Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge versjon 3 /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12"

Transkript

1 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge versjon 3 /

2 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ INNLEDNING INTERREG IIIA SVERIGE NORGE VEDTAK VILKÅR I VEDTAKET ENDRINGER I PROJEKTET OFFENTLIGGJØRE STØTTE FRA INTERREG-PROGRAMMET KRAV TIL PROSJEKTREGNSKAP OFFENTLIG ANSKAFFELSER REKVISISJON AV TILSKUDD FRA REKVISISJON TIL UTBETALNING AV NORSK STATLIGE INTERREG-MIDLER FRÅN REKVISITION TILL UTBETALNING AV EG-MEDEL KRAV TIL DOKUMENTASJON Rekvisisjonsblanketten Revisorbekreftet regnskap Regnskapsrapporter og bilag Tidsrapportering Utbetald medfinansiering Statusrapport KOSTNADER OG INNTEKTER GRUNDLEGGENDE KRAV FOR STØTTEBERETTIGEDE KOSTNADER KOSTNADSARTER Egen personell Eksterne tjenster Lokalkostnader Investeringer Reisekostnader Øvrige kostnader Eksternt offentlig direktefinansierte kostnader Eksternt privat direktefinansierte kostnader KOSTNADER SOM I VISSA FALL KAN VÆRE STØTTEBERETTIGET EKSEMPEL PÅ IKKE STØTTEBERETTIGEDE KOSTNADER ANDRE PROSJEKTINNTEKTER MEDFINANSIERING UTBETALING AV TILSKUDD / FORSKUDD HVOR SENDES REKVISISJONEN - HVEM UTBETALER TILSKUDD? PROSJEKTAVSLUTNING KONTROLL OG REVISJON RAPPORTER STATUSRAPPORTER FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET SLUTTRAPPORT ORDLISTA

3 1 VIKTIG Å PASSE PÅ Generelt 1. Alle endringer i prosjektet som innebærer avvik fra vedtaket skal varsles og godkjennes av sekretariatet. Eksempelvis endringer i aktiviteter, budsjett, sluttdato m.m. (se 3.1) 2. Prosjekteiers navn og organisasjonsnummer må stemme med opplysningene i tilsagnsbrevet. 3. Alle prosjekt må ha et separat prosjektregnskap som viser kostnader og inntekter. Prosjektregnskapet skal kunne avleses direkte uansett om annen virksomhet pågår samtidig (se kap 3.4). 4. Bokførte kostnader skal i i prinsippet stemme med kostnadsbudsjettet. 5. Kostnader som belastes prosjektet må følge prosjektperioden oppgitt i tilsagnsbrevet. 6. Kostnadene må være relatert til prosjektvirksomheten dvs. høre til prosjektet. 7. Kun faktiske kostnader godkjennes skjønnsmessige beregninger av kostnader godkjennes ikke. 8. For utbetaling av det statlige Interreg-tilskuddet må kostnadene være bokførte og betalte. 9. Beregn likviditeten i prosjektet. Alle kostnader skal være betalt ved anmodning om utbetaling av tilskuddet. Siste 20% av tilskuddet vil først bli utbetalt når prosjektet er avsluttet, sluttrapport med revisorgodkjent regnskap foreligger og er godkjent av sekretariatet. 10. Faktura må være utstedt til prosjekteier. 11. Hvis prosjekteier får fradrag for merverdiavgift, skal merverdiavgiften ikke inngå i prosjektregnskapet som en kostnad. 12. Kun konkurransedyktige priser godkjennes. 13. Gjeldende regler for offentlige innkjøp og konkurranseutsetting skal følges. Tilsvarende krav kan også stilles overfor andre prosjekt/prosjekteiere. Dette tas i tilfelle inn som vilkår i vedtaket (se kap 3.5) 14. Glem ikke å markedsføre/skilte og informere om at ditt prosjekt er et Interreg IIIA prosjekt (se kap 3.3) 15. Miljøhensyn og likestilling skal gjennomsyre prosjektgjennomføringen. (se kap 9.2) 16. Statusrapport skal følge hver utbetalingsanmodning/rekvisisjon. 17. Sluttrapport m/revisorgodkjent regnskap skal følge prosjektets siste anmodning om utbetaling av tilskudd. 18. Ta kontakt med Interreg-sekretariatet hvis du har spørsmål. På vår hjemmeside for Interreg IIIA Sverige- Norge finner du søknadsskjema, rekvisisjonsblanketter, programbeskrivelse, veiledning, kontaktpersoner m.m. Foruten en felles side for hele programmet finner du også presentasjoner og nyheter fra de ulike delområdene. 3

4 2 INNLEDNING Hensikten med denne Veiledning gjennomføring av Interreg-prosjekt er å gjøre det enklere for prosjekteiere å sette i gang og administrere prosjekt finansiert i felleskap av den norske stat og EU i Interreg-programmet IIIA Sverige-Norge. Vi håper at denne veiledningen skal fungere som en håndbok og forhåpentligvis gi svar på en del generelle spørsmål. Det er først og fremst vilkårene i ditt prosjekt som gjelder. I programmet og i det enkelte prosjekt har hver finansiell aktør ansvar for sine egne midler. Anmodning om utbetaling av tilskudd må derfor skje til hver og en av de parter som finansierer ditt prosjekt. Kontakt derfor dine øvrige finansieringspartnere for beskjed om rutiner ved anmodning om utbetaling av tilskudd m.m. 2.1 Interreg IIIA Sverige Norge Bakgrunn EU`s hovedmål med Interreg IIIA er at man gjennom et grenseoverskridende samarbeid kan bidra til å styrke samarbeidet over landegrensene, herunder redusere grensehindringer over landegrensene. Programmet Interreg IIIA Sverige-Norge er en videreføring av Interreg IIA programmene og omfatter fire delområder: Åarjelsaemien davje, Nordens Grønne Belte, Indre Skandinavia og Grensløst Samarbeid. Programmet er utarbeidet av delområdenes interregionale partnerskap og inneholder bl.a. en analyse av grenseregionens forutsetninger og målet med programmet. I programkomplementet (programtillegget) finnes en detaljert beskrivelse av hvordan det praktiske programarbeidet skal gjennomføres. For prosjektsøkerne er det først og fremst følgende punkter som er av interesse: Innenfor hvilke tiltaksområder(åtgärder) kan man søke om støtte Hvilke kriterier legges til grunn Hvilke målsetting skal følges opp og måles ved hjelp av indikatorer På hjemmesiden for Interreg IIIA Sverige-Norge, finnes programkomplement, søknads- og rekvisisjonsblanketter, veiledning, kontaktpersoner m.m. Foruten en felles hjemmeside for hele programmet finnes også presentasjon og nyheter fra delområdene. 3 VEDTAK Et prosjekt i programmet Interreg IIIA Sverige-Norge, består av 2 prosjekteiere, en i hvert land. Den norske prosjekteier delfinaniseres ved tilskudd fra den norske stat - statsbudsjettet kap 551 post 60. Den svenske prosjekteier delfinansieres fra EU s regionale fond. Dette medfører at vedtaket om å gjennomføre et Interreg-prosjekt består av to finansieringsvedtak. Det stilles derfor strenge krav til detaljerte budsjetter og en løpende prosjekt- og økonomistyring (Se kap 3.4 Krav til prosjektegnskap). I tilsagnsbrevet framgår det hvilke kostnadsbudsjett og finansiering som er godkjent, samt en beskrivelse av den virksomhet beslutningsgruppen har lagt til grunn for sitt vedtak. 4

5 I tilsagnsbrevet angis de norske interreg-midlene som: en prosent av de faktiske kostnader og inntil kr x, en prosent av de totale kostnader og inntil kr x, en prosent av den samlede offentlige finansieringen av prosjektet. Disse prosentsatser skal benyttes i rekvisisjon for utbetaling av tilskuddet. De faktiske kostnader, er kostnader som er bokført og betalt av prosjekteieren. Finansieringen av de faktiske kostnader fordeles i prinsippet likt mellom de finansielle aktører som bidrar med kontante midler. Summen av kontante midler kan aldri overstige summen av prosjektets faktiske kostnad (se kap 7.2). I vedtaket inngår forventet resultat i form av indikatorer. Disse indikatorene bygger på prosjekteierens opplysninger i søknaden. Resultater som oppnås i prosjektperioden beskrives i statusrapporter. I sluttrapporten en mer utførlig beskrivelse av oppnådde resultater. Nedenfor følger viktige data som står oppgitt i tilsagnsbrevet og som skal opplyses ved kontakt med sekretariatet for Interreg: Journalnummer/Tilsagnsnummer Prosjektnamn Søker( juridisk person som er prosjekteier og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet) Prosjektperiode (den tid prosjektet gjennomføres) 3.1 Vilkår i vedtaket Sammen med vedtaket følger en liste med generelle vilkår. I denne beskrives et antall generelle vilkår som gjelder for samtlige Interreg-prosjekt. Dessuten kan man i tilsagnet finne ett eller flere særskilte vilkår. Disse er særskilte for det enkelte prosjekt. Når vedtaket er gjort og tilsagnsbrevet er ekspedert, vedlegges en såkalt Forbindelse Bekreftelse. Denne skal underskrives av tilskuddsmottakeren. Tilskuddsmottakeren forplikter seg til å gjennomføre prosjektet i henhold til vedtaket med tilhørende generelle og særskilte vilkår. Bekreftelsen skal sendes til sekretariatet som har behandlet søknaden senest to måneder etter at vedtaket er sendt ut, ellers trekkes tilsagnet tilbake. 3.2 Endringer i prosjektet Prosjekteieren skal gjennomføre prosjektet i samsvar med det innhold, målsetting og opplysninger som er lagt til grunn for vedtaket. Mindre endringer i vedtaket skal godkjennes av sekretariatet. Til grunn legges følgende krav: At målsettingene for prosjektet opprettholdes. At total budsjettet ligger fast At forandringer i virksomheten ikke er større enn at prosjektet kan finaniseres innenfor samme tiltaksområde (åtgärd) Blir det større forandringer medfører dette i prinsippet et nytt vedtak. Prosjektet vil da bli vurdert i konkurranse med andre prosjekt. 5

6 Alle endringer i prosjektplanen, ny prosjekteier, prosjektleder, tidsplan, budsjett, med mer skal umiddelbart skriftlig rapporteres til sekretariatet for godkjenning. I budsjettbilaget i tilsagnsbrevet framgår det hvilke kostnader som godkjennes for de ulike kostnadsarter. Endres fordelingen mellom kostnadsartene med mer enn 20% skal dette begrunnes og godkjennes av sekretariatet. 3.3 Offentliggjøring om støtte fra Interreg-programmet Tilskuddsmottakeren skal offentliggjøre at prosjektet delfinansieres gjennom EU`s program for Interreg IIIA Sverige-Norge. Svensk part må også meddele at støtten kommer fra Europeiske regionale utviklingsfondet. I tillegg til at prosjektdeltakerne skal kjenne til dette, skal finansieringen offentliggjøres ved: Kontakt med massemedia Annonsering og plakater Informajonsutsendelser og brosjyrer. Hvert prosjekt skal med skilt og lignende informere om at prosjektet finansieres av Interreg Sverige- Norge och Europeiske regionale utviklingsfondet. Mere detaljerte retningslinjer samt eksempel på plakater, skilt m.m. kan fås hos sekretariatet og på hjemmesiden. 3.4 Krav til prosjektregnskap Det skal føres eget prosjektregnskap adskilt fra annen ordinær virksomhet som tilskuddsmottakeren utfører for egen regning. Prosjektregnkapet skal vise hvilke kostnader og inntekter som kan henføres direkte til prosjektet. Utnytt de funksjoner för prosjekt-, kostnadsart-, aktivitetsrapportering m.m. som finnes i regnskapsprogrammet. Samtlige kostnader i projektet som rapporteres i respektive prosjekteiers bokføring må være adressert direkte fra leverandøren til prosjekteieren. 3.5 Offentlige anskaffelser Gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen om offentlige anskaffelser har Norge forpliktet seg internasjonalt å følge bestemte framgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier, såkalt terskelverdier. Stortinget og Regjeringen har har fastsatt ny lov og forskrift som gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøpere. Prosjekteiere som omfattes av denne lov og forskrift må følge disse reglene i valg av leverandør av varer og tjenester. Informasjon om lov og forskrift om offentlige anskaffelser finnes på Tilsvarende regler gjelder for de svenske prosjekteiere. Henvisning 6

7 4 ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD Tilskuddsmottakeren skal benytte en rekvisjonsblankett som viser periodens kostnader og inntekter som grunnlag for beregningen av tilskuddet fra den norske stat. Sammen med denne rekvisjonsblanketten skal også tilskuddsmottakeren legge fram en statusrapport for prosjektet. Rekvisjonsblanketten og statusrapporten sendes til sekretariatet i delområdet der prosjektaktiviteten gjennomføres. Rekvisisjonsblanketten er utarbeidet i en Excel-modell og finnes på hjemmesiden på Internett. 4.1 Fra rekvisisjon til utbetaling av norske statlige interreg-midler De statlige interreg-midlene utbetales i etterskudd. Dette innebærer at prosjekteier må dekke sine kostnader før de statlige interregmidlene blir utbetalt. I enkelte tilfeller kan forskuddsutbetaling forekomme under prosjekttiden. Dette forskuddet avreknes i forhold til faktiske utgifter for prosjektet ved den første delrekvisisjonen. Rekvirering skjer på følgende måte: 1. Tilskuddsmottaker sender inn utbetalingsanmodningen (rekvisisjonen) til Interreg-sekretariatet i det delområde hvor virksomheten gjennomføres. 2. Interreg-sekretariatet gransker underlaget, gjør utredninger, krever inn tilleggsopplysninger og sjekker om det er i samsvar med gjeldende retningslinjer, Interreg-programmet og prosjektvedtaket. 3. De norske Interreg-midlene utbetales av den aktuelle fylkeskommunen som er utbetalingsmyndighet. Tjue prosent holdes tilbake til prosjektet er avsluttet. Da skal revidert regnskap foreligge og vilkårene for øvrig være oppfylt. Skriftlig sluttrapport må sendes inn før sluttutbetaling kan foretas. 4. Utbetalingen skjer til den norske hovedsøkeren i prosjektet. 4.2 Från rekvisition till utbetalning av EG-medel För att EG-medel skall kunna utbetalas måste den nationella offentliga medfinansieringen vara utbetald till lika stor del. Detta innebär att projektet måste kunna uppvisa utdrag från postgirot/motsvarande på att medfinansiering är utbetald till projektet innan motsvarande summa EGmedel kan utbetalas. EG-medel utbetalas i efterskott, vilket innebär att projekten måste betala sina kostnader innan EGmedel kan utbetalas. I enstaka fall kan förskottsutbetalning av EG-medel göras om projektet har otillräcklig likviditet, och projektägarna inte är offentliga.(se kap. 7) 7

8 Rekvirera EG-medel 1. Stödmottagaren lämnar in rekvisitionen tillsammans med lägesrapport till Interreg-sekretariatet vid länsstyrelsen/självstyrelseorganet i det delområde där verksamheten bedrivs. För det samiska delområdet lämnas rekvisitionen till Sametinget. 2. Interreg-sekretariatet granskar underlaget, gör utredningar, begär in kompletteringar och granskar överensstämmelsen med regelverk, Interreg-programmet och projektbeslut. Rekvisitionen skickas vidare för utbetalning via Länsstyrelsen i Jämtlands län som är den svenska utbetalande myndigheten för programmet. 4.3 Krav til dokumentasjon I vedtaket om støtte til det enkelte prosjekt skal det settes opp en rekvisisjons og oppfølgingsplan. I denne planen skal det fremgå når og hvor ofte prosjektet skal sende inn en rekvisisjon til sekretariatet. Følgende underlag skal sendes inn ved hver rekvisisjon: Utfyllt rekvisisjonsblankett (punkt 4.3.1) Økonomisk underlag (punkt ) Tidsrapportering (punkt 4.3.4) Oversikt over utbetalt medfinansiering (punkt 4.3.5) Kopier på innkjøpsunderlag, ansettelsesavtaler, leieavtaler osv. Statusrapport (punkt 4.3.6) Sluttrekvisisjonen skal være sekretariatet i hende senest den dato som er angitt som sluttdato i vedtaket. Ved sluttrekvisisjon kreves i tillegg: Sluttrapport i henhold til rapportmal (se kap 9.2) Eventuelt revisorsbekreftelse (punkt 4.3.2) Rekvisisjonsblanketten Obs! Uten disse dokumenter kan utbetalning ikke skje! Rekvisisjonsblanketten kan fås fra sekretariatet eller via hjemmesiden (www.interreg-sverigenorge.com) Revisorbekreftet regnskap Norge I prinsippet skal alle tilskuddsmottakere legge fram revisorbekreftet regnskap som kan sammenlignes med kostnadsoverslaget for gjennomføringen av prosjektet. Unntak gjelder for tilskuddsmottakere som ikke er revisjonspliktig i henhold til norsk lov og der Riksrevisjonen foretar revisjon av statlig virksomhet. Kostnader knyttet til revisjon av tilskuddsmottakers regnskap er støtteberettiget. Kommunal- og regionaldepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene 8

9 Sverige För alla projektparter, som i ett projekt beräknas erhålla stöd från EG:s regionala utvecklingsfond med minst , skall det till slutrekvisitionen bifogas ett revisorsintyg. I beslutbrev för enskilt projekt kan ett särskilt villkor ställas på årliga revisorsintyg. Revisorsintyg ska vara utfärdat av godkänd eller auktoriserad revisor. För projekt där en kommun är stödmottagare kan Komrev utfärda intyget. Kostnaden för detta revisorsintyg är stödberättigande Regnskapsrapporter og bilag Legg ved prosjektregnskap i form av resultatregnskap, balanse og hovedbok. Om ikke annet er avtalt med sekretariatet skal dessuten kopier av regnskapsbilag sendes med. I rekvisisjonsblanketten inngår en sammenstilling av kostnader fra prosjktregnskapet til kostnadsarter i rekvisjonsblanketten. Denne skal benyttes for oversikt og sammenstilling av regnskapsdata. Disse kostnadsartene framgår også i tilsagnsbrevet. Om ekstern direktefinansierte kostnader inngår i prosjektets regnskap skal tilsvarende dokumentasjon som angitt ovenfor vedlegges fra tilskuddsmottakeren. (se også ) Tidsrapportering Tidsforbruk skal føres av eget personell som ikke arbeider hele sin arbeidstid i prosjektet. For direktefinansiering i form av ideelt og/eller eget arbeide skal alltid tidsforbruk legges ved rekvisisjonen. Av tidsforbruket skal framgå namn, dag alt. uke, antall timer, kr/time, aktivitet. Tidsforbruk skal alltid attesteres av høyere sjef/projektleder (se også avsnitt 5.2.1) Utbetalt medfinansiering Sammenstilling av utbetalt offentlig medfinansiering gjøres i rekvisisjonsblanketten. Den offentlige finansieringens andel må være utbetalt før tilskuddet fra norske stat kan utbetales. Om den offentlige eller private finansieringen består av direktefinansierte kostnader hos noen av prosjektets parter tilsvarer denne finanseringen deltakerens kostnad. Kostnaden og finansieringen blir like stor (se også kap ). Finansieringsbeløp fra en offentlig aktør i form av f.eks. eget arbeid kan ikke rapporteres sjablonmessig. Da det dreier seg om arbeidskraft skal den offentlige innsatsen beregnes i henhold til reglene for eget personell. Obs! Dokumentasjon eller bekreftelse på at arbeidet ikke utgjør myndighetens ordinære virksomhet skal vedlegges. (Se 5.2.1) Statusrapport Hensikten med statusrapportene er å få en oversikt over prosjektets gjennomføring, og gi en verbal kobling til de kostnader som rapporteres. Vedlegg derfor en kortfattet beskrivelse av hvordan prosjektet utvikles. Følg den rapportmal som finns under kapitel 9.1 Vedlegg gjerne prosjektets eventuelle brosjyrer, fotografier, avisutklipp m.m. 9

10 5 KOSTNADER OG INNTEKTER 5.1 Grunnleggende krav for støtteberettigede kostnader Kostnadene skal være addisjonell, dvs. komme i tillegg til prosjekteierens ordinære virksomhet. Kostnaden må være relater til beslutningen vedrørende prosjektaktivitet og budsjett Kostnadene skal ligge innenfor angitt tidsperiode (start- og avslutning av prosjektet). Bare faktiske kostnader er støtteberettiget dvs. sjablonberegninger godkjennes ikke. Bare marknedspriser godkjennes. Kostnaden som ligger til grunn for Interreg-støtten må være betalt ved tidspunkt for rekvisisjon. Hver kostnad skal kunne bekreftes ved regnskapsbilag. 5.2 Kostnadsarter I tilsagnsbrevet og på rekvisisjonsblanketten finnes åtte ulike kostnadsarter. I rekvisisjonsblanketten er det et eget skjema for sammenstilling av prosjektets kostnader til kostnadart i rekvisisjonen. I henhold til god regnskapsskikk skal alle kostnader kunne dokumenteres mot et underlag som viser den virkelige kostnaden. Kalkulatoriske kostnader /Sjablonberegninger er ikke tillatt. Underentreprenørkontrakt eller konsulentavtale der kostnaden og betalingen bygger på en prosentvis andel av prosjektets totale kostnad er ikke tillatt. Likeså er konstruksjoner med ulike typer av underentreprenører, der avtalen medfører at kostnaden øker uten at tilsvarende verdi tilføres prosjektet Eget personell Kostnadsartent Eget personell inkl. sosiale kostnader er: I. Lønnskostnad for eget personell Lønnskostnader for eget personell får bare omfatte lønnsutgifter for personer som er ansatt av og betalt av tilskuddsmottakeren og som direkte deltar i prosjektarbeidet. Støtteberettiget kostnad er lønnskostnad for den tid den ansatte jobber i prosjektet. Arbeider personen hele sin arbeidstid i prosjektet skal det framgå av ansettelsesavtale. Hele lønnskostnaden inkl sosiale kostnaderr støtteberettiget. For disse personer behøver ikke tidsrapportering leveres. Arbeider personen delvis i prosjektet og delvis med annen virksomhet hos projekteieren skal tiden i prosjektet tidsrapporteres. Har personen månedslønn skal en timelønn beregnes. Denne beregnes slik: Norge Månedslönen / (150 arbetstimer pr måned), med tillegg for ferielønn og sosiale kostnader. 10

11 Sverige: Månadslönen / (165 arbetstimer per måned), med tillegg for ferielønn 12% samt sosiale avgifter. Andre lønnsrelaterte kostnader kan være støtteberettiget i henhold til gjeldende tariffavtaler. Bekreftelse på timekostnaden, med hjelp av ansettelsesavtale eller lønnsutbetaling, behøves bare når personen det er spørsmal om begynner å arbeide i prosjektet og som på et senere tidspunkt får endret lønn i forbindelse årlig tariffoppgjør eller lignende. Lønn til offentlig ansatte (stat, fylkeskommune, kommune,) kan være støtteberettiget om det omfatter virksomhet som er addisjonell, dvs. kommer utover ordinær virksomhet. For å bekrefte dette kreves følgende dokumentasjon: Attestasjon på at tjenesten eller deler av den inngår i prosjektet og hvilken tidsperiode det gjelder samt at arbeidsoppgaver i prosjektet ikke utgjør ordinære arbeidsoppgaver. Utdrag av lønnssystemet (lønnskostnad som beregnes av faktisk lønn inklusive sosiale kostnader) Tidsrapportering som attesteres av høyere sjef Eksterne tjenester Eksterne tjenester er kostnader der prosjekteieren leier inn kompetanse eller tjenester som kommer prosjektet till nytte. Det kan være konsulent- og tjenesteforetak som har en avtalt oppgave for å gjennomføre prosjektet. Skille mellom eget personell er at prosjekteieren ikke har arbeidsgiveransvaret. Konsulentfakturaer bør være tydelig slik at det framgår hvilken type av arbeide som er utført samt arbeidets omfang Lokalkostnader Dersom prosjekteieren må leie lokaler for å gjennomføre prosjektet, er den faktiske leiekostnaden en støtteberettiget kostnad. Kopi på leieavtale skal vedlegges i den første rekvisisjonen der kostnaden er med. Kostnader for lokaler som eies av prosjekteieren kan støttes etter samme prinsipper som gjelder for indirekte kostnader (se 5.3). Dette innebærer at løpende driftskostnader, for den andel som kan anses å angå prosjektet, kan støttes under forutsetning av at dette framgår av beslutningen. Den kostnaden, som kan belaste prosjektet, skal sees i relasjon til nytten for prosjektet. I disse kostnader kan ikke renter og amorteringer inngå Investeringer Mindre investeringer for å gjennomføre prosjektet er støtteberettiget kostnad. Det skal framgå av budsjettet hvilke investeringer som er påkrevet for å gjennomføre prosjektet. For investeringer som anvendes i en viss del under prosjekttiden, kan den del av avskrivningskostnaden som kan henføres til prosjektet beregnes. Eks.: For dataanlegg, som kjøpes inn når det gjenstår 1 år av prosjekttiden, kan 1/3 av kostnaden belastes prosjektet. (normal avskrivningtid for dataanlegg er 3 år). 11

12 5.2.5 Reisekostnader Reiser skal gjennomføres ut i fra den virksomheten som inngår i vedtaket. Reiser utenfor Sverige og Norge skal være i samsvar med den spesifisering som er gjort på særskilt blankett i søknaden. Statens reiseregulativ for innlands- og utlands legges til grunn for beregning av reisekostnader, så som bilgodtgjørelse, overnatting og kostgodtgjørelse Øvrige kostnader Her tas med kostnader som ikke kan deles opp i de øvrige kostnadsartene: 1. Materiellkostnader får bare inngå i underlaget når de er åpenbart prosjektspesifikke og nødvendige for prosjektets gjennomføring. Dette er kostnader som kommer frem gjennom administrasjon av prosjektet for eksempel direkte kostnader for telefon, porto, kontormateriell. 2. Leasingavgifter er under visse forutsettninger støtteberettiget. 3. Reklame- og informasjonsmateriell 4. Øvrige kostnader (se kap 5.3) Eksternt offentlige direktefinansierte kostnader. Med dette menes kostnader som inngår i prosjektet men som ikke er betalte og avregnet hos tilskuddsmottakeren. Kostnaden finnes i stedet avregnet hos en offentlig part som er delaktig i gjennomføringen av prosjektet. Dokumentasjon av størrelsen på utbetalingen kreves for at disse kostnader kan godkjennes. Eksempel på direktefinansierte kostnader er løpende kostnader som lønn, materiell for prosjektets gjennomføring som avregnes direkte hos denne part. Offentlig direktefinansierte kostnader utgjør alltid offentlig finansiering i prosjektet. Et bortfall av denne typen kostnad i forhold til beslutningen kan lede til at også støtten fra norske stat/eu s strukturfondet kan bli redusert. For krav om tidsrapportering se kap Eksternt privat direktefinansierte kostnader Med detta menes kostnader for arbeid og materiell som inngår i prosjektet men de er ikke betalt og avregnet hos støttemottageren. Kostnaden finns hos en annan privat prosjektpart. For eget arbeid finns alltid en lønnskostnad som noen har betalt. For dette arbeidet godkjennes en timekostnad inkl sosiale kostnader på kr 220,-. Om prosjektet vil verdifastsette arbeidsinnsatsen høyere enn kr 220,- pr time, må den faktiske kostnaden dokumenteres i form av særskift spesifikasjon. For krav om tidsrapportering se kap Ideelt arbeid er ulønnet arbeid. Dette anslås til en timekostnad som kan sies å være normalt for arbeidsoppgaven som skal utføres, dog høgst 165 kr. Privat direktefinansierte kostnader kan unntakvis oppstå gjennom at annen prosjektpart enn prosjekteieren avregner og betaler deler av prosjektets kostnader. Dette dokumenteres på samme måte som kostnader hos prosjekteieren. Private direktefinansierte kostnader er alltid privat medfinansiering. 12

13 Et bortfall av denne typen kostnad i forhold til beslutningen kan føre till at også støtten fra strukturfondet/norske staten kan bli redusert. 5.3 Kostnader som i visse tilfelle er støtteberettiget Brukt inventar er i prinsippet ikke noen støtteberettiget kostnad. Unntak kan skje etter godkjenning av den interregionala beslutningsgruppen. Tre vilkår skal oppfylles: -Selgeren skal levere et bevis på utstyrets opprinnelse og bekrefte at den i løpet av de siste sju årene ikke er kjøpt inn med tilskudd fra annen norsk/svenske offentlig finansiering eller fellesskapsbidrag fra EU -Prisen på det brukte utstyret får ikke overstige markedsverdien og må være lavere enn kostnaden for liknende nytt utstyr -Utstyret må ha de tekniske egenskaper som trengs for oppgaven og oppfylle gjeldende normer og standarder. Indirekte kostnader er kostnader som ikke direkte hører til prosjektet, men som til en viss del påvirker gjennomføringen av prosjektet. Eksempel administrasjonskostnader. Indirekte kostnader er normalt ikke støtteberettiget, men kan godkjennes under visse forutsetninger til den delen om angår prosjektet. Dersom indirekte kostnader skal kunne godkjennes må det foreligge en beregning som grunnlag for den indirekte kostnaden. Denne beregningen skal være relatert til den ordinære virksomheten. Revisjonskostnader i det norske prosjektregnskapet er en støtteberettiget kostnad jfr kap Revisjonskostnader i det svenske prosjektregnskapet är stödberättigande i samband med framtagande av revisorintyg (se punkt 4.3.2). Delar av kostnaden för löpande revision kan var stödberättigande för store projekt och ramprogram där revision och kontroll av praktiska skäl bör göras löpande i stället för att anstå till projektets slutt. Kostnaden ska fördelas enligt samma principer som för indirekta kostander. Merverdiavgift/investeringsavgift Norge Merverdiavgift og investeringsavgift er en støtteberettiget kostnad dersom prosjekteieren ikke har fradrag for merverdiavgift. Nye momsregler er innført for kommunal virksomhet fra , der kommunal virksomhet får kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Sverige Moms kommer i Interreg III att hanteras annorlunda än under föregående strukturfondsperiod. Skattemyndigheten har kommit fram till att avdragsrätt för ingående moms, normalt inte föreligger för projektägare som inte är stat, kommun eller landsting. Detta oavsett om projektägaren är skattskyldig för sin ordinarie verksamhet. Under vissa förutsättningar kan dock skattskyldighet och därmed avdragsrätt för ingående moms för projektet finnas. Vid osäkerhet 13

14 rekommenderas att rådfråga skattemyndigheten i hemlänet. För stat, kommun eller landsting gäller särskilda momsregler. Eftersom ingående moms genomgående är avdragsgill för dessa, ska alla kostnader därmed redovisas exklusive moms. 5.4 Eksempel på ikke støtteberetttigede kostnader Alle kostnader som oppstår før prosjektperioden hhv etter prosjektperioden. Kostnader som faktureres fra den andre prosjekteieren i Sverige hhv Norge. Avskrivninger på inventar som er direkte utgiftsført i regnskapet Bøter, straffeavgifter og rettegangskostnader Individuelle pensjonsforsikringer Investeringer som ikke framgår i tilsagnsbrevet Kostnader for å innfri garantiansvar for prosjektets regning Kostnader som inngår i annet prosjekt finansiert med annet offentlig tilskudd 5.5 Andre prosjektinntekter Prosjekt som finansieres innenfor Interreg IIIA programmet kan gi inntekter som ikke framgår av tilsagnsbrevet. Eksempel salgsinntekter, kursavgifter, mfl. Kreditering av tidligere kostnader er en kostnadsreduksjon. Inngår kostnader for en avgrenset virksomhet, så skal også alle inntekter som er knyttet til denne virksomheten tas hensyn til. Den generelle regel er at inntekter, som har en direkte relasjon til prosjektaktiviteten, reduserer de støtteberettigede kostnadene. Dersom disse inntektene bare delvis er en del av prosjektaktiviteten skal inntekten reduseres med hjelp av en fordelingsnøkkel. Tilskudd /støtte beregnes etter nettosummen: Kostnad redusert for inntekt. 6 MEDFINANSIERING I vedtaket angis finansieringen fra den norske stat/eu s regionale fond som: En prosentsats av de faktiske støtteberettigede kostnader og inntil kroner x,- En prosentsats av prosjektets totale kostnader og inntil kroner x,- En prosentsats av den totale offentlige finansieringen i prosjektet Finansiering fra den norske stat/eu s regionale fond forutsetter norsk/svensk offentlig medfinansiering. I tillegg forutsettes en andel privat medfinansiering. Den offentlige og private finansieringen kan foruten kontanter bestå av tilførsel av aktiva eller eget arbeid (se kap og kap 5.2.7) Den private medfinansieringen kan dessuten bestå av ideelt arbeide. Eksakt hvordan finansieringen ser ut framgår av søknaden og vedtaket. Om finansieringen består av annet enn kontanter er det viktig at tilsvarende beløp finnes i prosjektets kostnadsbudsjett som offentlig eller privat direktefinansiert kostnad. Denne type kostnad finansierer seg selv ingen kontante midler. 14

15 7 UTBETALNING AV TILSKUDD / FORSKUDD Norge Hovedregelen er at de statlige Interreg-midlene utbetales etterskuddsvis. Det kan unntaksvis og i enkelttilfeller utbetales forskudd i form av a-konto utbetalinger ved oppstart av prosjektet. Et eventuelt forskudd skal avtales i det enkelte tilfelle og gjelder primært for organisasjoner som har så begrenset likviditet at prosjektoppstarten vanskeliggjøres. Forskuddet avregnes mot etterfølgende rekvisisjon, og er således kun et kortsiktig tiltak. Den enkelte prosjektsøker anbefales å ta kontakt med sine øvrige medfinansiører for avtale om forskudd. Sverige Huvudregeln är att utbetalning av strukturfondsmedel sker efter redovisade kostnader hos projekten. EG-medel betalas alltså ut i efterskott. Ett undantag från efterskottsutbetalning finns. Regeringen har beslutat att förskottsutbetalning av strukturfondsmedel får göras till, under 2001 beslutade projekt, då projektens stödmottagare är: Ideella föreningar Lokala kooperativ Allmännyttiga stiftelser Förskott till respektive projekt får uppgå till högst 10 procent av det ursprungliga beviljade strukturfondsstödet, dock högst kronor. För att förskott ska beviljas krävs att säkerhet finns i form av bankgaranti. De svenska offentliga finansiärerna ska minst ha betalat ut sin procentuella andel av rekvisitionens stödberättigande kostnader vid rekvisitionstillfället. Andelen kan utläsas i beslutsbrevet. Om den svenska andelen av finansieringen inte utbetalats eller kommit projektet till så reduceras utbetalningen av stödet från strukturfonden i motsvarande grad. Det är därför viktigt att löpande, vid rekvisitionstillfället, rapportera in direktfinansierade kostnader, både privata och offentliga, om sådana finns. 7.1 Hvor sendes rekvisjonen hvem utbetaler tilskudd? Rekvisjon av tilskudd kan gjøres etter at prosjektet er startet opp, forutsatt at prosjektet har hatt betalbare kostnader. En rekvisjonsplan skal avtales med det enkelte prosjekteier. I rekvisisjonsplanen skal det framgå at den første rekvisisjon skal gjøres senest 4 måneder etter prosjektstart og minst 2 ganger pr år. Det finnens ingen beløpsgrense. Prosjektets siste rekvisisjon inklusive revisorgodkjent regnskap og sluttrapport skal sendes inn til sekretariatet senest ved prosjektets sluttdato. Rekvisisjonen skal sendes til det Interreg-sekretariat til den fylkeskommune som har ansvar for å utbetale de norske statlige interregmidlen. Norge Østfold Fylkeskommune Postboks Sarpsborg Hedmark fylkeskommune, Regional Utvikling 2325 Hamar Sør Trøndelag fylkeskommune 7004 Trondheim Nord Trøndelag fylkeskommune 7735 Steinkjer Sametinget, Kautokeinoveien Karasjok 15

16 Sverige Interreg sekretariatet, Länsstyrelsen Värmland Karlstad Interreg sekretariatet, Västra Götalandsregionen Vänersborg Interreg sekretariatet, Länsstyrelsen Jämtland Östersund Interreg sekretariatet, Sametinget Box Östersund 7.2 Prosjektavslutning Aktiviteter i prosjektet ansees å holde på fram til sluttdato angitt i vedtaket og tilsagnsbevet. Innenfor tidsrammen inngår også det å avslutte regnskapet, prosjektrapport skal skrives og revisor skal godkjenne regnskapet. Dersom prosjekteier må forlenge denne perioden skal dette godkjennes av sekretariatet. Vedtak om forlengelse skal begrunnes. Dersom prosjektet ikke har opparbeidet alle kostnader er dette ikke grunn god nok for å forlenge tidsfristen. 8 KONTROLL OG REVISJON Rutiner för granskning av den norske tilskuddsmottaker I henhold til Økonomireglemt for Staten fastsatt ved kongelig resolusjon 26 januar 1996 kan Kommunal- og regionaldepartementet eller Riksrevisjonen iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene. Rutiner för granskning av den svenska projektparten De medel som betalas ut från strukturfonderna är i grunden EU -medborgarnas skattemedel. Utbetalningar från Europeiska regional utvecklingsfonden genomgår därför ett antal kontroller och revisioner. Projektägaren, likväl som övriga parter (inklusive leverantörer och konsulter) i projektet, får vara beredda att ställa upp på dessa revisioner och kontroller. Om detta försvåras/omöjliggörs finns risk att utbetalt stöd återkrävas. Grundläggande kontrollen av riktigheten i en begäran om utbetalning görs av beredningssekretariatet på länsstyrelsen där rekvisitionen lämnas. Denna kontroll görs vid varje rekvisitionstillfälle. Oftast sker detta genom skrivbordskontroller, men projektbesök kan också bli aktuella. Ett representativt urval av projekten kommer att bli föremål för särskild kontroll. Genom besök hos projekt/projektägare kontrolleras ekonomi, redovisning och verksamhet. Dessa kontroller ska omfatta minst 5% av den totala summan stödberättigande kostnader för hela Interreg-programmet. Denna görs genom att ett representativt urval av projekt väljs ut (i första hand slumpmässigt). Dessa utvalda projekt kommer att kontrolleras genom föranmälda projektbesök, där både redovisning och ekonomi får en genomgång. Ytterligare revisioner kan komma att göras av andra revisionsinstanser, både svenska och EUanknutna, där både genomförande myndigheter och projekt granskas. I samband med kontroll och revision är det viktigt att komma ihåg att dessa har en funktion utöver själva kontrollmomentet. Syftet är också framåtsyftande. Vid själva projektbesöken ges tillfälle till diskussion samt utbyte av idéer och kunskaper. Genom att på detta sätt samla på sig erfarenheter ges förutsättningar för ett effektivare och bättre genomförande av projektverksamhet. 16

17 9 RAPPORTER Bakgrunn Støtte fra Interreg IIIA programmet er offentlige virkemidler. Således er både Stortinget, Regjeringen og andre offentlige aktører opptatt av å se nytten av de offentlige virkemidler som blir bevilget til det enkelte prosjekt. For å ivareta allmenhetens interesser skal alle som har mottatt tilskudd rapportere sin aktivitet i form av regnskap og i rapport som beskriver de aktiviteter og resultater som er oppnådd. Interreg IIIA Sverige-Norge kan støtte et stort antall ulike prosjektaktiviterer. Det kan derfor være vanskelig å standardisere status- og sluttrapporter, men om alle status- og sluttrapporter utformes i henhold til beskrivningen nedenfor oppnåes en lik strukur - disposisjon for status og respektive sluttrapport. Status- og sluttrapport skal alltid sendes inn skriftlig sammen med rekvisjonen til sekretariatet i delområdet der prosjekt hører hjemme. Generelt om gjennomføring av prosjektet I prosjektets gjennomføring er et viktig at tilskuddsmottakeren løpende dokumenter sin aktivitet. Utover dokumentasjon av kostnader og inntekter i form av regnskapsbilag bør prosjektet ta vare på styrereferat og andre rapporter som har betydning for prosjektets gjennomføring og evaluering. 9.1 Statusrapporter for gjennomføring av prosjektet Til hver rekvisjon skal det utarbeides en statusrapport. Statusrapporten skal skrives under både av den norske og svenske prosjekteier eller prosjektleder. Et grunnleggende krav et at statusrapporten inneholder følgende punkter: Mål og resultater I statusrapporten skal prosjekteier hver gang oppgi målsettingen med prosjektet (se vedtaket), og hvilke faktiske resultater som er oppnådd og om målsettingen vil nåes ved prosjektets avslutning. Eventuelle avvik skal kommenteres og begrunnes. Periodens aktiviteter og kostnad Beskriv de aktiviterer som gjennomføres tilknyttet rekvisjonsperioden og hvordan aktivitetene er koblet til de bokførte kostnadene. Beskriv også hvem som har deltatt i de aktivitetene som gjennomføres. For eksempel målgrupper, organisasjoner, bedrifter mm Tidsplan Hvordan er framdriften i prosjektet i forhold til den godkjente tidsplanen sett i forhold til kostnader og aktiviteter. Indikatorer Programmet har et indikatorsystem for å måle effekten av hvert enkelt prosjekt. I hvert vedtak fastsettes disse indikatorene og hvilke forventet effekt. Denne tabellen kan kopieres og benyttes ved rapportering av prosjektet om hva prosjektet faktisk har oppnådd av effekt. 17

18 Informasjonsspredning om prosjektets gjennomføring Sammen med statusrapport skal også eventuelle brosjyrer, trykksaker, annonser, invitasjoner og annen informasjon som viser hvordan interessenter og allmenheten får informasjon om prosjektets aktiviteter og finansiering fra Interreg IIIA Sverige-Norge. Spørsmål eller endringer i prosjektet. Endringer i prosjektet skal godkjennes av sekretariatet. 9.2 Sluttrapport Sluttrapporten skal sendes inn sammen med rekvisjonen senest den dato som er angitt i vedtaket som sluttdato. Utbetaling av resterende tilskudd kan først gjøres når både regnskaps- og sluttrapport er godkjent. Sluttrapporten bør utformes slik at den som leser denne kan få en oversikt over prosjektets gjennomføring uavhengig av tidligere statusrapporter. I rapporten skal det framgå forklaringer og kommentarer til eventuelle forskjeller mellom forventet resultat og faktisk resultat. Videre skal resultatet av alle indikatorer horisontelle og spesifikke, beskrives (se punkt 4 og 5.) For at en sluttrapport skal kunne godkjennes skal følgende innhold beskrives: 1. Sammendrag Et sammendrag av innholdet i rapporten på 1 til 2 sider. 2. Bakgrunn Hensikten med prosjektet, utfordringer, prosjekteier, kostnader, finansiering, tidsplan. 3. Prosjekbeskrivning og måloppnåelse 3.1 Mål Beskriv målet og om målet i prosjektet er oppnådd. Hvordan dokumenteres målet og måloppnåelsen. Avvik fra søknaden/vedtaket skal kommenteres og begrunnes. 3.2 Målgrupper Beskriv målgruppen for prosjektet og om prosjektet har nådd sin målgruppe. Hvilke organisasjoner, institusjoner, bedrifter har hatt nytte av prosjektet. Avvik fra søknaden/vedtaket skal kommenteres og begrunnes. 3.3 Aktivitesbeskrivelse Beskriv de aktiviterer som er gjennomført med støtte fra Interreg IIIA programmet. Forsøk og vær så konkret som mulig. Beskriv også hvor stor andel av prosjektets kostnad som er knyttet til de ulike aktivitetene. 18

19 4. Indikatorer For å måle en del av Interregprogrammets effekter finnes det et antall indikatorer. I vedtaket til det enkelte prosjekt er det lagt til grunn visse indikatorer og forventet effekt. I rapporten skal alle vedtatt indikatorer rapporteres om utfall. 4.1 Sysselsettingseffekt nye eller bevarte arbeidstilfelle Når det gjelder sysselsetting så er det kun arbeidsplasser som er skapt eller bevart som en direkte følge av prosjektets aktivitet. Angi om det er arbeidsplasser på kort eller lang sikt forventet antall etter 1-5 år etter prosjektets avslutning. Sysselsetting beregnes i form av årsverk hvor 1 årsverk tilsvarer 1650 timer pr år. 4.2 Effekt på de øvrige indikatorene Sammenlign her forventet resultat med utfall pr indikator som gjelder for prosjektet, om det er mulig oppgi effekter på kort og lang sikt. Vær så konkret som mulig f.eks i utdanningsprosjekt antall deltakere, varighet i utdanningsprogrammet, kjønnsfordeling osv. 5. Prosjektets påvirkning på de gjennomgående (horisontelle) kriterier 5.1 Grenseoverskridende effekt Beskriv prosjektets grenseoverskridende effekt. Med dette menes at prosjektet skal ha en effekt og et resultat som kommer begge land til gode enn om et prosjekt i stedet for hadde pågått på hver sin side av grensen uten Interreg. 5.2 Likestilling og intergasjon Beskriv om prosjektet har bidratt til likestilling mellom kvinner og menn, og om spesielle aktiviteter innenfor prosjektets rammer har forbedret likestillingen mellom kvinner og menn. Beskriv også om prosjektet har påvirket etnisk mangfold og motvirket segregation 5.3 Miljøhensyn Beskriv om prosjektet har bidratt til et bedre miljø gjennom forbedring av miljøet ved anvendelse av ny teknologi, investeringer, miljøinformasjon eller kompetanseheving. Aktivt valg av miljøløsninger, bruken av fornybare ressurser, avfallsminimering og gjenbruk. 5.4 Samiske språket (kun delområdet Åarjelsaemien Dajve) Beskriv hvordan det samiske språket har blitt ivaretatt i prosjektet, bruksområder, informasjon osv 5.5 Internasjonalisering Beskriv aktiviteter i prosjektet som har bidratt til økt kunnkap og markedsadgang for bransjer og bedrifter, men også aktiviteter som bidrar til å gjøre vår region kjent utenfor Norge og Sverige. 5.6 IT-prosjekt Beskriv hvordan prosjektet har påvirket eller bidratt til økt anvendelse av ny teknologi, økt IT kompetanse, investeringer eller forbedret IT-infrastrukturen. 19

20 6. Prosjektets øvrige resultater og erfaringer Beskriv øvrige resultater og erfaringer innenfor prosjektets rammer, men også om framtidige muligheter. Beskriv også om positive og negative erfaringer i prosjektets gjennomføring som har vært viktig for prosjektet 7. Grenseregionalt samarbeid etter prosjektets avslutning Beskriv om prosjektet har bidratt til et videre samarbeid etter prosjektets avslutning og hva dette samarbeidet består i. 8. Informasjon om projektets resultat Beskriv hvordan prosjektet har formidlet sine aktiviteter, resultater og informasjon til omgivelsene, herunder at prosjektet er et prosjekt som er finansiert av Interreg IIIA Sverige-Norge. 9. Koblinger til andre prosjekt Beskriv om prosjektet kan kobles til andre prosjekt som har fått støtte fra Interreg IIIA Sverige-Norge programmet eller annen virksomhet. 10. Øvrig Annen informasjon som kan være av interesse i rapporten. 20

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune TROMSØ KOMMUNE Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune 29.05.2015 Innhold Bakgrunn for saken... 2 Revisjonsgruppens medlemmer og mandat... 2 Metodikk... 3 Flyktningtjenesten i Tromsø... 4 Flyktningtjenestens

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer