Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge versjon 3 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12"

Transkript

1 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge versjon 3 /

2 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ INNLEDNING INTERREG IIIA SVERIGE NORGE VEDTAK VILKÅR I VEDTAKET ENDRINGER I PROJEKTET OFFENTLIGGJØRE STØTTE FRA INTERREG-PROGRAMMET KRAV TIL PROSJEKTREGNSKAP OFFENTLIG ANSKAFFELSER REKVISISJON AV TILSKUDD FRA REKVISISJON TIL UTBETALNING AV NORSK STATLIGE INTERREG-MIDLER FRÅN REKVISITION TILL UTBETALNING AV EG-MEDEL KRAV TIL DOKUMENTASJON Rekvisisjonsblanketten Revisorbekreftet regnskap Regnskapsrapporter og bilag Tidsrapportering Utbetald medfinansiering Statusrapport KOSTNADER OG INNTEKTER GRUNDLEGGENDE KRAV FOR STØTTEBERETTIGEDE KOSTNADER KOSTNADSARTER Egen personell Eksterne tjenster Lokalkostnader Investeringer Reisekostnader Øvrige kostnader Eksternt offentlig direktefinansierte kostnader Eksternt privat direktefinansierte kostnader KOSTNADER SOM I VISSA FALL KAN VÆRE STØTTEBERETTIGET EKSEMPEL PÅ IKKE STØTTEBERETTIGEDE KOSTNADER ANDRE PROSJEKTINNTEKTER MEDFINANSIERING UTBETALING AV TILSKUDD / FORSKUDD HVOR SENDES REKVISISJONEN - HVEM UTBETALER TILSKUDD? PROSJEKTAVSLUTNING KONTROLL OG REVISJON RAPPORTER STATUSRAPPORTER FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET SLUTTRAPPORT ORDLISTA

3 1 VIKTIG Å PASSE PÅ Generelt 1. Alle endringer i prosjektet som innebærer avvik fra vedtaket skal varsles og godkjennes av sekretariatet. Eksempelvis endringer i aktiviteter, budsjett, sluttdato m.m. (se 3.1) 2. Prosjekteiers navn og organisasjonsnummer må stemme med opplysningene i tilsagnsbrevet. 3. Alle prosjekt må ha et separat prosjektregnskap som viser kostnader og inntekter. Prosjektregnskapet skal kunne avleses direkte uansett om annen virksomhet pågår samtidig (se kap 3.4). 4. Bokførte kostnader skal i i prinsippet stemme med kostnadsbudsjettet. 5. Kostnader som belastes prosjektet må følge prosjektperioden oppgitt i tilsagnsbrevet. 6. Kostnadene må være relatert til prosjektvirksomheten dvs. høre til prosjektet. 7. Kun faktiske kostnader godkjennes skjønnsmessige beregninger av kostnader godkjennes ikke. 8. For utbetaling av det statlige Interreg-tilskuddet må kostnadene være bokførte og betalte. 9. Beregn likviditeten i prosjektet. Alle kostnader skal være betalt ved anmodning om utbetaling av tilskuddet. Siste 20% av tilskuddet vil først bli utbetalt når prosjektet er avsluttet, sluttrapport med revisorgodkjent regnskap foreligger og er godkjent av sekretariatet. 10. Faktura må være utstedt til prosjekteier. 11. Hvis prosjekteier får fradrag for merverdiavgift, skal merverdiavgiften ikke inngå i prosjektregnskapet som en kostnad. 12. Kun konkurransedyktige priser godkjennes. 13. Gjeldende regler for offentlige innkjøp og konkurranseutsetting skal følges. Tilsvarende krav kan også stilles overfor andre prosjekt/prosjekteiere. Dette tas i tilfelle inn som vilkår i vedtaket (se kap 3.5) 14. Glem ikke å markedsføre/skilte og informere om at ditt prosjekt er et Interreg IIIA prosjekt (se kap 3.3) 15. Miljøhensyn og likestilling skal gjennomsyre prosjektgjennomføringen. (se kap 9.2) 16. Statusrapport skal følge hver utbetalingsanmodning/rekvisisjon. 17. Sluttrapport m/revisorgodkjent regnskap skal følge prosjektets siste anmodning om utbetaling av tilskudd. 18. Ta kontakt med Interreg-sekretariatet hvis du har spørsmål. På vår hjemmeside for Interreg IIIA Sverige- Norge finner du søknadsskjema, rekvisisjonsblanketter, programbeskrivelse, veiledning, kontaktpersoner m.m. Foruten en felles side for hele programmet finner du også presentasjoner og nyheter fra de ulike delområdene. 3

4 2 INNLEDNING Hensikten med denne Veiledning gjennomføring av Interreg-prosjekt er å gjøre det enklere for prosjekteiere å sette i gang og administrere prosjekt finansiert i felleskap av den norske stat og EU i Interreg-programmet IIIA Sverige-Norge. Vi håper at denne veiledningen skal fungere som en håndbok og forhåpentligvis gi svar på en del generelle spørsmål. Det er først og fremst vilkårene i ditt prosjekt som gjelder. I programmet og i det enkelte prosjekt har hver finansiell aktør ansvar for sine egne midler. Anmodning om utbetaling av tilskudd må derfor skje til hver og en av de parter som finansierer ditt prosjekt. Kontakt derfor dine øvrige finansieringspartnere for beskjed om rutiner ved anmodning om utbetaling av tilskudd m.m. 2.1 Interreg IIIA Sverige Norge Bakgrunn EU`s hovedmål med Interreg IIIA er at man gjennom et grenseoverskridende samarbeid kan bidra til å styrke samarbeidet over landegrensene, herunder redusere grensehindringer over landegrensene. Programmet Interreg IIIA Sverige-Norge er en videreføring av Interreg IIA programmene og omfatter fire delområder: Åarjelsaemien davje, Nordens Grønne Belte, Indre Skandinavia og Grensløst Samarbeid. Programmet er utarbeidet av delområdenes interregionale partnerskap og inneholder bl.a. en analyse av grenseregionens forutsetninger og målet med programmet. I programkomplementet (programtillegget) finnes en detaljert beskrivelse av hvordan det praktiske programarbeidet skal gjennomføres. For prosjektsøkerne er det først og fremst følgende punkter som er av interesse: Innenfor hvilke tiltaksområder(åtgärder) kan man søke om støtte Hvilke kriterier legges til grunn Hvilke målsetting skal følges opp og måles ved hjelp av indikatorer På hjemmesiden for Interreg IIIA Sverige-Norge, finnes programkomplement, søknads- og rekvisisjonsblanketter, veiledning, kontaktpersoner m.m. Foruten en felles hjemmeside for hele programmet finnes også presentasjon og nyheter fra delområdene. 3 VEDTAK Et prosjekt i programmet Interreg IIIA Sverige-Norge, består av 2 prosjekteiere, en i hvert land. Den norske prosjekteier delfinaniseres ved tilskudd fra den norske stat - statsbudsjettet kap 551 post 60. Den svenske prosjekteier delfinansieres fra EU s regionale fond. Dette medfører at vedtaket om å gjennomføre et Interreg-prosjekt består av to finansieringsvedtak. Det stilles derfor strenge krav til detaljerte budsjetter og en løpende prosjekt- og økonomistyring (Se kap 3.4 Krav til prosjektegnskap). I tilsagnsbrevet framgår det hvilke kostnadsbudsjett og finansiering som er godkjent, samt en beskrivelse av den virksomhet beslutningsgruppen har lagt til grunn for sitt vedtak. 4

5 I tilsagnsbrevet angis de norske interreg-midlene som: en prosent av de faktiske kostnader og inntil kr x, en prosent av de totale kostnader og inntil kr x, en prosent av den samlede offentlige finansieringen av prosjektet. Disse prosentsatser skal benyttes i rekvisisjon for utbetaling av tilskuddet. De faktiske kostnader, er kostnader som er bokført og betalt av prosjekteieren. Finansieringen av de faktiske kostnader fordeles i prinsippet likt mellom de finansielle aktører som bidrar med kontante midler. Summen av kontante midler kan aldri overstige summen av prosjektets faktiske kostnad (se kap 7.2). I vedtaket inngår forventet resultat i form av indikatorer. Disse indikatorene bygger på prosjekteierens opplysninger i søknaden. Resultater som oppnås i prosjektperioden beskrives i statusrapporter. I sluttrapporten en mer utførlig beskrivelse av oppnådde resultater. Nedenfor følger viktige data som står oppgitt i tilsagnsbrevet og som skal opplyses ved kontakt med sekretariatet for Interreg: Journalnummer/Tilsagnsnummer Prosjektnamn Søker( juridisk person som er prosjekteier og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet) Prosjektperiode (den tid prosjektet gjennomføres) 3.1 Vilkår i vedtaket Sammen med vedtaket følger en liste med generelle vilkår. I denne beskrives et antall generelle vilkår som gjelder for samtlige Interreg-prosjekt. Dessuten kan man i tilsagnet finne ett eller flere særskilte vilkår. Disse er særskilte for det enkelte prosjekt. Når vedtaket er gjort og tilsagnsbrevet er ekspedert, vedlegges en såkalt Forbindelse Bekreftelse. Denne skal underskrives av tilskuddsmottakeren. Tilskuddsmottakeren forplikter seg til å gjennomføre prosjektet i henhold til vedtaket med tilhørende generelle og særskilte vilkår. Bekreftelsen skal sendes til sekretariatet som har behandlet søknaden senest to måneder etter at vedtaket er sendt ut, ellers trekkes tilsagnet tilbake. 3.2 Endringer i prosjektet Prosjekteieren skal gjennomføre prosjektet i samsvar med det innhold, målsetting og opplysninger som er lagt til grunn for vedtaket. Mindre endringer i vedtaket skal godkjennes av sekretariatet. Til grunn legges følgende krav: At målsettingene for prosjektet opprettholdes. At total budsjettet ligger fast At forandringer i virksomheten ikke er større enn at prosjektet kan finaniseres innenfor samme tiltaksområde (åtgärd) Blir det større forandringer medfører dette i prinsippet et nytt vedtak. Prosjektet vil da bli vurdert i konkurranse med andre prosjekt. 5

6 Alle endringer i prosjektplanen, ny prosjekteier, prosjektleder, tidsplan, budsjett, med mer skal umiddelbart skriftlig rapporteres til sekretariatet for godkjenning. I budsjettbilaget i tilsagnsbrevet framgår det hvilke kostnader som godkjennes for de ulike kostnadsarter. Endres fordelingen mellom kostnadsartene med mer enn 20% skal dette begrunnes og godkjennes av sekretariatet. 3.3 Offentliggjøring om støtte fra Interreg-programmet Tilskuddsmottakeren skal offentliggjøre at prosjektet delfinansieres gjennom EU`s program for Interreg IIIA Sverige-Norge. Svensk part må også meddele at støtten kommer fra Europeiske regionale utviklingsfondet. I tillegg til at prosjektdeltakerne skal kjenne til dette, skal finansieringen offentliggjøres ved: Kontakt med massemedia Annonsering og plakater Informajonsutsendelser og brosjyrer. Hvert prosjekt skal med skilt og lignende informere om at prosjektet finansieres av Interreg Sverige- Norge och Europeiske regionale utviklingsfondet. Mere detaljerte retningslinjer samt eksempel på plakater, skilt m.m. kan fås hos sekretariatet og på hjemmesiden. 3.4 Krav til prosjektregnskap Det skal føres eget prosjektregnskap adskilt fra annen ordinær virksomhet som tilskuddsmottakeren utfører for egen regning. Prosjektregnkapet skal vise hvilke kostnader og inntekter som kan henføres direkte til prosjektet. Utnytt de funksjoner för prosjekt-, kostnadsart-, aktivitetsrapportering m.m. som finnes i regnskapsprogrammet. Samtlige kostnader i projektet som rapporteres i respektive prosjekteiers bokføring må være adressert direkte fra leverandøren til prosjekteieren. 3.5 Offentlige anskaffelser Gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen om offentlige anskaffelser har Norge forpliktet seg internasjonalt å følge bestemte framgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier, såkalt terskelverdier. Stortinget og Regjeringen har har fastsatt ny lov og forskrift som gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøpere. Prosjekteiere som omfattes av denne lov og forskrift må følge disse reglene i valg av leverandør av varer og tjenester. Informasjon om lov og forskrift om offentlige anskaffelser finnes på Tilsvarende regler gjelder for de svenske prosjekteiere. Henvisning 6

7 4 ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD Tilskuddsmottakeren skal benytte en rekvisjonsblankett som viser periodens kostnader og inntekter som grunnlag for beregningen av tilskuddet fra den norske stat. Sammen med denne rekvisjonsblanketten skal også tilskuddsmottakeren legge fram en statusrapport for prosjektet. Rekvisjonsblanketten og statusrapporten sendes til sekretariatet i delområdet der prosjektaktiviteten gjennomføres. Rekvisisjonsblanketten er utarbeidet i en Excel-modell og finnes på hjemmesiden på Internett. 4.1 Fra rekvisisjon til utbetaling av norske statlige interreg-midler De statlige interreg-midlene utbetales i etterskudd. Dette innebærer at prosjekteier må dekke sine kostnader før de statlige interregmidlene blir utbetalt. I enkelte tilfeller kan forskuddsutbetaling forekomme under prosjekttiden. Dette forskuddet avreknes i forhold til faktiske utgifter for prosjektet ved den første delrekvisisjonen. Rekvirering skjer på følgende måte: 1. Tilskuddsmottaker sender inn utbetalingsanmodningen (rekvisisjonen) til Interreg-sekretariatet i det delområde hvor virksomheten gjennomføres. 2. Interreg-sekretariatet gransker underlaget, gjør utredninger, krever inn tilleggsopplysninger og sjekker om det er i samsvar med gjeldende retningslinjer, Interreg-programmet og prosjektvedtaket. 3. De norske Interreg-midlene utbetales av den aktuelle fylkeskommunen som er utbetalingsmyndighet. Tjue prosent holdes tilbake til prosjektet er avsluttet. Da skal revidert regnskap foreligge og vilkårene for øvrig være oppfylt. Skriftlig sluttrapport må sendes inn før sluttutbetaling kan foretas. 4. Utbetalingen skjer til den norske hovedsøkeren i prosjektet. 4.2 Från rekvisition till utbetalning av EG-medel För att EG-medel skall kunna utbetalas måste den nationella offentliga medfinansieringen vara utbetald till lika stor del. Detta innebär att projektet måste kunna uppvisa utdrag från postgirot/motsvarande på att medfinansiering är utbetald till projektet innan motsvarande summa EGmedel kan utbetalas. EG-medel utbetalas i efterskott, vilket innebär att projekten måste betala sina kostnader innan EGmedel kan utbetalas. I enstaka fall kan förskottsutbetalning av EG-medel göras om projektet har otillräcklig likviditet, och projektägarna inte är offentliga.(se kap. 7) 7

8 Rekvirera EG-medel 1. Stödmottagaren lämnar in rekvisitionen tillsammans med lägesrapport till Interreg-sekretariatet vid länsstyrelsen/självstyrelseorganet i det delområde där verksamheten bedrivs. För det samiska delområdet lämnas rekvisitionen till Sametinget. 2. Interreg-sekretariatet granskar underlaget, gör utredningar, begär in kompletteringar och granskar överensstämmelsen med regelverk, Interreg-programmet och projektbeslut. Rekvisitionen skickas vidare för utbetalning via Länsstyrelsen i Jämtlands län som är den svenska utbetalande myndigheten för programmet. 4.3 Krav til dokumentasjon I vedtaket om støtte til det enkelte prosjekt skal det settes opp en rekvisisjons og oppfølgingsplan. I denne planen skal det fremgå når og hvor ofte prosjektet skal sende inn en rekvisisjon til sekretariatet. Følgende underlag skal sendes inn ved hver rekvisisjon: Utfyllt rekvisisjonsblankett (punkt 4.3.1) Økonomisk underlag (punkt ) Tidsrapportering (punkt 4.3.4) Oversikt over utbetalt medfinansiering (punkt 4.3.5) Kopier på innkjøpsunderlag, ansettelsesavtaler, leieavtaler osv. Statusrapport (punkt 4.3.6) Sluttrekvisisjonen skal være sekretariatet i hende senest den dato som er angitt som sluttdato i vedtaket. Ved sluttrekvisisjon kreves i tillegg: Sluttrapport i henhold til rapportmal (se kap 9.2) Eventuelt revisorsbekreftelse (punkt 4.3.2) Rekvisisjonsblanketten Obs! Uten disse dokumenter kan utbetalning ikke skje! Rekvisisjonsblanketten kan fås fra sekretariatet eller via hjemmesiden (www.interreg-sverigenorge.com) Revisorbekreftet regnskap Norge I prinsippet skal alle tilskuddsmottakere legge fram revisorbekreftet regnskap som kan sammenlignes med kostnadsoverslaget for gjennomføringen av prosjektet. Unntak gjelder for tilskuddsmottakere som ikke er revisjonspliktig i henhold til norsk lov og der Riksrevisjonen foretar revisjon av statlig virksomhet. Kostnader knyttet til revisjon av tilskuddsmottakers regnskap er støtteberettiget. Kommunal- og regionaldepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene 8

9 Sverige För alla projektparter, som i ett projekt beräknas erhålla stöd från EG:s regionala utvecklingsfond med minst , skall det till slutrekvisitionen bifogas ett revisorsintyg. I beslutbrev för enskilt projekt kan ett särskilt villkor ställas på årliga revisorsintyg. Revisorsintyg ska vara utfärdat av godkänd eller auktoriserad revisor. För projekt där en kommun är stödmottagare kan Komrev utfärda intyget. Kostnaden för detta revisorsintyg är stödberättigande Regnskapsrapporter og bilag Legg ved prosjektregnskap i form av resultatregnskap, balanse og hovedbok. Om ikke annet er avtalt med sekretariatet skal dessuten kopier av regnskapsbilag sendes med. I rekvisisjonsblanketten inngår en sammenstilling av kostnader fra prosjktregnskapet til kostnadsarter i rekvisjonsblanketten. Denne skal benyttes for oversikt og sammenstilling av regnskapsdata. Disse kostnadsartene framgår også i tilsagnsbrevet. Om ekstern direktefinansierte kostnader inngår i prosjektets regnskap skal tilsvarende dokumentasjon som angitt ovenfor vedlegges fra tilskuddsmottakeren. (se også ) Tidsrapportering Tidsforbruk skal føres av eget personell som ikke arbeider hele sin arbeidstid i prosjektet. For direktefinansiering i form av ideelt og/eller eget arbeide skal alltid tidsforbruk legges ved rekvisisjonen. Av tidsforbruket skal framgå namn, dag alt. uke, antall timer, kr/time, aktivitet. Tidsforbruk skal alltid attesteres av høyere sjef/projektleder (se også avsnitt 5.2.1) Utbetalt medfinansiering Sammenstilling av utbetalt offentlig medfinansiering gjøres i rekvisisjonsblanketten. Den offentlige finansieringens andel må være utbetalt før tilskuddet fra norske stat kan utbetales. Om den offentlige eller private finansieringen består av direktefinansierte kostnader hos noen av prosjektets parter tilsvarer denne finanseringen deltakerens kostnad. Kostnaden og finansieringen blir like stor (se også kap ). Finansieringsbeløp fra en offentlig aktør i form av f.eks. eget arbeid kan ikke rapporteres sjablonmessig. Da det dreier seg om arbeidskraft skal den offentlige innsatsen beregnes i henhold til reglene for eget personell. Obs! Dokumentasjon eller bekreftelse på at arbeidet ikke utgjør myndighetens ordinære virksomhet skal vedlegges. (Se 5.2.1) Statusrapport Hensikten med statusrapportene er å få en oversikt over prosjektets gjennomføring, og gi en verbal kobling til de kostnader som rapporteres. Vedlegg derfor en kortfattet beskrivelse av hvordan prosjektet utvikles. Følg den rapportmal som finns under kapitel 9.1 Vedlegg gjerne prosjektets eventuelle brosjyrer, fotografier, avisutklipp m.m. 9

10 5 KOSTNADER OG INNTEKTER 5.1 Grunnleggende krav for støtteberettigede kostnader Kostnadene skal være addisjonell, dvs. komme i tillegg til prosjekteierens ordinære virksomhet. Kostnaden må være relater til beslutningen vedrørende prosjektaktivitet og budsjett Kostnadene skal ligge innenfor angitt tidsperiode (start- og avslutning av prosjektet). Bare faktiske kostnader er støtteberettiget dvs. sjablonberegninger godkjennes ikke. Bare marknedspriser godkjennes. Kostnaden som ligger til grunn for Interreg-støtten må være betalt ved tidspunkt for rekvisisjon. Hver kostnad skal kunne bekreftes ved regnskapsbilag. 5.2 Kostnadsarter I tilsagnsbrevet og på rekvisisjonsblanketten finnes åtte ulike kostnadsarter. I rekvisisjonsblanketten er det et eget skjema for sammenstilling av prosjektets kostnader til kostnadart i rekvisisjonen. I henhold til god regnskapsskikk skal alle kostnader kunne dokumenteres mot et underlag som viser den virkelige kostnaden. Kalkulatoriske kostnader /Sjablonberegninger er ikke tillatt. Underentreprenørkontrakt eller konsulentavtale der kostnaden og betalingen bygger på en prosentvis andel av prosjektets totale kostnad er ikke tillatt. Likeså er konstruksjoner med ulike typer av underentreprenører, der avtalen medfører at kostnaden øker uten at tilsvarende verdi tilføres prosjektet Eget personell Kostnadsartent Eget personell inkl. sosiale kostnader er: I. Lønnskostnad for eget personell Lønnskostnader for eget personell får bare omfatte lønnsutgifter for personer som er ansatt av og betalt av tilskuddsmottakeren og som direkte deltar i prosjektarbeidet. Støtteberettiget kostnad er lønnskostnad for den tid den ansatte jobber i prosjektet. Arbeider personen hele sin arbeidstid i prosjektet skal det framgå av ansettelsesavtale. Hele lønnskostnaden inkl sosiale kostnaderr støtteberettiget. For disse personer behøver ikke tidsrapportering leveres. Arbeider personen delvis i prosjektet og delvis med annen virksomhet hos projekteieren skal tiden i prosjektet tidsrapporteres. Har personen månedslønn skal en timelønn beregnes. Denne beregnes slik: Norge Månedslönen / (150 arbetstimer pr måned), med tillegg for ferielønn og sosiale kostnader. 10

11 Sverige: Månadslönen / (165 arbetstimer per måned), med tillegg for ferielønn 12% samt sosiale avgifter. Andre lønnsrelaterte kostnader kan være støtteberettiget i henhold til gjeldende tariffavtaler. Bekreftelse på timekostnaden, med hjelp av ansettelsesavtale eller lønnsutbetaling, behøves bare når personen det er spørsmal om begynner å arbeide i prosjektet og som på et senere tidspunkt får endret lønn i forbindelse årlig tariffoppgjør eller lignende. Lønn til offentlig ansatte (stat, fylkeskommune, kommune,) kan være støtteberettiget om det omfatter virksomhet som er addisjonell, dvs. kommer utover ordinær virksomhet. For å bekrefte dette kreves følgende dokumentasjon: Attestasjon på at tjenesten eller deler av den inngår i prosjektet og hvilken tidsperiode det gjelder samt at arbeidsoppgaver i prosjektet ikke utgjør ordinære arbeidsoppgaver. Utdrag av lønnssystemet (lønnskostnad som beregnes av faktisk lønn inklusive sosiale kostnader) Tidsrapportering som attesteres av høyere sjef Eksterne tjenester Eksterne tjenester er kostnader der prosjekteieren leier inn kompetanse eller tjenester som kommer prosjektet till nytte. Det kan være konsulent- og tjenesteforetak som har en avtalt oppgave for å gjennomføre prosjektet. Skille mellom eget personell er at prosjekteieren ikke har arbeidsgiveransvaret. Konsulentfakturaer bør være tydelig slik at det framgår hvilken type av arbeide som er utført samt arbeidets omfang Lokalkostnader Dersom prosjekteieren må leie lokaler for å gjennomføre prosjektet, er den faktiske leiekostnaden en støtteberettiget kostnad. Kopi på leieavtale skal vedlegges i den første rekvisisjonen der kostnaden er med. Kostnader for lokaler som eies av prosjekteieren kan støttes etter samme prinsipper som gjelder for indirekte kostnader (se 5.3). Dette innebærer at løpende driftskostnader, for den andel som kan anses å angå prosjektet, kan støttes under forutsetning av at dette framgår av beslutningen. Den kostnaden, som kan belaste prosjektet, skal sees i relasjon til nytten for prosjektet. I disse kostnader kan ikke renter og amorteringer inngå Investeringer Mindre investeringer for å gjennomføre prosjektet er støtteberettiget kostnad. Det skal framgå av budsjettet hvilke investeringer som er påkrevet for å gjennomføre prosjektet. For investeringer som anvendes i en viss del under prosjekttiden, kan den del av avskrivningskostnaden som kan henføres til prosjektet beregnes. Eks.: For dataanlegg, som kjøpes inn når det gjenstår 1 år av prosjekttiden, kan 1/3 av kostnaden belastes prosjektet. (normal avskrivningtid for dataanlegg er 3 år). 11

12 5.2.5 Reisekostnader Reiser skal gjennomføres ut i fra den virksomheten som inngår i vedtaket. Reiser utenfor Sverige og Norge skal være i samsvar med den spesifisering som er gjort på særskilt blankett i søknaden. Statens reiseregulativ for innlands- og utlands legges til grunn for beregning av reisekostnader, så som bilgodtgjørelse, overnatting og kostgodtgjørelse Øvrige kostnader Her tas med kostnader som ikke kan deles opp i de øvrige kostnadsartene: 1. Materiellkostnader får bare inngå i underlaget når de er åpenbart prosjektspesifikke og nødvendige for prosjektets gjennomføring. Dette er kostnader som kommer frem gjennom administrasjon av prosjektet for eksempel direkte kostnader for telefon, porto, kontormateriell. 2. Leasingavgifter er under visse forutsettninger støtteberettiget. 3. Reklame- og informasjonsmateriell 4. Øvrige kostnader (se kap 5.3) Eksternt offentlige direktefinansierte kostnader. Med dette menes kostnader som inngår i prosjektet men som ikke er betalte og avregnet hos tilskuddsmottakeren. Kostnaden finnes i stedet avregnet hos en offentlig part som er delaktig i gjennomføringen av prosjektet. Dokumentasjon av størrelsen på utbetalingen kreves for at disse kostnader kan godkjennes. Eksempel på direktefinansierte kostnader er løpende kostnader som lønn, materiell for prosjektets gjennomføring som avregnes direkte hos denne part. Offentlig direktefinansierte kostnader utgjør alltid offentlig finansiering i prosjektet. Et bortfall av denne typen kostnad i forhold til beslutningen kan lede til at også støtten fra norske stat/eu s strukturfondet kan bli redusert. For krav om tidsrapportering se kap Eksternt privat direktefinansierte kostnader Med detta menes kostnader for arbeid og materiell som inngår i prosjektet men de er ikke betalt og avregnet hos støttemottageren. Kostnaden finns hos en annan privat prosjektpart. For eget arbeid finns alltid en lønnskostnad som noen har betalt. For dette arbeidet godkjennes en timekostnad inkl sosiale kostnader på kr 220,-. Om prosjektet vil verdifastsette arbeidsinnsatsen høyere enn kr 220,- pr time, må den faktiske kostnaden dokumenteres i form av særskift spesifikasjon. For krav om tidsrapportering se kap Ideelt arbeid er ulønnet arbeid. Dette anslås til en timekostnad som kan sies å være normalt for arbeidsoppgaven som skal utføres, dog høgst 165 kr. Privat direktefinansierte kostnader kan unntakvis oppstå gjennom at annen prosjektpart enn prosjekteieren avregner og betaler deler av prosjektets kostnader. Dette dokumenteres på samme måte som kostnader hos prosjekteieren. Private direktefinansierte kostnader er alltid privat medfinansiering. 12

13 Et bortfall av denne typen kostnad i forhold til beslutningen kan føre till at også støtten fra strukturfondet/norske staten kan bli redusert. 5.3 Kostnader som i visse tilfelle er støtteberettiget Brukt inventar er i prinsippet ikke noen støtteberettiget kostnad. Unntak kan skje etter godkjenning av den interregionala beslutningsgruppen. Tre vilkår skal oppfylles: -Selgeren skal levere et bevis på utstyrets opprinnelse og bekrefte at den i løpet av de siste sju årene ikke er kjøpt inn med tilskudd fra annen norsk/svenske offentlig finansiering eller fellesskapsbidrag fra EU -Prisen på det brukte utstyret får ikke overstige markedsverdien og må være lavere enn kostnaden for liknende nytt utstyr -Utstyret må ha de tekniske egenskaper som trengs for oppgaven og oppfylle gjeldende normer og standarder. Indirekte kostnader er kostnader som ikke direkte hører til prosjektet, men som til en viss del påvirker gjennomføringen av prosjektet. Eksempel administrasjonskostnader. Indirekte kostnader er normalt ikke støtteberettiget, men kan godkjennes under visse forutsetninger til den delen om angår prosjektet. Dersom indirekte kostnader skal kunne godkjennes må det foreligge en beregning som grunnlag for den indirekte kostnaden. Denne beregningen skal være relatert til den ordinære virksomheten. Revisjonskostnader i det norske prosjektregnskapet er en støtteberettiget kostnad jfr kap Revisjonskostnader i det svenske prosjektregnskapet är stödberättigande i samband med framtagande av revisorintyg (se punkt 4.3.2). Delar av kostnaden för löpande revision kan var stödberättigande för store projekt och ramprogram där revision och kontroll av praktiska skäl bör göras löpande i stället för att anstå till projektets slutt. Kostnaden ska fördelas enligt samma principer som för indirekta kostander. Merverdiavgift/investeringsavgift Norge Merverdiavgift og investeringsavgift er en støtteberettiget kostnad dersom prosjekteieren ikke har fradrag for merverdiavgift. Nye momsregler er innført for kommunal virksomhet fra , der kommunal virksomhet får kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Sverige Moms kommer i Interreg III att hanteras annorlunda än under föregående strukturfondsperiod. Skattemyndigheten har kommit fram till att avdragsrätt för ingående moms, normalt inte föreligger för projektägare som inte är stat, kommun eller landsting. Detta oavsett om projektägaren är skattskyldig för sin ordinarie verksamhet. Under vissa förutsättningar kan dock skattskyldighet och därmed avdragsrätt för ingående moms för projektet finnas. Vid osäkerhet 13

14 rekommenderas att rådfråga skattemyndigheten i hemlänet. För stat, kommun eller landsting gäller särskilda momsregler. Eftersom ingående moms genomgående är avdragsgill för dessa, ska alla kostnader därmed redovisas exklusive moms. 5.4 Eksempel på ikke støtteberetttigede kostnader Alle kostnader som oppstår før prosjektperioden hhv etter prosjektperioden. Kostnader som faktureres fra den andre prosjekteieren i Sverige hhv Norge. Avskrivninger på inventar som er direkte utgiftsført i regnskapet Bøter, straffeavgifter og rettegangskostnader Individuelle pensjonsforsikringer Investeringer som ikke framgår i tilsagnsbrevet Kostnader for å innfri garantiansvar for prosjektets regning Kostnader som inngår i annet prosjekt finansiert med annet offentlig tilskudd 5.5 Andre prosjektinntekter Prosjekt som finansieres innenfor Interreg IIIA programmet kan gi inntekter som ikke framgår av tilsagnsbrevet. Eksempel salgsinntekter, kursavgifter, mfl. Kreditering av tidligere kostnader er en kostnadsreduksjon. Inngår kostnader for en avgrenset virksomhet, så skal også alle inntekter som er knyttet til denne virksomheten tas hensyn til. Den generelle regel er at inntekter, som har en direkte relasjon til prosjektaktiviteten, reduserer de støtteberettigede kostnadene. Dersom disse inntektene bare delvis er en del av prosjektaktiviteten skal inntekten reduseres med hjelp av en fordelingsnøkkel. Tilskudd /støtte beregnes etter nettosummen: Kostnad redusert for inntekt. 6 MEDFINANSIERING I vedtaket angis finansieringen fra den norske stat/eu s regionale fond som: En prosentsats av de faktiske støtteberettigede kostnader og inntil kroner x,- En prosentsats av prosjektets totale kostnader og inntil kroner x,- En prosentsats av den totale offentlige finansieringen i prosjektet Finansiering fra den norske stat/eu s regionale fond forutsetter norsk/svensk offentlig medfinansiering. I tillegg forutsettes en andel privat medfinansiering. Den offentlige og private finansieringen kan foruten kontanter bestå av tilførsel av aktiva eller eget arbeid (se kap og kap 5.2.7) Den private medfinansieringen kan dessuten bestå av ideelt arbeide. Eksakt hvordan finansieringen ser ut framgår av søknaden og vedtaket. Om finansieringen består av annet enn kontanter er det viktig at tilsvarende beløp finnes i prosjektets kostnadsbudsjett som offentlig eller privat direktefinansiert kostnad. Denne type kostnad finansierer seg selv ingen kontante midler. 14

15 7 UTBETALNING AV TILSKUDD / FORSKUDD Norge Hovedregelen er at de statlige Interreg-midlene utbetales etterskuddsvis. Det kan unntaksvis og i enkelttilfeller utbetales forskudd i form av a-konto utbetalinger ved oppstart av prosjektet. Et eventuelt forskudd skal avtales i det enkelte tilfelle og gjelder primært for organisasjoner som har så begrenset likviditet at prosjektoppstarten vanskeliggjøres. Forskuddet avregnes mot etterfølgende rekvisisjon, og er således kun et kortsiktig tiltak. Den enkelte prosjektsøker anbefales å ta kontakt med sine øvrige medfinansiører for avtale om forskudd. Sverige Huvudregeln är att utbetalning av strukturfondsmedel sker efter redovisade kostnader hos projekten. EG-medel betalas alltså ut i efterskott. Ett undantag från efterskottsutbetalning finns. Regeringen har beslutat att förskottsutbetalning av strukturfondsmedel får göras till, under 2001 beslutade projekt, då projektens stödmottagare är: Ideella föreningar Lokala kooperativ Allmännyttiga stiftelser Förskott till respektive projekt får uppgå till högst 10 procent av det ursprungliga beviljade strukturfondsstödet, dock högst kronor. För att förskott ska beviljas krävs att säkerhet finns i form av bankgaranti. De svenska offentliga finansiärerna ska minst ha betalat ut sin procentuella andel av rekvisitionens stödberättigande kostnader vid rekvisitionstillfället. Andelen kan utläsas i beslutsbrevet. Om den svenska andelen av finansieringen inte utbetalats eller kommit projektet till så reduceras utbetalningen av stödet från strukturfonden i motsvarande grad. Det är därför viktigt att löpande, vid rekvisitionstillfället, rapportera in direktfinansierade kostnader, både privata och offentliga, om sådana finns. 7.1 Hvor sendes rekvisjonen hvem utbetaler tilskudd? Rekvisjon av tilskudd kan gjøres etter at prosjektet er startet opp, forutsatt at prosjektet har hatt betalbare kostnader. En rekvisjonsplan skal avtales med det enkelte prosjekteier. I rekvisisjonsplanen skal det framgå at den første rekvisisjon skal gjøres senest 4 måneder etter prosjektstart og minst 2 ganger pr år. Det finnens ingen beløpsgrense. Prosjektets siste rekvisisjon inklusive revisorgodkjent regnskap og sluttrapport skal sendes inn til sekretariatet senest ved prosjektets sluttdato. Rekvisisjonen skal sendes til det Interreg-sekretariat til den fylkeskommune som har ansvar for å utbetale de norske statlige interregmidlen. Norge Østfold Fylkeskommune Postboks Sarpsborg Hedmark fylkeskommune, Regional Utvikling 2325 Hamar Sør Trøndelag fylkeskommune 7004 Trondheim Nord Trøndelag fylkeskommune 7735 Steinkjer Sametinget, Kautokeinoveien Karasjok 15

16 Sverige Interreg sekretariatet, Länsstyrelsen Värmland Karlstad Interreg sekretariatet, Västra Götalandsregionen Vänersborg Interreg sekretariatet, Länsstyrelsen Jämtland Östersund Interreg sekretariatet, Sametinget Box Östersund 7.2 Prosjektavslutning Aktiviteter i prosjektet ansees å holde på fram til sluttdato angitt i vedtaket og tilsagnsbevet. Innenfor tidsrammen inngår også det å avslutte regnskapet, prosjektrapport skal skrives og revisor skal godkjenne regnskapet. Dersom prosjekteier må forlenge denne perioden skal dette godkjennes av sekretariatet. Vedtak om forlengelse skal begrunnes. Dersom prosjektet ikke har opparbeidet alle kostnader er dette ikke grunn god nok for å forlenge tidsfristen. 8 KONTROLL OG REVISJON Rutiner för granskning av den norske tilskuddsmottaker I henhold til Økonomireglemt for Staten fastsatt ved kongelig resolusjon 26 januar 1996 kan Kommunal- og regionaldepartementet eller Riksrevisjonen iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene. Rutiner för granskning av den svenska projektparten De medel som betalas ut från strukturfonderna är i grunden EU -medborgarnas skattemedel. Utbetalningar från Europeiska regional utvecklingsfonden genomgår därför ett antal kontroller och revisioner. Projektägaren, likväl som övriga parter (inklusive leverantörer och konsulter) i projektet, får vara beredda att ställa upp på dessa revisioner och kontroller. Om detta försvåras/omöjliggörs finns risk att utbetalt stöd återkrävas. Grundläggande kontrollen av riktigheten i en begäran om utbetalning görs av beredningssekretariatet på länsstyrelsen där rekvisitionen lämnas. Denna kontroll görs vid varje rekvisitionstillfälle. Oftast sker detta genom skrivbordskontroller, men projektbesök kan också bli aktuella. Ett representativt urval av projekten kommer att bli föremål för särskild kontroll. Genom besök hos projekt/projektägare kontrolleras ekonomi, redovisning och verksamhet. Dessa kontroller ska omfatta minst 5% av den totala summan stödberättigande kostnader för hela Interreg-programmet. Denna görs genom att ett representativt urval av projekt väljs ut (i första hand slumpmässigt). Dessa utvalda projekt kommer att kontrolleras genom föranmälda projektbesök, där både redovisning och ekonomi får en genomgång. Ytterligare revisioner kan komma att göras av andra revisionsinstanser, både svenska och EUanknutna, där både genomförande myndigheter och projekt granskas. I samband med kontroll och revision är det viktigt att komma ihåg att dessa har en funktion utöver själva kontrollmomentet. Syftet är också framåtsyftande. Vid själva projektbesöken ges tillfälle till diskussion samt utbyte av idéer och kunskaper. Genom att på detta sätt samla på sig erfarenheter ges förutsättningar för ett effektivare och bättre genomförande av projektverksamhet. 16

17 9 RAPPORTER Bakgrunn Støtte fra Interreg IIIA programmet er offentlige virkemidler. Således er både Stortinget, Regjeringen og andre offentlige aktører opptatt av å se nytten av de offentlige virkemidler som blir bevilget til det enkelte prosjekt. For å ivareta allmenhetens interesser skal alle som har mottatt tilskudd rapportere sin aktivitet i form av regnskap og i rapport som beskriver de aktiviteter og resultater som er oppnådd. Interreg IIIA Sverige-Norge kan støtte et stort antall ulike prosjektaktiviterer. Det kan derfor være vanskelig å standardisere status- og sluttrapporter, men om alle status- og sluttrapporter utformes i henhold til beskrivningen nedenfor oppnåes en lik strukur - disposisjon for status og respektive sluttrapport. Status- og sluttrapport skal alltid sendes inn skriftlig sammen med rekvisjonen til sekretariatet i delområdet der prosjekt hører hjemme. Generelt om gjennomføring av prosjektet I prosjektets gjennomføring er et viktig at tilskuddsmottakeren løpende dokumenter sin aktivitet. Utover dokumentasjon av kostnader og inntekter i form av regnskapsbilag bør prosjektet ta vare på styrereferat og andre rapporter som har betydning for prosjektets gjennomføring og evaluering. 9.1 Statusrapporter for gjennomføring av prosjektet Til hver rekvisjon skal det utarbeides en statusrapport. Statusrapporten skal skrives under både av den norske og svenske prosjekteier eller prosjektleder. Et grunnleggende krav et at statusrapporten inneholder følgende punkter: Mål og resultater I statusrapporten skal prosjekteier hver gang oppgi målsettingen med prosjektet (se vedtaket), og hvilke faktiske resultater som er oppnådd og om målsettingen vil nåes ved prosjektets avslutning. Eventuelle avvik skal kommenteres og begrunnes. Periodens aktiviteter og kostnad Beskriv de aktiviterer som gjennomføres tilknyttet rekvisjonsperioden og hvordan aktivitetene er koblet til de bokførte kostnadene. Beskriv også hvem som har deltatt i de aktivitetene som gjennomføres. For eksempel målgrupper, organisasjoner, bedrifter mm Tidsplan Hvordan er framdriften i prosjektet i forhold til den godkjente tidsplanen sett i forhold til kostnader og aktiviteter. Indikatorer Programmet har et indikatorsystem for å måle effekten av hvert enkelt prosjekt. I hvert vedtak fastsettes disse indikatorene og hvilke forventet effekt. Denne tabellen kan kopieres og benyttes ved rapportering av prosjektet om hva prosjektet faktisk har oppnådd av effekt. 17

18 Informasjonsspredning om prosjektets gjennomføring Sammen med statusrapport skal også eventuelle brosjyrer, trykksaker, annonser, invitasjoner og annen informasjon som viser hvordan interessenter og allmenheten får informasjon om prosjektets aktiviteter og finansiering fra Interreg IIIA Sverige-Norge. Spørsmål eller endringer i prosjektet. Endringer i prosjektet skal godkjennes av sekretariatet. 9.2 Sluttrapport Sluttrapporten skal sendes inn sammen med rekvisjonen senest den dato som er angitt i vedtaket som sluttdato. Utbetaling av resterende tilskudd kan først gjøres når både regnskaps- og sluttrapport er godkjent. Sluttrapporten bør utformes slik at den som leser denne kan få en oversikt over prosjektets gjennomføring uavhengig av tidligere statusrapporter. I rapporten skal det framgå forklaringer og kommentarer til eventuelle forskjeller mellom forventet resultat og faktisk resultat. Videre skal resultatet av alle indikatorer horisontelle og spesifikke, beskrives (se punkt 4 og 5.) For at en sluttrapport skal kunne godkjennes skal følgende innhold beskrives: 1. Sammendrag Et sammendrag av innholdet i rapporten på 1 til 2 sider. 2. Bakgrunn Hensikten med prosjektet, utfordringer, prosjekteier, kostnader, finansiering, tidsplan. 3. Prosjekbeskrivning og måloppnåelse 3.1 Mål Beskriv målet og om målet i prosjektet er oppnådd. Hvordan dokumenteres målet og måloppnåelsen. Avvik fra søknaden/vedtaket skal kommenteres og begrunnes. 3.2 Målgrupper Beskriv målgruppen for prosjektet og om prosjektet har nådd sin målgruppe. Hvilke organisasjoner, institusjoner, bedrifter har hatt nytte av prosjektet. Avvik fra søknaden/vedtaket skal kommenteres og begrunnes. 3.3 Aktivitesbeskrivelse Beskriv de aktiviterer som er gjennomført med støtte fra Interreg IIIA programmet. Forsøk og vær så konkret som mulig. Beskriv også hvor stor andel av prosjektets kostnad som er knyttet til de ulike aktivitetene. 18

19 4. Indikatorer For å måle en del av Interregprogrammets effekter finnes det et antall indikatorer. I vedtaket til det enkelte prosjekt er det lagt til grunn visse indikatorer og forventet effekt. I rapporten skal alle vedtatt indikatorer rapporteres om utfall. 4.1 Sysselsettingseffekt nye eller bevarte arbeidstilfelle Når det gjelder sysselsetting så er det kun arbeidsplasser som er skapt eller bevart som en direkte følge av prosjektets aktivitet. Angi om det er arbeidsplasser på kort eller lang sikt forventet antall etter 1-5 år etter prosjektets avslutning. Sysselsetting beregnes i form av årsverk hvor 1 årsverk tilsvarer 1650 timer pr år. 4.2 Effekt på de øvrige indikatorene Sammenlign her forventet resultat med utfall pr indikator som gjelder for prosjektet, om det er mulig oppgi effekter på kort og lang sikt. Vær så konkret som mulig f.eks i utdanningsprosjekt antall deltakere, varighet i utdanningsprogrammet, kjønnsfordeling osv. 5. Prosjektets påvirkning på de gjennomgående (horisontelle) kriterier 5.1 Grenseoverskridende effekt Beskriv prosjektets grenseoverskridende effekt. Med dette menes at prosjektet skal ha en effekt og et resultat som kommer begge land til gode enn om et prosjekt i stedet for hadde pågått på hver sin side av grensen uten Interreg. 5.2 Likestilling og intergasjon Beskriv om prosjektet har bidratt til likestilling mellom kvinner og menn, og om spesielle aktiviteter innenfor prosjektets rammer har forbedret likestillingen mellom kvinner og menn. Beskriv også om prosjektet har påvirket etnisk mangfold og motvirket segregation 5.3 Miljøhensyn Beskriv om prosjektet har bidratt til et bedre miljø gjennom forbedring av miljøet ved anvendelse av ny teknologi, investeringer, miljøinformasjon eller kompetanseheving. Aktivt valg av miljøløsninger, bruken av fornybare ressurser, avfallsminimering og gjenbruk. 5.4 Samiske språket (kun delområdet Åarjelsaemien Dajve) Beskriv hvordan det samiske språket har blitt ivaretatt i prosjektet, bruksområder, informasjon osv 5.5 Internasjonalisering Beskriv aktiviteter i prosjektet som har bidratt til økt kunnkap og markedsadgang for bransjer og bedrifter, men også aktiviteter som bidrar til å gjøre vår region kjent utenfor Norge og Sverige. 5.6 IT-prosjekt Beskriv hvordan prosjektet har påvirket eller bidratt til økt anvendelse av ny teknologi, økt IT kompetanse, investeringer eller forbedret IT-infrastrukturen. 19

20 6. Prosjektets øvrige resultater og erfaringer Beskriv øvrige resultater og erfaringer innenfor prosjektets rammer, men også om framtidige muligheter. Beskriv også om positive og negative erfaringer i prosjektets gjennomføring som har vært viktig for prosjektet 7. Grenseregionalt samarbeid etter prosjektets avslutning Beskriv om prosjektet har bidratt til et videre samarbeid etter prosjektets avslutning og hva dette samarbeidet består i. 8. Informasjon om projektets resultat Beskriv hvordan prosjektet har formidlet sine aktiviteter, resultater og informasjon til omgivelsene, herunder at prosjektet er et prosjekt som er finansiert av Interreg IIIA Sverige-Norge. 9. Koblinger til andre prosjekt Beskriv om prosjektet kan kobles til andre prosjekt som har fått støtte fra Interreg IIIA Sverige-Norge programmet eller annen virksomhet. 10. Øvrig Annen informasjon som kan være av interesse i rapporten. 20

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-123-08

DIARIENUMMER N30441-123-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-18 DIARIENUMMER N30441-123-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Länstekniskt Centrum i Kramfors Att: Nils Karlsen Yrkesvägen

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER G30441-44-09 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

INTERREG IIIA Nord SØKERVEILEDNING. Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet

INTERREG IIIA Nord SØKERVEILEDNING. Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet INTERREG IIIA NORD SØKERVEILEDNING Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet INTERREG IIIA Nord for norske søkere 1 Bruk den elektroniske

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-08-31 DIARIENUMMER S30441-47-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 65188 Karlstad

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Kvinnelige

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning Att: Jan Marmstål 651 84

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-04-07 DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstad Universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD Projekt: Fokuserad kompetensutveckling

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging

DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Helena Håkansson Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO 2c;c)`-i C(,2 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Herøy kommune 8850 HERØY Deres ref Vår ref 11/1317-41 JKO Dato.`; OKT 7011 Statsbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale milder for regional

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038.

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Deres ref Vår ref 11/1304-5 KON Dato Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Målet med bolystsatsingen DET KONGELIGE. Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG. Tilsagnsnummer: 11203020

Målet med bolystsatsingen DET KONGELIGE. Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG. Tilsagnsnummer: 11203020 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Flakstad kommune Postboks 154 Rådhuset 8380 RAMBERG Deres ref Vår ref 11/1317-40 JKO Dato 1 3 (T 2011 Statbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale midler

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / JiLU Tema Trä Att: Jan-Anders Eriksson Rösta 840

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet "Tollåsengaakademiet"

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet Tollåsengaakademiet Side 1 av 5 REGION MIDT-NORGE C) g Vår saksbehandler Kristin Myraunet Hals Deres dato 30.03.2011 Deres referanse Telefon Ioci Kristiansund kommune v/ rådmann Postboks 178 6501 Kristiansund N Tilsagn om

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen Skjema for Kapittel 714 post 60 Divisjon: Folkehelse og levekår Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/3175-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 19.11.2013 Formannskapet 25.11.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte fra næringsfond

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB Strömsunds kommun Att: Tommie Jirhed Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt Fas 2 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

Vedtak V2015-10- Oslo Economics AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-10- Oslo Economics AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Oslo Economics AS Postboks 1540 Vika 0017 OSLO Norge Jostein Skaar Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-36 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 27-213 www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-28 En ofullständigt

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan 44 453 80 LYSEKIL Projekt: Business

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10 BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-8-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 791 19 Falun Projekt: Företagsamhet

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer