Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo"

Transkript

1 Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001

2 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika S. Luktvasslimo ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeidere : Tvangssalg av gårdsbruk : Fylkesmannens Landbruksavdeling Nord-Trøndelag : Monika S. Luktvasslimo : Leif Gunnar Aunsmo Gunnar Nossum Layout/redigering : Solrun F. Spjøtvold Referat Emneord Dato : Oktober 2001 Antall sider : 51 Pris : 75, Utgiver : Prosjektet er gjennomført for å klargjøre om antall begjæringer om tvangssalg av gårdsbruk i Nord- Trøndelag er høyere enn i andre fylker, og dersom det er tilfelle, finne årsakene til den eventuelt større hyppigheten i Nord-Trøndelag. : Landbruk, Tvangssalg, Bedriftslederrolle, Økonomi : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 i FORORD Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA) har fra oktober 2000 til mai 2001 registrert en sterk økning i antall begjæringer om tvangssalg av gårdsbruk i Nord-Trøndelag. I media og blant representanter for næring og forvaltning i andre fylker synes det å være en oppfatning om at situasjonen i Nord- Trøndelag er verre enn det som er tilfelle i andre fylker. FMLA, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og faglagene i fylket ønsket derfor en gjennomgang av forholdet med utgangspunkt i de totalt 54 gårdsbruk som det i de aktuelle månedene har foreligget begjæringer på, for å avklare om situasjonen i Nord-Trøndelag er forskjellig fra resten av landet, og dersom det er tilfelle, finne årsakene til den eventuelle større hyppigheten i Nord-Trøndelag. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra FMLA i Nord-Trøndelag, der Even Ystgård har vært kontaktperson. Slettet: Fylkesmannens Landbruksavdeling Slettet: Fylkesmannens Landbruksavdeling I Nord-Trøndelagsforskning er arbeidet utført av Monika S. Luktvasslimo, Leif Gunnar Aunsmo og Gunnar Nossum. Monika S. Luktvasslimo har hatt hovedansvar for å skrive notatet. Vi takker SND, sorenskriverembetene og FMLA i Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Oppland for diverse informasjon om begjæringer om tvangssalg. Statistisk Sentralbyrå fortjener også en stor takk for diverse statistikkopplysninger. Vi takker spesielt gårdbrukeren som bidro med informasjon om sitt enkeltbruk. Dette ble imidlertid ikke nok til at prosjektet lot seg gjennomføre helt i den form vi hadde planlagt. Slettet: Fylkesmannens landbruksavdeling Steinkjer, september 2001 Monika S. Luktvasslimo prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii v vi vii 1. INNLEDNING Begjæring om tvangssalg Problemstillinger 1 2. METODE Innsamling av data fra offentlige registre Usikkerhet i datainnsamlingen Kreditorer Undersøkelse blant gårdsbruk det var blitt begjært tvangssalg på Utvelgelse av relevante gårdsbruk Datainnsamling Analyse 5 3. RESULTATER Gårdsbruk det var begjært tvangssalg på Utvelgelse av gårdsbruk Gjentagelse av begjæringer Antall begjæringer i forskjellige fylker Kreditorer Forskjellige rutiner i forskjellige fylker Reelle tvangssalg av gårdsbruk Tall fra sorenskriverne i fylkene SNDs andel av begjæringer Oppsummering Analyse av utvalgte bruk DISKUSJON Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker Årsaker til begjæringer Melkeproduksjonsbruk Sauproduksjon Storfeproduksjon med ammekyr Griseproduksjon 23

6 iv Analyser fra Indre Namdal Andre kommentarer KONKLUSJON 27 LITTERATUR 29 Vedlegg 1: Tilleggsopplysninger økonomisk veiledning år 2000 (melkebrukere) Vedlegg 2: Fullmakt (melkebrukere) Vedlegg 3: Fullmakt (andre brukere)

7 v FIGURLISTE Figur side 3.1: Aldersfordeling for de 25 bruka 9 3.2: Kjønnsfordeling for de 25 bruka 9

8 vi TABELLER Tabell side 3.1: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til i prosent av antall gårdsbruk i kommunene i landbrukstellingen i : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til på de 25 utvalgte bruka, i prosent av antall gårdsbruk i kommunene i landbrukstellingen i : Antall bruk fordelt på hovedproduksjon for de 25 bruka 8 3.4: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til i promille av antall gårdsbruk i de gitte fylkene i landbrukstellingen i : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg de forskjellige kreditorene foretok fordelt på melkeproduksjonsbruk og andre bruk : Fordeling mellom fylker av antall reelle tvangssalg av gårdsbruk gjennomført i år 2000 i promille av antall gårdsbruk. Tall for gårdbruk hentet fra landbrukstellingen i : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til sorenskriverne fra til i promille av antall gårdsbruk i de gitte fylkene i landbrukstellingen i : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn fra SND i prosent av antallet meldt inn til sorenskriverne fra til i de gitte fylkene : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn fra Statens landbruksbank i 1998 og 1999 i de gitte fylker (brev fra SND juridisk avdeling av ) 17

9 SAMMENDRAG Det var en sterk økning i antall begjæringer om tvangssalg av gårdsbruk i Nord-Trøndelag i perioden oktober 2000 til og med mai I media og blant representanter for næring og forvaltning i andre fylker, var det en oppfatning om at situasjonen i Nord-Trøndelag var verre enn i andre fylker. Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA), SND og faglagene i fylket engasjerte derfor Nord-Trøndelagsforskning for å undersøke dette med utgangspunkt i de totalt 54 gårdsbruk som det forelå begjæringer på. Problemstillingene gikk ut på å undersøke om det høye antallet begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk var spesielt for Nord-Trøndelag i tilfelle finne årsaker til dette, samt se på årsaker til hvorfor det generelt blir begjært tvangssalg på gårdsbruk. For å finne svar på problemstillingene ble det samlet inn data fra offentlige registre og foretatt økonomiske analyser av konkrete bruk. Av de 54 bruka på lista fra FMLA i Nord-Trøndelag, var det 29 bruk som ikke hadde søkt om produksjonstilskudd i 2000, eller som ble vurdert for små til å ha særlig stor andel av inntekten fra bruket, slik at årsaken til de økonomiske vanskene hovedsakelig må være andre forhold enn driftsmessige. De ble derfor ansett som ikke aktuelle for videre analyse. Det ble da tilbake 25 bruk å arbeide videre med. Sorenskriverne i Nord-Trøndelag gav opplysninger om hvem som hadde begjært tvangssalg på de 25 bruka som var valgt ut. SND, Steinkjer kommune, Innherred Renovasjon og Skattefogden i Nord-Trøndelag, var de som hadde begjært flest. Det ble undersøkt nærmere med disse for å få klarhet i om det var endringer i rutiner, eller om det var andre årsaker til at antall begjæringer hadde økt. SND og Steinkjer kommune hadde fastlagt noe strengere rutiner for mislighold. Undersøkelsene viser at SND står for en stor andel av begjæringene i de fleste fylkene. Da SND tok over Landbruksbanken 1. januar 2000, var det meningen at rutinene for mislighold skulle skjerpes. Omorganisering innad i SND førte imidlertid til at misligholdssakene i enkelte fylker fikk saksbehandlere som ikke hadde kjennskap til området, eller som hadde andre arbeidsoppgaver i tillegg slik at tiden ikke strakk til. Dette førte til at rutinene ikke ble endret fra samme tidspunkt i alle fylkene. De fylkene som har færre begjæringer om tvangssalg generelt, er de samme fylkene som SND har hatt problemer med å innføre misligholdsrutinene. Over tid vil dette imidlertid jevne seg ut, og forskjellene mellom fylkene vil derfor av denne grunn antagelig bli mindre. vii

10 viii Undersøkelsene konkluderer med at antall begjæringer om tvangssalg på landbrukseiendommer ikke er spesielt høyt for Nord-Trøndelag. De fleste av de andre fylkene vi sammenliknet med, hadde et forholdsvis likt antall begjæringer i samme tidsperiode. Rutinene hos sorenskriverne i de forskjellige fylkene er imidlertid svært forskjellig, og dette er årsaken til at man trodde at det var vesentlig flere begjæringer i Nord-Trøndelag. Flere av sorenskriverkontorene har ikke innført nye rutiner som Justis- og politidepartementet påla sommeren 2000 angående innhenting av konsesjonspris, enten dersom salget skulle gjennomføres som medhjelpersalg eller og som auksjonssalg. FMLA, som er konsesjonsmyndighet i de fleste fylker, fikk derfor et feil inntrykk av at det var få begjæringer om tvangssalg i fylket, mens det i realiteten var en god del som de ikke fikk beskjed om dem. Det kan imidlertid tyde på at sorenskriverne i Nord-Trøndelag har fulgt opp pålegget og kontaktet konsesjonsmyndighetene ved begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå viser at Nord-Trøndelag ligger på under 1 promille når det gjelder reelle salg av landbrukseiendommer på tvangssalg i forhold til antall bruk i fylket. Dette er omtrent gjennomsnittet på landsbasis. Dette underbygger at situasjonen i Nord-Trøndelag ikke er verre enn i andre fylker når det gjelder mislighold. Resultatene fra en undersøkelse av ti bruk i Indre Namdal, viser at det største problemet for disse gårdbrukerne er store investeringer med tilhørende gjeld utover det bruka har evne til å bære, i tillegg til svak drift og stort privat forbruk. Noen har også mislyktes i omstillingsforsøk med ny næringsutvikling, slik at de har tapt penger på dette. For store investeringer på et tidligere tidspunkt fører ofte til at gjelda øker. Avskrivningsgrunnlaget er for mange vesentlig lavere enn totalgjelda noe som forsterker de økonomiske problemene. Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen i Indre Namdal er at handlingsrommet til å påvirke egen situasjon er betydelig innenfor gjeldende rammevilkår. Dette gjelder ikke bare for denne undersøkelsen, men sammenfaller bl.a. med NILFs driftsgranskninger for jordbruket, og antas å ha gyldighet for melkeproduksjonen generelt. Dersom bonden ikke innser at bedriftslederrollen bør komme mer i fokus, vil sannsynligheten for at vi får oppleve en økning av antall tvangssalg på gårdsbruk de nærmeste årene være stor.

11 1. INNLEDNING Det har vært en sterk økning i antall begjæringer om tvangssalg av gårdsbruk i Nord-Trøndelag i perioden oktober 2000 til og med mai I media og blant representanter for næring og forvaltning i andre fylker, synes det å være en oppfatning om at situasjonen i Nord-Trøndelag er verre når det gjelder begjæring om tvangssalg enn det som er tilfelle i andre fylker. Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA), Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og faglagene i fylket ønsket derfor en gjennomgang av forholdet med utgangspunkt i de totalt 54 gårdsbruk som det i det aktuelle tidsrommet har foreligget begjæringer på, for å avklare om situasjonen i Nord-Trøndelag er forskjellig fra resten av landet, og dersom det er tilfelle, finne årsakene til den eventuelle større hyppigheten i Nord-Trøndelag Begjæring om tvangssalg Begjæring om tvangssalg kan være foranlediget av forskjellige situasjoner. Dersom man kjøper et gårdsbruk uten at man får innvilget konsesjon, eller dersom det er brudd på bo- og driveplikten, kan staten begjære tvangssalg på landbrukseiendommer. I vårt tilfelle er det imidlertid eierne av gårdsbrukene som ikke har gjort opp for seg økonomisk overfor kreditorer. Disse kreditorene har begjært tvangssalg for å innkreve pengene. Denne begjæringen blir sendt til sorenskriverkontoret, som avgjør om eiendommen skal gå på tvangsauksjon, eller om den skal selges gjennom en medhjelper (som kan være en eiendomsmegler eller en advokat). Eieren av eiendommen har mens saksbehandlingen pågår, mulighet til å gjøre opp for seg, slik at begjæringen blir trukket. 1.2 Problemstillinger På denne bakgrunn kan følgende primære problemstillinger med tilhørende underpunkter betraktes som grunnlag for gjennomføring av arbeidet: 1. Er det høye antallet begjæringer om tvangssalg spesielt for Nord- Trøndelag, og hva kan i så fall være årsaken til dette? Skaffe en oversikt over situasjonen i sammenlignbare fylker. Har finansinstitusjonene lagt seg på en strengere linje i Nord- Trøndelag enn i andre fylker? Er årsaken til problemene i Nord-Trøndelag mindre inntekter utenom bruket enn det en finner i andre fylker?

12 2 Skyldes dette (mindre inntekter utenom bruket) i tilfellet spesielle forhold ved bruksstruktur, eventuelt andre landbruksmessige forhold i Nord-Trøndelag, eventuelt at brukere i dette området har større vanskeligheter med å få jobb utenom bruket? Er det andre spesielle forhold i Nord-Trøndelag som fører til begjæring om tvangssalg på gårdsbruk? 2. Hva er årsaken til at en situasjon med begjæring om tvangssalg oppstår for de aktuelle brukene i Nord-Trøndelag, og hva kjennetegner eventuelt denne gruppen brukere? Er det manglede driftsledelse og økonomisk styring/høyt privatforbruk som er hovedårsak til begjæringene om tvangssalg? Er det spesielle forhold med disse brukene/brukerne som skiller seg fra en referansegruppe av bruk fra Indre Namdal? Er årsaken til problemene at brukerne har gjort investeringer/brukt arbeidskraft i omstillingsforsøk for å tilpasse ny næringsutvikling, eventuelt redusere kostnader i tradisjonell drift, og mislyktes med dette? Er økningen i antall begjæringer om tvangssalg en trend som vil fortsette framover? Er begjæringene om tvangssalg et uttrykk for at lønnsomheten i landbruket har gått ned?

13 2. METODE For å finne svar på problemstillingene ovenfor, ønsket vi å samle inn data fra offentlige registre, foreta økonomiske analyser av konkrete regnskap, og gjennomføre en spørreundersøkelse mot bruk hvor det ble gjennomført analyser. Alle disse data skulle være av kvantitativ karakter. I tillegg ønsket vi å gjennomføre kvalitative intervju mot et utvalg av gårdbrukere, for å bygge opp kunnskap om brukenes situasjon som kan bidra til å finne forklaringsforhold på hvorfor bruket har kommet i et økonomisk uføre Innsamling av data fra offentlige registre For å vurdere antall begjæringer om tvangssalg i Nord-Trøndelag sammenliknet med resten av landet, samlet vi inn og systematiserte data for Nord- Trøndelag og sammenliknbare fylker. Sør-Trøndelag, Nordland, Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane ble valgt ut som rimelig sammenliknbare fylker. Sorenskriverembetene i de forskjellige fylkene gav oss en saksliste med navn på alle som hadde eiendommer det var blitt begjært tvangssalg på i perioden fra oktober 2000 til og med mai FMLA i tilhørende fylke gav oss, med utgangspunkt i disse listene, en oversikt over hvor stort antall av disse som var eiere av landbrukseiendommer Usikkerhet i datainnsamlingen Sorenskriverembetene hadde kun lister med navn på eierne av eiendommene som det var begjært tvangssalg på, og ikke oversikt over gårds- og bruksnummer på disse eiendommene. Dette medfører en usikkerhet i opplysningene fra FMLA om antallet på disse listene som er eiere av landbrukseiendommer. Det kan være flere personer med samme navn i samme sorenskriverembete. Det kan også være at navn på saklistene fra sorenskriverne ikke sammenfaller nøyaktig med navn i Landbruksregistret, selv om det er samme person. Alle kommuner er heller ikke like flinke til å oppdatere landbruksregisteret jevnlig. Det kan derfor være eiendommer der det er foretatt eierskifte uten at dette er registrert. Usikkerhetene anses imidlertid ikke å være særlig stor, og det burde være forholdsvis lik usikkerhet for alle fylkene, slik at tallene vil være rimelig sammenliknbare Kreditorer Det har vært spekulert i om det er forskjellige rutiner for tvangsinndrivelse knyttet til offentlige finansieringsordninger, eventuelt i banker og andre private finansieringsinstitusjoner, som har bidratt til å påvirke utviklingen negativt. Vi

14 4 undersøkte derfor hvem som begjærte tvangssalg på gårdsbruka i Nord- Trøndelag, og om disse hadde endret sine rutiner for mislighold. 2.2 Undersøkelse blant gårdsbruk det var blitt begjært tvangssalg på Vi mottok en liste fra FMLA med navn på 54 gårdsbruk 1 som det var blitt begjært tvangssalg på. Vi ønsket å gjøre en nærmere undersøkelse på noen av disse. Slettet: begjært Utvelgelse av relevante gårdsbruk Det ble foretatt en gjennomgang av lista over begjæringer om tvangssalg vi fikk fra oppdragsgiver, slik at de som ikke søkte om produksjonstilskudd i 2000, samt irrelevante tilfeller som småbruk/konsesjonspliktige boligeiendommer hvor det er andre forhold enn næringsvirksomhet som har medført en begjæring, ble tatt ut. Vi endte da opp med 25 bruk som vi arbeidet videre med Datainnsamling Vi ønsket å bruke samme mal for analyseverktøy og spørreskjema (jf. vedlegg 1) som NTF bruker i analysene i Indre Namdalsprosjektet 2. Informasjon om gårdsbruk som det er begjært tvangssalg på er imidlertid sensitive opplysninger for den enkelte brukeren (Renzetti og Lee (1993) viser konsept for hvordan man skal gå fram for å innhente sensitive opplysninger). Innhenting av denne informasjonen fra gårdbrukerne var fullstendig basert på frivillighet, og dette viste seg å bli svært vanskelig. Vi snakket med nesten alle de 25 brukerne på telefonen, og sendte brev med spørreskjema til 22 av dem. Selv om en stor andel virket positive når vi snakket med dem på telefonen, var det kun en som svarte på spørreskjemaet som krevdes for at vi kunne analysere driften på bruka. Dette førte til at svarprosenten ble altfor dårlig til at det kan legges særlig vekt på denne analysen. 1 2 Gårdsbruk er da definert som eiendommer over 5 mål. Nord-Trøndelagsforskning har prosjektledelsen av "Gårdssatsing i Indre Namdal", som er et delprosjekt i Pilotprosjektet "SNU flyttestrømmen fra Indre Namdal". Som en del av Gårdssatsingsprosjektet inngår økonomiske analyser av melkebruk i Indre Namdal og påfølgende veiledning.

15 2.3 Analyse På tross av mangel på informasjon fra gårdbrukerne forsøkte vi å besvare noen av problemstillingene ved å se på et utvalg av de 72 bruka fra analysene i Indre Namdalsprosjektet. Dette utvalget består av melkebruk vi betegner som bruk i økonomiske vanskeligheter. Vi prøvde så å finne årsaker til den dårlige økonomien for disse bruka, og trekke sammenlikninger til bruka på begjæring om tvangssalgslista. Tallmaterialet ble også vurdert opp mot Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forsknings (NILF) driftsgranskninger for Trøndelag. Spørreundersøkelsen i forbindelse med de økonomiske analysene inneholdt spørsmål knyttet til ressurser og produksjoner på bruket, bierverv, ektefelles inntekt mv (jf. vedlegg 1). I tillegg var det behov for tilgang til skatteregnskap, og årsutskrifter fra husdyrkontroll etc. (jf. vedlegg 2 og 3). 5

16

17 3. RESULTATER Vi vil først presentere resultatene fra innsamlingen av data fra offentlige registre, så resultatene fra våre egne undersøkelser Gårdsbruk det var begjært tvangssalg på Vi mottok en oversikt fra oppdragsgiver, altså FMLA i Nord-Trøndelag, over hvilke gårdsbruk det hadde blitt begjært tvangssalg på i Nord-Trøndelag i perioden fra oktober 2000 til og med mai Dette var et antall på 54 bruk. Tabellen nedenfor beskriver kommunetilhørigheten til disse gårdsbruka. Tabell 3.1: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til i prosent av antall gårdsbruk i kommunene i landbrukstellingen i 1999 Kommune Antall gårdsbruk Antall begjæringer I prosent Steinkjer ,59 % Verdal ,64 % Levanger ,19 % Stjørdal ,33 % Verran ,80 % Mosvik ,63 % Inderøy ,67 % Frosta ,49 % Leksvik ,62 % Snåsa ,51 % Røyrvik ,70 % Formatert: Ikke hold sammen med neste Vi ser av tabellen ovenfor at nesten 80 % av de 54 bruka befinner seg i bykommunene Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Verran og Røyrvik ligger høyest dersom vi ser i prosent av antall gårdsbruk i kommunen. Dette er imidlertid kommuner med svært få gårdsbruk totalt slik at utslagene blir store. 3.2 Utvelgelse av gårdsbruk Av de 54 bruka vi fikk på lista fra FMLA i Nord-Trøndelag, var det 21 bruk som ikke hadde søkt om produksjonstilskudd i 2000, og vi regner dermed med at disse ikke har noen produksjon, eller at produksjonen er så liten at de faller utenom grensa for å få produksjonstilskudd. Ytterligere åtte bruk ble vurdert

18 8 som for små til å ha særlig stor andel av inntekten fra bruket, slik at årsaken til de økonomiske vanskene hovedsakelig må være andre forhold enn driftsmessige. Vi anså dem derfor som ikke aktuelle for videre analyse. Vi satt da tilbake med 25 bruk, 13 melkeproduksjonsbruk og 12 andre. Tabellen nedenfor beskriver kommunetilhørigheten til de 25 bruka. Tabell 3.2: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til på de 25 utvalgte bruka, i prosent av antall gårdsbruk i kommunene i landbrukstellingen i 1999 Kommune Antall gårdsbruk Antall begjæringer I prosent Steinkjer ,55 % Verdal ,03 % Levanger ,45 % Stjørdal ,57 % Verran ,27 % Mosvik ,32 % Formatert: Ikke hold sammen med neste Vi ser av tabellen ovenfor at de fleste bruka befinner seg i bykommunene Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Tabellen nedenfor viser fordelingen i forhold til hva som er hovedproduksjonen på de 25 bruka. Tabell 3.3: Antall bruk fordelt på hovedproduksjon for de 25 bruka Melk Sau Ammekyr/ok ser Gris Korn Grønnsaker Formatert: Ikke hold sammen med neste Tabellen ovenfor viser at en forholdsvis høy andel av bruka har melk som hovedproduksjon. Diagrammene nedenfor beskriver aldersfordeling og kjønnsfordeling på gårdbrukerne på de 25 bruka.

19 9 Fordeling av alder på brukerne Antall Figur 3.1: 6 13 Under 40 år Fra 40 til 49 Fra 50 til 59 Fra 60 og eldre Aldersfordeling for de 25 bruka 6 0 Fordeling av kjønn på brukerne Kvinner 24 % Menn 76 % Figur 3.2: Kjønnsfordeling for de 25 bruka Vi ser av figurene ovenfor at mer enn halvparten av disse brukerne er i aldersgruppen 40 til 49 år, mens 24 % er henholdsvis under 40, og fra 50 til 59 år. Ingen er over 60 år. 24 % av disse brukerne er kvinner. Dette er en noe høy andel. Andelen kvinnelige brukere generelt i Nord-Trøndelag ligger på under 10 %, og på landsbasis på omtrent 13 %.

20 Gjentagelse av begjæringer Det ble undersøkt med FMLA hvor mange av de 25 bruka som hadde blitt begjært flere ganger fra og med 1997 og fram til august Det viste seg å være fire bruk som hadde blitt begjært to ganger altså 16 %. To av disse fire har fått den andre begjæringen etter 31. mai 2001, altså etter den tidsperioden undersøkelsen gjelder for. Disse to er altså blitt begjært to ganger i løpet av det siste året. Slettet: e 3.3 Antall begjæringer i forskjellige fylker På lista fra oppdragsgiver var det som nevnt i utgangspunktet 54 gårdsbruk som det var begjært tvangssalg på i Nord-Trøndelag fra 1. oktober 2000 til 31. mai Oppdragsgiver mente at FMLA i de forskjellige fylkene skulle ha oversikt over antall begjæringer om tvangssalg på landbrukseiendommer, fordi etaten er konsesjonsmyndighet og bl.a. skal fastsette høyeste pris ved et eventuelt salg. Det ble i denne sammenheng tatt kontakt med FMLA i Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal hadde det vært 11 og i Sør-Trøndelag hadde det ikke vært noen begjæringer i perioden fra oktober 2000 til mai Det viste seg videre at Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane er med i en prøveordning der det er kommunene som er ansvarlig for konsesjonssakene i fylket. FMLA hadde dermed ikke oversikt over antall begjæringer i disse fylkene. I Sogn og Fjordane undersøkte etaten imidlertid med alle kommunene, og kom til at det ikke hadde vært noen begjæringer i denne perioden. I Oppland ble det også hevdet at det var ingen begjæringer ettersom staten ikke hadde fått melding om dette fra kommunen. I henhold til retningslinjer skulle etaten få kopi av sakspapirene i slike saker. Det ble imidlertid tatt forbehold om at dette ikke trengte å være riktig. I Nordland fikk vi ingen opplysninger. Tabellen nedenfor viser oversikt over opplysningene ovenfor.

21 11 Tabell 3.4: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til i promille av antall gårdsbruk i de gitte fylkene i landbrukstellingen i 1999 Fylke Antall gårdsbruk Antall begjæringer I promille Nord-Trøndelag ,74 Sør-Trøndelag ,00 Nordland ikke svar ikke svar Møre og Romsdal ,19 Sogn og Fjordane ,00 Oppland (med forbehold) 0,00 Disse opplysningene gav klare indikasjoner på at det høye antallet av begjæringer om tvangssalg på landbrukseiendommer var spesielt for Nord-Trøndelag i forhold til sammenliknbare fylker. Slettet: Slettet: º % Slettet: Formatert: Ikke hold sammen med neste Slettet: Kreditorer Sorenskriverne i Nord-Trøndelag opplyste om hvem som hadde begjært tvangssalg på de 25 bruka som var plukket ut. For en god del av bruka var begjæring foretatt av flere. Dette gav følgende oversikt: Tabell 3.5: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg de forskjellige kreditorene foretok fordelt på melkeproduksjonsbruk og andre bruk Kreditorer Melkeproduksjonsbruk Andre bruk SND Steinkjer kommune Innherred Renovasjon Skattefogden Landkreditt Stjørdal kommune Andre I alt Sum Formatert: Ikke hold sammen med neste For å få klarhet i om det var endringer i rutiner, eller andre årsaker til at antall begjæringer har økt den siste tiden, ble det tatt kontakt med SND, Steinkjer kommune, Innherred Renovasjon og Skattefogden i Nord-Trøndelag.

22 12 SND Statens landbruksbank ble etter stortingsvedtak lagt ned med virkning fra Låneportefølje og oppgaver ble overført til SND fra I integrasjonsprosessen ble blant annet misligholdsrutinen i landbrukssakene gjennomgått med tanke på å få mest mulig identiske rutiner for hele SNDs låneportefølje. Fristene før lån begjæres tvangsinnfordret ble således redusert, slik at de ble i samsvar med tvangsfullbyrdelseslovens frister. En av konsekvensene av denne endringen er at SND kan begjære misligholdte lån tvangsinnfordret på et tidligere tidspunkt enn tilfelle var i Landbruksbanken (Brev fra SND juridisk avdeling av ). Dette skulle gjelde for hele landet, men behov for opplæring og kapasitetsproblemer gjorde at saksbehandlerne for de forskjellige fylkene begynte å praktisere de nye rutinene på forskjellige tidspunkt. SNDs ansvarlige saksbehandler på mislighold for Nord-Trøndelag, er også ansvarlig for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. For disse tre fylkene ble de nye og strengere rutinene for saksbehandling i slike saker etablert tidlig og samtidig. Oversikt over antall begjæringer SND foretok mot gårdsbruk i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal i perioden 1. oktober 2000 til 31. mai 2001 viser følgende tall: Nord-Trøndelag: Sør-Trøndelag: Møre og Romsdal: (jf. tabell 3.9) 47 stk. 50 stk. 43 stk. Steinkjer kommune Steinkjer kommune hadde også endret rutinene. Tidligere gikk det fire terminer før kommunen tok affære dersom kundene ikke gjorde opp for seg, mens det nå bare går to terminer. Innherred Renovasjon Innherred Renovasjon mente at det ikke var flere begjæringer nå enn tidligere. Dette har vært stabilt i de to til tre siste årene. Skattefogden Skattefogden i Nord-Trøndelag hadde ikke gjennomført endringer i sine rutiner. Det var i den aktuelle perioden heller ikke foretatt endringer i lover og regler. Skattefogden mente derfor at en eventuell økning av antallet tvangssalg avhang av tilfeldigheter.

23 3.3.2 Forskjellige rutiner i forskjellige fylker SNDs saksbehandler hadde som nevnt foretatt 47, 50 og 43 begjæringer om tvangssalg i henholdsvis Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (jf. ovenfor). Dette indikerte at tallene på antall begjæringer om tvangssalg vi hadde fått fra FMLA i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal ikke kunne stemme (jf. tabell 3.4). Etter flere samtaler med sorenskrivere og saksbehandlere i SND ble det klart at de forskjellige fylkene har forskjellig rutiner angående om FMLA får inn sakene på begjæring om tvangssalg for prissetting. Dersom tvangssalget gjennomføres av medhjelper 1 har det ikke vært rutine i alle fylker å gi FMLA beskjed. Ved tvangsauksjon har derimot dette vært et krav. I enkelte fylker har det vært vanlig å oppnevne medhjelper på alle sakene, og da kan dette være en årsak til at FMLA i disse fylkene har registrert langt færre begjæringer enn i Nord-Trøndelag. 13 Når det gjelder saksbehandlingen i slike saker har Justis- og politidepartementet i skriv til sorenskriverembetene av gitt retningslinjer om dette: "Orientering om endringar i rettergangslovgjevinga". Her heter det bl.a.: "Lova er endra slik at namsretten skal innhente konsesjonspris utan omsyn til om salet gjennomførast som medhjelparsal eller auksjonssal." Det vil si at konsesjonsmyndigheten i fylkene skal få alle saker angående begjæring om tvangssalg på landbrukseiendommer inn for fastsetting av konsesjonspris. Dette skal gjelde både dersom det er snakk om tvangsauksjon og ved oppnevning av medhjelper. De nevnte retningslinjer fra Justis- og politidepartementet er ikke blitt fulgt i alle sorenskriverembetene, og det er årsaken til den forskjellige behandlingen i de forskjellige fylkene Reelle tvangssalg av gårdsbruk Sorenskriverembetene i Nord-Trøndelag gav også opplysninger om hvem som fortsatt kunne gå for salg av de 25 bruka som var med i undersøkelsen. 23 av begjæringene var hevet. Det var kun to brukere som ikke hadde gjort opp for seg. Dette viser at det er langt færre bruk som i realiteten går for salg, enn som det er begjært tvangssalg på. En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå over antall tvangssalg på landbrukseiendommer gjennomført i år 2000 underbygger dette. 1 Medhjelper kan være en eiendomsmegler eller advokat som står for salget av eiendommen.

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Distriktskontoret i Bodø Utfyllende pressemelding fra NILF, 24.11.2005 Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Driftsgranskingene i jordbruket

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Hva skal jeg snakke om? - Utviklingen i jordbruket i Troms Muligheter i Troms Eiendomssituasjonen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 19/2009 TF-notat Tittel: Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status mars 2009 TF-notat nr:

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Økonomien i robotmelking

Økonomien i robotmelking Økonomien i robotmelking v/ Seniorrådgiver Jostein Vasseljen, avdeling driftsøkonomisk analyse, Kart- og statistikkdivisjonen I 2015 ble det solgt godt over 200 nye melkeroboter til norske fjøs. Kapasiteten

Detaljer

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 01.12.2016 Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009 Landbruks- og matdepartementet Vår dato: 14.06.2010 Vår referanse: 200905952-5/360 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tidsserier KOSTRA Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

i nord-norsk husdyrproduksjon

i nord-norsk husdyrproduksjon EUs landbrukspolitikk hvor viktig er det for norske kommuner? Struktur Klaus og Mittenzwei økonomi i nord-norsk husdyrproduksjon Klaus Mittenzwei NORSK KOMMUNESEKTOR OG EU/EØS MODUL 2, TROMSØ 2. 22. JANUAR

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 NILFs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding10.12.2014 Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 Driftsgranskingene i jordbruket er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016

Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016 Utfyllende informasjon til pressemelding 07.12.2017 Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket. Dette er en

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Økonomiske konsekvenser ved å innføre konsesjonsgrense og krav om minimumsbemanning i pelsdyrnæringen. Av: Signe Kårstad

Økonomiske konsekvenser ved å innføre konsesjonsgrense og krav om minimumsbemanning i pelsdyrnæringen. Av: Signe Kårstad Økonomiske konsekvenser ved å innføre konsesjonsgrense og krav om minimumsbemanning i pelsdyrnæringen Av: Signe Kårstad 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Kort oppsummering av resultater... 3 2.0 Pelsdyrnæringen...

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer