Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet Markedet Arbeidet for seriøsitet i markedet Prosjekter i bransjen 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen Rekruttering og kompetanse MLFs medlemsfordeler MLFs advokatservice overfor medlemmene Arbeidet med tariffsaker og forholdet til 21 arbeidstakerorganisasjonene 9. Kurs- og opplæringsaktiviteten Maleren MLF Handel Organisasjonen: Aktiviteter Organer, tillitsvalgte, ansatte MLFs samarbeid med andre organisasjoner Medlemmene 33 Rapport fra Kontrollkomiteen Revisors beretning Regnskap

3 1. MLFs visjon og virksomhet MLFs styre har i sin handlingsplan for 2013 og 2015 formulert følgende visjon for virksomheten: MLF SKAL VÆRE NYTTIG FOR MEDLEMMENE. DET BETYR AT MLF, MED STØTTE I BNL-FELLESSKAPET, SKAL SIKRE RAMMEBETINGELSENE FOR BRANSJEN SØRGE FOR TJENESTER OG TILBUD SOM MEDLEMMENE TRENGER YTE GOD SERVICE TIL DET ENKELTE MEDLEM IVARETA OG UTVIKLE FAGET IVARETA OG UTVIKLE ORGANISASJONEN MLF virksomhet kan deles inn i noen hovedområder: Bransjepolitikk, som omfatter både alminnelig næringspolitikk og sektorpolitikk, herunder særlig utdannings- / fagopplæringspolitikk. Bransjeutviklingstiltak, som er en bred kategori. Her inngår utvikling av datasystemer, beskrivelsesverktøy, faglitteratur, administrative verktøy, konkurranser, standardkontrakter etc. Også videreutvikling og vedlikehold av bransjens akkordtariffer er en del av denne kategorien. Medlemstjenester, som omfatter rådgivning overfor medlemsbedriftene i juridiske og mer faglige spørsmål. Informasjonsvirksomhet gjennom MLF-nytt samt bladet Maleren er en del av medlemstjenestene. Kursvirksomheten inngår også her. Medlemsfordeler, som gjelder avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester som bransjen har behov for. Forretningsvirksomheten i avdelingen MLF Handel, herunder salg av NCS-produkter. Formålet er først og fremst å skaffe MLF inntekter, selv om markedsføring og salg av NCS-produkter også kan ha andre nytteeffekter for bransjen. MLFs interne organisasjon. I denne kategorien faller besøk/ foredrag i laugene, arbeid med verving av medlemmer, vedlikehold av medlemsopplysninger og annen administrasjon. 3

4 2. Markedet De siste årene har vært preget av vekst i markedet kombinert med press på prisene. Mange bedrifter har omstrukturert virksomheten sin, både hva gjelder produkter og organisasjon. Dette bekreftes av MLFs bransjeundersøkelser de siste årene, hvorav den siste ble foretatt i BNLs prognoserapport fra november 2013 forteller om relativt stabil vekst for BA-markedet i perioden Underlagstallene tilsier en årlig vekst med 3,5-4 %, målt i faste priser, for perioden. Byggemarkedet(nybygg + ROT) ventes å øke med om lag 3 % i året, mens anleggsmarkedet kan øke med om lag 6 % årlig for samme periode. Dersom den årlige prisveksten i BA-markedet blir f.eks. 3 % fremover, vil omsetningsveksten totalt sett bli om lag 6,5-7 % i året. Tallene viser også et høyere aktivitetsnivå i og rundt de store byene enn i landet for øvrig. Historisk høy befolkningsvekst, sterk norsk økonomi, lav rente og høy sysselsetting, har ført til sterk etterspørsel etter nye boliger siden Antallet nye boliger har også steget hvert år siden Det forventes å ligge rundt i 2013, i 2014 og i Dette er likevel ikke nok til å møte behovet. Selv om statistikken viser at etterspørselen i samfunnet stiger, betyr likevel ikke at alt er problemfritt. MLF er kritisk til måten mye av veksten i bransjen og byggenæringen skjer på. Blant annet er privatmarkedet nesten helt forsvunnet for våre medlemsbedrifter. Mer om dette i neste kapittel. 4

5 3. MLF i front: Mer seriøsitet i markedet! MLFs viktigste saksfelt Norge har et problem med svart arbeid i byggenæringen, verre enn noen gang siden krigen og verre enn noe annet land i Nord-Europa. Det har sammenheng med stor import av arbeidskraft fra øst i EU kombinert med økt etterspørsel i samfunnet. For det er gode gevinster knyttet til å kjøpe og jobbe svart i et land med høyt skattenivå. Svart arbeid graver grunnen under samfunnets felles inntekter. Den svarte økonomien gir et fotfeste for grupperinger som også driver med annen kriminalitet. Det blir vanskelig å drive lønnsomt for den som driver lovlig. Det blir press på lønningene, og vi får ikke rekruttert nok ungdom til å jobbe i næringen. Vi kunne ha nevnt mye mer om de alvorlige konsekvensene, på kort og lang sikt. Det drives dessuten ulovlig også på andre måter i byggenæringen. Mange useriøse aktører spekulerer i å underbetale arbeidskraften og å bryte lovbestemmelser om arbeidstid og HMS MLF har derfor engasjert seg for konkurransevilkår som gjør det mulig å drive seriøst. BNL har, etter forslag fra MLF, organisert en egen gruppe for seriøsitet i byggenæringen. Her sitter flere daglige ledere for bransjeforeningene og personer fra BNLs administrasjon. BNLs "seriøsitetsgruppe" ledes av Geir Atle Mjeldheim i MLF. ROT-fradrag bør innføres i Norge Hvitt arbeid er dyrt i Norge. Vi har Europas høyeste momssats ved siden av Sverige og Danmark. Vi har ingen momsreduksjon for husholdsnære tjenester, slik en rekke EU-land har. Vi har heller intet ROT-fradrag, som i Danmark, Finland og Sverige. Her i landet trenger vi derfor insitamenter rettet mot kundene for å få dem til å endre atferd. MLF ønsker å ta i bruk en modell som har sitt utgangspunkt i den svenske ordningen med ROTfradrag. Hovedpunktene i denne er: En skatteyter kan få skattefradrag for ROT-arbeider i eget hjem eller på egen fritidsbolig Skattefradraget er koplet til individet og ikke til eiendommen Fradragsretten gjelder skatteforpliktelsen, ikke skattegrunnlaget Fradragsretten gjelder kun lønnskostnadene, ikke materialkostnadene Hvert individ kan trekke fra halvparten av sine kostnader begrenset inntil kr per år Minstebeløp: Kr Det er her tale om et treffsikkert virkemiddel mot svart arbeid. Forslaget om en norsk ordning med ROT-fradrag har vunnet alminnelig tilslutning i BNL etter sterkt påtrykk fra MLF, som er primus motor i arbeidet. Dette arbeidet har ført til at BNL har fått politisk gjennomslag for utredning av ROT-fradraget i regjeringserklæringen høsten

6 Sterk koalisjon for ROT-fradrag i Norge På initiativ fra MLF etablerte BNL høsten 2012 en aksjonsgruppe i samarbeid med foreninger i Oslo, Bergen og Trondheim. Aksjonsgruppens formål er å få gjennomslag for et ROT-fradrag i Norge etter svensk modell. Deltakerne i Aksjonsgruppen er: Geir Atle Mjeldheim i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund Tor Backe i Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Kristin Brandt, Øivind Utne og Erik Hveem i Oslo Håndverk og Industriforening Kenneth Nilsen og Magnus Thunestvedt i Bygningsgruppen i Bergen Arve Haugan i Håndverkerforeningen i Trondheim Audun Lågøyr og Siri Stang i BNL. Styrken i alliansen er mulighetene til å bruke dyktige tillitsvalgte og engasjerte håndverkere i det politiske arbeidet. Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og vi skal møte politikerne på hjemmebane i deres egne fylker. BNL har utfordret alle bransjene i BNL, og alle håndverksog industriforeningene til å komme opp med lokale talspersoner som kan bidra, slik at man kan få etablert et bredt nettverk i hele landet. Dette nettverket fungerer og blir stadig større. BNL har, med MLF som viktigste medspiller, produsert en argumentasjonsguide om ROTfradraget, utkast til lokale pressemeldinger og laget en veileder i lokalt politisk arbeid. MLF vil benytte anledningen til å takke Bygningsgruppen i Bergen og Håndverk og Industriforening for stor innsats i arbeidet med dette spørsmålet. Det er holdt en rekke møter med de politiske partiene om ROT-fradraget. Det intense politiske arbeidet fra BNL-fellesskapets side, med MLF som viktigste aktør blant bransjeforeningene, har resultert i at BNL har fått politisk gjennomslag for utredning av ROT-fradraget i regjeringserklæringen høsten Makt gjennom kunnskap om svart arbeid Nå skal det forskes på svart arbeid. MLF fikk i 2012 BNL og TELFO, som er landsforeningen for de tekniske entreprenørene, med på å engasjere forskningsstiftelsen FaFo til å lage en utredning om svart arbeid i privatmarkedet. Utredningen vil foreligge i Meningen er å skape et grunnlag overfor politikere og media i kampen for å få innført et ROT-fradrag i Norge. Noen av problemstillingene i rapporten som vil bli utgitt i begynnelsen av 2014 er: - Hva vet vi om omfanget og årsakene til svart arbeid og useriøs virksomhet i det private markedet? Og hva mangler vi av kunnskap? - Har markedet vokst? Og hvordan har utviklingen vært i henholdsvis den hvite delen og svarte delen av markedet? Er utviklingen forskjellig på ulike fagområder og i så fall hvorfor? Hva kjennetegner situasjonen for seriøse bedrifter i privatmarkedet, særlig med hensyn til konkurranse og markedsutvikling? 6

7 - Hvordan velges leverandør? Hvilke hensyn veier tyngst og hvorfor? Pris, kvalitet eller lovlighet? Hva skal til for å velge hvite/seriøse leverandører? Hvordan forholder kundene seg til HMS? - I hvilken grad kan dette avgrenses som et eget delarbeidsmarked, og hva kjennetegner det? Hvem jobber i dette markedet? Hva slags vilkår har de? Er det særegne HMSutfordringer i privatmarkedet? - Hvilke tiltak er satt i verk mot svart arbeid i privatmarkedet? Hva vet vi om virkningene av tiltakene? Hvilke alternative tiltak og reguleringer kan være aktuelle? Allmenngjøring: En vinnersak for MLF MLF har gått i bresjen i BNL for å bruke allmenngjøring av tariffavtaler som et virkemiddel for å motvirke sosial dumping og useriøs priskonkurranse fra utenlandske aktører. Etter flere år med betydelig motstand internt i BNL-fellesskapet, er BNLs politikk de siste årene kommet på linje med MLFs. MLF har med stor glede notert seg at Høyesterett i 2013 konkluderte med at det norske allmenngjøringsregimet er i samsvar med spillereglene i EØS/ EU. Dette kom frem i dommen i anledning et søksmål som Norsk Industri sammen med en del skipsverft - hadde anlagt mot den norske staten. Søksmålet var formulert som et angrep på hele den norske allmenngjøringsordningen. Hadde Norsk Industri vunnet frem, ville også allmenngjøringen i byggenæringen ha stått i fare. Sperr de useriøse ute fra markedet ESA som er det organ som overvåker EØS-avtalen - godkjenner ikke det norske regelverket om lokal forhåndsgodkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. Hva skal komme i stedet? MLF har lenge gått inn for en ordning med obligatorisk godkjenning av alle foretak som skal drive innenfor byggenæringen. Andre land i Europa har det. Og Norge har slike ordninger for drosjekjøring, eiendomsmegling og for advokater. Hvorfor ikke også for byggenæringen? Noen av bransjeforeningene i BNL fikk på slutten av 2012 levert en utredning fra et advokatfirma. Her fortelles det om det politiske spillerom som EØS-avtalen gir for å stille kompetansekrav til foretak i byggenæringen. Interessant lesning, og slett ikke bare for jurister. Tilstanden i Norge er beskrevet på denne treffende måten: "Det som ofte utløser søknadsplikt på tiltak er ikke nødvendigvis kompleksiteten i de arbeider som skal utføres, men hensyn til omgivelsene, reguleringsplaner mv. Mange av de arbeidene som er unntatt fra søknadsplikt krever egentlig mer kompetanse, men kan paradoksalt nok utføres av hvem som helst i nærings medfør. Flere tusen foretak jobber i dette markedet uten fagkompetanse og det finnes ikke sanksjoner i plan- og bygningsloven overfor disse." Utredningen, som nå er oversendt Kommunaldepartementet, konkluderer med at våre nasjonale politikeres spillerom for å stille kompetansekrav "er vidt". Vi trenger altså ikke ha det slik her i landet hvis vi ikke selv vil. 7

8 MLF er blant de mange organisasjoner, i og utenfor BNL, som gjerne ser mer handlekraft fra våre myndigheter på dette området. MLF har stilt seg bak de krav som ble formulert i en resolusjon fra Byggmesterforbundets landsmøte sist sommer: Lokal godkjenning av foretak fjernes og erstattes av en sentral godkjenningsordning. Kompetansekravene knyttes til ansvarlige person(er) i foretakene. Det stilles kompetansekrav til alle foretak som forestår planlegging, oppføring og vedlikehold i byggenæringen. Ny sentral klageordning kommer i 2014 Forbrukerrådet besluttet høsten 2011 å trekke seg fra den daværende Håndverkerklagenemnda. Styret for Klagenemnda hadde derfor ingen andre muligheter enn å beslutte at ordningen skulle avvikles, og det skjedde ved årsskiftet. MLF lanserte i 2012 et forslag om å etablere en klageordning sammen med Huseiernes Landsforbund. Initiativet fikk god respons. Det ble enighet mellom disse foreningene om å etablere en slik nemnd: NELFO Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) Norske Anleggsgartnere (NAML) Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), samt Huseiernes Landsforbund (HL) Nemnda hadde sitt oppstartsmøte Nemda er således i gang. Nemnda vil behandle klager fra forbruker på håndverkertjenester på fast eiendom. Oppdraget må omfattes av Håndverkertjenesteloven. Innklagede må dessuten være medlem av en av bransjeforeningene. Det legges opp til at bransjeforeningene kan tilby lokal førsteinstansbehandling av klager. Klageren vil stå fritt til å kreve saken behandlet av den sentrale nemnda hvis han/ hun ikke er fornøyd med det resultat som førsteinstansen er kommet frem til. MLF-laugenes skjønnskomiteer vil således fortsette som før. En erfaren dommer, Peter Chr. Meyer, har påtatt seg vervet som leder for nemnda. Skjønnskomiteene er aktive Skjønnskomiteene, som dekker hele Norge, spiller en viktig rolle for de organiserte bedriftene. Dermed kan privatpersoner føle seg trygge når de velger en MLF-bedrift til å arbeide hjemme hos seg. 8

9 Skjønnskomiteene fungerte som underinstans under den daværende Håndverkerklagenemnda inntil utløpet av MLF anbefalte laugene å fortsette med sine skjønnskomiteer uavhengig av dette. MLF dekker utgiftene i forbindelse med driften av skjønnskomiteene. Skjønnskomiteene behandlet, ifølge innhentede opplysninger, til sammen 40 klager på MLFmedlemmer i Kunden fikk medhold helt eller delvis i 22 av sakene, mens tjenesteyteren (bedriften) fikk fullt medhold i 18 saker. Vi ser at enkelte skjønnskomiteer i landet også påtar seg konsulentarbeid og dermed bidrar til det økonomiske grunnlaget for lauget. Skjønnskomiteene lar seg engasjere til å utrede og avgjøre tvistesaker som gjelder den faglige utførelsen av maler- eller byggtapetserarbeid og hvor profesjonelle utbyggere og hovedentreprenører er kunder. Sakene gjelder i stor grad arbeid utført av uorganiserte håndverkere overfor profesjonelle oppdragsgiver. Slikt arbeid vil falle utenfor MLFs klageordning, men er like fullt et godt bidrag til å fremme statusen til de organiserte håndverksbedriftene. Garantiordningen MLF har en egen garantiordning for forbrukere. Formålet med ordningen er at den skal være en medlemsfordel. Medlemsbedriftene skal kunne markedsføre seg med at forbrukeren får en trygghet ved å engasjere en MLF-bedrift, en trygghet som man ikke får ved å gå andre steder. Garantiordningen innebærer at hvis medlemsbedriften går konkurs eller nekter å utbedre mangler, går kunden skadefri. Da betaler MLF ved garantifondet et annet medlem for å gjøre oppdraget ferdig uten ekstra utgifter for kunden. MLF gjør gjeldende regresskrav mot bedriften i de tilfeller hvor den manglende oppfyllelsen skyldes manglende vilje til å ordne opp. Det ble ikke foretatt noen utbetaling fra garantiordningen i

10 4. Prosjekter i bransjen EnBedreBedrift MLFs elektroniske styringssystem I løpet av 2013 har MLF videreutviklet og oppdatert systemet. Styringssystemet ivaretar alle lovpålagte krav til dokumentasjon for virksomhet og produksjon. Dette omfatter både offentligrettslige - og privatrettslige krav, samt kvalitetssikring av fagutøvelse i alle sammenhenger. Systemet består samlet av 302 dokumenter. Det er programmert som en makro i Microsoft Word for å oppnå størst mulig brukervennlighet. Kan du bruke Word, kan du også bruke "EnBedreBedrift". Systemet koster kr ,- for medlemsbedrifter som omsetter for under 1 million kroner og kr ,- for dem som omsetter for mer. Årlig serviceavgift er satt til kr ,- per bedrift. Per var det 90 brukere av programmet. Tilsvarende tall for 2012 var 83. Cordel I løpet av 2013 har dataverktøyet Cordel blitt oppdatert, videreutviklet og forbedret. Programmet inneholder alle nødvendige funksjoner for kundebehandling, mengdeberegning, kalkulasjon, prosjektstyring og regnskap. Datagrunnlaget omfatter nærmere 3500 ferdige kalkylepakker, priset etter Norsk Standard og akkordtariffen for faget. Faglig vedlikehold og videreutvikling er blitt ivaretatt av System Konsult AS i samarbeid med MLF. Ved utgangen av 2013 var det totalt ca. 100 brukere av programmet av disse var det 76 brukere av kalkylemodulen. Verktøy for digital rapportering av avviksmeldinger På landsmøtet i Fevik lanserte MLF en ny applikasjon(app) for enkel rapportering av avviks- og kvalitetsmeldinger mellom byggeplass og kontor. Alt gjøres digitalt ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett. App'en er kun tilgjengelig for medlemsbedriftene, og man må derfor ha tilgang på brukernavn og passord for å ta den i bruk. Bruken av app'en er gratis for alle ansatte i bedriftene. Den er tilgjengelig for nedlastning fra Google Play for androide mobiltelefoner og nettbrett og for iphone og IPad lastes den ned fra App Store. App'en dekker all rapportering av kontraktsavvik-, lovpålagt HMS-avvik og kvalitetsavvik. For hver avviksmelding kan man i tillegg til tekst legge ved inntil tre foto som dokumentasjon på avviket. MLF Nettsky MLF og BransjeData AS inngikk i 2012 en avtale om en serverløsning for MLFs medlemsbedrifter. Løsningen kalles MLF Nettsky. 10

11 Med MLF Nettsky vil bedriftene slippe å tenke på om serveren går som den skal, om den er beskyttet med siste versjoner av antivirus, og om backup blir tatt. Alt dette tas hånd om. Brukeren vil være skjermet for feil på egen server. Skulle en lokal PC bli ødelagt, så er man oppe igjen så fort ny PC er i hus. Så lenge du har en internettforbindelse, vil du kunne koble deg opp mot din serverplass og utføre daglige oppgaver. Produkter som blir tilgjengelige i MLF Nettsky er: BedreBedrift Cordel Huldt & Lillevik Lønn epocket Handyman SpeedyCraft Credicare purring/inkasso Microsoft Office MLF Nettsky gir brukeren følgende fordeler: Tilgang til all programvare hvor som helst og når som helst Reduserte totale IT kostnader Trygghet Fleksibilitet Forutsigbare kostnader Per var det 8 brukere av løsningen. Revisjon av NS 3420 del T Maler- og beleggarbeider I løpet av 2013 har man fullført arbeidet med revisjon av NS 3420 del T. Under dette arbeidet har en rekke endringer blitt gjennomført. Blant disse kan nevnes: 11 - Mange nye postgrunnlag er kommet til, og mange gamle postgrunnlag er redigert og har derfor fått nye koder. - Mange postgrunnlag har fått flere matrisevalg og stikkord for å tilrettelegge for at den beskrivende skal gi mer detaljert informasjon om underlaget. - For mange av postgrunnlagene er det spesifisert tydeligere hva som skal inngå i utførelsen og prisen. Det er gjort en opprydning i kravene for å få et klarere grensesnitt mellom den utførendes og oppdragsgiverens ansvar. - Det er innført klasser (K2, K3 og K4) for utseende for dekkende malebehandlinger innendørs i TB. K4 er innført for å imøtekomme behovet der det stilles høyere krav til estetisk kvalitet enn for normalbehandlingene i tidligere utgave, for eksempel i rom med mye lys. - Toleransekrav til fresing og sliping er tatt ut av standarden og overlatt til den beskrivende å bestemme. For avrettingslag er det nå tre sett med toleranser å velge mellom. - Sement- eller plastbaserte støpte belegg inkluderer ikke lenger oppretting. Nå skal de beleggene følge underlaget. - Det er tatt inn forklaringer på hvordan toleransene for underlaget må beskrives for at ferdig bygningsoverflate skal få de toleransene som kreves. - Metodebeskrivelsen for fuktmåling i betong er trukket tilbake, men postgrunnlag for fuktmåling er beholdt. - Kontroll av dokumentasjon på utført fuktmåling inngår ikke lenger i beleggarbeidene. - Kritiske fuktnivåer er endret og samlet i et informativt tillegg. - Postgrunnlag for sportsgulv er tatt inn. - Postgrunnlag for taktil merking er tatt inn. - Et tillegg med anbefalinger om valg av klasser for belegg- og

12 avrettingsmasser er tatt ut. - Et tillegg med anbefalinger om valg av malingsmaterialtyper er tatt ut. Den nye reviderte standarden ble ferdigstilt september Malermester Thomas Schwenke og Olav Dagsleth er MLFs sine representanter i komiteen. Odd Mønnesland, Standard Norge, er komiteens sekretær og Olav Dagsleth er komiteens leder. Utarbeidelse av ny standard i passiv brannbeskyttelse Det brenner mye i Norge og brannsikkerhet i bygninger er et svært aktuelt tema for tiden. I Plan- og bygningsloven legges det stor vekt på brannsikkerhet knyttet til valg av materialer, prosjektering av brannskiller, rømningsveier og slukkeutstyr, men bruk av brannhemmende overflatebehandling er ikke i samme grad behandlet som et aktuelt tiltak for økt brannsikkerhet i bygninger. Prosjektering og utførelse av brannhemmende behandlinger, mangler i dag standardiserte krav som sikrer god kvalitet på arbeidene. Derfor har MLF tatt initiativet til utvikling av en egen Norsk Standard for passiv brannbeskyttelse som skal bidra til å sikre god kvalitet på arbeidene. Denne standarden skal ligge under NS 3420-serien og den skal dekke beskrivelse, utførelse og kontroll av arbeidene. Videre skal den omfatte arbeidsområdene brannhemmende overflatebehandling, tetting(fuging) og tekking. MLF har tre hovedmålsettinger i forbindelse med dette arbeidet: Utvikling av en egen beskrivelsesstandard Utarbeidelse av en sertifiseringsordning for utførelsen Innføre et nytt godkjenningsområde for brannhemmende overflatebehandling i Plan- og bygningsloven Komiteen har i 2013 hatt 7 møter. Malermester Thomas Schwenke og Olav Dagsleth er MLFs sine representanter i komiteen. Odd Mønnesland, Standard Norge, er komiteens sekretær og Olav Dagsleth er komiteens leder. Bransjehåndboka 2013 Bransjehåndboka skal være en faglig ressurs for medlemsbedriftene og deres ansatte. Boka består av tre hoveddeler; en organisasjonsdel, en planleggingsdel med en kalender og en fagdel utgaven er blitt faglig oppdatert og videreutviklet. I 2013 ble 815 eksemplarer solgt. Tilsvarende tall for 2012 var 933. Gårdeier-prosjektet Det er viktig å koble MLF-bedriftene til positive verdier og symboler i samfunnet. Et grunnleggende poeng bør være at MLF-bedriftene tar vare på viktige fellesskapsverdier, især våre felles uterom. Aspekter ved dette er sikkerhet for eiendom, liv og helse samt fremme 12

13 sikring av estetiske kvaliteter ved våre bygningsmiljøer. Økt samfunnsmessig anseelse kan bidra positivt til betalingsviljen blant bransjens kunder. MLF etablerte en egen nettportal - - for alle typer gårdeiere i begynnelsen av Her et det blitt samlet en anselig mengde artikler, bilder og filmsnutter. MLF vurderte i 2012 ulike strategier for å gjøre stoffet mer kjent og nettstedet mer trafikkert. Man kom til den løsning at Informasjonskontoret for Farge og Interiør (IFI) burde overta ansvaret for nettstedet. Overtakelsen ble gjennomført i mars Nå er stoffet som tidligere var å finne på nettstedet gårdeier.no samlet under en egen arkfane på ifi.no. Søker man på domener som var knyttet til det tidligere gårdeier-nettstedet, kommer man nå til ifi.no. Plasseringen av stoffet vil garantere langt større trafikk og oppmerksomhet enn tidligere. På ifi.no er det også lagt opp til mer funksjonalitet, blant annet en søkemotor som kun viser MLF-bedrifter og som tar sitt utgangspunkt i kundens geografiske plassering. ChemXchange blir ProductXchange Alle bedrifter innen maler- og byggtapetserbransjen må forholde seg til stoffkartotekforskriften. Den bestemmer at det skal foreligge et stoffkartotek på alle arbeidssteder hvor helsefarlige produkter kan bli benyttet. I praksis har papirbaserte stoffkartotek gjerne vært mangelfullt og dårlig oppdatert fra bedriftens side. Bransjeforeningene på den utførende siden av byggenæringen fikk derfor, sammen med CoBuilder AS, utviklet BASS, et internettbasert stoffkartoteksystem for håndverksbedrifter og entreprenører. Systemet har vært gratis å bruke for bedrifter med under kr. 10 mill. i omsetning. Etter hvert har alle de største leverandørene av maling lagt sine HMS-datablader inn i BASS. At MALORAMA AS, som er leverandør til mange av medlemsbedriftene, har integrert BASS i sin elektroniske kommunikasjon til kundene, har skapt en enklere hverdag for malermesterbedriftene. BASS har de siste årene vært i en utviklingsfase. Siktemålet har vært å oppfylle kravene i EUs REACH-direktiv. Bransjeorganisasjoner på det europeiske plan har vært involvert, blant andre UNIEP, malerbransjens organisasjon, og den europeiske entreprenørorganisasjonen FIEC. Det har vært bevilget penger ca. 20 millioner kroner - fra EU til utviklingsprosjektet. I 2013 ble navnet på systemet endret fra ChemXchange til ProductXchange. Denne endringen ble gjort grunnet innføringen av Byggevareforordningen 1. januar ProductXchange er tilpasset en rekke europeiske språk og en rekke ulike lovgivninger. Det finnes selvsagt også en versjon på norsk. Funksjonaliteten er betydelig forbedret i forhold til BASS. 13

14 5. Rekruttering og kompetanse Rekruttering Som i tidligere år ga MLF i 2013 bistand til lokalt rekrutteringsarbeid i regi av laug, opplæringskontor, skoler og bedrifter. Lokal innsats har bidratt til å synliggjøre fagene på regionale yrkesmesser og informasjonsmøter organisert av skoler og fylker. MLFs rekrutteringsmateriell, som består av bannere, brosjyrer og presentasjoner, er benyttet i stor skala. I tillegg har alle Vg2-elever fått gratis arbeidstøy. Totalt ble det tatt opp 87 elever til Vg2 Overflateteknikk i Tilsvarende tall for 2012 var 94 elever. I 2013 har MLF betalt kostnadene ved utdeling av gratis klokker og diplomer til alle som har tatt svenneprøve i faget. Utdelingen har skjedd gjennom opplæringskontorene. Se for øvrig våre websider: / Arbeidet med ny fagutdanning I det siste året har Byggenæringens Landsforening i samarbeid med bransjeorganisasjonene innen byggfag arbeidet med å utvikle og få implementert en ny fagutdanning i Norge som svarer til arbeidslivets og bedriftenes behov. Målet med arbeidet er å gi den enkelte en solid utdanning som grunnlag for fagutøvelse og livslang karriere. Bakgrunnen for dette arbeidet er at innføringen av Kunnskapsløftet ikke har gitt de ønskede resultater for yrkesopplæringen innen byggfag. Fagutdanningens kvaliteter må synliggjøres bedre. I dag gir tre år med videregående opplæring i studieforberedende fag i all hovedsak grunnlag for videre studier. Fagutdanningen derimot, er en avsluttende yrkesutdanning, en fireårig profesjonsutdanning. Å tydeliggjøre yrkesfagenes innhold, kvalitet og karrieremuligheter vil være et viktig bidrag til å øke rekrutteringen til næringen og gjennomføringen av utdanningen. Slik vi ser det, er fagutdanningen en profesjonsutdanning på et mellomnivå, som hører hjemme på ett nivå høyere enn generell studiekompetanse. Det er helt avgjørende for byggenæringen å ha medarbeidere med de rette kvalifikasjoner og kompetanse (som innfrir kompetansekravene). Skal vi kunne levere etter samfunnets krav i fremtiden, må produktiviteten og kvaliteten forbedres. Det vil si å bygge smartere. Håndverkerog fagarbeiderens kompetanse i byggeprosessen er overordnet viktig for at næringen skal klare å levere etter bestilling. Mer kunnskapsrike kunder og stadig utvikling av byggeteknikker, miljøkrav mv, bidrar til at kompetansekravene i lærefaget skjerpes. Konsekvensen av dette er at det må brukes mer tid i lærefaget. Elevene må derfor begynne i lærefaget på et langt tidligere tidspunkt enn de gjør i dag. Yrkesfagteorien (bransjelære) og fellesfagene må hele tiden sees i relasjon til det enkelte lærefag. 14

15 Med utgangspunkt i det ovennevnte og sammen med de meget klare meldingene fra våre medlemsbedrifter, om at dagens yrkesopplæring ikke holder mål i forhold til fremtidens utforinger, har Byggenæringens Landsforening sammen med bransjeorganisasjonene startet utarbeidelsen av et helt nytt forslag til alternativ organisering av fagutdanning i Norge. Modellen er lagt opp som en vekslingsmodell etter dansk mønster med utgangspunkt i et 1+3 løp. Den legger opp til et økt fokus på faglig utførelse og vil foregå som en veksling mellom skole og bedrift over 3 år. Modellen fordrer tett samhandling mellom skole og bedrift. I løpet av 2013 har denne modellen fått politisk aksept som fremtidig utdanningsmodell for yrkesfag her i landet. Utvikling av nye læremidler i faget Utvikling av nye læremidler har også vært en prioritert oppgave i Målet er å utvikle fleksible og relevante læremidler for grunnutdanningen i faget. Læremidlene skal ha en form som gjør det lett å publisere innholdet på internett. På denne måten får man økt tilgjengelighet i flere kanaler. Lærestoffet kan leses direkte på dataskjerm eller lastes ned i form av en pdf- eller Word-fil. Dessuten vil lærestoffet bli mer attraktivt via animasjoner, video, lyd og bilder. Arbeidsgruppen, som består av Ingeborg Bøe, Tore Engberg, Fred-Erik Syversen og Olav Dagsleth, har i løpet av 2013 sluttført utarbeidelsen av 5 temabøker innenfor disse arbeidsområdene: Hva er maler- og gulvleggerfaget? Maler- og tapetarbeid på innvendige tak-, vegg-, og gulvflater Malerarbeid på snekkerier, samt dører og vinduers innvendige side Malerarbeid på utvendige fasader av tre, mur, betong, metall og på vinduers utvendige side Beleggarbeid på gulv i tørre rom og gulv- og veggarbeid i våtrom Fagstoffet har fokus på utførelse og dekker samlet sett opplæringen fram til både svenn og mester. Ferdigstilling av lærebøkene vil bli gjennomført i første halvår i BNLs opplæringskonferanse 2013 BNLs årlige opplæringskonferanse ble avviklet i Bergen fra juni Konferansen var åpen for alle opplæringskontorer med lærlinger i byggefagene, uavhengig av organisasjonstilknytning. Hovedtema på konferansen var fagutdanning og rekrutteringen til bygge- og anleggsbransjen. Totalt deltok over 100 personer fra utdanningsmyndigheter, opplæringskontorer og bransjeforeninger. 15

16 MLFs fagutvalg Fagutvalget er en sentral støttespiller for MLFs administrasjon og styre. Arbeidet med fagutdanning, rekruttering, utvikling av læremidler, etter- og videreutdanning og navneendring har vært blant sakene i Fagutvalget har hatt fire møter og behandlet 25 saker i Utvalget har bestått av malermester Ole-Andreas Klaveness (leder) og maler- og byggtapetsermester Ingar Strand. I tillegg har Olav Dagsleth fra MLFs administrasjon deltatt i møtene. Norsk mesterskap i malerfaget 2013 Norsk mesterskap i malerfaget ble avviklet i Oslo Spektrum i forbindelse med Utdannings- og yrkesmessen for Oslo. Konkurransen foregikk i tidsrommet 4. november til 7. november. Uttaket av kandidater baserte seg på resultatene fra landsdelsfinalene og på forslag fra opplæringskontor og laug. Konkurransen fikk oppmerksomhet fra mange av de utdanningssøkende ungdommene som besøkte messen. Følgene kandidater deltok i mesterskapet: Linda Johanne Edin fra Bratfoss Restaurering, Oslo, Emrah Eksi fra Mal i Sør AS, Søgne og Petter Utne fra Malermester Jan Arvid Kvam AS, Trondheim. Vinner av mesterskapet ble Petter Utne fra Trondheim. Han skal derfor representere de norske fargene i nordisk mesterskap høsten Malingsprodusenten Jotun støttet mesterskapet både faglig og økonomisk. Malermester Gudmund Grøntjernet gjorde en stor innsats som faglig veileder under konkurransen. For verdifull innsats bør også nevnes dommerne ved malermesterne Tore Meyer-Mørch fra Jotun, Ole-Andreas Klaveness fra Oslo, Jonny Lauvsland fra Kristiansand og Ingar Strand fra Trondheim. Avtale om opplæring i varme arbeider I henhold til de nye sikkerhetsforskriftene hos norske forsikringsselskaper ble det fra innført sertifikatkrav ved bruk av varmluft. Kravet gjelder nå for alle som utfører sveisearbeider med varmepistol. Har du ikke dette sertifikatet fra tidligere, må du gjennomføre sertifisering i "Varme arbeider". Sertifikatet er gyldig i Norden i fem år før det må fornyes. Fornyelse av sertifikatet skjer gjennom resertifisering. For å få utstedt sertifikatet i "varme arbeider", må du også gjennomføre slukkeøvelse lokalt. MLF inngikk i 2013 en landsdekkende avtale med Trainor AS om gjennomføring av e- læringskurs i "varme arbeider"(teoridel og eksamen teoridel). Avtalen omfatter både sertifiserings- og resertifiseringskurs. Kostnader til slukkeøvelse kommer i tillegg. Slukkeøvelse må bedriftene selv ta ansvar for, enten i egenregi eller i regi av laug/forening. Gjennomføringen kan for eksempel skje i samarbeid med lokalt brannvesen. Trainor AS ordner utstedelse av sertifikater når eksamen for teoridelen er bestått og dokumentasjon på slukkeøvelse foreligger. 16

17 Om tilbudet vises det til: Avtale om bruk av Byggforskseiren MLF har avtale med SINTEF Byggforsk som gir medlemsbedriftene inntil 30 % rabatt på abonnement på Byggforsk-serien og Byggebransjens våtromsnorm. Tilbudet gjelder kun den komplette versjonen av Byggforsk-serien og nettversjonen av Byggebransjens våtromsnorm. 17

18 6. MLFs medlemsfordeler De kommersielle medlemsfordelene er et viktig satsingsområde for MLF. Systematisk innsats over flere år har resultert i at stadig flere medlemsbedrifter benytter seg av tilbudene. Størst tilslutning har forsikringsordningene og spesielt yrkesskadeforsikringen. Gjennom å utnytte fordelsavtalene optimalt har svært mange medlemsbedrifter fått redusert sine kostnader så mye at innsparingen overstiger kostnadene ved medlemskapet. Potensialet er imidlertid fortsatt stort, og det brukes mye ressurser på å øke andelen som benytter MLFs medlemsfordeler. Viktig i arbeidet er også å teste ut nye leverandører, for å se om produkter og betingelser kan være interessante. Alle MLFs kommersielle medlemsfordeler er samlet i nettportalen Innkjøpstorget. Nettportalen er også tilgjengelig for 8 andre bransjeforeninger innenfor BNL-familien. I dette samarbeidet er det MLF Handel som forhandler og inngår avtaler på vegne av fellesskapet. I tillegg fungerer MLF Handel som webredaktør for nettportalen. Innkjøpstorget: Produkter og tjenester Et besøk på Innkjøpstorgets nettsider, som man kommer inn på via viser hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige. Alle medlemmer anbefales å orientere seg om de gunstige betingelsene. Bransjeforeninger i Innkjøpstorget Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Byggmesterforbundet Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund Norske Anleggsgartnere Norske Murmestres Landsforbund Norske Rørleggerbedrifters Landsforening Norsk Utleieforening Takentreprenørenes Landsforening Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund Fordelskatalogen Første utgave av Fordelskatalogen ble sendt ut i september 2012 til de ca 3500 bedrifter som er medlemmer i bransjeforeningene som Innkjøpstorget dekker. Katalogen presenterer alle avtaler som er felles for alle bransjene. Det ble utgitt to utgaver av katalogen i 2013 og to nye er planlagt for

19 Fordelskort Det ble også sendt ut nye Fordelskort i Det fungerer som ID-kort. Bedriften kan bruke det overfor leverandører som selger produkter over disk. Referansene på kortet skal sikre at bedriften kobles til de gunstige betingelsene som ligger i avtalene. 19

20 7. MLFs advokatservice overfor medlemmene MLF tilbyr advokatbistand til medlemsbedriftene. Den modell som MLF har valgt er nokså lik den som brukes i andre bransjeforeninger. Flere har således ansatt egne advokater som påtar seg prosessoppdrag. Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), som har en egen avdeling med flere ansatte som kalles EBA-advokatene. Maskinentreprenørenes Forbund og Byggmesterforbundet har hver ansatt to advokater. Den viktigste forskjellen mellom MLFs og de øvriges tilbud er at MLFs tilbud har en langt gunstigere pris overfor medlemmene. Det har sammenheng med at andre bransjeforeninger gjerne beregner seg et betydelig påslag på denne tjenesten. Innholdet i ordningen MLFs administrerende direktør, Geir Atle Mjeldheim, er også advokat og bistår medlemmene i denne egenskapen. Det ytes bistand over hele det juridiske spekteret, men især innen kontraktsrett. Entrepriserettslig spesialkompetanse finnes ved advokatkontorer i Oslo, men i liten utstrekning ellers i landet. I tillegg knytter det seg særlige kontraktsrettslige problemstillinger til malerfaget og bransjen. MLFs medlemmer har derfor fordel av at slik spesialkompetanse finnes i MLFs egen organisasjon. At funksjonen som advokat kan kombineres med stillingen som administrerende direktør er også gunstig. Styret har de siste årene lagt stor vekt på å utvikle MLF som serviceorganisasjon for medlemsbedriftene, og denne løsningen er således valgt meget bevisst. Bistanden består dels av fri førstehjelp for medlemmene. Dette innebærer rådgivning pr. telefon og eventuelt formulering av et brev/ notat for vedkommende medlem. Fri førstehjelp skal i hver enkelt sak normalt ikke overstige 4 5 timer. Bistand utover denne rammen ytes mot timebetaling. Med i medlemstilbudet er også den bistand som ytes direkte fra BNL, hvor det arbeider fire advokater. Disse håndterer det store gross av saker på arbeidsrettens område, også for MLFbedriftene. Omfanget av bistanden Daglig kommer det henvendelser fra medlemmer med spørsmål av juridisk karakter. Et stort antall saker blir løst i løpet av året, og det er mange medlemmer som henvender seg. En del saker lar seg løse gjennom råd per telefon eller e-post. I 2013 ble det dessuten ytt bistand i mange tyngre saker for medlemmene; det vil si saker som innebærer skriftlig korrespondanse utover e-post. Enkelte saker krever også bistand som prosessfullmektig for domstolene. Styrets vurdering er at når MLF først skal ha et tilbud om advokatbistand, er det helt nødvendig at en sak kan forfølges til den er løst. I 2013 ble det også gitt bistand som prosessfullmektig til muntlig forhandling/ hovedforhandling i tingretten. 20

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Hovedtemaet i denne rapporten er svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i privatmarkedet i byggenæringen. For samfunnet og byggenæringen er det knapt mulig å peke på noen fordeler med useriøs

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer