Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12.2006"

Transkript

1 2007/3 Planer og meldinger Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per

2

3 Forord Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2006 (status pr ). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i Publikasjonen er laget av Anne Gro Hustoft og Berit Vannebo. Ansvarlig forskningssjef er Jan Bjørnstad, Seksjon for statistiske metoder og standarder. Statistisk sentralbyrå, Øystein Olsen Hans Viggo Sæbø 1

4

5 Innhold 1. Bakgrunn for og formål med rapporten Retningslinjer for standardarbeidet Standardutvalget Vedtak i Standardutvalget Standarder - hvorfor, hva og hvordan Stabas Standardarbeid i Status Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) Seksjon for miljøstatistikk (S220) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) Seksjon for kredittmarkedsstatistikk (S250) Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) Seksjon for utenrikshandel (S270) Seksjon for offentlige finanser (S280) Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) Seksjon for helsestatistikk (S330) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) Avdeling for IT og datafangst (A800) Seksjon for intervjuundersøkelser (S860) Planer Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) Seksjon for miljøstatistikk (S220) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) Seksjon for utenrikshandel (S270) Seksjon for offentlige finanser (S280)

6 3.3. Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) Seksjon for helsestatistikk (S330) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) Vedlegg A Retningslinjer for og organisering av arbeidet med statistiske standarder og systemer i SSB En kortversjon av retningslinjene for arbeidet med standarder Standardutvalgets mandat Vedlegg B Oversikt over standarder på Intranett - pr Vedlegg C Referat fra møter i Standardutvalget

7 1. Bakgrunn for og formål med rapporten Formålet med denne rapporten er å oppsummere status for standardarbeidet i 2006 og framlegge planene for I innledningskapittelet vil det i tillegg gis en kort beskrivelse av standardutvalgets retningslinjer, arbeid og vedtak Retningslinjer for standardarbeidet I «Retningslinjer for og organisering av arbeidet med statistiske standarder og systemer i Statistisk sentralbyrå revidert av adm. direktør pr. 25. januar 2002» heter det bl.a. om statistiske standarder og systemer som dekkes av disse retningslinjene: «Statistiske standarder definerer og beskriver enheter, grupper av enheter og kjennemerker. Standarder er viktige komponenter i statistiske systemer, ikke minst i form av klassifikasjoner av ulike slag. Systemer, som statistikk- og regnskapssystemer, kan oppfattes som mer vidtgående samordningstiltak enn standarder. Statistiske standarder og systemer i disse retningslinjer omfatter: - Statistikk- og regnskapssystemer - Statistiske klassifikasjoner og grupperinger - Definisjon av statistiske enheter og populasjoner - Definisjon av statistiske kjennemerker Det finnes ulike typer statistiske standarder, fra tunge og ressurskrevende klassifikasjonsstandarder som næringsgruppering og yrkesklassifisering, til enklere typer som f.eks. aldersklassifisering. Dette skillet er ikke klart, og i opplistingen ovenfor er det derfor ikke skilt mellom viktige (eller tunge og ressurskrevende) standarder og andre statistiske grupperinger.» Videre heter det i formålet med standarder i statistikkproduksjonen: «All statistikkproduksjonen er rettet mot å identifisere og beskrive grupper som er mest mulig homogene i forhold til et sett av kriterier. Formålet med standardisering er å kunne stille sammen statistikk fra ulike sektorer og ulike kilder, og å kunne sammenlikne statistikk over tid og mellom regioner. Standardarbeidet består i å definere enheter, grupper av enheter og kjennemerker og å sikre at den samme definisjon og gruppering brukes i ulike statistikker.» Om ansvarsforhold heter det videre i retningslinjene: «Statistiske standarder som brukes i SSB skal være godkjent av Administrerende direktør. Fagdirektørene har det overordnede ansvar for at offisiell statistikk bygger på godkjente standarder. Avvik i bruk av vedtatte standarder i offisiell statistikk skal godkjennes av Administrerende direktør. Ansvaret for en enkelt standard legges til den seksjon/avdeling som på grunnlag av erfaring fra et statistikkområde har størst kompetanse på det området standarden dekker.» Når det gjelder ansvaret tillagt Seksjon for statistiske metoder og standarder, heter det: «S120 har ansvaret for det sentrale standardarbeidet, skal ta initiativ og ha en pådriverrolle i arbeidet. Ansvaret omfatter bl.a. generelle standardspørsmål, samordning av arbeidet i SSB, samordning av det internasjonale arbeidet i SSB og SSBs fellesopplegg for dokumentasjon, fellestrekk i standardpublikasjoner og EDB-rutiner for bruk av standarder.» 5

8 Retningslinjene understreker at det sentrale standardarbeidet må baseres på et samarbeid med SSBs avdelinger og seksjoner. For å ivareta dette samarbeidet og støtte S120 og seksjonene i standardarbeidet, er det opprettet et Standardutvalg med representanter fra avdelingene. S120 skal samarbeide med seksjonene og standardutvalget ved publiseringen av en årlig rapport om standardarbeidet. Om årsrapporten heter det i retningslinjene: «- Det skal utarbeides en årsrapport om standardarbeidet. S120 samarbeider med seksjoner og standardutvalget om å utarbeide årsrapporten. Rapporten skal bl.a. inneholde oversikt over standardarbeidet i SSB og viktige internasjonale organisasjoner. Det redegjøres for planlagt arbeid på kort og lang sikt. I årsrapporten behandles standardbruken i SSBs publikasjoner.» 1.2. Standardutvalget Standardutvalget besto pr. desember 2006 av følgende medlemmer: Jan F. Bjørnstad, Seksjon for statistiske metoder og standarder (120) - leder Jan Byfuglien, Stabsavdelingen (101) Julie Hass, Seksjon for miljøstatistikk (220) Morten Qvenild Andersen, Seksjon for energi- og industristatistikk (230) Halvard Skiri, Staben personstatistikk (301) Robert Lalla, Seksjon for helsestatistikk (330) Kjell Lorentzen, Seksjon for bedriftsregister (410) Per Ove Smogeli, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (420) Nils Martin Stølen, Gruppe for offentlig økonomi (550) Jan Bruusgaard, Formidlingsavdelingen (700) Jenny Linnerud, Seksjon for IT-utvikling (830) Thomas Hoel, Seksjon for IT-utvikling (830) - representerer Statistikkbanken sekretariat (120): Anne Gro Hustoft Berit Vannebo Standardutvalget har i 2006 hatt 3 møter og blant annet behandlet følgende saker: Forslag om endringer i emnegruppen 08 Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer Begreper knyttet til metadata Ny geografisk sonegruppering COFOG norsk utgave Foretak etter størrelsesgrupper Arbeidsgruppe for implementering av ny næringsstandard NACE/CPA Operation 2007: Orientering om status i prosjektet Orientering om metadataarbeidet 6

9 1.2.1 Vedtak i Standardutvalget februar: Endring i Standard for SSBs emneinndeling Standardutvalget støttet forslaget om oppretting av nye undergrupper og justeringer i betegnelser/titler under emne 08 Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer. Standardutvalget anbefalte at den nye emneinndelingen ble gjeldende fra 1. april Stabas Standardutvalget anbefalte standardene som er lagt inn og dokumentert i Stabas i 2005 standardene ble lagt frem for DM for endelig godkjenning. 16. oktober: Gruppering av geografiske soner brukt i publiseringen av leiemarkedsundersøkelsen og konsumprisindeksens månedlige husleieundersøkelse Standardutvalget stilte seg positiv til en ny gruppering av geografiske soner. Utvalget gikk inn for at grupperingen prøves ut over noe tid, før beslutning om anbefaling tas. Nytt forslag fremmes for Standardutvalget om et års tid. Seksjon 240 og seksjon 460 bør samarbeide om saken. Dette for å komme frem til en felles forståelse med hensyn til inndeling og terminologi. COFOG Standardutvalget anbefalte at "COFOG Klassifisering av offentlig forvaltningsutgifter etter formål" får status som en standard klassifikasjon og utgis i serien NOS. I den norske utgaven bør det synliggjøres hvor justering(er) er gjort i forhold til den engelske utgaven. Foretak etter størrelsesgrupper Standardutvalget ga sin tilslutning til det fremlagt forslaget på inndeling av foretak etter tallet på ansatte. Klassifisering etter små, mellomstore og store foretak med angivelse av størrelsesgrenser, tas opp i desember: Stabas Standardutvalget anbefalte standardene som er lagt inn og dokumentert i Stabas i 2006 standardene ble lagt frem i DM for endelig godkjenning Standarder - hvorfor, hva og hvordan Offisiell statistikk skal kunne sammenliknes mellom geografiske områder, samfunnssektorer og over tid. Samtidig må brukerne vite hva statistikken omfatter og hvordan den skal tolkes. Dette gjør at definisjoner av begreper som enheter, kjennemerker og klassifikasjoner er sentrale elementer i statistikken. Det statistiske systemet inneholder også regnskapssystemer hvor relasjoner mellom ulike kjennemerker er definert. Alle disse definisjonene og klassifikasjonene inngår i begrepet statistiske standarder. De er ofte internasjonale (muliggjør sammenlikning mellom land) og et resultat av internasjonalt samarbeid i regi av organisasjoner som FN eller Eurostat. I retningslinjene for standardarbeidet i SSB sies følgende om hva standardbegrepet omfatter: - Statistikk- og regnskapssystemer - Statistiske klassifikasjoner og grupperinger - Definisjon av statistiske enheter og populasjoner - Definisjon av statistiske kjennemerker 7

10 Hovedpunktene vedrørende SSBs arbeid med standarder kan sammenfattes slik: Fagseksjonene har hovedansvaret for, og utfører arbeid knyttet til, standarder innenfor eget fagområde. De samarbeider både internt i SSB, med relevante instanser utenfor SSB og med internasjonale organisasjoner. Relevante fagseksjoner ivaretar forvaltningen av regnskapssystemer, f.eks. nasjonalregnskapet. Flere av standardene som brukes i SSB (f.eks. Yrkesklassifiseringen (STYRK98), Næringsgrupperingen (SN2002) og Utdanningsgrupperingen (NUS2000)) bygger på internasjonale standarder, og norsk versjon er et resultat både av aktiv deltakelse i internasjonale fora og et omfattende nasjonalt arbeid. Dokumentasjon er et sentralt poeng, både når det gjelder klassifikasjoner og andre metadata. I statusrapporten for standardarbeidet rapporteres standardarbeid i vid forstand, dvs. alt arbeid som kommer inn under definisjonen i retningslinjene. Når det gjelder Standardutvalgets arbeid med standardene, er det naturlig å avgrense dette noe mer. Det er ikke hensiktsmessig for Standardutvalget å ha en aktiv rolle når det gjelder arbeidet med statistikk- og regnskapssystemer (f.eks. nasjonalregnskapet). Dette er kompliserte systemer som de ansvarlige fagseksjoner vil ta seg av. Dersom det oppstår spørsmål som involverer flere seksjoner, kan imidlertid disse, om ønskelig, tas opp til drøftelse i Standardutvalget. Statistiske klassifikasjoner og grupperinger er et sentralt område i Standardutvalgets arbeid. Standardutvalget vil her være et forum for drøftelser og koordinering, mens selve standardiseringsarbeidet ledes av den relevante fagseksjon. Når det gjelder definisjon av statistiske enheter og populasjoner og definisjon av statistiske kjennemerker, vil Standardutvalget også ha en rolle. Hovedansvaret innenfor disse aktivitetene ligger hos fagseksjonene, men Standardutvalget kan ta opp saker som dreier seg om ulik bruk av definisjoner og kjennemerker og bidra til harmonisering av disse. Standarddatabasen (Stabas) vil være et viktig verktøy for å sikre at alle seksjoner bruker de samme godkjente standarder. Databasen vil tilby gjeldende (og tidligere, dersom de finnes) versjoner av de ulike standardene, både til bruk i statistikkproduksjonen og til videreformidling Stabas Nedenfor følger ei liste over de 19 nye standard klassifikasjonene som ble lagt inn i Stabas i I tillegg ble det lagt inn versjoner og varianter av eksisterende klassifikasjoner. Det er nå totalt 69 forskjellige standard klassifikasjoner i Stabas, i tillegg til ulike versjoner og varianter av disse. Standard for CPA koder Standard for PRODCOM koder Standard for institusjonell sektorgruppering Standard for COFOG Standard for gruppering av familier Standard for gruppering av husholdninger Standardkoder for diagnosegrupper (ICPC2) Grunnbeløpet i folketrygden (gjennomsnitt pr. år) Standard for inndeling av foretak etter størrelsesgrupper Standard for organisasjonsform Standard for informasjonssektoren 8

11 Standard for trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker Standard for alkoholholdige drikkevarer Standard for varegrupper - Bensinstasjoner Standard for klassifisering av bygge- og anleggsprosjekter Standard for boligtyper - Boligprisindeks Standard for gruppering for hjelpe- og omsorgstiltak i barnevernet Standard for klassifisering av plantevernmiddel etter bruksområde Standard for klassifisering av dyrka og dyrkbar jord tillatt omdisponert til andre formål, etter hovedformål 1.5. Standardarbeid i 2007 Det er ikke planlagt igangsetting av nye, større standardprosjekter i Flere standardprosjekter som allerede pågår, vil fortsette, for eksempel arbeidet med å implementere Operation 2007 og legge inn standarder i Stabas. 2. Status Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) - Seksjonen vil lage en statusrapport knyttet til standardarbeidet. - Seksjonen er sekretariat for Standardutvalget. - Seksjonen har ansvaret for å koordinere arbeidet med innlegging av standard klassifikasjoner i Stabas. Dette arbeidet har fortsatt i 2006 med hovedfokus på innlegging av standard klassifikasjoner fra A200 og A300. Hovedtyngden av A400s standard klassifikasjoner ble dokumentert i Stabas i 2005, men noen er også lagt inn i år. - Seksjonen har ledet arbeidet med Vardok-prosjektet er siste år med Vardok som utviklingsprosjekt. - Seksjonen leder prosjektet: "Felles inngang til SSBs mastersystemer for metadata". - Seksjonen er ansvarlig for Metadataforum. - Seksjonen har deltatt i utviklingen av Om statistikken-malen som er implementert i forbindelse med CMS-prosjektet (Content Management System). Prosjektet er ledet av A700. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Neuchâtelgruppens arbeid med felles terminologi og modeller knyttet til variabler. En første versjon av terminologimodellen ble publisert i desember 2007 under tittelen: Neuchâtel - Terminology Modell Part II: Variables and related concepts objects types and their attributes (Version 1) 9

12 2.2. Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet. Som ledd i generell oppdatering av metadata ble begreper og definisjoner i Nasjonalregnskapet gjennomgått i 2005, og i 2006 ble en engelsk versjon publisert på Internett. Grupperinger i nasjonalregnskapet er også gjennomgått og oversatt til engelsk i 2005/ Seksjonen har gitt innspill til arbeidet med Operation 2007 via S Seksjonen har gitt innspill til S280s oversettelse av COFOG (Klassifikasjon for formålsgrupperinger i offentlig sektor) til norsk. b) Internasjonalt: - Seksjonen kommenterer forslag vedrørende endringer i CPC (FN's produktnomenklatur) og CPA (Eurostats produktnomenklatur) når det er relevant Seksjon for miljøstatistikk (S220) - Seksjonen har arbeidet med en nasjonal standard for arealklassifikasjon for fysisk nedbygde arealer og arealbruk. Et første utkast ble forelagt Rådgivende utvalg for arealstatistikk og arealregnskap i november 2006, og vil bli bearbeidet videre i b) Internasjonalt: - Arbeidet med standardisering av beregningsmetoder for utslipp til luft har fortsatt i tett samarbeid med internasjonale organer som UN-ECE (United Nations - Economic Commission for Europe), EEA (European Environment Agency), UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dette er løpende arbeid. - Seksjonen deltar i arbeidet med standardisering av geo-statistikk og avledede produkter (tettsteder m.m) i forbindelse med Nordic Forum for Geostatistics og EU-direktivet INSPIRE. - Seksjonen har, gjennom Londongruppen, deltatt i planleggingen av revisjon av SEEA-håndboka (SEEA = System of Economic and Environmental Accounts). Vi vil bli trukket inn ifbm. kommentering av utkast Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) - Seksjonen har avklart forhold knyttet til strukturen i NACE 2007 i kontakt med S410 og blant annet kommet med innspill vedrørende 5. siffer for industrinæringene, etter behandling i rådgivende utvalg for industristatistikk. b) Internasjonalt: - Seksjonen har deltatt i arbeidsgruppen for PRODCOM (to faste møter årlig). Ny kvalitetsrapport til Eurostat for PRODCOM-statistikken er utarbeidet. - Seksjonen videreførte deltakelsen i det internasjonale manual- og metodearbeidet på området FoU- og innovasjonstatistikk. - Kvalitetsrapport for strukturstatistikken for industrien for 2004 er oversendt i desember. - Seksjonen deltok sammen med en representant for avd. 400 i Eurostats styringsgruppe for strukturstatistikk (drøfter bl.a. endringer i metoder og variabler). Dette er en løpende aktivitet med halvårsmøter, hhv i april og november i

13 Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) - Klassifikasjon for leveringssektor som er en analytisk gruppering av representantvarene i KPI er vurdert i løpet av Det er fra viktige brukere kommet ønsker om endringer, og for gruppen jordbruksvarer er disse endringene vurdert og implementert f.o.m. august Andre forslag som kommer senere vil tas opp i Rådgivende utvalg for prisindekser, og videre arbeid vil prioriteres ut fra diskusjonene i utvalget. - Seksjonen publiserte Leiemarkedsundersøkelsen 2006 basert på en klassifisering som tok utgangspunkt i Regional inndeling av bruktboligpriser - Boligprisindeksen, med visse modifikasjoner knyttet til tettstedsdefinisjoner. Klassifisering ble i ettertid diskutert og behandlet i Standardutvalget. Anbefalingen fra utvalget var å samarbeide med seksjon 460 for om mulig lage en felles klassifikasjon for Leiemarkedsundersøkelsen og Boligprisindeksen. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i arbeidsgruppen for PPP (Kjøpekraftsparitet) og Harmonisert KPI (Konsumprisindeks) i Eurostat. Både PPP og Harmonisert KPI bruker COICOP, og det jobbes med endringsforslag (nytt detaljeringsnivå) Seksjon for kredittmarkedsstatistikk (S250) a) Nasjonalt - Seksjonen la inn variabler i Vardok og deltok i referansegruppen. - Seksjonen deltok, i samarbeid med S420, i arbeidsgruppen som vurderte de konsekvenser endringen i regnskapslovgivningen og tilpasningen til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS), har for SSBs regnskapsstatistikker og for nasjonalregnskapet. - Seksjonen bidro i eksterne arbeidsgrupper (med Kredittilsynet og Skattedirektoratet) i forbindelse med innføringen av IFRS i selskapsregnskapet. b) Internasjonalt - Seksjonen har gitt innspill til revisjonen av SNA93. - Seksjonen deltok i arbeidet med SN2007 (Operation 2007) og har via S410 gitt innspill vedrørende bl.a. finansiell sektor og holdingselskaper. - Seksjonen deltok i Eurostats arbeidsgruppe for FATS (Statistics on foreign affiliates- utenlandsk eierskap). Arbeidsgruppen har utarbeidet en første versjon av FATS-manualen. - Seksjonen deltok i OECDs arbeidsgruppe for internasjonal investeringsstatistikk og direkte investeringer. Gruppen diskuterte bl.a. revisjonen av den internasjonale standarden for direkte investeringer (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment). Standarden var planlagt ferdig i 2006, men det gjenstår fremdeles noe arbeid Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) - Arbeidet med å få kommunesektoren til å rapportere yrke i stedet for stillingskode til Aa- registeret er godt i gjenge og planlegges ferdig fra registeransvarlig (NAV) i mars Det må nok påregnes noe tid til kvalitetsforbedring etter dette, slik at 2008 trolig blir første år hvor alle kommuner er brukbare. Helseforetakene skal også gå over til denne type rapportering. - Arbeidet med Standard for gruppering etter yrkesstatus fikk heller ikke i 2006 prioritert nok til å bli sluttført. - Seksjonen deltar i Vardok-prosjektet. - Seksjonen har deltatt i prosjektet vedrørende infrastruktur for forskere og i forbindelse med dette gjort dokumentasjon fra registerbasert sysselsettingsfil tilgjengelig. - Seksjonen har kommet med innspill til metode for maskinell koding av bedrifter etter ny NACE. 11

14 b) Internasjonalt: - ILOs arbeid med en justering (ikke revisjon) av den internasjonale yrkesstandarden er fulgt opp med kommentarer til et forslag fra ILO om konkrete justeringer. Ny yrkesstandard skal etter planene være klar i 2008 og brukes i folketellingen i Seksjonen deltar i Paris-gruppen som diskuterer en ny internasjonal (ILO) definisjon av arbeidstid. Seksjonen har gitt innspill til og deltatt på et møte i mai 2006 hvor et utkast til ny standard ble diskutert. Det vil komme et revidert forslag fra ILO på slutten av året. Neste år vil det bli et ekspertmøte, og sannsynligvis vil definisjonen avgjøres endelig på et ILO-møte i Seksjonen bidrar i SSBs arbeid med utvikling av en sosioøkonomisk standard, og har i 2006 deltatt i to internasjonale møter i den forbindelse Seksjon for utenrikshandel (S270) - Seksjonen er samarbeidspartner for TAD (Toll- og avgiftsdirektoratet) vedrørende endringer i vareinndelinger nasjonalt (årlig) og internasjonalt (HS 2007). HS2007 ble klar høsten 2006, og tas i bruk fra Dette vil medføre mange endringer i statistikken. - Seksjonen har kontakt med TAD, Standardiseringsforbundet og Utenriksdepartementet mht. å avgjøre behovet for å ta i bruk nye koder for landområder som den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) utarbeider. - Seksjonen deltar i rådgivende utvalg for IKT-statistikk. - TADs nye valutaregister ble satt i drift i Arbeidet med å etablere egne registerløsninger som sikrer en maksimal utnyttelse av valutaregisterdata, pågår. - Seksjonen ga innspill til S410 i forbindelse med Operation Seksjonen formidler endringer i EUs Geo-nomenklatur til Stabas. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar årlig på tre i møter i Eurostat s komité for utenrikshandel med varer. - Når det gjelder deltakelse i Eurostats arbeidsgrupper på området utenrikshandel med varer, har S270 anledning til å delta som korrespondent (mottar referater, kan gi skriftlige kommentarer) innenfor prioriterte områder. - Seksjonen deltar i Eurostats Task Force "International Sourcing" som gjelder utviklingen av statistikk for å belyse strukturen i globaliseringen av produksjon og handel med varer og tjenester. Seksjonen har fått prosjektmidler fra Eurostat for å gjøre en undersøkelse i 2007/2008 knyttet til hvordan norske selskaper forholder seg til "outsourcing". - Seksjonen er OECDs kontakt i SSB for oppfølging og videreutvikling av indikatorer og analyser som belyser virkningene av globalisering, og som berører statistikkområdene for seksjonene 230, 250 og 270. Dette arbeidet er i startfasen, og innebærer en kobling av utenrikshandel mot BoF og næringsstatistikken for bl.a. å få oversikt over hvem som er importører og eksportører Seksjon for offentlige finanser (S280) - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for Vardok-prosjektet. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostat-gruppen for kortidsstatistikk for offentlige finanser og i Eurostats ESSPROS-gruppe (sosial beskyttelse), og også i møter i Eurostats arbeidsgruppe for finansregnskap når dagsorden tilsier det. 12

15 2.3. Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for Vardok-prosjektet. - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for familie- og husholdningsstatistikken. Denne er avsluttet nå Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) - Seksjonen har i 2006 fortsatt arbeidet med innlegging av variabler i Vardok og vil fullføre dette i Det pågår et internasjonalt arbeid for utvikling av en ny standard for sosio-økonomisk gruppering. I påvente av resultater fra dette arbeidet, er beslutning om tilpasning av en norsk standard utsatt til Ansvar for en eventuell norsk standard må avklares i Innenfor prosjektet folketellingsstatistikk er det planlagt å utarbeide klassifisering av personer etter aktivitetsstatus og /eller viktigste kilde til livsopphold. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i Det vil komme forslag til en eller flere nye standarder i løpet av Seksjonen deltar i arbeidsgruppen for implementering av ny næringsstandard. - Standard for kommuneklassifisering. Seksjonen har besluttet, etter en samlet vurdering av innspill i saken, ikke å ajourføre Standard for kommuneklassifisering. En begrunnelse for denne beslutningen er bl.a. at det ble vurdert som lite meningsfullt å bruke næring/næringstilknytning som et av kriteriene i Standard for kommuneklassifisering sett i lys av den utviklingen som har skjedd bl.a. i fordelingen mellom vareproduserende- og tjenesteytende næringer. Seksjonen vil konsentrere seg om å oppdatere sentralitetskriteriet (standard for sentralitet). Arbeidet med å utvikle en applikasjon for å beregne sentraliteten for de enkelte kommuner pågår. - Seksjonen har et ansvar for at de regionale standardene som seksjonen eier blir oppdatert i Standarddatabasen. - Prosjektet knyttet til infrastruktur for forskere (med fokus på registerdata), der dokumentasjon av data (f.eks. variabler) var en viktig del, ble sluttført i juni. Videre arbeid knyttet til oppdatering og kvalitetssikring av dokumentasjonen vil følges opp av en web-redaksjon, samt ei gruppe bestående av de ansvarlige seksjonssjefene. - Det arbeides med en oppdatering av Standard for innvandrergruppering. Arbeidet er kommet kortere enn planlagt, og vil avsluttes i løpet av første halvdel av Seksjon for helsestatistikk (S330) - Arbeidet med nytt kodeverk for angivelse av basisenheter i spesialhelsetjenesten (OK2007) har fortsatt i Fra 2007 er det nye kodeverket implementert. Seksjonen følger utviklingen og vil ta kodeverket i bruk fra 2007-rapporteringen. - Seksjonen har en representant i KoK-referansegruppen (Kode- og klassifikasjonssystemer og termer i helse- og sosialsektoren) der man løpende følger sektorens behov for nye/endrede standarder og koder. - Seksjonen deltok i 2005 i en arbeidsgruppe som så på termer i helse- og sosialsektoren. Størstedelen av arbeidet ble ferdigstilt i 2005, men noe avsluttende arbeid gjensto til Dette arbeidet er nå avsluttet. - Seksjonen deltok i referansegruppen i Vardok-prosjektet. - Seksjonen er representert i SSB's arbeidsgruppe for alternative offentlige grupperinger. Gruppen ledes av S Seksjonen er representert i SHDir's (Sosial- og helsedirektoratet) arbeidsgruppe om institusjonsbegrep. 13

16 - Seksjonen har gitt innspill til Operation Seksjonen har begynt å dokumentere standard klassifikasjoner i Stabas. - Seksjonen arbeider med å harmonisere regnskapsføring i de regionale helseforetakene (RHF). Instrukser fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ville fremme denne prosessen ytterligere. - Seksjonen arbeider også med rutiner for harmonisering av publiseringer fra SSB og SINTEF når det gjelder regnskapstall for spesialhelsetjenesten. b) Internasjonalt: - Arbeidet med harmonisering av helserelatert statistikk i regi av Eurosat/WHO/OECD pågår gjennom Partnership for Health. - Etter oppfordring fra Eurostat har seksjonen tatt i bruk første versjon av en ny automatisert metode for koding av dødsårsaker (ACME) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet og -referansegruppen. Vardok er nå avsluttet som eget prosjekt. - Seksjonen har deltatt i prosjektet vedrørende infrastruktur for forskere og i forbindelse med dette gjort dokumentasjon fra FD-Trygd tilgjengelig. - Arbeidsgruppen for samordnet forbruksstatistikk som er et tverrgående faglig forum for erfaringsutveksling i de prosjektene som gjennomføres sammen med seksjonene 210, 240 og 510 har fortsatt i Seksjonen har fått Folketrygdens grunnbeløp dokumentert i Stabas. Andre standarder vil legges inn etter hvert. - Seksjonen har deltatt i en arbeidsgruppe som på nasjonalt plan (RESP) arbeider med nye koder og grupperinger innenfor "Lovbruddsgrupper". - Seksjonen følger opp S320 (som de ansvarlige) ved endringer i de regionale standarder som er knyttet til rettssystemet (politidistrikter osv.), og kommer i 2006 også til å følge opp S810 kartsystemene slik at disse blir tilgjengelige i SSB sine kartløsninger. - Mot slutten av 2006 startet en tverrgående faglig arbeidsgruppe (S 330, S350, S430) som på nasjonalt plan arbeider med etableringen av en statistikk knyttet til matsikkerhet. Dette er relatert til arbeid i Eurostat. b) Internasjonalt: - Seksjonen har deltatt på møter og i arbeidsgrupper i Eurostat vedrørende tidsbruks- og forbruksundersøkelsene og EU-SILC (Survey og Income and Living Conditions). Her foregår f.eks. harmoniseringsarbeid knyttet til etableringen av en felles europeisk database for tidsbruksundersøkelser. - Seksjonen har fulgt opp et initiativ fra EU / Eurostat om å utvikle en felles europeisk / harmonisering av kriminalstatistikkene. - Seksjonen har deltatt på møte i Eurostat om etablering av ny statistikk knyttet til matsikkerhet Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) - Endringer i Standard for utdanningsgruppering som følge av gjennomføringen av kunnskapsløftet er en prioritert oppgave. Seksjonen er med i en kodegruppe sammen med fylkeskommunene og Utdanningsdirektoratet, og arbeidet knyttet til videregående trinn 1 var ferdig høsten Hovedtyngden av endringene knyttet til Kvalitetsreformen i Universitet- og høgskolesektoren er nå implementert. Men seksjonen vil også i 2007 løpende opprette nye koder i Standard for utdanningsgruppering som følge av at utdanninger opprettes innenfor høyere utdanning. - Seksjonen bidrar til at de to årlige utgavene av Standard for utdanningsgruppering gjøres tilgjengelige i Stabas. 14

17 - Seksjonen deltar som en del av arbeidet med populasjonsforvaltning, i arbeidet som gjøres innen institusjonell sektorgruppering. Seksjonens fokus er rettet mot privat sektor innenfor utdanningssystemet. - Seksjonen avsluttet i 2006 en revisjon av hva som defineres som "fullført videregående utdanning" (til bruk i BU-Befolkningens utdanningsnivå). Arbeidet har også omfattet enkelte justeringer i overgangen fra fullført videregående utdanning til fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet. b) Internasjonalt: - Det nordiske samarbeidet i forbindelse med den internasjonale utdanningsstandarden (ISCED) har fortsatt Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) - Planleggingen av overgangen til NACE Rev. 2 ble startet opp i Dette gjelder omkodingen av alle enhetene i BoF/ER, et arbeid som skal være ferdig i løpet av En har søkt, og fått, finansiell støtte fra Eurostat for å gjennomføre omkodingen. Videre er SSB tildelt 4.2 mill. kr over statsoppdraget i 2007 til omkodingsarbeidet. Det er utarbeidet en prosjektplan og arbeidet organiseres som et prosjekt med ledelse fra S410. Det er også etablert en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til en samordnet og koordinert implementering av ny næringsstandard i de ulike statistikkene. Alle avdelinger er representert i denne gruppen som ledes av Roger Jensen, Seksjon for bygg- og anleggsstatistikk. Gruppa legger fram sitt forslag i løpet av I oktober ble det gjennomført et SSB seminar der standarden, omkodingen og innføringen i statistikkene var tema som en oppstart for dette viktige arbeidet nivå (det nasjonale nivået) i standard for næringsgruppering ble ferdigstilt i SSB sendte et forslag ut på høring i vår med svarfrist i juni. Innspillene fra denne runden er drøftet med relevante seksjoner og endelig forslag ble vedtatt på Direktørmøtet 7.desember. Alle berørte parter vil få tilbakemelding om det endelige vedtaket tidlig i Seksjonens planer om å lage en oversikt over Rolletyper med sikte på å presentere dette som en standard i Stabas er utsatt til Seksjonen har i stedet startet et arbeid for å utarbeide en Standard for organisasjonsform. - Seksjonen har laget et forslag til en standardisert inndeling av størrelsesgrupper knyttet til ansatte i foretak og bedrifter. Forslaget ble lagt fram for Standardutvalget som ga det sin anbefaling. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostas arbeidsgruppe for statistiske enheter inkludert konsern. - Seksjonen deltar i NACE-kommiteen. - Seksjonen deltar i arbeidsgruppe for bedriftsregistre. - Seksjonen avsluttet arbeidet med en mulighetsstudie om nordisk konsernregister i Arbeidet ble bl.a. presentert på et møte i Eurostat Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) - Seksjonen har vært oppdragsgiver i Vardok-prosjektet og deltatt i referansegruppen. - Seksjonen har fulgt opp arbeidet med Operation 2007 og kommentert til S

18 - Seksjonen har deltatt i arbeidet med dokumentasjon av arbeidskraftsregnskapet i forbindelse med omleggingen av (bruk av nye kilder) i arbeidskraftregnskapet, bl.a. ved å framskaffe relevante tallserier. Dette arbeidet er nå sluttført. - Seksjonen deltar i prosjektet: Registerbasert familie- og husholdningsstatistikk. Husholdningene er her definert som de formelle husholdningene. - Seksjonen deltar i populasjonsforvaltningsprosjektet. Dette prosjektet har som mål bl.a. å etablere (faktiske) bohusholdninger til bruk i Inntektsstatistikken for I forbindelse med innføringen av ny regnskapslov , leder S420 arbeidet med å se på hvilke konsekvenser dette vil ha for statistikkgrunnlaget. Seksjonen har utarbeidet et internt notat som bl.a. tar opp hvilke enheter som har gått over til ny regnskapsmodell (funksjonsinndeling) i En viktig kilde for økonomisk statistikk er næringsoppgaven som vil bli påvirket av endringer i regnskapsloven og nye skatteregler. Næringsoppgaven og dens endringer følges nøye opp mot Skattedirektoratet for å ivareta artsinndelingen i regnskapet, og dette er tilfredsstillende ivaretatt for Seksjonen arbeider også med ei Web-side vedrørende den nye regnskapsloven. - Stabas er oppdatert med Standard for arbeidsgiveravgiftssoner b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostats arbeidsgruppe for lønn- og arbeidskraftskostnader (2-3 møter i året). Filer, metadata og kvalitetsrapport fra arbeidskraftkostnadsundersøkelsen 2004 er levert Eurostat. - Seksjonen deltar fortsatt i EUs Statistikk om inntekt og levekår (EU-SILC) hvor seksjonen årlig utarbeider inntektsmodulen. Det kommer krav om utvidet inntektsbegrep, inntekt av egen bolig samt offentlig konsum. - Seksjonen deltar i en ekspertgruppe i Eurostat som ser på regnskapsstatistikk i forbindelse med innføring av ny internasjonal regnskapsstandard (IAS) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) - Standard dekningsbidrag med nytt basisår (2002) ble oppdatert og lagt til grunn for leveranse av jordbrukets strukturdata til Eurostat. - Implementering av driftsformskoder på årsfiler for løpende jordbruksstatistikk tilbake til 1990 følges bare opp i den grad det kan finansieres ved brukeroppdrag. Det ble ikke aktuelt i Det var planlagt å etablere en arbeidsgruppe med representasjon fra SSB og Fiskeridirektoratet for bl.a. å gjennomgå enhetsproblematikken innen fiskeri- og oppdrettsnæringen. Dette ble utsatt til Seksjonen deltok i arbeidet med nasjonal tilpasning av NACE ( Operation 2007) for sine områder. Dette har bl.a. innebåret kontakt med eksterne samarbeidspartnere, spesielt Statens landbruksforvaltning, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. - Seksjonen bidro til utvikling av et helhetlig system for arealklassifikasjon i samarbeid med S220 (leder), S320 og S Det ble arbeidet med å avgrense og konkretisere begrepet landbrukseiendom, spesielt på området skogbruk. - De viktigste variablene på områdene landbruk er lagt inn og kvalitetssikret i Vardok. - Et par 1. prioritets standard klassifikasjoner står fortsatt på liste for innlegging i Stabas. b) Internasjonalt - Eurostats arbeid med revisjon av Standard for klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse kom ikke så langt at det medførte nasjonale tilpasninger i Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) - Seksjonen har vært aktiv i Vardok-arbeidet i 2006, og lagt de fleste av variablene sine inn i Vardok. Seksjonen har også deltatt i referansegruppen. - Seksjonen har fulgt opp arbeidet med Operation 2007, og arbeidet spesielt med IKT-sektoren. - Seksjonen har tilrettelagt flere standarder i Stabas, blant annet standard for veitrafikkulykker. 16

19 b) Internasjonalt: - Seksjonen har gitt innspill knyttet til CPC og CPA (spesielt innenfor IKT). - Eurostat bestemte i 2006 at ny standard for godstransport (NST-2000) skal implementeres i 2008 i statistikkene for vei og sjø. - Seksjonen har deltatt i en taskforce i EUROSTAT for avgrensning av informasjonssektoren Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) - Seksjonen har fortsatt arbeidet med å legge inn nye variabler i Vardok og har deltatt med en person i referansegruppen for prosjektet.. - Seksjonen har gitt innspill i arbeidet med å få på plass det femte nivået (det nasjonale nivået) i den nye standarden for næringsgruppering. Innspill fra sentrale brukere er hentet gjennom kontakt med de tre rådgivende utvalgene for bygg og anlegg, varehandel og forretningsmessig tjenesteyting. - Seksjonen har i løpet av 2. halvår lagt inn noen nye standarder i Stabas. 2.5 Avdeling for IT og datafangst (A800) Seksjon for intervjuundersøkelser (S860) - Seksjonen deltok i referansegruppen for Vardok-prosjektet. 3. Planer Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) - Seksjonen vil lage en statusrapport knyttet til standardarbeidet. - Seksjonen vil være sekretariat for Standardutvalget. - Seksjonen vil ha ansvaret for å koordinere arbeidet med innlegging av standard klassifikasjoner i Stabas. - Seksjonen vil lede arbeidet med Vardok. - Seksjonen vil lede prosjektet: "Felles inngang til SSBs mastersystemer for metadata". - Seksjonen vil være ansvarlig for Metadataforum. b) Internasjonalt: - Seksjonen vil ha ansvaret for et internasjonalt kurs i metadata Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) - Seksjonen vil delta i arbeidet med Vardok. - Seksjonen vil starte arbeidet med å innføre ny nærings- og produktklassifikasjon (NACE/CPA) i nasjonalregnskapet. 17

20 b) Internasjonalt: - Seksjonen vil kommentere forslag vedrørende endringer i CPC (FN's produktnomenklatur) og CPA (Eurostats produktnomenklatur) når det er relevant Seksjon for miljøstatistikk (S220) - Seksjonen setter vil i 2007 sette fokus på standarder for miljøområdet, og vil ta initiativ for å etablere flere standarder i Stabas. Det gjelder spesielt for områdene utslipp til luft, avfall, avløp og areal. Støy er også aktuelt dersom dette blir utgitt som offisiell statistikk. - Et første utkast til en nasjonal standard for arealklassifikasjon for fysisk nedbygde arealer og arealbruk ble forelagt Rådgivende utvalg for arealstatistikk og arealregnskap i november 2006, og vil bli bearbeidet videre i Seksjonen vil drøfte spørsmål om standarder for avfallsfraksjoner, håndtering m.v. med Rådgivende utvalg for avfallsstatistikk i januar Hittil har SSB forholdt seg til "Norsk Standard for avfall" (NS 9431) fra Standard Norge, men vi har reist spørsmålet, også overfor utvalget, om dette er hensiktsmessig. Det er utarbeidet prosjektskriv om dokumentasjon og struktur. b) Internasjonalt: - Arbeidet med standardisering av beregningsmetoder for utslipp til luft fortsetter i tett samarbeid med internasjonale organer som UN-ECE (United Nations - Economic Commission for Europe), EEA (European Environment Agency), UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dette er løpende arbeid. - Seksjonen vil forsatt delta i arbeid med standardisering av geo-statistikk og avledede produkter (tettsteder m.m) i forbindelse med Nordic Forum for Geostatistics og EU-direktivet INSPIRE. - Seksjonen har, gjennom Londongruppen, deltatt i planleggingen av revisjon av SEEA-håndboka (SEEA = System of Economic and Environmental Accounts). Vi vil bli trukket inn ifbm. kommentering av utkast. - Seksjonen planlegger å delta i Oslo-gruppens virksomhet med å sette standard for energiregnskaper slik at de kan brukes til å beregne utslipp til luft, og til NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) - Seksjonen deltar i en intern arbeidsgruppe som skal lage en koordinert plan for overgangen til bruk av NACE 2007 i ulike statistikker. - Seksjonen vil delta i arbeidet med opplegg for kvalitetssikring av omkodingsarbeidet av bedrifter og foretak til nye næringskoder, i samarbeid med S Seksjonen vil starte dokumentasjonsarbeid basert på bruk av Vardok. b) Internasjonalt: - Seksjonen viderefører deltaking i arbeidsgruppen for PRODCOM (to faste møter årlig). Ny kvalitetsrapport til Eurrostat skal utarbeides - Seksjonen viderefører deltakelsen i det internasjonale manual- og metodearbeidet på området FoU- og innovasjonstatistikk. - Kvalitetsrapport for strukturstatistikken for industrien skal oversendes innen utgangen av året. - Seksjonen skal delta sammen med en representant for avd. 400 i Eurostats styringsgruppe for strukturstatistikk (drøfter bl.a. endringer i metoder og variabler). Dette er en løpende aktivitet med halvårsmøter. 18

Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet. sentralbyrå per

Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet. sentralbyrå per 2008/1 Planer og meldinger Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2007 Forord Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet. sentralbyrå per

Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet. sentralbyrå per 2009/1 Planer og meldinger Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12. 2008 Forord Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per

Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per Planer og meldinger 1/2010 Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12.2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og meldinger I denne serien publiseres

Detaljer

Mot en nye folke og boligtelling

Mot en nye folke og boligtelling 1 Mot en nye folke og boligtelling Prinsipper og metoder Seminar Olavsgaard 6. mars 2009 Harald Utne Seksjon for befolkningsstatstikk Statistisk sentralbyrå 1 Rammebetingelser for FoB2011 Tellingen skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Notater. Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 2008/19.

Notater. Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 2008/19. 2008/19 Notater Jan Furseth Notater Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bedriftsregister Innhold 1.

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Mange har god helse, færrest i Finland

Mange har god helse, færrest i Finland Mange har god færrest i Mange i Norden rapporter om god helse. peker seg ut med lavest andel, under 7 prosent oppfatter seg selv som friske. Kvinner er sykere enn menn, de jobber oftere enn menn deltid,

Detaljer

1. Oversikt over tilskuddsfinansierte tiltak 2007

1. Oversikt over tilskuddsfinansierte tiltak 2007 NOTAT Til SHdir, KoK-referansegruppe Fra Jim J. Yang Dato -05-18 Versjon 1.0 Tiltaksplan KoK m.v. Notatet gir en samlet oversikt over tiltak i innen terminologi, klassifikasjoner og kodeverk, og som KITH

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Artikkel til Nordisk Statistikerkonferanse i Bergen 2013

Artikkel til Nordisk Statistikerkonferanse i Bergen 2013 Artikkel til Nordisk Statistikerkonferanse i Bergen 2013 Tema: Produksjonsprosessen Hva er utenriks sjøfart? - En kvalitetsutredning for sjøfartsstatistikk Av Ulla Marie Vesterås (umv@ssb.no), Seksjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Samle inn eller samhandle om statistiske data?

Samle inn eller samhandle om statistiske data? 1 Samle inn eller samhandle om statistiske data? Statistisk sentralbyrå En institusjon som teller Fakta om SSB 932 ansatte per 30.06.2013 573 Oslo 359 Kongsvinger I tillegg Ca. 170 intervjuere (70 årsverk)

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008. H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket

Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008. H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket 2008/19 Notater ra o z JA ra Jan Furseth Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger Møte i Standardiseringsrådet 17.03.15 Bakgrunn for arbeidet - DCAT (Data Catalog Vocabulary) ble tidlig i 2014 anbefalt av W3C, og EU-kommisjonen

Detaljer

Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Fylkesfordelt nasjonalregnskap Norges offisielle statistikk D 389 Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1997-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876. Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016

Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876. Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016 Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876 Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016 Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati Foto: Punchedamer

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB)

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Behovene for god fagskolerapportering 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Utdanningsstatistikk Individbasert statistikk Startet 1972 Videregående opplæring Fagskoleutdanning Folkehøgskoler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/15 Anskaffelsesprogram ny PAS EPJ Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 14/501 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 5. november 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK)

Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK) KoK-referat 20051201 - godkjent Møtereferat 5/05 Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK) Tid 2005-12-01, kl 10:30 15:00 Sted SHdir. Møterom 203 Til stede: Asbjørn Haugsbø,

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren

FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren Mars 2016 FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren FoU-statistikkens internasjonale forankring, utarbeidelse, bruksområde, spørreskjema, regnskapsdata, kontaktpersoner og tidsplan Internasjonal forankring av

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Samarbeid om bedre kodekvalitet

Samarbeid om bedre kodekvalitet Samarbeid om bedre kodekvalitet DRG-seminar 6. mars 2007 Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver Sosial- og helsedirektoratet Avdeling kodeverk og pasientklassifikasjon 26.03.2007 Ny powerpoint-mal 2 Hvorfor god

Detaljer

Folke og Boligtellingen 2011 og adresse

Folke og Boligtellingen 2011 og adresse 1 Folke og Boligtellingen 2011 og adresse Utfordringer og status Espen Andersen esa@ssb.no 1 Innhold Folke og boligtellingen 2011 (FoB2011) FoB2011 og adresse 2 Rammebetingelser for Folke og Boligtellingen

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren Nye rutiner for innsamling av regnskapsdata Møte med økonomiutvalg oktober 2015

FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren Nye rutiner for innsamling av regnskapsdata Møte med økonomiutvalg oktober 2015 Kaja Wendt Kristoffer Rørstad Cecilie Hopland Jentoft FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren Nye rutiner for innsamling av regnskapsdata Møte med økonomiutvalg oktober 2015 Regnskapsdata i FoU-statistikken 1)

Detaljer

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 281114 Deres ref.: 12820240 / ow Vår ref.: Vår ref Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Som i fjor er henvendelsen tredelt

Detaljer

Referat fra møte under EU-kommisjonen

Referat fra møte under EU-kommisjonen Referat fra møte under EU-kommisjonen 1. Møte/gruppe: Tredje møte i Working Group on Adaptation (WG6), Sted og dato: Brussel, 22 juni 2015 2. Rettsakter (nummer og navn): Ingen. Er knyttet opp mot "The

Detaljer

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Plan Kommunikasjonsplan Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Innhold Forord... 5 Bakgrunn... 6 Hensikt... 6 Mål... 7 Målgruppe... 7 Målsettinger for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

StatRes Statlig ressursbruk og resultater

StatRes Statlig ressursbruk og resultater 2. juni 2010 StatRes Statlig ressursbruk og resultater Torgeir Skovdahl Torgeir.skovdahl@ssb.no Statistisk sentralbyrå, Norge (SSB) Prosjektleder StatRes Abstract: Statistisk sentralbyrå (SSB) skal på

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Notater. Samuel Abonyo og Thomas Hagen. Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk

Notater. Samuel Abonyo og Thomas Hagen. Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk 2006/1 Notater 2006 Samuel Abonyo og Thomas Hagen Notater Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Detaljer

Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006

Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006 Statusrapport RRP utviklingsprosjekt Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006 1. Bakgrunn Denne rapporten bygger på statusnotat til prosjektet av 30. mai, 2006. I det notatet ble

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Standardiseringsrådet 16. mars Trygve Falch (Seksjon for formidlingssystemer)

Standardiseringsrådet 16. mars Trygve Falch (Seksjon for formidlingssystemer) 1 Samhandling med og i SSB Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Jon Folkedal (Seksjon for datafangstsystemer) og Jon Folkedal (Seksjon for datafangstsystemer) og Trygve Falch (Seksjon for formidlingssystemer)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Bruk av registerdata til statistikkformål - når er kvaliteten bra nok?

Bruk av registerdata til statistikkformål - når er kvaliteten bra nok? Tema 1:Rammeverk, institusjonelle forhold Bruk av registerdata til statistikkformål - når er kvaliteten bra nok? Forfatter: Ms. Ingunn Sagelvmo ingunn.sagelvmo@ssb.no Statistisk Sentralbyrå, Seksjon for

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Innspill til arbeidet med IKT-politikken

Innspill til arbeidet med IKT-politikken NOTAT Til FAD ved Fred Arne Ødegård Fra KITH ved Vigdis Heimly Dato 28.02.2006 Innspill til arbeidet med IKT-politikken 1. Om KITH KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) er et aksjeselskap

Detaljer

SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn

SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn Kjersti Drøsdal Vikøren: Jan Hoel: SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn Om et prosjekt for gjennomgåelse og offentlig tilgjengeliggjøring av terminologi fra Standard Norges virksomhet Nordtermdagene 2011,

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

Standardisering geografisk informasjon

Standardisering geografisk informasjon Standardisering geografisk informasjon Retning + god planlegging = gode resultater kartverket har ansvar for å samordne standardar og regelverk med andre land Viktige målsetjingar for Kartverket i 2013

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa for KOSTRA Landbruk

Referat fra møte i arbeidsgruppa for KOSTRA Landbruk Sak 1 bbj, 23.9.2015 Til stede: Aud Sissel Meringdal(LMD), Anne Berit Ulstad (LMD), Morten Ingvaldsen (LMD - fylke), Jan Terje Strømsæther (Landbruksdirektoratet), Sissel Ferstad (KMD), Ole O. Moss (SSB),

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 56/13 Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Venke Reiten Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/561 Dato for styremøte 21.6.2013 Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2015 1. Innledning Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen som omfatter

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 16. mai 2012 Steinar Skagemo Innhold Oppsummering av bakgrunn Utvikling av standarden Gjennomgang av dokumentet «Standard for begrepsbeskrivelser»

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLDSOVERSIKT. Numerisk oversikt... 1 Emnesortert liste... 4 Forfatterliste, alfabetisk... 8

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLDSOVERSIKT. Numerisk oversikt... 1 Emnesortert liste... 4 Forfatterliste, alfabetisk... 8 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 90/12 13. mars 1990 INNHOLDSOVERSIKT 1989 Side Numerisk oversikt... 1 Emnesortert liste... 4 Forfatterliste, alfabetisk... 8 Alfabetisk titteloversikt... 10 dl NUMERISK

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Inger Elisabeth Kvaase, seniorrådgiver Avdeling IT-strategi Arbeidsgruppe 4 under Kvalitetsregisterprosjektet

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Eionet. Grenseløst samarbeid om miljø. Grenseløst samarbeid om miljø

Eionet. Grenseløst samarbeid om miljø. Grenseløst samarbeid om miljø 00010001110010001111111 00010001110010001111010111 0001001101011111111 00010001110010001111010111 0001000111001000111101011111111 00010001110 0001000111001000111101011111111 00010001110010001111010111

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde.

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde. Møte mellom Lab Norge, LFH, Kunnskapssenteret og sekretariatet til nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 27. januar 2014. Deltagere: Lab Norge: LFH: Kunnskapssenteret:

Detaljer

Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye

Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye 14. juni 2010 Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye datamuligheter Jan Furseth jfu@ssb.no Statistisk sentralbyrå Statistiske populasjoner Abstract: Etterspørselen etter statistikk og offentlig styringsinformasjon

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret, http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/statistikk/akvakultur/loennsomhet 1.2. Emnegruppe

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010 Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010 2015/EØS/37/16 av 30. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Forskningsprogrammet MER entreprenørskap. Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland

Forskningsprogrammet MER entreprenørskap. Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland Forskningsprogrammet MER entreprenørskap Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland Agenda Velkommen! Bakgrunn for programmet MER Historikk for første utlysning

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Bruk av indikatorer. - Bruk av indikatorer i KOSTRA. - Hva er en indikator og hva er en indeks?

Bruk av indikatorer. - Bruk av indikatorer i KOSTRA. - Hva er en indikator og hva er en indeks? 1 Bruk av indikatorer - Hva er en indikator og hva er en indeks? - Bruk av indikatorer i KOSTRA - Eksisterende indikatorer i KOSTRA relatert til UU og tilpasninger for nedsatt funksjonsevne Fagkonferanse,

Detaljer

VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS

VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM ASSS- KOMMUNENE OG KS Utdyping av ansvar og roller, og av hvordan rapportene skal utformes og utarbeides Programkomiteen har ansvaret for: 1. ANSVAR PROGRAMKOMITEEN

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 26.01.2012. // NOTAT Fremdeles stabil andel uførepensjonister

Detaljer