MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE"

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FULGØYFJORDEN (BLOKK C 1. ETASJE) Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0026/05 04/00512 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADLING AV 1 FRITIDSPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 7/10,13,37 LANGSTRAND I DÅFJORD. 0027/05 04/01146 SØKNAD OM FRADELING AV 2 FRITIDSPARSELLER RUNDT EKSIST. ELDRE BOLIG OG FJØS FRA EIENDOMM,EN GBNR. 36/33-34,NORDEIDET. 0028/05 05/00007 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å IGANGSETTE ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR HYTTEGREND PÅ GBNR. 7/10,13,37,LANGSTRAND,DÅFJORD. 0029/05 02/01538 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV FOR ETBLERING AV VIND- KRAFTPARK PÅ GBNR. 51/1, VANNØYA. Sted, dato Hansnes, Leif Krøyserth leder

2 Sak 0026/05 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADLING AV 1 FRITIDSPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 7/10,13,37 LANGSTRAND I DÅFJORD. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00512 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0108/04 Driftsutvalg /05 Formannskapet /05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6 dispensasjon fra forbudet mot bygging/deling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for fritidsparsell fra eiendommen gbnr. 7/10,13,37 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge endelige og positive uttalelser fra Troms fylkeskommunes kulturetat, regionak utviklingsetat og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms. 2. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0108/04 Behandling: Forslag fra Leif Krøyserth: Sanen utsettes inntil samtlige sektormyndigheter har uttalt seg. Enstemmig. Vedtak: Saken utsettes inntil samtlige sektormyndigheter har uttalt seg. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0015/05 Side 2 av 2

3 Sak 0026/05 Behandling: Vedtak: I medhold av jordlovens pgf. 12 godkjennes fradeling av en fritidsparsell på 2,0 daa annet areal fra eiendommen gnr. 7 bnr. 7,10,13 og 37 i Karlsøy kommune Saksutredning: Det søkes om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 17-2 og 20-6 for fradeling av 1 fritidsparsell fra eiendommen gbnr.7/10,13 og 37 Langstrandklubben,Dåfjord. Omsøkte parsell som har et areal på ca. 2000m2,var i utgangspunktet søkt etablert ca m fra strand i avstand ca m fra eksisterende fritidsbebyggelse innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Fylkesmannens miljøvernavdeling har gått i mot slik etablering i strandsonen, og varsler å påklage et evt. positivt vedtak av kommunen. Regional utviklingsetat vil heller ikke anbefale etablering som opprinnelig omsøkt. Søker/tiltakshaver har etter at slik uttalelse forelå, hatt møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling for om mulig finne ny plassering av parsellen. Parsellen er nå trukket min. 50m fra stranden.evt. hytte vil ligge noe skjermet bak en haug merket 18 høydemeter på kartet. Videre skal hytta tilpasses terrenget slik at denne ikke virker dominerende i landskapet. Planstatus: Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone II i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker: Hans-Kristian Workinn, Langnesveien 70, 9016 Tromsø Tiltakshaver: Jan Halstein Kristiansen, Nøkken 5, 9016 Tromsø Uttalelser: Side 3 av 3

4 Sak 0026/05 Under henvisning til plan- og bygningslovens 95 nr. 3, og saksbehandlingsforskriftenes (SAK) 23 nr. 1g er det innen 4 uker fra denne oversendelse er mottatt av berørte sektormyndigheter innkommet følgende uttalelser: 1. Sametinget har ingenmerknader til søknaden, men minner om tiltakshavers plikter ved evt. funn. 2. Kommunens landbruksavdeling v/formannskapet godkjenner deling etter jordlovens Kulturetaten må befare omsøkte område før de kan gi endelig uttalelse til søknaden. 4. Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat vil ikke anbefale dispensasjon slik som opprinnelig omsøkt. Har ikke kommet med ny uttalelse etter endret plassering. 5. Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen har meldt klage på evt positivt vedtak ved plassering som som først omsøkt, men har ved endret plassering lovt å vurdere dette på nytt. 6. Reindriftsforvaltningen har ikke merknader til søknaden. Vurdering: Ved justering av fritidsparsellen som beskrevet over, er bygningssjefen av den oppfatning at ferdsels-og friluftsinteressene i området for en stor del er ivaretatt. Dispensajon kan vurderes. Det tas forbehold for Troms fylkeskommunes kulturetats uttalelelse etter befaring. Kartutsnitt ØK-FE Side 4 av 4

5 Sak 0027/05 SØKNAD OM FRADELING AV 2 FRITIDSPARSELLER RUNDT EKSIST. ELDRE BOLIG OG FJØS FRA EIENDOMM,EN GBNR. 36/33-34,NORDEIDET. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 04/01146 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0027/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for 2 fritidsparseller rundt eldre bolig og fjøsbygning fra eiendommen gbnr. 36/33-34, som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge godkjenning etter jordlovens Formell avkjøringstillatelse må foreligge fra Statens vegvesen. 3. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Det søkes om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 20-6 for fradeling av 2 fritidsparseller rundt eksist. eldre bolig og fjøs fra eiendommen gbnr.36/33-34 Nordeidet på Reinøya.. Omsøkte parseller er lokalisert ca. 200m ovenfor fylkesveg 301, med adkomst til Dalvegen. Bolighuset har i mange år vært nyttet til fritidsformål, og fjøset ble for 20-30år siden ominnredet, og har siden vært nyttet til fritidsformål. Omsøkt areal er ca. 1000m2 pr. parsell.. Det er spredt bolig og fritidsbebyggelse i området. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker: Arnfinn Schjølberg, 9132 Stakkvik Tiltakshavere: Arnfinn Schjølberg og Fritz Schjølberg Side 5 av 5

6 Sak 0027/05 Uttalelse: Under henvisning til plan- og bygningslovens 95 nr. 3, og saksbehandlingsforskriftenes (SAK) 23 nr. 1g er det innen 4 uker fra denne oversendelse er mottatt av berørte sektormyndigheter innkommet følgende uttalelser: 1. Karlsøy kommune, kultur-og oppvekstetaten har ingen merknader til søknaden. 2. Karlsøy kommunes landbruksavdeling har ikke gitt uttalelse til søknaden. 3. Statens vegvesen har ikke gitt uttalelse til søknaden Vurdering: Søknaden bunner i en sameietvist med påfølgende domsavsigelse i Hålogaland lagmannsrett som sier følgende: 1. Arnfinn Schjølberg er eneeier av den gamle fjøsbygningen, nå ominnredet til hytte på gbnr. 36/33,34 i Karlsøy. 2. Fritz Jendor Schjølberg er eneeier av det gamle våningshuset på gbnr. 36/33,34 i Karlsøy. 3. Arnfinn Schjølberg og Fritz Jendor Schjølberg har i forhold til sameiet under gbnr. 36/33-34 rett uten vederlag å få utgått/fradelt tomt rundt bygningene på ca. 1 daa hver. Retten til å utgå tomt er betinget av landbruksmyndighetenes samtykke. Fradeling som omsøkt rundt de eldre bygningene på eiendommen, vil etter bygningssjefens vurdering ikke endre for andre interesser i området. Dispensasjon anbefales innvilget. Fradelingen forutsetter at det gis tillatelse etter jordlovens 12. Av hensyn til at eiendommen gbnr. 36/33,34 skal selges, velger bygningssjefen å ta søknaden opp til behandling på dette stadiet. Vedlegg: Kopi av domsavsigelse Kartutsnitt ØK-FG Side 6 av 6

7 Sak 0028/05 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å IGANGSETTE ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR HYTTEGREND PÅ GBNR. 7/10,13,37,LANGSTRAND,DÅFJORD. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: GBNR 7/10,13,37 Arkivsaksnr.: 05/00007 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/05 Formannskapet /05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 30, tillatelse til at det kan startes opp arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for hyttegrend på eiendommen gbnr7/10,13,37, med følgende anbefalinger: 1. Reguleringsplanen skal utarbeidet i henhold til SOSI-standard, når det gjelder fargesetting, skravur, koding m.m. 2. Det må lages bestemmelser til planen som omhandler vann-, avløp, veg-, parkering, strømforsyning m.m. 3. Berørte sektormyndigheter/parter inviteres til samarbeid,evt befaring. Igangsetting av tiltak på eiendommen skal kunngjøres i minst 2 aviser, jf. Plan- og bygningslovens Dette gjøres for søkers regning. Vedtaket kan ikke påklages, evt kan planforslaget fremmes for Karlsøy kommunestyre Før planen evt forelegges Driftsutvalget for 1. gangs behandling, må forslagsstilleren underskrive avtale om at denne vil dekke eventuelle utgifter til befaring fra offentlige etater, jf. kommunestyrevedtak 111/95. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0005/05 Behandling: Vedtak: Saksutredning: Det er innkommet søknad fra Dåfjord Hyttegrend As om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplan for hyttegrend på eiendommen gbnr. 7/10,13,37 Langstrand i Dåfjord. Dåfjord hyttegrend As har nylig kjøpt eiendommen, og har som målsetting å utvikle eiendommen til fritidsbebyggelse. Side 7 av 7

8 Sak 0028/05 Det ønskes å etablere ca. 70 hytter, noen i grupper og noen spredt, naustbebyggelse i grupper, grendehus, grill-og bålplasser, småbåthavn, lekeplasser for barn, tilrettelagte badeplasser, bane for sandvolleyball, putting green for golfentusiastene, sti/løype for terrengsykling som kan benyttes av barn og voksne. Hyttebebyggelsen vil bli organisert i flere byggeområder, og med tomtestørrelser på ca. 1-3 daa. Mellom hver bebyggelse legges det inn grønne soner som deler opp bebyggelsen, og skal sikre allmennhetens adkomst til friområdene innenfor hytteområdene. En slik organisering av utbyggingen vil etter søkers vurdering føre til at hyttebebyggelsen spiller på lag med omgivelsene, uten å ruve i landskapet. Planstatus for området. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone II i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Plan- og bygningsloven: Avgjørelsen om at det skal utarbeides reguleringsplan for området, treffes av Driftsutvalget (kommunens faste planutvalg) selv. Det reelle spørsmålet Driftsutvalget skal ta standpunkt til, er behovet for å regulere det aktuelle området. For denne avgjørelse gjelder at ingen har noe rettskrav på å fremtvinge en regulering ved selv å lage en plan. Det er reguleringsmyndighetene som ikke bare bestemmer hva et område skal reguleres til, men også om et område overhodet skal reguleres. Driftsutvalget bør vurdere om man ønsker å se forslaget i en større sammenheng, for eksempel en revidering av kommuneplanens arealdel. Når et forslag til regulering fremlegges, står Driftsutvalget fritt å bestemme seg til ikke å ville fremme noe forslag som kommunestyret inviteres å ta standpunkt til. Men i så fall skal forslagsstilleren ha ha underretning om beslutningen. I underretningen skal det gjøres rede for adgangen til å få brakt spørsmålet inn for kommunestyret. Hvis kommunestyret kommer til samme resultat som Driftsutvalget, er det endelig vedtatt at det ikke skal fremmes noen reguleringssak. Kommunestyrets beslutning om ikke å forfølge reguleringsforslaget, kan ikke påklages.. Finner imidlertid kommunestyret at det er grunn til å fremme reguleringssak, går saken tilbake til Driftsutvalget og administrasjonen for vanlig saksbehandling etter pbl Vurdering: Planforslaget inneholder som nevnt ca. 70 hytter i forskjellige størrelser, samt naustbebyggelse m.m. spredt over store deler av eiendommen. Dette medfører at man båndlegger store deler av eiendommen. I tillegg vil slik etablering berøre naboeiendommer ved blaa økende ferdsel på privat dårlig veg, støy m.m. Reindrifts-, frilufs- og ferdselstinteressene m.fl.har store interesser i området. Likeså berøres strandsonevernet. Side 8 av 8

9 Sak 0028/05 Det har opp gjennom årene vært fremmet flere søknader om regulering på eiendommen, hvor samtlige har blitt avslått. Enkeltfradelinger har blitt innvilget ved et par anledninger. Bygningssjefen er i utgangspunktet positiv til regulering til fritidsformål, men ser her at man vil møte motstand fra flere interessegrupper i området. Mulighetene for å få til et slikt prosjekt, ikke nødvendigvis av en slik størrelsesorden som omsøkt,er å gå i tett dialog/samarbeid med berørte kommunale/fylkeskommunale sektormyndigheter, og andre lokale interesser. Søkere/tiltakshavere: Dåfjord Hyttegrend As v/ole Monsen Vedlegg: Forslag til reguleringsplan/kartutsnitt Søknad om regulering Oversiktskart Side 9 av 9

10 Sak 0029/05 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV FOR ETBLERING AV VIND- KRAFTPARK PÅ GBNR. 51/1, VANNØYA. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 02/01538 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0115/02 Teknisk utvalg /02 Teknisk utvalg /04 Driftsutvalg /05 Formannskapet /05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy avslår søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av vindkraftpark på Fakken,Vannøya, med tilhørende ledningstrasè fra Fakken til Hessfjord på Ringvassøya, med følgende begrunnelse: 1. Det foreligger ikke en overvekt av grunner som taler for at omsøkte dispensasjon kan innvilges. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Behandling/vedtak i Teknisk utvalg den sak 0115/02 Behandling: Vedtak: Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-4, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra kommuneplanens arealdel,for etablering av 3 vindmålemaster på eiendommen gbnr. 51/1 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Kulturetatens anbefalte plassering av vindmast ved Varden følges. 2. Før arbeidet igangsettes må det søkes om formell byggetillatelse. Slik byggetillatelse er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. De har rett til å klage på Teknisk Utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Karlsøy Teknisk utvalg innen tre uker, viser til orientering. Enstemmig. Side 10 av 10

11 Sak 0029/05 Behandling/vedtak i Teknisk utvalg den sak 0125/02 Behandling: Vedtak: Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-4, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra kommuneplanens arealdel,for etablering av 3 vindmålemaster på eiendommen gbnr. 51/1 som omsøkt, på flg. vilkår: 3. Kulturetatens anbefalte plassering av vindmast ved Varden følges. 4. Før arbeidet igangsettes må det søkes om formell byggetillatelse. Slik byggetillatelse er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. De har rett til å klage på Teknisk Utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Karlsøy Teknisk utvalg innen tre uker, viser til orientering. Enstemmig. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0124/04 Behandling: Vedtak: Behandling av søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av vindkraftverk på Fakken, samt ledningstrasse Fakken-Hessfjord utsettes. Søknaden oversendes berørte sektormyndigheter samt berørte utviklingslag for uttalelser. Dette for å få et bredere grunnlag for å vurdere søknaden. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0023/05 Behandling: Vedtak: Side 11 av 11

12 Sak 0029/05 Forman nskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for elablering av vindkraftpark på eiendommen gnr. 51 bnr. 1 i Karlsøy kommune med tilhørende Saksutredning: Det er innkommet søknad fra Troms Kraft Produksjon As ved SWECO Grøner om dispensasjon fra plankravet for etablering av vindkraftverk på Fakken gbnr. 51/1, Vannøya, samt dispensasjon fra plankravet for etablering av kraftlinje fra Hessfjorden på Ringvassøya til Fakken. Det ble avholdt møte med NVE og Karlsøy kommune på Hansnes, hvor Troms Kraft As og Troms Kraft Nett As presenterte sine planer for vindkraftverk på Fakken, og kraftlinje fra Hessfjorden til Fakken. Karlsøy kommune er i tillegg informert om planene ved 2 meldinger som er utarbeidet for tiltakene. Planområdet for vindkraftanlegget på Fakken har et areal på ca. 4km2, og strekker seg fra Fakkodden i nord-øst til Stakkvannet i sør-vest, ca. 400m nord-vest for bebyggelsen i området. På Fakken strekker planområdet seg ned til strandlinje fra Jøvika og videre til Rørneset, med unntak av område for boligbebyggelsen på Fakken. Høyeste punkt er 215m oh. Planstatus for omsøkte områder: Område for vindkraftpark ligger innenfor LNF-område, sone I og III i kommuneplanens arealdel. For sone I gjelder følgende: Innenfor disse områdene vil det ikke bli gitt tillatelse til bygging eller fradeling til fritidsbebyggelse. For søknad om bygging eller fradeling til annet formål etter lovens 84 og 93,stilles det krav om tilknytning til stedbunden næri ng. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, vilt-, frilufts-, naturvern-, og/eller landbruksinteresser. For sone III gjelder: Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Ledningstrasse` ligger innenfor sone I,II og III. Tiltakshaver ønsker å få vurdert alternative vindturbinstørrelser mellom 3 og 5MW. Utbyggingen vil dermed omfatte inntil 12 eller 20 turbiner, avhengig av størrelse. Side 12 av 12

13 Sak 0029/05 Turbinene forventes å få en høyde på fra 85 til 125m, og en tilsvarende diameter på rotoren. Høyde fra bakkenivå til høyeste rotorspiss vil dermed være opptil 190m. Øvrige infrastruktur innenfor planområdet vil bestå av: Veger som føres frem til hver vindturbin. Høgspentkabler som legges i vegbanen. Oppstillingsplass for kranutstyr ved hver vindturbin. Servisebygg. Transformatorstasjon. Deler av ny 132kV kraftlinje mellom Fakken og Hessfjorden. WECO Grøner sier videre: I medhold av Plan- og bygningslovens 23, har kommunene en plikt å utarbeide reguleringsplan for områder hvor det skal gjennomføres større bygg- og anleggsarbeider. Dersom særlige grunner tilsier det, eller at det er foretatt eller vil bli foretatt en arealvurdering i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, kan tiltaket vurderes som dispensasjonssak etter pbl`s 7. Kommunen er planmyndighet, og grunnlaget for dispensasjonen skal bygge på kommunens konkrete vurdering. I overnevnte møte med NVE ble det pekt på flere forhold som tilsa at det ikke burde brukes ressurser på å gjennomføre en dobbel planprosess hvor det både skal utarbeides en konsesjonssøknad med konsekvensutredning etter Energiloven, samtidig som kommunen vurderte å stille krav om utarbeidelse av reguleringsplan. På møtet ble det konkludert med at det skal fremmes en søknad om dispensasjon fra plankravet etter Pbl`s 7, med flg. begrunnelse. Konsesjonssøknaden med konsekvensutredning skal behandles etter energiloven og forskrift til loven. Konsekvensutredning gjennomføres etter Pbl`s kapittel IIV. Det vil si samme lovverk styrer både reguleringsplanprosessen og konsekvensutredningen. Gjennom konsekvensutredningsprosessen kartlegges alle konsekvenser av tiltaket, også de arealmessige som en eventuell reguleringsplan vil behandle på nytt. Både i meldings og konsekvensutredningsfasen inviteres alle berørte parter og myndighetsorganer til høringer gjennom informasjonsmøter og mulighet til skriftlig uttalelse, dvs. en tilnærmet lik hørings- og merknadsprosess som gjennomføres i en reguleringsplanbehandling. I tillegg kan et eventuelt konsesjonsvedtak påklages innen en bestemt frist etter vedtak. Gjennom konsekvensutredningen og en eventuell tilleggsutredning vil alle forhold og konsekvenser omkring tiltaket belyses. En reguleringsmessig behandling kan ikke frambringe nye opplysninger, eller avdekke andre konsekvenser enn det som allerede er klargjort. Utbygging av vindkraft gjøres på grunnlag av vindstudier, og med målsetting om en optimal utnytting av vindressursene. Justeringer på grunn av visuelle konsekvenser svekker ofte det økonomiske grunnlag. De faglige og samfunnsmessige sidene av dette vil vurderes gjennom konsekvensutredningen, og konkretiseres gjennom et konsesjonsvedtak. Med henvisning til overnevnte fremmer SWECO Grøner på vegne av Troms Kraft Produksjon AS, søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan Pbl`s 7, for Fakken vindkraftverk. Side 13 av 13

14 Sak 0029/05 Det er innkommet uttalelser til meldingen : Reinbeitedistriktet Vannøya går sterkt i mot etablering av vindkraftverk på Fakken og begrunner det med at Fakken er et viktig beiteområde for rein gjennom hele året. Området er sterkt vindpåvirket slik at det vinterstid legges lite snø i området, og dermed finner reinen tilgjengelig beite. Om våren blir området tidlig fritt for snø. Fakken utgjør det beste vinterbeiteområde for rein i didtriktet. Etablering av vindkraftverk her vil være ødeleggende for reindriften. Fra Reindriftsagronomens side bemerkes at Vannøy er helårsbeitedistrikt med 1 driftsenhet, og høyeste reintall fastsatt til 300. Et helårsbeitedistrikt innebærer at reinen beiter på øya året rundt. Vinterbeite er en minimumsfaktor for reindriften i distriktet, og etablering som nevnt over vil medføre et direkte beitetap. Reindriftsagronomen ønsker utredet omfanget av det direkte beitetapet. I tillegg vil en ha et influensområde dvs. tilgrensende områder hvor reinens beitebruk vil påvirkes. Det sentrale punktet i denne sammenheng vil være hvordan reinen vil reagere på vindturbiner. Reindriftsagronomen henviser vider til side 15 og 16 i meldingen der det er henvist til resultater fra REIN-prosjektet hvor det konkluderes med at vindkraft og reindrift ikke er uforenelige aktiviteter. I nevnte forskningsprosjekt inngikk bl.a. studie av reinens reaksjon på vindturbiner. Studiet ble gjort med rein i innhegning dvs at reinen var inngjerdet i nærområdet til vindturbinene. Dette er en menneskeskapt, kunstig sutuasjon hvor reinens fluktmuligheter er tatt bort. Resultatene fra dette studiet er derfor ikke direkte overførbare til naturlige forhold, hvilket også er påpekt i forskningsrapporten. En bør derfor være forsiktig med å trekke resultatene fra REIN-prosjektet for langt på dette punkt, noe som det til dels gjøres. Kjernespørsmålet vil være hvordan rein på fritt beite vil reagere på vindturbiner. Dette er fortsatt et uavklart spørsmål. Nevnte forhold er er for øvrig tatt opp med NVE i forbindelse med etablering av vindkraftverk på Kvitfjell på Kvaløya. Det vises til Reindriftsforvaltningens uttalelse dater , hvor det fremgår at Reindriftsagronomen ikke kunne ta stilling til konsesjonssøknaden så lenge nevnte utredning manglet. Det ble ikke tatt hensyn til reindriftsmyndighetenes uttalelse. Det er et ufravikelig krav fra Reinagronomens side at dette nå blir utredet. Fra østre-vannøys utviklingslag og beboerne i Nordre Vannvåg er det kommet merknader på trasevalg for kraftlinja. Søknaden ble behandlet i Driftsutvalgets møte , hvor det ble fattet følgende vedtak: Behandling av søknad om dispensasjon fra plankravet for etablering av vindkraftverk på Fakken, samt ledningstrasse Fakken-Hessfjord utsettes. Søknaden oversendes berørte sektormyndigheter samt berørte utviklingslag for uttalelser. Dette for å få et bredere grunnlag for å vurdere søknaden. Innkomne uttalelser til søknaden om dispensasjon fra plankravet: Sametinget, Miljø-og kulturvernavdelingen uttaler følgende: Side 14 av 14

15 Sak 0029/05 Vindkraftverk og kraftledninger er etter Sametingets vurdering større bygge-og anleggsarbeid som faller inn under plikten til å utarbeide reguleringsplan i henhold til Plan- og bygningslovens 23 nr. 1. I vår uttalelse til melding med forslag til utredningsprogram har vi forutsatt at det utarbeides reguleringsplan med henvisning til oppfyllelse av undersøkelsesplikten i Lov av 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 9 første ledd. Sametinget mener en reguleringsbehandling vil sikre samiske samfunns- og kulturminneinteresser bedre enn konsekvensutredningen og konsesjonsbehandlingen. I denne saken er det opplyst at Fakken er det beste vinterbeitet på Vannøya, og at vinterbeite er en minimumsfaktor for reindrift i distriktet. Det betyr at tap av de beste vinterbeitene vil umuliggjøre reindrift på Vannøya. Fylkeskommunen og statlige fagmyndigheter har innsigelsrett til reguleringsplaner, mens de samme organene kun har klageadgang ved en konsesjonsbehandling. Sametinget forutsetter derfor at det utarbeides reguleringsplan i dette tilfelle Troms fylkeskommune, kulturetaten av Det planlagte vindkraftverket på Fakken på Vannøya er et reguleringspliktig tiltak etter Planog bygningslovens 23. Vi vil derfor anbefale at Karlsøy kommune utarbeider en reguleringsplan i dette området. Utover dette har vi ingen merknader Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat av Merknader: Tiltaket er i strid med formålet LNF i kommuneplanens arealdel, og faller inn under 23 i plan- og bygningsloven, som setter krav om utarbeidelse av reguleringsplan for større byggeog anleggstiltak. Det kan gis dispensasjon etter Pbl 7, dersom det foreligger særlige gr unner. Reguleringsplikten antas å være knyttet til om tiltaket i seg selv vil utløse konsekvenser for miljø og samfunn, satt opp mot hensynet til å gi offentligheten adgang til å gjøre sine synspunkter gjeldende. Søknaden legger vekt på tiltaket er besluttet konsekvensutredet etter pbl, og at en reguleringsplanbehandling ikke vil frambringe nye opplysninger, eller avdekke andre konsekvenser enn det som vil fremkommet gjennom konsekvensutredningen. Argumentene kan for så vidt være riktig - faglig sett. Imidlertid er det kommunestyret i egenskap av øverste politiske planmyndighet i kommunen som skal avveie arealinteressene i området, og som derfor må kunne stå fritt til å vurdere konsekvensutredningen og eventuelt overprøve et konsesjonsvedtak. Dette kan bare gjennomføres gjennom reguleringsplanlegging etter pbl. På bakgrunn av dette kan vi ikke se at utarbeidelse av konsekvensutredning og konsesjonsbehandling kan betraktes som særlig grunn for å fravike kravet om utarbeidelse av reguleringsplan, og vil ikke anbefale den omsøkte dispensasjon Reindriftsforvaltningen Troms av : Reindriftsagronomen deler de vurderinger som er gjordt i Driftsutvalgets møte den Sjøl om konsekvensene av tiltaket med vindmølleutbygging blir utredet gjennom konsesjonsbehandlingen, vil behandling av utbyggingsspørsmålet gjennom reguleringsplan gi bedre mulighet for innflytelse og avveiing av de ulike interessene. Side 15 av 15

16 Sak 0029/05 Troms Reindriftssamers Fylkeslag og Norsk reindriftssamers Landsforbund tok så tidlig som i 1998 spørsmålet om følgene av vindkraftutbygging opp med Miljøverndepartementet. I svarbrevet fra MD ble det vist til at departementet tidligere hadde gitt uttrykk for at slike vindmølleparker er tiltak som må omfattes av planleggingen etter bestemmelsene i planog bygningsloven. Dette var forut blitt presisert i brev til alle fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner (datert ).Det heter også i brevet: Dersom reindriftsnæringen blir berørt i slike saker, vil den på vanlig måte bli gitt anledning å medvirke i planprosessen, og komme med merknader til planforslagene.områdestyrene for reindriftssaker og Samisk kulturminneråd har også anledning til å reise innsigelse til planer om vindmølleparker hvor deres interesser blir berørt. Dersom det gis dispensasjon fra plankravet, innebærer det at avgjørelsen om utbygging blir tatt av NVE gjennom energilovens bestemmelser, en avgjørelse som kan påklages til Olje- og energidepartementet. I slike tilfeller er det mye som taler for at det vil være momenter som energibehov, vindressurser, produksjonskostnader m.m. som tillegges vekt. Forholdet til andre berørte interesser vil i mindre grad kunne bli vektlagt. Med reguleringsplan vil det i siste instans være Miljøverndepartementet som tar den endelige avgjørelsen. En slik planprosess tilsier en bedre avveining av de ulike brukerinteresser som blir berørt av tiltaket. Reindriftsagronomen vil på denne bakgrunn gå mot søknaden om dispensasjon fra plankravet for vindkraftverk på Fakken, med tilhørende ledningstrasse Fylkesmannen i Troms av : Vindmølleparken vil være et omfattende naturinngrep: Konsesjonen alene er, etter vårt syn ikke tilstrekkelig for å sikre natur- og miljøverdier. Disse vil best kunne sikres gjennom en reguleringsplan. Vi mener det er flere forhold som taler i mot at det gis dispensasjon fra planog bygningslovens 23. Reguleringsplan kan sikre natur- og miljøhensyn bedre enn konsesjon. Dersom vindmølleparken reguleres, vil man få en reell mulighet til å sikre at natur- og miljøhensyn vektlegges i planleggingen og byggingen av vindparken med tilhørende kraftlinjer. Gjennom reguleringsplanlegging kan en ta hensyn til det som kommer fram av en konsekvensutredning som for eksempel viktige friluftsområder, sårbare arter, naturtyper og landskap etc. Det er også muloig å knytte bestemmelser til de ulike fysiske inngrepene i området slik som veg, skjæringer, fyllinger osv, samt stille helt konkrete krav til hvordan anlegget skal avsluttes, for eksempel: tidsrammer, fjerning av betongfundamenter og vegtrasè, tilsåing osv. Videre kan en også regulere bruken av området og vegene, for eksempel hvilke deler av vegen som skal være åpen for allmenn ferdsel, og hvilke deler av vegen som kun skal være åpen for anleggs- og driftstrafikk. Dersom konsesjonen alene får danne grunnlaget for utbyggingen, er vår erfaring at NVE i praksis ofte gir tiltakshaver stor frihet til å gjøre tilpasninger innenfor planområdet som for eksempel bygge veger og anlegg slik det måtte passe. Vår oppfatning er derfor at natur- og landskapshensyn kan sikres langt bedre gjennom en reguleringsplan. Klart samordningsansvar Ti orientering ble det ikke utarbeidet reguleringsplan for Kvitfjell vindpark i Tromsø kommune. Dette til tross for at Miljøverndepartementet i brev av , uttalte at vindkraftverket på Kvitfjell er reguleringspliktig. Vi vil i denne sammenheng gjøre Side 16 av 16

17 Sak 0029/05 kommunen oppmerksom på at dette etter hvert ble en politisk sak i Miljøverndepartementet, noe som også fremkommer av MD`s brev av Til grunn for departementets vedtak ligger hensynet til den nasjonale målsettingen om utbygging av 3 TWh vindkraft innen 2010, og behov for framdrift i prosjektet. Videre står det følgende: Hovedregelen bør etter Miljøverndepartementets syn være parallell behandling av de 2 regelverk. Dette sikrer berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og privates mulighet til å se saksframleggene etter de 2 regelverk i sammenheng. Parallell behandling er tidsbesparende i forhold til prosesser der behandling etter regelverket er forskjøvet i tid i forhold til hverandre. I brev av fra MD, samt i KU-rundskriv (T-2/2000) kapittel 3.2 står det at konsekvensutredningen skal samordnes med plan- og konsesjonsprosessen for tiltaket. Videre står det i KU-rundskrivets kap 3.2:(Ansvarlig myndighet og plan-/tiltaksmyndighetene har et særlig ansvar for å legge opp til en best mulig samordning av behandlingen. Det er derfor svært viktig at tiltakshaver, i samarbeid med ansvarlig myndighet, allerede i startfasen legger vekt på å klargjøre hvilke tillatelser konsekvensutredningen skal ligge til grunn for, samt at det utformes et samlet opplegg for behandlingen etter de ulike lovverk. Dette er spesielt viktig i saker hor ansvarlig myndighet ikke er planmyndigheten, og tiltaket forutsetter plan etter pbl. Konklusjon: KU-regelverket er tydelig, både mht. hvem som har ansvar for samordning med annet lovverk, og hvilket lovverk som konsekvensutredningsarbeidet skal samordnes med. Vi vil allerede nå signalisere at vi vil gå i mot en eventuell dispensasjon fra regulerinsplikten, og derfor påklage et eventuelt dispensasjonsvedtak Karlsøy kommunes kultur- og oppvekstetat av sier følgende: Ut fra sakas omfang finner utvalget det rimelig at pplankravet opprettholdes. Utvalget forutsetter imidlertid at det utvises nødvendig smidighet i prosessen, slik at forsinkelser blir ungått Karlsøy kommunes landbruksavdeling v/ formannskapet har i møte gjordt følgende vedtak: Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for etablering av vindkraftpark på eiendommen gbnr. 51/1 i Karlsøy kommune med tilhørende ledningstrasè. Vurdering: Etablering av vindkraftverk som nevnt over er et tiltak av en slik størrelsesorden at det utløyser plankrav etter pbl`s 23. Et slikt tiltak vil berøre,og komme i konflikt med bl. a. næringsinteresser-miljø-,fauna-, kultur-, frilufts og ferdselsinteresser, noe innkomne merknader til meldingen, samt uttalelser til dispensasjonssøknaden bekrefter. Naturgitte forhold gjør at flere områder i Karlsøy kommune vil være godt egnet for etablering av vindkraftanlegg. Karlsøy kommune bør derfor ha størst mulig innflytelse og styring med slik etablering. Bygningssjefen er derfor av den oppfatning at man gjennom reguleringsplan har større medvirkning, og kan derfor i større grad bidra til å sikre Næring-, Natur- og miljøverdier m.m.. En reguleringsplan gir kommunen muligheter til å sette vilkår som ikke tas med i en konsesjon etter energiloven. Side 17 av 17

18 Sak 0029/05 Møllerpunkt og internveger er ennå ikke planlagt i detalj, noe som kan gjøres i en reguleringsplan. Det bør også foreligge bestemmelser for avslutningsplan/ansvar. For å kunne gi dispensasjon fra reguleringsplikten som omsøkt, må det foreligge særlige grunner, jf.pbl`s 7. Uttrykket særlige grunner må sees i forhold til de offentlige hensyn som skal ivaretas gjennom plan- og bygningslovgivningen, og spesielt hensynet til en forsvarlig og fornuftig areal- og ressursdisponering. Den enkelte dispensasjonssak må undergis en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken. Ut fra innkomne uttalelser,samt en totalvurdering av saken finner bygningssjen at det ikke foreligger nødvendig overvekt av grunner som taler for at dispensasjon kan innvilges. Vedlegg: Søknad om dispensasjon Kartutsnitt Side 18 av 18

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 4/30/2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: VANNØY SERVICEBYGG Møtedato: 16.09.2005 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ "SLETTMOBAKKEN" TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ SLETTMOBAKKEN TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: SKOGSTRAND CAMPING STAKKVIK Møtedato: 24.09.2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000/6037 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 30.04.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 25.09.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 30.05.2008 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2009 66824/2009 2009/4351 124/104 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/26 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/162 Planutvalget 15.12.2009

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte - gbnr 53/26, 7288 Soknedal - søker Arvid Dahl

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte - gbnr 53/26, 7288 Soknedal - søker Arvid Dahl Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2013/3403-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Saksmappe: 2008/4469-12 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Klage på vedtak i sak 52/08 ang oppføring av vindmålemast på Aunkrona fra Reindriftsforvaltningen

Detaljer

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato. Fra kl. 9. februar 2007

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato. Fra kl. 9. februar 2007 Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato Fra kl. 9. februar 27 Motebok Til kl. Blad i av 6 Tilstede Då møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende Kjell Nyberg

Detaljer

Karlsøy kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0093/07 07/00392 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I DRIFTSUTVALGET

Karlsøy kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0093/07 07/00392 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I DRIFTSUTVALGET Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Arkivsaknr: 2015/475 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA LEIF KRISTENSEN OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET FOR FRADELING AV TILLEGGSTOMT TIL HYTTETOMT, OTERSTRANDA

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 253/1 Arkivsaksnr: 2015/9423-12 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/16 28.09.2016 Komite plan 116/16 26.10.2016 253/1 Klefsaas østre

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Else-Margrethe Sletten Slettenvegen 19, 5258 BLOMSTERDALEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200816498/13 BBY 5351 09.09.2009 BYSAKBEH AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Sak 27/06 SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm Arkiv: GNR 131/1,2 Arkivsaksnr.: 05/390 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 113/1 Arkivsaksnr: 2011/4088-3 Saksbehandler: Ingrid Davidsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Dispensasjon fra kommunedelplan, Stjørdal tettsted - fradeling

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAVSTEIN VESTRE, GNR 96 BNR 20, GOLFANLEGG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/01331 Saksbehandler: Kirsti Rusten Antonsen/ Lise Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Saksmappe: 2007/1702-11 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Klage på vedtak i sak 28/07 ang oppføring av vindmålemast på Rørvassheia fra Reindriftsforvaltningen

Detaljer

Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven

Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått sammen for å lage

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/751 Klageadgang: Ja FRADELING HYTTE- OG NAUSTTOMTER FRA 44/10. DISPENSASJON FRA PLAN Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL Arkivsaksnr.: 11/288-14 Arkivnr.: GNR 115/6 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV 30.8.2011 STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 201001945 : O: : 101-135 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 20.10.10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM TEKNISK ETAT Møtedato: 22.10.2004 Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen Faste medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK ADMNSTRATVT VEDTAK FAUSKE KOMMUNE 09/6040 Arkiv JouralpostD: sakd: 09/464 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA Karlsøy kommune Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/86 Klageadgang: Nei FRADELING/DISP FRA KOMMUNEDELPLAN 12/157 Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN 12/157 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15.

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Side 2 Møteinnkalling og saksliste utsendt 26.02.2015 ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Utvalget dro på befaring i forbindelse med behandling

Detaljer