FAUSKE KOMMUNE STØTTEORDNING TIL STORE ARRNGEMENT I FAUSKE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE STØTTEORDNING TIL STORE ARRNGEMENT I FAUSKE KOMMUNE"

Transkript

1 I--~ i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/135 I ArkivsakID.: 13/19 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 010/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Are Rolandsen I Dato: STØTTEORDNING TIL STORE ARRNGEMENT I FAUSKE KOMMUNE Vedlegg: Anonse Søknad med vedlegg Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok ì sak 181/12 (budsjett 2013): (..)Fauske kommune er blitt en stolt arrangørby ble et jubelår som begynte med NM på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrykende VM i dans, Nordlands første VM, i september. I tilegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irskfestival, Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arrangørby ønsker vi å støtte opp om og videreutvikle. a. Store arrangementer Det skal også i 2013 arrangeres store arrangementer i FaUske, her nevnes Årsklassernønstring i svømming og en stor korpsfestival for barn og unge. Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arrangementer i kommunen. Det settes derfor av kr til slike arrangementer som drifsutvalget forvalter. (..) Admìnìstrasjonen har utarbeìdet noen krìterìer for tì1dehngjfr vedtaket ì sak 181/12 som ble anonsert ì Avìsa Nordland og Salteriposten. De er som følger: STØTTE TIL STORE ARRANGEMENTER Kommunestyret har for 2013 bevilget inntil kr ,- til store og betydelige arrangementer i Fauske kommune. Med store arrangementer menes landsdels/- og landsdekkende kultur/- og idrettsarrangementer, samt internasjonale arrangementer av samme karakter. Det lyses derfor ut til arrangører å søke på disse midlene. Det forutsettes at arrangøren er en frivilig organisasjon, har lokal tilknytning og er registrert i Fauske kommune og er registrert i F'rivillghetsregistret. Det forutsettes også at arrangementet skal finne sted i Fauske kommune i løpet av Søknad med utfllende program, budsjett og finansieringsplan sendes Fauske kommune, Boks 93, 8201 Fauske. Søknadsfrist 5. februar For nærmere informasjon, kontakt kulturkontoret tlf

2 Innen søknadsfrìsten har det ìnnommet 2 søknader: Søknad 1: Fauske skolekorps søker om støtte tì1 stort arrangement - korpsfestìval- på Fauske 31. maì junì De søker om kr ,-, samt tì1gang tì1 ìdrettshall og andre kommunale anlegg gratìs. I søknaden defineres støten som en sponsorstøte. Det er forventet ca 700 deltakere fra hele Nord-Norge og Trøndelag tì1 festìvalen, og programet er rìkt både for deltaerne og for det lokale pubhkum. Det er også nytenkende på mange områder. Søknad 2: Fauske svømmeklubb søker om støte tì1 stort arangement - Årsklassemønstrìng ì svømmìng - på Fauske aprì De søker om kr ,- tì1 arangementet. Årsklassemønstrìng ì svømmìng kan betrakes som et NM for aldersbestemte klasser. Totalt vì1 det brìnge ca 200 svømmere + støtteapparat og foresatte. Saksbehandlers vurdering: Ad søknad nr 1: Fauske kommune er på mange måter ì en særstìlìng når det gjelder frìvìlìg musìkkhv for tìden. Mange negatìve nasjonale treiider med sterk rekitterìngsnedgang er ìkke sterke ì vår kommune. Dette gjør at Fauske fremhever seg både kvantìtetsmessìg, og også kvautetsmessìg ìnnenfor det frìvìllge musìkkìvét for tìden. Inìtìatìvet tìl Fauske skolekorps er godt, og vì1 gì rìngvìrknnger for hele kultulivet ì Fauske og Saltenregìonen. Programet ìnnebierer at hele befolknìngen ì Fauske koinunevì1 kunne ì dette arangementet på en eller anen måte, og også våre naboer ì Sørfold og SaltdaL. Det er også positvt at det er saiarbeìd på tvers mellom organìsasjoriene som gjør at vertskapet dermed blir større, jfr samarbeìd med Polar Cup Som avvìkles same helg. ta del Som vedtaket ì Kommunestyret ì sak 181/12 tì1sìer, ønsker Fauske kommune å være med å støte opp om Fauskes eksìsterende og gode omdømme som arangørsted av store arangementer av regìonal og nasjonal betydnìng. I søknaden vìser søkeren at de ønsker å brue støtten som sponsorstøte. Skulle arangementet bh støtet må det lages en egen avtale rudt dette. Ad søknad 2: På Hk Hnje med søknaden fra Fauske skolekorps, stì1er også svømmemì1jøet ì Fauske kommune ì en særstì1hng. Over mange år har klubben vært stolt arangør av mange landsdels-, og landsdekkende arangementer. Svømmìng som konkuranseìdrett har økende ìnteresse, og et arrangement som dette vìl gjøre at Fauske svømmeklubb står' styrket ì framtìda.

3 ii Inìtìatìvet tì Fauske svømmeklubb er godt, og vìl gì rìngvìrknìnger for hele svømmemìljøet ì Fauske og Saltenregìonen. Programet ìnnebærer at befolknìngen ì Fauske kommune vìl kune ta del ì dette arangementet som pubhkumere. Som vedtaket ì Kommunestyreti sak 181/12 tìlsìer, ønsker Fauske kommune å være med å støte opp om Fauskes eksìsterende og gode omdømme som arangørsted av store arangementer av regìonal og nasjonal betydnìng. Skulle støten gìs ser rådmanen det som naturlìg at dette også gìs som sponsorstøtte. Skulle arangementet bh støtet må det lages en egen avtale rundt dette. Da det er valgt å anonsere og gjøre dette tìl eì ((støteordnìng)) er det påkommet kostnader tìl annonserìng. Dette gjør at det er kr ,- tìl dìsposìsjon for å tìldele. INNSTILLING: 1) Korpsfest Fauske v/fauske skolekorps tìldeles kr ,- ì støtte tì1 dette store arangementet. I thlegg ytes skoler, ìdrettshall og andre kommunale anlegg. Dette utgjør en verdì estìmert tìl kr ,- ì tjenester fra Fauske kommune. Støten ytes som sponsorstøte, og admìnìstrasjonen utvìkler ì samarbeìd med mottakeren egen avtale om dette, med de puner som er nevnt i søknaden. Beløpet posteres post ì koirunalt regnskap. 2) Årsklassemønstrìng ì svømmìng/ Fauske svømmeklubb tìldeles kr ,- ì støte tìl dette store arangementet. I tìlegg ytes Fauskebadet og dets teknìske tjenester også ìnn som støte, saien med muhghet til å benyte skoler ti avvìklìngen. Dette utgjør en verdì estìmert tìl kr ,- ì tjenester frå Fauske koirune. Støten ytes som sponsorstøte, og admìriìstrasjonen utvìkler ì saiarbeìd med mottakeren en egen avtale om dette. Beløpet posteres post ì kommunalt regnskap Even Edìassen Rådmann

4 STØTTE TIL STORE ARRANGEMENT,ER Kommunestyret har for 2Ø~3be\lilget~inntil kr 35ID.OOO,- til store og betydelige arrån~emer;ter i,fauske,kommune. Med store arrangementer mènes lan'âsdøls/-"'og landsdekkende kultur/- og,uitjrêttsarrangßrienter,,såmt i nternaf?jónâle"~al1rangerier;ter,av s8lfroe ikår:~kter. Det lyses "'cjenôr utiii"afrangøre~ å søketjèå~øisse lti,qlene. Det for l!ts~ttès at,árl'âlîgøren er en frivi Il i g, O~~al' sá~lorn,''' har lokaliitilknyirlirlg og er registrert i Fauské&kø~niUne og er reglstrert"tij;fr:fvi:ljiglietsregistret. Det fbrl:fsettès 0~så at,., ti'; - I ~i ik "\ t~ : arrangemei'tet skal finne sted i Faus~e~tkor;fi'fnl:r;é!.jd'iøpet am,,~e~'3'~:~, 'li fqi r, f 'i,~ søk~ad med.! l!tfii:èi;d~:pr~~r:am t;p!jclsjett: '.. og finansier,in l~plåtl sèâ"öes Fa~ske:kolf,mêtiß\ j", '. ~,', Boks 93, ~82;el~:è FawsKè,. " Søknadsfrist 5. f~t)r,u, r?i'2r~l1,~~;";; For nærmere informasjon", -Kontakt kulturkontoret tlf :S'.,c-'. :..".,...,':... -"!/", :"; ;,..., f,...'. ~"". 'i 0...0"..."'. "', ",. "".". "'- :=..."l. ",;;~' '1 'i 4/' ~r. ~:'&U.":'( rm~'":d"-...'~.-d!ii..:,.: '

5 i, ry korpsfest FAUSKE "-'-~~ i _ ~~ F,guske kommune L RAD TSabeh MV~ SKO~ KI;issering ~ ~ ~ -I '3 : ~~ + 10 IY~/ bb!sj3/i ~ " _"~.J..-..~._~._ _._-_.,-.,- (-_..._~ ~ Fauske kommune Boks Fauske Søknad om kommunal støtte til stort arrangement i Fauske kommune Fauske skolekorps skal i 2013 arrangere det største arrangementet på Fauske ì moderne tìd når det gjelder antall deltakere. Dette arrangementet har vi kalt ((KORPSFEST FAUSKE 2013)), og bur en festival under paraplyen til Norges Musìkkorps Forbund Nord-Norge. Det er forventet rundt 700 korpsmusikanter og drìlere fra skolekorps og generasjonskorps i hele Nord- Norge og Trøndelag tì Fauske helgen 31.maì-2. junì. Vi ønsker å gi våre gjester en fantastìsk opplevelse gjennom sìtt besøk hos oss. I tìlegg ønsker vì som festìval å være synuge, stìmulerende og samhandlende (som også er Fauske skolekorps sìne verdìer) for det lokale pubukummet. Dette gjør vì ved å sende korpsene rundt i bygdene ì Fauske og Indre Salten for å spìle og skape god stemnìng. I tìlegg skal vi for første gang i norgeshìstorìen avvìkle korpskonkurranser med folkehelseprofi, som pubukum også kan få ta del ì, ved at flere av dìsse bur lagt tì Torget ì Fauske sentrum. Vi har samtidig ìnngått samarbeìd med Fauske svømmeklubb og deres ((Polar CUP)) som er samme helga, til infrastruktur og felles sosìale aktiviteter. Vi ønsker at våre gjester også skal bli kjent med lokal ungdom, så derfor har vi som et ledd i programmet lagt opp tì at vi skal få ((Sìrkus Eliassem) som en hovedattraksjon på lørdag kvelds sosiale arrangement, hvor også ungdom fra Fauske/regionen skal kunne få ta del i denne konserten. Å hyre inn en artist av sukt format koster relativt mye penger. Korpsfestìvaler er gjerne veldìg mye for korpsene selv - vi kjenner alle uttrykket ((å sette hverandre ì stevne)) - men vi ønsker å synuggjøre denne flotte aktìviteten også for lokalpublikummet, og det prøver vi gjennom de tiltak som skissert overfor, og som også er nye ì norsk sammenheng. En festìval som dette har et budsjett på nær 1,2 millioner kroner. Vi er avhengig av mange samarbeìdspartnere som ønsker å støtte oss for å få avviklet festìva1en på det viset vi ønsker. Samtìdig vìl vi vise at ((Fauske - en stolt arrangørby)), er et sterkt begrep også i Vì er avhengig av mange frivìlige, og vi jobber aktivt med det nå. Vì har stor tro på at det får vi til.

6 Vi søker Fauske kommune om kr ,- i støtte til festivalen. Vi søker også om fri bruk av kommunale skoler, idrettshallen og andre kommunale anlegg for å huse deltakerne gjennom helga. Gjennom en slìk avtale vil Fauske kommune bli omtalt som ((Generalsponsof)). Generalsponsoren får navnerettighet på ((Nordnorsk mesterskap i moderne musikk-s-kamp)), og representanter fra Fauske kommune vìl kunne overrekke premier til de tre beste korps ì denne S-kampen (dette skjer under konserten med Sirkus Eliassen lørdag kveld) Generalsponsoren får adgang tìl festivalområdet ì ìdrettshallen til å presentere sìn vìrksomhet. Gjennom utstillng og produktdemonstrasjon. I tìlegg får sponsoren 30 stk gratisbilletter til særkonserter og konserten med Nordland Janìtasjar (elìtekorps) Generalsponsoren blìr promotert på Korpsfest Fauskes nettsider som ((Generalsponsof)). Generalsponsoren har også i avtaleperioden rett til å benytte logo for Korpsfest Fauske 2013 tì ìntern og ekstern markedsføring, samt i enhver presentasjon av virksomheten. Pengene vì søker om vìl være med på å dekke utgifter tìl konserten for festivaldeltakerne og lokal ungdom. Vi vìl så langt det er plass, tìby ungdom som ikke er med på festivalen å få oppleve Sìrkus Elìassen lørdag kveld sammen med festivaldeltakerne. Fauske er utpekt av NMF Nord-Norge som et framtidìg festìvalsted for skolekorpsfestivaler. Dette på bakgrunn av vårt renomme som arrangørsted, men også for den strategìske beliggenheten vì har i Nord-Norge rent logistìsk og ferdse1smessìg. Fauske skolekorps er utpekt som lokal teknisk arrangør og ser for seg at denne festìvalen blir arrangert annet hvert år. En festival hvor det kommer 700 musikanter og drìlere, medfører at det ì løpet av eì slik helg blìr en befolkningsøknìng på nmdt 1200 mennesker. Mange foresatte vil legge-en helgetur tìl festivalstedet Fauske. Dìsse er ikke med ì hovedprogrammet og vìl benytte sjansen tì å bruke Fauske som et handlested. En festival vil vìrke berìkende for Fauske kommune som stolt arrangørby, og vil ringvirknìnger for hele lokalsamfunnet. også gì For Korpsfest Fauske ~om~vai~~ekorps Kontaktinformasj on: Korpsfest Fauske C/O Fauske skolekorps Boks 3 is 8201 Fauske Vedlegg: Invitasjon til korps, konkurransebeskrivelse og budsjett.

7 ... nn KORPSFEST FAl!SKF nn KORPSFEST FAU5KE20r~ Velkommen til.. FAUSk:E mai - 2. juni Fauske skolekorps og Norges Musikkorps Forbund Nord-Norge inviterer til regionstevne for skolekorps på Fauske E ~t,sk 4'tt l/ ~~ 10 ~ ~MF ~ NO RG ES MUSIKKORPS FORBUND N ORD - NORGE

8 fui '-,:,wrt KORPSFEST,,: FAUSi:E 2013 ((Korpsfes,tFauske - Velkømmen)) FaUskeer ettett~t~dii$alt7nmedca,7,56~inrib~~gëre. Viharetli~tiYtkØrpsrniljØ for bådé$iol'è 'ogsmå, og gle,q~ko:ssjil~iette ågjennomtøre,dettearrangémentèti~glh3dere som våregj~~ter! Vi vil gjøre hva vi kan for å gi dere en minneverdig opplevelse! Fredag: ~ Gjestekorps ankommer Fauske, og blirinnlo$jert på skoler i Fauske sentrum. V' Fauske videregående skole V' HaUan skole V' Vestrnyra sl~ole V' Finneidskole V' Erikstâd skole av ~ (Detvil også~.liertegenstevnecampøåfauskegrusstadion. stevnecal"pen er i nærheten Fauskevidere~iaende,$.KoleJ Vestmyraskoleog Fauske IdrettslnaH, Mk!lighet for bobilerpg campingvogn~rqingenfasiliteter)) ~ Vi serverer gr.tlhnat veèlfauske idrettshall ~, Konsert med ((Third Incarnationof Nobody)) -etlakalt ungdomšband. Hvis våre gjestekorps har noen som synger, ellerspìlèr vil \li òljså lji muliljhet for derntil å komme på scenen. Lørdag; ~ FrOkost på sk(jlène ~ ()efilérih~- Aønlng av ((KØrp$fe$tPøuské)) øå FaUske torlj ~ Minisemina,rfor de yngstestevnedeltakerne på musikk (nybegynnere -)oharspilt inntil ett år) ~ PunktspiHinger(Fauske sentrurt,$ulitjeima, $trømsnes, Rognan, Straumen) (Alle får matpakker med seg) ~ Uhøytidelige konkurranser i et folkehelseperspektiv, so.rntotaltsétt\livil kalle det første Nord.. norske mesterskap i ((Moderne musikk..5..kamp)) og ((Moderne musikk-3..kamp)).. Bakkeløørned spilling. Dansemattekonkurransè. SkritMellerkonkurranse. Fantašiinstrumentkonkurranse. Gulrotšøisekonkurranse ~ Særkonsert i Fauske Idrettshall )' Festkonsert med ((Nordland JahitsJar)) i Fauske idrettshall ~ Stevnemiddagi FauSke idrettshall ~ $osialt samv~r ml underholdning - kanskje kommer det en kjendis?? Søndag ~ Punktspilinger (Fauske sykehjem og områdene rundt) ~ Defiering ~ Forts. særkonsert ~ Utdelíng av premier 3..kamp og 5..kamp ~ AVSlutning av ((Korpsfest Fauske)) på Fauske torg

9 ... rm I(ORPSFEST FAUSKE rm I(ORPSFEST rll\jske20ß Deltakeravgift: Korpsavgift kr: 1500,- Deltakerkontingent kr; 950,-. Denne dekker stevnedeltakelse, medalje, overnatting, festmiddag og annen bespisning. Overnatting: Overnatting på skole er gratis. Overnatting på annen måte må stevnedeltakerne organisere selv. Andre overnattingsmuligheter: Fauske Hotell Booking: firmapost(âfauskehotell.no tlf" Lundhøgda camping Booking: post(âlundhogdacamping.no tlf" Fauske camping Booking: fausmeçonline.no, tlf" Det finnes også campingplass på Straumen 15 minutters kjøring nord for Fauske, samt en campingplass på Rognan som er 25 minutters kjøring sør for Fauske. Der er det også hotell. Kontakt/informasjon: Adresse: Fauske Skolekorps, Postboks 315, 8201 Fauske Styreleder Line Kristiansen: line.kristianseneçsbnett.no tlf Leder i organisasjonskomiteen for ((Korpsfest Fauske 2013)): Stig Løvseth - stig. lovsetheçsbnett. no - tlf Hjertelig velkommen skal dere være! Oppdatert informasjon om ((Korpsfest Fauske)) finner du hele tiden på: (velg fanen ((Korpsfest Fauske 2013))) Søk også etter ((Korpsfest Fauske 2013)) på Facebook og få direkteinformasjon der.

10 Underl(KOrpsfest Fauske)) vil vi for første gang gjennomføre det uhøytidelige og uformelle Nord..norske mesterskapet i ((M~~er'l1ef11LJ$lkk6..~åoip~)..()g ((I\()d~r"~illl.sikk 3..ka..~p,)) MOderti~1l1uSJkkõ~kamp er eg~ritliq fem ulike øvelsersqttihverforseggir poen~,/øg som totalt sett gir en poengsum. For dem som kjenner OL-øvelsen 10.,kamp er dette bygd påsamrne lest. For 3~kamper det da selvsagt 3 øvelsersoin gir en total poengsl,m. Àlle korpsene som er med på konkl,rransene vii pli premiert,ög siden dette er første gang, utnevnes vinnerne av 5-kampen, øg 3~kampe.n til uformelle Nord-norSke mestre. Noenavøvelsêne kreves noe forarbeid av korpset før dere ankø.rmer Fauske,andre gjennøn1føres bare mens dere er på Pauske. Korpsenesomer med på stevqetkan melde seg på disse,uhøytidelige konkurransene, Hvis dere ikke føler at dette er noe for dere, men samtidig har lyst til å va2rêmedpå.en av konkl,rran$ene er get også lov. I ((Moâerne musikk5..kamp)) inngår føigende konkurranser: ((FANTASI.,INS"lRUMENT -KOMPOSISJÔN)) ((Allehari løpet barneskolen iagd instrumenter på skølen)). Kanskje et rytmeiiistn.iment bestående av en bakepulverboks fylt med riskorne.l, Det finnes mange$li~e instrumentersomki;nlages. Vi nevner kork.,tampl,rin,woodplocks, sagt her er det kun claves,pii;savakoster, søppelbokser, lokk og kasseroller. Som fantasiensom er eneste begrensning. Dirigenteneqereskjenner sikkert også til ((STOMP)).Her kan mye inspirasjon hentes, Korpsene må i løpet av vin,te renlvå ren lage fantashnstrurnenter og ha med, og i tilegg skal,âet også øves inn en 1,5 minutt lang komposisjon som korpset i samarbeici meddirigenten lager. Det vil blibonl,spoeng for korps s()mogså lager en koreografi a la STOMP. Ved å delta på denne konkurransen kan korpset ha en morsom vinter og vår, med å Qjøre qette i lag. Lagkonkurranse med hele kori;set, inklus,iveasbiranter og drhlere ((GUi.ROT$f\ISEKONKURRANse)) K...,uten rnatog drikke duger helten ikke....)) og i hvert fall ikke korpsungdom som marsjerer dagen lang. Og hva er mer sunt, og ligger henge i magen er guirøt? Fauske kommune er en stør landbrukskommune, og har den største produksjon av guirot i Nord-Norge. Korpset velger 4 stykker søm skal spise 1,5 kg gulrot på raskest tid. Kvartettkonkurranse før utvalgte ((DANSEIVA TTE-KONKUR.R.ANSE)) ((Enhver musikant eller driler må jø ha puls.. og rytmesans)) Høsten 2012 var Fauskearrahgørsted før VM i Dans. Det første Verdensmesterskap lagt til Nord-Norge noensinne. Arrangøren ((Pans Fal,ske)) har over tid bygd opp et dansemiljø også innenfor data-dansematter. De som har Playstation kjenner sikkert ti fenomenet, men denne kønkurransen vil foregå i profesjonelle former. Hvert korps velger 4 stykker som deltar í konkurransen. Ett hint; må har raske bein... Kvartett-konkurranse for utvalgte

11 ~~e.ak~eløp MED SPIL~I~C;)) '.,,' S~t?ll~m~slkanter,9g drilletr.vetatm~rsjèring.èr,k9ryqi$jonstreoing)),(f.. 'e~itanv~ierier bratt, og YBperIJgkondisjonstreoin~c'...:per~~ta~eri bllooe~~v.i;~~ken 9~sRal marsjereep.rpakken.. raskest!!q.gmedmestmllugspille'tiq.,i jeroe marsjer. Trommemarsjti.qskalvaare så kort som mlllig,og overskrider den 10% av slutt-tida, blir korpset trukket poeng. Dette måhe.le hovedkorgset være med på. ((SKRITT"rELLER-KONKlJRAANSE)) ((Alle vet at korpsungdom går og marsjerer mye)). Her får to fra hvert korps en skritt-teller som de har på seg fra de ankommer Fauske på fredag og fram ti kl 10:00 på søndag. De to som får skritt-teller, bør vaere av den aktive arten. Her kao kanskje reiselèderne også være med, soltspringer rundt og Skaffer alttil veie for korpsun~çfommen. Totalsum av antall skritt per korps er bestemmende for plassering konkurransen. '. ' i DU.èttkon ku rranse. Vinnerenav 5-kampenerdet korpset som får flest poeng i henhold til eo skala, ut fra plasseringer i de enkelte konkurransen. Førde korps som ikke Ønsker å vaare med på 5-kampen nar vi også iagd en egen 3.. kamp. I ((Moderne musikk 3.,kamp)) inngår følgende konkurranser: ((GULROTSPISEKONKURRANSE)) ((FANTASIINSTRUMENTKONKURRANSE)) ((DANSEMATTEKONKURRANSE)) Se forklaring på hva som inngår i enkeltøvelsene under 5-kemp.

12 I--'--~-,,)~ 11 \~~~~~~ì ~ i i '.""."'" ".. ~.,'...'.',...,..,.'.,"..',,'.':""'.',":.d,'... ".,...,'.',..,'.'"..',.".', '.,:..'..,.'..".".,.,.",'.',.'"..,,"'.,:..,.,',.' '..".",,.',...',.,..,..'.'..'.,.. '...,..'.'...',.'.,....d..' '"".." ','." ",."'.'..'",..','.',',', :".', '..,,',.".,.'..., ""~'" 'O""'''~'''''''' 'P' "'," S"""F' "E'" "'5""T.. "::::',':. =..=,:=,..;.:-:: "::::-: :::::: :::.:'.: ::::::.::.:::.;:.,'..'p.. : -... :"'14.'" :: :::: -:. : U..".,""'S,.kr...E.,. : : :', : :: : :.:.: : _: : -: : : : : : :...: :.,.12'..."'.0.'...,"1.'.5".,',.,.. : :- -. : : :.~': :-: - - : -: --: : - ; ::' , BUDSJETT KORPSFEST FAUSKE UTGIFTER: Produ.ksjon av medaljer/t-skjorter til deltakere Produksjon stevneprograin Bespisning inkl middag lør á 450,- Anonseutgifter Administrasj on NMFs andel av stevnekontingent Transport Underholdning, lyd/lysutstyr Adgangskontrolltegn Premier konkurranser Overnattingsutgifter (hygieneartikler) TOTALT kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 20000,00 kr 32000,00 kr 40000,00 kr ,00 kr ' ,00 _ kr 25000,00 kr ,00 kr ,00 INTEKTER: Egenandeler deltakere Offentlig støtte Sponsorer Salg/illettinntekter Totale inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ~ ,00 kr ,00 ol,

13 FAUSKE SVØMMEKLUBB Postboks Fauske E-Post: postmottak(ßfauskesk.no Fauske Kommune Pb FAUSKE Søknad om arrangementstøtte ti ÁM i SVØMMING '----~F~~~ m k ~irnu~;-'" _ Æ~ '_djj. --'l-"~-'--~-'---,~aks:t~e..lf_, h)c2- /3 Kias;wTñg----~-' ii'---=rs~'-~-',- L3/jQ~LI) JL3_!-/ _Gt Viser til annonse i Saltenposten hvor det kan søkes om støtte til stø11e arrangement. Fauske Svømmeklubb skal i tidsrommet torsdag 4 - søndag 7 april arrangere AM i Svømmìng. I den anledning søker vì om støtte på ,- til arrangementet. Fauske Svømmeklubb har stolte tradisjoner som arangørklubb og ambassadør for Fauske. AM er årsklassemønstring for hele landet for ungdom i alderen år. Deltakelse skjer gjennom kvalìfisering, ì så måte kan det betraktes som et NM for aldersbestemte klasser. Dette vil bringe ca. 200 svømmere til Fauske med dertil støteapparat og foresatte. Det vil være trenere og støteapparat i Iandslagssanimenheng. Alt ì alt regner vi med at opp mot 800 personer tar turen tìl Fauske denne helgen for å delta. Vì har ì den anledning booket all overnattingskapasitet og andre overnattingsmuligheter. Vi vìl tìirettelegge all logistikk på en slik måte at deltakere, trenere og øvrige vìl se tilbake på oppholdet som et av de beste mesterskap de har vært på. For å kunne gjennomføre arrangementet på en slik måte at deltakerne sitter igjen med et positìvt ìnntrykk av Fauskebadet, FSK og Fauske kommune trenger vi økonomisk drahjelp. Mye kan gjøres, som vi alltid gjør, gjennom dugnad. Men for å arrangere et så stort mesterskap er vi avhengig av et velvilìg næringsliv og en positivt innstilt kommune. Vì er nå i en positiv dialog med næringslivet som er en god støttespiler for Fauske Svømmeklubb. Men det vì1 ìkke være nok tì at vi økonomìsk kommer i havn med arrangementet. Vi mener selv vì ligger godt innenfor intensjonen med støtte til større arrangementer og håper Fauske Kommune ser det på samme måte. Vi ser frem tì1 en velvillg behandling av vår søknad og fortsatt godt samarbeid ~ ~ Med hilsen Fauske Svømmeklubb

14 I Budsjett: Transport, leie buss Logo, Reklame Dommere: Utdanng av nye dommere Kost og losji tilreisende dommere Fly og transport tilreìsende dommere Klær dommere Total dommere Fungsjonierer: Bekledning fugsjonærer Mat fugsjonærer Total fugsjonærer Speeker; Honorar Overnattìng og kost speeker Reise speeker Total kostnad speeker Qpplæri1lÅMkolWuite, Teknsk delegerte Norges Svømmeforbund: Reise Kost og losjì Totalteknsk delegerte Progran og AM Avis Matbiletter og adgangskort x500 stk ca Defileringsskilt, Frokost K 300 stk x 3 dager a kr 50,- pr frokost = Mjddag og lunch: Kokk Middag x 400stk x 2 dager a kr '100,- pr person Lunch x 400 stk x 3 dager a kr 70,- pr person Leie lokale ' Totale kostnader iniddag og lunch Pte11er Leie lydanlegg Tribune :Kontormaskiner Profrering Tgtale estimerte kostnad.er kr ,- kr ,- kr ,- kr 5.000,- kr ,- kr 4.000,- kr ,- kr ,- kr ,- ligger ì kostnader mìddaglunch lengre ned kr 3.000,- kr ,- kr 5.000,- kr20.000,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kt-20.00;, kr ,- kr 5.000,- kr 5.000,- kr 5.000,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr 5.000,- kr ,- kr ~ 2

15 I-~~~~~-~~------~----~-~--"--~-~-~-~i Intekter Starkontigenter kr 375x196,- Reklame Salg mat Betalìng overnatting Betalìng transport Arrangementstøte Fauske kommune Totale estimerte inntekter kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr 6.000,- kr ,- kr ~ Kafe er ikke tatt med i budsjettet, denne forventer gå ì balanse og vuderers derfor ikke ìnn ì budsjettet. 3

16 ~, NORGES, FAUSKE SVØMMEFORBUND ~ Nlml'~:I!Ìím SIt'illlIlÎl ft H'dc ;ltí(m ú'v0mmek\.0~q, Norsk Ãrsklassemesterskap (ÃM) 2013 Fauskebadet april 2013 II FAGFDNDET~; ea~6ls~a.

17 ~ NORGES SVØMMEFORBUND SM.'Q.mSI,lHl",III;I'fokMlil1" - ti ".GL Norsk Arsklassemesterskap (AM) side 2 Publisert 03/02/2013 ~*. arena' Som teknisk arrangør har Fauske Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere til Norsk Arsklassemesterskap (AM) AM arrangeres etter NSF's lover og regler. Sted: Fauskebadet Tid: april 2013 APNING Fredag 5.april kl ØVELSESUTVALG AM arrangeres for gutter og jenter år Alle deltakere må svømme 5 individuelle øvelser: 400m fri, 200m rygg, 200m bryst, 100m butterfly og 200m medley Se øvelsesoppsettet lenger ned i innbydelsen. KVALIFISERING TIL AM 2013 Det er direkte kvalifisering fra årets LAMØ til AM. Resultater oppnådd på årets LÄMØ, sammenlagt poengsum for 4 av 5 øvelser, er kvalifisering for deltagelse til AM, og danner grunnlaget for rangering. For å være kvalifisert må man ha startet i alle 5 øvelser på LAMØ, mens disk og brutt teller O poeng for den aktuelle øvelsen. Fina-2012 poengtabell blir benyttet. De 24 utøverne i hver årsklasse med de høyest sammenlagte poengsummene er kvalifisert til deltakelse. Ved lik poengsum ved kvalifisering blir den med høyest poengsum på 200 1M rangert først. Er det også lik poengsum på 200m 1M blir begge rangert likt. Etteranmelding er ikke tillatt. pamelding Påmeldingsfrist er 20. mars Lagleders mobilnummer legges ved påmelding. Påmelding sendes til: iech~medley.no Kontaktperson er John Erlend Christiansen, mobilnummer: Påmelding gjøres ved at klubbens oppmann sender en mail med navn på de som skal delta. UnLr påmeldingsfil er ikke påkrevd til dette stevnet. Alle påmeldinger blir bekreftet, og påmeldingen kan ikke regnes som godkjent før bekreftelsen er mottatt. Er det usikkerhet om påmeldingen er kommet frem er mobil åpen fram til kl den 20. mars Rangeringslister legges ut på livetiming.no kort tid etter påmeldingsfristen. Heatlister og deltakeroversikt blir IKKE sendt ut. Det er resultatet fra LÄMØ som danner grunnlaget for heatoppsettet. 200 medley sorteres etter sammenlagt poengsum fra AM på de fire øvrige øvelser. "..,.,.,,_o FAGFDNDET.. "iwci6l~a.."

18 \1 NORGES SVØMMEFORBUND NMI~M S: mi"ili.r 1~.kM4'lj - ti ;GL Norsk Arsklassemesterskap (AM) side 3 Publisert 03/ ~. aiino'. KARING AV NORSKE ARSKLASSEMESTERE Den utøveren som oppnår høyest sammenlagt poengsum i hver årsklasse, basert på de beste tidene sammenlagt poengsum for alle 5 øvelser blir Arsklassemester i sin klasse. Brutt og Disk gir O poeng, mens ikke møtt fører til at utøveren ikke blir rangert. PREMIERING Sammenlagt poengsum på alle 5 øvelser pr årsklasse. Fina-2012 poengtabell blir benyttet. 1., 2. og 3. plass premieres med NSFs medalje, og 4.,5. og 6. premieres med diplom. i tillegg gis det en lik gavepremie til de 6 beste i hver klasse. NSFs stipend på kr ,- til beste klubb. Sum av plasspoeng ( ) fra sammenlagtlisten for hver klasse REISEFORDELING Det er reisefordeling til AM, jfr. GE 48. Hver klubb innbetaler kr. 200,- pr. deltaker, samt kr. 200,- pr. leder/trener for hver påbegynte sjette svømmer. Reisefordelingen skal være innbetalt innen 22. mars 2013 ti: Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo - kontonummer: Merk "Reisefordeling AM 2013". Svømmetinget har vedtatt reisefordeling på kr. 200,- pr. deltaker, samt for 1 trener/leder for hver påbegynte 6 svømmer, begrenset oppad til 4 trenere/ledere. Eksempel: utøvere: kr 200,- for én leder (i tillegg til kr 200,- pr deltaker) utøvere: kr 400,- for to ledere (i tillegg til kr 200,- pr deltaker) osv. DELTAKERAVGIFT Deltakeravgiften er kr. 375,- pr. svømmer. Overføres senest 22. mars 2013 til: Fauske Svømmeklubb Kontonummer: Innbetalingen merkes med: AM 2013, klubbens navn og antall deltakere (svømmere og ledere). Husk å ta med kvittering på lagledermøte for betalt startkontingent og reisefordeling. Utøvere fra klubber som ikke har betalt reisefordeling og startkontingent blir nektet start. STEVNEKONTOR Stevnekontoret i svømmehallen har åpent torsdag kl 18-19, fredag fra kl 12 og under hele arrangementet. Stevnekontoret finner du i svømmehallen. LAGLEDERMØTE Lagledermøtet avholdes i svømmehallen fredag 5. april 2013 kl INNSVØMMING OG STEVNESTART II. FAGFORBUNDET oieno:. f2mvrtha.... '..,' Paals',,'

19 , NORGES SVØMMEFORBUND NlflWdl S!lu""Væ :(.ki,iri~!, -, Gb DAG Torsdag Fredag Lørdag Lørdag Søndag Søndag Norsk Arsklassemesterskap (AM) side 4 Publisert 03/02/2013 INNSVØMMING ~.~. arena- STEVNESTART I ØVELSESOPPSETT AM 2013 I ØVELSE JENTER FREDAG KL ØVELSE GUTIER m fri klasse født m fri klasse født m fri klasse født m fri klasse født I ØVELSE JENTER LØRDAG KL ØVELSE GUTIER m rygg klasse født m rygg klasse født m rygg klasse født m rygg klasse født I ØVELSE JENTER LØRDAG KL ØVELSE GUTIER m bryst klasse født m bryst klasse født m bryst klasse født m bryst klasse født I ØVELSE JENTER SØNDAG KL ØVELSE GUTIER m butterfly klasse født m butterfly klasse født m butterfly klasse født m butterfly klasse født I ØVELSE JENTER SØNDAG KL ØVELSE GUTIER m medley klasse født m medley klasse født m medley klasse født m medley klasse født PREMIEUTDELING RETT ETTER SISTE ØVELSE I'. ~ Il fagforbljndet...,ei'j~~a..arena- "..".

20 ~ NORGES SVØMMEFORBUND...~"lIn,ofgj.fWl "!(J;,i.f/;.~af.1 - tl igl Norsk Arsklassemesterskap (AM) side 5 Publisert 03/ Informasjon fra teknisk arrangør.-.. arena" Kontaktpersoner Spørsmål kan rettes til:. Stevneleder, Kristin Rossi, kristin.rossilihotmail.no, Pressekontakt, Ketil Skår, ketillirorleggern-fauske.no, Transport Det settes ikke opp transport mellom Fauskebadet og boalternativene. Fauske Hotell og skole ligger i gangavstand til svømmehall. Dersom Rognan Hotell benyttes anbefales det leiebil, da kollektiv tilbudet i området er begrenset. For å komme til Fauske kan man ta fly til Bodø. Bodø ligger ca 5 mil vest for Fauske. Det er mulig å ta tog og buss til/fra Fauske. Sjekk WW.NSB.no eller ww.177.no for mer info om rutetider. Meld fra ankomst- og avreisetider til oss så vurderer vi behovet for å sette opp felles buss. Dersom det blir behov for buss, vil de som har meldt fra behov få tibud fra Fauske svømmeklubb med tidspunkt og pris i egen e-post transportauske(ãotmail.no Tog fra Trondheim stopper også på Fauske. Jernbanen er ca 2 km fra skole og ca 1,5 km unna Fauske sentrum. Tog stopper også på Rognan, ca 3 km unna sentrum. Overnatting og losji: Fauske Rica Hotell AS, telefon , ww.fauskehotell.no. Hotellet ligger ca 1,5 km unna Fauskebadet i Fauske sentrum. Hotellet har matservering. Rognan Hotell AS, , ww.rognanhotell.no. Hotellet ligger 3 mil sør for Fauske på tettstedet Rognan, 9 mil sør for Bodø. Hotellet har matservering. Overnatting på skole Fauske svømmeklubb tilbyr overnatting på ungdomsskole ca 200 meter fra svømmehall. Frokost inngår i prisen på overnatting og serveres i skolen 1.etg. Skolen ligger ca 1,5 km fra Fauske sentrum. Vi har endel feltsenger fra forsvaret, disse leier vi ut etter "første mann til mølla" prinsippet. Det er mulig å ta med liggeunderlag selv. Overnatting og feltsenger bestiles på bestillingfauske~hotmail.no. Pris per person innkl frokost kr 200,- per natt. Feltseng kr 200,- per pers, torsdag-søndag. Bespisning Fauske Svømmeklubb har matservering under hele arrangementet. Vi har åpen kafe under stevnet og serverer i tillegg følgende; Varm lunch fredag, lørdag og søndag, samt middag fredag og lørdag. Lunch vil bestå aven enkel pasta rett, eller lignende, kr 100,- pr pers Middag vil en av dagene være laks, potet og grønnsaker, kr 175,- pr pers Middag for den andre dagen er ikke bestemt ennå, men her vil vi også server mat med god kvaliet og smak, maks kr 175,- pr pers avhengig av hva som kommer på menyen. li 1,_,..,,"..'.. fl FAGFORBUNDET olqna; eiiiyrtha.....' Pools..

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Fauske Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap 2016

Norsk Årsklassemesterskap 2016 Norsk Årsklassemesterskap 2016 Mandal 1.-3.april 2016 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere til

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015 Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Tid: 10.-12. april 2015 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015- - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 Mandal 13-15/4 Mandal Svømmeklubb Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Sted: Sortland Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Sortland Svømme- og Livredningsklubb, på

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Sandefjord 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Sandefjord Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Tromsø 8. 10.februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Tromsø Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Stavanger svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Trondheim 8.-10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme- & Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2010. Arrangeres av Oslo IL Svømmeavdelingen på Norges Idrettshøyskole, NIH Sogn i Oslo 16. 18.

Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2010. Arrangeres av Oslo IL Svømmeavdelingen på Norges Idrettshøyskole, NIH Sogn i Oslo 16. 18. Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2010 Arrangeres av Oslo IL Svømmeavdelingen på Norges Idrettshøyskole, NIH Sogn i Oslo 16. 18. april Innbydelse Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2010 - side 2 Som teknisk

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012 Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 Stavanger svømmehall 25.-27. april Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017 Hammerfest 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Hammerfest svømmeklubb på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017 Førde 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Førde IL Symjing på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Oasen svømmehall, Namsos 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Midt 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Namsos Svømmeklubb,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Sarpsborghallen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Øst 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL svømmegruppe, på

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Lambertseter, Oslo 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne av

Detaljer

Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007. Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april

Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007. Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007 Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april Innbydelse ÅMØ 2007 side 2 Som teknisk arrangør har Kristiansund Svømme og Livredningsklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD

Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Karasjok Svømmeklubb/Kárášjoga vuodjansearvi, på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Førde 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Førde IL Symjing, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Nord. (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Nord. (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Nord (Landsdel ÅMØ) 2010 Setermoen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Nord 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Setermoen Svømmeklubb, på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Stavanger svømmehall 8.-10. februar 2008 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring VEST 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Bergen 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Arna Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

1910-2010. Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

1910-2010. Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 1910-2010 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Trondheim, Pirbadet 11.-13.februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme & Livredningsklub

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap 2016

Norsk Årsklassemesterskap 2016 Norsk Årsklassemesterskap 2016 Mandal 1.-3.april 2016 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere til

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2017 Ålesund 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund svømme og livredningsklubb på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Sofiemyrhallen 22.-24. mai 2009 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2009 side 2 Som teknisk arrangør har Kolbotn IL Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 MANDAL 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016 Harstad 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Harstad Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004. 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall

ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004. 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall Norges Svømmeforbund og Svømmeklubben Poseidon har den gleden av å invitere til Nasjonal finale i Årsklassemønstring 2004.

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Sandefjord 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Sandefjord SK, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å

Detaljer

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Kortbane Atlanterhavsbadet Kristiansund 26.-29. mars 2009 Som teknisk arrangør har Norodd Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Bergens Svømme- og Livredningsklubb (BS-LK) som teknisk arrangør, gleden av å invitere til

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Bergen 2009. Sentralbadet 22 mai

Landsdel Årsklassemønstring Bergen 2009. Sentralbadet 22 mai Landsdel Årsklassemønstring Bergen 2009 Sentralbadet 22 mai Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2009 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og Livredningsklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Cup

Invitasjon til. Grenland Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Cup 2011 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2007

Norgesmesterskap i svømming 2007 Norgesmesterskap i svømming 2007 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Risenga svømmehall Torsdag 1. - søndag 4. mars 2007 Innbydelse NM i svømming kortbane 2007 side 2 Som teknisk arrangør

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Vi gjentar suksessen fra 2010, og det blir også i år De allsidiges superfinale og egen bestemannspremie til gutt og jente i årsklasse 1995.

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. Totalt kr. 30.000 i pengepremier Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Poseidon TYR Cup i Kjølneshallen,

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Cup

Invitasjon til. Grenland Cup Invitasjon til Grenland Cup 2008 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn, lørdag 20. og søndag 21. september 2008. Bassenget er 25

Detaljer

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27.

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. søndag 30. november 2008 Side 2 publisert 24.09.2008

Detaljer

Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2. Publisert 06/01/2013

Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2. Publisert 06/01/2013 Norgesmesterskap svømming-kortbane 2013 for senior og funksjonshemmede Stavanger 14. 17. mars 2013 Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Stavanger Svømme

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2015 I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler, har

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 for senior og funksjonshemmede Stavanger Svømmehall 3.- 6. april 2014 Innbydelse NM i svømming kort senior 2014 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2007

Norgesmesterskap svømming - langbane 2007 Norgesmesterskap svømming - langbane 2007 for junior, senior og funksjonshemmede Oasen svømme- og miljøsenter, Namsos torsdag 12. - søndag 15. juli 2007 Innbydelse NM i svømming langbane 2007 side 2 På

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 for junior, senior og funksjonshemmede i Tøyenbadet i Oslo lørdag 11.- tirsdag 14.juli 2009 Innbydelse NM i svømming langbane 2009 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskapet i svømming kortbane

Norgesmesterskapet i svømming kortbane Norgesmesterskapet i svømming kortbane for Senior og funksjonshemmede Stavanger svømmehall Torsdag 17. april til søndag 20. april 2008 1 Som teknisk arrangør har Team Stavanger, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 09. juni Søndag 11. juni 2017 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Kvernevik Svømmehall 09. juni - 11. juni

Detaljer

Norgesmesterskapet i svømming

Norgesmesterskapet i svømming Norgesmesterskapet i svømming Kortbane Junior Stavanger svømmehall Torsdag 24. november - søndag 27. november 2005 side 1 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Madla Svømmeklubb som teknisk arrangør, gleden

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2011 for senior og funksjonshemmede. Kortbane (25 meter) Nadderudhallen

Norgesmesterskap i svømming 2011 for senior og funksjonshemmede. Kortbane (25 meter) Nadderudhallen Norgesmesterskap i svømming 2011 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Nadderudhallen Torsdag 24. - søndag 27. mars 2011 Innbydelse NM i svømming kortbane 2011 side 2 Som teknisk arrangør

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup mars 2016 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup mars 2016 i Kjølneshallen. Totalt kr. 30.000 i pengepremier Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 5. - 6. mars 2016 i Kjølneshallen. SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Poseidon TYR Cup i Kjølneshallen,

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Tyr Cup

Invitasjon til. Grenland Tyr Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2012 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

V EL KOM M E N TIL SVØMMESTEVNE KRISTIANSAND 6-8 JUNI 2014

V EL KOM M E N TIL SVØMMESTEVNE KRISTIANSAND 6-8 JUNI 2014 V EL KOM M E N TIL SVØMMESTEVNE 6-8 JUNI Velkommen til Aquarama Open 6-8 juni Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til stevne i vårt flotte 50m basseng i Kristiansand.

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2013 I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars 2013 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler,

Detaljer

Norgesmesterskapet i svømming

Norgesmesterskapet i svømming Norgesmesterskapet i svømming Kortbane For Senior og funksjonshemmede Stavanger svømmehall Torsdag 3. mars til søndag 6. mars 2005 side 1 Som teknisk arrangør har Team Stavanger, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017 Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017 for senior og funksjonshemmede Bergen AdO Arena Torsdag 16. søndag 19. mars 2017 Innbydelse NM i svømming kortbane senior 2017- side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 GROTTEBADET, HARSTAD torsdag 26. - søndag 29. november 2009 På vegne av Norges

Detaljer

Norgesmesterskap Svømming - langbane 2013. for junior, senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap Svømming - langbane 2013. for junior, senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap Svømming - langbane 2013 for junior, senior og funksjonshemmede Aquarama,Kristiansand Torsdag 4. søndag 7. juli 2013 Innbydelse NM i svømming langbane 2013 - side 2 På vegne av Norges

Detaljer

Invitasjon til. Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010. Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig

Invitasjon til. Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010. Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Invitasjon til Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig På vegne av Norges Svømmeforbund inviterer ROMA til ÅPENT

Detaljer

forside: foto/grafiskform: Jorunn Haugen Aske

forside: foto/grafiskform: Jorunn Haugen Aske forside: foto/grafiskform: Jorunn Haugen Aske 2017 Varodd SK og Vågsbygd SLK er stolte av å kunne invitere til stevne i vårt flotte 50m basseng i Kristiansand. Aquarama Open arrangeres for femte gang,

Detaljer

Innbydelse til det 23. Landsstevnet i svømming

Innbydelse til det 23. Landsstevnet i svømming Til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til det 23. Landsstevnet i svømming Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen. BODØ 14. og 15. oktober 2006 Arrangør: Innstrandens

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Namsos, Oasen 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Namsos Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Larvik Svømmeklubb og Sandefjord Svømmeklubb har gleden av å. invitere til VESTFOLDSVØM 2014. 22.- 23. mars 2014. Bugården Svømmehall, Sandefjord

Larvik Svømmeklubb og Sandefjord Svømmeklubb har gleden av å. invitere til VESTFOLDSVØM 2014. 22.- 23. mars 2014. Bugården Svømmehall, Sandefjord Larvik Svømmeklubb og Sandefjord Svømmeklubb har gleden av å invitere til VESTFOLDSVØM 2014 22.- 23. mars 2014 I Bugården Svømmehall, Sandefjord Bugårdsparken, Stadionveien 15 INFO: Med NSFs godkjenning

Detaljer

SALTENTREFFET 2014 18. 19. oktober i svømmehallen Bodin Videregående Skole

SALTENTREFFET 2014 18. 19. oktober i svømmehallen Bodin Videregående Skole FEIRER 45 ÅR, OG INVITERER TIL SALTENTREFFET 2014 18. 19. oktober i svømmehallen Bodin Videregående Skole Åpent stevne, åpent for årsklasser 1995 til 2004, Senior og Masters. Funksjonshemmede deltar i

Detaljer

Norgesmesterskap Svømming - langbane 2012

Norgesmesterskap Svømming - langbane 2012 Norgesmesterskap Svømming - langbane 2012 for junior, senior og funksjonshemmede Tøyenbadet, Oslo Lørdag 7. juli - tirsdag 10. juli Innbydelse NM i svømming langbane 2012 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2015. for junior, senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - langbane 2015. for junior, senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - langbane 2015 for junior, senior og funksjonshemmede AdO Arena - Bergen Lørdag 4. tirsdag 7. juli 2015 Innbydelse NM i svømming langbane 2015 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane Pirbadet, Trondheim for junior, senior og funksjonshemmede torsdag søndag 16.

Norgesmesterskap svømming - langbane Pirbadet, Trondheim for junior, senior og funksjonshemmede torsdag søndag 16. Norgesmesterskap svømming - langbane 2006 Pirbadet, Trondheim for junior, senior og funksjonshemmede torsdag 13. - søndag 16. juli 2006 Innbydelse NM i svømming langbane 2006 side 2 På vegne av Norges

Detaljer

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN Fredag 9. mars 2012 - Søndag 11. mars 2012 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Nyheter: - Premasters: 20-24 år - Vi kårer

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 4.-7. oktober 2007 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet rekruttstevne

Detaljer

Barentsstevnet 2013 25.-27.januar

Barentsstevnet 2013 25.-27.januar KIRKENES inviterer til Barentsstevnet 2013 25.-27.januar 97 000,- i pengepremier Kirkenes RABAS AS Leverandør av alle typer bolig Kirkenes Svømmeklubb har med NSFs godkjenning gleden av å innby til Barentsstevnet

Detaljer

Invitasjon til Tromsø Open 12. og 13.oktober 2013

Invitasjon til Tromsø Open 12. og 13.oktober 2013 Invitasjon til Tromsø Open 12. og 13.oktober 2013 Innbydelse Bassenget Tromsø svømmeklubb inviterer til Tromsø Open i Stakkevollan svømmehall lørdag 12. og søndag 13.oktober. Tromsø Open er et åpent stevne

Detaljer

Klepp Svømme- og Stupeklubb. har med godkjennelse fra Norges Svømmeforbund gleden av å invitere til åpent stevne i Klepphallen på Kleppe.

Klepp Svømme- og Stupeklubb. har med godkjennelse fra Norges Svømmeforbund gleden av å invitere til åpent stevne i Klepphallen på Kleppe. Invitasjon til KSSK Open 2015 Klepphallen lørdag / søndag 14. og 15. november 2015 har med godkjennelse fra Norges Svømmeforbund gleden av å invitere til åpent stevne i Klepphallen på Kleppe. Dette er

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 for junior, ungdom og funksjonshemmede Bærum Torsdag 20. søndag 23. november Innbydelse NM i svømming kort junior/um 2014 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2013

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2013 Norgesmesterskap svømming - kortbane 2013 for junior, ungdom og funksjonshemmede Risenga svømmehall Asker 14.-17. november Innbydelse NM i svømming kortbane junior/um 2013 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2012

Innbydelse til TYR-stevnet 2012 Innbydelse til TYR-stevnet 2012 10. og 11. Mars 2012 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet 2012 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 19. og 20. januar 2013

Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 19. og 20. januar 2013 Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 19. og 20. januar 2013 Innbydelse Bassenget Tromsø svømmeklubb inviterer til Ishavssvøm i Stakkevollan svømmehall lørdag 19. og søndag 20. januar. Ishavssvøm er et åpent

Detaljer

Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars

Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars Stiftet 1965 Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars Stevnet er approbert av Norges Svømmeforbund og arrangeres i henhold til NSFs lover og regler. Velkommen til Narvik, Vinterfestuka og VU-CUP 2014!

Detaljer

Den 13.-15. juni 2014 arrangeres det 30. Mjøs-Svøm i Ankerskogen Svømmehall på Hamar for svømmere født 2003 og tidligere. Dette blir det første

Den 13.-15. juni 2014 arrangeres det 30. Mjøs-Svøm i Ankerskogen Svømmehall på Hamar for svømmere født 2003 og tidligere. Dette blir det første Den 13.-15. juni 2014 arrangeres det 30. Mjøs-Svøm i Ankerskogen Svømmehall på Hamar for svømmere født 2003 og tidligere. Dette blir det første stevnet i Ankerskogen etter ombygging og oppussing. Stevnebassenget

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 25.-28. september 2008 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2015

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2015 Norgesmesterskap svømming - kortbane 2015 for junior, ungdom og funksjonshemmede Nordlysbadet, Alta Torsdag 19. søndag 22. november Innbydelse NM i svømming kort junior/um 2015 - side 2 På vegne av Norges

Detaljer

Invitasjon til Tromsø Open 13. og 14.oktober 2012

Invitasjon til Tromsø Open 13. og 14.oktober 2012 Invitasjon til Tromsø Open 13. og 14.oktober 2012 Innbydelse Bassenget Tromsø svømmeklubb inviterer til Tromsø Open i Stakkevollan svømmehall lørdag 13. og søndag 14.oktober. Tromsø Open er et åpent stevne

Detaljer

Invitasjon til Julestevnet 30. november og 1. desember 2013

Invitasjon til Julestevnet 30. november og 1. desember 2013 Invitasjon til Julestevnet 30. november og 1. desember 2013 Innbydelse: Basseng: Lakselv svømmeklubb inviterer til Julestevne i Lakselv svømmehall lørdag 30. og søndag 1. desember. Julestevnet er et åpent

Detaljer