Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis"

Transkript

1 D 326 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 2004 Statistics and Analysis Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok og Svalbardstatistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys. The series are intended to serve reference and documentation purposes. The presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, in addition to concepts and definitions. A short overview of the main results is also included. The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway and Svalbard Statistics. Statistisk sentralbyrå, mai 2005 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon ISSN Trykt versjon ISSN Elektronisk versjon Emneord Bergverksdrift og utvinning Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå/346 Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpig tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Desimalskilletegn Decimal punctuation mark,(.)

3 Norges offisielle statistikk Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Forord Denne publikasjonen gir en samlet og detaljert statistisk oversikt over olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Den kvartalsvise investeringsstatistikken med oppgaver over påløpte kostnader til leting, feltutbygging, felt i drift og landvirkomheten og investeringsanslag for måneder framover, utgjør hovedinnholdet i publikasjonen. Den inneholder også oppgaver over produksjon, priser mv. Statistikk som bare produseres en gang i året publiseres i heftene etter hvert som den blir ferdig. I arbeidet med dette heftet er det gjort bruk av informasjon tilgjengelig fram til 31. desember Publikasjonen er utarbeidet av førstekonsulent Ståle Mæland og konsulent Guro Henriksen. Ansvarlig seksjonsleder er Bjørn Bleskestad, Seksjon for energi og industristatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 16. mars Øystein Olsen Olav Ljones 3

4 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Norges offisielle statistikk Preface This publication gives a comprehensive, detailed statistical survey of the oil and gas activity on the Norwegian Continental Shelf. The quarterly investment survey which gives the accrued investment costs for exploration, field development, fields on stream and onshore activity and estimates for months ahead, constitutes the main part of the publication. The publication also includes information on production, prices etc. Yearly statistics will be presented as soon as they are available. The deadline for information used in the publication was 31 December The publication is prepared by Mr Ståle Mæland and Ms Guro Henriksen. Responsible for this publication is Head of Division Bjørn Bleskestad, Division for Energy and Industrial Production Statistics. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 16 March 2005 Øystein Olsen Olav Ljones 4

5 Norges offisielle statistikk Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Innhold Figurregister...7 Tabellregister...7 Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal Hovedpunkter Investeringer Produksjonen Markedet...15 Engelsk tekst...19 Tabelldel...20 Statistisk behandling av oljevirksomheten Nasjonal avgrensing Næringsklassifisering Statistiske enheter Kjennemerker Engelsk tekst Vedlegg A. Internasjonal petroleumstatistikk B. Måleenheter Tidligere utgitt på emneområdet De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

6 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Norges offisielle statistikk Contents List of tables... 9 Oil activity 2nd quarter 2004 (in Norwegian only) Low but increasing exploration investments in Further information Tables The statistical treatment of the oil activity National border Industrial classification Statistical units Characteristics Appendices A. International treatment of the oil activity B. Units of measurement Previously issued on the subject Recent publications in the series Official Statistics of Norway

7 Norges offisielle statistikk Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Figurregister 1. Anslag for 2001, 2002, 2003 og 2004 i sektorene "Utvinning av råolje og naturgass" og "Rørtransport" målt på ulike tidspunkt. Mill. kr Sammenheng mellom anslagene for 2001, 2002, 2003 og 2004 og utviklingen i oljeprisen Antatte letekostnader på ulike tidspunkt Millioner kroner Påløpte kostnader til leteboring (mill.kr) og påbegyn te letehull. 1.kv kv Riggrate pr. riggdøgn for leteboring. 1.kv kv Tusen kroner Antatte investeringer til feltutbygging målt på ulike tidspunkt Millioner kroner Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL). Januar-September tonn Produksjon av olje (inkl.. kondensat og NGL) på nye felt. Januar - september tonn Samlet produksjon av naturgass. Januar - september Sm Samlet produksjon av naturgass, etter felt. Januar - juni Sm Prisutviklingen for Brent Blend Dollar pr. fat...16 Tabellregister Feltoversikter 1. Felt i produksjon. 1. januar Felt under utbygging. 1. januar Rettighetshavere på felt i drift og under utbygging. 1. januar Investeringer i alt 4.Påløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport Mill.kr...31 Letevirksomhet 5. Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart Mill.kr Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass. Kvartal Mill.kr Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart. 1. kvartal kvartal Mill.kr Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter geografisk område. 2. kvartal kvartal Mill.kr Antatte og påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass Antatte og påløpte letekostnader. Kvartal Mill.kr Påbegynte letehull på norsk kontinentalsokkel. Kvartal Borefartøysdøgn på norsk kontinentalsokkel. Kvartal Boremeter på norsk kontinentalsokkel. Kvartal Gjennomsnittlige rater for forsyningsskip1. Kvartal GBP/dag...39 Feltutbygging og felt i drift 15. Påløpte investeringskostnader til feltutbygging, etter kostnadsart Millioner kroner Påløpte investeringskostnader til feltutbygging. Kvartal Millioner kroner Påløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift, etter kostnadsart. 4. kvartal kvartal Millioner kroner Antatte og påløpte investeringskostnader til feltutbygging Feltutbygging. Varekostnader påløpt i utlandet Vare- og tjenestekostnader til feltutbygging Mill.kr Påløpte investeringskostnader til produksjonsboring, etter kostnadsart Mill.kr Påløpte investeringskostnader til produksjonsboring, etter kostnadsart. Feltutbygging og felt i drift. 4. kvartal kvartal Mill.kr...46 Produksjon 23. Brutto produksjon av råolje etter felt metriske tonn Brutto produksjon av naturgass etter felt. Millioner Sm 3 o.e Netto oljeproduksjon i salgbar mengde etter felt metriske tonn

8 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Norges offisielle statistikk 26. Netto gassproduksjon i salgbar mengde etter felt. mill. Sm 3 o.e Netto NGL -produksjon i salgbar mengde etter felt metriske tonn Netto Kondensat -produksjon i salgbar mengde etter felt metriske tonn Eksport 29. Eksport av norskprodusert råolje. Kvartal Eksport av norskprodusert naturgass1. Kvartal Gjennomsnittlige priser for eksport av norskprodusert råolje og naturgass. Kvartal Eksport av norskprodusert råolje fordelt på land. 2. kvartal kvartal Eksport av norskprodusert naturgass1 fordelt på land. 2. kvartal kvartal Skipninger av norskeid råolje fra norske lastebøyer og norske og britiske terminaler Skipninger av norskprodusert NGL (Natural Gas Liquids)2, etter mottakerland3. 2. kvartal kvartal tonn Priser 36. Prisen på Brent Blend. Uke US dollar/fat Priser på råolje etter felt. Kvartal US dollar/fat Priser på råolje etter felt. Måned US dollar/fat Fraktindekser for råolje etter skipsstørrelse Internasjonale markedsforhold 40. Verdens tilbud og etterspørsel etter olje. Millioner fat per dag...96 Nøkkeltall 41. Betalte skatter og avgifter til staten Milliarder 2004-kroner Nøkkeltall for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) De samlede utvinnbare petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel pr Petroleumsreserver i felt besluttet utbygd pr. 31. desember Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel ikke besluttet utbygd pr. 31. desember Historisk produksjon fra felt der produksjonen er avsluttet og fra felt som er i produksjon pr. 31. desember Areal belagt med utvinningstillatelser pr. 31 desember Funn på norsk kontinentalsokkel Fordeling av skader og årsverk på operatør- og entrepenøransatte på faste innretninger Skadde/døde per millioner arbeidstimer på flyttbare innretninger Sist Neste publi- publi- Tabeller ikke med i dette heftet sert sering Nøkkeltall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel /04 1/04 Utvalgte hoved- og nøkkeltall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, medregnet Statens direkte økonomiske engasjement og /04 1/04 Utvalgte regnskapstall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel /04 1/04 Utvalgte regnskapstall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel /04 1/04 Årsregnskap for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel /04 1/04 Bakgrunnstall for kapitalavkastningen for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel. Identiske foretak og /04 1/04 Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel etter størrelse på totalrentabilitet og egenkapitalandel /04 1/04 Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass /02 3/04 Vareinnsats for felt i drift Mill. kr. 4/02 3/04 Hovedtall for tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning /02 3/04 Hovedtall for rørtransport Mill. kr. 4/02 3/04 Varebalanse for norsk kontinentalsokkel /02 3/04 Ikke operatørkostnader Mill. kr. 4/02 3/04 Sysselsetting i Utvinning av råolje og naturgass /02 3/04 8

9 Norges offisielle statistikk Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 List of tables Survey of fields 1. Fields in production. 1 January Fields under development. 1 January Licensees on fields on stream and under development. 1 January Total investments 4. Accrued and estimated investment costs. Extraction of crude petroleum and natural gas and transport via pipelines Million NOK...31 Exploration 5. Accrued investment costs for oil and gas exploration, by cost category Million NOK Accrued investment costs for oil and gas exploration. Quarterly Million NOK Accrued investment costs for oil and gas exploration, by cost category. Q Q Million NOK Accrued investment costs for oil and gas exploration, by geographical area. Total of Q Q Million NOK Estimated and accrued investment costs for oil and gas exploration Estimated and accrued exploration costs. Quarterly Million NOK Exploration wells started on the Norwegian Continental Shelf. Quarterly Rig days on the Norwegian Continental Shelf. Quarterly Drilling metres1 on the Norwegian Continental Shelf. Quarterly Average term fixture rates for supply vessels. Quarterly GBP/day...39 Field development and field on stream 15. Accrued investment costs for field development, by cost category Million NOK Accrued investment costs for field development. Quarterly Million NOK Accrued investment costs for field development and fields on stream, by cost category. Q Q Million NOK Estimated and accrued investment costs for field development Field development. Commodity costs accrued abroad Commodity and service costs1. Field development Million NOK Accrued investment costs for production drilling, by cost category Million NOK Accrued investment costs for production drilling, by cost category. Field development and fields on stream. Q Q Million NOK...46 Production 23. Crude oil production by field tonnes Natural gas production by field. Million Sm Net production of crude oil, saleable quantity by field tonnes Net production of natural gas, saleable quantity by field. Mill. Sm 3 o.e Net production of NGL, saleable quantity by field tonnes Net production of condesate, saleable quantity by field tonnes Exports 29. Exports of Norwegian produced crude oil. Quarterly Exports of Norwegian produced natural gas 1. Quarterly Average prices of exports of Norwegian produced crude oil and natural gas. Quarterly Exports of Norwegian produced crude oil. By destination. Q Q Exports of Norwegian produced natural gas1. By destination. Q Q Shipments of Norwegian owned crude oil from Norwegian loading buoys and British terminals Shipments of Norwegian produced NGL, by receiving country. Q Q tonnes...89 Prices 36. Brent Blend price. Weekly USD/barrel Crude oil prices by field. Quarterly USD/barrel Crude oil prices by field. Monthly USD/barrel

10 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Norges offisielle statistikk 39. Shipping freight indices1 for crude carriers by size International oil markets 40. World oil supply and demand. Million barrels per day Key figures 41. Taxes and royalties attributable to Norwegian crude oil and natural gas production Billion 2004-NOK Key figures for The state` s direct financial interest (SDFI) Total recoverable petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf per Petroleum reserves in fields in production or under development per Petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf not yet appraised per Historic production in abandoned fields and fields on stream per Areas with production licences as of Significant discoveries on the Norwegian Continental Shelf Injuries and man-hour per year on non-mobile installations, Operators and Contractors Persons injured/dead per million man-hours. Mobile installations Tables not published in this issue Last published Next publishing Financial highlights for licenses on the Norwegian Continental Shelf /04 Financial highlights for licensees on the Norwegian Continental Shelf, included the states direct financial interest and /04 Financial highlights for licensees on the Norwegian Continental Shelf /04 Financial highlights for licensees on the Norwegian Continental Shelf /04 Income statement and balance sheet for licensees on the Norwegian Continental Shelf /04 Background figures for return on kapital for licensees on the Norwegian Continental Shelf. Identical enterprises and /04 Licensees on the Norwegian Continental Shelf, by sixe of return on total assets and equity ratio /04 Principal figures for extraction of crude oil and natural gas /02 3/04 Intermediate consumption for fields on stream Million NOK 4/02 3/04 Principal figures for service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying /02 3/04 Principal figures for transportation via pipelines Million NOK 4/02 3/04 Balance sheet for the Norwegian Continental Shelf /02 3/04 Non-Operator costs Million NOK 4/02 3/04 Employees in extraction of crude oil and natural gas /02 3/04 10

11 Norges offisielle statistikk Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal Hovedpunkter Investeringene til letevirksomhet var lave i 1. kvartal 2004 og utgjorde kun 0,9 milliarder kroner. Imidlertid økte det samlede anslaget for leteinvesteringene for hele 2004 med 18,8 prosent fra forrige kvartal, og anslås i 2. kvartal til 4,7 milliarder kroner. Sammenlignet med de påløpte investeringene i 2003 vil dette gi en økning i leteinvesteringene på 14,6 prosent. Figur 1. Mill kr Anslag for 2001, 2002, 2003 og 2004 i sektorene "Utvinning av råolje og naturgass" og "Rørtransport" målt på ulike tidspunkt. Mill. kr Anslag for 2004: Kraftig økning knyttet til Ormen Lange Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2004, inkludert rørtransport, blir i 2. kvartal anslått til 71,1 milliarder kroner. Anslaget er 1,8 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag gitt for 2003 i 2. kvartal Sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal, økes anslaget for 2004 med 7,3 milliarder, eller 11,3 prosent. En del av denne økningen skyldes at Ormen Lange, med tilhørende rørsystem og landanlegg, er inkludert i undersøkelsen for første gang. Investeringene til letevirksomheten har vært lave siden 2. kvartal I 2. og 3. kvartal 2003 økte investeringene noe igjen, for så å falle til rekordlave 0,7 milliarder i 4. kvartal I 1. kvartal 2004 var investeringene fortsatt lave, men økte til 0,9 milliarder. De anslåtte leteinvesteringene for 2. kvartal er nå 1,4 milliarder kroner. Investeringene til letevirksomheten for hele 2004 er i 2. kvartal anslått til 4,7 milliarder kroner. Anslaget ligger 6,0 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2003, gitt i 2. kvartal 2003, og 14,6 prosent over de påløpte investeringene i Sammenlignet med anslaget gitt i forrige kvartal øker anslaget med 18,8 prosent. Investeringene til felt anslås til 46,4 milliarder kroner. Dette er en oppjustering med 2,6 milliarder kroner sammenlignet med forrige kvartal. Oppjusteringen kommer hovedsakelig knyttet til felt i drift. De store investeringene til felt i drift kommer fra Ekofisk, Snorre, Troll og Åsgard. Anslaget for feltutbygging oppjusteres marginalt fra 10,7 til 10,8 milliarder kroner. De påløpte investeringene til felt har vært stabile de siste årene. Siden 1. kvartal 2002 har de kvartalsvise påløpte investeringene ligget mellom 10,2 og 12,2 milliarder kroner. I samme periode har investeringene til feltutbygging gått ned, og investeringene til felt i drift har økt. Landvirksomheten oppjusteres svakt, og anslås til 13,0 milliarder kroner mai t-1 aug t-1 nov t febr t 2003 mai t aug t 2004 nov t feb t For rørtransport øker investeringene kraftig sammenlignet med anslaget gitt i forrige kvartal, og anslås til 7,1 milliarder kroner. Økningen skyldes i all hovedsak den planlagte utbyggingen av transportsystemene knyttet til Ormen Lange. Anslag for 2005: Samme nivå som 2004 Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2005, inkludert rørtransport, blir i førstegangsanslaget anslått til 58,0 milliarder kroner. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2004, gitt i 2.kvartal 2003 er 2005 anslaget 0,1 milliard kroner lavere. Det er spesielt rørtransport og felt i drift som øker sammenlignet med anslaget for 2004, mens investeringer knyttet til leting, feltutbygging og landanlegg minker. Leteinvesteringene i 2005 anslås i førstegangsanslaget til 3,0 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2004 er dette anslaget 1,7 milliarder kroner lavere. Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til anslaget da flere operatører ikke har rapportert leteanslag for Investeringer 2.1 Leting Anslag for 2004 Investeringene til letevirksomheten i 2004 ble i 2. kvartal anslått til 4,7 milliarder kroner. Dette er 0,6 milliarder mer enn de påløpte investeringene i Sammenlignet med anslaget gitt i forrige kvartal er anslaget oppjustert med 0,8 milliarder kroner. 11

12 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Norges offisielle statistikk Figur 2. Sammenheng mellom anslagene for 2001, 2002, 2003 og 2004 og utviklingen i oljeprisen Mill. kr Dollar/fat Figur 4. Mill. kr 1800 Påløpte kostnader til leteboring (mill.kr) og påbegyn te letehull. 1.kv kv.2004 Antall letehull kv kv kv Oljeprisen kv kv kv kv kv. 1. kv. 3. kv Undersøkelsesboringskostnader- 0 q193 q194 q195 q196 q197 q198 q199 q100 q101 q102 q103 q104 Påbegynte borehull 2 0 Figur 3. Antatte letekostnader på ulike tidspunkt Millioner kroner Mill. kr Figur kr Riggrate pr. riggdøgn for leteboring. 1.kv kv Tusen kroner mai t-1 aug t-1 nov t-1 febr t mai t aug t 2003 nov t febr t kv.93 1.kv.95 1.kv.97 1.kv.99 1.kv.01 1.kv.03 1.kv.92 1.kv.94 1.kv.96 1.kv.98 1.kv.00 1.kv.02 1.kv.04 Investeringene til leting har vært lave siden 2. kvartal I 2. og 3. kvartal 2003 økte investeringene noe igjen, for så å falle til rekordlave 0,7 milliarder i 4. kvartal I 1. kvartal 2004 var investeringene fortsatt lave, men økte til 0,9 milliarder. De anslåtte leteinvesteringene for 2. kvartal er nå 1,4 milliarder kroner. Anslag for 2005 Leteinvesteringene i 2005 anslås i 2. kvartal til 3,0 milliarder kroner. Dette er 1,7 milliarder kroner mindre enn tilsvarende anslag for Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til anslaget da flere operatører ikke har rapportert leteanslag for Anslagene gitt i 2. kvartal er første anslag for 2005, og et uttrykk for operatørens anslag. Det er imidlertid viktig å ha i mente at anslaget ikke er vedtatt som budsjett i lisensen. 2.2 Feltutbygging Anslag for 2004 Investeringene til feltutbygging i 2004 anslås i 2. kvartal til å bli 10,8 milliarder kroner. Dette er en oppjustering av anslaget med 0,1 milliarder kroner fra anslaget gitt i 1. kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2003, gitt i 2. kvartal 2003, ser investeringene til feltutbygging ut til å ligge hele 6,6 milliarder lavere i I 2003 påløp investeringene til 16,8 milliarder kroner. 12

13 Norges offisielle statistikk Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Figur 6. Mill. kr Antatte investeringer til feltutbygging målt på ulike tidspunkt Millioner kroner 2003, var 39,2 milliarder. Fordelingen mellom feltutbygging og felt i drift fortsetter i samme retning med mindre til feltutbygging og mer til felt i drift. 2.4 Landvirksomhet Anslag for 2004 Investeringene til landvirksomheten i 2004 anslås i 2. kvartal til 13,0 milliarder kroner. Dette er 0,6 milliarder høyere enn anslått i 1. kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2003, gitt i 2. kvartal 2003 er dette en økning med 1,1 milliarder kroner. Det er prosjekter på Kårstø og Melkøya som bidrar mest til de høye investeringene på land mai t-1 aug t-1 nov t-1 febr t mai t aug t nov t febr t Anslag for 2005 Førstegangsanslaget for landvirksomheten i 2005 er 6,5 milliarder kroner. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2004 er anslaget for 2005 hele 6,0 milliarder kroner lavere. Det er også i 2005 Melkøya og Kårstø som står for de store investeringene. I 2004 ser det ut til å være Kristin, Snøhvit og Kvitebjørn som vil stå for de største investeringene. Anslag for 2005 Førstegangsanslaget for investeringene til feltutbygging er 7,9 milliarder kroner. Sammenlignet med førstegangsanslaget for 2004 ligger 2005 anslaget 3,1 milliarder kroner lavere. I 2005 ser det ut til å være Kristin og Snøhvit som står for de største investeringene. 2.3 Felt i drift Anslag for 2004 Investeringene til felt i drift anslås i 2. kvartal til å bli 35,6 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder kroner mer enn anslått i 1. kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2003, gitt i 2. kvartal 2003, ser investeringene i 2004 ut til å bli 2,6 milliarder kroner høyere. Det er forventet høyest driftsinvesteringer på feltene Troll Olje, Åsgard, Ekofisk og Snorre i Det er også relevant å se feltutbygginger og felt i drift i sammenheng. De samlede anslagene for feltinvesteringer i 2004 er nå 46,4 milliarder, mot 43,8 milliarder i 1.kvartal. Sammenlignet med påløpte samlede feltinvesteringer i 2003 er dette en nedgang med 0,2 milliarder kroner. Anslag for 2005 Førstegangsanslaget for 2005, for investeringer til felt i drift, er 30,3 milliarder kroner. Dette er det høyeste førstegangsanslaget som er gitt noen gang. Det ligger 2,1 milliarder kroner over førstegangsanslaget for 2004 som til da var det høyeste førstegangsanslaget. De feltene som anslår størst investeringsnivå i 2005 er Statfjord, Ekofisk og Snorre. Når vi ser anslagene for 2005 samlet for feltutbygging og felt i drift ligger dette anslaget nå på 38,1 milliarder kroner. Tilsvarende anslag gitt for 2004, i 2. kvartal 2.5 Rørtransport Anslag for 2004 Investeringene til rørtransportsystemer anslås i 2004 til 7,1 milliarder kroner. Anslaget er oppjustert med 3,3 milliarder fra 1. kvartal. Sammenlignet med anslaget for 2003, gitt i 2. kvartal 2003 ser 2004 ut til å ligge hele 4,4 milliard kroner høyere. Anslag for 2005 For 2005 anslås investeringene til rørtransport til rekordhøye 10,4 milliarder kroner. Dette er hele 8,6 milliarder kroner høyere enn førstegangsanslaget for Det høye investeringsnivået skyldes blant annet rørutbygging knyttet til Langeled og Snøhvitutbyggingen. 3. Produksjon SSB har gjort noen endringer knyttet til kildebruk for olje- og gassproduksjonstall fra 1. kvartal Produksjonstallene er nå hentet fra Oljedirektoratet (OD). I tabelldelene av publikasjonen har vi nå følgende tabeller for olje- og gassproduksjon, som er oppdatert tilbake til oljevirksomhetens start på norsk sokkel i 1971: Brutto produksjon av Olje - tabell 23 Brutto produksjon av Gass - tabell 24 Netto produksjon av Olje - tabell 25 Netto produksjon av Gass - tabell 26 Netto produksjon av NGL - tabell 27 Netto produksjon av Kondensat - tabell 28 Feltene i tabellene vil ikke være oppstilt i samme rekkefølge som tidligere. Sorteringskriteriet er tidspunkt for produksjonsstart for det aktuelle produktet. 13

14 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 2004 Norges offisielle statistikk I analyseteksten tar vi utgangspunkt i netto produksjon, dersom ikke annet er spesifisert. Netto produksjon defineres som produserte salgbare mengder. Brutto produksjon inneholder all produksjon. Differansen mellom brutto og netto produksjon utgjøres av eget forbruk på feltet, injeksjon, fakling m.m. Samtidig med denne omleggingen vil vi legge inn i publikasjonen alle tilgjengelige produksjonstall på publiseringstidspunktet. Tidligere har produksjonstallene fulgt kvartalene for NOS Olje og gass slavisk. Analyseteksten vil imidlertid forhold seg til hele kvartaler og til hvor langt i året man er kommet. I denne utgaven av NOS olje og gass vil vi se på produksjonen i 1., 2. og 3. kvartal Produksjon til og med 3. kvartal 2004 Samlet produksjon av petroleum på norsk kontinentalsokkel var i de første ni månedene av 2004 på 189,9 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e.). Sammenlignet med samme periode i 2003 er dette en økning på 2,6 millioner Sm 3 o.e., eller 1,4 prosent. Oljeproduksjonen, inkludert NGL og kondensat, utgjorde 135,2 millioner Sm 3 o.e., som nesten er identisk med samme periode for 2003, da produksjonen var på 135,6 millioner Sm 3 o.e. Produksjonen av naturgass økte fra 51,7 millioner Sm 3 o.e. til 54,7 millioner Sm 3 o.e, eller en økning på 5,8 prosent. Naturgassproduksjonen utgjorde i de ni første månedene av 2004, 28,8 prosent av den samlede petroleumsproduksjonen, mot 27,6 prosent for samme periode i Råolje Dagsproduksjonen i perioden januar til og med september 2004 var 2,9 millioner fat per dag, mot 2,88 millioner fat per dag for samme periode i Der Figur 8. Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL) tonn Figur tonn etter felt. Januar-september tonn Ekofisk 2001 Oseberg Gullfaks 2002 Troll Vest 2003 Snorre Andre felt 2004 Produksjon av olje (inkl.. kondensat og NGL) på nye felt. Januar - september tonn Figur tonn Samlet produksjon av olje (inkl. kondensat og NGL). Januar-September tonn Vale Tune Fram Grane som man inkluderer NGL og kondensat i oljeproduksjonen blir dagsproduksjonen 3,16 millioner fat per dag de første ni månedene, mot 3,15 millioner fat per dag i De fire feltene Troll Vest, Ekofisk, Snorre og Gullfaks har størst oljeproduksjon i Disse produserte hhv. 12,0, 10,2, 7,5 og 6,3 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe). Dette utgjør 34,7 prosent av den totale oljeproduksjonen i perioden januar til og med september Av de 42 produserende oljefeltene på norsk sokkel, var det 15 felt som økte sin produksjon fra første halvår 2003 til første halvår Inkludert i disse er feltene Fram, Grane og Skirne som kom i drift sent i 2003 og tidlig i

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Statistikk om informasjonsteknologi

Statistikk om informasjonsteknologi 98/1 Rapporter Reports Per Øivind Kolbjørnsen Statistikk om informasjonsteknologi Status, behov og utviklingsmuligheter Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Hild Marte Bjørnsen Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:08 NIBR-rapport 2008:22

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Januar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-02-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer