[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014"

Transkript

1 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26

2 Innhold SI Magasinet 2/14 3 Leder: Sannhetens øyeblikk 4 Kvalitetssikrer framtiden: Fortsetter mot målet 5 Klinikken nærmere ledelsen: Fører til bedre beslutninger 6 Operasjonsroboten på plass: Mekanisk operatør på Hamar 8 På sykehus i Guatemala: Utrolig flaks i uflaksen 12 Statsråden på besøk: Fikk se litt av mye 14 Bekymringsmelding til barnevernet: Viktig melding for barnas beste 15 Kurses via video fra Granheim: Effektiv samhandling 16 Mer effektiv bruk av laboratorietjenesten: Tettere samarbeid med sengepostene 18 Kreftkurset 2014: Fokus på lungekreft 20 I nyhetene siden sist 22 Overrasket med pris: Årets sykepleierleder i Oppland 23 Faggruppeledere takker av: Har vært lærerikt og spennende 24 Håper på bedre oppmøte: I gang med SMS-varsling 25 Takker av: Stabil arbeidstaker i over 40 år 26 Hamaravdeling i ny drakt: Åpnet nytt pasienthotell 28 SI Aktiv i vekst: På lag med alle 30 Stabsområde Helse: Ny organisering 32 Heldagssamling: Stort fokus på EDS 34 Første bok om religionspsykologi: Hva betyr livssyn for syke? 36 Ny doktorgrad: Intervalltrening for hjertetransplanterte 37 Avdelingssjefssamling: Den fjerde oppgaven 38 Fjernvarme: Besøkte Trehørningen energisentral 39 Samfunnsanalysen: Ingen overraskelser 40 Brukerutvalget: Feil legemiddelbruk - hvorfor skjer det? Ansvarlig utgiver: n Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon Redaksjonen: n Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Telefon n Redaktør/ kommunikasjonsrådgiver: Line Fuglehaug Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Trond Tendø Jacobsen Telefon / n Kommunikasjonsrådgiver: Herman Stadshaug Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Ellen Qvale Økelsrud Telefon n Webredaktør: Geir Kristian Lund Telefon n Redaksjonen avsluttet n Vi tar forbehold om feil og endringer. n Foto forside: Line Fuglehaug Målgruppe: n Ansatte og primærleger er hovedmålgruppe for SI Magasinet, som i papirversjon også gjøres tilgjengelig for pasienter, pårørende, besøkende og andre. Grafisk produksjon: n Layout: Hege Holt Borgen, SI n Trykk: Møklegaard Printshop AS n Opplag: ISSN: n ISSN (trykket utgave) n ISSN (elektronisk utgave)

3 Leder: Sannhetens øyeblikk Det er møtet mellom mennesker som er viktigst for pasientene når de vurderer kvaliteten på helsevesenet vårt. Informasjonen de får i møtet med alle ansatte i Sykehuset Innlandet. Dialogen de har med alle de snakker med når de er innom oss eller er her over lengre tid. Har du tenkt gjennom hva som er det aller viktigste i det møtet? Jeg er helt sikker på at de aller, aller fleste øyeblikkene er gode. Jeg er sikker på at vi er opptatt av å fortelle det viktigste. Men er vi alltid like flinke til å sjekke at den vi snakker med forstår det vi sier? Sjekke at informasjonen er mottatt? I all kommunikasjon er det to hovedregler: 1. Tenk over hvem du skal kommunisere med og tilpass budskapet ditt til den det gjelder. 2. Sjekk at budskapet blir mottatt. Informasjon har rett og slett ikke blitt gitt dersom den ikke er mottatt. Dette gjelder ikke kun i møter ansikt til ansikt. Jeg har flere ganger snakket om såkalt ryggen fri-informasjon. Med det utrykket mener jeg informasjon som blir gitt fordi det er et krav eller et pålegg. Vi formidler et budskap uten å være så opptatt av om eller hvordan det blir mottatt. Vi kan klappe oss i hendene og si: Informasjonen er gitt. Vi har gjort vårt. Det er ikke god kommunikasjon. Sannheten kommer ikke frem. Det første møtet med pasienter som kommer til oss til planlagt utredning eller behandling får i dag et innkallingsbrev. Det er en tykk konvolutt, stappfull av informasjon. Jeg tør å påstå at store deler av den informasjonen ikke blir mottatt. Derfor setter vi nå i gang et arbeid for å se på hvilken informasjon vi kan forenkle, kutte ut, skrive om eller gi på annen måte og til andre tidspunkter. Innkallingsbrevene vil sikkert ikke bli perfekte, men målet er at de skal bli bedre og inneholde færre budskap. Disse brevene er kun det aller første øyeblikket, når pasienten kommer til oss er det langt flere. Vi kan likevel tenke på samme måte i alle møtene med pasienter og pårørende. Tilpass budskapet og sjekk at det blir mottatt. Da vil sannhetens øyeblikk bli en bedre opplevelse. Astrid Bugge Mjærum Snart kan du følge oss på Når det ringer fra media: Pressetelefonen: Alle henvendelser fra media kan henvises til sykehusets pressetelefon, som da vil håndtere forespørselen i samråd og etter avtale med akuttmottaket/vakthavende lege. Tjenesten er bemannet hele døgnet. Side 3 si magasinet 2/2014

4 Kvalitetssikrer framtiden: Fortsetter mot målet Til sommeren er det to år siden styret i Sykehuset Innlandet vedtok å utrede et nytt hovedsykehus i Innlandet, med beliggenhet nær Mjøsbrua. At det nå skal vurderes flere alternativer til et slikt hovedsykehus kan oppfattes som et tilbakesteg, men administrerende direktør Morten Lang-Ree ser på det som et viktig skritt nærmere målet. Tålmodig: Administrerende direktør Morten Lang-Ree sier det vil ta tid før vi vet endelig hvordan sykehusstrukturen i Innlandet skal se ut etter 2025 og mener det er viktig å gjøre grundige utredninger for at beslutningsgrunnlaget blir best mulig. Av: Line Fuglehaug Først på styremøtet i mai blir det vedtatt hvordan prosessen skal legges opp videre, men styret har allerede støttet administrerende direktørs intensjon om å utrede tre alternativer til modellen med ett hovedsykehus. Alternativene Når flere alternativer nå skal gjennomgås, betyr det at man ser på de ulike mulighetene opp mot planene om ett nytt felles sykehus for Innlandet. Alle alternativ skal utredes nøye og på samme nivå. Det ene alternativet er to akuttsykehus i Mjøsregionen, ett i Hedmark og ett i Oppland. Et annet er tre sykehus, altså Gjøvik, Lillehammer og Hamar/Elverum. Her kan det også være aktuelt å se på muligheten for et nytt sykehus for Hamar og Elverum på Sanderud. Det siste såkalte nullalternativet innebærer at dagens modell blir stående, med akuttsykehus både på Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Vi er nå på vei over i en ny fase. Da har vi anledning til å ta med de reelle alternativene som er diskutert i Innlandet. En slik gjennomgang vil gi oss et bedre bilde av hva som kan bli den beste løsningen, sier administrerende direktør Morten Lang-Ree. Innhold I utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet ligger det også en utredning om organiseringen av lokalmedisinske sentre og innholdet i disse, samt prehospitale tjenester, habilitering og rehabilitering og psykisk helsevern. Alle disse områdene skal vurderes i de ulike alternativene for sykehusmodell. Det betyr at vi vil få oversikt over det totale spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet knyttet til fire ulike hovedvalg: ett, to, tre eller fire akuttsykehus, sier han. Arbeidet skal både handle om hva slags tilbud som skal være i Mjøsområdet og hva som skal være utenfor. Hvordan vil de lokalmedisinske sentrene se ut i framtiden? Det er ett av flere spørsmål som vil bli prioritert i det videre utredningsarbeidet, ifølge Lang-Ree. Nye regler Etter at Sykehuset Innlandet innledet sin prosess om framtidig sykehusstruktur har Helsedirektoratet utarbeidet en ny planveileder, altså en beskrivelse av hvordan sykehusplanlegging skal foregå. I den nye veilederen kreves det utredning av tre til fire alternativer. I et møte med Helse Sør- Øst tidligere i vinter ble vi enige om at det er den nye veilederen som skal følges når prosjektet etter hvert skal over i en såkalt idéfase, forteller Morten Lang-Ree. Det kommer fortsatt til å ta tid før vi vet hvordan sykehusstrukturen i Innlandet skal se ut etter Men det vi vet er at vi skal sørge for at beslutningsgrunnlaget til Stortinget blir best mulig. Vi ønsker å beholde og utvikle sykehustilbudet i Innlandet slik at pasientene våre kan få den beste behandlingen. Vi har stø kurs mot framtiden, og vi vet at krav til kvalitet og måter å jobbe på endrer seg innenfor sykehusene fortløpende. Side 4 si magasinet 2/2014

5 Klinikken nærmere ledelsen: Fører til bedre beslutninger Det er i år satt i gang en møteserie mellom ledelsen i Sykehuset Innlandet og avdelingssjefer i de somatiske sykehusene. Målet er å komme enda nærmere inn på det daglige arbeidet i sykehusene. Ordningen prøves nå utover våren før det vil bli vurdert om dette er en nyttig møtearena for avdelingssjefene og foretaksledelsen som bør innføres fast. Nyttig Dette halvåret har administrerende direktør Morten Lang-Ree, fagdirektør Toril Kolås og divisjonsdirektørene ved de somatiske sykehusene møter med avdelingssjefer og avdelingsoverleger ved akuttmedisin, indremedisin, kirurgi, ortopedi, obstetrikk, gynekologi og pediatri. Jeg ønsker å komme nærmere de medisinskfaglige miljøene, og har så langt opplevd møtene som svært nyttige. Disse møtepunktene fører til at vi i toppledelsen får et enda bedre grunnlag for å fatte gode beslutninger, sier Morten Lang-Ree. Utvikling til det beste for pasientene Sykehuset Innlandet må hele tiden endre seg for å levere det best mulige helsetilbudet til pasientene. I disse møtene får ledelsen synspunkter og innspill fra ledere med faglig ansvar knyttet til tema som kvalitet, kompetanse, pasientforløp og organisering av faglig virksomhet. Møtene handler blant annet om hvordan akuttmottak bør organiseres, overgangsutfordringer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved innleggelse og utskrivning, utviklingstrender innenfor de ulike fagområdene, generelle utfordringer og muligheter knyttet til faglig organisering og drift. Fremmer innsikt og forståelse Marit Motrøen, avdelingssjef indremedisin og Astrid Skotte, avdelingssjef kirurgi og ortopedi ved divisjon Tynset, syns begge at disse møtene fremmer innsikt og forståelse. De opplever høyt engasjement i gruppen, og møteformen gjør det også mulig å blåse ut litt. De ønsker seg tydelighet i de videre møtene. Det er viktig at ledelsen er tydelige på hva de vil ha ut av møtene, da de ulike representantene kan ha ulik agenda med sine innspill. For å fremme samarbeid mellom toppledelse og fagledelse må ledelsen signalisere, og på noen punkter operasjonalisere, noen av de faglige innspillene som kommer. Fagfolkene må oppfatte at innspill blir tatt på alvor, sier de. De ønsker seg også besøk til Tynset. Vi på Tynset er små, men har også behov for å bli sett. Derfor betyr det noe for oss at toppledelsen også kommer hit en gang iblant og møter våre fagfolk, sier de to avdelingssjefene. Av: Astrid Bugge Mjærum Klinikknær ledelse: Ledelsen i Sykehuset Innlandet har dette halvåret en rekke møter med avdelingssjefer i de somatiske sykehusene for å komme nærmere de medisinskfaglige miljøene. Side 5 si magasinet 2/2014

6 Operasjonsroboten på plass: Mekanisk operatør på Hamar Så godt som nøyaktig ett år etter at den helt nye operasjonsstua ved sykehuset på Hamar ble åpnet i februar i fjor, er en ny og topp moderne operasjonsrobot på plass ved sykehuset. Anskaffelsen av da Vinci-roboten har vært et tema i Sykehuset Innlandet over lang tid, og det har vært flere diskusjoner om kostnaden på 19 millioner kunne forsvares. Det har divisjon Elverum/Hamar klart, og kjøpet er finansiert over divisjonens eget budsjett. Av: Line Fuglehaug Innvielse: Det var stort oppmøte under den offisielle åpningen av da Vinci-operasjonsrobot ved Sykehuset på Hamar. 13. mars var det offisiell åpning av den nye operasjonsroboten, og en rekke inviterte gjester fikk demonstrert hvordan robotteknologien fungerer i praksis. 18. mars ble de første pasientene i Innlandet operert ved hjelp av da Vinci-roboten. Prikken over i-en Da den nye operasjonsstua på Hamar sto ferdig i fjor var den ifølge leverandøren den mest moderne og teknisk utstyrte i landet, med HD-skjermer, RBG-lys og det siste innen AV- og medisinsk utstyr. Under åpningen for et år siden mente kirurgene at de hadde fått et fint glis, men manglet en fortann. De tenkte da på operasjonsroboten de så gjerne skulle hatt på plass på operasjonsstua, som er spesialinnredet for laparoskopiske inngrep, såkalt kikkhullskirurgi. Gleden er derfor stor når den nå endelig har kommet i hus. Mange pasienter vi kunne ha behandlet med robot har til nå søkt seg til andre sykehus. Roboten vil gi større grad av selvdekning og styrke det lokale tilbudet, sier seksjonsoverlege Ola Christiansen. Engasjement Under åpningen av den nye operasjonsroboten på Hamar fikk Ola Christiansen en stor del av æren for at sykehuset nå blir det 11. i landet som kan tilby robotkirurgi. Både divisjonsdirektør Øyvind Graadal og administrerende direktør Morten Lang-Ree takket Christiansen for hans store engasjement og ikke minst konstruktive arbeid for å finne rom for en så stor investering i en utfordrende økonomisk hverdag. Det har vært diskutert ulike måter å få til en slik anskaffelse på og Ola Christiansen har bidratt med både kunnskap, dokumentasjon og ulike alternative løsninger som til slutt førte til at anskaffelsen kunne realiseres, sa Lang-Ree i sin åpningstale. Det er i første omgang to kirurger ved sykehuset som skal utføre operasjoner ved hjelp av roboten. Det er Ola Christiansen og Anders Selnes. Hindrer pasientflukt Det er ventet at omlag 150 pasienter i Innlandet vil bli operert ved hjelp av roboten årlig. Sykehuset Innlandet har den største urologiske avdelingen utenfor universitetssykehus i Norge, og roboten vil bidra til å hindre pasientflukt. Sykehuset Innlandet har et mål om å behandle over 80 prosent av sine pasienter med prostatakreft, mens selvdekningsgraden i dag er på rundt 75 prosent. Vi håper den andelen vil stige når roboten nå er på plass, sier Ola Christiansen. For pasientene innebærer robotteknologien i første rekke kortere liggetid, mindre smerter og mindre blodtap, sammenlignet med åpne kirurgiske inngrep. Side 6 si magasinet 2/2014

7 Det er foreløpig ikke dokumentasjon på at robotkirurgien gir bedre resultater når det gjelder dødelighet, sykelighet eller tilbakefall, men det er ikke tvil om at den gir pasienten en rekke andre fordeler i forbindelse med selve inngrepet, sier Christiansen. Fjernstyrt Ola Christiansen og Anders Selnes har gjennomgått omfattende kursing i bruk av roboten både i Sverige og i Strasbourg. Under åpningen på Hamar demonstrerte de hvordan inngrepene ved bruk av robot foregår. Når vi opererer styrer vi roboten via en konsoll. Gjennom denne får vi gode tredimensjonale bilder fra operasjonsfeltet der robotarmene er plassert, forteller Christiansen. Roboten utfører de bevegelsene og inngrepene som operatørene styrer fra konsollen. I første omgang vil operasjonsroboten på Hamar benyttes til operasjoner av prostatakreft, men etterhvert vil også nyreoperasjoner og gynekologiske inngrep kunne gjennomføres ved hjelp av roboten. Kostnader Det er som nevnt divisjon Elverum/Hamar selv som har finansiert kjøpet av roboten. Prislappen på 19 millioner mener de er en god investering. Roboten innebærer en kvalitetsforbedring i tilbudet til våre kreftpasienter. Kostnaden er vi sikre på å tjene inn ved at vi vil kunne operere flere pasienter, og at pasientene som blir operert får kortere liggetid i sykehus, sier divisjonsdirektør Øyvind Graadal. Sykehuset på Hamar er også i dialog med sykehus i Sverige om utleie av roboten til private helseaktører som kan gjennomføre operasjoner i Norge på helgedager. Arbeidsstilling: Seksjonsoverlege Ola Christiansen styrer roboten via denne enheten. Presisjon: Med roboten kan Ola Christiansen utføre kirurgiske inngrep med høy presisjon. Smakte godt: Innvielsen av den nye operasjonsroboten ble feiret med kake. Side 7 si magasinet 2/2014

8 Besøk: To mayavenner, Lorenzo og Tono, reiste 30 mil for å besøke meg. På sykehus i Guatemala: Utrolig flaks i uflaksen Dette var tenkt som en litt halvmorsom fortelling om mayaindianernes manglende tillit til skolemedisinen, og hva de foretrekker å prøve når de blir syke. Jeg skulle skildret bønn- og offerseremoniene, og den sterke troen på det de selv betegner som det åndelige. Gjennom flere opphold i fjellandsbyen San Andres Semetabaj har jeg fått godt innblikk i deres tro og levevaner. Jeg tenkte det kunne være interessant å stille dette opp mot det strømlinjeformede helsetilbudet vi har. Av: Trond Tendø Jacobsen Ja, vet vi hvor heldige vi er? Så kan en jo spørre seg hvilke alternativer mayaene i realiteten har, i et land blottet for gode offentlige helsetilbud. Blir du syk må du betale regningen selv. Hva skal de betale den med i et samfunn der de aller fleste lever godt under FN s fattigdomsgrense? Det er kanskje ikke så rart at de satser på bønn og offerseremonier? Overlege Ståle Fredriksen på Sanderud tok for noen år siden doktorgrad på flaks og uflaks; Bad luck and the tragedy of modern medicine. Hovedbudskapet var at vi har mindre kontroll over helsa vår enn vi vanligvis tror. Sykdom skyldes ofte faktorer som er utenfor vår kontroll; det skyldes uflaks! Kjede av flaks Nettopp begrepet flaks og uflaks ble jeg til de grader konfrontert med under mitt siste opphold Side 8 si magasinet 2/2014

9 i landsbyen min. Det startet med røde underhudsprikker på armer og bein, og viste seg snart å være et eksplosivt immunforsvarsangrep på blodplatene mine. Det var uflaks å få ITP (Primær immun trombocytopeni), men en sammenhengende kjede av flaks gjorde at det gikk så bra som det gjorde. Lav blodplateverdi fører til at blodet levrer seg dårlig. Jeg som har skrevet hundrevis av artikler i SI Magasinet fikk plutselig en unik mulighet til å skildre en alvorlig og sjelden sykdomssituasjon fra innsiden, så og si. Når jeg velger å gjøre det er det fordi jeg tror at jeg har høstet nyttige erfaringer. Jeg hadde, når det kom til stykket, utrolig flaks. Slik situasjonen utviklet seg var det ikke selvsagt at jeg skulle bli i stand til å skrive denne artikkelen. Det aller viktigste: Reis aldri noe sted uten en skikkelig reiseforsikring. I mitt tilfelle tok Tryg og deres samarbeidspartner SOS International hånd om alle praktiske spørsmål på en eksemplarisk måte. Jeg skulle konsentrere meg om å bli frisk, så skulle de ta seg av alt det praktiske. Svære kontraster Jeg har ofte tenkt at livet i San Andres Semetabaj ikke skiller seg så mye fra hvordan vi levde og tenkte i middelalderen. Det er en sterk gudstro blandet med det vi lett vil betegne som overtro. Når det skjer ting som ikke uten videre kan forklares er det hekseri. Det er mye hekseri San Andres Semetabaj. Når det oppstår problemer, sykdom og lignende, søker en først hjelp gjennom bønneseremonier eller mer påkostede mayaseremonier. Hele storfamilien møtes til bønn, gjerne om ettermiddagen. Hvis det ikke hjelper står de opp midt på natten og ber, det er et større offer og har derfor større effekt. Flere mayafamilier holdt bønneseremonier for meg - og vet nå at det hjalp, for jeg ble jo bra. Jeg har blitt uendelig glad i disse menneskene, som klorer seg fast i fjellene, og overlever. Det er umulig ikke å tenke på mayaenes stolte historie, og sammenligne med det parialivet de lever i dag. Her er det ingen ting som minner om den storheten ruinområdene på Yucatan-halvøya i Mexico eller i Tikal-omtådet i Guatemala vitner om. Hissige røde prikker Det var her jeg våknet 1. februar til røde hissige underhudsutslett. Jeg følte meg ikke syk, men valgte allikevel, etter litt om og men, å oppsøke et legesenter for sikkerhets skyld. Legen ante hva som kunne være på gang, og tok bilder med sin iphone som han sendte til en hematolog ved det beste private sykehuset i Guatemala city. Etter at det var tatt blodprøver dro vi på sightseeing, til en gammel middelalderkirke og den uvanlig fargerike gravplassen i Solola. Deretter til lunsj hos Patricia. Det var etterpå, da vi tok kontakt med lege- Edens hage: Sykehushagen var et kapittel for seg. Avreise: Klart for hjemreise, da var det tid for å takke Oscar Avendano. Side 9 si magasinet 2/2014

10 Visjon og mål: Centro Medicos visjon og mål var tydelig og sentralt plassert. sentret for å sjekke prøvene, at ting begynte å skje. Vi måtte reise de 16 milene til hovedstaden så raskt som mulig, og så trygt som mulig. Vi måtte ikke kjøre den kortere trafikk-, ras- og ransfarlige vegen, men den fem mil lengre motorvegen. Det var viktig at jeg ikke begynte å blø. Normalt bør vi ha mellom og blodplater per liter blod. Jeg hadde bare 5.000, og det var overhengende fare for at jeg skulle få livstruende blødninger. Da jeg ankom sykehuset var antallet bare Du har ikke så mye å gå på når du har en blodplateverdi på 2000, og du blør i munnen, nesen, huden på beina og andre steder på kroppen. Stor overraskelse Jeg hadde hørt så mye om helsevesenet i Guatemala at møtet med Centro Medico ble en stor positiv overraskelse. Det kan matche det meste av det vi har her i landet, rimelig velutstyrt, og et svært tiltalende interiør og eksteriør. Men dette var privat, for de få, som turister som meg og for de få guatemaltekerne med velfylte lommebøker. Guatemala city ble nylig kåret til den sjette farligste byen i verden. Det er en by preget at piggtråd og brutal vold. På gaten utenfor sykehuset sto det væpnede vakter, og det var vakter i alle etasjer. De fleste må ta til takke med de offentlige sykehusene. De har sterkt begrensende ressurser, utdatert utstyr, og nær null i tillit. Trist å tenke på hva det store flertallet av befolkningen er henvist til. Hva er vitsen med å oppsøke lege, sier en gammel kreftsyk kvinne jeg kjenner, jeg har jo uansett ikke råd til behandlingen. En diabetespasient har fått medisiner, men stoler ikke på den, og blir sykere og sykere. Det er mange lignende historier. Flaks og uflaks. Tro og overtro. Rettferdighet og urettferdighet. Jeg vil gjøre en liten avstikker til vår beste venn i San Andres Semetabaj, Olga, som bestyrer et barnehjem vi er engasjert i. I fjor fikk hun diagnostisert kreft i magen. Det finnes ingen offentlige støtteordninger. For å få behandling har hun måtte selge huset sitt, og har satt seg i stor gjeld. Strålebehandlingen har så langt gitt positive resultater, men hun har ikke penger til å la seg operere. Det gjør vondt det! Og jeg seilte inn på Centro Medico ved å vifte med et forsikringskort. Eksemplarisk informasjon Der ble jeg møtt med en profesjonalitet og medmenneskelighet som noen og enhver kunne ta lærdom av. Suverene hematolog og onkolog Oscar Avendano ble for meg prototypen på hva en behandlende lege kan være. Jo da, det kom andre leger innimellom, men ingen behandling ble igangsatt uten et ja fra Oscar Avendano. Jeg bor like i nærheten. Skjer det noe uventet kommer jeg på kort varsel. Og det gjorde han. Det viste seg etter hvert at han var litt av en TV-kjendis i Guatemala, og deltar i forskningsprosjekter både i Portugal og Sveits. Jeg hadde hatt kjempeflaks som fikk Oscar Avendano som min fastlege. For meg, der jeg lå og ble pumpet full med sterioder og annen posemedisin, var språket en hovedutfordring. Ved siden av Avendano var det bare et par-tre leger som kunne brukbart engelsk, alle pleiere og andre ansatte snakket kun spansk. Da var det godt å ha en bisittende kjæreste med gode spanskkunnskaper. Norge? Jeg vet ikke om det går an å betegne et sykehus som gjestfritt. Men slik føltes det. Jeg var i sentrum, pleierne visste ikke hva godt de kunne gjøre for denne underlige pasienten som ikke kunne et ord spansk, og var fra et land de ikke hadde hørt I gode hender: Det var nesten rørende hvilken omsorg jeg ble møtt med. -Vi er her for deg, var omkvedet. Side 10 si magasinet 2/2014

11 om. Vi oppdaget fort at de færreste ante hva eller hvor Europa var. Det var på den andre siden av Atlanterhavet, det holdt med det. Oscar Avendano var unntaket, han hadde deltatt på en større medisinsk kongress i Stockholm i fjor. Her på bjerget viser alle pasientundersøkelser at manglende informasjon er en av de største utfordringene i spesialisthelsetjenesten. Da kunne mange hatt mye å lære av unikumet Avendano. Han orienterte om alt, hvilke prøver og undersøkelser som skulle gjøres, og hvorfor, og fortalte fortløpende om resultatene. Det gjaldt å få stabilisert situasjonen og få blodplatetallet så høyt og stabile at det var forsvarlig med retur til Norge og videre behandling der. Edens hage Etter anslagsvis 70 poser med intravenøse medisiner og diverse piller ble jeg gradvis bedre og fikk lov til å oppsøke sykehushagen. Har dere hage? Ja! Det viste seg å være den rene edens hage, frodig, blomsterrik og innbydende. Det var helsebot i hvert minutt her. Tid for hjemreise nærmet seg. SOS International sendte ned en lege som skulle sikre at reisen hjem skulle gå greiest mulig. Den danskspråklige finske anestesilegen Markhu Vuorela fortalte at han for mange år siden hadde hatt et vikariat ved sykehuset i Elverum. Nå gikk turen til Hamar der han trygt avleverte undertegnede i akuttmottaket. Jeg ble omgående påført munnbind og plassert på isolat i tredje etasje i sykehusets aller eldste fløy. Det var standard og omgivelser som de jeg hadde ventet å finne i Guatemala. Nå gjenstår oppfølgingen. Blir jeg tatt like godt vare på på Hamar som jeg ble i Guatemala? Mayaseremoni: Når mayaseremonier utføres på den gamle seremoniplassen Iximche er de ekstra virkningsfulle. En mayaprest har akkurat tent bålet. Standardgap: Det var himmelvid forskjell på standarden på isolatrommet på Medisin 1 på Hamar og sykerommet i Guatemala City, forskjell i disfavør Hamar. Side 11 si magasinet 2/2014

12 Innblikk: Lege i spesialisering ved avdeling for patologi, Arjan van der Stoep, viser statsråden hvordan de utfører ulike prøver og analyser fra et kvinnebryst. Statsråden på besøk: Fikk se litt av mye Pasienttilbud og kvalitetsarbeid sto i fokus da helseminister Bent Høie besøkte Sykehuset Innlandet på Gjøvik og Lillehammer nylig. Langsiktige strategiske planprosesser får ofte mye fokus under politiske besøk, men denne gangen var det hverdagen som ble viet oppmerksomhet. Av: Line Fuglehaug Under det flere timer lange besøket i de to divisjonene fikk statsråden omvisning tett på både ansatte og pasienter. Kompetanse i front Statsrådsbesøket ble innledet i akuttmottaket på Gjøvik der avdelingsoverlege Even Reinertsen informerte om satsingen «kompetanse i front», ordningen sykehuset på Gjøvik har innført med overlege i akuttmottak. Også de såkalte MATteamene, mobile akutteam som rykker ut ved medisinske nødtilfeller inne i sykehuset, ble presentert. Denne ordningen har redusert både antall tilfeller av hjertestans og antall dødsfall i sykehuset. På Gjøvik fikk Høie også en orientering om status for omstillingen innen psykisk helsevern, før han besøkte ambulant akuttenhet som informerte om sitt tilbud der de møter pasienter med ulike akutte psykiske lidelser der pasientene ønsker det, både i og utenfor sykehuset. Side 12 si magasinet 2/2014

13 Haltende helseminister: Thomas Aslaksby fra Øystre Slidre fikk ny hofte dagen før statsrådsbesøket og mente selv han var i så fin form at kanskje statsråden hadde større behov for noe å støtte seg til. Nystekt: Helseminister Bent Høie fikk servert nystekte vafler fra Odd Fellow på Stråleenheten på Gjøvik. Protese og vafler Rundturen på Gjøvik gikk videre til den nye proteseenheten der helseministeren fikk møte nyopererte protesepasienter. Proteseenheten jobber tverrfaglig etter den såkalte fast track-modellen, der det er lagt opp til at pasientene skal raskt på beina etter inngrepet. Statsråden fikk ved selvsyn se effekten av behandlingstilbudet i møtet med pasientene, som alle kunne bekrefte rask framgang og bedring etter operasjon. Siste post på programmet på Gjøvik var en omvisning i den nye AMK-sentralen. På veien var det innlagt vaffel-pause hos Odd Fellow, som i ti år har drevet servering til pasientene ved Stråleenheten. - Et flott tilbud, og veldig gode vafler, konstaterte Høie, som også her tok seg tid til en prat med pasientene. Patologi i Innlandet Videre gikk helseministerens besøk i Innlandet til Lillehammer. Høie har vist stort engasjement for kreftdiagnostikk og behandlingsforløp, og på Lillehammer fikk han innblikk i aktiviteten ved avdeling for patologi. Avdelingsoverlege Rune Waalen informerte om faget og avdelingen, mens statsråden fikk se hvordan patologene jobber i praksis. Et kvinnebryst ble brukt som eksempel på hvordan man jobber med preparatet for å ta ulike prøver og analyser av selve svulsten. Dette er viktig for å stille presise diagnoser for best mulig resultat ved videre behandling. Statsråden viste stor interesse for aktiviteten ved avdelingen, som med sine om lag åtte patologstillinger analyserer prøver fra hele Innlandet. Også avdelingsoverlegens bønn om å opprettholde satsningen på patologi, for å sikre bedre rekruttering til faget, ble oppfattet av helseministeren. Jeg kan love at dette blir forankret i det offentlige helsetilbudet, sa han. Statsrådens Innlandsbesøk ble avsluttet med et møte med de tillitsvalgte i sykehuset på Lillehammer. Side 13 si magasinet 2/2014

14 Bekymringsmelding til barnevernet: Viktig melding - for barnas beste Når er det riktig å sende en bekymringsmelding til barnevernet? Hvor sterk må mistanken om at alt ikke er slik det skal være, før man varsler om en slik uro? Dette er vanskelige spørsmål som helsepersonell ofte må ta stilling til. En melding kan også få store konsekvenser for de det gjelder. Ikke minst positive konsekvenser. En melding for mye kan derfor være bedre enn en melding for lite. er å sørge for at barn får nødvendig oppfølging og omsorg. Når pasienten er forelder eller har omsorg for mindreårige barn, vil pasientens helsetilstand kunne påvirke barna for kortere eller lengre tid. Barn av pasienter med alvorlige helseproblemer er spesielt utsatte og sårbare. Det er derfor viktig at helsepersonell har fokus på barn og at ansatte aktivt bruker den muligheten de har når foreldre er innlagt til å observere og få kunnskap om barnas oppvekstvilkår, sier de. Dersom det er grunn til å tro at barnet kan bli mishandlet i hjemmet, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, plikter helsepersonell å varsle om dette. Vil heve kunnskapen: Fagsjef i stab Helse, Elisabeth Johnsgaard og spesialrådgiver i divisjon Psykisk helsevern, Marianne Lundgård, oppfordrer alle ansatte til å gjennomføre det nye e-læringskurset om bekymringsmelding til barnevernet. Status: Siden e-læringskurset ble lansert i november i fjor har 330 ansatte fullført kurset. De tre divisjonene med flest ansatte som har tatt kurset er: l Psykisk helsevern 138 l Prehospitale tjenester 65 l SI Elverum/Hamar 55 Av: Line Fuglehaug Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i 2011 tilsyn av helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet i tre divisjoner i Sykehuset Innlandet. Tilsynet avdekket lovbrudd og mangler ved styringssystemet. Det er siden da gjennomført omfattende prosesser i sykehuset for å rette opp dette. Straffbart Ifølge FNs barnekonvensjon, som også gjelder for norsk lov, skal staten beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk. I Norge er opplysningsplikten sterk fordi den er lovpålagt. Å unnlate og melde fra til barnevernet er straffbart. Som helsepersonell vil man oppleve å ofte være i tvil om bekymringen man føler er reell eller ikke. Det er ikke angiveri å melde fra til barnevernet ved bekymring, det er tvert i mot god omsorg. Det sier fagsjef i stab Helse, Elisabeth Johnsgaard og spesialrådgiver Marianne Lundgård i divisjon Psykisk helsevern, som har jobbet mye med temaet. De viser til at målet med opplysningsplikten til barnevernet Tiltak Etter tilsynet i 2011 har Sykehuset Innlandet jobbet med ulike tiltak for å heve kunnskapen om opplysningsplikten og meldinger til barnevernet, og kvalitetssikre prosedyrene for dette internt. Etter en lovendring i 2010 har også alle avdelinger i sykehusets divisjoner oppnevnt barneansvarlige. Som ansatt i sykehus møter man foreldre og barn i ulike situasjoner og med ulike relasjoner. Det er viktig at barna blir sett og får den omsorgen og oppfølgingen de skal ha, både når de selv er pasienter og når de blir barn som pårørende fordi foresatte blir syke, sier Johnsgaard. E-læringskurs Elisabeth Johnsgaard og Marianne Lundgård mener trygghet hos helsepersonell for hva de skal gjøre, og hvordan, er grunnleggende for at opplysningsplikten skal oppfylles i sykehuset. For å ha trygghet for at man gjør det rette er det avgjørende med god kunnskap. Vi har derfor lagt vekt på kompetansebygging i dette forbedringsarbeidet, sier de to. Et viktig tiltak er utvikling av et eget e-læringskurs om å sende melding til barnevernet. Dette kurset er det første i sitt slag i Norge, og blir gjort tilgjengelig også for andre helseforetak og relevante brukere. Kurset er relevant for alle faggrupper i sykehuset. Ansatte i alle fagområder kommer i kontakt med barn i sin hverdag, enten i behandlingsøyemed eller gjennom pasienter som har omsorg for barn, sier Lundgård. Kurset er tilgjengelig i læringsportalen og alle ansatte oppfordres til å ta seg tid til å gjennomføre dette. Side 14 si magasinet 2/2014

15 Kurses via video fra Granheim: Effektiv samhandling Om lag 100 kursdeltakere har den siste tiden gjennomgått et undervisningsprogram i lungerehabilitering ved Granheim Lungesykehus. Når 100 personer skal samles kreves det normalt både mye tid og penger, men nå åpner teknologien for langt mer effektive løsninger. Ni kommuner i Valdres og to distrikter i Hamar har deltatt i kursopplegget, som i sin helhet er gjennomført via videokonferanse. Samhandling Spesialisthelsetjenesten har opplæringsansvar overfor kommunehelsetjenesten. Kompetansebehovet i kommunene er stadig økende som følge av samhandlingsreformen, der kommunene skal overta ansvar for behandling og oppfølging av pasienter langt tidligere. Det er blitt stadig viktigere med god kompetanseoverføring til kommunehelsetjenesten. Undervisningsopplegget vi nå kjører er tverrfaglig, der både lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut deltar. Det er klart at det er svært ressursbesparende for sykehuset at alle disse faggruppene slipper å reise rundt i hver enkelt kommune, men kan dele kunnskap og kompetanse til store grupper samtidig, sier sosionom Karin Damstuen, som er superbruker for videoløsningen Valdres i front Undervisningsopplegget som nå er gjennomført kom i stand da Granheim inngikk en avtale med samhandlingsprosjektet Samhandling i Valdres og TeleMedHamar, der etablering av et felles kompetansetilbud innen fagområdet KOLS, er et av satsningsoppgavene. Valdreskommunene har kommet langt i sitt samhandlingsarbeid, og har lagt til rette for blant annet bruk av videooverføring. Det må naturligvis være lagt til rette for slike teknologiske løsninger i de kommunene som skal delta på denne type kurs, men vi håper flere vil se verdien av det, og at dette kan bli en mer brukt løsning i tiden framover, sier Damstuen. Etter oppstarten av kursene i samarbeid med Valdreskommunene har de også fått henvendelser fra fagmiljøer andre steder i landet som ønsker å delta. Ved bruk av video kan vi ha deltakere fra hele landet. På den måten kommer også fagmiljøene tettere og kunnskap og erfaring kan utveksles effektivt, sier hun. Gode tilbakemeldinger Selv om bruk av videokonferanse er en ny måte å gjennomføre opplæring på, har tilbakemeldingene vært gode. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger, og skal gjennomføre en større evaluering etter å ha fullført denne undervisningspakken, forteller Karin Damstuen. Den største fordelen, både for deltakerne og kursholderne er naturligvis å slippe reising. Det er store avstander i distriktet vårt, og det er ingen tvil om at vi når langt flere med en slik løsning. Om deltakerne skulle tatt fri fra jobb og reist hit for å delta på kurs, ville ikke like mange kunne deltatt, sier hun. De har også valgt å dele kurset opp i mindre bolker på to timer fordelt over fire onsdager. Når deltakerne kan være med der de er, er det lettere å komme fra et par timer i hverdagen, enn en hel dag, tror Damstuen, som håper på å gjennomføre både flere og hyppigere kurs via video i tiden framover. Fjernundervisning: Dagens forelesere, lungesykepleierne Marit Bjerke og Roger Lien, sammen med Karin Damstuen (t.h) foran skjermen ved Granheim Lungesykehus. Av: Line Fuglehaug Side 15 si magasinet 2/2014

16 Mer effektiv bruk av laboratorietjenesten: Tettere samarbeid med sengep Bedre pasientflyt og mer effektiv bruk av laboratorietjenesten er målsetningen i det nystartede prosjektet Diagnostisk samarbeidspartner i Sykehuset Innlandet. To prosjektbioingeniører er ansatt, en på Hamar og en på Kongsvinger. Av: Line Fuglehaug Avdeling for medisinsk biokjemi har fått stipend på en halv million kroner fra Bioingeniørfaglig institutt til prosjektet. Dansk modell Ideen om prosjektet oppsto da sjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Lisbeth Vedde og andre fra avdelingen fikk høre om et tilsvarende prosjekt i Danmark under en konferanse i Trondheim. De bestemte seg for å søke om stipendet da det ble utlyst i høst, og i desember ble søknaden innvilget. Det danske prosjektet har pågått over flere år, og erfaringene viser at ordningen har ført til et nærere samarbeid mellom medisinske laboratorier og sengeposter. Lisbeth Vedde håper dette også vil bli effekten i Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet har en struktur som er særlig utfordrende for oss som skal levere riktige prøvesvar til riktig tid. Vi er fordelt på seks somatiske og to psykiatriske sykehus som alle har laboratorievirksomhet, sier hun. Kongsvinger og Hamar Prosjektet i Sykehuset Innlandet vil pågå i ti Tettere samarbeid: Avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling på Hamar, Roar Torp, avdelingssjef Hege Sognar Haugen (t.h), og sjef for Avdeling for medisinsk biokjemi, Lisbeth Vedde, er spent på effekten av prosjektet med diagnostiske samarbeidspartnere. Side 16 si magasinet 2/2014

17 ostene måneder. De to prosjektbioingeniørene Heidi Kolseth på Hamar og Marianne Larsen på Kongsvinger er ansatt i en halv prosjektstilling hver. Tre avdelinger på hver av de to divisjonene vil delta i prosjektet. Det blir veldig spennende å starte dette arbeidet og prosjektet blir godt mottatt i de involverte sengepostene, sier Heidi Kolseth. Nylig besøkte de Nordskjælland hospital i Hillerød der de fikk innblikk i hvordan ordningen fungerer der, etter at diagnostiske samarbeidspartnere i klinikken ble innført som permanent løsning i etterkant av pilotprosjektet. Resultatene viser at denne måten å jobbe på gir nedgang i antall rekvisisjoner. De har også omorganisert og tilpasset rutinene på laboratoriet og på avdelingene slik at arbeidsflyten blir mer hensiktsmessig for alle, sier Kolseth. Diagnostiske samarbeidspartnere: Heidi Kolseth (over) og Marianne Larsen er ansatt i hver sin 50 prosent prosjektstilling på henholdsvis Hamar og Kongsvinger. Sammen på post De to prosjektbioingeniørene i Sykehuset Innlandet vil fra 1. mai jobbe i sengepostene og snakke med rekvirentene om de ulike analysene og rekvireringsrutinene. De skal delta på visitter, previsitter og andre fora der prøvetaking og rekvirering er tema. Jeg er ganske sikker på at det totalt sett rekvireres for mange prøver i Sykehuset Innlandet i dag. Vi håper at prosjektet skal gi bedre forståelse og rutiner for rekvirering, slik at vi sammen kan få til en mer effektiv bruk av laboratorietjenesten, sier sjef for Avdeling for medisinsk biokjemi, Lisbeth Vedde. Spennende Avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling på Hamar, Roar Torp, synes prosjektet med diagnostiske samarbeidspartnere er spennende, og tror det kan bli nyttig, både for klinikerne og bioingeniørene. Det vil forhåpentligvis gi økt forståelse begge veier, mener han. Han er enig med Lisbeth Vedde i at det trolig blir foretatt for mange prøver i sykehusene i dag. En del prøver blir nok tatt for sikkerhets skyld, eller de gjentas uten at det er et reelt behov for det. Vi leger kan nok bli mer bevisste i rekvireringen. Samtidig kan det i enkelte tilfeller være nyttig å lete bredt etter riktig diagnose på et tidlig tidspunkt, mener han. Måler effekten I forkant av prosjektet har personalet på de aktuelle sengepostene svart på ulike spørsmål om sine kunnskaper om organiseringen av laboratoriet, samt om laboratoriets rutiner og oppgaver. De har også svart på hvor mye de vet om bioingeniørenes kompetanse. Antall analyser, rekvisisjoner og prøverør er telt opp, og antall øyeblikkelig hjelp-analyser og feil i logg for elektronisk rekvirering er også registrert. En tilsvarende kartlegging vil bli gjort når prosjektet avsluttes, slik at vi kan se hvilken effekt vi har oppnådd, sier Vedde. Hun håper at prosjektet vil vise positive effekter på effektivisering av laboratorietjenestene som gir bedre pasientflyt. Dersom vi ser klare positive resultater av denne måten å jobbe på, må vi vurdere om vi skal ha en fast ansatt bioingeniør med samarbeid som spesialområdet, mener Vedde. Side 17 si magasinet 2/2014

18 Kreftkurset 2014: Fokus på lungekreft Fedmebeltet i midt-hedmark, den korte vegen til billig nikotin i Sverige og det lave utdanningsnivået kan være med på å forklare hvorfor det er langt høyere forekomst av lungekreft i Hedmark enn i Oppland, sier overlege Even Høye ved lungeenheten på Elverum. Av: Trond Tendø Jacobsen Lungepakke: Overlege Even Høye ved lungeenheten i Elverum holdt hovedinnlegge på Kreftkurset 2014, der lungekreft var hovedtemaet. For å redusere utredningstiden innførte lungeenheten i 2011 lungepakken, et system for å effektivisere tiden fra utredning til diagnose og behandling. I Elverum er den nå 27 dager. Det er en betydelig forbedring fra tidligere. Fagrådet for kreft i Sykehuset Innlandet har satt 20 dager som en målsetting for oppstart av behandling. Det er vanskelig å nå, mener overlege Høye. En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har konkludert med at 20 dager er for stramt. Ut fra sykdommens natur, utredningens kompleksitet, dagens organisering og ressurssituasjon er 30 dager et mer realistisk mål, mener gruppen. Målsetting Målsettingen ved lungeenheten i Elverum er at det skal være maksimalt 24 timer fra røntgen thorax til CT og maks tre dager fra røntgen thorax til igangsatt utredning på lungemedisinsk avdeling. Diagnostisk pakkeforløp på maks 28 dager. Ingen ventetid for palliativ behandling. Maks en uke for oppstart kjemoterapi og strålebehandling. Maks 14 dager til utført operasjon. Modell fra Vejle Modellen for lungepakken er hentet fra Vejle i Danmark og fra UNN i Tromsø. Det er rått parti å sammenligne ressursene ved UNN og lungeenheten i Elverum, men det er likevel mulig å bruke noe av den samme tenkingen. På konferansen fikk i alle fall snuoperasjonen i Elverum svært gode tilbakemeldinger. Det er viktig at vi ikke stjeler tid fra pasientene, at restlevetiden blir lengst mulig og Side 18 si magasinet 2/2014

19 Ønsker stereotaktisk strålebehandling Stereotaktisk strålebehandling, målrettet strålebehandling med svært høye doser, står høyt på ønskelisten vår når vi nå skal skifte ut de gamle strålemaskinene, sier overlege Katharina Lederer ved stråleenheten på Gjøvik. Dette er en behandlingsform som ekspanderer sterkt, og hvor det er svært lang ventetid, opplyste overlege Lotte Rogg ved Oslo Universitetssykehus under kreftkurset på Hamar. Vi har svært gammelt utstyr. Jeg har håp om at vi kan få skiftet ut den første maskinen allerede i løpet av høsten. Slik jeg ser det vil det være svært ønskelig å få en maskin som også kan gi stereotaksisk behandling. Slik behandling kan være aktuell for lungekreftpasienter og for pasienter med spredning av kreft i hjernen. For enkelte lungekreftpasienter kan det erstatte operasjon, sier Lederer. Forbruk: Her ser vi hvordan forbruket av den viktigste lungekreftdriveren, tobakk, har endret seg.. Det 8. kreftkurset Kreftkurset 2014, det åttende i rekken, hadde lungekreft som hovedtema. 150 deltakere, hvorav mange kreftsykepleiere og ansatte i Sykehuset Innlandet var samlet på Scandic Hotell i Hamar 20. og 21. mars. utredningstiden så kort som mulig, sa Høye. Enheten har laget en egen perm som alle pasienter får når diagnosen er satt. Fra høsten 2012 har behandling blitt diskutert på onkologisk videokonferanse hver torsdag. I tillegg til operasjoner på Ullevål og stråling på Gjøvik, og i noen utstrekning i Oslo, utføres det cellegiftbehandling på alle sykehusenhetene i Hedmark, og det foretas målrettet behandling med tyrosinkinasehemmere. Småkongene er borte Høye var svært tilfreds med at det han karakteriserte som småkongene innen kirurgi nå er borte. Tidligere ble lungekreft operert ved 27 sykehus i Norge, nå er antallet sterkt redusert og den relative overlevelsen betydelig bedret. Dårlig prognose Lungekreft er en av de kreftformene som har dårligst prognose, og den det dør flest av i Norge. Dette er den nest hyppigste kreftformen hos menn og den tredje hyppigste hos kvinner. Men det har de seneste årene skjedd en viss bedring, fem års overlevelse er noe høyere. Det er over nye tilfeller av lungekreft i Norge hvert år. Det er økende forekomst både blant kvinner og menn, men mest blant kvinner der det har vært en årlig økning på fem prosent. Forskningsleder i SIRIUS, Karl Erik Lund, viste hvordan sigarettrøyking har endret seg fra glorifisering til harryfisering, som han sa. Lund mente det bør åpnes for e-sigaretter fordi de er langt mindre skadelig enn tradisjonelle sigaretter. I 1985 utgjorde snus fem prosent av nikotinforbruket, i 2013 var det økt til 30 prosent. Det er bra, for det er mindre skadelig enn røyking, sa han. Ingen merdødelighet i radonområdene Det er ikke mulig å påvise noen økt dødelighet av lungekreft i de områdene i Hedmark med svært høye radonverdier, som blant annet i deler av Stange og Ringsaker, påpekte overlege Even Høye. Betyr det at radonfrykten er overdrevet? La meg heller si det slik: Dette er et område der det er betydelig kommersiell interesse. Folk lever av å selge produkter vi kanskje ikke har brukt for. Trøst er at det ingen trøst er Odd Cato Kristiansen, sykehusprest på ILA landsfengsel, med fortid blant annet som Cato prest i Brumunddal snakket om trøst, og møte med mennesker med angst for døden. Han har lang erfaring i å jobbe med mennesker på livets kant, men har ingen erfaring som sykehusprest. Livet er verken rettferdig eller urettferdig, det bare er, sa han. Den vonde samtalen skal hjelpe den som er rammet til å våge å leve med sine vansker. Det er viktig og ikke fremstå som ufeilbarlig. Ofte er det våre svake sider som er de mest troverdige. Å avsløre vår begrensning som hjelpere kan ofte gjøre det lettere for den som skal hjelpes. Det trøster ingen å lyve om virkeligheten. Trøst er at det ingen trøst er, sa han. Det et kriserammet menneske trenger er ikke trøst, men kjærlighet. Det er viktig at den vi snakker med opplever at vi tar hans eller hennes følelser på alvor, viktig at vi viser medfølelse, sa han. Vær ærlig: Det er ingen trøst i å lyve om virkeligheten, sa Odd Cato Kristiansen. Side 19 si magasinet 2/2014

20 I nyhetene siden sist Hva skriver mediene om sykehuset vårt? Her presenterer vi, i stikkords form, noe av det avisene i Innlandet har skrevet om forhold som berører Sykehuset Innlandet siden forrige nummer av SI Magasinet. Stoffmengden er imidlertid så stor at disse nyhetsglimtene ikke vil kunne gi et fullstendig bilde av medienes omfattende dekning. Så langt det er mulig gjengis sitatene ordrett, slik de sto i avisene. 15. februar HA Datatrafikken på sykehuset har nådd nye høyder. Nå er gjestenettet sperret av hensyn til pasientsikkerheten. Sykehuspartner har besluttet å sperre for muligheten til å strømme OL-sendingene på tv via sykehusenes gjestenett. Datatrafikken tok helt av da Ola Vigen Hattestad tok gull på herrenes sprint tirsdag. - Den økte trafikken kunne medføre treghet i pasientsystemene. Derfor har vi tatt forholdsregler. Pasientsikkerheten er det viktigste. Vi gjør dette for å unngå at kritiske situasjoner oppstår, sier kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud i Sykehuspartner. Faren ved at mange strømmer tvsendinger via gjestenettet samtidig er at nettverkskapasiteten inn mot sentralt datasenter kan bli fylt opp. Onsdag kveld ble sperringen iverksatt, og den vil vare til OL er over. 18. februar Glåmdalen Fylkeslegen finner ikke at det er grunnlag for å påpeke pliktbrudd, etter en klage på undersøkelsen og behandlingen i akuttmottaket ved Kongsvinger sykehus. Klagen gjelder behandlingen som ble gitt etter at en kvinne fra Sør-Odal kom til sykehuset 31. desember De pårørende hadde mistanke om hjerneslag, men legen mente det var virus og ville sende henne hjem. Etter påtrykk ble kvinnen likevel innlagt og undersøkt på medisinsk avdeling. Dagen etter ble hun dårligere og det ble påvist hjerneslag. Det framkommer ved gjennomgang av saken at pasientens sykdomsbilde ikke var typisk for et hjerneslag, skriver sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. 18. februar HA Helsepersonell over hele landet uttrykker stigende bekymring over mulighetene for stopp i medisin- leveranser. Nye tider i legemiddelindustrien har gitt nye utfordringer. Akkurat nå melder sykehus over hele landet at de er i ferd med å gå tomme for det sterke smertestillende middelet Ketorax, et morfinbasert preparat som gjerne brukes etter en operasjon eller ved sterke smerter som følge av for eksempel kreft. Men det betyr ikke at pasienter risikerer å bli liggende i smerter. Vi har alternativer, sier seksjonsoverlege Christian Fossum. Han er leder av legemiddelutvalget i Sykehuset Innlandet og følger tett med på utviklingen også på forsyningsområdet. Han bekrefter en stigende bekymring blant helsepersonell for tegn til mangel på forsyninger av bestemte legemidler, men understreker at det ikke skal forplante seg til en uro blant pasienter. - Jeg kan ikke se for meg at vi blir stående uten tilgang på bestemte typer medisiner, sier han. På sykehusene er Ketorax allerede i ferd med å bli erstattet av sterk morfin som har samme effekt. 19. februar Ringsaker Blad Sykehuset Innlandet har utarbeidet en oversikt over hvor mye sykehusledelsen tjener. Administrerende direktør Morten Lang-Ree ligger på topp med 1,6 millioner kroner i lønn. Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum har kroner i lønn. Divisjonsdirektør Øyvind Graadal har 1,195 millioner kroner i lønn, mens kollegene Dagny Sjaatil, Stein Tronsmoen, Bård Are Bjørnstad og Geir Kristoffersen tjener kroner. Gunn Gotland Bakke har en årslønn som akkurat bikker en million kroner. Fagdirektør Toril Kolås har 1,23 millioner kroner i lønn, mens samhandlingsdirektør Grete G. Fossum tjener kroner. Herman Stadshaug hadde en årslønn på kroner som konstituert kommunikasjonsdirektør. Tidligere stabsdirektør Torgeir Strøm tjente 1,2 millioner kroner. I tillegg kommer pensjonsutgifter og godtgjørelser. Side 20 si magasinet 2/2014

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2011 årg. 8 Nordlandsklinikken 50 år UNN Breivika 20 år Åsgård 50 år Direktøren for det hele Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Den lange veien. For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22

Den lange veien. For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22 12 2013 17. oktober 2013 101. årgang Må slutte å fly i dørene 12 Stjeler oftest medikamenter 50 LO-leder venter ruskevær 78 Den lange veien For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22 «Jeg

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Magasinet Utgave 2 April 2011

Magasinet Utgave 2 April 2011 Magasinet Utgave 2 April 2011 02 tapte millioner Kongsvinger kommune tapte 25 millioner på å gå fra KLP Side 20 Menn oppfordres til å søke Side 6-13 Hysnes helsefort Millitærfortet i Rissa er i dag blitt

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer