FAUSKE KOMMUNE STØTTEORDNING TIL STORE ARRNGEMENT I FAUSKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE STØTTEORDNING TIL STORE ARRNGEMENT I FAUSKE KOMMUNE"

Transkript

1 I--~ i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/135 I ArkivsakID.: 13/19 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 010/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Are Rolandsen I Dato: STØTTEORDNING TIL STORE ARRNGEMENT I FAUSKE KOMMUNE Vedlegg: Anonse Søknad med vedlegg Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok ì sak 181/12 (budsjett 2013): (..)Fauske kommune er blitt en stolt arrangørby ble et jubelår som begynte med NM på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrykende VM i dans, Nordlands første VM, i september. I tilegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irskfestival, Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arrangørby ønsker vi å støtte opp om og videreutvikle. a. Store arrangementer Det skal også i 2013 arrangeres store arrangementer i FaUske, her nevnes Årsklassernønstring i svømming og en stor korpsfestival for barn og unge. Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arrangementer i kommunen. Det settes derfor av kr til slike arrangementer som drifsutvalget forvalter. (..) Admìnìstrasjonen har utarbeìdet noen krìterìer for tì1dehngjfr vedtaket ì sak 181/12 som ble anonsert ì Avìsa Nordland og Salteriposten. De er som følger: STØTTE TIL STORE ARRANGEMENTER Kommunestyret har for 2013 bevilget inntil kr ,- til store og betydelige arrangementer i Fauske kommune. Med store arrangementer menes landsdels/- og landsdekkende kultur/- og idrettsarrangementer, samt internasjonale arrangementer av samme karakter. Det lyses derfor ut til arrangører å søke på disse midlene. Det forutsettes at arrangøren er en frivilig organisasjon, har lokal tilknytning og er registrert i Fauske kommune og er registrert i F'rivillghetsregistret. Det forutsettes også at arrangementet skal finne sted i Fauske kommune i løpet av Søknad med utfllende program, budsjett og finansieringsplan sendes Fauske kommune, Boks 93, 8201 Fauske. Søknadsfrist 5. februar For nærmere informasjon, kontakt kulturkontoret tlf

2 Innen søknadsfrìsten har det ìnnommet 2 søknader: Søknad 1: Fauske skolekorps søker om støtte tì1 stort arrangement - korpsfestìval- på Fauske 31. maì junì De søker om kr ,-, samt tì1gang tì1 ìdrettshall og andre kommunale anlegg gratìs. I søknaden defineres støten som en sponsorstøte. Det er forventet ca 700 deltakere fra hele Nord-Norge og Trøndelag tì1 festìvalen, og programet er rìkt både for deltaerne og for det lokale pubhkum. Det er også nytenkende på mange områder. Søknad 2: Fauske svømmeklubb søker om støte tì1 stort arangement - Årsklassemønstrìng ì svømmìng - på Fauske aprì De søker om kr ,- tì1 arangementet. Årsklassemønstrìng ì svømmìng kan betrakes som et NM for aldersbestemte klasser. Totalt vì1 det brìnge ca 200 svømmere + støtteapparat og foresatte. Saksbehandlers vurdering: Ad søknad nr 1: Fauske kommune er på mange måter ì en særstìlìng når det gjelder frìvìlìg musìkkhv for tìden. Mange negatìve nasjonale treiider med sterk rekitterìngsnedgang er ìkke sterke ì vår kommune. Dette gjør at Fauske fremhever seg både kvantìtetsmessìg, og også kvautetsmessìg ìnnenfor det frìvìllge musìkkìvét for tìden. Inìtìatìvet tìl Fauske skolekorps er godt, og vì1 gì rìngvìrknnger for hele kultulivet ì Fauske og Saltenregìonen. Programet ìnnebierer at hele befolknìngen ì Fauske koinunevì1 kunne ì dette arangementet på en eller anen måte, og også våre naboer ì Sørfold og SaltdaL. Det er også positvt at det er saiarbeìd på tvers mellom organìsasjoriene som gjør at vertskapet dermed blir større, jfr samarbeìd med Polar Cup Som avvìkles same helg. ta del Som vedtaket ì Kommunestyret ì sak 181/12 tì1sìer, ønsker Fauske kommune å være med å støte opp om Fauskes eksìsterende og gode omdømme som arangørsted av store arangementer av regìonal og nasjonal betydnìng. I søknaden vìser søkeren at de ønsker å brue støtten som sponsorstøte. Skulle arangementet bh støtet må det lages en egen avtale rudt dette. Ad søknad 2: På Hk Hnje med søknaden fra Fauske skolekorps, stì1er også svømmemì1jøet ì Fauske kommune ì en særstì1hng. Over mange år har klubben vært stolt arangør av mange landsdels-, og landsdekkende arangementer. Svømmìng som konkuranseìdrett har økende ìnteresse, og et arrangement som dette vìl gjøre at Fauske svømmeklubb står' styrket ì framtìda.

3 ii Inìtìatìvet tì Fauske svømmeklubb er godt, og vìl gì rìngvìrknìnger for hele svømmemìljøet ì Fauske og Saltenregìonen. Programet ìnnebærer at befolknìngen ì Fauske kommune vìl kune ta del ì dette arangementet som pubhkumere. Som vedtaket ì Kommunestyreti sak 181/12 tìlsìer, ønsker Fauske kommune å være med å støte opp om Fauskes eksìsterende og gode omdømme som arangørsted av store arangementer av regìonal og nasjonal betydnìng. Skulle støten gìs ser rådmanen det som naturlìg at dette også gìs som sponsorstøtte. Skulle arangementet bh støtet må det lages en egen avtale rundt dette. Da det er valgt å anonsere og gjøre dette tìl eì ((støteordnìng)) er det påkommet kostnader tìl annonserìng. Dette gjør at det er kr ,- tìl dìsposìsjon for å tìldele. INNSTILLING: 1) Korpsfest Fauske v/fauske skolekorps tìldeles kr ,- ì støtte tì1 dette store arangementet. I thlegg ytes skoler, ìdrettshall og andre kommunale anlegg. Dette utgjør en verdì estìmert tìl kr ,- ì tjenester fra Fauske kommune. Støten ytes som sponsorstøte, og admìnìstrasjonen utvìkler ì samarbeìd med mottakeren egen avtale om dette, med de puner som er nevnt i søknaden. Beløpet posteres post ì koirunalt regnskap. 2) Årsklassemønstrìng ì svømmìng/ Fauske svømmeklubb tìldeles kr ,- ì støte tìl dette store arangementet. I tìlegg ytes Fauskebadet og dets teknìske tjenester også ìnn som støte, saien med muhghet til å benyte skoler ti avvìklìngen. Dette utgjør en verdì estìmert tìl kr ,- ì tjenester frå Fauske koirune. Støten ytes som sponsorstøte, og admìriìstrasjonen utvìkler ì saiarbeìd med mottakeren en egen avtale om dette. Beløpet posteres post ì kommunalt regnskap Even Edìassen Rådmann

4 STØTTE TIL STORE ARRANGEMENT,ER Kommunestyret har for 2Ø~3be\lilget~inntil kr 35ID.OOO,- til store og betydelige arrån~emer;ter i,fauske,kommune. Med store arrangementer mènes lan'âsdøls/-"'og landsdekkende kultur/- og,uitjrêttsarrangßrienter,,såmt i nternaf?jónâle"~al1rangerier;ter,av s8lfroe ikår:~kter. Det lyses "'cjenôr utiii"afrangøre~ å søketjèå~øisse lti,qlene. Det for l!ts~ttès at,árl'âlîgøren er en frivi Il i g, O~~al' sá~lorn,''' har lokaliitilknyirlirlg og er registrert i Fauské&kø~niUne og er reglstrert"tij;fr:fvi:ljiglietsregistret. Det fbrl:fsettès 0~så at,., ti'; - I ~i ik "\ t~ : arrangemei'tet skal finne sted i Faus~e~tkor;fi'fnl:r;é!.jd'iøpet am,,~e~'3'~:~, 'li fqi r, f 'i,~ søk~ad med.! l!tfii:èi;d~:pr~~r:am t;p!jclsjett: '.. og finansier,in l~plåtl sèâ"öes Fa~ske:kolf,mêtiß\ j", '. ~,', Boks 93, ~82;el~:è FawsKè,. " Søknadsfrist 5. f~t)r,u, r?i'2r~l1,~~;";; For nærmere informasjon", -Kontakt kulturkontoret tlf :S'.,c-'. :..".,...,':... -"!/", :"; ;,..., f,...'. ~"". 'i 0...0"..."'. "', ",. "".". "'- :=..."l. ",;;~' '1 'i 4/' ~r. ~:'&U.":'( rm~'":d"-...'~.-d!ii..:,.: '

5 i, ry korpsfest FAUSKE "-'-~~ i _ ~~ F,guske kommune L RAD TSabeh MV~ SKO~ KI;issering ~ ~ ~ -I '3 : ~~ + 10 IY~/ bb!sj3/i ~ " _"~.J..-..~._~._ _._-_.,-.,- (-_..._~ ~ Fauske kommune Boks Fauske Søknad om kommunal støtte til stort arrangement i Fauske kommune Fauske skolekorps skal i 2013 arrangere det største arrangementet på Fauske ì moderne tìd når det gjelder antall deltakere. Dette arrangementet har vi kalt ((KORPSFEST FAUSKE 2013)), og bur en festival under paraplyen til Norges Musìkkorps Forbund Nord-Norge. Det er forventet rundt 700 korpsmusikanter og drìlere fra skolekorps og generasjonskorps i hele Nord- Norge og Trøndelag tì Fauske helgen 31.maì-2. junì. Vi ønsker å gi våre gjester en fantastìsk opplevelse gjennom sìtt besøk hos oss. I tìlegg ønsker vì som festìval å være synuge, stìmulerende og samhandlende (som også er Fauske skolekorps sìne verdìer) for det lokale pubukummet. Dette gjør vì ved å sende korpsene rundt i bygdene ì Fauske og Indre Salten for å spìle og skape god stemnìng. I tìlegg skal vi for første gang i norgeshìstorìen avvìkle korpskonkurranser med folkehelseprofi, som pubukum også kan få ta del ì, ved at flere av dìsse bur lagt tì Torget ì Fauske sentrum. Vi har samtidig ìnngått samarbeìd med Fauske svømmeklubb og deres ((Polar CUP)) som er samme helga, til infrastruktur og felles sosìale aktiviteter. Vi ønsker at våre gjester også skal bli kjent med lokal ungdom, så derfor har vi som et ledd i programmet lagt opp tì at vi skal få ((Sìrkus Eliassem) som en hovedattraksjon på lørdag kvelds sosiale arrangement, hvor også ungdom fra Fauske/regionen skal kunne få ta del i denne konserten. Å hyre inn en artist av sukt format koster relativt mye penger. Korpsfestìvaler er gjerne veldìg mye for korpsene selv - vi kjenner alle uttrykket ((å sette hverandre ì stevne)) - men vi ønsker å synuggjøre denne flotte aktìviteten også for lokalpublikummet, og det prøver vi gjennom de tiltak som skissert overfor, og som også er nye ì norsk sammenheng. En festìval som dette har et budsjett på nær 1,2 millioner kroner. Vi er avhengig av mange samarbeìdspartnere som ønsker å støtte oss for å få avviklet festìva1en på det viset vi ønsker. Samtìdig vìl vi vise at ((Fauske - en stolt arrangørby)), er et sterkt begrep også i Vì er avhengig av mange frivìlige, og vi jobber aktivt med det nå. Vì har stor tro på at det får vi til.

6 Vi søker Fauske kommune om kr ,- i støtte til festivalen. Vi søker også om fri bruk av kommunale skoler, idrettshallen og andre kommunale anlegg for å huse deltakerne gjennom helga. Gjennom en slìk avtale vil Fauske kommune bli omtalt som ((Generalsponsof)). Generalsponsoren får navnerettighet på ((Nordnorsk mesterskap i moderne musikk-s-kamp)), og representanter fra Fauske kommune vìl kunne overrekke premier til de tre beste korps ì denne S-kampen (dette skjer under konserten med Sirkus Eliassen lørdag kveld) Generalsponsoren får adgang tìl festivalområdet ì ìdrettshallen til å presentere sìn vìrksomhet. Gjennom utstillng og produktdemonstrasjon. I tìlegg får sponsoren 30 stk gratisbilletter til særkonserter og konserten med Nordland Janìtasjar (elìtekorps) Generalsponsoren blìr promotert på Korpsfest Fauskes nettsider som ((Generalsponsof)). Generalsponsoren har også i avtaleperioden rett til å benytte logo for Korpsfest Fauske 2013 tì ìntern og ekstern markedsføring, samt i enhver presentasjon av virksomheten. Pengene vì søker om vìl være med på å dekke utgifter tìl konserten for festivaldeltakerne og lokal ungdom. Vi vìl så langt det er plass, tìby ungdom som ikke er med på festivalen å få oppleve Sìrkus Elìassen lørdag kveld sammen med festivaldeltakerne. Fauske er utpekt av NMF Nord-Norge som et framtidìg festìvalsted for skolekorpsfestivaler. Dette på bakgrunn av vårt renomme som arrangørsted, men også for den strategìske beliggenheten vì har i Nord-Norge rent logistìsk og ferdse1smessìg. Fauske skolekorps er utpekt som lokal teknisk arrangør og ser for seg at denne festìvalen blir arrangert annet hvert år. En festival hvor det kommer 700 musikanter og drìlere, medfører at det ì løpet av eì slik helg blìr en befolkningsøknìng på nmdt 1200 mennesker. Mange foresatte vil legge-en helgetur tìl festivalstedet Fauske. Dìsse er ikke med ì hovedprogrammet og vìl benytte sjansen tì å bruke Fauske som et handlested. En festival vil vìrke berìkende for Fauske kommune som stolt arrangørby, og vil ringvirknìnger for hele lokalsamfunnet. også gì For Korpsfest Fauske ~om~vai~~ekorps Kontaktinformasj on: Korpsfest Fauske C/O Fauske skolekorps Boks 3 is 8201 Fauske Vedlegg: Invitasjon til korps, konkurransebeskrivelse og budsjett.

7 ... nn KORPSFEST FAl!SKF nn KORPSFEST FAU5KE20r~ Velkommen til.. FAUSk:E mai - 2. juni Fauske skolekorps og Norges Musikkorps Forbund Nord-Norge inviterer til regionstevne for skolekorps på Fauske E ~t,sk 4'tt l/ ~~ 10 ~ ~MF ~ NO RG ES MUSIKKORPS FORBUND N ORD - NORGE

8 fui '-,:,wrt KORPSFEST,,: FAUSi:E 2013 ((Korpsfes,tFauske - Velkømmen)) FaUskeer ettett~t~dii$alt7nmedca,7,56~inrib~~gëre. Viharetli~tiYtkØrpsrniljØ for bådé$iol'è 'ogsmå, og gle,q~ko:ssjil~iette ågjennomtøre,dettearrangémentèti~glh3dere som våregj~~ter! Vi vil gjøre hva vi kan for å gi dere en minneverdig opplevelse! Fredag: ~ Gjestekorps ankommer Fauske, og blirinnlo$jert på skoler i Fauske sentrum. V' Fauske videregående skole V' HaUan skole V' Vestrnyra sl~ole V' Finneidskole V' Erikstâd skole av ~ (Detvil også~.liertegenstevnecampøåfauskegrusstadion. stevnecal"pen er i nærheten Fauskevidere~iaende,$.KoleJ Vestmyraskoleog Fauske IdrettslnaH, Mk!lighet for bobilerpg campingvogn~rqingenfasiliteter)) ~ Vi serverer gr.tlhnat veèlfauske idrettshall ~, Konsert med ((Third Incarnationof Nobody)) -etlakalt ungdomšband. Hvis våre gjestekorps har noen som synger, ellerspìlèr vil \li òljså lji muliljhet for derntil å komme på scenen. Lørdag; ~ FrOkost på sk(jlène ~ ()efilérih~- Aønlng av ((KØrp$fe$tPøuské)) øå FaUske torlj ~ Minisemina,rfor de yngstestevnedeltakerne på musikk (nybegynnere -)oharspilt inntil ett år) ~ PunktspiHinger(Fauske sentrurt,$ulitjeima, $trømsnes, Rognan, Straumen) (Alle får matpakker med seg) ~ Uhøytidelige konkurranser i et folkehelseperspektiv, so.rntotaltsétt\livil kalle det første Nord.. norske mesterskap i ((Moderne musikk..5..kamp)) og ((Moderne musikk-3..kamp)).. Bakkeløørned spilling. Dansemattekonkurransè. SkritMellerkonkurranse. Fantašiinstrumentkonkurranse. Gulrotšøisekonkurranse ~ Særkonsert i Fauske Idrettshall )' Festkonsert med ((Nordland JahitsJar)) i Fauske idrettshall ~ Stevnemiddagi FauSke idrettshall ~ $osialt samv~r ml underholdning - kanskje kommer det en kjendis?? Søndag ~ Punktspilinger (Fauske sykehjem og områdene rundt) ~ Defiering ~ Forts. særkonsert ~ Utdelíng av premier 3..kamp og 5..kamp ~ AVSlutning av ((Korpsfest Fauske)) på Fauske torg

9 ... rm I(ORPSFEST FAUSKE rm I(ORPSFEST rll\jske20ß Deltakeravgift: Korpsavgift kr: 1500,- Deltakerkontingent kr; 950,-. Denne dekker stevnedeltakelse, medalje, overnatting, festmiddag og annen bespisning. Overnatting: Overnatting på skole er gratis. Overnatting på annen måte må stevnedeltakerne organisere selv. Andre overnattingsmuligheter: Fauske Hotell Booking: firmapost(âfauskehotell.no tlf" Lundhøgda camping Booking: post(âlundhogdacamping.no tlf" Fauske camping Booking: fausmeçonline.no, tlf" Det finnes også campingplass på Straumen 15 minutters kjøring nord for Fauske, samt en campingplass på Rognan som er 25 minutters kjøring sør for Fauske. Der er det også hotell. Kontakt/informasjon: Adresse: Fauske Skolekorps, Postboks 315, 8201 Fauske Styreleder Line Kristiansen: line.kristianseneçsbnett.no tlf Leder i organisasjonskomiteen for ((Korpsfest Fauske 2013)): Stig Løvseth - stig. lovsetheçsbnett. no - tlf Hjertelig velkommen skal dere være! Oppdatert informasjon om ((Korpsfest Fauske)) finner du hele tiden på: (velg fanen ((Korpsfest Fauske 2013))) Søk også etter ((Korpsfest Fauske 2013)) på Facebook og få direkteinformasjon der.

10 Underl(KOrpsfest Fauske)) vil vi for første gang gjennomføre det uhøytidelige og uformelle Nord..norske mesterskapet i ((M~~er'l1ef11LJ$lkk6..~åoip~)..()g ((I\()d~r"~illl.sikk 3..ka..~p,)) MOderti~1l1uSJkkõ~kamp er eg~ritliq fem ulike øvelsersqttihverforseggir poen~,/øg som totalt sett gir en poengsum. For dem som kjenner OL-øvelsen 10.,kamp er dette bygd påsamrne lest. For 3~kamper det da selvsagt 3 øvelsersoin gir en total poengsl,m. Àlle korpsene som er med på konkl,rransene vii pli premiert,ög siden dette er første gang, utnevnes vinnerne av 5-kampen, øg 3~kampe.n til uformelle Nord-norSke mestre. Noenavøvelsêne kreves noe forarbeid av korpset før dere ankø.rmer Fauske,andre gjennøn1føres bare mens dere er på Pauske. Korpsenesomer med på stevqetkan melde seg på disse,uhøytidelige konkurransene, Hvis dere ikke føler at dette er noe for dere, men samtidig har lyst til å va2rêmedpå.en av konkl,rran$ene er get også lov. I ((Moâerne musikk5..kamp)) inngår føigende konkurranser: ((FANTASI.,INS"lRUMENT -KOMPOSISJÔN)) ((Allehari løpet barneskolen iagd instrumenter på skølen)). Kanskje et rytmeiiistn.iment bestående av en bakepulverboks fylt med riskorne.l, Det finnes mange$li~e instrumentersomki;nlages. Vi nevner kork.,tampl,rin,woodplocks, sagt her er det kun claves,pii;savakoster, søppelbokser, lokk og kasseroller. Som fantasiensom er eneste begrensning. Dirigenteneqereskjenner sikkert også til ((STOMP)).Her kan mye inspirasjon hentes, Korpsene må i løpet av vin,te renlvå ren lage fantashnstrurnenter og ha med, og i tilegg skal,âet også øves inn en 1,5 minutt lang komposisjon som korpset i samarbeici meddirigenten lager. Det vil blibonl,spoeng for korps s()mogså lager en koreografi a la STOMP. Ved å delta på denne konkurransen kan korpset ha en morsom vinter og vår, med å Qjøre qette i lag. Lagkonkurranse med hele kori;set, inklus,iveasbiranter og drhlere ((GUi.ROT$f\ISEKONKURRANse)) K...,uten rnatog drikke duger helten ikke....)) og i hvert fall ikke korpsungdom som marsjerer dagen lang. Og hva er mer sunt, og ligger henge i magen er guirøt? Fauske kommune er en stør landbrukskommune, og har den største produksjon av guirot i Nord-Norge. Korpset velger 4 stykker søm skal spise 1,5 kg gulrot på raskest tid. Kvartettkonkurranse før utvalgte ((DANSEIVA TTE-KONKUR.R.ANSE)) ((Enhver musikant eller driler må jø ha puls.. og rytmesans)) Høsten 2012 var Fauskearrahgørsted før VM i Dans. Det første Verdensmesterskap lagt til Nord-Norge noensinne. Arrangøren ((Pans Fal,ske)) har over tid bygd opp et dansemiljø også innenfor data-dansematter. De som har Playstation kjenner sikkert ti fenomenet, men denne kønkurransen vil foregå i profesjonelle former. Hvert korps velger 4 stykker som deltar í konkurransen. Ett hint; må har raske bein... Kvartett-konkurranse for utvalgte

11 ~~e.ak~eløp MED SPIL~I~C;)) '.,,' S~t?ll~m~slkanter,9g drilletr.vetatm~rsjèring.èr,k9ryqi$jonstreoing)),(f.. 'e~itanv~ierier bratt, og YBperIJgkondisjonstreoin~c'...:per~~ta~eri bllooe~~v.i;~~ken 9~sRal marsjereep.rpakken.. raskest!!q.gmedmestmllugspille'tiq.,i jeroe marsjer. Trommemarsjti.qskalvaare så kort som mlllig,og overskrider den 10% av slutt-tida, blir korpset trukket poeng. Dette måhe.le hovedkorgset være med på. ((SKRITT"rELLER-KONKlJRAANSE)) ((Alle vet at korpsungdom går og marsjerer mye)). Her får to fra hvert korps en skritt-teller som de har på seg fra de ankommer Fauske på fredag og fram ti kl 10:00 på søndag. De to som får skritt-teller, bør vaere av den aktive arten. Her kao kanskje reiselèderne også være med, soltspringer rundt og Skaffer alttil veie for korpsun~çfommen. Totalsum av antall skritt per korps er bestemmende for plassering konkurransen. '. ' i DU.èttkon ku rranse. Vinnerenav 5-kampenerdet korpset som får flest poeng i henhold til eo skala, ut fra plasseringer i de enkelte konkurransen. Førde korps som ikke Ønsker å vaare med på 5-kampen nar vi også iagd en egen 3.. kamp. I ((Moderne musikk 3.,kamp)) inngår følgende konkurranser: ((GULROTSPISEKONKURRANSE)) ((FANTASIINSTRUMENTKONKURRANSE)) ((DANSEMATTEKONKURRANSE)) Se forklaring på hva som inngår i enkeltøvelsene under 5-kemp.

12 I--'--~-,,)~ 11 \~~~~~~ì ~ i i '.""."'" ".. ~.,'...'.',...,..,.'.,"..',,'.':""'.',":.d,'... ".,...,'.',..,'.'"..',.".', '.,:..'..,.'..".".,.,.",'.',.'"..,,"'.,:..,.,',.' '..".",,.',...',.,..,..'.'..'.,.. '...,..'.'...',.'.,....d..' '"".." ','." ",."'.'..'",..','.',',', :".', '..,,',.".,.'..., ""~'" 'O""'''~'''''''' 'P' "'," S"""F' "E'" "'5""T.. "::::',':. =..=,:=,..;.:-:: "::::-: :::::: :::.:'.: ::::::.::.:::.;:.,'..'p.. : -... :"'14.'" :: :::: -:. : U..".,""'S,.kr...E.,. : : :', : :: : :.:.: : _: : -: : : : : : :...: :.,.12'..."'.0.'...,"1.'.5".,',.,.. : :- -. : : :.~': :-: - - : -: --: : - ; ::' , BUDSJETT KORPSFEST FAUSKE UTGIFTER: Produ.ksjon av medaljer/t-skjorter til deltakere Produksjon stevneprograin Bespisning inkl middag lør á 450,- Anonseutgifter Administrasj on NMFs andel av stevnekontingent Transport Underholdning, lyd/lysutstyr Adgangskontrolltegn Premier konkurranser Overnattingsutgifter (hygieneartikler) TOTALT kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 20000,00 kr 32000,00 kr 40000,00 kr ,00 kr ' ,00 _ kr 25000,00 kr ,00 kr ,00 INTEKTER: Egenandeler deltakere Offentlig støtte Sponsorer Salg/illettinntekter Totale inntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ~ ,00 kr ,00 ol,

13 FAUSKE SVØMMEKLUBB Postboks Fauske E-Post: postmottak(ßfauskesk.no Fauske Kommune Pb FAUSKE Søknad om arrangementstøtte ti ÁM i SVØMMING '----~F~~~ m k ~irnu~;-'" _ Æ~ '_djj. --'l-"~-'--~-'---,~aks:t~e..lf_, h)c2- /3 Kias;wTñg----~-' ii'---=rs~'-~-',- L3/jQ~LI) JL3_!-/ _Gt Viser til annonse i Saltenposten hvor det kan søkes om støtte til stø11e arrangement. Fauske Svømmeklubb skal i tidsrommet torsdag 4 - søndag 7 april arrangere AM i Svømmìng. I den anledning søker vì om støtte på ,- til arrangementet. Fauske Svømmeklubb har stolte tradisjoner som arangørklubb og ambassadør for Fauske. AM er årsklassemønstring for hele landet for ungdom i alderen år. Deltakelse skjer gjennom kvalìfisering, ì så måte kan det betraktes som et NM for aldersbestemte klasser. Dette vil bringe ca. 200 svømmere til Fauske med dertil støteapparat og foresatte. Det vil være trenere og støteapparat i Iandslagssanimenheng. Alt ì alt regner vi med at opp mot 800 personer tar turen tìl Fauske denne helgen for å delta. Vì har ì den anledning booket all overnattingskapasitet og andre overnattingsmuligheter. Vi vìl tìirettelegge all logistikk på en slik måte at deltakere, trenere og øvrige vìl se tilbake på oppholdet som et av de beste mesterskap de har vært på. For å kunne gjennomføre arrangementet på en slik måte at deltakerne sitter igjen med et positìvt ìnntrykk av Fauskebadet, FSK og Fauske kommune trenger vi økonomisk drahjelp. Mye kan gjøres, som vi alltid gjør, gjennom dugnad. Men for å arrangere et så stort mesterskap er vi avhengig av et velvilìg næringsliv og en positivt innstilt kommune. Vì er nå i en positiv dialog med næringslivet som er en god støttespiler for Fauske Svømmeklubb. Men det vì1 ìkke være nok tì at vi økonomìsk kommer i havn med arrangementet. Vi mener selv vì ligger godt innenfor intensjonen med støtte til større arrangementer og håper Fauske Kommune ser det på samme måte. Vi ser frem tì1 en velvillg behandling av vår søknad og fortsatt godt samarbeid ~ ~ Med hilsen Fauske Svømmeklubb

14 I Budsjett: Transport, leie buss Logo, Reklame Dommere: Utdanng av nye dommere Kost og losji tilreisende dommere Fly og transport tilreìsende dommere Klær dommere Total dommere Fungsjonierer: Bekledning fugsjonærer Mat fugsjonærer Total fugsjonærer Speeker; Honorar Overnattìng og kost speeker Reise speeker Total kostnad speeker Qpplæri1lÅMkolWuite, Teknsk delegerte Norges Svømmeforbund: Reise Kost og losjì Totalteknsk delegerte Progran og AM Avis Matbiletter og adgangskort x500 stk ca Defileringsskilt, Frokost K 300 stk x 3 dager a kr 50,- pr frokost = Mjddag og lunch: Kokk Middag x 400stk x 2 dager a kr '100,- pr person Lunch x 400 stk x 3 dager a kr 70,- pr person Leie lokale ' Totale kostnader iniddag og lunch Pte11er Leie lydanlegg Tribune :Kontormaskiner Profrering Tgtale estimerte kostnad.er kr ,- kr ,- kr ,- kr 5.000,- kr ,- kr 4.000,- kr ,- kr ,- kr ,- ligger ì kostnader mìddaglunch lengre ned kr 3.000,- kr ,- kr 5.000,- kr20.000,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kt-20.00;, kr ,- kr 5.000,- kr 5.000,- kr 5.000,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr 5.000,- kr ,- kr ~ 2

15 I-~~~~~-~~------~----~-~--"--~-~-~-~i Intekter Starkontigenter kr 375x196,- Reklame Salg mat Betalìng overnatting Betalìng transport Arrangementstøte Fauske kommune Totale estimerte inntekter kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr 6.000,- kr ,- kr ~ Kafe er ikke tatt med i budsjettet, denne forventer gå ì balanse og vuderers derfor ikke ìnn ì budsjettet. 3

16 ~, NORGES, FAUSKE SVØMMEFORBUND ~ Nlml'~:I!Ìím SIt'illlIlÎl ft H'dc ;ltí(m ú'v0mmek\.0~q, Norsk Ãrsklassemesterskap (ÃM) 2013 Fauskebadet april 2013 II FAGFDNDET~; ea~6ls~a.

17 ~ NORGES SVØMMEFORBUND SM.'Q.mSI,lHl",III;I'fokMlil1" - ti ".GL Norsk Arsklassemesterskap (AM) side 2 Publisert 03/02/2013 ~*. arena' Som teknisk arrangør har Fauske Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere til Norsk Arsklassemesterskap (AM) AM arrangeres etter NSF's lover og regler. Sted: Fauskebadet Tid: april 2013 APNING Fredag 5.april kl ØVELSESUTVALG AM arrangeres for gutter og jenter år Alle deltakere må svømme 5 individuelle øvelser: 400m fri, 200m rygg, 200m bryst, 100m butterfly og 200m medley Se øvelsesoppsettet lenger ned i innbydelsen. KVALIFISERING TIL AM 2013 Det er direkte kvalifisering fra årets LAMØ til AM. Resultater oppnådd på årets LÄMØ, sammenlagt poengsum for 4 av 5 øvelser, er kvalifisering for deltagelse til AM, og danner grunnlaget for rangering. For å være kvalifisert må man ha startet i alle 5 øvelser på LAMØ, mens disk og brutt teller O poeng for den aktuelle øvelsen. Fina-2012 poengtabell blir benyttet. De 24 utøverne i hver årsklasse med de høyest sammenlagte poengsummene er kvalifisert til deltakelse. Ved lik poengsum ved kvalifisering blir den med høyest poengsum på 200 1M rangert først. Er det også lik poengsum på 200m 1M blir begge rangert likt. Etteranmelding er ikke tillatt. pamelding Påmeldingsfrist er 20. mars Lagleders mobilnummer legges ved påmelding. Påmelding sendes til: iech~medley.no Kontaktperson er John Erlend Christiansen, mobilnummer: Påmelding gjøres ved at klubbens oppmann sender en mail med navn på de som skal delta. UnLr påmeldingsfil er ikke påkrevd til dette stevnet. Alle påmeldinger blir bekreftet, og påmeldingen kan ikke regnes som godkjent før bekreftelsen er mottatt. Er det usikkerhet om påmeldingen er kommet frem er mobil åpen fram til kl den 20. mars Rangeringslister legges ut på livetiming.no kort tid etter påmeldingsfristen. Heatlister og deltakeroversikt blir IKKE sendt ut. Det er resultatet fra LÄMØ som danner grunnlaget for heatoppsettet. 200 medley sorteres etter sammenlagt poengsum fra AM på de fire øvrige øvelser. "..,.,.,,_o FAGFDNDET.. "iwci6l~a.."

18 \1 NORGES SVØMMEFORBUND NMI~M S: mi"ili.r 1~.kM4'lj - ti ;GL Norsk Arsklassemesterskap (AM) side 3 Publisert 03/ ~. aiino'. KARING AV NORSKE ARSKLASSEMESTERE Den utøveren som oppnår høyest sammenlagt poengsum i hver årsklasse, basert på de beste tidene sammenlagt poengsum for alle 5 øvelser blir Arsklassemester i sin klasse. Brutt og Disk gir O poeng, mens ikke møtt fører til at utøveren ikke blir rangert. PREMIERING Sammenlagt poengsum på alle 5 øvelser pr årsklasse. Fina-2012 poengtabell blir benyttet. 1., 2. og 3. plass premieres med NSFs medalje, og 4.,5. og 6. premieres med diplom. i tillegg gis det en lik gavepremie til de 6 beste i hver klasse. NSFs stipend på kr ,- til beste klubb. Sum av plasspoeng ( ) fra sammenlagtlisten for hver klasse REISEFORDELING Det er reisefordeling til AM, jfr. GE 48. Hver klubb innbetaler kr. 200,- pr. deltaker, samt kr. 200,- pr. leder/trener for hver påbegynte sjette svømmer. Reisefordelingen skal være innbetalt innen 22. mars 2013 ti: Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo - kontonummer: Merk "Reisefordeling AM 2013". Svømmetinget har vedtatt reisefordeling på kr. 200,- pr. deltaker, samt for 1 trener/leder for hver påbegynte 6 svømmer, begrenset oppad til 4 trenere/ledere. Eksempel: utøvere: kr 200,- for én leder (i tillegg til kr 200,- pr deltaker) utøvere: kr 400,- for to ledere (i tillegg til kr 200,- pr deltaker) osv. DELTAKERAVGIFT Deltakeravgiften er kr. 375,- pr. svømmer. Overføres senest 22. mars 2013 til: Fauske Svømmeklubb Kontonummer: Innbetalingen merkes med: AM 2013, klubbens navn og antall deltakere (svømmere og ledere). Husk å ta med kvittering på lagledermøte for betalt startkontingent og reisefordeling. Utøvere fra klubber som ikke har betalt reisefordeling og startkontingent blir nektet start. STEVNEKONTOR Stevnekontoret i svømmehallen har åpent torsdag kl 18-19, fredag fra kl 12 og under hele arrangementet. Stevnekontoret finner du i svømmehallen. LAGLEDERMØTE Lagledermøtet avholdes i svømmehallen fredag 5. april 2013 kl INNSVØMMING OG STEVNESTART II. FAGFORBUNDET oieno:. f2mvrtha.... '..,' Paals',,'

19 , NORGES SVØMMEFORBUND NlflWdl S!lu""Væ :(.ki,iri~!, -, Gb DAG Torsdag Fredag Lørdag Lørdag Søndag Søndag Norsk Arsklassemesterskap (AM) side 4 Publisert 03/02/2013 INNSVØMMING ~.~. arena- STEVNESTART I ØVELSESOPPSETT AM 2013 I ØVELSE JENTER FREDAG KL ØVELSE GUTIER m fri klasse født m fri klasse født m fri klasse født m fri klasse født I ØVELSE JENTER LØRDAG KL ØVELSE GUTIER m rygg klasse født m rygg klasse født m rygg klasse født m rygg klasse født I ØVELSE JENTER LØRDAG KL ØVELSE GUTIER m bryst klasse født m bryst klasse født m bryst klasse født m bryst klasse født I ØVELSE JENTER SØNDAG KL ØVELSE GUTIER m butterfly klasse født m butterfly klasse født m butterfly klasse født m butterfly klasse født I ØVELSE JENTER SØNDAG KL ØVELSE GUTIER m medley klasse født m medley klasse født m medley klasse født m medley klasse født PREMIEUTDELING RETT ETTER SISTE ØVELSE I'. ~ Il fagforbljndet...,ei'j~~a..arena- "..".

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 Mandal 13-15/4 Mandal Svømmeklubb Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2015 I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler, har

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til Til svømmeklubbene, Norges svømmeforbund, Akershus svømmekrets. Asker, november 2013 Asker Svømmeklubb inviterer til Risenga svømmehall Asker, fredag 10. til søndag 12. januar 2014 Revidert 26.12.2013,

Detaljer

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2014. 24.-26.oktober 2014. Fortsetter suksessen! Elitestevne med kval.krav og gode premier. LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2014. 24.-26.oktober 2014. Fortsetter suksessen! Elitestevne med kval.krav og gode premier. LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB Velkommen til 24.-26.oktober 2014 SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammen mot toppen Fortsetter suksessen! Elitestevne med kval.krav og gode premier. Etter NSFs lover og regler ønsker Lambertseter Svømmeklubb

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Stevnet er kun åpent for de som fyller 13 og 14 år i løpet av kalenderåret. Yngre eller eldre utøvere kan ikke delta.

Stevnet er kun åpent for de som fyller 13 og 14 år i løpet av kalenderåret. Yngre eller eldre utøvere kan ikke delta. Bendit-lekene Norsk Friidrett inviterer hvert år til Bendit-leker for gutter og jenter 13-14 år. Lekene blir arrangert tre steder i landet og ca 750 deltakere vil være i aksjon i løpet av helgen. Her følger

Detaljer

Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 22. og 23.februar 2014

Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 22. og 23.februar 2014 Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 22. og 23.februar 2014 Innbydelse Bassenget Tromsø svømmeklubb inviterer til Ishavssvøm i Stakkevollan svømmehall lørdag 22. og søndag 23.februar. Ishavssvøm er et åpent

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer