Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B"

Transkript

1 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

2 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen Vågsbygd i Kristiansand kommune. Klubben er tilsluttet Allianseidrettsklubben IK Våg Fortsatt drift Årsberetning og årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i fotballklubben innenfor normene av det akseptable. Dog anses arbeidsbelastningen for de ansatte som stor. Som en følge av dette blir arbeidsforholdene stressende. Det er tre mannlige ansatte i klubben, og de har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Styret består av formann og 7 medlemmer, derav en kvinne. Likestilling Det er ikke foretatt noen tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er heller ikke planlagt iverksatt slike tiltak da det ikke er noen forskjellsbehandling av kjønnene i virksomheten. Ytre miljø Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Andre forhold Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av klubbens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Med den utviklingen klubben nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling. Aktiviteter Våg Fotballklubb har også i denne årsmøteperioden hatt en aktivitet som er stor. De sportslige aktivitetene har stort sett blitt gjennomført som planlagt, mens de økonomiske rammebetingelser på enkelte områder ble annerledes enn forventet. Antall registrerte medlemmer ved årets utgang var 960. Medlemstallet er noe høyere i fotballsesongen. Etter sesongen forekommer det en del utmeldinger. Dog ser en at rekrutteringen av de yngre årsklasser ikke har vært som i de foregående årene. Antall påmeldte lag i kretsserien var 64 i I tillegg har klubben gitt et kamptilbud til alle førsteklassinger i Vågsbygda. Den interne serien som ble etablert i 2005 og som ble videreført

3 3 i 2006 har fortsatt i Det kan synes som om dette tiltaket er kommet for å bli. I den interne serien har det vært opp til 14 lag. Totalt har det vært 78 fotball-lag i aktivitet i Organisasjon Styret har bestått av følgene personer: Leder Arild Schellhorn, nestleder Olaf Ugland, samt følgende styremedlemmer Johanne Liane, Asbjørn Stallemo, Bjørn Mayer, Eivind Bue, Vidar Pettersen og Paal Hennig Olsen Sportslig utvalg har hatt følgene medlemmer i 2007: Leder Per Henning Mollestad, medlemmer Asbjørn Stallemo, Bjørn Mayer, Egil Andersen, Vidar Skjekkeland, Oddbjørn Fiskå og Vidar Baugen. Administrasjonen har bestått av daglig leder Knut S D Moksness, sportssjef Vidar Skjekkeland frem til 1.juli og Ian W Babington. Ny sportssjef Vidar Baugen tiltrådte 1. oktober I tillegg har det vært ansatt en spillerutvikler, Oddbjørn Fiskå i 1/3 stilling. På grunn av avspasering/avvikling av ferie, stod stillingen som sportssjef ubesatt i perioden 1. juni og ut september. Med de oppgaver som administrasjonen skal løse, skapte vakansen en stor slitasje på administrasjonen i form av økt arbeidsbelastning. Møter Fotballstyret har i perioden 2007 hatt 20 ordinære - og 1 ekstraordinært styremøte, og det er blitt behandlet 112 saker. I tillegg har det vært et fellesmøte med styret i FK Vigør med tanke på fremtidige samarbeidsprosjekter. Det har vært avholdt en rekke møter i sportslig utvalg, samt møteaktivitet knyttet til klubbens mange arrangementer og løpende drift. Videre har det blitt avviklet møter med lagledere og foreldre på alle nivåer. Styrets arbeid Styret har i 2007 behandlet en rekke saker av betydning for Våg FKs videre utvikling, både organisatorisk og sportslig. Det har i perioden vært svært høy aktivitet på de fleste områder. Det er vedtatt i klubbens styre å etablere et felles AS med FK Vigør. AS et er eid med en aksjekapital på kr ,- der hver av klubbene har gått inn med 50% av aksjekapitalen. AS et skal planlegge, invitere, administrere og gjennomføre en fotball-cup for barn mellom 7 og 14 år sommeren Helgen som er avsatt er 15. til 17. august. Styret har fortsatt trenerutvikling gjennom egne trenersamlinger. I årene fremover bør klubben legge opp til ytterligere styrking av trenerkompetansen ved at det arrangeres ikke bare trener I kurs jevnlig, men også ved å gi kurs til den enkelte trener allerede på tidlig miniguttnivå for å øke den fotballfaglige kompetanse. Klubbens web-sider har blitt videreutviklet i 2007, og de er blitt godt mottatt av både trenere og spillere. Flere av laglederne er dyktige brukere, og benytter nettsidene til å kommunisere med spillerne på eget lag, hva gjelder treninger, kamper med mer. Antall unike treff på våre Web-sider er ca 460 pr dag.. Web-ansvarlig, Vidar Baugen har ivaretatt klubbens nettsider på en forbilledlig måte. Samarbeidet med andre grupper i Allianseidrettslaget har vært tilfredstillende.

4 4 Økonomi Klubben har i 2007 overtatt regnskapsføringen selv. Dette gjelder ikke bare fotballen, men også IK Våg hovedstyre, badminton samt barne- og friidrett. Året 2007 har i så måte vært et prøve år. Klubben fikk ikke tilgang på regnskapssystemet før i juni og den regnskapsmessige tilbakemeldingen til styret har ikke vært som ønsket. Imidlertid regner en med at fra og med 2008 vil regnskapssystemet og den kompetanse klubben har opparbeidet i løpet av 2007 gi resultater. Økonomistyringsverktøyets kostbærere er i løpet av høsten innarbeidet i regnskapssystemet, og vil være i full drift i I 2007 har vi et underskudd på kr og egenkapitalen ved årets utløp er kr Pr 1. juli opphørte spilleautomat regimet. Dette medførte at inntektene fra spilleautomatene falt bort fra samme dato. Utfordringer på den økonomiske fronten har i denne årsberetningsperioden vært på den forvaltningsmessige siden, samt på klubbens logistikk. Styret hadd lagt opp til et budsjett med ca kr ,- i merforbruk i Differansen mellom det budsjetterte avviket og det regnskapsmessige, kan i store trekk tilskrives at klubben ikke fant det mulig å gjennomføre overføring av ansvar for anskaffelse av spiller- og treningstøy til enkeltmedlemmene, samt avvik mellom inntekter og utgifter ifm et lags turneringssdeltakelse. Styret innså at økonomien ville bli presset i 2007, og valgte derfor å la stillingen som sportssjef stå ubesatt i 3 mnd for å spare noen lønnsmidler. Klubbens egenkapital er likevel blitt belastet med ca kr ,- mer enn forutsatt, noe som gjør det særdeles viktig å holde budsjettene i 2008 i balanse. Treningsavgiften for 2008, vil bli justert i samsvar med klubbens kostnader ifm brøyting/snørydding av Karuss kunstgress. I 2008 har styret vedtatt at alle medlemmer skal ha sin egen utstyrspakke. Utstyrspakken består av fotballstrømper, shorts, spillertrøye samt klubbgenser. Veiledende utsalgspris på pakken for de yngste er kr. 836,- og for de eldste kr 886,-. Styret har vedtatt at klubben skal subsidiere pakken slik at den koster kr 400,- pr medlem. Nevnte sum vil innarbeides som en engangssum i medlemskontingenten for Innbetalte kontingenter i 2007 var ca kr ,- under budsjett. Årsaken til budsjettsprekken er bla at medlemsmassen har hatt en nedadgående tendens i forhold til toppåret Klubben bør gjennomføre rekrutteringsfremmende tiltak i 2008, for å snu den trend vi nå er inne i. For øvrig har klubben i alle år hatt som politikk at en families økonomi ikke skal være til hinder for at barna kan være med i Våg FK. Den politikken ønsker ikke klubben å endre. Idrettsrådet i Kristiansand vedtok i desember 2007 å avsette en del av storbymidlene til et eget prosjekt, Inkludering i idrettslag. Intensjonen med prosjektet er å dekke manglende kontingenter/treningsavgifter for de økonomisk dårligst stilte medlemmene i klubbene i Kristiansand. Våg FK søkte om og fikk tildelt ca kr ,-. Medlemskapet i klubben medfører at en må betale medlemskontingent, treningsavgift samt selge lodd på klubbens to lotterier. I 2007 fikk klubben et betydelig inntektsbortfall på lotteriene ved at flere av klubbens medlemmer unnlot å selge lodd. Totalt utgjorde usolgte loddbøker et inntektsbortfall på ca kr ,-. Det har i inneværende år vært en stor dynamikk hva gjelder antall medlemmer. Ved utgangen av året var medlemstallet som ble rapportert inn til Norges Idrettsforbund 960 medlemmer. Offentlige (kommune/stat/nif) tilskudd var kr ,-. Noe som er kr over det budsjetterte. Årsaken er som nevnt over, at Idrettsrådet gav åpning for å søke om storbymidler til et prosjektet Inkludering i idrettslag. Våg FK fikk tildelt ca kr til dette prosjektet.

5 5 Av de totale kostnadene utgjør hoveddelen av de administrative kostnader følgende: Lønn til administrasjonen kr ,- inkl feriepenger. Økonomisk utvikling de siste 10 år. Inntekter Resultat Egenkapital Egenk. % 1998 kr kr kr % 1999 kr kr kr % 2000 kr kr kr % 2001 kr kr kr % 2002 kr kr kr kr kr kr ,1% 2004 kr kr kr ,1 % 2005 kr kr kr ,2 % 2006 kr kr kr ,0 % 2007 k kr kr ,0 % Selv om klubben fremdeles har en positiv egenkapital på 5,0 % av inntektene, bør den tilstrebes å ligge på ca 10 %. Sportslig utvikling Ved at styret vedtok å opprette stilling som sportssjef i klubben, har en oppnådd en helt annen dynamikk i den sportslige planleggingen, - administreringen og - drift i klubben. Som nevnt under pkt Organisasjon på side 3, var klubben uten sportssjef i perioden juni tom sept 07. Flere av de oppgavene som er tillagt sportssjef ble derfor ikke ivaretatt på en god nok måte, herunder bla planleggingen for sesongen 2008 Organisering av egne spillerutviklingsgrupper på SMG 14 og SMG 13 er videreført. Gledelig er det å konstatere at den fokusering styret har hatt på ungdomsfotballen gir resultater, og ikke minst at modellen blir godt mottatt i organisasjonen. Våg FK er en klubb der talentene utvikles, samtidig som en har et fortsatt fokus på breddefotballen. Våg Fotballklubb har hatt en positiv sportslig utvikling. Spesielt gjelder dette barne- og ungdomsfotballen. Den sportslige fokusering som har vært rettet mot trenere og spillere er videreført og videreutviklet. Det har vært gjennomført systematiske trenersamlinger for å utvikle den sportslige fokuseringen på elitenivå. Sesongen 2007 gav klubben på nytt to kretsmesterskap. For femte år på rad, ble Gutte 1 kretsmestere. Kretsen tilrettela i 2006 for topping av også 13 årsgruppen. Våg valgte å ikke toppe sine lag, men de hevdet seg likevel i toppen med to lag i sluttspillet. SMG 13-5 ble kretsmestere i sin aldersgruppe. To av SMG14 lagene var også med i sluttspillet, der et av lagene kom til finalen som de tapte. De fleste lag i klubben har i perioden deltatt på cuper/turneringer, innenlands så vel som utenlands. Til dels med særdeles gode resultater. At klubben er med å markere styrke i slike turneringer er positivt. På guttenivået har Våg FK opparbeidet seg et så godt renommè at laget er blitt invitert til de mest renommerte gutteturneringene i Norge. Arbeidet med egne spillerutviklingsgrupper er videreført. Den sterke fokusering på ungdomsfotballen i klubben har medført anerkjennelse fra både Agder Fotballkrets og Norges Fotballforbund.

6 6 I de senere å har klubben levert flere spillere til toppfotballen i Norge. Vi får håpe at klubben også i årene fremover vil fremstå som en klubb der talenter utvikles. Klubben oppfatter at den måten en har organisert hjemmekampene til mini- og lillegutt, med minionsdager og lilleguttmandager på Karuss, har vært en suksess som en ønsker å bringe videre i sesongen Senior laget til Våg FK har i sesongen 2007 gitt mange hyggelige stunder til de som har tatt seg tid til å se på lagets kamper. Treneren klarte å bygge et lag som fungerte særdeles godt sammen, der det var plass til mange av klubbens talenter. I løpet av sesongen debuterte fem guttespillere på seniorlaget, og tre av de spilte mer eller mindre fast gjennom høstsesongen. I tillegg var det flere førsteårs juniorspillere som hadde sin debut på senior a-laget. Klubben har aldri hatt så mange unge spillere på seniorlaget de siste 20 årene. I en periode ledet laget serien, men ved sesongens slutt endte laget på fjerdeplass. Klubben utarbeidet i 2005 en ny Strategi- og sportsplan for perioden Den trekker opp klubbens filosofi og forslag til løsninger som skal bidra til en god og sikker sportslig utvikling. Planen er under revidering, og en regner med at den nye planen for perioden vil være klar i løpet av vårsesongen I sone gruppene til Agder Fotballkrets har klubben vært representert med 13 spillere. Styret gratulerer hver enkelt og ønsker lykke til med en fortsatt positiv sportslig utvikling. For første gang har klubben vært representert på landslagssamling for 14 åringer, ved at Sean McDermott var plukket ut for å være med på Statoil akademiet i Kristiansund. Våg FK har fått mange positive tilbakemeldinger på Sean, og det høye nivået han holder som spiller, sett opp mot hans alder. Med de sportslige planer som er vedtatt, samt den innsats som vises fra spillere, trenere og ledere er det all grunn til å tro at klubben vil oppnå gode sportslige resultater for enkeltspillere og lag også i de kommende år. Klubben forventer en fortsatt positiv utvikling på sportslig side. Lagstrukturen Våg FK meldte 64 lag på til kretsserien 2007: Et lag fra hhv følgende: Senior A, Old Boys, Junior Elite, Junior 2. 2 lag gutter 16 år, elite og 3 lag gutter 16 år, breddelag. 4 lag smågutter 14 år og 5 lag smågutter 13 år. 9 lag lillegutt 12 år og 9 lag lillegutt 11år. 9 lag minigutt 10 år, 8 lag minigutt 9 år og 11 lag minigutt 8 år. Dommere Våg FK hadde ved overgangen til 2007 fem kretsdommere i klubben. I tillegg har tidligere spiller i Våg, Geir Åge Olsen begynt på en forhåpentligvis lang og suksessrik dommerkarriere i Han dømmer allerede på tredjedivisjonsnivå. Klubben ønsker han velkommen som dommer. Klubben har utarbeidet plan for dommerrekruttering og utvikling. Klubben må ha e fortsatt fokus på dommer-rekrutteringen i de kommende år.

7 7 Ledere og trenere Det var i 2007 hele 144 trenere og lagledere knyttet til lagenes sportslige drift. I tillegg var det 128 registrerte forelderkontakter med ulike gjøremål rundt det enkelte lag. Totalt var 272 personer engasjert i driften av lagene. En av flere store utfordringer klubben står overfor i de kommende år er å opprettholde foreldre engasjementet, og å legge forholdene enda bedre tilrette for de av våre trenere som har ambisjoner om en videre utvikling som trener. Rekruttering av foreldre til andre oppgaver enn lagdrift er en utfordring. Klubben har et fortløpende behov for et sterkt foreldreengasjement i forskjellige utvalg og i de styrende organer i klubben. Det nye styret må ha fokus på rekrutteringsfremmende tiltak til ledere på alle nivå i klubben.. Det er rimelig å tro at kravene som vil bli satt til våre trenere, spesielt i ungdomsavdelingen, fortsatt vil øke. Flere av trenerne er ambisiøse og har høye målsettinger. Styret har som mål å bli selvforsynt med trenere gjennom en aktiv rekruttering og skolering. Mulig utvikling for Våg Fotballklubb Dersom en ser på utviklingen de siste år har klubben hatt en eventyrlig vekst. Dette har en nær sammenheng med den store befolkningsveksten Vågsbygd har hatt i den samme tidsperiode, samt en aktiv rekruttering gjennom de siste 15 årene. Da det ikke er planlagt nye boligfelt i Vågsbygda de nærmeste årene, antar en at veksten vil avta noe. I 2006 etablerte og gjennomførte Våg FK en egen fotballaktivitet (turneringer) for de som gikk i første klasse. Aktiviteten gikk over seks onsdager i løpet av sesongen Dette ble videreført også i 2007, og en ser ingen grunn til å endre på opplegget for Det som er gledelig, men samtidig setter krav til klubben, er at det ser ut til at frafallet av spillere på SMG, G og Jr nivå er blitt mindre. På dette nivået er det ikke like enkelt å få lagledere/trenere som er godt kvalifisert. I 2007 har klubben meldt på 5 lag i gutte 16 år serien. Dersom frafallet fortsetter å minske antas det at klubben vil ha tre juniorlag i 2008 sesongen. I tillegg til at organiseringen av G14 endres, medfører det et økt behov for profesjonelle trenere. Den beste måten klubben kan møte et økt trenerbehov på, er å sørge for utdanning av trenere internt i klubben. Rekrutteringen av minispillere har ikke vært så god som tidligere år. Noe kan forklares i at barnekullene er blitt mindre, men det meste kan tilbakeføres til at IK Våg Barneidrett, som Våg FK har rekruttert spillere fra, ikke har vært like dyktige som tidligere. Våg Fotballklubb har imidlertid lagt et godt grunnlag for en fortsatt sportslig fremgang. Det blir stadig flere miniguttlag som også gis tilbud om trening gjennom vintersesongen. Treningsiveren allerede fra lillegutt-nivå har endret seg fra 1 trening i uken til 2 og 3. På småguttenivå er det få eller ingen lag som trener færre enn 3 ganger i uken. Det er grupper som er opp i 5 treninger pr uke. På gutte 1 og på gutte 2 er det opp til 6 treninger i uken, inklusiv egentrening. Ut fra forannevnte er en sannsynlig utvikling de kommende år at klubben vil få flere spillere som vil spille i de øverste divisjonene nasjonalt. For senior A laget, er sesongen 2008 spennende med tanke på om det er mulig å få til de samme sportslige resultatene som i 2007 sesongen. Som vanlig har det vært en del utskiftning

8 8 av spillere, samtidig som klubbens unge spillere har blitt et år eldre. Laget er ungt og ambisjonene for laget må være å holde seg på sikker plass i tredje divisjon. En fortsatt sterk fokus på organisering av klubbens virksomhet, samt en videreføring og systematisering av trener- og spillerutvikling er grunnleggende i de kommende år. Den fokus som klubben har hatt på utvikling av idrettsanleggene i Vågsbygda, ser nå ut til å bære frukter. Høsten 2007 har kommunen lagt kunstgress til en 7er-bane på Voiebanen ved Torkelsmyra skole. Kommunen har vedtatt å legge kunstgress på Karuss grus i Klubbens hovedsponsor, Spareskillingsbanken, som går inn med midler i banen er den aktør som har muliggjort dette prosjektet. Det som da gjenstår er en opprustning av Kirkebanen til en fullverdig grus treningsbane, noe som er innarbeidet i Idrettsetatens planer. Den økonomiske situasjonen vil fortsatt gi utfordringer. Klubben har fokus på at det er midlene som skaper aktivitet. I 2008 vil det bli gjennomført en del tiltak som skal bedre klubbens økonomi, både på kort og lang sikt. Til tross for dette må klubbens utgiftsside nøye gjennomgås. Dersom klubben ikke fører en nøktern linje, vil egenkapitalen som er opparbeidet forsvinne. Styret oppfordrer til en fortsatt nøktern linje i alle ledd i klubben. Selv om en øker medlemskontingenten noe, vil det ikke være mulig å øke den så mye at den kompenserer for bortfall av automatinntekter. I 2007, utgjorde medlemskontingenten ca 20,4 % av de totale inntekter. Automatinntektenes andel var ca 8,1 % og sponsorinntektene ca 24,7 %. Øvrige inntekter er i hovedsak lotterier, salgsprosjekter, tilskudd og egenandeler. Styret vil takke administrasjonen, trenere, ledere, foreldre og øvrige tillitsvalgte for et godt utført arbeid i Karuss / Arild Schellhorn Olaf Ugland Asbjørn Stallemo Eivind Bue Formann Nestformann Styremedlem Styremedlem Johanne Liane Paal Hennig-Olsen Vidar Pettersen Bjørn Mayer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Knut S D Moksness Daglig leder

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 6 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 6 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 8 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 8 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 5 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 5 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->>

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->> Hinna-Modellen 2008 Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, 13 16 år Seniorseksjonen, 17 år ->> Lag inndeling Jenter : årstrinn 7 12 år har egne lag 7-åringer tar opp 6-åringer MED TRENERE 6-åringer

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT Innhold 1. Fotball... 3 2. Vestby: En kommune i sterk vekst... 3 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål... 4 4. Fotball: Organisering... 5 5. Fotball: Yngres

Detaljer

Årsberetning 2015 MIL Fotball

Årsberetning 2015 MIL Fotball Årsberetning 2015 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2015 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært god. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball. 18. desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball. 18. desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Melhus fotball 18. desember 2012 Saksliste 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL Fotball Fotballstyret har i 2015 bestått av: Gert Tonning - styreleder Kristin Langaker - styremedlem Huy Pham - styremedlem Christopher Frigaard - styremedlem

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 21.september 2016 Varighet: 17.00 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Om Valhall FK. Klubben ble stiftet 18.09.07, og ble anbefalt opptak av Troms Fotballkrets og Norges Idrettsforbund 27.09.07.

Om Valhall FK. Klubben ble stiftet 18.09.07, og ble anbefalt opptak av Troms Fotballkrets og Norges Idrettsforbund 27.09.07. SPONSORHEFTE 2012 Om Valhall FK Klubben ble stiftet 18.09.07, og ble anbefalt opptak av Troms Fotballkrets og Norges Idrettsforbund 27.09.07. 2 initiativtakere stod bak ideen om å stifte et helt nytt fotballag

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA Styret i fotballgruppa Leder: Leder aldersbestemte: Trenerkoordinator: Sekretær: Kenneth Bergstad Geir Atle Røen Torgeir Kvendset Knut Haugen Innledning Fotballgruppa

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2017 PÅMELDING AV LAG INNEN TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007 Tromsø Telefon: 77 61 07 50. E-post: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer