Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet"

Transkript

1 Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING MÅL ORGANISERING PRINSIPPER FOR INTERNLEIE ELLER BRUKERBETALING DATAGRUNNLAG BEREGNINGER (EKSEMPLER) RAPPORTERING KOSTNADER KOST / NYTTE HANDLINGSPLAN OG STRATEGI VEDLEGG

3 1 Innledning Flere helseforetak i Helse Øst er i ferd med å innføre internleie, og til dette benyttes ulike metoder og verktøy. Det enkelte helseforetak er ansvarlig for sitt resultat, men kostnader og tidsforbruk kan reduseres ved å benytte felles maler og sørge for systematisk erfaringsoverføring. Helse Øst RHF ønsker en standardisering og felles forståelse, som gjør det mulig å sammenligne helseforetakene internt og eksternt. Eksempelvis er det ønskelig å kunne sammenligne arealbehov som en resursinnsats for helseproduksjon. Behovet for standardisering og felles forståelse gjelder også på nasjonalt plan. Felles forståelse av arealkoder, kontoplaner, verdifastsettelse og kapitalkostnader er viktige elementer for å kunne treffe best mulige beslutninger. Innføring av internleie vil synliggjøre kostnader, og dermed kunne bidra til bedre utnyttelse av areal. Det er et viktig poeng at systemet med internleie blir så enkelt som mulig, og ikke krever for mye resurser til ajourhold. Ved å etablere et resultatregnskap og en balanse på eiendommene skapes det en mer profesjonell holdning til de verdier som ligger i bygg og eiendom. 3

4 2 Mål Mål med å innføre internleie kan være som følger: 1. Å bidra til at det produseres mer helse på mindre areal. En arealeffektivisering vil føre til kostnadsreduksjoner. 2. Å redusere FDV kostnadene pr. m2 gjennom bedre planlagt innkjøp, forvaltning, drift og vedlikehold. Hvilke mål og målsetting har ditt HF? 4

5 2.1 Mål for hvem? Det er tre parter/aktører innen arealforvaltning: Eier Bruker/leietaker Forvalter Mål og oppgaver er avhengig av hvor i virksomheten en som aktør befinner seg. Eier Kan selv forestå utleie, eller la dette være oppdrag for forvalter. Eier kan bestemme prisene på de ulike ytelsene. Bestiller av forvaltningstjenestene og nye bygg eller ombygging Premissgiver for vedlikehold og utvikling av eiendommene Formålsbygg som sykehus gjør at eier ikke er like konkurranseutsatt som i et vanlig marked Forvalter Gir tilbud på og utfører de forvaltningstjenester som eier bestiller Utfører oppdrag for leietaker (utover det som dekkes av husleien), facility Management (FM) oppgaver, viser til vedlagt NS 3454 som definerer FM oppgaver Tilfredsstille eier og leietaker som kunder Bruker/Leietaker Leier bare det som ønskes Kan forhandle om priser og kreve konkurransedyktig prisnivå Bestiller og betaler for de FM-tjenestene som ønskes Vil tjene på å spare energi og redusere vannforbruk Vil kreve forbedringer som gjør byggene mer areal- og energieffektive 5

6 2.2 Roller EIER Eierskap FDV- oppdrag / avtale Tillatelse til bruk / leieavtale FDV Renhold Bruk FORVALTER Forvaltning av brukers tillatelse / leieavtale Driftstjenester BRUKER Kilde Per T. Eikeland Kursdagene NTNU, januar 05 6

7 2.3 Hvordan ivareta brukernes behov? Det stilles store krav fra brukerne til investeringer i oppgraderinger og nybygg. Dette skyldes i stor grad en meget stor økning i antall ansatte og endringer i arbeidsprosessene de siste ti år, som har gitt nye reelle behov. Et faktum er imidlertid at det blir gitt liten eller ingen belønning til brukerne for å redusere areal. En stor utfordring er derfor å finne insentiver for avdelingsledelsen til å redusere areal. Videre ligger det utfordringer i det å finne en fornuftig prislapp på eiendomsdriften. Når kostnadene er kjent, kan alternativer lettere finnes for brukerne. Dagens modell: Kjernevirksomheten har få eller ingen insentiver for arealreduksjon. inntekter utgifter HF Ledelse budsjett budsjett utgifter Eiendomsavd Kjernevirksomhet utgifter 7

8 2.4 Suksesskriterier ved innføring av internleie For å lykkes med innføring av internleie, bør følgende være ivaretatt: Prosjektledelse Enighet og lik prioritering av mål Felles forståelse - Enhetlig og konsistent terminologi Klare ansvarsforhold - Ansvar nedfelt i en kontrakt Oversikt gjennom et tilstrekkelig dataunderlag Tilstrekkelige styringsverktøy Prosess for innføring: Målsetninger Prinsipper Datagrunnlag Beregning og kontrakt Rapportering og resultatoppfølging 8

9 2.5 Hvilket resultat forventes 1. Arealbehov skal reduseres med [X] %. 2. FDV kostnadene skal være entydige og kunne måles med andre. Resultat målsettes til [Y] %. 3. Internleie skal sikre et optimalt vedlikeholdsnivå. Dette kan måles ved å se om markedet utenfor har bedre og billigere lokaler til støttefunksjoner. Når forventet resultat er kjent, kan det arbeides videre med organisering og prinsippene for innføring 9

10 3 Organisering Organisasjonsmodell for byggforvaltning Eiendomsavdelingen bør skilles ut som egen selvstendig enhet med mulighet for langtidsplanlegging. Videre må Eiendomsavdelingen få ansvaret for inntekter og utgifter slik at profesjonell drift kan utføres. Eiendomsutvikling og større prosjekter (FDV)-U Kirurgi HF ledelse Regnskap Controller Eiendoms Forvaltning FDV-(U) Medisin Bygg Psykiatri Elektro Div. VVS Sikkerhet Utvikling (U) kan ved større foretak med fordel være en funksjon som er knyttet til stab hos direktør idet strategi og eiendomsutvikling henger nøye sammen. 10

11 4 Prinsipper for internleie eller brukerbetaling Det må tas stilling til følgende prinsipper før fastsettelse av internleie: Skal alle arealer fordeles? Skal alle kostnader knyttet til arealbruken fordeles? Skal arealkostnader variere? Byggtype, areal/ romfunksjoner, målbare forskjeller i driftsutgifter/ brukertjenester, etc Skal det inkluderes fast andel til oppgradering og vedlikehold uavhengig av nåværende standard? Hvordan skal kapitalbetraktninger trekkes inn i leien? Skal arealkostnader knyttes til kriterier som produksjonskapasitet, forskningsaktivitet, etc? Ved oppgradering av gamle arealer til ny standard, er leietaker villig til å dekke kostnadene? 11

12 4.1 Ulike hovedprinsipper som kan benyttes Eksempler på hovedprinsipper for internleie Kostnadsdekkende leie - Leietaker dekker faktiske kostnader inkludert kapitalkostnadene Flat leie - Snittpris på kapitaldel og FDV- del basert på nøkkeltall Omsetningsbasert leie - Leie knyttet til tjenesteproduksjon for eksempel en fast % av produserte tjenester Markedsbasert leie - Gjengsleie i markedet, den pris det må betales for tilsvarende areal på stedet Insentivbasert leie - Kun kontorlokaler kan belastes, som et eksempel..samt ulike kombinasjoner av disse 12

13 4.2 Ulike prinsipper som kan benyttes ved fordeling av leie Som beskrevet må internleie oppfattes som enkelt, forståelig og rettferdig. Bruker/leietaker vil sammenligne med hva andre avdelinger på sykehuset betaler og hva markedet i nærheten kan tilby. FDV kostnader Fast gjennomsnittlig kostnad eller reelle kostnader knyttet til enkeltarealer og fagområder Inkl/eks. administrasjonskostnader, forsikringer, kommunale avgifter og andre kostnader Primærareal På leieobjektsnivå, eller knyttet til delareal/ romfunksjoner Fellesarealkostnader Ingen, prosentvis eller arealmessig fordeling (hoveddel, tilleggsdel, utomhus eller andre felleskostnader) Kostnader til brukertjenester Fakturering etter forbruk eller faste tillegg Kapitalkostnader Pr. enhet, bygg eller på arealnivå Hensyn til investering, avskrivninger og avkastningskrav Andre kostnader Tjenester knyttet til leietakers tjenesteproduksjon Kostnader forårsaket av mislighold, ukyndig bruk eller annet 13

14 4.3 Vurderinger av fordeler og ulemper ved ulike prinsipper Fordeler KOSTNADSBASERT Riktige tallstørrelser Virker rettferdig Forståelig FLAT HUSLEIE Enkel å forstå Enkel i bruk Ulemper Tidkrevende å finne tall Kan være krevende å vedlikeholde Historiske høye kostnader som kanskje ikke kan forsvares Mangler insentiver for å redusere lite effektive arealer OMSETNINGSBASERT Bruker betaler etter evne/resultat Helseproduksjon i fokus MARKEDSBASERT Ved utleie/ innleie er marked kjent Alternative lokaler kan finnes for støttefunksjoner Alternative lokaler for klinikker som ikke må være sentralt på sykehuset INSENTIVSBASERT Fokus på mål Resultatoppfølging mulig Kompliserte beregninger God produksjon kan oppfattes som straff nå leien øker Fokus på eiendoms- marked og ikke helseproduksjon Synliggjøre bygninger som har en teknisk verdi langt over markedsverdi (også en fordel) Bi-effekter ikke kjent, ny metode og tankegang Ved valg av prinsipp må ajourhold av datagrunnlaget vurderes nøye 14

15 5 Datagrunnlag Generelt om datagrunnlag Et godt faktagrunnlag skaper trygghet i avgjørelser. Systematisk arbeid med data gjør innføring av internleie enklere. Det er dessverre et faktum at kvaliteten på tegninger og kostnadstall er både usikre og til dels svært mangelfulle ved flere sykehus. Få sykehus i Norge benytter Norsk Standard NS 3454 for registrering av FDV kostnadstall, som et eksempel. Hva danner datagrunnlaget Tegninger (Standard DWG) Rom oversikt med presise areal definisjoner ( i en database eller i et regneark)* Regnskapstall Nøkkeltall (kr/m 2, ansatte/m 2, antall senger/m 2 ) Verdifastsettelse Tilstandsvurderinger Arealfordelinger * Nomenklaturet til kompetansenettverket for sykehusplanlegging gir presise beskrivelser av aktivitet/prosess som utføres på alle sykehus areal. Med nomenklatur menes liste over fagord/terminologi som her beskriver romfunksjon. 15

16 5.1 Relevant datagrunnlag Eksempler på relevant datagrunnlag, og behov for oversikt. Ønskede data Oversikt over avdelinger Kilde Tegninger og romdatabase X Regnskapstall Tilstandsvurderinger/ rapporter Romfunksjon etter nomenklaturet* X Arealstørrelse og (teknisk) romnummer X Eierforhold (leid, eid, utleid) X FDV kostnader pr. bygg, NS 3454 X Verdifastsettelse (Utvikling) X Bruks- og salgsverdi pr. bygg X Teknisk standard tilpasset bruken X Fleksibilitet ved endring av aktivitet X *Se side 15 16

17 5.2 Tegninger Arealer og arealbruk For å sikre at elektroniske tegninger blir tegnet og lagret på samme måte, og dermed kan leses av alle, er det viktig med en DAK- manual som sier noe om: Minimumskrav til tegningsproduksjon, tegneteknisk lagdeling etter NS8351 og andre standarder, oppbygning av AutoCAD tegninger, etc. Klargjøring av digitale tegninger for bruk i FDV-system Det ble høsten 2004 utarbeidet en DAK-manual for Helse Øst, vedlegg 2. Det er verdt å merke seg to forhold: DAK- manualen er et levende dokument som må følge utviklingen til produkter som benyttes og standarder i markedet AutoCAD endres over tid Bruk av IAI/ IFC* produktmodeller setter nye krav til leverandører og brukere Det må utarbeides rutiner for kontroll ved mottak av elektroniske tegninger fra nybygg og rehabiliterte bygg * IAI = International Alliance for Interoperability * IFC = Industry Foundation Classes, praktisk bruk/rammeverk for av IAI-modell for byggebransjen 17

18 5.3 Arealfordeling Visuell presentasjon av funksjonsområdene To funksjoner på de samme rommene (forskningspost og sengepost) Sengeområde Behandlingsområde Medisinsk service Ikkemedisinsk service Administrasjon Personalservice Pasientservice Undervisning og forskning Tekniske arealer Trafikkarealer Utleie Ledig For å gi en visuell presentasjon av funksjonsområdene som finnes på sykehus, kan fargekoder benyttes. Se vedlegg 3 for utfyllende informasjon av hva som ligger i de ulike begrepene. Tilsvarende presentasjoner kan lages med avdelingstilknytning eller sortert etter romtyper. 18

19 5.4 FDV-US kostnader F = Forvaltning D = Drift V = Vedlikehold U = Utvikling S = Service FM = Facility Management Begrepenes betydning og sammenheng er vist i tabell fra NS 3454 på de neste sidene. Å finne presise kostnadstall er erfaringsmessig den største utfordringen knyttet til datafangstarbeidet. Prosessen kan være som følger: 1. Hvilke kostnadstall skal medregnes Knyttet til eier og leietakers ansvar 2. Gjennomgang av eksisterende regnskapstall og kontostrukturer er nødvendig for å få oversikt Har leverandører fakturert etter kontoplan NS 3454 Er regnskapssystem bygget opp etter kontoplan gitt i NS 3454 (Kostra må tilpasses) Er egne lønnskostnader splittet på riktig kode 3. Hva er ønsket situasjon Hvilke økonomiske tallstørrelser er det behov for 19

20 4. Tiltak hvis tall mangler Mangler tallgrunnlag kan erfaringstall benyttes, avstemming mot reelle tall kan utføres når kontoplan er justert etter NS 3454 Bruk tall fra andre sykehus og faglitteratur, det finnes mye materiale og kunnskap 5. Hvordan kan nøkkeltall brukes Andres erfaringer må kunne deles Benchmarking resultater må kunne deles 6. Brukertjenester, rene serviceoppdrag (S) Bruker har behov for tjenester som ligger utenfor oppgaver definert under FDV-U. Dette kan være oppgaver som forvalter kanskje ikke ønsker å tilby (Møblering, flytting av løst inventar og annet) 20

21 5.5 Eksempel på ansvarsfordeling Ansvars- og kostnadsfordeling, mellom eier og bruker/leietaker (NS 3454) Forvaltning Skatter Eiers ansvar og kostnad Dokumentasjon Forsikringer Eiers ansvar, leietakers kostnad Felles kostnader Leietakers ansvar og kostnad Direkte kostnader Drift EDB Møbler Reserve/ nødkraft Medisinsk utstyr Signalanlegg/ svakstrøm Kjøleskap/ autoklaver osv Renhold Energi Vedlikehold Tak Rørpost Løst utstyr Reserve/ Spesiell Fasade nødkraft belysning Vinduer Persienner Varmere Fellesarealer Elektro VVS Ominnredning Service Lyspæreskift Skilting* *Innkjøp etter felles avtale som sikrer lik identitet og god pris Tette toaletter Flekkmaling/ ruter Utenomhus Inventar* Flytting Hærverk 21

22 r 5.6 FDV-U og FM definisjoner (NS 3454) STANDARDPOSTER 1 Kapitalkostnader 2 Forvaltning s-kostnader 1.Ledig 2.Prosjektkostnade 3.Restkostnader Diverse 1.(Ledig) 2.Skatter og avgifter 3.Forsikringer 4.Administrasjon Diverse BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING FM Facilities Management FDVU 3 Vedlikeholdskostnader Driftskostnader 4 Utviklingskostnader 5 1.(Ledig) 2.Løpende drift 3.Renhold 4.Energi 5.Vann og avløp 6.Avfallshåndtering 7.Vakt og sikring 8.Utendørs Diverse 1.(Ledig) 2.Planlagt vedlikehold 3.Utskiftninger Utendørs Diverse 1.(Ledig) 2.Løpende ombygging 3.Offentlige krav og pålegg 4.Oppgradering Utendørs Diverse 6 Ledig 1.(Ledig) TILLEGGSPOSTER 7 Service-/støttekostnad til kjernevirksomhet 8 Potensiale i eiendom 1.(Ledig) 2.Administrativ kontorledelse 3.Sentralbord- og resepsjonstjeneste 4.Kantine- /cateringtjeneste 5.Møbler og inventar 6.Flytting/rokering arbeidsplasser 7.Tele- og IT-tjenester 8.Post- og budtjenester 9.Rekvisita- og kopieringstjeneste 10.Diverse 1.(Ledig) 2.Ombygging 3.Påbygg/tilbygg Utendørs Diverse 9 Ledig 1.(Ledig)

23 5.7 Kapitalstrøm Kapitalstrøm ved internhusleie Eiendomsforvaltning som resultatenhet Låner penger til investeringer/ OPS-prosjekter Betaler avdrag, bidrag Kjernevirksomheten betaler for arealer Et eksempel med noen tallstørrelser: Avskrivningstilskudd 2%; ca 100millioner Driftsbudsjett; ca 200millioner Driftstilskudd/Utvikling; ca 30millioner Inntekter +300 mill. Utgifter -30 mill. HF Ledelse Utvikling +270 mill. Utgifter Inntekter Bidrag, renter avdrag Eiendomsavd (resultatenhet) Lån til investeringer fra RHF el. andre INTERNLEIE Budsjett Kjernevirksomhet Utgifter Husleie skal dekke FDV kostnader: F: 70 kr/m² D: 500 kr/m² V:110 kr/m² -270 mill. S: 50 kr/m² 23

24 5.8 Ajourhold av data Etablering av ajourholdsrutiner Rutiner for ajourhold av data knyttet til arealer og arealbruk Ad-hoc oppdateringer, skippertak Oppdateringer i intervaller (f.eks. 2 eller 4 ganger pr. år), eksternt eller internt Løpende ajourhold, internt eller eksternt Kostnader (Regnskap) Kun prosentvis regulering Tilpasning av økonomisk rapportering/kontostrukturer Bruk av NS 3454 Livssykluskostnader for bygg, viser til erfaringer fra Helse Sør, se vedlegg 6 Bruk av IT- verktøy til å forenkle ajourhold 24

25 5.9 Nivå på leiekostnader Leiekostnader relative størrelser pr. år definisjoner etter NS 3454 og tallverdier fra bl.a. Sverige Årskostnader Vårdbyggnader 2004 Forvaltning (adm. avgift og skatt) kr ,- pr. m2 Drift (energi og renhold) kr ,- pr. m2 Vedlikehold (Maling, reparasjon, teknisk vedlikehold) kr ,- pr. m2 Utvikling (Flytte vegger etc) kr ,- pr. m2 I utvikling ligger en investeringskostnad som skal avskrives etter gitte regler. Kapitalkostnader kr ,- pr. m2 Kapitalkostnader omfatter renter og avskrivninger Kapitalelementet skal dekkes av avskrivningstilskuddet på 2% som gies av RHF ene/ HD. 25

26 5.10 Regnskapssystemer FDV- U kostnader Det er tre regnskapssystemer i bruk innen Helse Øst, alle systemene kan tilpasses NS 3454, men det krever omarbeiding av rutiner og kontoplaner. NB! Her må ledelsen gi et pålegg for å oppnå resultater. NS 3454 angir presise definisjon for kontoføring av FDV kostnader Kostnader må kunne henvises til det spesifikke bygg og fag Det må utarbeides en kontostreng som er detaljert nok til å ivareta FDV- U regnskapet NB! Dette er en kritisk prosess Det må etableres overføring av tall fra regnskapsavdelingen for å unngå duplisering av arbeid, og for å skape en felles forståelse. Bestilleren bør påføre presis kontostreng slik at denne kommer på faktura fra leverandør og derav legges riktig inn etter NS

27 6 Beregninger (eksempler) Prinsipper (og tilgjengelig datagrunnlag) er bestemmende for beregningsmetode Totalpris på leieobjektet (med leieobjekt menes en naturlig inndeling av utleiebart areal) Pris pr. m2 estimert fra eksterne kilder, ikke fra egne regnskapstall Pris pr. m2 basert på egne regnskapstall Pris pr. m2 pr. arealtype, kombinasjon av estimert/kalkulert Pris pr. m2 med vektede parametere Byggtype, alder, beliggenhet, målbare forskjeller i driftsutgifter og brukertjenester kan danne grunnlag Valg av beregningsmetode er avgjørende for måloppnåelse, en komplisert metode kan ødelegge for resultatet Vår anbefaling: Gjør det enkelt og forståelig Leiepris = kr / m 2 + tillegg (fradrag) 27

28 7 Rapportering En del av oppgaven med å innføre internleie er å kartlegge og spesifisere rapporteringsbehov. Eksempler på nivåer kan være: Operasjonelt (Servicesenter) Korrekt informasjon om arealer, brukere, kostnader og kostnadskontroll på flersiffret nivå Taktisk nivå (Eiendoms/teknisk avdeling) Oppfølging av ressurser og virkemidler Valg av leverandører Grunnlag for budsjett, regnskap og prosjektstyring Strategisk nivå (Eiendomssjef teknisk ledelse) Beslutningsgrunnlag for leie/eie, nybygging vs. ombygging, sammenslåing, flytting og evt. omorganisering. Dokumentere resultater for ledelse og styre 28

29 7.1 Rapportering Strategisk nivå Asset Management (AM) Utvikling (U) Konsepter Finansiering Controlling Eierskap & eiendomsutvikling Taktisk nivå Facility Management (FM) FDV Arealanalyse Prosessansvar Service Level Agreement (SLA) Benchmarking Styring & kontroll Operativt nivå Facility Services (FS) Eiendomsservice Renhold Vakthold Uteanlegg Kantine Post Sentralbord/ resepsjon Kontormidler Bil-/ reise i adm. EL/ ventilasjon Produksjon 29

30 8 Kostnader Kostnader ved innføring Kostnadene er avhengig av valgte prinsipper, men resultatet er ikke avhengig av et absolutt korrekt datagrunnlag Den største kostnaden i et internleieprosjekt er etablering og kvalitetssikring av datagrunnlaget Viktig å se nytteverdien i gode tegninger også for andre oppgaver innen FDV- faget; lovpålagt branndokumentasjon, renhold, energioppfølging osv Det må settes av ressurser til prosjektleder, datafangst og ajourhold Både oppstart- og løpende kostnader må budsjetteres 30

31 8.1 Kostnader Kostnader knyttet til etablering og drift av internleiesystem ETABLERING DRIFT (årlig) Kartlegging og fremskaffelse av underlag Ca kr 1,- pr. m 2 Leieregulering Kontraktsadministrasjon kr 1,50 til 3,- pr. m 2 eller min. 500 Ny datafangst, CAD tegninger, etc Ca kr 2-4,- pr. m 2 Systemkost 50 til 100 Kvalitetskontroll / befaringer Ca kr 1-6,- pr. m 2 Etablering av kontraktsunderlag, priser, faktureringsrutiner, reskontro, etc Ca kr 2,- pr. m 2 Tall basert på markedspriser fra aktuelle system- og tjenesteleverandører Systemkostnader ikke inkludert 31

32 9 Kost / Nytte Erfaringer viser: Ressurser er blitt frigjort til kjernevirksomhet Arealer er blitt frigjort og solgt/ leid ut Redusert areal med mer enn 30 % Behov for innleide arealer er gått ned Behov og krav om nybygg/ ombygginger reduseres Økt kostnadsbevissthet Positive sideeffekter ved en systematisk eiendomsforvaltning: Nytteeffekt av en totaloversikt over eiendomsmassen bergenes til 1-1,5 % av byggverdien Nytteeffekt ved effektivisering av drift og vedlikehold (bedre oversikt, enklere planlegging, systematisk kontrahering, felles innkjøp, etc) beregnes til 2-4% av de årlige FDV kostnadene Tall fra Kommunalteknisk forening, o.a. Som konklusjon: Erfaringer fra Telenor, Posten, Forsvaret og Locum viser at fordelene er større enn ulempene ved innføring av internleie. 32

33 9.1 Kost / Nytte Følgende faremomenter og negative sider ved innføring av internhusleie bør det tas høyde for: En forsøker å kvitte seg med lokaler som ikke har noen verdi på det åpne marked Brukerne leier lokaler i det åpne marked til tross for at det finnes tomme og passende lokaler Unødig bruk av intern tid til fagfolk som bør være ute å serve kundene/avdelingene Krav til datagrunnlaget er så stort av prosessen tar flere år Den overordnede målsetningen er at hele virksomheten skal ha størst mulig nytte av internleie 33

34 10 Handlingsplan og strategi 1. Nåsituasjonen Beskrivelse av nåsituasjonen og evaluering av datagrunnlag 2. Ønsket situasjon, mål og en beslutning Beskrivelse av mål og sette tall på det som skal måles/følges opp 3. Oppdatering av arealoversikter og tegninger 4. Verdifastsettelse av eiendommene Verdi og inntektsgrunnlag ut fra dagens rammebetingelser, prinsipper for internleie vedtas 5. Organisering En liten gruppe må få ansvar og myndighet til å drive profesjonell eiendomsdrift 6. Resultatkrav fra eiere. Avtaler mellom partene eier, forvalter og bruker/leietaker 34

35 Vedlegg Vedlegg 1: Nomenklatur for sykehusbygg Vedlegg 2: DAK- manual Vedlegg 3: Fargekoding av funksjoner, arealanalyse Vedlegg 4: Talleksempler på markedsbasert leie, kapitalkostnader Vedlegg 5: Ansvarsfordeling eier, leietaker og forvalter, Statsbygg Vedlegg 6: Presentasjon fra Sykehuset Telemark, HF NS 3454 Vedlegg 7: NS 3454 Henvisning 1: Tverrfaglig merkesystem, Statsbygg (Se Henvisning 2: HMT nr. 6/2004 Innføring av internleie på Haukeland 35

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Teknisk vinteruke 2007 Eiendom www.lillehammer.kommune.no Trender i kommunal organisering Hierarkiske, regelbaserte

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

NTNU - Kursdagene 2008

NTNU - Kursdagene 2008 NTNU - Kursdagene 2008 Benchmarking Nøkkeltall Hvordan måle m nøkkeltall? n Hvordan bruke nøkkeltall? n Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Arealforvaltning. Arealforvaltning

Arealforvaltning. Arealforvaltning Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Eivind Wium 20.05.2011 Norconsult AS 1 Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Er benchmarking mulig? Prosessen med å utvikle et system for arealkoding Planleggingsprosesser

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune NTNU - Kursdagene 2007 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Teknisk vinteruke 08 Vedlikeholdsplanlegging NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Siv. ing. Øyvind Harridsleff Multiconsult AS Agenda LCC - hva og hvorfor? Definisjoner Metode oppbygging og struktur

Detaljer

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Eiendom Eierkonferansen 25-26 nov 2009 www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN Totalt:

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Storefjell mars-07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner Effektiv drift og vedlikehold COMPANYTFORDRINGER I NY ORGANISASJON00 Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Norge AS 09.01.09 EFFEKTIV DRIFT OG VEDLIKEHOLD I går var det mye snakk om forhold som er tettes tt knyttet

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

Fra: Dato: Til: KOSTRA regnskapsgruppe Saksnr.: Saksbehandler: Sak 05/07 Eiendomsforvaltning i KOSTRA tilpasning til NS3454

Fra: Dato: Til: KOSTRA regnskapsgruppe Saksnr.: Saksbehandler: Sak 05/07 Eiendomsforvaltning i KOSTRA tilpasning til NS3454 Notat Fra: Dato: 7.8.2007 Til: KOSTRA regnskapsgruppe Saksnr.: Kopi: Saksbehandler: Sak 05/07 Eiendomsforvaltning i KOSTRA tilpasning til NS3454 I dette notatet gis en samlet vurdering av hvordan KOSTRA

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 Hva skal jeg snakke om Erfaringer fra gjennomgang og sammenligning av alle NAV-kontorene 1. Bakgrunn litt om Nav-reformen 2. Hvordan

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Arealforvaltning. Arealforvaltning

Arealforvaltning. Arealforvaltning Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Eivind Wium 31. mai 2012 Norconsult AS 1 Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Er benchmarking mulig? Prosessen med å utvikle et system for arealkoding Planleggingsprosesser

Detaljer

AREALFORVALTNING HVA ER DET OG HVA KAN DET BRUKES TIL

AREALFORVALTNING HVA ER DET OG HVA KAN DET BRUKES TIL AREALFORVALTNING HVA ER DET OG HVA KAN DET BRUKES TIL 8 DESEMBER 2011 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM 8.12.2011 MODELLBYGGING MODELLBYGGING RÅDMANN DIREKTØR DIREKTØR DIREKTØR MELLOMLEDER

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

Totale arealkostnader FDVUS og Kapital. Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader?

Totale arealkostnader FDVUS og Kapital. Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivertjenester competent creative - complete NTNU kursdagene januar 2007 Totale arealkostnader FDVUS og Kapital Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader?

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Jens Bjørlin OBOS Basale AS Heleid datterselskap av OBOS Forvaltning og utvikling av næringseiendom Helhetlig

Detaljer

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning 16.03.2016 Christian Listerud og Margrethe Foss Rådgivere - Eiendomsledelse Dagens agenda Hvorfor er vi her? God eiendomsledelse LCC som underlag

Detaljer

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål

Detaljer

Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE

Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE Svaret er PROFESJONELL EIENDOMSLEDELSE Hva var spørsmålet? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE Statens bygningstekniske etat 26.11.2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Spørsmål Hvordan skal vi sikre at eiers

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING

LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes BYGGING EIENDOMSFORVALTNING RÅDGIVNING INNHOLD I PRESENTASJONEN Hvorfor LCC-analyse? LCC i et leiemarked Bakgrunn for LCC-satsing

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010

Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 Forvaltning, drift og service (FM/FS) Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall NHO Service har 61 bedrifter innen Facility Management (FM) og Facilities Services (FS)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 sak NR 010-2008 VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMSRÅDET I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. En bedre styring av eiendomsområdet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

DATA FOR DRIFT DRIFT AV DATA INTRODUKSJON OG AREALFORVALTNING

DATA FOR DRIFT DRIFT AV DATA INTRODUKSJON OG AREALFORVALTNING DATA FOR DRIFT DRIFT AV DATA INTRODUKSJON OG AREALFORVALTNING 3 DESEMBER 2012 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM INTRODUKSJON TIL PROGRAMMET Kurset presentere de mest sentrale verktøyene

Detaljer

Revidert internhusleie. Institutt for medisinske basalfag

Revidert internhusleie. Institutt for medisinske basalfag Revidert internhusleie Institutt for medisinske basalfag 15.6.17 Agenda Bakgrunn og mandat Revidert internhusleiemodell Tiltak for arealeffektivisering Implementering ved UiO I styrings- og referansegruppen

Detaljer

Et skritt frem og to tilbake?

Et skritt frem og to tilbake? Et skritt frem og to tilbake? Organisering av eiendomsforvaltning i kommunene Trondheim 3.1.07 Dagfinn Øvrebotten Historisk utvikling Eiendom var lite påaktet som verdi inntil for ca. 20 år siden. Kommunene

Detaljer

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning En utfordring for forvalterne Per T. Eikeland Prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat www.be.no side 1 side 2 Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Aktører i markedet Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Innhold noen hovedtall hva omfatter Facility Management og Facility

Detaljer

Hvordan bygge LCCkompetanse. organisasjonen? Innhold

Hvordan bygge LCCkompetanse. organisasjonen? Innhold Hvordan bygge LCCkompetanse i organisasjonen? Innhold Forankring i organisasjon Identifisere LCC som ett ledd i beslutningsprosessen Kartlegge hvem i organisasjonen som skal gjøre jobben Kurs Oppfølging

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR ORIENTERINGSSAK: AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LOKALER (HUSLEIE) I FORETAKSGRUPPEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR ORIENTERINGSSAK: AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LOKALER (HUSLEIE) I FORETAKSGRUPPEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 093-2011 ORIENTERINGSSAK: AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LOKALER (HUSLEIE) I FORETAKSGRUPPEN Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere,

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, Etablering av NETTVERK for DRIFT NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, rådgivende, forvaltere og driftere av bygg- og eiendommer FDV-U er fra 450 800 kr/m*2 Forvaltning er ca 40 120 kr/m*2

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader

LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader NBEF Beslutningsstøtte med LCC 26.mars 2015 v/ Knud Mohn Forsvarsbygg Utleie Kilde: m2 1 Historikk (utvikling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg:. SAK 10/2013 INNGÅELSE AV PRINSIPPAVTALE MED OSLO KOMMUNE OM SAMARBEID, UTLEIE OG TJENESTEYTELSER

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

NTNU S-sak 12/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/PIM Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 12/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/PIM Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 12/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.02.2006 RE/PIM Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Intern husleieordning ved NTNU N O T A T Tilråding: Rektor bes utarbeide et beslutningsgrunnlag

Detaljer

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører - Kostnadskutt versus verdiskapning - Kan erfaringene brukes til forbedring av tjenester i egen regi? Margrethe

Detaljer

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Fasilitetstjenester Vet vi nok om behovene til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En hovedutfordring i både privat og offentlig sektor? Fasiliteter Strategier Mål FM Brukere Bransjedagen 2014

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy 1 OptioFM AS Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy FDVU faglig bistand Strukturering og standardisering, utarbeidelse av retningslinjer/spesifikasjoner,

Detaljer

Driftskostnader, hva påvirker kostnaden.

Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering. Fokus og levetid fremstilt fra prosjekt Riktig løsning Riktig valg

Detaljer

Nettverket nøkkeltall for benchmarking

Nettverket nøkkeltall for benchmarking Nettverket nøkkeltall for benchmarking Innhold Orientering om nfb Årshjulet Enkel veiledning for bruk av databasen Nfb-databasen 2006 Alle bygningstyper FDVUS - Løpende drift renhold energi Kontorbygninger

Detaljer

Veileder Energihandlingsplan

Veileder Energihandlingsplan Veileder Energihandlingsplan Vi vet du vil med en god energihandlingsplan kan du få det til: Ta grep om energibruken Det sentrale elementet i et godt gjennomarbeidet energiledelsessystem er energihandlingsplanen.

Detaljer

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Oslo kommune Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen 29.09.2011 Agenda Kort om OEC Consulting AS og foredragsholderne

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Innhold God eiendomsforvaltning Forvalterens rolle fokus på teknisk forvaltning Utfordringene Hvordan skal vi organisere oss for å møte

Detaljer

LCC: Konseptvalg i tidligfase

LCC: Konseptvalg i tidligfase LCC: Konseptvalg i tidligfase Christian Listerud Seksjon for Eiendomsledelse Kort om meg Christian André Listerud Sivilingeniør Bygg og Miljøteknikk Jobber i seksjon for Eiendomsledelse i Multiconsult

Detaljer

Tilstandsrapportering

Tilstandsrapportering Runar Berget 2013 100990 1.1 2 Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo Ca. 1,5 millioner kvadratmeter, ca 93.000 elever og ansatte Bokført verdi - ca. 18 milliarder kroner Investeringer

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder?

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Kort om ISS Property Management Hvem er kunden? Hva forventer

Detaljer

FDVU DATAVERKTØY EN SMAKEBIT PÅ NBEF KURS UKE 49

FDVU DATAVERKTØY EN SMAKEBIT PÅ NBEF KURS UKE 49 FDVU DATAVERKTØY EN SMAKEBIT PÅ NBEF KURS UKE 49 30 NOVEMBER 2011 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM VEDLIKEHOLDPLANLEGGING, OLAVSGÅRDL TEORETISK GRUNNLAG FDVU dataverktøy for store

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

AREAL TRUMFER ALT AREALOVERVÅKNING GJENNOM PROSJEKTERINGEN

AREAL TRUMFER ALT AREALOVERVÅKNING GJENNOM PROSJEKTERINGEN AREAL TRUMFER ALT AREALOVERVÅKNING GJENNOM PROSJEKTERINGEN 29 OKTOBER 2014 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM BIM Bygnings Informasjons Modell (En datafil på IFC filformat) Bygnings

Detaljer

FDVU Dataverktøy. Nøkkeltall. Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis. Runar Berget 2014. Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo

FDVU Dataverktøy. Nøkkeltall. Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis. Runar Berget 2014. Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo FDVU Dataverktøy Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis Runar Berget 2014 2 Nøkkeltall Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo Ca. 1,5 millioner kvadratmeter, ca 93.000 elever og ansatte

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning RAMMEAVTALE FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ARENDAL KOMMUNE(AK) OG ARENDAL EIENDOM KF (AEKF) 1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning Rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter

Detaljer

FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter

FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter Bransjedagen 2014 Kjeller 27. februar Studieleder/Førsteamanuensis Knut Boge Institutt for helse, ernæring og ledelse/facility Management Facility Management

Detaljer

Din Samarbeidspartner. FSTL 16 juni Oppfølging av driftkontrakter. Hans Olav Sandbakken YIT AS. Together we can do it.

Din Samarbeidspartner. FSTL 16 juni Oppfølging av driftkontrakter. Hans Olav Sandbakken YIT AS. Together we can do it. Din Samarbeidspartner FSTL 16 juni 2010 Oppfølging av driftkontrakter Hans Olav Sandbakken YIT AS Litt om oss Omsetning > 4 mrd. kroner Antall ansatte > 3300 Landsdekkende med 63 avdelinger over hele landet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice E-post fra Stiftelsen Det Norske Radiumhospital Brev til

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette

Detaljer

Er evnen like stor som viljen i Norge?

Er evnen like stor som viljen i Norge? multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som viljen i Norge? Margrethe Foss, Multiconsult Margrethe.foss@multiconsult.no Mob: 40645053 multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som

Detaljer

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid?

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? NBEFs Styresamling i Longyearbyen 4.-6. desember 2012 «Service og kvalitetsstyring» v/olav Egil Sæbøe Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? Du ringer, hvor fort venter du at

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter HUSLEIEAVTALER KURSDAGENE - NTNU 3.

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter HUSLEIEAVTALER KURSDAGENE - NTNU 3. HUSLEIEAVTALER Arne Petter Breirem, Statsbygg KURSDAGENE - NTNU 3. JANUAR 2008 Statsbygg (1) Forvaltningsbedrift i budsjettkapitelet Statens Forretningsdrift Knyttet til statsbudsjettet Nettobudsjettert

Detaljer

Eiendomsavdelingen ved

Eiendomsavdelingen ved Eiendomsavdelingen ved Rikshospitalet it t HF Dokumentasjon for optimal drift Rikshospitalet - Gaustad Radiumhospitalet - Montebello Epilepsisenteret i t - Bærum Dokumentasjon for optimal drift. Overingeniør

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Rutiner for oppfølging, organisering (FDVUS) kompetanse, verktøy, rapportering, erfaringer i Helse Nord-Trøndelag,

Rutiner for oppfølging, organisering (FDVUS) kompetanse, verktøy, rapportering, erfaringer i Helse Nord-Trøndelag, Rutiner for oppfølging, organisering (FDVUS) kompetanse, verktøy, rapportering, erfaringer i Helse Nord-Trøndelag, 28.05.2010 Odd Salberg EIENDOM (Innhold FDVUS) EIENDOMSAVDELINGEN 100000 M2 INKLUSIVE

Detaljer

1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter.

1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter. Sak 3/16 Internhusleie 2016 Forslag til vedtak 1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter. 2. For eksisterende bygg beregnes internhusleien

Detaljer

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE KS1 Tullinløkka MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2016 Av Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Aase R. Seeberg, Peter Aalen, Magnus U. Gulbrandsen og Leo A. Grünfeld

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 058-2012 Budsjettestimat for 2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Formål/sammendrag I denne saken foreslås

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Benchmarking. De neste 20 minutter..

Benchmarking. De neste 20 minutter.. Benchmarking Viktig ledd i forbedringsprosesser mot Beste Praksis Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no NBEF Årsmøtekonferanse NTNU - 25. november 31.03-01.04 2008 2011 De neste 20 minutter.. Betydning av standarder

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN Eiendomssjef Nils Kr Nordlien Kursdagene NTNU 3-4-jan 07 Eiendom www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN 168000 M2 Eies av LK, LKE AS og LKB Eiendomssjef daglig

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer