Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen"

Transkript

1 Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen

2 Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på nytt landsstyre og kontrollkomité for kommende periode. Etter vedtak på Landsmøtet 2011 er det landsstyret som innstiller på kandidater til sentral valgkomité. Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i de humanitære og organisatoriske utfordringene Røde Kors står fremfor. Vi har lagt vekt på at landsstyret og kontrollkomiteen får nødvendig bredde og kompetanse til å lede organisasjonen i den kommende perioden. Komiteen har i hele landsmøteperioden hatt en god dialog med organisasjonen, deltatt på samlinger og møter både i distriktene og sentralt, for å fremskaffe og vurdere mulige kandidater. Dette arbeidet har vært fordelt blant komiteens medlemmer og varamedlemmer. Det er gjennomført flere samtaler med distriktsledere og landsstyremedlemmer, og det har vært oppfordret til å fremme kandidater. Målet var å presentere en innstilling til landsmøtet som samlet sett reflekterer den kompetanse og erfaring komiteen mener er nødvendig for en så kompleks organisasjon som Røde Kors. Det er en utfordring at de direktevalgte kandidatene til landsstyret (3 landsrådsledere, 4 distriktsledere og 1 ansattrepresentant), og deres kompetanse ikke er kjent, men erfaringsmessig vet vi at mange av disse vil ha en solid organisasjonserfaring og kunnskap. Valgkomiteen mener at landsstyret samlet bør ha kompetanse og erfaring innen: Beredskap og samfunnssikkerhet Omsorgsfeltet, med bl.a. sosial inkludering, folkehelse, minoritetsspørsmål og velferdsutvikling Humanitær rett og menneskerettigheter Internasjonalt arbeid Drift og utvikling av Røde Kors lokalt, i distriktet, nasjonalt og internasjonalt Frivillighetsarbeid i Norge og internasjonalt Styrekompetanse inkludert ledelse og strategiutvikling Økonomi og organisasjon Landsstyret og kontrollkomiteen skal reflektere geografi, kjønnsfordeling og mangfold i landet og kunne representere organisasjonen internt, eksternt, nasjonalt og internasjonalt. Ved fristens utløp 3. juli 2014 var det kommet inn 18 forslag på kandidater til landsstyret fra 13 distrikter, og fem forslag på kandidater til kontrollkomiteen fra fem distrikter. Valgkomiteen har også selv forespurt kandidater for å sikre nødvendig kompetanse og erfaring til det samlede styret. I dette heftet finner du en presentasjon av alle kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Innstillingen ligger i saksdokumentene til landsmøtet. Det har vært en utfordring at fristen for å sende inn forslag ble endret på forrige landsmøte og ble satt til 3 måneder før landsmøte. Sett i lys av at 3. juli er midt på sommeren, og landsmøtepapirene skal ut 4 uker før landsmøtet, anbefaler vi forslaget fra landsstyret om å endre dette til fire måneder. Valgkomiteen vil avslutningsvis takke for innsendte forslag, og ønsker landsmøtet lykke til med valget. Oslo, 18. august 2014 Rolf Endestad Leder valgkomiteen 2

3 Valgkomiteen har i perioden bestått av: Leder Nestleder Varamedlemmer Rolf Endestad Karina Spilde Trygve Eggen Eva Lervåg Gjersvold Odd Magne Rød Anne Bergh Bente Strømodden 3

4 4

5 Kandidater til landsstyret Bernt Grimstvedt Distrikt: Hordaland Født: Lokalforening: Fusa Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem og varamedlem, og tar forbehold om vervene president og visepresident. Adm.direktør i kraftlag Sjøkrigsskolen Kungliga Militärhögkolan Forsvarets Høgskole, sjefskurs 37 år i forsvaret, senest som generalinspektør for sjøforsvaret Ulike lederverv innen idrett og Det Frivillige Skyttervesen P.t. nestleder i Hordaland skyttersamlag Sportsinteressert Opptatt av natur og miljøspørsmål Internasjonale spørsmål Hva vil du bidra med? Norges Røde Kors er en organisasjon som passer meget godt i mitt verdigrunnlag. Det å kunne bistå mennesker som er i en vanskelig situasjon, enten hjemme eller ute, er helt avgjørende i mange sammenhenger. Frivillige og upartiskeorganisasjoner som Norges Røde Kors spiller her en helt fundamental rolle. Mitt bidrag kan være å utvikle organisasjonen både faglig og organisatorisk. Som nevnt, har jeg lang erfaring fra å arbeide på strategisk nivå, og evner å se ting i sammenheng. 5

6 Snorre Gundersen Distrikt: Nord-Trøndelag Født: Lokalforening: Malm Kandidaten stiller til valg som visepresident og styremedlem, og tar forbehold om vervene president og varamedlem. Pensjonist Befalsutdanning, Forsvarets høyskole Adjunkt med lærerskole, biologi og engelsk Lærer, undervisningsinspektør, rektor, pedagogisk konsulent Skolesjef Assisterende rådmann, strategisk rådgiver, kommunesjef Distriktsleder i Nord-Trøndelag Røde Kors Leder i Det Sentrale Råd og landsstyremedlem/medlem av landsstyrets arbeidsutvalg Medlem i styringsgruppe for Landsmøtet 2014 Leder i opplæringsutvalg i distrikt Medlem i sentralt organisasjonsutvalg Medlem i arbeidsgruppe for hoved- og langtidsprogram Kursholder innen leksehjelp og norsktrening Lærerlag Politisk aktivt som medlem i kommunestyre, fylkesting og Storting Medlem av landsdelsutvalg Organisasjonsarbeid og samfunnsutforming Samkvem med barnebarn og øvrige familie Friluftsliv med hytte, hund, jakt og fiske Håndverksarbeid i bred skala Røde Kors er blitt en viktig del av livet, og jeg er stolt over å få være en del av det Røde Kors står for både lokalt, nasjonalt og ut over landsgrensene våre. Dette skaper motivasjon. Tidligere samfunnsengasjement gjennom organisasjonsarbeid, politikk og styreverv har gitt meg kunnskap, erfaring og nettverk som jeg også i fremtiden kan bruke i Røde Kors. Ved at jeg har forlatt yrkeslivet, kan jeg nå prioritere å drive Røde Kors-aktivitet, noe jeg er motivert til. Engasjement og kunnskap i bredde og på flere nivå er viktig i en stor organisasjon som Røde Kors, spesielt for ledere på alle plan. Med denne begrunnelse har jeg valgt å drive og være del av aktiviteter fra leksehjelp, norsktrening for tilflyttere, kursholder m.v. på lokalt nivå. Dette mener jeg gir kunnskap og grunnlag for å kunne styrke kraften i frivilligheten og utvikle mulighetene for mer frivillighet. Gjennom de vervene jeg har hatt i organisasjonen siden 2008, mener jeg å ha fått god kunnskap til Røde Kors rundt i landet. En utfordring for oss ut over å rekruttere frivillige til spesifikke aktiviteter, vil være å beholde og helst øke medlemstallet, Dette krever at vi videreutvikler medlemsdemokratiet og styrker innsatsen opp mot våre medlemmer, og gjør medlemskap attraktivt og meningsfyllt. Anne-Grete Næs Heddan Distrikt: Aust-Agder Født: Lokalforening: Arendal Kandidaten stiller til valg som styremedlem og varamedlem, og tar forbehold om vervene president og visepresident. Aktiv pensjonist Grunnutdanning ved Bjørknes Privatskole og Asker Videregående Kontorsøster/tannpleier v/det Odontologiske Fakultet, Oslo Økonomi/regnskap v/wang i Oslo Cambridge Business engelsk SFO-styrer og lærervikar, Asker kommune Faglig og administrativ leder, Internasjonal handelsprosedyrer/ericsson AS, Asker Prosjektleder, Ericsson AS, Asker Hovedverneombud, Ericsson AS, Asker Konsulent internasjonal handel og avgiftsprosedyre hos KPMG, Oslo Lokalforeningsleder Hovedleder «Ferie for alle» Deltatt oppstart Beredskapsvakt i Aust- Agder Leksehjelp Nestleder i distriktsstyret Leder i distriktsstyret Medlem i Det Sentrale Råd, vara til landsstyret Medlem i lokalforeningsstyret Styremedlem Norges Speiderforbund, avd. Asker Nestleder i ungdomsgruppen i Asker skytterlag Sekretær i styret Asker skytterlag Medlem i styret i Drammen skytter samlag I tillegg til frivillig arbeid i Røde Kors, friluftsliv, litteratur, musikk, tidligere aktiv speider Motivasjon for å stille til valg, er stoltheten av å være en del av organisasjonen, samt tanken på at jeg kan påvirke det jeg brenner for. Jeg vil bruke mine erfaringer fra tillitsverv og frivillig arbeid, slik at jeg kan være med å bidra til å videreutvikle organisasjonen i takt med samfunnsutviklingen. Ønsker å styrke organisasjonen, slik at frivillig arbeid blir attraktivt for ungdom og kommende generasjoner. Fortsette å utvikle samarbeidet med offentlige instanser, slik at vi hele tiden er der vi trengs mest. I tillegg ønsker jeg å bidra til å styrke samarbeid mellom alle ledd i organisasjonen. 6

7 Hanne-Marie Heggdal Distrikt: Sogn og Fjordane Født: Lokalforening: Vikane Røde Kors Kandidaten stiller til valg som visepresident og styremedlem, og tar forbehold om vervet president. Høgskulen i Sogn og Fjordane/høgskulelektor Bachelor i sjukepleie Master i organisasjon og leiing Relevant arbeidserfaring Autorisert sjukepleiar Leiar i pleie- og omsorgsteneste Oversjukepleiar på sjukehus Studieleiar i Høgskulen Nåværende verv i Røde Kors: Visepresident ( d.d.) Erfaring/verv/utdanning i Røde Kors Lokallagsleiar, Vikane Røde Kors Distriktsleiar, Sogn og Fjordane Røde Kors Leiar av Det Sentrale Råd Instruktør: grunnkurs omsorg og Dette er Røde Kors Landsstyremedlem Erfaring/verv i andre organisasjoner Før 1997: Styremedlem i lokalt idrettslag og ungdomslag Den største motivasjonen eg har for å stille til val, er det store engasjementet dei tillitsvalde og frivillige legg ned i arbeidet for andre menneskjer. Eg ynskjer med min erfaring og kompetanse som leiar og deltakar i aktivitetar på lokalt, distrikt og nasjonalt nivå å vere med å utvikle organisasjonen vidare. Njål Høstmælingen Distrikt: Akershus Født: Lokalforening: Bærum Kandidaten stiller til valg som styremedlem og varamedlem, og tar forbehold om vervene president og visepresident. Direktør ILPI (International Law and Policy Institute) Cand. jur. Dommerfullmektig, Advokat Forsker Leder av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Ymse verv, privat næringsliv Har utviklet og gjennomført kurs og undervisning for Norges Røde Kors i menneskerettigheter og konflikt. Engasjert i United World College Bioteknologinemda Ymse styrer Styremedlem Norsk forening for internasjonal rett Arbeidsgruppe International Commission of Jurists Familie Fjell/natur Internasjonale rettsforhold Internasjonal politikk Hva er din motivasjon for å stille til valg, hva vil du bidra med? Jeg ønsker å bidra med større vektlegging av menneskerettigheter og internasjonal rett. Stort og relevant nettverk i sivilsamfunn og forvaltningen innen disse temaene. Et «uten fra blikk» på Røde Kors arbeid. Jeg har en kreativ, analytisk, åpen og direkte stil som jeg tror kan være til nytte. 7

8 Ole Jørgen Krohn-Nydal Distrikt: Akershus Født: Lokalforening: Bærum Røde Kors Kandidaten stiller til valg som visepresident, og tar forbehold om vervene styremedlem og varamedlem. Pensjonist Ex. artium I Norges Røde Kors Ungdomssekretær, Saksbehandler Planleggingskoordinator Innenlandssjef Delegat i Kenya Konstituert utenlandssjef Stabssjef Assisterende generalsekretær Konstituert generalsekretær Styremedlem Bærum Røde Kors Leder i landsstyrets ressursgruppe for samarbeid og konflikthåndtering Referansegruppen til 150-års historieboka Leder lokal URK-avdeling Medlem URK-landsråd Medlem forbundets Youth Advisory Committee Deltatt på flere internasjonale Røde Korsmøter og konferanser Styremedlem i styret for Hvite Busser Styreleder i telefonkontakt for eldre Styreleder i NOAS, Norsk Organisasjon for asylsøkere Følger med på nasjonal og internasjonal politikk og samfunnsliv. Motivasjonen min er basert på at jeg mener Røde Kors gjør en viktig humanitær innsats for mennesker som trenger det, i inn og utland. Jeg har vært med lenge i Røde Kors, størstedelen av tiden som ansatt, men også som frivillig og tillitsvalgt (før og etter ansettelsestiden ). Jeg er særlig opptatt av arbeidet til Røde Kors/ Røde Halvmåne på lokalplanet, det være seg i Norge eller i våre søsterforeninger. Arbeidet vårt i Norge må være tuftet på sterke lokalledd, med gode frivillige ledere som evner å se og gjennomføre humanitære tiltak for dem som trenger det. Internasjonalt er det nødvendig at vi bidrar til utviklingen av våre søsterorganisasjoner. Sterke nasjonalforeninger bidrar til at Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelsen i enda større grad enn i dag kan bidra til å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Jeg mener å inneha bred kunnskap om Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelsen, men også om nasjonal og internasjonal politikk og samfunnsliv. Jeg vil derfor kunne være en aktiv bidragsyter i landsstyrets arbeid med videreutvikling av Røde Kors, nasjonalt så vel som internasjonalt. Jeg vil også kunne representere Norges Røde Kors på en riktig måte, nasjonalt så vel som internasjonalt Jeg er svært motivert til å påta meg dette tillitsvervet, og jeg har god tid å avsette til dette. Bernadette Nirmal Kumar Distrikt: Oslo Født: Lokalforening: Oslo Kandidaten stiller til valg som styremedlem. Direktør nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Lege ved St. John s Medical College i Bangalore, India, Doktorgrad i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo (UiO) Flere års internasjonal erfaring blant annet fra jobb i UNICEF, WHO, WFP, Verdensbanken og NORAD. Har jobbet i Sør-Sudan, Somalia, Nord- Vest Kenya, Vestbredden og Gaza, Nord-Korea og Kina. Koordinerte den første store helseundersøkelsen blant innvandrere i Oslo i 2000 som førte til egen doktoravhandling om «Etniske forskjeller i fedme og relaterte risikofaktorer for hjerteog karsykdommer» (2005). Er hovedforfatter av rapporten «The Oslo Immigrant Health Profile» (2008) utgitt av Folkehelseinstituttet. Medredaktør og forfatter av læreboken «Folkehelse i et migrasjonsperspektiv» (Fagbokforlaget 2010). Har undervist og veiledet medisinstudenter ved Universitetet i Oslo siden 2000, og er gjesteforeleser ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Oslo. Mine forskningsprosjekter inkluderer doktorgradsprosjekter i Sri Lanka (hjerte og kar og migrasjon), Kina (mødredødelighet) og India (barne- og mødredødelighet). Har hatt ulike stillinger ved Helsedirektoratet: rådgiver Norge-Kina helseavtale ( ), seniorrådgiver utlånt til den norske ambassaden i New Delhi - Norge India partnerskap for å redusere barnedødelighet ( ) og seniorrådgiver samhandlingsreform - forebyggende helsetjenester (2010). Nasjonalt Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering ( ) Styre Helse Sør Øst (2012-) Bioteknologirådet (2012-) Norsk Sykehus og Helse tjeneste Forening (2011-) Styre i Den internasjonale sommerskole, Universitet i Oslo (2011-) Fagutvalget i Ekstrastiftelsen helse og rehabilitering (2007-) Folkehelseforening styremedlem (2014-) Internasjonalt Vice Chair - European Project ADAPT (2011-) Member - Task Force Standards for Equity in Health Care (2011-) 8

9 Nasjonalt Fakultetsstyret, medisinske fakultet, Universitetet i Oslo ( ) Nestleder Nasjonalt råd for ernæring ( ), Medisinsk fagråd, Norges diabetesforbund ( ) Styret, Kreftforening ( ) Fagråd for Sosiale ulikheter( ) Internasjonalt Chair Global Scientific Committee World Hospital Conference Oslo 2013 WHO Europa, kronisk sykdom ekspertgruppe Faglig: Internasjonalt arbeid, utvikling og bistand, helse, mor-barn-helse, ernæring, migrasjon, folkehelse, forebyggende og helsefremmende helsearbeid, kroniske sykdommer. Arbeid med ulikheter og likeverd. Andre: politikk, kultur (teater, musikk, film), matlaging, reiser Hva er din motivasjon for å stille til valg, hva vil du bidra med? Jeg har gjennom flere års utdannelse og arbeid ervervet erfaring fra norsk og internasjonalt helsesamarbeid. Jeg har siden 1990 omfattende erfaring med internasjonalt helsearbeid fra FN-organisasjoner i Afrika, Midtøsten og Asia. Dette har gitt meg god innsikt i den globale helsearkitekturen på lokalt, strategisk og politisk nivå. I mitt arbeid for FN har en av hovedoppgavene vært strategisk utforming av helse- og ernæringsplaner på landnivå. På globalt nivå har jeg jobbet med utvikling av ny helsestrategi for barn (WHO/UNICEF). Jeg både tror på og er sterkt motivert for å bidra til å fremme helse både nasjonalt og internasjonalt som en integrert del av Røde Kors-arbeid, og i tråd med prioriterte satsingsområder. Jeg kan bidra til å bygge videre på fagfelt innen migrasjon og helse, både fordi jeg har god kunnskap innen epidemiologi, forskning og forebyggende arbeid, kjennskap til minoritetsorganisasjoner og aktører innad i feltet, strukturene, og til strategisk tenkning. Med min fagligkompetanse, erfaring og nettverk både nasjonalt og internasjonalt, har jeg et godt utgangpunkt for å bidra til Røde Kors arbeid og interesser. Flere av mine jobber de siste årene har balansert i grensesnittene forskning - politikk strategi - administrasjon, og det har vært personlig utfordrende og utviklende å oppnå resultater i dette spenningsfeltet, gjennom og sammen med dyktige fagmedarbeidere. Jeg har innvandrerbakgrunn, er født og oppvokst i India, og ble norsk statsborger i Kulturell fleksibilitet og evne til å møte og håndtere endring, så vel personlig som faglig, har blitt en naturlig følge av mine livs valg. Norsk og engelsk behersker jeg meget godt både skriftlig og muntlig (engelsk er mitt morsmål, og har vært mitt arbeidsspråk i internasjonalt arbeid). I tillegg behersker jeg flere andre språk. Sven Mollekleiv Distrikt: Oslo Født: Lokalforening: Oslo Røde Kors Kandidaten stiller til valg som president. Direktør for samfunnskontakt og samfunnsansvar, DNV GL Universitetet i Bergen: Kjemi, historie mellomfag, samfunnskunnskap grunnfag Norges Idrettshøgskole: idrett grunnfag, idrett mellomfag, idrett hovedfag. Topplederutdanning IMD Lausanne : Diverse verv i studentorganisasjoner : Norges Idrettshøgskole; vit. ass/timelærer, mediekonsulent, informasjonssjef, ass. generalsekretær/ utviklingssjef : Norges Fotballforbund; markeds-og mediesjef : Norges Røde Kors; generalsekretær 2001-apr. 2003: Det Norske Veritas AS; personaldirektør medlem i konsernledelsen Apr : DNV GL; direktør for samfunnskontakt/konsern 2004-: DNV GL; ombudsmann world-wide President i Norges Røde Kors 2008 d.d. Vice Chairman i Den Internasjonale Røde Kors komiteens Special Fund for Disabled 2001 d.d., Styremedlem Red Cross Nordic United World College , Generalsekretær Norges Røde Kors studentrådsleder Nestleder høgskolerådet, styremedlem Norges Idrettshøyskole , Manager ishockeylandslaget , Leder av en rekke internasjonale prosjekter, betydelig lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk i organisasjonslivet, næringslivet og i Stortinget og regjeringer Council-medlem for DNV GL i World Business Council for Sustainable Development Representerer DNV GL i UN Global Compact Styremedlem elitestyret i VIF (hovedstyret 2006) Styreleder VIF fotball (2004, 2005) Styremedlem Amnesty International ( ) Styremedlem i Norsk Toppfotball Medlem av «Omdømmeutvalget» 2004 Utenriksdepartementet Medlem av Nasjonalt omdømmeforum opprettet av utenriksministeren i 2007 Styremedlem Telenor Satelite Services Styreleder Frivillighet Norge Styremedlem Birkeland Innovasjon (Universitetet i Oslo) 2007 Styremedlem Performance Theatre 2007 Medlem av NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar Medlem etikkutvalget til KS Styreleder Global Dignity Norge Frivillighet, internasjonal humanitær rett, idrett, friluftsliv, internasjonal politikk, kultur Bidra til å videreutvikle den behovsrettede humanitære aktiviteten hjemme og ute med kvalitet og engasjement. Styrke frivillighetens kraft og vilkår, og bidra til økt frivillig engasjement. Ivareta Røde Kors sin rolle som støtteaktør gjennom å utvikle konkrete, humanitære aktiviteter for dem som trenger det mest. 9

10 Gerd Louise Molvig Distrikt: Østfold Født: Lokalforening: Råde i Østfold Kandidaten stiller til valg som styremedlem, og tar forbehold om vervene president og visepresident. Pensjonist Cand. philol/lektor med tysk hovedfag og sosiologi og religionshistorie Div kurs innen økonomi, pedagogikk og personalledelse Div kurs innen HMS, HR og IKT Malakoff videregående skole/ utdanningsleder Undervist i ungdomsskole, videregående skole, Folkeuniversitet, AOF og BI Undervist 6 år i et hjelpefengsel Undervisningsinspektør i videregående skole, fung. ass. rektor i 2 år, Råde bygdekvinnelag, leder og internasjonal kontakt i 10 år. Sammen med KN bygget opp vennskapskontakt til landsbykvinner i Sør-Afrika. Norges bygdekvinnelag, nestleder og styremedlem i 6 år. Leder i internasjonalt utvalg i Norges bygdekvinnelag i 6 år. Har sammen med Norges Vel vært med å starte og drive mikrokredittprosjekt i 10 regioner i Senegal/Afrika. FOKUS, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål: 2 år som styremedlem, 4 år som styreleder. Arbeidet tett opp mot Norad, DU og FN-netttverket. Styremedlem i landsstyret Er med i landsstyrets økonomiutvalg Er med i utvalget som jobber med nytt hovedprogram som skal vedtas på landsmøtet i oktober Medlem i FN-komiteen Associated Country Women of the World, CWW (to møter årlig i London) Medlem i internasjonalt utvalg i Norges Bygdekvinnelag Leder av forliksråd Varaordfører i 4 år Varamedlem til høgskolestyret i Østfold Meddommer i Tingretten og fylkesnemnda for barnevernssaker Deltatt aktivt lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt i TV-aksjonen Medlem i flerkulturelt kontaktutvalg i Østfold fylkeskommune Leder av menighetsråd/fellesråd i 4 år Interesser Kultur/er og humanitært arbeid (glad i mennesker) Som skoleleder har jeg bl.a. hatt hovedansvar for integrering av mindreårige asylsøkere, elever med minoritetsbakgrunn (38 forskjellige etnisiteter), samt internasjonalisering Hatt hovedansvar for all spesialundervisning, rådgivnings-tjenesten og vært kontaktperson for IMDi Motto: fra ord til handling Ønsker gjerne å være med i en ny periode i landsstyret. Meningsfylt, viktig og interessant arbeid. Mener også at min bakgrunn og erfaring fra mange års arbeid i skolen, politikk og frivillige organisasjoner (NGO) både i inn- og utland kan være utfyllende/komplementært. Har også et stort kontaktnett utenfor Røde Kors, hvor jeg kan framsnakke organisasjonen. Jeg ønsker å bidra til at de frivillige der ute forstår at Røde Kors sentralt (og distrikt) er et støtteapparat for at aktiviteter på lokalt nivå kan drives effektivt og på et kvalitativt høyt nivå. Håper på denne måten å være med på å utvikle forståelse for at vi er ETT Røde Kors, og at hovedkontor/distriktskontor ikke driver for seg selv der inne. I tillegg har jeg nå tid til dette viktige arbeidet. Turid Ramsland Mong Distrikt: Rogaland Født: Lokalforening: Egersund Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem og varamedlem, og tar forbehold om vervene president og visepresident. Kontaktlærer, sosiallærer og leder for spesialundervisningen ved skolen Lærerskole/adjunkt med opprykk Mellomfag veiledning Mellomfag i sosialpedagogikk Jeg har jobbet som lærer siden 1994 på skole for 1. til 10. klassetrinn. I denne perioden har jeg hele tiden vært kontaktlærer og sosiallærer ved skolen. Jeg har også vært koordinator for spesialundervisningen, og har ansvar for det som omhandler språk- og adferdsutredning. Distriktsleder i Rogaland Røde Kors Kurs/utdanning: Grunnkurs hjelpekorps, samband, operativ leder sommer C, B, og A, vannredning C, utvidet førstehjelp, ambulansekurs med utrykningsdel, instruktør trinn 1 og 2. Erfaring: Administrativ leder i Egersund Røde Kors Hjelpekorps Korpsleder i Egersund Røde Kors Operativ leder i Rogaland Røde Kors Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps Leder av opplæringsutvalget for Rogaland Røde Kors Nestleder i Rogaland Røde Kors Distriktsleder Rogaland Røde Kors Var i ungdommen aktiv i speideren Når tiden ikke brukes på Røde Kors og jobb, tilbringer jeg mye av tiden min med familien på hytten. Her samler vi ny energi. Jeg liker også godt å reise. I tillegg er jeg veldig glad i å lese, og spesielt da fagartikler. 10

11 Min motivasjon for å stille til valg, er at landsstyret skal få et større fokus på distriktsog lokalt arbeid. Vi bør jobbe for å få et bedre samarbeid mellom nasjonalt og distrikt/lokalt. Jeg kan gjennom min jobberfaring og lang fartstid i Røde Kors bidra med mye god erfaring fra lokalt- og distriktsnivå. I alle år har jeg vært en forkjemper for at vi må ha et større fokus der aktiviteten skjer, nemlig lokalt. De lokale innspillene er viktig å ha fokus på, og ideer til nye aktiviteter bør komme fra grasrota basert på lokale behov. Nå føler mange lokale ledd at nye aktiviteter blir tredd ned over hodet på dem. Erfaringene knyttet til mye av det som er gjort i Rogaland de siste årene er ting jeg mener kan kommer andre distrikter til nytte. Jeg er villig til å reise rundt og besøke distrikter og lokale ledd for å bli kjent med deres ønsker og behov. Jeg tror at vi trenger et landsstyre som ser distriktene og lokalforeningene sine behov i større grad enn tidligere, og som kan bistå dem gjennom våre erfaringer fra det andre har lykkes med. Charlott Elise Gyllenhammer Nordström Distrikt: Sør-Trøndelag Født: Lokalforening: Trondheim Kandidaten stiller til valg som styremedlem og varamedlem, og tar forbehold om vervene president og visepresident. Student Påbegynt master i helse, organisasjon og kommunikasjonspsykologi Bachelor i samfunnsfag psykologi ved NTNU, med andre fordypning i bedriftsøkonomi fra BI. Bacheloroppgave: Kvalitativ oppgave om å leve med HIV i Norge, med spesielt fokus på sorg. Pstereo festivalen - mellomleder med ansvar for drift av frivilligområdet på festivalen og ivaretakelse av frivillige NTNU - studentassistent, kollokvieveileder for faget medienes publikum (mediepsykologi). Norges Blindeforbund - aktivitetsleder på sommerleir Leder Landsråd Røde Kors Ungdom Medlem av landsstyret Diverse kurs innen aktivitetene til Røde Kors Ungdom Lederutviklingsprogram Talspersonkurs Flyktningguidekurs YBTC, kurs i internasjonalt arbeid Kurs i IHR Leder Røde Kors Ungdom i Trondheim Medlem Landsråd Røde Kors Ungdom Sertifisert til personlighetstesten NEO- PI-R Trondheim Calling backstagevert Pstereo leder for solskinnspatruljen Global Shapers Oslo, ungdomssatsning til World Economic Forum - Medlem Musikk, skape gode musikkopplevelser for andre, kunst Jeg stiller til valg til landsstyret fordi jeg brenner for de humanitære sakene vi jobber for, samtidig som jeg er interessert i organisasjonsutvikling og strategisk styrearbeid. Som landsrådsleder for Røde Kors Ungdom har jeg fått innsikt i hvordan organisasjonen fungerer nasjonalt og internasjonalt, på arenaer få andre frivillige har tilgang til. Jeg ønsker å videreføre den kunnskapen jeg har bygget opp gjennom det vervet, til å fortsette satsingen på aktiviteter for barn, unge og Røde Kors Ungdom, til å styrke vårt arbeid innenfor psykososial førstehjelp, til å styrke vår organisasjonskultur, og til å utvikle Norges Røde Kors og Røde Kors Ungdom sin deltakelse i Røde Kors-bevegelsen, for bedre å nå våre felles humanitære mål. Knut Helge Rønning Distrikt: Akershus Født: Lokalforening: Nesodden Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem, og tar forbehold om vervene president, visepresident og varamedlem. Stabssjef/kommunalsjef Språkartium Befalsskole Krigsskolen 1 Hærens forvaltningsskole Organisasjonsutvikling HiTr Informatikk HiNe Forsvaret , operativ og administrativ tjeneste, utenlandstjeneste Daglig leder Nord-Trøndelag Røde Kors HR-sjef, stabssjef og kommunalsjef Nesodden kommune Distriktsleder Akershus Varamedlem til landsstyret fra Det Sentrale Råd Medlem nasjonal komité for samfunnssikkerhet og beredskap Hjelpekorps Besøkstjeneste Visitortjeneste Flyktningguide Utenlandsdelegat Mange fagkurs Lederutviklingskurs Kurs team leader resilience, Israel Kursleder ettersamtale Delegatkurs 11

12 Hovedtillitsvalgt Befalets Fellesorganisasjon Styreverv idrettslag og foreninger Styremedlem stiftelser og aksjeselskap Samfunnsutvikling, nasjonal og internasjonal politikk, internasjonale samarbeidsrelasjoner Friluftsliv Hundetrening Og selvfølgelig familien Motivasjonen er todelt: 1. Gi økt støtte til lokale ledd for at lokalforeningene kan drive best mulig lokale humanitære aktiviteter 2. Øke fokus på viktigheten av internasjonalt kompetanseutveksling på distrikts- og lokalforeningsnivå Gjennom lang erfaring med arbeid for lokale aktiviteter, har jeg fått god innsikt i de utfordringene som lokalforeningene har. Jeg mener derfor jeg kan bidra med råd til landsstyret om hvordan Norges Røde Kors gjennom riktig faglig administrativ støtte kan legge til rette for at lokale ledd kan bruke mest mulig av sine ressurser på aktivitet. Gjennom erfaring med internasjonalt arbeid har jeg sett at det er mye kompetanse på lokalt plan i forskjellige land som kan deles gjennom internasjonale samarbeidsprosjekt. Dette gir i tillegg en veldig god forståelse for de felles utfordringene det er over hele verden, og forståelse for den likheten det er i Røde Kors uansett land, kultur og religion. Gøran Simonsen Distrikt: Telemark Født: Lokalforening: Nome Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem, og tar forbehold om vervet president. Fagkonsulent Prehospital Klinikk STHF/SiV (Sykehuset i Telemark) Bachelorgrad i sykepleie, Høyskolen i Telemark Fagbrev ambulansearbeider Grunnkurs mekaniske fag, Lunde vg. skule Allmenne fag Bø vg. skule Landsstyremedlem 2011 d.d. Telemark Røde Kors, styremedlem og nestleder Representant for frivillige organisasjoner i lokal redningssentral for Telemark politidistrikt Telemark Røde Kors, distriktsrådsleder for hjelpekorps Telemark Røde Kors, områdeleder for hjelpekorps Arbeid med organisasjonsutvikling og lederutvikling i Mangaung Røde Kors i Sør-Afrika, og Tuzla i Bosnia Erfaring/verv i andre org.: Leder av Ulefoss Sportsforening Fotballgruppe Interesser Fotball, ski og Røde Kors Har vokst opp i en Røde Kors-familie, der Røde Kors-aktiviteter var en del av hverdagen. Jeg har helt fra jeg var liten, sett viktigheten av en sterk og synlig Røde Kors-forening i nærmiljøet, der man har både hjelpekorps, omsorgsaktiviteter og ungdomsaktiviteter som er tilpasset nærmiljøet. Da jeg ble valgt inn som leder for hjelpekorpsene i Telemark og samtidig engasjert i distriktssamarbeidet mellom Telemark og Tuzla, kjente jeg igjen det som jeg så da jeg vokste opp; viktigheten med lokal forankring og aktiviteter som det er behov for i området. Min motivasjon for å stille til valg, er at jeg også i fremtiden vil jobbe for å ha sterke lokalforeninger, med aktiviteter tilpasset den enkelte ut fra samfunnets behov. Jeg vil også i sterkere grad jobbe for å sikre sterke distriktsledd. Da tenker jeg spesielt på det å sikre tillitsvalgte gode arbeidskår, ved å ha distriktskontor som har mulighet til å støtte opp om arbeidet de tillitsvalgte og frivillige gjør. Jeg mener at min bakgrunn som aktiv på alle nivå i Røde Kors, gjør at jeg ser viktigheten med samspill og felles forankring i organisasjonen. I denne landsmøteperioden har jeg vært medlem av komiteen som arbeider med nytt hovedprogram. Det vi har jobbet med der, mener jeg vil styrke oss som organisasjon, og den jobben ønsker jeg å bidra i. Siden 2000 har jeg også hatt et sterkt internasjonalt engasjement, spesielt innen distriktssamarbeid. Både i Bosnia og Sør-Afrika har jeg bidratt aktivt. Jeg har også deltatt på IMPACT kurs (delegatutdanning) og ERUkurs, slik at jeg ser viktigheten med samspillet mellom den frivillige og den ansatte delen. Jeg vil med min bakgrunn jobbe for å styrke distriktsprosjektenes muligheter, og i større grad se dem som en del av Norges Røde Kors sin internasjonale satsing. Samtidig ønsker jeg å bidra til at vi i fremtiden har en sterk internasjonal satsing som gjør at vi også fremover kan bidra i internasjonale operasjoner som bl.a. Filipinene. 12

13 Mette Skavnes Distrikt: Møre og Romsdal Født: Lokalforening: Kristiansund og omegn Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem og varamedlem, og tar forbehold om vervene president og visepresident. Eiendomsmegler/daglig leder Bedriftsøkonom Eiendomsmegler Salgssjef Eiendomsmegler Daglig leder eiendomsmeglerforetak Varamedlem lokalforeningsstyre Distriktsstyre 5 år Distriktsrådsleder Barnehjelp i 4 år Røde Kors sin representant i landråd for Heimevernet i 3 perioder, Sentral kontrollkomite i 3 perioder, hvorav 2 som leder. Utdanning i Røde Kors: Instruktør A-kurs samt instruktør på samme kurs i 5 ganger Sentralt organisasjonskurs Div. kurs i Røde Kors Hjelpekorps, både distrikt og sentralt. Har også vært instruktør på kurs både lokalt og distrikt i organisasjonen, sminke og markørtjeneste mv. Kristiansund Rotary Kristiansund Fotballklubb Jobb, Røde Kors og friluftsliv, samt sosial samvær med venner Jeg brenner for Røde Kors. Det er en organisasjon i endring/tilpasning til stadig nye behov, ikke minst i de lokale ledd. Her er det stadig nye utfordringer, mennesker og grupper som trenger å bli sett, og som trenger deg og et Røde Kors. Denne utviklingen har jeg lyst til å være med på. Morten Støldal Distrikt: Vestfold Født: Lokalforening: Horten Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem, visepresident og varamedlem, og tar forbehold om vervet president. Seniorrådgiver i direktoratet for sivilt beredskap 2. avd. pedagogikk, 1. avd. ped.: pedagogikk som forskningsdisiplin 1. avd. ped.: læreforutsetninger og tilrettelegging for læring 1. avd. ped.: videreføring i de ped. disipliner, Pedagogikk grunnfag og Grunnfag psykologi Daglig leder og konsulent i Lent; rådgiving, undervisning og opplæring Inspektør, barneskole Nasjonal rådgiver, Norges Røde Kors Prosjektleder, Vestfold Røde Kors Landsrådsleder Røde Kors Omsorg Medlem landsstyret Medlem og leder Landsråd Røde Kors Omsorg Medlem landsstyret Styremedlem Granly Skolekorps Går gjerne tur i skogen Min viktigste motivasjon for å delta i landsstyret handler nettopp om dette; å bidra til at organisasjonen hele tiden opprettholder nødvendig endring gjennom å lære. Jeg mener en av de viktigste grepene Røde Kors i Norge bør gjøre fremover, er å definere klare strategiske målsettinger og styre etter dette. Vi er i ferd med å legge om til en mer målstyrt organisasjon, noe jeg synes er både bra og spennende. Likevel tror jeg det kreves arbeid og gode prosesser for å få dette til å gjennomsyre organisasjonen. Her mener jeg at mine erfaringer og min kompetanse kan være et bidrag. I løpet av den siste perioden har jeg vært engasjert i flere prosesser, blant annet utvikling av kommende hovedprogram og strategi for bruk av ansattressurser i organisasjonen. Dette er prosesser jeg tror jeg har vært en positiv bidragsyter i gjennom min kompetanse. Jeg har, delvis som en følge av jobben, fått økt interesse for beredskap og internasjonalt arbeid. Dette er områder jeg ønsker å engasjere meg mer i i den kommende landsmøteperioden, dersom jeg blir valgt inn i landsstyret. Jeg mener også at Røde Kors i Norge har et uutnyttet potensial i å engasjere seg sterkere internasjonalt. Vi har en internasjonal avdeling som er meget faglig sterk, men jeg tror det er potensial til å få til enda mer gjennom å skape et sterkere eierskap til det internasjonale hos lokalforeningene. En slik endring vil jeg gjerne engasjere meg i. 13

14 Irene Thorvaldsen Distrikt: Nordland Født: Lokalforening: Vefsn Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem og varamedlem. Daglig leder Klippermoen friluftsbarnehage Førskolelærer bachelor Voksenpedagogikk Spesialpedagogikk Psykisk helsearbeid Ledelse i barnehagen MBA UiN hovedretning styrearbeid Veiledning Daglig leder Vefsn Landbruksskoles barnehage Miljøterapeut Vefsn Kommune Veileder studenter HINESNA og UiN samt NTNU Informasjonsansvarlig Mosjøen statlige mottak Daglig leder Kippermoen friluftsbarnehage Leder Vefsn Røde kors Medlem i Hjelpekorpset Instruktør, utvidet førstehjelp, psykososial førstehjelp, beredskap Leder av 088, Lederne Sekretær Norsk Folkehjelp Vefsn , Norsk Folkehjelp Distrikt, leder samfunnsutvalg Sentralt internasjonalt utvalg, repr. Nordland Sentralt samfunnsutvalg, repr. Nordland Sekretær Vefsn Høyre Diverse politiske utvalg Vefsn Kommune Arbeid med barn og unge Arbeid med svakerestilte i samfunnet, for eksempel rus og psykiatri Friluftsliv Organisasjonsutvikling og veiledning Har et ønske om å være med på å føre tradisjonen som Røde Kors har i vårt samfunn videre, og se på de mulighetene som vi har for å arbeide i samfunnet rundt oss. Jeg har et brennende engasjement for Røde Kors, og er stolt over å være med i en så flott organisasjon. Med min erfaring fra Røde Kors-arbeid lokalt og øvrig organisasjonsarbeid, kan jeg bidra til utviklingen av det fremtidige Røde Kors. Jeg ønsker å gjøre en innsats for Røde Kors fra en sentral posisjon, som landsstyret er, siden det er her de viktige beslutningene tas. Audun Tron Distrikt: Oppland Født: Lokalforening: Lillehammer Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem, og tar forbehold om vervet president. Pensjonist Realskole Toårig kontor og lærlingskole 1 år ved Gjøvik Bedriftsøkonomiske skole Kontorsjef Helse og sosialetat Lillehammer kommune Ordfører i Lillehammer Statssekretær Kommunal- og regionaldepartementet i Stoltenberg 1 regjeringen Fylkesordfører Oppland fylkeskommune Nåværende verv i Røde Kors: Landsstyremedlem 2011 d.d. Leder nasjonal komité for samfunnssikkerhet og beredskap Erfaring/verv i andre org.: President i Lillehammer Olympic Aid Leder innsamlingsaksjon for barn i Murmansk operasjon Warm Winter Visepresident Lillehammer OL AS Diverse lederverv innenfor utdanning, energi, samferdsel, kultur og næring Styreleder innovasjon Norge Oppland 2002 d.d. Røde Kors er en spennende organisasjon med mange dyktige frivillige og ansatte. Jeg vil gjerne bidra med min erfaring og mine nettverk. Denne perioden i landsstyret har vært interessant, og jeg kan tenke meg til å fortsette. 14

15 Frank Wettland Distrikt: Sør-Trøndelag Født: Lokalforening: Trondheim Kandidaten stiller til valg til alle vervene i landsstyret. Manager Engineering Teekey Petrojarl NTNU Mater of Science NKI Driftsøkonom BI Coaching Teekay Leadership Development Programme Kverneland bruk (ingeniør) Statoil (ingeniør) SafeteC (avd. leder) Reinertsen (avd. leder) Aker Reinertsen (daglig leder) Marintek (direktør) LBO Inc, Houston (president) LBO International BV (Man. Director) Teekay Petrojarl (Manager Eng.) Lokalforeningsleder Trondheim Røde Kors Tredje periode som lokalforeningsleder Kurs: Hjelpekorps grunnkurs Barmark C Vinter C Scooter C Idrettsskade Temakurs organisasjon Styreverv og styreleder i musikkorps til sammen ca. 30 år NM Janitsjar AS, styremedlem Agape Brudesalong, styreleder Adolf Øiens Kapitalfond, styremedlem PRIMA AS, varamedlem Teekay Petrojarl AS, varamedlem Aktiv i musikkorps siden 1965 Friluftsliv og jakt Røde Kors Jeg har rett og slett lyst til å gjøre enda mer for Norges Røde Kors. Jeg har lang og relevant erfaring fra ledelse og organisasjonsdrift både fra private engasjement og arbeidslivet, og jeg har mye å bidra med i en organisasjon som Norges Røde Kors. Jeg er analytisk og strukturert, og har god erfaring og resultater med strategisk ledelse. Som leder er jeg tydelig på at min viktigste jobb er å sørge for at vi har de rette menneskene på rett plass, og at vi samlet legger forholdene best mulig til rette for at de operative ressursene skal kunne gjøre en best mulig jobb. Med alt det som dette innebærer; både organisatorisk, økonomisk, politisk og strategisk. Norge som nasjon er i en særstilling i verden med god økonomi, godt styresett og begrensede egne humanitære utfordringer. Dette er i stor kontrast til andre deler av verden både nært og fjernt, og Norge er i dag «det forjettede land» i Europa. Dette gjør at Røde Kors står ovenfor stadig nye utfordringer i Norge som kan ha en annen karakter enn ren nød, mens vi internasjonalt i enkelte områder har situasjoner som er like utfordrende og kanskje verre enn tidligere. Dette «nye verdensbildet» (sett fra Norge) gir utfordringer for Røde Kors som jeg har god lyst til å være med på å løse. Et viktig «verktøy» for å bidra på disse utfordringene er landsstyret i Norges Røde Kors. Derfor har jeg lyst til å delta der og påvirke utviklingen i årene framover. Geir Waaler Distrikt: Buskerud Født: Lokalforening: Krødsherad Røde Kors Kandidaten stiller til valg som styremedlem og varamedlem, og tar forbehold om vervene president og visepresident Sektorleder oppvekst, Krødsherad kommune Befalsskole Hærens sanitet Hamar Lærerhøyskole Lærer Skånland kommune Lærer Krødsherad kommune Kultursekretær Krødsherad kommune Rektor Krødsherad kommune Prosjektleder Buskerud Røde Kors Daglig leder Buskerud Røde Kors Sektorleder Krødsherad kommune 2006 d.d Lokalforeningsleder Krødsherad Røde Kors Grunnutdanning hjelpekorps 1969 Instruktør A-kurs 1974 Vinter A-kurs 1986 Medl. av Buskerud distriktsråd hjelpekorps Leder Krødsherad Røde Kors Leder redaksjonskomité Norges Røde Kors Landsmøtet 1999 LOUP 2007 Leder Krødsherad Røde Kors Leder av D-råd Omsorg BRK Leder redaksjonskomité Norges Røde Kors Landsmøtet 2011 Varamedlem sentral æresbevisningskomité Nestleder, sekretær og leder i trimgruppa i Krødsherad Idrettslag i til sammen 13 år Leder av hovedutvalg omsorg i Krødsherad kommune fra Medlem av Krødsherad kommunestyre og fast medlem av Krødsherad formannskap Ut over engasjement i Røde Kors, liker jeg å være fysisk aktiv på mosjonsnivå. Sykling og ski er favoritter, men også en og annen joggetur. Har spilt i korps i snart 50 år. Har også vært korpsdirigent i ca. 20 år. Hobbysnekring har resultert i bygging av egen 15

16 hytte og eget hus, samt oppussing av mine to døtres hus. Og det ser ikke ut til å ende der. Mange år i Røde Kors både som utøver av aktivitet og som tillitsvalgt, har gitt meg mulighet til å bli kjent med bredden og mangfoldet i organisasjonen. Fra å ha alt fokus på hjelpekorps da jeg startet opp helt på slutten av 1960 tallet, betrakter jeg meg sjøl i dag som en «all rounder». Mye av min motivasjon for å stille til valg i landsstyret har utgangspunkt i den ydmykheten og stoltheten jeg føler for en organisasjon som har som mandat, og som også makter, å gjøre en forskjell. Jeg er opptatt av hvordan vi skal lykkes med å bygge og utvikle den organisasjonen som må til for å kunne starte opp og drive gode, behovsrettede og bærekraftige Røde Kors aktiviteter lokalt og nasjonalt. Røde Kors vurderingen er et klokt og tjenlig verktøy. Jeg tror vi kan bli bedre på anvende det. Røde Kors er, og skal fortsatt være, en frivillig og medlemsstyrt organisasjon. Holdning til og tenkning om både frivillighet og organisasjonstilhørighet, er i endring og utvikling. Røde Kors må på den ene siden tilpasse seg denne endringen, men samtidig være tydelig på standarder for hva det innebærer for den frivillige å være i tjeneste for denne organisasjonen. Det skal være kort vei og god kommunikasjon mellom de tre nivåene i organisasjonen. Jeg opplever at vi i stor grad lykkes med dette i dag, men vil bidra til at samhandlingen ytterligere forbedres, for både å understøtte og utvikle det humanitære arbeidet som foregår lokalt. Svein Erik Aasen Distrikt: Nordland Født: Lokalforening: Sandnessjøen Røde Kors Kandidaten stiller til valg som visepresident. Selvstendig næringsdrivende (produserer møbler og innredninger) Børsemaker (svennebrev) Ambulansesekretær Norges Røde Kors Instruktør førstehjelp, redning og brannvern i Sivilforsvaret og Saksbehandler brann- og redningsmateriell i Direktoratet for sivilt beredskap Daglig leder Askim lokale sivilforsvar Nåværende verv i Røde Kors: Visepresident i Norges Røde Kors 2008 d.d. Diverse verv i hjelpekorps Lillehammer, Bodø, Ringerike og Mysen Røde Kors Instruktørleder hjelpekorps Oppland Distriktsrådsleder hjelpekorps Østfold Styremedlem, nestleder og leder Mysen og Omegn Røde Kors Medlem ambulansestyret i Mysen Styreleder Østfold Røde Kors Ambulansetjeneste Leder Norges Røde Kors ambulansekomité Har tidligere hatt diverse verv i skytterlag, leder av dykkerklubb og styremedlem i Lions club. Utenom Røde Kors er jeg opptatt av aktiviteter i naturen, inkludert båtliv. Som en samfunnsinteressert person med bred og allsidig Røde Kors-bakgrunn, vil jeg gjerne fortsette arbeidet med å utvikle organisasjonen til det som blir tydeligere for hvert år: Vi skal bli ett Røde Kors. Ved å gi lokalforeninger og distrikter best mulig rammevilkår, kan vi gi enda mer til enda fler som trenger oss. En viktig forutsetning for å lykkes i det lokale arbeidet, er også å skape et positivt og godt sosialt liv i organisasjonen. Det er et mål jeg vil arbeide for. 16

17 Kandidater til kontrollkomiteen Ivar Elshaug Distrikt: Sør-Trøndelag Født: Lokalforening: Trondheim Røde Kors Kandidaten stiller til valg som medlem og varamedlem. Pensjonert politioverbetjent Realskole/yrkesskole toårig Handels/økonomiutdannelse Politihøgskolen Forebyggende utdannelse, lederutdannelse og en rekke kurs knyttet opp mot politiyrket Politiyrket siden 1975, lensmanns betjent, lensmannsfullmektig, lensmann og politioverbetjent. Lagfører, troppssjef, nestkorpssjef, korpsleder, områdeleder, styremedlem, nestleder i distriktet, 8 år som distriktsleder. Leder av kontrollkomiteen i Sør-Trøndelag Røde Kors i 8 år, medlem av solreisestaben i Trondheim Varamedlem til landsstyret Røde Kors Hjelpekors: lagfører, nestkorpssjef, korpsleder, områdeleder Sør-Trøndelag Røde Kors: styremedlem distriktsstyret, nestleder distriktsstyret, 8 år som distriktsleder, leder kontrollkomiteen i 8 år. Landsstyret: varamedlem Tillitsvalg, verneombud på tidligere arbeidsplass. Leder av Trondheim Sivilforsvarsforening gjennom flere perioder. Røde Kors-arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt, friluftsliv. Hva er din motivasjon for å stille til valg. Røde Kors står meg nært, og etter såpass lang fartstid som jeg har i organisasjonen ønsker jeg å bidra med min kunnskap til å videreutvikle organisasjonen først og fremst i Norge. Jeg er opptatt av de frivilliges situasjon i deres Røde Kors-hverdag, at de får et godt miljø å arbeide i, og får motivasjon til å utvikle seg videre, så vi får beholde dem lengre. Jeg vil bidra til at Røde Kors fortsatt skal være en av de mest sentrale frivillige og humanitære organisasjoner i Norge, og bruke erfaringen min inn i kontrollkomiteen. 17

18 Pål Hauge Distrikt: Hordaland Født: Lokalforening: Fana Kandidaten stiller til valg som leder. Fagsjef Cand. mag. (Universitetet i Bergen): Offentlig rett grunnfag Informasjonsvitenskap mellomfag Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap Div. prosjekt- og testledersertifisering Sertifisert IT-revisor (CISA). Arbeider med kvalitet i systemer og prosesser Leder i Norges Røde Kors kontrollkomité (2011 d.d.) Korpsleder Fana Røde Kors Hjelpekorps ( ) Styremedlem Hordaland Røde Kors ( ) Nestleder Hordaland Røde Kors ( ) Medlem valgkomiteen Norges Røde Kors ( ) Medlem kontrollkomiteen Norges Røde Kors ( ) Leder kontrollkomiteen Norges Røde Kors ( ) Varamedlem styret i Nets Norway AS Tidl. styremedlem i div. sameier Varamedlem Finansforbundet i Nets Jeg har sittet to perioder som medlem, og nå siste periode som leder av kontrollkomiteen. Gjennom min erfaring i prosjekter og revisjonsselskap, kjenner jeg betydningen av å ha et godt kontrollmiljø og gode styringsredskaper. Jeg ønsker å bidra til å videreutvikle kontrollkomiteen til å bli et effektivt kvalitetssikringsorgan overfor landsstyret, og virkelig kunne være landsmøtets forlengede arm for å sikre forventet kvalitet i Norges Røde Kors vedtak og handlinger. Anne Jorun Kjær Distrikt: Oslo Født: Lokalforening: Oslo Kandidaten stiller til valg som medlem. Selvstendig nærings drivende, eget firma, Nordic Visions Siviløkonom Lederstillinger siden 1980, blant annet markedsdirektør i Dagbladet og markedssjef i De norske Bokklubbene. Eget firma siden 1995, jobbet med ledelsen i flere store norske mediebedrifter. Bor i Finnmark, har gjort det siden 2004 og har hatt styreverv og oppdrag for bedrifter i 8 forskjellige Finnmarkskommuner. Medlem i den sentrale kontrollkomiteen 8 år i styret i Oslo Røde Kors, 7 år som nestleder og ofte møtende på distriktsog daglig ledersamlinger. Ledet forprosjektet for Ressurssenteret i Groruddalen. Første leder av Oslo Røde Kors frivillighetssentral som etablerte velkomstmøter og gruppeledere. Sentral i strategiarbeidet for Oslo Røde Kors i to runder. Gjennomførte sammen med Camilla Haugsten det store strategiarbeidet for Norges Røde Kors Hjelpekorps i , i tett samarbeid med Landsråd Røde Kors Hjelpekorps. Intervjuet bl.a. 100 hjelpekorpsere fra hele landet i små grupper, 4 timer med hver gruppe. Styremedlem i NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) Fotografi Nord-Norge Hva vil du bidra med? Jeg er opptatt av at Røde Kors-organisasjonen aldri må tape av syne at de frivillige er vår aller viktigste målgruppe uten dem er vi ingen ting, og kan ikke hjelpe de som trenger oss. Jeg er opptatt av minst mulig byråkrati og vil hele tiden være oppmerksom på at organisasjonen er frivilligstyrt, og at løsninger tilrettelegges i samarbeid med dem som skal bruke dem, dvs. at vi arbeider markedsorientert (og de frivillige er vår viktigste målgruppe) og brukerstyrt. Min bakgrunn som siviløkonom, med stort fokus på og bred erfaring fra organisasjon og ledelse, samt min grunnerfaring fra markedsorienterte bedrifter og fra nytenking i Oslo Røde Kors, gjør at jeg har en annen innfallsvinkel enn mange andre. Jeg opplever at det kan være nyttig i kontrollkomiteen. Norges Røde Kors er en svært stor og variert organisasjon, slik at arbeidet i kontrollkomiteen har stort spenn, og det er nyttig å ha en periodes erfaring med i et videre arbeid. 18

19 Trude Mathisen Distrikt: Nord-Trøndelag Født: Lokalforening: Steinkjer Røde Kors Kandidaten stiller til valg som medlem, og tar forbehold om vervene leder og nestleder. Seniorrådgiver i kommunalavdelingen hos fylkesmannen NTH, siviløkonom avdeling for økonomiske og administrative fag Kommunal samfunnsplanlegging og andre fagrelaterte kurs Lederkurs SINTEF Seniorrådgiver fylkesmannen i Nord- Trøndelag Daglig leder Nord-Trøndelag Røde Kors Flere stillinger som forsker/rådgiver/ forskningssjef helse/kvalitetssjef stab SINTEF Avdelingsdirektør helse- og sosialdepartementet, underdirektør og seniorrådgiver Diverse kurs som media, fagkurs beredskap og omsorg LOUP Leder distriktets valgkomité Ryddig og strukturert, analytisk God kjennskap til Røde Kors organisasjon og styringssystemer, gjennom jobb som daglig leder i 4 år og ledersamlinger i Norges Røde Kors Bred arbeidserfaring vant til å jobbe med styrende dokumenter, styrevedtak, rapportering og evalueringsarbeid Er en oppgave i Røde Kors som kan passe meg Se sammenheng i vedtak hva organisasjonen har bestemt, og hva som iverksettes Ønsker å bidra i Røde Kors, støtte opp om Røde Kors verdifulle arbeid i en form som passer i forhold til jobb og andre aktiviteter Bernt Tore Djuv Meling Distrikt: Rogaland Født: Lokalforening: Sandnes Røde Kors Kandidaten stiller til valg som medlem, og tar forbehold om vervet leder. Subsea Prosjekt Koordinator i GE Oil & Gas Master i teknologi/sivilingeniør innen industriell økonomi. Fordypninger: maskiningeniør, kontraktsadministrasjon og risikoanalyse 2002 fagbrev som serviceelektroniker Business Analyst i Capgemini Norge 2012 Prosjektassistent i GE Oil & Gas Ambulansesjåfør, fast ringe- og sommervikar ved Stavanger Universitetssjukehus Nestleder i distriktsstyret til Rogaland Røde Kors m/flekkefjord by (2009-d.d.) Begynte som frivillig i Sola Røde Kors Hjelpekorps høsten 2001 Ble også frivillig på distriktsnivå for Ung i Røde Kors 2002 Frivillig i Røde Kors ambulanse Jæren Varamedlem i distriktsstyret til Rogaland Røde Kors Medlem i Norges Røde Kors Ungdomsråd/ Landsråd Røde Kors Ungdom Styreleder i INDøKS, linjeforeningen for industriell økonomi-studenter ved UiS Røde Kors er følgelig en stor interesse. Det begynte med førstehjelp, og fortsatte med ungdomsarbeid og ambulansetjeneste. Etter hvert har interessen i større grad dreid over til hvordan kan vi forvalte, drive og utvikle Røde Kors fremover. Ellers i livet er jeg pr. april veldig opptatt av barnevogner, oppussing og forberedelser til vårt første barn som har meldt sin ankomst i første del av juli. Jeg har i flere år sett opp til og hatt respekt kontrollkomiteens virksomhet. Dens funksjon og mandat er like enkel som den er vanskelig, en ekstra sikkerhet for at landsstyrets virksomhet er i tråd med våre lover og landsmøtets vedtak. Det overnevnte var det korte, konsise svaret. Derfor vil jeg skrive litt om hvordan jeg tenker omkring verdier, lover, regler og slikt. Som person er jeg veldig opptatt av at ting skal være riktig og rettferdig. Når man i samfunnet, idrettslaget eller Røde Kors har et regelverk, er det som oftest flere gode grunner og vurderinger som ligger til grunn for at det er akkurat slik. Noen ganger kommer man borti grensetilfeller der man gjerne kan oppleve at en foreslått aktivitet i Røde Kors strider mot våre regler og verdier, hva gjør man da? Her finnes intet fasitsvar, men det respektive styret må fatte sitt vedtak i tråd med Røde Kors verdier og gjeldende lover og vedtak. Skulle aktiviteten allikevel være så bra at den bør startes, er det heller lovverket det er noe feil med, så da får man heller rette på dette. Som kontrollkomité har man ingen politisk makt i seg selv, man er kun et kontrollorgan. Allikevel har jeg et ønske om at min frivillige tid og kompetanse kan benyttes for å forenkle og tydeliggjøre Røde Kors sine lover og regler. Dette kan være gjennom konkrete forbedringsforslag til eksisterende lover og vedtak som fattes av landsstyret eller gjennom ren opplærings- og veiledningsvirksomhet. 19

20 Trond Midtbøen Distrikt: Telemark Født: Lokalforening: Porsgrunn Røde Kors Kandidaten stiller til valg som medlem, nestleder og varamedlem, og tar forbehold om vervet leder. Arbeidssted/stilling Avdelingsleder bedriftssenteret Sparebank 1 i Telemark Handelshøyskolen BI, 3-årig diplomøkonom studium Tilleggsutdannelse i forsikring, plasseringsrådgiver, relasjonsmarkedsføring, privatøkonomi med jus, prosjektledelse og autorisert rådgiver, alle kursene i regi av BI Har i 11 år jobbet som kunderådgiver i Sparebank1 Telemark, jobben går ut på å informere og veilede kundene våre om produkter, og finne løsninger på kundenes behov knyttet til bank- og forsikringsnæringen. Medlem i sentral kontrollkomité Medlem i sentral kontrollkomité Vara/fungerende medlem landsstyret Nestleder Landsråd Røde Kors Ungdom Distriktsrådsleder Røde Kors Ungdom Distriktsstyremedlem Div. verv i Porsgrunn Ungdommens Røde Kors Nestleder ressursgruppe opplæring i Telemark Kurs/opplæring Grunnkurs førstehjelp Lederutviklingskurs Ung Instruktør «På flukt» Ideell ledelse Mangfold og dialogkurs LOUP Innføring internasjonalt arbeid Har hatt flere ulike verv innen speiderbevegelsen på lokalt nivå og sentrale samlinger Jeg liker utfordringer, varierende arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker. Jeg mener at for å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb, er det viktig å kunne handle selvstendig innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt. Det er viktig å være åpen for andres løsninger og ideer. Dersom alle skal oppdage kruttet på nytt hver gang, blir det en lang og tung vei mot målet. Det er viktig for motivasjon, forståelse og gjennomføringsevne å få mulighet til å være med å påvirke, utvikle og velge mål og rammebetingelser. I en organisasjon skjer påvirkning gjennom aktiv deltakelse i et velfungerende organisasjonsdemokrati. Røde Kors skal være en inkluderende organisasjon, med et levende velfungerende demokrati i alle ledd og på alle plan. Jeg har lang og bred organisasjonserfaring fra lokallag til nasjonalt plan. Kun avbrutt av militærtjeneste har jeg i 29 år sammenhengende hatt ulike tillitsverv i Røde Kors. De siste tre årene har jeg sittet i kontrollkomiteen. Det har vært utfordrende og spennende. Erfaring, utdanning og kunnskap kommer til kort uten motivasjon og et ønske om å bidra. Jeg håper å få muligheten til å være med å bidra til at organisasjonen utvikler seg videre og styrker sin posisjon. Kate Ellen Rener-Larsen Distrikt: Aust-Agder Født: Lokalforening: Arendal Kandidaten stiller til valg som medlem og varamedlem i komiteen, og tar forbehold om vervene leder og nestleder. Pensjonist Realskole Handelsskole Lederopplæring i Telenor Ettårig saksbehandling Telenor Arkivopplæring Telenor Kontor/administrasjon Arkivleder i Telenor region sør Kasserererfaring Telenor Styremedlem/sekretær i lokalforeningen Kasserer i Arendal Røde Kors Leder i Arendal Røde Kors (15 år) Nestleder i distriktsstyret Diverse relevante kurs i Røde Kors Styremedlem og leder i KTTL (nest største organisasjon i Telenor) avd. Arendal Styremedlem i regionstyret KTTL Ledet i kor i ca. 25 år Styremedlem i Aust-Agder korforbund I tillegg til Røde Kors sang og musikk Familie og friluftsliv Gjøre en innsats for Røde Kors sentralt, og jeg er svært opptatt av korrekthet og ryddighet. Arbeidet mitt i Telenor har gitt meg den erfaringen som jeg mener er nyttig å ha i kontrollkomiteen. 20

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

VISJON ARTIKKELBIDRAG VISJON2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD

VISJON ARTIKKELBIDRAG VISJON2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD VISJON 2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD VISJON2030 ARTIKKELBIDRAG INNHOLD FORORD... 7 Visjon 2030 - Artikkelbidrag... 7 1. Africa Startup... 8 Teknologi for små-entreprenører... 8 2. Arkitektur- og designhøyskolen...

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer