11 å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11 å r s r a p p o r t"

Transkript

1 årsrapport

2 ÅRSRAPPORT

3 ÅRSRAPPORT Innhold 4 Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør 8 i korte trekk 8 De økonomiske utsiktene for i korte trekk Organisasjon og ledelsesstruktur Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap 8 Styrets medlemmer Styrets årsberetning 4 Finansregnskapet IFRS 4 Resultat og balanse 46 Egenkapitaloppstilling 48 Kontantstrømoppstilling 49 Noteopplysninger LO K AL B AN K Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til det lokalsamfunnet vi selv er en del av Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens - Revisjonsberetning Kontrollkomiteens årsberetning Tillitsvalgte organer Hovedtall konsern 7-4 Foretaksstyring Ekspedisjonsnettet 7 Hedvigs progressive gitarjazzrock vm-gull til kraftkar GJENNOMBRUDD i verdenscupen

4 4 ÅRSRAPPORT Hovedtall konsern NOK mill Resultat Resultat før tap Resultat før tap ),,,4,4,4 Resultat før skatt Resultat før skatt ),,44,4,6,4 Resultat etter skatt Resultat etter skatt ),8,9,8,9, Tap i % av brutto utlån pr..,,8,, -, Egenkapitalforrentning ), 6, 4,,8,6 Kostnader i % av inntekter 49,8 4, 47, 46,8 49, Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder ,,,,, Resultat pr. egenkapitalbevis (kr) ),7 4,4 4,,66 6,8 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kr) ),7 4,4 4,,66 6,8 Egenkapitalbevisbrøken. 46, 46, 4, 4, 4, Egenkapitalbevisbrøken. 46, 46, 46, 4, 4, Balanse Forvaltningskapital Egenkapitalbevis (morbank) Kontantutbytte pr egenkapitalbevis (kr) Kontantutbytte i % av børskurs Kurs på Oslo Børs (siste dag i perioden) (kr) Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kr) ) 4,,8,, 9, 78, 7, 9,,, ,7,7,,8,6,,, 9, 9, Kapitaldekning 4) Ansvarlig kapital i % Kjernekapital i % Bemanning Årsverk ) ) ) 4) I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital. Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen. Standardmetoden i Basel II.

5 ÅRSRAPPORT Kjernekapital % Kjernekapital Kapitaldekning Prosent av beregningsgrunnlaget 9

6 6 ÅRSRAPPORT O L AV AR N E F I SKER STR AN D ADM I N I STR ER E N DE DI R E KTØ R Leverer gode resultater Vi går inn i med Norge i en økonomisk særstilling blant landene i Europa. Ikke minst gjelder dette innenfor kritiske områder som landenes gjeldssituasjon og arbeidsledighet. Mens gjeldsgraden er i ferd med å Mange av disse bedriftene nyter godt av ikke er det som blir mest rammet, om den kvele vekstkraft i de mest utsatte landene, evnen de har utvist over tid til å utvikle seg internasjonale nedgangen fortsetter en tid og arbeidsledigheten ikke minst ungdoms- i takt med utfordringene innenfor sin del av fremover. Oppsvinget i oljeindustrien med ledigheten skaper sosial uro og motløshet, næringslivet. Flere av disse har tatt steget fra økt leteaktivitet både i Nordsjøen og Barents- har Norge netto tilgodehavende internasjo- ren industriproduksjon, via spesialisering, til i havet skaper økt etterspørsel hos maritimt nalt og knapphet på arbeidskraft. I Norge er vi dag også å konkurrere på produksjon og salg rettet industri. Etterspørselen etter fisk er imidlertid avhengige av at det internasjonale av avanserte tjenester i det internasjonale økende nasjonalt og internasjonalt, uavhen- markedet for omsetning av våre varer og markedet. Det høye lønnsnivået i Norge gjør gig av konjunkturer, og ressurssituasjonen for tjenester fungerer tilfredsstillende. Med en at dette er en nødvendig videreutvikling for fiskerne er bedre enn på mange år. svært åpen norsk økonomi er det følgelig å opprettholde konkurransekraften og inn- de eksportrettede næringene som først vil tjeningsevnen. merke virkningene av en negativ spiral i Året ble avsluttet med det verste uværet på år langs Norskekysten. Møre og Ved inngangen til kan vi konsta- Romsdal var det fylket som ble hardest ram- tere at var et godt år for store deler av met. Uværet for år siden var verre i styrke, Mye av næringslivet i Møre og Roms- næringslivet i Møre og Romsdal. Det ble landet men hadde ikke så store konsekvenser øko- dal konkurrerer på verdensmarkedet. Dette historisk mye fisk fra havet, som ble omsatt til nomisk og praktisk. Den store forskjellen er gjelder innenfor både det maritime og det gode priser, og etterspørselen etter maritimt å finne innenfor områdene kraftforsyning og marine. Næringer som direkte og indirekte relaterte produkter og tjenester var god. Ring- kommunikasjon. Vi fikk nå erfare sårbar heten er viktige for inntekt og sysselsetting i fylket. virkningene av dette er en god sysselsettings- i lokalsamfunnene. Både strømforsyning, Til disse deler av næringslivet hører en rekke situasjon gjennomgående i hele fylket. Det er telekommunikasjon og fysisk tilgjengelig- velutviklede og veldrevne bedrifter, som i mye som tyder på at produktspekteret hos het viste seg å ha åpenbare svakheter. Med dag har tilnærmet full sysselsetting. store deler av næringslivet i Møre og Romsdal en velutviklet og desentralisert nærings- internasjonal økonomi.

7 ÅRSRAPPORT «For Sparebanken Møre er det også viktig å sikre at kapitalgrunnlaget gir rom for å ta del i den økte veksten i Møre og Romsdal.» struktur er det behov for kontinuerlige hentet hjem de gjeveste premiene i. Innsatsen fra medarbeiderne har kommunikasjonsmulighet mot omverdenen. I tillegg må det understrekes at begge klub- nok et år vært stor. Ikke minst er det på Status etter uværet viser at behovet for opp- bene har trenere som ble oppfostret også kompetansesiden gjort en imponerende rustning og samhandling er stort. Det må fotballmessig i Møre og Romsdal, og som innsats, i tillegg til den daglige driften. For å påregnes at nye stormer kommer, og det er har konkurrert og hevdet seg godt både på kunne dekke eksisterende og imøtekomme ingen garanti for at de ikke kommer i! nasjonale og internasjonale arenaer! fremtidige behov hos kundene på beste måte, har alle kundeansvarlige medarbei- Nok et år leverer Sparebanken Møre Med skjerpede krav fra myndighetene derne innenfor både personkundemarkedet gode resultater. Målene banken har satt seg knyttet til soliditet i finansnæringen, er også og næringslivsmarkedet gjennomført opp for inntjening og soliditet er nådd. Utlåns- Sparebanken Møre utfordret til å bygge økte læring og tatt eksamen for å oppnå kom- veksten er god, og banken er aktiv i den buffere for å kunne møte mer krevende petansenivået Autorisert Finansiell Rådgiver. harde konkurransen mellom bankene om tider. Dette er tiltak for soliditetsmessig å Tolv traineer som startet opp i august, er innskudd. Nivået på mislighold og tap er lavt, tåle ringvirkningene av en eventuelt eskalert også med på dette opplegget fra starten av. og banken har som alltid stor fokus på å internasjonal uro inn i norsk finansnæring. Jeg vil takke alle medarbeiderne for svært drive kostnadseffektivt. Sparebanken Møre Sparebanken Møre er på plass i forhold til de god innsats også i. er samtidig i stand til å utøve sin rolle som nye krav som myndighetene har til soliditet i lokal bank for Møre og Romsdal i alle deler bankene ved halvårsskiftet. Imidlertid På vegne av oss i konsernet Sparebanken av lokalsamfunnet. Veksten og tilslutningen kjenner ikke bankene i dag hvilke krav til Møre vil jeg takke alle kunder, egenkapital- til banken er god, og det er med stor glede soliditet som vil gjelde i årene fremover. For beviseiere, tillitsvalgte og øvrige forbindelser banken tildeler utbyttemidler for å hjelpe og Sparebanken Møre er det også viktig å sikre for samarbeidet i året som gikk. støtte lokale tiltak til fremme av trivsel og at kapitalgrunnlaget gir rom for å ta del i bredde i tilbudet til innbyggerne i fylket. den økte veksten i Møre og Romsdal. Sparebanken Møres utbyttepolitikk er utformet I tillegg til gleden av å bidra økonomisk til slik at nivået på kontantutbyttet kan tilpas- Med vennlig hilsen bredden innenfor det mangfoldige kulturlivet ses bankens egenkapitalsituasjon. Utbytte- Olav Arne Fiskerstrand i Møre og Romsdal, har det selvsagt vært en politikken tilsier likebehandling av bankens stor og historisk unik opplevelse at fylkets egenkapitaleiere. Følgelig holdes det tilbake to eliteserieklubber i fotball, som begge relativt like mye av disponibelt resultat for har Sparebanken Møre som hovedsponsor, egenkapitalbeviseierne som for grunnfondet. 7

8 8 ÅRSRAPPORT J Ø RGEN RØN N ESTAD En av mange barn og unge i Taekwon-Do klubber i fylket som mottar støtte. M ikhael PAS K ALEV En av unge talenter som mottok Gniststipend i. LOK AL BAN K Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til det lokalsamfunnet vi selv er en del av I NGR U N N B R E I VI K En av deltakere som møtes til dans hver uke på Harøy Seniordans. F EB R UA R Økonomi og karrierevalg Sparebanken Møre har en fem års avtale med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Denne avtalen omfatter programmet økonomi og karrierevalg, samt ungdoms- og studentbedrifter. I fikk hele ungdomsskole elever undervisning i økonomi av ansatte i Sparebanken Møre. Målet er å gi elevene en litt bedre innsikt og et grunnlag for å gjøre bevisste karrierevalg.

9 ÅRSRAPPORT UTBY T TEM I DLER FORDELING % 8% % Bredde og talentutvikling idrett 8% 4% Idrettsanlegg % Entreprenørskap og realfag i skolen Kultur Professorat og høgskoleutvikling Samferdsel og utvikling fylket 4% 6% % Møteplasser i Møre og Romsdal Humanitære-, interesse- og fritidsorg. Lekeplasser, turstier, rekreasjonsområder AP R I L APRIL MAI Storfjordsambandet Nørvestua blir studenthus Skolecupen i Friidrett En brosymfoni med Verdens lengste frie Studentsamskipnaden for Sunnmøre realise- Møre og Romsdal friidrettskrets arrangerte brospenn er formelen når Storfjordbrua rer studenthusdrømmen ved å kjøpe Nørve Skolecupen for elever fra 6.-. klasse. skal planlegges. Målet er et fergefritt sam- stua. Sparebanken Møre gir halve verdien elever ble kalt inn til semifinaler basert på band over Storfjorden, og Sparebanken Møre av eiendommens takst i gave til Student- resultat fra gymtimene. Elever ved Stranda har gitt million kroner til dette arbeidet. samskipnaden. Alle parter gleder seg over og Tingvoll VGS arrangerte semifinalene Et kjørbart samband over fjorden vil binde nytt liv i Nørvestua og at et viktig samlings- med hjelp fra kretsen, og finalen ble arran- sammen en region med betydelig befolk- sted for studentene nå er på plass. Dette vil gert på Molde Idrettspark i mai. I tillegg ble nings- og næringsgrunnlag, og vil gi positive gjøre Ålesund til en mer attraktiv by for unge det avholdt friidrettskurs for gymlærere, og ringvirkninger for hele fylket. mennesker å søke seg til. 6 heldige skoler mottok en friidrettspakke med utstyr. 9

10 ÅRSRAPPORT JUNI JUNI j uni HighasaKite flyr høyt Møre Ung LANSERES Monsiaden HighasaKite, med ålesunder og Gnistmot- Når du er mellom 8 og år gjør du noen Monsiaden er idrettsglede på høyt nivå. taker Ingrid Helene Håvik i spissen, vant av de viktigste valgene i livet: Flytte, studere, Monsiaden er et idrettsarrangement for Musikkprisen på Giske i. Debutalbumet jobbe, kjøpe bil og bolig, og kanskje stifte funksjonshemmede, der utøverne konkur- får anmelderne til å overgå hverandre med familie. Gjennom alle disse valgene er det rerer i løp, pilkast på ballong, kast og boccia. superlativer! Avlys resten av musikkåret sier viktig å ha noen som kjenner deg og din Deltagerne kommer fra 7 kommuner på Dagbladet, og gir terningkast 6. Musikkprisen økonomi. Med dette som bakgrunn har vi Søre Sunnmøre. På kvelden var det samling er et samarbeid mellom Sparebanken Møre, utviklet et fordelsprogram for våre kunder i på idrettshuset, der man fikk høre musikk Ocean Sound Recordings og Momentium. aldersgruppen 8 til år. fra bandet Merkesteinane, som er kjent fra Premien er en plateinnspilling og opptreden filmen med samme navn. Monsiaden ble på Sommerfesten på Giske. arrangert for 6. året på rad i.

11 ÅRSRAPPORT JUNI JUNI Simon sprinter med Powell og Bolt Seniordans PÅ HARØY JUNI En moderne bank Sprinteren Simon Sandvik mottok kr. Seniordans er et tilbud for aldersgruppa +. Mandag 7. juni åpnet dørene til et nytt og i Gnist mørestipend. Nå er han i Kingston, Dette er en danseform som blir brukt over moderne bankkontor i Keiser Wilhelmsgate Jamaica for å trene med Usain Bolt og Asafa hele Europa, og alle lærer derfor de samme i Ålesund. Med ny automatsone er banken Powell. Der skal han være et halvt år og dansene helt likt. I Møre og Romsdal finnes tilgjengelig 4 timer i døgnet både for inn- trene på heltid med EM som mål. I tillegg mange lokallag, blant dem er Harøy Senior- skudd og uttak av kontanter. Som følge av til å være sprinter, spiller Simon både piano, dans. Der møtes personer hver torsdag til endringer i kundenes bruk av banken er det fiolin, bratsj og gitar, og han synger i eget dans og sosialt samvær. De har fått midler fra innført automatsoner med minibank og inn- amatørband på fritiden. Noen vil nok også Sparebanken Møre til å utdanne instruktører. skuddsautomat i de aller fleste av bankens dra kjensel på Simon fra Moldebadet der han jobber som badevakt. kontor.

12 ÅRSRAPPORT JUNI JULI JULI Karoline drømmer om OL Feriedrømmen gikk i oppfyllelse Årets Mikhael Bryteren Karoline Løvik drømmer om å stå Røde Kors tilbyr familier med begrenset Jean Mikhael Skaaden, eller Mikhael Paskalev på en olympisk seierspall, og varmet opp økonomi en ferietur til Hauglandsenter i som han er kjent som, fikk Gnist møre med en 7. plass i ungdoms-ol i Singapore. Sogn og Fjordane gjennom Røde Kors sitt stipend i. Tidligere har han vunnet Karoline kan skilte med 8 NM-gull, sølv i tilbud Ferie for Alle. I år fikk i alt 79 barn og Musikkprisen på Giske og spiller i disse dager Nordisk, og i ble hun både ungdoms- voksne en sommerferie de sent vil glemme. inn debutplaten i Ocean Sound Recordings. og juniormester. Hun bryter med det norske Kano padling, båtturer, bueskyting, og turer ser ut til å bli Mikhael Paskalevs år. kadettlandslaget, og under EM i Warzawa med hest og vogn gledet både store og Han har allerede blitt kåret til Årets Urørt sikret hun seg en. plass. Under Nordvest små. Det er første gang vi som familie har på NRK P og er booket til by:larm, Hove, cupen miniatyr fikk Karoline kr. i Gnist vært på ferie sammen, forteller et takknemlig Jugendfest, Øya og flere store musikkfesti- mørestipend. familiemedlem. valer i sommer.

13 ÅRSRAPPORT AU GU ST AUG U ST AUG U ST Hedvigs progressive gitarjazzrock Båthall til Knarren Kristine Roald Sandøy El-gitarist, komponist, platedebutant og Sparebanken Møre har støttet prosjektet Av metall skaper Kristine store, luftige linjer by:larm-klare Hedvig blir beskrevet som et av Knarrbygg, sammen med Stiftelsen Kjell og bevegelige skulpturer. Hun er nyutdannet landets største gitartalenter. Hun er kåret til Holm. Stiftinga Sunnmøre Museum skal fra Kunsthøgskolen i Oslo og har oppnådd Midt-Norges største jazztalent og har turnert bygge et verne- og formidlingsbygg for Bor stor respekt i faget. Hun har hatt med arbeid med Jarle Bernhoft, Hilde Marie Kjersem, Jon gund knarren og de andre kopiene av forhis- i Norsk skulbturbienale i Vigelandsmuseet, Eberson og Trondheim Jazzorkester. Hedvig toriske båter. Bygget skal reises i tilknytning og hun har også fått Anders Jahres stipend har ledet tallrike seminarer rettet mot yngre til den eksisterende båthallen. Årlig drar 9 for unge kunstnere. Med kr. i Gnist musikere og er en av ildsjelene bak Ungjazz skoleelever på tur med Borgundknarren, og mørestipend, ønsker Sparebanken Møre i Ålesund. Under Jugendfest fikk Hedvig kr båten er en viktig del av formidlingstilbudet å bidra til å oppfylle Kristines mål om å. i Gnist mørestipend. for tilreisende og fastboende. etablere eget atelier på Vigra.

14 4 ÅRSRAPPORT O KTO B ER SEPTEM B ER O KTO B ER Molde blir seriemester Ny Mobilbank LANSERES Fiskebåt med kinosal Mobiltelefonen har blitt en naturlig del av I løpet av sin år gamle historie har Den 6 meter lange og 4 meter brede folks hverdag, og nettbrett og smarttelefoner Molde Fotballklubb vunnet syv sølv, tre båten har eget trimrom, kinosal og fored- har virkelig gjort sitt inntog i både hjem og bronse medaljer og to cupgull. I oktober lingsanlegg om bord. Navnet er Frøyanes, virksomheter. Ny versjon av Sparebanken kunne de endelig feire sitt første serie- prisen 7 millioner kroner. Frøyanes skal Møres Mobilbank med dra-og-slipp funk- gull etter å ha ligget på toppen av tabellen fange hvitfisk i Barentshavet, og skal slakte sjoner og egen app for android telefoner store deler av sesongen. Dette var den første og lage ferdige fiskeprodukt på egen fabrikk ble lansert i september. Antall brukere av sesongen den tidligere Manchester United- ombord. Tidligere har fisken blitt frosset om mobilbanken ble tredoblet før året var omme spilleren, Ole Gunnar Solskjær, var hoved- bord før den ble solgt, og gjerne sendt til og utviklingen har fortsatt inn i det nye året. trener. Molde Fotballklubb feiret sitt -års Kina for videreforedling. Nå blir det produsert jubileum i juni. ferdige produkt om bord.

15 ÅRSRAPPORT FOTO: ØIVIND LEREN FOTO: MIKAEL RUUD NOVEM B ER Aafk blir Cupmester N OV EM B E R N OV E M B ER Regnskap på -- VM-gull til Kraftkar Aalesunds Fotballklubb vant sitt andre cup- Mange synes det å sette opp regnskap og I konkurranse med. andre oster fra gull etter - seieren mot Brann i årets budsjett for privatøkonomien sin er k jedelig hele verden fikk blåskimmelosten Kraftkar fra cupfinale. Banens store spiller var Michael og vanskelig, men ikke nå lenger. En ny Tingvollost gullmedalje i sin klasse i slutten Barrantes, som stod bak begge målene til tjeneste i nettbanken ble lansert i november. av november. Tidligere i vant Tingvoll AaFK. Hele femten tusen engasjerte AaFK- Ved å investere litt tid første gangen den tas ost gull i både NM og Nordisk. Siden opp- supportere var i hovedstaden denne helgen, i bruk, gir Min økonomi kundene oversikt starten i har de mottatt over ulike og de laget en fin ramme rundt arrange- over eget forbruk og en enkel måte å sette utmerkelser. mentet. opp budsjett på. Regnskapet oppdateres automatisk slik at du alltid har full kontroll.

16 6 ÅRSRAPPORT DESEM B ER D ESEM B E R D ESEM B E R Stor satsing på korps Kampanjen Hjertebank Klippfiskakademiet I fikk korpsene i Møre og Romsdal hele Frem til. desember kunne lag og organi- Sparebanken Møre er viktig bidragsyter til.. kroner. Pengene er fordelt rundt sasjoner søke Sparebanken Møre om å få en Klippfiskakademiet, et undervisnings- og om i hele fylket og har gått til instrumenter, hjertestarter. hjertestartere ble kjøpt inn eventkjøkken for kokker og servitører knyttet uniformer og opplæring/instruksjon. Spare- gjennom Røde Kors i Møre og Romsdal, og til sjømat- og matbransjen. Akademiet skal banken Møre synes det er viktig å støtte med hjertestarteren fulgte også et -timers også være en møteplass for matnæringen, et korpsene, som gir mennesker i alle aldre kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarteren. utstillingsvindu for sjømat mot besøkende og gode opplevelser, enten man er utøvende Inntil personer fra hver organisasjon får turisme, skoler, barnehager, og skal rekruttere eller tilskuer. Det er en hobby uten reserve- delta på kurs, og ingen organisasjoner vil få ungdom til fagene kokk og servitør. Ellers benk, og man er avhengige av hverandre for utdelt starteren før kurset er gjennomgått. tilbys matopplevelser til sosiale arrangement å oppnå et godt musikalsk resultat. for bedrifter.

17 ÅRSRAPPORT FOTO: SPONLAND DESember D ESEM B E R D ESEM B E R Gjennombrudd i VErdensMESTER i Putti Plutti Pott Mona årets topp I fikk den talentfulle skiskytteren fra Jugendteateret er ett av Norges største kom- Mona Helen Fornes ble kåret til en av Norges Tingvoll kr. i Gniststipend. Hun var munale barne- og ungdomsteatre og har beste unge ledere av HR-selskapet Assessit. da nylig tatt ut på elitelandslaget i skiskyting. elever i aldersgruppen 7-9 år. I var Det er andre året på rad en leder fra kon sernet Synnøve Solemdal fikk sitt internasjonale det. gang Putti Plutti Pott ble satt opp i Sparebanken Møre oppnår en slik topplas- gjennombrudd med en 4. plass i sprinten i Ålesund. Eventyret Putti Plutti Pott er skrevet sering. Mona er utdannet eiendomsmegler Østersund i desember. En uke senere av Per Asplin og forteller eventyret om nisse MNEF, og har en allsidig eiendomsmeglerer- gikk hun en fantastisk. etappe på Norges gutten Putti Plutti Pott som reiser til onkel faring. Hun har også jobbet som rådgiver i ban- stafettlag som vant i Hochfilzen. Torsdag. Per, Petter og Caroline med julenissens trylle kens avdeling på Aukra. Siden har hun mars i år toppet hun prestasjonen med å bli skjegg. Hele barn og unge er med i vært daglig leder i Møre Eiendomsmegling, verdensmester på mixed-stafett i Ruhpolding. oppsetningen. som er et datterselskap av Sparebanken Møre. 7

18 8 ÅRSRAPPORT De økonomiske utsiktene for I NGE F U R R E S J E FØ KO N O M Fortsatt høyt aktivitetsnivå i Møre og Romsdal Aktivitetsnivået i Møre og Roms Møre og Romsdal er et av de mest høyt. I USA vil ledigheten trolig ligge i områ- dal vil holde seg høyt også i. eksportrettede fylkene i landet. I en analyse det 8-9 prosent i år, mens ledigheten i euro- Utviklingen vil imidlertid være av de økonomiske utsiktene for fylket er det sonen kan anslås til ½ prosent. Trolig må forskjellig i de ulike næringer. derfor naturlig å ta utgangspunkt i de globale produksjonsveksten opp mot ½ prosent økonomiske rammebetingelsene. I følge de bare for å holde ledigheten stabil. Dette skyl- største internasjonale prognoseinstitusjonene des at bedriftene blir mer effektive. Dermed kan det ventes en vekst i verdensøkonomien reduseres behovet for arbeidskraft. Utsiktene for industrien er relativt svake, mens produksjonen i privat tjenesteyting og offentlig sektor vil i år på om lag tre prosent eller litt i overkant. øke. Den samlede produksjons Det vil imidlertid være store regionale vekstfor- Spesielt må det understrekes at situa sjonen veksten blir likevel neppe sterk skjeller. For USAs vedkommende kan veksten i eurosonen er uoversiktlig. Ny uro kan lett nok til å unngå en liten oppgang i anslås til ½ prosent mens de fleste venter oppstå dersom det oppstår tvil om hvorvidt arbeidsledigheten. at BNP i eurosonen vil falle med om lag ½ Hellas ønsker eller er i stand til å oppfylle prosent. Videre anslås veksten i Japan til ¾ betingelsene for å få tildelt ytterligere midler prosent. Endelig venter de fleste at veksten fra IMF og Den Europeiske Sentralbanken. i Kina vil holde seg i området 8-9 prosent. I så fall kan det heller ikke utelukkes at Hellas vil måtte forlate eurosamarbeidet. Dessuten Risikoen på de fleste vekstanslag er imid- er det risiko for at krisen kan spre seg til lertid fortsatt på nedsiden. Budsjettkutt kom- andre land. I så fall vil tvilen om eurosonens binert med skatte- og avgiftsøkninger, høy fremtid forsterkes. I skrivende stund ser det arbeidsledighet og en litt mismodig stemning imidlertid ut til at den politiske viljen til å løse blant husholdninger og bedrifter vil bidra til å problemene fortsatt er til stede. holde etterspørselsveksten i den industrialiserte verden nede. For Kinas vedkommende Mens flere av våre viktigste handelspart- kan situasjonen i boligmarkedet være i ferd nere sliter med høy gjeld og lav etterspør- med å forverre seg. Faren for et kraftig fall i sel er utsiktene for norsk økonomi fortsatt boligprisene er blitt større i følge de fleste gode. Statistisk sentralbyrås siste anslag, som som følger markedet på kontinuerlig basis. ble presentert i midten av februar, viser en BNP-vekst både i og på ¾ Svak vekst i store deler av verden inne prosent i fastlands-norge. Hovedårsaken til bærer at arbeidsledigheten vil bli liggende opp gangen er fortsatt vekst innenfor privat

19 ÅRSRAPPORT «Mange av de samme interne kreftene som driver norsk økonomi virker også stimulerende i vårt fylke. Som følge av den relativt høye eksport andelen kan det imidlertid ikke utelukkes at produksjonsutviklingen samlet sett blir litt svakere enn for landet som helhet.» og offentlig tjenesteyting. Dessuten venter Statistisk sentralbyrå laget høsten Anslagene innebærer en klar produksjonsøk- byrået at aktivitetsnivået i oljesektoren vil en analyse for Sparebanken Møre av ning i årene fremover, på linje med utviklin- holde seg meget høyt. Dette vil også komme de økonomiske utsiktene for fylket frem til gen i landet som helhet. Hovedårsaken er mange underleverandører til gode.. Av analysen fremgår det at aktivitets- sterk inntektsvekst i husholdningssektoren nivået vil holde seg høyt fremover. Mange av og lave renter. Dessuten yter disse bedrif- Det må likevel understrekes at vi ikke er de samme interne kreftene som driver norsk tene et betydelig omfang av tjenester til upåvirket av det som skjer ute. Eksport- økonomi virker også stimulerende i vårt fylke. oljesektoren. Også sysselsettingen vil ta seg næringene vil bli rammet av lavere mar- Som følge av den relativt høye eksportandelen opp, blant annet innenfor varehandel og for- kedsvekst, et høyt kostnadsnivå og mest kan det imidlertid ikke utelukkes at produk- retningsmessig tjenesteyting. sannsynlig en sterk kronekurs. Også sjonsutviklingen i Møre og Romsdal samlet reise livsnæringen vil kunne merke lavere sett blir litt svakere enn for landet som helhet. etterspørsel fra utlandet. Dessuten vil ned- Offentlig forvaltning ventes å få vekst i både produksjon, sysselsetting og investe- gangen kunne bre seg til mer skjermede Anslagene viser at det er store forskjel- ringer i prognoseperioden. Anslagene viser sektorer som boligmarkedet og varehande- ler i de økonomiske utsiktene for de ulike en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst i len. Skulle det vise seg at Norge blir hardere sektorer. Industriproduksjonen vil sannsyn- perioden - på om lag ½ pro- rammet enn ventet vil imidlertid ekstra ordi ligvis bare stige svakt de nærmeste årene. sent. Sysselsettingsveksten antas å bli noe nære tiltak raskt kunne bli satt i verk. Ikke Hovedårsaken til dette er redusert vekst på lavere, anslagsvis prosent i gjennomsnitt. minst vil penge- og finanspolitikken kunne våre eksportmarkeder og et høyt kostnads- Økte investeringer i undervisning og helse- dreies i ekspansiv retning. nivå. De viktigste bidrag til veksten vil tro- og sosialtjenester bidrar for tiden til å holde lig komme fra produksjon av konsumvarer, investeringene i Møre og Romsdal oppe. For Den gunstige utviklingen i Norge vareinnsats og investeringsvarer, kjemiske de neste to årene ventes utviklingen i de gjenspeiles i arbeidsmarkedet. Arbeids råvarer og metaller. Produksjonen innenfor samlede investeringene i offentlig forvalt- ledigheten, målt ved Statistisk sentralbyrås skipsbygging og verkstedindustri ventes også ning i Møre og Romsdal å bli på linje med arbeidskraftundersøkelse (AKU), ventes å å holde seg oppe. utviklingen i landet for øvrig. i. I ventes ledigheten å ligge på For privat tjenesteyting er hovedbildet Produksjonsveksten i fylket blir neppe,7 prosent. Den ledighet som måles ved mer positivt. Privat tjenesteyting består av sterk nok til å hindre en liten oppgang i hjelp av AKU, og som er en spørreunder fire store sektorer, nemlig varehandel, for- arbeidsledigheten. Møre og Romsdal vil søkelse, noe over den registrerte ledigheten retningsmessig tjenesteyting, innenriks sam- likevel fortsatt være blant de fylkene i landet ved arbeidskontorene. ferdsel samt bank og forsikringsvirksomhet. som har lavest ledighet. øke med, prosentpoeng til,6 prosent 9

20 ÅRSRAPPORT N ær, kompetent og solid Bank handler om tillit og tillit skapes gjennom gode relasjoner APRIL Satser sterkt på kompetanse Sparebanken Møre er en av de bankene som har satset sterkest på kompetanseheving innen sparing og plasseringsområdet. I 9 startet banken opp et omfattende arbeid for å autorisere alle rådgiverne innen personmarkedet og spesialistfunksjonene. Den positive effekten dette har hatt på organisasjonen gjorde at banken besluttet at også regionbanksjefer og næringslivsmedarbeidere skulle autoriseres. Dette målet nås i april.

21 ÅRSRAPPORT FOTO: ØYVIND EIDE FOTO: ØYVIND EIDE Finanskalender for : MAI AP R I L O G SEP T E M B ER INTERNASJONALT Bankseminar Bank og Bacalao For. året på rad inviterer Sparebanken Det er en kjensgjerning at mange unge flytter 6.4.: Regnskap. kvartal Møre representanter fra samarbeidende fra fylket for å studere eller for å arbeide. En 9.8.: Regnskap. kvartal banker, nasjonalt og internasjonalt, på bank- stor andel av disse havner enten i Bergen..: Regnskap. kvartal seminar i Ålesund. Dette er et populært semi- eller Oslo. Til stor glede for Sparebanken Samtidig meddeles følgende datoer: nar som samler mellom og 7 deltagere. Møre beholder de aller fleste bankforbin-..: Forstanderskaps-/Regnskapsmøte Deltagerne får oppleve foredrag av høy stan- delsen sin. For banken er det viktig å knytte.4.: Forstanderskaps-/Valgmøte dard, besøke lokale bedrifter, en smakebit av relasjoner også til kunder som bor uten-..: Forstanderskaps-/Julemøte vår vakre natur, og ikke minst knytte nyttige for fylket. Derfor inviteres det til Bank og..: Egenkapitalbeviseiervalgmøte relasjoner. Bacalao- arrangement i Bergen i april og i 6..: Ex. utbytte dato egenkapitalbevis Oslo i september..4.: Utbet. utbytte egenkapitalbevis Offentliggjøring av regnskap:

22 ÅRSRAPPORT Organisasjon og ledelsesstruktur pr... Forstanderskapet er bankens øverste organ. Forstanderskapet Hovedoppgavene til Forstanderskapet er å Tormod Hvattum Leder fastsette resultatregnskapet og balansen, å velge et styre på syv medlemmer, samt å velge en kontrollkomite på fire medlemmer. Forstanderskapet er sammensatt av fire grup- EKB-eier % Innskyter % Off. valgte % Ekstern revisjon Valgkomiteen Johan Sættem Leder per med en fjerdepart hver: innskytervalgte, egenkapitalbeviseiervalgte, offentlig valgte og forstandere valgt av ansatte i banken. Ansatte % Kontrollkomiteen Kjetil Kvammen Leder Forstanderskapet har medlemmer. De Styret offentlige representantene blir valgt av fylkes tinget i Møre og Romsdal. Leif-Arne Langøy, styreleder Roy Reite, styrets nestleder Ragna Brenne Bjerkeset, Stig Remøy, Elisabeth Maråk Støle, Ingvild Vartdal og Helge Karsten Knudsen Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og fire heleide Revisjonsutvalg Kompensasjonsutvalg datterselskaper. Møre Finans AS tilbyr Leif-Arne Langøy Elisabeth Maråk Støle Ingvild Vartdal Leif-Arne Langøy Roy Reite Ragna B. Bjerkeset leasing tjenester. Sparebankeiendom AS er et eien domsselskap som eier og driver bankens egne for retnings eiendommer. Møre Intern revisjon Boligkreditt AS har som formål å finansiere utlån med pant i bolig og næringseiendom. Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsmegling for både boligeien- Adm. Direktør Olav Arne Fiskerstrand dommer og næringseiendommer. Næringslivsavdelingene i regionene ledes av klar inndeling i ansvars områder gir det beste Hovedkontoret i Sparebanken Møre ligger i banksjefer Næringsliv. I alt kontorer ivaretar utgangspunkt for å arbeide med markeds- Ålesund. Banken er administrativt organisert bankens kunderettede virksomhet. Avdelings- potensialet i bankens ulike forretningsom i syv regioner og fire seksjoner. Hver region banksjefene Personmarked og Næringsliv rap- råder og geografiske markeder. er ledet av en regionbanksjef, og hver seksjon porterer til de respektive regionbank sjefene. av en seksjonbanksjef. Disse rapporterer til Bankens virksomhet er konsentrert til Møre administrerende direktør. I tillegg til Ålesund/ For å oppnå en effektiv kommunikasjons- og Romsdal, der banken har kontorer i 6 Sula Region Personmarked og Ålesund/Sula og beslutnings prosess er ledergrupper det kommuner på Sunnmøre, 6 i Romsdal og Region Næringsliv er det avdelings banker, grunnleggende elementet i Sparebanken på Nordmøre. Pr... var det 46 fast hver ledet av en banksjef Personmarked. Møres ledelsesstruktur. Desentralisering med ansatte i konsernet, tilsvarende 46 årsverk.

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen Det som er bra for Sunnmøre er bra for banken! Sunnmørskonferansen 29. September 2010 Adm. dir. Olav Arne Fiskerstrand Hvem er Sparebanken Møre? En sammenslutning av tidligere 33 selvstendige sparebanker

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2014 en egenkapitalbeviskapital på 2.597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Småkraftseminar Stranda. Sveinung Klakegg 21. januar 2015

Småkraftseminar Stranda. Sveinung Klakegg 21. januar 2015 Småkraftseminar Stranda Sveinung Klakegg 21. januar 2015 Om Sparebanken Møre Visjon «Møre 2018» side 2 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 386 årsverk 55,4 milliarder kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer