Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene"

Transkript

1 Vedlegg 1 Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene NRØA har vedtatt at følgende emnebeskrivelser bør være veiledende for institusjonenes utforming av innholdet av de obligatoriske emnene i økonomisk-administrativ utdanning. Emnebeskrivelsene vil bli drøftet med jevne mellomrom i rådsmøtene med henblikk på kontinuerlig oppdatering. De 90 obligatoriske studiepoengene i Bachelorstudium i økonomi og administrasjon skal inneholde følgende emner: Bedriftsøkonomisk analyse Emnekode Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse BAB1 Grunnleggende regnskap BAR1 Finansregnskap med analyse BAF1 Driftsregnskap og budsjettering BAD2 Investering og finansiering BAI2 Sum studiepoeng bedriftsøkonomisk analyse 30 Administrasjonsfag Emnekode Markedsføring AMF1 Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Videregående organisasjonsfag AOR2 Foretaksstrategi AFS2 Sum studiepoeng administrasjonsfag 25 Samfunnsøkonomiske fag Emnekode Makroøkonomisk teori og politikk SØK1 Mikroøkonomi og anvendt mikro SØK2 Sum studiepoeng samfunnsøkonomiske fag 15 Metodefag Emnekode Grunnleggende matematikk Grunnleggende statistikk Samfunnsvitenskapelig metode MEM1 MES1 MSV 2 Sum studiepoeng metodefag 20 Sum obligatoriske studiepoeng Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 1.1 Emnebeskrivelse i Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) (1 of 16)

2 Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi de første og nødvendige grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt en oversikt over funksjonene i foretaket som økonomisk enhet. Hovedvekten legges på å øve inn bedriftsøkonomisk tankegang. Emnet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer. Bedriften og dens plass i det økonomiske system Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften Enkle investeringskalkyler Kostnads- og inntektsteori Tilpasninger under ulike markedsformer Kalkulasjon og driftsregnskap Kostnads-, resultat- og volumanalyse Optimalisering under restriksjoner 1.2 Emnebeskrivelse i Grunnleggende regnskap (BAR1) Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette, herunder forståelse av begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger samt beholdninger. Det skal dessuten legges stor vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene og deres påvirkning på resultat og balanse. Studentene skal kunne foreta ordinære årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd. Regnskapets oppbygging, standard kontoramme og plan Registrering av forretningstransaksjoner MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling Transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper Avskrivninger Øvrige periodiseringer og avsetninger Generelle verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler Presentasjon av resultat og balansen etter regnskapsloven 1.3 Emnebeskrivelse i Finansregnskap med analyse (BAF1) Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) (2 of 16)

3 Mål: Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, utarbeide kontantstrømoppstilling og foreta regnskapsanalyse. Det skal videre gis en innføring i verdivurdering av selskaper. Krav til regnskapet Regnskapet som informasjonskilde Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader Kontantstrømoppstillingen Sammenhengen mellom regnskap og skatt Regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet Miljøregnskap Internasjonal regnskapsrapportering 1.4 Emnebeskrivelse i Driftsregnskap og budsjettering (BAD2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Emnet skal gi grunnlag for å framskaffe og bruke interne styringsdata til å lede et foretak samt å gi oversikt over og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er viktig å drøfte vurderingsproblemer i tilknytning til disse modellene. Det er likeledes viktig å øve opp forståelse for sammenhengen mellom driftsregnskap og ulike budsjett, samt hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i beslutningssituasjoner. Emneområdet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer. Inntekts- og kostnadskontroll Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost Beslutningsrelevante kostnader og inntekter Kostnadsfordeling Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjøpe/produsere selv, aksept av tilleggsordre, nedleggelse mv. Aktivitetsbasert kalkulasjon. Alternativer til tradisjonell kostnadsanalyse Budsjettering 1.5 Emnebeskrivelse i Investering og finansiering (BAI2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1), Finansregnskap med analyse (BAF1), Grunnleggende matematikk (MEM1) og Grunnleggende statistikk (MES1) Mål: Emnet skal gi innføring i og grunnleggende forståelse av både kvalitative og kvantitative problemer (3 of 16)

4 innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. Emnet skal gi en innføring i fagets grunnleggende forutsetninger og angi et korrekt fundament for metoder og vurderinger i faget. Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering Beregning av beslutningsrelevant kontantstrøm inkl. arbeidskapitaleffekt Korrekte verdivurderingsmetoder Renteregning/finansmatematikk Investeringsanalyser, økonomisk levetid og utskiftningsanalyser Skattens og prisstigningens innvirkning på kontantstrømmer Risikostyring, porteføljeteori og kapitalverdimodellen Finansieringskilder 2. Administrasjonsfag 25 studiepoeng 2.1 Emnebeskrivelse i Markedsføring (AMF1) Forkunnskaper : Ingen spesielle Mål: Emnet skal gjøre studentene kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen. Emnet bør gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis. Markedsføringens oppgaver Markedsføringens historiske utvikling Grunnleggende definisjoner og begreper Markedsføringsledelse Markedsføringens strategiske forankring Kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder (behov, ønsker, krav og etterspørsel) Segmentering, markedsanalyser og prognoser Markeds- og kundeorientering Relasjons- og dialogmarkedsføring Tjenestemarkedsføring og servicekvalitet Etikk, miljø og samfunnsansvar Kjerneområdene ovenfor kan suppleres med E-handel, varemerker og merkevarer, global markedsføring og markedsføring av offentlige tjenester 2.2 Emnebeskrivelse i Grunnleggende organisasjonsfag (AOR1) Studiepoeng : Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi en innføring i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan mennesker påvirker og (4 of 16)

5 påvirkes av organisasjoner som de arbeider og samspiller i. Dette gjøres ved å gi studentene grunnleggende teoretisk kunnskap og overblikk i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer, samt praktisk innsikt i sentrale strukturer og prosesser i og mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjonsatferd. Historikk og utviklingstrekk (globalisering, fokusering, e-business m.m.) Organisasjonsteoretiske perspektiver Organisasjonsstruktur (formell og uformell) Organisasjonsformer og design Organisasjonskultur Organisasjonen og dens omgivelser - avhengighet og strategi Interessenter og makt - medvirkning, harmoni- og konfliktområder Grunnleggende prosesser som målsettinger, beslutninger, informasjon og kommunikasjon Ledelse og lederskapsteorier Intellektuell kapital Mellommenneskelige relasjoner - kognitive og sosiale prosesser Motivasjon Læring på individ- og organisasjonsnivå 2.3 Emnebeskrivelse i Videregående organisasjonsfag (AOR2) Studiepoeng : Forkunnskaper : Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Mål: Emnet skal gi studentene grundigere teoretisk kunnskap og innblikk i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer som kan brukes til å analysere, forstå og forklare organisasjonsatferd. Gjennom kunnskap om og innsikt i bruk av teorier, begreper, modeller og praktiske eksempler (cases) skal studentene utvikle evnen til å drøfte, analysere/tolke og forstå organisasjonsfaglige problemstillinger og mulige løsninger. Dette skal gi studentene trening i praktisk anvendelse av den teoretiske innsikten. Temaene som skissert under hovedinnhold på AOR1 skal utdypes. Det skal spesielt fokuseres på endringsprosesser i og mellom organisasjoner i lys av disse temaene. I tillegg til emnene i AOR1 bør studiestedene dekke minst 8 av følgende emner : Strategi, allianser, nettverk og interorganisatoriske relasjoner Økonomisk organisasjonsteori herunder prinsipal/agent- og transaksjonsteori Meningsskaping og kommunikasjon Symboler og metaforer Ledelsesutvikling Kompetanseledelse Personalledelse Arbeidslivets rammebetingelser (Arbeidsmiljøloven, Aksjeloven, Hovedavtalen) Psykososialt arbeidsmiljø Forhandlinger og konfliktløsning Læring og utvikling av organisasjoner (5 of 16)

6 Innovasjon og omstillingsprosesser Hybride organisasjonsformer, kunnskapsvirksomheter, prosjektorganisering og teamutvikling Etiske og moralske problemstillinger 2.4 Emnebeskrivelse i Foretaksstrategi (AFS2) Studiepoeng : Forkunnskaper : Kunnskaper tilsvarende Markedsføring (AMF1) og Grunnleggende organisasjonsfag (AOR1). Mål: Emnet skal gjøre studentene kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, gi innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter (generiske strategier). Studentene skal få bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer/bedrifter, gjerne tilpasset studiets spesialisering. Emnet skal belyse sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne et grunnlag for generelt å øve opp til strategisk tenkning. Strategibegrepet i et historisk perspektiv Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen Strategisk markedsføring Formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål Strategiske forretningsområder Strategianalyser (eksterne faktorer omgivelser, interne faktorer ressurser) og strategiske muligheter Differensiering, valg av målgrupper, posisjonering og profilering, samt porteføljeanalyser Strategivurderinger og -valg Konsernstrategier 3. Samfunnsøkonomiske fag 15 studiepoeng 3.1 Emnebeskrivelse i Makroøkonomisk teori og politikk (SØK1) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Studentene skal få innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og utviklingstendenser. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, blant annet hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i landet. Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig i denne sammenheng, herunder hvordan politikken virker i ulike valutakursregimer. Hensikten er å gjøre studentene bedre i stand til å følge med i media og diskusjoner om landets generelle økonomiske utvikling, og denne utviklings betydning for den enkelte bedrift. Samfunnsøkonomiske makromodeller skal inngå som analyseverktøy. Faglige elementer som skal dekkes: (6 of 16)

7 Nasjonalregnskap Etterspørsel og tilbud på makronivå Multiplikatormodell med variablene: Samlet aktivitetsnivå, makro privat konsum, makro private realinvesteringer, offentlige utgifter og skatter, handel med utlandet, kapitalbevegelser, valutamarkedet Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk Faglige elementer som det bør orienteres om: Makroøkonomiske målsettinger og virkemidler Typer av arbeidsledighet Renteparitet Inflasjon Økonomisk vekst Internasjonal fordeling 3.2 Emnebeskrivelse i Mikroøkonomi og anvendt mikro (SØK2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Mikroøkonomi og anvendt mikro skal gi studentene innføring i grunnleggende mikro- og markedsteori, samt øvelse i anvendelse av teorien på ett eller flere områder. Studentene skal få innsikt i hvordan en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasning og samspillet mellom disse i ulike markedsformer. Studentene skal beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens beslutninger basert på priser og inntekt, samt analyseapparatet for produsentens driftsbeslutninger under ulike målsettinger (profittmaksimering, kostnadsminimering) og markedsformer (fullkommen konkurranse, monopol). Studentene skal også øves i forståelsen av hvordan ulike former for politikk virker på enkeltaktørenes tilpasning og prisdannelsen i markedet. Det vises for øvrig til emner innenfor markedsføring og bedriftsøkonomi. Faglige elementer som skal dekkes: Produksjonsteori Konsumentteori Markedsteori Effektiv ressursbruk Virkninger av skatter/subsidier Faglige elementer som det bør orienteres om: Komparative fortrinn Arbeidsmarkedsteori Markedssvikt Styringssvikt Bærekraftig utvikling Inntektsfordeling Institusjonene kan velge ett eller flere temaer som for eksempel: Offentlig økonomi (7 of 16)

8 Arbeidsmarkedsøkonomi Ressursøkonomi Miljøøkonomi Næringsøkonomi Regionaløkonomi Internasjonal økonomi 4. Metodefag 20 studiepoeng 4.1 Emnebeskrivelse i Grunnleggende matematikk (MEM1) Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi kunnskaper i matematikk som anvendes i problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Emnet skal oppøve studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Elementær algebra Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting Eksponential og logaritmefunksjonen: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av eksponential og logaritmefunksjoner Finansmatematikk: Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode) Enkel integralregning: Den antideriverte, areal under kurver og det bestemte integral, tilpasses anvendelsen i andre bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner 4.2 Emnebeskrivelser i Grunnleggende statistikk (MES1) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk. Det legges spesielt vekt på å vise anvendelse av statistiske metoder innen emneområdet bedrifts- og samfunnsøkonomi. Ved oppgaveregning skal studentene få innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder. Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske fremstillinger, sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter (8 of 16)

9 Diskrete tilfeldige variabler. Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordelingen, m.m. Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling /normaltilnærming, t-fordeling, m.m. Flere tilfeldige variabler. Simultan sannsynlighetsfordeling: Beregning av forventning, varians og kovarians Estimering: Punktestimering og intervallestimering Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon Hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester, m.m. Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten 4.3 Emnebeskrivelse i Samfunnsvitenskapelig metode (MSV2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende statistikk (MES1) Mål: Studentene skal tilegne seg grunnprinsippene innen tradisjonell forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemer. Emnet skal gjøre studentene i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgave under veiledning. Ulike forskningsmetoder og analysestrategier Problemformulering Operasjonalisering og måling av variabler Utvalgsbeslutninger Valg av datainnsamlingsmetode Dataanalyse Tolkning og rapportering Vedlegg 2 Plan for profilering 5. Emnebeskrivelser for profileringsemner i revisjonsfag Nedenfor følger en oversikt over hele studieprogrammet: Emneinndeling Bachelorstudium i revisjonsfag Bedriftsøkonomisk analyse Emnekode Poeng Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse BAB1 Grunnleggende regnskap BAR1 Finansregnskap med analyse BAF1 Driftsregnskap og budsjettering BAD2 Investering og finansiering BAI2 Sum bedriftsøkonomisk analyse 30 Administrasjonsfag Emnekode Poeng Markedsføring AMF1 (9 of 16)

10 Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Videregående organisasjonsfag AOR2 Foretaksstrategi AFS2 Sum administrasjonsfag 25 Samfunnsøkonomi Emnekode Emnekode Makroøkonomisk teori og politikk SØK1 Mikroøkonomi og anvendt mikro SØK2 Sum samfunnsøkonomi 15 Metode Emnekode Poeng Grunnleggende matematikk MEM1 Grunnleggende statistikk MES1 Samfunnsvitenskapelig metode MSV2 Sum metodefag 20 Sum obligatoriske studiepoeng 90 Spesifikasjon profilering Emnekode Poeng Regnskapsorganisasjon og -systemer BAR4 5 Finansregnskap med avslutning BAR2 5 Regnskapsteori BAR3 5 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor BAR5 5 Årsregnskap og god regnskapsskikk REV2 15 Revisjon REV1 20 Skatterett SKA1 20 Rettslære RET1 15 Sum profilering 90 Sum studieprogram Regnskapsfaglige emner Regnskapsorganisasjon og -systemer (BAR4) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Gi oversikt over og forståelse for de prosesser og aktiviteter som inngår i virksomhetens regnskaps- og økonomifunksjon. Intern kontroll som rammeverk for utforming av regnskaps- og økonomisystemet er en viktig del av dette. Gjennom dette emnet skal studentene få kunnskaper som setter dem i stand til å vurdere og utforme det regnskaps- og kontrollsystem som skal sikre tilfredsstillende kontroll ved virksomhetens økonomiske aktiviteter og ressurser, samt sikre kvaliteten på regnskapsinformasjonen. Innhold: Kunnskap om organisering, planlegging og gjennomføring av aktivitetene i tilknytning til regnskapsøkonomifunksjonen er viktig. Det samme gjelder forståelse for regnskapssystemer generelt, registreringen og de kontrollmessige aspekter ved bruk av IT-baserte regnskapssystemer. Sentralt er også kunnskap om regnskapets rammebetingelser gjennom lovbestemte krav til regnskapet, og hvordan disse må innarbeides i virksomhetens regnskaps- og kontrollsystem. Dette gjelder både rapporteringskrav, oppgaveplikt og (10 of 16)

11 innkrevingsoppgaver som er pålagt virksomheter på regnskaps-, skatte- og avgiftsområdet. Bruk av PCøvinger bør integreres som en del av undervisningsopplegget. Regnskapets rammebetingelser Intern kontroll og interne regnskapsmessige kontrolltiltak Regnskapssystemet Oppbygning av regnskapet og kontoplaner IT-baserte regnskapsprogrammer Kontroll og sikkerhet i IT-baserte regnskapssystemer Bokføringslovens krav til regnskapet Årsregnskapet formelle krav, planlegging og gjennomføring Finansregnskap med avslutning (BAR2) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Gi studentene en videregående innføring i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding av årsregnskap, herunder konsernregnskap. Innhold: Sentrale regnskapsprinsipper Verdivurderingsregler - Verdivurdering av omløpsmidler, anleggsmidler og gjeldsposter - Skattemessige verdivurderinger Egenkapital disponering av overskudd Innføring i sentrale regnskapsstandarder Noteinformasjon Årsberetningen Konsolideringsprinsipper - Oppkjøpsmetoden med minoritetsinteresser - Eliminering av interne transaksjoner, gevinster og tap Regnskapsteori (BAR3) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1), Finansregnskap med analyse (BAF1) og Finansregnskap med avslutning (BAR2) Mål: Gi en kritisk innføring i sentrale deler av det teoretiske fundament for regnskapsavleggelse. Innhold: Reguleringspraksis og teori Prestasjons- versus formuesorienterte regnskapsteorier Forholdet mellom finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori (11 of 16)

12 Begrepsrammens oppbygning og innhold - Eiendeler - Gjeld og egenkapital - Inntekter og gevinster - Kostnader og tap Regnskap og budsjettering i offentlig sektor (BAR5) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) Mål: Gi en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor kommunale og statlige regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder. Innhold: Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering: Kort innføring i kommunale institusjoner Regnskapsregler og prinsipper Grunnleggende føringer og spesielle transaksjoner Årsavslutning og regnskapsrapportering med fokus på: Kommunelovens økonomibestemmelser Økonomiplan og årsbudsjett Regnskaps- og budsjettforskrifter Kommunale regnskapsstandarder Statlig regnskapsføring og rapportering: Kort innføring i statlige institusjoner Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement Gjennomgang av Stortingsmelding nr 3 og Stortingsproposisjon nr 1 Økonomistyring og regnskapsføring på institusjonsnivå Kort om regnskapsorganisering i statsforvaltningen, konsernkontoordninger Årsregnskap og god regnskapsskikk (REV2) 15 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1), Finansregnskap med avslutning (BAR2) og Regnskapsteori (BAR3) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Gi en videreføring i årsregnskap og god regnskapsskikk for privat sektor. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor årsregnskapet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder. (12 of 16)

13 Innhold: Generelle krav til årsregnskapet Behandling av alle hovedpostene i balansen og resultatregnskapet Noter til regnskapet Årsberetningen Konsernregnskap - Skatt i konsern - Egenkapitalmetoden - Fusjoner og fisjoner 5.2 Revisjonsemner Revisjon (REV1) 20 Forkunnskaper: Regnskapsorganisasjon og systemer (BAR4) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Gi en innføring i rammebetingelser for revisor, revisjonsfagsteori og revisjonsfagsmetode samt etiske refleksjoner. Innhold: Rammebetingelser for revisjon Rammebetingelser for revisjon i privat sektor Rammebetingelser for revisjon i offentlig sektor Revisors rolle i samfunnet Behov for revisjon og revisjonsplikt Godkjenning av revisorer Objektivitet og uavhengighet Revisors oppgaver Taushets- og opplysningsplikt Nye oppdrag og fratreden Erstatningsansvar Sanksjoner mot revisor Kvalitetskontroll Revisjon og etikk: Etiske problemer innenfor revisjon Generell etisk teori Revisjonsteori og metode: Revisjonsteori Planlegging God revisjonsskikk Forvaltningsrevisjon Forretningsforståelse, kunnskap om revisjonsklientens virksomhet og vurdering av intern kontroll inklusive revisjon i IT-miljø Vurdering av risiko og vesentlighet (13 of 16)

14 Valg av revisjonshandlinger Revisjonsbevis og testmetoder Vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen Mislighetsoppdagelse Vurdering av revisjonsbevis og dokumentasjon Revisors rapportering (brev, revisjonsberetning, likningsmyndigheter mv.) Revisors spesialområder og beslektede tjenester Assurance-tjenester 5.3 Skatterettslige emner Skatterett (SKA1) 20 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Kurset skal gi grundige kunnskaper om og god forståelse av reglene om formues- og inntektsbeskatning, med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng. Studentene skal kunne praktisere reglene både i og utenfor næringsforhold, inklusiv utfylling av ligningspapirer. Næringsbeskatning, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere samt omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, skal utgjøre den betydeligste del av kurset. Videre skal det gis en innføring i grunnprinsippene i skatteretten, herunder lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder, ligningsforvaltingsrett, skattebetaling og skatteinnfordring. Kurset skal også gi god kjennskap til følgende deler av avgiftsretten: merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og arveavgift, med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng. Innhold: Del I (grunnprinsipper, personbeskatning, ligningsforvalting, etc) Innføring i grunnprinsippene i skatteretten herunder de forskjellige skattegrunnlag Formues- og inntektsbeskatning utenfor næring (personbeskatning) herunder alminnelig inntekt, personinntekt og nettoformue Innføring i ligningsforvaltningsrett, herunder ligningsbehandling, endring av ligning, klageadgang, kompetanseregler og sanksjoner overfor skatteyter Utfylling av ligningspapirer Innføring i skattebetaling og innfordring, herunder forskuddstrekk i arbeidsinntekt, forskuddsskatt og etterskuddspliktige Arbeidsgiveravgift, med særlig vekt på behandling av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Del II (næringsbeskatning) Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens regler Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer herunder utsatt skattmodellen og korreksjonsinntekt (14 of 16)

15 Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper Personinntekten i næring (beregnet personinntekt), herunder vilkår, beregning og tilordning/fordeling på aktuelle eiere Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattefrie ordninger og sammenligning av forskjellige selskapsformer og alternative gjennomføringsformer, skattlegging av selskap og selskapsdeltaker Utfylling av ligningspapirer herunder avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap Del III (avgiftsrett) Merverdiavgiftssystemet herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområdet) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift Arveavgift herunder avgiftspliktens omfang og arveavgiftsgrunnlaget, med særlig vekt på generasjonsskifte i næring 5.4 Emner i rettslære Rettslære (RET1) 15 Forkunnskaper: Ingen Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Kurset skal gi studentene innføring i juridisk metode og generelle privatrettslige og utvalgte offentligrettslige emner og problemstillinger. Innføringen skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet. Studentene skal ytterligere gis gode kunnskaper om de rettsregler som er av særlig betydning for utøvelse av privat næringsvirksomhet. Dette gjelder regler som har betydning for den interne organisering i virksomhetene og regler for virksomhetenes forhold til kunder, andre kreditorer og offentlige myndigheter. Innhold: Rettskilder og juridisk metode Kontraktsrett Avtalerett Kjøpsrett Økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere Hovedvekt på reglene som har betydning for ektefellenes/samboernes kreditorer Offentlig rett Hovedvekt på organiseringen av forvaltningen, forvaltningsloven og offentlighetsloven Pengekravsrett Panterett og rettsvernregler Selskapsrett Hovedvekt på aksjeloven og selskapsloven og fellesregler om selskaper Insolvensjuss Enkeltforfølgning med inkasso og tvangsfullbyrdelse (15 of 16)

16 Fellesforfølgning med hovedvekt på gjeldsforhandling og konkurs Økonomisk kriminalitet Utvalgte deler av straffeloven kapittel 27 og deler av regnskapsloven kapittel 8, likningslovens kapittel 12 og straffelovens 317 (16 of 16)

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 1-årig påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Se egen

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Kandidatene får en yrkesrettet utdanning spesielt

Detaljer

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon Videreutdanning i revisjon Studieplan 2007/2008 Beskrivelse Viderutdanningen i revisjon er et tilbud til studenter som allerede har gjennomført et 2-årig høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til to år som deltidsstudium.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning og er normert til ett års heltidsstudium.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Påbyggingsstudium i revisjon Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan 2005/2006

Studieplan 2005/2006 Studieplan 2005/2006 Høgskolekandidatstudium i regnskap (regnskapsførerautorisasjon) Beskrivelse Det 2-årige regnskapsførerstudiet gir utdanning i økonomi og regnskap som kvalifiserer studentene til å

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Emnegrupper i økonomiske fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng som går på deltid over et år. Innledning I næringslivet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år for heltidsstudenter.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i økonomi og administrasjon Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2008/2009. Bachelor i revisjonsfag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 184. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2008/2009. Bachelor i revisjonsfag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 184. Studiets varighet, omfang og nivå. Bachelor i revisjonsfag Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 184. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet består av 184 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning.

Detaljer

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget VEDLEGG 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1. Bakgrunn og avgrensninger... 1 2. Oppdraget... 1 3. Skatterett til revisoreksamen, 20 stp... 3 3.1 Kunnskapsmål:... 3 3.2 Holdningsmål:... 3 3.3 Innhold (oppdragsgivers

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret.no Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til ett års studium

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Bachelor i revisjonsfag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 184. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2009/2010. Bachelor i revisjonsfag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 184. Studiets varighet, omfang og nivå. Bachelor i revisjonsfag Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 184. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning.

Detaljer

Fakta. H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon

Fakta. H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi kandidatene

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 10 Studieplan 2016/2017 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 62,5 Studiets nivå og organisering Studiet er et påbyggingsstudium som består av 62,5 studiepoeng og er normert til to år som deltidsstudium.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Bachelor i økonomi og administrasjon Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Bachelor i revisjonsfag. Studiepoeng: 180. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Målgruppe.

Studieplan 2011/2012. Bachelor i revisjonsfag. Studiepoeng: 180. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Målgruppe. Bachelor i revisjonsfag Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning. Fullført studium gir

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret.no Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til ett års studium

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Bachelor i regnskapsførerfag Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 12 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Påbyggingsstudium i revisjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år. Innledning Påbyggingsstudium

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 62,5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 62,5 studiepoeng og er normert til to år som

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i økonomi og administrasjon med IKT Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 1 / 13 Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Bachelor i regnskapsførerfag Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning. Fullført studium

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i økonomi og administrasjon med IKT Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Studieplan 2004/2005

Studieplan 2004/2005 Studieplan 2004/2005 Høgskolekandidatstudium i regnskap (regnskapsførerautorisasjon) Beskrivelse Det 2-årige regnskapsførerstudiet gir utdanning i økonomi og regnskap som kvalifiserer studentene til å

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i revisjon Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et emnegruppesstudium som består av 30 studiepoeng og er normert til ett år som deltidsstudium. Innledning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 12 Studieplan 2012/2013 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet

Detaljer

Studieplan 2004/2005. Bachelorgradsstudium i revisjon

Studieplan 2004/2005. Bachelorgradsstudium i revisjon Studieplan 2004/2005 Bachelorgradsstudium i revisjon Beskrivelse Den viktigste oppgaven til en registrert revisor er å utføre revisjon for foretak som etter norsk lov har plikt til å ha revisor. Kravene

Detaljer

Studieplan 2005/2006

Studieplan 2005/2006 Juss, årsstudium Beskrivelse Studieplan 2005/2006 Studiested Varighet 1 år Forkunnskaper/opptakskrav Generell studiekompetanse. Søkere som er over 25 år kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Formell

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i bedriftsøkonomi Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Innledning I næringslivet og i offentlig virksomhet er

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Kapitteloversikt. Etterord 461 Stikkord 463. Del 1 Forretningsforståelse 21. Del 2 Forretningsidé og -modell 83. Del 3 Forretningsplanlegging 151

Kapitteloversikt. Etterord 461 Stikkord 463. Del 1 Forretningsforståelse 21. Del 2 Forretningsidé og -modell 83. Del 3 Forretningsplanlegging 151 5 Kapitteloversikt Kapittel 1 Introduksjon 17 Del 1 Forretningsforståelse 21 Kapittel 2 Verdiskaping 25 Kapittel 3 Innovasjon og entreprenørskap 31 Kapittel 4 Grunnleggende bedriftsøkonomi 45 Del 2 Forretningsidé

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 49 Studieplan 2012/2013 Bachelor i regnskap og revisjon Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Bachelor i revisjon Studieplan 2008/2009 Beskrivelse Den viktigste oppgaven til en registrert revisor er å utføre revisjon for foretak som etter norsk lov har plikt til å ha revisor. Kravene som er satt

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Versjon 27. juni 2011

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Versjon 27. juni 2011 Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Versjon 27. juni 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig nivå

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i bedriftsøkonomi Beskrivelse Studiet i bedriftsøkonomi skal gi studentene trening i å utvikle en grunnleggende og kreativ tenkning rundt bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon Beskrivelse Det 2-årige studiet i økonomi og administrasjon er et teoretisk og metodisk grunnstudium i økonomiske fag. Studiet gir en utdanning

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Bachelorstart i økonomi og ledelse - Campus Bali Studieprogramkode BB Innledning Økonomi og ledelse er et av Høgskolen i Gjøviks (HIG) best besøkte studier. Utdannelsen gir deg som

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Side 1/12 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Årsstudium i jus 1. 2. 3. 4. Studieplan 2008/2009 Beskrivelse Årsstudiet i jus er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Bachelor i revisjon Studieplan 2012/2013 Beskrivelse Det 3-årige studiet gir en yrkesrettet utdanning for personer som ønsker å arbeide som registrert revisor eller med mer generelle oppgaver innen økonomisk

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 Emnenavn Grunnleggende matematikk Precalculus MA6001 Undervisningssemester Høst 2014 Professor Petter Bergh petter.bergh@math.ntnu.no

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer I) INNLEDNING Forskrift om rammeplan for bachelor i revisjon definerer de nasjonale rammene for BRR. Nasjonale retningslinjer for utdanningen er

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret.no Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til ett års studium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 1-årig studium i bedriftsøkonomi Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til ett års studium eller et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid, nett- og samlingsbasert Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til ett

Detaljer

630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM. Innhold

630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM. Innhold 630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM Innhold DEL I HISTORISK UTVIKLING AV REGNSKAPSFØRING Kapittel 1 Innledning.................................................................... 15 1.1 Kort

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi

Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi 1 Hvorfor samfunnsøkonomi? Å delta i samfunnsdebatten krever innsikt og forståelse for økonomiske sammenhenger Bachelor i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. Norsk 1. år økonomi og administrasjon - Kongsberg HØST

Bachelor i økonomi og administrasjon. Norsk 1. år økonomi og administrasjon - Kongsberg HØST Side 1/16 BORG1010K Arbeids og organisasjonspsykologi - Gruppepresentasjon - Hjemmeeksamen 7,5 studiepoeng Norsk 1. år økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal tilegne seg grunnleggende

Detaljer

Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi

Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi 1 Program 11.15-12.00: Litt om samfunnsøkonomi Studieprogrammet 12.15-14.00 (D1): Foredrag Knut Anton Mork: IT-revolusjonen trenger økonomer,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid Hamar Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til et deltidsstudium

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

Studieplan Bedriftsøkonomstudiet

Studieplan Bedriftsøkonomstudiet Studieplan 2017-2023 Bedriftsøkonomstudiet (Årsenhet i bedriftsøkonomi 60 studiepoeng) Studiet er akkreditert av NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget: 08.11.17 (UUV-sak 80/17) Side

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer