Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum"

Transkript

1 Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

2 INNHOLD 1 INNLEDNING KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE Spesielle utfordringer GENERELLE VURDERINGER Helhetsgrep Detaljutforming innenfor fokusområdet Forslagene sett i forhold til de overordnede målene for sentrumsprosjektet Landskapsmessige, arkitektoniske kvaliteter, uteareal og grøntområder Miljømessige, funksjonelle og tekniske løsninger Tilgjengelighet for alle (universell utforming) GJENNOMGANG AV KONKURRANSEUTKASTENE JURYENS KJENNELSE Vedlegg: Konkurransebeskrivelsen 2

3 1 INNLEDNING I oktober 2012 inviterte Siljan kommune til begrenset idékonkurranse for utvikling av Siljan sentrum med vekt på etablering av nytt sentrumsbygg med tilhørende uteområder. Sentrumsprosjektet skal ha som mål å øke omfanget av og kvaliteten på tjenestetilbudet, skape gode møteplasser og tilrettelegge for mer boligbygging. Prosjektet har følgende visjon: Bevare og styrke lokalsamfunnet, utvikle Siljan sentrum til en naturlig samlingsplass for hele kommunen og et sted å være stolt av. Målsettingene er: Økt tilbud av private og offentlige tjenester Skape ny og forbedre eksisterende virksomhet gjennom samlokalisering i bygg Skape gode møteplasser for folk i ulike aldre og livssituasjoner Tilrettelegge for attraktive boliger. Prosjektet har en tidshorisont på fem år, men det legges opp til årlige revisjoner av prosjektet. Hovedaktiviteter i prosjektet er: Utvidelse av sykehjemmet Utredning av barnehage Eliminering av luktproblem fra renseanlegg Lokalisering av folkebibliotek Kultur (park, lekeplasser, møteplasser mv) Nærings og boenheter Utvikling og lokalisering av nytt sentrumsbygg Utrede nye plasser for bofellesskap Kommunene Inviterte tre arkitektkontor for en begrenset konkurranse om forprosjekt for Siljan sentrum. Kommunens ønsker med konkurransen er å få inn gode forslag og ideer til hvordan sentrumsbygg med tilhørende uteområder kan formes. I konkurransen vektlegges de gode ideer til hvordan et avgrenset areal kan formes og bebygges for å oppnå de ønskede effekter Grunnlaget for gjennomføringen og juryeringen av konkurransen er gitt i konkurranseprogrammet, datert 2. november Konkurransen ble innledet med et oppstartsmøte De deltakende kontor ble informert om prosjektet, premissene for konkurransen og innholdet i konkurranseoppgaven. 3

4 Det ble utdelt skriftlig grunnlagsmateriell og avholdt befaring i konkurranseområdet. Frist for innlevering av bidrag ble satt til 15. januar hvor de tre arkitektkontorene fikk presentere sine bidrag i åpent møte. Alle kontorene har levert i hht grunnlaget og har med det tilfredsstilt oppdragsgivers forventninger og øvrige vilkår for konkurransen og er dermed underlagt juryering. Konkurranseutkastene er vurdert av en jury bestående av: Gunn Berit Holmelid, Ordfører Jan Olav Hagen, varaordfører Brynjar Rismyhr, formannskapsmedlem Jan Sæthre, Rådmann Kjell G Borgeraas, Teknisk sjef Lene Hennum, Arkitekt Kjersti Berg, Landskapsarkitekt Rune Sølland, prosjektleder /sekretær 4

5 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE Konkurranseoppgavens målsettinger er definert slik: 1 Plassere og utforme sentrumsbygg som skal være både møteplass og sted hvor man samler ulike offentlige tjenester. Bygget/byggene skal brukes som samfunnshus med lokaler for møter og diverse arrangementer. Byggets funksjoner/tjenester må ses i sammenheng med øvrig handels og tjenestetilbud i området. Bygget/byggene bør være signalbygg for området. Arkitekturen bør være nyskapende med funksjonelle, miljøvennlige, holdbare og estetiske løsninger. Bygget skal romme: Bibliotek (dagens bibliotek er 181 m 2. Det ønskede fra fylkesbiblioteket, men nok urealistiske er 375m 2 ). Kommunalt servicetorg (dagens servicetorg er på ca. 90 m 2 ) 25 kontorplasser (cellekontor i tilknytning til fellesområde) Det må også beregnes plass for støttefunksjoner til kontorene som arkiv, lager, kopi, data, renhold mv Kafe / kantine Forsamlingslokale for politiske møter, frivillig arbeid og kulturaktiviteter Leiligheter (kan inngå som en del av bygget eller lokaliseres omkring) Dagligvare (Krav for Meny butikk er 1700m 2 inkl lager. ) Friskvernsenter og frivillighetssentral kan være en del av bygget eller planlegges sammen med utvidelse av sykehjemmet og fremtidig utbygging av lokaler til bofellesskap. 2 Utforme uteområdet mellom Siljansenteret, helsesenter og sykehjemmet og nytt sentrumsbygg. Uteområdet mellom byggene skal: Være kommunens samlingsplass og festplass for større tilstelninger Være egnet som torg/markedsplass Være tilrettelagt for myke trafikanter Kunne tjene som møteplass for uorganisert lek/aktivitet til alle årstider Ved bedømmelsen av konkurranseutkastene har juryen brukt kriteriene som var gitt i konkurransegrunnlaget. Juryen har ved evalueringen lagt størst vekt på Gode ideer med vekt på sambruk/flerbruk. Det er gitt en rekke føring og forutsetninger som rammer for ideene. Det er også satte en rekke krav til uteområdet og bygget/byggene som forslagene vurderes etter. Den endelige kåring er fremkommet gjennom en samlet vurdering av kriteriene. 5

6 3 Spesielle utfordringer Siljan kommune mangler et tydelig sentrum med tilbud man forventer i et sentrumsområde. Et sentrum slik vi mener det må være er et fellesområde som tilhører alle, et sted som har et godt tilbud av private og offentlige tjenester, et sted med varehandel og møteplasser og et sted hvor innbyggerne kan samles til felles arrangement i ulike anledninger. 2/3 deler av Siljans befolkning jobber i byområdet i Grenland og benytter seg også av tjenestetilbudet der. De fleste gjør sine daglige innkjøp og bruker underholdnings og servicetilbudet som er i byen. Nærheten til byområdet er både en fordel og en ulempe for Siljan. Sentrumsområder som ikke allerede er bebygd består nesten utelukkende av areal med fulldyrka mark, og alle eiendommer som kommunen ønsker utvikling av er i privat eie. Kommunen ønsker å legge til rette for et godt samarbeid med grunneierne og bruke minst mulig dyrka mark. Området ligger i en lokalklimatisk ugunstig sone, med lave vintertemperaturer og tildels vindeksponert. Det vil være viktig for prosjektet å ha stor fokus på energibruk i bygg og legge til rette for bruk av miljøvennlige energikilder for oppvarming. For sentrumsprosjektet vil det være en utfordring å forene nye områder for utbygging med øvrig bebyggelse og anlegg av historisk verdi. Det må legges vekt på å finne en arkitektur og plassering av bygg som passer i landskapet og bygger oppunder stedets identitet. Samtidig skal sentrumsbygget være et signalbygg som skiller seg ut og bidrar til å markere og fremheve sentrumsfunksjoner. 6

7 4 GENERELLE VURDERINGER De 3 innleverte utkastene viser at konkurranseoppgaven var relativt løst beskrevet med hensyn på krav til detaljer, og de ulike forslagen har vektlagt noen av konkurranseoppgavens målsettinger ulikt. Det lå i sakens natur at oppdragsgiver her ønsket minst mulig føringer og begrensninger i detaljer for at de gode ideene skulle komme frem, og gi rom for tolkning og gode grep for Siljan sentrum. Likevel inneholder konkurranseoppgaven utfordringer både i forhold til konseptutvikling på overordnet nivå og helt konkrete krav om noen detaljer. Juryen ser at det har vært mulig å tolke oppgaven på flere måter, noe som har resultert i noe ulike innfallsvinkler som bakgrunn for svarene. En av besvarelsene har også hatt fokus på overordnede problemstillinger, som utviklingsstrategi for sentrumsområdet som helhet, og vist eksempler på god tiltak utenfor kjerneområdet for konkurransen. To besvarelser har hatt all fokus på konkrete løsningsforslag for kjerneområdet og gjort mindre ut av å synliggjøre sammenhengene i hele sentrumsområdet. Juryen ser det slik at ingen av besvarelsene ut fra den vide oppgavedefinisjonen er riktige eller gale. Alle besvarelsene har gitt grunnlag for viktige diskusjoner om generelle tema, om utformingen av sentrale plasser, om funksjonsdeling og spesielt utfordringen i å finne et helhetsgrep for hele området. Forslagene representerer gode ideer for å løfte diskusjonen om veien videre og stedsformingen i Siljan slik intensjonen var med konkurransen. Konkurransen dreier seg om plassering av bygg og uteområder i område A, men øvrige sentrumsfunksjoner-/attraksjoner skal ses i sammenheng med utviklingen av område A 7

8 4.1 Helhetsgrep Konkurransen har etter juryens mening understreket hvor viktig det er å finne et helhetsgrep som er fleksibelt og robust og som kan ta opp sentrumsutvikling i et langsiktig tidsperspektiv. Juryen mener at helhetsgrepet bør ta utgangspunkt i områdets særtrekk og egenverdier i landskap og historie, og utvikle disse videre. Steder bør utvikles med utgangspunkt i deres egen identitet. Besvarelsene viser forskjellige innfallsvinkler når det gjelder helhetsgrep. Ingen av bidragene er fullstendige, men til sammen utgjør de et godt grunnlag for å videreutvikle et helhetlig grep for sentrum med tilhørende møteplasser, bolig, tjeneste og forretningsområder. Det må legges vekt på et utstrakt samarbeid med grunneiere, mulige investorer og interessegrupper, og utviklingsarbeidet fremover skal skje i dialog med dem. 4.2 Detaljutforming innenfor fokusområdet Område A Alle besvarelsene har fokus på kjerneområdet, område A, som er planlagt som første byggetrinn. Sentrumsbygget er plassert ulikt i alle besvarelsene og øvrig bebyggelse er løst på forskjellige måter. Arkitektonisk har vi med tre vidt forskjellige forslag å gjøre når det kommer til sentrumsbygg for offentlige tjenester. Både materialbruk og utforming av fasader og forslag til løsning av rominndeling er ulike. Vi ser at det er mange muligheter for å plassere byggene og løse oppgaven med økt boligkapasitet og muligheter for utvidet handel. I tillegg til sentrumsbygget med offentlige tjenester og dagligvarebutikken var det en vesentlig oppgave å forme et spennende og attraktivt uteområde i tilknytning til denne bebyggelsen. Dette er i prinsippet løst på tre ulike måter, men juryen er fremdeles usikker på riktig skala for uteområdene, noe det må jobbes mer med i forprosjektet. Siljan er et lite sted med begrenset antall mennesker og aktivitet. Det er en utfordring å unngå at det ser ut som om området er halvtomt og forlatt i det daglige. Det å skape tilstrekkelig intimitet samtidig som man skal ha kapasitet for å inkludere alle i forbindelse med større arrangement er en utfordring. Trafikkløsninger og parkering er en sentral oppgave med utvikling av området. Dette er også løst på tre til dels ulike måter. Felles for alle er at dimensjonering av parkering er undervurdert, i alle fall frem til det er etablert et busstilbud som gjør at folk kan pendle til og fra arbeidet med buss. Handelsreiser vil i hovedsak foregå med privatbil. En nøkkelfaktor for å få dagligvarehandelen til å fungere i Siljan er at det må være praktisk tilrettelagt å bruke bilen til handling. Hvis ikke det skjer blir handelslekkasjen til Skien ytterligere forsterket og grunnlaget for å drive butikk i Siljan marginalt. Dagligvarehandel er en særdeles viktig brikke for å skape liv i sentrumsområdet og grunnlag for øvrig handel. Ellers ønsker en å øke andel som sykler og går i og til sentrum, og muligheten for å kombinere dette med kollektivtransport. 8

9 4.3 Forslagene sett i forhold til de overordnede målene for sentrumsprosjektet. Overordnede mål for prosjektet: Økt tilbud av private og offentlige tjenester Skape ny og forbedre eksisterende virksomhet gjennom samlokalisering i bygg Skape gode møteplasser for folk i ulike aldre og livssituasjoner Tilrettelegge for attraktive boliger. Oppgaven er definert for å ivareta alle de fire målsettingene for prosjektet. Økt tilbud av private og offentlige tjenester skal i utgangspunktet skje ved å etablere bygg som er lett tilgjengelige, nær der folk bor og i tilknytning til andre attraksjoner. Målsettingene i prosjektet forsterker hverandre. Alle forslagene presenterer bygg som gir rom for å levere økt kvalitet på de offentlige tjenestene. Alle har fulgt opp samlokaliseringsønsket i sine forslag og presentert løsninger i tråd med forventningene. Det er ikke kommet inn forslag som byr på store overraskelser eller mange nye ideer til samhandling ut over det som har vært diskutert tidligere i prosjektet. Ulikheter i byggenes størrelse, rominndeling og innredning skiller bidragene ganske mye fra hverandre. Forslagene har også i ulik grad fokusert på boligutvikling i område A. Juryen er av den oppfatning at det er viktig, selv om bygg for levering av offentlige tjenester og dagligvare anes som de viktigste, bærende elementer i prosjektet. Plassering og utforming av disse byggene legger mye av premissene for hvordan videre utvikling av området som boområde kan og skal skje. Leilighetenes attraktivitet vil avhenge av hvordan tjenestetilbudet lokalt utvikler seg i fremtiden. Det omfatter helsesenterets tilbud, møteplasser, kafe og bibliotek, dagligvaretilbudet mv. Forslagene som har kommet inn er alle realistiske, men noen mer krevende enn andre ettersom samspillet mellom funksjoner i byggene krever at flere prosjekter realiseres samtidig. Det er viktig for realiseringen av prosjektet at det finnes motivasjon for utbygging. Gevinstene må være tydelige, attraksjonene som etableres være ønsket og godt planlagt. 9

10 4.4 Landskapsmessige, arkitektoniske kvaliteter, uteareal og grøntområder Det er et uttalt ønske at sentrumsbygget med offentlige tjenester skal være et signalbygg i området. Bygget skal være synlig og tydelig og gi besøkende og forbipasserende signaler som viser at dette er Siljans sentrumsområde. Dette innebærer at bygget må ha en sentral plass og tre tydelig frem i landskapet og skille seg fra øvrig bebyggelse i området. Området der sentrumsbygget er foreslått vil i første rekke eksponere seg mot vegen for de som kommer fra vest mot øst. Sentrumsbygget ligger i bunnen av dalen og landskapet har en forholdsvis stor skala. Dette gjør at området tåler ganske store bygg uten at det bryter med utsikter eller horisonter. Forslagene til plassering og arkitektonisk utforming av sentrumsbyggene er ulike i alle forslagene selv om to av forslagene har valgt en tilnærmet lik plassering. Kommunen kan risikere å havne i et dilemma i konkurransen om den mest eksponerte tomten. Ny dagligvare eller nytt arkitektonisk tilpasset sentrumsbygg. Bygg som bare tilpasses forretningsdrift og ikke landskap og miljø ender ofte opp med fasader dominert av store veggflater uten vinduer. Sammenheng i grøntområder og grøntområdenes funksjon er vurdert til å være viktig i et slikt område. Grøntområder må ikke bli liggende som restareal, men ha en funksjon med en attraksjons og opplevelsesdimensjon. Juryen mener dette bare delvis er ivaretatt i forslagene og at grøntarealer mye har blitt liggende som restareal uten reell funksjon. Det er stor variasjon i hvordan forslagene har klart å ivareta sammenhengen i grøntareal. 4.5 Miljømessige, funksjonelle og tekniske løsninger Det er et ønske å ha en høy miljøprofil på utbyggingen og legge til rette for gode kollektivløsninger, en effektiv energibruk i bygg og bruk av miljøvennlige energibærere for oppvarming av sentrumsbyggene. Ny teknisk forskrift som er varslet å komme i 2015 vil sette krav om passivhusnivå på alle nye bygg. Uansett om sentrumsbygget kommer før eller etter 2015 vil det være et krav at man tilpasser bebyggelsen slik at passivhuskravene ivaretas. Juryen har også lagt vekt på at byggene er tilpasset fremtidige energikrav i tråd med bestemmelsene i konkurranseprogrammet. For å etablere en mer miljøvennlig oppvarming av alle bygg i sentrumsområdet, også eksisterende bygg, har det vært ønske om etablering av en energisentral i området. Det er kun ett av bidragene som konkret har foreslått en løsning, men energisentral lar seg også innpasse i de to andre forslagene. Juryen mener derfor at dette forholdet er ivaretatt i alle forslagene. Vekst skjer rundt kollektivknutepunkt. Et knutepunkt er ikke enkelt å få til i Siljan, men et sted hvor lokale og regionale bussruter er innom må etableres. I tilknytning til en slik holdeplass må det legges til rette for parkeringsplasser for privatbil. For at kollektivtransport skal være attraktivt må en rekke faktorer være på plass. Standard på holdeplasser vil være en av flere viktige faktorer for å få kollektivtrafikken til å fungere, noe juryen har lagt vekt på. Det er en kjensgjerning at Grenlandsekspressen har hatt store motforestillinger mot å stoppe i Siljan sentrum for å unngå for mange veier utenom hovedruta. Argumentet er at det er en ekspressbuss og hovedmengden av passasjerer har påstigning i Porsgrunn og Skien og ønsker ikke mange ekstra sløyfer bort fra hovedruta. Skal ekspressbussen stoppe i Siljan må vi antagelig også i fremtiden regne med signalstoppanlegg slik det er i dag og det må tilrettelegges slik at ekspressbussen bruker minimalt med ekstra tid for å stoppe i sentrum. Ekspressbussen er viktig for Siljan og juryen har lagt vekt på at tiltak for kollektivtrafikk også må tilpasses ekspressbussens behov. 10

11 4.6 Tilgjengelighet for alle (universell utforming) Detaljeringsgraden i besvarelsene er ulik, og konkrete tiltak i forhold til kravet om tilgjengelighet for alle kommenteres bare til en viss grad. Juryen ser imidlertid at konkurranseutkastene gir et generelt godt grunnlag for å vurdere om foreslåtte løsninger tilfredsstiller disse kravene eller ikke. 11

12 5 GJENNOMGANG AV KONKURRANSEUTKASTENE Alle utkastene er gjennomgående godt og profesjonelt presentert. Det er vist stor kreativitet i presentasjonsteknikk, med inspirerende skisser og fotomontasjer. Besvarelsene viser at alle kontorene har lagt ned stor arbeidsinnsats. Forslagene er presentert i samme rekkefølge som på sentrumskvelden, 15. januar På torget Gode ideer med vekt på sambruk og flerbruk Forslaget innebærer en til dels krevende ombygging av eksisterende sentrumsbygg og etablering av to nye bygg kalt Siljanhuset og butikken. Byggene omkranser et torg med ulike attraksjoner for lek og handel. Det er lagt opp til et markert skille mellom arealer for myke trafikanter og øvrige trafikkarealer ved at biltrafikk til barnehage og sykehjem/helsesenter samt arealer for biloppstilling er lagt på nordsiden av bebyggelsen. Det er gjort en analyse av sentrum uten at dette følges opp i forslaget. Elva og de historiske områdene i sentrum er kommentert, men i forslag til videre utvikling av sentrumsområdet velges en annen retning for utvikling enn langs eksisterende sentrumsvei. Oppgaven dreier seg i første rekke om å etablere nye sentrumsbygg og uteområder i tilknytning til disse. Grepet som er gjort med samling av byggene omkring et torg gir likevel god fleksibilitet i forhold til videre utviklingsfaser. Juryen mener at det er gjort flere gode grep for sambruk og flerbruk både i og omkring bebyggelsen, spesielt må nevnes fleksibiliteten i Siljanhuset som legger forholda til rette for gode møteplasser både på dagtid og kveldstid. Et bygg som både tjener offentlige funksjoner og private interesser vil være et flerbruksbygg som også fungerer som samfunnshus. Kafeen er plassert i butikken. Det er både fordeler og ulemper med det. Fordelen kan være åpningstider og felles bruk av personale og utstyr i butikken. Ulempen er at kafeen først kommer til dersom man får en privat etablering av dagligvare. Bygg Butikkarealet har en grunnflate på ca m 2. Varemottak, teknisk rom etc. er lagt i kjeller sammen med parkeringslokale. Det innebærer at arealet avsatt til butikk tilfredsstiller kravene til Menybutikk som har vært et ønske, men ikke et krav i prosjektet. Arealet avsatt til parkering under butikken, omkring 40 biloppstillingsplasser, vil etter juryens mening være et godt ekstra bidrag for å lette parkeringssituasjonen i området og gjøre utbyggingen mer arealeffektiv. Kafeen er lagt til butikken for at denne kan driftes av butikkpersonalet. Intensjonene er at denne delen av forretningsbygget også skal kunne nyttes til forsamlinger og tilstelninger. Butikken ligger godt eksponert mot fylkesvei 32, i tråd med næringslivets ønsker. Hovedinngangen til butikken henvender seg mot torget som er bilfritt. Det er en utfordring å få til effektive dagligvarebutikker hvor avstanden mellom parkering og inngang er stor. Inngangen til butikken er lagt så nær parkeringen som mulig, noe som vil være viktig for handelen. Kryssing mellom parkering og trafikkert veg, må derimot ses nærmere på. Siljanhuset er foreslått som kommunens nye storstue med toppetasje som forsamlingslokale, møterom og kantine. Forsamlingslokalet er forbundet med stor takterrasse. 3. etasje i bygget kan isoleres fra resten av huset og tjene som møterom og forsamlingslokale for ulike 12

13 tilstelninger uavhengig av hva som foregår i kontoravdelingen. 3. etasje i bygget kan leies ut til private tilstelninger som konfirmasjon og bryllup, og være et godt tilbud til Siljans befolkning når det er behov for større lokaler. Om størrelsen på lokalene er store nok til å tjene som storstue er likevel tvilsomt. Lokalet kan fungere som møterom for lokale lag og organisasjoner på kveldstid og for offentlige møter og tilstelninger på dagtid. 3. etasje i bygget legger forholdene til rette for både sambruk og flerbruk i tråd med konkurransens intensjoner. Juryen er noe usikker på om forsamlingslokale lagt til 3 etg er en god løsning mhp samspill ute/inne. Andre etasje er kontoravdelingen. Det er avsatt plass til 25 kontorplasser i tråd med kravene i konkurranseprogrammet. Etasjen rommer også andre nødvendige støttefunksjoner. Det er lagt opp til at biblioteket i første etasje har felles skrankefunksjon med kommunalt servicetorg. Dette gir muligheter for sambruk og effektivisering av kommunens tjenester ved at biblioteket med hele tilbudet kan betjenes fra ett sentralt sted. Øvrige bibliotekfunksjoner er samlet i første etasje, noe som gir god tilgjengelighet og eksponering mot torget. Uteområder/arealer I forslaget er det lagt opp til at store arealer på nåværende parkeringsplass for Siljansenteret omdisponeres til lekeareal, noe juryen mener kan være et godt grep for å tilrettelegge for lek og aktivitet i et område som mangler slike tilbud for barn og unge. Lekeområdet ligger skjermet for trafikk og i nær kontakt med tyngdepunktet for eksisterende boliger i sentrum. Folkehelseperspektivet må ivaretas og det er viktig at arealene også legger til rette for aktivitet tilpasset større barn, ungdom og eldre. Torget ligger forholdsvis åpent og fanger inn nordvestvinden, spesielt dersom ikke det nye bygget som rommer butikken blir bygget med det første. Uteområdet til kafeen er eksponert mot sørvest på en solrik plass, men også bare delvis i le. Etter juryens mening blir det liggende en del restareal i form av grøntområder som ikke henger sammen eller er tiltenkt en funksjon. Arealene på sørsiden av sykehjemmet og butikken bør ha en funksjon og et opplevelsestilbud. Det må jobbes mer med disse områdene, spesielt ettersom det er verdifulle og sentralt beliggende arealer. En lekeplass for de minste ligger sentralt på torget, noe som gir god oversikt over lekeplassen fra kafe/oppholdsareal og fra biblioteket, noe som etter juryens mening er et bra grep. Det er lagt opp til nær kontakt mellom torg og eksisterende parkanlegg som gjøre at dette kan fungere som felles uteområde med torget ved større tilstelninger. Fra park og torg fortsetter turveidraget videre mot grøntområdene ved sansehagen, noe som viser sammenhengen i grøntstrukturen i området på en bra måte. Hoveddelen av parkering er lagt til området nord for bebyggelsen. Denne arealdisponeringen gir høy utnyttelse av området ettersom all parkering og trafikk er lagt i et område som ikke kan brukes til bebyggelse. Juryen mener likevel det er grunn til å se nærmere på adkomstveien ettersom lange, rette strekninger for biltrafikk legger forholdene til rette for fart. Forslaget innebærer at det kan bli en fartsstrekning i nordkant av torget og i kryssingsområdet for fotgjengere som beveger seg mellom butikk og parkering. Dette kan løses med ulike tekniske grep som må ses nærmere på. Kollektivtrafikken er godt ivaretatt med holdeplass tilknyttet torget og relativt kort avstand fra fylkesveien, noe som vil være avgjørende for Grenlandsekspressen. Det stilles noe spørsmål ved løsningen med rundkjøring for buss inne på parkeringsområdet samtidig som holdeplassen må skjermes og bygges ut. Dette må det jobbes mer med. Ettersom Siljanhuset vil være en stor arbeidsplass og ha mange besøkende til biblioteket er det viktig at det tilrettelegges for sykkelparkering i tilknytning til byggene. Dette må også 13

14 legges inn i planen. God sykkelparkeringsplass i tilknytning til holdeplass for kollektivtransport fremmer sykkelbruk og det er ønskelig. Gnist Gode ideer med vekt på sambruk og flerbruk Forslaget presenterer et nytt signalbygg i fire etasjer og to nye bygg for bolig og næring. Dagligvareforretning beholdes i eksisterende bygg, men flyttes opp i plan med nytt sentrumsbygg og torg. Det er lagt opp til et langstrakt torg som ligger mellom ny bebyggelse og adkomstveien til sykehjem/helsesenter og barnehage. Parkeringsarealene er lagt i byggeforbudssonen bak de nye byggene. Det er et hovedgrep med forslaget at trafikken trekkes inn i området for å bidra til aktivitet og liv i sentrumsområdet. Forslaget gir en god gjennomgang av helheten i sentrum både analyse og tiltak/plangrep. Det er vist videre utviklingsmuligheter og forslag til å binde sammen området med nye tiltak. Torget er langstrakt og følger veien inn mot barnehage og sykehjem/helsesenter. Torget bidrar til å knytte sammen ny og eksisterende bebyggelse, fra Siljansenteret til sykehjem og helsesenter. Den langstrakte formen på uteområdet med bebyggelse orientert langsetter torget, er med på å gi retning og letter forflytning og bevegelse i området for grupper med orienteringsnedsettelser. Festplassen er trukket opp til sentrumsbygget, er knyttet opp mot kafeen og avgrenset på en naturlig måte av amfiet. Festplassen ligger også slik at den naturlig fungerer sammen med parken som oppholdsområde ved større tilstelninger i sentrum, noe juryen mener er et godt grep. Festplassen vil ligge noe eksponert for vind fra nord, noe det må jobbes med i prosjektet. Innenfor kjerneområdet er lek og aktivitetsplassen lagt i tilknytning til barnehagen. Dette er arealeffektivt og gir god sambruk, men det kunne med fordel også vært lagt inn et areal for lek i tilknytning til sentrumsbygget og kafé med uteservering. Juryen mener det er viktig at man tenker folkehelse og aktivitet i sentrumsområdet, og disponerer arealer slik at det vil være rom for videre utbygging av anlegg som både er møteplasser og som stimulerer til aktivitet. Det er gjort en analyse av sentrum og dette følges opp i forslaget. Elva og de historiske områdene i sentrum danner grunnlaget for videre utviklingsretning. Oppgaven dreier seg i første rekke om å etablere nye sentrumsbygg og uteområder i tilknytning til disse. Besvarelsen gir et godt utgangspunkt for en trinnvis utbygging av området. Utbygging av et evt først byggetrinn gir muligheter for å få på plass både kollektivholdeplass og møteplasser i form av torgareal og kafé i ett og samme byggetrinn. Grepet med å bruke biltrafikk for å skape liv i sentrum kan være en god ide, men blanding av areal for biltrafikk og myke trafikanter kan ha sine utfordringer mhp trafikksikkerhet. Det må jobbes noe mer med vurdering av trafikkavviklingen i området og biloppstilling. Juryen er noe usikker på om forslaget treffer godt på skalaen for torg og uteområder og det må jobbes mer med å legge til rette leke og aktivitetsområder. For prosjektutviklingen sin del vil kommunen kunne føre opp ett bygg og samle offentlige tjenester uavhengig av hva næringslivet gjør. Siljansenteret kan fungere som det gjør i dag i samspill med nytt sentrumsbygg der offentlige funksjoner er samlet. Uteområder/arealer Forslaget bygger på at kommunikasjon mellom sentrumsbygget og torgområdet til øvrige arealer i sentrum skal foregå langs eksisterende veg. Juryen ser det slik at man har lagt lite vekt på eksisterende turveidrag/grøntområde på sørsiden av sykehjemmet/helsesenteret for å forsterke fokus på forbindelsen mellom eksisterende bebyggelse langs Sentrumsveien og 14

15 øvrige deler av sentrum. Juryen mener det kan være en god ide ettersom det vil være krevende å tilfredsstille bestemmelser om universell utforming av traseen på sørsiden av sykehjemmet til eksisterende bro. Parken med turvegen vil uansett ligger der og kan brukes som del av en rundtur. Sentrumsveien velges som hovedforbindelse, også for de myke trafikantene, og foreslås fortettet med ny bebyggelse som vil bidra til innhold og aktivitet langs eksisterende sentrumsvei. All biltrafikken er lagt inn i området med tanke om at all aktivitet skaper liv, også biltrafikk. Juryen er enig i tanken om at det alltid vil være en fare for at et lite sted med få mennesker kan fremstå som litt livløst. Biltrafikken vil kunne bidra til å skape liv og aktivitet og et inntrykk av at det skjer noe, forutsatt at ikke trafikken blir så stor at det blir en belastning for området. Arbeidsplassparkering bør flyttes ut av den indre kjernen av sentrumsområdet. Det er foreslått flere tiltak på veien som kan bidra til fartsreduksjon, et helt nødvendig grep på en rett gate som vil kunne bli en fartsstrekning. Særlig ettersom mye av fottrafikken vil krysse kjørearealene er det vesentlig med fartsreduserende tiltak. Dagligvare er i dette forslaget lagt til 2 etasje i eksisterende sentrumsbygg. Dette gir i realiteten ingen økning i areal for butikken uten at man utvider dette bygget nordover. Dette vil ytterligere redusere et marginalt parkeringsareal foran butikken. På grunn av byggegrensen er det små muligheter til å forskyve sentrumsbygget nordover for å utvide parkeringsarealet. (Juryen har vanskelig for å tro at dette er en realistisk løsning ettersom dagligvarebransjen har gitt klare signaler om at avstand mellom hovedinngang og parkering er en viktig faktor for handel). Skal dagligvareforretningen i Siljan konkurrere med butikker i Skien, må også fremkommelighet og parkering i tilknytning til butikken fremstå som attraktiv. Juryen mener for øvrig at parkeringskapasiteten generelt må økes, og ser at det ligger til rette for en kapasitetsøkning ved utvidelse av foreslåtte parkeringsområde på nordsiden av nærings/boligbyggene. Bygg Grepet som er gjort med plassering og utforming av sentrumsbygget gjør at dette vil fungere som et signalbygg for sentrum og samler de tjenester kommunen ønsker på en god måte. Sentrumsbygget er tegnet i fire etasjer med store, lys åpne glassfasader i alle himmelretninger. Bygget vil være særlig godt synlig og dominerende i den mørke årstiden. Bygget er benevnt som «lanternen» og er plassert sentralt på det mest eksponerte stedet i sentrum, spesielt sett fra hoved innfartsveien fra fylkesvei 32. Byggets plassering og form er i tråd med ambisjonene om å skape et signalbygg som tydelig markerer sentrum og er et landemerke. Arkitekturen må sies og være nyskapende og spennende i tråd med forutsetningene i konkurranseprogrammet. Det er lagt opp til kontorplasser i 3. og 4. etasje, boksamlingen til biblioteket er plassert i 2. etasje. Det er lagt opp til felles skrankefunksjon mellom bibliotek og servicetorg i 1 etasje. Mediateket er plassert strategisk foran servicetorget slik at utstyr kan brukes både for tjenester i tilknytning til servicetorg og øvrig fri bruk. I tillegg er det lagt inn en kafedel som vil forsterke attraktiviteten til biblioteket som møteplass. Kafedelen ligger også i samme bygg som kommunale kontor og vil dermed også fungere som kantine. Møterommet i første etasje med omkring 50 sitteplasser vil kunne fungere både til møter i regi av kommunen og til forsamlingslokale for private lag og organisasjoner. Rommet er dog i minste laget til å fungere som kommunens storstue. Etter juryens mening er det et godt grep å kombinere kafe og venterom for buss. Sambruks og flerbruksmulighetene for byggets 1. etasje er stor. Juryen er i utgangspunktet noe usikker på 15

16 om det er et godt grep å skille boksamlingen fra skrankefunksjon og bibliotekar. Lysåpningene mellom 1. og 2. etasje vil i liten grad kunne bidra til at servicetorget kan følge med på hva som skjer i 2. etasje der boksamlingen er, og det kan bli mye trafikk mellom etasjene for bibliotekar som skal betjene publikum i boksamlingen. Trolig bør det også avsettes arbeidsplass til bibliotekar i 2. etasje ved en slik organisering. Det er tilkjennegitt i utkastet at bygget kan videreutvikles til et hus med passivnivå, og at bruk av glass vil bli regulert i forhold til dette. Juryen er noe usikker på hva ombyggingen vil innebære av endring i fasaden når bygget skal tilfredsstille passivhuskravene. Det er en viss fare for at en ombygging vil endre byggets mest karakteristiske form som er de lys åpne vindusflatene. Juryen ser at ulike tekniske grep med materialbruk, lyssetting og konstruksjon vil kunne gi «lanterneeffekten» selv om vindusarealene i bygget reduseres. Bygget som ligger nærmest sentrumsbygget har en grunnflate på omtrent 600 m 2 og er alt for liten til å kunne bygges om til nærbutikk. For at denne skal fungere som nærbutikk må vi nær doble arealet og da er det lite plass til mer enn ett bygg i dette området. 16

17 «En ny saga» Gode ideer med vekt på sambruk og flerbruk Forslaget presenterer et nytt signalbygg hvor offentlige funksjoner er samlet, men delt i en publikumsdel og en mer tilbaketrukket kontordel. Publikumsdelen er åpnet ut mot torget og viktige funksjoner som bibliotek, kafe og servicetorg er samlet på en flate. I tilknytning til dette er det foreslått å bygge en storstue med plass til over 150 mennesker. Det er foreslått ny dagligvareforretning i tilknytning til torg og samfunnshus. Parkeringssituasjon er løst fortrinnsvis med bruk av eksisterende plasser i tilknytning til sykehjem/helsesenter og ved parkering i kjeller. Juryen savner en analyse av sentrumsutviklingen i en større sammenheng. Oppgaven dreier seg i første rekke om å etablere nye sentrumsbygg og uteområder i tilknytning til disse, men det var også et ønske å se hvordan nytt sentrumsområde kunne kobles sammen med områder med andre viktige funksjoner i sentrum. Det er foreslått en turvei/gangforbindelse på tvers av elva noe som er en god ide for økt tilrettelegging for gang og sykkeltrafikk. Forslaget forutsette mye omdisponering av dyrka mark, noe en gjerne vil unngå. Grepet som er gjort med plassering og utforming av sentrumsbygget gjør at dette kan fungere som et signalbygg for sentrum på visse betingelser, og det vil samle de tjenester kommunen ønsker på en god måte. Juryen savner likevel at det er vist mer detaljert disponering av bygget for å få et bedre inntrykk av hvordan det er tenkt å fungere. Uteområder/arealer De er lagt opp til et romslig torg i tilknytning til butikk og samfunnshus. Det er ikke forslått konkrete tiltak på torget ut over beplantning mot sør. Ideen er at torget skal ha stor fleksibilitet med tanke på at det skal kunne anvendes til mange formål. Torget fremstår etter juryens vurdering som noe skjematisk og i for stor skala, og det er ikke foreslått tiltak som gir intimitet i møteplasser. For å ivareta universell utforming og god orienterbarhet i slike åpne torgarealer vil det være viktig å tydeliggjøre ganglinjer i den videre detaljutformingen. Ny bebyggelse som omkranser torget vil kunne gi god skjerm for kalde vinddrag som det ofte er i bunn av dalen, og solforhold på lune oppholdsplasser er godt ivaretatt. Turvegen som starter ved torget og skal krysse elven på vei mot øvrige arealer i sentrum er etter juryens mening en god ide som vil korte ned gangavstanden og knytte sentrumsområdene på hver side av elven tettere sammen. Tiltaket vil være svært positivt i forhold til å stimulere til mer turgåing og bevegelse for beboere og besøkende i sentrumsområdet. Foreslåtte linjeføring er likevel urealistisk med kryssing av fulldyrka mark. Forslaget må bearbeides videre med nye linjeføringer for at dette skal fungere. Det er ikke definert områder for lek og aktivitet, men slik juryen forstår av barnehagens plassering er det meningen at fellesområdet i sentrum av ny boligbebyggelse også skal fungere som uteområde/lekeplass for barnehagen. Det er positivt med felles bruk av områder, men samtidig ligger det også et betydelig konfliktpotensial i foreslåtte kombinasjon. Etter juryens mening burde det vært avsatt et eget leke og oppholdsområde. Eksisterende park blir liggende litt for langt utenfor det nye sentrumsområdet og er ikke inkludert i første byggetrinn. Juryen mener det ikke er et heldig grep ettersom det med stor sannsynlighet vil ta mange år å komme videre i fase 2 i prosjektet med foreslåtte planløsning. Parken burde vært inkludert på en mer aktiv måte som oppholdsplass, og de nye boligene får lite kontakt med torg og øvrig bebyggelse. 17

18 Bygg Bygg for offentlige funksjoner er trukket langt tilbake i forhold til de mest eksponerte delene av sentrum hvor hovedatkomst er fra vest. Bygget har store volum, men det er en fare for at det blir liggende litt langt tilbaketrukket fra hovedatkomst og til dels i skjul bak nytt forretningsbygg til at det fungerer godt som signalbygg. Bygget vil kunne tilfredsstille passivhuskravene og det kan legges opp til bruk av miljøvennlig materialbruk i konstruksjon. Det er lagt opp til stor fleksibilitet i bruken av bygget. Det er store, åpne rom med god kontakt mellom skrankefunksjon, boksamling, kafe og øvrige publikumstiltak. Juryen er stiller noe spørsmål ved om skrankefunksjon for kommunale tjenester på en god måte lar seg kombinere med servering av mat. Dette må det jobbes mer med. Det legges videre opp til et forsamlingslokale med stor kapasitet. Her vil man få en storstue med god kapasitet til større, lokale arrangement. Det vil være krevende å innrede dette slik at det både fungerer for kommunestyret, mindre møter i regi av lag og foreninger og større forsamlinger. Juryen kunne ønsket noen forslag til hvordan dette kunne gjøres. Ut fra tilgjengelig areal er juryen usikker på om nytt offentlig kontorområde har den kapasiteten som er ønskelig. Det er foreslått nytt bygg for dagligvare. Denne har fått en eksponering godt synlig fra fylkesveien, helt i tråd med bransjens ønske. Inngangen til forretningen vil henvende seg til torget, og baksiden av bygget vil vende mot adkomstveien. Parkering er lagt på baksiden av bygget og til eksisterende parkeringsplasser på sørsiden. Juryen mener fremsiden av bygget bør henvende seg mot adkomsten og parkering må ligge mer i tilknytning til hovedinngang. Det er også lagt opp til en kraftig utbygging av boliger noe juryen er tilhenger av. Bolig i form av leiligheter har vært sentralt for prosjektet. Det er også tenkt boliger i 2 etg over næringsbygg. Dette bygget må nødvendigvis ha en begrensning i høyden ettersom dette ikke skal være signalbygget i området. Forslaget krever at mer dyrka mark må brukes for oppnå ønsket utvidelse av boligkapasiteten i området. Denne utvidelsen foreslås på nye områder med dyrka mark, nedover mot elva. Forslaget er krevende mhp å omdisponere dyrket mark til boligformål. Det er foreslått ny barnehage nord for sykehjemmet. Juryen bemerker at adkomst til denne er vanskelig og vil gå via bratt, smal vei fra brua i sentrum. Parkeringsbehovet i området er undervurdert og nye, store arealer må brukes til parkering. Dette er ikke vist, men parkering i dagen kan ligge i byggeforbudssonen mot fylkesveien. Forslaget har i store trekk tenkt at parkering skal foregå i parkeringskjellere, også for ny boligbebyggelse. Ettersom torget er trukket langt inn i området vil avstanden fra fylkesveien til holdeplass på torget med all sannsynlighet være for lang til at ekspressbussen vil kjøre innom. 18

19 6 JURYENS KJENNELSE Alle tre konkurranseutkastene har gjennom sine besvarelser vist stor interesse og engasjement for utfordringene Siljan kommune står overfor i oppgaven med å vitalisere sentrum. Forslagene har på hver sine måter satt fokus på ulike løsninger og potensial som ligger i området. Juryen ønsker å understreke at konkurranseoppgaven har vært løst beskrevet og at det har vært stort rom for tolkning og vurdering. Dette har også vært hensikten slik at nye ideer og måter å se utvikling av området kommer frem. Besvarelsene har med sine ulike innfallsvinkler belyst viktige forhold kommunen må ha tenkt gjennom før strategiske valg skal gjøres. Til sammen gir alle konkurranseutkastene kommunene et rikt tilfang av ideer, innspill og konkrete løsninger som vil være en viktig ressurs i det videre planarbeidet for utviklingen av sentrum. Den samlede idéressursen er kanskje det som utgjør konkurransens viktigste resultat, framfor en perfekt løsning. Konkurransen har etter juryens mening understreket hvor viktig det er å finne et fleksibelt og robust helhetsgrep som kan ta opp i seg mulige endringer i kommunens handlingsrom. Prosjektet er i en tidlig fase og svært få av premissene for utvikling er fastlagt. Tilgjengelig informasjon vil danne grunnlag for å engasjere befolkningen og næringslivet, og gi grunnlag for etablering av allianser som vil være en forutsetning for gjennomføring av tiltak. En strategi med fokus på informasjon og medvirkning fra befolkningen vil dermed være et nødvendig redskap for kommunen i det videre arbeidet, og må sees på som en del av prosessen videre. Folkemøtene før og etter konkurransen har vært en del av dette. Målet med konkurransen var å sette fokus på et definert område ved Siljansenteret og sykehjem/helsesenteret der man mener det er riktig å starte ut fra ønsket om mer fortetting. Stedet som er valgt har etter flere vurderinger stått frem som det naturlige området å starte, og er definert som et kjerneområde i den overordnede utviklingsstrategien. Konkurranseutkastene har gjennom ulike tolkninger av oppgaven vist forskjellig utforming av kjerneområdet med møteplasser, forretningsbygg, boliger, utearealer og samfunnshus. Juryen har gått inn i besvarelsene og gitt kommentarer til hvilke grep som bør følges opp i en videre planlegging. Juryens beslutning er fremkommet gjennom en samlet vurdering av bedømmelseskriteriene i konkurranseprogrammet. Ingen av besvarelsene har løst alle oppgavene optimalt i forhold til alle kriteriene, men alle bidragene har på sine måter kommet med nye, gode ideer. Juryen har valgt å vektlegge kriteriene helhetsgrep, men gode ideer overfor små detaljer er også inkludert. Med dette som utgangspunkt vil juryen bemerke at forslagene «Gnist» og «På torget» har gitt flest gode ideer til sambruk og flerbruk innenfor rammen av de føringer og forutsetninger for både bygget/byggenes funksjoner og uteområdets utforming som er satt i konkurranseprogrammet. Ettersom det må gjøres et valg har juryen kommet frem til at forslaget «Gnist» treffer best på lokale behov. Forslaget viser gode grep for å knytte ny sentrumsbebyggelse sammen med eksisterende bebyggelse samtidig som flerbruks /sambruksmulighetene både for bygg og uteområder er godt ivaretatt. 19

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

FURUSET SENTEROMRÅDE

FURUSET SENTEROMRÅDE FURUSET SENTEROMRÅDE Forprosjekt; utfordringer og muligheter Et strategisk grunnlag for videre plan- og utviklingsarbeid Rapport nr 1/2009 Kari Kiil, Analyse&Strategi Brita Jorde, Analyse&Strategi Hanne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer