Hjelp, jeg har en syk medarbeider!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp, jeg har en syk medarbeider!"

Transkript

1 Publisert april 2015 (ver-1) Hjelp, jeg har en syk medarbeider! En guide til god sykefraværsoppfølging.

2 Kjære leder Denne guiden er laget til deg som i kraft av rollen som arbeidsgiver skal følge opp medarbeidere som er borte fra jobb på grunn av sykdom. Du er ikke alene hvis du synes det er litt vanskelig å ta tak i dette med sykefraværsoppfølging. Mange ledere lurer på hva man kan si og spørre om, og de fleste vi snakker med er takknemlige for råd og tips som kan gjøre oppfølgingen enklere. Du kan bare gjøre så godt du kan når en av dine medarbeidere blir syk. Det forventes ikke at du skal være lege eller psykolog, men det forventes at du skal være en leder - både for den medarbeideren som er borte og for de som fortsatt er på jobb. Vi håper at du med hjelp av denne guiden skal føle deg bedre rustet til å utføre dine lederoppgaver rundt sykefraværsoppfølging. Lykke til - dette klarer du fint! Hilsen oss i Infotjenester REGELVERK ER FERSKVARE Referanser til regelverk i denne e-boken var oppdatert på publiseringstidspunktet (se forsiden).

3 Innhold Innledning Om regelverket rundt sykefraværsoppfølging Regelverket i hovedtrekk Gode råd for sykefraværsoppfølgingen Hjelp, jeg har en syk medarbeider! (Ting du kanskje er redd for å spørre om?) Hvorfor skal jeg bruke tid på å følge opp en medarbeider som er borte fra jobb? Er det ikke viktigere at jeg fokuserer på de som faktisk er på jobb? Hva «feiler» det egentlig min medarbeider? Hvordan skal jeg oppføre meg overfor min syke medarbeider? Hva er egentlig sykefraværssamtalen? Slik gjennom fører du sykefraværssamtalen Her får du mer hjelp til sykefraværsoppfølging Spør oss om sykefravær (det er gratis) Infotjenester har noen av landets fremste fageksperter på sykefravær og trygderett. Vi holder landsdekkende kurs i forebygging og oppfølging av sykefravær, og svarer på spørsmål fra flere tusen arbeidsgivere hvert år. Her kan du rette en gratis henvendelse til våre rådgivere: infotjenester.no/fagsupport

4 Innledning Infotjenester har i mange år hjulpet norske virksomheter med å ta kontroll over sykefraværet gjennom kurs, rådgivning, lederverktøy og oppfølgingssystemer. Det finnes knapt et spørsmål rundt sykefravær vi ikke har svart på. Mange av spørsmålene vi får handler om regelverk, rettigheter og plikter, både økonomiske og arbeidsrettslige. Det er selvsagt svært viktig at disse formelle tingene blir håndtert på en god og riktig måte. Men vi får også mange spørsmål som går på samarbeid og dialog mellom leder og syk medarbeider. Hva kan man - og hva kan man ikke - si og gjøre? Hvordan vi enn snur og vender på det, så handler sykefravær om mennesker. Bak alle tall og sykefraværsstatistikker står enkeltindivider med individuelle fraværsårsaker og ulike forutsetninger for retur til jobb. Satt til å ta vare på og hjelpe disse tilbake til jobb er lederne, som også er enkeltindivider med ulike forutsetninger for å utføre sine oppgaver. Vår erfaring i Infotjenester er at mange ledere i norske virksomheter blir satt til å utføre sykefraværsoppfølging uten å få den nødvendige «verktøykassa». Derfor har vi i denne guiden lagt hovedvekt på å gi råd og veiledning til nærmeste leder, som har det praktiske ansvaret for oppfølgingen.

5 «Hovedfokuset i oppfølgingen skal være på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, og ikke på skjemaer og sanksjoner.» (Regjeringen.no) Om regelverket rundt sykefraværsoppfølging Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere er lovpålagt. Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt noen møtearenaer og tidsfrister for oppfølgingsarbeidet. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog, først og fremst mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men også med sykmelder (lege) og NAV. 1. juli 2014 ble regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet. Arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV ved 9 uker ble avviklet, og NAV skal ikke lenger sanksjonere mot arbeidsgivere og sykmeldere (leger). Ordningene med oppfølgingsplaner og dialogmøter ble videreført, men oppfølgingen skal i større grad tilpasses behovet i hvert enkelt tilfelle. Forenklingene i regelverket betyr ikke at sykefraværsoppfølging er mindre viktig enn tidligere, men var snarere en erkjennelse av at krav om rapportering tok fokus bort fra dialogen og samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dokumentasjon av sykefraværsoppfølging fortsatt viktig, selv om bøtene er fjernet. Arbeidsgiver kan fortsatt få krav om dokumentasjon på at man har fulgt opp syke arbeidstakere, og NAV skal få oppfølgingsplanen oversendt når den etterspørres, blant annet i forbindelse med dialogmøter. På de neste sidene har vi oppsummert regelverket i kronologiske hovedtrekk.

6 Regelverket for oppfølging av sykefravær i hovedtrekk 4 uker: Siste frist for utarbeidelse av første oppfølgingsplan Oppfølgingsplanen skal være et dynamisk verktøy i oppfølgingsarbeidet og revideres underveis i sykefraværsløpet, for eksempel i forbindelse med dialogmøter. Oppfølgingsplanen skal sendes uoppfordret til sykmelder (lege) når den er utarbeidet første gang (ved 4 uker) og til NAV når NAV ber om det. 7 uker: Siste frist for å avholde dialogmøte 1 Dialogmøte 1 skal avholdes på arbeidsplassen senest innen 7 uker, med mindre det er åpenbart unødvendig. Dialogmøte 1 er en samtale mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og eventuelt sykmelder. Andre aktører som bedriftshelsetjenesten og tillitsvalgt/verneombud kan også delta i dialogmøter. Hensikten med møtet er å snakke sammen om hva som kan gjøres for at sykefraværet skal bli så kort som mulig. Sammen skal man se på muligheter og begrensninger. I dialogmøtet oppdateres oppfølgingsplanen. Hvis tidsmangel eller lange avstander gjør det vanskelig å være samlet i samme rom, er det mulig å gjennomføre dialogmøtene som en telefon- eller videokonferanse.

7 8 uker: Arbeidstaker skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet For å ha rett til 100 prosent sykepenger etter 8 ukers sykmelding, er det et krav om at arbeidstaker prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet. NAV kan gi unntak fra aktivitetskravet hvis sykmelder dokumenterer tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker kan være i arbeidsrelatert aktivitet. Det kan også gis unntak hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke er mulig å tilrettelegge for aktivitet på arbeidsplassen. 26 uker: Siste frist for dialogmøte 2 Innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt. Sykmelder skal delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig. Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir gjennomført tidligere. Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte uker: Retten til sykepenger opphører Senest innen 1 år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. Gratis plansje Få Infotjenesters populære plansje som viser ansvar, frister og oppgaver i oppfølging av sykefravær. Plansjen illustrerer på en god måte at både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar og plikter ved sykefravær, og er et nyttig verktøy i dialog mellom leder og medarbeider. Last ned her: infotjenester.no/innhold/oas-plansje

8 Gode råd for sykefraværsoppfølgingen Gå i dialog med den syke så tidlig som mulig Hva betyr dette sykefraværet for arbeidssituasjonen? Jo tidligere dere starter en dialog rundt dette, desto bedre. Myndighetene har satt som frist at en oppfølgingsplan som skal være utarbeidet senest fire uker inn i en sykmelding, men det er mange gode grunner til å ta tak i situasjonen tidligere. Fire uker er lang tid borte fra jobb for en som er sykmeldt, og de bedriftene som har lykkes best med sykefraværsarbeidet har praktisert enda tidligere oppfølging enn hva lovverket krever. Vær bevisst på at 100 % sykmelding er unntaket Selv om det er legen som vurderer graden av sykmelding, er det viktig at også arbeidsgiver og arbeidstaker er klar over at hovedregelen er gradert sykmelding. 100 prosent sykmelding skal være et unntak for de som overhodet ikke har arbeidsevne. Vær tydelig på at sykefravær ikke er en privatsak Sykefravær er et forhold mellom leder og ansatt. Det er ikke slik at sykmelding gir grunn til å ikke være i kontakt med arbeidsgiver. Den syke medarbeideren har ansvar for å informere sin leder løpende om status og utsikter videre. Manglende samarbeid kan i ytterste konsekvens for den ansatte føre til bortfall av sykepenger.

9 Vær ærlig still spørsmål (men ikke om diagnose) Dersom det er ting relatert til sykefraværet som du ikke forstår vær ærlig, spør arbeidstakeren! Svar og fakta er alltid bedre enn mistanker og antagelser. Still spørsmålene med respekt, og unngå spørsmål rundt medisinsk diagnose. Sett agendaen Tenk over hva du som arbeidsgiver ønsker å få ut av de ulike kontaktpunktene i oppfølgingen. Ha en tydelig agenda for samtaler og avklar gjensidige forventninger til resultater. Bruk oppfølgingsplanen systematisk Oppfølgingsplanen er ditt viktigste verktøy for å få oversikt over oppfølgingen av en sykmeldt ansatt. Den skal vise dine vurderinger av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, samt aktuelle tiltak og planer for videre oppfølging. Planen er også dokumentasjon på at du utfører den lovpålagte oppfølgingen. I tilfeller hvor det av en eller annen grunn stilles spørsmål ved om oppfølgingen er korrekt utført, er dette viktig dokumentasjon. Orienter deg Sørg for at du vet hvilke verktøy og ressurser du har tilgang til for oppgavene du skal gjøre. Har du noen internt som du kan sparre med? Hvilke rutiner og evt system har din bedrift for oppfølging? Ikke vær redd for å spille inn bedriftshelsetjeneste, lege eller NAV tidlig i fraværet dersom du mener det er behov for det.

10 Hjelp, jeg har en syk medarbeider! Ting du kanskje er redd for å spørre om?

11 Hvorfor skal jeg bruke tid på å følge opp en medarbeider som er borte fra jobb? Sykefraværsoppfølging er en oppgave som følger med det å ha personalansvar. Som leder er det din plikt og ditt ansvar å følge opp syke medarbeidere. Plikten til å følge opp sykmeldte arbeidtakere er dessuten lovpålagt, så det finnes faktisk ingen unnskyldning. Ansvaret bør dog veie tyngre enn plikten. Som leder har du tatt på deg ansvaret for å lede og følge opp dine medarbeidere «i gode og onde dager». Medarbeiderne er din viktigste ressurs, og du har alt å vinne på å utvise god og rettferdig personalomsorg. God sykefraværsoppfølging er et eksempel på god personalomsorg. Som leder har du også et ansvar (direkte eller indirekte) for virksomhetens lønnsomhet. Syke medarbeidere utgjør en kostnad for bedriften, og jo tidligere en syk medarbeider returnerer til jobb, desto bedre for økonomien. Som nærmeste leder kan du i mange tilfeller påvirke lengden på sykefraværet gjennom tett og god oppfølging, og på den måten bidra til å redusere kostnadene.

12 Er det ikke viktigere at jeg fokuserer på de som faktisk er på jobb? Det er viktig at du hjelper de nærværende medarbeiderne med å fylle «hullene» på jobb, men glem ikke kontakten med den syke! Når en medarbeider er fraværende på grunn av sykdom, kan det blant annet føre til at kollegaer får økt arbeidsmengde. Økt arbeidsmengde kan i tur føre til at noen føler en overbelastning - som i verste fall kan føre til nye sykefravær. Kanskje må du selv steppe inn og ta unna arbeidsoppgaver i tillegg til dine egne. I en slik situasjon er det ikke så uvanlig at alt fokus blir på jobb, og den sykmeldte blir litt glemt. Det er svært viktig at du også setter av tid til kontakt med den sykmeldte. Hvis du lykkes å få den sykmeldte medarbeideren tilbake, er jo det den beste løsningen for alle totalt sett. Pass på at ikke kontakten med den syke bare handler om hvordan oppgaver skal løses i hans/hennes fravær. Det aller viktigste signalet du som leder skal gi til den syke, er at du bryr deg. Vær også klar over at måten du følger opp én syk medarbeider fort blir lagt merke til av dine øvrige medarbeidere, så vær ditt ansvar bevisst og signaliser trygghet for de andre gjennom å være en ryddig og grei sjef. Måten du følger opp én syk medarbeider blir fort lagt merke til av dine øvrige medarbeidere

13 Hva feiler det egentlig min medarbeider? Noen ganger er årsaken til et sykefravær opplagt, og sykefraværsoppfølgingen «gir seg selv» i stor grad. I andre tilfeller er bildet mer komplekst. Som leder kan du møte ulike typer sykefravær. Noen er enkle i den forstand at årsaken er klar, medarbeider er åpen for dialog, han/hun informerer jevnlig om fraværets antatte varighet og er samarbeidende om tilretteleggelsesmuligheter. Men i blant, dessverre, er den egentlige årsaken til sykefraværet uklar. Som leder kan du ikke spørre om diagnose, og dette kan noen ganger være en utfordring, blant annet i spørsmål rundt tilrettelegging for arbeid. Ikke still spørsmål om diagnose. Arbeidsgiver kan ikke kreve å få vite den medisinske årsaken til fraværet. Fokuser på arbeidsevnen til den sykmeldte i stedet for diagnose og sykdom. Hva og hvor mye kan han/hun gjøre? Hvilke praktiske tilrettelegginger kan gjøres for at han/hun kan komme helt eller delvis tilbake til jobb? Hva kan du som leder bidra med for å lette veien tilbake? En person som har vært sykmeldt over lengre tid kan utvikle negative tanker som gjør det ekstra vanskelig å komme tilbake til jobben. For eksempel kan noen kan være redde for at de ikke er velkomne tilbake, at kollegaene ikke liker dem lenger, eller frykter at de ikke skal klare oppgavene. Dette kan være vanskelig å forstå, men som leder må du være klar over at noen har slike tanker og følelser. Vær forsiktig med å konkludere med noe du antar er den egentlige grunnen til fraværet, dersom årsak ener uklar. Vær i stedet lyttende og åpen for at nye opplysninger kan endre din egen oppfatning av situasjonen.

14 Hvordan skal jeg oppføre meg overfor min syke medarbeier? Ulike tilfeller av fravær vil kunne stille ulike krav til deg som leder. En god tommelfingerregel er: «Fast på sak, men myk på person». Saken er at du først og fremst har rollen som leder og representerer virksomheten. Din hovedoppgave er å ha tett dialog med din syke medarbeider og tilrettelegge for - så langt det er mulig - at vedkommende kommer tilbake til arbeidet. Personen du er når du gjør dine lederoppgaver vil selvsagt påvirke oppfølgingen og spesielt dialogen med den syke. Det er for eksempel aldri feil å vise at man bryr seg. Empati og støtte er til god hjelp i de fleste tilfeller av sykefraværsoppfølging. Noen tips: Vis så tidlig som mulig at du bryr deg når en medarbeider melder seg syk. Ta kontakt, spør hvordan det står til! Gi tydelige «velkommen tilbake»-signaler. Tenk over at det er ikke alltid hva som blir sagt som betyr noe, men hvordan det blir oppfattet. Pass på å ikke si ting som kan gi den syke dårlig samvittighet, og unngå formuleringer som er godt ment men kan virke mot sin hensikt, for eksempel: «Ikke kom tilbake før du føler deg helt frisk.» Utvis forståelse for den sykes situasjon, men vær samtidig tydelig på at den syke også har et ansvar for å samarbeide om retur til jobb.

15 Hva er egentlig sykefraværssamtalen og hvordan gjennomfører jeg den? «Sykefraværssamtalen» er en samtale du som leder har med en sykmeldt medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende tilbake i arbeid. Før en arbeidstaker har vært sykmeldt i fire uker skal arbeidsgiver ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan i fellesskap. Formålet er å avklare hva som skal til for at den sykmeldte kommer raskest mulig tilbake til arbeid. I tillegg er dette møtet en viktig arena for å vise god personalomsorg og avdekke eventuelle problemer i arbeidssituasjonen. Sykefraværssamtalen blir best når du er godt forberedt. På de neste sidene gir vi deg noen helt konkrete tips og råd til gjennomføringen.

16 Slik gjennomfører du sykefraværssamtalen Du skal skape motivasjon og engasjement rundt denne samtalen og få den sykmeldte med deg - ikke mot deg Ha en positiv innstilling, Møt den sykmeldte med åpent sinn. Samtalen må være preget av tillit, respekt, velvilje, åpenhet, positivt menneskesyn og omsorg. Vær oppmerksom på dine egne antakelser og din egen agenda. Prøv å nullstille deg før du går inn i samtalen. Lytt mest, prat minst Det er ok at det blir stille en stund. Samtalen skal ikke være noen enetale fra din side, men du skal skape en god dialog og en toveisprosess hvor du lytter mer enn du prater. Benytt aktiv lytting. Vis ekte interesse og vær genuint interessert. Still åpne spørsmål og reflekter over svarene. Ha øyekontakt og vær bevisst kroppsspråket ditt. Sorter mellom: Det som ligger fast, og det som kan påvirkes Det som tilhører fortiden og det som tilhører fremtiden Det som må løses privat eller gjennom helsevesenet, og det som kan løses på arbeidsplassen. Husk at tilrettelegging må vurderes i forhold til virksomhetens drift.

17 Vær ryddig og ansvarliggjør Husk at du er med i samtalen i kraft av rollen som leder, ikke terapeut eller venn. Du representerer virksomheten og skal konsentrere deg om hva som kan gjøres for den ansatte i hans eller hennes arbeidssituasjon. Men når private og personlige forhold får konsekvenser for bedriften, blir følgende av dette en sak for deg som leder. Sjekk at du har forstått Før samtalen avsluttes må du teste om det du har oppfattet stemmer overens med hva den sykmeldte har ment å uttrykke. Oppsummér og dokumentér Når sykefraværssamtalen er gjennomført, er det viktig å oppsummere konklusjonene i samtalen og dokumentere det skriftlig. Husk at opplysninger som kommer frem i samtalen skal behandles konfidensielt. Dere bør bli enige om hva som kan eller bør fortelles videre. Avtal neste oppfølging Minst like viktig som oppsummering og dokumentasjon, er det at dere blir enige om å følge opp samtalen i ettertid. I oppfølgingen tar dere utgangspunkt i den foregående samtalen og evaluerer eventuelle tiltak. Fortsett også prosessen som ble startet i forrige samtale, og utfordre den sykmeldte på hvilke tanker vedkommende har gjort seg siden sist. Spør spesifikt etter endringer i det som tidligere ble opplevd som vanskelig.

18 Her får du mer hjelp til sykefraværsoppfølging NAV har samlet informasjon og skjemaer knyttet til sykefraværsoppfølging under en egen seksjon for arbeidsgivere, Oppfølging av sykmeldte. Her kan du blant annet laste ned oppfølgingsplanen som pdf-dokument. Faghjelp Personal fra Infotjenester er et sett av praktiske verktøy som hjelper deg med sykefravær og annet personalarbeid: Oppslagsverk med søk, fagforum, praktiske maler, interaktive verktøy og live webinarer. I tillegg får du muligheten til å ringe eller sende epost til våre rådgivere. HRessurs Sykefraværsoppfølging er et nettbasert system som loser ledere trygt og korrekt gjennom oppgaver og krav som følger med sykefravær. Med automatiske påminnelser, veiledninger og mobil app for registrering av oppfølging. Infotjenester AS Infotjenester AS I tlf 07505

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte Hjemmeside: www.hemis.no Oppfølging av sykemeldte Oppdatert: 23. august 2014 1 Innhold Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli... 4 Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere... 5 Om sykefraværsoppfølging...

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 OPPFØLGING AV SYKMELDTE Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 Bakgrunn: Ny IA-avtale Tre delmål i avtalen. 1. Reduksjon i sykefraværet 2. Økt sysselsetting av personer med redusert

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

1. Juli Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet.

1. Juli Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet. 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet. NAV, 01.12.2015 Side 1 Aktivitetskravet Aktivitetskravets

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 110 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:30

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 110 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 110 Fylkeshuset, Molde Dato: 04.09.2017 Tid: 09:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær NN + kontortlf + politikk@mrfylke.no, som kallar

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Bakteppe. Sykefravær som mål på. Legemeldt sykefravær ca 5,4% fjerde kvartal 2013

Bakteppe. Sykefravær som mål på. Legemeldt sykefravær ca 5,4% fjerde kvartal 2013 Bakteppe Sykefravær som mål på helsetilstand til arbeidsstyrken (lavt=sunn) produktivitetsmål i offentlig og privat virksomhet (lavt=høy prod/effektivitet) hvor godt arbeidsgiverne og arbeidstakerne tilpasser

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ?

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Foto: Jo Michael OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Skog og Tre 31.05.2011 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: Ny IA avtale 2010-2013 - hovedtrekk Tettere oppfølging av den sykemeldte Gradert sykemelding

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Sykefraværskonferansene Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet. Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening

Sykefraværskonferansene Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet. Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening Sykefraværskonferansene 2010 - Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening Ulikt startpunkt i sykefraværsdebatten Utgjør sykefraværet en trussel mot velferdsstaten, eller

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Hva skal til for å lykkes?

Hva skal til for å lykkes? Hva skal til for å lykkes? Nasjonal IA-konferanse 3. desember 2010, Oslo Plaza SINTEF Gruppe for arbeid og helse www.sintef.no/arbeidoghelse dr.polit/seniorforsker Solveig Osborg Ose (forskningsleder)

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte

Oppfølging av sykmeldte Presentasjon Introduksjon: - Dagens Næringsliv 5.nov. 2008: Europas høyeste sykefravær Dobbelt så høyt som gjennomsnittet i OECD landene Hvilke grunner har vi for det? Ingen sier forsker Randi Wågø Aas

Detaljer

Stor interesse for forsøket

Stor interesse for forsøket Litt om oss Tinn Kommune ligger i øvre Telemark Det er i underkant av seks tusen innbyggere Vi har 559 faste årsverk ansatt i kommunen Forsøket med 365 dagers egenmelding er på et sykehjem med 96 ansatte

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen

Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen Laila Singstad 6. November 2008 Agenda Hvem er jeg Posten Norge AS Regler for sykefraværsoppfølging (01.03.07) Aktørene i sykefraværsarbeidet Hvordan er sykefraværsarbeidet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Alle medarbeidere i kommunen skal årlig ha en medarbeidersamtale med sin nærmeste leder.

Medarbeidersamtalen. Alle medarbeidere i kommunen skal årlig ha en medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Alle medarbeidere i kommunen skal årlig ha en medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Vår grunnfilosofi er at våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal ha synlige ledere i Alta kommune. Dato:

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Arbeidet har en start, men ikke en slutt IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Program for denne dagen 0830 Åpning forventninger til dagen 0840 IA-ledelse, innledning

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bedre når du er TILSTEDE

Bedre når du er TILSTEDE Bedre når du er TILSTEDE Foto: istock Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet,, NorskArbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer