Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12.2006"

Transkript

1 2007/3 Planer og meldinger Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per

2

3 Forord Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2006 (status pr ). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i Publikasjonen er laget av Anne Gro Hustoft og Berit Vannebo. Ansvarlig forskningssjef er Jan Bjørnstad, Seksjon for statistiske metoder og standarder. Statistisk sentralbyrå, Øystein Olsen Hans Viggo Sæbø 1

4

5 Innhold 1. Bakgrunn for og formål med rapporten Retningslinjer for standardarbeidet Standardutvalget Vedtak i Standardutvalget Standarder - hvorfor, hva og hvordan Stabas Standardarbeid i Status Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) Seksjon for miljøstatistikk (S220) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) Seksjon for kredittmarkedsstatistikk (S250) Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) Seksjon for utenrikshandel (S270) Seksjon for offentlige finanser (S280) Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) Seksjon for helsestatistikk (S330) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) Avdeling for IT og datafangst (A800) Seksjon for intervjuundersøkelser (S860) Planer Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) Seksjon for miljøstatistikk (S220) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) Seksjon for utenrikshandel (S270) Seksjon for offentlige finanser (S280)

6 3.3. Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) Seksjon for helsestatistikk (S330) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) Vedlegg A Retningslinjer for og organisering av arbeidet med statistiske standarder og systemer i SSB En kortversjon av retningslinjene for arbeidet med standarder Standardutvalgets mandat Vedlegg B Oversikt over standarder på Intranett - pr Vedlegg C Referat fra møter i Standardutvalget

7 1. Bakgrunn for og formål med rapporten Formålet med denne rapporten er å oppsummere status for standardarbeidet i 2006 og framlegge planene for I innledningskapittelet vil det i tillegg gis en kort beskrivelse av standardutvalgets retningslinjer, arbeid og vedtak Retningslinjer for standardarbeidet I «Retningslinjer for og organisering av arbeidet med statistiske standarder og systemer i Statistisk sentralbyrå revidert av adm. direktør pr. 25. januar 2002» heter det bl.a. om statistiske standarder og systemer som dekkes av disse retningslinjene: «Statistiske standarder definerer og beskriver enheter, grupper av enheter og kjennemerker. Standarder er viktige komponenter i statistiske systemer, ikke minst i form av klassifikasjoner av ulike slag. Systemer, som statistikk- og regnskapssystemer, kan oppfattes som mer vidtgående samordningstiltak enn standarder. Statistiske standarder og systemer i disse retningslinjer omfatter: - Statistikk- og regnskapssystemer - Statistiske klassifikasjoner og grupperinger - Definisjon av statistiske enheter og populasjoner - Definisjon av statistiske kjennemerker Det finnes ulike typer statistiske standarder, fra tunge og ressurskrevende klassifikasjonsstandarder som næringsgruppering og yrkesklassifisering, til enklere typer som f.eks. aldersklassifisering. Dette skillet er ikke klart, og i opplistingen ovenfor er det derfor ikke skilt mellom viktige (eller tunge og ressurskrevende) standarder og andre statistiske grupperinger.» Videre heter det i formålet med standarder i statistikkproduksjonen: «All statistikkproduksjonen er rettet mot å identifisere og beskrive grupper som er mest mulig homogene i forhold til et sett av kriterier. Formålet med standardisering er å kunne stille sammen statistikk fra ulike sektorer og ulike kilder, og å kunne sammenlikne statistikk over tid og mellom regioner. Standardarbeidet består i å definere enheter, grupper av enheter og kjennemerker og å sikre at den samme definisjon og gruppering brukes i ulike statistikker.» Om ansvarsforhold heter det videre i retningslinjene: «Statistiske standarder som brukes i SSB skal være godkjent av Administrerende direktør. Fagdirektørene har det overordnede ansvar for at offisiell statistikk bygger på godkjente standarder. Avvik i bruk av vedtatte standarder i offisiell statistikk skal godkjennes av Administrerende direktør. Ansvaret for en enkelt standard legges til den seksjon/avdeling som på grunnlag av erfaring fra et statistikkområde har størst kompetanse på det området standarden dekker.» Når det gjelder ansvaret tillagt Seksjon for statistiske metoder og standarder, heter det: «S120 har ansvaret for det sentrale standardarbeidet, skal ta initiativ og ha en pådriverrolle i arbeidet. Ansvaret omfatter bl.a. generelle standardspørsmål, samordning av arbeidet i SSB, samordning av det internasjonale arbeidet i SSB og SSBs fellesopplegg for dokumentasjon, fellestrekk i standardpublikasjoner og EDB-rutiner for bruk av standarder.» 5

8 Retningslinjene understreker at det sentrale standardarbeidet må baseres på et samarbeid med SSBs avdelinger og seksjoner. For å ivareta dette samarbeidet og støtte S120 og seksjonene i standardarbeidet, er det opprettet et Standardutvalg med representanter fra avdelingene. S120 skal samarbeide med seksjonene og standardutvalget ved publiseringen av en årlig rapport om standardarbeidet. Om årsrapporten heter det i retningslinjene: «- Det skal utarbeides en årsrapport om standardarbeidet. S120 samarbeider med seksjoner og standardutvalget om å utarbeide årsrapporten. Rapporten skal bl.a. inneholde oversikt over standardarbeidet i SSB og viktige internasjonale organisasjoner. Det redegjøres for planlagt arbeid på kort og lang sikt. I årsrapporten behandles standardbruken i SSBs publikasjoner.» 1.2. Standardutvalget Standardutvalget besto pr. desember 2006 av følgende medlemmer: Jan F. Bjørnstad, Seksjon for statistiske metoder og standarder (120) - leder Jan Byfuglien, Stabsavdelingen (101) Julie Hass, Seksjon for miljøstatistikk (220) Morten Qvenild Andersen, Seksjon for energi- og industristatistikk (230) Halvard Skiri, Staben personstatistikk (301) Robert Lalla, Seksjon for helsestatistikk (330) Kjell Lorentzen, Seksjon for bedriftsregister (410) Per Ove Smogeli, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (420) Nils Martin Stølen, Gruppe for offentlig økonomi (550) Jan Bruusgaard, Formidlingsavdelingen (700) Jenny Linnerud, Seksjon for IT-utvikling (830) Thomas Hoel, Seksjon for IT-utvikling (830) - representerer Statistikkbanken sekretariat (120): Anne Gro Hustoft Berit Vannebo Standardutvalget har i 2006 hatt 3 møter og blant annet behandlet følgende saker: Forslag om endringer i emnegruppen 08 Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer Begreper knyttet til metadata Ny geografisk sonegruppering COFOG norsk utgave Foretak etter størrelsesgrupper Arbeidsgruppe for implementering av ny næringsstandard NACE/CPA Operation 2007: Orientering om status i prosjektet Orientering om metadataarbeidet 6

9 1.2.1 Vedtak i Standardutvalget februar: Endring i Standard for SSBs emneinndeling Standardutvalget støttet forslaget om oppretting av nye undergrupper og justeringer i betegnelser/titler under emne 08 Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer. Standardutvalget anbefalte at den nye emneinndelingen ble gjeldende fra 1. april Stabas Standardutvalget anbefalte standardene som er lagt inn og dokumentert i Stabas i 2005 standardene ble lagt frem for DM for endelig godkjenning. 16. oktober: Gruppering av geografiske soner brukt i publiseringen av leiemarkedsundersøkelsen og konsumprisindeksens månedlige husleieundersøkelse Standardutvalget stilte seg positiv til en ny gruppering av geografiske soner. Utvalget gikk inn for at grupperingen prøves ut over noe tid, før beslutning om anbefaling tas. Nytt forslag fremmes for Standardutvalget om et års tid. Seksjon 240 og seksjon 460 bør samarbeide om saken. Dette for å komme frem til en felles forståelse med hensyn til inndeling og terminologi. COFOG Standardutvalget anbefalte at "COFOG Klassifisering av offentlig forvaltningsutgifter etter formål" får status som en standard klassifikasjon og utgis i serien NOS. I den norske utgaven bør det synliggjøres hvor justering(er) er gjort i forhold til den engelske utgaven. Foretak etter størrelsesgrupper Standardutvalget ga sin tilslutning til det fremlagt forslaget på inndeling av foretak etter tallet på ansatte. Klassifisering etter små, mellomstore og store foretak med angivelse av størrelsesgrenser, tas opp i desember: Stabas Standardutvalget anbefalte standardene som er lagt inn og dokumentert i Stabas i 2006 standardene ble lagt frem i DM for endelig godkjenning Standarder - hvorfor, hva og hvordan Offisiell statistikk skal kunne sammenliknes mellom geografiske områder, samfunnssektorer og over tid. Samtidig må brukerne vite hva statistikken omfatter og hvordan den skal tolkes. Dette gjør at definisjoner av begreper som enheter, kjennemerker og klassifikasjoner er sentrale elementer i statistikken. Det statistiske systemet inneholder også regnskapssystemer hvor relasjoner mellom ulike kjennemerker er definert. Alle disse definisjonene og klassifikasjonene inngår i begrepet statistiske standarder. De er ofte internasjonale (muliggjør sammenlikning mellom land) og et resultat av internasjonalt samarbeid i regi av organisasjoner som FN eller Eurostat. I retningslinjene for standardarbeidet i SSB sies følgende om hva standardbegrepet omfatter: - Statistikk- og regnskapssystemer - Statistiske klassifikasjoner og grupperinger - Definisjon av statistiske enheter og populasjoner - Definisjon av statistiske kjennemerker 7

10 Hovedpunktene vedrørende SSBs arbeid med standarder kan sammenfattes slik: Fagseksjonene har hovedansvaret for, og utfører arbeid knyttet til, standarder innenfor eget fagområde. De samarbeider både internt i SSB, med relevante instanser utenfor SSB og med internasjonale organisasjoner. Relevante fagseksjoner ivaretar forvaltningen av regnskapssystemer, f.eks. nasjonalregnskapet. Flere av standardene som brukes i SSB (f.eks. Yrkesklassifiseringen (STYRK98), Næringsgrupperingen (SN2002) og Utdanningsgrupperingen (NUS2000)) bygger på internasjonale standarder, og norsk versjon er et resultat både av aktiv deltakelse i internasjonale fora og et omfattende nasjonalt arbeid. Dokumentasjon er et sentralt poeng, både når det gjelder klassifikasjoner og andre metadata. I statusrapporten for standardarbeidet rapporteres standardarbeid i vid forstand, dvs. alt arbeid som kommer inn under definisjonen i retningslinjene. Når det gjelder Standardutvalgets arbeid med standardene, er det naturlig å avgrense dette noe mer. Det er ikke hensiktsmessig for Standardutvalget å ha en aktiv rolle når det gjelder arbeidet med statistikk- og regnskapssystemer (f.eks. nasjonalregnskapet). Dette er kompliserte systemer som de ansvarlige fagseksjoner vil ta seg av. Dersom det oppstår spørsmål som involverer flere seksjoner, kan imidlertid disse, om ønskelig, tas opp til drøftelse i Standardutvalget. Statistiske klassifikasjoner og grupperinger er et sentralt område i Standardutvalgets arbeid. Standardutvalget vil her være et forum for drøftelser og koordinering, mens selve standardiseringsarbeidet ledes av den relevante fagseksjon. Når det gjelder definisjon av statistiske enheter og populasjoner og definisjon av statistiske kjennemerker, vil Standardutvalget også ha en rolle. Hovedansvaret innenfor disse aktivitetene ligger hos fagseksjonene, men Standardutvalget kan ta opp saker som dreier seg om ulik bruk av definisjoner og kjennemerker og bidra til harmonisering av disse. Standarddatabasen (Stabas) vil være et viktig verktøy for å sikre at alle seksjoner bruker de samme godkjente standarder. Databasen vil tilby gjeldende (og tidligere, dersom de finnes) versjoner av de ulike standardene, både til bruk i statistikkproduksjonen og til videreformidling Stabas Nedenfor følger ei liste over de 19 nye standard klassifikasjonene som ble lagt inn i Stabas i I tillegg ble det lagt inn versjoner og varianter av eksisterende klassifikasjoner. Det er nå totalt 69 forskjellige standard klassifikasjoner i Stabas, i tillegg til ulike versjoner og varianter av disse. Standard for CPA koder Standard for PRODCOM koder Standard for institusjonell sektorgruppering Standard for COFOG Standard for gruppering av familier Standard for gruppering av husholdninger Standardkoder for diagnosegrupper (ICPC2) Grunnbeløpet i folketrygden (gjennomsnitt pr. år) Standard for inndeling av foretak etter størrelsesgrupper Standard for organisasjonsform Standard for informasjonssektoren 8

11 Standard for trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker Standard for alkoholholdige drikkevarer Standard for varegrupper - Bensinstasjoner Standard for klassifisering av bygge- og anleggsprosjekter Standard for boligtyper - Boligprisindeks Standard for gruppering for hjelpe- og omsorgstiltak i barnevernet Standard for klassifisering av plantevernmiddel etter bruksområde Standard for klassifisering av dyrka og dyrkbar jord tillatt omdisponert til andre formål, etter hovedformål 1.5. Standardarbeid i 2007 Det er ikke planlagt igangsetting av nye, større standardprosjekter i Flere standardprosjekter som allerede pågår, vil fortsette, for eksempel arbeidet med å implementere Operation 2007 og legge inn standarder i Stabas. 2. Status Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) - Seksjonen vil lage en statusrapport knyttet til standardarbeidet. - Seksjonen er sekretariat for Standardutvalget. - Seksjonen har ansvaret for å koordinere arbeidet med innlegging av standard klassifikasjoner i Stabas. Dette arbeidet har fortsatt i 2006 med hovedfokus på innlegging av standard klassifikasjoner fra A200 og A300. Hovedtyngden av A400s standard klassifikasjoner ble dokumentert i Stabas i 2005, men noen er også lagt inn i år. - Seksjonen har ledet arbeidet med Vardok-prosjektet er siste år med Vardok som utviklingsprosjekt. - Seksjonen leder prosjektet: "Felles inngang til SSBs mastersystemer for metadata". - Seksjonen er ansvarlig for Metadataforum. - Seksjonen har deltatt i utviklingen av Om statistikken-malen som er implementert i forbindelse med CMS-prosjektet (Content Management System). Prosjektet er ledet av A700. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Neuchâtelgruppens arbeid med felles terminologi og modeller knyttet til variabler. En første versjon av terminologimodellen ble publisert i desember 2007 under tittelen: Neuchâtel - Terminology Modell Part II: Variables and related concepts objects types and their attributes (Version 1) 9

12 2.2. Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet. Som ledd i generell oppdatering av metadata ble begreper og definisjoner i Nasjonalregnskapet gjennomgått i 2005, og i 2006 ble en engelsk versjon publisert på Internett. Grupperinger i nasjonalregnskapet er også gjennomgått og oversatt til engelsk i 2005/ Seksjonen har gitt innspill til arbeidet med Operation 2007 via S Seksjonen har gitt innspill til S280s oversettelse av COFOG (Klassifikasjon for formålsgrupperinger i offentlig sektor) til norsk. b) Internasjonalt: - Seksjonen kommenterer forslag vedrørende endringer i CPC (FN's produktnomenklatur) og CPA (Eurostats produktnomenklatur) når det er relevant Seksjon for miljøstatistikk (S220) - Seksjonen har arbeidet med en nasjonal standard for arealklassifikasjon for fysisk nedbygde arealer og arealbruk. Et første utkast ble forelagt Rådgivende utvalg for arealstatistikk og arealregnskap i november 2006, og vil bli bearbeidet videre i b) Internasjonalt: - Arbeidet med standardisering av beregningsmetoder for utslipp til luft har fortsatt i tett samarbeid med internasjonale organer som UN-ECE (United Nations - Economic Commission for Europe), EEA (European Environment Agency), UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dette er løpende arbeid. - Seksjonen deltar i arbeidet med standardisering av geo-statistikk og avledede produkter (tettsteder m.m) i forbindelse med Nordic Forum for Geostatistics og EU-direktivet INSPIRE. - Seksjonen har, gjennom Londongruppen, deltatt i planleggingen av revisjon av SEEA-håndboka (SEEA = System of Economic and Environmental Accounts). Vi vil bli trukket inn ifbm. kommentering av utkast Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) - Seksjonen har avklart forhold knyttet til strukturen i NACE 2007 i kontakt med S410 og blant annet kommet med innspill vedrørende 5. siffer for industrinæringene, etter behandling i rådgivende utvalg for industristatistikk. b) Internasjonalt: - Seksjonen har deltatt i arbeidsgruppen for PRODCOM (to faste møter årlig). Ny kvalitetsrapport til Eurostat for PRODCOM-statistikken er utarbeidet. - Seksjonen videreførte deltakelsen i det internasjonale manual- og metodearbeidet på området FoU- og innovasjonstatistikk. - Kvalitetsrapport for strukturstatistikken for industrien for 2004 er oversendt i desember. - Seksjonen deltok sammen med en representant for avd. 400 i Eurostats styringsgruppe for strukturstatistikk (drøfter bl.a. endringer i metoder og variabler). Dette er en løpende aktivitet med halvårsmøter, hhv i april og november i

13 Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) - Klassifikasjon for leveringssektor som er en analytisk gruppering av representantvarene i KPI er vurdert i løpet av Det er fra viktige brukere kommet ønsker om endringer, og for gruppen jordbruksvarer er disse endringene vurdert og implementert f.o.m. august Andre forslag som kommer senere vil tas opp i Rådgivende utvalg for prisindekser, og videre arbeid vil prioriteres ut fra diskusjonene i utvalget. - Seksjonen publiserte Leiemarkedsundersøkelsen 2006 basert på en klassifisering som tok utgangspunkt i Regional inndeling av bruktboligpriser - Boligprisindeksen, med visse modifikasjoner knyttet til tettstedsdefinisjoner. Klassifisering ble i ettertid diskutert og behandlet i Standardutvalget. Anbefalingen fra utvalget var å samarbeide med seksjon 460 for om mulig lage en felles klassifikasjon for Leiemarkedsundersøkelsen og Boligprisindeksen. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i arbeidsgruppen for PPP (Kjøpekraftsparitet) og Harmonisert KPI (Konsumprisindeks) i Eurostat. Både PPP og Harmonisert KPI bruker COICOP, og det jobbes med endringsforslag (nytt detaljeringsnivå) Seksjon for kredittmarkedsstatistikk (S250) a) Nasjonalt - Seksjonen la inn variabler i Vardok og deltok i referansegruppen. - Seksjonen deltok, i samarbeid med S420, i arbeidsgruppen som vurderte de konsekvenser endringen i regnskapslovgivningen og tilpasningen til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS), har for SSBs regnskapsstatistikker og for nasjonalregnskapet. - Seksjonen bidro i eksterne arbeidsgrupper (med Kredittilsynet og Skattedirektoratet) i forbindelse med innføringen av IFRS i selskapsregnskapet. b) Internasjonalt - Seksjonen har gitt innspill til revisjonen av SNA93. - Seksjonen deltok i arbeidet med SN2007 (Operation 2007) og har via S410 gitt innspill vedrørende bl.a. finansiell sektor og holdingselskaper. - Seksjonen deltok i Eurostats arbeidsgruppe for FATS (Statistics on foreign affiliates- utenlandsk eierskap). Arbeidsgruppen har utarbeidet en første versjon av FATS-manualen. - Seksjonen deltok i OECDs arbeidsgruppe for internasjonal investeringsstatistikk og direkte investeringer. Gruppen diskuterte bl.a. revisjonen av den internasjonale standarden for direkte investeringer (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment). Standarden var planlagt ferdig i 2006, men det gjenstår fremdeles noe arbeid Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) - Arbeidet med å få kommunesektoren til å rapportere yrke i stedet for stillingskode til Aa- registeret er godt i gjenge og planlegges ferdig fra registeransvarlig (NAV) i mars Det må nok påregnes noe tid til kvalitetsforbedring etter dette, slik at 2008 trolig blir første år hvor alle kommuner er brukbare. Helseforetakene skal også gå over til denne type rapportering. - Arbeidet med Standard for gruppering etter yrkesstatus fikk heller ikke i 2006 prioritert nok til å bli sluttført. - Seksjonen deltar i Vardok-prosjektet. - Seksjonen har deltatt i prosjektet vedrørende infrastruktur for forskere og i forbindelse med dette gjort dokumentasjon fra registerbasert sysselsettingsfil tilgjengelig. - Seksjonen har kommet med innspill til metode for maskinell koding av bedrifter etter ny NACE. 11

14 b) Internasjonalt: - ILOs arbeid med en justering (ikke revisjon) av den internasjonale yrkesstandarden er fulgt opp med kommentarer til et forslag fra ILO om konkrete justeringer. Ny yrkesstandard skal etter planene være klar i 2008 og brukes i folketellingen i Seksjonen deltar i Paris-gruppen som diskuterer en ny internasjonal (ILO) definisjon av arbeidstid. Seksjonen har gitt innspill til og deltatt på et møte i mai 2006 hvor et utkast til ny standard ble diskutert. Det vil komme et revidert forslag fra ILO på slutten av året. Neste år vil det bli et ekspertmøte, og sannsynligvis vil definisjonen avgjøres endelig på et ILO-møte i Seksjonen bidrar i SSBs arbeid med utvikling av en sosioøkonomisk standard, og har i 2006 deltatt i to internasjonale møter i den forbindelse Seksjon for utenrikshandel (S270) - Seksjonen er samarbeidspartner for TAD (Toll- og avgiftsdirektoratet) vedrørende endringer i vareinndelinger nasjonalt (årlig) og internasjonalt (HS 2007). HS2007 ble klar høsten 2006, og tas i bruk fra Dette vil medføre mange endringer i statistikken. - Seksjonen har kontakt med TAD, Standardiseringsforbundet og Utenriksdepartementet mht. å avgjøre behovet for å ta i bruk nye koder for landområder som den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) utarbeider. - Seksjonen deltar i rådgivende utvalg for IKT-statistikk. - TADs nye valutaregister ble satt i drift i Arbeidet med å etablere egne registerløsninger som sikrer en maksimal utnyttelse av valutaregisterdata, pågår. - Seksjonen ga innspill til S410 i forbindelse med Operation Seksjonen formidler endringer i EUs Geo-nomenklatur til Stabas. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar årlig på tre i møter i Eurostat s komité for utenrikshandel med varer. - Når det gjelder deltakelse i Eurostats arbeidsgrupper på området utenrikshandel med varer, har S270 anledning til å delta som korrespondent (mottar referater, kan gi skriftlige kommentarer) innenfor prioriterte områder. - Seksjonen deltar i Eurostats Task Force "International Sourcing" som gjelder utviklingen av statistikk for å belyse strukturen i globaliseringen av produksjon og handel med varer og tjenester. Seksjonen har fått prosjektmidler fra Eurostat for å gjøre en undersøkelse i 2007/2008 knyttet til hvordan norske selskaper forholder seg til "outsourcing". - Seksjonen er OECDs kontakt i SSB for oppfølging og videreutvikling av indikatorer og analyser som belyser virkningene av globalisering, og som berører statistikkområdene for seksjonene 230, 250 og 270. Dette arbeidet er i startfasen, og innebærer en kobling av utenrikshandel mot BoF og næringsstatistikken for bl.a. å få oversikt over hvem som er importører og eksportører Seksjon for offentlige finanser (S280) - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for Vardok-prosjektet. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostat-gruppen for kortidsstatistikk for offentlige finanser og i Eurostats ESSPROS-gruppe (sosial beskyttelse), og også i møter i Eurostats arbeidsgruppe for finansregnskap når dagsorden tilsier det. 12

15 2.3. Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for Vardok-prosjektet. - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for familie- og husholdningsstatistikken. Denne er avsluttet nå Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) - Seksjonen har i 2006 fortsatt arbeidet med innlegging av variabler i Vardok og vil fullføre dette i Det pågår et internasjonalt arbeid for utvikling av en ny standard for sosio-økonomisk gruppering. I påvente av resultater fra dette arbeidet, er beslutning om tilpasning av en norsk standard utsatt til Ansvar for en eventuell norsk standard må avklares i Innenfor prosjektet folketellingsstatistikk er det planlagt å utarbeide klassifisering av personer etter aktivitetsstatus og /eller viktigste kilde til livsopphold. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i Det vil komme forslag til en eller flere nye standarder i løpet av Seksjonen deltar i arbeidsgruppen for implementering av ny næringsstandard. - Standard for kommuneklassifisering. Seksjonen har besluttet, etter en samlet vurdering av innspill i saken, ikke å ajourføre Standard for kommuneklassifisering. En begrunnelse for denne beslutningen er bl.a. at det ble vurdert som lite meningsfullt å bruke næring/næringstilknytning som et av kriteriene i Standard for kommuneklassifisering sett i lys av den utviklingen som har skjedd bl.a. i fordelingen mellom vareproduserende- og tjenesteytende næringer. Seksjonen vil konsentrere seg om å oppdatere sentralitetskriteriet (standard for sentralitet). Arbeidet med å utvikle en applikasjon for å beregne sentraliteten for de enkelte kommuner pågår. - Seksjonen har et ansvar for at de regionale standardene som seksjonen eier blir oppdatert i Standarddatabasen. - Prosjektet knyttet til infrastruktur for forskere (med fokus på registerdata), der dokumentasjon av data (f.eks. variabler) var en viktig del, ble sluttført i juni. Videre arbeid knyttet til oppdatering og kvalitetssikring av dokumentasjonen vil følges opp av en web-redaksjon, samt ei gruppe bestående av de ansvarlige seksjonssjefene. - Det arbeides med en oppdatering av Standard for innvandrergruppering. Arbeidet er kommet kortere enn planlagt, og vil avsluttes i løpet av første halvdel av Seksjon for helsestatistikk (S330) - Arbeidet med nytt kodeverk for angivelse av basisenheter i spesialhelsetjenesten (OK2007) har fortsatt i Fra 2007 er det nye kodeverket implementert. Seksjonen følger utviklingen og vil ta kodeverket i bruk fra 2007-rapporteringen. - Seksjonen har en representant i KoK-referansegruppen (Kode- og klassifikasjonssystemer og termer i helse- og sosialsektoren) der man løpende følger sektorens behov for nye/endrede standarder og koder. - Seksjonen deltok i 2005 i en arbeidsgruppe som så på termer i helse- og sosialsektoren. Størstedelen av arbeidet ble ferdigstilt i 2005, men noe avsluttende arbeid gjensto til Dette arbeidet er nå avsluttet. - Seksjonen deltok i referansegruppen i Vardok-prosjektet. - Seksjonen er representert i SSB's arbeidsgruppe for alternative offentlige grupperinger. Gruppen ledes av S Seksjonen er representert i SHDir's (Sosial- og helsedirektoratet) arbeidsgruppe om institusjonsbegrep. 13

16 - Seksjonen har gitt innspill til Operation Seksjonen har begynt å dokumentere standard klassifikasjoner i Stabas. - Seksjonen arbeider med å harmonisere regnskapsføring i de regionale helseforetakene (RHF). Instrukser fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ville fremme denne prosessen ytterligere. - Seksjonen arbeider også med rutiner for harmonisering av publiseringer fra SSB og SINTEF når det gjelder regnskapstall for spesialhelsetjenesten. b) Internasjonalt: - Arbeidet med harmonisering av helserelatert statistikk i regi av Eurosat/WHO/OECD pågår gjennom Partnership for Health. - Etter oppfordring fra Eurostat har seksjonen tatt i bruk første versjon av en ny automatisert metode for koding av dødsårsaker (ACME) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet og -referansegruppen. Vardok er nå avsluttet som eget prosjekt. - Seksjonen har deltatt i prosjektet vedrørende infrastruktur for forskere og i forbindelse med dette gjort dokumentasjon fra FD-Trygd tilgjengelig. - Arbeidsgruppen for samordnet forbruksstatistikk som er et tverrgående faglig forum for erfaringsutveksling i de prosjektene som gjennomføres sammen med seksjonene 210, 240 og 510 har fortsatt i Seksjonen har fått Folketrygdens grunnbeløp dokumentert i Stabas. Andre standarder vil legges inn etter hvert. - Seksjonen har deltatt i en arbeidsgruppe som på nasjonalt plan (RESP) arbeider med nye koder og grupperinger innenfor "Lovbruddsgrupper". - Seksjonen følger opp S320 (som de ansvarlige) ved endringer i de regionale standarder som er knyttet til rettssystemet (politidistrikter osv.), og kommer i 2006 også til å følge opp S810 kartsystemene slik at disse blir tilgjengelige i SSB sine kartløsninger. - Mot slutten av 2006 startet en tverrgående faglig arbeidsgruppe (S 330, S350, S430) som på nasjonalt plan arbeider med etableringen av en statistikk knyttet til matsikkerhet. Dette er relatert til arbeid i Eurostat. b) Internasjonalt: - Seksjonen har deltatt på møter og i arbeidsgrupper i Eurostat vedrørende tidsbruks- og forbruksundersøkelsene og EU-SILC (Survey og Income and Living Conditions). Her foregår f.eks. harmoniseringsarbeid knyttet til etableringen av en felles europeisk database for tidsbruksundersøkelser. - Seksjonen har fulgt opp et initiativ fra EU / Eurostat om å utvikle en felles europeisk / harmonisering av kriminalstatistikkene. - Seksjonen har deltatt på møte i Eurostat om etablering av ny statistikk knyttet til matsikkerhet Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) - Endringer i Standard for utdanningsgruppering som følge av gjennomføringen av kunnskapsløftet er en prioritert oppgave. Seksjonen er med i en kodegruppe sammen med fylkeskommunene og Utdanningsdirektoratet, og arbeidet knyttet til videregående trinn 1 var ferdig høsten Hovedtyngden av endringene knyttet til Kvalitetsreformen i Universitet- og høgskolesektoren er nå implementert. Men seksjonen vil også i 2007 løpende opprette nye koder i Standard for utdanningsgruppering som følge av at utdanninger opprettes innenfor høyere utdanning. - Seksjonen bidrar til at de to årlige utgavene av Standard for utdanningsgruppering gjøres tilgjengelige i Stabas. 14

17 - Seksjonen deltar som en del av arbeidet med populasjonsforvaltning, i arbeidet som gjøres innen institusjonell sektorgruppering. Seksjonens fokus er rettet mot privat sektor innenfor utdanningssystemet. - Seksjonen avsluttet i 2006 en revisjon av hva som defineres som "fullført videregående utdanning" (til bruk i BU-Befolkningens utdanningsnivå). Arbeidet har også omfattet enkelte justeringer i overgangen fra fullført videregående utdanning til fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet. b) Internasjonalt: - Det nordiske samarbeidet i forbindelse med den internasjonale utdanningsstandarden (ISCED) har fortsatt Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) - Planleggingen av overgangen til NACE Rev. 2 ble startet opp i Dette gjelder omkodingen av alle enhetene i BoF/ER, et arbeid som skal være ferdig i løpet av En har søkt, og fått, finansiell støtte fra Eurostat for å gjennomføre omkodingen. Videre er SSB tildelt 4.2 mill. kr over statsoppdraget i 2007 til omkodingsarbeidet. Det er utarbeidet en prosjektplan og arbeidet organiseres som et prosjekt med ledelse fra S410. Det er også etablert en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til en samordnet og koordinert implementering av ny næringsstandard i de ulike statistikkene. Alle avdelinger er representert i denne gruppen som ledes av Roger Jensen, Seksjon for bygg- og anleggsstatistikk. Gruppa legger fram sitt forslag i løpet av I oktober ble det gjennomført et SSB seminar der standarden, omkodingen og innføringen i statistikkene var tema som en oppstart for dette viktige arbeidet nivå (det nasjonale nivået) i standard for næringsgruppering ble ferdigstilt i SSB sendte et forslag ut på høring i vår med svarfrist i juni. Innspillene fra denne runden er drøftet med relevante seksjoner og endelig forslag ble vedtatt på Direktørmøtet 7.desember. Alle berørte parter vil få tilbakemelding om det endelige vedtaket tidlig i Seksjonens planer om å lage en oversikt over Rolletyper med sikte på å presentere dette som en standard i Stabas er utsatt til Seksjonen har i stedet startet et arbeid for å utarbeide en Standard for organisasjonsform. - Seksjonen har laget et forslag til en standardisert inndeling av størrelsesgrupper knyttet til ansatte i foretak og bedrifter. Forslaget ble lagt fram for Standardutvalget som ga det sin anbefaling. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostas arbeidsgruppe for statistiske enheter inkludert konsern. - Seksjonen deltar i NACE-kommiteen. - Seksjonen deltar i arbeidsgruppe for bedriftsregistre. - Seksjonen avsluttet arbeidet med en mulighetsstudie om nordisk konsernregister i Arbeidet ble bl.a. presentert på et møte i Eurostat Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) - Seksjonen har vært oppdragsgiver i Vardok-prosjektet og deltatt i referansegruppen. - Seksjonen har fulgt opp arbeidet med Operation 2007 og kommentert til S

18 - Seksjonen har deltatt i arbeidet med dokumentasjon av arbeidskraftsregnskapet i forbindelse med omleggingen av (bruk av nye kilder) i arbeidskraftregnskapet, bl.a. ved å framskaffe relevante tallserier. Dette arbeidet er nå sluttført. - Seksjonen deltar i prosjektet: Registerbasert familie- og husholdningsstatistikk. Husholdningene er her definert som de formelle husholdningene. - Seksjonen deltar i populasjonsforvaltningsprosjektet. Dette prosjektet har som mål bl.a. å etablere (faktiske) bohusholdninger til bruk i Inntektsstatistikken for I forbindelse med innføringen av ny regnskapslov , leder S420 arbeidet med å se på hvilke konsekvenser dette vil ha for statistikkgrunnlaget. Seksjonen har utarbeidet et internt notat som bl.a. tar opp hvilke enheter som har gått over til ny regnskapsmodell (funksjonsinndeling) i En viktig kilde for økonomisk statistikk er næringsoppgaven som vil bli påvirket av endringer i regnskapsloven og nye skatteregler. Næringsoppgaven og dens endringer følges nøye opp mot Skattedirektoratet for å ivareta artsinndelingen i regnskapet, og dette er tilfredsstillende ivaretatt for Seksjonen arbeider også med ei Web-side vedrørende den nye regnskapsloven. - Stabas er oppdatert med Standard for arbeidsgiveravgiftssoner b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostats arbeidsgruppe for lønn- og arbeidskraftskostnader (2-3 møter i året). Filer, metadata og kvalitetsrapport fra arbeidskraftkostnadsundersøkelsen 2004 er levert Eurostat. - Seksjonen deltar fortsatt i EUs Statistikk om inntekt og levekår (EU-SILC) hvor seksjonen årlig utarbeider inntektsmodulen. Det kommer krav om utvidet inntektsbegrep, inntekt av egen bolig samt offentlig konsum. - Seksjonen deltar i en ekspertgruppe i Eurostat som ser på regnskapsstatistikk i forbindelse med innføring av ny internasjonal regnskapsstandard (IAS) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) - Standard dekningsbidrag med nytt basisår (2002) ble oppdatert og lagt til grunn for leveranse av jordbrukets strukturdata til Eurostat. - Implementering av driftsformskoder på årsfiler for løpende jordbruksstatistikk tilbake til 1990 følges bare opp i den grad det kan finansieres ved brukeroppdrag. Det ble ikke aktuelt i Det var planlagt å etablere en arbeidsgruppe med representasjon fra SSB og Fiskeridirektoratet for bl.a. å gjennomgå enhetsproblematikken innen fiskeri- og oppdrettsnæringen. Dette ble utsatt til Seksjonen deltok i arbeidet med nasjonal tilpasning av NACE ( Operation 2007) for sine områder. Dette har bl.a. innebåret kontakt med eksterne samarbeidspartnere, spesielt Statens landbruksforvaltning, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. - Seksjonen bidro til utvikling av et helhetlig system for arealklassifikasjon i samarbeid med S220 (leder), S320 og S Det ble arbeidet med å avgrense og konkretisere begrepet landbrukseiendom, spesielt på området skogbruk. - De viktigste variablene på områdene landbruk er lagt inn og kvalitetssikret i Vardok. - Et par 1. prioritets standard klassifikasjoner står fortsatt på liste for innlegging i Stabas. b) Internasjonalt - Eurostats arbeid med revisjon av Standard for klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse kom ikke så langt at det medførte nasjonale tilpasninger i Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) - Seksjonen har vært aktiv i Vardok-arbeidet i 2006, og lagt de fleste av variablene sine inn i Vardok. Seksjonen har også deltatt i referansegruppen. - Seksjonen har fulgt opp arbeidet med Operation 2007, og arbeidet spesielt med IKT-sektoren. - Seksjonen har tilrettelagt flere standarder i Stabas, blant annet standard for veitrafikkulykker. 16

19 b) Internasjonalt: - Seksjonen har gitt innspill knyttet til CPC og CPA (spesielt innenfor IKT). - Eurostat bestemte i 2006 at ny standard for godstransport (NST-2000) skal implementeres i 2008 i statistikkene for vei og sjø. - Seksjonen har deltatt i en taskforce i EUROSTAT for avgrensning av informasjonssektoren Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) - Seksjonen har fortsatt arbeidet med å legge inn nye variabler i Vardok og har deltatt med en person i referansegruppen for prosjektet.. - Seksjonen har gitt innspill i arbeidet med å få på plass det femte nivået (det nasjonale nivået) i den nye standarden for næringsgruppering. Innspill fra sentrale brukere er hentet gjennom kontakt med de tre rådgivende utvalgene for bygg og anlegg, varehandel og forretningsmessig tjenesteyting. - Seksjonen har i løpet av 2. halvår lagt inn noen nye standarder i Stabas. 2.5 Avdeling for IT og datafangst (A800) Seksjon for intervjuundersøkelser (S860) - Seksjonen deltok i referansegruppen for Vardok-prosjektet. 3. Planer Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) - Seksjonen vil lage en statusrapport knyttet til standardarbeidet. - Seksjonen vil være sekretariat for Standardutvalget. - Seksjonen vil ha ansvaret for å koordinere arbeidet med innlegging av standard klassifikasjoner i Stabas. - Seksjonen vil lede arbeidet med Vardok. - Seksjonen vil lede prosjektet: "Felles inngang til SSBs mastersystemer for metadata". - Seksjonen vil være ansvarlig for Metadataforum. b) Internasjonalt: - Seksjonen vil ha ansvaret for et internasjonalt kurs i metadata Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) - Seksjonen vil delta i arbeidet med Vardok. - Seksjonen vil starte arbeidet med å innføre ny nærings- og produktklassifikasjon (NACE/CPA) i nasjonalregnskapet. 17

20 b) Internasjonalt: - Seksjonen vil kommentere forslag vedrørende endringer i CPC (FN's produktnomenklatur) og CPA (Eurostats produktnomenklatur) når det er relevant Seksjon for miljøstatistikk (S220) - Seksjonen setter vil i 2007 sette fokus på standarder for miljøområdet, og vil ta initiativ for å etablere flere standarder i Stabas. Det gjelder spesielt for områdene utslipp til luft, avfall, avløp og areal. Støy er også aktuelt dersom dette blir utgitt som offisiell statistikk. - Et første utkast til en nasjonal standard for arealklassifikasjon for fysisk nedbygde arealer og arealbruk ble forelagt Rådgivende utvalg for arealstatistikk og arealregnskap i november 2006, og vil bli bearbeidet videre i Seksjonen vil drøfte spørsmål om standarder for avfallsfraksjoner, håndtering m.v. med Rådgivende utvalg for avfallsstatistikk i januar Hittil har SSB forholdt seg til "Norsk Standard for avfall" (NS 9431) fra Standard Norge, men vi har reist spørsmålet, også overfor utvalget, om dette er hensiktsmessig. Det er utarbeidet prosjektskriv om dokumentasjon og struktur. b) Internasjonalt: - Arbeidet med standardisering av beregningsmetoder for utslipp til luft fortsetter i tett samarbeid med internasjonale organer som UN-ECE (United Nations - Economic Commission for Europe), EEA (European Environment Agency), UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dette er løpende arbeid. - Seksjonen vil forsatt delta i arbeid med standardisering av geo-statistikk og avledede produkter (tettsteder m.m) i forbindelse med Nordic Forum for Geostatistics og EU-direktivet INSPIRE. - Seksjonen har, gjennom Londongruppen, deltatt i planleggingen av revisjon av SEEA-håndboka (SEEA = System of Economic and Environmental Accounts). Vi vil bli trukket inn ifbm. kommentering av utkast. - Seksjonen planlegger å delta i Oslo-gruppens virksomhet med å sette standard for energiregnskaper slik at de kan brukes til å beregne utslipp til luft, og til NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) - Seksjonen deltar i en intern arbeidsgruppe som skal lage en koordinert plan for overgangen til bruk av NACE 2007 i ulike statistikker. - Seksjonen vil delta i arbeidet med opplegg for kvalitetssikring av omkodingsarbeidet av bedrifter og foretak til nye næringskoder, i samarbeid med S Seksjonen vil starte dokumentasjonsarbeid basert på bruk av Vardok. b) Internasjonalt: - Seksjonen viderefører deltaking i arbeidsgruppen for PRODCOM (to faste møter årlig). Ny kvalitetsrapport til Eurrostat skal utarbeides - Seksjonen viderefører deltakelsen i det internasjonale manual- og metodearbeidet på området FoU- og innovasjonstatistikk. - Kvalitetsrapport for strukturstatistikken for industrien skal oversendes innen utgangen av året. - Seksjonen skal delta sammen med en representant for avd. 400 i Eurostats styringsgruppe for strukturstatistikk (drøfter bl.a. endringer i metoder og variabler). Dette er en løpende aktivitet med halvårsmøter. 18

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Mot en nye folke og boligtelling

Mot en nye folke og boligtelling 1 Mot en nye folke og boligtelling Prinsipper og metoder Seminar Olavsgaard 6. mars 2009 Harald Utne Seksjon for befolkningsstatstikk Statistisk sentralbyrå 1 Rammebetingelser for FoB2011 Tellingen skal

Detaljer

Notater. Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 2008/19.

Notater. Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 2008/19. 2008/19 Notater Jan Furseth Notater Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bedriftsregister Innhold 1.

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008. H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket

Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008. H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket 2008/19 Notater ra o z JA ra Jan Furseth Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

Samle inn eller samhandle om statistiske data?

Samle inn eller samhandle om statistiske data? 1 Samle inn eller samhandle om statistiske data? Statistisk sentralbyrå En institusjon som teller Fakta om SSB 932 ansatte per 30.06.2013 573 Oslo 359 Kongsvinger I tillegg Ca. 170 intervjuere (70 årsverk)

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 281114 Deres ref.: 12820240 / ow Vår ref.: Vår ref Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Som i fjor er henvendelsen tredelt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Referat fra møte under EU-kommisjonen

Referat fra møte under EU-kommisjonen Referat fra møte under EU-kommisjonen 1. Møte/gruppe: Tredje møte i Working Group on Adaptation (WG6), Sted og dato: Brussel, 22 juni 2015 2. Rettsakter (nummer og navn): Ingen. Er knyttet opp mot "The

Detaljer

Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876. Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016

Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876. Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016 Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876 Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016 Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati Foto: Punchedamer

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK)

Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK) KoK-referat 20051201 - godkjent Møtereferat 5/05 Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK) Tid 2005-12-01, kl 10:30 15:00 Sted SHdir. Møterom 203 Til stede: Asbjørn Haugsbø,

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

Folke og Boligtellingen 2011 og adresse

Folke og Boligtellingen 2011 og adresse 1 Folke og Boligtellingen 2011 og adresse Utfordringer og status Espen Andersen esa@ssb.no 1 Innhold Folke og boligtellingen 2011 (FoB2011) FoB2011 og adresse 2 Rammebetingelser for Folke og Boligtellingen

Detaljer

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Plan Kommunikasjonsplan Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Innhold Forord... 5 Bakgrunn... 6 Hensikt... 6 Mål... 7 Målgruppe... 7 Målsettinger for

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn

SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn Kjersti Drøsdal Vikøren: Jan Hoel: SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn Om et prosjekt for gjennomgåelse og offentlig tilgjengeliggjøring av terminologi fra Standard Norges virksomhet Nordtermdagene 2011,

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2015 1. Innledning Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen som omfatter

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

StatRes Statlig ressursbruk og resultater

StatRes Statlig ressursbruk og resultater 2. juni 2010 StatRes Statlig ressursbruk og resultater Torgeir Skovdahl Torgeir.skovdahl@ssb.no Statistisk sentralbyrå, Norge (SSB) Prosjektleder StatRes Abstract: Statistisk sentralbyrå (SSB) skal på

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB)

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Behovene for god fagskolerapportering 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Utdanningsstatistikk Individbasert statistikk Startet 1972 Videregående opplæring Fagskoleutdanning Folkehøgskoler

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

Samarbeid om bedre kodekvalitet

Samarbeid om bedre kodekvalitet Samarbeid om bedre kodekvalitet DRG-seminar 6. mars 2007 Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver Sosial- og helsedirektoratet Avdeling kodeverk og pasientklassifikasjon 26.03.2007 Ny powerpoint-mal 2 Hvorfor god

Detaljer

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem PEFCN N ST 1002:2013 PEFC Norge standard PEFC N ST 1002:2013 Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem Ny standard august 2013. Erstatter PEFC Norway ST 1002:2009 Rules

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye

Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye 14. juni 2010 Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye datamuligheter Jan Furseth jfu@ssb.no Statistisk sentralbyrå Statistiske populasjoner Abstract: Etterspørselen etter statistikk og offentlig styringsinformasjon

Detaljer

Eionet. Grenseløst samarbeid om miljø. Grenseløst samarbeid om miljø

Eionet. Grenseløst samarbeid om miljø. Grenseløst samarbeid om miljø 00010001110010001111111 00010001110010001111010111 0001001101011111111 00010001110010001111010111 0001000111001000111101011111111 00010001110 0001000111001000111101011111111 00010001110010001111010111

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Offentlig forvaltning og avgrensning mot andre sektorer

Offentlig forvaltning og avgrensning mot andre sektorer Notater Documents 7/2012 Trude Nygård Evensen og Andreas Hedum Offentlig forvaltning og avgrensning mot andre sektorer Sektorinndeling på utvalgte næringsområder Notater 7/2012 Trude Nygård Evensen og

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT-kompetanse Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød 8. IKT-kompetanse Kompetanse innen informasjonsteknologi er avgjørende for et velfungerende Informasjonssamfunn. For

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

land Statistikk som samfunnsbistand får SSB-bistand

land Statistikk som samfunnsbistand får SSB-bistand 7 land får SSB-bistand SSBs internasjonale engasjement Statistikk som samfunnsbistand Statistisk sentralbyrå har i over 20 år jobbet internasjonalt med å hjelpe utvalgte land til å sette opp nasjonale

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Referat KOSTRA barnevern arbeidsgruppemøte 09.05.11

Referat KOSTRA barnevern arbeidsgruppemøte 09.05.11 dyr, 09.05.2011 Til stede: Anne Jensen, KS Sissel Ferstad, KRD Solveig Valseth, BLD Anders Humstad, BLD Jan Motzfeldt Dahle, Oslo kommune Trygve Kalve, SSB Unni Grebstad, SSB John Åge Haugen, SSB Tone

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

8. Datagrunnlaget. Kåre Vassenden

8. Datagrunnlaget. Kåre Vassenden Kåre Vassenden 8. Produksjon av en omfattende og pålitelig innvandrerstatistikk i et land forutsetter at det finnes relevante data, at statistikkbyrået har tilgang til disse dataene, og at de kan bearbeides

Detaljer

SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn

SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn 154 Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer JAN HOEL, SPRÅKRÅDET I NORGE KJERSTI DRØSDAL VIKØREN, STANDARD NORGE SNORRE et ektefødt samarbeidsbarn Om et prosjekt for gjennomgåelse

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2014 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2014 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

2005/42 Notater 2005 Offentlig sektor og BoF

2005/42 Notater 2005 Offentlig sektor og BoF 2005/42 Notater 2005 Anders Haglund, Andreas Hedum, Thea Schjerven og Knut Ø. Sørensen Notater Offentlig sektor og BoF Seksjon for bedriftsregister 1 Innledning...3 2 Offentlig sektor og Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge *

Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge * Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge Økonomiske analyser 7/2 Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge * Jens Nordby Den sterke veksten i internasjonal handel og internasjonale kapitaltransaksjoner

Detaljer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak 7/ 11 c Litt om pågående aktiviteter

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak 7/ 11 c Litt om pågående aktiviteter Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak 7/ 11 c Litt om pågående aktiviteter HEISPROSJEKTET Vasking av heisregisteret mot Matrikkelen SSB Husbanken BE Statsbygg Norsk heiskontroll SN/K

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger Haugesund, 31.01.2012 Finn Martin Vallersnes Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Om statistikken - Merkeregisteret

Om statistikken - Merkeregisteret Side 1 av 5 Om statistikken - Merkeregisteret Publisert: 24.06.08 Sist oppdatert: 26.02.09 Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB

Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB 1 Gol/Pns, 14. juni 2010 Statistikkproduksjon: Standardisering og kvalitetssikring av prosesser i SSB Nordisk statistikermøte 11-14. august 2010. København. Bidragsytere Grete Olsen, gol@ssb.no Peder Næs,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer