Rapport. Innkjøpte kjemikalier - Fellesdatabasen (STAMI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Innkjøpte kjemikalier - Fellesdatabasen (STAMI)"

Transkript

1 Rapport Innkjøpte kjemikalier - Fellesdatabasen (STAMI)

2 Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig dør det personer i Norge som følge av kjemikalieeksponering. Sykdommen kommer som regel snikende etter mange år og forårsaker mye lidelse. Mye av dette kunne vært unngått. Vi har et felles ansvar for at dette ikke skjer. Prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien ble opprettet i 2007 for å gi et helhetlig bilde av den nåværende og tidligere eksponeringssituasjonen, beskrive og tette kunnskapshull og bidra til at næringen blir bedre til å håndtere risiko rundt kjemikalier i arbeidsmiljøet. Arbeidet har skjedd i et samarbeid mellom Oljeindustriens landsforening, Norsk Industri, Rederiforbundet, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lederne og SAFE. Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har deltatt som observatører. Prosjektets hovedfokus har vært å samle, skape og spre kunnskap. Mye informasjon har blitt samlet inn og presentert i rapporter og foredrag. Prosjektet har stått bak forskningsog utviklingsarbeid, og det er blitt arrangert mange aktiviteter for å øke kunnskapsnivået i bransjen. Mye av denne informasjonen er tilgjengelig på regning, men er blitt til i nær tilknytting til kjemikalieprosjektet. Noen rapporter gir et brett oversyn, andre er smalere og kanskje spissere. Det betyr også at målgruppen vil variere fra rapport til rapport. Denne rapporten er en del av denne porteføljen av rapporter, som er gitt ut i tilknytting til kjemikalieprosjektet. Vi som har arbeidet med prosjektet, har et ønske om at kunnskapen vi har opparbeidet oss tas i bruk, ikke bare i den norske petroleumsindustrien, men alle steder der kjemikalier blir benyttet. Jakob Nærheim Prosjektleder kjemikalieprosjektet

3 Innkjøpte kjemikalier - gjennomgang og systematisering av Fellesdatabasen (FDB) Nr. 6, Årgang 12 (2011), STAMI-rapport ISSN nr

4 INNKJØPTEKJEMIKALIERGJENNOMGANGOGSYSTEMATISERING AVFELLESDATABASEN(FDB) Etdokumentutarbeidetiregiavprosjektet Eksponeringfor kjemikalierioljeoggassindustrien Dagenseksponeringsbilde Forfattere Prosjektleder KasperF.Solbu,HelgeJohnsen,SyvertThorud,MereteHersson,HanneLineDaae, BeritBakke BeritBakke Dato Serie 13.april2011 STAMIrapportnr.6,Årgang12(2011) Sammendrag: Fellesdatabasen(FDB)ersystematisertoggruppertienAccessdatabase(ADB)utfrastoffenes iboendeegenskaperbasertpårsetningerforstofferogprodukter,etterenspesifisertspørringom uttrekkfraoracledatabasensomerdriftetavbureauveritas.etskåringssystemeropprettetmed utgangspunktfraetannetsystemkalt EuropeanUnionRiskRankingMethod (EURAM),somblant anneterbenyttetaveuropeantradeunionconfederation(etuc).skåringssystemetgirpoengbasert påuliketyperhelsefarederkreftfremkallende,mutageneogreproduksjonsskadeligeeffekterfår høyestpoeng,ograngererhenholdsvisstofferogprodukteretteriboendeegenskaperforhelsefare.i tilleggerdetfordenrangertelistenoverstofferogsåmerketavforevt.treffiandrekjemikalielister somandreorganisasjonerstårbak,ogsomharvurdertstofferutoverbaredeiboendeegenskapene vedf.eks.åinkludereproduksjonsvolumellerskadevirkningtildetytremiljø.fordiinformasjonom bruksvolumerogbruksområderikkeertilgjengeligifdberdetidenresulterendedatabasetabellen opprettetfelter(kolonner)medplasstilåregistrereslikeopplysninger.dermedkanhverenkelt bedriftvedåfylleinnslikinformasjonfåetsværtgodtverktøyforåpekeutprodukterog arbeidsoppgaversomermestaktuelleforvidererisikovurdering.detteerbasertpååidentifiserede stoffeneogproduktenesomskårerhøyest(ogdermedidentifisertmedhøyesthelsefare)ogsom ogsåeriutbredtbruk.imidlertiderdetoppdagetenkeltefeilogmanglermedfdbiløpetav systematiseringsarbeidetsomogsåerblittbeskrevetidennerapporten.vesentligemanglervedde registrertersetningenekanderforvisesegågjørefdbmindreverdifullttilbrukavdetutviklede rangeringsverktøyet. Stikkord:Oljeoggassindustrien,produkter,stoffer,kjemikalier,risikosetninger,kjemikalierangering, substitusjon Keywords:Oilandgasindustry,products,substances,chemicals,hazardphrases,rankingof chemicals,substitution III

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag...III Forkortelser...V 1. Introduksjonogmål Fellesdatabasen(FDB) Eksisterendekjemikalielister Innledendedatabaseutforming Metoderogresultater Kategoriseringavstofferogprodukter:KlassifiseringetterKlass.Merk./CLPforskriftene Systematiseringograngeringavstofferogprodukter MomentersomkanføretilfeilisystematiseringenavADButtrekket Forskjelligestoffnavn FeilmedCASnumre Feilmedproduktnavn Forskjelligehelseklassifiseringer FeilmedregistreringavRsetninger Konklusjon Figurerogtabeller...10 Figur1Klassifiseringogmerkingavstofferogstoffblandinger...10 Figur2FordelingavunikeprodukteriADButtrekket(utenlaboratoriekjemikalier)...11 Figur3FordelingavunikestofferiADButtrekket(utenlaboratoriekjemikalier)...11 Tabell1Grupperingogfordelingavstofferogprodukter,klassifiseringogskåring...12 Tabell2Stoffer(CASnumre)rangertettertotalskårbasertpåRsetninger...13 Tabell3ProdukterrangertettertotalskårbasertpåRsetninger...16 Tabell4OversiktoverstoffenepåREACH kandidatlistesomogsåfinnesifdb...19 Tabell5StoffermedmerennéngruppeavRsetninger(uttrekkfrafebruar2011)...20 Tabell6 Totalskårforstofferogforskjellmellomuttrekkenefra2011og Tabell7 Totalskårforprodukterogforskjellmellomuttrekkenefra2011og IV

6 Forkortelser ADB BV ChemSec CLP ECB ECHA EHSs ETUC EURAM FDB HVPC PBT REACH SIN SVHC TCNES USEPA vbvp Accessdatabase BureauVeritas ChemicalSecretariat Classification,LabellingandPackagingofSubstancesandMixtures EuropeanChemicalsBureau EuropeanChemicalsAgency ExtremelyHazardousSubstances EuropeanTradeUnionConfederation EuropeanUnionRiskRankingMethod Fellesdatabasen HighProductionVolumeChemicals Persistent,BioaccumulativeandToxic Registration,Evaluation,AuthorisationandRestrictionofChemicalSubstances SubstituteItNow SubstanceswithVeryHighConcern TechnicalCommitteeofNewandExistingChemicals UnitedStatesEnvironmentalProtectionAgency verybioaccumulative,verypersistent V

7 VI

8 1. Introduksjonogmål Formåletmedarbeidetbakdennerapporteneråidentifisereaktuellekjemikalierbenyttetioljeog gassindustriensomkantenkesåutgjøreenhelserisikoforarbeidstakerne.dettevilkunnebrukesav virksomhetenetilårisikovurderedeidentifisertehelseogmiljøfarligestoffeneformuligsubstitusjon ellerreduksjon,ihenholdtilsubstitusjonsplikten.informasjonomkjøptekjemikaliersomerregistrert ifellesdatabasen(fdb)per erderforblittgjennomgåttogsystematisert.flereproduserte kjemikalier(råolje,kondensatoggass)erdessutenregistrertifdbogerogsåbehandletsammen meddekjøptekjemikaliene.fdbeiesavstatoil,conocophillips,exxonmobil,transocean,aker SolutionsogTeekay,oganseesderforåværerepresentativsomdokumentasjonpåslikekjemikalier forheleoljeoggassindustrieninorge. 1

9 2 2. Fellesdatabasen(FDB) FDBerbyggetoppvedatdeulikeaktøreneogeierneavdatabasenleggerinninformasjonomsine respektiveinnkjøptekjemikalier.hveraktørharkuntilgangtilsineegneregistreringer.type informasjonsomleggesinnerihenholdtilsikkerhetsdatabladforkjemikalier.blantinformasjonen registreresogsåfaremerkingogrisikosetningerknyttettildeaktuellestoffene.informasjonomtype brukogbruksvolumharikkeværttilgjengeligogdetharderforikkeværtmuligåleggeinnestimater foreksponeringerbasertpåvolumogbrukidettesystematiseringsarbeidet.følgeligharkunden registrerteinformasjonenomhelsefareogrisiko(stoffetsiboendeegenskaper)dannetgrunnlagetfor systematiseringen Eksisterendekjemikalielister Flerelisteroverrisikableoghelseskadeligekjemikalierharblittutvikletmedforskjelligeformål,men alleinneholdersubstansersomvurderespågrunnavderesnegativevirkningerpåmenneskelighelse og/ellerytremiljø.disselisteneharsomhensiktådannegrunnlagetforprioriteringavstoffenedet eruttryktmestbekymringfor( verstingene )medtankepåtiltakrettetmotsikkerhetforhelseog miljø: SVHC(SubstanceswithVeryHighConcern)listefraECHA PBT(Persistent,BioaccumulativeandToxic)ogvBvP(veryBioaccumulative,veryPersistent) listerfraeu TradeUnionprioritylistforREACHauthorisationfraETUC EHSs(ExtremelyHazardousSubstances)listefraUSEPA SIN(SubstituteItNow)listefraChemSec Bådestatligemyndigheter,arbeidstakerorganisasjonersamtindustrienselvstårbakdisseviktige listene.europeanchemicalsagency(echa),medhovedseteihelsinki,erkjemikaliebyråettilden EuropeiskeUnion(EU)ogersatttilåetablereogadministrerekjemikaliesystemetRegistration, Evaluation,AuthorisationandRestrictionofChemicalsubstances(REACH).Godkjenningsordningeni EU,vedREACH,skalsørgeforatrisikoenknyttettilsværthelseogmiljøskadeligekjemiskestofferer undertilstrekkeligkontroll.ordningenvilbidratilatslikestofferetterhvertblirerstattetavmindre skadeligestofferelleralternativeteknologiernårdetøkonomiskogtekniskermulig.echaharderfor sattsammenenomfattendelisteoversubstansersomalletilfredsstillerkraveneeuharsattforå inkluderesilisteroverkjemikaliersomkreverautorisasjonogeventueltrestriksjonerforbruk.svhc erdenneførstesorteringslistenoginneholder478stoffer. PBTlisteninneholderstoffersomerpersistente(langsomtnedbrytbare),bioakkumulerende(lagresi levendevev)ogtoksiske(giftige).dissestoffeneutgjørensærligutfordringnårdetgjelderåetablere såkalte sikre nivåeravdisseimiljøet.pbtstoffenebletidligereidentifisertavtechnicalcommittee ofnewandexistingchemicals(tcnes)ieuskjemikaliebyrå(ecb),mensinnenfornåværendereach systemidentifiseresdepåbakgrunnavdedetaljertekriterieneireachforordningensvedleggxiii.i tilleggtilpbtinkluderesgjerneengruppestoffersomidentifiseressomvpvb(verypersistentand verybioaccumulative).listensomerbruktidennesammenhenginkludererikkevpvbstoffene.

10 3 EuropeanTradeUnionConfederation(ETUC)erenstorfellesorganiseringav82arbeidstaker organisasjoneri36ulikeeuropeiskeland.deharsommålåarbeideforbestmuligsikkerhetpå arbeidsplassene,inkludertkjemikaliesikkerhet.etucharlagetenalternativlisteoverrisikableog helsefarligekjemikalier,idenhensiktåkunnebiståulikemyndigheterssamtechasprioriteringav versting stoffene.etucslisteinneholder305stoffersomdebetraktersomfarligestoffer. IUSAharderesnasjonaleEnvironmentalProtectionAgency(USEPA)ogsåutvikletenlisteoverfarlige kjemikalier(ehss). SINerenlistesominneholder365kjemikalierutvikletavorganisasjonenInternationalChemical Secretariat(ChemSec).Denneorganisasjonenerenikkekommersiellorganisasjonsomharsom viktigsteformålåsettesøkelyspåfarligekjemikalierogåøveinnflytelseogpresspåmyndigheters prosessersomomhandlersikkerkjemikaliehåndtering.deharspesieltfokuspååerstattefarlige kjemikaliermedufarligeellermindrefarligekjemikalier.chemsecereninteresseorganisasjonmed sammenslutningavmangeulikeindustriersamtulikeikkestatligeorganisasjoner. ListenefraECHAogETUCerbeggementsomenprioritertograngertførstegangssortertlistesom kanbenyttestilåplukkekandidatertilreach reguleringvedautorisasjonellerbegrensningerav bruk.egenskapersomvektleggesvedrangeringerstoffenes: Iboendehelseskadeligeegenskaper Volumpåproduksjon/omsetningavstoffet Eksponeringforstoffetiarbeidsmiljø Eksponeringavforbrukere Eksponeringtildetytremiljø Hvorvidtstoffetbrukesiutstraktgrad 2.2. Innledendedatabaseutforming IarbeidetmedgjennomgangenavinnkjøptekjemikalierfikkSTAMIinnledningsvisdirektetilgangtil FDBviaenIPadressemedtildeltbrukernavnogpassord.Imidlertidmåtteinformasjonenom produkterogstofferlesespådatabladeneipdfformat,ogvideresystematiseringsarbeidbasertpå nettilgangenvirketderforikkehensiktsmessig.bureauveritas(bv),somdrifterfdbsomendelaven stororacledatabase,bleistedetinvolvertforåhenteutspørringerfrabvdatabasenspesifisertav STAMI.IprosessenmedåbehandleutfalletavspørringenebleSTAMIbedrekjentmedmuligheterog begrensningermeddatabasen,ognyespørringermåttesendesbvforåfåtilpassetuttrekkettilnye måteråbehandleopplysningenepå.totaltfireforskjelligespørringerblesendttilbv,ogdetsiste uttrekketblelevert8.mars2010tilstamisomtabellformatienaccessdatabase.resultatene presentertidennerapportenersåledesbasertpåinnholdetifdbdennedatoen.rapportenskiller ellersmellomomtaleavdenopprinneligefellesdatabasen(fdb)ogbehandlingenavaccessdatabase (ADB)uttrekketsombleleverttilSTAMI.

11 ADButtrekkethaddefølgendeopplysninger: StoffnavnogtilhørendeCASnr. Øvreognedregrense(innholdi%) Produktnavn Leverandørnavn Helsemerking(iboendeegenskaper) Rsetningerforstofferogprodukter(iboendeegenskaper) DetsisteADButtrekketinneholdt17.770linjer/poster,derhvertprodukteroppførténgangfor hvertstoffsomerregistrertidatabladetfordetproduktet.detvaritilleggvedtattistyringsgruppen forprosjektetatlaboratoriekjemikalierskulleelimineresfraadbuttrekketfordieksponeringfor dissekjemikalieneerbetydeligbegrensetpågrunnavlavevolumeritilleggtilatbruksområdet primærteriavtrekkskap.laboratoriekjemikalierbleidentifisertbasertpåenlisteoversendtfra Statoilskjemikaliesenteroverprodusentersombleansettsomleverandørerutelukkendeav laboratoriekjemikalier: ChironAS VWR SigmaAldrich MerckKGaA HACHLange Instituttforenergiteknikk(IFE) Tabellenoverstofferogprodukter(utenlaboratoriekjemikalier)iADButtrekketinneholdtda linjer/poster,deravinkludert5.564unikeproduktnavnog1.942unikecasnr.(tilsvarendeunike stoffer). 4

12 3. Metoderogresultater DeterviktigåværeklaroveratdennesystematiseringenavADButtrekketergjortkunbasertpåde opplysningenesomertilgjengeliggjortfordettearbeidet,dvs.stoffenesiboendeegenskaperved helsefaremerkingogrsetninger.viktigeopplysningersommengde,bruksmåter,bruksområderog omfangervesentligeforåkunneutføreenfullstendigrisikovurdering Kategoriseringavstofferogprodukter:KlassifiseringetterKlass.Merk./CLP 1 forskriftene(figur13): Flereavprodukteneogstoffeneharmerennénhelsefaremerkingslikatdettotaleantalletmed helsefareklassifiseringererhøyereennantallstoffer/produkter.foråoppnåathvertstoffeller produktregistrereskunéngang(unikplassering),erdetderforgjortensorteringbasertpåhøyeste faregradslikdetervistifigur1.denresulterendeinndelingenavunikeoppføringerav helsefareklassifiseringervistifigur2(produkter)ogfigur3(stoffer) Systematiseringograngeringavstofferogprodukter:Klassifiseringav helseskadeligeegenskaperetterrisikosetninger(rsetninger) Stoffeneogprodukteneerblittsystematisertograngertetterdereshelseskadeligeegenskaper beskrevetvedderespektiveangitterisikosetninger(rsetninger).rsetningenegirdaanledningtilå grupperestoffeneogproduktenemedvektpådeulikeeffekteneetstoffellerprodukt(basertpå stoffeneiproduktet)har.foråkunnevektleggeograngere,samtprioriterestofferogprodukterdet kanværenødvendigåsetteinntiltakfor,erdetlagetetskåringssystemsomrangererstoffeneetter deresiboendehelseskadeligeegenskaperbeskrevetmedrsetninger.detteergjortforåkunne prioriterestoffenemedtankepåtiltaksomkanreduserebrukogomsetningavdemest helseskadeligestoffene.deulikeeffektgruppene(grupperavrsetninger)gisenskåretter alvorlighetenavdenaktuelleeffekt.skåreneforalleeffektenesummeres,ogstoffermedflere effekterskårerderforhøyere.skalaensombrukesstrekkersegfra1somlavesteskårtil10somden høyeste. Tabell1visergrupperingenavdeforskjelligeRsetningenemedetgruppenummeroggruppenavn. DetervidereangitthvilkeRsetningersomtilhørerhvergruppe,antallstofferogproduktersomer registrertmedrsetningtilhørendegruppenogtilhørendeskår.skåringssystemetsomerbenytteti dettearbeidet,erbasertpå EuropeanUnionRiskRankingMethod (EURAM), 2 somopprinneligble etablertforrangeringavhøyvolumprodusertekjemikalier(hpvc).etuclistenbaserersegogsåpå sammeeuram,menetucinkludereritilleggpbt(persistent,bioaccumulation,toxic)ogendokrin aktivestoffer,oggirdisserelativthøyskårfordidissestoffgruppeneerhøytprioritertireachsom SVHC.IdennesammenstillingenavFDBerdetimidlertidikkegittskårforPBTellerendokrinaktive stoffer.forinformasjonoghjelptilåidentifiserestoffersomharhøyprioritetiandresammenhenger (lister),såinkludererdennesammenstillingeneventuellforekomstavstoffetipbtlistenslikden forekommeriecbsdatabase,ireach førstesorteringslisteforsvhc,samtisinlisten.etuclisten 1 Klass.merk./CLP:Klassifiseringogmerking(Classification,LabellingandPackagingofSubstancesandMixtures) 2 BjørnG.Hansenetal.,Prioritysettingforexistingchemicals:EuropeanUnionriskrankingmethod,Environ. toxicol.chem.,1999,18(4),

13 erikkeinkludert,delvispågrunnavdatabasetekniskeårsaker,menogsåfordideflestestoffenei ETUClistenogsåerinkludertiREACH omfattendesvhcførstesorteringsliste. Tabell2ogTabell3viserhenholdsvisde100førstestoffene(CASnr.)ogde100førsteproduktene, sortertetterhøyestskår.forstoffeneerdetogsåangitttreffisin,pbtogsvhclistene.tabell3har dessutentreåpnefeltersomforslagpåhvordandetenkelteselskapharanledningtileventuell utfyllingavbruksmengde(volumellermasse),bruksmåte(arbeidsoperasjon)ogbruksfrekvens(antall dager)forviderebrukienrisikovurdering. GodkjenningsordningeniEU,vedREACH,somskalsørgeforatrisikoenknyttettilsværthelseog miljøskadeligekjemiskestoffererundertilstrekkeligkontroll,hartilnå(13.april2011,utskriftfra15. desember2010)valgtuttilsammen46stoffertilgodkjenningsordningen(annexiv).dennelistenblir gjernekalt Kandidatlisten,ogdissestoffeneharblittilagtspesielloppmerksomhetiREACH.Tabell 4viserenoversiktoverdestoffenepåREACH kandidatliste(medbegrunnelseforinkluderingpå listen)somogsåfinnesifdb.antallprodukterifdbsominneholderdissestoffeneerogsåvisti tabellen. 6

14 4. MomentersomkanføretilfeilisystematiseringenavADButtrekket Deterviktigåværeoppmerksompåatenkeltefeilioppføringeneharførttilflereunikeoppføringer avcasnummerogproduktnavnenndetsomerreelt.deterimidlertidikkestamisoppgaveåutføre vedlikeholdogkvalitetssikringavfdb.stamiharderforiutgangspunktetkunforholdtsegtil dataoppføringeneslikdeerutlevert,ogdeterikkegjortenviderekontrollforåfinneflereslikefeil basertpåadbuttrekket.likevel,erfaringerfrastamisarbeidmedadbuttrekketsomharavdekket feilogmanglervilherblibeskrevet,spesieltmedtankepåderegistrertersetningene.disse erfaringenekanværenyttigefordesomevt.skalutføreviderekvalitetssikringogopprydningifdb Forskjelligestoffnavn FordioppføringenavflerestoffnavniADButtrekketikkeerunike,f.eks.pågrunnavengelskeog norskenavnitilleggtilhandelsnavnogkjemiskenavn,vardetnødvendigåutarbeideenegenliste overcasnr.ogtilhørendenavn.stamisendtederforenlisteoverallecasnr.iadbuttrekkettil KLIFsomkoblettilalletilgjengeligenavn.Imidlertidvar363avstoffeneikkeoppførtmednavnilisten tilklif,ogdisseblehentetutfraadbuttrekketigjenogdobbeltoppføringerblemanueltluketut. DennenyeogkombinertelistenblebenyttettilåkoblealleCASnr.tilkjemiskenavnogsikretunike stoffnavnforspørringsutføringeneiadbuttrekket FeilmedCASnumre DetbleoppdagetminstettCASnr.somvarfeilogsomistedetvaroppførtmedECnr(acetonmed CASnr.67641haddeénoppføringmedCASnr ).ForetannetCASnr.bledetoppdaget etmellomromiforkantavcasnr.beggedissefeileneoppfattesiaccessdatabasensomunikecas nr.itilleggvardet48oppføringermedénellerflerenulleriforkantavcasnr.hvilketogsågirfeili oversiktoverunikecasnr.,mendettebleimidlertidrettetoppimanueltiadbuttrekket Feilmedproduktnavn Tokonkreteeksemplerpåfeilvar KARBONDIOKSIDBULK somstodoppførtmedmellomromførst (oglistesdermedfeil),samtproduktnavnet **AICSILICONE500CS someroppførtmedto stjernetegnførstinavnet.flerefeilmedproduktnavnkanderforikkeutelukkes Forskjelligehelseklassifiseringer Flerestoffer(CASnr.)ogprodukteriposteneiADButtrekketerblittmerketmedforskjellige helseklassifiseringerslikatettstoff/produktkanhamerennénoppføringpåhelsefareklassifisering. Detteresultereriatdissestoffene/produkteneblirtaltmerennéngang.F.eks.erdetregistrert 1.942unikeCASnr.,menantallunikeposterforCASnr.økertil2361nårhelsefareklassifiseringen inkluderesidatabasespørringen.tilsvarendeerdetregistrert5565unikeproduktnavn,menantall unikeposteriadbuttrekketer5573nårhelsefareklassifiseringinkluderesidatabasespørringen FeilmedregistreringavRsetninger FeltetforRsetningeriADButtrekketfra8.mars2010erensammenslåingavallemultiple oppføringersomfinnesifdbforhvertenkeltcasnr.fordihvertcasnr.erblittregistrertflere gangernårdeteringrediensiflereprodukter,vildermedfeilregistreringavrsetningpåvirke 7

15 sluttresultatetforskåringssystemetbasertpåadbuttrekketslikatflerestoffer(casnr.)vilfåen kunstigforhøyetskår.detteerf.eks.spesielttydeligforstoffet vann somharoppnåddenhøyskår mensomikkeskalværetilknyttetnoenrsetninger(dvs.totalskår=0),bl.a.fordistoffet kaliumhydroksifluorborat feilaktigvarregistrertmedcasnr.tilvann.itilleggvardetiadb uttrekketinkludertoppføringerfraflerestofferifdbsomikkelengervaribruk,ogsomdermedhar bidratttildentotalesammensetningavrsetningerforhvertstoff(casnr.).stamifikkderforetnytt uttrekkfrafdbdatert9.februar2011derrsetningervarholdtisolerttilhverenkeltoppføringav CASnr.Dettevisteat482CASnr.hadde221forskjelligeregistreringeravRsetninger(Tabell5viser utdragavdecasnr.med721forskjelligeoppføringeravrsetninger),mens2222oppføringer haddekunénelleringenregistreringavrsetninger.hvertcasnr.skaliprinsippetbareståoppført medénkombinasjonavrsetninger,menstårlikevelmedmerennénoppføringfornesten20%av stoffene,troligentenpga.feiliselveproduktdatabladeneellerfeiliforbindelsemedregistreringav dataifdb.deterderfortydeligbehovforenopprydningogkvalitetssikringavdegrupperavr setningerforstoffertilderegistrerteproduktene,evt.justeringavproduktdatabladene. Uttrekketfra2011inneholdtfærreregistrertegrupperavRsetningerennuttrekketfra2010fordiR setningerfracasnr.registrertfraproduktersomikkelengereribruki2011erblittholdtutenfor. Manskulledakunneantaattotalskårforstoffene/produktenefra2011uttrekketvilleværelavere ennfor2010uttrekket.vedensammenlikningavtotalskårmellomuttrekkenefra2010og2011er detlikevelikkeslikat2011uttrekketgjennomgåendeviserlaveretotalskårforderegistrertestoffene (Tabell6).Tilsvarendeerregistrertogsåforproduktnavn,menavmindreomfangfordihvertCASnr. registrereslangtfleregangerennproduktnavn,ogmedfærrevariasjonerpåproduktnavnsom resultat.f.eks.erdetiuttrekketframars2010treffpå57produktnavnmedtilhørendersetninger fordeltpå25unikeprodukter.dettetilsvarer5596treffpåproduktnavnsomegentligtilsvarer5564 unikeprodukternårrsetningerikkebetraktes. BasertpådeforholdenesomgjelderforFDBogregistrerteRsetningerforCASnr.kandetvære vanskeligåanseetavuttrekkenesommestpålitelig.stamiharderforforholdtsegtiluttrekketfra 2010medtankepåsystematiseringsarbeidetsomerblittgjortder.Skåringslistenefor2010uttrekket erlikevelvistitabell2og3foråvisehvordanverktøyetforsystematiseringogskåringkanvære nyttigsålengeregistreringenavrsetningererpålitelig.likevel,feileneirsetningererproblematisk forskåringssystemet,slikatenkeltestofferrangereshøyereenndetsomegentligskullehavært tilfelle.ilistensompresenteresmådetderfortasforbeholdomslikefeil.deterimidlertidikke innenforstamisoppgaveågjennomførevedlikeholdavoppføringeridatabasen,menarbeidet beskrevetidennerapportenviserettydeligbehovforopprydningifdbmedtankepåregistrerter setninger. 8

16 5. Konklusjon FellesdatabasenersystematisertvedhjelpavtabellerogspørringerienAccessdatabase.Irapporten erdetlagtvedbegrensedeutskrifterfradatabasen,meniselvedatabasefilensomettersendeser listenefullstendigeogmedtilhørendedatabasefunksjonerogkoblinger.denneresulterende databasenlisteralleunikestofferogprodukterihversintabelloginkludererenskårbasertpået europeisksystem(euram)derrsetningeneutgjørberegningsgrunnlagetforskåren.rsetningeneer ogsåsortertigrupperbasertpåklass.merk.forskrifteneoghverpostidatabasetabellenerblittgitt énskår(010)forhvergruppe.denoppsummerteskårenforallegruppenegirentotalskårsomkan brukestilåsorterestoffene/produkteneienprioritertrekkefølge.itilleggerdetforstoffenelagttil feltersomangirhvorvidtstoffetforhverpostogsåfinnesisin/svhc/pbtlistene.detvildermed væremuligåkunnegjøreytterligereprioriteringerbasertpåandrehensynennbarestoffenes iboendeegenskaper.foreksempelvilettreffisinlistenbetyatstoffeterblittoppfordrettil substitusjonavchemsec,menstreffipbtlistenbetyratstoffeterspesieltbetydningsfullti forbindelsemedforurensningtildetytremiljø. Koblingenesomeroppførtmellomtabelleneutarbeidetiaccessdatabasengirenytterligereoversikt iforholdtiltabelleneidennerapporten.forstoffeneerdetvedhverpostmuligåutvidelistenforå viseallesammenfallendetreffavikkeunikecasnr.ogtilhørendefelterfradenopprinneligeadb tabellen(utenlaboratoriekjemikalier).tilsvarendeforproduktererdetvedhverpostmuligåutvide listenforåvisetilhørendecasnr.(stoffer)ogtilhørendefeltersomerregistrertforhvertprodukti denopprinneligeadbtabellen.manhardermedalltidmulighettilenkeltåsegjennomposterog felterslikdestodidenopprinneligetabellen(adbutenlaboratoriekjemikalier). Deteropptilhvertenkeltselskapåregistrerekunnskapombruksvolumogbruksområderideåpne tilhørendefelteneitabellenforprodukter.daerdetisåfallmuligåknyttebruksvolumog bruksområdertilprodukterogstofferifdb.dettegirigjenmulighettilåvurderedeiboende stoffenesegenskaperoppmotfaktiskbrukogpekeutprodukterforenvidererisikovurdering.tabell 3inneholderderfortreåpneeksempelfeltersomkanfyllesutforenslikutvidetbrukavdatabasen. Detmåimidlertidunderstrekesatpga.betydeligefeilmedderegistrerteRsetningeriFDB,såvildet utvikledeskåringssystemetværemindreverdifullttilåbenyttespåfdbinntildeterryddetoppiog kvalitetssikretderegistrertersetninger.likevel,systematiseringenograngeringensomerblitt beskrevetidennerapportenharvistsegåværenyttignettoppiåoppdagedisseproblemenemed FDBogkanværeetutgangspunktforenevt.videreutbedring/opprydningavdataeneiFDB. 9

17 6. Figurerogtabeller Figur1Klassifiseringogmerkingavstofferogstoffblandinger(rangertetterøkendefarefrahøyre motvenstre) 10

18 Figur2FordelingavunikeprodukteriADButtrekket(utenlaboratoriekjemikalier)etterrangert helseklassifisering(totalt5573produktposter) Figur3FordelingavunikestofferiADButtrekket(utenlaboratoriekjemikalier)etterrangert helseklassifisering(totalt2361stoff(casnr.)poster) 11

19 Tabell1Grupperingogfordelingavstofferogprodukter,samttilhørendeklassifiseringogskåringbasertpåbrukavEURAM Gruppe Nr. Forskriftomklass.merk. Stoffer Produkter Skår Akuttgiftighet Varigskadevirkningetterenenkel/kortvarigpåvirkning Varigskadevirkningvedgjentatt/langvarigpåvirkning Etsendeogirriterendeegenskaper Andrehelsefarligeegenskaper Allergifremkallendeegenskaper Kreftfremkallendeegenskaper(CMR) Arvestoffskadeligeegenskaper(CMR) Reproduksjonsskadeligeegenskaper(CMR) Vannmiljøogøvrigmiljø 12

20 Tabell2Stoffer(CASnumre)rangertettertotalskårbasertpåRsetninger(stoffenesiboendeegenskaper). Totalskår Antallprodukter Treffi kjemikalielister Akuttgiftighet Varigskadevirkning Etsendeog irriterende Andrehelsefarlige Allergi fremkallende Kreftfremkallende Arvestoffskadelige Reproduksjons skadelige Vannmiljøog øvrigmiljø Nr. CAS.NO. Kjemisk navn(klifogfdb) SIN SVHC PBT 1a 1b 1c 2ab 2c 2d 3a 3b 4 5a 5b 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b KALIUMDIKROMAT 70 3 SIN SVHC SILISIUMDIOKSID(KVARTS) DIAMINDIFENYLMETAN,4,4' 54 2 SIN PETROLEUMDESTILLAT,HYDROGENERT C4C11,K.P.20TIL190GR.C KADMIUMOKSID 51 1 SIN SVHC KADMIUM 50 2 SIN SVHC PROPENAMID, SIN SVHC ANILIN 48 1 SIN HEKSAN,n SIN DIBUTYLTINNDIACETAT BUTAN SVHC PETROLEUMSDESTILLATK.P GR.C.C7C12.AVSVOVLET STEINKULLTJÆREBEK 44 2 SVHC PBT DIBUTYLTINNDILAURAT 44 8 SIN KALIUMKROMAT 44 6 SIN SVHC STEINKULLTJÆREDESTILLATER,TUNGE 44 1 SVHC PBT OLJER VANADIUMPENTOKSID BENZEN SIN SVHC BLYACETAT 42 1 SIN SVHC BENSIN(MOTORBENSIN) ETANDIOL,1, EPOKSY3FENOKSYPROPAN,1, SIN SVHC SITRONSYRE HYDROKINON BUTYL(2,3EPOKSYPROPYL)ETER BENZO(a)PYREN 39 2 SIN SVHC NATRIUMHYDROKSID PHOSPHOROTHIOICACID,O,O,O TRIPHENYLESTER PROPANOL, Rangeringenbasertpåtotalskårkanværenoefeilaktigpga.flerefeiliregistrerteRsetningerforCASnr.iFDB 13

21 WHITESPIRITLAVAROMAT,C6C13, KPT:65230GC,NAPHTHA DESTILLATES(PETROLEUM),HYDROTREATE DHEAVYNAPHTENIC,PREDOMINANTLY C DIESELOLJENR VANN FOSFONIUM, TETRAKIS(HYDROKSYMETYL),SULFAT (2:1)(SALT) NAFTA,HYDROGENAVSVOVLETLETT, DEAROMATISERT BUTOKSYETANOL, KOBOLTOKTOAT KRISTOBALITT BENZENEAMINE,NPHENYL,REACTION PRODUCTWITH2,4,4 TRIMETHYLPENTENE TRIGLYCIDYLISOCYANURAT 34 1 SIN SVHC NATRIUMKLORID TOLUENDIISOCYANAT(TDI) TOLUEN2,4DIISOCYANAT BERYLLIUM 33 1 SIN SVHC BUTANONOKSIM, Fenol FENOL PETROLEUMSDESTILLATER, HYDROTREATEDHEAVYPARAFFINIC OXIRAN,((2METYLFENOKSY)METYL) KRESOLGLYCIDYLETER TETRAETYLBLY 30 1 SIN PBT BUTOKSYETOKSY)ETANOL,2( HYDROKSYLAMIN,HYDROKLORID DIATOMEJORD,FLUXKALSINERT KALIUMJODID BENZEN,ISOCYANATO BLYOKSIDFOSFONAT(PB3O0(HPO3)) BLYAZID 28 1 SIN SVHC Blystyfnat 28 1 SIN SVHC glyoksal ETOKSYLERTEALKOHOLER,C9C BLY TOLUEN ALUMINIUMOKSID PETROLEUMSDESTILLAT,SOLVENT REFINEDTUNGPARAFINSK, HOVEDSAKELIGMETTEDEHCMEDC KOBOLT(II)KLORID 27 1 SIN

22 KALIUMSULFAT NATRIUMBROMAT hydrasinhydrat KARBONDIOKSID BORAKS SIN SVHC NATRIUMTETRABORAT 26 1 SIN SVHC HEPTAN WHITESPIRITLAVAROMATTYNGRE,C ,KP150290GC HYDROGENKLORID NIKKELSULFAT 26 2 SIN SVHC BLYOKSIDSULFAT(PB4O3(SO4)) MOLYBDENTRIOKSID AMMONIUMHYDROKSID SILANE,TRIMETHOXY3(OXIRANYL METHOXY)PROPYL AMINER,C12C14TERTALKYL ACETAMID,2,2DIBROM2CYANO EPIKLORHYDRIN 24 1 SIN SVHC GLUTARALDEHYD KARBONSYREMONONATRIUMSALT glutaraldehyd PETROLEUMNAPHTHA,LIGHTALIPHATIC SOLVENTNAPHTHA(PETROLEUM),LIGHT AROMATIC.ACOMPLEXCOMBINATION OFHCOBTAINEDFROMDESTIL.OF AROMATICSTREAMSITCONSISTS PREDOMINATLYOFAROMATICHC HAVINGC810.BOILINGRANGE GC SYKLOHEXANDIAMIN,1, NIKKEL FOSFORSYRE BUTADIEN,1, SIN SVHC DODEKAN,N ACETYLFENYLHYDRAZIN a 2'fenylacetohydrazid ETYLACETAT BUTANON,2,O,O',O'' (METYLSILYLIDYN)TRIOKSIM METYL4ISOTIAZOLIN3ON, PROPANDIOL,2ETYL (HYDROKSIMETYL)1,3,POLYMERMED (KLORMETYL)OXIRAN ISOFORONDIISOCYANAT

23 Tabell3ProdukterrangertettertotalskårbasertpåRsetninger(stoffenesiboendeegenskaper). Nr. PRODUKTNAVN Total Årligforbruk Arbeids Bruksfrekvens skår (kg) operasjon (dageriåret) 1a 1b 1c 2ab 2c 2d 3a 3b 4 5a 5b 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b 1 PasteB LCK014KOF mg, Analysekyvette; 3 LCK514KOF mg/l, Analysekyvette; 4 PIONArefomulyser Reformat BIOTREAT CHLORIDETESTTABLETS Bensin/mediumnafta Blyfribensin Cadmium,Cd/GroupIIB Solventfraglykolregenereringsanlegg Kondensat(ustabilt)fraTroll,Sleipnerog Kvitebjørn(Engelskdatabladvedlagt) 13 KondensatfraMelkøya KondensatfraTrollogSleipner Krakkernafta Lettnafta LightDestillateFeedstock(LDF) LPG/Nafta Nafta Naftanaturbensin,gasoline Jotaguard85 Comp.A divanadiumpentoksid Kloroprengummi73165,73185,73780og (uvulket) 24 Blyfribensin BlyfriBensin MacSeal001Herder Bruktlut Rangeringenbasertpåtotalskårkanværenoefeilaktigpga.flerefeiliregistrerteRsetningerforprodukteneiFDB 16 Akuttgiftighet Varig skadevirkning Etsendeog irriterende Andrehelsefarlige Allergifremkallende Kreftfremkallende Arvestoffskadelige Reproduksjons skadelige Vannmiljøogøvrig miljø

24 28 KondensatustabilisertfraTrollog Sleipner 29 Kondensat,naturbensin,gasoline MBONDAERESIN BuehlerEpoxiCureResin CR778,komponentA STYCAST2651MM CR778,komponentB Råolje(NjordB) STANDARDTHINNERS DOWCORNING(R)1CATALYST (CATALYSTinformationisbelow) 38 NATURGASSBLANDING8;NHEKSANog BENZEN 39 G G135,DELA NATURGASSBLANDING10:NHEKSAN =2.5VOL%/BENZEN0.10.5VOL 42 NATURGASSBLANDING7:NHEKSAN =0.2VOL%/BENZEN0.55VOL% 43 CrudeOil,hydrocarbons(Fullstendig engelskdatabladvedlagt) 44 INCIDUR KondensatfraÅsgard,Kvitebjørnog Kristin CARBOGLAS1590,PARTB MB MOLYKOTE(R)3402C.Spray MOLYKOTE(R)3402CANTIFRICTION COATING 51 Råolje(diverseoljefelter) Råolje(JotunogRinghorne) Råolje(Aasgard) RåoljefraOseberg/OsebergBlend RåoljefraVolve Væskeblanding,Isobutan91,29% CRITERIONDC2118CATALYST ExhaustedNiMocatalyst FLORIDATPHMIX SCOTCHGRIPBRAND1300LGUMMILIM VpCI VpCI369Aerosol AlkanstandardløsningC8C20oppløsti heksan 64 Aloxide BELZONA 5811(IMMERSIONGRADE) BASE

25 66 CalibrationSampleHightemp SIMDIS(light) EssoKondensat G128(BRUKSFERDIG/1+4) G135(BRUKSFERDIG) HR POLYKEN44TOPGUNADHESIVE TECTYL190Sprutvern(Aerosol) Væskeblanding,nHeksan96,2% Væskeblanding,nOktan38.88% ARALDITEGY BELZONA 1391(CERAMICHT)HERDER Bostik555Kontaktlim(35og100ml) FSC12F,FSC12M&FSC12S,PARTA KF840UTGÅTT Loctite MarathonIQGF Comp.A SCOTCHKOTEBRANDELECTRICAL COATING 83 Stadis450(utgått) Væskeblanding,Isobutan30%(50AT ) 85 CRITERION424CATALYST CRITERIONN30CATALYST KALIUMKROMATLØSNING5% Kaliumkromatløsning5% Potassiumchromatesolution5% 89 KF852UTGÅTT KF MarathonIQ/IQGF Comp.B MBC1PotassiumChromateIndicator POTASSIUMCHROMATEReagent(DM) TK559BRIMTM TK BestolifeAPIModified Isomerat JETLUBEAPIMODIFIED Leadacetateimpregnatedtape (Foreldet,leverandøroppdatererikke) 100 LUBESEAL

26 Tabell4OversiktoverstoffenepåREACH kandidatliste(medbegrunnelseforinkludering)somogsåfinnesistofferregistrertifdb(uten laboratoriekjemikalier),samtantalltilhørendeprodukterifdb. ** CASnr. Navn(Kandidatlisten) Navn(KLIF) Total skår Antall produkter Begrunnelseforinkluderingikandidatlisten Potassiumdichromate KALIUMDIKROMAT 70 3 Carcinogenic,mutagenicandtoxicforreproduction(articles57a,57band57c) ,4' Diaminodiphenylmethane DIAMINDIFENYLMETAN,4,4' 54 2 Carcinogenic(article57a) (MDA) Acrylamide PROPENAMID, Carcinogenicandmutagenic(articles57aand57b) Potassiumchromate KALIUMKROMAT 44 6 Carcinogenicandmutagenic(articles57aand57b) Cobaltdichloride KOBOLT(II)KLORID 27 1 Carcinogenic(article57a) Disodiumtetraborate,anhydrous NATRIUMTETRABORAT 26 1 Toxicforreproduction(article57c) Disodiumtetraborate,anhydrous BORAKS Toxicforreproduction(article57c) Dibutylphthalate(DBP) DIBUTYLFTALAT 22 3 Toxicforreproduction(article57c) Diisobutylphthalate DIISOBUTYLFTALAT 22 1 Toxicforreproduction(article57c) Boricacid BORSYRE Toxicforreproduction(article57c) Tris(2chloroethyl)phosphate KLORETYLFOSFAT, Toxicforreproduction(article57c) Anthracene ANTRACEN 8 1 PBT(article57d) Disodiumtetraborate,anhydrous NATRIUMTETRABORAT,PENTAHYDRAT 0 1 Toxicforreproduction(article57c) ** Rangeringenbasertpåtotalskårkanværenoefeilaktigpga.flerefeiliregistrerteRsetningerforCASnr.iFDB 19

27 Tabell5StoffermedmerennéngruppeavRsetninger(uttrekkfrafebruar2011) CASNO Kjemisknavn(KLIF) SOLVENTNAPHTHA(PETROLEUM),LIGHTAROMATIC.ACOMPLEX COMBINATIONOFHCOBTAINEDFROMDESTIL.OFAROMATIC STREAMSITCONSISTSPREDOMINATLYOFAROMATICHCHAVINGC810. BOILINGRANGE135210GC Antall grupperav Rsetninger PETROLEUMSDESTILLATK.P.90230GR.C.C7C12.AVSVOVLET SINKDIALKYLDITIOFOSFAT WHITESPIRITLAVAROMAT,C6C13,KPT:65230GC,NAPHTHA SOLVENTNAPHTHA(PETROLEUM),HEAVYAROMATIC,ACOMPLEX COMBINATIONOFHYDROCARBONSOBTAINEDFROMDESTILLATIONOF AROMATICSTREAMS.ITCONSISTSPREDOMINANTLYOFAROMIC HYDROCARBONSHAVINGCARBONNUMBERSPREDOMINANTLYINTHE RANGEOFC9THROUGHC16ANDBO PETROLEUMDESTILLAT,HYDROGENERT.C4C11,K.P.20TIL190GR.C SILISIUMDIOKSID(KVARTS) ETOKSYLERTEALKOHOLER,C9C ETYLENDIAMINTETRAEDDIKSYRE,NaSALT PORTLANDCEMENT WHITESPIRITLAVAROMATTYNGRE,C916,KP150290GC PROPANOL, BENZENDIMETANAMIN,1, TRINATRIUMNITRILTRIACETAT FENYL1NAFTYLAMIN ETANDIAMIN,N(3(TRIMETOKSISILYL)PROPYL))1, STODDARDSOLVENT SOLVENTNAPHTHA,MEDIUMALIFATISKACOMPLEXCOMBINATIONOF HYDROCARBONSOBTAINEDFROMTHEDEST.OFCRUDEOILORNATURAL GASOLINE.PREDOMINANTLYSATURATEDH.C.INTHERANGEOFC9C12 ANDWITHBOILINGPOINT140160DEGREESC BUTANEDIOICACID,SULFO,1,4BIS(2ETHYLHEXYL)ESTER,SODIUMSALT NATRIUMSILIKAT KEROSEN,C9C16,K.P GR.C HYDROKSYTOLUEN,BUTYLERT TRIDECYLPOLYOKSYETYLENETANOL ALKOHOLERC12C15ETOKSYLERT SITRONSYRE SOLVENTNAPHTA(PETROLEUM),HYDROTREATED LIGHTNAPHTENIC.A COMPLEXCOMBINATIONOFHYDROCARBONSOBTAINEDBYTREATINGA PETROLEUMFRACTIONWITHHYDROGENINTHEPRESENCEOFA CATALYST. 7 20

28 Tabell6 Totalskårforstofferogforskjellmellomuttrekkenefra2011og2010(utdragvistfor differanse1637) CASNO Kjemisknavn(KLIF) Fortegn total total differanse VANN SITRONSYRE PHOSPHOROTHIOICACID,O,O,OTRIPHENYLESTER ETANDIOL,1, NATRIUMHYDROKSID PETROLEUMDESTILLAT,HYDROGENERT.C4C11,K.P TIL190GR.C [(ptolyloxy)methyl]oxiran;2,3epoxypropylp tolylether; BUTOKSYETANOL, NATRIUMKLORID PROPANOL, BENZENEDIAMINE,ARMETHYL NATRIUMTETRABORAT BUTAN KARBONSYREMONONATRIUMSALT tetrahydrophthalsyreanhydrid PETROLEUMSDESTILLATER,HYDROTREATEDHEAVY PARAFFINIC NATRIUMBROMAT PROPAN ASKORBINSYRE,L DIESELOLJENR METYLPROPAN, DIISOBUTYLFTALAT PROPEN, PROPYN, TRIAZIN1,3,5,HEKSAHYDRO1,3,5TRIMETYL FOSFORSYRE HEKSAHYDROMETYL1,3ISOBENZOFURANDION PETROLEUMSDESTILLATK.P.90230GR.C.C7C AVSVOVLET DODEKAN,N TETRAETHYLTHIOPEROXYDICARBONICDIAMIDE PETROLEUMSDESTILLAT,SOLVENTREFINEDTUNG PARAFINSK,HOVEDSAKELIGMETTEDEHCMEDC KALIUMJODID DIFENYLMETANDIISOCYANAT,4,4' ISOCYANICACID,POLYMETHYLENEPOLYPHENYLENE ESTER AMMONIUMHYDROKSID KARBONDIOKSID PROPADIENE,1, Rangeringenbasertpåtotalskårkanværenoefeilaktigpga.flerefeiliregistrerteRsetningerforCASnr.i FDB 21

29 Tabell7 Totalskårforprodukterogforskjellmellomuttrekkenefra2011og2010(utdrag vistfor differanse521) PRODUKTNAVN Fortegn total total differanse THERMALINE MotekByggsilikonFugemasse AKFTunnelvaskExtra HardtopOptimaComp.A LOCTITE7471Aerosol HR SolidHydro EB PenguardTieCoat100Comp.B amdea EB MasterZink NS SI CC AMERCOAT132CURE T HEMPATHANETOPCOAT ARMAFINISH Mercasol PurecleanPower CRCWHITELITHIUMGREASEAEROSOL KI LOCTITE VpCI368Aerosol FRW HR Loctite7063Aerosol EconoliteLiquid POWERCOAT3in CRCCONTACTCLEANERQDAEROSOL OR Caretreat6PWT Rangeringenbasertpåtotalskårkanværenoefeilaktigpga.feiliregistrerteRsetningerforprodukteriFDB 22

30

Innkjøpte kjemikalier - gjennomgang og systematisering av Fellesdatabasen (FDB) Nr. 6, Årgang 12 (2011), STAMI-rapport ISSN nr.

Innkjøpte kjemikalier - gjennomgang og systematisering av Fellesdatabasen (FDB) Nr. 6, Årgang 12 (2011), STAMI-rapport ISSN nr. Innkjøpte kjemikalier - gjennomgang og systematisering av Fellesdatabasen (FDB) Nr. 6, Årgang 12 (2011), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 II INNKJØPTE KJEMIKALIER GJENNOMGANG OG SYSTEMATISERING AV FELLESDATABASEN

Detaljer

Rapport. Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI)

Rapport. Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI) Rapport Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI) Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig dør det personer i Norge

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Pål Molander Direktør Prof. Dr. Status og kunnskap Kjemisk arbeidsmiljø Stavanger 13.12.2011 Hvilke informasjonskilder har vi? Overvåkingsdata? Levekårsdata nasjonalt

Detaljer

Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover

Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Status og kunnskap kjemisk arbeidsmiljø 13.12.11 Steinar Våge, styreleder OLF HMS - Kunnskap, erfaring og kompetanse Praktisk gjennomføring Kontinuerlig

Detaljer

KJEMISK ARBEIDSMILJØ I PETROLEUMSINDUSTRIEN. Kjemisk arbeidsmiljø i den norske petroleumsindustrien. Rapport 13.12.11

KJEMISK ARBEIDSMILJØ I PETROLEUMSINDUSTRIEN. Kjemisk arbeidsmiljø i den norske petroleumsindustrien. Rapport 13.12.11 Kjemisk arbeidsmiljø i den norske petroleumsindustrien Rapport 13.12.11 1 2 Innhold FORORD 5 BAKGRUNN 7 SAMLE KUNNSKAP 9 Historisk eksponering 9 Dagens eksponering 11 Løsemidler og oljedamp/oljetåke Dieseleksos

Detaljer

Kjemikalieprosjektet i olje- og gassindustrien

Kjemikalieprosjektet i olje- og gassindustrien 1045-1130 Kjemikalieprosjektet i olje- og gassindustrien Anne Myhrvold, leder av styringsgruppen Jakob Nærheim, prosjektleder 13.12.11 Clarion Hotel Stavanger Status og kunnskap Kjemikalieprosjektet 2008-2011

Detaljer

Kjemikalieprosjektet 2008-2011

Kjemikalieprosjektet 2008-2011 Kjemikalieprosjektet 2008-2011 Sikkerhetsforum 16.11.11 Jakob Nærheim, prosjektleiar Manglende eksponeringsdata Kunnskapshull 2 Formål Prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien skal: gi

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Kjemisk arbeidsmiljø Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Gunnar Breivik HMS direktør StatoilHydro Leder av styringsgruppen for kjemisk arbeidsmiljø AID ministeren krevde handling Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien OLF, Forus 4. November 2011 Steinar Aasnæss St. meld 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien Handlingsplanen

Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien Handlingsplanen Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien Handlingsplanen Sikkerhetsforum 30.01.2008 Jon Efskind/OLF Innholdsfortegnelse 1. Formål for Prosjekt Kjemisk helsefare i olje- og gassindustrien 2. Sluttprodukter

Detaljer

Klassifisering og merking av stoffer og løsninger

Klassifisering og merking av stoffer og løsninger Klassifisering og merking av stoffer og løsninger Hotell Alexandra, Loen 15. og 16. september 2009 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet kjemi Klassifisering og merking av stoffer og løsninger Kort sammendrag/beskrivelse

Detaljer

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Direktør Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum Bedriftsbesøk Kårstø 19.9.07 1 Mandat - Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften VIRKE frokostseminar «Dokumentasjon i handel med byggevarer», 17. september 2013; Linda Reierson, seksjon for kjemikalieregulering, Miljødirektoratet

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Høring av endringer i REACH-forskriften

Høring av endringer i REACH-forskriften Høring av endringer i REACH-forskriften Forslaget gjelder endring av REACH-forskriften. Endringen av REACH-forskriften skyldes at ni stoffer blir inkludert i det europeiske kjemikalieregelverket REACH

Detaljer

Prosjekt STØY. Sikkerhetsforum Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Prosjekt STØY. Sikkerhetsforum Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF) Prosjekt STØY Sikkerhetsforum 23.03.2011 Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold 1. Kort om dagens status 2. Petroleumstilsynets støyseminar 1.februar 2011 3. Møte mellom OLF og Norsk Industri

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd?

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd? Sigvart Zachariassen Fagleder arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Risikoreduksjon på kjemikalieområdet 2007-2009 Tilsynsaktivitet

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 FOAM7 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2003 Revisjon 16.04.2009 Kjemikaliets navn FOAM7 Artikkelnr. T483071 Nobb-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TK 641 Forvask Miljø Vnter

SIKKERHETSDATABLAD TK 641 Forvask Miljø Vnter TK 641 Forvask Miljø Vnter Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TK 641 Forvask Miljø Vnter Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.02.2010 Revisjonsdato 17.12.2013

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

HMS - DATABLAD. Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON 2

HMS - DATABLAD. Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON 2 HMS DATABLAD Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn OXYCON 2 Synonymer Kjemisk navn Artikkel nr Gruppe ECnr Resept nr Produsent importør

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Norsk Industri. Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning

Norsk Industri. Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Norsk Industri Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Hvorfor blir det mer og nye typer farlig avfall? Økt kunnskap om prioriterte miljøfarlige

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31.03.2009 Internt nr: Erstatter dato: TOYOTA/BT ORANGE 756093

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31.03.2009 Internt nr: Erstatter dato: TOYOTA/BT ORANGE 756093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7893

Detaljer

Eksponering for kjemikalier i olje- og gassindustrien. Dagens eksponeringsbilde

Eksponering for kjemikalier i olje- og gassindustrien. Dagens eksponeringsbilde Eksponering for kjemikalier i olje- og gassindustrien Dagens eksponeringsbilde Berit Bakke bba@stami.no Kasper F. Solbu, Syvert Thorud, Helge Johnsen, Hanne Line Daae, Merete Hersson 13.02.2014 Skaper,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. CADWELD Mold Sealer (T403) 1/8 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. CADWELD Mold Sealer (T403) 1/8 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Anvendelse:

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Stoffkartotek. Nettverkssamling for realfagslærere fra Trøndelag. 24. og 25. november Skolelaboratoriet kjemi: Brit Skaugrud 1

Stoffkartotek. Nettverkssamling for realfagslærere fra Trøndelag. 24. og 25. november Skolelaboratoriet kjemi: Brit Skaugrud 1 Stoffkartotek Nettverkssamling for realfagslærere fra Trøndelag 24. og 25. november 2011 27.10.2011 Skolelaboratoriet kjemi: Brit Skaugrud 1 Dagens stoffblanding Stoffkartotek Klassifisering og merking

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008. Ingar H. Wasbotten

Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008. Ingar H. Wasbotten Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008 Ingar H. Wasbotten Daglig leder Unilab Analyse AS Innhold Ansvar Generell sikkerhet på laboratoriet Gassflasker Verneutstyr Lagring / transport Avfallshåndtering

Detaljer

Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten

Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten Angela Ebbesen Sekretær Sikkerhetsforum Entreprenørseminaret 31.10.06 1 Om Sikkerhetsforum Bakgrunn: Ved århundreskiftet så en at det

Detaljer

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 1. Bakgrunn Vedlagt følger utkast til forskrift om

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore. Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet

Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore. Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet Stortingsmelding nr 12 St.meld. nr. 12 Departementet vil i samarbeid med partene i næringen ta initiativ til en prosess

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006 EC

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006 EC 01. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse : Bruk av stoffet/tilberedningen : Produsent/omsetter : Røntgens-spesial-sett for fremkallerapparater. orochemie GmbH + Co. KG Gate/postboks : Max-Planck-Straße

Detaljer

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Hendelse- og risiko-styring Reaktiv Hendelsesbasert Proaktiv Risikobasert Trusler mot helse på kort og lang sikt Mulige

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå?

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Bergen, 25. april 2012 Aud Nistov Fagsjef HMS Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold Bakgrunn for prosjektet Prosjekt STØY i petroleumsindustrien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basol Dispensersåpe. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult

SIKKERHETSDATABLAD. Basol Dispensersåpe. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 25.07.2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn CAS-nr Blanding, se pkt.3. Blanding Reach nr Se punkt 16. Erstatter

Detaljer

KOMPETANSESEMINAR 15/10/2015 NYE RUTINER OG VERKTØY I PRODUCTXCHANGE. Morten Berntsen Teknologisk Institutt as morten.berntsen@teknologisk.

KOMPETANSESEMINAR 15/10/2015 NYE RUTINER OG VERKTØY I PRODUCTXCHANGE. Morten Berntsen Teknologisk Institutt as morten.berntsen@teknologisk. KOMPETANSESEMINAR 15/10/2015 NYE RUTINER OG VERKTØY I PRODUCTXCHANGE Morten Berntsen Teknologisk Institutt as morten.berntsen@teknologisk.no TEKNOLOGISK INSTITUTT AS RÅDGIVING Klassifisering og merking

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Internt art.nr. Betegnelse 1-7881 Nasjonal

Detaljer

1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. : Flerkomponent fugefrie gulvbelegg. Kun til profesjonelt bruk.

1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. : Flerkomponent fugefrie gulvbelegg. Kun til profesjonelt bruk. (følger forordning (EG) nr 1907/2006) Utskriftsdato: 2010-11-30 Side 1 av 5 1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 59616 Bruksområde : Flerkomponent

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN

Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN Møte med Ptil 2. desember 2009 Ptil Bp Norge setter høy fokus på kjemikalier... Kjemisk arbeidsmiljø 8 timers kjemikaliekurs spesifikt for BP ansatte (mer enn 10 kurs

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma HMS-art.nr.: 951002 Art.nr.: 147713 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): 51864 Utarbeidet den: 06-09-2007/ MND Bruk av

Detaljer

Kjemikaliebyrået ECHAs lister (kandidater og stoffer på vedlegg XIV) i praksis hos etterfølgende bruker

Kjemikaliebyrået ECHAs lister (kandidater og stoffer på vedlegg XIV) i praksis hos etterfølgende bruker Kjemikaliebyrået ECHAs lister (kandidater og stoffer på vedlegg XIV) i praksis hos etterfølgende bruker Mari Samuelsen; Statoil Classification: external 21-09-2015 Statoil og kjemikalier Produksjon av

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Det elektroniske stoffkartoteket ved UiT Universitetet i Tromsø

Det elektroniske stoffkartoteket ved UiT Universitetet i Tromsø Det elektroniske stoffkartoteket ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø En elektronisk database over helsefarlige kjemikalier og helsefarlig biologisk materiale med tilhørende HMS-datablad Web adressen

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER DE-WAXER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.10.2008 Kjemikaliets navn DE-WAXER Kjemikaliets bruksområde Bilpleieprodukt

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse, miljø og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (Pnr.): 35443 Revideret den: 18122002/ AN Kjemikaliets bruksområde Smøring. Produsent og/eller

Detaljer

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. x, Årgang 1x (201x), STAMI-rapport ISSN nr.

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. x, Årgang 1x (201x), STAMI-rapport ISSN nr. Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde Nr. x, Årgang 1x (201x), STAMI-rapport ISSN nr. xxx-xxx II Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens

Detaljer

YES skyllemiddel Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr.. 453/2010 Utgivelsesdato: 13/03/2013 Forrige revisjon: 13/03/2013 Versjon: 2.

YES skyllemiddel Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr.. 453/2010 Utgivelsesdato: 13/03/2013 Forrige revisjon: 13/03/2013 Versjon: 2. Utgivelsesdato: 13/03/2013 Forrige revisjon: 13/03/2013 Versjon: 2.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1. Produkt Beskrivelse Kjemisk produkt Produktnavn Produkt

Detaljer

«Eksponering og register» Elizabeth Ravn

«Eksponering og register» Elizabeth Ravn «Eksponering og register» Elizabeth Ravn Lovverket om føring av register Krav til føring av register over eksponerte arbeidstakere er regulert i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding v/gundla Kvam, ekspedisjonssjef AID Innledning Først vil jeg få takke for invitasjonen til Sikkerhetsforums

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS SELACLEAN GELCOAT RENS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.01.2006 Revisjonsdato 16.06.2011

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2 Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen Vedlegg 2 1-METOKSYPROPAN-2-OL CAS-nr 107-98-2 / EC-nr 203-539-1 / Indeks-nr 603-064-00-3 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter. Produksjon av maling

Detaljer

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr.

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 II Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basol Corro Cleaner. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult

SIKKERHETSDATABLAD. Basol Corro Cleaner. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 25.07.2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn CAS-nr Blanding, se pkt.3 Blanding Reach nr Se punkt 16. Erstatter

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/12/2002 Internt nr.: Erstatter dato: ADHESE BOND

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/12/2002 Internt nr.: Erstatter dato: ADHESE BOND 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bonding agent. Produsent/importør Vivadent ETS Adresse

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-07-01 HELIOPROGRESS (alle farger)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-07-01 HELIOPROGRESS (alle farger) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Kompositt Produsent/importør Vivadent ETS Adresse

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Elektronisk stoffkartotek

Elektronisk stoffkartotek Elektronisk stoffkartotek Innsyn Kjemikalier i virksomhetene Produktinformasjon, sikkerhetsdatablad, verneblad, etiketter Lokale søk etter kjemikalier som kan være uheldige Masseutskrifter Registrering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg : ASTRI-CID. Kode : 105745E Versjon : 8 Revisjonsdato 9 november 2010. : Overflaterengjøringsmiddel

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg : ASTRI-CID. Kode : 105745E Versjon : 8 Revisjonsdato 9 november 2010. : Overflaterengjøringsmiddel SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg ASTRI-CID Kode : 105745E Versjon : 8 Revisjonsdato 9 november 2010 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon

Detaljer

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Forurenset jord? Hva trenger du for å finne ut om jord er forurenset? Når kan vi bruke

Detaljer

HMS - DATABLAD OVNSKITT HTSC1100

HMS - DATABLAD OVNSKITT HTSC1100 HTSC1100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Ovnskitt og HTSC1100 (High Temperature Sealing Copund 1100ºC) Revisjonsdato Produsent, importør Engen Industrier AS Haugen Gård

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14/05/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 11/10/1999 CONLIT KLEBER

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14/05/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 11/10/1999 CONLIT KLEBER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TIOSLONO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. LIM Under anmeldelse Produsent/importør A/S

Detaljer

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. 1 2 Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er politisk styrt gjennom stortingsmeldinger proposisjoner statsbudsjett instruks

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-08-27 APEXIT, aktivator

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-08-27 APEXIT, aktivator 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rotkanalsealer Produsent/importør Vivadent ETS Adresse

Detaljer

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Grønn Byggallianse 28.08.13 sjefingeniør Pia Sørensen, Miljødirektoratet Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt Hva innebærer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Handelsnavn: LITHURIN SEAL Dato: 25.11.2014 Erstatter: HANDELSNAVN: LIHURIN SEAL GODKJENT: JA

SIKKERHETSDATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Handelsnavn: LITHURIN SEAL Dato: 25.11.2014 Erstatter: HANDELSNAVN: LIHURIN SEAL GODKJENT: JA SIKKERHETSDATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Handelsnavn: LITHURIN SEAL Dato: 25.11.2014 Erstatter: LITHURIN SEAL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: LIHURIN SEAL

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.02.2009 Internt nr: 4-FIN-I Erstatter dato: 09.10.2007 Remspray

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.02.2009 Internt nr: 4-FIN-I Erstatter dato: 09.10.2007 Remspray 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel. Internt art.nr. Betegnelse 364506 Registreringsnummer

Detaljer

Kontakt giftinformasjonssentralen

Kontakt giftinformasjonssentralen HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Varenavn Artikkelnummer Bruksområde Merkemaling (Aerosolbeholder, diverse farger) 5056984-00 (oransje), 5056984-01 (rød), 5056984-02 (blå),

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-08-24 Internt nr.: 41 20 20 Erstatter dato: 2000-11-07 PLATON FUGEMASSE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-08-24 Internt nr.: 41 20 20 Erstatter dato: 2000-11-07 PLATON FUGEMASSE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Butyl fugemasse for System Platon. Produsent/importør

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Varekode 16926-1, -5 Bruk Lösningamedel Revisjon dato 2007-11-28 Distributør Business Watski AS Adresse Vestre Haugen 21 Postnr. / Beliggenhet

Detaljer

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg.

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. per 1.3.2011. Prosjektskisse oppfølging av AT tilsynsrapport

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free

SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free LP Kvikk-Stripp free Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD LP Kvikk-Stripp free Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2011 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1.

Detaljer

Avfallshåndtering. Regler og ansvar for avfallshåndtering. Avfall fra forsøk

Avfallshåndtering. Regler og ansvar for avfallshåndtering. Avfall fra forsøk Avfallshåndtering Regler og ansvar for avfallshåndtering Avfall fra forsøk Destruering av kjemikalier Opplæring i rutiner for avfallshåndtering Regler og ansvar for avfallshåndtering Alt farlig avfall

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/05/2004 Internt nr.: Erstatter dato: 15/05/2003 ARMAFLEX LIM 520

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/05/2004 Internt nr.: Erstatter dato: 15/05/2003 ARMAFLEX LIM 520 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TIOSLONO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Liming av Armaflex isolasjon. Pr-nr. Under anmeldelse

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 8 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Penetrant Remover S76 aerosol Produktkode 2618 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Epoksyprimer BASE

SIKKERHETSDATABLAD Epoksyprimer BASE Epoksyprimer BASE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Epoksyprimer BASE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.08.2010 Kjemikaliets navn Epoksyprimer BASE Artikkelnr.

Detaljer