Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten"

Transkript

1 Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring,

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE RAMMER Forholdet til økonomiregelverket for staten Forholdet til Finansavtaleloven Forholdet til Valutaregisterloven Hovedmål for likvidforvaltningen 9 2. KONTERINGSREGLER Kontering ved innbetalinger Kontering ved utbetalinger Oppgjør i Norges Bank INNBETALINGER Innbetalingsformer Informasjon til Virksomheten Hovedprinsipper Betalinger med KID Betalinger uten KID/med ugyldig KID Betaling fra utlandet som godskrives konto i norske kroner Bankens plikt til å assistere ved mangelfull informasjon Kontroll av KID-informasjon UTBETALINGER Utbetalingsformer Overføring av Betalingsoppdrag Kontroll av Betalingsoppdrag hos Banken Mottaksretur til Virksomheten Kontroll og Autorisasjon av Betalingsoppdrag Venteregister Stopp av betalingstransaksjoner Stopping ved overføring av stoppeoppdrag On-line stopping Avregningsretur til Virksomheten 21

3 3 4.9 Behandling av overføringer til gyldig, men opphørt konto Nærmere om kontantutbetalinger KONTOHOLD Virksomhetens Arbeidskontoer hos Banken Tilgang til kontoopplysninger Omnummerering Dokumentasjon av betalingstransaksjoner SIKKERHET Krav til sikring av datafiler ved overføring til/fra Banken Generelt om sikring av datafiler Forsegling av datafiler Krav til beskyttelsesmekanismer, krypteringsnøkler og forseglingsalgoritmer Nøkkeladministrasjon Krav til nøkkelhåndtering ved bruk av SIGILL, el.l Krav til sikkerhet i Bankens bedriftsterminalsystem Generelt Pålogging til bedriftsterminal Elektronisk Autorisasjon Automatisk avlogging Varsling fra Virksomheten Krav til logging SÆRLIGE KRAV - TILLEGGSAVTALE FOR VALUTAKONTI Generelle rammer Oppgjør i Norges Bank Kontohold Tilgang til kontoopplysninger Innbetalinger Kontering ved innbetalinger Utbetalinger Kontering ved utbetalinger Overføring av Betalingsoppdrag Kontroll av Betalingsoppdrag hos Banken 33

4 Mottaksretur til Virksomheten Autorisasjon av Betalingsoppdrag Venteregister Avregningsretur til Virksomheten Sikkerhet SÆRLIGE KRAV - TILLEGGSAVTALE FOR UTBETALINGER KNYTTET TIL STATSLÅN Generelle rammer Oppgjør i Norges Bank Kontohold Tilgang til kontoopplysninger Utbetalinger Overføring av Betalingsoppdrag Kontroll av Betalingsoppdrag hos Banken Mottaksretur til Virksomheten Autorisasjon av Betalingsoppdrag Venteregister Avregningsretur til Virksomheten Stopp av Betalingsoppdrag Sikkerhet 37

5 5 Definisjoner I oversikten nedenfor defineres en del sentrale begreper som benyttes i kravspesifikasjonen, og som dermed legges til grunn i den statlige betalingsformidlingen. Disse definisjonene vil også bli brukt i en Rammeavtale om tjenesteleveranse. Enkelte av definisjonene har mer generell anvendelse, mens andre er definert spesielt for denne kravspesifikasjonen, og benyttes ikke nødvendigvis på samme måte i andre sammenhenger. "Arbeidskonto" "Autorisasjon" "Avregningsretur" Avrop "Banken" "Batch" Virksomhetens konto hos Banken; godkjennelse av at et betalingsoppdrag kan utbetales av Banken. Autorisasjonen utføres via bedriftsterminal av en person, evt. to personer etter avtale, med slik fullmakt i Virksomheten. Overordnet departement kan for små virksomheter godkjenne at en annen statlig Virksomhet eller en statlig tjenesteyter gis fullmakt til å autorisere på vegne av Virksomheten, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt ; elektronisk informasjon fra Banken om gjennomførte betalingstransaksjoner for oppdatering av leverandør-/eller annen utbetalingsreskontro og for regnskapsføring i kontanthovedboken (bevilgningsregnskapet); den skriftlige meddelelse som en Virksomhet gir til Banken(e) om tjenesteyting til Virksomheten innenfor rammen av Avtaleverket. Virksomheten kontakter alle Rammeavtalebanker, og gjennomfører en minikonkurranse før endelig valg av Bank foretas; betalingsformidler som Finansdepartementet har inngått Rammeavtale med. Statlige virksomheter kan velge Bank etter minikonkurranse ved kjøp av betalingsformidlings- og kontoholdstjenester. Banken forestår føring av Virksomhetens Arbeidskontoer; de Transaksjoner som på en datafil befinner seg mellom en startrekord og en sluttrekord, evt. en skillerekord (skiller batcher i samme fil);

6 6 "Behandlingsdag" "Betalingsdag" "Betalingsoppdrag" BIC CDV-kontroll CREMUL Cut-off EU-betalinger "Fil" IBAN Innbetalingsdag den dato et beløp formelt godskrives eller belastes en Arbeidskonto i henhold til utskrift/utdrag av konto; den dato et beløp skal stilles til disposisjon på mottakers konto eller skal kunne heves kontant hos betalingsformidlere; utbetalingsordre til en eller flere mottakere; Bank Identifier Code; Control Digit Verification. Test av gyldighet av et norsk kontonummer gjennom modulus 11 beregning; Multiple Credit Advice - en EDIFACT melding som inneholder bekreftelse fra en betalingsinstitusjon til en betalingsmottager om at en konto har blitt kreditert med spesifiserte beløp, med referanser til dato og transaksjonsopplysninger; Cut-off er det seneste tidspunkt for når et Betalingsoppdrag skal være bestilt for å kunne bli utført av Banken på den valgte betalingsdato; EU-betalinger er grensekryssende betalinger som omfattes av direktiv (97/5/EC) fra EU. Overnevnte forordning gjaldt i første omgang beløp på inntil EURO. Grensen blir hevet til EURO 1. januar Disse betalingene skal ikke være dyrere enn innenlandske betalinger i EURO, og påkrevd informasjonsinnhold er SWIFT /BIC adresse, IBAN, bankkoder for de land dette er påkrevd. Betalinger som ikke har ovennevnte informasjonsinnhold blir gjenstand for andre prisbetingelser; en datafil som består av én eller flere batcher; International Bank Account Number; den dato betalerens oppdrag er mottatt av en bank;

7 7 "KID" "Konteringsdata" "Mottaksretur" "Oppgjørsdag" "Oppgjørskonto" Rammeavtalebank "Statens Konsernkontoordning" "Statskassen" "Transaksjon" "Valutering" "Valuteringsdag" Venteregister "Virksomhet" det kundeidentifikasjonsnummer som er påtrykt i kodelinjen på en OCR-blankett. KID er den nøkkelen som identifiserer kunde og/eller krav; elektronisk informasjon om innbetalinger for oppdatering av kundereskontro (kravreskontro); returinformasjon til Virksomheten som Banken genererer når Betalingsoppdrag er mottakskontrollert; den dato et beløp stilles til disposisjon for mottakende betalingsformidler/gjøres opp mellom betalingsformidlere og Norges Bank; statlig virksomhets konto i Norges Bank dit saldo på Arbeidskonto daglig overføres til; den/de bank(er) som Finansdepartementet har inngått rammeavtale med vedr. Statens Konsernkontoordning. Se for øvrig definisjon av Banken ovenfor; statens betalingsformidling, kontohold, likviditetsforvaltning og tilhørende rutiner; samlingen av statlige kontoer i Norges Bank; en enkelt betaling i et Betalingsoppdrag eller stoppeoppdrag; etter sammenhengen enten stopp av renteberegning av beløp som belastes konto, eller start av renteberegning av beløp som godskrives konto; dato for valutering; register for autoriserte, ikke-utbetalte betalingstransaksjoner; hver enkelt av de enhetene som staten til enhver tid har meddelt Banken skal være tilskriver for kontoinformasjon;

8 8 1. GENERELLE RAMMER 1.1 Forholdet til økonomiregelverket for staten Økonomiregelverket for staten består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten (datert ). I tillegg finnes en rekke rundskriv hjemlet i regelverket. Det vises til omtale i pkt. 1 og 3 i konkurransegrunnlagets dokument; Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten. Siktemålet med økonomiregelverket for staten er en mer effektiv styring og utnyttelse av statlige midler, og en bedre mål- og resultatoppnåelse. Regelverket gjelder for departementene/statsministerens kontor og for underliggende statlige virksomheter som får sine bevilgninger fastsatt på statsbudsjettet medregnet folketrygden. Den foreliggende kravspesifikasjonen retter seg mot leverandører av betalingsformidlings- og kontoholdstjenester ved levering av slike tjenester til statlige virksomheter. For å få fram helheten i de løsningene det legges opp til, dekker dokumentet på noen punkter også deler av rutinene i Virksomheten. Innholdet i denne funksjonelle kravspesifikasjonen behandler primært de rutinene som er omtalt i kapittel 3, Felles standarder og systemer, i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 1.2 Forholdet til Finansavtaleloven Finansavtaleloven av regulerer sentrale former for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester som tilbys av finansinstitusjoner. Finansavtalelovens bestemmelser kommer ikke til anvendelse ved den foreliggende tilbudsinnbydelsen, med mindre annet utrykkelig er nevnt. Forskrift av nr. 719 om betalingsoppdrag til og fra utlandet kommer bare til anvendelse for så vidt gjelder bestemmelser som er ufravikelige mellom partene. Finansavtaleloven 9, tredje ledd, gir hjemmel til å regulere pengeoverføringer over landegrensene. Med hjemmel i denne bestemmelsen er det gitt forskrift 2. juni 1999 nr. 719 om betalingsoppdrag til og fra utlandet (betalingsoppdragforskriften), som gjennomfører EØS-reglene som svarer til direktiv 97/5/EF om pengeoverføringer på tvers av landegrensene. Forskriften gjelder imidlertid bare for selve pengeoverføringstjenestene, og regulerer ikke kostnadene ved slike overføringer.

9 1.3 Forholdet til Valutaregisterloven Det forutsettes at Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (Valutaregisterloven), av , med ikrafttredelse , følges. Finansdepartementet har, den 6. desember 2004 med hjemmel i ovennevnte lov, gitt ut Forskrift nr.1573 Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Forskriftens krav kommer til anvendelse ved den foreliggende tilbudsinnbydelsen Hovedmål for likvidforvaltningen Statens Konsernkontoordning er basert på følgende hovedprinsipper: (a) (b) (c) (d) (e) All likviditet som tilhører staten skal overføres til/fra statens foliokonto i Norges Bank på daglig basis. Midler skal ikke være innestående på Arbeidskontoer i andre banker natten over. Finansdepartementet har inngått avtale med enkelte banker om betalingsformidling og kontohold. Virksomhetene skal benytte disse avtalene og velge bank for betalingsformidling og kontohold. Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt , Myndighet og ansvar. Overføringen av midler til/fra statens kontoer i Norges Bank skal skje med korteste og enkleste betalingsvei. Overføringer skjer elektronisk ved bruk av formater, forseglingskontroller og posteringskontroller avtalt mellom rammeavtalebanker og Norges Bank. Banken skal ikke ha floatinntekter i forbindelse med inn- og utbetalinger til/fra statlige kontoer. Forvaltningen av statens likviditet skal ivaretas av Norges Bank som en del av den ordinære forvaltningen av statens kapital. Det øverste kontonivået for Statens Konsernkontoordning er statens foliokonto i Norges Bank. På nivåer under dette vil det hovedsakelig være Oppgjørskontoer. Godtgjørelse til Rammeavtalebank skal gis i form av direkte betaling for de enkelte tjenestene som utføres, jf. Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten, pkt. 4.7, Pristilbud. Utbetalinger skal normalt skje ved elektronisk overføring mellom bankkontoer uten bruk av særskilt melding fra Banken til mottager, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt , Elektronisk overføring.

10 10 2. KONTERINGSREGLER 2.1 Kontering ved innbetalinger Ved innbetalinger skal betalingene følge raskeste vei (null-float) fra betalingsprosessen iverksettes og fram til registrering og avregning/oppgjør: (a) (b) (c) (d) Ved girering (elektronisk eller blankettbasert) skal innbetalingen godskrives Virksomhetens Arbeidskonto samme dag som betalers konto belastes, eller dersom betalers konto er i en annen bank enn hos Banken, samme dag som Banken har fått stilt beløpet til disposisjon. Betalingsdag skal være lik Oppgjørsdag. Ved kontant innbetalt giro skal innbetalingen godskrives Virksomhetens Arbeidskonto samme dag som Banken har fått stilt beløpet til disposisjon. Ved innbetaling til egen Arbeidskonto av beløp som er innbetalt kontant til Virksomheten (inkl. sjekker), skal innbetalingen godskrives Virksomhetens Arbeidskonto samme dag som innbetalingen finner sted ved filial hos Banken, eller dersom innbetalingen skjer i annen bank, samme dag som Banken har fått stilt beløpet til disposisjon. Ved innbetaling fra utlandet til konto i norske kroner skal innbetalingen godskrives Virksomhetens Arbeidskonto samme dag som Banken har fått stilt beløpet til disposisjon. Når Banken har mottatt innbetalingstransaksjoner, inkl. innbetalinger fra Virksomheten til egen Arbeidskonto, innen nærmere avtalefestede tidspunkter på dagen ( cut-off tidspunkter), skal behandling og oppgjør skje samme dag med samme dags Valutering. Det vises til pkt. 6.15, a i dokumentet Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten. Gireringer til en statlig konto skal avregnes direkte mellom betalers konto og Virksomhetens Arbeidskonto.

11 Kontering ved utbetalinger (a) (b) (c) (d) (e) (f) Banken skal bruke den datoen for hver Transaksjon som Virksomheten har lagt inn i et Betalingsoppdrag, som sin Behandlingsdag for vedkommende Transaksjon (med unntak av for lønn og lønnsliknende ytelser, jf. pkt. (b) nedenfor). Betalingsdag ved konto til konto overføringer blir samme virkedag som Behandlingsdag. Dersom angitt dato i et Betalingsoppdrag med leverandørutbetalinger med videre faller på en lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag, skal Banken sette nærmest påfølgende virkedag som sin Behandlingsdag. Dersom angitt dato for en Transaksjon er passert når Betalingsoppdraget som inneholder Transaksjonen mottas av Banken, eller Betalingsoppdraget mottas for sent til Transaksjonen kan behandles på angitt dato, skal Banken sette nærmest påfølgende virkedag som sin Behandlingsdag. For lønn og lønnsliknende ytelser (inkl. trygdeytelser fra Rikstrygdeverket (NAV)) vil Virksomheten eller dennes underleverandør legge inn lønningsdag i Betalingsoppdraget (utbetalingsdag for Rikstrygdeverket (NAV)). Banken skal sikre at Betalingsdag blir lønningsdag, eller siste virkedag før lønningsdag, dersom lønningsdag faller på en lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag. Dette gjelder både i forhold til konto til konto utbetalinger og - forutsatt normal postgang - i forhold til betalinger i form av giro utbetaling til mottakere uten oppgitt konto. Ved konto til konto utbetalinger skal mottakers konto være godskrevet og Valutert på samme dag som Arbeidskontoen belastes, og oppgjør hentes i Norges Bank. Dersom mottakers konto er i en annen bank, skal Banken gjøre kredittransaksjonen tilgjengelig for den aktuelle banken slik at valuteringsprinsippene i dette pkt. 2.2 kan holdes. Ved utbetaling i form av giro utbetaling skal Virksomhetens Arbeidskonto tidligst kunne belastes for utbetalte beløp på samme dag som mottager faktisk hever beløpet, dog tidligst på Betalingsdag. Ved behov for hurtig kontantutbetaling skal Virksomheten kunne utstede sjekk eller tilsvarende som kan heves uten forutgående behandling/ postering av Banken. Virksomhetens Arbeidskonto skal tidligst kunne belastes for utbetalte beløp på samme dag som mottaker faktisk hever beløpet. Ved utbetaling til utlandet, fra konto i norske kroner i form av overføringer til konto, skal Banken belaste Virksomhetens Arbeidskonto samme dag som beløpet stilles til disposisjon for utenlandsk bank. Transaksjoner i valuta skal belastes for motverdien i norske kroner i henhold til avtalt kurs.

12 Oppgjør i Norges Bank (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Ved utbetalinger har Banken fullmakt til daglig å belaste tilvist Oppgjørskonto for summen av de beløpene som vedkommende dag er blitt belastet Virksomhetens Arbeidskonto. Tilsvarende skal summen av de innbetalingene som er blitt godskrevet Virksomhetens Arbeidskonto, overføres tilvist Oppgjørskonto, slik at Norges Bank kan gi Valutering samme dag som Virksomhetens Arbeidskonto er blitt godskrevet. Det daglige oppgjøret mellom Banken og Norges Bank i Statens Konsernkontoordning skal gjennomføres på de samme tidspunktene som til enhver tid er fastsatt mellom Banken og Norges Bank for masseavregninger og oppgjør av enkelttransaksjoner over et visst beløp. Oppgjør skal skje på Oppgjørsdagen. Ved konto til konto utbetaling skal Banken hente dekning for de samlede utbetalingene fra tilvist Oppgjørskonto tidligst på det tidspunktet beløpet valuteres mottakers konto, eventuelt stilles til disposisjon for mottakende bank. Ved giro utbetaling skal Banken hente dekning for de samlede utbetalingene fra tilvist Oppgjørskonto tidligst på det tidspunktet utbetaling faktisk har funnet sted, og Virksomhetens Arbeidskonto hos Banken er belastet. Ved bruk av sjekk eller tilsvarende skal Banken hente dekning for de samlede utbetalingene fra tilvist Oppgjørskonto tidligst på det tidspunktet utbetaling faktisk har funnet sted, og Virksomhetens Arbeidskonto hos Banken er belastet. For betalinger til utlandet, fra konto i norske kroner, skal Banken hente dekning fra tilvist Oppgjørskonto tidligst samme dag som beløp stilles til disposisjon for utenlandsk bank. For betalinger fra utlandet, til konto i norske kroner, skal Banken overføre innbetalingene til tilvist Oppgjørskonto samme dag som utenlandsk bank stiller beløp til disposisjon for Banken. Overføringen av avregningsoppdrag fra Banken til Norges Bank skal skje elektronisk pr. linje på eget format, etter nærmere avtale mellom Banken og Norges Bank. Banken skal forsegle datafilene før overføring til Norges Bank, jf. krav til krypteringsmetode, nøkler og sertifisering/godkjenning i pkt. 6.1.

13 13 3. INNBETALINGER 3.1 Innbetalingsformer Følgende innbetalingsformer skal behandles av Banken: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Elektronisk girering der betaler selv enten fra eget reskontrosystem eller via bedriftsterminaltilknytning eller tilsvarende iverksetter betaling elektronisk. Blankettbasert girering der betaler enten benytter egenutfylt eller tilsendt giroblankett som sendes en finansinstitusjon for effektuering. Kontant betaling av blankettbasert giro (egenutfylt eller tilsendt) som skjer til en finansinstitusjon. Direkte debitering eller tilsvarende tjenester der Virksomheten har sendt fakturainformasjon til en finansinstitusjon, og det foreligger avtale med betaler om gjennomføring av betaling. Kontant innbetaling fra Virksomheten (inklusive sjekker) for godskrift av Virksomhetens Arbeidskonto. Betaling utført på betalingsterminal for belastning av betalers konto og godskrift av Virksomhetens Arbeidskonto. Innbetaling fra utlandet, som godskrives konto i norske kroner, herunder girering og godskrift av utenlandske sjekker samt EUbetalinger. 3.2 Informasjon til Virksomheten Hovedprinsipper Banken skal levere informasjon om enkeltinnbetalinger (konteringsdata) til Virksomheten i henhold til følgende hovedprinsipper: (a) (b) Banken skal for hver Arbeidskonto på daglig basis overføre konteringsdata elektronisk over linje eller på avtalt medium til Virksomheten. Banken skal sørge for at konteringsdataene inneholder all tilgjengelig informasjon som kan være til hjelp for Virksomheten ved identifisering av innbetalingene.

14 14 (c) (d) (e) Konteringsdataene skal være sortert slik at det er enkelt for Virksomheten å identifisere hvilke innbetalinger som inngår i de enkelte postene i kontoutskriften. Konteringsdata skal sendes Virksomheten i to grupper: i) de med gyldig KID (kundeidentifikasjon) ii) de uten KID eller med ugyldig KID. Av konteringsdataene/kontoutskriften skal det være mulig å utlede hva som er Oppgjørsdag i Norges Bank. Banken har ansvar for at korrekt innbetalingsdag følger med innbetalingen Betalinger med KID Konteringsdata skal overføres på et standardisert format som muliggjør elektronisk oppdatering av reskontro, f.eks. BBS/OCR-retur format eller EDIFACT-formatet CREMUL, el.l. Returinformasjonen skal inneholde minimum følgende opplysninger: (a) Kundeidentifikasjonen; for de transaksjonene som har fullstendig/gyldig KID skal denne returneres og brukes som primær identifikasjon av krav/betaler. (b) Kreditkontonummer. (c) Beløp. (d) Behandlingsdag. (e) Entydige, gjennomgående referanser; eksempelvis arkivreferanse for sporing av poster Banken skal kontrollere innholdet i eventuell KID og supplere/korrigere innlest KID dersom denne er mangelfull og Banken har tilgang til korrekt KID Betalinger uten KID/med ugyldig KID Banken skal gi følgende tilleggsinformasjon (i forhold til pkt b-e) elektronisk eller på papir etter Virksomhetens valg når KID mangler eller er ugyldig: (a) (b) (c) (d) Eventuell ugyldig/mangelfull KID. For innbetalingstransaksjoner med melding skal meldingen legges ut som en del av returinformasjonen. Dersom betaler har brukt giroblanketter uten KID, eller blanketter hvor KID ikke kan leses, skal kopi ( image ) av blanketten sendes Virksomheten. I den grad gyldig KID mangler, vil annen identifikasjon av betaler være nødvendig i sporingen av riktig kravpost. Banken skal oversende informasjon om for eksempel betalers navn og adresse, betalers kontonummer (debetkonto) og/eller enhetsnummer/organisasjonsnummer

15 15 (juridiske personer) dersom denne er tilgjengelig. Det skal finnes en referanse mellom kopi av blanketten og eventuell liste/ returinformasjon, slik at Virksomheten ved hjelp av referansen kan søke seg fram til korrekt kopi. Hvis kopiene leveres på et elektronisk medium, skal dette være av et format som gjør slikt søk mulig. Aktuelle søkekriterier kan være arkivreferanse, beløp, Innbetalingsdag, Behandlingsdag, periode (fra- til dato), kreditkontonummer, debetkontonummer mv Betaling fra utlandet som godskrives konto i norske kroner For transaksjoner fra utlandet, som godskrives konto i norske kroner, skal Banken bidra til at nødvendig informasjon for identifikasjon av betaler/krav følger Transaksjonen. Konteringsdata til Virksomheten skal kunne overføres elektronisk på standard format til bruk for Virksomhetens oppdatering av reskontro/regnskap Bankens plikt til å assistere ved mangelfull informasjon Dersom den informasjonen som Virksomheten har mottatt om en innbetaling, er utilstrekkelig for å identifisere hva betalingen gjelder, er Banken forpliktet til å assistere Virksomheten på dennes forespørsel pr. telefaks, brev eller e- post. I en slik forespørsel skal Bankens referanse-/arkivnummer oppgis dersom det er kjent av Virksomheten. Banken skal prioritere slike behov for assistanse og normalt svare i løpet av maksimalt 3 virkedager. Banken skal informere om status for dette arbeidet i sin informasjon til Senter for statlig økonomistyring, jf. Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten, pkt. 6.3 og 6.15, a. 3.3 Kontroll av KID-informasjon Dersom betaler remitterer elektronisk, skal Banken i forhold til egne systemer og kunder kunne avvise Transaksjoner uten KID/med ugyldig KID. SWIFT overføringer reguleres ikke av avvisningskravet. Avvisningen bør bare berøre den enkelte Transaksjon uten KID/med ugyldig KID. Bruk av denne funksjonaliteten skal den enkelte Virksomheten kunne avtale med Banken. Kontroll og avvisning skal skje så nær den enkelte betaleren som mulig, enten ved kontroll i kundens eget system ved registrering av faktura og/eller ved kontroll hos Banken når kunden søker å overføre Transaksjonen elektronisk for betaling. Betaler skal få beskjed umiddelbart om eventuell avvisning.

16 16 4. UTBETALINGER 4.1 Utbetalingsformer Følgende utbetalingsformer skal behandles av Banken: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) elektronisk girering uten melding elektronisk girering med melding giro utbetaling sjekk, bankremisse, advisert giro elektronisk girering til utlandet belastet konto i norske kroner elektronisk utbetaling til mottaker uten konto i utlandet (f.eks. utenlands sjekk) belastet konto i norske kroner manuell girering til utlandet belastet konto i norske kroner manuell utbetaling, belastet konto i norske kroner, til mottaker uten konto i utlandet (f.eks. utenlands sjekk), herunder EU-betalinger Elektroniske remitteringer til mottakers konto uten melding på papir skal være hovedutbetalingsform for Virksomheten. For beløp som Virksomheten skal betale til mottaker i utlandet i NOK eller utenlandsk valuta, er det et mål i størst mulig utstrekning å benytte overføring til konto. Kravene til rutiner som er omtalt i dette kapitlet, gjelder tilsvarende ved oppdrag med utenlandstransaksjoner. 4.2 Overføring av Betalingsoppdrag Overføring av betalingsoppdrag fra Virksomheten til Banken skal være filbasert og skje pr. linje. Én fil bør i denne sammenheng bestå av ett Betalingsoppdrag (Batch). Filen skal inneholde den informasjon som Banken trenger for å kunne utføre de avtalte kontroller, jf. pkt Innholdet i datafilene med betalingsoppdrag skal beskyttes ved hjelp av forsegling (elektronisk signatur), slik at eventuelle endringer av innholdet i filene etter at seglet er laget, kan oppdages, jf. pkt Bare unntaksvis, ved svært store volumer eller dersom andre særskilte forhold tilsier det, skal datautvekslingen kunne skje ved bruk av magnetbånd, diskett, kassett, CD eller tilsvarende. Herunder skal bruk av magnetbånd tilbys for overføring av betalingsoppdrag fra Rikstrygdeverket (NAV) (og mottaksretur og avregningsretur tilbake, eventuelt også stoppeoppdrag og stopperetur).

17 Virksomheten skal kunne avtale direkte med Banken bruk av medium for datautveksling. Oversendelse av utenlandstransaksjoner skjer normalt i egen Batch. 17 Banken skal holde tilnærmet kontinuerlig tilgjengelighet for overføring/mottak av Betalingsoppdrag. 4.3 Kontroll av Betalingsoppdrag hos Banken Banken skal kontrollere mottatt Betalingsoppdrag ved kontroll av forseglingen, og ved de kontrollene som er omtalt i tabellen nedenfor, herunder kontroll av at Betalingsoppdrag ikke utilsiktet blir mottatt og viderebehandlet mer enn én gang (sekvensnummer-kontroll eller kontroll av oppdragsidentifikasjon). Tabellen viser også om feilsituasjonen skal medføre avvisning av hele oppdraget eller bare enkelttransaksjoner, og om dette gjelder for innenlandske og/eller utenlandske Betalingsoppdrag. Feilsituasjon Avvisning gjelder Innenlands/utenlands ugyldig segl hele oppdraget innenlands og utenlands manglende/ugyldig informasjon for hele oppdraget innenlands og utenlands å kunne generere ny nøkkel feil sekvensnummer eller hele oppdraget innenlands og utenlands tidligere brukt oppdragsidentifikasjon formelle feil (format) hele oppdraget innenlands og utenlands ugyldig dato (dag og måned enkelttransaksjoner innenlands og utenlands eksisterer ikke) feil debet kontonummer enkelttransaksjoner innenlands og utenlands (mot avtale) ugyldig IBAN nummer er oppgitt enkelttransaksjoner utenlands ugyldig transaksjonstype enkelttransaksjoner innenlands registrering av innbetaling på enkelttransaksjoner innenlands og utenlands utbetalingskonto eller utbetaling på innbetalingskonto feil kredit kontonummer i egen enkelttransaksjoner innenlands bank når mottaker har konto hos Banken (konto ikke gyldig og åpen) ugyldig kreditkontonummer i annen enkelttransaksjoner innenlands bank ved CDV-kontroll ugyldig bankplassnummer (4 første enkelttransaksjoner innenlands siffer i kreditkontonummer) ugyldig postnummer (ved giro enkelttransaksjoner innenlands utbetaling)

18 18 I tillegg til kontrollene som er angitt i tabellen, kan mottaker ha stilt krav om kontroll og avvisning av oppdrag ved feil i KID. Banken bør ikke avvise alle Transaksjoner til en mottaker i slike tilfeller, selv om det er feil i KID i en av Transaksjonene. Dersom det oppdages feil i forseglingen ved kontrollen hos Banken, skal Betalingsoppdraget (Batchen) avvises som ugyldig, og Virksomheten skal umiddelbart informeres om avvisningen elektronisk. Banken skal ikke endre innholdet i Transaksjoner som er overført fra Virksomheten. For Transaksjoner til utlandet kan Banken supplere Transaksjoner med SWIFT-adresse. Banken kan ekspedere oppdrag uten IBAN- kontonummer, men med ordinært kontonummer. Disse oppdrag blir gjenstand for egne betingelser om pris og behandlingstid. Banken skal logge innholdet i de Betalingsoppdragene som er mottatt, jf. pkt Mottaksretur til Virksomheten Virksomheten skal motta returinformasjon (Mottaksretur) for hvert oversendt Betalingsoppdrag. Mottaksreturen skal gis i elektronisk form og skal foreligge så raskt som mulig etter innsending av et oppdrag. Mottaksreturen kan bestå av mer enn en fil. Mottaksreturen skal innholde minimum en av følgende opplysninger: - melding om at alle Transaksjoner er godkjent - melding om eventuell avvisning av hele oppdraget med angivelse av årsak til avvisningen (feilkode) - eventuelle avviste Transaksjoner med angivelse av årsak til avvisningen (feilkode). Mottaksretur gis ikke på Transaksjoner via telefaks. 4.5 Kontroll og Autorisasjon av Betalingsoppdrag Før Transaksjoner i et Betalingsoppdrag kan formidles av Banken, skal Betalingsoppdraget være autorisert av en person med slik fullmakt i Virksomheten. Virksomheten skal også kunne avtale med Banken at Betalingsoppdrag skal autoriseres av to personer med slik fullmakt i Virksomheten, eller av en eller to personer med slik fullmakt i en annen statlig virksomhet. Betalingsoppdrag som ikke er autorisert i henhold til reglene omtalt nedenfor, skal ikke utføres av Banken.

19 Overordnet departement kan for små Virksomheter godkjenne at en annen statlig virksomhet eller en statlig tjenesteyter gis fullmakt til å autorisere på vegne av Virksomheten, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt Kravet om at alle betalingsoppdrag skal autoriseres, kan fravikes etter avtale mellom banken og Finansdepartementet. Det kan bli aktuelt dersom oppdrag forsegles med en elektronisk signatur etter gjeldende standard for offentlig sektor. Autorisasjon av Betalingsoppdrag skal skje on-line ved bruk av bedriftsterminal. Ved Autorisasjon skal fullmaktshaveren logge seg på bankens bedriftsterminalsystem, jf. pkt Bedriftsterminalsystemet skal gi nødvendig informasjon for å kunne kontrollere at det oppdraget som ble sendt, er det samme som ligger hos Banken. Ved Autorisasjonen skal fullmaktshaveren via bedriftsterminalen få informasjon om minimum - oppdragsidentifikasjon - sum for antall Transaksjoner og beløp i Betalingsoppdraget - sum for antall Transaksjoner og beløp for avviste Transaksjoner, og/eller sum for antall Transaksjoner og beløp for godkjente Transaksjoner. Bedriftsterminalsystemet skal ha funksjonalitet slik at fullmaktshaveren kan kontrollere enkelttransaksjonene i Betalingsoppdraget ved behov. Transaksjonene bør kunne vises i samme rekkefølge som de ble sendt i Betalingsoppdraget. Når Betalingsoppdraget er autorisert, jf. pkt , skal både oppdraget og hver enkelt Transaksjon i oppdraget (som ikke er avvist eller stoppet) omfattes av Autorisasjonen. Autorisasjonen skal gjelde på transaksjonsnivå, jf. at ett og samme Betalingsoppdrag kan inneholde Transaksjoner med ulike datoer. Virksomheten skal kunne stoppe enkelttransaksjoner i et oppdrag, uten at det endrer statusen autorisert for de øvrige Transaksjonene i oppdraget, jf. pkt Venteregister Banken skal tilby venteregisterfunksjonalitet for godkjente Transaksjoner. Virksomheten skal utnytte venteregisterfunksjonaliteten for å sikre rettidige utbetalinger. Venteregisteret skal omfatte alle Transaksjoner som er godkjent av Banken (jf. pkt. 4.3), autorisert av Virksomheten (jf. pkt. 4.5), ikke stoppet (jf. pkt. 4.7), og ikke forfalt til utbetaling. Innholdet i Venteregisteret skal kunne kontrolleres av Virksomheten.

20 Stopp av betalingstransaksjoner Virksomheten skal kunne hindre at Betalingsoppdrag eller Transaksjoner blir utført av Banken ved å sende stoppeoppdrag eller utføre on-line stopping via bedriftsterminal. Stoppingen bør kunne gjennomføres av Banken selv om Betalingsoppdraget ikke er autorisert. Betalingsoppdrag som ikke er autorisert og hvor alle betalingsdatoer er passert, skal kunne slettes av Banken etter ordre fra Virksomheten Stopping ved overføring av stoppeoppdrag Stoppeoppdrag skal kunne sendes fram til et nærmere avtalefestet tidspunkt før Bankens Behandlingsdag. Et stoppeoppdrag kan inneholde én eller flere stoppetransaksjoner (også hele oppdraget). Hensikten med en stoppetransaksjon er å oppheve en ikke forfalt betalingstransaksjon. Stoppeoppdraget skal forsegles og overføres elektronisk til Banken, i tråd med rutinene omtalt i pkt Et stoppeoppdrag skal inneholde en kode for stopping og kunne identifisere det Betalingsoppdraget/Transaksjonen som skal stoppes. Banken skal sende returdata til Virksomheten for hvert oversendt stoppeoppdrag etter at dette er kontrollert. Kravene til stoppereturen er de samme som til Mottaksreturen, jf. pkt Stoppingen iverksettes straks oversendt stoppeoppdrag er godkjent av Banken. Banken skal da sende returdata (avregnet stopperetur) som bekrefter at stopping av de aktuelle Transaksjonene faktisk har funnet sted (parallelt til avregningsreturen for ordinære Betalingsoppdrag). Returdataene skal vise hvilke Transaksjoner som er stoppet. Virksomheten skal ikke ha anledning til å gjøre endringer i data som ligger i Venteregisteret på annen måte enn ved stopping av Transaksjoner og deretter oversendelse i nytt Betalingsoppdrag. I enkelte sammenhenger vil flere enkeltbetalinger (debet) sendt i samme Betalingsoppdrag, med samme dato og til samme mottaker, bli trukket sammen slik at mottaker tilføres ett pengebeløp (kredit). Slik sammentrekking anses som en rent teknisk og formatbestemt funksjonalitet. Som andre fakturaer/ utbetalinger skal det være mulig å stoppe disse Transaksjonene enkeltvis selv om de inngår i en teknisk sammentrekking On-line stopping Virksomheten skal kunne be om stopping av Betalingsoppdag eller Transaksjoner ved bruk av bedriftsterminal fram til et nærmere avtalefestet tidspunkt før Bankens Behandlingsdag. Stoppingen iverksettes av Banken snarest mulig etter at Virksomheten har bedt om stopping via

21 21 bedriftsterminalen. Banken skal sende avregnet stopperetur når stoppingen er effektuert. 4.8 Avregningsretur til Virksomheten Banken skal for konto til konto overføringer og giro utbetalinger stille returdata om gjennomførte utbetalinger til Virksomhetens disposisjon på avtalt måte og i et format som gjør at Virksomheten kan benytte dataene til maskinell oppdatering av økonomisystemet og avstemming av kontoer. Av Avregningsreturen skal det være mulig å utlede hva som er Oppgjørsdag i Norges Bank. Banken skal stille elektronisk Avregningsretur for utbetalinger til virksomhetens rådighet på følgende tidspunkter: (a) (b) Umiddelbart etter at beløp er overført til mottakeres kontoer, eller giro utbetalinger er hevet, og Virksomhetens Arbeidskonto for slike utbetalinger er belastet. Daglig ved heving av sjekk eller tilsvarende. Avregningsreturen gis her enten sammen med øvrige utbetalinger under pkt. a eller i form av enkeltposteringer i kontoutskrift som skal inneholde opplysninger som identifiserer hver enkelt Transaksjon. Om kontoutskrift se pkt Behandling av overføringer til gyldig, men opphørt konto Dersom det ved konto til konto-overføringer søkes overført midler til en konto med gyldig men opphørt kontonummer, vil beløpet normalt bli postert på en interimskonto (feilkonto) hos mottakerbanken. Dette gjelder med mindre det er inngått avtale med mottaker om omnummerering. Utbetalinger til gyldig, men opphørt konto hos Banken skal ikke søkes overført oppgitt mottaker ved at f.eks. beløpet overføres mottakers eventuelle nye konto (uten etter avtale om omnummerering) eller ved bruk av giro utbetalinger. I slike tilfeller skal beløpet i stedet tilbakeføres Virksomhetens Arbeidskonto uavkortet og normalt innen tre dager. Virksomheten bør kunne avtale at slik tilbakeføring kan skje ved at Transaksjonen avvises før avregning, og at det i Avregningsreturen gis informasjon om at Transaksjonen er avvist av Banken. Det bør da kunne fremgå en egen kode for avvisning, jf. tilsvarende krav til kontroll ved mottak av Betalingsoppdrag i pkt Dersom Banken tilbakefører beløp til Virksomhetens Arbeidskonto, skal navnet på opprinnelig mottaker oppgis i meldingen om tilbakeføring. Det bør merkes om tilbakeføringen gjelder overføring til en opphørt konto. I tillegg bør Banken kunne oppgi det opprinnelige kreditkontonummer pengene ble forsøkt

22 sendt til, og eventuelle andre referanser som kan bidra til å spore Transaksjonen i Virksomhetens systemer. 22 Banken skal be om at tilsvarende behandlingsmåte for utbetalinger til gyldig, men opphørt konto også følges i de tilfellene hvor mottakers konto er hos annen betalingsformidler enn Banken. Det vises for øvrig til pkt i Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester til staten. Banken skal informere om status for dette i sin informasjon til Senter for statlig økonomistyring, jf. Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten, pkt. 6.3 og 6.15, a Nærmere om kontantutbetalinger Banken skal ha rutiner som sikrer mot dobbel utbetaling av en giro utbetaling. Virksomheten skal på forespørsel kunne få oversendt fra Banken oversikt over uhevede giro utbetalinger. Slik informasjon skal gis elektronisk, for eksempel som vedlegg i e-post, når Virksomheten ønsker det, alternativt ved oversendelse av papirlister. En giro utbetaling skal være gyldig i utstedelsesmåneden og påfølgende måned. Deretter anses den for foreldet (ugyldig), og skal ikke lenger kunne heves. Foreldede giro utbetalingsblanketter som blir honorert, vil ikke bli dekket av Virksomheten. Ny giro utbetalingsblankett må utstedes dersom utbetaling skal kunne foretas etter at gyldighetsfristen for opprinnelig giro utbetaling er utløpt. Virksomheten må i så fall sende Transaksjonen på nytt. Banken skal gi Virksomheten melding om giro utbetalinger som slettes fra Bankens oversikt over uhevede giroer pga. foreldelse. Slik melding skal gis umiddelbart etter sletting og skal gis på avtalt standardformat når Virksomheten ønsker det, alternativt ved oversendelse av lister, enten på papir eller som vedlegg til e- post. Duplikat av utsendt giro utbetalingsblankett som ikke er hevet, men fortsatt gyldig, skal av Banken bare kunne utstedes i tilfeller hvor mottaker kan dokumentere at den originale giroblanketten er tapt/ødelagt slik at det med sikkerhet ikke vil kunne bli forsøkt hevet. Dersom det skjer dobbel utbetaling av en giro utbetaling, skal eventuelt økonomisk tap dekkes av Banken. Virksomhetens Arbeidskonto skal bare kunne belastes én gang for hver utstedt giro utbetaling. Virksomheten skal kunne stoppe Transaksjoner med giroutbetaling ved en stoppetransaksjon eller ved on-line stopping innen et nærmere avtalefestet tidspunkt før Behandlingsdag, i tråd med rutinene omtalt i pkt. 4.7.

23 23 5. KONTOHOLD 5.1 Virksomhetens Arbeidskontoer hos Banken Det skal opprettes separate Arbeidskontoer hos Banken for hhv. innbetalinger og utbetalinger til/fra den enkelte Virksomhet. Det kan bli opprettet flere kontoer for henholdsvis inn- og utbetalinger. For hver Oppgjørskonto skal det opprettes minst én Arbeidskonto hos Banken. Det skal kunne foretas kreditrenteberegning på Arbeidskonto hos Banken på daglig basis på grunnlag av avtalt rentesats. For hver Arbeidskonto skal Banken føre et fullmaktsregister som til enhver tid viser hvilke personer Virksomheten har gitt fullmakt til å disponere kontoen gjennom Autorisasjon av Betalingsoppdrag (jf. pkt. 4.5) og signering av sjekk eller tilsvarende. Hver Arbeidskonto åpnes med et fullmaktskort hvor det fremgår krav om at alle utbetalinger skal være autorisert av en fullmaktshaver ved elektroniske Betalingsoppdrag, evt. to fullmaktshavere etter avtale mellom Virksomheten og banken, og to fullmaktshavere ved bruk av sjekk eller tilsvarende. Arbeidskonti bør ha mulighet for automatiske sperrer for å hindre registrering av innbetalinger til utbetalingskonto og utbetalinger til innbetalingskonto. Det er kun brutto-budsjetterte Virksomheter som har adskilte kontoer for h.h.v. innog utbetalinger. Ved kontoer i valuta er det valgfritt å benytte felles eller adskilte kontoer for inn- og utbetalinger, jf. punk Tilgang til kontoopplysninger Virksomheten skal på daglig basis ha tilgang til kontoopplysninger for hver Arbeidskonto. Slik tilgang skal gis via bedriftsterminal, og være tilgjengelig morgenen etter postering. Dataene skal overføres på et standardisert format som muliggjør automatisk avstemming av Arbeidskontoene. Dersom papirløsning ønskes av Virksomheten, skal dette tilbys av Banken og sendes pr. A-post til Virksomheten. Banken bør i så tilfelle tilby en løsning der kontoutskriften på papir kan sendes sjeldnere enn daglig dersom Virksomheten ønsker dette. Kontoutskriften på papir skal likevel sendes Virksomheten minimum en gang pr. måned. Papirløsningen kan gjøres til gjenstand for egne prisbetingelser. For hver Arbeidskonto skal kontoopplysningene inneholde alle Transaksjoner eller bevegelser foretatt vedkommende dag (fortrinnsvis som summer av Transaksjonene i returinformasjonen), Betalingsdag og Behandlingsdag (jf. omtale i pkt og 4.8). Det skal også fremgå referanser som gjør det mulig

24 24 å sammenholde posteringene mot tilhørende returinformasjon fra Banken. Videre bør kontoopplysningene inneholde inngående og utgående saldo, og kontonummer på Oppgjørskontoen ved oppgjørstransaksjoner til Norges Bank. Evt. kontoutskrift pr. papir skal være fortløpende nummerert. 5.3 Omnummerering Banken skal tilby funksjonalitet for omnummerering av innbetalinger til nytt kontonummer. Dette gjelder også når det nye kontonummeret er i en annen bank. Omnummerering skal ikke føre til at annen informasjon i Transaksjonen blir endret/går tapt, så som beløp, betalers kontonummer, evt. referansenummer, evt. KID, evt. melding m.m. 5.4 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Dokumentasjon av alle betalingstransaksjoner til eller fra en Virksomhets Arbeidskonto, skal oppbevares av Banken i 10 år (jf. Regnskapslovens bestemmelser). Tilsvarende krav til oppbevaring gjelder i forhold til logging av opplysninger vedr. Autorisasjon av Betalingsoppdrag (jf. pkt og 6.3). Virksomheten skal ved behov kunne rekvirere slik dokumentasjon for sine betalingstransaksjoner. For blankettbaserte Transaksjoner skal dokumentasjonen minimum dekke: - Originalblankett eller kopi av blankett fra godkjent lagringsmedium. - Opplysninger om avregning og bokføring som viser når og i hvilken post på kontoutskriften Transaksjonen er avregnet og bokført både mot belastnings- og godskriftskonto.

25 25 6. SIKKERHET I det følgende vil kravene til sikkerhet bli stilt til følgende områder: - sikring av datafiler ved overføring til/fra Banken - sikkerheten i Bankens bedriftsterminalsystem - logging 6.1 Krav til sikring av datafiler ved overføring til/fra Banken Generelt om sikring av datafiler Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1:1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens økonomisystem og i Bankens systemer. Dette skal for utbetalinger oppnås ved de rutinene som er omtalt ovenfor i pkt , for innbetalinger jf. pkt For å sikre integriteten og autentisiteten til noen av datafilene som utveksles mellom Banken og Virksomheten, skal de beskyttes ved hjelp av forsegling (elektronisk signatur). Dette gjelder uavhengig av på hvilken måte datafilen utveksles (linje, diskett, magnetbånd, kassett, CD eller tilsvarende). Kravet om forsegling gjelder for datafiler som inneholder Betalingsoppdrag og stoppeoppdrag til Banken. Kravet kan også gjelde for datafiler som inneholder informasjon fra Banken til Virksomheten om innbetalinger (konteringsdata) og for datafiler med avregningsoppdrag fra Banken til Norges Bank. Det kan i fremtiden bli aktuelt å stille krav om forsegling også av Avregningsreturen Forsegling av datafiler Forsegling av datafiler sikrer autentisitet og integritet i meldingen. Forseglingen skal skje ved å legge ved en digital signatur basert på innholdet som skal beskyttes mot ikke-autorisert endring. Den digitale signaturen genereres ved å beregne en kontrollsum (hash-verdi) basert på innholdet i filen, som så krypteres med en krypteringsnøkkel og legges ved på avsatt felt på slutten av datafilen. Et betalings-/stoppeoppdrag (batch) skal enten forsegles fortløpende etter hvert som rekordene i oppdraget genereres, eller ved at genereringen av oppdraget avsluttes ved at systemet automatisk og umiddelbart starter forseglingsprosessen. I all hovedsak vil én fil være lik et betalings- /stoppeoppdrag. I de tilfellene en fil inneholder flere oppdrag, skal hvert oppdrag forsegles fortløpende eller umiddelbart etter at det er generert.

26 26 Seglet skal omfatte alle rekorder i filen fra startrekord til og med rekorden før den rekorden som skal inneholde seglet (dersom seglet ligger i samme fil). Unntak for seglberegning kan gjøres for norsk tegnsett (æ, ø, å) og eventuelle spesialtegn. De tegnene som tas med i beregningen av seglet, skal representere faste verdier og være uavhengig av det tegnsettet som nyttes på den maskinen som genererer seglet. Seglet lages på grunnlag av innholdet i filen og en hemmelig/privat nøkkel (en tallkombinasjon bestående av et antall siffer). I all hovedsak vil én datafil være lik ett Betalingsoppdrag (batch). I de tilfellene en datafil inneholder flere Betalingsoppdrag, skal hvert oppdrag forsegles fortløpende eller umiddelbart etter at det er generert Krav til beskyttelsesmekanismer, krypteringsnøkler og forseglingsalgoritmer Beskyttelsesmekanismene bør være basert på åpne standarder. Det er krypteringsnøklene og algoritmene som skal gi den nødvendige beskyttelse, ikke hemmelighold av sikkerhetsmekanismen i seg selv. Den tilbudte løsning må sikre interoperabilitet og kommersiell tilgjengelighet av nødvendige sikkerhetskomponenter, enten de er realisert i maskinvare eller programvare. Nøkler brukt til kryptering kan være symmetriske eller asymmetriske eller kombinasjoner av disse. Normalt vil løsninger der asymmetriske nøkler og/eller digitale sertifikater inngår som en del av løsningen, ansees som det mest hensiktsmessige. Det stilles krav om at sikkerheten i hash og krypteringsalgoritmer som benyttes dokumenteres. Algoritmene må støtte nøkkellengder og hash-verdi lengder som er tilstrekkelige til å oppnå ønsket sikkerhetsnivå. Symmetrisk kryptering, eksempelvis SIGILL, el.l., brukt til forsegling av datafiler anses å være en de facto standard blant norske banker. Tilbud basert på bruk av metoden/algoritmen SIGILL el.l. ved sikring av filer vil derfor bli akseptert Nøkkeladministrasjon Nøkkeladministrasjon kan være basert på følgende alternativer: - en-til-en forhold der partene selv håndterer sine nøkler - en Public Key Infrastructure (PKI) basert på bruk av digitale sertifikater

27 27 For at en PKI løsning skal komme i betraktning må tilbyder dokumentere at foreslått PKI-løsning gir tilstrekkelig: teknisk sikkerhet klarhet i ansvar, roller, rutiner og prosedyrer. Dette skal ikke bare gjelde de tekniske løsninger, men også ansvaret for selve betalingstransaksjonen oppfyllelse av relevante standarder god nok interoperabilitet og kommersiell tilgjengelighet av maskin- og programvare Krav til nøkkelhåndtering ved bruk av SIGILL, el.l. Forsegling med bruk av SIGILL-metoden, el.l. innebærer en symmetrisk kryptering. Den hemmelige nøkkelen lages derfor i par hvor Virksomheten skal ha den ene nøkkelen og Banken den andre. Det skal til enhver tid minimum benyttes 2 hemmelige nøkkelpar; ett par som nyttes når det er Virksomheten som forsegler og Banken som kontrollerer, og ett par når Banken forsegler og Virksomheten kontrollerer. Virksomhet og Banken vil normalt ha ansvaret for minimum ett hemmelig nøkkelpar hver. Banken kan etter avtale med Virksomheten ha ansvar for begge nøkkelparene. Dette ansvaret omfatter produksjon og forsendelse av initiell nøkkel og reservenøkler og styring av skifte av reservenøkkel. Initiell nøkkel: Ved første gangs bruk må den hemmelige nøkkelen utveksles manuelt mellom partene og legges manuelt inn i systemene både hos Virksomheten og hos Banken. Den initielle nøkkelen samt en reservenøkkel skal utveksles mellom partene i lukket konvolutt, adressert til den som skal legge nøkkelen(e) inn i systemet. Dersom konvolutten som inneholder nøklene skal sendes fram pr. post, skal den sendes rekommandert. Når den hemmelige nøkkelen er lagt inn i systemet hos Banken, skal den ikke kunne hentes fram igjen/vises i klartekst i noe skjermbilde. Lagring av hemmelig nøkkel: Banken skal oppbevare sin hemmelige nøkkel i kryptert form. Eventuelt kan annen oppbevaringsmåte nyttes forutsatt at Banken i sitt tilbud kan godtgjøre tilsvarende sikkerhetsnivå som ved kryptering. Bytte av hemmelig nøkkel: En hemmelig nøkkel skal bare kunne nyttes til å forsegle én gang, og bytte av den hemmelige nøkkelen skal skje automatisk. Den parten som nytter en hemmelig nøkkel til å forsegle et oppdrag, skal automatisk lage et tilfeldig tall (slumptall) som skal sendes med som en del av oppdraget. Dette slumptallet

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING R A M M E A V T A L E mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING - 2-1. INNLEDNING 3 2. AVTALESTRUKTUR/AVROP 4 3. DEFINISJONER 5 4. OMFANG OG VARIGHET AV

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING (heretter kalt SSØ) og ------------ (heretter kalt Banken)

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER Til samtlige departementer og Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 99/5981-1 C ERH/AUl 03.02.2000 STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

II Kravspesifikasjon for betalings- og kontoholdstjenester for staten

II Kravspesifikasjon for betalings- og kontoholdstjenester for staten II Kravspesifikasjon for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold Innhold... 2 Definisjoner... 6 1. INNLEDNING... 10 1.1 1.2 Hovedmål for

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2006 04/1147 C TS/SBP 21.02.2006 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris Vedlegg 1 Pristabell Banken skal i tabellene nedenfor fylle ut pris for hvert produkt og tjeneste som banken tilbyr i samsvar med foreliggende kravspesifikasjon. I den grad banken ikke finner tabellene

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

III AVTALEN. AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) ... (heretter kalt Banken)

III AVTALEN. AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) ... (heretter kalt Banken) III AVTALEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og... (heretter kalt Banken) Avtalen Side 1 av 14 Innhold 1 Avtalestruktur... 4 1.1 Kontrakten... 4

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Saksbehandler Deres dato Vår dato Cecilie Bugge-Asperheim 04.10.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 958 65 625 17/287-2 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Søknad om

Detaljer

Kvikkguide Nettbank bedrift

Kvikkguide Nettbank bedrift Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Konto- og saldooversikt. Forfallsregister med oversikt over alle betalinger. Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem.

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Utgått. Nr. Vår ref Dato R /1147 C BAa/sin Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Utgått. Nr. Vår ref Dato R /1147 C BAa/sin Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 04/1147 C BAa/sin 30.04.2004 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold 1. OPPDRAGET... 4 2. 3. 4. 5. 6. 1.1 Oppdragsgiver og tilbyder... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank Ny funksjonalitet i nettbank bedrift Swedbank Ny og forbedret funksjonalitet i nettbanken for bedrifter Hva er nytt? Forbedret betalingsfunksjonalitet Forbedret informasjon Forbedret filfunksjonalitet

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen.

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen. Rutine 1.0 Innledning ord og utrykk Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen fra: av: Godkjent av: Arkivrefe ranse Avdelingsdirektør regnskap

Detaljer

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN

VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN Dato august 2014 Referanse 12/1500 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har 11. juni 2014 inngått avtaler om bruk av kontantkort for utbetalinger

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4005-11.07.2016 Søknad om unntak fra regelverket for økonomistyring i staten - Statens vegvesens kjøp

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering) Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/828-13 29.06.2016 Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Detaljer

Nettbank bedrift/selvbetjening

Nettbank bedrift/selvbetjening 1 Nettbank bedrift/selvbetjening Innhold Grunnleggende om nettbank bedrift Viktig funksjonalitet i nettbank bedrift Betaling Bilag Likviditetsstyring Aksjetjenesten Låneoversikt i nettbank bedrift Fakturatjenesten

Detaljer

Utbetaling til utenlandsk bank

Utbetaling til utenlandsk bank 03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret

Detaljer

Business Online - Tredjepartsfullmakt

Business Online - Tredjepartsfullmakt Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Informasjon om betalingen

Informasjon om betalingen Hjelp til utenlandsbetaling Informasjon om betalingen Fra: Velg korrekt konto. Til konto (IBAN): IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk ved overførsel til land i EU/EØS. IBAN finner du

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

AvtaleGiro Brukerhåndbok

AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/ Søknad om fornyet og utvidet unntak fra regelverket om økonomistyring i staten

Deres ref Vår ref Dato 14/ Søknad om fornyet og utvidet unntak fra regelverket om økonomistyring i staten Fra: Jakobsen, Christine Ravn [mailto:christine-ravn.jakobsen@fin.dep.no] Sendt: 10. september 2014 09:30 Til: Postmottak Emne: Søknad om fornyet og utvidet unntak fra regelverket om økonomistyring i staten

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v.3.0 p. 1-32 Innhold 1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.1 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.2 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK... 3 1.3 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 5

Detaljer

Gjelder fra 26.06.2015

Gjelder fra 26.06.2015 Gjelder fra 26.06.2015 Beløp Nominell Effektiv rente Plasseringskonto privat** Fra kr. 500.000,- 2,178 % 2,20 % Paretokonto privat* Fra kr. 500.000,- 1,982 % 2,00 % Under kr. 500.000,- 0,995 % 1,00 % Plasseringskonto

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-006571 ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av

Detaljer

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Forbedringer i Nettbank Bedrift november 2012 28. november lanserer vi en rekke forbedringer i Nettbank Bedrift Ny innloggingsside Alle tjenester på én side Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Den

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK OCR giro

BRUKERHÅNDBOK OCR giro BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 2 1.1 OCR GIRO... 2 1.2 FORDELER... 2 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK... 3 1.4 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 4 1.5 AVTALE OM BRUK AV OCR

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro Fastsatt av Olje- og energidepartementet 01.10.02 HOVEDINSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN AV SDØE I PETORO... 3 1. INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no.

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no. Virksomhetenes avrop på rammeavtaler av 11. juni 2014 om betalings- og kontoholdstjenester for staten gjennomføring av minikonkurranse og direkte avrop Veileder FORORD Statlige virksomheter hadde nær 65

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Selvbetjening/kanalsamspill BM

Selvbetjening/kanalsamspill BM Selvbetjening/kanalsamspill BM Innhold Grunnleggende om nettbank bedrift Viktig funksjonalitet i nettbank bedrift Fakturatjenesten & inkasso (Conecto) Utenlandsbetaling Mobilbank bedrift Pensjons- og forsikringstjenesten

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

1. Overordnet produktbeskrivelse

1. Overordnet produktbeskrivelse 1. PRODUKTBESKRIVELSE 1. Overordnet produktbeskrivelse Nettbank Bedrift er en nettbankløsning for næringslivskunder og offentlig sektor. Løsningen er tilpasset bedrifters behov innen betalingsformidling.

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer