Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november Vår ref.: 2012/218

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218"

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Campus Hamar, rom 114 Biohus Tid: kl 9 17 (ca). Dagsorden: Styremøtet starter med behandling av ordinære styresaker, slik det fremgår av den vedlagte sakslisten. Deretter avholder styret et lukket styreseminar. Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. HS 2012/75 HS 2012/76 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2012/77 Opptaksrapport 2012 HS 2012/78 HS 2012/79 HS 2012/80 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Etablering av femårig lektorutdanning Etablering av controllerutdanning - 60 studiepoeng videreutdanning Etablering av BA i eiendomsmegling HS 2012/81 Studieprogram HS 2012/82 Jordbruksutdanningene ved Høgskolen i Hedmark i et perspektiv HS 2012/83 Foreløpig budsjettutkast 2013 HS 2012/84 Avdeling Rena - vurdering av økonomi HS 2012/85 Regnskap 2.tertial 2012 HS 2012/86 HS 2012/87 Eventuelt Orienteringer Statusrapport fra prosjekt innen studie- og forskningsadministrasjon Brev fra Fjellregionen regionråd Sak RF 2012/8 opprykk til dosent Rapport fra beredskapsøvelse

3

4 HS 2012/75 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2012/76 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

5 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /394 Simon Willy Bringeland Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/77 Høgskolestyret Opptaksrapport 2012 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar årets opptaksrapport til orientering. Saksframstilling Styret er tidligere orientert om opptaket i HS 2012/41 Arbeidet med årets opptak fordeling av nye plasser (søkertall, trekking av studier og fordeling av nye studieplasser), og HS 2012/51 Orientering om årets studentopptak. I HS 2012/51 fikk styret blant annet en orientering om det foreløpige resultatet i årets opptak, dvs status ved studiestart i august. Høgskolens endelige resultat og offisielle møttall har sitt grunnlag i antall nye studenter som per 1.10 har betalt semesteravgift og som er registrert som aktive studenter. Disse endelige møttallene rapporteres til departementet og inngår i nasjonal opptaksstatistikk når det gjelder høgskolens studier som inngår i det nasjonale opptaket (NOM). I tillegg inngår endelige møttall for både nasjonalt- og lokalt opptak i rapportering til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning). Nedenfor fremkommer høgskolens samlede studenttall inkludert nye studenter høsten 2012 (pr 1/10), og tilsvarende tall for Antall registrerte studenter ved Høgskolen i Hedmark: Endring Ant. pers h.ekv Ant. pers h.ekv (h.ekv) Studenter, bevilgningsfinansierte , , ,0 Studenter, eksternt finansierte (BOA) , , ,9 Studenter, totalt , , ,9 Kilde: DBH

6 Som vi ser av tabellen, har høgskolen totalt studenter høsten 2012 (omregnet til heltidsekvivalenter er tallet 5637,6). Det samlede studenttall har økt med 540 heltidsekvivalenter fra 2011, fordelt med 284 flere heltidsekvivalenter ved studier som er finansiert over statsbudsjettet (bevilgningsfinansierte), og 256 flere heltidsekvivalenter ved studier som er finansiert på andre måter (eksternfinansierte). I årets opptak lyste høgskolen ut studieplasser (oppgitt i heltidsekvivalenter), og per viser de endelige resultattallene nye registrerte studenter (omregnet til heltidsekvivalenter). I årets opptaksrapport, som finnes som vedlegg til denne styresaken, belyses disse resultattallene og andre relevante tall for høgskolens nasjonale opptak (NOM) og for det lokale opptaket (LOK). I det nasjonale opptaket inngår grunnutdanninger (bachelor- og årsstudier), mens opptaket til videreutdanninger og masterstudier (og noen grunnutdanninger) foretas i lokalt opptak. Rapporten er en komplett samling av relevant tallmateriale inkludert kommentarer og vurderinger, for hele opptaksperioden fra søkertall til resultattall for alle utlyste bevilgningsfinansierte studietilbud. Rapporten legges fram til orientering for høgskolestyret. Samtidig har den en nyttig funksjon til høgskolens interne bruk som en statistikksamling for det tallmaterialet som er utarbeidet til ulike tidspunkt gjennom opptaksperioden, og som referansepunkt for arbeid med kommende års utlysninger, markedsføring, søkertall og som erfaringstall for ulike beslutninger og strategiske valg som tas i senere opptak. Nedenfor gis en kort oppsummering av noen sentrale søker- og resultattall hentet fra Opptaksrapporten. Søkertall På landsbasis gikk søkertallene pr april opp med 6 %. Økningen skyldes i hovedsak større ungdomskull. Svært mange institusjoner (39 av 47) opplevde økte søkertall. Høgskolen i Hedmark var en av de institusjonene som opplevde aller størst prosentvis økning i søkertallene i år, med en økning på 26 %. Spesielt gledelig var det at økningen kom svært mange studier til del og gav økning ved alle avdelinger. Økningen var aller størst ved avdelingen på Rena (ØLR) Målt i antall primærsøkere har HH landets sjette beste søkertall blant høgskolene. Høgskolen opplevde også rekordmange søkere til studier i lokalt opptak, med en økning på 21,5 % i forhold til i fjor (pr 1.mars). Størst utslag gir økning i søkerinteressen til studier ved avdelingene på Hamar (LUNA) og Elverum (FH). Når søkertall for NOM-opptaket foreligger i april, benyttes ofte antall søkere pr studieplass som en indikator på hvor sannsynlig det er at studieplassene vil fylles. Generelt vil 2 søkere til hver studieplass gi en trygg garanti for dette. Nasjonalt var det 2,29 søkere til hver studieplass i år, mens HH hadde 1,96 søkere pr. studieplass. Dette er en betydelig styrking av høgskolens tall. I det lokale opptaket hadde høgskolen hele 2,6 søkere pr plass.

7 Av det totale antallet søkere til høyere utdanning blir i underkant av halvparten studenter. Dette gjelder både på landsbasis og for høgskolen. Høgskolen rekrutterer flest søkere fra Hedmark og Oppland. Deretter fra Akershus og Oslo (gjelder NOM-opptaket). Resultattall Nasjonalt opptak (NOM) Samlet har HH fylt studieplassene i NOM med en overdekning på 178 studenter (13,5 %). 89 % er ordinære søkere, hvorav 84 % fikk tilbud om plass i hovedopptaket og 5 % i suppleringsopptak fra venteliste. De øvrige nye studentene (11 %) er rekruttert via restetorgordningen. Restetorget er en viktig rekrutteringskanal, og høgskolen ville ikke ha fylt studieplassene ved LUNA og AØL i årets NOM-opptak uten denne rekrutteringen. Resultattallene viser at alle avdelinger har fylt studieplassene. Størst overdekning er det ved avdelingen på Rena. Samlet for hele landet er studieplassene fylt med en overdekning på 4 %. Av institusjonene som inngår i NOM-opptaket har kun fire institusjoner større prosentvis overdekning enn HH. Flere institusjoner har fylt studieplassene i år enn i fjor, men ved 14 (av 47) institusjoner er studieplassene ikke fylt. Vanskeligst er det å fylle studieplassene ved de små høgskolene, spesielt nord i landet. Lokalt opptak (LOK) Samlet er studieplassene i LOK fylt med overdekning på 123 studenter (22 %). Som en følge av økte søkertall til høgskolens masterstudier er det samlede antallet studieplasser til disse også fylt. Høgskolen har 201 nye masterstudenter i år, til sammenligning var tilsvarende tall i fjor 162 nye masterstudenter. Alle avdelinger har samlet fylt studieplassene i LOK, med unntak av avdelingen på Elverum (FH) som mangler noen studenter. Samlet resultat (NOM+LOK) Resultatet i årets opptak for HH totalt er at studieplassene er fylt med god margin. Samlet skulle høgskolen fylle studieplasser. Antallet nye studenter er (pr oktober). Dette gir en overdekning på 16 %. Alle avdelinger har fylt det totale antallet avsatte studieplasser i årets opptak når resultatet for NOM og LOK sees under ett. Generelt er det høgskolens vurdering at overbookingen/overdekningen bør ligge på ca 10 % (for å ta høyde for frafall som skjer i løpet av studietiden). Høgskolen er derfor godt fornøyd med et resultat som viser at plassene fylles, og at også sikkerhetsmarginen på 10 % samlet er dekket inn. Det er likevel variasjoner når det gjelder hvor stor overdekningen er når vi ser

8 på den enkelte avdeling. Høgskolen er godt fornøyd med utviklingen i søker- og opptakstall. Høgskolen har siden 2008 hatt et tilstrekkelig antall søkere til at studieplassene i opptaket samlet sett godt og vel fylles. Tilstrekkelig og økende antall søkere til høgskolens studier og økt opptaksvolum er den mest avgjørende faktoren for at studiepoengsproduksjonen ved høgskolen går oppover. Uansett hvor godt et samlet opptaksresultat er, vil det alltid være variasjoner i hvor godt resultatet er for ulike studier - og det vil være slik at noen studier eller faggrupper opplever større rekrutteringsproblemer enn andre. Over tid vil samfunnstrender også kunne føre til at studier som er periode har rekruttert godt vil oppleve nedgang, og motsatt. Dersom man i år skal fremheve en enkelt spesielt gledelig sak vil dette være at studieplassene ved grunnskolelærer er fylt i år. I tilsvarende saksfremlegg i fjor ble rekrutteringen til grunnskolelærerutdanning beskrevet som den største utfordringen.

9 HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /1397 Simon W. Bringeland Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/78 Høgskolestyret Etablering av femårig lektorutdanning Forslag til vedtak: Høgskolestyret etablerer 1. Femårig lektorutdanning i norsk 2. Femårig lektorutdanning i engelsk

10 Saksframstilling: HS 2012/xx ark.sak: 2012/1397 Etablering av Femårig lektorprogram Innledning: Som styret tidligere er orientert om, senest i HS 2012/64 ønsker Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap å etablere et 5-årig lektorprogram. Avdelingen ønsker å tilby dette som to selvstendige studieløp med tilhørende separat opptak. Lektorprogrammet vil derfor bli utlyst som - 5-årig lektorutdanning i norsk - 5-årig lektorutdanning i engelsk Med godkjenning av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag har høyskolen fått rettigheter tilsvarende universitetenes på dette området, jf. UH-loven 3-3(2). (2) Institusjoner som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller høyskole, har fullmakt til selv å bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for lavere grad eller yrkesutdanning fastsatt med hjemmel i 3-2. Innenfor de fagområder der de kan tildele doktorgrad eller tilsvarende, bestemmer de selv hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for øvrige grader eller yrkesutdanninger fastsatt med hjemmel i 3-2. For fagområder der de ikke kan tildele doktorgrad, fastsetter departementet slike bestemmelser. Derfor vil profilen på PhD-studiet bestemme hvilke profiler det kan være på et lektorprogram høgskolen selv kan opprette. Både norsk og engelsk er blant de lærerutdanningsfagene som inngår i høgskolen akkrediterte PhD-program. Lektorprogram med andre fag, for eksempel realfag, må høgskolen søke NOKUT om etablering av. Studieplanen for programmet er ikke ferdigstilt da departementet for tiden har på høring Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn (Se vedlegg 2) Høringsfristen er 30. november, og utdanning på grunnlag av nye rammeplaner skal etter planen iverksettes med virkning fra og med studiestart høsten Bakgrunnen for departementets høringsforslag er Stortingets behandling av St.meld.nr. 11 ( ) Læreren Rollen og utdanningen med Innst. S.nr. 185 ( ), samt innføringen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Departementet skriver i sitt høringsbrev: «Det overordnede mål har vært å legge til rette for en kvalitetsheving av lærerutdanningene for trinn 8 13, tilpasset skolens behov for lærerkompetanse. Utvalgenes mandat var å utvikle integrerte, forskningsbaserte og profesjonsrettede lærerutdanninger. I arbeidet er det lagt vekt på å styrke samspillet mellom fag, fagdidaktikk, profesjonsfag og praksisopplæring. Det nye Profesjonsfaget skal danne den lærerfaglige plattformen i utdanningene. Det er også lagt vekt på at FoU-kompetansen i lærerutdanningene må styrkes slik at undervisningen i utdanningen og i skolen bygger på solid og oppdatert kunnskap. Dette vil bidra til å legge et mer systematisk grunnlag for lærernes yrkesutøvelse og kompetanseutvikling.» Om selve forslaget til forskrift skriver departementet: «Med dette ønsker en tydeliggjøre og formalisere kravet til integrering av fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.» Departementet har også foreslått en fordypningsoppgave som et stopp-punkt mellom tredje og fjerde studieår, og at denne må være bestått før studenten skal kunne gå videre til ferde studieår. Opptakskravene for øvrig vil være de samme som for grunnskolelærerutdanningene, nemlig Generell studiekompetanse og minst karakteren 3 i matematikk og norsk, samt minst

11 35 skolepoeng. Drøfting: Høyskolen ser det som viktig å etablere 5-årig lektorprogram for å kunne tilby hele lærerutdanningsløpet fra barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanninger, lektorutdanninger og PhD-utdanning. Etableringen kompletterer således høyskolens lærerutdanningsprofil. Høyskolen vil med lektorprogrammet før første gang også ha en integrert lærerutdanning rettet mot den videregående skolen. I første omgang er det aktuelt å etablere lektorprogram i henholdsvis engelsk og norsk, men på sikt også i realfag. Fag 2 (6o sp i et fag som gir undervisningskompetanse) vil i første omgang være norsk, engelsk og samfunnsfag. Analyser og avklaringer De 5-årige lektorprogrammene i engelsk og norsk som nå foreslås, skal følge den nye rammeplanen for lektorutdanning som skal gjelde fra høsten I de tre første årene vil undervisningsfagene i noen grad bli samkjørt med årsstudiene i engelsk og norsk. I det fjerde og femte året i lektorutdanningene (masternivået), skal undervisning i stor grad samkjøres med master i kultur og språkfagenes didaktikk. Med utgangspunkt i 30 studenter, har LUNA økonomi til å drifte programmene inklusive økt behov for administrative ressurser til studieledelse, studie- og praksisadministrasjon. Det 5-årige lektorprogrammet kompletterer avdelingens lærerutdanningsportefølje. LUNA tilbyr nå integrert lærerutdanning for alle pedagogiske arenaer. Det 5-årige lektorprogrammet blir designet slik at studenter kan fortsette på LUNAs profesjonsrettede PhD. Således bidrar programmet til å gjøre PhD-satsingen mer robust. Kravet om at masteroppgavene i lektorprogrammet skal være profesjonsrettet passer godt med LUNAs strategiske forskningsområder og kan bidra til økt bredde i forskningsaktiviteten. Med innretningen på studiet vil det ikke komme i konflikt med GLU-studenter som ønsker å gå videre til et av avdelingens masterstudier og oppnå lektorkompetanse via denne veien. For øvrig er det tilsettingsmyndighetene som avgjør hvilke kompetansekrav den enkelte søker oppfyller. Behov for studiet Det er et generelt behov for lektorer i den videregående skole, og behovet vil øke framover. Avdeling LUNA har vært i kontakt med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, som bekrefter dette. Studiets innretning og dets arbeidstittel De 5-årige lektorprogrammene skal, som nevnt, følge den nye rammeplanen som skal vedtas i januar 2013 og som skal gjelde fra høsten Utdanningene skal være en profesjonsrettet, integrert, praksisnær, forskningsbasert og utviklingsorientert utdanning. Det skal være veiledet praksis i 4 av de 5 årene.

12 Utdanningen skal gi undervisningskompetanse rettet mot trinn 8-10 i grunnskolen og trinn 1-3 i den videregående skolen. Utdanningen skal gi grundig faglig og didaktisk kompetanse innenfor de fagene som inngår i utdanningen, en god og tydelig profesjonskompetanse, samt en solid praksiserfaring. Utdanningen skal gi studentene muligheter til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sin videre profesjonsutvikling. LUNA har vurdert ulike navn på 5-årig lektorprogram. Avdelingen har også vurdert om det bør være ett studieprogram med to alternative hovedfag, eller to program som tydelig kommuniserer de to alternative hovedfagene. Avdelingen har kommet fram til at betegnelsen lektorprogram i språk vil kunne tolkes som at avdelingen tilbyr mange ulike språk, og velger derfor å foreslå to studieprogram som tydelig signaliserer de to hovedfagene. Dette vil også tydeliggjøre markedsføringen av lektorutdanningen. Studieskisse Se vedlagte oversikt over studiets oppbygging (vedlegg 1) Målgruppe Målgruppen er primært studenter som vil bli lektorer, og undervise i den videregående skole. LUNA vil derfor markedsføre denne utdanningen først og fremst mot studenter som ønsker å utdanne seg som lektorer for arbeid i den videregående skole. Siden LUNA tilbyr grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, er det vesentlig at lektorutdanningene treffer nye målgrupper. Kompetanse Den faglige bakgrunn for lektorutdanningene er PhD-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Kompetansen blant ansatte knyttet til PhD-programmet vil også bli knyttet til lektorutdanningene. Avdelingen skulle således ha de beste faglige forutsetninger for å opprette studiet. Økonomi Avdelingen har konkludert med at de har den nødvendige økonomi til å gjennomføre studiene. I HS 2012/64 vedtok dessuten styret å tildele 15 studieplasser til lektorutdanningen, med ytterligere tildelinger for de to påfølgende år, til sammen 45 plasser. Øvrige plasser vil kunne dekkes ved interne omrokeringer på avdelingen. I forslaget til studieprogram er det for studieåret avsatt 15 studieplasser hver til de to retningene med henholdsvis norsk og engelsk. Konklusjon På denne bakgrunn anbefales det at høyskolestyret etablerer 5-årige lektorutdanninger i norsk og engelsk fra og med studieåret

13 Vedlegg 1 NOTAT lektorprogram i engelsk og lektorprogram i norsk 5-årig lektorutdanning skal gi lærerkompetanse for trinn. Utdanningen skal omfatte to undervisningsfag og ett profesjonsfag. Hovedvekten skal ligge på faglig fordypning. Det er gitt følgende nasjonale føringer: Studiepoengsfordeling (j.fr rammeplanen) Hovedfaget (fag 1) minimum 165 studiepoeng (inkludert examen philosophicum, bacheloroppgave og masteroppgave) Støttefaget (fag 2) 60 studiepoeng Profesjonsfaget: minimum 60 studiepoeng o 30 studiepoeng pedagogikk (inkludert examen paedagogicum) o 15 studiepoeng fagdidaktikk fag 1 o 15 studiepoeng fagdidaktikk fag 2 Totalt sett skal 60 % av studiet kunne defineres som lavere grad, og 40 % som høyere grad Hovedfaget (fag 1), profesjonsfaget og praksis skal ha elementer fra begge nivåer Innholdselementer (j.fr rammeplanen) Profesjonsrettet bacheloroppgave Profesjonsrettet masteroppgave på minimum 30 studiepoeng Deltagelse i FoU prosjekt Minimum 100 arbeidsdager praksis (fordelt på minimum 4 av de 5 studieårene) I skissen er følgende premisser Studiet skal være integrert og praksisnært Hovedfagene (Fag 1) og støttefagene (Fag 2) skal samkjøres mest mulig på lavere grad. 30 studiepoeng i hovedfagene (Fag 1) på lavere nivå skal være felles med årsstudiene

14 som LUNA tilbyr. Støttefagene (Fag 2) i engelsk, norsk og samfunnsfag skal være på 60 studiepoeng og være på lavere nivå. Engelsk og norsk skal ha 30 studiepoeng felles med årsstudiene som LUNA tilbyr. I 4. og 5. studieår skal lektorprogrammet samkjøres med master i kultur- og språkfagenes didaktikk

15 Lektorutdanning i engelsk og norsk for trinn lektorprogram: Lektor i engelsk med norsk eller samfunnsfag som støttefag (fag 2) Lektor i norsk med engelsk eller samfunnsfag som støttefag (fag 2) Praksis Høst Vår 5 år Valgmodul 10 sp Valgmodul 10 sp Masteroppgave 10 sp 4.år 30 dager sammenhengende 3. år 30 dager Høst og vår Fagdidaktikk fag 1 15sp Vitenskapsteori, metode 10 sp Akademisk skriving/ oppgaveseminar 5 sp Ex phil 10 sp Metode (Fag 1) 5 sp Fag 2 15 sp Masteroppgave 30 sp Fagemne fag 1 15 sp Fagemne - fag 1 10sp Masteroppgave/faggruppesaml 5sp Ba oppgave 15 sp Pedagogikk 15 sp 2. år 30 dager Høst og vår 1. år 5 dager (observasjon) høst 10 dager vår Fag 2 15 sp Fagdidaktikk fag 2 15 sp Pedagogikk 5 sp Ex paedagogicum 10 Fag 1 15 sp Fag 2 15 sp + 15 sp Fag 1 15 sp + 15 sp

16 Vedlegg 2 Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr annet ledd. 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften s virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor, jf. krav fastsatt med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn 8 13 som er integrert, profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert og av høy faglig kvalitet, og som imøtekommer samfunnets og skolens behov. Utdanningen skal forholde seg til opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen. Lektorutdanningen skal kvalifisere kandidatene til å videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i demokratisk og flerkulturelt samfunn. Utdanningen skal være rettet mot undervisning på trinn 8-13 og kunnskap om ungdomskultur og evne til å motivere for læring skal være sentrale elementer i utdanningen. Etter endt utdanning skal kandidatene kunne ivareta opplæring om samiske forhold og ha kunnskap om samisk ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for trinn LÆRINGSUTBYTTE Læringsutbyttebeskrivelsene imøtekommer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, nivå 7 (syklus 2). Kandidaten skal etter fullført lektorutdanning 8-13 ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskap Kandidaten - har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde - har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål - har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet - har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen - har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

17 Ferdigheter Kandidaten - kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene - kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder - kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer - kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser - kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø - kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling Generell kompetanse Kandidaten - kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid - kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå - kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger - kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling - kan bygge relasjoner til elever og foresatt, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket 3 STRUKTUR OG INNHOLD Fullført lektorutdanning omfatter tre fag, utgjør 300 studiepoeng og gir mastergrad. Utdanningen skal kvalifisere for undervisning på trinn. Det stilles følgende minstekrav til omfang av studiepoeng i hvert fag: - Fag I: minst 160 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn Fag II: minst 60 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn Profesjonsfag: 60 studiepoeng Den enkelte institusjon kan fordele 20 studiepoeng selv. Utdanningen skal organiseres på en måte som sikrer progresjon og sammenheng mellom de faglige elementene som inngår. Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13

18 Alle fagene som inngår i utdanningen skal være forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø. Utdanningen skal være nivådifferensiert: 60 % av utdanningen skal defineres som lavere grads studier, mens 40 % av utdanningen skal kunne defineres som studier på høyere grads nivå. Fag I, profesjonsfaget og praksis skal bestå av både lavere og høyere grads studier. Innenfor disse rammene avgjør institusjonene oppbygging av programmet. I fag I eller fag II skal det i tredje studieår inngå fordypningsoppgave som skal vurderes med karakteruttrykket bestått / ikke bestått. En profesjonsrelevant masteroppgave av minimum 30 studiepoengs omfang skal inngå i fag I. Examen philosophicum, eller tilsvarende, skal inngå som en del av studiepoengene fordelt på fag I. Profesjonsfaget skal bestå av minst 30 studiepoeng pedagogikk og minst 30 studiepoeng fagdidaktikk. Fagdidaktikk skal være tilpasset og relevant for studentenes fag I og fag II. For institusjoner som integrerer fagdidaktikk i fag I eller fag II må antallet studiepoeng i fagene økes tilsvarende. Examen pedagogicum, eller tilsvarende, skal inngå som en del av profesjonsfaget. Den enkelte utdanningsinstitusjon skal legge til rette for og dokumentere samarbeid mellom alle involverte fagmiljø i utdanningen. Institusjonene skal sørge for at studentene på lektorutdanningen møter tverrfaglige profesjonsrelevante problemstillinger og har jevnlig erfaringsutveksling gjennom hele studieløpet. Institusjonene skal gi studentene mulighet til å delta i skolerelevante FoUprosjekter. Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for internasjonal mobilitet og for internasjonale perspektiver i utdanningen. Praksis Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Omfanget av praksis skal være minst 100 dager og knyttes til profesjonsfaget, fag I og fag II. Studentene skal ut i praksis i minst fire av fem studieår. Studentene skal i løpet av de to siste årene i utdanningen ha en sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar. Denne skal utgjøre grunnlaget for en sluttvurdering av studenten. Studentene må ha bestått studieårets praksis for å kunne gå videre i praksisopplæringen. All praksis må være avsluttet og bestått før avsluttende eksamen. Studentene skal ha praksis både på ungdomsskole og i videregående opplæring. Det skal sikres at studenter med fagbakgrunn fellesfagene i videregående opplæring møter elever på ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen. 4 NASJONALE RETNINGSLINJER, KJENNETEGN OG PROGRAMPLAN Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for fagene og indikatorer for hva som kjennetegner lærerutdanning av høy kvalitet. Med utgangspunkt i forskriften og nasjonale retningslinjer skal den enkelte institusjon utarbeide programplaner for lektorutdanningen med bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. Dette skal sammen med programplanen vedtas av institusjonens styre. Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13

19 5 FRITAKSBESTEMMELSER Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som en del av lektorutdanning for trinn 8-13, kan gi grunnlag for fritak, jf. 3 5 i lov om universiteter og høyskoler. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må romme skolerelevante fag som tilsvarer de fag som tilbys i lektorutdanningen. 6 IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSREGLER Forskriften trer i kraft [dato]. Forskriften gjelder for studenter som tas opp fra og med opptak til studieåret Studenter som følger tidligere studieplaner har rett til å avlegge eksamen etter disse inntil 1. august 2019.

20 HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15.november 2012 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /277 Simon W. Bringeland Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2012/79 Høgskolestyret Etablering av controllerutdanning - 60 studiepoeng videreutdanning Forslag til vedtak: Høyskolestyret godkjenner etablering av controller-utdanning 60 studiepoeng videreutdanning under forutsetning av godkjent studieplan.

21 Saksframstilling: HS 2012/xx ark.sak: 2012/xx Etablering av controllerutdanning 60 studiepoeng videreutdanning Bakgrunn I HS 2011/12 etablerte høyskolestyret controllerutdanning som betalingsstudium (60 studiepoeng). Det samme studiet ønskes nå etablert som ordinært studium som del av det studieprogrammet Avdeling ØLR planlegger å tilby i studieåret Derfor legges nå denne saken fram for styret. Studiet ble lyst ut våren 2011 som betalingsstudium, men fikk ikke tilstrekkelig med kvalifiserte søkere til at det ble igangsatt som betalingsstudium. Imidlertid har avdelingen mottatt flere henvendelser fra bransjer og virksomheter i regionen med ønske om at det etableres et studium for controllerfunksjonen, både for offentlig og privat sektor. Av den grunn, og som ledd i avdelingens målsetting om å styrke fagprofilen rettet mot privat sektor, er det nå ønskelig å lyse ut studiet som et deltidsstudium som del av det ordinære studieprogrammet. Behov for studiet Endringstakten i privat og offentlig virksomheter har økt i takt med globaliseringen. Dette skaper stadig større krav til å fremskaffe relevant informasjon som beslutningsunderlag. For at virksomheter skal kunne følge med i utviklingen, har økonomistyringen og controllerrollen kommet mer i fokus. Controllerrollen har også endret seg over tid. Ansvaret tillagt en controller var i starten selve bokføringen og det å fremskaffe rapporter. Senere har rollen utviklet seg mer til å analysere data, lage beslutningsunderlag og kvalitetssikre økonomistyringen i virksomheten (både i forhold til systemer, men også i forhold til prosesser). Stillingsbetegnelsen «Controller» ser man ofte utlyst i stillingsannonser, slik at uteksaminerte kandidater bør være ettertraktet i arbeidsmarkedet, både innen offentlig og privat sektor. Og utdanningen vil være svært aktuell som videreutdanning for de som har 2- eller 3-årig utdanning innen økonomi, regnskap og revisjon. Lovgrunnlag Institusjoner som er akkreditert som høyskole eller vitenskapelig høyskole har fullmakt til selv å bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for lavere grad eller yrkesutdanning som institusjonen har rett til å gi, jf. Lov om universiteter og høyskoler 3-3 annet ledd. Om utvikling av studieplanen Studieplanen ble opprinnelig utarbeidet i 2010 av en intern arbeidsgruppe, supplert med ressurspersoner knyttet til privat og offentlig revisjon. Næringslivsrepresentanter fra Moelven Industrier ASA og NHO Innlandet gav også innspill underveis i prosessen. Tilpasning av studieplanen høsten 2012 er foretatt av førstelektor Per Søberg og høgskolelektor Gunnar Alu. Det finnes i dag, så vidt vi har brakt i erfaring, ikke noen spesiell høyere utdanning som er tilpasset Controllerfunksjonen i Norge. Arbeidsgruppen har derfor også sett på hvordan slik utdanning er lagt opp ved ulike universitet og høyskoler i Sverige.

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Programplan for Lektorutdanningen

Programplan for Lektorutdanningen Programplan for Lektorutdanningen Innledning Denne programplanen bygger på Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Journalpost.: 12/33369 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 136/12 Fylkestinget 03.12.2012 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Sammendrag Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Utdanningsdirektoratet Saksbehandler: Sven Eirik Nilssen Styret for nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Vår dato: 18.03.2013 r Defes-clateL;- i i \IVISSITLI1! i NI(41,01 04 // p Vår referanse:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning F /

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning F / Rundskriv Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning Nr. Vår ref Dato F-06-13 12/3854 03.10.2013 Rundskriv F-06-13 Forskrifter om rammeplaner for lektorutdanning for trinn 8-13, treårige

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER FOR RAMMEPLANER FOR LÆRERUTDANNING TRINN 8 13

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER FOR RAMMEPLANER FOR LÆRERUTDANNING TRINN 8 13 KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Kunnskapsdepartementet Oslo 27. november 2012 postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER FOR RAMMEPLANER FOR LÆRERUTDANNING TRINN

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016.

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn 5-10. En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Jacob Melting, leder av programgruppen / NRLU Prosessen fram til i dag.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Universitetet i Oslo Studieavdelingen

Universitetet i Oslo Studieavdelingen Universitetet i Oslo Studieavdelingen FRA STUDIEDIREKTØREN Sakstype: Diskusjonssak Saksnr.: 2012/10577 Møte nr.: 6/2012 Møtedato: 11. oktober 2012 Notatdato: 4. oktober 2012 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F /

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F / Rundskriv Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning Nr. Vår ref Dato F-02-17 16/6804 10.03.2017 FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING. RUNDSKRIV MED MERKNADER. Departementet

Detaljer

Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger

Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger Deres ref: 13/4160 Vår ref: 207.01/AF Dato: 01.04.2016 Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger Vi viser til brev fra departementet 21.12.2015 om høring for utkast til forskrifter

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn.

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn. Dato: 09. desember 2009 Byrådssak 491/09 Byrådet Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn. LIGA SARK-2000-200900902-31 Hva

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer