Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget)."

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 Innledning Årsmeldingen Året 2013 er det første året Akasia utarbeider egen årsmelding. Da det først er for 2014 man har utarbeidet et samlet styringsdokument for virksomheten vil årsmelding 2013 skille seg fra kommende års meldinger. Det vil således fra 2014 være naturlig å bygge opp årsmeldingen på samme måte som Styringsdokumentet og besvare dette gjennom meldingen. For årsmelding 2013 har vi valgt en beskrivelse av aktiviteten for hver seksjon, område og (for enkelte seksjoner) enhet. Akasia Akasia er en virksomhet under Bergen kirkelige fellesråd som ivaretar en del av områdene som i henhold til Kirkelov og Gravferdslov er lagt til fellesrådet. Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget). Bergen kirkelige fellesråds begrunnelse for opprettelsen av Akasia er: - rydde plass for en klarere kirkelig profil i BKF med fokus på arbeidet i menighetene - profesjonell ivaretakelse av områdene som er lagt til Akasia - generere ekstra inntekter til BKF Forretningside - barnehageaktør og utvikler - eiendomsforvalter og -utvikler, primært av kirkebygg og gravplasser - gravplassforvalter i Bergen - regnskapskontor Visjon Akasia - verdier for generasjoner Hovedstrategi Akasia ivaretar viktige samfunnsoppgaver og bringer kulturarven videre, gjennom komplette og profesjonelle fagmiljø med fokus på kvalitet og service Verdier - ansvarlig - lærende - nyskapende - åpen Året 2013 Året har som vanlig vært preget av alle de oppgaver som hører til ansvaret Akasia ivaretar. Likevel har man klart å løfte blikket og fått på plass en felles verdiplattform for organisasjonen gjennom en omfattende strategiprosess. Prosessen ble gjennomført i første halvdel av året og alle ansatte tok del i denne. Med den brede involveringen har vi klart å få på plass en plattform som de aller fleste ansatte kan kjenne seg igjen i og som alle kan stå bak. Man har også lykkes med å få på plass overordnede mål for Akasia og virksomheten vi driver. Dette gir et godt utgangspunkt for ytterligere profesjonalisering og vekst i Akasia. Side 2 av 28

3 Forvaltningsutvalget Etableringen av Forvaltningsutvalget (FVU) har vært en viktig del av ytterligere profesjonalisering av ivaretakelsen av ansvaret som er lagt til Akasia. Gjennom FVU har de folkevalgte kommet tett på alle de oppgaver som løses av Akasia og administrasjonen har fått en tettere oppfølging av sitt arbeid. En rekke saker er lagt fram for FVU til behandling der man har fått en grundig gjennomgang og diskusjon før endelig vedtak er fattet. Med en mindre gruppe mennesker og kompetanse rettet inn mot det ansvaret Akasia ivaretar sikrer Bergen kirkelige fellesråd en god ivaretakelse av sitt ansvar på de områder som er lagt til Akasia. FVU har hatt 7 møter i Av større saker som er behandlet kan nevnes: Styringsdokument Verdiplattform og Overordnede mål (042/13 og 072/13) Gjennom året har FVU vært holdt løpende orientert om framdriften i strategiprosessen i Akasia. Endelig vedtak i saken ble foretatt i FVU møtet i november. Styringsdokumentet gjelder perioden og består av to deler; - Verdiplattform som består av: * Forretningsidé hva er Akasias ansvar/hva skal Akasia drive med/hvilke produkter/tjenester skal Akasia levere * Visjon slik skal Akasia å fremstå/dette strekker vi oss etter * Hovedstrategi hva er vårt hovedmål med Akasia og hvordan når vi dette * Verdier gir retning og kriterier for virksomheten i Akasia - Overordnede mål som er målbare mål for Akasia og virksomheten Strategi for videre utbygging og utvidelser av barnehager i Akasia (003/13) FVU vedtok, med utgangspunkt i BKFs tidligere vedtak, følgende strategi for barnehagesatsingen i Akasia: For eksisterende barnehager: Eksisterende barnehager i Akasia utvides til minimum 60 barnehageplasser for å sikre forsvarlig faglig og økonomisk drift. Er dette ikke mulig, vurderer vi om barnehagen kan «slås sammen» med en annen av våre barnehager som ligger innenfor en avstand Bergen kommune kan godkjenne som samdrift. Er ingen av disse alternativene mulige må det legges fram egen sak for FVU om barnehagens framtid. Oppkjøpsstrategi for barnehager: Akasia vil kjøpe barnehageeiendommer (tomter og bygg) både i Bergen og i omegnskommunene Akasia skal være aktiv i anskaffelse av barnehageeiendommer, også ved å kontakte barnehageeiere med henblikk for overtakelse. Ved oppkjøp av eksisterende barnehager skal disse være på minimum 60 barn eller være mulig å utvide til minimum 60 barn Ved oppkjøp av barnehager uten tilknytning til menighet skal Akasia fokusere på Akasia som barnehageeier på generelt grunnlag, men basert på Akasias verdier. Akasia vil leie godkjente eiendommer til drift av barnehager, der kjøp ikke er mulig Plan for utbygging og etablering av barnehager i Akasia (04/13) FVU vedtok en detaljert plan for utvidelse av de eksisterende barnehagene og etablering av nye barnehager. Denne planen er senere innarbeidet i Styringsdokument Strategi for videre utbygging og utvidelser av gravplasser i Bergen (013/13) FVU vedtok, med utgangspunkt i de senere års innspill til Bergen kommune, følgende strategi for gravplassene i Bergen. Side 3 av 28

4 Eksisterende gravplasser: Akasia utvider gravplassen der det er mulig til minimum 20 daa Akasia arbeider videre med å frigjøre areal ved å slette graver Nye gravplasser: Akasia arbeider aktivt med å få regulert areal til gravplasser Akasias norm ved anleggelse av nye gravplasser er at gravplassen må være minst 20 daa. Unntak må begrunnes særlig Akasia samarbeider med omliggende kommuner om større livsynsåpent seremonirom, krematorie og tilrettelagte graver Akasia legger til rette for alternative gravleggingsformer Det må etableres nye tilbud rundt naturlige knutepunkt og transportlinjene i byen Plan for utbygging av gravplasser i Bergen (014/13) FVU vedtok en detaljert plan for utvidelse av de eksisterende gravplasser og etablering av nye gravplasser. Denne planen er senere innarbeidet i Styringsdokument Kjøp av Paradis og Sædalen barnehager (058/13) FVU vedtok kjøp av selskapene Paradis barnehage AS og Sædalen barnehage AS fra Tris Holding med overtakelse 1/ Transaksjonen omfattet driftsselskapene og tilhørende eiendommer samt Birkelundsbakken 9, som dekker behovet for parkeringsplasser i Paradis barnehage. Kjøpet har god økonomisk sikkerhet og styrket Akasias økonomi og Akasias posisjon som en betydelig barnehageeier. Det var viktig at grunnlaget for de inntekter barnehagene hadde før overtakelse ikke ble endret og man driver derfor barnehagene som før, uten endringer i vedtekter eller satsingsområder. Dette er også viktig for å opprettholde grunnlaget for Bergen kommunes godkjenning av barnehagene. Bergen kommune ønsker et mangfold i barnehagesektoren i Bergen og det forventes at Akasia, som den nest største private barnehageaktør i Bergen, bidrar til dette. Akasia er i dag en del av BKF og må derfor bruke de rammer som ligger for BKFs virksomhet. Blant annet gjelder dette tariffavtalene. Paradis og Sædalen barnehager er medlem i Private barnehagers landsforbund (PBL) og inngår i PBLs tariffsystem, som blant annet har en pensjonsløsningen med betydelig lavere kostnad enn det BKF og Akasia har. Selskapene ble derfor opprettholdt og ble av praktiske hensyn lagt under et holdingsselskap Akasia Holding AS, som eies av BKF v/akasia. Selv om selskapene er opprettholdt har man integrert driften av barnehagene og eiendommene i Akasia. Barnehagene behandles således likt som barnehager som ligger på «innsiden» av Akasias organisering og har egne SLA avtaler med de enkelte seksjonene i Akasia for å ha nødvendig kostnadsdekning og rolleavklaring. Prosessen med kjøp og overtakelse har tatt mye tid men har også gitt mye ny kompetanse i Akasia. Kjøp av Bergenshagene (084/13) FVU vedtok i desember kjøp av Bergenshagene AS med 6 eksisterende barnehager og en i prosjektering fra Bergenshagene Holding AS med overtakelse 29/1-14. Barnehagene er Fana barnehage, Litlafjell barnehage, Råtun barnhage, Skranesvingen barnehage, Solahagen barnehage og Valen barnehage. I tillegg kommer Bjerknesplass barnehage som er i prosjektering. For Litlafjell barnehage er barnehageeiendommen solgt til privat eiendomsaktør og det er inngått en 30 års kontakt om tilbakeleie. Barnehagene ble kun solgt samlet. Av samme grunner som ved Paradis og Sædalen ble Bergenshagene AS vedtatt lagt under Akasia Holding AS. Side 4 av 28

5 Bergenshagene har sin egen administrasjon som sammen med styrerne i den enkelte barnehage ivaretar den daglige ledelsen. Dette gjelder både barnehage- og eiendomsdrift. Overtakelse av Bergenshagene gir ekstra muligheter for Akasia. Blant annet er kompetansen som ligger i Bergenshagene svært verdifull både innenfor barnehagedriften og eiendomsforvaltningen. Dette vil gi Akasia kompetanse som vil hjelpe å løfte vårt arbeid med barnehagene ytterligere. Kjøp av Bergenshagene gir også en økonomisk styrking av Akasia som gjør det mulig å generer mer i overføring til BKF fra Opprettelsen autorisert regnskapsførerselskap Akasia Regnskap AS (087/13) Akasia/BKF har siden 1999 drevet regnskapskontor. Utgangspunktet for regnskapskontoret var Bergen kirkelige fellesråds mål om å løse Kirkelovens bestemmelse om at fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene i Bergen. Senere vedtok fellesrådet en utvidet satsing på kirkeregnskap som også omfattet regnskapsføring for andre fellesråd i Norge. Målet er å være en ressurs for hele Den norske kirke på dette området. Det ble i løpet av 2013 klart at man ikke kunne opprettholde leveransen av regnskapstjenester til andre enn BKF og menighetsrådene i Bergen uten å etablere et eget autorisert regnskapsførerselskap. FVU vedtok derfor i desember å opprette Akasia Regnskap AS og plassere selskapet under Akasia Holding AS. Bergen kirkelige fellesråd og menighetsrådene i Bergen er ikke omfattet av reglene om autorisasjon fordi de regnes som interne regnskaper. Det autoriserte regnskapskontoret vil derfor kun omfatte de eksterne kundene. Mariakirken endring av budsjett og ferdigstillelsesdato (088/13) På bakgrunn av at noe av arbeidet med restaureringen var mer omfattende enn man kunne forutse på forhånd vedtok FVU å utsette gjenåpningen av Mariakirken med et halvt år og øke budsjettet. Dette gjør at oppstart av restaureringsarbeidet med Korskirken og Domkirken utsettes tilsvarende. Akasias satsing i utleiemarkedet (057/13) BKF vedtok i sak 025/12 opprettelsen av Akasia og påla Akasia å generere inntekter som skal overføres BKF. Inntektene skal genereres innenfor de områder som tilligger Akasia og nye områder så lenge disse ikke kommer i konflikt med Akasias kjerneområder. Gjennom strategiprosessen ble det avdekket en del nye inntektsmuligheter, som er i tråd med BKFs bestemmelser. En av disse mulighetene er satsing i leiemarkedet. Ved å øke utleievolumet vil Akasia også ha en positiv innvirkning på et anstrengt eiendoms/utleiemarked i Bergen. På bakgrunn av dette vedtok FVU at Akasia skal satse i boligutleiemarkedet. De midler som en satsing i utleiemarkedet vil generere, vil bidra til å gjøre om de midlene som i dag overføres til BKF, fra effektiviseringsmidler til overskuddsmidler. Senere vil satsingen kunne gi grunnlag for å øke overføringene til BKF, men dette er avhengig av hvor mange utleieobjekter man kan realisere. Oppstart utredning selskapsdannelse av Akasia (073/13) Bergen kirkelige fellesråd vedtok i BKF sak 025/12 blant annet følgende: «4. Bergen kirkelige fellesråd ber Kirkevergen jobbe videre med å utrede mulighetene for å skille Forvaltningsutvalget ut i et eget selskap.» Side 5 av 28

6 Analysene som ble foretatt i strategiprosessen i 2013 i Akasia viste at der er overordnede utfordringer som det haster med å finne løsning på. Disse ble beskrevet i denne sak, men så lenge Akasia er en del av BKF har man ikke mulighet for å ta tak i disse. Dette er viktig for å trygge økonomien i Akasia, sikre langsiktig trygghet for arbeidsplassene og for å sikre de økonomiske overføringene til BKF. FVU ba administrasjonen, i løpet av våren 2014, legge fram utredning av mulig selskapsdannelse av Akasia, jfr. vedtaket i BKF sak 025/12. Barnehage Våre barnehager bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. De ivaretar barndommens egenverdi og legger grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Våre menighetsbarnehager skal i tillegg bidra til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Ved utgangen av 2013 eier og driver Akasia 12 barnehager med 180 ansatte og i underkant av 800 barnehagebarn. Akasia er blant de største private barnehageeierne i Bergen, og har plass i Bergen kommunes samarbeidsforum med private barnehageaktører. Vi har gjennom dette samarbeidet forpliktet oss til å bidra til god kvalitet i våre barnehager, samt å bidra til full barnehagedekning i Bergen kommune. Arbeid med hovedstrategi I 2014 har vi jobbet mye med å implementere Akasia sin visjon, strategi og verdier i vår hverdag hva betyr dette for oss og hvordan kommer verdiene til uttrykk. Det har vært en spennende og lærerik prosess. Livssynsformål Barnehagelovens 2 åpner for at eier kan fastsette særlige bestemmelser for livssynsformål i vedtektene. Dette har Akasia gjort for våre menighetsbarnehager og legger følgende til grunn for arbeidet: Menighetsbarnehagene bidrar til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon Samarbeidet med menighetene er de fleste steder godt og berikende både for menighet og barnehage. Samspillmetoden Dialog Akasia sine barnehager har samspillmetoden Dialog som et sentralt pedagogisk arbeidsredskap for våre barnehager. Metoden har til hensikt å sensitivisere og Side 6 av 28

7 bevisstgjøre mennesker for de sidene ved samspillet med andre som er særlig viktige for å fremme utvikling. Metodens grunnlag legger vekt på: Likeverd: Alle individer er like mye verd, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen. Empati: Følelser kan ikke bestrides, og mennesker bør møtes mer på følelser enn på atferd. Ressursorientering: Alle mennesker har positive ressurser som kan hentes frem og bidra til endring. Dialog trekker frem syv prinsipper for godt og utviklende samspill: 1. Vis at du bryr deg 2. Juster deg Finne den andres perspektiv og møte den andre på følelsene. 3. Snakk (positivt) om det den andre gjør/er opptatt av Turtaking: Gjensidig utveksling av opplevelsesforståelse, ønske og behov. 4. Gi ros og anerkjennelse Ros er rettet mot prestasjoner, anerkjennelse mot den du er. 5. Felles fokus Felles gjensidig oppmerksomhet. Forstår vi hverandre? 6. Gi mening Forklare og utdype. Veiledning for å skape en verden som oppleves som meningsfull. 7. Sett (positive) grenser Forutsigbarhet. Tydelige rammer som fungerer. I 2013 har vi gjennomført lederopplæring i Dialog for våre enhetsledere. I tillegg har vi fortsatt skolering av våre øvrige ansatte, noen barnehager har også gitt tilbud til foreldre om grunnopplæring. Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget, eksempelvis årsplan, forslag til budsjett og driftsendringer. Hver av våre barnehager har et samarbeidsutvalg bestående av foreldrerepresentanter, ansattes representanter og representant fra eier. For våre menighetsbarnehager er plassen for eier stilt til disposisjon for menighetsrådet. Representasjon i dette utvalget sikrer den enkelte menighet innflytelse på barnehagens innhold. Det gir gode vilkår for at den enkelte barnehage samarbeider godt med menigheten når det gjelder fellessamlinger med bibelfortellinger, påskevandring, julevandring, deltakelse ved gudstjeneste m.m. «Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære!» (Pape) Kompetanseheving Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving for våre ansatte gjennom både intern og ekstern opplæring. Vi har i år blant annet arrangert felles fagdag for alle våre ansatte med tema «inspirasjon og selvledelse i hverdagen», «når barn blir utsatt for omsorgssvikt» og «holdninger og ansvar for egen kropp», halvårlig fagsamling for pedagoger og assistenter med tema «verdier hos oss» og «barnets språk» og vi har deltatt på IKO og PBL sin lederkonferanse. I tillegg har de ansatte deltatt på ulike kurs i forbindelse med sine satsningsområder i den enkelte barnehage. Vi har i år også jobbet tett med NAV arbeidslivssenter, bedriftshelsetjeneste og tillitsvalgte i forhold til arbeidsmiljø og det å tilby helsefremmende arbeidsplasser Side 7 av 28

8 Veiledning nye førskolelærere Vi har i år startet med nye grupper der vi tilbyr 2 årig veiledning for nyutdannede førskolelærere/førskolelærere som er ny i rollen som pedagogisk leder. Veiledning foregår både individuelt og i gruppe. I år har vi hatt to grupper med henholdsvis 10 og 8 deltakere. Brukerundersøkelser Vi gjennomfører årlig brukerundersøkelser, hvor foreldre/foresatte medvirker gjennom innspill i forhold til innhold og kvalitet i barnehagen. Resultatene danner grunnlag for refleksjon og videre utvikling av barnehagenes praksis. Årets undersøkelser viser at foreldre er meget godt fornøyd med det tilbudet som gis i våre barnehager. Solidaritetsprosjekt Hver av våre barnehager har et solidaritetsprosjekt ut fra interessefelt og tradisjon i den enkelte barnehage. Målet for prosjektet er at barna får erfaring med hvordan vi kan bidra til en bedre hverdag for andre, med det for øyet «i dag trenger noen vår hjelp, i morgen kan det være vi som trenger deres». I år har hver barnehage samlet inn penger til sitt prosjekt gjennom kunstkafeer, høstfest, foreldrearrangement, basar mm og vi opplever stort engasjement blant både ansatte, barn og foreldre. «Ingenting gir mindre likeverd enn å behandle ulike mennesker likt!» (Prashing) Nye barnehager I arbeidet med strategiprosessen vedtok vi å satse på å utvikle oss som barnehageaktør og -utvikler med et uttalt mål om å bli en av Vestlandets ledende barnehageaktører. Som en del av strategien vår overtok vi 1. oktober eierskap og drift av to nye barnehager i Bergen - Sædalen barnehage og Paradis barnehage. Dette er to store barnehager med henholdsvis 180 barn og 37 ansatte i Sædalen barnehage og 111 barn og 23 ansatte i Paradis barnehage. Dette er to veldrevne barnehager som vi er stolt over å inkluderende i vårt fellesskap, og det gir oss mulighet for læring med drift av store barnehager. Generelt På tampen av året underskrev Akasia, sammen med andre store barnehageaktører i Bergen en intensjonsavtale sammen med Bergen kommune - sammen for kvalitet. Dette er et nybrottsarbeid i sektoren og som vi er glad for å være en del. I denne avtalen forplikter vi oss til bidra til fokus på kvalitet i våre barnehager. Vi har også dette året vært aktiv i PBL Bergen sitt lokallag, gjennom dette engasjementet er vi en viktig pådriver til å sikre sektoren vår gode lokale rammebetingelser. I forbindelse med at Akasia ble etablert har vi fått laget profileringsartikler til barna i våre barnehager hvor navn og logo er synlig. Barna har fått drikkeflasker, buff, handlenett og refleksvester og dette har blitt godt mottatt av barn og foreldre. Side 8 av 28

9 På tampen av året er vi kommet i havn med avtale med Bergenshagene om kjøp av deres 6 barnehager fra januar Vi gleder oss til nye og spennende muligheter i Eiendom Vår eiendomsforvaltning og utvikling har fokus på god formgiving, høy faglig kvalitet, fremtidsrettede løsninger og effektiv ressursutnyttelse. Ved etablering av Akasia i 2012, ble drifts- og entreprenøravdelingene fra bygg- og landskapsseksjonene, samt enheten for eiendomsforvaltning samlet under seksjon Eiendom. I 2013 ble dette fulgt opp ved at utbyggingsseksjonen ble lagt inn som et område under Eiendom fra 1. oktober. Den viktigste begrunnelsen for sammenslåingen var å redusere avstanden og øke samarbeidet mellom de eksisterende fagområdene på eiendom og prosjektering og prosjektledelse fra utbygging. Etter kun tre måneder i den nye organiseringen merker vi at sammenslåingen fungerer etter hensikten. Seksjonen består etter sammenslåingen av 11 fagenheter; renhold, byggdrift, elektro og teknikk, murer/maler, tømrer/snekker, gartner, landskapsdrift, anlegg, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse og eiendomsforvaltning. Hovedoppgavene er forvaltning, drift og vedlikehold av egne kirkeeiendommer, gravplasser og barnehageeiendommer, nyanlegg og nybygg innenfor de samme områdene, samt ulike oppdrag fra andre oppdragsgivere. I Eiendomsseksjonen er vi rundt 150 medarbeidere, som er engasjerte og dyktige fagarbeidere innen sine ulike fag. Det bredt sammensatte fagmiljøet gjør Akasia unik. Vi kan nå stå for gjennomføringen av et prosjekt fra idéstadiet, gjennom prosjektering, Side 9 av 28

10 utførelse og når prosjektet er ferdig fortsetter vi også med egne ressurser over i driftsfasen. Normalt vil mye kompetanse forsvinne i overgangen mellom prosjekt og drift, men hos oss utvikles og beholdes kunnskapen i Akasia. Eiendommene Totalt ca m2 bygg 34 kirker herav 20 fredet eller listeført (verneverdige) 5 kapell og 1 krematorium 12 barnehagebygg (hvorav 3 som leies) Driftsbygninger, garasjer og andre bygg Totalt ca. 700 daa gravplassareal 27 gravplasser i Bergen, herav 6 historiske Nye eiendomserverv i 2013 Akasia overtok to nye barnehager i 2013, Sædalen og Paradis. Sammen med disse fulgte også et bolighus, Birkelundsbakken 9. To eiendommer og en parsell ervervet fra kommunen på Øvsttun. Dermed har vi kontroll på hele arealet som er regulert til gravplass. Det er inngått avtale om kjøp av regulert areal til utvidelse av Åsane gravplass. Dette arealet blir overtatt mars Drift, større oppgaver og prosjekt For enhetene renhold, byggdrift, elektro og teknikk, gartner og landskapsdrift handler mye av arbeidsdagen om den daglige driften av eiendommene. Tilsyn og stell, service og mindre reparasjoner. Alle oppdrag gjennomføres enten som en del av en års- eller sesongplan eller som ad-hoc oppgaver meldt og saksbehandlet gjennom FDVprogrammet Lydia. Noe prosjektarbeid blir det også, spesielt i tiden like før et prosjekt ferdigstilles, men den enkelte medarbeider kan også kjøpes fri fra daglig drift for å levere et stykke arbeid inn i et prosjekt. For enhetene innen bygg- og anleggsfagene og de to enhetene på utbygging er arbeid i ulike prosjekt det dominerende, men også disse bestilles inn i driften når det er behov for deres faglige kompetanse der. Under følger en presentasjon av våre fire områder og 11 enheter. Også våre ulike større og mindre prosjekt blir kort presentert. Forvaltning For forvaltningsområdet er arbeidet med strukturen rundt avtaler og kontrakter viktig. I 2013 har vi arbeidet mye med SLA-er (tjenestenivåavtaler/brukeravtaler) for kirker, gravplass og barnehager. Det er gjennomført evalueringsmøter med alle menighetene om levering av tjenester. Forvaltning står som bestiller av interne prosjekter og følger opp disse. Andre viktige oppgaver er juridisk rådgivning i eiendomssaker, prosjektarbeid spesielt i prosjektenes tidlige fase samt utleie av prosjektlederkompetanse til område Utbygging. I tråd med vedtatte strategi, er det brukt en del tid på å følge opp utleieobjekter for salg i markedet. Det har hittil ikke resultert i kjøp. Det har vært arbeidet med våre egne eiendommer og det har bl.a. resultert i at den tidligere forstanderboligen på Møllendal er blitt rehabilitert og utleid som et bofellesskap for 8 Side 10 av 28

11 personer. I tillegg til dette hybelhuset sørger Forvaltning også for utleie av Borgstova, Sveitservillaen og Birkelundsbakken 9. Forvaltningen har ansvar orglene og kirkekunsten, og det samme gjelder for Akasias bilog utstyrspark. Landskap Landskapsområdet har fokusert på å lande og etterleve strategien i eget område og for Akasia. For å oppnå en felles forståelse og måloppnåelse trengs det bearbeiding i alle ledd. Med sine 56 stillinger utførte område landskap nyetablering og drift av uteareal. Arbeidet med handlingsplaner for 2014 og årene fremover har kommet godt i gang. Effektiviseringstiltakene og fokus på gravstellsområdet har vist gode resultater i Innstramming av krav til kvalitetssikring og HMS gjenspeiler seg i de fleste ledd i form av økt leveranseevne og korrekt kvalitet. Anlegg Enheten har i 2013 bestått av 13 medarbeidere. Leder for anleggsenheten sluttet i stillingen sommeren Ny enhetsleder ble rekruttert internt og var på plass i stillingen 25. november. I mellomperioden ble enheten ledet av områdeleder. To medarbeidere har i 2013 tatt fagbrev som anleggsgartner. I tillegg gjennomfører enhetsleder teknisk fagskole på 2. året. Prosjekter 2013: Åsane trinn 3, ferdigstilt sommeren 2013 Åsane trinn 4, oppstart sommer 2013, forventer ferdigstilling sommer 2014 Øvsttun gravplass Urnelund Fana, oppstart Opparbeidelse av familiegraver, opparbeidet to familiegravsteder for eksterne kunder. Opparbeidelse av uteområdet ved Ytre Arna menighetshus, åpen barnehage. Noen forefallende oppgaver i forbindelse med vannledningsbrudd. Neshaugane barnehage Rest og reklamasjonsarbeider Vannlekkasje ved Søreide kirke. St. Markus, opparbeiding av uteareal for lekeområde. En medarbeider har vært utleid til prosjektet i Erkebispegården Landskapsdrift Enheten er organisert i tre ulike team: Drift og vedlikehold, Maskin og sletteteam og trepleierne. Til sammen består enheten av 14 medarbeidere. Enheten har i 2013 arbeidet mye med planer og beskrivelser. Sammen med innkjøp av noe nytt utstyr regner vi med at en del av utfordringene enheten har hatt i 2013 i fortsettelsen blir enklere. Vi håper også at bemanningssituasjonen blir noe mer stabil i Drift og vedlikehold Side 11 av 28

12 I starten av året overtok Landskapsdrift tilsynet av barnehagenes uteareal og gjorde en god innsats for å få på plass rutiner for dette. Mengden feil som har sikkerhetsmessig betydning, har gått kraftig ned i To nye barnehager kom til og disse krevde ekstra oppfølging for å komme opp på en akseptabel standard. Teamet fikk en ny liten lastebil med tipp som gjør arbeidet lettere. Bemanningen har til tider vært redusert. En medarbeider sluttet i løpet av året og to flyttet til andre enheter. Maskin og sletteteam Teamet hadde hovedansvaret for gjennomføringen av vintervedlikeholdet og dette fungerte bra. I slutten av 2012 ble Nygård kirkegård prosjektet prioritert. Så kom den harde vinteren, og teamet lå derfor mange måneder etter med opprettingene da våren kom. Men det er kjøpt inn en ny minigraver som øker kapasiteten betraktelig. Nye rutiner for rydding av gravminner som innebærer at ikke lenger må lagres i 6 måneder, gjør også at arbeidet effektiviseres. Trepleie På initiativ fra kommunen er det kommet i stand et samarbeid, som gir avveksling og godt faglig utbytte. Dey ble også gjennomført studietur til Sveits for å øke kompetansen. Gartner Bemanning inkl. enhetsleder 28 personer Team Øvsttun/Åsane, 5 personer Avdeling Møllendal/Solheim 13 personer 9 årsverk sommerhjelper Faste sommerhjelper som er kjent på anleggene er avgjørende for gode resultater. Store deler av arbeidstokken sommerstid har allerede før sesong god oversikt over gjeldende praksis og rutiner med arbeid på våre anlegg. Prosjekt gravstell 2013 Noen utfordringer i forbindelse med kald og lang vinter resulterte i ekstra varekostnader på ca. kr Kreative løsninger i forbindelse med planting av påskeliljer som ikke kunne settes ned pga. frost i bakken. Oppstartet prosjekt rundt nettbestilling og digitale arbeidslister. Prosjektet er et pilotprosjekt som vil inkludere nye avtaler bestilt på nett. På sikt kan systemet utvikle seg til å bli et mer omfattende system som også kan inkludere andre enheters oppgaver. Dagens datasystem er preget av gammel teknologi som innbefatter papirlister og er preget av stor menneskelig innsats. Bygg Byggområdet besto i 2013 av 5 enheter med 74 medarbeider. De 5 enhetene er Renhold/kantine, Byggdrift, Mur/maling, Tømrer/snekker og Elektro/teknikk. Dette er i tråd med Akasia sin strategi om komplette og profesjonelle fagmiljøer. Enhetene tilstreber å løse oppdrag som restaurering, vedlikehold og nybyggsprosjekter, store og Side 12 av 28

13 små fortløpende. Dette gjøres både alene eller i samarbeid med andre enheter på Eiendom. Vi har også et godt samarbeid med støttefunksjonene i Akasia. Under følger det videre en kort presentasjon av hver av de 5 enhetene. Renhold Enheten Renhold/kantine har ansvaret for ukentlig renhold samt nedvask, skuring, boning og lignende i kirkene. Renholdet følger oppsatte uke- og årsplaner, og skal sørge for at kvaliteten på renholdet holder den standarden som er forventet i denne type bygg. Enheten kvalitetssikrer sitt arbeid igjennom INSTA 800 kontroller. Enheten har eget vaskeri. Vaskeriet står for vask og rens av matter, mopper og kluter, samt at en del av våre håndverkere har fått vasket sitt arbeidstøy på vaskeriet. Nytt av året er at vi nå under oppføringen av Ramstad barnehage også bidrar i prosesser for Rent bygg. Denne innvesteringen gjøres for et sunnere og friskere inneklima gjennom byggets levetid og består av at bygget kontinuerlig rengjøres for at byggestøv ikke blir kledd inn i vegger og tak. Renhold har i 2013 også hatt et sterkt fokus på effektivitet i den daglige organiseringen samt kompetanseheving som kurs og fagbrev som videreføres inn i Enheten mener seg derfor godt rustet til å konkurrere i det åpne markedet og er stadig med i anbudskonkurranser. Enheten består i dag av 19,5 årsverk. Byggdrift Enheten har i dag 7,5 årsverk inkludert enhetsleder. Byggdrifterne har byggtilsyn og brannvernledelse som sine primæroppgaver. Formålet er å sørge for sikker drift på byggene og å forebygge driftstans. En av de viktigste oppgavene i så måte er brannvernledelse. Branntilsyn, brannøvelser og internkontroller utføres etter oppsatt plan i samarbeid med de ulike brukerne og Bergen brannvesen. Byggdrifterne saksbehandlet ca innmeldte saker gjennom FDV-programmet Lydia i Enheten bidrar også i prosjekter store som små med sin ekspertise. Murer/maler Blant håndverkerne i denne avdelingen finner vi noe av den beste kompetansen som kan oppdrives når det gjelder bevaring og restaurering av eldre murbygninger. De siste årene har vi fått etablert et tett samarbeid med riksantikvar og byantikvar. Enheten har hatt flere oppdrag for overnevnte myndigheter i Her kan spesielt nevnes Schøttstuene og Erkebispegården. Dette kommer godt med som kompetanseheving i det arbeidet som drives til daglig med restaurering, rehabilitering og oppgradering av våre flotte kirker. Men det er ikke bare eldre håndverksmetoder avdelingen må beherske. Vi har også nye og moderne bygg, og enheten levere derfor arbeid i hele fagområdet. Avdelingen består i dag av 19 årsverk fordelt på 3 malere 14 murere samt avd. leder og Side 13 av 28

14 enhetsleder. Enheten har også en lærling som vil være ferdig med læretiden våren Tømrer/snekker Enheten består i dag av 18 årsverk fordelt på 2 snekkere, 12 tømrere, avdelingsleder, enhetsleder, lærling og en lærekandidat. Enheten har i 2013 hatt et vidt spekter av oppdrag. Enheten har deltatt aktivt i restaureringsarbeidet i Mariakirken. Enheten har også hatt et større rehabiliteringsprosjekt på våningshuset på Skjold. Dette restaureringsprosjektet har fått mye oppmerksomhet da huset har stått til nedfalls i en årrekke. Huset pryder også Strilekalenderens forside i kalenderen for Ellers har enheten gjennomført flere vellykkede prosjekter i Her kan nevnes skifte av yttertak på Laksevåg kirke, rehabilitering av Møllendalsveien 56, oppføring av garasje på Åsane gravplass. Høsten 2013 startet enheten også byggingen av et stort prestisjeprosjekt for Akasia; Ramstad barnehage som skal stå klar til bruk sensommeren Snekkerne har vært involvert i mye dette året som spenner over et vidt spekter. Her kan nevnes rehabiliteringen av St. Jacob kirke, nye dører i klokketårnet i Åsane gamle kirke og fortløpende løse innkomne Lydia oppdrag. Enheten har også i 2013 løst eksterne vedlikeholdsoppdrag for Botnen Bl. Elektro/teknikk Enheten besto i 2013 av fire elektrikere og fem serviceteknikere en blikkenslager og enhetsleder. Utfordringene på elektrosiden er svært store. Mye av utbyggingen av elektriske anlegg i våre kirker er gammelt og bærer sterkt preg av behov for utskifting og modernisering. Disse utfordringene jobber enheten konstruktivt og målrettet med. I 2013 er det byttet 4 hovedtavler. St. Jacob, Slettebakken kirke, Fana kirke og Søreide kirke. Enheten har også utført og avsluttet 559 Lydiameldinger dette året. Fordelt på elektro og teknikk. Av større prosjekter utført i 2013 kan det også nevnes. Nye flomlysanlegg i Johannes kirken og Fana kirke. Nytt varmeanlegg i Fana kirke og ny belysning innenfor glassfasaden over kor i Biskopshavn kirke. Videre har serviceteknikerne rengjort flere km med takrenner og løst mange driftsoppgaver innkommet igjennom Lydia. Utbygging Utbygging var egen seksjon frem til 1.oktober 2013, etter det ble fagområdet innlemmet som et område i seksjon eiendom. Dette stimulerer blant annet til økt samarbeid med andre deler av eiendomsseksjonen, på tvers av ulike skillelinjer. Både for interne og eksterne prosjekter er det viktig med en god samhandling mellom utførende enheter og område utbyggings tjenester. Avledet av strategien i Akasia har område utbygging laget sin del-strategi: Akasia Utbygging leverer profesjonell rådgivning, prosjektering og prosjektledelse i ulike typer bygg-, landskaps- og restaureringsprosjekter, med fokus på god formgiving, fremtidsrettede løsninger og effektiv ressursutnyttelse. Side 14 av 28

15 Hovedarbeidet er det samme for område utbygging som det var for seksjon utbygging: - Forberede prosjekter gjennom reguleringsarbeid og prosjektering - Lede store og små prosjekter fra unnfangelse til de er ferdigstilt - Generell rådgivingsvirksomhet og offentlig saksbehandling, internt og eksternt - Kvalitetssikringsarbeid Hovedaktiviteten vår er innenfor kirker, gravplasser og barnehager i Bergen, men vi tilbyr også våre tjenester til eksterne kunder, ikke minst til andre fellesråd i Norge. Ved utgangen av 2013 hadde vi 15 ansatte, ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, GIS-konsulent, prosjektledere og prosjektkoordinator. 2 av de 15 hadde svangerskapspermisjon ved årsskiftet. Viktige arbeidsområder for området utbygging er å få på plass rutiner, kvalitetssikringssystemer og standarder for arbeidet i Akasia. En av våre utfordringer er at det er vanskelig med tids- og ressursplanlegging når det er så usikkert når ulike prosjekter skal starte opp, grunnet usikkerhet med eksterne faktorer som vi i svært liten grad kan påvirke. Av aktiviteter / prosjekter vi har vært involvert i gjennom året 2013 kan nevnes: KIRKER: Mariakirken total rehabilitering (ferdig juni 2015) St.Jakob ytre og indre rehabilitering og brukertilpasning (ferdig januar 2014) Johanneskirken klokkespill (ferdig mai 2014) Olsvik kirke opprusting av uteområdet (prosjektert 2013, utføres 2014) Olsvik kirke forprosjekt nye kontorer Side 15 av 28

16 Loddefjord kirke, HC tilpasning (prosjektert, søknadsbehandlet biskop, bygges 2014) Rullestolrampe og ny trapp Biskopshavn (prosjektert og søknadsbehandlet, bygges 2014) Domkirken, HC toalett (prosjektert, bygges 2014) Laksevåg kirke sprinkleranlegg Fyllingsdalen kirke universell tilkomst til underetg. (prosjektert 2013, utføres 2014) Eidsvåg kirke, nytt tak (prosjektert) Domkirken, tilstandsvurdering (ferdig 2014) Korskirken, tilstandsvurdering (ferdig 2014) Landås kirke (prosjektering av uteområde foran kirken) Diverse mindre prosjekter (innredninger m.m.) GRAVPLASSER: Åsane gravplass (prosjektering og bygging del 3 ferdig 2013, del 4 ferdig våren 2014) Øvsttun gravplass (prosjektering og bygging av trinn 1, 1a ferdig våren 2014) kapelltomt Fyllingsdalen kapelltomt (prosjektering 2013, bygging 2014) Fana kirkegård, nytt urnefelt (prosjektering og byggestart 2013, ferdig vinteren 2014) Side 16 av 28

17 Storetveit kirkegård (forprosjekt utvidelse) Tennebekk gravplass (oppstart regulering) BARNEHAGER: Ramstad barnehage (ferdig juni 2014) Nygård barnehage (reguleringsarbeid) Sandviken menighetsbarnehage, utvidelse (prosjektert 2013, ferdig juni 2014) Side 17 av 28

18 ANDRE BYGG: Møllendal hybelhus (renovering og innredning) (prosjektering og byggeledelse) EKSTERNE OPPDRAG: Os kyrkjetun (byggherres representant og interiørtjenester) Nore Neset gravplass, Os (reguleringsarbeid, ferdig 2014) Kuventræ gravplass, Os (prosjektering, ferdig juni 2014) Foldnes gravplass, Fjell (prosjektering) Kleivane gravplass, Fjell (prosjektering, ferdig juni 2014) Svolvær gravplass, Vågan (konsulentrapport) Gravplass Vi tilbyr livssynsåpne og verdige gravplasser og gravferdstjenester til våre brukere. Gravplassseksjonen består av enhetene Gravplassmyndigheten og Gravferd, med totalt 23 ansatte. Gravplassmyndigheten utøves på vegne av samfunnet og på dette området betjenes alle byens innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Gravplassforvaltningen har registrert dødsfall i Bergen i Urneteamet har gjennomført urnenedsettelser og graveteamet har foretatt 630 kistegravferder. Ved krematoriet på Møllendal har det vært kremasjoner, der 443 av disse kremasjonene er utført for omliggende fellesråd. Økningen skyldes at krematoriet i Odda ikke har ledig kapasitet og at urnegraver og minnelunder blir mer vanlig også utenfor Bergen. Fra de 5 kapellene i Bergen har det vært gjennomført 793 seremonier. Det ble i FVUs møte vedtatt strategi for videre utbygging og utvidelse av Akasias gravplasser og plan for utbygging av gravplasser i Bergen. Dette i tillegg til Akasias strategi er viktige styringsverktøy for seksjonen. Enheten gravferd fikk egen ledelse i 2013 ved at enhetsleder for Gravferd som består av graveteam, urneteam og kapell- og krematorieteam ble ansatt 1. mars. Styrket ledelse på dette fagområdet er prioritert. Gravplassmyndigheten fikk fra 1. juni tilsatt to nye tilsynskonsulenter som skal ha tilsyn med gravplassene generelt og graver, gravminner og beplantning på graver spesielt. Rydding av gravregister og graver har vært prioritert og i løpet av året har vi funnet frem til over 2000 festere til graver, ved hjelp av kontaktlapper på gravminnene. Rutinene for Side 18 av 28

19 hvordan vi kan få kontakt med eiere av gravminner som en i tidligere tider har mistet kontakt med har vært evaluert. Ny belegningsplan kom på plass 1. november, med oversikt over hvor nye graver blir tildelt og gravsituasjonen generelt. Dette er et viktig redskap for å kunne gi forutsigbare gravferdstjenester til våre innbyggere. Nye graver: Åsane kirkegård er utvidet og vi har fått 309 urnegraver, 98 kistegraver og fortetting på Åsane kirkegård har gitt 29 nye kistegraver til sammen 436 nye graver i Åsane. Vi har også frigjort 442 graver i prosjekt frigjøring av areal. Gravferdskapasiteten har økt med totalt 878 graver. Nødvendig omregulering til større graver er gjort på flere gravplasser og felt, bl.a. på Fana, Møllendal og Takvam. Livssynsåpen: Kapellene i Loddefjord og på Møllendal ble gjort livssynsnøytrale i løpet av Loddefjord kapell fikk et forheng som kan trekkes for slik at korset i frontveggen ikke er synlig. I begge kapellene på Møllendal er det montert fjernstyrte rullegardiner med samme fargenyanse som teppet i midtgangen. Disse kan senkes for å skjule de tunge korsene som tidligere måtte løftes ned manuelt. Dialog: Som en oppfølging etter det aller første lovbestemte møtet med tros- og livssynssamfunn høsten 2012, etablerte gravplassmyndigheten kontaktmøter med flere trossamfunn de første månedene i Vi avholdt enkeltmøter med Waqqueffanna Oromo Religion, Åsatrufellesskapet Bifrost, Romanian Orthodox Church samt Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen. Svært nyttige og lærerike møter. I tillegg ble det etablert faste møtearenaer med Den norske kirke og Kirketorget i BKF, som er vår største samarbeidspart. De vanlige møtene med begravelsesbyråene i Bergen og omegn og styret i Virke vest har vært fulgt opp og er fortsatt svært viktige for gravplassmyndigheten. I november inviterte vi igjen alle tros- og livssynssamfunn i Bergen til et felles møte, denne gangen i Lille kapell på Møllendal. Litt mindre oppmøte enn i 2012, men vi fikk vist frem et livssynsåpent kapell til de fremmøtte. Mandag 23.september inviterte seksjon gravplass til fagdag for kremasjon og urnenedsettelse i samarbeid med Kirkegårdsforeningen. Omkringliggende fellesråd var invitert til å delta, og de 19 deltakerne fra 7 fellesråd ga gode tilbakemeldinger. Dagen bestod av både forelesninger i Store kapell på Møllendal, prøvegraving av urnegrav, demonstrasjon av urnenedsettelse samt omvisning i krematoriet. En vellykket kursdag i vakkert høstvær. Seksjonen har også mottatt besøk av ansatte fra Asker kirkelige fellesråd og 31 personer, kirkegårdsjefer og folkevalgte, fra Stockholm og omliggende kommuner. Vi har også, i samarbeid med eiendomseksjonen, vært med på et prosjekt i regi av Kartverket og KA om utvikling av SOSI- standard på gravplasser. Seksjonssjefen har gjennom hele 2013 vært medlem av Gravferdsavgiftutvalget ledet av Erling Lae og som skal levere en NOU i 2014, samt gjenvalgt som medlem i Styret i Side 19 av 28

20 Norsk forening for kirkegårdskultur og medlem i redaksjonsnemda for fagbladet Kirkegården. Regnskap Vi leverer effektive regnskapsløsninger med fokus på kunden. Regnskapsenheten ivaretar regnskapsførselen for Akasia og BKF, menighetene og menighetsbarnehagene i Bergen. I tillegg leverer vi eksterne regnskapstjenester til andre, hovedsakelig fellesråd og menigheter i andre kommuner. Enheten har i 2013 hatt 14 medarbeidere (hvorav en i fødselspermisjon). Fra og med 2013 leveres separate regnskap for Akasia og BKF. Det har derfor vært nødvendig å jobbe med etablering av nye rutiner og avklare grensesnitt mellom de to delene av organisasjonen. Oppgraderingen av regnskapssystemet i 2012 (som benyttes for alle våre regnskapskunder) gikk ikke som leverandøren hadde lovet og dette førte til store forsinkelser i våre kundeleveranser. Hovedfokus for 2013 ble derfor å komme ajour med regnskapsføringen, sluttføre systemoppgraderingen, bedre kommunikasjonen med kundene og effektivisere arbeidsprosessene. Gjennom stor arbeidsinnsats fra våre medarbeidere og systematisk jobbing med systemer og rutiner var vi ved årets slutt så godt som ajour med føring av alle bilag vi hadde mottatt fra våre kunder. Dette har satt oss i en god posisjon for årsavslutningen for 2013 og for å levere en bedre tjeneste i Effektivisering av arbeidsprosesser Bedre fakturabehandling. I begynnelsen av året hadde vi store utfordringer med å få behandlet fakturaer i tide i vår løsning for fakturaskanning. Nye rutiner og automatisering har gitt store forbedringer. Vi har også klargjort systemene for elektronisk faktura og begynt å kreve dette fra våre leverandører. Elektronisk faktura vil føre til store besparelser i tid og kostnad ved fakturabehandling. I 2014 vil vi også jobbe med å få sendt fakturaer elektronisk til våre egne kunder. Lønn. Vi har lagt om lønnssystemet vi bruker for våre kunder slik at det kommuniserer bedre med økonomisystemet og satte det opp for elektronisk rapportering til myndigheter og pensjonskasser. Systemet ble også satt opp med en webportal som kundene skal bruke til å rapportere lønn/fravær og få ut rapporter. Fra perm til skjerm (digitalisering av alle bilag). Vi bruker i dag mye tid på å åpne og skanne post, samt at regnskapsførerne skriver ut alle bilag og putter i en perm. Tanken er å få alle bilag sendt inn elektronisk og oppbevart elektronisk. Det vil være betydelige besparelser å hente på mindre tidsbruk og mindre utgifter til papir, og i tillegg vil både kunder og revisor få full tilgang til alle bilag via web. Side 20 av 28

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Vedtekter for Akasia sine barnehager

Vedtekter for Akasia sine barnehager Vedtekter for Akasia sine barnehager Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av Akasia.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Kolsåstrollet Barnehage

Kolsåstrollet Barnehage 1 Kolsåstrollet Barnehage Plan for strategisk utvikling 2015-2019 Veien videre Vi strekker oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull 1 Kolsåstrollet barnehage Veien videre 2015-2019 Kolsåstrollet

Detaljer

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas Kanvas Små barn store muligheter Små barn store muligheter Helt siden 1986 har barnehagestiftelsen Kanvas vært pådriver for å

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur

Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning. Norsk forening for gravplasskultur Gravplassforvaltningen som livssynsåpen forvaltning Norsk forening for gravplasskultur GFL 1. Grunnleggende bestemmelser Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Nytt forslag

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011.

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011. Kirkelig fellesråd ANSVAR OG UTFORDRINGER Høsten 2011 ble det valgt nye styringsorgan for lokalt og regionalt nivå i Den norske kirke - sokneråd, kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. I kommuner der det

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning.

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning. PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE I GYLDENPRIS BARNEHAGE 2012 Bakgrunn Gyldenpris har alltid hatt et stort fokus på omsorg og nære relasjoner i barnehagen. Personalet har vært bevisst sin rolle i forhold

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Hobøl kommune Sammen på vei til Nye Askim 2020. Prosjektkoordinator

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020 Utfordringer for Seniornett Norge Perspektivplan framover mot 2020 Oslo, 9. mai 2014 1 Seniornett Norges (SNs) hovedutfordring: Andelen av seniorene som nå er «på nett» er økende. Allikevel er det anslagsvis

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer