Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B"

Transkript

1 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

2 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen Vågsbygd i Kristiansand kommune. Klubben er tilsluttet Allianseidrettsklubben IK Våg Fortsatt drift Årsberetning og årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i fotballklubben innenfor normene av det akseptable. Dog anses arbeidsbelastningen for de ansatte som stor. Som en følge av dette blir arbeidsforholdene stressende. Det er tre mannlige ansatte i klubben, og de har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Styret består av formann og 7 medlemmer, derav en kvinne. Likestilling Det er ikke foretatt noen tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er heller ikke planlagt iverksatt slike tiltak da det ikke er noen forskjellsbehandling av kjønnene i virksomheten. Ytre miljø Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Andre forhold Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av klubbens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Med den utviklingen klubben nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling. Aktiviteter Våg Fotballklubb har også i denne årsmøteperioden hatt en aktivitet som er stor. De sportslige aktivitetene har stort sett blitt gjennomført som planlagt, mens de økonomiske rammebetingelser på enkelte områder ble annerledes enn forventet. Antall registrerte medlemmer ved årets utgang var 960. Medlemstallet er noe høyere i fotballsesongen. Etter sesongen forekommer det en del utmeldinger. Dog ser en at rekrutteringen av de yngre årsklasser ikke har vært som i de foregående årene. Antall påmeldte lag i kretsserien var 64 i I tillegg har klubben gitt et kamptilbud til alle førsteklassinger i Vågsbygda. Den interne serien som ble etablert i 2005 og som ble videreført

3 3 i 2006 har fortsatt i Det kan synes som om dette tiltaket er kommet for å bli. I den interne serien har det vært opp til 14 lag. Totalt har det vært 78 fotball-lag i aktivitet i Organisasjon Styret har bestått av følgene personer: Leder Arild Schellhorn, nestleder Olaf Ugland, samt følgende styremedlemmer Johanne Liane, Asbjørn Stallemo, Bjørn Mayer, Eivind Bue, Vidar Pettersen og Paal Hennig Olsen Sportslig utvalg har hatt følgene medlemmer i 2007: Leder Per Henning Mollestad, medlemmer Asbjørn Stallemo, Bjørn Mayer, Egil Andersen, Vidar Skjekkeland, Oddbjørn Fiskå og Vidar Baugen. Administrasjonen har bestått av daglig leder Knut S D Moksness, sportssjef Vidar Skjekkeland frem til 1.juli og Ian W Babington. Ny sportssjef Vidar Baugen tiltrådte 1. oktober I tillegg har det vært ansatt en spillerutvikler, Oddbjørn Fiskå i 1/3 stilling. På grunn av avspasering/avvikling av ferie, stod stillingen som sportssjef ubesatt i perioden 1. juni og ut september. Med de oppgaver som administrasjonen skal løse, skapte vakansen en stor slitasje på administrasjonen i form av økt arbeidsbelastning. Møter Fotballstyret har i perioden 2007 hatt 20 ordinære - og 1 ekstraordinært styremøte, og det er blitt behandlet 112 saker. I tillegg har det vært et fellesmøte med styret i FK Vigør med tanke på fremtidige samarbeidsprosjekter. Det har vært avholdt en rekke møter i sportslig utvalg, samt møteaktivitet knyttet til klubbens mange arrangementer og løpende drift. Videre har det blitt avviklet møter med lagledere og foreldre på alle nivåer. Styrets arbeid Styret har i 2007 behandlet en rekke saker av betydning for Våg FKs videre utvikling, både organisatorisk og sportslig. Det har i perioden vært svært høy aktivitet på de fleste områder. Det er vedtatt i klubbens styre å etablere et felles AS med FK Vigør. AS et er eid med en aksjekapital på kr ,- der hver av klubbene har gått inn med 50% av aksjekapitalen. AS et skal planlegge, invitere, administrere og gjennomføre en fotball-cup for barn mellom 7 og 14 år sommeren Helgen som er avsatt er 15. til 17. august. Styret har fortsatt trenerutvikling gjennom egne trenersamlinger. I årene fremover bør klubben legge opp til ytterligere styrking av trenerkompetansen ved at det arrangeres ikke bare trener I kurs jevnlig, men også ved å gi kurs til den enkelte trener allerede på tidlig miniguttnivå for å øke den fotballfaglige kompetanse. Klubbens web-sider har blitt videreutviklet i 2007, og de er blitt godt mottatt av både trenere og spillere. Flere av laglederne er dyktige brukere, og benytter nettsidene til å kommunisere med spillerne på eget lag, hva gjelder treninger, kamper med mer. Antall unike treff på våre Web-sider er ca 460 pr dag.. Web-ansvarlig, Vidar Baugen har ivaretatt klubbens nettsider på en forbilledlig måte. Samarbeidet med andre grupper i Allianseidrettslaget har vært tilfredstillende.

4 4 Økonomi Klubben har i 2007 overtatt regnskapsføringen selv. Dette gjelder ikke bare fotballen, men også IK Våg hovedstyre, badminton samt barne- og friidrett. Året 2007 har i så måte vært et prøve år. Klubben fikk ikke tilgang på regnskapssystemet før i juni og den regnskapsmessige tilbakemeldingen til styret har ikke vært som ønsket. Imidlertid regner en med at fra og med 2008 vil regnskapssystemet og den kompetanse klubben har opparbeidet i løpet av 2007 gi resultater. Økonomistyringsverktøyets kostbærere er i løpet av høsten innarbeidet i regnskapssystemet, og vil være i full drift i I 2007 har vi et underskudd på kr og egenkapitalen ved årets utløp er kr Pr 1. juli opphørte spilleautomat regimet. Dette medførte at inntektene fra spilleautomatene falt bort fra samme dato. Utfordringer på den økonomiske fronten har i denne årsberetningsperioden vært på den forvaltningsmessige siden, samt på klubbens logistikk. Styret hadd lagt opp til et budsjett med ca kr ,- i merforbruk i Differansen mellom det budsjetterte avviket og det regnskapsmessige, kan i store trekk tilskrives at klubben ikke fant det mulig å gjennomføre overføring av ansvar for anskaffelse av spiller- og treningstøy til enkeltmedlemmene, samt avvik mellom inntekter og utgifter ifm et lags turneringssdeltakelse. Styret innså at økonomien ville bli presset i 2007, og valgte derfor å la stillingen som sportssjef stå ubesatt i 3 mnd for å spare noen lønnsmidler. Klubbens egenkapital er likevel blitt belastet med ca kr ,- mer enn forutsatt, noe som gjør det særdeles viktig å holde budsjettene i 2008 i balanse. Treningsavgiften for 2008, vil bli justert i samsvar med klubbens kostnader ifm brøyting/snørydding av Karuss kunstgress. I 2008 har styret vedtatt at alle medlemmer skal ha sin egen utstyrspakke. Utstyrspakken består av fotballstrømper, shorts, spillertrøye samt klubbgenser. Veiledende utsalgspris på pakken for de yngste er kr. 836,- og for de eldste kr 886,-. Styret har vedtatt at klubben skal subsidiere pakken slik at den koster kr 400,- pr medlem. Nevnte sum vil innarbeides som en engangssum i medlemskontingenten for Innbetalte kontingenter i 2007 var ca kr ,- under budsjett. Årsaken til budsjettsprekken er bla at medlemsmassen har hatt en nedadgående tendens i forhold til toppåret Klubben bør gjennomføre rekrutteringsfremmende tiltak i 2008, for å snu den trend vi nå er inne i. For øvrig har klubben i alle år hatt som politikk at en families økonomi ikke skal være til hinder for at barna kan være med i Våg FK. Den politikken ønsker ikke klubben å endre. Idrettsrådet i Kristiansand vedtok i desember 2007 å avsette en del av storbymidlene til et eget prosjekt, Inkludering i idrettslag. Intensjonen med prosjektet er å dekke manglende kontingenter/treningsavgifter for de økonomisk dårligst stilte medlemmene i klubbene i Kristiansand. Våg FK søkte om og fikk tildelt ca kr ,-. Medlemskapet i klubben medfører at en må betale medlemskontingent, treningsavgift samt selge lodd på klubbens to lotterier. I 2007 fikk klubben et betydelig inntektsbortfall på lotteriene ved at flere av klubbens medlemmer unnlot å selge lodd. Totalt utgjorde usolgte loddbøker et inntektsbortfall på ca kr ,-. Det har i inneværende år vært en stor dynamikk hva gjelder antall medlemmer. Ved utgangen av året var medlemstallet som ble rapportert inn til Norges Idrettsforbund 960 medlemmer. Offentlige (kommune/stat/nif) tilskudd var kr ,-. Noe som er kr over det budsjetterte. Årsaken er som nevnt over, at Idrettsrådet gav åpning for å søke om storbymidler til et prosjektet Inkludering i idrettslag. Våg FK fikk tildelt ca kr til dette prosjektet.

5 5 Av de totale kostnadene utgjør hoveddelen av de administrative kostnader følgende: Lønn til administrasjonen kr ,- inkl feriepenger. Økonomisk utvikling de siste 10 år. Inntekter Resultat Egenkapital Egenk. % 1998 kr kr kr % 1999 kr kr kr % 2000 kr kr kr % 2001 kr kr kr % 2002 kr kr kr kr kr kr ,1% 2004 kr kr kr ,1 % 2005 kr kr kr ,2 % 2006 kr kr kr ,0 % 2007 k kr kr ,0 % Selv om klubben fremdeles har en positiv egenkapital på 5,0 % av inntektene, bør den tilstrebes å ligge på ca 10 %. Sportslig utvikling Ved at styret vedtok å opprette stilling som sportssjef i klubben, har en oppnådd en helt annen dynamikk i den sportslige planleggingen, - administreringen og - drift i klubben. Som nevnt under pkt Organisasjon på side 3, var klubben uten sportssjef i perioden juni tom sept 07. Flere av de oppgavene som er tillagt sportssjef ble derfor ikke ivaretatt på en god nok måte, herunder bla planleggingen for sesongen 2008 Organisering av egne spillerutviklingsgrupper på SMG 14 og SMG 13 er videreført. Gledelig er det å konstatere at den fokusering styret har hatt på ungdomsfotballen gir resultater, og ikke minst at modellen blir godt mottatt i organisasjonen. Våg FK er en klubb der talentene utvikles, samtidig som en har et fortsatt fokus på breddefotballen. Våg Fotballklubb har hatt en positiv sportslig utvikling. Spesielt gjelder dette barne- og ungdomsfotballen. Den sportslige fokusering som har vært rettet mot trenere og spillere er videreført og videreutviklet. Det har vært gjennomført systematiske trenersamlinger for å utvikle den sportslige fokuseringen på elitenivå. Sesongen 2007 gav klubben på nytt to kretsmesterskap. For femte år på rad, ble Gutte 1 kretsmestere. Kretsen tilrettela i 2006 for topping av også 13 årsgruppen. Våg valgte å ikke toppe sine lag, men de hevdet seg likevel i toppen med to lag i sluttspillet. SMG 13-5 ble kretsmestere i sin aldersgruppe. To av SMG14 lagene var også med i sluttspillet, der et av lagene kom til finalen som de tapte. De fleste lag i klubben har i perioden deltatt på cuper/turneringer, innenlands så vel som utenlands. Til dels med særdeles gode resultater. At klubben er med å markere styrke i slike turneringer er positivt. På guttenivået har Våg FK opparbeidet seg et så godt renommè at laget er blitt invitert til de mest renommerte gutteturneringene i Norge. Arbeidet med egne spillerutviklingsgrupper er videreført. Den sterke fokusering på ungdomsfotballen i klubben har medført anerkjennelse fra både Agder Fotballkrets og Norges Fotballforbund.

6 6 I de senere å har klubben levert flere spillere til toppfotballen i Norge. Vi får håpe at klubben også i årene fremover vil fremstå som en klubb der talenter utvikles. Klubben oppfatter at den måten en har organisert hjemmekampene til mini- og lillegutt, med minionsdager og lilleguttmandager på Karuss, har vært en suksess som en ønsker å bringe videre i sesongen Senior laget til Våg FK har i sesongen 2007 gitt mange hyggelige stunder til de som har tatt seg tid til å se på lagets kamper. Treneren klarte å bygge et lag som fungerte særdeles godt sammen, der det var plass til mange av klubbens talenter. I løpet av sesongen debuterte fem guttespillere på seniorlaget, og tre av de spilte mer eller mindre fast gjennom høstsesongen. I tillegg var det flere førsteårs juniorspillere som hadde sin debut på senior a-laget. Klubben har aldri hatt så mange unge spillere på seniorlaget de siste 20 årene. I en periode ledet laget serien, men ved sesongens slutt endte laget på fjerdeplass. Klubben utarbeidet i 2005 en ny Strategi- og sportsplan for perioden Den trekker opp klubbens filosofi og forslag til løsninger som skal bidra til en god og sikker sportslig utvikling. Planen er under revidering, og en regner med at den nye planen for perioden vil være klar i løpet av vårsesongen I sone gruppene til Agder Fotballkrets har klubben vært representert med 13 spillere. Styret gratulerer hver enkelt og ønsker lykke til med en fortsatt positiv sportslig utvikling. For første gang har klubben vært representert på landslagssamling for 14 åringer, ved at Sean McDermott var plukket ut for å være med på Statoil akademiet i Kristiansund. Våg FK har fått mange positive tilbakemeldinger på Sean, og det høye nivået han holder som spiller, sett opp mot hans alder. Med de sportslige planer som er vedtatt, samt den innsats som vises fra spillere, trenere og ledere er det all grunn til å tro at klubben vil oppnå gode sportslige resultater for enkeltspillere og lag også i de kommende år. Klubben forventer en fortsatt positiv utvikling på sportslig side. Lagstrukturen Våg FK meldte 64 lag på til kretsserien 2007: Et lag fra hhv følgende: Senior A, Old Boys, Junior Elite, Junior 2. 2 lag gutter 16 år, elite og 3 lag gutter 16 år, breddelag. 4 lag smågutter 14 år og 5 lag smågutter 13 år. 9 lag lillegutt 12 år og 9 lag lillegutt 11år. 9 lag minigutt 10 år, 8 lag minigutt 9 år og 11 lag minigutt 8 år. Dommere Våg FK hadde ved overgangen til 2007 fem kretsdommere i klubben. I tillegg har tidligere spiller i Våg, Geir Åge Olsen begynt på en forhåpentligvis lang og suksessrik dommerkarriere i Han dømmer allerede på tredjedivisjonsnivå. Klubben ønsker han velkommen som dommer. Klubben har utarbeidet plan for dommerrekruttering og utvikling. Klubben må ha e fortsatt fokus på dommer-rekrutteringen i de kommende år.

7 7 Ledere og trenere Det var i 2007 hele 144 trenere og lagledere knyttet til lagenes sportslige drift. I tillegg var det 128 registrerte forelderkontakter med ulike gjøremål rundt det enkelte lag. Totalt var 272 personer engasjert i driften av lagene. En av flere store utfordringer klubben står overfor i de kommende år er å opprettholde foreldre engasjementet, og å legge forholdene enda bedre tilrette for de av våre trenere som har ambisjoner om en videre utvikling som trener. Rekruttering av foreldre til andre oppgaver enn lagdrift er en utfordring. Klubben har et fortløpende behov for et sterkt foreldreengasjement i forskjellige utvalg og i de styrende organer i klubben. Det nye styret må ha fokus på rekrutteringsfremmende tiltak til ledere på alle nivå i klubben.. Det er rimelig å tro at kravene som vil bli satt til våre trenere, spesielt i ungdomsavdelingen, fortsatt vil øke. Flere av trenerne er ambisiøse og har høye målsettinger. Styret har som mål å bli selvforsynt med trenere gjennom en aktiv rekruttering og skolering. Mulig utvikling for Våg Fotballklubb Dersom en ser på utviklingen de siste år har klubben hatt en eventyrlig vekst. Dette har en nær sammenheng med den store befolkningsveksten Vågsbygd har hatt i den samme tidsperiode, samt en aktiv rekruttering gjennom de siste 15 årene. Da det ikke er planlagt nye boligfelt i Vågsbygda de nærmeste årene, antar en at veksten vil avta noe. I 2006 etablerte og gjennomførte Våg FK en egen fotballaktivitet (turneringer) for de som gikk i første klasse. Aktiviteten gikk over seks onsdager i løpet av sesongen Dette ble videreført også i 2007, og en ser ingen grunn til å endre på opplegget for Det som er gledelig, men samtidig setter krav til klubben, er at det ser ut til at frafallet av spillere på SMG, G og Jr nivå er blitt mindre. På dette nivået er det ikke like enkelt å få lagledere/trenere som er godt kvalifisert. I 2007 har klubben meldt på 5 lag i gutte 16 år serien. Dersom frafallet fortsetter å minske antas det at klubben vil ha tre juniorlag i 2008 sesongen. I tillegg til at organiseringen av G14 endres, medfører det et økt behov for profesjonelle trenere. Den beste måten klubben kan møte et økt trenerbehov på, er å sørge for utdanning av trenere internt i klubben. Rekrutteringen av minispillere har ikke vært så god som tidligere år. Noe kan forklares i at barnekullene er blitt mindre, men det meste kan tilbakeføres til at IK Våg Barneidrett, som Våg FK har rekruttert spillere fra, ikke har vært like dyktige som tidligere. Våg Fotballklubb har imidlertid lagt et godt grunnlag for en fortsatt sportslig fremgang. Det blir stadig flere miniguttlag som også gis tilbud om trening gjennom vintersesongen. Treningsiveren allerede fra lillegutt-nivå har endret seg fra 1 trening i uken til 2 og 3. På småguttenivå er det få eller ingen lag som trener færre enn 3 ganger i uken. Det er grupper som er opp i 5 treninger pr uke. På gutte 1 og på gutte 2 er det opp til 6 treninger i uken, inklusiv egentrening. Ut fra forannevnte er en sannsynlig utvikling de kommende år at klubben vil få flere spillere som vil spille i de øverste divisjonene nasjonalt. For senior A laget, er sesongen 2008 spennende med tanke på om det er mulig å få til de samme sportslige resultatene som i 2007 sesongen. Som vanlig har det vært en del utskiftning

8 8 av spillere, samtidig som klubbens unge spillere har blitt et år eldre. Laget er ungt og ambisjonene for laget må være å holde seg på sikker plass i tredje divisjon. En fortsatt sterk fokus på organisering av klubbens virksomhet, samt en videreføring og systematisering av trener- og spillerutvikling er grunnleggende i de kommende år. Den fokus som klubben har hatt på utvikling av idrettsanleggene i Vågsbygda, ser nå ut til å bære frukter. Høsten 2007 har kommunen lagt kunstgress til en 7er-bane på Voiebanen ved Torkelsmyra skole. Kommunen har vedtatt å legge kunstgress på Karuss grus i Klubbens hovedsponsor, Spareskillingsbanken, som går inn med midler i banen er den aktør som har muliggjort dette prosjektet. Det som da gjenstår er en opprustning av Kirkebanen til en fullverdig grus treningsbane, noe som er innarbeidet i Idrettsetatens planer. Den økonomiske situasjonen vil fortsatt gi utfordringer. Klubben har fokus på at det er midlene som skaper aktivitet. I 2008 vil det bli gjennomført en del tiltak som skal bedre klubbens økonomi, både på kort og lang sikt. Til tross for dette må klubbens utgiftsside nøye gjennomgås. Dersom klubben ikke fører en nøktern linje, vil egenkapitalen som er opparbeidet forsvinne. Styret oppfordrer til en fortsatt nøktern linje i alle ledd i klubben. Selv om en øker medlemskontingenten noe, vil det ikke være mulig å øke den så mye at den kompenserer for bortfall av automatinntekter. I 2007, utgjorde medlemskontingenten ca 20,4 % av de totale inntekter. Automatinntektenes andel var ca 8,1 % og sponsorinntektene ca 24,7 %. Øvrige inntekter er i hovedsak lotterier, salgsprosjekter, tilskudd og egenandeler. Styret vil takke administrasjonen, trenere, ledere, foreldre og øvrige tillitsvalgte for et godt utført arbeid i Karuss / Arild Schellhorn Olaf Ugland Asbjørn Stallemo Eivind Bue Formann Nestformann Styremedlem Styremedlem Johanne Liane Paal Hennig-Olsen Vidar Pettersen Bjørn Mayer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Knut S D Moksness Daglig leder

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer