11 å r s r a p p o r t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11 å r s r a p p o r t"

Transkript

1 årsrapport

2 ÅRSRAPPORT

3 ÅRSRAPPORT Innhold 4 Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør 8 i korte trekk 8 De økonomiske utsiktene for i korte trekk Organisasjon og ledelsesstruktur Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap 8 Styrets medlemmer Styrets årsberetning 4 Finansregnskapet IFRS 4 Resultat og balanse 46 Egenkapitaloppstilling 48 Kontantstrømoppstilling 49 Noteopplysninger LO K AL B AN K Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til det lokalsamfunnet vi selv er en del av Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens - Revisjonsberetning Kontrollkomiteens årsberetning Tillitsvalgte organer Hovedtall konsern 7-4 Foretaksstyring Ekspedisjonsnettet 7 Hedvigs progressive gitarjazzrock vm-gull til kraftkar GJENNOMBRUDD i verdenscupen

4 4 ÅRSRAPPORT Hovedtall konsern NOK mill Resultat Resultat før tap Resultat før tap ),,,4,4,4 Resultat før skatt Resultat før skatt ),,44,4,6,4 Resultat etter skatt Resultat etter skatt ),8,9,8,9, Tap i % av brutto utlån pr..,,8,, -, Egenkapitalforrentning ), 6, 4,,8,6 Kostnader i % av inntekter 49,8 4, 47, 46,8 49, Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder ,,,,, Resultat pr. egenkapitalbevis (kr) ),7 4,4 4,,66 6,8 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kr) ),7 4,4 4,,66 6,8 Egenkapitalbevisbrøken. 46, 46, 4, 4, 4, Egenkapitalbevisbrøken. 46, 46, 46, 4, 4, Balanse Forvaltningskapital Egenkapitalbevis (morbank) Kontantutbytte pr egenkapitalbevis (kr) Kontantutbytte i % av børskurs Kurs på Oslo Børs (siste dag i perioden) (kr) Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kr) ) 4,,8,, 9, 78, 7, 9,,, ,7,7,,8,6,,, 9, 9, Kapitaldekning 4) Ansvarlig kapital i % Kjernekapital i % Bemanning Årsverk ) ) ) 4) I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital. Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen. Standardmetoden i Basel II.

5 ÅRSRAPPORT Kjernekapital % Kjernekapital Kapitaldekning Prosent av beregningsgrunnlaget 9

6 6 ÅRSRAPPORT O L AV AR N E F I SKER STR AN D ADM I N I STR ER E N DE DI R E KTØ R Leverer gode resultater Vi går inn i med Norge i en økonomisk særstilling blant landene i Europa. Ikke minst gjelder dette innenfor kritiske områder som landenes gjeldssituasjon og arbeidsledighet. Mens gjeldsgraden er i ferd med å Mange av disse bedriftene nyter godt av ikke er det som blir mest rammet, om den kvele vekstkraft i de mest utsatte landene, evnen de har utvist over tid til å utvikle seg internasjonale nedgangen fortsetter en tid og arbeidsledigheten ikke minst ungdoms- i takt med utfordringene innenfor sin del av fremover. Oppsvinget i oljeindustrien med ledigheten skaper sosial uro og motløshet, næringslivet. Flere av disse har tatt steget fra økt leteaktivitet både i Nordsjøen og Barents- har Norge netto tilgodehavende internasjo- ren industriproduksjon, via spesialisering, til i havet skaper økt etterspørsel hos maritimt nalt og knapphet på arbeidskraft. I Norge er vi dag også å konkurrere på produksjon og salg rettet industri. Etterspørselen etter fisk er imidlertid avhengige av at det internasjonale av avanserte tjenester i det internasjonale økende nasjonalt og internasjonalt, uavhen- markedet for omsetning av våre varer og markedet. Det høye lønnsnivået i Norge gjør gig av konjunkturer, og ressurssituasjonen for tjenester fungerer tilfredsstillende. Med en at dette er en nødvendig videreutvikling for fiskerne er bedre enn på mange år. svært åpen norsk økonomi er det følgelig å opprettholde konkurransekraften og inn- de eksportrettede næringene som først vil tjeningsevnen. merke virkningene av en negativ spiral i Året ble avsluttet med det verste uværet på år langs Norskekysten. Møre og Ved inngangen til kan vi konsta- Romsdal var det fylket som ble hardest ram- tere at var et godt år for store deler av met. Uværet for år siden var verre i styrke, Mye av næringslivet i Møre og Roms- næringslivet i Møre og Romsdal. Det ble landet men hadde ikke så store konsekvenser øko- dal konkurrerer på verdensmarkedet. Dette historisk mye fisk fra havet, som ble omsatt til nomisk og praktisk. Den store forskjellen er gjelder innenfor både det maritime og det gode priser, og etterspørselen etter maritimt å finne innenfor områdene kraftforsyning og marine. Næringer som direkte og indirekte relaterte produkter og tjenester var god. Ring- kommunikasjon. Vi fikk nå erfare sårbar heten er viktige for inntekt og sysselsetting i fylket. virkningene av dette er en god sysselsettings- i lokalsamfunnene. Både strømforsyning, Til disse deler av næringslivet hører en rekke situasjon gjennomgående i hele fylket. Det er telekommunikasjon og fysisk tilgjengelig- velutviklede og veldrevne bedrifter, som i mye som tyder på at produktspekteret hos het viste seg å ha åpenbare svakheter. Med dag har tilnærmet full sysselsetting. store deler av næringslivet i Møre og Romsdal en velutviklet og desentralisert nærings- internasjonal økonomi.

7 ÅRSRAPPORT «For Sparebanken Møre er det også viktig å sikre at kapitalgrunnlaget gir rom for å ta del i den økte veksten i Møre og Romsdal.» struktur er det behov for kontinuerlige hentet hjem de gjeveste premiene i. Innsatsen fra medarbeiderne har kommunikasjonsmulighet mot omverdenen. I tillegg må det understrekes at begge klub- nok et år vært stor. Ikke minst er det på Status etter uværet viser at behovet for opp- bene har trenere som ble oppfostret også kompetansesiden gjort en imponerende rustning og samhandling er stort. Det må fotballmessig i Møre og Romsdal, og som innsats, i tillegg til den daglige driften. For å påregnes at nye stormer kommer, og det er har konkurrert og hevdet seg godt både på kunne dekke eksisterende og imøtekomme ingen garanti for at de ikke kommer i! nasjonale og internasjonale arenaer! fremtidige behov hos kundene på beste måte, har alle kundeansvarlige medarbei- Nok et år leverer Sparebanken Møre Med skjerpede krav fra myndighetene derne innenfor både personkundemarkedet gode resultater. Målene banken har satt seg knyttet til soliditet i finansnæringen, er også og næringslivsmarkedet gjennomført opp for inntjening og soliditet er nådd. Utlåns- Sparebanken Møre utfordret til å bygge økte læring og tatt eksamen for å oppnå kom- veksten er god, og banken er aktiv i den buffere for å kunne møte mer krevende petansenivået Autorisert Finansiell Rådgiver. harde konkurransen mellom bankene om tider. Dette er tiltak for soliditetsmessig å Tolv traineer som startet opp i august, er innskudd. Nivået på mislighold og tap er lavt, tåle ringvirkningene av en eventuelt eskalert også med på dette opplegget fra starten av. og banken har som alltid stor fokus på å internasjonal uro inn i norsk finansnæring. Jeg vil takke alle medarbeiderne for svært drive kostnadseffektivt. Sparebanken Møre Sparebanken Møre er på plass i forhold til de god innsats også i. er samtidig i stand til å utøve sin rolle som nye krav som myndighetene har til soliditet i lokal bank for Møre og Romsdal i alle deler bankene ved halvårsskiftet. Imidlertid På vegne av oss i konsernet Sparebanken av lokalsamfunnet. Veksten og tilslutningen kjenner ikke bankene i dag hvilke krav til Møre vil jeg takke alle kunder, egenkapital- til banken er god, og det er med stor glede soliditet som vil gjelde i årene fremover. For beviseiere, tillitsvalgte og øvrige forbindelser banken tildeler utbyttemidler for å hjelpe og Sparebanken Møre er det også viktig å sikre for samarbeidet i året som gikk. støtte lokale tiltak til fremme av trivsel og at kapitalgrunnlaget gir rom for å ta del i bredde i tilbudet til innbyggerne i fylket. den økte veksten i Møre og Romsdal. Sparebanken Møres utbyttepolitikk er utformet I tillegg til gleden av å bidra økonomisk til slik at nivået på kontantutbyttet kan tilpas- Med vennlig hilsen bredden innenfor det mangfoldige kulturlivet ses bankens egenkapitalsituasjon. Utbytte- Olav Arne Fiskerstrand i Møre og Romsdal, har det selvsagt vært en politikken tilsier likebehandling av bankens stor og historisk unik opplevelse at fylkets egenkapitaleiere. Følgelig holdes det tilbake to eliteserieklubber i fotball, som begge relativt like mye av disponibelt resultat for har Sparebanken Møre som hovedsponsor, egenkapitalbeviseierne som for grunnfondet. 7

8 8 ÅRSRAPPORT J Ø RGEN RØN N ESTAD En av mange barn og unge i Taekwon-Do klubber i fylket som mottar støtte. M ikhael PAS K ALEV En av unge talenter som mottok Gniststipend i. LOK AL BAN K Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til det lokalsamfunnet vi selv er en del av I NGR U N N B R E I VI K En av deltakere som møtes til dans hver uke på Harøy Seniordans. F EB R UA R Økonomi og karrierevalg Sparebanken Møre har en fem års avtale med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Denne avtalen omfatter programmet økonomi og karrierevalg, samt ungdoms- og studentbedrifter. I fikk hele ungdomsskole elever undervisning i økonomi av ansatte i Sparebanken Møre. Målet er å gi elevene en litt bedre innsikt og et grunnlag for å gjøre bevisste karrierevalg.

9 ÅRSRAPPORT UTBY T TEM I DLER FORDELING % 8% % Bredde og talentutvikling idrett 8% 4% Idrettsanlegg % Entreprenørskap og realfag i skolen Kultur Professorat og høgskoleutvikling Samferdsel og utvikling fylket 4% 6% % Møteplasser i Møre og Romsdal Humanitære-, interesse- og fritidsorg. Lekeplasser, turstier, rekreasjonsområder AP R I L APRIL MAI Storfjordsambandet Nørvestua blir studenthus Skolecupen i Friidrett En brosymfoni med Verdens lengste frie Studentsamskipnaden for Sunnmøre realise- Møre og Romsdal friidrettskrets arrangerte brospenn er formelen når Storfjordbrua rer studenthusdrømmen ved å kjøpe Nørve Skolecupen for elever fra 6.-. klasse. skal planlegges. Målet er et fergefritt sam- stua. Sparebanken Møre gir halve verdien elever ble kalt inn til semifinaler basert på band over Storfjorden, og Sparebanken Møre av eiendommens takst i gave til Student- resultat fra gymtimene. Elever ved Stranda har gitt million kroner til dette arbeidet. samskipnaden. Alle parter gleder seg over og Tingvoll VGS arrangerte semifinalene Et kjørbart samband over fjorden vil binde nytt liv i Nørvestua og at et viktig samlings- med hjelp fra kretsen, og finalen ble arran- sammen en region med betydelig befolk- sted for studentene nå er på plass. Dette vil gert på Molde Idrettspark i mai. I tillegg ble nings- og næringsgrunnlag, og vil gi positive gjøre Ålesund til en mer attraktiv by for unge det avholdt friidrettskurs for gymlærere, og ringvirkninger for hele fylket. mennesker å søke seg til. 6 heldige skoler mottok en friidrettspakke med utstyr. 9

10 ÅRSRAPPORT JUNI JUNI j uni HighasaKite flyr høyt Møre Ung LANSERES Monsiaden HighasaKite, med ålesunder og Gnistmot- Når du er mellom 8 og år gjør du noen Monsiaden er idrettsglede på høyt nivå. taker Ingrid Helene Håvik i spissen, vant av de viktigste valgene i livet: Flytte, studere, Monsiaden er et idrettsarrangement for Musikkprisen på Giske i. Debutalbumet jobbe, kjøpe bil og bolig, og kanskje stifte funksjonshemmede, der utøverne konkur- får anmelderne til å overgå hverandre med familie. Gjennom alle disse valgene er det rerer i løp, pilkast på ballong, kast og boccia. superlativer! Avlys resten av musikkåret sier viktig å ha noen som kjenner deg og din Deltagerne kommer fra 7 kommuner på Dagbladet, og gir terningkast 6. Musikkprisen økonomi. Med dette som bakgrunn har vi Søre Sunnmøre. På kvelden var det samling er et samarbeid mellom Sparebanken Møre, utviklet et fordelsprogram for våre kunder i på idrettshuset, der man fikk høre musikk Ocean Sound Recordings og Momentium. aldersgruppen 8 til år. fra bandet Merkesteinane, som er kjent fra Premien er en plateinnspilling og opptreden filmen med samme navn. Monsiaden ble på Sommerfesten på Giske. arrangert for 6. året på rad i.

11 ÅRSRAPPORT JUNI JUNI Simon sprinter med Powell og Bolt Seniordans PÅ HARØY JUNI En moderne bank Sprinteren Simon Sandvik mottok kr. Seniordans er et tilbud for aldersgruppa +. Mandag 7. juni åpnet dørene til et nytt og i Gnist mørestipend. Nå er han i Kingston, Dette er en danseform som blir brukt over moderne bankkontor i Keiser Wilhelmsgate Jamaica for å trene med Usain Bolt og Asafa hele Europa, og alle lærer derfor de samme i Ålesund. Med ny automatsone er banken Powell. Der skal han være et halvt år og dansene helt likt. I Møre og Romsdal finnes tilgjengelig 4 timer i døgnet både for inn- trene på heltid med EM som mål. I tillegg mange lokallag, blant dem er Harøy Senior- skudd og uttak av kontanter. Som følge av til å være sprinter, spiller Simon både piano, dans. Der møtes personer hver torsdag til endringer i kundenes bruk av banken er det fiolin, bratsj og gitar, og han synger i eget dans og sosialt samvær. De har fått midler fra innført automatsoner med minibank og inn- amatørband på fritiden. Noen vil nok også Sparebanken Møre til å utdanne instruktører. skuddsautomat i de aller fleste av bankens dra kjensel på Simon fra Moldebadet der han jobber som badevakt. kontor.

12 ÅRSRAPPORT JUNI JULI JULI Karoline drømmer om OL Feriedrømmen gikk i oppfyllelse Årets Mikhael Bryteren Karoline Løvik drømmer om å stå Røde Kors tilbyr familier med begrenset Jean Mikhael Skaaden, eller Mikhael Paskalev på en olympisk seierspall, og varmet opp økonomi en ferietur til Hauglandsenter i som han er kjent som, fikk Gnist møre med en 7. plass i ungdoms-ol i Singapore. Sogn og Fjordane gjennom Røde Kors sitt stipend i. Tidligere har han vunnet Karoline kan skilte med 8 NM-gull, sølv i tilbud Ferie for Alle. I år fikk i alt 79 barn og Musikkprisen på Giske og spiller i disse dager Nordisk, og i ble hun både ungdoms- voksne en sommerferie de sent vil glemme. inn debutplaten i Ocean Sound Recordings. og juniormester. Hun bryter med det norske Kano padling, båtturer, bueskyting, og turer ser ut til å bli Mikhael Paskalevs år. kadettlandslaget, og under EM i Warzawa med hest og vogn gledet både store og Han har allerede blitt kåret til Årets Urørt sikret hun seg en. plass. Under Nordvest små. Det er første gang vi som familie har på NRK P og er booket til by:larm, Hove, cupen miniatyr fikk Karoline kr. i Gnist vært på ferie sammen, forteller et takknemlig Jugendfest, Øya og flere store musikkfesti- mørestipend. familiemedlem. valer i sommer.

13 ÅRSRAPPORT AU GU ST AUG U ST AUG U ST Hedvigs progressive gitarjazzrock Båthall til Knarren Kristine Roald Sandøy El-gitarist, komponist, platedebutant og Sparebanken Møre har støttet prosjektet Av metall skaper Kristine store, luftige linjer by:larm-klare Hedvig blir beskrevet som et av Knarrbygg, sammen med Stiftelsen Kjell og bevegelige skulpturer. Hun er nyutdannet landets største gitartalenter. Hun er kåret til Holm. Stiftinga Sunnmøre Museum skal fra Kunsthøgskolen i Oslo og har oppnådd Midt-Norges største jazztalent og har turnert bygge et verne- og formidlingsbygg for Bor stor respekt i faget. Hun har hatt med arbeid med Jarle Bernhoft, Hilde Marie Kjersem, Jon gund knarren og de andre kopiene av forhis- i Norsk skulbturbienale i Vigelandsmuseet, Eberson og Trondheim Jazzorkester. Hedvig toriske båter. Bygget skal reises i tilknytning og hun har også fått Anders Jahres stipend har ledet tallrike seminarer rettet mot yngre til den eksisterende båthallen. Årlig drar 9 for unge kunstnere. Med kr. i Gnist musikere og er en av ildsjelene bak Ungjazz skoleelever på tur med Borgundknarren, og mørestipend, ønsker Sparebanken Møre i Ålesund. Under Jugendfest fikk Hedvig kr båten er en viktig del av formidlingstilbudet å bidra til å oppfylle Kristines mål om å. i Gnist mørestipend. for tilreisende og fastboende. etablere eget atelier på Vigra.

14 4 ÅRSRAPPORT O KTO B ER SEPTEM B ER O KTO B ER Molde blir seriemester Ny Mobilbank LANSERES Fiskebåt med kinosal Mobiltelefonen har blitt en naturlig del av I løpet av sin år gamle historie har Den 6 meter lange og 4 meter brede folks hverdag, og nettbrett og smarttelefoner Molde Fotballklubb vunnet syv sølv, tre båten har eget trimrom, kinosal og fored- har virkelig gjort sitt inntog i både hjem og bronse medaljer og to cupgull. I oktober lingsanlegg om bord. Navnet er Frøyanes, virksomheter. Ny versjon av Sparebanken kunne de endelig feire sitt første serie- prisen 7 millioner kroner. Frøyanes skal Møres Mobilbank med dra-og-slipp funk- gull etter å ha ligget på toppen av tabellen fange hvitfisk i Barentshavet, og skal slakte sjoner og egen app for android telefoner store deler av sesongen. Dette var den første og lage ferdige fiskeprodukt på egen fabrikk ble lansert i september. Antall brukere av sesongen den tidligere Manchester United- ombord. Tidligere har fisken blitt frosset om mobilbanken ble tredoblet før året var omme spilleren, Ole Gunnar Solskjær, var hoved- bord før den ble solgt, og gjerne sendt til og utviklingen har fortsatt inn i det nye året. trener. Molde Fotballklubb feiret sitt -års Kina for videreforedling. Nå blir det produsert jubileum i juni. ferdige produkt om bord.

15 ÅRSRAPPORT FOTO: ØIVIND LEREN FOTO: MIKAEL RUUD NOVEM B ER Aafk blir Cupmester N OV EM B E R N OV E M B ER Regnskap på -- VM-gull til Kraftkar Aalesunds Fotballklubb vant sitt andre cup- Mange synes det å sette opp regnskap og I konkurranse med. andre oster fra gull etter - seieren mot Brann i årets budsjett for privatøkonomien sin er k jedelig hele verden fikk blåskimmelosten Kraftkar fra cupfinale. Banens store spiller var Michael og vanskelig, men ikke nå lenger. En ny Tingvollost gullmedalje i sin klasse i slutten Barrantes, som stod bak begge målene til tjeneste i nettbanken ble lansert i november. av november. Tidligere i vant Tingvoll AaFK. Hele femten tusen engasjerte AaFK- Ved å investere litt tid første gangen den tas ost gull i både NM og Nordisk. Siden opp- supportere var i hovedstaden denne helgen, i bruk, gir Min økonomi kundene oversikt starten i har de mottatt over ulike og de laget en fin ramme rundt arrange- over eget forbruk og en enkel måte å sette utmerkelser. mentet. opp budsjett på. Regnskapet oppdateres automatisk slik at du alltid har full kontroll.

16 6 ÅRSRAPPORT DESEM B ER D ESEM B E R D ESEM B E R Stor satsing på korps Kampanjen Hjertebank Klippfiskakademiet I fikk korpsene i Møre og Romsdal hele Frem til. desember kunne lag og organi- Sparebanken Møre er viktig bidragsyter til.. kroner. Pengene er fordelt rundt sasjoner søke Sparebanken Møre om å få en Klippfiskakademiet, et undervisnings- og om i hele fylket og har gått til instrumenter, hjertestarter. hjertestartere ble kjøpt inn eventkjøkken for kokker og servitører knyttet uniformer og opplæring/instruksjon. Spare- gjennom Røde Kors i Møre og Romsdal, og til sjømat- og matbransjen. Akademiet skal banken Møre synes det er viktig å støtte med hjertestarteren fulgte også et -timers også være en møteplass for matnæringen, et korpsene, som gir mennesker i alle aldre kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarteren. utstillingsvindu for sjømat mot besøkende og gode opplevelser, enten man er utøvende Inntil personer fra hver organisasjon får turisme, skoler, barnehager, og skal rekruttere eller tilskuer. Det er en hobby uten reserve- delta på kurs, og ingen organisasjoner vil få ungdom til fagene kokk og servitør. Ellers benk, og man er avhengige av hverandre for utdelt starteren før kurset er gjennomgått. tilbys matopplevelser til sosiale arrangement å oppnå et godt musikalsk resultat. for bedrifter.

17 ÅRSRAPPORT FOTO: SPONLAND DESember D ESEM B E R D ESEM B E R Gjennombrudd i VErdensMESTER i Putti Plutti Pott Mona årets topp I fikk den talentfulle skiskytteren fra Jugendteateret er ett av Norges største kom- Mona Helen Fornes ble kåret til en av Norges Tingvoll kr. i Gniststipend. Hun var munale barne- og ungdomsteatre og har beste unge ledere av HR-selskapet Assessit. da nylig tatt ut på elitelandslaget i skiskyting. elever i aldersgruppen 7-9 år. I var Det er andre året på rad en leder fra kon sernet Synnøve Solemdal fikk sitt internasjonale det. gang Putti Plutti Pott ble satt opp i Sparebanken Møre oppnår en slik topplas- gjennombrudd med en 4. plass i sprinten i Ålesund. Eventyret Putti Plutti Pott er skrevet sering. Mona er utdannet eiendomsmegler Østersund i desember. En uke senere av Per Asplin og forteller eventyret om nisse MNEF, og har en allsidig eiendomsmeglerer- gikk hun en fantastisk. etappe på Norges gutten Putti Plutti Pott som reiser til onkel faring. Hun har også jobbet som rådgiver i ban- stafettlag som vant i Hochfilzen. Torsdag. Per, Petter og Caroline med julenissens trylle kens avdeling på Aukra. Siden har hun mars i år toppet hun prestasjonen med å bli skjegg. Hele barn og unge er med i vært daglig leder i Møre Eiendomsmegling, verdensmester på mixed-stafett i Ruhpolding. oppsetningen. som er et datterselskap av Sparebanken Møre. 7

18 8 ÅRSRAPPORT De økonomiske utsiktene for I NGE F U R R E S J E FØ KO N O M Fortsatt høyt aktivitetsnivå i Møre og Romsdal Aktivitetsnivået i Møre og Roms Møre og Romsdal er et av de mest høyt. I USA vil ledigheten trolig ligge i områ- dal vil holde seg høyt også i. eksportrettede fylkene i landet. I en analyse det 8-9 prosent i år, mens ledigheten i euro- Utviklingen vil imidlertid være av de økonomiske utsiktene for fylket er det sonen kan anslås til ½ prosent. Trolig må forskjellig i de ulike næringer. derfor naturlig å ta utgangspunkt i de globale produksjonsveksten opp mot ½ prosent økonomiske rammebetingelsene. I følge de bare for å holde ledigheten stabil. Dette skyl- største internasjonale prognoseinstitusjonene des at bedriftene blir mer effektive. Dermed kan det ventes en vekst i verdensøkonomien reduseres behovet for arbeidskraft. Utsiktene for industrien er relativt svake, mens produksjonen i privat tjenesteyting og offentlig sektor vil i år på om lag tre prosent eller litt i overkant. øke. Den samlede produksjons Det vil imidlertid være store regionale vekstfor- Spesielt må det understrekes at situa sjonen veksten blir likevel neppe sterk skjeller. For USAs vedkommende kan veksten i eurosonen er uoversiktlig. Ny uro kan lett nok til å unngå en liten oppgang i anslås til ½ prosent mens de fleste venter oppstå dersom det oppstår tvil om hvorvidt arbeidsledigheten. at BNP i eurosonen vil falle med om lag ½ Hellas ønsker eller er i stand til å oppfylle prosent. Videre anslås veksten i Japan til ¾ betingelsene for å få tildelt ytterligere midler prosent. Endelig venter de fleste at veksten fra IMF og Den Europeiske Sentralbanken. i Kina vil holde seg i området 8-9 prosent. I så fall kan det heller ikke utelukkes at Hellas vil måtte forlate eurosamarbeidet. Dessuten Risikoen på de fleste vekstanslag er imid- er det risiko for at krisen kan spre seg til lertid fortsatt på nedsiden. Budsjettkutt kom- andre land. I så fall vil tvilen om eurosonens binert med skatte- og avgiftsøkninger, høy fremtid forsterkes. I skrivende stund ser det arbeidsledighet og en litt mismodig stemning imidlertid ut til at den politiske viljen til å løse blant husholdninger og bedrifter vil bidra til å problemene fortsatt er til stede. holde etterspørselsveksten i den industrialiserte verden nede. For Kinas vedkommende Mens flere av våre viktigste handelspart- kan situasjonen i boligmarkedet være i ferd nere sliter med høy gjeld og lav etterspør- med å forverre seg. Faren for et kraftig fall i sel er utsiktene for norsk økonomi fortsatt boligprisene er blitt større i følge de fleste gode. Statistisk sentralbyrås siste anslag, som som følger markedet på kontinuerlig basis. ble presentert i midten av februar, viser en BNP-vekst både i og på ¾ Svak vekst i store deler av verden inne prosent i fastlands-norge. Hovedårsaken til bærer at arbeidsledigheten vil bli liggende opp gangen er fortsatt vekst innenfor privat

19 ÅRSRAPPORT «Mange av de samme interne kreftene som driver norsk økonomi virker også stimulerende i vårt fylke. Som følge av den relativt høye eksport andelen kan det imidlertid ikke utelukkes at produksjonsutviklingen samlet sett blir litt svakere enn for landet som helhet.» og offentlig tjenesteyting. Dessuten venter Statistisk sentralbyrå laget høsten Anslagene innebærer en klar produksjonsøk- byrået at aktivitetsnivået i oljesektoren vil en analyse for Sparebanken Møre av ning i årene fremover, på linje med utviklin- holde seg meget høyt. Dette vil også komme de økonomiske utsiktene for fylket frem til gen i landet som helhet. Hovedårsaken er mange underleverandører til gode.. Av analysen fremgår det at aktivitets- sterk inntektsvekst i husholdningssektoren nivået vil holde seg høyt fremover. Mange av og lave renter. Dessuten yter disse bedrif- Det må likevel understrekes at vi ikke er de samme interne kreftene som driver norsk tene et betydelig omfang av tjenester til upåvirket av det som skjer ute. Eksport- økonomi virker også stimulerende i vårt fylke. oljesektoren. Også sysselsettingen vil ta seg næringene vil bli rammet av lavere mar- Som følge av den relativt høye eksportandelen opp, blant annet innenfor varehandel og for- kedsvekst, et høyt kostnadsnivå og mest kan det imidlertid ikke utelukkes at produk- retningsmessig tjenesteyting. sannsynlig en sterk kronekurs. Også sjonsutviklingen i Møre og Romsdal samlet reise livsnæringen vil kunne merke lavere sett blir litt svakere enn for landet som helhet. etterspørsel fra utlandet. Dessuten vil ned- Offentlig forvaltning ventes å få vekst i både produksjon, sysselsetting og investe- gangen kunne bre seg til mer skjermede Anslagene viser at det er store forskjel- ringer i prognoseperioden. Anslagene viser sektorer som boligmarkedet og varehande- ler i de økonomiske utsiktene for de ulike en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst i len. Skulle det vise seg at Norge blir hardere sektorer. Industriproduksjonen vil sannsyn- perioden - på om lag ½ pro- rammet enn ventet vil imidlertid ekstra ordi ligvis bare stige svakt de nærmeste årene. sent. Sysselsettingsveksten antas å bli noe nære tiltak raskt kunne bli satt i verk. Ikke Hovedårsaken til dette er redusert vekst på lavere, anslagsvis prosent i gjennomsnitt. minst vil penge- og finanspolitikken kunne våre eksportmarkeder og et høyt kostnads- Økte investeringer i undervisning og helse- dreies i ekspansiv retning. nivå. De viktigste bidrag til veksten vil tro- og sosialtjenester bidrar for tiden til å holde lig komme fra produksjon av konsumvarer, investeringene i Møre og Romsdal oppe. For Den gunstige utviklingen i Norge vareinnsats og investeringsvarer, kjemiske de neste to årene ventes utviklingen i de gjenspeiles i arbeidsmarkedet. Arbeids råvarer og metaller. Produksjonen innenfor samlede investeringene i offentlig forvalt- ledigheten, målt ved Statistisk sentralbyrås skipsbygging og verkstedindustri ventes også ning i Møre og Romsdal å bli på linje med arbeidskraftundersøkelse (AKU), ventes å å holde seg oppe. utviklingen i landet for øvrig. i. I ventes ledigheten å ligge på For privat tjenesteyting er hovedbildet Produksjonsveksten i fylket blir neppe,7 prosent. Den ledighet som måles ved mer positivt. Privat tjenesteyting består av sterk nok til å hindre en liten oppgang i hjelp av AKU, og som er en spørreunder fire store sektorer, nemlig varehandel, for- arbeidsledigheten. Møre og Romsdal vil søkelse, noe over den registrerte ledigheten retningsmessig tjenesteyting, innenriks sam- likevel fortsatt være blant de fylkene i landet ved arbeidskontorene. ferdsel samt bank og forsikringsvirksomhet. som har lavest ledighet. øke med, prosentpoeng til,6 prosent 9

20 ÅRSRAPPORT N ær, kompetent og solid Bank handler om tillit og tillit skapes gjennom gode relasjoner APRIL Satser sterkt på kompetanse Sparebanken Møre er en av de bankene som har satset sterkest på kompetanseheving innen sparing og plasseringsområdet. I 9 startet banken opp et omfattende arbeid for å autorisere alle rådgiverne innen personmarkedet og spesialistfunksjonene. Den positive effekten dette har hatt på organisasjonen gjorde at banken besluttet at også regionbanksjefer og næringslivsmedarbeidere skulle autoriseres. Dette målet nås i april.

21 ÅRSRAPPORT FOTO: ØYVIND EIDE FOTO: ØYVIND EIDE Finanskalender for : MAI AP R I L O G SEP T E M B ER INTERNASJONALT Bankseminar Bank og Bacalao For. året på rad inviterer Sparebanken Det er en kjensgjerning at mange unge flytter 6.4.: Regnskap. kvartal Møre representanter fra samarbeidende fra fylket for å studere eller for å arbeide. En 9.8.: Regnskap. kvartal banker, nasjonalt og internasjonalt, på bank- stor andel av disse havner enten i Bergen..: Regnskap. kvartal seminar i Ålesund. Dette er et populært semi- eller Oslo. Til stor glede for Sparebanken Samtidig meddeles følgende datoer: nar som samler mellom og 7 deltagere. Møre beholder de aller fleste bankforbin-..: Forstanderskaps-/Regnskapsmøte Deltagerne får oppleve foredrag av høy stan- delsen sin. For banken er det viktig å knytte.4.: Forstanderskaps-/Valgmøte dard, besøke lokale bedrifter, en smakebit av relasjoner også til kunder som bor uten-..: Forstanderskaps-/Julemøte vår vakre natur, og ikke minst knytte nyttige for fylket. Derfor inviteres det til Bank og..: Egenkapitalbeviseiervalgmøte relasjoner. Bacalao- arrangement i Bergen i april og i 6..: Ex. utbytte dato egenkapitalbevis Oslo i september..4.: Utbet. utbytte egenkapitalbevis Offentliggjøring av regnskap:

22 ÅRSRAPPORT Organisasjon og ledelsesstruktur pr... Forstanderskapet er bankens øverste organ. Forstanderskapet Hovedoppgavene til Forstanderskapet er å Tormod Hvattum Leder fastsette resultatregnskapet og balansen, å velge et styre på syv medlemmer, samt å velge en kontrollkomite på fire medlemmer. Forstanderskapet er sammensatt av fire grup- EKB-eier % Innskyter % Off. valgte % Ekstern revisjon Valgkomiteen Johan Sættem Leder per med en fjerdepart hver: innskytervalgte, egenkapitalbeviseiervalgte, offentlig valgte og forstandere valgt av ansatte i banken. Ansatte % Kontrollkomiteen Kjetil Kvammen Leder Forstanderskapet har medlemmer. De Styret offentlige representantene blir valgt av fylkes tinget i Møre og Romsdal. Leif-Arne Langøy, styreleder Roy Reite, styrets nestleder Ragna Brenne Bjerkeset, Stig Remøy, Elisabeth Maråk Støle, Ingvild Vartdal og Helge Karsten Knudsen Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og fire heleide Revisjonsutvalg Kompensasjonsutvalg datterselskaper. Møre Finans AS tilbyr Leif-Arne Langøy Elisabeth Maråk Støle Ingvild Vartdal Leif-Arne Langøy Roy Reite Ragna B. Bjerkeset leasing tjenester. Sparebankeiendom AS er et eien domsselskap som eier og driver bankens egne for retnings eiendommer. Møre Intern revisjon Boligkreditt AS har som formål å finansiere utlån med pant i bolig og næringseiendom. Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsmegling for både boligeien- Adm. Direktør Olav Arne Fiskerstrand dommer og næringseiendommer. Næringslivsavdelingene i regionene ledes av klar inndeling i ansvars områder gir det beste Hovedkontoret i Sparebanken Møre ligger i banksjefer Næringsliv. I alt kontorer ivaretar utgangspunkt for å arbeide med markeds- Ålesund. Banken er administrativt organisert bankens kunderettede virksomhet. Avdelings- potensialet i bankens ulike forretningsom i syv regioner og fire seksjoner. Hver region banksjefene Personmarked og Næringsliv rap- råder og geografiske markeder. er ledet av en regionbanksjef, og hver seksjon porterer til de respektive regionbank sjefene. av en seksjonbanksjef. Disse rapporterer til Bankens virksomhet er konsentrert til Møre administrerende direktør. I tillegg til Ålesund/ For å oppnå en effektiv kommunikasjons- og Romsdal, der banken har kontorer i 6 Sula Region Personmarked og Ålesund/Sula og beslutnings prosess er ledergrupper det kommuner på Sunnmøre, 6 i Romsdal og Region Næringsliv er det avdelings banker, grunnleggende elementet i Sparebanken på Nordmøre. Pr... var det 46 fast hver ledet av en banksjef Personmarked. Møres ledelsesstruktur. Desentralisering med ansatte i konsernet, tilsvarende 46 årsverk.

12 å r s r a p p o r t

12 å r s r a p p o r t årsrapport ÅRSRAPPORT 3 Innhold Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør De økonomiske utsiktene for 3 Engasjert bank Organisasjon og ledelsesstruktur 3 Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef Arsrapport 2013 MelhusBanken i 2013 2013 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Innhold s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for 2011

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer