DELEGASJONSREGLEME1 FOR INDERØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGASJONSREGLEME1 FOR INDERØY KOMMUNE"

Transkript

1 DELEGASJONSREGLEME FOR INDERØY KOMMUNE 1. Generelt. Dette reglement regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organ og administrasjonen. Overføring av avgjørelsesmyndighet er hjemlet i kommuneloven av 25. september 1992, - 8 nr. 3 for formannskapet - 10 nr. 2 for faste utvalg (komiteene) - 10 nr. 5 for komite som er opprettet til forberedende behandling av saker, for å avgjøre enkeltsak som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag nr. 4 og 24 nr. 1 for rådmannen (administrasjonssjefen) for administrasjonsutvalget, og i aktuelle særlover. Myndighet som kommunestyret, formannskapet og utvalgene vil legge til administrasjonen, skal delegeres til rådmannen. Denne skal ut fra hensiktsmessighet og organisasjonsplan delegeres videre til sine underordnede. Disse utøver da myndigheten på rådmannens vegne og ansvar. Delegasjonsbeslutninger skal være skriftlige, og skal alltid vise til eventuelle vilkår delegasjonen er gitt på og rapporteringsrutinene. 1.2 Klager Avgjørelser som tas av administrasjonen i h.h.t. delegasjon, kan av den eller de saken gjelder(part) bringes inn for politisk beslutningsnivå for overprøving. Denne adgang gjelder både avgjørelser i privatrettslige forhold, f.eks. avtaleforhold, og i sakei med enkeltvedtak hvor lovbestemt klagerett ikke foreligger. I saker med lovbestemt klagerett hvor klagen avgjøres av instans utenfor kommunen, sendes normalt klagen fra delegert kommunal instans til lovbestemt klagemyndighet. Er klagen av prinsippiell og/eller større økonomisk karakter, kan klagen prøves i vedkommende komite før ovesendelse. Hvis kommunen selv kan avgjøre klagen, og den er av prinsippiell eller større økonomisk karakter, avgjøres klagen av vedkommende hovedutvalg, evt. kommunestyret. Hvis klagen ikke er av større prinsippiell eller økonomisk karakter skal klagen avgjøres i klageutvalget. Ordfører tar ved evt. tvil, i samråd med aktuell hovedutvalgsleder, bestemmelse om behandlingsmåten i klagesaker. 2. Folkevalgte organer. 2.1 Formannskapet. Formannskapets myndighet er begrenset til å behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. å tildele bevilling og fastsette tiden for salg og skjenking, jfr. alkohollovens 1-12, I. ledd - bestemmelsene i skattebetalingsloven av 21. november 1952 nr. 2 med forskrifter, jfr. særlig lovens kap. VII.

2 - avgjør søknader om serveringsbevilling, jfr. serveringslovens 3. - godkjenner sentrale forhandlingsprotokoller fra hovedtariffoppgjør. - godkjenner forhandlingsresultat vedrørende rådmannens lønn. 2.2 Hovedutvalgene Generelt. Hvert hovedutvalg har innenfor det ansvarsområde komiteen har etter sitt reglement, avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov eller kommunens reglementer. Hver hovedutvalg gir innstilling til kommunestyret i saker innenfor komiteens ansvarsområde, jfr. komiteens reglement ( 2). Hver hovedutvalg kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning De enkelte hovedutvalg. Folk - tildeler kommunalt tilskudd til private barnehager - er kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol, jfr. alkohollovens 1-9 med forskrifter. - uttaler seg på kommunens vegne til søknader om konsesjon etter lov om kringkasting av , med tilhørende forskrifter. fastsetter reglement for folkebiblioteket og organiserer samarbeidet mellom folkebiblioteket og grunnskolene, i h.h.t. folkebibliotekloven av 20. desember 1985, 4 og 6. - særlover innenfor komiteens ansvarsområde, allikevel jfr. pkt Natur - har kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 så langt det er lovlig etter 8 i loven. - har kommunestyrets myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon etter konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19, 2, 2. ledd, jfr. 5, 3. ledd og etter 11, jfr. 21, 2. ledd, om kommunal forkjøpsrett til fast eiendom. - avgjør kommunens uttalelse i konsesjonssaker som avgjøres av andre enn kommunen (feste eller kjøp av fast eiendom eller eierskap i slik eiendom). - har kommunestyrets myndighet til å avgjøre saker etter jordloven - gir uttalelse etter jordloven i saker som avgjøres av andre enn kommunen - avgjøre søknader som gjelder fritak fra bo- og driveplikt etter odelslovens 27a og konsesjonslovens 6 annet ledd har kommunens myndighet etter vegtrafikkloven, så langt loven gir adgang til dette. - har kommunens myndighet i henhold til forskrift av 13. desember 1995 om vann- og avløpsgebyrer, jfr. forskriftens kap. 14: punktene 7.4, 8.3, 8.4, tredje og femte avsnitt, 8.4.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 og Administrasjonsutvalget - ansetter og avgjør permisjoner over 1 år for avdelingssjefene.

3 - avgir innstilling til kommunestyret i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Hvilke saker dette er, fastsettes i avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved dennes interesseorganisasjon. avgjør mindretallsanke fra ansettelsesutvalget, samt ansettelsessak som det ikke er enighet om ved administrativ ansettelse. - vedtar reglement som gjelder generelt i kommunens personalforvaltning. fortolker avtaler. fastsetter kommunens personalpolitiske retningslinjer. Administrasjonsutvalgets ansvarsområde reguleres forøvrig av kommunelovens 25 og hovedavtalen. 2.4 Skatteutvalget. Med hjemmel i enhver tid gjeldende forskrifter om lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighetsgrunner, delegeres formannskapets myndighet så langt det kan gjøres etter forskriftene, til skatteutvalget. Skatteutvalget har fullmakt til å ta endelig stilling til saker om nedsettelse eller ettergivelse av ilignet skatt med inntil det beløp som skattebetalingslovens 42 hjemler adgang til. 2.5 Klageutvalget - Avgjør klagesaker i henhold til kap Ordfører har i krisesituasjoner slike fullmakter, jfr. K-sak 064/05: I. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. 2. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 3. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 5. Disponere midler som trengs for nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining og husrom, skadebegrensning, og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmannen, stedfortredende rådmann. Alle utgifter som påløper av delegert fullmakt skal i regnskapet føres samlet på eget formålskapittel. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning. - utøver kommunens myndighet etter gravferdslovas 9, jfr. K-sak 004/98 - har, hvis annet ikke er bestemt, fullmakt til å avgjøre om, og i tilfelle med hvilken person, kommunen skal være representert i generalforsamling i selskaper hvor kommunen er medeier. tar i samråd med aktuell komiteleder eventuell bestemmelse ved tvil om en klagesak er av prinsippiell eller større økonomisk karakter er generalforsamling i FLYNDRA AS og oppretter styret etter råd fra Hovedutvalg Folk. Søke om KS sitt hedersbevis

4 2.8 Valgstyret - oppnevner stemmestyrene ved Stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. - er samevalgstyre 2.9 Forhandlingsunalget - Forhandlingsutvalget deltar i prinsippdrøftinger med fagforeningene, forhandler om rådmannens lønn og i de tilfeller der rådmannen er inhabil. 3. Administrasjonen. 3.1 Generelt. Kommunestyret, utvalgene og formannskapet kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Om hva som er av prinsipiell betydning, sier Ot.prp. nr. 42 ( ) blant annet følgende: "Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ikke bare ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, og ut fra kommunens eller fylkeskommunens størrelse, men også ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis." 3.2 Rådmannens myndighet. - oppretter, omgjør, endrer eller nedlegger stillinger, faste og midlertidige, hvor rådmannen eller ansettelsesutvalget ansetter, og tiltaket er i samsvar med årsbudsjettet og økonomiplanen. - sørger for utredning i saker som skal behandles av formannskapet, komiteene, administrasjonsutvalget, rådene for funksjonshemmede og eldre, arbeidsmiljøutvalget og ansettelsesutvalget. Sakene skal normalt ha forslag til vedtak. - Inngår avtaler om låneopptak og lånevilkår i h.h.t. kommunestyrets budsjettvedtak. - kan med hjemmel i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10, 79 kreve offentlig påtale. (Myndigheten kan ikke delegeres videre innen administrasjonen, jfr. dom i Rt. 1984, s. 844.) - møter på vegne av kommunen ved kart- og delingsforretninger. - avgjør alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. - godkjenner og underskriver avtaler av kurant karakter med varighet inntil utløpet av til p.t. gjeldende økonomiplanperiode(org.sak 044/99) - fastsetter lønnen i stillinger hvor myndigheten til dette ikke er delegert til andre. Dette gjøres i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. - gjennomfører forhandlinger med hjemmel i sentrale hovedavtaler og hovedtariffavtaler m/særavtaler, med unntak av rådmannens lønn. Forhandlingsresultat godkjennes av utvalget samlet og refereres Komite Organisasjon. avgjør alle søknader om permisjon for kommunens ansatte, med unntak av permisjoner over 1 år for avdelingssjefene. - ansetter tidsbegrenset for inntil ett år. - tildeler tjenestetelefon. - gir påskjønning til kommunens ansatte.

5 - har fullmakt til å godkjenne, som kreditor, frivillig/tvungen gjeldsordning for privatpersoner etter gjeldsordningsloven 4-11 og 5-3. Dette gjelder også behandling av saker etter at gjeldsordningsperioden er utløpt. - har kommunens myndighet etter alkohollovens 1-12, 2. ledd og følgende presiseringer: Skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning defineres opp til en ukes varighet. Fastesetter i særskilte tilfeller eventuell reduksjon av gebyr for sakg og skjenking av alkohol. - beregner tilskudd og avgjør søknader om tilskudd til trossamfunn og livssynssamfunn. - gir tilskudd til kulturarrangement (vedtak i Komite Folk, sak nr. 44/92). - gir tilskudd til kulturformål generelt (vedtak i Komite Folk, sak nr. 13/92). - har valgstyrets myndighet så langt dette kan delegeres etter valglovens bestemmelser(vstsak nr. 004/99) - innvilger formidlingslån (vedtak i Komite Organisasjon, sakene nr. 98/92 og 102/92) og tildeler utbedringstilskudd etter statlige regler. - frafaller pant for lån i mindre parseller og viker prioritet for pant på inntil kr ,- i hvert tilfelle. - kan på tvangsauksjon fremme bud innenfor skyldi2 belep med renter og omkostninger i forbindelse med innfordring av kommunale avgifter, gebyrer, husleier o.l. - godkjenner godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombudsmenn, så langt slik myndighet ikke er lagt til andre. Godkjenningen gjøres i samsvar med gjeldende regelverk. - fordeler støtte til politiske partier etter statlige regler. - avgjør søknader om konsesjon for omsetning av videogram etter lov om film og videogram av 15. mai 1987 (vedtak i Komite Folk, sak nr. 37/93). - forhåndsgodkjenner planer for spillemiddelberettigede anlegg for idrett og friluftsliv, samt foretar ferdigbefaring for slike anlegg, jfr. Kg1. res med forskrifter. - fordeler kommunens bevilgning til voksenopplæringstiltak i organisasjonene, i samsvar med gjeldende regler. - kan dispensere fra utdanningskravet for styrer og leder i barnehage. - kan godkjenne barnehager. - tar opp barn i skolefritidsordningene(sfo) - tar inn barn i barnehager. inngår avtaler om salg av tjenester fra kommunens musikkskole. - har kommunal myndighet etter tobakkskadelovens 6, 5. og 6. ledd. - Godkjenner sentrale avtaler vedr. revisjon av avtaler om driftstilskudd og takster for leger og fysioterapeuter. kan opptre på kommunens vegne i naboforhold etter naboloven av 16. juni 1961 nr. 15. er vegmyndighet i h.h.t. vegloven av 21. juni 1963 nr. 23, 9, fjerde ledd. tillegges kommunens myndighet etter forskrift om utslipp på separate avløpsanlegg m.m. av 2. desember avgjør søknader om dispensasjon fra salgsforbudet etter 3-2 i handelsloven av 6. juni 1980 nr. 21. kan avgjøre sake etter plan- og bygningsloven så langt delegasjon kan gis etter lovens 8 og så langt saken ikke er prinsipiell. Det samme gjelder dispensasjonsmyndigheten etter samme lovs 7. har kommunens myndighet i henhold til lov om motorferdsel

6 i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, 6, og de statlige forskrifter til loven, 5 og 7. - avgjøre søknad om omdisponering og fradeling etter 9 og 12 i jordloven av enkelttomter ikke over 2 dekar som det ikke er bygd på - å avgjøre søknad om omdisponering og fradeling etter 9 og 12 i jordloven av areal som grenser til og skal legges til tidligere fradelt tomt med eller uten bygninger,, inntil tomt og tilieggstomt til sammen er 2 ciekar. - å avgjøre søknad om fradeling av 12 i jordloven av tomter som det er bygd på. Unntatt fra dette er våningshus, kårhus og driftsbygninger. - å avgjøre søknad om omdisponering av dyrka jord etter 9 i jordloven til skogsmark for areal ikke over 50 dekar - å avgi uttalelse om søknader om eller forslag til omdisponering eller fradeling etter 9 og 12 for areal ikke over 15 dekar - å fatte vedtak om omdisponering etter 50 i skogbruksloven til enkelttomt ikke over 2 dekar - å fatte vedtak om omdisponering etter 50 i skogbruksloven av skogsmark som grenser til tidligere omdisponert tomteareal når omdisponert areal ikke er større enn 2 dekar - å fatte vedtak om omdisponering etter 50 i skogbruksloven av skogsmark til oppdyrking når arealet ikke er større enn 50 dekar - å fatte vedtak etter skogbrukslovens 16, 4. ledd, om forbud mot foryngelses- og flatehogst, og å avgi uttalelse over statlig eller fylkeskommunal myndighet i saker etter samme bestemmelse - å avgi uttalelse i saker etter skogbrukslovens 17, 4. ledd, om forbud mot tilplanting og annet kultiveringsarbeid - å fatte vedtak etter skogbrukslovens n 22, pkt 2, om utføring av skogkulturarbeider når skog er skadd ved brann o.l. - å fatte vedtak etter skogbrukslovens 23, punktene 1,2 og 3 og tiltak for å rette på følgene av uheldig skogbehandling m.v.( vanhevdsbestemmelsen) - å avgi uttalelse til Fylkeslandbruksstyret i henhold til skogbrukslovens 24( gjennomføring av påbud) - å fatte vedtak etter skogbrukslovens 30, 1. ledd og 3. ledd, om påbud om opprettelse av skogbruksplaner og godkjennelse av disse - å treffe avgjørelser etter skogbrukslovens 4, 1. ledd, om kommunens oppgaver som første skogoppsynsinstans, unntatt popgaver etter skogbrukslovens 50 - å fatte vedtak etter forskrift om nydyrking - å fatte vedtak etter forskrift om areal og kulturlandskapstilskudd - å fatte vedtak etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål - har kommunens myndighet i henhold til forskrift av 13. desember 1995 om vann- og avløpsgebyrer, jfr. forskriftens kap. 14: punktene 8.4.2, andre avsnitt, 11.2 og avgjør søknader om tilskudd med kapitalbehov på opptil kr fra næringsfondet. - har myndighet etter 28 og 29 i skiltforskriftene, jfr. veglovens 5 og foretar salg av kommunal eiendom i regulerte områder, tildeler tomter(k-sak069/94), samt mindre parseller, o.1, som er kurant, av øvrig kommunal eiendom. - utleier kommunens boliger. - kan unnta enkelt eiendom fra plikten til å delta i renovasjonsordningen (vedtak i Komite Natur, sak nr. 15/92). - Myndighet etter forskrift om husdyrgjødsel, forskrift om silopressaft, forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt - Myndighet etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, begrenset til avløpsanlegg mindre enn 15 PE

7 3.3 Brannsjefen Inn Trøndelag Brannvesen IKS. - Brannsjefen har kommunens myndighet så langt denne kan delegeres etter brann- og eksplosjonsloven av nr. 20 med forskrifter. 3.4 Ansettelsesutvalget. Ansettelsesutvalgets myndighet fremgår av lokai avtale med hjelrunel i Hovedavtalen, datert september Utvalget ansetter alt personale med unntak av rådmannen. 3.5 Kommunelege I. Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 er lagt til kommunestyret, delegeres i samsvar med lovens 4 a-3 til Kommunelege I Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag - kan frafalle eller nedsette renter og omkostninger med det beløp( p.t. inntil kr ) som er fastsatt i henhold til enhver tid gjeldende forskrifer om lemping av skatter og av2ifter. med renter og omkostninger av billighetsgrunner til skattebetalingsloven av 21. november 1952 nr Hovedverneombudet - Godkjenner i samråd med lederen i AMU enkle byggeprosjekt. Revidert av kommunestyret i sak.056/99 den Revidert av Komite Natur i sak 019/00 den Revidert av kommunestyret i sak.028/00 den Revidert av kommunestyret i sak.062/00 den Revidert av Komite Organisasjon i sak 060/02den Ajourfort pr

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Sørum kommune Vedtatt i Sørum kommunestyre sak 8/19 S ø r u m k o m m u n e 2 Innhold Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering... 3

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen

Delegasjonsreglement for rådmannen Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med endringer vedtatt av Sandnes bystyre 19. juni 2017 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

EVENES KOMMUNE REGLEMENTER

EVENES KOMMUNE REGLEMENTER EVENES KOMMUNE REGLEMENTER Kommunestyrets saksbehandling Delegasjon til formannskapet Delegasjon til rådmannen Videredelegasjon fra rådmannen Reglement for ansettelsesutvalg Vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med endringer vedtatt av Sandnes bystyre 19. juni 2017 i

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

Reglement for delegasjon av. myndighet for. Flatanger kommune

Reglement for delegasjon av. myndighet for. Flatanger kommune Reglement for delegasjon av myndighet for Flatanger kommune (Politisk myndighet) Vedtatt i kommunestyre den.., sak. (Redigert 16.10.09) 1. Generelt Dette reglementet reviderer avgjørelsesmyndigheten til

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT Delegering av myndighet fra kommunestyret Vedtatt 26.10.2017 I sak KSTNY-019/17 med virkning fra 26.10.2017 1 INNHOLD: 1. GRUNNLAGET FOR DELEGERINGEN... 3 1.1 Kommunestyrets kompetanse...

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt av rådmannen den 25.02.98 Endret av rådmannen den 11.03.98 Endret av rådmannen den 10.03.99 Supplert av rådmannen den 30.01.02 Supplert av

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 28.02.2018 Kl. 12:00-14:40 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 22.02.2018. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE. Delegeringsreglement. Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562

DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE. Delegeringsreglement. Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE Delegeringsreglement Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE

Detaljer

VIDEREDELEGERINGSREGLEMENT DEL 1 FOR FROGN KOMMUNE

VIDEREDELEGERINGSREGLEMENT DEL 1 FOR FROGN KOMMUNE VIDEREDELEGERINGSREGLEMENT DEL 1 FOR FROGN KOMMUNE Fastsatt av rådmannen i Frogn den 22. mars 2019 1.0 Generelle prinsipper 1.1 Fullmakter Dette reglement omfatter den myndighet og de fullmakter som er

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE Vedtatt i K-sak 43/95 og endret i A-sak 73/95, K-sak 67/95, K-sak 26/97, K-sak 73/97, K-sak 4/98, K- sak 26/98, K-sak 37/98, K-sak 21/99, K-sak 51/99, K-sak 87/99,

Detaljer

Fra. rådmannen. til administrasjonen

Fra. rådmannen. til administrasjonen DELEGASJON Fra rådmannen til administrasjonen Steinkjer den 2. mai 2002 (korrigert for ny organisering og stillingsbenevninger pr. 01.01.08) Unni Storstad rådmann 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN 1.1.

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret, 19.9. 2016 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT... 3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement Delegeringsreglement Vedtatt i Skaun kommunestyre 01.02.2006, sak 8/06 Oppdatert i Skaun kommunestyre 06.02.2008, sak 8/08 Oppdatert i Skaun kommunestyre 25.06.2008. sak 70/08 Saksnummer K2000: 05/974

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Tynset kommune 1 Innhold: 1. OVERORDNET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET... 3 1.1. FORMÅL... 3

Detaljer

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt av rådmannen den 25.02.98 Endret av rådmannen den 11.03.98 Endret av rådmannen den 10.03.99 Supplert av rådmannen den 30.01.02 Supplert av

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

De avklaringene som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglement.

De avklaringene som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglement. NAVN DELEGERINGSREGLEMENT, ALLMENN DEL ENHET/NUMMER KOMMUNESTYRET Godkjent av Kommunestyret Dato: 10.4.2008 Sist revidert: 10.12.2015 1. MÅLSETTING Målsettingen med Folldal kommunes delegeringsreglement

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149 TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2007 Tid: Kl. 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 140/07 VIRKSOMHETSPLAN 2008-2011 141/07

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER. Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at så mange som mulig

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Vedtak: Som innstillingen. Enstemmig. Sak 003/2014: SKOLEKRETSGRENSER I RØDØY KOMMUNE Jfr. saksutredning 01214

Vedtak: Som innstillingen. Enstemmig. Sak 003/2014: SKOLEKRETSGRENSER I RØDØY KOMMUNE Jfr. saksutredning 01214 1. Leieavtale inngås som vedlagt. 2. Leieprisen settes til kr 240.000 eks mva per år. 3. Tilskudd til Rødøy produkter AS økes med kr 240.000 fra 2014. 4. Driftsbudsjett 2014 reguleres tilsvarende: o kr

Detaljer

Delegeringsreglement for Orkdal kommune

Delegeringsreglement for Orkdal kommune Delegeringsreglement for Orkdal kommune Innhold 1. Bestemmelse om utøvelse av delegert myndighet.... 4 1.1 Generell forutsetning... 4 1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker... 4 1.3 Rett til å unnlate

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner KBU 22.09.2016 Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner Byplansjef Anne Skare Kommuneloven 39 nr 2 Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE N m m LO m I_ -+ m (fl m 3 z DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 10.10.95 sak nr. 43/95. Endret iformannskapet den 27.10.95, sak nr. 93/95. Endret i kommunestyret den 12.12.95,

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

AGDENES KOMMUNE. Delegeringsreglement. (det politiske)

AGDENES KOMMUNE. Delegeringsreglement. (det politiske) AGDENES KOMMUNE Delegeringsreglement (det politiske) DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 10.10.95 sak nr. 43/95. Endret i formannskapet den 27.10.95, sak nr. 93/95. Endret

Detaljer