Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / eller på e-post Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Toril S. Lundberg bysekretær Side1

2 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/115 Godkjenning av protokoll fra møte /2043 PS 13/116 Toppidrettsveka /2196 PS 13/117 Gnr 137 bnr Innløsning av eiendom 2013/1669 PS 13/118 Investeringsbudsjett Justeringer 2012/2047 PS 13/ mai oppnevning av komité 2013/2467 PS 13/120 Kristiansund 275 år oppretting av jubileumskomité 2013/2536 PS 13/121 REFERATSAKER Oppretting av lokal komité for markering grunnlovsjubileet /2535 RS 13/17 Utviklingen i pensjonskostnader - brev til KS 2013/2468 RS 13/18 RS 13/19 NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal oversending/oppfølging Bekymringsmelding frå Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal til Styret for Helse Midt Norge om spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal 2013/ /835 RS 13/20 Havnerådsmøte 6. desember kl /22 RS 13/21 RS 13/22 RS 13/23 Valgmøte utsendinger til KLPs generalforsamling Søknad om tilskudd til Norges Ungdomslags landsrådsmøte Vedtak 13/30 gjort i styremøte i KS M&R / / /2468 Side2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Toril Skram Lundberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Denne saken gjelder godkjenning av protokoll fra forrige formannskapsmøte. Det vises til overnevnte protokoll. Rådmannens vurdering Rådmannen rår til at protokollen godkjennes. Just Ingebrigtsen rådmann Toril S. Lundberg bysekretær Side3

4 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne Storfold Elde Medlem AP Kirsti Dyrnes Medlem AP Kjell Neergaard Medlem AP Anne Elisabeth Nilssen Medlem AP Ragnhild Helseth Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Sidsel Sæterøy Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Sven Erik Olsen Line Hatmosø Hoem AP Bernhard Lillevik Rita Høgseth KRF Anton Monge Andreas Sandvik (PS 13/112) Roger A. Kjøl H Merknader - Kjell Neergaard (Ap) var inhabil i PS 13/110 Forslag om opprettelse av velferd- /NAVombud som pilotprosjekt i Kristiansund kommune. Ingen vara stilte for han i nevnte sak. - Ragnhild Helseth (V) var inhabil i PS 13/112 Ny stadion for KBK - Kommunal deltakelse i realisering. Andreas Sandvik stilte for henne i nevnte sak. - Pga. oppmøte av mange tilhørere fra Frei ungdomsskole besluttet ordføreren å flytte PS 13/113 og PS 13/114 til først på sakslisten. Fra administrasjonen møtte: Navn Just Ingebrigtsen Per Sverre Ersvik Christine Reiten Stilling Rådmann Økonomisjef Kommunalsjef/referent Side4

5 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/107 Godkjenning av protokoll fra møte /2043 PS 13/108 Utvikling av næringsarealer ved Pilotveien 2013/2455 PS 13/109 PS 13/110 PS 13/111 PS 13/112 Forslag til avtale med Løkkemyra handelspark AS om makeskifte av grunnareal Forslag om opprettelse av velferd-/navombud som pilotprosjekt i Kristiansund kommune Høring - lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Ny stadion for KBK - Kommunal deltakelse i realisering 2010/ / / /2379 PS 13/113 Betalingssatser /2454 PS 13/114 Budsjett 2014 / Økonomiplan /2454 RS 13/13 Nyhetsbrev fra KS ( ) 2013/2468 RS 13/14 RS 13/15 RS 13/16 Grunnlovsjubileet i Vedtak i fylkesmøte i KS M&R Oppnevning av politisk foreslåtte og andre eieroppnevnte repr. til styrene i helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF Høring forslag til læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift 2013/ / /637 PS 13/107 Godkjenning av protokoll fra møte /2043 Behandling i Formannskapet I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Protokoll fra møte godkjennes PS 13/108 Utvikling av næringsarealer ved Pilotveien 2013/2455 Behandling i Formannskapet Side5

6 Sidsel Sæterøy fremmet følgende alternative forslag på vegne av FrP, H, KrF og V: 1. Kristiansund kommune sin tomt på industriveien Pilotveien legges ut for salg etter gjeldende retningslinjer for salg av kommunal eiendom. 2. Rådmannen bes forsterke arbeidet med å legge til rette for nye arealer for næringsutvikling, jfr. fremtidige næringsområder som er angitt i kommuneplanens arealdel. Forslaget fikk 5 mot 6 stemmer og falt. I samsvar med rådmannens innstilling vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Kristiansund kommune etablerer Pilotveien næringspark AS sammen med Finansgruppen Eiendom 50 AS. 2. Pilotveien næringspark AS skal eies med 50 % hver av Kristiansund kommune og Finansgruppen Eiendom 50 AS. 3. Aksjekapitalen etableres ved at Kristiansund kommune og Finansgruppen Eiendom 50 AS skyter inn sine eiendommer ved Pilotveien som tingsinnskudd. Eventuell verdiforskjell mellom eiendommene, som verdsettes ved bruk av to uavhengige takstmenn, utlignes ved arealavgrensing eller kontantinnbetaling til selskapet. 4. Pilotveien eiendom AS sitt formål skal være salg, utvikling, forvaltning og drift av fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper. Selskapet skal drive på markedsmessige vilkår med avkastningskrav som er gjengs i bransjen. 5. Kristiansund kommune oppnevner 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer; a. Styremedlem Nora Korsnes Wårle, Varamedlem Bjørn Eeg b. Styremedlem Per Sverre Ersvik,Varamedlem Jan Sevaldsen PS 13/109 FORSLAG TIL AVTALE MED LØKKEMYRA HANDELSPARK AS OM MAKESKIFTE AV GRUNNAREAL. 2010/2125 Behandling i Formannskapet I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Formannskapet godkjenner forslaget til avtale med Løkkemyra Handelspark AS om makeskifte av grunnarealer Side6

7 PS 13/110 Forslag om opprettelse av et velferd/navombud som et pilotprosjekt i Kristiansund kommune 2013/2276 Behandling i Formannskapet Kjell Neergaard er leder i NAV og ba om å få sin habilitet vurdert. Neergaard ble erklært inhabil av et enstemmig formannskap og fratrådte under saken. Ingen vara tiltrådte. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Formannskapet gir rådmannen og brukerutvalget ved NAV adgang til å søke sentrale myndigheter om å utprøve et pilotprosjekt med et velferd/nav-ombud i Kristiansund; i partnerskap med Pasient og brukerombudet (POBO) i Møre og Romsdal. PS 13/111 Høring - lovfesting av medvirkningsordning for ungdom 2013/1847 Behandling i Formannskapet I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Formannskapet slutter seg til ungdomsrådets høringssvar i saken. PS 13/112 Ny stadion for KBK - Kommunal deltakelse i realisering 2013/2379 Behandling i Formannskapet Ragnhild Helseths familie har eiendomsinteresser i området og ba om å få sin habilitet vurdert. Helseth ble erklært inhabil av et enstemmig Formannskap og fratrådte. Vara Andreas Sandvik tiltrådte formannskapet. Sidsel Sæterøy fremmet, på vegne av Høyre, forslag om å utsette behandlingen av rådmannens innstilling punkt 5-6. Det ble stemt over rådmannens innstilling punkt 1 4 som ble enstemmig vedtatt. Side7

8 Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling punkt 5 6 opp mot Sidsel Sæterøys forslag. Rådmannens innstilling punkt 5 6 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. I samsvar med rådmannens innstilling vedtok formannskapet å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Vedtak 1. Kristiansund kommune går inn i Kristiansund Stadion AS med en aksjekapital på 14 mill. kroner fordelt på A-aksjer og B-aksjer. Aksjekjøpet finansieres i investeringsbudsjettet ved inntekter fra momskompensasjon. 2. Kristiansund kommune ruster opp og legger kunstgress på sin bane ved KFKanlegget innenfor en kostnadsramme på 5 mill kroner. Rådmannen får fullmakt til å inngå en ny avtale med KFK som regulerer disposisjonsrett, drifts- og vedlikeholdsansvar og eventuelle økonomiske forpliktelser. 3. Det foretas økt låneopptak i 2013 med 19 mill. kroner for å fullfinansiere investeringsbudsjettet. 4. Eventuelle gjenstående midler etter at kommunen har rustet opp sin gressbane, inkl momskompensasjon og spillemidler, benyttes til aksjekjøp i Kristiansund Stadion AS for videreutvikling av anlegget. 5. Når disse prosessene er gjennomført selger Kristiansund kommune Kunstgressbanen (Idrett). Inntil ¼-del av anlegget vurderes holdt igjen til utvikling av et kommunalt nærmiljøanlegg. 6. Midlene fra salg av Idrett benyttes til oppgradering og videreutvikling av Atlanten idrettspark og Folkeparken-området, herunder kunstisbanen og Atlanten stadion. PS 13/113 Betalingssatser /2454 Behandling i Formannskapet Åge Austheim fremmet følgende alternative forslag på vegne av FrP, H og KrF: SVARF-kapittelet Justeres gjennomgående slik at økningen i de kommunale selvkostkapitlene øker 10 % mindre. Avgiftsøkningene vil dermed bli slik: Vann: 4,8 %, avløp 23,5 % og renovasjon 16,5 %. Investeringsbudsjett justeres ned 10 % som en konsekvens. Et enstemmig formannskap ba rådmannen utrede muligheten og konsekvensene i forslaget over. I samsvar med rådmannens innstilling, og overnevnte forslag, vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 2. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-2140 fra KRD. Side8

9 3. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. 4. Rådmannen utreder muligheten for en gjennomgående justering der de kommunale selvkostkapitlene øker 10 % mindre en foreslått. PS 13/114 Budsjett 2014 / Økonomiplan /2454 Behandling i Formannskapet Åge Austheim fremmet følgende forslag på vegne av FrP, H og KrF under innstillingens punkt 3: Drift: Eiendomsskatten økes ikke i økonomiplanperioden. Dette balanseres mot økt salg av eiendom/aksjer og årlig omstilling i organisasjonen på 3 prosent fra Egen sak om hvilke eiendommer/aksjer som kan selges legges frem i Investering: SVARF-kapittelet justeres gjennomgående slik at økningen i de kommunale selvkostavgiftene økes 10 prosent mindre. Avgiftsøkningene vil dermed bli slik: Vann: 4,8% Avløp: 23,5% Renovasjon: 16,5% Som en konsekvens justeres betalingssatser og investeringsbudsjett ned 10 % Forslaget fikk 4 stemmer mot 7 stemmer og falt. Ragnhild Helseth fremmet på vegne av Venstre følgende verbalforslag: Tempoveien 23 Bystyret bes forelagt sak om konkurranseutsetting av tjenestene for drift av nye sykehjemsplasser i Tempoveien 23 som planlegges igangsatt fra Forslaget fikk 5 stemmer mot 6 stemmer og falt I samsvar med rådmannens innstilling vedtok formannskapet å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med 3,70 i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Side9

10 Det tas opp lån i Husbanken med inntil 50 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 mill. kroner, som gjøres opp innen Budsjettvedtak * Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan * Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan * Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan * Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,1 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i REFERATSAKER RS 13/13 Nyhetsbrev fra KS ( ) 2013/2468 RS 13/14 Grunnlovsjubileet i Vedtak i fylkesmøte i KS M&R 2013/2468 RS 13/15 Oppnevning av politisk foreslåtte og andre eieroppnevnte repr. til styrene i helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF 2008/835 RS 13/16 Høring forslag til læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift 2010/637 Sakene ble referert Formannskapet, Kjell Neergaard Per Kristian Øyen ordfører Åge Austheim Christine Reitan Kommunalsjef/referent Side10

11 Arkiv: 243 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Georg Hammer Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 13/ Formannskapet 13/ Toppidrettsveka 2014 Vedlegg 1 Søknad Toppidrettsveka Kristiansund Idrettsråds uttalelse Rådmannen ber hovedutvalg for skole, barnehage og kultur legge saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune avslår søknad om økonomisk støtte til Toppidrettsveka 2014 fra Norway Events AS. Kristiansund kommune er som tidligere år innstilt på å bidra med praktisk tilrettelegging ved bruk av rådhuset og teknisk bistand. Behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, å legge saken fram for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Kristiansund kommune avslår søknad om økonomisk støtte til Toppidrettsveka 2014 fra Norway Events AS. Kristiansund kommune er som tidligere år innstilt på å bidra med praktisk tilrettelegging ved bruk av rådhuset og teknisk bistand. Side11

12 Saksopplysninger Denne saken gjelder Norway Events AS søknad om kommunal støtte på kr til Toppidrettsveka 2014 og tilgang til Kristiansund rådhus samt teknisk materiell som tidligere år. Toppidrettsveka har siden 2008 mottatt støtte fra både Aure og Kristiansund kommune. Den samlede tilskuddssummen Kristiansund kommune har bidratt med over flere år er på kr samt omfattende teknisk tilrettelegging. Aure og Kristiansund kommune mottok i 2012 en likelydende søknad om økonomisk støtte til Toppidrettsveka I den forbindelse avholdt politisk ledelse og kultur- og næringsenheten i Kristiansund sammen med Aure kommune et evalueringsmøte høsten 2012, der eventuell fremtidig økonomisk støtte til arrangementet ble diskutert. Kristiansund kommune avslo søknad om økonomisk støtte til Toppidrettsveka Kristiansund Idrettsråd behandlet vedlagte søknad i styremøte , og uttalelse om kommunal støtte til Toppidrettsveka 2014 følger som vedlegg til saken. Rådmannens vurdering I utgangspunktet var overføringene til Toppidrettsveka fra starten av ment som en oppstartstøtte. Norway Events AS uttrykte et behov for en støtte fra kommunene i en oppstartsfase for å kunne etablere arrangementet som et fast årlig arrangement. I budsjettmøtet høsten 2012 ble det signalisert fra bystyret at 2012 var siste året Kristiansund kommune ga Toppidrettsveka direkte økonomisk støtte til arrangementet. Det ble da heller ikke lagt inn noe beløp i budsjettet for Formannskapet har også vært tydelige på at formannskapets reserverte tilleggsbevilgningspost ikke skal brukes til å yte denne typen tilskudd. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Arkiv: 137/182 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Tone Monsen Aarø Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret Gnr 137 bnr Innløsning av eiendom Vedlegg: Kart Krav om innløsning av Skriv fra advokat Grande til Fossen Beskrivelse av arealets størrelse Epost korrespondanse/forhandlinger med Fossen Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune innløser gnr 137 bnr 182 teig 1 i sin helhet for kroner Kjøpesummen finansieres ved bruk av investeringsfond. Saksopplysninger Denne saken gjelder Denne saken gjelder Mari og Robert Fossen krav av om rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven av 1985 (pbl85) 42. Kravet ble satt fram på grunn av endring av eiendommens status til delt boligformål og friområde i Reguleringsplan for Rensvik øst del 1, stadfestet Ved behandlingen av Reguleringsplan for Rensvik øst del 1, ble det av Fylkesmannen i Møre og Romsdal anmodet om at det måtte avsettes mer areal til friområde/ fellesområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser i sitt vedtak til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og krevde at mer areal måtte avsettes til friområde/fellesareal for å få godkjent reguleringsplanen. Fylkesmannen godkjente at gnr 137 bnr 182, teig som i arealplanen var avsatt til boligformål, ble regulert slik at 1/3 av tomten ble avsatt til offentlig friområdet og 1/3 ble avsatt til boligformål. Kommunen har i oversendelse til fylkesmannen opplyst at de ser at dette arealet som et potensial for utvidelse av friareal og småbarnslekeplass. Arealet er relativt flatt og egnet til formålet. Kommunen opplyste den gang at det ikke er annet ubebygd areal innenfor dette planområdet. Reguleringsplanen ble stadfestet Side16

17 Gnr 137 bnr 182 består av to teiger. Teig 2 er en adkomstvei til boliger og barnehage vest for Skolevegen 48A se vedlagte kart. Arealet er 633,5 m². Denne er ikke omfattet av krav om innløsning. Teig 1 er en tomt liggende mellom Skolevegen 48A og 48B og har et areal på til sammen 1375,5 m². Av dette er ca 900 m² regulert til friområde og ca 475 m² til boligformål. Den delen av eiendommen som er regulert til boligformål er smal, lang og kan ikke på selvstendig grunnlag utnyttes på en regningssvarende måte. Etter at det ble framsatt krav om innløsning, ble det av Frei kommune innledet forhandlinger med grunneier om pris. Advokat Grande og direktoratet for Naturforvaltning har tidligere vært inne i denne saken. Advokat Grande har på vegne av kommunen hatt befatning med saken og skriver i brev av at området er å betrakte som et internt friområde, og må dermed erstattes etter tomteverdi. Det finnes korrespondanse mellom kommunen v/aud Stølen, adv. Grande og Fossen fra Den ble det under forhandlingene antydet fra Fossen at tomten hadde en verdi på kroner , og krevde kroner for arealet. Kommunen mente på sin side at kroner var normal tomtepris. Det fremgår av dokumentene at kommunen vil avholde takst for å finne riktig verdi på tomten. Administrasjonen kan ikke finne dokumentasjon på at dette ble gjort den gangen. Det synes som at saken har stoppet opp i forbindelse med kommunesammenslåingen. Sakens juridiske side Krav om innløsning skal i dette tilfelle behandles etter plan- og bygningsloven av 1985 (pbl85) 42 som omhandler grunneiers rett til å kreve innløsning. Hovedregelen er at dersom en reguleringsplan medfører at kommunen har rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i dens helhet, kan grunneier kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder grunn som i planen er avsatt til formål nevnt i lovens 25 nr. 3, 4, 7 og 8 (trafikkområde, friområder, fellesområder og fornyelsesområder). Pbl punktum utvider innløsningsretten og sier at hele eiendommen kan kreves innløst dersom en ekspropriasjon vil utløser at resteiendommen ikke kan utnyttes på en regningssvarende måte. Frist for å kreve innløsning er tre år fra reguleringsplanen ble kunngjort, jf. pbl ledd. Når det gjelder selve beregningen av hva kommunen må betale for tomten, krever Grunnloven 105 fuld erstatning. Etter ekspropriasjonserstatningslova (orvl.) 4 og 5 er hovedregelen at det er den påregnelige bruken/utnyttelsen av eiendommen som skal erstattes. For å fastslå den påregnelige bruken/utnyttelsen av eiendommen må en se hen til vedtatt reguleringsplan for området. Når det gjelder spørsmålet om reguleringsplanens betydning for erstatningsfastsettelsen, er det etter fast og langvarig rettspraksis som utgangspunkt avgjørende hvilket formål arealet er regulert til. Gjeldende reguleringsplan er med andre ord som hovedregel bindende for verdsettelsen, jfr. Rt s. 521 Lena-dommen. Fra hovedregelen har det gjennom rettspraksis blitt utviklet ett unntak som har gått under betegnelsen parkprinsippet. Betegnelsen har sammenheng med at nettopp regulering av enkeltarealer innenfor et utbyggingsområde til park, vei, plass m.m. inngår som nødvendige forutsetninger for en samlet utbygging. Slike arealer tjener de særlige behov som beboerne i selve utbyggingsfeltet har. En vil i slike tilfeller anse dette som et internt friområde som skal tjene de særlige behov som beboerne i selve utbyggingsfeltet måtte ha. Om et slikt internt friområde uttrykte Høyesterett i Gommerud-dommen (Rt s. 700): Side17

18 Det avgjørende må være om et areal må sies å være trukket inn i utbyggingen for å tilfredsstille de særlige behov som beboerne i selve utbyggingsfeltet måtte ha Det vanlige er i slike tilfeller at man ser bort fra at nettopp disse arealene (friområdene) er gjort ubebyggelige og verdsetter arealene innenfor reguleringsplanen etter en ens tomtepris en strøkpris for bebyggelig og ubebyggelig grunn. Dette vil være en utjevnet pris en pris som ligger klart lavere enn verdien av en enkel byggeklar tomt. Det den enkelte får erstattet er en utjevnet pris for området. Dette er naturlig i de tilfeller der disse friområdene blir tatt med under planleggingen av utbyggingsområdet og likhets- og rimelighetshensyn begrunner hvorfor det bør utmåles en utjevnet erstatning for ikke å gjøre forskjell på grunneierne. Situasjonen blir noe annerledes når et område gradvis blir utbygget og en eiendom blir omregulert til friområde lenge etter at området i utgangspunktet er ferdig utbygd. Til slike tilfeller har Høyesterett i Rt 1998 s.1025 Son-dommen uttalte at at det er vanskelig å se at det likhetsprinsipp som ligger til grunn for utviklingen av en utjevnet strøkpriserstatning i større eller nyere utbyggingsområder, gjør seg gjeldende i dette tilfellet. Rådmannens vurdering 1. Vurdering av vilkår for innløsning Krav om innløsning må fremsettes innen tre år fra reguleringsplanen ble kunngjort, jf pbl ledd. Fossen framsatte sitt krav den Dette er ett år etter at planen ble kunngjort og dette vilkåret er oppfylt. Hovedregelen er at det kun er ubebygd eiendom i sin helhet og grunn som er avsatt til formål som nevnt i 25 nr. 3, 4, 7 og 8 (trafikkområde, friområder, fellesområder og fornyelsesområder) som kan kreves innløst. Eiendommen til Fossen er regulert til både bolig og friområde. Den største delen av eiendommen er reguler til friområde og er regulert til et formål som grunneier kan kreve innløst. Det er kun en mindre smal del som er regulert til bolig og faller utenfor formål som kan kreves innløst. Det framgår imidlertid av pbl ledd 2. punktum at hele eiendommen kan kreves innløst dersom resterende del ikke kan utnyttes på en regningssvarende måte. Rådmannen ser det slik at den delen av eiendommen som her er regulert til boligformål er smal og lang. Den er ikke utnyttbar på selvstendig grunnlag til boligformål. Vilkårene for å innløse hele eiendommen er oppfylt etter pbl og 2. ledd. Fossen har på bakgrunn av dette krav på å få tomten innløst av kommunen. 2. Til hvilken verdi skal tomten erstattes Det aktuelle arealet ble avsatt til friområde etter at fylkemannen i Møre og Romsdal ved behandling av reguleringsplanen som ble vedtatt , mente det var avsatt for lite areal til friområde innenfor planområdet. Formålet med å regulere akkurat denne eiendommen om til friområde var å sikre at det innenfor området for reguleringsplanen ble avsatt tilstrekkelig friområdeareal for eksisterende og fremtidige beboere i planområdet. Dette framgår av kommunens begrunnelse for nettopp å omregulere dette området. Det må derfor i denne saken legges til grunn at den aktuelle tomten er et såkalt internt friområde som i Gommerud-dommen jf. ovenfor. Kommunen har også i sin tidligere behandling av saken erkjent at det er tomteverdi som er den verdi kommunen skal erstatte i dette tilfellet. Det ble åpnet forhandlinger med familien Fossen om innløsningen av tomten om pris med dette som utgangspunkt. Side18

19 Når et areal skal erstattes etter det såkalte parkprinsippet eller strøkprinsippet er det snakk om områder innen for et utbyggingsområde som verdsettes etter en utjevnet pris for området sett under ett. Typetilfellet er når et område reguleres til bebyggelse, men i visse blir det avsatt områder til veier, gater lekeplasser m.v. I dette tilfellet er imidlertid området ferdig utbygget og vi har en situasjon som er lik den vi hadde i den nevnte Son-dommen ovenfor. Det er derfor vanskelig å se at det likhetsprinsipp som ligger til grunn for utviklingen av en utjevnet strøkpriserstatning i større eller nyere utbyggingsområder, gjør seg gjeldende her. Rådmannen mener derfor at det ikke skal være en utjevnet pris som erstattes, men reel tomteverdi. Ved sin henvendelse til kommunen vedrørende denne saken den opplyser Inge Fossen på vegne av sine foreldre at verdien av tomten i dag forventes å være på kroner Fossen har innhentet takst fra Ulseth og Flatseth Eiendomsmegling AS datert som setter denne taksten. Rådmannen finner med hjemmel i pbl85 42 at vilkårene for å innløse gnr 137 bnr 182 er oppfylt. Arealet innløses etter tomtepris som av megler er satt til kroner Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Avsatt friområde/fellesområde vil være positivt for utvikling av nærmiljøet i området. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side19

20 Side 20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Krav om innløsning av eiendom 137/182 t3ma,9-( [/- Eiendommen, gnr 137/182, er regulert til delvis friområde og delvis boligområde ( ) Viser til grunneiers krav til innløsning som er regulert i Plan- og bygningsloven av Av Pbl. 442 framgår det videre at dersom rett til ekspropriasjon av friområdet på eiendommen utløser at resteiendommen ikke kan utnyttes, kan det kreves at hele eiendommen innløses Med bakgrunn i dette ble det i brev av framsatt krav om at eiendommen 137/182 innløses. Dette har ikke funnet sted, og kravet sendes av den grunn inn på nytt, denne gangen med ny takst. Forventet markedsverdi på tomtens areal, som boligtomt, i dag ventes å være kroner som nå er kravet ovenfor kommunen (se vedlegg). Med hilsen Mari og Robert Fossen Rensvik 21/ Side27

28 MEGLERTAKST UlsethaFladseth EIENDOMSMEGLING AS Inge Fossen Skolevegen Frei Kristiansund, Tomt Skolevegen gnr. 137, bnr. 182 i Kristiansund kommune Tomt: ca 1300 kvm - Eiertomt Fasiliteter: Råtomt på ca ,- kvm. Ifølge eier er tomten godkjent til boligtomt. Megler forutsetter at dette er riktig for oppgitte prisvurdering Me lers risvurderin : Kr Vurderingen er gitt etter beste skjønn og overbevisning og er gjort med bakgrunn i befaring av eiendommen. Eiendommens grunnboksblad samt reguleringsforhold er ikke undersøkt av megler og disse kan ha opplysninger som kan påvirke boligens verdi. Med vennlig h' U - jd Eiendomsmegiing AS Bug e EF / Partner Mobiltelefon: Besøksadresse: Storgata 9, 6509 Kristiansund N. Postboks 148, 6501 Kristiansund N. Telefon jobb/fax: (01) Mail: es en ufme lin.no Ulseth & Fladseth Eiendomsmegling AS Adresse: Storgata 9, postboks 148, 6501 Kristiansund. Telefon Telefax: C) F-mnil nn lntpniptt www ufmr.olind nr, flro nr Side28

29 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Bystyret Investeringsbudsjett Justeringer Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Bystyret vedtar justeringer i investeringsbudsjettet for 2013, slik disse framkommer i saken. Bystyret vedtar videre å foreta et låneopptak på 19 mill. kroner som avdras i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Saksopplysninger Denne saken gjelder justering av kommunens investeringsbudsjett for Den samlede avstemming og gjennomgang av investeringsbudsjettet vil som for tidligere år bli foretatt i forbindelse med regnskapsavleggelsen. I denne saken foreslås det å foreta justeringer som må gjøres i investeringsbudsjettet for Konkret gjelder dette to tiltak; PS 13/67 Kjøp av næringsareal Bolgneset PS 13/112 Ny stadion KBK Kommunal deltakelse i realisering PS 13/67 Kjøp av næringsareal Bolgneset I PS 13/67 den ble det vedtatt at Kristiansund kommune kjøper eiendommen gnr 138 bnr 44 og deler av eiendommen gnr 138 bnr 26. Det ble vedtatt at kjøpet skulle dekkes ved avsatte investeringsmidler i budsjettet for 2013 på kr 8 millioner. Resterende beløp på kr 1,5 millioner skulle innarbeides ved rullering av investeringsbudsjettet. Den totale kjøpesummen inkl omkostninger ble kr Det anbefales at kr dekkes inn ved å redusere budsjett til grunnerverv boligområder. Grunnerverv av boligområder har ikke hatt forventet framdrift i 2013, og midlene er ikke benyttet. Ved behov kan det være aktuelt å justere midlene tilbake fra næring til boligområder i Side29

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag NIVI Rapport 2013:2 Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat 2013- i samarbeid med KS Sør-Trøndelag og kommunene Av Geir Vinsand

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer