Hva er viktig i morgendagens leiemarked?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er viktig i morgendagens leiemarked?"

Transkript

1 Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Kort om NBEF Politiske føringer Lokalisering Miljø og energi Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening

2 NBEF: Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samlebyggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsledelse. Biståmedlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging. Definere og sette agenda for byggherre-, eier-og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler. Formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.

3 A/S Stortingsgaten 28 Forsvarsbygg Norges Idrettshøgskole Stryn kommune Addici Facility Management AS Frelsesarmeens Eiendommer AS Norsk Tipping AS Studentsamskipnaden i Bergen AFK Eiendom FKF Hamar og Omegn Bbl NRK Eiendom Studentsamskipnaden i Oppland Alta kommune, Drift og Utbygging Harstad Kommune, Bygg- og Eiendomstjenesten NTNU Teknisk Avdeling Statsbygg Arcusgruppen ASA Hedmark Fylkeskommune Nøk Energi Eiendom AS Stavanger kommune Askøy kommune Helse Bergen HF Oppland Fylkeskommune Stavanger Universitetssykehus - Helse Stavanger Asplan Viak AS Helse Sør-Øst RHF Optiofm AS Sunndal kommune Aust-Agder Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Oslo Katolske Bispedømme Sweco Norge AS Avinor AS Horten kommune Oslo Lufthavn AS Sykehuset Asker og Bærum HF Basale AS Høgskolen i Sør-Trøndelag Oslo Universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Bergen Bolig og Byfornyelse KF ISS Facility Services AS Porsgrunn kommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bodø kommune IT Fornebu Eiendom AS Rambøll Norge AS Sørlandet Sykehus HF Bryn Eiendom AS Kontorbygg AS Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Buskerud Fylkeskommune Kristiansand Eiendom Rom Eiendom AS Telenor Eiendom Holding AS Bydrift KF Longyearbyen Lokalstyre Kruse Smith Entreprenør AS Sandefjord kommune Trioving AS Clemens Eiendom KS Jernbaneverket Sandnes kommune Eiendom Trondheim Kino AS Coor Service Management AS Lillehammer kommune Sarpsborg kommune - Bolig og Grunneiend Trondheim kommune Datec Norge AS Lydia AS Sio Eiendom Undervisningsbygg Oslo KF Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Lørenskog kommune Siva Eiendom Holding AS Universitetet i Bergen DnB NOR ASA Div Eiendom Malvik kommune Sjøhelle Byggrådgivning AS Universitetet i Tromsø Elverum kommune Meløy kommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Verdens Gang AS Entra Eiendom AS Multiconsult AS Sortland kommune Vest-Agder Fylkeskommune Ernst & Young AS Møre og Romsdal Fylkeskommune Sparebanken Sogn og Fjordane Vital Eiendom AS ESS Support Services AS NAV Fellestjenester Sparebanken Vest Eiendom Wang-Norderud AS F. Holm AS Norconsult AS St. Olavs Hospital HF Xstrata Nickel Faveo Prosjektledelse AS Norconsult Informasjonssystemer AS Statens Bygningstekniske Etat YIT Building Systems AS Finnmark Fylkeskommune Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Statoil ASA Østfold Fylkeskommune Fjell kommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Aas-Jakobsen dr. Ing AS Flekkefjord kommune Nordland Fylkeskommune

4 Aktiviteter, informasjon og nettverk Medlemsmøter, seminarer og workshops Kurs, konferanser og studieturer Standard Norge (komitearbeid) BAE Rådet (ledervervet) Nordic FM (ledervervet) Medlemsblad FDV Nettsider, temahefter LCC Forum

5 Ny profil og logo på gang

6 St.meld, prop'er, NOUerog rapporter Kilde: Bellona

7 Europas politikk betydning for Norge I energipolitikken er det 2 hovedproblemstillinger: Redusere klimagassutslipp Forsyningssikkerhet Klimapakken EU % fornybar energibruk 20 % reduserte klimagassutslipp 20 % energieffektivisering -Fornybardirektivet -Kvotehandelsdirektivet -Handlingsplan (2006) -Bygningsenergidirektivet -Energitjenestedirektivet Grønne elsertifikater Kvotehandel -Energimerkedirektivet -Økodesigndirektivet -

8 Direktiver omsettes i nasjonalt regelverk Eksempel, EUs bygningsenergidirektiv har gitt: Nye energikrav i teknisk forskrift til plan-og bygningsloven ( og ) Nye bygg skal bruke mindre energi Alternativ energiforsyning for varme Tetthetstesting og dokumentasjon Ny energimerkeforskrift ( ) Energiattestering (energimerking) av bygg Energivurdering av tekniske installasjoner Bygningsenergidirektivet

9 Juridiske/regulatoriske virkemidler Hva Innhold Hvem Plan-og bygningslov (bygningsdelen) Danner et bygningsregelverk som regulerer prosess og tekniske krav. Hovedfokus nye bygg/tiltak Plan- og bygningslov (plandel) Regulerer planlegging for utbygging MD Kulturminnelov Regulerer fredete og verneverdige bygg MD Energiloven Egen forskrift som krever energimerke ved OED/NVE omsetning og utleie av bygg El-tilsynsloven Elektriske anlegg og utstyr. Elsikkerhet. JD/DSB Kvalifikasjonskrav til virksomheter og personell. Brannloven Omhandler forebyggende sikringstiltak og JD vedlikehold Helselovgivningen Gir bestemmelsene i forhold til inneklima SHD KRD/Statens bygningstekniske etat Arbeidsmiljøloven Stiller krav til forhold på byggeplass og AD/Arbeidstilsynet arbeidsplasser i bygg Diskrimineringsloven Tilgjengelighet og universell utforming i bygg BLD Forbrukerlovgivningen (bustadoppføringslov, håndverkertjenestelov, avhendingslov, takseringregler etc) Forbrukervern ved kjøp av bolig og byggtjenester Kontrakts-og entrepriselovgivningen (avtalelov, Regulerer privatrettslige forhold mellom parter i NHD kjøpslov, standarder, etc) byggeprosjekter Lov om offentlige anskaffelser Krav om anbudsprosess + LCC FAD JD/BLD/Forbrukerrådet Offentlige høringsinstanser ifmbyggesaker (SAK 6-2) Offentlige myndigheter som må høres ifm byggesaken Inntil 14 offentlige myndigheter

10 Økonomiske og admvirkemidler Hva Innhold Hvem Skattelovgivningen CO2-avgift og andre energiavgifter En lang rekke ordninger som påvirker byggenæringens og private boligeieres atferd Ordninger for å stimulere til energieffektivisering og energiomlegging FIN/Skattetaten Tilskudd Ordninger som gir støtte til energieffektiviseringstiltak OED/Enova Rammetilskudd Frie inntekter til kommunene som også skal dekke KRD utgifter til bygg Grunnlån Lån på gunstige vilkår hvis visse kvaliteter er tilfredstilt KRD/Husbanken Tilskudd Tilskudd for å fremme bestemte kvaliteter og typer av KRD/Husbanken bygg Tilskudd Tilskudd til fredete bygg MD/RA Kompetansetilskudd Støtte til kompetansebygging Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning KRD/Husbanken BE/KoBE-programmet Lavenergiprogrammet Felles program for å øke kompetanse om energieffektivisering OED (eget styre) Byggemiljø.no Informasjon KRD/BE Standardisering Nasjonal og internasjonal standardisering Standard Norge støttes av NHD, KRD (BE/Husbanken) Kunnskapssystemer Byggeanvisninger SINTEF Byggforsk med noe off støtte Forskning Økonomisk støtte til ulike forskningsprogrammer rettet mot byggsektoren Nye produkter og tjenester Støtte til konkrete utviklingsprosjekter Innovasjon Norge OED Norges forskningsråd, Forskningsinstitutter, Nordic Innovation Center

11 Anskaffelser av leiekontrakter for kontorlokaler omfattes av lov om offentlige anskaffelser (LOA): 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø: Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Hvor er Riksrevisjonen? Ikke et prioritert tilsyns- og revisjonsområde pr 1. halvår 2011 Hva skjer i KOFA? Sak 2007/82: Klagers anførsel om brudd på 6 i lov om offentlige anskaffelser Klager har anført at 6 i lov om offentlige anskaffelser er brutt idet valgte leverandør ikke har fremvist dokumentasjon på tilbudte produkters levetidskostnader. Etter sekretariatets syn oppstiller ikke aktuelle bestemmelse noen slik plikt. Det eneste som fremgår av bestemmelsen er at oppdragsgiver har plikt til å ta hensyn l livssykluskostnader under planleggingen av den enkelte anskaffelse. Ut fra de e kan klagers anførsel ikke føre frem.

12 Stortingsmelding om bygningspolitikk Legges frem for Stortinget vårsesjonen Hovedelementer slik vi kjenner til det: Dagens situasjon bl.a. med demografiske endringer Regjeringens visjoner og hovedmål for bygningspolitikken Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø Mer effektive byggeregler og byggesaksprosesser Effektivisering av byggesaksprosessen gjennom bedre bruk av IKT Det offentlige som pådriver og forbilde Styrket kompetanse hos offentlige innkjøpere av byggtjenester Livsløpsplanlegging Energikrav og innovasjon i statlige byggeprosjekter Digitalisering av bygge- og eiendomsforvaltningsprosesser Krav om kvalitet hos leverandører i statlige byggeprosjekter

13 Miljø og bygg i samspill

14 Lokalisering vsandre krav i søkeprosessen

15 Er leietakere miljøbevisste? Hvor ofte er miljøaspektet en del av leietakers kravspesifikasjon ved søk etter nye lokaler?* * Undersøkelse blant eiendomsmeglere våren Kilde: Jacob A. L Orsa, Foss & Co

16 Marginalkost for CO2-effektivisering

17 Fordeling av bygningsmassen Bygningsarealfordeling (m2 BTA) for boliger og yrkesbygg (unntatt landbruks- og fiskeribygg). Kilde: SSB, Multiconsult, Prognosenteret, SINTEF Byggforsk, NHO-Service

18 Energieffektivisering i eksisterende bygg Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det totale energiforbruket i norske bygninger i TWh, hvorav 44 TWh for boliger og 30 TWh for næringsbygg. Boliger og næringsbygg utenom industri står i dag for ca 33 % av norsk energibruk og har et CO2-utslipp på ca 3 % av de samlede norske klimagassutslipp (Klimakur 2020). Hvordan kan man gjennomføre effektiviseringstiltak?

19 Den sentrale bestemmelsen: PBL PBL 31-2 første ledd, første punktum: Bestemmelsen fastslår at plan- og bygningslovgivningen også gjelder for tiltak på eksisterende byggverk. Dette innebærer i utgangspunktet at alle krav i lov, forskrifter og bestemmelser i arealplaner etter loven gjelder. Dette innebærer ikke at ethvert tiltak som utføres på et eksisterende byggeverk utløser krav om at hele byggverket må oppgraderes til gjeldende forskriftsnivå. Det vil i utgangspunktet bare være relevante krav i loven og forskriftene som kommer til anvendelse på samme måte som ved nybygg. Hva utløser krav? Hovedombygging (> 50%)? Oppgradering?

20 Økonomisk incentiv ala ROT-fradrag? Mulighet for støtte gjennom inntektsskattesystemet Tiltakene kan for eksempel meldes inn til en nettbasert database hvor tiltaket beskrives kort, og nødvendig dokumentasjon lastes opp. For at det skal fungere, bør meldingen utløse en mulighet for skattefradrag. For boligeiere kan det innføres et system som gir fradrag i inntektsbeskatningen for investeringer i oppgradering av boligen i forhold til inneklima og energieffektivisering. For næringseiendom kan det være grunn til å vurdere om man skal gi en større adgang til direkte fradrag for utgiftene fremfor at dette inngår i grunnlag for avskrivning.

21 Krevende kunder case Skatteetaten Som offentlig leietaker har Skatteetaten fokus på: Kostnadseffektiv eiendomsdrift (bl.a. redusert antall lokasjoner) Profesjonalitet i anskaffelser og forhandlinger Kontrakter som er balanserte og ikke så utleiervennlige som tidligere Brukermedvirkning ift. endringsregime, vi vil ikke sitte i baksetet, men i passasjersetet Miljø og riktige kvaliteter i byggene Arbeidsplassutformingen ift. effektiv oppgaveløsning Arealeffektivitet (mål: å redusere brutto leieareal fra 36m2 til 24m2 i løpet av en 5-års periode)

22 Miljøkriterier ved leie av eiendom Nytt verktøy på BAE-sidene anskaffelser.no Hvordan velge gode og miljøvennlige leieobjekter? Inneholder Veiledning i prosessgjennomføring, behovsanalyse, konkurransegjennomføring m.m. Verktøykasse med sjekklister og maler Lanseres 3. november

23 Livsløpsplanlegging Programmerte krav Økende krav Prosjektledelse Bygningsforvaltning (FM) S&A TFP Produksjon for å bygge Byggproduksjon OT Bruk (produksjon i bygget) FDVUS OMB R Hva Hvor Når Program Krav - Miljø - levetid - LCC -TPD - funksj. Alternativskalk. Synliggjøre krav -Miljø, energi -TPD -alt. LCC FDVU-leveranser Overlevering -As built - læring - FDVU-budsjett - SLA - funksjonstest Nøkkeltall Benchmarking Aktiv TPD (U) Tilstandsbasert DV SLA, KTI Nye krav -bruker - marked - offentl. Ombruk Gjenbruk Kilde: Svein Bjørberg

24

25 Karakteristika ved OPS («livsløpskontrakter») Ekstremt langsiktig «25 års garanti» Store krav til aktørene FDV operatøren er med i hele prosessen Godkjenner tegninger, beskrivelser, overtar bygget driftsmessig ved ferdigstillelse Grensesnitt/samarbeid/ konflikthåndtering Ett ansvarlig kontaktpunkt hos leverandøren Garanterer for tilgjengelighet i henhold til krav Sanksjoner dersom tilgjengelighet hindres o o Klart insentiv for å løse oppståtte problemer raskt Avkorting også i kapitalelementet av leien Beskriver FDV håndtering i hele leieperioden; inkl. planlagt vedlikehold + utskiftinger av tekniske installasjoner Insentiv for energibesparelser (grønn kontrakt?)

26 Nøkkeltallsdatabase & benchmarkingsverktøy Organisasjon X Organisasjon Z Organisasjon Y Økonomisystem + DV-system organisasjon Y Kostnader og forbruk (kr, kwh) Årlig registrering KOSTRA?? Eiendomsdata (byggtype, BTA, lokasjon Benchmarking LCC-kalkyler Budsjett Filter Nøkkeltall Uttrekk Beregninger

27 Byggsektoren verdiprosesser

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer