Studieplan 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan 2012/2013"

Transkript

1 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing Studiet skal gi studenten en bred kompetanseplattform for å arbeide som eiendomsmegler, fagperson eller rådgiver i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. Studentene skal kunne arbeide som ledere og mellomledere i privat og offentleg sektor. Bestått eksamen i Praktiske eiendomsmegling 1 gir anledning til å arbeide som medhjelper til ansvarlig megler ( jf 4,4 (1) i eiendomsmeglerloven. Bestått eksamen i Oppgjør av eiendomshandel gir anledning til å arbeide som medhjelper i oppgjør (jf 4,4 (2) i eiendomsmeglerloven). Fullført studium gir vitnemål som "Bachelor i eiendomsmegling" og rett til å arbeide som hjelper til person med eiendomsmeglerbrev. Det vil si arbeide med formidling, salg og utleie av bolig og eiendom. For å få eiendomsmeglerbrev må en i tillegg ha 2 års relevant praksis etter fullført studium i samsvar med reglene i eiendomsmeglerloven (eiendomsmeglerloven 4,2). Etter fullført bachelorstudium og to års erfaring fra eiendomsmegling, kan en søke Finanstilsynet om eiendomsmeglerbrev og bruke tittelen eiendomsmegler. Når en har fått eiendomsmeglerbrevet vil en kunne jobbe som ansvarlig megler, starte egen eiendomsmeglervirksomhet eller arbeide som faglig leder. Studiet gir også grunnlag for opptak til ulike masterstudium ved andre institusjoner i inn - og utland. Studenter som er interesserte i å studere videre på masternivå, bør sette seg inn opptakskravene som den aktuelle institusjonen har. Eiendomsmegler er en lovbeskyttet tittel som stiller bestemte krav til kompetanse og praksis til dem som skal bruke denne tittelen. Finanstilsynet har i vedtak av godkjent studieplanen og senere endringer godkjent dette studiet som grunnlag for å få tittelen eiendomsmegler. Utdanningen er og i samsvar med rammer og innhold for grunnemner gitt i plan for bachelor i økonomi og administrasjon vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 17. oktober Studiet gir både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en 1 / 59

2 økonomisk-administrativ utdanning Studiestad Sogndal Læringsutbytte Kunnskaper: Kandidaten har kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet har bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder har kunnskap om avgjerder på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål forstår samfunnsmessige konsekvenser av beslutninger og å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder har kunnskap om eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar, overfor kunder, publikum, offentlige styresmakter og eiendomsmeglerbransjen har kunnskap om formidling, salg og utleie av fast eiendom har kunnskap om hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte har kunnskap om hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak og vite hvilke krav som settes til rapportering, journaler og internkontroll har kunnskap om hvordan virksomheter og eigedomsinvesteringer blir finansiert forstår hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan de kan organiseres og ledes har kunnskap om hvordan produkt og tjenester kan utvikles og markedsføres forstår hvordan et lands økonomi blir påvirket av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetene sin politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling har kunnskap om ulike konkurransesituasjoner ut fra en virksomhets ståsted har evne å oppdatere kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv Ferdigheter: Kandidaten kan anvende forskings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger som han kan møte i arbeidslivet kan planlegge og gjennomføre egne prosjekt, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkt og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis har grunnleggende ferdigheter i å tolke og anvende lovregler på konkrete problemstillinger kan framstille innholdet i rettsregler for andre kan praktisere lover og regler som gjelder meglerbransjen er i stand til å behandle klientmidler og transaksjonene rundt inn- og utbetalinger knyttet til et eiendomsoppgjør er i stand til å vurdere nye investeringer, kan analysere inntekter og kostnader kan fremskaffe, analysere og presentere økonomisk styringsinformasjon kan anvende kunnskapene og ferdighetene i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige 2 / 59

3 metoder på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger kan se de ulike fagområdene i sammenheng, slik at de kan bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere fag på en bestemt problemstilling kan bidra til utviklingsarbeide for å fremme virksomhetens innovasjonsevne Generell kompetanse: Kandidaten er godt rustet til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og utland. har faglig innsikt og analytiske ferdigheter kan bruke de kunnskapene, metodene og verktøyene han opparbeider seg på en kritisk måte. Kompetanse / formell grad Bachelor Kompetanse / formell grad Eiendomsmegling Målgruppe Studiet passer spesielt godt for de som er interesserte i kjøp og salg av eiendom og som i tillegg ønsker seg en økonomisk- og administrativ utdanning. Studiet passer godt for de som ønsker å jobbe med kjøp og salg av fast eiendom og som i tillegg vil ha mulighet for å arbeide med de økonomiske, organisatoriske eller administrative delene av en organisasjon. Studiet passer også for de som ønsker å ha en bred utdanning som kan bygges videre på ved å ta et masterstudium. Studenter som er interesserte i å studere videre på masternivå, bør sette seg inn i opptakskravene som den aktuelle institusjonen har. Opptakskrav Generell studiekompetanse Innhald / oppbygging Bachelorstudium i eiendomsmegling er et treårig studium som gir graden bachelor i eiendomsmegling. Studiet er på 180 studiepoeng. Alle emnene er obligatoriske. Studiet er strukturert med 4 emne à 7,5 eller 2 emne à 15 studiepoeng per semester. Utdanningen består av bransjespesifikke emner og emner innenfor økonomiske- og administrative fag. Bransjespesifikke emner er emner som går direkte på å bygge opp faglig kompetanse til å jobbe med kjøp og salg av eiendom. I bransjespesifikke emne lærer studentene om rettsreglene som gjelder eiendomsmeglerbransjen og om emner som har særlig betydning for eiendomshandel de ulike delene av et megleroppdrag og prinsippene for oppbygging av en verditakst om forskjellige typer eiendommer (bolig, landbruk og næring) å gjennomføre eiendomsoppgjør det grunnleggende om skatteplikt til Norge og skatteplikt på fast eiendom 3 / 59

4 om finansiering av eiendomsinvestering organisering av et eiendomsmeglerforetak og regler for styresammensetning regler for rutine og internkontroll og ansvar for rutiner og gjennomføring av internkontrollen Økonomiske- og administrative emner skal bidra til at studenten får kunnskaper om styring og drift av en organisasjon. Å drive et eiendomsmeglerforetak krever kunnskaper om ledelse, strategi, forståelse for det som skjer i organisasjoner, kunnskaper om markedsføring, økonomisk drift og styring av et foretak, kunnskap om etterspørsel- og tilbudssiden i økonomien og hvordan økonomien blir påvirket av endringer i nasjonale og internasjonale forhold (samfunnsøkonomiske fag). Introduksjon til studiet Emnet introduksjon til studiet og innføring i etikk gir en oversikt over innhold og oppbygging av studiet. Emnet skal bidra til at studentene ser sammenhengen og den røde tråden. Studentene får og innføring i etiske prinsipp og hva det innebærer for en virksomhet å ta samfunnsansvar. Kort innføring i studieteknikk og bruk av Excel er og en del av emnet. Metodefagene matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode gir studentene et godt grunnlag for å mestre andre emner i studiet. Bedriftsøkonomisk analyse Innenfor fagområdet bedriftsøkonomisk analyse skal studentene kunne føre et enkelt regnskap. Dette lærer de i finansregnskap 1. I Finansiering og investering lærer studentene å vurdere lønnsomheten av investerings- og finansieringsbeslutninger. I innføringsemnet er fokuset virksomheten, virksomheten sitt mål og plass idet økonomiske system i tillegg til grunnleggende kunnskaper om bedriftsøkonomiske emner. I emnet Økonomistyring i bedrifter er fokuset på budsjettering, driftsregnskap, analyse og kommunikasjon av informasjon for å treffe beslutninger. Alle deler som inngår i økonomisjefens rolle. Samfunnsøkonomi Emner innen samfunnsøkonomi er makro- og mikroøkonomi. I makro skal studentene forstå hvordan økonomien blir påvirket av endringer i nasjonale og internasjonale forhold, slik som konjunkturendringer og endringer i den økonomiske politikken. I mikro lærer studentene om etterspørsel- og tilbudssiden i økonomien og markedstilpassing. Marknadsføring og organisasjonsteori I Markedsføring får studentene kunnskap om hva som påvirker etterspørsel etter varer og tjenester, innsamling og bruk av markedsinformasjon og markedsplanlegging. Organisasjonsteori skal gi studentene forståelse for det som skjer i organisasjoner, organisasjonsstruktur, - kultur og psykologi. Forretningsjus gir en oversikt over lovbestemte rammebetingelser som virksomheten skal forholde seg til. Strategi og ledelse I emnet strategi og ledelse i 6. semester lærer studentene om ledelse, kommunikasjon, lærings- og endringsprosesser og strategi. Fagområdene som studentene har vært gjennom tidligere i studiet brukes her. Studentene skal lære å se de ulike fagområdene i en strategisk sammenheng og ut frå lederen sitt ståsted. Bacheloroppgåve eller praksisbasert oppgave Til slutt i studiet får studentene øve seg i å formulere problemstilling og søke svar på denne gjennom å skrive en bacheloroppgave eller de kan velge relevant praksis og skrive en praksisbasert oppgave. Studieplanen blir revidert en gang per år. Rekkefølgen på emnene kan bli endret. Andre endringer kan 4 / 59

5 også forekomme. Undervisnings- og læringsformer Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, arbeidsgrupper, øvingsoppgaver og casearbeid. Problembasert læring med vekt på oppgaver som er aktuelle og relevante, står sentralt i studiet sin undervisning og læringsform. I studiet legges vekt på å lære studentene til å jobbe selvstendig både med individuelt arbeid og gruppearbeid. Det er nødvendig med en stor del selvstudium på bachelorstudiet i eiendomsmegling. Høgskolen sin læringsplattform, Fronter, blir brukt som kommunikasjons- og informasjonskanal og som læringsverktøy i studiet. Studentene kan bruke datalabbene i høgskolen sine lokale for å få tilgang til de digitale verktøyene de trenger. Studieopphald i utlandet Studentene kan velge praksis i utlandet i siste halvdel av 6. semester Arbeidskrav Enkelte emner har arbeidskrav. Et arbeidskrav er et obligatorisk arbeid som studenten må ha bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet. Et arbeidskrav kan vere et individuelt arbeid eller et gruppearbeid. De framgår av de enkelte emneplanene om det er arbeidskrav Sluttvurdering Går frem av emnebeskrivelsene Pensum Går frem av emnebeskrivelsene Avdeling Avdeling for samfunnsfag Institutt Institutt for økonomi og administrasjon Publiser Nei 5 / 59

6 Studiemodell bachelorstudium i eiendomsmegling Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) Introduksjon til studiet og innføring i INTRO ET etikk 7,50 O 7,5 BØ INNF Innføring i bedriftsøkonomi 7,50 O 7,5 MAT Matematikk for økonomar 7,50 O 7,5 JUS EIE 1 Jus for eiendomsmeglere I 7,50 O 7,5 FINANS 1 Finansrekneskap 1 7,50 O 7,5 MAKRO Samfunnsøkonomi (makro) 7,50 O 7,5 JUS EIE 2 Jus for eiendomsmeglere II 7,50 O 7,5 PRA EI 1 Praktisk eiendomsmegling 1 7,50 O 7,5 ØKO BEDR Økonomistyring i bedrifter 7,50 O 7,5 MIKRO Samfunnsøkonomi mikro 7,50 O 7,5 ORG TEORI Organisasjonsteori 7,50 O 7,5 STAT Statistikk 7,50 O 7,5 Skatt Avg I Skatte- og avgiftsrett I 7,50 O 7,5 MARKN EIE INVEST FIN Marknadsføring og salg for eiendomsmeglere 7,50 O 7,5 Investering og finansiering 7,50 O 7,5 OPPGJ Oppgjør av eiendomshandel 7,50 O 7,5 FINANS EIE Anvendt finans for eiendomsmarkedet 7,50 O 7,5 SAMF Samfunnsvitskapleg metode METODE 7,50 O 7,5 JUS EIE 3 Jus for eiendomsmeglere III 7,50 O 7,5 PRA EI 2 Praktisk eiendomsmegling 2 7,50 O 7,5 STRAT LEI Strategi og leiing 15,00 O 15 EIENDOM BACH OPPG EIE Bacheloroppgave Eiendomsmegling 3 15,00 V 15 3 PRAKS OPPG EIE Praksisbasert oppgave Eiendomsmegling 3 15,00 V semester: Studenten vel anten Bacheloroppgåve eller Praksis med oppgåve. Sum: *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne 6 / 59

7 Emneoversikt INTRO ET Introduksjon til studiet og innføring i etikk Kode: INTRO ET Norsk namn: Introduksjon til studiet og innføring i etikk Engelsk namn: Ethics, economics and corporate social responsibility Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling og årsstudia bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten kunne gjere greie for forskjellar i synet på handling i tradisjonell økonomifagleg og fagetisk teori kunne delta i diskusjoner om sterke og svake sider ved økonomiske mål på velferd kunne referere hovudpunkt frå diskusjonar om behovet for restriksjonar på marknadstenkingas omfang kjenne hovudpunkt i diskusjonen om personlege faktorar si betyding for moralsk forsvarleg handling kunne skilje moralske grunnar for å vektleggje samfunnsansvar frå instrumentell tenking kjenne til diskusjonen om miljøets betyding for berekraftige samfunn og økonomiar kunne grunngi handlingsval i enkeltsaker i lys av etisk teori 7 / 59

8 Innhald/oppbygging: Emnet innheld ein praktisk del som gjeld introduksjon til studiet og ein teoretisk del som gjeld etikk og samfunnsansvar. Praktisk del Studentane får ei orientering om oppbygginga av studiet og kva behov dei ulike delane av studiet som passar til ulike delar av arbeidsmarknaden. Det blir gitt eit kurs i Excel og eit i studieteknikk. Teoretisk del Emnet introduserer sentrale posisjonar i normativ etisk teori og enkle modellar for etisk drøfting. Det inviterer studentane til å diskutere sterke og svake sider ved økonomiske mål på velferd, og tematiserer spørsmålet om marknadsorganiseringas grenser. Til slutt presenterer det diskusjonen om bedrifters samfunnsansvar og betydinga av personlege kvalitetar for moralsk forsvarleg handling. Førelesingane tek opp følgjande tema: økonomisk tenking og posisjonar i normativ etisk teori livskvalitet, velferd og lykke normative prinsipp for distribusjon av gode karakter, integritet og motivasjon aksjonærperspektiv, samfunnsansvar og interessentteori økonomi, miljø og bærekraft etisk drøfting Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar. Arbeidskrav: Frammøte på seminar. Deltaking i gruppearbeid og munnleg presentasjon av gruppearbeidet i plenum. Sluttvurdering: I teoretisk del er det ein skuleeksamen i løpet av semesteret der studenten skal svare på to oppgåver:ei fleirvalsprøve og ei tematisk oppgåve. Karakteren greidd / ikkje greidd. Kandidatar som stryk på ei av oppgåvene går opp til ny eksamen i begge. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 8 / 59

9 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Kompendium med følgjande artiklar og bokkapittel (med atterhald om mindre justeringar): Beckerman, W. (2011) Economics as Applied Ethics. (Utdrag) Palgrave Macmillan, s og Frank, R.H. (2004) Can Socially Responsible Firms Survive in Competitive Environments? I Robert H. Frank, What Price the Moral High Ground? How to Succeed whithout Selling Your Soul. Princeton University Press, s Freeman, R.E. og Velamuri, S.R. (2010) En ny tilnærming til CSR: Bedrifters interessentansvar. I Andrew Kakabadse og Mette Morsing (red.) Bedrifters samfunnsansvar. Tapir akademisk forlag, s Friedman, M. (1970) The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. [Internett] Tilgjengeleg frå Hartman, L.P. og Desjardins, J. (2008) Philosophical Ethics and Business. (Utdrag) I Laura P. Hartman og Joe Desjardins Business Ethics. Decision-Making for Personal Integrity and Social Responsibility. McGraw-Hill, s [19 sider] Hellevik, O. (2008) Jakten på den norske lykken. (Utdrag). Universitetsforlaget, s og Hughes, W. & Lavery, J. (2008) Moral Reasoning. I Critical Thinking. An Introduction to the Basic Skills. Fifth edition. (Utdrag) Broadview Press, s Ihlen, Ø. (2011) Innledning: tema, begreper og definisjoner. I Øyvind Ihlen, Samfunnsansvar på norsk. Fagbokforlaget, s Ingebrigtsen, S. og Jakobsen, O.D. (2004) En ny økonomi for bærekraftig utvikling. I Stig Ingebrigtsen og Ove D. Jakobsen, Økonomi, natur og kultur. Abstrakt forlag, s Wolf, J. (2011) The free Market. I Jonathan Wolf, Ethics and Public Policy. A Philosophical Inquiry. Routledge, s Publiser: Nei 9 / 59

10 BØ INNF Innføring i bedriftsøkonomi Kode: BØ INNF Norsk namn: Innføring i bedriftsøkonomi Engelsk namn: Introduction to Financial and Managerial Accounting Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 70 % overlapp med BØ6-101 Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og adminstrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling og årsstudia bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå kostnads og inntektsteori forstå grunnlaget for beslutningar på kort og lang sikt forstå prisfastsetting i ulike marknader foreta kalkyle etter bidrag- og sjølvkostmetoden forstå produktval med og utan flaskehals utføre grunnleggjande analysar og kalkyleberekningar ha basisferdigheiter i grunnleggjande økonomiske emne Innhald/oppbygging: kostnads og innteksomgrepet kostnadsfordeling kalkulasjonsprinsipp analysar produktval 10 / 59

11 Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysingar. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timer. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator med programmering. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Aage Sending - Innføring i bedriftsøkonomi Aage Sending - Arbeidshefte til innføring i bedriftsøkonomi Sist revidert av: Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 11 / 59

12 MAT Matematikk for økonomar Kode: MAT Norsk namn: Matematikk for økonomar Engelsk namn: Mathematics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med MA Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eigedomsmekling og årsstudiet i bedriftsøkonomi. Semester: Haust Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar er forkurset i matematikk ved eller tilsvarande. 12 / 59

13 Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå funksjonsomgrepet forstå grunnleggjande integrasjon samt anvendinga av denne meistre grunnleggjande algebra og rekneteknikkar bruke funksjonsomgrepet løyse oppgåver med ulike typar funksjonar, til dømes lineære, kvadratiske, rasjonale funksjonar, potensfunksjonar og funksjonar med fleire variablar løyse likningar og ulikheiter der funksjonsformene ovanfor er med derivere ulike typar funksjonar, også samansette funksjonar, og gjennomføre funksjonsanalyse forstå anvendinga av derivasjonsomgrepet og kunne nytte det seinare i studiet og i arbeidslivet meistre logaritmerekning og eksponensialfunksjonar meistre geometriske og aritmetiske rekkjer (til dømes utrekning av terminbeløp for serie- og annuitetslån) meistre betinga optimering ved bruk av Lagrange s metode forstå grunnleggjande matematiske emne som han/ho kan anvende på økonomiske problemstillinger seinere i studiet Innhald/oppbygging: grunnleggjande emne funksjonar derivasjon og funksjonsanalyse eksponensial og logaritmefunksjonar talfølgjer og talrekkjer integralar funksjonar av fleire variablar Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Alle trykte og skrivne. Kalkulator, programmerbar kan nyttast Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 13 / 59

14 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Bjørnstad, Olsson, Søyland og Tolcsiner: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 8. utg. Lærebok og løysingsforslag Sist revidert av: Torbjørn Årethun og Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 14 / 59

15 JUS EIE 1 Jus for eiendomsmeglere I Kode: JUS EIE 1 Norsk namn: Jus for eiendomsmeglere I Engelsk namn: Law for Real Estate Agents 1 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med JU6-101 og JU6-103 Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudium eiendomsmegling. Semester: Høst Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: anvende juridisk metode anvende de grunnleggende avtalerettslige prinsippene vise en dypere forståelse av kjøpsrettslige regler anvende grunnleggende regler innenfor emnene pengekravsrett, panterett, selskapsrett, erstatningsrett og markedsrett anvende juridisk metode på rettslige problemstillinger anvende teorien i praksis, det vil si anvende jusen på faktum ha en oversikt over privatrettslige juridiske emner Innhald/oppbygging: Emnet dekker følgende privatrettslige juridiske emner: juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, pengekrav og panterett, selskapsrett, erstatningsrett, og markedsrett Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og oppgaver. Oppgavegjennomgang i plenum 15 / 59

16 Ekskursjonar: Besøk Sogn tingrett Følge en rettssak hvis det passer Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: Skriftlig eksamen 4 timer Lovlige hjelpemiddel: Norges lover, Lov og rett for næringslivet, særtrykk av lovene, utskrift av lover frå Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er foreløpig og kan bli endret ved semesterstart. Langfeldt, Sverre Faafeng og Bråthen, Tore: Lov og rett for næringslivet (18 utg.) Pensum sist oppdatert av: Ingunn Skjelbreidalen Publiser: Nei 16 / 59

17 FINANS 1 Finansrekneskap 1 Kode: FINANS 1 Norsk namn: Finansrekneskap 1 Engelsk namn: Financial Accounting 1 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 30% overlapp med emnet BØ6-101 Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi og 50% overlapp med BØ6-102 Finansrekneskap med analyse. Kategori: Obligatorisk emne ved bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eiendomsmegling, reiselivsleiing og ved årsstudia i bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Vår. Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå korleis rekneskapen og kontoplanen er bygd opp forstå grunnleggjande rekneskapsprinsipp presentere resultat og balanse gjennomføre ein enkel nøkkeltalsanalyse utarbeide ein enkel rekneskap for ei bedrift ved å gå vegen frå bilag til ein ferdig rekneskap 17 / 59

18 Innhald/oppbygging: rekneskapen som informasjonskjelde oppbygginga av rekneskapen, kontoplan registrering grunnleggjande rekneskapsprinsipp avskrivingar, periodiseringar verdivurderingsreglar for omløps- og anleggsmiddel oppstillingsplan for rekneskapen, rekneskapsprinsipp og god rekneskapsskikk avslutning av rekneskapen presentasjon av resultat og balanse enkel nøkkeltalsanalyse Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator, lovsamling eller utskrift frå Lovdata. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Voldsund, Vågsether, Hoff mfl.: Grunnleggende regnskap. Universitetsforlaget Sist revidert av: Sverre Høgheim og Dag Myrvang. Sist revidert dato: Publiser: Nei 18 / 59

19 MAKRO Samfunnsøkonomi (makro) Kode: MAKRO Norsk namn: Samfunnsøkonomi (makro) Engelsk namn: Macroeconomics Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med emnet SØ6-101 Samfunnsøkonomi (makro). Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia økonomi og administrasjon, økonomi og jus, og eigedomsmekling. Valemne i bachelorstudium reiselivsledelse. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde kunnskapar er Matematikk eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå årsakene til og verknadene av konjunktursvingingar på produksjon og sysselsetjing vite kva ein inntektsmultiplikator er forstå korleis endringar i etterspurnaden i ein del av økonomien får ringverknader for resten av økonomien vite skilnaden på ulike typar arbeidsløyse og årsakene til desse forstå årsakene til økonomisk vekst finne aktuell makroøkonomisk statistikk m.a. i Nasjonalrekneskapen ved hjelp av makroøkonomiske modellar kunne vise korleis styresmaktene kan påverke aktivitetsnivået i økonomien vere i stand til å følgje med i media og diskusjonar om samfunnsøkonomiske emne 19 / 59

20 Innhald/oppbygging: målsettingar for den økonomiske politikken nasjonalrekneskap. Sentrale makroøkonomiske omgrep, indikatorar og samanhengar dei ulike komponentane som utgjer BNP makroøkonomisk politikk (penge- og finanspolitikk) økonomisk vekst BNP som velferdsmål prisindeksar valutakursar strukturell arbeidsløyse pengar, valuta og inflasjon kjøpekraftsparitet kvantitetsteorien renteparitet kostnader ved inflasjon konjunkturar og konjunkturarbeidsløyse tilbod og etterspurnad i varemarknaden tilbod og etterspurnad i pengemarknaden IS-MP-modellen: Likevekt i vare- og pengemarknaden. Modell for lukka økonomi og modell for open økonomi. Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar med gjennomgang av teori og oppgåver Arbeidskrav: Eitt oppgåvesett. Oppgåva kan gjerast individuelt eller i grupper på inntil fem personar. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semsterstart. Erling Steigum: Moderne markedsøkonomi Publiser: Nei 20 / 59

21 JUS EIE 2 Jus for eiendomsmeglere II Kode: JUS EIE 2 Norsk namn: Jus for eiendomsmeglere II Engelsk namn: Law for Real Estate Agents 2 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Fordjupingsemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med JU6-201 Jus for eiendomsmeglere 2. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudiuet i eiendomsmegling. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde kunnskaper Jus for eiendomsmeglere 1 eller tilsvarende Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: de mest relevante reglene som omhandler leie av næringslokaler og eiendomsmeglerrett, samt reglene om boligrett (bustadoppføringsloven og boligbyggelag og borettslagloven), tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandlinger og konkurs samt økonomisk kriminalitet nytte rett lov ved salg ha en oversikt og forståelse av de ulike problemstillinger en megler kan komme borti i sitt daglige virke Innhald/oppbygging: Forelesninger og oppgaver. Oppgavegjennomgang i plenum Undervisnings- og læringsformer: Emnet dekker følgende juridiske emner: leie av næringslokaler (husleieloven), boligrett (regler om bustadoppføring, boligbyggelag og borettslag), eiendomsmeglerrett, tvangsfullbyrdelse-gjeldsforhandling og konkurs samt økonomisk kriminalitet 21 / 59

22 Ekskursjonar: Følge en rettsak hvis det passer. Besøk hos et eiendomsmeglerforetak Arbeidskrav: Emnet har inntil tre arbeidskrav som må være bestått for å gå opp til eksamen Sluttvurdering: SK: Skriftlig eksamen, 4 timer. Bokstavkarakter. Lovlige hjelpemiddel: Norges lover, Lov og rett for næringslivet, særtrykk av lovene, utskrift av lover frå Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er foreløpig og kan bli endret ved semstserstart. Langfeldt, Sverre Faafeng og Bråthen, Tore: Lov og rett for næringslivet (siste utgave) Kompendium "Jus for eiendomsmeglere I og II", satt sammen av Ingunn Skjelbreidalen Publiser: Nei 22 / 59

23 PRA EI 1 Praktisk eiendomsmegling 1 Kode: PRA EI 1 Norsk namn: Praktisk eiendomsmegling 1 Engelsk namn: Practical Real Estate Management 1 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75 % overlapp med EM6-100 Praktisk eiendomsmegling 1. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudiet i eiendomsmegling. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten gjøre rede for eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar, overfor forhold til kunder, publikum, offentlige styresmakter og eiendomsmeglerbransjen ha kunnskaper om eiendomsmeglerrett gjøre rede for hva som menes med "god meglerskikk" både forstå og bruke de etiske reglene som gjelder for eiendomsmegleren være i stand til å gjennomføre alle deler av et ordinært megleroppdrag av ulike typer bruktboliger 23 / 59

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer I) INNLEDNING Forskrift om rammeplan for bachelor i revisjon definerer de nasjonale rammene for BRR. Nasjonale retningslinjer for utdanningen er

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010 Bedriftsøkonomi Ivar Bredesen Utdrag fra Investering og finansiering Utdrag fra Investering og finansiering er tilpasset kurset Finans og økonomistyring

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer