Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan:"

Transkript

1 Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Kai Mjøsund, Turid Næss, Gro Smedsrud, Juel Helge Rye, Agnetha Davidsson Saksnummer: 2009/647 SAK 34/2009 Orienteringssak Risikorapport tertial 1 Oppsummering: Høyskolen er fornøyd med søkergrunnlaget for opptaket 2009 gjennom samordna opptak (SO). Høyskolen har nådd sin målsetning med i snitt 2,0 primærsøkere for de utvalgte grunnutdanningene. Enkelte utdanninger har en nedadgående tendens, høyskolen vil ha oppmerksomhet på disse når rekrutteringsstrategi for opptaket 2010 planlegges. Høyskolen har gjennom flere år utviklet en opptaksstrategi på bakgrunn av opptaksstatistikk de siste fem år. Erfaringstallene viser at det må gis tilbud til ca 40 % flere søkere enn ønsket studenttall pr 1/10. Erfaringstallene viser også at det er forskjeller mellom utdanningene, sykepleie har relativt høyt fremmøte mens bla lysdesign og visuell kommunikasjon er i den andre enden av skalaen. Høyskolen planlegger å ta opp til alle studier gjennom SO iht. måltallsaken, med de endringer som er gjort angående lærerutdanning og med den økning i studieplasser høyskolen er tildelt til bachelorutdanninger i sykepleie og ingeniørfag. Høyskolens økonomiske situasjon pr 30/4 09 med tilhørende avviksforklaringer viser ingen store overraskelser eller avvik sett i forhold til budsjett. Det er noen mindre avvik som er kommentert i avdelingenes rapporter. Varsellampene er allikevel satt til gult for tre avdelinger. Høyskolen jobber videre med oppfølging og forbedring av rutiner angående BOA virksomheten og økonomihåndbok. Høyskolen har som målsetting å øke virksomhetskapital beholdningen ila 2009, og levere et driftsregnskap med mindreforbruk. Departementet er klare på at det skal være balanse i institusjonens driftsregnskap. Grunnet ekstratildelinger for 2009 og høyt fokus på reduksjon av kostnadssiden/øke inntektssiden er dette realistisk. Det er viktig å ikke knytte vesentlige kostnader til disse ekstra tildelingene. Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan: 1/1 15/2 ca 25/2 april/mai ca 1/6 ca 1/10 ca1/12 Internt arbeid Rapport 3 Risikostyring Etats- Rapport 1 Rapport 2 Budsjett- Risiko øk. og risiko og mål system Årsoppgjør Årsrapport styringsmøte øk. og risiko øk. og risiko fordeling Oppfølging skjer ved helt spesielle avvik og konsekvent hvert tertial (rapportering av status pr 1/5, 1/9 og 1/1) med en enkel vurdering til styret med forslag til tiltak. Styret Plandokument Styret Styret Styret Styret Styret Side 1 av 8

2 Hensikt med risikosystemet: Bedre systematisk og helhetlig oversikt over høyskolens primære og prekære utfordringer i en angitt periode. Større fokus på hva som er de viktigste faktorene som påvirker høyskolens videre utvikling. Bedre grunnlag for helhetlig vurdering i styret omkring høyskolens totale virksomhet. Bedre ledelsesforankring, og grunnlag for informasjon, kommunikasjon og motivasjon i institusjonen. Setter fokus på konsekvenser og tiltak slik at handlingsplaner får bedre forankring og oppfølging. Gir grunnlag for en konstruktiv dialog og avklaringer med vår eier, KD. Tertialrapport 1, rapportering av oppfølging av risikosystem: 1. Tilstrekkelig søkergrunnlag Risikofaktor nr 2 Kritisk suksessfaktor: Tilstrekkelig søkergrunnlag Beskrivelse: Et godt søkergrunnlag vil kunne påvirke så vel kvantitet gjennom et økt antall studenter som kvalitet på studentene gjennom bedre inntakskvalitet. Risiko: nedgang i antall studenter som søker, studietilbud må trekkes, inntakskvaliteten blir for lav til at man makter å utdanne kandidater med høy kompetanse Sannsynlighet: stor (3) Konsekvens: meget alvorlig (4) Risikoindeks: 12 Prioritet Tiltak: Justere høyskolens studieportefølje i lys av søknadstall de siste år, faglig kapasitet, rasjonell drift (strategi for studieportefølje). se på muligheter for felles aktiviteter innen Oslofjordalliansen ved utnytte synergier innen markedsføring vurdere mulighet for forbedring av markedsføring og profilering fortsette arbeidet med omdømmebygging av institusjonen opprettholde fokus på studentvelferd, studentmiljø og trivsel videreutvikle og synliggjøre HiBu som en internasjonal institusjon med muligheten for utenlandsstudier som en del av alle bachelor- og mastergrader på HiBu utrede mulighetene for og kostnadene ved etablering av en alumniordning (styrke rekr. grunnlag master og EVU). Side 2 av 8

3 Resultater søkergrunnlag primærsøkere pr : Styringsparametre Resultat 2008 Resultatmål 2009 HiBu totalt Samordna opptak 1206/611=1,97 > 2,0 bachelorutdanningene (+ lokalt opptak*) (1381/611=2,26) (> 2,3) Antall primærssøkere sykepleierutdanning ingeniørutdanning (+ lokalt opptak*) allmennlærerutd. + Drammen og Hønefoss, heltid optometriutdanning Resultat /863=1,77 > 1,9 1594/798=2, /717=2,03 (alle bch + alu) 324/140=2,31 >2,4 328/140=2,34 114/110=1,04 (236/110=2,15) 129/80=1,43 79/50=1,58 33/30=1,10 > 1,5 (> 2,0) 124/102=1,22 > 1,6 115/60=1,92 154/66=2,33 > 2,4 143/66=2,17 Status oppfølging Under resultatmål, men økning fra 08 Under resultatmål, men økning fra 08 Under resultatmål og nedgang fra 08, men fortsatt bra søknad bch økonomi og administrasjon. Totalt, Kongsberg og Hønefoss. (+ lokalt opptak*) 162/120=1,35 101/60=1,68 61/60=1,01 (199/120=1,66) (114/60=1,9) (85/60=1,42) >1,5 (> 2,0) 147/120=1,23 87/60=1,45 60/60=1,00 Under resultatmål og nedgang fra 08. I tillegg tas det opp til årsstudium og siv.øk, disse har i snitt over 2,4 søkere pr plass * tall for lokale opptak er ikke klare. Vurdering av søkergrunnlaget til studieprogrammene 2009/2010: Totalt er det en økning i antall primærsøkere til høyskolens bachelorutdanninger. HiBu når sitt resultatmål som er 2,0 primærsøkere pr studieplass. Det er en gledelig økning av primærsøkere til allmennlærerutdanningen i Drammen, mens det er en nedgang i primærsøkere til optometriutdanningen. Bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon både på Kongsberg og Hønefoss er stabile, men har et forholdsvis lavt søkergrunnlag. Totalt sett er det en økning i søkertallene til studieprogrammene innenfor de økonomisk/administrative utdanningene. Det er en positiv økning i søkertallene til ingeniørutdanningene, selv om ikke resultatmålet er nådd. I tillegg viser søkertallene til tresemester og forkurs til ingeniørutdanning en betraktelig økning. Side 3 av 8

4 Opptaksstrategi 2009: For hvert opptak (NOM) utarbeider studie- og forskningsseksjonen et forslag til tilbudsstrategi. Forslaget legges fram for ledergruppa for godkjenning. Målet for studentopptaket er å gi tilbud til et antall kvalifiserte søkere som er høyere enn måltallet. Vi sikter på et høyere antall studenter ved studiestart og registreringstidspunktet for å kunne tåle frafall i løpet av studieløpet. Det tilsiktes mao et samsvar mellom antall måltallsplasser og uteksaminerte kandidater. Tabell 1. bakgrunnsdata for tilbudsstrategi er erfaringsdata fra de siste årene og som danner grunnlaget for opptaksstrategien for studieprogrammer med ventelister av kvalifiserte søkere. Her overbooker vi antall tilbud i hovedopptaket ved å gi tilbud til mange. Dette gjøres for å fange opp de beste søkerne og derved bidra til høy inntakskvalitet. Legges en mer forsiktig strategi med færre tilbud, vil vi sannsynligvis måtte gi tilbud til søkere på ventelister med lavere poengsum etter hovedopptaket. Av tabell 1. fremgår antall studieplasser, tilbud gitt i hovedopptaket, antall ja svar samt antall møtt ved studiestart og ønsket antall pr Tabellen viser at strategien treffer godt. Til studieprogrammer med lave søkertall i forhold til måltall foreslås det at det gis tilbud til alle kvalifiserte søkere i hovedopptaket (disse utdanningene er ikke med i tabellen). Tabell 2. tilbudsstrategien for opptak av studenter til grunnutdanningene 2009 gir en oversikt over alle studieprogrammer, hvilke studieprogrammer som overbookes og programmer det gis tilbud til alle kvalifiserte søkere. Til de studieprogrammer der det er ledige studieplasser legges studiet ut på restetorget den 20.juni. For noen studier utgjør restetorget en viktig rekrutteringsinstans for å fylle opp ledige studieplasser. Det gjelder særlig for avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap og avdeling for lærerutdanning. Kolonnen Studieplasser 2009 tilsvarer høyskolens interne måltallspasser, med en justering for 25 nye studieplasser Bch sykepleie og 10 plasser Bch ingeniørutdanning iht revidert tildelingsbrev for Det er kontinuerlig dialog mellom dekan og opptaksleder i saken. Høyskolen vil vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes i planleggingen og forberedelsene til opptak for studieåret 2010/2011 basert på de siste års søkergrunnlag. Dette arbeidet må koordineres med HiBus rekrutterings- og markedsføringsstrategi for opptaket i Regnskapsstatus og økonomistyring: Risikofaktor nr 19 Kritisk suksessfaktor: Strategisk og effektiv økonomistyring (ressursforvaltning) Beskrivelse: God ressursutnyttelse og kvalitet i økonomiforvaltningen er avhengig av at det finnes gode rutiner og god kultur for økonomistyring i de enheter som har budsjettdisponeringsmyndighet. For å sikre dette er kompetanse og kontrollfunksjoner av stor betydning. Samsvar mellom høyskolens og avdelingenes ambisjoner, vurdert mot ressursene som er tilgjengelig. Budsjetter og rammer overholdes, dette er styrets viktigste styringssignal til institusjonen og resultatenhetene. Risiko: manglende prioritering, oppfølging og fokus fra ledere, mellomledere og prosjektledere. Manglende kompetanse hos ansatte, dårlig kvalitet som reduserer styringsmuligheten, lite midler til langsiktige satsningstiltak, institusjonen blir satt under administrasjon pga negativ likviditet Side 4 av 8

5 Sannsynlighet: meget stor (4) Konsekvens: meget alvorlig (4) Risikoindeks: 16 Prioritet i Tiltak: gjennomføre en mer selektiv økonomioppfølging som har fokus på utsatte driftsenheter og noen færre rapporteringstidspunkter redusere opptak, eller utsette opptak til studieprogram, i 2009 ved fagavdelingene for å oppnå økonomisk balanse optimalisere studieporteføljen slik at sannsynligheten for økonomisk balanse ved fagavdelingene oppnås i 2009 og fremover ferdigstille økonomiinstruksen som tydeliggjør ansvarsfordeling revidere gjennomføringen av den interne styringsdialogen innføre nytt elektronisk konkurransegjennomføringssystem for innkjøp intensivere gjennomføringen av prosjektlederkurs og øke fokuset på prosjektstyring Resultater pr : Tiltak / oppfølging Beskrivelse Avvik i kr (- = Disponeringsskriv Budsjett utarbeides for alle budsjettenhetene Regnskapsresultat Disponeringsskriv for budsjettrammen vedtatt av styret er distribuert til budsjettansvarlig. Disponeringsskriv skal inneholde retningslinjer for økonomistyring ved institusjonene inneværende år. Budsjett fra hver budsjettenhet utarbeides iht retningslinjer i disponeringsskrivet. Budsjettene viser hvordan den enkelte budsjettansvarlige planlegger å disponere midlene for å sikre avdelingens måloppnåelse og effektiv utnyttelse av ressursene. Budsjettene skal være drøftet i avdelingenes IDF møter. Resultatet i regnskapsrapport pr er totalt sett for HiBu og for hver driftsenhet innen for et avvik på maksimalt 2 % av budsjettrammen. mindreforbruk) ok Budsjettene viser et planlagt merforbruk på kr 2,0 mill* - 0,5 Status oppfølging Regnskapsresultat Resultat i regnskapsrapport pr er totalt sett for HiBu og for hver driftsenhet innen for et avvik på maksimalt 2 % av budsjettrammen. HiBu er totalt sett, avvik på 0.1%. Administrasjonsavdelingen og felleskostnader % Avd for Helsefag 0,5 % Usikkerhet godkj. større prosjekt Avd for Lærerutdanning 6,3 % Periodisering og praksis Avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap - 0,8 % Avdeling for Optometri og synsvitenskap - 0,4 % Nedgang etterspørsel kurs Avdeling for Teknologi 1,2 % Bidrags- og oppdrags virksomheten BOA Det utarbeides prosjektbudsjetter for alle prosjekter som berøres av retningslinjene i skriv F Budsjettene fremsendes og legges inn i regnskapssystemet Agresso iht føringer gitt i disponeringsskriv og instruks for BOA Systemet begynner å fungere. Totalt etterslep for Side 5 av 8

6 Prosjektstyring og opplæring Gjennomføring av prosjektlederkurs Økonomihåndbok virksomheten. Prosjektoversikt med budsjettmessig status (omsetning og evt forventet resultat) utarbeides tertialvis til rapporten. Oversikt aktive prosjekter vedlagt. Denne har foreløpig vesentlige mangler. Prosjektlederkurs gjennomføres to ganger hvert år. Økonomihåndbok for høgskolen og brukervennlig oversikt over viktige rutiner og instrukser ferdig på web-siden HiBu på godskriving prosjekter er på 1.5 mill. Mangler fortsatt noen budsjetter Utsatt til høst grunnet lav kapasitet Er under arbeid. Status presenteres på styremøtet * Avd for Helsefag og avd for Lærerutdanning har et budsjettert merforbruk på til sammen ca kr 2.0 mill. Vurdering av økonomistyring og økonomiskstatus tertial : Regnskapet med tilhørende avviksforklaringer viser ingen store overraskelser eller avvik sett i forhold til budsjett. Det er noen mindre avvik som er kommentert i avdelingenes rapporter. Varsellampene er allikevel satt til gult for tre avdelinger. For avdeling for Helsefag skyldes dette usikkerhet knyttet til om man får tilsagn på et større prosjekt, mens det for Optometri og synsvitenskap er utslaget av finanskrisen som merkes hos avdelingens kurskunder. Begge avdelinger fokuserer nå på og reduserer risiko og øke inntjening på andre prosjekter og redusere kostnader på drift. Avdeling for lærerutdanning har det største prosentvise avviket (6,3 %), og er derfor satt til gult (observasjon) selv om avviksforklaringen tilsier at økonomistyringen er under kontroll. Høgskolens økonomiske situasjon blir forbedret gjennom revidert nasjonalbudsjett med kr. 900 i økt tildeling og 60 nye studieplasser fra høsten 2009 (skal vedtas av stortinget 19. juni). Halvårsvirkningen av de 60 studieplassene utgjør kr. 1.9 million, så samlet styrking gjennom revidert nasjonalbudsjett er på kr 2.8 millioner. Høyskolen har et budsjettert merforbruk på ca 2,0 mill. Kr 900 vil brukes til å styrke reserven. Styret vil bli orientert om hvordan halvårsvirkningen av studieplassene vil bli benyttet. Det henvises også til tildelingsbrevet for tilleggsbevilgninger 2009 (meldingssak). Saksopplysninger: Det er avholdt økonomimøter med samtlige avdelinger ved høyskolen, med spesifikk gjennomgang av prosjekter og godskriving til den respektive avdeling fra prosjektene. Hibu totalt har et avvik i regnskap i forhold til budsjett på kr Dette fordeler seg på avdelingene som følger: Side 6 av 8

7 Avvik ifht budsjett pr april: Enhet Budsjett Avvik i kr Avvik i % AFOS ,4 % ATEK ,2 % ADMA ,9 % ALU ,3 % AHF ,5 % AFØS ,8 % HiBu Totalt ,1 % Som tallene viser er det små avvik på de fleste avdelinger, og målsettingen på å holde avviket innenfor 2 % holdes for samtlige avdelinger med unntak av avdeling for lærerutdanning, som har et avvik på til sammen 6,3%. Prosjekt oversikt BOA virksomheten: Vedlagt Statusoversikt over prosjekter viser de prosjektene som pr er aktive i regnskapssystemet. Den inneholder både bidragsprosjekter (prosjektnr som starter på 8xxxx) og oppdragsprosjekter (9xxxx). Det vil være endringer gjennom året, noen avsluttes og nye kommer til. Dette er første versjonen av oversikten som vil bli fulgt opp og forbedret til tertial 2 rapporten. Det er planlagt en omsetning BOA på ca kr 30 mill i Oversikten viser også at høyskolen må jobbe videre med å oppdatere og samle prosjektdokumentasjon og budsjettutarbeidelse iht reglementet for BOA virksomheten. Høyskolen gjør forbedring for hvert år og vil fortsette å ha fokus på dette i Foreløpig må oversikten betraktes som en intern gjennomgang for å ytterligere øke fokuset på oppfølging av BOA virksomheten. Listen slik den nå fremkommer viser bildet som regnskapssystemet gir ifht hva som faktisk er postert. Avdelingene og økonomiseksjonen har oppdatert informasjon som blir lagt inn. Dette viser også at økonomiseksjonen henger noe etter i regnskapsføring og oppdateringer i regnskapssystemet. En del prosjekter mangler for eksempel inntektsføring foreløpig. Vikar for BOA ansvarlig i økonomiseksjonen er på plass fra august Vedlegg: Bakgrunnsdata for tilbudsstrategi Tilbudsstrategien for opptak av studenter i grunnutdanningene 2009 Regnskapsrapport pr 30/ Avviksforklaringer fra avdelingene Prosjektoversikt BOA pr 30/ Saksdokumenter: 1. 10/09 Rapport og planer Risikosystem /08 Måltall opptak 2009 Rektors sign.: Dato: Side 7 av 8

8 Side 8 av 8

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer