Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Til sak 70/10: Etter invitasjonen vil representanter fra Sparebanken Nord-Norge møte i formannskapet , kl. 15:00.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 63/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 21/10 Skjønnsmidler innspill fra Dyrøy kommune 2010/320 RS 22/10 Sørreisa lensmannskontor 2010/334 RS 23/10 Tilsetting av prosjektleder grønnsaker i Midt-Troms 2008/695 Saker til behandling PS 64/10 Økonomirapport /198 PS 65/10 Budsjett drøfting inntektsgrunnlag, mv 2010/320 PS 66/10 Nytt forvaltningssystem for kommunal tjenesteproduksjon PS 67/10 TV-aksjonen NRK Flyktningehjelpen komplettering kommunekomite og bevilgning bidrag PS 68/10 PS 69/10 PS 70/10 Vertskommunesamarbeid om legetjenesten mellom kommunene Dyrøy og Sørreisa Åpen talestol - forslag om endring av Dyrøy kommunes møtereglement for styrer og utvalg Tilgang på kontanter i Dyrøy - oppfølging av vedtak i eldrerådet 2010/ / / / /116 PS 71/10 Driftsavtale for friluftsområdet Finnlandsholmen 2007/167 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 63/10 Referatsaker

6 Page 1 of 1 Fra: Øystein Dato: :30:00 Til: Kopi: Tittel: SV: Skjønnsmidler innspill fra Dyrøy kommune Arkiv: 2010/320 Vi viser til Fylkesmannens e-post nedenfor. Som vedlegg følger vårt innspill vedrørende skjønnsmidler for Mvh Øystein Rørslett Rådmann Dyrøy kommune Tlf Mobil Fra: Tjeldflåt Asle Sendt: 24. august :06 Til: _Alle kommunene i Troms; Andersen, Geir; Annveig Jenssen Bjørn Tore Sørensen; Gunnar Grundetjern; Hakon Jorgensen; Heidi Aasen; Helga Alver; Helge Høve; John G. Rørnes; Karl Fredrik Normann; Steffen Kvien; Sverre Benum; Synnøve Eriksen; Tom Jarle Isaksen; Viktor K Olsen Emne: Skjønnsmidler Fylkesmannen ber om innspill fra kommunene innen Vedlagte brev med skjema for innspill er i dag sendt kommunene pr. post og er også lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Som et ledd i arbeidet med fordeling av basisskjønnsmidler oppfordrer Fylkesmannen med dette kommunene til å komme med skriftlige innspill om vesentlige utgiftsbehov og/eller betydelig inntektssvikt som ikke fanges opp i inntektssystemet. Det er viktig at kommunen begrunner sine innspill og så langt som mulig angir hvilke beløp det er snakk om. Frist for tilbakemelding til Fylkesmannen er 9. september Det gis årlig føringer fra KRD på fordelingen av fylkesmennenes skjønnstilskudd gjennom departementets årlige skjønnsbrev til fylkesmennene. Disse føringene danner utgangspunktet for hvilke innspill kommunene kan komme med, jf. vedlagte skjema. Tilbakemeldingen gjøres elektronisk ved å fylle vedlagt skjema og sendes på e-post til med kopi til Frist: torsdag 9. september Med vennlig hilsen Asle Tjeldflåt Rådgiver, kommuneøkonomi Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni Justis- og sosialavdelingen Telefon: Mobiltelefon: E-post: file://\\aspweb008\dyrdok$\prod\2010\09\07\30231.html

7

8 Ordfører Knut Olsen Sørreisa kommune 9310 Sørreisa Viser til deres brev av til lensmannen i Sørreisa. Funksjonsdelingen i regionen gjør det naturlig at jeg besvarer henvendelsen. Hittil har ikke annet skjedd enn at Troms politidistrikt har valgt å ikke benytte seg av adgangen til a forlenge leieavtalen for eksisterende lokaler i Sørreisa. Dette har man i godtid valgt å gjøre utleier oppmerksom på. Lensmannskontoret blir altså i nåværende lokaler til august Ingen beslutninger ' er tatt mht framtidig løsning av tjenestetilbudet i Sørreisa og Dyrøy. Hvordan vi skal ordne oss for framtiden blir en prosess som skal skje i nært samarbeid med de ansatte i Sørreisa og hvor også kommunene Sørreisa og Dyrøy vil bli invitert til å delta. Vi ^-il komme tilbake til saken straks vi er rede til det. Arnold Nilsen Gjenpart: Dyrøy kommune v/ordfører Rolf Espenes Troms politidistrikt Lenvik lensmannskontor; besøk: :Hans Karolius vei 6, 9300 Finnsnes Post: Postboks 153, 9305 Finnsnes Tlf Faks: E-post: post.troms(a),politiet.no Org: nr.: Bankgiro :

9 TRANØY KOMMUNE Administrasjonsutvalget Unntatt offentlig ofl 25 Arkivkode Deresref. Dato 412 V SAK NR ADM 38/10. TILSETTING AV PROSJEKTLEDER GRØNNSAKER I MIDT-TROMS Stilling "som prosjektleder for utvikling og utvidelse av grønnsakproduksjon i Midt-Troms har vært lyst ut, og det har meldt seg 8 søkere til stillingen. Av disse er plukket ut tre personer som har vært invitert til intervju. Intervjuene er gjennomført med representanter fra kommunene til stede, og arbeidstakersiden var representert av hovedtillitsvalgt Rigmor Hansen fra Fagforbundet, Tranøy. Etter intervjuene er det fattet en enstemmig beslutning om å tilsette Inger Andreassen, Stonglandseidet som prosjektleder for et tre-årig prosjekt for å utvikle grønnsakdyrking som næring i samarbeidskommunene. Tiltredelse etter avtale. Årslønn kr ,-. Tranøy kommune utøver arbeidsgiverfunksjonen for stillingen. Det vil bli etablert egen styringsgruppe for prosjektet, jfr. prosjektbeskrivelsen. For tilsettingen gjelder for øvrig de til enhver tid gjeldende lover, regler og tariffavtaler, herunder 6 måneder prøvetid og 2 % innskudd i pensjonsordning. Med hilsen Tranøy kommune Reidun Aspmo fagleder landbruk Tranøy Kopi til Inger Andreassen, øk avd lønn Tranøy, Fagforbundet Tranøy, Delta Tranøy Øvrige søkere underrettes via Jobbnorge Postadresse : Besøksadresse: Telefon : VANGSVIK VANGSVIK Telefaks:

10 Saker til behandling

11 Saker til behandling

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2010/198 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Økonomirapport Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret Vedlegg: Budsjettregulering september 2010 Innledning Med dette legges 2. rapportering pr fram til politisk behandling. Her fremkommer status på den enkelte enhet. Enheter med flere ansvarsområder er forbruksrapportene gjort mer detaljert, og summert med forbruk på hvert ansvar. Driftsbudsjettet: Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og felles drift Tabellen viser netto utgift pr ansvar: Ansvar Ansvar Regnskap pr Reg. budsj Forbruk i % Oppr. budsj Budsjettreg Komm/form/adm/hovedutvalg , , Eldrerådet 188, , Overformynderiet 6 349, , Arbeidsmiljøutvalget , , Støtte politiske partier 0, , Kontrollutv/revisjon , , Rådmannskontoret , , Økonomiavdelingen , , Tiltakskonsulent , , Fellestjenesten , , Fellesutgifter ,67 (81 000) (1 211,98) (99 000) EDB-drift , , Næringsfondet (705,93) Næringsarbeid , , Utviklingsfond ( ,87) Boligtiltak , , Dyrøy Vekst (VTA) , , Kirkelig administrasjon , , Andre religiøse formål 0, , Tilleggs- og nye bevilgn , ,

13 172 Tilfeldige utg./inntekter , , Lønnsreg. alle ansvarsomr 0, , Bredbåndprosjektet 8 113, Drift i Nordavindshagen , , Dyrøyseminarsenteret , Dyrøyseminaret 796, Dyrøy 2017 (fra 08) 9 958, , , Ansvar 139, 195, 196 og 198 motregnes og belastes Dyrøy Vekst og Dyrøyseminarsenteret KF for faktisk utgift ved regnskapsavslutningen. Ansvar 122 Fellesutgifter: Premieavvik KLP er budsjettert med inntekt kr på bakgrunn av prognose gitt av KLP høsten Vi har mottatt en ny beregning fra KLP for inneværede år, og de nye prognosene viser en reduksjon i premieavviket med om lag 500 tusen. Samme prognose viser en reduksjon i premieinnbetalingen med om lag samme beløp. Det vil derfor ikke gi noen nettovirkning for det totale budsjettet. Det foreslås derfor ikke regulering av premieavviket og pensjonsinnbetalingene. Ansvar 133 Utviklingsfond: Unyttet del av tilskuddet fra fylkeskommunen budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Ansvar 179 Lønnsregulering alle ansvarsområdene: Årets budsjett er utarbeidet ut fra lønnsnivå pr Lønnsøkning i løpet av året skal dekkes med overføring fra denne posten. Sentralt oppgjør er avsluttet, men endelige beregninger av virkningene for inneværende år er ikke mottatt fra programleverandøren av lønnssystemet. Regulering til de enkelte ansvarsområdene foreslås gjennomført når beregningene er mottatt, og de lokale lønnsforhandlingen er gjennomført. Rammeområde 2 Barnehagen, Skolen, Skolefritidsordningen og Kultursektoren Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 211 Dyrøy barnehage Regnskap Reg. budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Fast lønn Vi skal pr i dag ha brukt 63 % av lønnsposten, men har brukt 68 %. Det kommer i hovedsak av at vi fra jan-aug ansatte en ekstra førskolelærer for å kunne innfri ønskene om plass til de som trengte plass fra nyttår. Dette ga også økte inntekter da vi fikk mer i statsstøtte og økt foreldrebetaling. Vi har brukt mye vikar da vi har hatt en del sykdom og annet fravær. Så vi må være mer forsiktig i bruken utover høsten dersom det lar seg gjøre.

14 Kommentarer. Selv om vi har et overforbruk på noen av våre poster ligger vi greit an totalt. Følgende reguleringer gjøres nå: Lønn inkl. pensjon og arb.giveravg.økte utgifter med , Vikarer v/ ref økte utgifter med , Inventar/utstyr utgifter økes med kr , statsstilskudd økte inntekter med , Sykelønnsref økte inntekter med , Ref. Utdanningsforundet økte inntekter med kr ,- Generelt. Vi har kontroll, og følger nøye med regnskapet til barnehagen. Vi ligger greit an i forhold til budsjett. Dato: Rosmari Forsberg enhetsleder Driftsenhet: Elvetun skole Ansvar i budsjettet: 231 Regnskap Budsjett 2010 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift , Inntekt ( ) ( ) Netto utg./innt Kommentarer. Fastlønn ligger 14,45 under estimert forbruk; utgjør ca. kr Lønn ped.pers. ligger 1,87 under estimert forbruk; utgjør ca Vi ligger høyt på pensjon SPK. Budsjettposten "Læremidler" har overforbruk og foreslås regulert. Det samme gjelder ref.sykelønn og ref.kommuner Skoleskyss har et budsjett på som nok ikke vil holde ut året. Tiltak. Forslag til regulering: * Kr fra art "Fritt skolemateriell" til art "Læremidler" * Kr fra art "Inventar og utstyr" til art "Læremidler" * Kr fra art "Inventar og utstyr" til art "Ekskursjoner, museumsbesøk" * Art "Vikarer v/refusjon økes med mot art "Sykelønnsrefusjon". * Art "Ref. fra kommuner" økes med kr * Kr fra art "Vikarer v/ref." til art "SPK - pensjonspremie".

15 * Art 17091"Ref.statstilskudd" økes med kr * Art "Ref. Utdanningsforbundet" settes i null. * Kr fra art på sfo-budsjettet foreslås brukt til å styrke art "Skoleskyss". Konklusjon. Skolen har kontroll på budsjettet. Gunn Tove Olsen enhetsleder skole/sfo Driftsenhet: SFO Ansvar i budsjettet: 232 Regnskap Regulert Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , Inntekt Netto utg./innt Kommentarer. Fast lønn ligger 1,97 under estimert forbruk; utgjør ca kr Brukerbetalinga er godt i rute. Den ble justert ned da vi regnet med at flere ble å benytte seg av gratis leksehjelp. Bare 4 unger har bestilt leksehjelp denne høsten. Tiltak. Art "Lønn ped.personale" har en andel lønn til ped.pers. på leksehjelp. Ettersom det ikke er krav om pedagogisk bemanning på leksehjelp, foreslår jeg å bruke kr fra denne posten til "Skoleskyss" art på Elvetun skoles budsjett. Konklusjon. Budsjettet er under kontroll. Gunn Tove Olsen enhetsleder skole / SFO

16 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 251 Dyrøy kulturskole Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,67 59,56 Inntekt , ,00 57,05 Netto utg./innt , ,67 60,06 Fast lønn , ,30 65,93 Kommentarer. Fast lønn. Fast tilsatte i kulturskolen er rektor (20%) og kulturskolelærer (50%). Timelærere har til sammen ca 36 % stilling inneværende skoleår (2010/2011). Fast lønn i regnskapstallene inkluderer lønn til fast ansatte og timelærere. I budsjettallene er fast ansatte plassert under fast lønn og timelærere under engasjement. Ved utregning estimert fast lønn, slås fast lønn og engasjement sammen. Lønnsforbruket ligger 2,81 % over det estimerte pr. august mnd. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 271 Kulturkontoret Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,36 69,4 Inntekt 6 000, ,00 0 Netto utg./innt , ,36 67,81 Fast lønn , ,61 75,82 Fast lønn: Gjelder lønn kulturleder 60 % og daglig leder minnestiftelsen 15 %. Lønnsforbruk ligger 12,7 % over det estimerte pr. august mnd. Lønn til sommerverter for 8 uker er i sin helhet ført over engasjement kulturkontoret. Sommervert har også vært sommervikar 3 uker på biblioteket. Lønnsutg. fordeles i forhold til dette. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 272 Biblioteket Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk Utgift , ,53 57,18 Inntekt , ,00 0

17 Netto utg./innt , ,53 20,56 Fast lønn , ,29 62,93 Fast lønn: Gjelder biblioteksjef, 50 % stilling. Budsjettregulering: Kan bli budsjettregulering i forbindelse med en eventuell oppstart av prosjektet "Nøkkel til biblioteket". Det er overført midler - kr ,- - fra ABM-utvikling til prosjektet. Prosjektet settes i gang ved en evt. positiv behandling i kommunestyret. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 274 Ungdomsråd/ungdomsbasen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,42 59,98 Inntekt , ,44 162,87 Netto utg./innt , ,86 51,47 Fast lønn , ,57 60,83 Fast lønn: Gjelder ungdomsleder 50% stilling og assistent 20 % stilling. Assistent har pemisjon 1 år til Vikarassistent tilsatt i 20 % stilling fra Vikar tiltreder Sykelønnsrefusjon utgjør kr ,44. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 275 Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,07 63,58 Inntekt , ,63 113,27 Netto utg./innt , ,70 33,74 Fast lønn , ,90 63,09

18 Fast lønn: Gjelder lønn daglig leder 100 % stilling. Daglig leder har vært sykemeldt i en periode frem til 19. april. Øvrige utgifter. Post Husleie. Det har vært husleieøkning fra I tillegg er det betalt faktura på felleskostnader fra Disse kostnadene er ikke medregnet i budsjett for Det er forhandlinger mellom kommunen og Senja Næringshage ang. husleie/felleskostnader. Budsjettregulering Post Husleie, reguleres fra kr ,- med kr til kr ,-. Resultatet av forhandlinger om husleie/felleskostnader er ikke avklart noe som betyr at det er en usikkerhet rundt den foreslåtte budsjettregulering. Inntekter: Av inntekter er mottatt sykelønnsrefusjon - kr ,63 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 276 Diverse kulturarbeid Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,87 15,02 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,87 15,02 Gjelder tilskudd til kinodrift, idrett, aktivitetsstøtte, badevakt, folkeuniversitetet samt kjøp av private tjenester. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 281 Anlegg/lokaler Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,60 57,84 Inntekt , ,00 0 Netto utg./innt , ,60 50,74 Post 14710: Gjelder driftstilskudd Dyrøyhallen, tilskudd båtforeningen, div. tilskudd anlegg og lokaler og tilskudd ved tilsagn på spillemidler.

19 Inntekter: Kr ,- gjelder tilskudd til Finnlandsholmen fra Midt-Troms Friluftsråd. Midlene er utbetalt Dyrøy båtforening (post 13710). Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 282 Muséer og kulturvern Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,11 97,19 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,11 97,19 Post Div. tilsk. priv./bedr. Gjelder kommunens andel til Midt-Troms Museum. Det har vært utgiftsøkning på andel til Midt-Troms Museum med kr 2 112,-. Reguleres i budsjettet. Budsjettregulering Post Div. tilskudd reguleres fra kr ,- med kr 2 000,- til kr ,-. Øvrige poster gjelder strøm, forsikringer, kommunale avgifter i forb. med muséene i kommunen. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 190 Nordavindshagen - drift Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,95 45,94 Inntekt , ,00 72,65 Netto utg./innt , ,95 33,11 Fast lønn , ,10 64,69 Fast lønn: Gjelder koordinator Nordavindshagen, 20% stilling. Lønnsforbruk ligger 1,57% over det estimerte pr.august mnd. Post Engasjement er overskredet med 30,51 %. Dette gjelder ekstra renhold ved utleie av Nordavindshagen og som ikke inngår i den oppsatte renholdsplanen. Denne kostnaden gjelder spesielt vårhalvåret og utleie i høytidsdagene. Mulige tiltak er å øke utleien evt. å ta betalt for disse ekstrakostnadene.

20 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 305 Folkehelse Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,84 60,5 Inntekt , , Netto utg./innt , ,84 33,79 Fast lønn: , ,45 37,49 Fast lønn: Fast lønn gjelder folkehelsekoordinator i 50 % stilling som tiltrådte Inntekter: Vedr. post kr ,- - Innbefatter kr ,- til folkehelsekoordinatorstillingen og kr ,- til lokale tiltak i Kr ,- gjelder Fysak-millionen som utdeles lag og foreninger som har søkt dette. Budsjettregulering: Folkehelsekoordinator tiltrådte først noe som betyr at lønnskostnadene kan reguleres ned. Post Fast lønn reguleres ned fra kr ,- til kr ,-. Post KLP reguleres ned fra kr ,- til kr ,-. Post Arb.g.avg reguleres ned fra kr ,- til kr 8 000, Sissel Stokland Jørgensen enhetsleder kultur Rammeområde 3 NAV, Helsestasjon, Legekontor, Barnevern og Pleie- og omsorgstjenesten Driftsenhet: NAV Dyrøy Ansvar i budsjettet: 301,302,352,353 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,78 49,6 Inntekt , ,52 46,1 Netto utg./innt , ,26 52,6

21 Kommentarer. NAV leder har gått gjennom regnskapet pr august. Forbruket på de fleste poster ser så langt ut til å være innenfor budsjettet. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ligger det an til et overforbruk på opp mot kr ,- dersom vi har samme forbruk resten av året. En vil følge utviklinga nøye. Avskriving av debitorer på ca kr ,- vil også kunne ha ei negativ innvirkning på resultatet. Dato: Håkon Einar Haug enhetsleder Driftsenhet: Helsestasjon Ansvar i budsjett: 311 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt % Utgifter: Lønn: Forbruk: 63,36 % utstyr/leker: Budsjettert med 3000,-. Forbruk på 8500,- etter innkjøp av portabelt måle- og vektutstyr til skolehelsetjenesten. Innkjøpet (overforbruket kr 5500,-) ble godkjent av rådmann. Det er også gitt klarsignal på at helsestasjon og legekontor kan gå til innkjøp av nye leker til kontor og venterom. Dette innkjøpet gjøres sammen med legekontoret, for ca 8000,-, derav ca 3000,- for helsestasjonen inventar/utstyr: Restbudsjett på 16000,-. Helsestasjonen må gå til innkjøp av synstavle med lys, ca kr 2000,-, og er et stort behov snarest. Hørselstestapparatet må også byttes ut, da det ikke er egnet til barn gammelt og dårlig kvalitet - nytt audiometriapp. koster ca 11000,-. Evt. bestilling avventes til klarsignal fra rådmann Medikamenter: Budsjettert med 12000,-, men etter som vi fra gikk bort fra vaksinelager bestiller derfor ikke lengre vaksiner gjennom folkehelseinstituttet. Bruker ordner selv reisevaksiner gjennom sin fastlege. Innkjøp per i dag gjelder andre apotekvarer, akuttmedsiner, og lignende Intern overføring: utgifter lønn ift pandemivaksinering 2009, men regning levert i Inntektene for vaksineringen er ført i 2009 (ca kr ,-).

22 Inntekter: Salg av medisiner: Budsjettert med 12000,-, men etter som vi fra gikk bort fra vaksinelager (reisevaksiner), har helsestasjonen kun en inntekt på kr 100,-/50,- per vaksinering. Det reelle salget vil derfor ligge mellom ,- Konklusjon: utstyr/leker: Art. økes med kr. 2500,- ( -2500,-) (Forslag: Overforbruket er på kr 5500,- Derav kan kr. 3000,- dekkes fra art inventar/utstyr, rest kr 2500,-) Medikamenter: Justere budsjett fra 12000,- til 2000,-. ( ,-) Salg av medisiner: Justere budsjett fra 12000,- til 2000,- ( ,-) Intern overføring: Budsjett økes med ,- ( ,-) (Totalt : ,-) Konklusjon: Poster vedr. lønn, kurs/reise og utstyr/leker overstiger budsjett for året Det er budsjettert med ,- for inventar og utstyr (12000), og kan dekke opp for flere av de behov (innkjøp) som nevnt ovenfor. Driftsenhet: Legekontoret Ansvar i budsjett: 321 og 322. Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt % Kommentarer: Utgifter Lønn: Forbruk: 62,63 % Ferievikarer: Forbruk: kr ,-, (budsjettert med kr ,-). Årsak: Innleie av vikar- avvikling av ferie for kommunelegen. Resterende ferie inneværende år er ca 6 uker. Innleie vikarlege, minimum kr ,- pr uke.-. Det er nødvendig med innleie av vikar, men ikke 6 hele uker, pga turnuslege Interkommunal legevakt: Budsjettregulert etter juni med kr ,-. Per i dag et forbruk på 49 % Fysioterapiavtale: Utbetaling økt med kr ,- pr/mnd fra og med august. Dette vil gi et forbruk på ,- mer enn budsjett. Inntekter Legekontorets inntekstposter varierer svært mye fra måned til måned, pga refusjonskrav og utbetaling av tilskudd, med mer. Generelt for alle inntekstposter er at de ligger på mellom % hittil, og er akseptabelt så langt da mange krav og utbetalinger skjer de siste mnd igjen i 2010.

23 Endringer innen ansvar i budsjett: Medisinsk utstyr. Innkjøp av ny hjertestarter (kr ,-) skulle dekkes av art disposisjonsfond Inventar/utstyr. Innkjøp av Celleteller (kr ,-) skulle dekkes av art disposisjonsfond. Konklusjon: Ferievikarer: Art. økes med kr ,- for å dekke legevikar. ( ,-) Fysioterapiavtale: Art. økes med kr ,- ( ,-) Lotte Ingvardsen, Kontorleder/Helsesøster (Totalt: ,-) Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 371 Sykehjemmet Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Utgiftspostene på sykevikar og ekstrahjelp er det som trekker mest. Økningen på ekstrahjelpsposten skyldes særlig forhold tidlig på året. Henviser til redegjørelse i økonimirapport fra april sykefraværet er ikke unormalt høyt, så det er mulig det er underbudsjetert. disse postene foreslåes økt. Inntekter Så langt ser inntektspostene ut til å være i rute. Reguleringsforslag Utgifts-/inntektsart Økt utg/red inntekt vikarer v/sykdom ekstrahjelp Netto økt utgift -371 Sykehjem Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 372 Hjemmetjenesten Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt %

24 Netto utg./innt Utgifter Her er det kommet behov for ekstrahjelp/økt bemanning grunnet 2 nye ressurskrevende brukere. Det er årsaken til det høye forbruket. Behovet er i endring. Foreslår at behovet fortsatt dekkes med bruk av ekstrahjelp, og at posten økes ved budsjettregulering. Inntekter En antar at økt øremerket tilskudd gir budsjettdekning. Reguleringsforslag Utgifts-/inntektsart Økt utg/red inntekt vikarer andre formål vikarer v/sykdom ekstrahjelp Netto økt utgift 372 Hjemmetjenesten Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 374 Psykiatritjenesten Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 375 Kjøkken og vaskeri Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Utgifter Her har vi noe avvik i budsjettallene og foreslår en økning både på utgifts- og inntektssiden. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 376 Møteplassen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt %

25 Netto utg./innt Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 377 Tiltak funksjonshemmede Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt 0 Netto utg./innt Utgifter Det kan forventes at det her vil bli større behov for bistand til hjemmeboende. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 391 Psykiatriprosjektet Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 395 Personlig assistent Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt Netto utg./innt Utgifter Budsjettet er basert på tilskudd på 3 x for 3 brukere, fra ressurssenter for omstilling i kommunene.( RO ). Dette er ikke helt tilstrekkelig for alle 3 brukerne. I tilegg er det søkt og fått nytt tilskudd til ytterligere 2 nye brukere. Det betyr at vi har 5 ulike BPA brukere fra høsten Foreslår at økt behov her dekkes fra bundne fondsmidler. Inklusive pålagt opplæring til de 2 nye brukerne. Ber tilslutt om midler til å dekke behov for inventar og utstyr. Behovene er flere b.l.a nye sykesenger. Reguleringsforslag: Ber om som kan brukes i hele Pleie- og omsorgsenheten. Brøstadbotn Eli Karine Pedersen

26 Rammeområde 4 Tekniske tjenester Ansvar Kommunale bygg/anlegg Energi: El-kraft og annen energi (fjernvarme) Energiforbruket, både el-kraft og fjernvarme, for kommunale bygg og anlegg ventes å bli vesentlig overskredet i årets budjett. Dette skyldes i hovedsak en ekstraordinær vintersesong der det har vært langvarig og sammenhengende kaldvær (relativt lave ministemperaturer) uten mildværsperioder og at prisnivået på el-kraft i perioder har vært rekordhøyt. Prisnivået på annen energi, og da fjernvarme, følger prisen på el-kraft. Samlet er el-kraftforbruket pr. ut juli kr ,- mot budsjettert kr ,- (regnskap/budsjett for 2009 kr / ) fjernvarme-forbruket pr. ut juli kr ,- mot budsjettert kr ,- ( regnskap/budsjett for 2009 kr / ) Ut fra forutsetning om at vi går en normal høst i møte, og at prisnivået ikke endrer seg nevneverdig fra leverandørene resten av året, vil energiforbruket for 2010 antas å koste ca. kr for el-kraft og kr for fjernvarme budsjetett ser derfor ut til å ha en underdekning på ca. kr ,- for el-kraft og ca. kr for fjernvarme. Regulert budsjett el-kraft: kr regulering kr ,- = kr ,- Regulert budsjett annen energi kr ,- + regulering kr ,-= kr ,- Sum energi 2010 = kr Sum energikostnader i 2009 var kr ,- noe som gir en økning i energikostnader fra 2009 til 2010 på ca. 35% Budsjettregulering Energi : (kr ,- + kr ,-) = kr ,- til kr ,- Ansvar 432 Vann Grunnet ekstraordinær vinter (lite snø og langvarig frost med resultat dyp telegang) har vi hatt uvanlig mange frostsprengninger/lekkasjer på vannledninger, telehiv og brekkasje i armaturer i kummer. I tillegg har tørrfrosset elv som forsyner demninga til Dyrøya vannverk med vann resultert i behov for å pumpe vann fra Kalvøyvannet og ned til demninga. Dette har pågått over flere uker og har kostet spesielt i form av overtidsarbeid, bruk av driftsutstyr/driftsmidler samt innleie av maskinentreprenører. Omlegging av vannforsyning til flere husstander i Espejord, Langhamn og hyttefelt er også utført. Det gjenstår å gjennomføre ytterligere frostsikringstiltak og utbedringer som bør skje før vinteren. (oppretting/utbedring av kummer/armaturer), frostsikring av tappeledning m/kum hyttefelt. Dette anslås å koste ca. kr ,- Opprinnelig budsjett vedlikehold for 2010 var kr ,-. Dette ble økt med kr ,- ved tidligere budsjettregulering til kr ,- Materialer til vedlikehold er budsjettert med kr ,- og ikke regulert. Sum budsjett forbruk vedlikehold er derfor pr. dato kr ,- Forbrukt pr er kr ,-

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer