Kvalitetssikringshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikringshåndbok"

Transkript

1 Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007

2 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER MÅL, STRATEGI, HANDLINGSPLAN OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER...5 Det overordnede mål og strategier...5 Strategi- og handlingsplan vil bli utarbeidet av styret i mai juni ORGANISASJON ORGANISASJON ORGANISASJONSPLAN...6 Organisering FULLMAKTSREGLEMENT OFFENTLIGHET OFFENTLIGHET TAUSHETSERKLÆRING SØKNADSBEHANDLING MOTTAK AV SØKNADER...10 Mottak av søknad SAKSFORELEGG FOR STYRE/DAGLEG LEIAR DOKUMENTASJON AV VEDTAK KLAGEBEHANDLING PROSJEKTSTART, OPPFØLGING OG AVSLUTNING PROSJEKTETABLERING...13 Sikre at PLP-konseptet tas i bruk...13 Kvalitetssikre organisering og prosjektplan OPPFØLGING OG EVALUERING AV ENKELTPROSJEKT UTBETALINGSRUTINER...15 Utbetaling...15 Delutbetaling...15 Godkjennelse av utbetaling...15 Registrering i prosjektmappe og prosjektdatabasen...16 Utbetalinger til konsulenter som arbeider for Ålvik vekst TILBAKEFØRING AV TILDELTE MIDLER PROSJEKTAVSLUTNING...17 Vurdering av prosjektet...17 Sluttrapport med regnskap, faglig rapport...17 Prosjektledervurdering...17 Utbetaling og registrering i prosjektdatabasen...17 Styret orienteres...17 Avslutning og ferdiggjøring av prosjektet PORTEFØLJESTYRING OG KONTROLL PERIODISK RAPPORTERING BEVILGNINGSOVERSIKT OG STATUS PORTEFØLJERAPPORTER...18 Porteføljerapport I...19 Porteføljerapport II...19 Porteføljerapport III AVSLUTTEDE PROSJEKTER I PERIODEN...19 Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 1

3 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: MÅLEVALUERING...20 Mål for strategi- og handlingsplanen til Ålvik vekst: REGNSKAP REGNSKAPSSYSTEMER PROSJEKTARKIV ADMINISTRATIVE RUTINER POSTJOURNAL TIMEREGISTRERING ARKIVNØKKEL...24 Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 2

4 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: FORORD Kvam Herad har i møte 6. februar 2007 besluttet å organisere sitt nyskapnings- og utviklingsarbeid gjennom Ålvik vekst, Kvam KF. I den forbindelse er det viktig at man har en felles mal og begrepsapparat som kan gi de nødvendige kjøreregler og samtidig fastsette roller og ansvar for utviklingen og hva dette innebærer av vurderinger og beslutninger. Nyskapning og utvikling som finansieres med omstillingsmidler skal planlegges og følges opp ved bruk av Innovasjon Norges prosjektmetode PLP (ProsjektLederProsessen). Kvam Herad har en kommuneplan for perioden samt en konsekvensanalyse for Ålvik fra oktober I etablering av Ålvik vekst, Kvam KF ble det besluttet at selskapet i første omgang skal prioritere nyskaping og utvikling i Ålvik. Selskapet vil utarbeide en strategi- og handlingsplan for som gir retningslinjer og mål for dette arbeid. Planlegging og koordinering av nyskapings- og utviklingsprosessen, innhenting og mottak av prosjektideer, vurdering av disse og eventuell støtte til utredning og gjennomføring av enkeltprosjekt, samt oppfølging av den totale prosjektportefølje i relasjon til vedtatte mål og strategier, krever at Ålvik vekst, Kvam KF har fastsatt noen enkle retningslinjer og rutiner som er samlet i denne håndboken. Styret i Ålvik vekst, Kvam KF har i møte 27. april 2007 fastsatt at denne kvalitetssikringshåndbok skal legges til grunn for gjennomføring av nyskapings- og utviklingsarbeidet. Ålvik, 27. april 2007 Jon Klyve Styreleiar Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 3

5 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: OVERSIKT OVER REVISJONER Kap Tittel Versjon Sist rev. Forord Innhold Mål, strategi, handlingsplan og overordn. retningslinjer Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan Fullmaktsreglement Offentlighet 3.1 Offentlighet Forholdet til media Taushetserklæring Søknadsbehandling 4.1 Mottak av søknader Saksforelegg for styret Dokumentasjon av vedtak Klagebehandling Prosjektstart, oppfølging og avslutning 5.1 Prosjektetablering Oppfølging og evaluering av enkeltprosjekt Utbetalingsrutiner Tilbakeføring av bevilgning Prosjektavslutning Porteføljestyring og kontroll 6.1 Periodisk rapportering Økonomirapport Porteføljerapporter Bevilgningsoversikter Avsluttede prosjekter i perioden Målevaluering Regnskap 8.1 Regnskap med bilagshåndtering Prosjektarkiv Administrative rutiner 9.1 Postjournal Timeregistrering Arkivnøkkel 1.0 Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 4

6 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: MÅL, STRATEGI, HANDLINGSPLAN OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Dok Type Tittel Innhold Dato Dokument Rundskriv H-5/99 fra KRD Retn.linjer for disp av omstill.midler okt Dokument Tilsagn Omstillingsstatus Tilsagn fra Hordaland fylkeskommune Dokument Årlige tildelinger Tildelingsskriv HFK Dokument Årlig tildeling fra kommunen Budsjettvedtak i kommunestyret Dokument Kommuneplan Vedtatt av kommunestyret Dokument Konsekvensanalyse 2006 Konsekvenser i Ålvik okt Dokument Strategidok Ålvik vekst Strategi og handlingsplan for Ålvik vekst Det overordnede mål og strategier Strategi- og handlingsplan vil bli utarbeidet av styret i mai juni Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 5

7 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: ORGANISASJON Dok Type Tittel Innhold Dato 2.1 Dokument Leiing av selskapet Oppgaver, retningslinjer, fullmakter, mv 2.1 ORGANISASJONSPLAN Organisering Ålvik vekst er et kommunalt foretak med eget styre og daglig ledelse. Styret består av Jon Klyve, leiar Susanne Wærn van Hoek, nestleder Grete Rusten Anne Kverneland Bogsnes Harald Inge Anderssen Bjørn Helge Bergesen Som observatørar: Astrid Farestveit Selsvold, ordførar Kvam herad Hilde Indresøvde, Hordaland fylkeskommune Rolf Middelthon-Moe, Innovasjon Norge Hovedoppgaver for styret fremkommer av Kommunelovens kapittel 11: 67. Styrets myndighet 1. Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre eller fylkesting. 2. Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet ikke er bestemt i vedtektene. 3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII. 68. Styremøter 1. Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har daglig leder rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. 2. Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel, og så langt mulig inneholde en sakliste. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 6

8 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 4. Styremøtet ledes av leder eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er tilstede, velges en møteleder. 5. Styrets møter holdes for lukkede dører dersom ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet i vedtektene. Dersom styrets møter holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. 31 nr. 3 gjelder tilsvarende. 6. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 7. Ved ansettelser er den ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved annen gangs avstemning er den ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Hvert enkelt styremedlem kan kreve skriftlig avstemning. 8. Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten. Vedtak om å ta opp slik sak til behandling må fattes enstemmig. Før styret behandler saken, skal administrasjonssjefen varsles. Når det er innført parlamentarisk styreform, skal rådet varsles. 9. Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII, endret ved lov 16 april 1999 nr. 18 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1099). 2.2 FULLMAKTSREGLEMENT 1. Generelt 1.1 Daglig leder skal sørge for tilfredsstillende forvaltning av de personellmessige og økonomiske ressurser innenfor de generelle retningslinjer og formål som er gitt, samt de vedtak og retningslinjer som styret til enhver tid fastsetter. Forvaltningen skal være innenfor de budsjettmessige rammer som settes for virksomheten. 2. Bevilgningsfullmakter 2.1 Styret har gitt følgende fullmakter til å innvilge tilskudd til bedrifter og prosjekter 2.2 Styreleder og Daglig leder i fellesskap: inntil kr ,- pr støttemottaker. 2.3 Alle bevilgningsvedtak skal rapporteres til styret. 2.4 Fullmakten skal begrenses til å gjelde prosjekter som klart faller innenfor prioritert virkeområde, ref. kapittel 1. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 7

9 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: Fullmakter vedrørende utbetalingsanvisninger 3.1 Alle inngående fakturaer og reiseregninger skal attesteres av Daglig leder. 3.2 Daglig leder s reiseregninger og utlegg skal attesteres av Styreleder. 3.3 Utbetalinger skal anvises av regnskapsansvarlig. 4. Fullmakter vedrørende underskrift av kontrakter mm 4.1 Alle Normalkontrakter og Kontraktsbrev som inngås på vegne av Ålvik vekst skal undertegnes av Daglig leder. 5. Fullmakter vedrørende underskrift av brev, saksforelegg mm 5.1 Melding om vedtak kan sendes ut og underskrives av Daglig leder når det gjelder styrevedtak, ellers sakshandsamar. 5.2 Generell korrespondanse til bedrifter og samarbeidspartnere underskrives av den som forfatter brevet. 5.3 Alle saksforelegg skal godkjennes av Daglig leder som også undertegner saksforelegg. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 8

10 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: OFFENTLIGHET Dok Type Tittel Innhold Dato 3.1 Kontrakt Taushetserklæring Forpliktelse om taushet 3.2 Dokument Forvaltningsloven Lov om offentlighet, habilitet, saksbehandling, mv 3.1 OFFENTLIGHET Prinsipper om offentlighet: Omstillings- og nyskapningsmidlene kommer inn under bestemmelsene i Kommuneloven, Lov om offentlighet og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Ålvik vekst skal tilstrebe maksimal offentlighet for derigjennom å informere og involvere alle aktører. Ålvik vekst skal holde offentligheten orientert om arbeidet gjennom egen web-side, pressemeldinger og distribusjon av årsrapport. For saksbehandlingen fremheves følgende: Det som i medhold av lov ikke kan unndras offentlighet er offentlig, ref offentlighetsloven 5a. og Forvaltningslovens 13, 13 a, b og c. Saker som søker ber unntatt fra offentlighet må vurderes spesielt, og dersom dette ikke kan unndras (ref pkt 1 over), skal søker meddeles dette med mulighet til å trekke saken tilbake. Forholdet til media Det er kun Styreleder og Daglig leder eller den de i det enkelte tilfelle bemyndiger, som skal uttale seg til media. 3.2 TAUSHETSERKLÆRING Personer som gjennom sitt arbeid i Ålvik vekst eller som tillitsvalgt får kjennskap til bedriftseller forretningshemmeligheter, forplikter seg til ikke å bruke, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende, denne kunnskap og ikke selv å bruke denne kunnskap i eget framtidig erverv. Arbeidstaker og tillitsvalgt har også generell taushetsplikt om kunder og kunders virksomhet. Denne plikt gjelder ikke bare utad, men også overfor andre parter for hvem disse opplysninger er uvedkommende og unødvendige. På samme måte har arbeidstaker/tillitsvalgt taushetsplikt om Ålvik veksts virksomhet, både hva angår forretningsmessige og interne organisasjonsmessige forhold. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, eventuelt til Ålvik vekst har løst vedkommende fra den. Taushetsplikten gjelder ikke når arbeidstakeren i henhold til lov har plikt til å gi opplysninger. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 9

11 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: SØKNADSBEHANDLING Avhengig av størrelse og omfang velges ut de maler/dokumenter som anses nødvendig for en forsvarlig søknadsbehandling. Dok Type Tittel Innhold Dato Mal Mottaksbrev Bekreftelse mottatt søknad, info om behandl Kontrakt Oppdragserklæring Kontraktsformular for mindre oppdrag 4.2 Mal Innstilling Saksfremlegg for styret Sjekkliste Presentasjon av prosjektet Momentliste for kap 2.6 i innstilling (4.2.1) Sjekkliste Gründerprosjekt Sjekkliste/momentliste for kap 2.6 i innstilling (4.2.1)over faktorer i gründerprosjekt Skjema Målvurdering Vurdering av hvordan prosjektet bidrar til Ålvik vekst overordnede mål: Momentliste for kap 2.6 i innstilling (4.2.1) Mal Forslag til vedtak Forslag til vedtak med vilkår som skal inn i innstilling (4.2.1) Mal Innvilgelse/avslag Brev til søker om innvilgelse/avslag Kontrakt Avtale om konsulentoppdrag Kontraktsbestemmelser Mal Aksept av tilsagn Skriftlig aksept av tilsagn Dokument Retningslinjer for regnskapsføring og revisjon Krav til regnskap og revisjon for prosjekt som har fått midler av Ålvik vekst Dokument Retningslinjer om statusrapp. Rettledning for utforming av statusrapport Dokument Retningslinjer for sluttrapp. Rettledning for utforming av sluttrapport Sjekkliste PL sluttvurdering av prosjekt Sjekkliste over måloppnåelse 4.4 Dokument Forvaltningsloven Lov om offentlighet, habilitet, saksbehandl. 4.1 MOTTAK AV SØKNADER Før søknad mottas Dialogen med søker forut for at det fremmes en ferdig søknad vil variere sterkt fra søker til søker. Uansett skal det legges til grunn at søker skal behandles korrekt og profesjonelt (se også kap. 3 Offentlighet og taushetsplikt). Dersom prosjektet ikke synes å være interessant for Ålvik vekst, bør det gis signal om dette til søker, eventuelt at søker henvises til rett adresse. Dette må gjøres i første samtale, og med en logisk og rasjonell forklaring på hvorfor Ålvik vekst ikke kan bidra. Alle skriftlige henvendelser til Ålvik vekst skal besvares skriftlig. Ved avvisning uten behandling må det gis en kort begrunnelse. Tips: Hvis vi ikke har tro på prosjektet, må vi skrive en begrunnelse som ikke gir mer håp til søker enn det vi har selv. Før søknad mottas, kan det ofte være nyttig både for søker og rådgiver å lese gjennom et utkast, for å se om opplysninger mangler. Tilbakemelding til søker skal imidlertid ikke ha karakter av å være "veiledning for å optimalisere mulighet for å få tilskudd". Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 10

12 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: Tips: For å unngå misforståelser, bør vi bekrefte avtaler med brev eller fax/ til søker. Mottak av søknad Nedenfor skisseres hva som skjer i behandlingen av en søknad. Det er videre henvist til ansvarlig og eventuelle maler, sjekklister o.l. som kan benyttes. Rutine Ansv. Mal Søknad registreres med eget prosjektnummer Vurderes av daglig leder DL DL Behandlingsmåte avgjøres, herunder ev. bruk av ekstern konsulent DL Oppdrag Sende mottaksbrev (se egen mal)/ev. avslag eller videresending til søkere innen 3 virkedager etter mottatt DL Mottaksbrev 4.2 SAKSFORELEGG FOR STYRE/DAGLEG LEIAR Nedenfor er beskrevet rutine for saksfremlegg. Utarbeide saksframlegg Rutine Ansv. Mal Innstilling DL Momentlister Kopiere/sende til styret og oppdatere saksmappe Styrebehandling/Administrativ beslutning (inntil ,-) DL DL Forslag til vedtak I saksfremlegg skal det legges stor vekt på å relatere søknaden/prosjektet til Ålvik vekst strategier og mål. Kapittel 4 i Innstillingsmalen vil derfor være sentral. Det vil bli laget en sjekkliste som skal fylles ut og være vedlegg til innstillingen/eventuelt settes inn i kapittel 4. når Strategi- og handlingsplanen foreligger. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 11

13 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: DOKUMENTASJON AV VEDTAK Nedenfor er listet opp de viktigste rutiner etter at vedtak er fattet med angivelse av hvem som er ansvarlig og bruk av eventuelle maler/sjekklister. Rutine Ansv. Mal Dagleg leiar undertegner på saksfremlegg til styret/sakshandsamar til Dagleg leiar DL Ved avslag sendes begrunnet svar til søker DL Avslag Ved innvilgelse sendes tilsagnsbrev og ev. kontrakt med vedlegg til søker. DL Innvilgelse kontrakter skjema Komplettér vedtak, utbet. m.m. i prosjekt- og kundedatabase/arkiv DL 4.4 KLAGEBEHANDLING Ålvik vekst har besluttet at vedtak fattet av Dagleg leiar kan påklages til styret. Styrevedtak kan styret etter klage behandle på nytt. Styrets 2. gangs behandling er endelig. Rutinen for klagebehandling er som følger: A. Klagers adressat, form og innhold i klagen 1. Klagen skal være skriftlig og stiles til Ålvik vekst 2. Klagen skal inneholde: - Nevne det vedtak/del av vedtak som det klages over - Nevne den endring som ønskes - Begrunne dette B. Saksforberedelse: 1. Dagleg leiar gjennomgår saken på nytt og sikrer at alle relevante fakta og vurderinger er gjort 2. Dagleg leiar vurderer saken og lager innstilling til styret C. Behandling i Styret 1. Styret behandler saken på nytt 2. Styret kan vedta å endre vedtaket eller fastholde det. 3. Dersom Styret endrer vedtaket fastsettes dette og sendes søker som nytt vedtak. 4. Dersom Styret fastholder vedtaket meddeles dette søker som endelig vedtak. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 12

14 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: PROSJEKTSTART, OPPFØLGING OG AVSLUTNING Dok Type Tittel Innhold Dato 5.3 Mal Utbetaling av tilsagn Bekreftelse på utbetalt beløp 5.4 Skjema Tilbakeføring av bevilgning Skjema for tilbakeføring av bevilgning 5.1 PROSJEKTETABLERING Etter behov bidra i planlegging og delta på oppstartmøtet. Vil være avhengig av størrelse og viktighet for Ålvik vekst Strategi- og handlingsplan Ajourføre prosjekt- og eventuelt firmadatabase og forfallsoversikt Etter at vedtaket er sendt søker må følgende aktiviteter gjennomføres: Rutine Ansv. Mal Sikre at PLP-konseptet tas i bruk i tilstrekkelig grad Sakshandsamar PLP Kvalitetssikre organisering og prosjektplan Sakshandsamar Prosjektplan Sakshandsamar Sakshandsamar Sikre at PLP-konseptet tas i bruk I tilsagnsbrevet fra Ålvik vekst presiseres det at PLP (Innovasjon Norges ProsjektLederProsess) skal benyttes i prosjektet. Det er derfor en sentral oppgave for sakshandsamar å sørge for at PLP-konseptet anvendes i praksis. For å sikre at prosjektet anvender PLP anbefales det at Ålvik vekst deltar i oppstartmøte og i tillegg følger opp prosjektet gjennom vurdering av statusrapporter. Det er viktig at Ålvik vekst gir prosjektledere mv mulighet til å bedre sin kompetanse innen prosjektutvikling. Dette kan skje gjennom kurstilbud, litteratur og coaching. Kvalitetssikre organisering og prosjektplan Som anført over skal prosjekter planlegges, organiseres, bemannes, styres og følges opp iht PLP-konseptet. Dette blir således et felles begrepsapparat som vil gjøre det lettere å kommunisere med prosjekteier og prosjektorganisasjon. Tips: Det er viktig at man i denne forbindelse sikrer seg at den egentlige søker, dvs prosjekteier, forstår begrepene og at de ikke bare er ført i pennen av en konsulent. Som ledd i prosjektiverksettelsen skal prosjektansvarlig og prosjektleder drøfte prosjektplan og når de er enige om innholdet undertegne planen som dermed blir en kontrakt mellom dem. Det er viktig at Ålvik vekst følger dette opp og understreker nytten av en slik prosess. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 13

15 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: Planlegging og gjennomføring av oppstartmøte Oppstartmøtet er den operative start på prosjektet. Da har man gjennomgått prosjektplanen og sørget for å ha kontraktfestet anvendelse av de nødvendige ressurser (økonomiske, personellmessige, mv) for gjennomføring av prosjektet. 5.2 OPPFØLGING OG EVALUERING AV ENKELTPROSJEKT Ålvik vekst skal bidra til at gjennomføringen av det enkelte prosjekt gjøres på en profesjonell og effektiv måte. I denne sammenheng er det viktig at rolle- og ansvarsdelingen er forstått, akseptert og etterleves. Kjennskap til PLP-konseptet er således viktig. I Prosjektplanen fremgår de viktige elementer. Denne plan skal ved prosjektetablering av større prosjekter være gjennomgått av Ålvik vekst sammen med Prosjektansvarlig. Ålvik vekst må følge opp det enkelte prosjekt basert på prosjektets betydning for realisering av vedtatt strategi- og handlingsplan. Dersom Ålvik vekst har A, B eller C prosjekteierskap vil dette medføre forskjellig grad av oppfølging og evaluering av gjennomføringen. Hvor Ålvik vekst har C-eierskap og hvor tilskuddsbeløpet er under ,- vil Ålvik vekst generelt kun følge opp at referat fra beslutningspunktmøter mottas. Evaluering av prosjektet vil først skje ved avslutning. Skulle det være prosjekter med tilskuddsbeløp over ,- vil disse også bli fulgt opp gjennom statusrapporter. Dersom slike prosjekt også får delutbetaling underveis vil de imidlertid bli evaluert på vanlig måte før delutbetaling finner sted. Hvor Ålvik vekst har B-eierskap eller A-eierskap (men er ikke oppdragsgiver) skal prosjektet følges opp gjennom mottatte statusrapporter og samtaler/møter med prosjektansvarlig underveis. Det skal på den ene side legges vekt på at prosjektet ledes og følges opp iht PLP og på den annen side grad av målrealisering. Ett av de vanskelige spørsmål i denne forbindelse er grad av utviklingstrykk i prosjektet. Har prosjektet kontroll med ressursbruk og fremdrift, er det stilt klare krav til den enkelte deltaker, ser man klart hvordan prosjektet vil bidra til strategi- og handlingsplanens overordnede mål. Hvor Ålvik vekst er A-eier og samtidig oppdragsgiver skal prosjektet følges meget nøye. Her holdes i tillegg mer kontinuerlig kontakt med prosjektansvarlig og det legges opp til nødvendig coaching underveis. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 14

16 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: UTBETALINGSRUTINER Utbetaling Som regel vil utbetaling finne sted etter at prosjektet er ferdig. I den sammenheng skal Ålvik vekst ha følgende dokumentasjon før utbetaling finner sted: Kopi av bekreftet regnskap (revisor, regnskapskontor, finansieringsinstitusjon, dagleg leiar) Fag rapport (hvor Ålvik vekst er A-eier) Sluttrapport med Prosjektleiarrapport I tillegg skal Ålvik vekst ha gjennomført sin sluttvurdering av prosjektet. Delutbetaling I det enkelte tilfelle kan delutbetalinger finne sted. Følgende modeller benyttes: Kode Utbetalingsmetode 1 Utbetaling finner sted ved avsluttet prosjekt 2 Utbetaling finner sted med 50% halvveis i prosjektet og resten ved avsluttet prosjekt 3 Utbetaling finner sted i 3 like store deler ved start, midtveis og ved avsluttet prosjekt 4 Utbetaling finner sted etter individuell avtale, dog skal minimum 25% ikke utbetales før prosjektet er avsluttet. For prosjekter hvor Ålvik vekst engasjement er på under kr ,- anvendes normalt kode 1; dvs utbetaling etter avsluttet prosjekt. For prosjekter hvor Ålvik vekst engasjement er på til og med kr ,-, og med prosjekttid under 6 mnd, er utbetaling normalt 50 % midtveis og 50 % ved avslutning. For større prosjekter over lengre tid vil utbetaling kunne finne sted etter kode 3. Andre ordninger for delutbetalinger kan avtales der det vurderes hensiktsmessig. Det er imidlertid et absolutt krav at minimum 25% ikke kan utbetales før prosjektet er avsluttet. Godkjennelse av utbetaling Regnskapsansvarlig kontrollerer at forutsetningene for utbetaling er til stede, og attesterer på regnskapsskjema. Utbetaling skal gjøres innen 14 dager etter mottatt anmodning/sluttrapport. Anvisning skjer av Dagleg leiar. Følgende skal være oppfylt: første utbetaling: mellomutbet: Retur av underskrevet kontrakt eller aksept av tilsagnvilkår, prosjektsammendrag. Eventuelle vilkår i vedtaket skal være oppfylt Fremdriftsplan og gjennomføring skal være som beskrevet i søknad, eventuelt i henhold til senere avtaler. Det forlanges skriftlig rapportering. Bekreftet regnskap skal foreligge. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 15

17 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: Sluttutbetaling: Prosjektet skal være gjennomført som avtalt, godkjent sluttrapport, eventuell fagrapport og bekreftet regnskap skal foreligge. Registrering i prosjektmappe og prosjektdatabasen Alle utbetalinger skal registreres i prosjektdatabase og kunde/prosjektmappe. Rekneskapsansvarleg har ansvar for at data legges inn. Det gjelder både ved utbetaling og ved eventuelle endringer. Mal for utbetalingsskriv er vedlagt. Utbetalinger til konsulenter som arbeider for Ålvik vekst Konsulentoppdrag som deltar i gjennomføring av prosjekter hvor Ålvik vekst står som oppdragsgiver, behandles på samme måte som bedrifter og andre søkere. Utbetaling vil da skje etter samme mal som over. Konsulenter som engasjeres direkte av Ålvik vekst for vurdering av prosjektforslag, utførelse av konkrete, mindre oppdrag o.l., undertegner gjerne en oppdragserklæring. I prinsippet skal utbetaling skje etter at arbeidet er utført. For lengre tids engasjement, dvs. utover 1 mnd., kan avtales annen betaling. Alle utbetalinger skal godkjennas av Dagleg leiar. 5.4 TILBAKEFØRING AV TILDELTE MIDLER Dersom dagleg leiar har kontrollert at forutsetningene for utbetaling ikke er tilstede, eller at reelle regnskapstall ligger under budsjettet, skal midlene tilbakeføres. Føring i prosjektmappe, prosjektdatabase og regnskap Dagleg leiar har ansvar for at data legges inn. Styret orienteres. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 16

18 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: PROSJEKTAVSLUTNING Avslutningen av et prosjekt kan utføres i følgende aktiviteter: Rutine Ansv. Mal Vurdering av prosjektet Sakshandsamar Sluttrapport med regnskap, faglig rapport Sakshandsamar Prosjektlederrapport Dagleg leiar PLrapport Utbetaling og registrering i prosjektdatabasen Dagleg leiar Styret orienteres Dagleg leiar Avslutning og ferdiggjøring av prosjektene (arkiv, database m.m.) Sakshandsamar Vurdering av prosjektet Sakshandsamar må vurdere prosjektet på bakgrunn av prosjektplan, fagrapport og sluttrapport samt eventuelle nødvendige samtaler med prosjektledelsen. Dersom den nødvendige dokumentasjon foreligger går man videre til neste punkt: Sluttrapport med regnskap, faglig rapport Sluttrapport skal være iht PLP. Faglig rapport skal gi svar på oppdraget, dvs oppfyllelse av prosjektmålet. Krav til regnskap og revisjon skal være iht tilsagnbrev. Prosjektledervurdering Sluttrapport fra Prosjektleder vedrørende gjennomføring av hovedprosjekt med en vurdering av resultat i relasjon til Ålvik vekst Strategi- og handlingsplan. Utbetaling og registrering i prosjektdatabasen Dersom alt er til stede skal utbetaling forberedes og gjennomføres. Utbetaling iht kapittel om utbetalingsrutiner. Styret orienteres. Det gjøres en endelig vurdering av prosjektet som presenteres på styremøte. Avslutning og ferdiggjøring av prosjektet Prosjektdokumentasjon arkiveres og prosjektet avsluttes. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 17

19 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: PORTEFØLJESTYRING OG KONTROLL Dok Type Tittel Innhold Dato Mal Porteføljerapport I Prosjektoversikt måloppnåelse pr prosjekt Mal Porteføljerapport II Oversikt økonomi og mål pr prosjekt Mal Porteføljerapport III Oppsummering alle prosjekt 6.4 Mal Bevilgningsoversikt Oversikt over bevilgninger 6.1 PERIODISK RAPPORTERING Følgende periodisk rapportering skal skje: Adressat Frekvens Rapport Kommentar Kapittel Bevilgningsoversikt/ Budsjett med tilsagn og regnskap 6.2 Styret pr styremøte Status hittil i år Styret Pr styremøte Aktivitetsrapport fra Dagleg leiar Styret kvartal Porteføljerapport II og III Kvam Herad Halvårleg Porteføljerapport II og III Statusrapport Kvam herad Hordaland Årlig Programmets fylkeskommune årsberetning Innovasjon Norge Øk. status og måloppnåelse 6.3 Rapportering Rapportene er omtalt i de kapitler som det er henvist til i tabellen samt beskrevet i vedlegg. Statusrapport og sluttrapport er i tillegg beskrevet i PLP-Brosjyren. 6.2 BEVILGNINGSOVERSIKT OG STATUS Hensikt: Rapporten skal gi oversikt over bruk av omstillingsbevilgningen. Innhold: Rapporten skal ha følgende innhold: - Prosjekt - Tilsagnsbeløp - Utbetalt - Rest - Oppsummering/status 6.3 PORTEFØLJERAPPORTER Nedenfor er beskrevet tre porteføljerapporter. Disse er i hovedsak lik de rapporter Innovasjon Norge anbefaler i sitt intranett. Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 18

20 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: Porteføljerapport I Denne rapport er en vurdering av det enkelte prosjekt og dets måloppnåelse. Porteføljerapport II Denne rapport er en oppsummering av økonomi og mål i det enkelte prosjekt. Rapporten er inndelt i forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt for hver hovedkategori, dvs strategiene 1 5. Porteføljerapport III Det er her en linje pr prosjekt som gir en oppsummering av de viktigste data. 6.4 AVSLUTTEDE PROSJEKTER I PERIODEN Hensikt: Gi en endelig vurdering av prosjekter som er avsluttet. Form: Administrasjonen sørger for at prosjektleders sluttvurdering er levert og lagt ved mottatt sluttrapport. Sakshandsamar lager en oppsummering hvor prosjektmål og gjennomføring er vurdert (Resultatrapport). Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF 19

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Vedlegg 1 STAVNE GÅRD KF-VEDTEKTSENDRING Arkivsaksnr.: 08/28772 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar styret i foretaket sitt forslag til vedtektsendring for Stavne gård KF Vedlegg

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

1.Prosjektinformasjon

1.Prosjektinformasjon PROSJEKTKONTRAKT KLINISK KORTTIDSSTIPEND NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer}

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

S T Y R E I N S T R U K S

S T Y R E I N S T R U K S S T Y R E I N S T R U K S FOR VIRKSOMHETER I FRELSESARMEENS SOSIALTJENESTE Godkjent i sosialstyret den 21.desember 2005 Ny layout mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG DEFINISJON 2. STYRETS SAMMENSETNING,

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

A K S J O N Æ R A V T A L E

A K S J O N Æ R A V T A L E A K S J O N Æ R A V T A L E vedrørende NYTT NAVN AS Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått den [dato] mellom (1) BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531 (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA organisasjonsnummer: 948 669 013 Vedtatt på årsmøte 10. april 2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

Vedtak V2015-10- Oslo Economics AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-10- Oslo Economics AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Oslo Economics AS Postboks 1540 Vika 0017 OSLO Norge Jostein Skaar Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-36 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05. VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283 Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.210 INNHOLD: Kapittel I. Innledning 1 Sameiegjenstand og vedtektenes

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer