Styremøte nr. 2/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 2/2013"

Transkript

1 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/ Sak STY 14/13 Saksliste... 3 Sak STY 15/13 Protokoll fra styremøte nr. 1/ Sak STY 16/13 Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA)... 9 Sak STY 17/13 Opplegg for enkel evaluering av ledelsesordning Orienteringssaker: Sak STY 18/13 Innlandssamarbeidet Sak STY 19/13 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Sak STY 20/13 Orientering om søkertall Sak STY 21/13 Viserektor for forskning Sak STY 22/13 Eventuelt Gjøvik 26. april 2013 Jørn Wroldsen, rektor Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 1/46

2 Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 2/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/46

3 Sak STY 14/13 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 2/2013 godkjennes, med sakene 13 22/13. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/46

4 Sak STY 15/13 Protokoll fra styremøte nr. 1/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 1/2013, 5. mars 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 1/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/46

5 Vedlegg til sak STY 15/13 Styremøte nr. 1/2013 protokollforslag Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Hans Tomter, vara for ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant (f.o.m. sak 4) Edward Disch, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Sverre Narvesen, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Roger Lian, dekan (under sak 4) Morten Irgens (under sak 4) Torbjørn Skogsrød (under sak 4) Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør (under sak 5) Gunn Rognstad (under sak 5) Jan Kåre Testad (under sak 5 8) Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 1/2013 godkjennes. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/46

6 Sak STY 02/13 Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 1/2013 godkjennes, med sakene 01-12/13. Rektor meldte en sak til eventuelt: Orientering om styreseminaret i mai Rektors forslag til vedtak med sak til eventuelt, ble enstemmig vedtatt. Sak STY 03/13 Protokoll fra styremøte nr. 7/2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 7/2012 godkjennes. Wenche Aamodt Furuset ba om at merknaden om hennes tilstedeværelse på møtet ble justert. Rektors forslag til vedtak med justering av Furuseths tilstedeværelse, ble enstemmig vedtatt. Sak STY 04/13 Strategisk plan Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Strategisk plan vedtas. Styreleder foreslo følgende tillegg: Styret ber rektor ta med en styringsparameter som tydeligere dekker internasjonalisering hjemme, og en strategi som dekker intern kommunikasjon. Rektors forslag med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt. Kommentar fra styrediskusjonen: Styret merker seg at planen er justert i forhold til punkt 1 og 4 i styrevedtaket i sak STY 73/12, 12. desember Sak STY 05/13 Rapport og planer Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/46

7 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer ( ), og ber rektor om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet, herunder fullføring av styringsparametere og risikovurderinger. 2. Regnskap 2012 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. 3. Styreleder delegeres myndighet til å godkjenne års- og tertialregnskap før innsendelse til Kunnskapsdepartementet. Styreleder foreslo følgende tillegg: Styreleder gis fullmakt til å formulere styrets vurdering av eget arbeid i Rapport og planer Rektors forslag med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt. Sak STY 06/13 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styret vedtar følgende valgstyre for perioden : Hans Engenes, leder Halgeir Leiknes, medlem Lise M. Konow Linnerud, medlem Ole-Jacob Oosterhof, student ( ) Marianne Aalvik, student ( ) Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 07/13 Styremøter høsten 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar følgende datoer for styremøter høsten 2013: Mandag 23. september Mandag 11. november Torsdag 12. desember Styreleder foreslo følgende justerte datoer for styremøter høsten 2013: Fredag 27. september Mandag 11. november Fredag 13. desember Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Diskusjonssaker: Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/46

8 Sak STY 08/13 Revidering av handlingsplan for likestilling Styreleder og personaldirektør hadde innledninger. Styret diskuterte saken. Evaluering av eksisterende handlingsplan for likestilling legges frem for styret i juni, sammen med statusrapport for rullering av planen. Rullert handlingsplan fremmes for styret i september Sak STY 09/13 Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) Styret diskuterte saken. Forlag til vedtak om møtestruktur for RSA fremmes i mai. Orienteringssaker: Sak STY 10/13 Status Opplandsfond Rektor orienterte om status. Styret diskuterte saken. Sak STY 11/13 Status campusutvikling Høgskoledirektør orienterte. Sak STY 12/13 Eventuelt Rektor orienterte om planlagt styreseminar og styremøte i mai hos Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN). Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/46

9 Sak STY 16/13 Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger RSA diskuterte rammer, mål og strategier for sitt arbeid i møte nr. 1/ februar Høgskolestyret diskuterte saken i møtet 5. mars og ba om et forslag til møtestruktur for RSA i mai. Vurdering Ut fra diskusjonen i høgskolestyret og etter en intern vurdering er vi kommet frem til at en fornuftig løsning på møtestruktur mht. innhold og tid på året, vil være å avholde to møter årlig: Første møte (1. kvartal) fokuserer på å konkretisere tiltak til forbedring av eksisterende, eller nye tiltak innen samarbeid HiG arbeidslivet (privat og offentlig) innen for utdanning, forskning og utvikling. Dette møtet er ment kun for HiG og RSA. Andre møte (3. kvartal) fokuserer på innspill i forhold til HiGs planer vedrørende strategiske endringer av studieporteføljen. Dette møtet kan gjerne avholdes felles med HiLs RSA, evt. også med HiHms RSA og deres arbeidslivsrelevans. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Råd for samarbeid med arbeidslivet ved HiG inviteres som hovedregel til to årlige møter, ett i 1. kvartal (fokus på tiltak vedrørende samarbeid innen utdanning, forskning og utvikling) og ett i 3. kvartal (fokus på strategiske endringer av studieporteføljen og deres arbeidslivsrelevans). Dette møtet kan eventuelt arrangeres felles med RSA ved HiL og HiHm. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/46

10 Sak STY 17/13 Opplegg for enkel evaluering av ledelsesordning Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Høgskolestyret behandlet spørsmålet om overgang til ny ledelsesordning (enhetlig ledelse under ansatt rektor i stedet for todelt ledelse med valgt rektor som faglig øverste leder og ansatt høgskoledirektør som øverste administrativt-økonomiske leder) ble behandlet på ulike møter i 2010 (11-12.mars, 30. april, 16. juni, 7. oktober (endelig vedtak)). Professor Jørn Wroldsen ble ansatt som rektor for 4 år fra 1. august 2011 (med mulighet etter loven for ytterligere ansettelse i nye fire år), førstelektor Gro Dæhlin ble ansatt som prorektor undervisning fra samme dato. Førsteamanuensis, dekan Morten Irgens ble av rektor oppnevnt 10. april 2013 som viserektor for forskning som tilleggsfunksjon, foreløpig for ett år. Høgskolestyret vedtok 12. juni 2012 å få en sak vedrørende enkel evaluering av ny ledelsesordning. I møtet 28. september, under behandling av årsplan for styrets arbeid, ble datoen for saken satt til 2. styremøte våren 2013, møtet utenfor campus. Vurdering Rektor, i samråd med høgskoledirektør, vurderer det slik at denne evalueringen bør foretas av styret selv. Det kan for eksempel gjøres enten ved at et utvalg av styret forbereder saken for plenumsdrøfting, eller at hele prosessen gjøres av styret samlet. Trolig er det mest fornuftig å la et utvalg av styret forberede saken. Konkret kan det gjøres ved at utvalget foretar intervjuer av 3 respondentgrupper: 1. de tre dekanene 2. rektoratet og høgskoledirektør 3. de hovedtillitsvalgte Muligheter for slike intervjuer kan tilrettelegges for eksempel i tilknytning til styremøtet i juni. Høgskoledirektøren kan stille sekretær til rådighet for utvalget. Behandlingen av utvalgets rapport kan så skje på møtet i september. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/46

11 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Høgskolestyret velger følgende styremedlemmer til å utarbeide en enkel evalueringsrapport til styret på hvordan overgangen fra todelt til enhetlig ledelse ved HiG fra 1. august 2011 fungerer: (velges i møtet) Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/46

12 Orienteringssaker: Sak STY 18/13 Innlandssamarbeidet Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Rektor orienterer. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/46

13 Sak STY 19/13 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Interne årsrapporter fra råd og utvalg Saksopplysninger Høgskolens råd og utvalg har oppsummert sin virksomhet i 2012, og gir oversikt over utfordringene for Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/46

14 Vedlegg til sak STY 19/13 Høgskolen i Gjøvik Årsmeldinger for råd og utvalg 2012 Studienemnda Studiekvalitetsutvalget Tilsettingsutvalg Tilsettingsråd Arbeidsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalg Likestillingsutvalg Klagenemnda Skikkethetsnemnda Forum for studieprogramansvarlige Førstelektorutvalget Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/46

15 Studienemnda Ikke lovpålagt Mandat 1. Utarbeiding av godkjenningskriterier, prosedyrer og maler for studier ved HiG 2. Godkjenning av nye studie- og fagplaner med tilhørende fagbeskrivelser, herunder også for master- og PhD-studier 3. Godkjenning av revisjon og endring av eksisterende studie- og fagplaner med tilhørende fagbeskrivelser, herunder også for master- og PhD-studier 4. Godkjenning av enkelt fag og emner som ikke inngår i etablerte studier 5. Fastsetting av retningslinjer for eksamen og bruk av ekstern sensor 6. Velge ut og gjennomføre syklisk kvalitetsvurdering av studier ved HiG etter kriteriene i NOKUTs forskrift og tilhørende retningslinjer 7. Avgi årlig kvalitetsrapport til styret etter gjeldene mal for slike Medlemmer Gro Kvanli Dæhlin (leder) Tonette Røstelien (faglig) Randi Stokke (faglig) Fred Johansen (faglig), permisjon fra Hilde Bakke (faglig) Rigmor Øvstetun (adm.) Kine Slåttum (student) Anders Bodung (student) Studie- og forskningsdirektør deltar i møtene. Varamedlemmer: Liv Torjussen (faglig) Slobodan Petrovic (faglig) Laila Skiaker (adm.) Jørn Wroldsen (leder) Sekretariat: Siv Bente Grongstad Tonje Strøm Trønnes Møtevirksomhet Studienemnda har i perioden avholdt 12 møter og 1 seminar over to dager. I følge saksliste/protokoller har Studienemnda behandlet 95 saker. Saker Følgende saker er tatt opp i Studienemndas møter: Gjennomført 47 saker om vurdering/godkjenning av studie-/fagplaner med emnebeskrivelser (også kurs og eksternt finansierte program) Hovedfokus på videreføring av arbeidet med å tilpasse våre fag-/studieplaner til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, både på program- og emnenivå i ulike sykluser Gjennomført 2 dagers seminar i Son ( ) med fokus på revidering av mal for studie- og fagplaner, retningslinjer for bruk av sensor og endring av prosess for godkjenning av planverk Retningslinjer for bruk av sensor Nye revisjonsrutiner, frister, adm. godkjenning osv. Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/46

16 Maler for studie- og fagplaner, med bakgrunn i innspill fra SAK gruppe om felles mal for studie- og fagplaner med HiL og HH Studienemnda har involvert de ansatte ved HiG ved løpende dialog med dekaner, studieprogramansvarlige og emneansvarlige knyttet til revideringen av studie-/fagplanene. I forbindelse med nye revisjonsrutiner har sekretariatet tilbudt bistand til fagavdelingene i forkant av revisjonsfristen. Vurdering av 2012 Studienemnda har i 2012 videreført samarbeidet med de ulike fagmiljøene ved høgskolen, og jobbet målrettet for ytterligere økt kvalitet på studieprogram og emner. NEXUS er innarbeidet som plattform for emnebeskrivelser og studie- og fagplaner, og alle emne- og studieprogramansvarlige registrerer selv sine nye emner/studier, eller reviderer eksisterende for kommende studieår. Ved godkjenning av studie- og fagplaner med emnebeskrivelser i 2012 har Studienemnda hatt særlig fokus på: Videre implementering av Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning, i 2012 med økende fokus på koblingen mellom emner og studieprogram, sammenhengen mellom forventet læringsutbytte, pedagogiske metoder og vurderingsform. Herunder ligger utarbeidelse av en emnematrise for å vise hvordan de ulike emnene i programmet tilsammen fyller ut det totale forventede læringsutbyttet. Taksonomisk nivå på læringsutbytte og innarbeiding av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, også på emnenivå Obligatoriske arbeidskrav, sikre at disse kommuniseres tydelig til studentene Representanter fra Studienemnda har deltatt på to Forum for Studieprogramansvarlige (juni og desember 2012). Studienemnda gjennomførte ikke syklisk evaluering i 2012, på grunn av planlagte fusjonsforberedelser. Utfordringer i 2013 Foruten fortløpende godkjenninger av studie-/fagplaner vil Studienemnda prioritere følgende: Fortsatt fokus på involvering av studieprogramansvarlige i prosessen med godkjenning av studie- og fagplaner. Proaktiv veiledning mot fagmiljøene i forkant av revisjonsfristen, og videreføring av målet om større effektivitet og bedre kvalitetssikring i godkjenningsprosessen. Fokus på helhet og progresjon i studieprogrammene Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/46

17 Fokus på emneansvarlige og koblingen mellom emner og studieprogram, sammenhengen mellom forventet læringsutbytte, pedagogiske metoder og vurderingsform Sluttføre SAK-prosjekt om studieplaner, utarbeidelse av felles malverk m.m. i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark Vurdere å endre mal for studie- og fagplaner i tråd med nye føringer i strategisk plan, ny mal for vitnemål/vitnemålstillegg og med konklusjonene fra SAK-prosjektet Være aktiv medspiller i institusjonsprosjektet iforkant, via arbeidet med studie- og fagplaner Følge opp aktuelle saker i UH-sektoren, særlig knyttet til revidert Tilsynsforskrift (NOKUT) Gjennomføre seminar for medlemmene i Studienemnda Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/46

18 Studiekvalitetsutvalget (SKU) Ikke lovpålagt Mandat Studiekvalitetsutvalget skal gi råd om å bidra til å utvikle HiGs pedagogiske virksomhet. Studiekvalitetsutvalget fokuserer på tiltak i strategisk plan for HiG som faller sammen med utvalgets hovedoppgaver. Medlemmer Gro Kvanli Dæhlin (leder) Kine Slåttum, (studentrepr.) Per Øivind Haugen(studentrepr.) Håkon Sørum fra (HOS) Nina Tvenge (TØL) og Ole Wattne (IMT) Karen Marie Øvern (Biblioteket) Bjarne Strøm (Høgskoleped.) Anne Aandalen (adm.) Saker Planlegging, gjennomføring og evaluering av kvalitetsseminar Flere møter om utvikling av studiekultur ved HiG, spesielt som tema i fadderuken Planlegging, gjennomføring og evaluering av møteserien pedagogisk time Samarbeid med HiHm og HiL, i Nettverk for høgskolepedagogisk samarbeid i Innlandet Arrangerte kurs for læringsassistenter i januar og i august Film vedrørende studentrekruttering Fronter-prosjekt Oppstart av iforkant-prosjektet ved HiG Møtevirksomhet Studiekvalitetsutvalget gjennomførte 9 møter, kvalitetsseminar den 18. og 19. oktober, samt 8 arrangement av pedagogisk time (se tabell over tema nedenfor) samt medvirkning i 2 halvdagsseminar for studieprogramansvarlige på slutten av hvert semester. Studiekvalitetsutvalget hadde for 2012 et budsjett på kr med hovedpostene: Kvalitetsseminar 2012 (planlegging, gjennomføring og evaluering) Bidrag til gjennomføring av aktiviteter knyttet til implementering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (pedagogisk time, seminar og forum for studieprogramansvarlige) 40 % høgskolepedagogisk stillingsressurs. 20 % var knyttet til samarbeid om kurs i høgskolepedagogikk 15 studiepoeng HiG, HiL og HiHm. 20 % knyttet til intern Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/46

19 pedagogisk ressurs, eksempelvis veilederseminar på TØL, kurs for læringsassistenter i januar og i august, kollegaveiledningsgruppe m.m. Utgifter knyttet til kurs i høgskolepedagogikk Premie til 2 vinnere for bruk av UNSTUKK 2012 Gjennomføring av 5 studiepoengs kurs Organisasjonsarbeid for studenttillitsvalgte Studiekvalitetsprisen 2012 Filmproduksjon vedrørende studentrekruttering for å styrke studentdemokratiet Fronter prosjektet harmonisering av språkbruk og standardisering av rom med implementering til studiestart 2012 Deltakelse på Kvalitetsseminar i Bergen Møtevirksomhet Arrangement Kvalitetsseminaret ble gjennomført en torsdag og fredag i oktober og samlet personer med lederroller ved HiG; høgskole-/avdelingsledelse, studenttillitsvalgte, studieprogramansvarlige og kullkoordinatorer. Første dag hadde vi besøk av fagpolitisk ansvarlig Trine Oftedal fra Norsk Studentunion (NSO) som snakket om temaet «Studentpolitikk og studentengasjement». Deltakerne ble så delt inn i grupper for WorkShop med temaet «Studentengasjement». Videre ble alle orientert om oppfølgingspunkter fra forrige seminar. Sosialt samvær med festmiddag. Andre dag fortsatte vi med avdelingsvise møter, og avsluttet med prioriterte tiltak ved studiekvalitetsarbeidet på avdelingene presentert av dekanene. Studenter og ansatte hadde i år rekordstor positiv evaluering av seminaret, og SKU tror dermed seminaret har funnet en god form som når deltakerne. Pedagogiske timer 2012 Dato Januar Februar Mars April Mai Oktober November Desember Tema Innovasjon og nytenking i studier ved HiG, v/innovasjonsteamet HiG Kompendier praktiske retningslinjer, v/bibliotekar Karen Marie Øvern Status for idé-lab 24 under Forskningsdagene 2012, v/innovasjonsteamet og Torunn Linneberg Kollegaveiledning veien til økt læringsutbytte for studentene? v/ Kirsten Nordang, Marit Tømmerbakk og Anne Grethe Syversen Pedagogiske prinsipper for kortere opplæringssesjoner i ferdighetstunge tema, v/erik Hjelmås, Eivind Arnstein Johansen, Christian Molstad og Nils Kalstad Svendsen Research Ethics and Publication, v/professor Fritz Albregtsen, UiO Internasjonalisering som fagspesifikt læringsutbytte, v/bente Gaalaas Rønningen Utdanningsledelse generelt og på programnivå, v/dosent Øyvind Glosvik, Høgskolen i Sogn og Fjordane Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/46

20 Vurdering av 2012 Studentene deltok aktivt i utvalgets møter og i det praktiske arbeidet i forbindelse med arrangement. Utvalget har koordinert sin virksomhet med Studienemnda og hatt dialog med ledermøtet. Aktiviteter tillagt høgskolepedagogisk ressurs: Høgskolepedagogikk på 15 studiepoeng rekrutterer bra ved HiG. I 2012 fullførte 7 ansatte ved HiG. Kurset er rettet mot nye lærere som ikke har pedagogisk utdanning, og oppslutningen er god. Gjennomført veilederkurs for læringsassistenter, 22 studenter gjennomførte i Studentene som deltar vurderer kurset som nyttig. SAK-prosjektet Nettverk for studiekvalitet arbeider med hvordan høgskolepedagogikk, 1. lektorkvalifisering, pedagogisk bruk av IKT, fleksibilisering av studier og systematisk utvikling av informasjonsferdigheter kan tilrettelegges og organiseres i et samarbeid mellom de 3 høgskolene i Innlandet. Hovedmålgruppen er høgskolens fagmiljøer og målet er å utvikle kvaliteten på undervisningen. Aktivitetene viser at det fortsatt blir behov for den pedagogiske utviklingsressursen i Forslag til tiltak i 2013 Aktiv deltakelse iforkant-prosjektet Arrangere 2 dagers internt SKU-seminar i løpet av våren Gjennomgang av pedagogisk ressurs-stilling med hensyn til dagens status og behov, må også ses i sammenheng med iforkant-prosjektet 20 % pedagogisk ressurs for veiledning av ansatte anbefales videreført Kvalitetsseminar gjennomføres i oktober Pedagogisk time fortsetter som fast arrangement en gang i måneden. Varighet og form vurderes ut fra tema Gjennomføre veilederkurs for læringsassistenter ved oppstart av hvert semester Gjennomføre 5 studiepoengs kurs for studenttillitsvalgte Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/46

21 Tilsettingsutvalg (TIU) Lovpålagt (UH-lovens 6-3 (1), enten styret eller organ opprettet av styret) Mandat Utvalget skal foreta alle tilsettinger (undervisnings-/forskerstillinger). TIU skal alltid drøfte tilsettinger på førstenivå og over med rektor før det fattes endelig beslutning. Utvalget er delegert myndighet til å oppnevne sakkyndig utvalg for sakkyndig bedømming av søkere til undervisnings- og forskerstillinger. Leder skal alltid drøfte oppnevning av sakkyndig utvalg med rektor før det fattes endelig beslutning. Sammensetning Høgskoledirektør, Inge Øystein Moen (leder) Personaldirektør Jan Kåre Testad Dekan ved den avdeling tilsetting skal skje Tjenestemannsrepresentant Fred Johansen Tjenestemannsrepresentant Øyfrid Larsen Moen Studentrepresentant Christian Asphaug Saksomfang Utvalget behandlet 70 saker i Vurdering av 2012 Utvalget har benyttet vanlige kanaler ved utlysing av ledige tilsettinger: NAV, lokal/nasjonal presse, fagtidsskrifter nasjonalt/internasjonalt, internett og faglige nettverk. Det er generelt meget krevende å rekruttere førstekompetanse til flere av fagområdene våre, særlig førsteamanuensiser og professorer. Unntaket er for realfagstillinger og stillinger i informatikkmiljøet. Generelt sett er det få kvinnelige søkere til stillinger ved TØL og IMT. Det har i flere tilfeller blitt drevet en aktiv rekrutteringsvirksomhet fra høgskolens/avdelingens side med bl.a. direkte henvendelser til aktuelle personer/faggrupper for å kunne få kompetente personer til å søke. Dette har vi delvis lykkes med. Sakkyndige komiteer er benyttet i henhold til lovverk. Utfordringer i 2013 Videreføre god saksbehandling rundt utvalgets arbeid Oppfølging av europeisk jobbsøkerportal Euraxess på Internett Arbeide aktivt med rekrutteringspolitikk i samarbeid med dekaner og seksjonsledere Gjøvik Inge Øystein Moen, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 21/46

22 Tilsettingsråd Lovpålagt (Tjenestemannsloven) Mandat Tilsetting i tekniske og administrative stillinger med unntak av de stillinger som UHloven (rektor) eller styret selv har bestemt, (prorektor, høgskoledirektør, dekaner). Nærmeste foresatte foretar innstilling. Sammensetning Personaldirektør Jan Kåre Testad (leder) Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad Tjenestemannsrepresentant Anne Hilde Rue Nymoen Tjenestemannsrepresentant Tonje Strøm Trønnes Saksomfang Utvalget behandlet 13 saker i Vurdering av 2012 Generelt oppleves det som enklere å rekruttere til teknisk/administrative stillinger i forhold til undervisnings-/forskerstillinger. HiG har på de fleste utlysninger fått god respons fra søkere med relevant bakgrunn/kompetanse. Dette har sikret en reell konkurranse om stillingene. Høgskolen har benyttet vanlige kanaler ved utlysing av ledige tilsettinger: NAV, lokal/nasjonal presse, fagtidsskrifter, faglige nettverk og internett. Utfordringer i 2013 Videreføre god saksbehandling rundt utvalgets arbeid. Gjøvik Jan Kåre Testad, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 22/46

23 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Lovpålagt jf. Arbeidsmiljøloven Mandat Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: Spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet Planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til 18-9 Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak, samt personalundersøkelser Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. 3-1 Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger Systematisk IA-arbeid Sammensetning Inge Øystein Moen (leder) Jan Kåre Testad Roger Lian Are Strandlie Anne Berit Myhren (1. halvår) Pieta de Groot nytt medlem fra høsten 2012 Anita Sagbråten Odd Iversen (hovedverneombud) Høgskolens verneombud inviteres til alle møtene og deltar i stor grad Møtevirksomhet Arbeidsmiljøutvalget har gjennomført 2 møter. Enkeltsaker PIU-prosessen Campusutvikling/byggesaker Oppfølging av sykmeldte, annet HMS-arbeid HMS-håndbok på høgskolens hjemmeside Oppfølging etter klager på dårlig renhold Oppfølging sjekklister vernerunder Inngåelse av ny avtale med NAV Det er gjennomført kurs for nye medlemmer i AMU og for verneombudene Oppfølging etter gjennomført kartlegging av den enkelte ansattes vurdering av sitt arbeidsmiljø Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 23/46

24 Vurdering av 2012 Arbeidsmiljøutvalget har i perioden fungert etter hensikten i lovverket. Utfordringer i 2013 Identifisere de viktigste sakene og utvikle arbeidsmetoden i AMU Gjennomføre vernerunder med fokus på ergonomi og en med fokus på støy, inneklima Fortsatt fokus på forebyggende arbeid i tråd med IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) og prosjektet Langtidsfrisk Følge opp byggeprosjekter Førstehjelpskurs, samt kurs i bruk av hjertestartere Gjøvik Inge Øystein Moen, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 24/46

25 Læringsmiljøutvalg (LMU) Lovpålagt (UH-lovens 4-3(3)) Mandat Utvalget sitt mandat er gjeldende fra 1/ jf. Lov om universiteter og høyskoler 4-3. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan også tillegge utvalget andre oppgaver. Utvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Utvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Utvalget rapporterer direkte til styret og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder, vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Ved eventuelt senere behov for mindre endringer av sammensetning av læringsmiljøutvalget gir styret høgskoledirektør fullmakt til å effektuere dette. Sammensetning LMU er sammensatt av 3 representanter fra studentene og 3 representanter fra de ansatte, herunder økonomidirektør. Ansattrepresentanter: Kai Robert Jakobsen, Økonomidirektør Astrid Stadheim, Faggruppeleder seksjon bygg, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Cathrine Linn Fjeldstad, Bibliotekar Sekretær Kari Solfrid Lauritzen, koordinator for studenter med særskilte behov for tilrettelegging i studiehverdagen Studentrepresentanter: Edward Anthony C. Disch, leder av Studentparlamentet Philip Føyen, tillitsvalgt fra TØL Lars Jensen, tillitsvalgt fra TØL Representant fra SOPP, FDV-leder og andre observatører har møte- og talerett. Møtevirksomhet Det er i 2012 avholdt 3 ordinære møter i LMU. Sekretær har deltatt på den 8. nasjonale konferansen om inkluderende læringsmiljø i regi av Universell og HiST i Trondheim oktober 2012 med tema: Hva gjør vi i vårt LMU? Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 25/46

26 Leder og sekretær har deltatt på: LMU forum i regi av Universell og Høgskolen i Oslo og Akershus den 8.november Et dagsseminar med ulike temaer som er aktuelle for læringsmiljøutvalgene, bl.a. LMUs rolle og funksjon. Leder og sekretær har vært invitert til orientering om utbedring/ombygging av A-bygget. Leder og sekretær har hatt to arbeidsmøter i etterkant av deltakelse på forum, samt møte med prorektor. LMU har vært på oppstartsmøte vedr. iforkant-prosjektet ved HiG. Leder jobber med egen nettside for LMU. Vurdering av 2012 LMU har sett på sin rolle i Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) og jobbet med handlingsplanen med tanke på sammenslåing av tre LMU. Dette arbeidet stoppet opp p.g.a. havari i prosjektet, og sykdom blant medlemmer. Utfordringer i 2013 Ferdigstille egen handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne Arbeide med oppdraget som LMU har fått i prosjektet iforkant Øke synligheten av LMU og arbeidet som gjøres, Læringsmiljøpris Ny møtestruktur, inkl. avdelingsbesøk Videreføre tiltakene som er i prosess, for eksempel delta i byggemøter vedr ombygging av campus og bygningsmassen generelt Bidra til at læringsmiljøet ved HIG blir mer universelt utformet Bidra til at HiG får økt kunnskap om Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven LMU må finne sin nye form og sammensetning Gjøvik Cathrine Linn Fjelstad, leder Saksliste styremøte nr. 2/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 26/46

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer