Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene"

Transkript

1 Vedlegg 1 Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene NRØA har vedtatt at følgende emnebeskrivelser bør være veiledende for institusjonenes utforming av innholdet av de obligatoriske emnene i økonomisk-administrativ utdanning. Emnebeskrivelsene vil bli drøftet med jevne mellomrom i rådsmøtene med henblikk på kontinuerlig oppdatering. De 90 obligatoriske studiepoengene i Bachelorstudium i økonomi og administrasjon skal inneholde følgende emner: Bedriftsøkonomisk analyse Emnekode Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse BAB1 Grunnleggende regnskap BAR1 Finansregnskap med analyse BAF1 Driftsregnskap og budsjettering BAD2 Investering og finansiering BAI2 Sum studiepoeng bedriftsøkonomisk analyse 30 Administrasjonsfag Emnekode Markedsføring AMF1 Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Videregående organisasjonsfag AOR2 Foretaksstrategi AFS2 Sum studiepoeng administrasjonsfag 25 Samfunnsøkonomiske fag Emnekode Makroøkonomisk teori og politikk SØK1 Mikroøkonomi og anvendt mikro SØK2 Sum studiepoeng samfunnsøkonomiske fag 15 Metodefag Emnekode Grunnleggende matematikk Grunnleggende statistikk Samfunnsvitenskapelig metode MEM1 MES1 MSV 2 Sum studiepoeng metodefag 20 Sum obligatoriske studiepoeng Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 1.1 Emnebeskrivelse i Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) (1 of 16)

2 Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi de første og nødvendige grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt en oversikt over funksjonene i foretaket som økonomisk enhet. Hovedvekten legges på å øve inn bedriftsøkonomisk tankegang. Emnet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer. Bedriften og dens plass i det økonomiske system Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften Enkle investeringskalkyler Kostnads- og inntektsteori Tilpasninger under ulike markedsformer Kalkulasjon og driftsregnskap Kostnads-, resultat- og volumanalyse Optimalisering under restriksjoner 1.2 Emnebeskrivelse i Grunnleggende regnskap (BAR1) Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette, herunder forståelse av begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger samt beholdninger. Det skal dessuten legges stor vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene og deres påvirkning på resultat og balanse. Studentene skal kunne foreta ordinære årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd. Regnskapets oppbygging, standard kontoramme og plan Registrering av forretningstransaksjoner MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling Transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper Avskrivninger Øvrige periodiseringer og avsetninger Generelle verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler Presentasjon av resultat og balansen etter regnskapsloven 1.3 Emnebeskrivelse i Finansregnskap med analyse (BAF1) Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) (2 of 16)

3 Mål: Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, utarbeide kontantstrømoppstilling og foreta regnskapsanalyse. Det skal videre gis en innføring i verdivurdering av selskaper. Krav til regnskapet Regnskapet som informasjonskilde Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader Kontantstrømoppstillingen Sammenhengen mellom regnskap og skatt Regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet Miljøregnskap Internasjonal regnskapsrapportering 1.4 Emnebeskrivelse i Driftsregnskap og budsjettering (BAD2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Emnet skal gi grunnlag for å framskaffe og bruke interne styringsdata til å lede et foretak samt å gi oversikt over og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er viktig å drøfte vurderingsproblemer i tilknytning til disse modellene. Det er likeledes viktig å øve opp forståelse for sammenhengen mellom driftsregnskap og ulike budsjett, samt hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i beslutningssituasjoner. Emneområdet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer. Inntekts- og kostnadskontroll Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost Beslutningsrelevante kostnader og inntekter Kostnadsfordeling Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjøpe/produsere selv, aksept av tilleggsordre, nedleggelse mv. Aktivitetsbasert kalkulasjon. Alternativer til tradisjonell kostnadsanalyse Budsjettering 1.5 Emnebeskrivelse i Investering og finansiering (BAI2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1), Finansregnskap med analyse (BAF1), Grunnleggende matematikk (MEM1) og Grunnleggende statistikk (MES1) Mål: Emnet skal gi innføring i og grunnleggende forståelse av både kvalitative og kvantitative problemer (3 of 16)

4 innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. Emnet skal gi en innføring i fagets grunnleggende forutsetninger og angi et korrekt fundament for metoder og vurderinger i faget. Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering Beregning av beslutningsrelevant kontantstrøm inkl. arbeidskapitaleffekt Korrekte verdivurderingsmetoder Renteregning/finansmatematikk Investeringsanalyser, økonomisk levetid og utskiftningsanalyser Skattens og prisstigningens innvirkning på kontantstrømmer Risikostyring, porteføljeteori og kapitalverdimodellen Finansieringskilder 2. Administrasjonsfag 25 studiepoeng 2.1 Emnebeskrivelse i Markedsføring (AMF1) Forkunnskaper : Ingen spesielle Mål: Emnet skal gjøre studentene kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen. Emnet bør gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis. Markedsføringens oppgaver Markedsføringens historiske utvikling Grunnleggende definisjoner og begreper Markedsføringsledelse Markedsføringens strategiske forankring Kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder (behov, ønsker, krav og etterspørsel) Segmentering, markedsanalyser og prognoser Markeds- og kundeorientering Relasjons- og dialogmarkedsføring Tjenestemarkedsføring og servicekvalitet Etikk, miljø og samfunnsansvar Kjerneområdene ovenfor kan suppleres med E-handel, varemerker og merkevarer, global markedsføring og markedsføring av offentlige tjenester 2.2 Emnebeskrivelse i Grunnleggende organisasjonsfag (AOR1) Studiepoeng : Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi en innføring i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan mennesker påvirker og (4 of 16)

5 påvirkes av organisasjoner som de arbeider og samspiller i. Dette gjøres ved å gi studentene grunnleggende teoretisk kunnskap og overblikk i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer, samt praktisk innsikt i sentrale strukturer og prosesser i og mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjonsatferd. Historikk og utviklingstrekk (globalisering, fokusering, e-business m.m.) Organisasjonsteoretiske perspektiver Organisasjonsstruktur (formell og uformell) Organisasjonsformer og design Organisasjonskultur Organisasjonen og dens omgivelser - avhengighet og strategi Interessenter og makt - medvirkning, harmoni- og konfliktområder Grunnleggende prosesser som målsettinger, beslutninger, informasjon og kommunikasjon Ledelse og lederskapsteorier Intellektuell kapital Mellommenneskelige relasjoner - kognitive og sosiale prosesser Motivasjon Læring på individ- og organisasjonsnivå 2.3 Emnebeskrivelse i Videregående organisasjonsfag (AOR2) Studiepoeng : Forkunnskaper : Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Mål: Emnet skal gi studentene grundigere teoretisk kunnskap og innblikk i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer som kan brukes til å analysere, forstå og forklare organisasjonsatferd. Gjennom kunnskap om og innsikt i bruk av teorier, begreper, modeller og praktiske eksempler (cases) skal studentene utvikle evnen til å drøfte, analysere/tolke og forstå organisasjonsfaglige problemstillinger og mulige løsninger. Dette skal gi studentene trening i praktisk anvendelse av den teoretiske innsikten. Temaene som skissert under hovedinnhold på AOR1 skal utdypes. Det skal spesielt fokuseres på endringsprosesser i og mellom organisasjoner i lys av disse temaene. I tillegg til emnene i AOR1 bør studiestedene dekke minst 8 av følgende emner : Strategi, allianser, nettverk og interorganisatoriske relasjoner Økonomisk organisasjonsteori herunder prinsipal/agent- og transaksjonsteori Meningsskaping og kommunikasjon Symboler og metaforer Ledelsesutvikling Kompetanseledelse Personalledelse Arbeidslivets rammebetingelser (Arbeidsmiljøloven, Aksjeloven, Hovedavtalen) Psykososialt arbeidsmiljø Forhandlinger og konfliktløsning Læring og utvikling av organisasjoner (5 of 16)

6 Innovasjon og omstillingsprosesser Hybride organisasjonsformer, kunnskapsvirksomheter, prosjektorganisering og teamutvikling Etiske og moralske problemstillinger 2.4 Emnebeskrivelse i Foretaksstrategi (AFS2) Studiepoeng : Forkunnskaper : Kunnskaper tilsvarende Markedsføring (AMF1) og Grunnleggende organisasjonsfag (AOR1). Mål: Emnet skal gjøre studentene kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, gi innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter (generiske strategier). Studentene skal få bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer/bedrifter, gjerne tilpasset studiets spesialisering. Emnet skal belyse sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne et grunnlag for generelt å øve opp til strategisk tenkning. Strategibegrepet i et historisk perspektiv Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen Strategisk markedsføring Formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål Strategiske forretningsområder Strategianalyser (eksterne faktorer omgivelser, interne faktorer ressurser) og strategiske muligheter Differensiering, valg av målgrupper, posisjonering og profilering, samt porteføljeanalyser Strategivurderinger og -valg Konsernstrategier 3. Samfunnsøkonomiske fag 15 studiepoeng 3.1 Emnebeskrivelse i Makroøkonomisk teori og politikk (SØK1) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Studentene skal få innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og utviklingstendenser. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, blant annet hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i landet. Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig i denne sammenheng, herunder hvordan politikken virker i ulike valutakursregimer. Hensikten er å gjøre studentene bedre i stand til å følge med i media og diskusjoner om landets generelle økonomiske utvikling, og denne utviklings betydning for den enkelte bedrift. Samfunnsøkonomiske makromodeller skal inngå som analyseverktøy. Faglige elementer som skal dekkes: (6 of 16)

7 Nasjonalregnskap Etterspørsel og tilbud på makronivå Multiplikatormodell med variablene: Samlet aktivitetsnivå, makro privat konsum, makro private realinvesteringer, offentlige utgifter og skatter, handel med utlandet, kapitalbevegelser, valutamarkedet Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk Faglige elementer som det bør orienteres om: Makroøkonomiske målsettinger og virkemidler Typer av arbeidsledighet Renteparitet Inflasjon Økonomisk vekst Internasjonal fordeling 3.2 Emnebeskrivelse i Mikroøkonomi og anvendt mikro (SØK2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Mikroøkonomi og anvendt mikro skal gi studentene innføring i grunnleggende mikro- og markedsteori, samt øvelse i anvendelse av teorien på ett eller flere områder. Studentene skal få innsikt i hvordan en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasning og samspillet mellom disse i ulike markedsformer. Studentene skal beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens beslutninger basert på priser og inntekt, samt analyseapparatet for produsentens driftsbeslutninger under ulike målsettinger (profittmaksimering, kostnadsminimering) og markedsformer (fullkommen konkurranse, monopol). Studentene skal også øves i forståelsen av hvordan ulike former for politikk virker på enkeltaktørenes tilpasning og prisdannelsen i markedet. Det vises for øvrig til emner innenfor markedsføring og bedriftsøkonomi. Faglige elementer som skal dekkes: Produksjonsteori Konsumentteori Markedsteori Effektiv ressursbruk Virkninger av skatter/subsidier Faglige elementer som det bør orienteres om: Komparative fortrinn Arbeidsmarkedsteori Markedssvikt Styringssvikt Bærekraftig utvikling Inntektsfordeling Institusjonene kan velge ett eller flere temaer som for eksempel: Offentlig økonomi (7 of 16)

8 Arbeidsmarkedsøkonomi Ressursøkonomi Miljøøkonomi Næringsøkonomi Regionaløkonomi Internasjonal økonomi 4. Metodefag 20 studiepoeng 4.1 Emnebeskrivelse i Grunnleggende matematikk (MEM1) Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi kunnskaper i matematikk som anvendes i problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Emnet skal oppøve studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Elementær algebra Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting Eksponential og logaritmefunksjonen: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av eksponential og logaritmefunksjoner Finansmatematikk: Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode) Enkel integralregning: Den antideriverte, areal under kurver og det bestemte integral, tilpasses anvendelsen i andre bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner 4.2 Emnebeskrivelser i Grunnleggende statistikk (MES1) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk. Det legges spesielt vekt på å vise anvendelse av statistiske metoder innen emneområdet bedrifts- og samfunnsøkonomi. Ved oppgaveregning skal studentene få innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder. Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske fremstillinger, sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter (8 of 16)

9 Diskrete tilfeldige variabler. Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordelingen, m.m. Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling /normaltilnærming, t-fordeling, m.m. Flere tilfeldige variabler. Simultan sannsynlighetsfordeling: Beregning av forventning, varians og kovarians Estimering: Punktestimering og intervallestimering Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon Hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester, m.m. Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten 4.3 Emnebeskrivelse i Samfunnsvitenskapelig metode (MSV2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende statistikk (MES1) Mål: Studentene skal tilegne seg grunnprinsippene innen tradisjonell forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemer. Emnet skal gjøre studentene i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgave under veiledning. Ulike forskningsmetoder og analysestrategier Problemformulering Operasjonalisering og måling av variabler Utvalgsbeslutninger Valg av datainnsamlingsmetode Dataanalyse Tolkning og rapportering Vedlegg 2 Plan for profilering 5. Emnebeskrivelser for profileringsemner i revisjonsfag Nedenfor følger en oversikt over hele studieprogrammet: Emneinndeling Bachelorstudium i revisjonsfag Bedriftsøkonomisk analyse Emnekode Poeng Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse BAB1 Grunnleggende regnskap BAR1 Finansregnskap med analyse BAF1 Driftsregnskap og budsjettering BAD2 Investering og finansiering BAI2 Sum bedriftsøkonomisk analyse 30 Administrasjonsfag Emnekode Poeng Markedsføring AMF1 (9 of 16)

10 Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Videregående organisasjonsfag AOR2 Foretaksstrategi AFS2 Sum administrasjonsfag 25 Samfunnsøkonomi Emnekode Emnekode Makroøkonomisk teori og politikk SØK1 Mikroøkonomi og anvendt mikro SØK2 Sum samfunnsøkonomi 15 Metode Emnekode Poeng Grunnleggende matematikk MEM1 Grunnleggende statistikk MES1 Samfunnsvitenskapelig metode MSV2 Sum metodefag 20 Sum obligatoriske studiepoeng 90 Spesifikasjon profilering Emnekode Poeng Regnskapsorganisasjon og -systemer BAR4 5 Finansregnskap med avslutning BAR2 5 Regnskapsteori BAR3 5 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor BAR5 5 Årsregnskap og god regnskapsskikk REV2 15 Revisjon REV1 20 Skatterett SKA1 20 Rettslære RET1 15 Sum profilering 90 Sum studieprogram Regnskapsfaglige emner Regnskapsorganisasjon og -systemer (BAR4) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Gi oversikt over og forståelse for de prosesser og aktiviteter som inngår i virksomhetens regnskaps- og økonomifunksjon. Intern kontroll som rammeverk for utforming av regnskaps- og økonomisystemet er en viktig del av dette. Gjennom dette emnet skal studentene få kunnskaper som setter dem i stand til å vurdere og utforme det regnskaps- og kontrollsystem som skal sikre tilfredsstillende kontroll ved virksomhetens økonomiske aktiviteter og ressurser, samt sikre kvaliteten på regnskapsinformasjonen. Innhold: Kunnskap om organisering, planlegging og gjennomføring av aktivitetene i tilknytning til regnskapsøkonomifunksjonen er viktig. Det samme gjelder forståelse for regnskapssystemer generelt, registreringen og de kontrollmessige aspekter ved bruk av IT-baserte regnskapssystemer. Sentralt er også kunnskap om regnskapets rammebetingelser gjennom lovbestemte krav til regnskapet, og hvordan disse må innarbeides i virksomhetens regnskaps- og kontrollsystem. Dette gjelder både rapporteringskrav, oppgaveplikt og (10 of 16)

11 innkrevingsoppgaver som er pålagt virksomheter på regnskaps-, skatte- og avgiftsområdet. Bruk av PCøvinger bør integreres som en del av undervisningsopplegget. Regnskapets rammebetingelser Intern kontroll og interne regnskapsmessige kontrolltiltak Regnskapssystemet Oppbygning av regnskapet og kontoplaner IT-baserte regnskapsprogrammer Kontroll og sikkerhet i IT-baserte regnskapssystemer Bokføringslovens krav til regnskapet Årsregnskapet formelle krav, planlegging og gjennomføring Finansregnskap med avslutning (BAR2) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Gi studentene en videregående innføring i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding av årsregnskap, herunder konsernregnskap. Innhold: Sentrale regnskapsprinsipper Verdivurderingsregler - Verdivurdering av omløpsmidler, anleggsmidler og gjeldsposter - Skattemessige verdivurderinger Egenkapital disponering av overskudd Innføring i sentrale regnskapsstandarder Noteinformasjon Årsberetningen Konsolideringsprinsipper - Oppkjøpsmetoden med minoritetsinteresser - Eliminering av interne transaksjoner, gevinster og tap Regnskapsteori (BAR3) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1), Finansregnskap med analyse (BAF1) og Finansregnskap med avslutning (BAR2) Mål: Gi en kritisk innføring i sentrale deler av det teoretiske fundament for regnskapsavleggelse. Innhold: Reguleringspraksis og teori Prestasjons- versus formuesorienterte regnskapsteorier Forholdet mellom finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori (11 of 16)

12 Begrepsrammens oppbygning og innhold - Eiendeler - Gjeld og egenkapital - Inntekter og gevinster - Kostnader og tap Regnskap og budsjettering i offentlig sektor (BAR5) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) Mål: Gi en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor kommunale og statlige regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder. Innhold: Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering: Kort innføring i kommunale institusjoner Regnskapsregler og prinsipper Grunnleggende føringer og spesielle transaksjoner Årsavslutning og regnskapsrapportering med fokus på: Kommunelovens økonomibestemmelser Økonomiplan og årsbudsjett Regnskaps- og budsjettforskrifter Kommunale regnskapsstandarder Statlig regnskapsføring og rapportering: Kort innføring i statlige institusjoner Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement Gjennomgang av Stortingsmelding nr 3 og Stortingsproposisjon nr 1 Økonomistyring og regnskapsføring på institusjonsnivå Kort om regnskapsorganisering i statsforvaltningen, konsernkontoordninger Årsregnskap og god regnskapsskikk (REV2) 15 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1), Finansregnskap med avslutning (BAR2) og Regnskapsteori (BAR3) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Gi en videreføring i årsregnskap og god regnskapsskikk for privat sektor. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor årsregnskapet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder. (12 of 16)

13 Innhold: Generelle krav til årsregnskapet Behandling av alle hovedpostene i balansen og resultatregnskapet Noter til regnskapet Årsberetningen Konsernregnskap - Skatt i konsern - Egenkapitalmetoden - Fusjoner og fisjoner 5.2 Revisjonsemner Revisjon (REV1) 20 Forkunnskaper: Regnskapsorganisasjon og systemer (BAR4) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Gi en innføring i rammebetingelser for revisor, revisjonsfagsteori og revisjonsfagsmetode samt etiske refleksjoner. Innhold: Rammebetingelser for revisjon Rammebetingelser for revisjon i privat sektor Rammebetingelser for revisjon i offentlig sektor Revisors rolle i samfunnet Behov for revisjon og revisjonsplikt Godkjenning av revisorer Objektivitet og uavhengighet Revisors oppgaver Taushets- og opplysningsplikt Nye oppdrag og fratreden Erstatningsansvar Sanksjoner mot revisor Kvalitetskontroll Revisjon og etikk: Etiske problemer innenfor revisjon Generell etisk teori Revisjonsteori og metode: Revisjonsteori Planlegging God revisjonsskikk Forvaltningsrevisjon Forretningsforståelse, kunnskap om revisjonsklientens virksomhet og vurdering av intern kontroll inklusive revisjon i IT-miljø Vurdering av risiko og vesentlighet (13 of 16)

14 Valg av revisjonshandlinger Revisjonsbevis og testmetoder Vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen Mislighetsoppdagelse Vurdering av revisjonsbevis og dokumentasjon Revisors rapportering (brev, revisjonsberetning, likningsmyndigheter mv.) Revisors spesialområder og beslektede tjenester Assurance-tjenester 5.3 Skatterettslige emner Skatterett (SKA1) 20 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Kurset skal gi grundige kunnskaper om og god forståelse av reglene om formues- og inntektsbeskatning, med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng. Studentene skal kunne praktisere reglene både i og utenfor næringsforhold, inklusiv utfylling av ligningspapirer. Næringsbeskatning, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere samt omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, skal utgjøre den betydeligste del av kurset. Videre skal det gis en innføring i grunnprinsippene i skatteretten, herunder lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder, ligningsforvaltingsrett, skattebetaling og skatteinnfordring. Kurset skal også gi god kjennskap til følgende deler av avgiftsretten: merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og arveavgift, med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng. Innhold: Del I (grunnprinsipper, personbeskatning, ligningsforvalting, etc) Innføring i grunnprinsippene i skatteretten herunder de forskjellige skattegrunnlag Formues- og inntektsbeskatning utenfor næring (personbeskatning) herunder alminnelig inntekt, personinntekt og nettoformue Innføring i ligningsforvaltningsrett, herunder ligningsbehandling, endring av ligning, klageadgang, kompetanseregler og sanksjoner overfor skatteyter Utfylling av ligningspapirer Innføring i skattebetaling og innfordring, herunder forskuddstrekk i arbeidsinntekt, forskuddsskatt og etterskuddspliktige Arbeidsgiveravgift, med særlig vekt på behandling av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Del II (næringsbeskatning) Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens regler Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer herunder utsatt skattmodellen og korreksjonsinntekt (14 of 16)

15 Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper Personinntekten i næring (beregnet personinntekt), herunder vilkår, beregning og tilordning/fordeling på aktuelle eiere Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattefrie ordninger og sammenligning av forskjellige selskapsformer og alternative gjennomføringsformer, skattlegging av selskap og selskapsdeltaker Utfylling av ligningspapirer herunder avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap Del III (avgiftsrett) Merverdiavgiftssystemet herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområdet) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift Arveavgift herunder avgiftspliktens omfang og arveavgiftsgrunnlaget, med særlig vekt på generasjonsskifte i næring 5.4 Emner i rettslære Rettslære (RET1) 15 Forkunnskaper: Ingen Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Kurset skal gi studentene innføring i juridisk metode og generelle privatrettslige og utvalgte offentligrettslige emner og problemstillinger. Innføringen skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet. Studentene skal ytterligere gis gode kunnskaper om de rettsregler som er av særlig betydning for utøvelse av privat næringsvirksomhet. Dette gjelder regler som har betydning for den interne organisering i virksomhetene og regler for virksomhetenes forhold til kunder, andre kreditorer og offentlige myndigheter. Innhold: Rettskilder og juridisk metode Kontraktsrett Avtalerett Kjøpsrett Økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere Hovedvekt på reglene som har betydning for ektefellenes/samboernes kreditorer Offentlig rett Hovedvekt på organiseringen av forvaltningen, forvaltningsloven og offentlighetsloven Pengekravsrett Panterett og rettsvernregler Selskapsrett Hovedvekt på aksjeloven og selskapsloven og fellesregler om selskaper Insolvensjuss Enkeltforfølgning med inkasso og tvangsfullbyrdelse (15 of 16)

16 Fellesforfølgning med hovedvekt på gjeldsforhandling og konkurs Økonomisk kriminalitet Utvalgte deler av straffeloven kapittel 27 og deler av regnskapsloven kapittel 8, likningslovens kapittel 12 og straffelovens 317 (16 of 16)

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer I) INNLEDNING Forskrift om rammeplan for bachelor i revisjon definerer de nasjonale rammene for BRR. Nasjonale retningslinjer for utdanningen er

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015 fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2015 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 6 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Klubbregnskapet som beslutningsgrunnlag for lisens i Tippeligaen

Klubbregnskapet som beslutningsgrunnlag for lisens i Tippeligaen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Klubbregnskapet som beslutningsgrunnlag for lisens i Tippeligaen - Klubblisens på feil grunnlag Øystein Wilhelmsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer