MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/08 08/00567 DJUPVIK SJØCAMPING OG UTLEIEHYTTER NYTT OMRÅDE FOR CAMPING 0186/08 08/00304 NÆRMILJØSENTRALEN - NY AVTALE MED KOMMUNEN 0187/08 08/00596 SØKNAD OM MIDLER TIL FOTBALLMÅL 0188/08 08/00739 SØKNAD OM STØTTE TIL BOKPROSJEKT 0189/08 08/00891 IKT PLANEN - REVIDERING OG VIDEREFØRING 0190/08 08/00938 REVIDERING - VEDTEKTER FOR GRENDEUTVALG 0191/08 08/00940 HJEMMEBASERTE TJENESTER (HBT) VIDEREFØRING Deles ut på møtet: 0192/08 08/00582 Unntatt offentlighet 6 SØKNAD OM DEKNING AV DIVERSE UTGIFTER 0193/08 08/00903 Unntatt offentlighet 5A OMSORGSTILBUD Ettersendte tilleggssaker: 0194/08 08/00969 REGULERING AV BIRTAVARRE SENTRUM SØR 0195/08 07/00780 SMÅKRAFTUTBYGGING I KÅFJORD 0196/08 08/00997 FELLES KYSTSONEPLAN - KÅFJORD, LYNGEN OG STORFJORD 0197/08 08/00983 DRIFTSAVTALE MED BIRTAVARRE RØDE KORS Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, / Bjørn Inge Mo ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0185/08 Kåfjord kommune DJUPVIK SJØCAMPING OG UTLEIEHYTTER NYTT OMRÅDE FOR CAMPING Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/00567 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0122/08 Formannskapet /08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad Kart Saksutredning: Djupvik Camp og Maskin A/S søkte i juni 2006 Om å kjøpe næringstomt av Kåfjord kommune i Djupvik, til bygging av utleiehytter. Djupvik Camp og Maskin A/S søkte opprinnelig om et område på oversiden av kommunal veg på industriområdet ved Djupvik havn, men etter noe fram og tilbake fikk de en intensjonsavtale på et område nedenfor kommunal veg utenfor industriområde. I intensjonsavtalen var det opp til søker å få regulert område. Søker har deretter gjennom konsulent KULT prosjekter AS igangsatt en reguleringsprosess for området. Det kom tidlig fram at området var konfliktfylt. Området ligger i et ellers urørt strandområde og vil møte stor motstand hos sektormyndigheter etter de innstramminger som har vært i strandsonepolitikken, i tillegg kommer det klart fram i en grundig høringsuttalelse fra grendeutvalget at det også lokalt er motstand mot å bygge ut dette arealet. Ordfører, arealplanlegger, Djupvik Camp og Maskin A/S og KULT Prosjekt AS var på bakgrunn av dette på befaring i aktuelt område. Vi kom fram til at et område på oversiden av kommunal veg utenfor industriområdet burde være godt egnet til formålet, dette område ble også foreslått av grendeutvalget. Søker ønsker derfor en ny intensjonsavtale for dette område. Området som under befaringen ble vurdert som egnet er en del av et område L2 som er regulert til park/lek, og samsvarer med det området som foreslås av Djupvik/Nordmannvik grendeutvalg i deres innspill til opprinnelige foreslåtte regulering. Det foreslåtte areal utgjør ca. 10 daa, mens den første avtalen omfattet et areal på 4 daa. I skissen er deler av det skisserte arealet foreslått til park/lek, som en buffer mot boligområdet. Det er også behov for å beholde et vegetasjonsbelte mot boligområdet. Det ble også under befaringa diskutert om kommunen kunne ta på seg ansvaret for reguleringa av dette område, siden kommunen burde forutsett konfliktene ved det tidligere angitte området, og dette har kostet søker mye tid og penger. På bakgrunn av befaringa har Djupvik Camp og Maskin A/S sammen med sin konsulent utarbeidet en skisse over det nye området og laget et pristilbud for regulering av området, som er anslått til kr eks. mva. ( kr inkl. mva.). I følge søknad fra Djupvik Camp og Maskin A/S har de hittil brukt nesten kr på reguleringsarbeidet. Side 2 av 32

3 Sak 0185/08 Rådmannens innstilling: 1. Det inngås en ny intensjonsavtale for feste av kommunal eiendom i henhold til skisse fra KULT arkitekter, ca. 10 dekar. Den gamle intensjonsavtalen skal oppheves før ny inngåes. 2. Det settes en frist for påbegynt bygging innen to år etter ferdig godkjent reguleringsplan, før arealet faller tilbake til kommunen. 3. Kåfjord kommune dekker kostnadene med utarbeidelse av ny reguleringsplan med inntil kr. Side 3 av 32

4 Gáivuona suohkan Sak 0186/08 Kåfjord kommune NÆRMILJØSENTRALEN - NY AVTALE MED KOMMUNEN Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 08/00304 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0186/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Avtale inngått i Forslag til ny avtale Bilag i mappe til møtet: 1. Søknad av fra Røde Kors Saksutredning: I 2004 ble Nærmiljøsentralen overdratt fra Kåfjord kommune til Birtavarre Røde Kors. I avtalen inngikk et årlig tilskudd til drifta på kr ,-. Beløpet skulle indeksreguleres hvert annet år i samsvar med konsumprisindeksen. I år er det 5. året sentralen drives av Røde Kors. I henhold til punkt 10 i avtalen skal denne gjelde i 5 år og ved utgangen av 2008 skal sentralen evalueres. I mars 2008 har kommunen mottatt brev fra styret i sentralen der de ber om økning av tilskuddet til kr ,-. Etter avtale med daglig leder for sentralen ble det utformet et evalueringsskriv til brukere og lag/foreninger. Kommunen har fått oversendt svarene på evalueringsskjemaene som i korte trekk omhandler: - kjennskap med sentralen og hva den kan bidra med - kontakt med sentralen - fornøyd med tjenestene som ytes gjennom sentralen - ønske om samarbeid med sentralen Av svarene fremkom det at alle var kjent med sentralen. Noen var ikke helt innforstått med hva den kunne tilby av tjenester da de ikke hadde benyttet seg av denne. Av de som hadde hatt samarbeid var alle fornøyd med tjenestene, og ønsket fortsatt samarbeid. Fra kommunen var det innkommet svar fra 2 forskjellige avdelinger. Tilbakemeldingene var udelt positive. Sentralen ble ansett som viktig for å kunne opprettholde fortsatt gode tilbud for kommunale instanser, spesielt innen helse- og omsorg. Tidligere var sentralen tilknyttet kulturadministrasjonen i kommunen. Etter overdragelsen ble det inngått et samarbeid som har fungert godt - og fremdeles er meget bra. Avtalen må fornyes i år og en del av punktene er ikke lenger aktuell å ha med da de ikke stemmer overens med dagens situasjon. Følgende kommentarer til endringer: Pkt 1 Kommunens årlige tilskudd økes til kr ,-. En økning på ca kr ,-, men ut fra justeringer i henhold til prisveksten fra 2004 til dagens nivå vil det utgjøre ca kr ,-. Økningen gjøres gjeldene fra og med Side 4 av 32

5 Sak 0186/08 Pkt 1.1. Tilskuddet justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen. I tidligere avtale skulle denne inndeksreguleres hvert annet år. Punkt 4 i tidligere avtale fjernes da det er Røde Kors som tilsetter daglig leder. Tidligere var det hovedutvalg for drift og utvikling som behandles saker angående sentralen. Etter dagens organisering i kommunen er det formannskapet som er behandlingsinstans for saker som angår sentralen, og dette punktet endres i samsvar med det. Utover dette vil kommunen fortsatt samarbeide med sentralen om oppgaver som er relevante innenfor deres virkeområde. Avtalen vil gjelde inntil den sies opp av en av partene. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune inngår ny avtale med Birtavarre Røde Kors angående Nærmiljøsentralen. 2. Avtalen gjøres gjeldene fra Økning av tilskuddet med kr ,- gjøres i forbindelse med oppsett av budsjett Side 5 av 32

6 Gáivuona suohkan Sak 0187/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM MIDLER TIL FOTBALLMÅL Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 08/00596 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0187/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad om midler til innkjøp av fotballmål til Ytre Kåfjord Idrettslag (YKIL). Det søkes om to typer mål. 1 sett 5 x 2 meter, samt ett sett 3 x 2 meter. Til sammen er det en kostnad på kr ,- for begge settene ut fra innhentet pristilbud inkludert frakt og merverdiavgift. Kåfjord kommune hadde tildeling av kulturmidler i slutten av mai. Tildelingen gjaldt aktivitetsmidler samt midler til hus/anlegg for idrettslag. Det er ikke avsatt egne midler til investeringer, men dette kan tas med i søknaden på anlegg. Idrettsrådet i kommunen innstiller til vedtak til fordeling etter fullmakt, noe som som er gitt fullmakt, noe som saksbehandler etterfølger da rådet er idrettens eget organ i kommunen. Alle idrettslagene er representert i rådet. I 2008 er det søkt om tilsvarende midler fra Indre Kåfjord Idrettslag til innkjøp av fotballmål. På grunn av større bane har de kjøpt inn større mål, men laget har gått til investering av kun ett sett mål. Ut fra tilbakemeldinger fra YKIL er fotballmålene de bruker i dag ikke av dårlig kvalitet. Tidligere har Kåfjord kommune vært medfinansiør for nye fotballmål til Olderdalen gressbane. Ut fra dette er det rimelig at kommunen og kan yte støtte til nye fotballmål til YKIL og IKIL Selv om Ytre Kåfjord Idrettslag velger å kjøpe to sett vil det foreslås samme beløp til begge lag. Indre Kåfjord idrettslag har hatt andre kostnader relatert til fotballbanen som kommer i tillegg til fotballmålene. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap bevilger kr ,- til dekning av innkjøp fotballmål. 2. Beløpet belastes budsjettpost tilskudd til fritids- og idrettsanlegg. 3. Budsjettpost Ungdomsarbeider reduseres tilsvarende. 4. Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 6 av 32

7 Gáivuona suohkan Sak 0188/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL BOKPROSJEKT Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00739 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0188/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: I mappe til møtet: Søknad med vedlegg Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad fra billedkunstner Grethe Gunneng som skal lage et bokprosjekt med utgangspunkt i en utstilling Medmenneskelighet som var ferdig i Utstillingen handler om krigsårene i Djupvik og Spåkenes. Kunstneren har tilknytning til kommunen via familien og er interessert i å få frem historien om hvordan det var å leve med fremmede og fiender i nærmiljøet. Boka skal bli både en faktabok og en kunstbok. Fagartiklene skal få frem både gammel og ny kunnskap som skal belyse de lokalhistoriske hendelsene. Det er de tre ulike grupperinger av mennesker som oppholdt seg i bygda under krigen som er tema; de tyske soldatene, russefangene samt lokalbefolkningen. Hun har gjennom utstillingen oppdaget interessen blant skoleelever, voksne og ellers folk som selv har opplevd krigen til å lære mer om hva som virkelig skjedde. I forbindelse med det planlagte bokprosjektet er hun i gang med å samle inn fagartikler fra ulike hold som skal benyttes i boka. Hun vil og bruke lokalt materiale som hun har fått tak i gjennom bekjentskap og familie. Boka vil selges både lokalt og regionalt og kan brukes til skoler i forbindelse med historieundervisningen i skolen og Den kulturelle skolesekken, samt ved kunstinstitusjoner og andre som måtte ønske det. Deler av boka er planlagt oversatt til engelsk og tysk. Vurdering: Historiene om hva som skjedde i Djupvik under krigen vil etter hvert forsvinne da det stadig er færre igjen av de som har opplevd krigen og har minner fra denne tiden. Å sette fokus på det som hendte i ei lita bygd, som Djupvik for ca 60 år siden, er med på å bringe erfaringer videre til nye generasjoner. Nord-Troms museum laget på midten av 90-tallet en bok som omhandler krigen, okkupasjonen og brenningen i Nord-Troms og Finnmark. Boka er en flott illustrasjon i ord og bilder om hva som hendte i vår region under krigen. Likevel kan det være flott å få en bok som blir lokalhistorisk og som kan gå mer i dybden på hvordan hverdagslivet i Djupvik ble påvirket av krigen. Ved fordelingen av kulturmidler for 2008 ble det igjen en pott på kr 2.000,-. Det foreslås derfor at dette restbeløpet gis som støtte til bokprosjektet. Side 7 av 32

8 Sak 0188/08 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune yter støtte med kr 2.000,- til bokprosjektet Medmenneskelighet 2. Tilskuddet belastes budsjettpost tilskudd til lag og foreninger. 3. Utbetaling kan skje ved bekreftelse på gjennomføring av prosjektet. 4. Bevilgningen gjelder i budsjettåret Side 8 av 32

9 Gáivuona suohkan Sak 0189/08 Kåfjord kommune IKT PLANEN - REVIDERING OG VIDEREFØRING Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 064 A20 Arkivsaksnr.: 08/00891 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0050/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Kunnskapsløftet, samisk læreplan (2006) Bilag: 1. Evaluering av Overordnet IKT-plan for grunnskolene i Gaivuotna Kåfjord ( ) 2. Overordnet IKT-plan for grunnskolen. ( ) Saksutredning: Prosjektet Overordnet IKT- plan for grunnskolene som ble påbegynt i 2006 som et 3-årig prosjekt avsluttes ved årets utgang (2008). Erfaringene fra prosjektet foreligger i en evalueringsrapport (Vedl. 1). Den viser at den kommunale satsingen har gitt svært positive resultater i skoleverket i kommunen. En legger og merke til hvordan IKT arbeidet har vært organisert med overordnet systemansvarlig, samt pedagogisk IKT ansvarlig på hver skole. Eksamen for 10. trinn våren 2007 var en merkedag da alle elever som gikk opp til eksamen, brukte PC enten ved skriftlig eller muntlig eksamen. IKT gruppa har nå utarbeidet en ny IKT plan som en søker gjennomført som en del av den kommunale satsinga på skoleverket, altså ikke som et prosjekt lenger. (Vedlegg 2) En merker seg at planen bl.a vil styrke følgende områder: Lyd/bilde studio for fjernundervisning, men også skolenei kommunen imellom. Bruk av Smart board. Foto/video Planen tar og med de etiske sidene ved bruken av IKT. IKT materiell og kunnskaper om bruken er i mange sammenhenger ferskvare. Det trengs midler til investeringer og drift samt personer som har systemansvar og pedagogisk IKT ansvar. Investeringskostnaden og driftskostnader er i planen satt opp slik: 2009 Investering: kr Drift: kr kr kr kr kr Side 9 av 32

10 Sak 0189/08 Hovedtyngden av investeringskostnadene er utskifting av gamle PC er. Utgifter til pedagogiske ansvarlige på hver enkelt skole vil skolebudsjettet kunne bidra med, ogdet må vurderes foran hvert budsjettår hvor mye ressurser som må settes av. Utgifter til systemansvarlig for grunnskolen og barnehagene tas opp når administrasjonsutvalget har vurdert hvordan IKT gruppa i kommunen skal organiseres. IKT planen tar også med behovet for å satse sterkere i barnehagene. Rådmannens innstilling: Evalueringen av Overordnet IKT plan ( ) tas til etterretning. Hovedutvalget takker alle som har bidratt til et vellykket prosjekt. Overordnet IKT plan for vedtas innenfor en kostnadsramme på kr I tillegg kommer lønn til systemansvarlig som innarbeides som fast stilling. Det utarbeides en egen IKT plan for barnehagene. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0050/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Evalueringen av Overordnet IKT plan ( ) tas til etterretning. Hovedutvalget takker alle som har bidratt til et vellykket prosjekt. Overordnet IKT plan for vedtas innenfor en kostnadsramme på kr I tillegg kommer lønn til systemansvarlig som innarbeides som fast stilling. Det utarbeides en egen IKT plan for barnehagene. Side 10 av 32

11 Gáivuona suohkan Sak 0190/08 Kåfjord kommune REVIDERING - VEDTEKTER FOR GRENDEUTVALG Saksbehandler: Gunn Andersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/00938 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0190/08 Formannskapet / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Forslag til nye vedtekter for grendeutvalg I saksmappen: Vedtekter vedtatt i kommunestyret i sak 52/07 den Saksutredning: I tråd med gjeldende vedtekter for grendeutvalg er det 14. oktober i år avholdt fellesmøte mellom de fire grendeutvalgene i Kåfjord kommune. Under dette fellesmøtet ble det drøftet en del forhold rundt vedtektene som ble vedtatt av kommunestyret i sak 52/07 den I innledende ord for vedtektene som beskriver virkeområdene for grendeutvalgene er Nordnes falt ut. Dette korrigerer vi for slik at grendeutvalget skal dekke områdene Manndalen, Skardalen og Nordnes. Dette synliggjøres i forslaget som foreligger til behandling. Når det gjelder 5 Økonomi var her stor usikkerhet med hensyn til forståelsen av en del punkter. Her korrigerer vi første og andre punkt slik: Ordlyden endres fra (eksisterende vedtekter): GU gis i årlig tilskudd fra kommunen, med mulighet til å få mer på bakgrunn av handlingsplan. Tilskuddet tas årlig opp til vurdering. til (slik de foreligger i vedlagte forslag): Hvert av GU gis kr i årlig tilskudd fra kommunen, med mulighet til å få mer på bakgrunn av handlingsplan. Tilskuddet tas årlig opp til vurdering. Og andre punkt endres fra(eksisterende vedtekter): Medlemmer i GU godtgjøres etter Kåfjords reglement for godtgjørelse til medlemmer av kommunale styrer, råd og utvalg til (slik de foreligger i vedlagte forslag): Medlemmer i GU godtgjøres etter Kåfjords reglement for godtgjørelse til medlemmer av kommunale styrer, råd og utvalg. Dette dekkes av ordinære midler for godtgjøring, og belastes ikke tilskuddet som gis GU. Rådmannens innstilling: Kåfjord kommunestyre godkjenner vedtekter for grendeutvalg i kommunen slik de foreligger i vedlagte forslag. Vedtektene trår i kraft fra vedtaksdato. Side 11 av 32

12 Gáivuona suohkan Sak 0191/08 Kåfjord kommune HJEMMEBASERTE TJENESTER (HBT) - VIDEREFØRING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: F2 Arkivsaksnr.: 08/00940 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0191/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Saksutredning: Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa har deltatt i prosjektet HbT. Prosjektperioden var først stipulert til et år, men ble utvidet til to år og utløper i november Det har vært delvis ekstern finansiering, samt fordeling av utgifter på de 4 kommunene. Erfaringene fra denne perioden har vært positive og kommunene ønsker å fortsette å bruke denne arbeidsmetoden. Evalueringen er under arbeid, men rapporten vil ikke bli ferdigstilt før i januar Et av suksesskriteriene for å håndtere slikt arbeid har vært å ha en koordinator som har hatt oversikt og kunnskap om miljøarbeiderne, fulgt disse opp og sørget for veiledning og fagdager, samt hatt tett kontakt med kommunene i deres arbeid med metoden i sine saker. Kommunene er enige om at det fortsatt kreves en ressurs for koordinering av arbeidet. Prosjektkoordinator har 50 % stilling. Vi har gjennomgått koordinators oppgaver og kommet fram til at det trengs en minimumsressurs til det videre arbeidet på 30 %. Kommende koordinators oppgaver: Ivaretakelse og rekruttering av miljøarbeidere til HbT Bistå barneverntjenestene i koordinering av tiltak og miljøarbeidere. Organisere veiledning for miljøarbeidere. Tilrettelegge felles fag/erfaringsdager for de som jobber i HbT. Økonomi: Den enkelte kommune har i prosjektperioden bidratt med kr pr år. For videre arbeid vil det se ut som følger: Lønn 30% stilling kr Pensjon kr Kontormateriell kr Bevertning, møter, kurs og lignende kr Telefon kr Opplæring koordinator kr Opplæring andre kr Reise koordinator kr Inventar kr Side 12 av 32

13 Sak 0191/08 Konsulenttjenester kr Div. kr Sum utgifter kr Kommentar til budsjettforslag: Opplæring andre innebærer 4 fagdager pr år, der det vil bli utgifter til forelesere, loaker, bevertning m.v. Konsulenttjenester 10 gruppeveiledninger for miljøarbeiderne pr år, der kommunene dekker utgift til veileder. Vi foreslår videre at miljøarbeiderne som selvstendig næringsdrivende, betaler for egen reise/kjøring. For hver kommunene innebærer dette kr pr år, en økning for hver kommune på kr Hjemmebaserte tiltak innebærer at man forsøker å yte hjelp i hjemmet ved at det settes inn miljøarbeidere som har kompetanse på fagområdet. Dette som et alternativ til fosterhjemsplasseringer som kan være dyre. Rådmannen mener at prosjekt HBT bør videreføres. Dette kan bidra til at familier som har behov for bistand kan få dette på et tidligere tidspunkt og på en slik måte at barnevernstjenesten fremstår mer som en samarbeidspartner enn som et maktorgan. Målet i barnevernsarbeidet er å sikre at barn har mest mulig trygge og gode livsvilkår. Om en kan bidra til det, samtidig som familier ikke splittes opp, så er det den beste måten å yte bistand på. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune viderefører samarbeidet med kommunene Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa om prosjekt Hjemmebaserte tiltak 2. Utgiftene innarbeides i budsjettene fra og med 2009 Side 13 av 32

14 Gáivuona suohkan Sak 0194/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM DEKNING AV DIVERSE UTGIFTER Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 08/00582 Unntatt offentlighet 6 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0192/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Unntatt offentlighet. OMSORGSTILBUD Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: PRO-TJENESTEN Arkivsaksnr.: 08/00903 Unntatt offentlighet 5A Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0055/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet Unntatt offentlighet. Side 14 av 32

15 Sak 0194/08 REGULERING AV BIRTAVARRE SENTRUM SØR Saksbehandler: Eirik Djupvik Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/00969 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0194/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Pbl 27-1 Bilag: Brev Øyvind Johansen Kart over området Skredkart Saksutredning: Oppstart av regulering av Birtavarre sentrum sør. Med henvisning til FSAK 0179/08, omregulering av Birtavarre Sentrum 1. gangs behandling i formannskapet og vedtak om utredning om utvidelse av reguleringsområde bes formannskapet drøfte om det skal igangsettes et reguleringsarbeid av et område mellom reguleringsgrense Birtavarre sentrum og Kåfjordelva. I planforslaget til Birtavarre sentrum er det tatt hensyn til omkringliggende områder og det er anbefalt på bakgrunn av opplysninger i saken og andre innspill at et område sør for reguleringsgrensa, Birtavarre sentrum blir revidert / regulert. Planstatus Planen som er laget for området er gammel (1976). Av nyere dato (2001) er et område mellom gamle og nye E6 regulert til industri mot grunneiere vilje. Planleggingsbehov Offentlige formål: Brannstasjon Uteseksjon drift Kommunalteknisk uteområde for lagring Helsesenter Helikopterlandingsplass Brannstasjon:Kåfjord kommune har et vedtak på å lage ny hovedbrannstasjon i Birtavarre, denne trenger et areal. I dag er det ikke satt av areal til dette formålet i Birtavarre. Området sør for Badjanajohka kan være egna til formålet. Side 15 av 32

16 Side 16 av 32 Sak 0194/08 Uteseksjon drift: I dag har uteseksjon drift sitt hovudsete på Rya. Rya holder lav standard. Det vil være naturlig å se for seg at på sikt må Kåfjord kommune bygge nye fasiliteter til ute seksjonen. Det er i dag ikke satt av arealer til dette formålet, og det er naturlig å tenke seg at det vil bli noe konfliktfylt å bygge opp på samme sted i forhold til grunneierer som har søkt om regulering av området. Det vil være fornuftig å se dette i sammenheng med en hovudbrannstasjon og bør derfor planlegges i tilknytning til denne. Det bør uansett ses etter egna område. Kommunalteknisk uteområde for lagring: Drifta har stort behov for utendørs lagringsarealer, til for eksempel lappemasser til vei. I dag blir hovudsaklig området til renseanlegget brukt, dette er ingen god løsning på sikt, da det i forslaget til reguleringsplan for området ligger inne at dette området skal parkmessig opparbeides og et av hovudformålene med planen er å løfte sentrumsuttrykket. Det vil være praktisk å ha et slikt lager i nærheten av uteseksjonens lokaler, det bør uansett finnes alternative areal for dagens lagringsplass. Helsesenteret: Ser vi langt nok inn i framtida vil det med stor sannsynlighet bli et behov for å bygge nytt helsesenter. Det kan derfor allerede i dag være fornuftig å begynne å tenke på hvor det kan være mulig å bygge dette. Dette kan for øvrig være hensiktsmessig å ta opp i en arealplan Helikopterlandingsplass: Endringer i Birtavarre sentrum og nye helikoptre krever en ny hovedlandingsplass for helikopter, fortrinnsvis i nærheten av ambulanse, helsesenter. Dette vil være en asfaltert parkeringsplass på 25 x 25 meter samt atkomst. Andre formål: Industri Forretning / reiseliv Bolig Industri: Kåfjord vekst ønsker utvidet område, i tillegg er det flere interesserte næringsaktører / etablerere som har behov for industriareal. Kommunen har i dag svært begrensa med areal regulert til industri. I indre Kåfjord er de kun avsatt områder til industri i dette område foruten kraftverket og masseuttak. Forretning / reiseliv: Øyvind Johansen, sønn av Petter Johansen, en av fire grunneiere på 20 / 16 har konkrete planer om reiselivsbedrift på deres grunn. Han ønsker også å tilrettelegge område mellom nye / gamle E6 til forretning / næring. Grunneier hadde en avtale med vegvesenet om regulering av området mellom nye og gamle E6 til dette formålet, dette ble ikke gjennomført. Området er i tillegg en del av førsteintrykket i indre Kåfjord og hovudsatsingsområdet for reiseliv, aksen ishavet Halti det visuelle uttrykket er derfor viktig. Røde Kors brakka står på uregulert grunn og har også behov for regulering. Bolig: Øst for Kåfjord vekst er det et etablert boligområde, her foreligger også en privat reguleringsplan for utvidelse av dette. Planen er ikke lagt frem til behandling på grunn av uavklarte forhold med kommunen om avtale om Rya. Sør for industriområde er det også flere boliger, det ukjent om grunneiere her ønsker flere boliger. Det vil for øvrig ikke være stort behov for flere boligtomter i dette område dersom der nye boligfeltet på Bjørkholt blir realisert. Vei

17 Sak 0194/08 Det må reguleres inn veier som holder standard for den type trafikk den skal håndtere. Det er viktig å tenke trafikksikkerhet og det vil være gunstig å legge tyngre trafikk til industriområde utenfor sentrum. Det må også ses på tilgang til de formålene som blir regulert inn og eventuelt nye områder lengre frem i tid. Grunneier forhold Kommunen eier begrensa areal i dag. Avhengig av hva planen skal inneholde så vil antakelig kommunen uansett bli nødt til å kjøpe opp noe grunn. Her er noen grove vurderinger av de mest nærliggende grunneierforholdene som kommunen må ta hensyn til avhengig av arealbehov. Cock Maskinstasjon har kjøpt et areal på ca 4 dekar. Dette arealet dekker i dag store deler av det tidligere kommunalt eide industriområdet i Birtavarre og er et området som er svært godt egna til deler av arealbehov skissert ovenfor. Nord troms kraftlag har en svært stor festetomt på ca 3,3 dekar, det bør vurderes om kommunen skal forhandle om å redusere denne noe. 20/16 (20/1) Johansen (Egil, Henny, Kåre, Petter) er en stor grunneier og eier av området mellom nye og gamle E6 i tillegg til den ene naboeiendommen til Kåfjord kommunes industriareal. Blant annet er kommunen avhengig av grunnoppkjøp fra denne eiendommen for å kunne anlegge vei inn til industriområde fra gamle E6. Grunneier har selv planer for deler av sitt område og ønsker området regulert og skredvurdert 20 / 1 (uskifta bo) er den andre naboeiendommen til kommunens industriareal. Kommunen bør tidligst mulig avklare arealbehov for deretter å gå i dialog med disse grunneierne. Skred Aktsomhets skredkartet fra NGU viser en teoretisk mulighet for 1000 års skred langt inn i dalen mellom Badanjohka og Kåfjordelva. Om området innenfor skal kunne brukes til byggeformål så må det gjøres en skredundersøkelse av NGI. Drøfting: Hva ønsker formannskap at planen skal inneholde og omtrent utbredelsen av reguleringsplanen? Når ønskes planen ferdig? Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonen starter regulering av Birtavarre sør i.h.h.t bestilling. Side 17 av 32

18 Gáivuona suohkan Sak 0195/08 Kåfjord kommune SMÅKRAFTUTBYGGING I KÅFJORD Saksbehandler: Eirik Djupvik Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 07/00780 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0195/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Sak 07/00780 drøfting småkraftutbygging i Kåfjord Ressurskart, NVE Saksutredning: Konsesjonssøknader for bygging av småkraftverk i Kåfjord er på full fart inn. Bygging av småkraftverk er relativt store inngrep og en massiv utbygging kan derfor få store utilsikta konsekvenser. I FSAK 07/00780 Drøfting av småkraftutbygging ble det gjort greie for konsekvenser ved småkraftutbygging og Formannskapet vedtok at det skulle ses på i forbindelse med arealplan. Siden det er noe usikkert når arealplan er ferdig og det ligger en sak ute på høring, informerte eg formannskapet om dette. Formannskapet ønsket på bakgrunn av det en sak om mulige metoder for en helhetlig politikk på området uten å vente på en arealplan. Det kan for øvrig nevnes at både fylkeskommunen, som jobber med en fylkesvis temaplan for småkraft og NVE er positive til at kommunen ønsker å ta helhetlige grep. Det er viktig at kommunen tidligst mulig i sin befatning med planene (både konsesjonspliktige og ikke-konsesjonspliktige tiltak) gir et tydelig signal om hvilke plankrav som vil bli fremmet, for å unngå unødvendig forsinkelse av planene. Generelle opplysninger Det henvises til FSAK 07/00780 for opplysninger om saksgang og konsekvenser Aktuelle prosjekter i Kåfjord kommune. Ressurskartlegging NVE har utviklet en metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk mellom 50 og kw. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnader for ulike anleggsdeler. NVE antar at det er realistisk å realisere ca. 5 TWh av dette potensialet i løpet av en ti års periode. Samlet er det funnet omkring 18 TWh med investeringskostnad under 3 kr/kwh. I tillegg kommer omtrent 7 TWh fra Samlet plan slik at potensial for små kraftverk under 10 MW med investeringsgrense 3 kr/kwh er rundt 25 TWh. Ressursoversikten angir mulighetene for småkraftverk i hvert fylke og kommune i landet. (se vedlegg: ressurskart, NVE) Side 18 av 32

19 Sak 0195/08 Samla plan (SP) Samlet plan for vassdrag er en nasjonal plan hvor gjenstående utbyggingsprosjekter er plassert i kategorier. Kategoriinndelingen er gjort på bakgrunn av prosjektenes miljøkonflikter og økonomi. For at et vannkraftprosjekt skal kunne konsesjonsbehandles, må det i utgangspunktet være plassert i kategori I i Samlet plan. Prosjekter plassert i kategori II må utstå inntil videre, eller de kan omarbeides slik at de oppfyller kriteriene for å bli plassert i kategori I. Nye prosjekter som ikke tidligere har vært behandlet i Samlet plan, må få unntak fra Samlet plan for å kunne konsesjonsbehandles. Vassdrag i Kåfjord i Samla plan: St.meld. nr 63 ( ) Bievlajavrre, Skarvdalselv II Hanskeelv II Guolasjavrre II St.meld. nr 53 ( ) Hanskeelv VF II 82206/07/09 Guollasjavrre/Bårsujavrre Magervatn Smoulkajavrre Gæddejavrre VF II Verneplan for vassdrag Kåfjord kommune har et vassdrag innlemmet i verneplanen for vassdrag, Manndalselva. Vassdraget er vernet i Verneplan I for vassdrag. (St. prp. nr. 4 ( ) Om verneplan for vassdrag) Aktuelle prosjekter i Kåfjord kommune: Gourtesjohka Privat: Søknad sendt, uklar status Vikeelva Fjellkraft: Søknad på høring. Ruovdasjohka Hydropool: Kåfjorddalen, konsesjonsøknad sendes høsten Sogeselva Hydropool: Langnes, konsesjonsøknad sendes høsten 2008 Tverrelva Hydropool: Olderdalen, konsesjonsøknad sendes høsten 2008 Badjanajohka privat: Birtavarre, konsesjonssøknad under utarbeiding Side 19 av 32

20 Sak 0195/08 Andre omtalte elver, mulig under utredning Numedalselva Skardalelva Trollvikelva Handskejohka, Kåfjorddalen Spesielle vassdrag, vassdrag med spesielle hensyn. Nordmannvikdalen BM verdi: svært viktig, kvartærgeologisk interessent område, nasjonal verneverdi - Naturtypekartlegging Skardalen BM verdi: Svært viktig, nasjonalt verneverdig kulturlandskap - Naturtypekartlegging Okselva / Holmenes: Okselva: Klasse A, området klassifisert som klasse A Natur og kulturlandskap i Kåfjord (1995/96) Forklaring: BM verdi: Er en verdi satt etter kriteriene i DN`s (direektoratet for naturforvaltning) håndbok 13, kartlegging av naturtyper. Det er tre kategorier: Svært viktig:, viktig og Lokalt viktig. Klassifisering etter natur og kulturlandskapsplanlegginga i Kåfjord: Klasse A: - variert og særpreget landskap; stor variasjon i form, linje, farge eller tekstur. - Helhetlig landskap - Landskap med sterke innslag av intensitet Klasse B: - vanlig landskap typisk representativt landskap Klasse C: Lite variert landskap. Eks menneskelige inngrep som er dårlig tilpasset de naturgitte forhold, og som bryter med strukturene i landskapet. Vurderingskriterier 1.1 Verdifulle landskap Landskapet er den ytre, fysiske ramme om vår eksistens og virksomhet. Begrepet omfatter alt fra det urørte landskap til byer (både det åpne natur- og kulturlandskapet og det bebygde landskapet). Landskapet gir grunnlag for trivsel, livskvalitet og stedstilhørighet. Landskapet er også mange steder et viktig reiselivsprodukt. Mange av landskapsformene i Norge er Side 20 av 32

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer