, kan avhenge av situasjonen. I metodelitteraturen er såkalt «social desirability bias» et velkjent fenomen, det vil si at folk ofte gir sosialt ønskelige svar i intervjuundersøkelser. Hva som oppfattes som ønskelig, kan imidlertid være situasjonsavhengig. Dermed er det grunn til å spørre om temaet for en gitt undersøkelse kan ha betydning for hvordan mødre besvarer spørsmål om arbeidstidsønsker. Kan det være slik at de er mer opptatt av å fremstå som gode arbeidstakere i undersøkelser om yrkesaktivitet og arbeidstid enn i undersøkelser av forholdet mellom familie og jobb og om levekår generelt? Og kan det tenkes at foreldrerollen og tid med familien betones sterkere i den siste enn i den første typen studier? I tillegg til at svarene kan være farget av «sosial ønskelighet», er det rimelig å anta at de positive sidene ved yrkesarbeidet fremtrer tydeligere, og at de negative sidene kommer mer i bakgrunnen når undersøkelsen kun dreier seg om jobben enn når den dekker flere temaer. I undersøkelser som også handler om barn, familie og fritid, kan yrkesarbeidet lett fremstå som en motsetning til andre aktiviteter. Mulige konflikter mellom jobb, familie og fritid kan fort tillegges større vekt. Dette kan innebære at mange sier de gjerne skulle jobbe mindre. Ellingsæter (2004) fremholder også at folk ofte har uklare preferanser og kan ønske seg flere ting samtidig. Mange kan kanskje tenke seg å bruke mer tid både hjemme og på jobben, men dette fanges sjelden opp i spørreundersøkelser. Spørsmål om arbeidstidspreferanser har ofte gjensidig utelukkende svaralternativer. Preferansene kan dermed fremstå som mer entydige enn de er. Smelser (1998) diskuterer forholdet mellom rasjonalitet og ambivalens som forklaringsmodeller i samfunnsvitenskapen og advarer mot å tillegge holdningsundersøkelser for stor vekt. Slike kan, sier han, tilsløre at folk kan ha uklare preferanser, og ønsker seg flere ting på en gang, eller har motstridende holdninger til ett og samme fenomen. Også dette skulle tilsi at rapportering av arbeidstidsønsker er følsomt for kontekst. Dersom man ikke har klare preferanser, eller gjerne vil bruke mer tid både hjemme og ute, kan undersøkelsens tema, og den sammenhengen spørsmålet inngår i, være utslagsgivende for hvilket svar man velger. Fremstår jobben mer positiv når undersøkelsen kun handler om yrkesarbeid? Det er altså mye som taler for at temaet for en undersøkelse kan ha betydning for hvilke preferanser folk rapporterer. Når det gjelder arbeidstidsønsker, går hovedskillet trolig mellom undersøkelser som primært dreier seg om yrkestilknytning og jobb på den ene siden, og undersøkelser av flere temaer på den andre. Vi kjenner ikke til systematiske studier av hvordan undersøkelsenes temaer påvirker folks rapportering, men vil forsøke å belyse dette ved noen eksempler fra norske undersøkelser gjennomført i tiden Den politiske og kulturelle konteksten vil altså variere. Det har også vært skiftende konjunkturer på arbeidsmarkedet og en klar økning i mødres yrkesarbeid. Den offentlige tilretteleggingen for å kombinere barn og jobb er blitt langt bedre, blant annet ved utvidet foreldrepermisjon, bedre

7 Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre? 201 barnehagedekning og maksimumspriser i barnehagene. Slike forhold får vi ikke kontrollert for her. Vi forsøker imidlertid å holde spørsmålsformuleringen mest mulig konstant ved at vi kun trekker fram studier der spørsmålet om arbeidstidsønsker inneholder forutsetninger om endringer i lønn eller inntekt. Vi har foretatt noen egne datakjøringer, men benytter også tidligere publiserte resultater. Det er derfor litt ulik avgrensning av hvem som er fulltidsarbeidende mødre. Det vanligste, både internasjonalt og i Norge, er at spørsmål om arbeidstidsønsker inngår i undersøkelser som dekker mange temaer. Det varierer litt hvilke temaer som dekkes, men felles er at spørsmål om arbeidstid og arbeidstidsønsker utgjør en svært begrenset del av undersøkelsen og heller ikke nevnes i tittelen eller når intervjueren tar kontakt for å få folk til å delta. I Norge har vi flere eksempler på dette. Som nevnt, ble spørsmål om arbeidstidsønsker tidligere stilt jevnlig i SSBs generelle levekårsundersøkelser. Deltakerne var da innstilt på å snakke om levekår i vid forstand, og før de ble spurt om arbeidstid og arbeidstidsønsker, hadde de svart på spørsmål om boforhold, kvaliteten på nærmiljøet, eiendeler i husholdningen, husholdningens sammensetning, tid brukt til husarbeid, hjelp til hjelpetrengende i husholdningen samt bruk av barnetilsyn (NOS C301). Mange mødre rapporterte her at de gjerne skulle jobbe mindre. I 1995 oppgav hele 54 prosent av de fulltidsarbeidende mødrene 4 med barn under sju år at de ville foretrekke kortere arbeidstid (Kitterød og Roalsø 1996). Også i innledningsintervjuet til Tidsbruksundersøkelsen 2000 var arbeidstidsønsker kun ett av mange temaer (Rønning 2002). Undersøkelsen ble presentert som en bred kartlegging av tidsbruk til alle typer gjøremål, slik som husarbeid, inntektsgivende arbeid, utdanning, fritidssysler og søvn. Hovedinstrumentet var en dagbok der deltakerne skulle notere sine gjøremål i to døgn, men innledningsvis hentet man inn en del informasjon gjennom et vanlig intervju. Her spurte man om boligstrøk, fritidsaktiviteter, organisasjonsmedlemskap og husholdningens sammensetning før man kom inn på arbeidstid og arbeidstidsønsker. Spørsmålet om arbeidstidsønsker var ganske likt det som ble stilt i levekårsundersøkelsene, og lød som følger: «Er det denne arbeidstiden som passer deg best, eller skulle kortere eller lengre arbeidstid passe deg bedre? Vi tenker oss da at lønnen minker eller øker i tilsvarende grad.» Omtrent en av tre heltidsarbeidende mødre med barn under sju år rapporterte at de ville foretrekke kortere arbeidstid (egne analyser). Som nevnt, spurte man også om arbeidstidsønsker i tre undersøkelser av småbarnsforeldres dagliglivsorganisering i 1998, 1999 og Også her var dette kun ett av mange temaer (se f.eks. Pettersen 2003). Formålet var blant annet å evaluere kontantstøttereformen fra slutten av 1990-tallet og få en bred oversikt over foreldres bruk av, og ønsker om, barnetilsyn). Spørsmålene om arbeidstid og arbeidstidsønsker ble stilt ganske tidlig, men det var helt klart for deltakerne at undersøkelsene handlet om å kombinere barn og jobb. De ble blant annet presentert som undersøkelser om barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi. Blant ansatte mødre med full jobb 5 oppgav her 41 prosent at kortere

8 202 Søkelys på arbeidslivet arbeidstid ville passe dem bedre (Kitterød 2007). Spørsmålet om arbeidstidsønsker var nesten identisk med det som ble stilt i levekårs- og tidsbruksundersøkelsene. Selv om resultatene varierer noe, gir alle de nevnte undersøkelsene inntrykk av at en betydelig andel fulltidsarbeidende mødre helst vil jobbe mindre. Dette kan utvilsomt være uttrykk for at mange har et stramt tidsbudsjett og må jobbe mer enn de ønsker av økonomiske eller andre årsaker. Mange synes sikkert også at jobben er slitsom, vil gjerne ha mer luft og rom i hverdagen og være mer sammen med barna sine. Vi mener imidlertid at den høye andelen «oversysselsatte» mødre må ses i lys av at undersøkelsens tema og at de øvrige spørsmålene i undersøkelsene lett kunne lede tankene hen på problemer ved å kombinere jobb og familie eller fritidsaktiviteter. Jobben kan dermed fremstå som en konkurrent til andre gjøremål, og ønsker om at jobben skal ta mindre plass, kan bli brakt til overflaten. Mange vil nok også fremstille seg som gode foreldre ved å si at de gjerne skulle jobbe mindre. Dette gjelder trolig særlig i de tre undersøkelsene om småbarnsforeldres dagliglivsorganisering som ble gjennomført i en tid med et ganske opphetet debattklima i forbindelse med innføringen av kontantstøtte på slutten av 1990-tallet. I den offentlige debatten ble mødres yrkesarbeid ofte fremstilt som en kilde til stress og mas i dagliglivet, og som et hinder for tilstrekkelig tid med barna (Ellingsæter 2005). Tidligere analyser av 2002-undersøkelsen har vist at over halvparten av de «oversysselsatte» mødrene mente de hadde mulighet til å få redusert jobb hos sin nåværende arbeidsgiver. Mange bodde også i husholdninger med høy inntekt (Kitterød 2007). Dette tyder på at mange kunne ha jobbet mindre hvis de virkelig prioriterte det. Arbeidstidundersøkelsen 1985 er også et eksempel på en undersøkelse der arbeidstidsønsker kun var ett av mange temaer. Her inngikk imidlertid ordet «arbeidstid» i tittelen, og innholdet var mer tematisk avgrenset enn i undersøkelsene som er omtalt over. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Arbeidstidsutvalgets utredning på 1980-tallet, og hovedtemaet var holdninger til arbeidstidsreformer. Spørsmålet om arbeidstidspreferanser lød som følger: «Dersom du kunne bestemme selv, ville du ønske å øke eller redusere din nåværende ukentlige arbeidstid? Din lønn ville da øke eller bli redusert i tilsvarende grad.» Både blant menn og kvinner var det mange som ønsket en annen arbeidstid, men andelen var høyest blant kvinner med barn under sju år, der halvparten av de heltidsansatte ville foretrekke kortere arbeidstid (Ellingsæter 1987). Dette kan reflektere mangelen på barnehageplasser på denne tiden, en travel hverdag og at mange måtte ha full jobb av økonomiske grunner, men etter vår mening må mødrenes svar også ses i lys av at undersøkelsen fokuserte sterkt på mulige problemer ved å kombinere jobb og hjem. Før spørsmålet om arbeidstidspreferanser ble man nemlig spurt om man gjerne skulle hatt en annen eller mer fleksibel arbeidstidsordning, om arbeidstiden skapte problemer i forhold til åpningstider i barnehage, skole og butikker, for samvær med familie og venner eller deltakelse i fritidsaktiviteter, samt om holdninger til ulike arbeidstidsreformer, blant annet kortere daglig eller ukentlig arbeidstid, lengre ferier, lengre svangerskapspermisjon og nedsatt pensjonsalder.

9 Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre? 203 Mens undersøkelsene over dekker mange områder, dreier AKU seg i hovedsak om forhold ved yrkesarbeidet. Deltakerne intervjues om sin tilknytning til arbeidsmarkedet i en bestemt referanseuke og får spørsmål om sine arbeidsoppgaver, sin arbeidstidsordning og bedriften de jobber i. De oppgir både den avtalte arbeidstiden i referanseuka og hvor mange timer de faktisk jobber. 6 Spørsmålet om arbeidstidspreferanser kommer et godt stykke ute i intervjuet. Som nevnt tidligere, spør man her om folk ønsker en annen avtalt ukentlig arbeidstid enn den de har, og hvor mange timer de eventuelt ønsker seg. Fra 2006 blir spørsmålet stilt både til heltids- og deltidssysselsatte, noe som gjør det mulig å studere ønsker om kortere arbeidstid. Dette er i liten grad blitt analysert tidligere. Våre analyser av undersøkelsene fra 2006 og 2007 viser at resultatene skiller seg klart fra dem man finner i andre undersøkelser. Ser vi alle mødre under ett, er det litt flere som ønsker lengre enn som ønsker kortere arbeidstid. Dette er naturlig nok ikke tilfellet blant dem med full jobb, men også her er det få som ønsker å jobbe mindre. Kun 12 prosent av heltidsansatte mødre med barn under sju år 7 ønsker kortere arbeidstid enn de har. Andelen «oversysselsatte» er dermed atskillig lavere enn i andre studier. Vi kan ikke gi noe klart svar på hvorfor det er slik. Muligens har det betydning at det er blitt lettere å få barnehageplass, og at foreldrebetalingen er gått ned, men vi mener det også er viktig å se resultatet i lys av undersøkelsens tema. Når hovedfokuset er arbeidsforhold og arbeidstid, mens barn, familie og fritid ikke berøres overhodet, vil trolig de positive sidene ved yrkesarbeidet komme mer i forgrunnen, mens mulige konflikter i forhold til hjem og fritid trer mer i bakgrunnen. Videre kan vi anta at den sterke fokuseringen på yrkesarbeidet gjør at deltakerne gjerne vil fremstå som gode arbeidstakere og sjelden rapporterer ønsker om å jobbe mindre. Diskusjon Folks arbeidstidspreferanser er et viktig forskningstema i mange land. Analyser på feltet brukes som grunnlag for å beskrive tidsvelferd, til å foreslå endringer i arbeidsmarkeds- eller familiepolitikken og til å anslå arbeidstilbudet i ulike grupper. Ulike undersøkelser gir imidlertid ulike bilder av folks arbeidstidsønsker, men det diskuteres sjelden hvorfor det er slik. Med denne artikkelen ønsker vi å bidra til en bedre forståelse av dette, med utgangspunkt i en drøfting av hvorfor heltidsarbeidende mødre fremstår som mer fornøyde med arbeidstiden sin i noen undersøkelser enn i andre. Eksempelvis viser flere norske studier at mellom en tredel og halvparten av de heltidsarbeidende småbarnsmødrene gjerne skulle jobbe mindre, mens AKU viser at dette bare gjelder om lag én av ti. Vi argumenterer for at folks svar på spørsmål om arbeidstidspreferanser er følsomme for ordlyden i spørsmålet, for undersøkelsens tema og for den konteksten spørsmålet stilles i. Vi kjenner ikke til systematiske studier av dette, men fremmer en del antakelser og gir noen eksempler fra norske undersøkelser. Kanskje kan dette være et utgangspunkt for mer systematiske metodestudier senere. Når det gjelder undersøkelsens tema, mener vi det er mye som taler for at folk

10 204 Søkelys på arbeidslivet sjeldnere vil rapportere ønsker om kortere arbeidstid i undersøkelser som kun dreier seg om jobben, enn i undersøkelser som dekker flere temaer. De sistnevnte bringer lett til overflaten konkurrerende tidskrav fra jobb, familie og fritid. Mange vil ha ambivalente og uklare ønsker i forhold til tidsbruk hjemme og ute. Svarene kan derfor være situasjonsbetingede. Når det gjelder selve spørsmålsutformingen, argumenterer vi for at flere vil rapportere ønsker om å jobbe mindre når man spør om ønsket tidsbruk til mange ulike aktiviteter, enn når man kun spør om arbeidstidspreferanser. I tråd med tidligere studier antar vi dessuten at færre rapporterer ønsker om å jobbe mindre når de blir bedt om å veie tid og penger mot hverandre, enn når spørsmålet ikke inneholder en forutsetning om endret lønn eller inntekt. Vi mener det også kan være grunn til å anta at færre sier de gjerne vil jobbe mindre når endringene ses i forhold til den avtalte arbeidstiden, enn når referansen er vanlig eller gjennomsnittlig arbeidstid. Videre mener vi mye taler for at flere rapporterer ønsker om kortere arbeidstid når spørsmålet inneholder ordene kortere/lengre, øke/redusere eller mer/mindre, enn når man spør om folk ønsker en annen arbeidstid enn de har. De første formuleringene vil trolig lettere enn den siste aktualisere mulige endringer. Vi har ikke grunnlag for å avgjøre hvilke undersøkelser som gir det mest korrekte bildet av foreldres arbeidstidsønsker, eller hvilken spørsmålsformulering som er best. Det er kanskje heller ikke mulig eller ønskelig å gjøre dette. Vi håper imidlertid å bidra til større bevissthet blant forskere og andre om at opplysninger om arbeidstidsønsker må tolkes med en viss varsomhet og ses i lys av spørsmålenes utforming og den sammenheng de stilles i. Det kan også være grunn til å mane til en viss forsiktighet med å bruke spørsmål om arbeidstidsønsker som grunnlag for politikkutforming. Det at folk sier de gjerne skulle jobbe mindre, innebærer ikke nødvendigvis at de har lav tidsvelferd eller kommer til å forandre arbeidstiden sin hvis de får mulighet til det. Det kan være uttrykk for en generell opplevelse av en travel hverdag, uten at dette vil nedfelle seg i endret praksis hvis muligheten byr seg. Vi vil også understreke at vi ikke mener at noen av spørsmålsformuleringene er dårlige eller ubrukelige. Poenget er snarere å oppfordre til større bevissthet om hva man egentlig måler. Eksempelvis vil vi hevde at generelle spørsmål om ønsket tidsbruk til mange ulike aktiviteter, som i ISSP, er bedre egnet til å si noe om verdivurderinger og holdninger i vid forstand, enn om hvor mye folk egentlig vil jobbe. Når spørsmålene stilles flere ganger og i mange land, kan man fange opp endringer i holdninger og verdier over tid i enkeltland og studere forskjeller mellom landene. Spørsmål som ber folk veie tid og penger mot hverandre, gir gjerne lavere andeler som rapporterer ønsker om å jobbe mindre enn andre typer spørsmål, men forutsetningen om endret inntekt kan føre til at mange som gjerne kunne tenke seg å jobbe mindre, ikke rapporterer dette fordi de ikke har mulighet til å gå ned i inntekt. Flere analyser viser at arbeidstakere med høy inntekt oftere enn andre sier at de gjerne skulle jobbe mindre ved slike spørsmål (Stier og Lewin-Epstein 2003, Kitterød 2007). Spørsmålsformuleringen påvirker dermed ikke bare andelen som

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

En reservearmé av kvinner (og menn)?

En reservearmé av kvinner (og menn)? Randi Kjeldstad En reservearmé av kvinner (og menn)? Denne artikkelen kartlegger endringer i det ubrukte arbeidskraftspotensialet til arbeidsledige og undersysselsatte kvinner og menn gjennom de siste

Detaljer

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Barn nr. 2 2007:29 47, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Sammendrag Spørsmålet i artikkelen er om et fokus

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring TALE HELLEVIK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Norsk institutt

Detaljer

Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne:

Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Anna Kittelsaa Sigrid Elise Wik Jan Tøssebro Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Fellestrekk og variasjon Anna Kittelsaa, Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro Levekår for personer med nedsatt

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Temaheft e f r a Ref or m r essur ssent er f or menn Nr 2 (2008) Innhold Innledning 3 Fenomenet 3 Antallet 5 Starten 6 Balansen 8 Nytten 10 Mangfold 12 Brudd

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder Førsteamanuensis Gunnar Vold Hansen Høgskolen i Østfold Avd. helse-og sosialfag 1757 Halden gunnar.v.hansen@hiof.no Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer