Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene"

Transkript

1 Vedlegg 1 Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene NRØA har vedtatt at følgende emnebeskrivelser bør være veiledende for institusjonenes utforming av innholdet av de obligatoriske emnene i økonomisk-administrativ utdanning. Emnebeskrivelsene vil bli drøftet med jevne mellomrom i rådsmøtene med henblikk på kontinuerlig oppdatering. De 90 obligatoriske studiepoengene i Bachelorstudium i økonomi og administrasjon skal inneholde følgende emner: Bedriftsøkonomisk analyse Emnekode Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse BAB1 Grunnleggende regnskap BAR1 Finansregnskap med analyse BAF1 Driftsregnskap og budsjettering BAD2 Investering og finansiering BAI2 Sum studiepoeng bedriftsøkonomisk analyse 30 Administrasjonsfag Emnekode Markedsføring AMF1 Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Videregående organisasjonsfag AOR2 Foretaksstrategi AFS2 Sum studiepoeng administrasjonsfag 25 Samfunnsøkonomiske fag Emnekode Makroøkonomisk teori og politikk SØK1 Mikroøkonomi og anvendt mikro SØK2 Sum studiepoeng samfunnsøkonomiske fag 15 Metodefag Emnekode Grunnleggende matematikk Grunnleggende statistikk Samfunnsvitenskapelig metode MEM1 MES1 MSV 2 Sum studiepoeng metodefag 20 Sum obligatoriske studiepoeng Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 1.1 Emnebeskrivelse i Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) (1 of 16)

2 Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi de første og nødvendige grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt en oversikt over funksjonene i foretaket som økonomisk enhet. Hovedvekten legges på å øve inn bedriftsøkonomisk tankegang. Emnet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer. Bedriften og dens plass i det økonomiske system Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften Enkle investeringskalkyler Kostnads- og inntektsteori Tilpasninger under ulike markedsformer Kalkulasjon og driftsregnskap Kostnads-, resultat- og volumanalyse Optimalisering under restriksjoner 1.2 Emnebeskrivelse i Grunnleggende regnskap (BAR1) Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette, herunder forståelse av begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger samt beholdninger. Det skal dessuten legges stor vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene og deres påvirkning på resultat og balanse. Studentene skal kunne foreta ordinære årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd. Regnskapets oppbygging, standard kontoramme og plan Registrering av forretningstransaksjoner MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling Transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper Avskrivninger Øvrige periodiseringer og avsetninger Generelle verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler Presentasjon av resultat og balansen etter regnskapsloven 1.3 Emnebeskrivelse i Finansregnskap med analyse (BAF1) Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) (2 of 16)

3 Mål: Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, utarbeide kontantstrømoppstilling og foreta regnskapsanalyse. Det skal videre gis en innføring i verdivurdering av selskaper. Krav til regnskapet Regnskapet som informasjonskilde Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader Kontantstrømoppstillingen Sammenhengen mellom regnskap og skatt Regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet Miljøregnskap Internasjonal regnskapsrapportering 1.4 Emnebeskrivelse i Driftsregnskap og budsjettering (BAD2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Emnet skal gi grunnlag for å framskaffe og bruke interne styringsdata til å lede et foretak samt å gi oversikt over og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er viktig å drøfte vurderingsproblemer i tilknytning til disse modellene. Det er likeledes viktig å øve opp forståelse for sammenhengen mellom driftsregnskap og ulike budsjett, samt hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i beslutningssituasjoner. Emneområdet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer. Inntekts- og kostnadskontroll Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost Beslutningsrelevante kostnader og inntekter Kostnadsfordeling Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjøpe/produsere selv, aksept av tilleggsordre, nedleggelse mv. Aktivitetsbasert kalkulasjon. Alternativer til tradisjonell kostnadsanalyse Budsjettering 1.5 Emnebeskrivelse i Investering og finansiering (BAI2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (BAB1), Finansregnskap med analyse (BAF1), Grunnleggende matematikk (MEM1) og Grunnleggende statistikk (MES1) Mål: Emnet skal gi innføring i og grunnleggende forståelse av både kvalitative og kvantitative problemer (3 of 16)

4 innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. Emnet skal gi en innføring i fagets grunnleggende forutsetninger og angi et korrekt fundament for metoder og vurderinger i faget. Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering Beregning av beslutningsrelevant kontantstrøm inkl. arbeidskapitaleffekt Korrekte verdivurderingsmetoder Renteregning/finansmatematikk Investeringsanalyser, økonomisk levetid og utskiftningsanalyser Skattens og prisstigningens innvirkning på kontantstrømmer Risikostyring, porteføljeteori og kapitalverdimodellen Finansieringskilder 2. Administrasjonsfag 25 studiepoeng 2.1 Emnebeskrivelse i Markedsføring (AMF1) Forkunnskaper : Ingen spesielle Mål: Emnet skal gjøre studentene kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen. Emnet bør gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis. Markedsføringens oppgaver Markedsføringens historiske utvikling Grunnleggende definisjoner og begreper Markedsføringsledelse Markedsføringens strategiske forankring Kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder (behov, ønsker, krav og etterspørsel) Segmentering, markedsanalyser og prognoser Markeds- og kundeorientering Relasjons- og dialogmarkedsføring Tjenestemarkedsføring og servicekvalitet Etikk, miljø og samfunnsansvar Kjerneområdene ovenfor kan suppleres med E-handel, varemerker og merkevarer, global markedsføring og markedsføring av offentlige tjenester 2.2 Emnebeskrivelse i Grunnleggende organisasjonsfag (AOR1) Studiepoeng : Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi en innføring i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan mennesker påvirker og (4 of 16)

5 påvirkes av organisasjoner som de arbeider og samspiller i. Dette gjøres ved å gi studentene grunnleggende teoretisk kunnskap og overblikk i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer, samt praktisk innsikt i sentrale strukturer og prosesser i og mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjonsatferd. Historikk og utviklingstrekk (globalisering, fokusering, e-business m.m.) Organisasjonsteoretiske perspektiver Organisasjonsstruktur (formell og uformell) Organisasjonsformer og design Organisasjonskultur Organisasjonen og dens omgivelser - avhengighet og strategi Interessenter og makt - medvirkning, harmoni- og konfliktområder Grunnleggende prosesser som målsettinger, beslutninger, informasjon og kommunikasjon Ledelse og lederskapsteorier Intellektuell kapital Mellommenneskelige relasjoner - kognitive og sosiale prosesser Motivasjon Læring på individ- og organisasjonsnivå 2.3 Emnebeskrivelse i Videregående organisasjonsfag (AOR2) Studiepoeng : Forkunnskaper : Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Mål: Emnet skal gi studentene grundigere teoretisk kunnskap og innblikk i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer som kan brukes til å analysere, forstå og forklare organisasjonsatferd. Gjennom kunnskap om og innsikt i bruk av teorier, begreper, modeller og praktiske eksempler (cases) skal studentene utvikle evnen til å drøfte, analysere/tolke og forstå organisasjonsfaglige problemstillinger og mulige løsninger. Dette skal gi studentene trening i praktisk anvendelse av den teoretiske innsikten. Temaene som skissert under hovedinnhold på AOR1 skal utdypes. Det skal spesielt fokuseres på endringsprosesser i og mellom organisasjoner i lys av disse temaene. I tillegg til emnene i AOR1 bør studiestedene dekke minst 8 av følgende emner : Strategi, allianser, nettverk og interorganisatoriske relasjoner Økonomisk organisasjonsteori herunder prinsipal/agent- og transaksjonsteori Meningsskaping og kommunikasjon Symboler og metaforer Ledelsesutvikling Kompetanseledelse Personalledelse Arbeidslivets rammebetingelser (Arbeidsmiljøloven, Aksjeloven, Hovedavtalen) Psykososialt arbeidsmiljø Forhandlinger og konfliktløsning Læring og utvikling av organisasjoner (5 of 16)

6 Innovasjon og omstillingsprosesser Hybride organisasjonsformer, kunnskapsvirksomheter, prosjektorganisering og teamutvikling Etiske og moralske problemstillinger 2.4 Emnebeskrivelse i Foretaksstrategi (AFS2) Studiepoeng : Forkunnskaper : Kunnskaper tilsvarende Markedsføring (AMF1) og Grunnleggende organisasjonsfag (AOR1). Mål: Emnet skal gjøre studentene kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, gi innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter (generiske strategier). Studentene skal få bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer/bedrifter, gjerne tilpasset studiets spesialisering. Emnet skal belyse sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne et grunnlag for generelt å øve opp til strategisk tenkning. Strategibegrepet i et historisk perspektiv Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen Strategisk markedsføring Formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål Strategiske forretningsområder Strategianalyser (eksterne faktorer omgivelser, interne faktorer ressurser) og strategiske muligheter Differensiering, valg av målgrupper, posisjonering og profilering, samt porteføljeanalyser Strategivurderinger og -valg Konsernstrategier 3. Samfunnsøkonomiske fag 15 studiepoeng 3.1 Emnebeskrivelse i Makroøkonomisk teori og politikk (SØK1) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Studentene skal få innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og utviklingstendenser. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, blant annet hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i landet. Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig i denne sammenheng, herunder hvordan politikken virker i ulike valutakursregimer. Hensikten er å gjøre studentene bedre i stand til å følge med i media og diskusjoner om landets generelle økonomiske utvikling, og denne utviklings betydning for den enkelte bedrift. Samfunnsøkonomiske makromodeller skal inngå som analyseverktøy. Faglige elementer som skal dekkes: (6 of 16)

7 Nasjonalregnskap Etterspørsel og tilbud på makronivå Multiplikatormodell med variablene: Samlet aktivitetsnivå, makro privat konsum, makro private realinvesteringer, offentlige utgifter og skatter, handel med utlandet, kapitalbevegelser, valutamarkedet Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk Faglige elementer som det bør orienteres om: Makroøkonomiske målsettinger og virkemidler Typer av arbeidsledighet Renteparitet Inflasjon Økonomisk vekst Internasjonal fordeling 3.2 Emnebeskrivelse i Mikroøkonomi og anvendt mikro (SØK2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Mikroøkonomi og anvendt mikro skal gi studentene innføring i grunnleggende mikro- og markedsteori, samt øvelse i anvendelse av teorien på ett eller flere områder. Studentene skal få innsikt i hvordan en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasning og samspillet mellom disse i ulike markedsformer. Studentene skal beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens beslutninger basert på priser og inntekt, samt analyseapparatet for produsentens driftsbeslutninger under ulike målsettinger (profittmaksimering, kostnadsminimering) og markedsformer (fullkommen konkurranse, monopol). Studentene skal også øves i forståelsen av hvordan ulike former for politikk virker på enkeltaktørenes tilpasning og prisdannelsen i markedet. Det vises for øvrig til emner innenfor markedsføring og bedriftsøkonomi. Faglige elementer som skal dekkes: Produksjonsteori Konsumentteori Markedsteori Effektiv ressursbruk Virkninger av skatter/subsidier Faglige elementer som det bør orienteres om: Komparative fortrinn Arbeidsmarkedsteori Markedssvikt Styringssvikt Bærekraftig utvikling Inntektsfordeling Institusjonene kan velge ett eller flere temaer som for eksempel: Offentlig økonomi (7 of 16)

8 Arbeidsmarkedsøkonomi Ressursøkonomi Miljøøkonomi Næringsøkonomi Regionaløkonomi Internasjonal økonomi 4. Metodefag 20 studiepoeng 4.1 Emnebeskrivelse i Grunnleggende matematikk (MEM1) Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi kunnskaper i matematikk som anvendes i problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Emnet skal oppøve studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Elementær algebra Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting Eksponential og logaritmefunksjonen: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av eksponential og logaritmefunksjoner Finansmatematikk: Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode) Enkel integralregning: Den antideriverte, areal under kurver og det bestemte integral, tilpasses anvendelsen i andre bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner 4.2 Emnebeskrivelser i Grunnleggende statistikk (MES1) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1) Mål: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk. Det legges spesielt vekt på å vise anvendelse av statistiske metoder innen emneområdet bedrifts- og samfunnsøkonomi. Ved oppgaveregning skal studentene få innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder. Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske fremstillinger, sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter (8 of 16)

9 Diskrete tilfeldige variabler. Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordelingen, m.m. Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling /normaltilnærming, t-fordeling, m.m. Flere tilfeldige variabler. Simultan sannsynlighetsfordeling: Beregning av forventning, varians og kovarians Estimering: Punktestimering og intervallestimering Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon Hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester, m.m. Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten 4.3 Emnebeskrivelse i Samfunnsvitenskapelig metode (MSV2) Forkunnskaper: Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende statistikk (MES1) Mål: Studentene skal tilegne seg grunnprinsippene innen tradisjonell forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemer. Emnet skal gjøre studentene i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgave under veiledning. Ulike forskningsmetoder og analysestrategier Problemformulering Operasjonalisering og måling av variabler Utvalgsbeslutninger Valg av datainnsamlingsmetode Dataanalyse Tolkning og rapportering Vedlegg 2 Plan for profilering 5. Emnebeskrivelser for profileringsemner i revisjonsfag Nedenfor følger en oversikt over hele studieprogrammet: Emneinndeling Bachelorstudium i revisjonsfag Bedriftsøkonomisk analyse Emnekode Poeng Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse BAB1 Grunnleggende regnskap BAR1 Finansregnskap med analyse BAF1 Driftsregnskap og budsjettering BAD2 Investering og finansiering BAI2 Sum bedriftsøkonomisk analyse 30 Administrasjonsfag Emnekode Poeng Markedsføring AMF1 (9 of 16)

10 Grunnleggende organisasjonsfag AOR1 Videregående organisasjonsfag AOR2 Foretaksstrategi AFS2 Sum administrasjonsfag 25 Samfunnsøkonomi Emnekode Emnekode Makroøkonomisk teori og politikk SØK1 Mikroøkonomi og anvendt mikro SØK2 Sum samfunnsøkonomi 15 Metode Emnekode Poeng Grunnleggende matematikk MEM1 Grunnleggende statistikk MES1 Samfunnsvitenskapelig metode MSV2 Sum metodefag 20 Sum obligatoriske studiepoeng 90 Spesifikasjon profilering Emnekode Poeng Regnskapsorganisasjon og -systemer BAR4 5 Finansregnskap med avslutning BAR2 5 Regnskapsteori BAR3 5 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor BAR5 5 Årsregnskap og god regnskapsskikk REV2 15 Revisjon REV1 20 Skatterett SKA1 20 Rettslære RET1 15 Sum profilering 90 Sum studieprogram Regnskapsfaglige emner Regnskapsorganisasjon og -systemer (BAR4) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Gi oversikt over og forståelse for de prosesser og aktiviteter som inngår i virksomhetens regnskaps- og økonomifunksjon. Intern kontroll som rammeverk for utforming av regnskaps- og økonomisystemet er en viktig del av dette. Gjennom dette emnet skal studentene få kunnskaper som setter dem i stand til å vurdere og utforme det regnskaps- og kontrollsystem som skal sikre tilfredsstillende kontroll ved virksomhetens økonomiske aktiviteter og ressurser, samt sikre kvaliteten på regnskapsinformasjonen. Innhold: Kunnskap om organisering, planlegging og gjennomføring av aktivitetene i tilknytning til regnskapsøkonomifunksjonen er viktig. Det samme gjelder forståelse for regnskapssystemer generelt, registreringen og de kontrollmessige aspekter ved bruk av IT-baserte regnskapssystemer. Sentralt er også kunnskap om regnskapets rammebetingelser gjennom lovbestemte krav til regnskapet, og hvordan disse må innarbeides i virksomhetens regnskaps- og kontrollsystem. Dette gjelder både rapporteringskrav, oppgaveplikt og (10 of 16)

11 innkrevingsoppgaver som er pålagt virksomheter på regnskaps-, skatte- og avgiftsområdet. Bruk av PCøvinger bør integreres som en del av undervisningsopplegget. Regnskapets rammebetingelser Intern kontroll og interne regnskapsmessige kontrolltiltak Regnskapssystemet Oppbygning av regnskapet og kontoplaner IT-baserte regnskapsprogrammer Kontroll og sikkerhet i IT-baserte regnskapssystemer Bokføringslovens krav til regnskapet Årsregnskapet formelle krav, planlegging og gjennomføring Finansregnskap med avslutning (BAR2) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Mål: Gi studentene en videregående innføring i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding av årsregnskap, herunder konsernregnskap. Innhold: Sentrale regnskapsprinsipper Verdivurderingsregler - Verdivurdering av omløpsmidler, anleggsmidler og gjeldsposter - Skattemessige verdivurderinger Egenkapital disponering av overskudd Innføring i sentrale regnskapsstandarder Noteinformasjon Årsberetningen Konsolideringsprinsipper - Oppkjøpsmetoden med minoritetsinteresser - Eliminering av interne transaksjoner, gevinster og tap Regnskapsteori (BAR3) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1), Finansregnskap med analyse (BAF1) og Finansregnskap med avslutning (BAR2) Mål: Gi en kritisk innføring i sentrale deler av det teoretiske fundament for regnskapsavleggelse. Innhold: Reguleringspraksis og teori Prestasjons- versus formuesorienterte regnskapsteorier Forholdet mellom finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori (11 of 16)

12 Begrepsrammens oppbygning og innhold - Eiendeler - Gjeld og egenkapital - Inntekter og gevinster - Kostnader og tap Regnskap og budsjettering i offentlig sektor (BAR5) 5 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) Mål: Gi en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor kommunale og statlige regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder. Innhold: Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering: Kort innføring i kommunale institusjoner Regnskapsregler og prinsipper Grunnleggende føringer og spesielle transaksjoner Årsavslutning og regnskapsrapportering med fokus på: Kommunelovens økonomibestemmelser Økonomiplan og årsbudsjett Regnskaps- og budsjettforskrifter Kommunale regnskapsstandarder Statlig regnskapsføring og rapportering: Kort innføring i statlige institusjoner Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement Gjennomgang av Stortingsmelding nr 3 og Stortingsproposisjon nr 1 Økonomistyring og regnskapsføring på institusjonsnivå Kort om regnskapsorganisering i statsforvaltningen, konsernkontoordninger Årsregnskap og god regnskapsskikk (REV2) 15 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1), Finansregnskap med avslutning (BAR2) og Regnskapsteori (BAR3) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Gi en videreføring i årsregnskap og god regnskapsskikk for privat sektor. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor årsregnskapet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder. (12 of 16)

13 Innhold: Generelle krav til årsregnskapet Behandling av alle hovedpostene i balansen og resultatregnskapet Noter til regnskapet Årsberetningen Konsernregnskap - Skatt i konsern - Egenkapitalmetoden - Fusjoner og fisjoner 5.2 Revisjonsemner Revisjon (REV1) 20 Forkunnskaper: Regnskapsorganisasjon og systemer (BAR4) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Gi en innføring i rammebetingelser for revisor, revisjonsfagsteori og revisjonsfagsmetode samt etiske refleksjoner. Innhold: Rammebetingelser for revisjon Rammebetingelser for revisjon i privat sektor Rammebetingelser for revisjon i offentlig sektor Revisors rolle i samfunnet Behov for revisjon og revisjonsplikt Godkjenning av revisorer Objektivitet og uavhengighet Revisors oppgaver Taushets- og opplysningsplikt Nye oppdrag og fratreden Erstatningsansvar Sanksjoner mot revisor Kvalitetskontroll Revisjon og etikk: Etiske problemer innenfor revisjon Generell etisk teori Revisjonsteori og metode: Revisjonsteori Planlegging God revisjonsskikk Forvaltningsrevisjon Forretningsforståelse, kunnskap om revisjonsklientens virksomhet og vurdering av intern kontroll inklusive revisjon i IT-miljø Vurdering av risiko og vesentlighet (13 of 16)

14 Valg av revisjonshandlinger Revisjonsbevis og testmetoder Vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen Mislighetsoppdagelse Vurdering av revisjonsbevis og dokumentasjon Revisors rapportering (brev, revisjonsberetning, likningsmyndigheter mv.) Revisors spesialområder og beslektede tjenester Assurance-tjenester 5.3 Skatterettslige emner Skatterett (SKA1) 20 Forkunnskaper: Grunnleggende regnskap (BAR1) og Finansregnskap med analyse (BAF1) Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Kurset skal gi grundige kunnskaper om og god forståelse av reglene om formues- og inntektsbeskatning, med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng. Studentene skal kunne praktisere reglene både i og utenfor næringsforhold, inklusiv utfylling av ligningspapirer. Næringsbeskatning, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere samt omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, skal utgjøre den betydeligste del av kurset. Videre skal det gis en innføring i grunnprinsippene i skatteretten, herunder lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder, ligningsforvaltingsrett, skattebetaling og skatteinnfordring. Kurset skal også gi god kjennskap til følgende deler av avgiftsretten: merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og arveavgift, med særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng. Innhold: Del I (grunnprinsipper, personbeskatning, ligningsforvalting, etc) Innføring i grunnprinsippene i skatteretten herunder de forskjellige skattegrunnlag Formues- og inntektsbeskatning utenfor næring (personbeskatning) herunder alminnelig inntekt, personinntekt og nettoformue Innføring i ligningsforvaltningsrett, herunder ligningsbehandling, endring av ligning, klageadgang, kompetanseregler og sanksjoner overfor skatteyter Utfylling av ligningspapirer Innføring i skattebetaling og innfordring, herunder forskuddstrekk i arbeidsinntekt, forskuddsskatt og etterskuddspliktige Arbeidsgiveravgift, med særlig vekt på behandling av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Del II (næringsbeskatning) Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens regler Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer herunder utsatt skattmodellen og korreksjonsinntekt (14 of 16)

15 Særregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper Personinntekten i næring (beregnet personinntekt), herunder vilkår, beregning og tilordning/fordeling på aktuelle eiere Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattefrie ordninger og sammenligning av forskjellige selskapsformer og alternative gjennomføringsformer, skattlegging av selskap og selskapsdeltaker Utfylling av ligningspapirer herunder avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap Del III (avgiftsrett) Merverdiavgiftssystemet herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområdet) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift Arveavgift herunder avgiftspliktens omfang og arveavgiftsgrunnlaget, med særlig vekt på generasjonsskifte i næring 5.4 Emner i rettslære Rettslære (RET1) 15 Forkunnskaper: Ingen Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet Mål: Kurset skal gi studentene innføring i juridisk metode og generelle privatrettslige og utvalgte offentligrettslige emner og problemstillinger. Innføringen skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet. Studentene skal ytterligere gis gode kunnskaper om de rettsregler som er av særlig betydning for utøvelse av privat næringsvirksomhet. Dette gjelder regler som har betydning for den interne organisering i virksomhetene og regler for virksomhetenes forhold til kunder, andre kreditorer og offentlige myndigheter. Innhold: Rettskilder og juridisk metode Kontraktsrett Avtalerett Kjøpsrett Økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere Hovedvekt på reglene som har betydning for ektefellenes/samboernes kreditorer Offentlig rett Hovedvekt på organiseringen av forvaltningen, forvaltningsloven og offentlighetsloven Pengekravsrett Panterett og rettsvernregler Selskapsrett Hovedvekt på aksjeloven og selskapsloven og fellesregler om selskaper Insolvensjuss Enkeltforfølgning med inkasso og tvangsfullbyrdelse (15 of 16)

16 Fellesforfølgning med hovedvekt på gjeldsforhandling og konkurs Økonomisk kriminalitet Utvalgte deler av straffeloven kapittel 27 og deler av regnskapsloven kapittel 8, likningslovens kapittel 12 og straffelovens 317 (16 of 16)

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget VEDLEGG 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1. Bakgrunn og avgrensninger... 1 2. Oppdraget... 1 3. Skatterett til revisoreksamen, 20 stp... 3 3.1 Kunnskapsmål:... 3 3.2 Holdningsmål:... 3 3.3 Innhold (oppdragsgivers

Detaljer

Fakta. H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon

Fakta. H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon H03 - Bachelor i Økonomi og administrasjon Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi kandidatene

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Bachelor i regnskapsførerfag Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 49 Studieplan 2012/2013 Bachelor i regnskap og revisjon Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Versjon 27. juni 2011

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Versjon 27. juni 2011 Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Versjon 27. juni 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig nivå

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Bachelor i revisjon Studieplan 2012/2013 Beskrivelse Det 3-årige studiet gir en yrkesrettet utdanning for personer som ønsker å arbeide som registrert revisor eller med mer generelle oppgaver innen økonomisk

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Side 1/12 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer I) INNLEDNING Forskrift om rammeplan for bachelor i revisjon definerer de nasjonale rammene for BRR. Nasjonale retningslinjer for utdanningen er

Detaljer

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 Emnenavn Grunnleggende matematikk Precalculus MA6001 Undervisningssemester Høst 2014 Professor Petter Bergh petter.bergh@math.ntnu.no

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 1 Evaluering av studentprestasjoner Kvalitetsreformen preger for tiden U&H-sektorens hverdag. 3+2-modellen

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM. Innhold

630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM. Innhold 630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM Innhold DEL I HISTORISK UTVIKLING AV REGNSKAPSFØRING Kapittel 1 Innledning.................................................................... 15 1.1 Kort

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. Norsk 1. år økonomi og administrasjon - Kongsberg HØST

Bachelor i økonomi og administrasjon. Norsk 1. år økonomi og administrasjon - Kongsberg HØST Side 1/16 BORG1010K Arbeids og organisasjonspsykologi - Gruppepresentasjon - Hjemmeeksamen 7,5 studiepoeng Norsk 1. år økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal tilegne seg grunnleggende

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere som har godkjent lærerutdanning med innslag

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST Side 1/17 BORG1010K Arbeids og organisasjonspsykologi - Gruppepresentasjon - Hjemmeeksamen 7,5 studiepoeng Norsk 1. år økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal tilegne seg grunnleggende

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse Side 1/16 BBED1010K Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1. år økonomi og Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Det er viktig å kunne sette bedriften inn i en samfunnsøkonomisk helhet,

Detaljer

Studieplan 2008/2009. Bachelor i regnskapsførerfag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2008/2009. Bachelor i regnskapsførerfag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå. Studieplan 2008/2009 Bachelor i regnskapsførerfag Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Sak 32/07 SØKNAD OM TILSKOT TIL STUDIETILBOD VED NTG GEILO

Sak 32/07 SØKNAD OM TILSKOT TIL STUDIETILBOD VED NTG GEILO Sak 32/07 SØKNAD OM TILSKOT TIL STUDIETILBOD VED NTG GEILO Saksopplysning Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Geilo og Høgskolen i Buskerud (HiBu), avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, planlegg eit samarbeid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Bachelor i regnskap og revisjon Beskrivelse Det 3-årige studiet gir en yrkesrettet utdanning for personer som ønsker å arbeide som registrert revisor eller med mer generelle oppgaver

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Boka er skrevet for bruk i høyskolekurs, men egner seg også for selvstudium

Boka er skrevet for bruk i høyskolekurs, men egner seg også for selvstudium FORORD Boka er skrevet for bruk i høyskolekurs, men egner seg også for selvstudium I flere høyskolestudier, særlig innen økonomi og administrasjon, kreves det grunnleggende kunnskaper i regnskap, ofte

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse Side 1/16 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

NOKUT godkjent kvalitetssystem HiG var en av de første høgskoler/universitet som fikk et godkjent kvalitetssystem.

NOKUT godkjent kvalitetssystem HiG var en av de første høgskoler/universitet som fikk et godkjent kvalitetssystem. Studieplan 2008/2009 Årsstudium i økonomi og ledelse Innledning Gjøvik har i en årrekke hatt utdanning innenfor området økonomi og administrasjon. Dette studiet er en videreføring av denne utdannelsen.

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 18.02.09 Studiet er etablert: 24.04.03 STUDIEPLAN Bachelor i økonomi og administrasjon A. Overordna omtale

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

Bedriftens styringssløyfe

Bedriftens styringssløyfe Økonomisk styring og økonomifunksjonens rolle Bedriftsøkonomiens sentrale fagområder Økonomiavdelingens hovedoppgaver Økonomiavdelingens plass i organisasjonen Viktigste stillingene i økonomiavdelingen

Detaljer

Kommuneregnskapet. Rammeverk og grunnleggende prinsipper. Telemarksforsking

Kommuneregnskapet. Rammeverk og grunnleggende prinsipper. Telemarksforsking Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper telemarksforsking.no 1 Overordnet notat Bakgrunn for det regnskapssystemet vi har Særegenheter ved kommunal sektor Kommunelovens økonomibestemmelser

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 1-årig studium i organisasjon og ledelse - deltid - studiesenteret Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiets målgruppe omfatter ledere,

Detaljer

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. mai 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Bachelor i rekneskapsførarfag

Bachelor i rekneskapsførarfag STUDIEPLAN Bachelor i rekneskapsførarfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 15.11.05 A. Overordna omtale av studiet 1. Innleiing Bachelor

Detaljer

www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013

www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013 www.pwc.no Økonomiforståelse for ikke økonomer Oktober 2013 Marianne Lie Registrert revisor med gjennomført høyere revisorstudium fra NHH Erfaring fra revisjon i store og mellomstore selskap samt stiftelser

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H

STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H Studieplanen er forankret i "Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon" fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forord til 8. utgave... 11

Forord til 8. utgave... 11 Innhold 5 Innhold Innhold Forord til 8. utgave................................... 11 1 Innledning...................................... 12 1.1 Det økonomiske fagområdet........................ 14 1.2 Bedrift.........................................

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer