Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Til sak 70/10: Etter invitasjonen vil representanter fra Sparebanken Nord-Norge møte i formannskapet , kl. 15:00.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 63/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 21/10 Skjønnsmidler innspill fra Dyrøy kommune 2010/320 RS 22/10 Sørreisa lensmannskontor 2010/334 RS 23/10 Tilsetting av prosjektleder grønnsaker i Midt-Troms 2008/695 Saker til behandling PS 64/10 Økonomirapport /198 PS 65/10 Budsjett drøfting inntektsgrunnlag, mv 2010/320 PS 66/10 Nytt forvaltningssystem for kommunal tjenesteproduksjon PS 67/10 TV-aksjonen NRK Flyktningehjelpen komplettering kommunekomite og bevilgning bidrag PS 68/10 PS 69/10 PS 70/10 Vertskommunesamarbeid om legetjenesten mellom kommunene Dyrøy og Sørreisa Åpen talestol - forslag om endring av Dyrøy kommunes møtereglement for styrer og utvalg Tilgang på kontanter i Dyrøy - oppfølging av vedtak i eldrerådet 2010/ / / / /116 PS 71/10 Driftsavtale for friluftsområdet Finnlandsholmen 2007/167 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 63/10 Referatsaker

6 Page 1 of 1 Fra: Øystein Dato: :30:00 Til: Kopi: Tittel: SV: Skjønnsmidler innspill fra Dyrøy kommune Arkiv: 2010/320 Vi viser til Fylkesmannens e-post nedenfor. Som vedlegg følger vårt innspill vedrørende skjønnsmidler for Mvh Øystein Rørslett Rådmann Dyrøy kommune Tlf Mobil Fra: Tjeldflåt Asle Sendt: 24. august :06 Til: _Alle kommunene i Troms; Andersen, Geir; Annveig Jenssen Bjørn Tore Sørensen; Gunnar Grundetjern; Hakon Jorgensen; Heidi Aasen; Helga Alver; Helge Høve; John G. Rørnes; Karl Fredrik Normann; Steffen Kvien; Sverre Benum; Synnøve Eriksen; Tom Jarle Isaksen; Viktor K Olsen Emne: Skjønnsmidler Fylkesmannen ber om innspill fra kommunene innen Vedlagte brev med skjema for innspill er i dag sendt kommunene pr. post og er også lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Som et ledd i arbeidet med fordeling av basisskjønnsmidler oppfordrer Fylkesmannen med dette kommunene til å komme med skriftlige innspill om vesentlige utgiftsbehov og/eller betydelig inntektssvikt som ikke fanges opp i inntektssystemet. Det er viktig at kommunen begrunner sine innspill og så langt som mulig angir hvilke beløp det er snakk om. Frist for tilbakemelding til Fylkesmannen er 9. september Det gis årlig føringer fra KRD på fordelingen av fylkesmennenes skjønnstilskudd gjennom departementets årlige skjønnsbrev til fylkesmennene. Disse føringene danner utgangspunktet for hvilke innspill kommunene kan komme med, jf. vedlagte skjema. Tilbakemeldingen gjøres elektronisk ved å fylle vedlagt skjema og sendes på e-post til med kopi til Frist: torsdag 9. september Med vennlig hilsen Asle Tjeldflåt Rådgiver, kommuneøkonomi Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni Justis- og sosialavdelingen Telefon: Mobiltelefon: E-post: file://\\aspweb008\dyrdok$\prod\2010\09\07\30231.html

7

8 Ordfører Knut Olsen Sørreisa kommune 9310 Sørreisa Viser til deres brev av til lensmannen i Sørreisa. Funksjonsdelingen i regionen gjør det naturlig at jeg besvarer henvendelsen. Hittil har ikke annet skjedd enn at Troms politidistrikt har valgt å ikke benytte seg av adgangen til a forlenge leieavtalen for eksisterende lokaler i Sørreisa. Dette har man i godtid valgt å gjøre utleier oppmerksom på. Lensmannskontoret blir altså i nåværende lokaler til august Ingen beslutninger ' er tatt mht framtidig løsning av tjenestetilbudet i Sørreisa og Dyrøy. Hvordan vi skal ordne oss for framtiden blir en prosess som skal skje i nært samarbeid med de ansatte i Sørreisa og hvor også kommunene Sørreisa og Dyrøy vil bli invitert til å delta. Vi ^-il komme tilbake til saken straks vi er rede til det. Arnold Nilsen Gjenpart: Dyrøy kommune v/ordfører Rolf Espenes Troms politidistrikt Lenvik lensmannskontor; besøk: :Hans Karolius vei 6, 9300 Finnsnes Post: Postboks 153, 9305 Finnsnes Tlf Faks: E-post: post.troms(a),politiet.no Org: nr.: Bankgiro :

9 TRANØY KOMMUNE Administrasjonsutvalget Unntatt offentlig ofl 25 Arkivkode Deresref. Dato 412 V SAK NR ADM 38/10. TILSETTING AV PROSJEKTLEDER GRØNNSAKER I MIDT-TROMS Stilling "som prosjektleder for utvikling og utvidelse av grønnsakproduksjon i Midt-Troms har vært lyst ut, og det har meldt seg 8 søkere til stillingen. Av disse er plukket ut tre personer som har vært invitert til intervju. Intervjuene er gjennomført med representanter fra kommunene til stede, og arbeidstakersiden var representert av hovedtillitsvalgt Rigmor Hansen fra Fagforbundet, Tranøy. Etter intervjuene er det fattet en enstemmig beslutning om å tilsette Inger Andreassen, Stonglandseidet som prosjektleder for et tre-årig prosjekt for å utvikle grønnsakdyrking som næring i samarbeidskommunene. Tiltredelse etter avtale. Årslønn kr ,-. Tranøy kommune utøver arbeidsgiverfunksjonen for stillingen. Det vil bli etablert egen styringsgruppe for prosjektet, jfr. prosjektbeskrivelsen. For tilsettingen gjelder for øvrig de til enhver tid gjeldende lover, regler og tariffavtaler, herunder 6 måneder prøvetid og 2 % innskudd i pensjonsordning. Med hilsen Tranøy kommune Reidun Aspmo fagleder landbruk Tranøy Kopi til Inger Andreassen, øk avd lønn Tranøy, Fagforbundet Tranøy, Delta Tranøy Øvrige søkere underrettes via Jobbnorge Postadresse : Besøksadresse: Telefon : VANGSVIK VANGSVIK Telefaks:

10 Saker til behandling

11 Saker til behandling

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2010/198 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Økonomirapport Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret Vedlegg: Budsjettregulering september 2010 Innledning Med dette legges 2. rapportering pr fram til politisk behandling. Her fremkommer status på den enkelte enhet. Enheter med flere ansvarsområder er forbruksrapportene gjort mer detaljert, og summert med forbruk på hvert ansvar. Driftsbudsjettet: Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og felles drift Tabellen viser netto utgift pr ansvar: Ansvar Ansvar Regnskap pr Reg. budsj Forbruk i % Oppr. budsj Budsjettreg Komm/form/adm/hovedutvalg , , Eldrerådet 188, , Overformynderiet 6 349, , Arbeidsmiljøutvalget , , Støtte politiske partier 0, , Kontrollutv/revisjon , , Rådmannskontoret , , Økonomiavdelingen , , Tiltakskonsulent , , Fellestjenesten , , Fellesutgifter ,67 (81 000) (1 211,98) (99 000) EDB-drift , , Næringsfondet (705,93) Næringsarbeid , , Utviklingsfond ( ,87) Boligtiltak , , Dyrøy Vekst (VTA) , , Kirkelig administrasjon , , Andre religiøse formål 0, , Tilleggs- og nye bevilgn , ,

13 172 Tilfeldige utg./inntekter , , Lønnsreg. alle ansvarsomr 0, , Bredbåndprosjektet 8 113, Drift i Nordavindshagen , , Dyrøyseminarsenteret , Dyrøyseminaret 796, Dyrøy 2017 (fra 08) 9 958, , , Ansvar 139, 195, 196 og 198 motregnes og belastes Dyrøy Vekst og Dyrøyseminarsenteret KF for faktisk utgift ved regnskapsavslutningen. Ansvar 122 Fellesutgifter: Premieavvik KLP er budsjettert med inntekt kr på bakgrunn av prognose gitt av KLP høsten Vi har mottatt en ny beregning fra KLP for inneværede år, og de nye prognosene viser en reduksjon i premieavviket med om lag 500 tusen. Samme prognose viser en reduksjon i premieinnbetalingen med om lag samme beløp. Det vil derfor ikke gi noen nettovirkning for det totale budsjettet. Det foreslås derfor ikke regulering av premieavviket og pensjonsinnbetalingene. Ansvar 133 Utviklingsfond: Unyttet del av tilskuddet fra fylkeskommunen budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Ansvar 179 Lønnsregulering alle ansvarsområdene: Årets budsjett er utarbeidet ut fra lønnsnivå pr Lønnsøkning i løpet av året skal dekkes med overføring fra denne posten. Sentralt oppgjør er avsluttet, men endelige beregninger av virkningene for inneværende år er ikke mottatt fra programleverandøren av lønnssystemet. Regulering til de enkelte ansvarsområdene foreslås gjennomført når beregningene er mottatt, og de lokale lønnsforhandlingen er gjennomført. Rammeområde 2 Barnehagen, Skolen, Skolefritidsordningen og Kultursektoren Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 211 Dyrøy barnehage Regnskap Reg. budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Fast lønn Vi skal pr i dag ha brukt 63 % av lønnsposten, men har brukt 68 %. Det kommer i hovedsak av at vi fra jan-aug ansatte en ekstra førskolelærer for å kunne innfri ønskene om plass til de som trengte plass fra nyttår. Dette ga også økte inntekter da vi fikk mer i statsstøtte og økt foreldrebetaling. Vi har brukt mye vikar da vi har hatt en del sykdom og annet fravær. Så vi må være mer forsiktig i bruken utover høsten dersom det lar seg gjøre.

14 Kommentarer. Selv om vi har et overforbruk på noen av våre poster ligger vi greit an totalt. Følgende reguleringer gjøres nå: Lønn inkl. pensjon og arb.giveravg.økte utgifter med , Vikarer v/ ref økte utgifter med , Inventar/utstyr utgifter økes med kr , statsstilskudd økte inntekter med , Sykelønnsref økte inntekter med , Ref. Utdanningsforundet økte inntekter med kr ,- Generelt. Vi har kontroll, og følger nøye med regnskapet til barnehagen. Vi ligger greit an i forhold til budsjett. Dato: Rosmari Forsberg enhetsleder Driftsenhet: Elvetun skole Ansvar i budsjettet: 231 Regnskap Budsjett 2010 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift , Inntekt ( ) ( ) Netto utg./innt Kommentarer. Fastlønn ligger 14,45 under estimert forbruk; utgjør ca. kr Lønn ped.pers. ligger 1,87 under estimert forbruk; utgjør ca Vi ligger høyt på pensjon SPK. Budsjettposten "Læremidler" har overforbruk og foreslås regulert. Det samme gjelder ref.sykelønn og ref.kommuner Skoleskyss har et budsjett på som nok ikke vil holde ut året. Tiltak. Forslag til regulering: * Kr fra art "Fritt skolemateriell" til art "Læremidler" * Kr fra art "Inventar og utstyr" til art "Læremidler" * Kr fra art "Inventar og utstyr" til art "Ekskursjoner, museumsbesøk" * Art "Vikarer v/refusjon økes med mot art "Sykelønnsrefusjon". * Art "Ref. fra kommuner" økes med kr * Kr fra art "Vikarer v/ref." til art "SPK - pensjonspremie".

15 * Art 17091"Ref.statstilskudd" økes med kr * Art "Ref. Utdanningsforbundet" settes i null. * Kr fra art på sfo-budsjettet foreslås brukt til å styrke art "Skoleskyss". Konklusjon. Skolen har kontroll på budsjettet. Gunn Tove Olsen enhetsleder skole/sfo Driftsenhet: SFO Ansvar i budsjettet: 232 Regnskap Regulert Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , Inntekt Netto utg./innt Kommentarer. Fast lønn ligger 1,97 under estimert forbruk; utgjør ca kr Brukerbetalinga er godt i rute. Den ble justert ned da vi regnet med at flere ble å benytte seg av gratis leksehjelp. Bare 4 unger har bestilt leksehjelp denne høsten. Tiltak. Art "Lønn ped.personale" har en andel lønn til ped.pers. på leksehjelp. Ettersom det ikke er krav om pedagogisk bemanning på leksehjelp, foreslår jeg å bruke kr fra denne posten til "Skoleskyss" art på Elvetun skoles budsjett. Konklusjon. Budsjettet er under kontroll. Gunn Tove Olsen enhetsleder skole / SFO

16 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 251 Dyrøy kulturskole Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,67 59,56 Inntekt , ,00 57,05 Netto utg./innt , ,67 60,06 Fast lønn , ,30 65,93 Kommentarer. Fast lønn. Fast tilsatte i kulturskolen er rektor (20%) og kulturskolelærer (50%). Timelærere har til sammen ca 36 % stilling inneværende skoleår (2010/2011). Fast lønn i regnskapstallene inkluderer lønn til fast ansatte og timelærere. I budsjettallene er fast ansatte plassert under fast lønn og timelærere under engasjement. Ved utregning estimert fast lønn, slås fast lønn og engasjement sammen. Lønnsforbruket ligger 2,81 % over det estimerte pr. august mnd. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 271 Kulturkontoret Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,36 69,4 Inntekt 6 000, ,00 0 Netto utg./innt , ,36 67,81 Fast lønn , ,61 75,82 Fast lønn: Gjelder lønn kulturleder 60 % og daglig leder minnestiftelsen 15 %. Lønnsforbruk ligger 12,7 % over det estimerte pr. august mnd. Lønn til sommerverter for 8 uker er i sin helhet ført over engasjement kulturkontoret. Sommervert har også vært sommervikar 3 uker på biblioteket. Lønnsutg. fordeles i forhold til dette. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 272 Biblioteket Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk Utgift , ,53 57,18 Inntekt , ,00 0

17 Netto utg./innt , ,53 20,56 Fast lønn , ,29 62,93 Fast lønn: Gjelder biblioteksjef, 50 % stilling. Budsjettregulering: Kan bli budsjettregulering i forbindelse med en eventuell oppstart av prosjektet "Nøkkel til biblioteket". Det er overført midler - kr ,- - fra ABM-utvikling til prosjektet. Prosjektet settes i gang ved en evt. positiv behandling i kommunestyret. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 274 Ungdomsråd/ungdomsbasen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,42 59,98 Inntekt , ,44 162,87 Netto utg./innt , ,86 51,47 Fast lønn , ,57 60,83 Fast lønn: Gjelder ungdomsleder 50% stilling og assistent 20 % stilling. Assistent har pemisjon 1 år til Vikarassistent tilsatt i 20 % stilling fra Vikar tiltreder Sykelønnsrefusjon utgjør kr ,44. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 275 Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,07 63,58 Inntekt , ,63 113,27 Netto utg./innt , ,70 33,74 Fast lønn , ,90 63,09

18 Fast lønn: Gjelder lønn daglig leder 100 % stilling. Daglig leder har vært sykemeldt i en periode frem til 19. april. Øvrige utgifter. Post Husleie. Det har vært husleieøkning fra I tillegg er det betalt faktura på felleskostnader fra Disse kostnadene er ikke medregnet i budsjett for Det er forhandlinger mellom kommunen og Senja Næringshage ang. husleie/felleskostnader. Budsjettregulering Post Husleie, reguleres fra kr ,- med kr til kr ,-. Resultatet av forhandlinger om husleie/felleskostnader er ikke avklart noe som betyr at det er en usikkerhet rundt den foreslåtte budsjettregulering. Inntekter: Av inntekter er mottatt sykelønnsrefusjon - kr ,63 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 276 Diverse kulturarbeid Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,87 15,02 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,87 15,02 Gjelder tilskudd til kinodrift, idrett, aktivitetsstøtte, badevakt, folkeuniversitetet samt kjøp av private tjenester. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 281 Anlegg/lokaler Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,60 57,84 Inntekt , ,00 0 Netto utg./innt , ,60 50,74 Post 14710: Gjelder driftstilskudd Dyrøyhallen, tilskudd båtforeningen, div. tilskudd anlegg og lokaler og tilskudd ved tilsagn på spillemidler.

19 Inntekter: Kr ,- gjelder tilskudd til Finnlandsholmen fra Midt-Troms Friluftsråd. Midlene er utbetalt Dyrøy båtforening (post 13710). Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 282 Muséer og kulturvern Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,11 97,19 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,11 97,19 Post Div. tilsk. priv./bedr. Gjelder kommunens andel til Midt-Troms Museum. Det har vært utgiftsøkning på andel til Midt-Troms Museum med kr 2 112,-. Reguleres i budsjettet. Budsjettregulering Post Div. tilskudd reguleres fra kr ,- med kr 2 000,- til kr ,-. Øvrige poster gjelder strøm, forsikringer, kommunale avgifter i forb. med muséene i kommunen. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 190 Nordavindshagen - drift Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,95 45,94 Inntekt , ,00 72,65 Netto utg./innt , ,95 33,11 Fast lønn , ,10 64,69 Fast lønn: Gjelder koordinator Nordavindshagen, 20% stilling. Lønnsforbruk ligger 1,57% over det estimerte pr.august mnd. Post Engasjement er overskredet med 30,51 %. Dette gjelder ekstra renhold ved utleie av Nordavindshagen og som ikke inngår i den oppsatte renholdsplanen. Denne kostnaden gjelder spesielt vårhalvåret og utleie i høytidsdagene. Mulige tiltak er å øke utleien evt. å ta betalt for disse ekstrakostnadene.

20 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 305 Folkehelse Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,84 60,5 Inntekt , , Netto utg./innt , ,84 33,79 Fast lønn: , ,45 37,49 Fast lønn: Fast lønn gjelder folkehelsekoordinator i 50 % stilling som tiltrådte Inntekter: Vedr. post kr ,- - Innbefatter kr ,- til folkehelsekoordinatorstillingen og kr ,- til lokale tiltak i Kr ,- gjelder Fysak-millionen som utdeles lag og foreninger som har søkt dette. Budsjettregulering: Folkehelsekoordinator tiltrådte først noe som betyr at lønnskostnadene kan reguleres ned. Post Fast lønn reguleres ned fra kr ,- til kr ,-. Post KLP reguleres ned fra kr ,- til kr ,-. Post Arb.g.avg reguleres ned fra kr ,- til kr 8 000, Sissel Stokland Jørgensen enhetsleder kultur Rammeområde 3 NAV, Helsestasjon, Legekontor, Barnevern og Pleie- og omsorgstjenesten Driftsenhet: NAV Dyrøy Ansvar i budsjettet: 301,302,352,353 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,78 49,6 Inntekt , ,52 46,1 Netto utg./innt , ,26 52,6

21 Kommentarer. NAV leder har gått gjennom regnskapet pr august. Forbruket på de fleste poster ser så langt ut til å være innenfor budsjettet. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ligger det an til et overforbruk på opp mot kr ,- dersom vi har samme forbruk resten av året. En vil følge utviklinga nøye. Avskriving av debitorer på ca kr ,- vil også kunne ha ei negativ innvirkning på resultatet. Dato: Håkon Einar Haug enhetsleder Driftsenhet: Helsestasjon Ansvar i budsjett: 311 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt % Utgifter: Lønn: Forbruk: 63,36 % utstyr/leker: Budsjettert med 3000,-. Forbruk på 8500,- etter innkjøp av portabelt måle- og vektutstyr til skolehelsetjenesten. Innkjøpet (overforbruket kr 5500,-) ble godkjent av rådmann. Det er også gitt klarsignal på at helsestasjon og legekontor kan gå til innkjøp av nye leker til kontor og venterom. Dette innkjøpet gjøres sammen med legekontoret, for ca 8000,-, derav ca 3000,- for helsestasjonen inventar/utstyr: Restbudsjett på 16000,-. Helsestasjonen må gå til innkjøp av synstavle med lys, ca kr 2000,-, og er et stort behov snarest. Hørselstestapparatet må også byttes ut, da det ikke er egnet til barn gammelt og dårlig kvalitet - nytt audiometriapp. koster ca 11000,-. Evt. bestilling avventes til klarsignal fra rådmann Medikamenter: Budsjettert med 12000,-, men etter som vi fra gikk bort fra vaksinelager bestiller derfor ikke lengre vaksiner gjennom folkehelseinstituttet. Bruker ordner selv reisevaksiner gjennom sin fastlege. Innkjøp per i dag gjelder andre apotekvarer, akuttmedsiner, og lignende Intern overføring: utgifter lønn ift pandemivaksinering 2009, men regning levert i Inntektene for vaksineringen er ført i 2009 (ca kr ,-).

22 Inntekter: Salg av medisiner: Budsjettert med 12000,-, men etter som vi fra gikk bort fra vaksinelager (reisevaksiner), har helsestasjonen kun en inntekt på kr 100,-/50,- per vaksinering. Det reelle salget vil derfor ligge mellom ,- Konklusjon: utstyr/leker: Art. økes med kr. 2500,- ( -2500,-) (Forslag: Overforbruket er på kr 5500,- Derav kan kr. 3000,- dekkes fra art inventar/utstyr, rest kr 2500,-) Medikamenter: Justere budsjett fra 12000,- til 2000,-. ( ,-) Salg av medisiner: Justere budsjett fra 12000,- til 2000,- ( ,-) Intern overføring: Budsjett økes med ,- ( ,-) (Totalt : ,-) Konklusjon: Poster vedr. lønn, kurs/reise og utstyr/leker overstiger budsjett for året Det er budsjettert med ,- for inventar og utstyr (12000), og kan dekke opp for flere av de behov (innkjøp) som nevnt ovenfor. Driftsenhet: Legekontoret Ansvar i budsjett: 321 og 322. Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt % Kommentarer: Utgifter Lønn: Forbruk: 62,63 % Ferievikarer: Forbruk: kr ,-, (budsjettert med kr ,-). Årsak: Innleie av vikar- avvikling av ferie for kommunelegen. Resterende ferie inneværende år er ca 6 uker. Innleie vikarlege, minimum kr ,- pr uke.-. Det er nødvendig med innleie av vikar, men ikke 6 hele uker, pga turnuslege Interkommunal legevakt: Budsjettregulert etter juni med kr ,-. Per i dag et forbruk på 49 % Fysioterapiavtale: Utbetaling økt med kr ,- pr/mnd fra og med august. Dette vil gi et forbruk på ,- mer enn budsjett. Inntekter Legekontorets inntekstposter varierer svært mye fra måned til måned, pga refusjonskrav og utbetaling av tilskudd, med mer. Generelt for alle inntekstposter er at de ligger på mellom % hittil, og er akseptabelt så langt da mange krav og utbetalinger skjer de siste mnd igjen i 2010.

23 Endringer innen ansvar i budsjett: Medisinsk utstyr. Innkjøp av ny hjertestarter (kr ,-) skulle dekkes av art disposisjonsfond Inventar/utstyr. Innkjøp av Celleteller (kr ,-) skulle dekkes av art disposisjonsfond. Konklusjon: Ferievikarer: Art. økes med kr ,- for å dekke legevikar. ( ,-) Fysioterapiavtale: Art. økes med kr ,- ( ,-) Lotte Ingvardsen, Kontorleder/Helsesøster (Totalt: ,-) Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 371 Sykehjemmet Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Utgiftspostene på sykevikar og ekstrahjelp er det som trekker mest. Økningen på ekstrahjelpsposten skyldes særlig forhold tidlig på året. Henviser til redegjørelse i økonimirapport fra april sykefraværet er ikke unormalt høyt, så det er mulig det er underbudsjetert. disse postene foreslåes økt. Inntekter Så langt ser inntektspostene ut til å være i rute. Reguleringsforslag Utgifts-/inntektsart Økt utg/red inntekt vikarer v/sykdom ekstrahjelp Netto økt utgift -371 Sykehjem Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 372 Hjemmetjenesten Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt %

24 Netto utg./innt Utgifter Her er det kommet behov for ekstrahjelp/økt bemanning grunnet 2 nye ressurskrevende brukere. Det er årsaken til det høye forbruket. Behovet er i endring. Foreslår at behovet fortsatt dekkes med bruk av ekstrahjelp, og at posten økes ved budsjettregulering. Inntekter En antar at økt øremerket tilskudd gir budsjettdekning. Reguleringsforslag Utgifts-/inntektsart Økt utg/red inntekt vikarer andre formål vikarer v/sykdom ekstrahjelp Netto økt utgift 372 Hjemmetjenesten Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 374 Psykiatritjenesten Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 375 Kjøkken og vaskeri Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Her har vi noe avvik i budsjettallene og foreslår en økning både på utgifts- og inntektssiden. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 376 Møteplassen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt %

25 Netto utg./innt Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 377 Tiltak funksjonshemmede Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt 0 Netto utg./innt Utgifter Det kan forventes at det her vil bli større behov for bistand til hjemmeboende. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 391 Psykiatriprosjektet Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 395 Personlig assistent Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Utgifter Budsjettet er basert på tilskudd på 3 x for 3 brukere, fra ressurssenter for omstilling i kommunene.( RO ). Dette er ikke helt tilstrekkelig for alle 3 brukerne. I tilegg er det søkt og fått nytt tilskudd til ytterligere 2 nye brukere. Det betyr at vi har 5 ulike BPA brukere fra høsten Foreslår at økt behov her dekkes fra bundne fondsmidler. Inklusive pålagt opplæring til de 2 nye brukerne. Ber tilslutt om midler til å dekke behov for inventar og utstyr. Behovene er flere b.l.a nye sykesenger. Reguleringsforslag: Ber om som kan brukes i hele Pleie- og omsorgsenheten. Brøstadbotn Eli Karine Pedersen

26 Rammeområde 4 Tekniske tjenester Ansvar Kommunale bygg/anlegg Energi: El-kraft og annen energi (fjernvarme) Energiforbruket, både el-kraft og fjernvarme, for kommunale bygg og anlegg ventes å bli vesentlig overskredet i årets budjett. Dette skyldes i hovedsak en ekstraordinær vintersesong der det har vært langvarig og sammenhengende kaldvær (relativt lave ministemperaturer) uten mildværsperioder og at prisnivået på el-kraft i perioder har vært rekordhøyt. Prisnivået på annen energi, og da fjernvarme, følger prisen på el-kraft. Samlet er el-kraftforbruket pr. ut juli kr ,- mot budsjettert kr ,- (regnskap/budsjett for 2009 kr / ) fjernvarme-forbruket pr. ut juli kr ,- mot budsjettert kr ,- ( regnskap/budsjett for 2009 kr / ) Ut fra forutsetning om at vi går en normal høst i møte, og at prisnivået ikke endrer seg nevneverdig fra leverandørene resten av året, vil energiforbruket for 2010 antas å koste ca. kr for el-kraft og kr for fjernvarme budsjetett ser derfor ut til å ha en underdekning på ca. kr ,- for el-kraft og ca. kr for fjernvarme. Regulert budsjett el-kraft: kr regulering kr ,- = kr ,- Regulert budsjett annen energi kr ,- + regulering kr ,-= kr ,- Sum energi 2010 = kr Sum energikostnader i 2009 var kr ,- noe som gir en økning i energikostnader fra 2009 til 2010 på ca. 35% Budsjettregulering Energi : (kr ,- + kr ,-) = kr ,- til kr ,- Ansvar 432 Vann Grunnet ekstraordinær vinter (lite snø og langvarig frost med resultat dyp telegang) har vi hatt uvanlig mange frostsprengninger/lekkasjer på vannledninger, telehiv og brekkasje i armaturer i kummer. I tillegg har tørrfrosset elv som forsyner demninga til Dyrøya vannverk med vann resultert i behov for å pumpe vann fra Kalvøyvannet og ned til demninga. Dette har pågått over flere uker og har kostet spesielt i form av overtidsarbeid, bruk av driftsutstyr/driftsmidler samt innleie av maskinentreprenører. Omlegging av vannforsyning til flere husstander i Espejord, Langhamn og hyttefelt er også utført. Det gjenstår å gjennomføre ytterligere frostsikringstiltak og utbedringer som bør skje før vinteren. (oppretting/utbedring av kummer/armaturer), frostsikring av tappeledning m/kum hyttefelt. Dette anslås å koste ca. kr ,- Opprinnelig budsjett vedlikehold for 2010 var kr ,-. Dette ble økt med kr ,- ved tidligere budsjettregulering til kr ,- Materialer til vedlikehold er budsjettert med kr ,- og ikke regulert. Sum budsjett forbruk vedlikehold er derfor pr. dato kr ,- Forbrukt pr er kr ,-

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Ordfører SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Ordfører SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 11:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

EIENDOMSFAKTURERING KOMTEK OG INTEGRASJON MOT UBW. Erling Lo

EIENDOMSFAKTURERING KOMTEK OG INTEGRASJON MOT UBW. Erling Lo EIENDOMSFAKTURERING KOMTEK OG INTEGRASJON MOT UBW Erling Lo AGENDA 1. Norkart hvem er vi? 2. KOMTEK hva er det? Hva løser det? 3. Produksjon av ordregrunnlag Forberedelse og kontroll Produksjon (Fakturaveiviser)

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Gebyrforskrift og eiendomsskatt 2016 Saksdokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel Vedlagt 7 I 05.11.2015 Statens pensjonskasse Premieprognose 2016 6 I 06.11.2015

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:45 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer