Styremøte nr. 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 2/2013"

Transkript

1 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/ Sak STY 14/13 Saksliste... 3 Sak STY 15/13 Protokoll fra styremøte nr. 1/ Sak STY 16/13 Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA)... 9 Sak STY 17/13 Opplegg for enkel evaluering av ledelsesordning Orienteringssaker: Sak STY 18/13 Innlandssamarbeidet Sak STY 19/13 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Sak STY 20/13 Orientering om søkertall Sak STY 21/13 Viserektor for forskning Sak STY 22/13 Eventuelt Gjøvik 26. april 2013 Jørn Wroldsen, rektor Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 1/46

2 Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 2/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/46

3 Sak STY 14/13 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 2/2013 godkjennes, med sakene 13 22/13. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/46

4 Sak STY 15/13 Protokoll fra styremøte nr. 1/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 1/2013, 5. mars 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 1/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/46

5 Vedlegg til sak STY 15/13 Styremøte nr. 1/2013 protokollforslag Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Hans Tomter, vara for ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant (f.o.m. sak 4) Edward Disch, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Sverre Narvesen, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Roger Lian, dekan (under sak 4) Morten Irgens (under sak 4) Torbjørn Skogsrød (under sak 4) Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør (under sak 5) Gunn Rognstad (under sak 5) Jan Kåre Testad (under sak 5 8) Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 1/2013 godkjennes. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/46

6 Sak STY 02/13 Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 1/2013 godkjennes, med sakene 01-12/13. Rektor meldte en sak til eventuelt: Orientering om styreseminaret i mai Rektors forslag til vedtak med sak til eventuelt, ble enstemmig vedtatt. Sak STY 03/13 Protokoll fra styremøte nr. 7/2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 7/2012 godkjennes. Wenche Aamodt Furuset ba om at merknaden om hennes tilstedeværelse på møtet ble justert. Rektors forslag til vedtak med justering av Furuseths tilstedeværelse, ble enstemmig vedtatt. Sak STY 04/13 Strategisk plan Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Strategisk plan vedtas. Styreleder foreslo følgende tillegg: Styret ber rektor ta med en styringsparameter som tydeligere dekker internasjonalisering hjemme, og en strategi som dekker intern kommunikasjon. Rektors forslag med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt. Kommentar fra styrediskusjonen: Styret merker seg at planen er justert i forhold til punkt 1 og 4 i styrevedtaket i sak STY 73/12, 12. desember Sak STY 05/13 Rapport og planer Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/46

7 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer ( ), og ber rektor om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet, herunder fullføring av styringsparametere og risikovurderinger. 2. Regnskap 2012 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. 3. Styreleder delegeres myndighet til å godkjenne års- og tertialregnskap før innsendelse til Kunnskapsdepartementet. Styreleder foreslo følgende tillegg: Styreleder gis fullmakt til å formulere styrets vurdering av eget arbeid i Rapport og planer Rektors forslag med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt. Sak STY 06/13 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styret vedtar følgende valgstyre for perioden : Hans Engenes, leder Halgeir Leiknes, medlem Lise M. Konow Linnerud, medlem Ole-Jacob Oosterhof, student ( ) Marianne Aalvik, student ( ) Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 07/13 Styremøter høsten 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar følgende datoer for styremøter høsten 2013: Mandag 23. september Mandag 11. november Torsdag 12. desember Styreleder foreslo følgende justerte datoer for styremøter høsten 2013: Fredag 27. september Mandag 11. november Fredag 13. desember Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Diskusjonssaker: Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/46

8 Sak STY 08/13 Revidering av handlingsplan for likestilling Styreleder og personaldirektør hadde innledninger. Styret diskuterte saken. Evaluering av eksisterende handlingsplan for likestilling legges frem for styret i juni, sammen med statusrapport for rullering av planen. Rullert handlingsplan fremmes for styret i september Sak STY 09/13 Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) Styret diskuterte saken. Forlag til vedtak om møtestruktur for RSA fremmes i mai. Orienteringssaker: Sak STY 10/13 Status Opplandsfond Rektor orienterte om status. Styret diskuterte saken. Sak STY 11/13 Status campusutvikling Høgskoledirektør orienterte. Sak STY 12/13 Eventuelt Rektor orienterte om planlagt styreseminar og styremøte i mai hos Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN). Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/46

9 Sak STY 16/13 Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger RSA diskuterte rammer, mål og strategier for sitt arbeid i møte nr. 1/ februar Høgskolestyret diskuterte saken i møtet 5. mars og ba om et forslag til møtestruktur for RSA i mai. Vurdering Ut fra diskusjonen i høgskolestyret og etter en intern vurdering er vi kommet frem til at en fornuftig løsning på møtestruktur mht. innhold og tid på året, vil være å avholde to møter årlig: Første møte (1. kvartal) fokuserer på å konkretisere tiltak til forbedring av eksisterende, eller nye tiltak innen samarbeid HiG arbeidslivet (privat og offentlig) innen for utdanning, forskning og utvikling. Dette møtet er ment kun for HiG og RSA. Andre møte (3. kvartal) fokuserer på innspill i forhold til HiGs planer vedrørende strategiske endringer av studieporteføljen. Dette møtet kan gjerne avholdes felles med HiLs RSA, evt. også med HiHms RSA og deres arbeidslivsrelevans. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Råd for samarbeid med arbeidslivet ved HiG inviteres som hovedregel til to årlige møter, ett i 1. kvartal (fokus på tiltak vedrørende samarbeid innen utdanning, forskning og utvikling) og ett i 3. kvartal (fokus på strategiske endringer av studieporteføljen og deres arbeidslivsrelevans). Dette møtet kan eventuelt arrangeres felles med RSA ved HiL og HiHm. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/46

10 Sak STY 17/13 Opplegg for enkel evaluering av ledelsesordning Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Høgskolestyret behandlet spørsmålet om overgang til ny ledelsesordning (enhetlig ledelse under ansatt rektor i stedet for todelt ledelse med valgt rektor som faglig øverste leder og ansatt høgskoledirektør som øverste administrativt-økonomiske leder) ble behandlet på ulike møter i 2010 (11-12.mars, 30. april, 16. juni, 7. oktober (endelig vedtak)). Professor Jørn Wroldsen ble ansatt som rektor for 4 år fra 1. august 2011 (med mulighet etter loven for ytterligere ansettelse i nye fire år), førstelektor Gro Dæhlin ble ansatt som prorektor undervisning fra samme dato. Førsteamanuensis, dekan Morten Irgens ble av rektor oppnevnt 10. april 2013 som viserektor for forskning som tilleggsfunksjon, foreløpig for ett år. Høgskolestyret vedtok 12. juni 2012 å få en sak vedrørende enkel evaluering av ny ledelsesordning. I møtet 28. september, under behandling av årsplan for styrets arbeid, ble datoen for saken satt til 2. styremøte våren 2013, møtet utenfor campus. Vurdering Rektor, i samråd med høgskoledirektør, vurderer det slik at denne evalueringen bør foretas av styret selv. Det kan for eksempel gjøres enten ved at et utvalg av styret forbereder saken for plenumsdrøfting, eller at hele prosessen gjøres av styret samlet. Trolig er det mest fornuftig å la et utvalg av styret forberede saken. Konkret kan det gjøres ved at utvalget foretar intervjuer av 3 respondentgrupper: 1. de tre dekanene 2. rektoratet og høgskoledirektør 3. de hovedtillitsvalgte Muligheter for slike intervjuer kan tilrettelegges for eksempel i tilknytning til styremøtet i juni. Høgskoledirektøren kan stille sekretær til rådighet for utvalget. Behandlingen av utvalgets rapport kan så skje på møtet i september. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/46

11 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Høgskolestyret velger følgende styremedlemmer til å utarbeide en enkel evalueringsrapport til styret på hvordan overgangen fra todelt til enhetlig ledelse ved HiG fra 1. august 2011 fungerer: (velges i møtet) Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/46

12 Orienteringssaker: Sak STY 18/13 Innlandssamarbeidet Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Rektor orienterer. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/46

13 Sak STY 19/13 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Interne årsrapporter fra råd og utvalg Saksopplysninger Høgskolens råd og utvalg har oppsummert sin virksomhet i 2012, og gir oversikt over utfordringene for Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/46

14 Vedlegg til sak STY 19/13 Høgskolen i Gjøvik Årsmeldinger for råd og utvalg 2012 Studienemnda Studiekvalitetsutvalget Tilsettingsutvalg Tilsettingsråd Arbeidsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalg Likestillingsutvalg Klagenemnda Skikkethetsnemnda Forum for studieprogramansvarlige Førstelektorutvalget Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/46

15 Studienemnda Ikke lovpålagt Mandat 1. Utarbeiding av godkjenningskriterier, prosedyrer og maler for studier ved HiG 2. Godkjenning av nye studie- og fagplaner med tilhørende fagbeskrivelser, herunder også for master- og PhD-studier 3. Godkjenning av revisjon og endring av eksisterende studie- og fagplaner med tilhørende fagbeskrivelser, herunder også for master- og PhD-studier 4. Godkjenning av enkelt fag og emner som ikke inngår i etablerte studier 5. Fastsetting av retningslinjer for eksamen og bruk av ekstern sensor 6. Velge ut og gjennomføre syklisk kvalitetsvurdering av studier ved HiG etter kriteriene i NOKUTs forskrift og tilhørende retningslinjer 7. Avgi årlig kvalitetsrapport til styret etter gjeldene mal for slike Medlemmer Gro Kvanli Dæhlin (leder) Tonette Røstelien (faglig) Randi Stokke (faglig) Fred Johansen (faglig), permisjon fra Hilde Bakke (faglig) Rigmor Øvstetun (adm.) Kine Slåttum (student) Anders Bodung (student) Studie- og forskningsdirektør deltar i møtene. Varamedlemmer: Liv Torjussen (faglig) Slobodan Petrovic (faglig) Laila Skiaker (adm.) Jørn Wroldsen (leder) Sekretariat: Siv Bente Grongstad Tonje Strøm Trønnes Møtevirksomhet Studienemnda har i perioden avholdt 12 møter og 1 seminar over to dager. I følge saksliste/protokoller har Studienemnda behandlet 95 saker. Saker Følgende saker er tatt opp i Studienemndas møter: Gjennomført 47 saker om vurdering/godkjenning av studie-/fagplaner med emnebeskrivelser (også kurs og eksternt finansierte program) Hovedfokus på videreføring av arbeidet med å tilpasse våre fag-/studieplaner til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, både på program- og emnenivå i ulike sykluser Gjennomført 2 dagers seminar i Son ( ) med fokus på revidering av mal for studie- og fagplaner, retningslinjer for bruk av sensor og endring av prosess for godkjenning av planverk Retningslinjer for bruk av sensor Nye revisjonsrutiner, frister, adm. godkjenning osv. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/46

16 Maler for studie- og fagplaner, med bakgrunn i innspill fra SAK gruppe om felles mal for studie- og fagplaner med HiL og HH Studienemnda har involvert de ansatte ved HiG ved løpende dialog med dekaner, studieprogramansvarlige og emneansvarlige knyttet til revideringen av studie-/fagplanene. I forbindelse med nye revisjonsrutiner har sekretariatet tilbudt bistand til fagavdelingene i forkant av revisjonsfristen. Vurdering av 2012 Studienemnda har i 2012 videreført samarbeidet med de ulike fagmiljøene ved høgskolen, og jobbet målrettet for ytterligere økt kvalitet på studieprogram og emner. NEXUS er innarbeidet som plattform for emnebeskrivelser og studie- og fagplaner, og alle emne- og studieprogramansvarlige registrerer selv sine nye emner/studier, eller reviderer eksisterende for kommende studieår. Ved godkjenning av studie- og fagplaner med emnebeskrivelser i 2012 har Studienemnda hatt særlig fokus på: Videre implementering av Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning, i 2012 med økende fokus på koblingen mellom emner og studieprogram, sammenhengen mellom forventet læringsutbytte, pedagogiske metoder og vurderingsform. Herunder ligger utarbeidelse av en emnematrise for å vise hvordan de ulike emnene i programmet tilsammen fyller ut det totale forventede læringsutbyttet. Taksonomisk nivå på læringsutbytte og innarbeiding av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, også på emnenivå Obligatoriske arbeidskrav, sikre at disse kommuniseres tydelig til studentene Representanter fra Studienemnda har deltatt på to Forum for Studieprogramansvarlige (juni og desember 2012). Studienemnda gjennomførte ikke syklisk evaluering i 2012, på grunn av planlagte fusjonsforberedelser. Utfordringer i 2013 Foruten fortløpende godkjenninger av studie-/fagplaner vil Studienemnda prioritere følgende: Fortsatt fokus på involvering av studieprogramansvarlige i prosessen med godkjenning av studie- og fagplaner. Proaktiv veiledning mot fagmiljøene i forkant av revisjonsfristen, og videreføring av målet om større effektivitet og bedre kvalitetssikring i godkjenningsprosessen. Fokus på helhet og progresjon i studieprogrammene Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/46

17 Fokus på emneansvarlige og koblingen mellom emner og studieprogram, sammenhengen mellom forventet læringsutbytte, pedagogiske metoder og vurderingsform Sluttføre SAK-prosjekt om studieplaner, utarbeidelse av felles malverk m.m. i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark Vurdere å endre mal for studie- og fagplaner i tråd med nye føringer i strategisk plan, ny mal for vitnemål/vitnemålstillegg og med konklusjonene fra SAK-prosjektet Være aktiv medspiller i institusjonsprosjektet iforkant, via arbeidet med studie- og fagplaner Følge opp aktuelle saker i UH-sektoren, særlig knyttet til revidert Tilsynsforskrift (NOKUT) Gjennomføre seminar for medlemmene i Studienemnda Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/46

18 Studiekvalitetsutvalget (SKU) Ikke lovpålagt Mandat Studiekvalitetsutvalget skal gi råd om å bidra til å utvikle HiGs pedagogiske virksomhet. Studiekvalitetsutvalget fokuserer på tiltak i strategisk plan for HiG som faller sammen med utvalgets hovedoppgaver. Medlemmer Gro Kvanli Dæhlin (leder) Kine Slåttum, (studentrepr.) Per Øivind Haugen(studentrepr.) Håkon Sørum fra (HOS) Nina Tvenge (TØL) og Ole Wattne (IMT) Karen Marie Øvern (Biblioteket) Bjarne Strøm (Høgskoleped.) Anne Aandalen (adm.) Saker Planlegging, gjennomføring og evaluering av kvalitetsseminar Flere møter om utvikling av studiekultur ved HiG, spesielt som tema i fadderuken Planlegging, gjennomføring og evaluering av møteserien pedagogisk time Samarbeid med HiHm og HiL, i Nettverk for høgskolepedagogisk samarbeid i Innlandet Arrangerte kurs for læringsassistenter i januar og i august Film vedrørende studentrekruttering Fronter-prosjekt Oppstart av iforkant-prosjektet ved HiG Møtevirksomhet Studiekvalitetsutvalget gjennomførte 9 møter, kvalitetsseminar den 18. og 19. oktober, samt 8 arrangement av pedagogisk time (se tabell over tema nedenfor) samt medvirkning i 2 halvdagsseminar for studieprogramansvarlige på slutten av hvert semester. Studiekvalitetsutvalget hadde for 2012 et budsjett på kr med hovedpostene: Kvalitetsseminar 2012 (planlegging, gjennomføring og evaluering) Bidrag til gjennomføring av aktiviteter knyttet til implementering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (pedagogisk time, seminar og forum for studieprogramansvarlige) 40 % høgskolepedagogisk stillingsressurs. 20 % var knyttet til samarbeid om kurs i høgskolepedagogikk 15 studiepoeng HiG, HiL og HiHm. 20 % knyttet til intern Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/46

19 pedagogisk ressurs, eksempelvis veilederseminar på TØL, kurs for læringsassistenter i januar og i august, kollegaveiledningsgruppe m.m. Utgifter knyttet til kurs i høgskolepedagogikk Premie til 2 vinnere for bruk av UNSTUKK 2012 Gjennomføring av 5 studiepoengs kurs Organisasjonsarbeid for studenttillitsvalgte Studiekvalitetsprisen 2012 Filmproduksjon vedrørende studentrekruttering for å styrke studentdemokratiet Fronter prosjektet harmonisering av språkbruk og standardisering av rom med implementering til studiestart 2012 Deltakelse på Kvalitetsseminar i Bergen Møtevirksomhet Arrangement Kvalitetsseminaret ble gjennomført en torsdag og fredag i oktober og samlet personer med lederroller ved HiG; høgskole-/avdelingsledelse, studenttillitsvalgte, studieprogramansvarlige og kullkoordinatorer. Første dag hadde vi besøk av fagpolitisk ansvarlig Trine Oftedal fra Norsk Studentunion (NSO) som snakket om temaet «Studentpolitikk og studentengasjement». Deltakerne ble så delt inn i grupper for WorkShop med temaet «Studentengasjement». Videre ble alle orientert om oppfølgingspunkter fra forrige seminar. Sosialt samvær med festmiddag. Andre dag fortsatte vi med avdelingsvise møter, og avsluttet med prioriterte tiltak ved studiekvalitetsarbeidet på avdelingene presentert av dekanene. Studenter og ansatte hadde i år rekordstor positiv evaluering av seminaret, og SKU tror dermed seminaret har funnet en god form som når deltakerne. Pedagogiske timer 2012 Dato Januar Februar Mars April Mai Oktober November Desember Tema Innovasjon og nytenking i studier ved HiG, v/innovasjonsteamet HiG Kompendier praktiske retningslinjer, v/bibliotekar Karen Marie Øvern Status for idé-lab 24 under Forskningsdagene 2012, v/innovasjonsteamet og Torunn Linneberg Kollegaveiledning veien til økt læringsutbytte for studentene? v/ Kirsten Nordang, Marit Tømmerbakk og Anne Grethe Syversen Pedagogiske prinsipper for kortere opplæringssesjoner i ferdighetstunge tema, v/erik Hjelmås, Eivind Arnstein Johansen, Christian Molstad og Nils Kalstad Svendsen Research Ethics and Publication, v/professor Fritz Albregtsen, UiO Internasjonalisering som fagspesifikt læringsutbytte, v/bente Gaalaas Rønningen Utdanningsledelse generelt og på programnivå, v/dosent Øyvind Glosvik, Høgskolen i Sogn og Fjordane Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/46

20 Vurdering av 2012 Studentene deltok aktivt i utvalgets møter og i det praktiske arbeidet i forbindelse med arrangement. Utvalget har koordinert sin virksomhet med Studienemnda og hatt dialog med ledermøtet. Aktiviteter tillagt høgskolepedagogisk ressurs: Høgskolepedagogikk på 15 studiepoeng rekrutterer bra ved HiG. I 2012 fullførte 7 ansatte ved HiG. Kurset er rettet mot nye lærere som ikke har pedagogisk utdanning, og oppslutningen er god. Gjennomført veilederkurs for læringsassistenter, 22 studenter gjennomførte i Studentene som deltar vurderer kurset som nyttig. SAK-prosjektet Nettverk for studiekvalitet arbeider med hvordan høgskolepedagogikk, 1. lektorkvalifisering, pedagogisk bruk av IKT, fleksibilisering av studier og systematisk utvikling av informasjonsferdigheter kan tilrettelegges og organiseres i et samarbeid mellom de 3 høgskolene i Innlandet. Hovedmålgruppen er høgskolens fagmiljøer og målet er å utvikle kvaliteten på undervisningen. Aktivitetene viser at det fortsatt blir behov for den pedagogiske utviklingsressursen i Forslag til tiltak i 2013 Aktiv deltakelse iforkant-prosjektet Arrangere 2 dagers internt SKU-seminar i løpet av våren Gjennomgang av pedagogisk ressurs-stilling med hensyn til dagens status og behov, må også ses i sammenheng med iforkant-prosjektet 20 % pedagogisk ressurs for veiledning av ansatte anbefales videreført Kvalitetsseminar gjennomføres i oktober Pedagogisk time fortsetter som fast arrangement en gang i måneden. Varighet og form vurderes ut fra tema Gjennomføre veilederkurs for læringsassistenter ved oppstart av hvert semester Gjennomføre 5 studiepoengs kurs for studenttillitsvalgte Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/46

21 Tilsettingsutvalg (TIU) Lovpålagt (UH-lovens 6-3 (1), enten styret eller organ opprettet av styret) Mandat Utvalget skal foreta alle tilsettinger (undervisnings-/forskerstillinger). TIU skal alltid drøfte tilsettinger på førstenivå og over med rektor før det fattes endelig beslutning. Utvalget er delegert myndighet til å oppnevne sakkyndig utvalg for sakkyndig bedømming av søkere til undervisnings- og forskerstillinger. Leder skal alltid drøfte oppnevning av sakkyndig utvalg med rektor før det fattes endelig beslutning. Sammensetning Høgskoledirektør, Inge Øystein Moen (leder) Personaldirektør Jan Kåre Testad Dekan ved den avdeling tilsetting skal skje Tjenestemannsrepresentant Fred Johansen Tjenestemannsrepresentant Øyfrid Larsen Moen Studentrepresentant Christian Asphaug Saksomfang Utvalget behandlet 70 saker i Vurdering av 2012 Utvalget har benyttet vanlige kanaler ved utlysing av ledige tilsettinger: NAV, lokal/nasjonal presse, fagtidsskrifter nasjonalt/internasjonalt, internett og faglige nettverk. Det er generelt meget krevende å rekruttere førstekompetanse til flere av fagområdene våre, særlig førsteamanuensiser og professorer. Unntaket er for realfagstillinger og stillinger i informatikkmiljøet. Generelt sett er det få kvinnelige søkere til stillinger ved TØL og IMT. Det har i flere tilfeller blitt drevet en aktiv rekrutteringsvirksomhet fra høgskolens/avdelingens side med bl.a. direkte henvendelser til aktuelle personer/faggrupper for å kunne få kompetente personer til å søke. Dette har vi delvis lykkes med. Sakkyndige komiteer er benyttet i henhold til lovverk. Utfordringer i 2013 Videreføre god saksbehandling rundt utvalgets arbeid Oppfølging av europeisk jobbsøkerportal Euraxess på Internett Arbeide aktivt med rekrutteringspolitikk i samarbeid med dekaner og seksjonsledere Gjøvik Inge Øystein Moen, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 21/46

22 Tilsettingsråd Lovpålagt (Tjenestemannsloven) Mandat Tilsetting i tekniske og administrative stillinger med unntak av de stillinger som UHloven (rektor) eller styret selv har bestemt, (prorektor, høgskoledirektør, dekaner). Nærmeste foresatte foretar innstilling. Sammensetning Personaldirektør Jan Kåre Testad (leder) Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad Tjenestemannsrepresentant Anne Hilde Rue Nymoen Tjenestemannsrepresentant Tonje Strøm Trønnes Saksomfang Utvalget behandlet 13 saker i Vurdering av 2012 Generelt oppleves det som enklere å rekruttere til teknisk/administrative stillinger i forhold til undervisnings-/forskerstillinger. HiG har på de fleste utlysninger fått god respons fra søkere med relevant bakgrunn/kompetanse. Dette har sikret en reell konkurranse om stillingene. Høgskolen har benyttet vanlige kanaler ved utlysing av ledige tilsettinger: NAV, lokal/nasjonal presse, fagtidsskrifter, faglige nettverk og internett. Utfordringer i 2013 Videreføre god saksbehandling rundt utvalgets arbeid. Gjøvik Jan Kåre Testad, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 22/46

23 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Lovpålagt jf. Arbeidsmiljøloven Mandat Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: Spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet Planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til 18-9 Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak, samt personalundersøkelser Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. 3-1 Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger Systematisk IA-arbeid Sammensetning Inge Øystein Moen (leder) Jan Kåre Testad Roger Lian Are Strandlie Anne Berit Myhren (1. halvår) Pieta de Groot nytt medlem fra høsten 2012 Anita Sagbråten Odd Iversen (hovedverneombud) Høgskolens verneombud inviteres til alle møtene og deltar i stor grad Møtevirksomhet Arbeidsmiljøutvalget har gjennomført 2 møter. Enkeltsaker PIU-prosessen Campusutvikling/byggesaker Oppfølging av sykmeldte, annet HMS-arbeid HMS-håndbok på høgskolens hjemmeside Oppfølging etter klager på dårlig renhold Oppfølging sjekklister vernerunder Inngåelse av ny avtale med NAV Det er gjennomført kurs for nye medlemmer i AMU og for verneombudene Oppfølging etter gjennomført kartlegging av den enkelte ansattes vurdering av sitt arbeidsmiljø Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 23/46

24 Vurdering av 2012 Arbeidsmiljøutvalget har i perioden fungert etter hensikten i lovverket. Utfordringer i 2013 Identifisere de viktigste sakene og utvikle arbeidsmetoden i AMU Gjennomføre vernerunder med fokus på ergonomi og en med fokus på støy, inneklima Fortsatt fokus på forebyggende arbeid i tråd med IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) og prosjektet Langtidsfrisk Følge opp byggeprosjekter Førstehjelpskurs, samt kurs i bruk av hjertestartere Gjøvik Inge Øystein Moen, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 24/46

25 Læringsmiljøutvalg (LMU) Lovpålagt (UH-lovens 4-3(3)) Mandat Utvalget sitt mandat er gjeldende fra 1/ jf. Lov om universiteter og høyskoler 4-3. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan også tillegge utvalget andre oppgaver. Utvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Utvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Utvalget rapporterer direkte til styret og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder, vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Ved eventuelt senere behov for mindre endringer av sammensetning av læringsmiljøutvalget gir styret høgskoledirektør fullmakt til å effektuere dette. Sammensetning LMU er sammensatt av 3 representanter fra studentene og 3 representanter fra de ansatte, herunder økonomidirektør. Ansattrepresentanter: Kai Robert Jakobsen, Økonomidirektør Astrid Stadheim, Faggruppeleder seksjon bygg, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Cathrine Linn Fjeldstad, Bibliotekar Sekretær Kari Solfrid Lauritzen, koordinator for studenter med særskilte behov for tilrettelegging i studiehverdagen Studentrepresentanter: Edward Anthony C. Disch, leder av Studentparlamentet Philip Føyen, tillitsvalgt fra TØL Lars Jensen, tillitsvalgt fra TØL Representant fra SOPP, FDV-leder og andre observatører har møte- og talerett. Møtevirksomhet Det er i 2012 avholdt 3 ordinære møter i LMU. Sekretær har deltatt på den 8. nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø i regi av Universell og HiST i Trondheim oktober 2012 med tema: Hva gjør vi i vårt LMU? Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 25/46

26 Leder og sekretær har deltatt på: LMU forum i regi av Universell og Høgskolen i Oslo og Akershus den 8.november Et dagsseminar med ulike temaer som er aktuelle for læringsmiljøutvalgene, bl.a. LMUs rolle og funksjon. Leder og sekretær har vært invitert til orientering om utbedring/ombygging av A-bygget. Leder og sekretær har hatt to arbeidsmøter i etterkant av deltakelse på forum, samt møte med prorektor. LMU har vært på oppstartsmøte vedr. iforkant-prosjektet ved HiG. Leder jobber med egen nettside for LMU. Vurdering av 2012 LMU har sett på sin rolle i Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) og jobbet med handlingsplanen med tanke på sammenslåing av tre LMU. Dette arbeidet stoppet opp p.g.a. havari i prosjektet, og sykdom blant medlemmer. Utfordringer i 2013 Ferdigstille egen handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne Arbeide med oppdraget som LMU har fått i prosjektet iforkant Øke synligheten av LMU og arbeidet som gjøres, Læringsmiljøpris Ny møtestruktur, inkl. avdelingsbesøk Videreføre tiltakene som er i prosess, for eksempel delta i byggemøter vedr ombygging av campus og bygningsmassen generelt Bidra til at læringsmiljøet ved HIG blir mer universelt utformet Bidra til at HiG får økt kunnskap om Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven LMU må finne sin nye form og sammensetning Gjøvik Cathrine Linn Fjelstad, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 26/46

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

Styremøte nr. 2/2012. Saksliste. Onsdag 28. mars kl. 10 13, med påfølgende lunsj. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG)

Styremøte nr. 2/2012. Saksliste. Onsdag 28. mars kl. 10 13, med påfølgende lunsj. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Styremøte nr. 2/2012 Tid: Sted: Onsdag 28. mars kl. 10 13, med påfølgende lunsj Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 10/12 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 11/12

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styremøte nr. 2/2015. Saksliste. Tid: Onsdag 6. mai 2015, kl. 09:00 14:00 Sted: Uppsala Universitet Campus Gotland

Styremøte nr. 2/2015. Saksliste. Tid: Onsdag 6. mai 2015, kl. 09:00 14:00 Sted: Uppsala Universitet Campus Gotland Styremøte nr. 2/2015 Tid: Onsdag 6. mai 2015, kl. 09:00 14:00 Sted: Uppsala Universitet Campus Gotland Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 14/15 Innkalling til styremøte nr. 2/2015... 2 Sak STY 15/15 Saksliste...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Studiedirektøren O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Skikkethetsnemnda

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/01175-11 Søknad om forlengelse av styrets og rektors funksjons- og åremålsperiode.

Utgående internt produsert, 14/01175-11 Søknad om forlengelse av styrets og rektors funksjons- og åremålsperiode. I,, N, X tgående internt produsert, 14/01157-6 Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01175-11 Søknad om forlengelse av styrets

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 18. juni 2007 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Eva

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.04.2013 Tilsvar - Rapport om målbruk i offentlig teneste

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer