Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo"

Transkript

1 Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001

2 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika S. Luktvasslimo ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeidere : Tvangssalg av gårdsbruk : Fylkesmannens Landbruksavdeling Nord-Trøndelag : Monika S. Luktvasslimo : Leif Gunnar Aunsmo Gunnar Nossum Layout/redigering : Solrun F. Spjøtvold Referat Emneord Dato : Oktober 2001 Antall sider : 51 Pris : 75, Utgiver : Prosjektet er gjennomført for å klargjøre om antall begjæringer om tvangssalg av gårdsbruk i Nord- Trøndelag er høyere enn i andre fylker, og dersom det er tilfelle, finne årsakene til den eventuelt større hyppigheten i Nord-Trøndelag. : Landbruk, Tvangssalg, Bedriftslederrolle, Økonomi : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 i FORORD Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA) har fra oktober 2000 til mai 2001 registrert en sterk økning i antall begjæringer om tvangssalg av gårdsbruk i Nord-Trøndelag. I media og blant representanter for næring og forvaltning i andre fylker synes det å være en oppfatning om at situasjonen i Nord- Trøndelag er verre enn det som er tilfelle i andre fylker. FMLA, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og faglagene i fylket ønsket derfor en gjennomgang av forholdet med utgangspunkt i de totalt 54 gårdsbruk som det i de aktuelle månedene har foreligget begjæringer på, for å avklare om situasjonen i Nord-Trøndelag er forskjellig fra resten av landet, og dersom det er tilfelle, finne årsakene til den eventuelle større hyppigheten i Nord-Trøndelag. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra FMLA i Nord-Trøndelag, der Even Ystgård har vært kontaktperson. Slettet: Fylkesmannens Landbruksavdeling Slettet: Fylkesmannens Landbruksavdeling I Nord-Trøndelagsforskning er arbeidet utført av Monika S. Luktvasslimo, Leif Gunnar Aunsmo og Gunnar Nossum. Monika S. Luktvasslimo har hatt hovedansvar for å skrive notatet. Vi takker SND, sorenskriverembetene og FMLA i Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Oppland for diverse informasjon om begjæringer om tvangssalg. Statistisk Sentralbyrå fortjener også en stor takk for diverse statistikkopplysninger. Vi takker spesielt gårdbrukeren som bidro med informasjon om sitt enkeltbruk. Dette ble imidlertid ikke nok til at prosjektet lot seg gjennomføre helt i den form vi hadde planlagt. Slettet: Fylkesmannens landbruksavdeling Steinkjer, september 2001 Monika S. Luktvasslimo prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii v vi vii 1. INNLEDNING Begjæring om tvangssalg Problemstillinger 1 2. METODE Innsamling av data fra offentlige registre Usikkerhet i datainnsamlingen Kreditorer Undersøkelse blant gårdsbruk det var blitt begjært tvangssalg på Utvelgelse av relevante gårdsbruk Datainnsamling Analyse 5 3. RESULTATER Gårdsbruk det var begjært tvangssalg på Utvelgelse av gårdsbruk Gjentagelse av begjæringer Antall begjæringer i forskjellige fylker Kreditorer Forskjellige rutiner i forskjellige fylker Reelle tvangssalg av gårdsbruk Tall fra sorenskriverne i fylkene SNDs andel av begjæringer Oppsummering Analyse av utvalgte bruk DISKUSJON Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker Årsaker til begjæringer Melkeproduksjonsbruk Sauproduksjon Storfeproduksjon med ammekyr Griseproduksjon 23

6 iv Analyser fra Indre Namdal Andre kommentarer KONKLUSJON 27 LITTERATUR 29 Vedlegg 1: Tilleggsopplysninger økonomisk veiledning år 2000 (melkebrukere) Vedlegg 2: Fullmakt (melkebrukere) Vedlegg 3: Fullmakt (andre brukere)

7 v FIGURLISTE Figur side 3.1: Aldersfordeling for de 25 bruka 9 3.2: Kjønnsfordeling for de 25 bruka 9

8 vi TABELLER Tabell side 3.1: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til i prosent av antall gårdsbruk i kommunene i landbrukstellingen i : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til på de 25 utvalgte bruka, i prosent av antall gårdsbruk i kommunene i landbrukstellingen i : Antall bruk fordelt på hovedproduksjon for de 25 bruka 8 3.4: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til i promille av antall gårdsbruk i de gitte fylkene i landbrukstellingen i : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg de forskjellige kreditorene foretok fordelt på melkeproduksjonsbruk og andre bruk : Fordeling mellom fylker av antall reelle tvangssalg av gårdsbruk gjennomført i år 2000 i promille av antall gårdsbruk. Tall for gårdbruk hentet fra landbrukstellingen i : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til sorenskriverne fra til i promille av antall gårdsbruk i de gitte fylkene i landbrukstellingen i : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn fra SND i prosent av antallet meldt inn til sorenskriverne fra til i de gitte fylkene : Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn fra Statens landbruksbank i 1998 og 1999 i de gitte fylker (brev fra SND juridisk avdeling av ) 17

9 SAMMENDRAG Det var en sterk økning i antall begjæringer om tvangssalg av gårdsbruk i Nord-Trøndelag i perioden oktober 2000 til og med mai I media og blant representanter for næring og forvaltning i andre fylker, var det en oppfatning om at situasjonen i Nord-Trøndelag var verre enn i andre fylker. Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA), SND og faglagene i fylket engasjerte derfor Nord-Trøndelagsforskning for å undersøke dette med utgangspunkt i de totalt 54 gårdsbruk som det forelå begjæringer på. Problemstillingene gikk ut på å undersøke om det høye antallet begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk var spesielt for Nord-Trøndelag i tilfelle finne årsaker til dette, samt se på årsaker til hvorfor det generelt blir begjært tvangssalg på gårdsbruk. For å finne svar på problemstillingene ble det samlet inn data fra offentlige registre og foretatt økonomiske analyser av konkrete bruk. Av de 54 bruka på lista fra FMLA i Nord-Trøndelag, var det 29 bruk som ikke hadde søkt om produksjonstilskudd i 2000, eller som ble vurdert for små til å ha særlig stor andel av inntekten fra bruket, slik at årsaken til de økonomiske vanskene hovedsakelig må være andre forhold enn driftsmessige. De ble derfor ansett som ikke aktuelle for videre analyse. Det ble da tilbake 25 bruk å arbeide videre med. Sorenskriverne i Nord-Trøndelag gav opplysninger om hvem som hadde begjært tvangssalg på de 25 bruka som var valgt ut. SND, Steinkjer kommune, Innherred Renovasjon og Skattefogden i Nord-Trøndelag, var de som hadde begjært flest. Det ble undersøkt nærmere med disse for å få klarhet i om det var endringer i rutiner, eller om det var andre årsaker til at antall begjæringer hadde økt. SND og Steinkjer kommune hadde fastlagt noe strengere rutiner for mislighold. Undersøkelsene viser at SND står for en stor andel av begjæringene i de fleste fylkene. Da SND tok over Landbruksbanken 1. januar 2000, var det meningen at rutinene for mislighold skulle skjerpes. Omorganisering innad i SND førte imidlertid til at misligholdssakene i enkelte fylker fikk saksbehandlere som ikke hadde kjennskap til området, eller som hadde andre arbeidsoppgaver i tillegg slik at tiden ikke strakk til. Dette førte til at rutinene ikke ble endret fra samme tidspunkt i alle fylkene. De fylkene som har færre begjæringer om tvangssalg generelt, er de samme fylkene som SND har hatt problemer med å innføre misligholdsrutinene. Over tid vil dette imidlertid jevne seg ut, og forskjellene mellom fylkene vil derfor av denne grunn antagelig bli mindre. vii

10 viii Undersøkelsene konkluderer med at antall begjæringer om tvangssalg på landbrukseiendommer ikke er spesielt høyt for Nord-Trøndelag. De fleste av de andre fylkene vi sammenliknet med, hadde et forholdsvis likt antall begjæringer i samme tidsperiode. Rutinene hos sorenskriverne i de forskjellige fylkene er imidlertid svært forskjellig, og dette er årsaken til at man trodde at det var vesentlig flere begjæringer i Nord-Trøndelag. Flere av sorenskriverkontorene har ikke innført nye rutiner som Justis- og politidepartementet påla sommeren 2000 angående innhenting av konsesjonspris, enten dersom salget skulle gjennomføres som medhjelpersalg eller og som auksjonssalg. FMLA, som er konsesjonsmyndighet i de fleste fylker, fikk derfor et feil inntrykk av at det var få begjæringer om tvangssalg i fylket, mens det i realiteten var en god del som de ikke fikk beskjed om dem. Det kan imidlertid tyde på at sorenskriverne i Nord-Trøndelag har fulgt opp pålegget og kontaktet konsesjonsmyndighetene ved begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå viser at Nord-Trøndelag ligger på under 1 promille når det gjelder reelle salg av landbrukseiendommer på tvangssalg i forhold til antall bruk i fylket. Dette er omtrent gjennomsnittet på landsbasis. Dette underbygger at situasjonen i Nord-Trøndelag ikke er verre enn i andre fylker når det gjelder mislighold. Resultatene fra en undersøkelse av ti bruk i Indre Namdal, viser at det største problemet for disse gårdbrukerne er store investeringer med tilhørende gjeld utover det bruka har evne til å bære, i tillegg til svak drift og stort privat forbruk. Noen har også mislyktes i omstillingsforsøk med ny næringsutvikling, slik at de har tapt penger på dette. For store investeringer på et tidligere tidspunkt fører ofte til at gjelda øker. Avskrivningsgrunnlaget er for mange vesentlig lavere enn totalgjelda noe som forsterker de økonomiske problemene. Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen i Indre Namdal er at handlingsrommet til å påvirke egen situasjon er betydelig innenfor gjeldende rammevilkår. Dette gjelder ikke bare for denne undersøkelsen, men sammenfaller bl.a. med NILFs driftsgranskninger for jordbruket, og antas å ha gyldighet for melkeproduksjonen generelt. Dersom bonden ikke innser at bedriftslederrollen bør komme mer i fokus, vil sannsynligheten for at vi får oppleve en økning av antall tvangssalg på gårdsbruk de nærmeste årene være stor.

11 1. INNLEDNING Det har vært en sterk økning i antall begjæringer om tvangssalg av gårdsbruk i Nord-Trøndelag i perioden oktober 2000 til og med mai I media og blant representanter for næring og forvaltning i andre fylker, synes det å være en oppfatning om at situasjonen i Nord-Trøndelag er verre når det gjelder begjæring om tvangssalg enn det som er tilfelle i andre fylker. Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA), Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og faglagene i fylket ønsket derfor en gjennomgang av forholdet med utgangspunkt i de totalt 54 gårdsbruk som det i det aktuelle tidsrommet har foreligget begjæringer på, for å avklare om situasjonen i Nord-Trøndelag er forskjellig fra resten av landet, og dersom det er tilfelle, finne årsakene til den eventuelle større hyppigheten i Nord-Trøndelag Begjæring om tvangssalg Begjæring om tvangssalg kan være foranlediget av forskjellige situasjoner. Dersom man kjøper et gårdsbruk uten at man får innvilget konsesjon, eller dersom det er brudd på bo- og driveplikten, kan staten begjære tvangssalg på landbrukseiendommer. I vårt tilfelle er det imidlertid eierne av gårdsbrukene som ikke har gjort opp for seg økonomisk overfor kreditorer. Disse kreditorene har begjært tvangssalg for å innkreve pengene. Denne begjæringen blir sendt til sorenskriverkontoret, som avgjør om eiendommen skal gå på tvangsauksjon, eller om den skal selges gjennom en medhjelper (som kan være en eiendomsmegler eller en advokat). Eieren av eiendommen har mens saksbehandlingen pågår, mulighet til å gjøre opp for seg, slik at begjæringen blir trukket. 1.2 Problemstillinger På denne bakgrunn kan følgende primære problemstillinger med tilhørende underpunkter betraktes som grunnlag for gjennomføring av arbeidet: 1. Er det høye antallet begjæringer om tvangssalg spesielt for Nord- Trøndelag, og hva kan i så fall være årsaken til dette? Skaffe en oversikt over situasjonen i sammenlignbare fylker. Har finansinstitusjonene lagt seg på en strengere linje i Nord- Trøndelag enn i andre fylker? Er årsaken til problemene i Nord-Trøndelag mindre inntekter utenom bruket enn det en finner i andre fylker?

12 2 Skyldes dette (mindre inntekter utenom bruket) i tilfellet spesielle forhold ved bruksstruktur, eventuelt andre landbruksmessige forhold i Nord-Trøndelag, eventuelt at brukere i dette området har større vanskeligheter med å få jobb utenom bruket? Er det andre spesielle forhold i Nord-Trøndelag som fører til begjæring om tvangssalg på gårdsbruk? 2. Hva er årsaken til at en situasjon med begjæring om tvangssalg oppstår for de aktuelle brukene i Nord-Trøndelag, og hva kjennetegner eventuelt denne gruppen brukere? Er det manglede driftsledelse og økonomisk styring/høyt privatforbruk som er hovedårsak til begjæringene om tvangssalg? Er det spesielle forhold med disse brukene/brukerne som skiller seg fra en referansegruppe av bruk fra Indre Namdal? Er årsaken til problemene at brukerne har gjort investeringer/brukt arbeidskraft i omstillingsforsøk for å tilpasse ny næringsutvikling, eventuelt redusere kostnader i tradisjonell drift, og mislyktes med dette? Er økningen i antall begjæringer om tvangssalg en trend som vil fortsette framover? Er begjæringene om tvangssalg et uttrykk for at lønnsomheten i landbruket har gått ned?

13 2. METODE For å finne svar på problemstillingene ovenfor, ønsket vi å samle inn data fra offentlige registre, foreta økonomiske analyser av konkrete regnskap, og gjennomføre en spørreundersøkelse mot bruk hvor det ble gjennomført analyser. Alle disse data skulle være av kvantitativ karakter. I tillegg ønsket vi å gjennomføre kvalitative intervju mot et utvalg av gårdbrukere, for å bygge opp kunnskap om brukenes situasjon som kan bidra til å finne forklaringsforhold på hvorfor bruket har kommet i et økonomisk uføre Innsamling av data fra offentlige registre For å vurdere antall begjæringer om tvangssalg i Nord-Trøndelag sammenliknet med resten av landet, samlet vi inn og systematiserte data for Nord- Trøndelag og sammenliknbare fylker. Sør-Trøndelag, Nordland, Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane ble valgt ut som rimelig sammenliknbare fylker. Sorenskriverembetene i de forskjellige fylkene gav oss en saksliste med navn på alle som hadde eiendommer det var blitt begjært tvangssalg på i perioden fra oktober 2000 til og med mai FMLA i tilhørende fylke gav oss, med utgangspunkt i disse listene, en oversikt over hvor stort antall av disse som var eiere av landbrukseiendommer Usikkerhet i datainnsamlingen Sorenskriverembetene hadde kun lister med navn på eierne av eiendommene som det var begjært tvangssalg på, og ikke oversikt over gårds- og bruksnummer på disse eiendommene. Dette medfører en usikkerhet i opplysningene fra FMLA om antallet på disse listene som er eiere av landbrukseiendommer. Det kan være flere personer med samme navn i samme sorenskriverembete. Det kan også være at navn på saklistene fra sorenskriverne ikke sammenfaller nøyaktig med navn i Landbruksregistret, selv om det er samme person. Alle kommuner er heller ikke like flinke til å oppdatere landbruksregisteret jevnlig. Det kan derfor være eiendommer der det er foretatt eierskifte uten at dette er registrert. Usikkerhetene anses imidlertid ikke å være særlig stor, og det burde være forholdsvis lik usikkerhet for alle fylkene, slik at tallene vil være rimelig sammenliknbare Kreditorer Det har vært spekulert i om det er forskjellige rutiner for tvangsinndrivelse knyttet til offentlige finansieringsordninger, eventuelt i banker og andre private finansieringsinstitusjoner, som har bidratt til å påvirke utviklingen negativt. Vi

14 4 undersøkte derfor hvem som begjærte tvangssalg på gårdsbruka i Nord- Trøndelag, og om disse hadde endret sine rutiner for mislighold. 2.2 Undersøkelse blant gårdsbruk det var blitt begjært tvangssalg på Vi mottok en liste fra FMLA med navn på 54 gårdsbruk 1 som det var blitt begjært tvangssalg på. Vi ønsket å gjøre en nærmere undersøkelse på noen av disse. Slettet: begjært Utvelgelse av relevante gårdsbruk Det ble foretatt en gjennomgang av lista over begjæringer om tvangssalg vi fikk fra oppdragsgiver, slik at de som ikke søkte om produksjonstilskudd i 2000, samt irrelevante tilfeller som småbruk/konsesjonspliktige boligeiendommer hvor det er andre forhold enn næringsvirksomhet som har medført en begjæring, ble tatt ut. Vi endte da opp med 25 bruk som vi arbeidet videre med Datainnsamling Vi ønsket å bruke samme mal for analyseverktøy og spørreskjema (jf. vedlegg 1) som NTF bruker i analysene i Indre Namdalsprosjektet 2. Informasjon om gårdsbruk som det er begjært tvangssalg på er imidlertid sensitive opplysninger for den enkelte brukeren (Renzetti og Lee (1993) viser konsept for hvordan man skal gå fram for å innhente sensitive opplysninger). Innhenting av denne informasjonen fra gårdbrukerne var fullstendig basert på frivillighet, og dette viste seg å bli svært vanskelig. Vi snakket med nesten alle de 25 brukerne på telefonen, og sendte brev med spørreskjema til 22 av dem. Selv om en stor andel virket positive når vi snakket med dem på telefonen, var det kun en som svarte på spørreskjemaet som krevdes for at vi kunne analysere driften på bruka. Dette førte til at svarprosenten ble altfor dårlig til at det kan legges særlig vekt på denne analysen. 1 2 Gårdsbruk er da definert som eiendommer over 5 mål. Nord-Trøndelagsforskning har prosjektledelsen av "Gårdssatsing i Indre Namdal", som er et delprosjekt i Pilotprosjektet "SNU flyttestrømmen fra Indre Namdal". Som en del av Gårdssatsingsprosjektet inngår økonomiske analyser av melkebruk i Indre Namdal og påfølgende veiledning.

15 2.3 Analyse På tross av mangel på informasjon fra gårdbrukerne forsøkte vi å besvare noen av problemstillingene ved å se på et utvalg av de 72 bruka fra analysene i Indre Namdalsprosjektet. Dette utvalget består av melkebruk vi betegner som bruk i økonomiske vanskeligheter. Vi prøvde så å finne årsaker til den dårlige økonomien for disse bruka, og trekke sammenlikninger til bruka på begjæring om tvangssalgslista. Tallmaterialet ble også vurdert opp mot Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forsknings (NILF) driftsgranskninger for Trøndelag. Spørreundersøkelsen i forbindelse med de økonomiske analysene inneholdt spørsmål knyttet til ressurser og produksjoner på bruket, bierverv, ektefelles inntekt mv (jf. vedlegg 1). I tillegg var det behov for tilgang til skatteregnskap, og årsutskrifter fra husdyrkontroll etc. (jf. vedlegg 2 og 3). 5

16

17 3. RESULTATER Vi vil først presentere resultatene fra innsamlingen av data fra offentlige registre, så resultatene fra våre egne undersøkelser Gårdsbruk det var begjært tvangssalg på Vi mottok en oversikt fra oppdragsgiver, altså FMLA i Nord-Trøndelag, over hvilke gårdsbruk det hadde blitt begjært tvangssalg på i Nord-Trøndelag i perioden fra oktober 2000 til og med mai Dette var et antall på 54 bruk. Tabellen nedenfor beskriver kommunetilhørigheten til disse gårdsbruka. Tabell 3.1: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til i prosent av antall gårdsbruk i kommunene i landbrukstellingen i 1999 Kommune Antall gårdsbruk Antall begjæringer I prosent Steinkjer ,59 % Verdal ,64 % Levanger ,19 % Stjørdal ,33 % Verran ,80 % Mosvik ,63 % Inderøy ,67 % Frosta ,49 % Leksvik ,62 % Snåsa ,51 % Røyrvik ,70 % Formatert: Ikke hold sammen med neste Vi ser av tabellen ovenfor at nesten 80 % av de 54 bruka befinner seg i bykommunene Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Verran og Røyrvik ligger høyest dersom vi ser i prosent av antall gårdsbruk i kommunen. Dette er imidlertid kommuner med svært få gårdsbruk totalt slik at utslagene blir store. 3.2 Utvelgelse av gårdsbruk Av de 54 bruka vi fikk på lista fra FMLA i Nord-Trøndelag, var det 21 bruk som ikke hadde søkt om produksjonstilskudd i 2000, og vi regner dermed med at disse ikke har noen produksjon, eller at produksjonen er så liten at de faller utenom grensa for å få produksjonstilskudd. Ytterligere åtte bruk ble vurdert

18 8 som for små til å ha særlig stor andel av inntekten fra bruket, slik at årsaken til de økonomiske vanskene hovedsakelig må være andre forhold enn driftsmessige. Vi anså dem derfor som ikke aktuelle for videre analyse. Vi satt da tilbake med 25 bruk, 13 melkeproduksjonsbruk og 12 andre. Tabellen nedenfor beskriver kommunetilhørigheten til de 25 bruka. Tabell 3.2: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til på de 25 utvalgte bruka, i prosent av antall gårdsbruk i kommunene i landbrukstellingen i 1999 Kommune Antall gårdsbruk Antall begjæringer I prosent Steinkjer ,55 % Verdal ,03 % Levanger ,45 % Stjørdal ,57 % Verran ,27 % Mosvik ,32 % Formatert: Ikke hold sammen med neste Vi ser av tabellen ovenfor at de fleste bruka befinner seg i bykommunene Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Tabellen nedenfor viser fordelingen i forhold til hva som er hovedproduksjonen på de 25 bruka. Tabell 3.3: Antall bruk fordelt på hovedproduksjon for de 25 bruka Melk Sau Ammekyr/ok ser Gris Korn Grønnsaker Formatert: Ikke hold sammen med neste Tabellen ovenfor viser at en forholdsvis høy andel av bruka har melk som hovedproduksjon. Diagrammene nedenfor beskriver aldersfordeling og kjønnsfordeling på gårdbrukerne på de 25 bruka.

19 9 Fordeling av alder på brukerne Antall Figur 3.1: 6 13 Under 40 år Fra 40 til 49 Fra 50 til 59 Fra 60 og eldre Aldersfordeling for de 25 bruka 6 0 Fordeling av kjønn på brukerne Kvinner 24 % Menn 76 % Figur 3.2: Kjønnsfordeling for de 25 bruka Vi ser av figurene ovenfor at mer enn halvparten av disse brukerne er i aldersgruppen 40 til 49 år, mens 24 % er henholdsvis under 40, og fra 50 til 59 år. Ingen er over 60 år. 24 % av disse brukerne er kvinner. Dette er en noe høy andel. Andelen kvinnelige brukere generelt i Nord-Trøndelag ligger på under 10 %, og på landsbasis på omtrent 13 %.

20 Gjentagelse av begjæringer Det ble undersøkt med FMLA hvor mange av de 25 bruka som hadde blitt begjært flere ganger fra og med 1997 og fram til august Det viste seg å være fire bruk som hadde blitt begjært to ganger altså 16 %. To av disse fire har fått den andre begjæringen etter 31. mai 2001, altså etter den tidsperioden undersøkelsen gjelder for. Disse to er altså blitt begjært to ganger i løpet av det siste året. Slettet: e 3.3 Antall begjæringer i forskjellige fylker På lista fra oppdragsgiver var det som nevnt i utgangspunktet 54 gårdsbruk som det var begjært tvangssalg på i Nord-Trøndelag fra 1. oktober 2000 til 31. mai Oppdragsgiver mente at FMLA i de forskjellige fylkene skulle ha oversikt over antall begjæringer om tvangssalg på landbrukseiendommer, fordi etaten er konsesjonsmyndighet og bl.a. skal fastsette høyeste pris ved et eventuelt salg. Det ble i denne sammenheng tatt kontakt med FMLA i Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal hadde det vært 11 og i Sør-Trøndelag hadde det ikke vært noen begjæringer i perioden fra oktober 2000 til mai Det viste seg videre at Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane er med i en prøveordning der det er kommunene som er ansvarlig for konsesjonssakene i fylket. FMLA hadde dermed ikke oversikt over antall begjæringer i disse fylkene. I Sogn og Fjordane undersøkte etaten imidlertid med alle kommunene, og kom til at det ikke hadde vært noen begjæringer i denne perioden. I Oppland ble det også hevdet at det var ingen begjæringer ettersom staten ikke hadde fått melding om dette fra kommunen. I henhold til retningslinjer skulle etaten få kopi av sakspapirene i slike saker. Det ble imidlertid tatt forbehold om at dette ikke trengte å være riktig. I Nordland fikk vi ingen opplysninger. Tabellen nedenfor viser oversikt over opplysningene ovenfor.

21 11 Tabell 3.4: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg på gårdsbruk meldt inn til FMLA fra til i promille av antall gårdsbruk i de gitte fylkene i landbrukstellingen i 1999 Fylke Antall gårdsbruk Antall begjæringer I promille Nord-Trøndelag ,74 Sør-Trøndelag ,00 Nordland ikke svar ikke svar Møre og Romsdal ,19 Sogn og Fjordane ,00 Oppland (med forbehold) 0,00 Disse opplysningene gav klare indikasjoner på at det høye antallet av begjæringer om tvangssalg på landbrukseiendommer var spesielt for Nord-Trøndelag i forhold til sammenliknbare fylker. Slettet: Slettet: º % Slettet: Formatert: Ikke hold sammen med neste Slettet: Kreditorer Sorenskriverne i Nord-Trøndelag opplyste om hvem som hadde begjært tvangssalg på de 25 bruka som var plukket ut. For en god del av bruka var begjæring foretatt av flere. Dette gav følgende oversikt: Tabell 3.5: Fordeling av antall begjæringer om tvangssalg de forskjellige kreditorene foretok fordelt på melkeproduksjonsbruk og andre bruk Kreditorer Melkeproduksjonsbruk Andre bruk SND Steinkjer kommune Innherred Renovasjon Skattefogden Landkreditt Stjørdal kommune Andre I alt Sum Formatert: Ikke hold sammen med neste For å få klarhet i om det var endringer i rutiner, eller andre årsaker til at antall begjæringer har økt den siste tiden, ble det tatt kontakt med SND, Steinkjer kommune, Innherred Renovasjon og Skattefogden i Nord-Trøndelag.

22 12 SND Statens landbruksbank ble etter stortingsvedtak lagt ned med virkning fra Låneportefølje og oppgaver ble overført til SND fra I integrasjonsprosessen ble blant annet misligholdsrutinen i landbrukssakene gjennomgått med tanke på å få mest mulig identiske rutiner for hele SNDs låneportefølje. Fristene før lån begjæres tvangsinnfordret ble således redusert, slik at de ble i samsvar med tvangsfullbyrdelseslovens frister. En av konsekvensene av denne endringen er at SND kan begjære misligholdte lån tvangsinnfordret på et tidligere tidspunkt enn tilfelle var i Landbruksbanken (Brev fra SND juridisk avdeling av ). Dette skulle gjelde for hele landet, men behov for opplæring og kapasitetsproblemer gjorde at saksbehandlerne for de forskjellige fylkene begynte å praktisere de nye rutinene på forskjellige tidspunkt. SNDs ansvarlige saksbehandler på mislighold for Nord-Trøndelag, er også ansvarlig for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. For disse tre fylkene ble de nye og strengere rutinene for saksbehandling i slike saker etablert tidlig og samtidig. Oversikt over antall begjæringer SND foretok mot gårdsbruk i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal i perioden 1. oktober 2000 til 31. mai 2001 viser følgende tall: Nord-Trøndelag: Sør-Trøndelag: Møre og Romsdal: (jf. tabell 3.9) 47 stk. 50 stk. 43 stk. Steinkjer kommune Steinkjer kommune hadde også endret rutinene. Tidligere gikk det fire terminer før kommunen tok affære dersom kundene ikke gjorde opp for seg, mens det nå bare går to terminer. Innherred Renovasjon Innherred Renovasjon mente at det ikke var flere begjæringer nå enn tidligere. Dette har vært stabilt i de to til tre siste årene. Skattefogden Skattefogden i Nord-Trøndelag hadde ikke gjennomført endringer i sine rutiner. Det var i den aktuelle perioden heller ikke foretatt endringer i lover og regler. Skattefogden mente derfor at en eventuell økning av antallet tvangssalg avhang av tilfeldigheter.

23 3.3.2 Forskjellige rutiner i forskjellige fylker SNDs saksbehandler hadde som nevnt foretatt 47, 50 og 43 begjæringer om tvangssalg i henholdsvis Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (jf. ovenfor). Dette indikerte at tallene på antall begjæringer om tvangssalg vi hadde fått fra FMLA i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal ikke kunne stemme (jf. tabell 3.4). Etter flere samtaler med sorenskrivere og saksbehandlere i SND ble det klart at de forskjellige fylkene har forskjellig rutiner angående om FMLA får inn sakene på begjæring om tvangssalg for prissetting. Dersom tvangssalget gjennomføres av medhjelper 1 har det ikke vært rutine i alle fylker å gi FMLA beskjed. Ved tvangsauksjon har derimot dette vært et krav. I enkelte fylker har det vært vanlig å oppnevne medhjelper på alle sakene, og da kan dette være en årsak til at FMLA i disse fylkene har registrert langt færre begjæringer enn i Nord-Trøndelag. 13 Når det gjelder saksbehandlingen i slike saker har Justis- og politidepartementet i skriv til sorenskriverembetene av gitt retningslinjer om dette: "Orientering om endringar i rettergangslovgjevinga". Her heter det bl.a.: "Lova er endra slik at namsretten skal innhente konsesjonspris utan omsyn til om salet gjennomførast som medhjelparsal eller auksjonssal." Det vil si at konsesjonsmyndigheten i fylkene skal få alle saker angående begjæring om tvangssalg på landbrukseiendommer inn for fastsetting av konsesjonspris. Dette skal gjelde både dersom det er snakk om tvangsauksjon og ved oppnevning av medhjelper. De nevnte retningslinjer fra Justis- og politidepartementet er ikke blitt fulgt i alle sorenskriverembetene, og det er årsaken til den forskjellige behandlingen i de forskjellige fylkene Reelle tvangssalg av gårdsbruk Sorenskriverembetene i Nord-Trøndelag gav også opplysninger om hvem som fortsatt kunne gå for salg av de 25 bruka som var med i undersøkelsen. 23 av begjæringene var hevet. Det var kun to brukere som ikke hadde gjort opp for seg. Dette viser at det er langt færre bruk som i realiteten går for salg, enn som det er begjært tvangssalg på. En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå over antall tvangssalg på landbrukseiendommer gjennomført i år 2000 underbygger dette. 1 Medhjelper kan være en eiendomsmegler eller advokat som står for salget av eiendommen.

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Distriktskontoret i Bodø Utfyllende pressemelding fra NILF, 24.11.2005 Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Driftsgranskingene i jordbruket

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 NILFs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding10.12.2014 Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 Driftsgranskingene i jordbruket er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer