Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12.2006"

Transkript

1 2007/3 Planer og meldinger Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per

2

3 Forord Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå og viktige internasjonale fora i 2006 (status pr ). I tillegg omtales planene for arbeidet med standardene i Publikasjonen er laget av Anne Gro Hustoft og Berit Vannebo. Ansvarlig forskningssjef er Jan Bjørnstad, Seksjon for statistiske metoder og standarder. Statistisk sentralbyrå, Øystein Olsen Hans Viggo Sæbø 1

4

5 Innhold 1. Bakgrunn for og formål med rapporten Retningslinjer for standardarbeidet Standardutvalget Vedtak i Standardutvalget Standarder - hvorfor, hva og hvordan Stabas Standardarbeid i Status Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) Seksjon for miljøstatistikk (S220) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) Seksjon for kredittmarkedsstatistikk (S250) Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) Seksjon for utenrikshandel (S270) Seksjon for offentlige finanser (S280) Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) Seksjon for helsestatistikk (S330) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) Avdeling for IT og datafangst (A800) Seksjon for intervjuundersøkelser (S860) Planer Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) Seksjon for miljøstatistikk (S220) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) Seksjon for utenrikshandel (S270) Seksjon for offentlige finanser (S280)

6 3.3. Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) Seksjon for helsestatistikk (S330) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) Vedlegg A Retningslinjer for og organisering av arbeidet med statistiske standarder og systemer i SSB En kortversjon av retningslinjene for arbeidet med standarder Standardutvalgets mandat Vedlegg B Oversikt over standarder på Intranett - pr Vedlegg C Referat fra møter i Standardutvalget

7 1. Bakgrunn for og formål med rapporten Formålet med denne rapporten er å oppsummere status for standardarbeidet i 2006 og framlegge planene for I innledningskapittelet vil det i tillegg gis en kort beskrivelse av standardutvalgets retningslinjer, arbeid og vedtak Retningslinjer for standardarbeidet I «Retningslinjer for og organisering av arbeidet med statistiske standarder og systemer i Statistisk sentralbyrå revidert av adm. direktør pr. 25. januar 2002» heter det bl.a. om statistiske standarder og systemer som dekkes av disse retningslinjene: «Statistiske standarder definerer og beskriver enheter, grupper av enheter og kjennemerker. Standarder er viktige komponenter i statistiske systemer, ikke minst i form av klassifikasjoner av ulike slag. Systemer, som statistikk- og regnskapssystemer, kan oppfattes som mer vidtgående samordningstiltak enn standarder. Statistiske standarder og systemer i disse retningslinjer omfatter: - Statistikk- og regnskapssystemer - Statistiske klassifikasjoner og grupperinger - Definisjon av statistiske enheter og populasjoner - Definisjon av statistiske kjennemerker Det finnes ulike typer statistiske standarder, fra tunge og ressurskrevende klassifikasjonsstandarder som næringsgruppering og yrkesklassifisering, til enklere typer som f.eks. aldersklassifisering. Dette skillet er ikke klart, og i opplistingen ovenfor er det derfor ikke skilt mellom viktige (eller tunge og ressurskrevende) standarder og andre statistiske grupperinger.» Videre heter det i formålet med standarder i statistikkproduksjonen: «All statistikkproduksjonen er rettet mot å identifisere og beskrive grupper som er mest mulig homogene i forhold til et sett av kriterier. Formålet med standardisering er å kunne stille sammen statistikk fra ulike sektorer og ulike kilder, og å kunne sammenlikne statistikk over tid og mellom regioner. Standardarbeidet består i å definere enheter, grupper av enheter og kjennemerker og å sikre at den samme definisjon og gruppering brukes i ulike statistikker.» Om ansvarsforhold heter det videre i retningslinjene: «Statistiske standarder som brukes i SSB skal være godkjent av Administrerende direktør. Fagdirektørene har det overordnede ansvar for at offisiell statistikk bygger på godkjente standarder. Avvik i bruk av vedtatte standarder i offisiell statistikk skal godkjennes av Administrerende direktør. Ansvaret for en enkelt standard legges til den seksjon/avdeling som på grunnlag av erfaring fra et statistikkområde har størst kompetanse på det området standarden dekker.» Når det gjelder ansvaret tillagt Seksjon for statistiske metoder og standarder, heter det: «S120 har ansvaret for det sentrale standardarbeidet, skal ta initiativ og ha en pådriverrolle i arbeidet. Ansvaret omfatter bl.a. generelle standardspørsmål, samordning av arbeidet i SSB, samordning av det internasjonale arbeidet i SSB og SSBs fellesopplegg for dokumentasjon, fellestrekk i standardpublikasjoner og EDB-rutiner for bruk av standarder.» 5

8 Retningslinjene understreker at det sentrale standardarbeidet må baseres på et samarbeid med SSBs avdelinger og seksjoner. For å ivareta dette samarbeidet og støtte S120 og seksjonene i standardarbeidet, er det opprettet et Standardutvalg med representanter fra avdelingene. S120 skal samarbeide med seksjonene og standardutvalget ved publiseringen av en årlig rapport om standardarbeidet. Om årsrapporten heter det i retningslinjene: «- Det skal utarbeides en årsrapport om standardarbeidet. S120 samarbeider med seksjoner og standardutvalget om å utarbeide årsrapporten. Rapporten skal bl.a. inneholde oversikt over standardarbeidet i SSB og viktige internasjonale organisasjoner. Det redegjøres for planlagt arbeid på kort og lang sikt. I årsrapporten behandles standardbruken i SSBs publikasjoner.» 1.2. Standardutvalget Standardutvalget besto pr. desember 2006 av følgende medlemmer: Jan F. Bjørnstad, Seksjon for statistiske metoder og standarder (120) - leder Jan Byfuglien, Stabsavdelingen (101) Julie Hass, Seksjon for miljøstatistikk (220) Morten Qvenild Andersen, Seksjon for energi- og industristatistikk (230) Halvard Skiri, Staben personstatistikk (301) Robert Lalla, Seksjon for helsestatistikk (330) Kjell Lorentzen, Seksjon for bedriftsregister (410) Per Ove Smogeli, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (420) Nils Martin Stølen, Gruppe for offentlig økonomi (550) Jan Bruusgaard, Formidlingsavdelingen (700) Jenny Linnerud, Seksjon for IT-utvikling (830) Thomas Hoel, Seksjon for IT-utvikling (830) - representerer Statistikkbanken sekretariat (120): Anne Gro Hustoft Berit Vannebo Standardutvalget har i 2006 hatt 3 møter og blant annet behandlet følgende saker: Forslag om endringer i emnegruppen 08 Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer Begreper knyttet til metadata Ny geografisk sonegruppering COFOG norsk utgave Foretak etter størrelsesgrupper Arbeidsgruppe for implementering av ny næringsstandard NACE/CPA Operation 2007: Orientering om status i prosjektet Orientering om metadataarbeidet 6

9 1.2.1 Vedtak i Standardutvalget februar: Endring i Standard for SSBs emneinndeling Standardutvalget støttet forslaget om oppretting av nye undergrupper og justeringer i betegnelser/titler under emne 08 Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer. Standardutvalget anbefalte at den nye emneinndelingen ble gjeldende fra 1. april Stabas Standardutvalget anbefalte standardene som er lagt inn og dokumentert i Stabas i 2005 standardene ble lagt frem for DM for endelig godkjenning. 16. oktober: Gruppering av geografiske soner brukt i publiseringen av leiemarkedsundersøkelsen og konsumprisindeksens månedlige husleieundersøkelse Standardutvalget stilte seg positiv til en ny gruppering av geografiske soner. Utvalget gikk inn for at grupperingen prøves ut over noe tid, før beslutning om anbefaling tas. Nytt forslag fremmes for Standardutvalget om et års tid. Seksjon 240 og seksjon 460 bør samarbeide om saken. Dette for å komme frem til en felles forståelse med hensyn til inndeling og terminologi. COFOG Standardutvalget anbefalte at "COFOG Klassifisering av offentlig forvaltningsutgifter etter formål" får status som en standard klassifikasjon og utgis i serien NOS. I den norske utgaven bør det synliggjøres hvor justering(er) er gjort i forhold til den engelske utgaven. Foretak etter størrelsesgrupper Standardutvalget ga sin tilslutning til det fremlagt forslaget på inndeling av foretak etter tallet på ansatte. Klassifisering etter små, mellomstore og store foretak med angivelse av størrelsesgrenser, tas opp i desember: Stabas Standardutvalget anbefalte standardene som er lagt inn og dokumentert i Stabas i 2006 standardene ble lagt frem i DM for endelig godkjenning Standarder - hvorfor, hva og hvordan Offisiell statistikk skal kunne sammenliknes mellom geografiske områder, samfunnssektorer og over tid. Samtidig må brukerne vite hva statistikken omfatter og hvordan den skal tolkes. Dette gjør at definisjoner av begreper som enheter, kjennemerker og klassifikasjoner er sentrale elementer i statistikken. Det statistiske systemet inneholder også regnskapssystemer hvor relasjoner mellom ulike kjennemerker er definert. Alle disse definisjonene og klassifikasjonene inngår i begrepet statistiske standarder. De er ofte internasjonale (muliggjør sammenlikning mellom land) og et resultat av internasjonalt samarbeid i regi av organisasjoner som FN eller Eurostat. I retningslinjene for standardarbeidet i SSB sies følgende om hva standardbegrepet omfatter: - Statistikk- og regnskapssystemer - Statistiske klassifikasjoner og grupperinger - Definisjon av statistiske enheter og populasjoner - Definisjon av statistiske kjennemerker 7

10 Hovedpunktene vedrørende SSBs arbeid med standarder kan sammenfattes slik: Fagseksjonene har hovedansvaret for, og utfører arbeid knyttet til, standarder innenfor eget fagområde. De samarbeider både internt i SSB, med relevante instanser utenfor SSB og med internasjonale organisasjoner. Relevante fagseksjoner ivaretar forvaltningen av regnskapssystemer, f.eks. nasjonalregnskapet. Flere av standardene som brukes i SSB (f.eks. Yrkesklassifiseringen (STYRK98), Næringsgrupperingen (SN2002) og Utdanningsgrupperingen (NUS2000)) bygger på internasjonale standarder, og norsk versjon er et resultat både av aktiv deltakelse i internasjonale fora og et omfattende nasjonalt arbeid. Dokumentasjon er et sentralt poeng, både når det gjelder klassifikasjoner og andre metadata. I statusrapporten for standardarbeidet rapporteres standardarbeid i vid forstand, dvs. alt arbeid som kommer inn under definisjonen i retningslinjene. Når det gjelder Standardutvalgets arbeid med standardene, er det naturlig å avgrense dette noe mer. Det er ikke hensiktsmessig for Standardutvalget å ha en aktiv rolle når det gjelder arbeidet med statistikk- og regnskapssystemer (f.eks. nasjonalregnskapet). Dette er kompliserte systemer som de ansvarlige fagseksjoner vil ta seg av. Dersom det oppstår spørsmål som involverer flere seksjoner, kan imidlertid disse, om ønskelig, tas opp til drøftelse i Standardutvalget. Statistiske klassifikasjoner og grupperinger er et sentralt område i Standardutvalgets arbeid. Standardutvalget vil her være et forum for drøftelser og koordinering, mens selve standardiseringsarbeidet ledes av den relevante fagseksjon. Når det gjelder definisjon av statistiske enheter og populasjoner og definisjon av statistiske kjennemerker, vil Standardutvalget også ha en rolle. Hovedansvaret innenfor disse aktivitetene ligger hos fagseksjonene, men Standardutvalget kan ta opp saker som dreier seg om ulik bruk av definisjoner og kjennemerker og bidra til harmonisering av disse. Standarddatabasen (Stabas) vil være et viktig verktøy for å sikre at alle seksjoner bruker de samme godkjente standarder. Databasen vil tilby gjeldende (og tidligere, dersom de finnes) versjoner av de ulike standardene, både til bruk i statistikkproduksjonen og til videreformidling Stabas Nedenfor følger ei liste over de 19 nye standard klassifikasjonene som ble lagt inn i Stabas i I tillegg ble det lagt inn versjoner og varianter av eksisterende klassifikasjoner. Det er nå totalt 69 forskjellige standard klassifikasjoner i Stabas, i tillegg til ulike versjoner og varianter av disse. Standard for CPA koder Standard for PRODCOM koder Standard for institusjonell sektorgruppering Standard for COFOG Standard for gruppering av familier Standard for gruppering av husholdninger Standardkoder for diagnosegrupper (ICPC2) Grunnbeløpet i folketrygden (gjennomsnitt pr. år) Standard for inndeling av foretak etter størrelsesgrupper Standard for organisasjonsform Standard for informasjonssektoren 8

11 Standard for trafikkenheter innblandet i veitrafikkulykker Standard for alkoholholdige drikkevarer Standard for varegrupper - Bensinstasjoner Standard for klassifisering av bygge- og anleggsprosjekter Standard for boligtyper - Boligprisindeks Standard for gruppering for hjelpe- og omsorgstiltak i barnevernet Standard for klassifisering av plantevernmiddel etter bruksområde Standard for klassifisering av dyrka og dyrkbar jord tillatt omdisponert til andre formål, etter hovedformål 1.5. Standardarbeid i 2007 Det er ikke planlagt igangsetting av nye, større standardprosjekter i Flere standardprosjekter som allerede pågår, vil fortsette, for eksempel arbeidet med å implementere Operation 2007 og legge inn standarder i Stabas. 2. Status Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) - Seksjonen vil lage en statusrapport knyttet til standardarbeidet. - Seksjonen er sekretariat for Standardutvalget. - Seksjonen har ansvaret for å koordinere arbeidet med innlegging av standard klassifikasjoner i Stabas. Dette arbeidet har fortsatt i 2006 med hovedfokus på innlegging av standard klassifikasjoner fra A200 og A300. Hovedtyngden av A400s standard klassifikasjoner ble dokumentert i Stabas i 2005, men noen er også lagt inn i år. - Seksjonen har ledet arbeidet med Vardok-prosjektet er siste år med Vardok som utviklingsprosjekt. - Seksjonen leder prosjektet: "Felles inngang til SSBs mastersystemer for metadata". - Seksjonen er ansvarlig for Metadataforum. - Seksjonen har deltatt i utviklingen av Om statistikken-malen som er implementert i forbindelse med CMS-prosjektet (Content Management System). Prosjektet er ledet av A700. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Neuchâtelgruppens arbeid med felles terminologi og modeller knyttet til variabler. En første versjon av terminologimodellen ble publisert i desember 2007 under tittelen: Neuchâtel - Terminology Modell Part II: Variables and related concepts objects types and their attributes (Version 1) 9

12 2.2. Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet. Som ledd i generell oppdatering av metadata ble begreper og definisjoner i Nasjonalregnskapet gjennomgått i 2005, og i 2006 ble en engelsk versjon publisert på Internett. Grupperinger i nasjonalregnskapet er også gjennomgått og oversatt til engelsk i 2005/ Seksjonen har gitt innspill til arbeidet med Operation 2007 via S Seksjonen har gitt innspill til S280s oversettelse av COFOG (Klassifikasjon for formålsgrupperinger i offentlig sektor) til norsk. b) Internasjonalt: - Seksjonen kommenterer forslag vedrørende endringer i CPC (FN's produktnomenklatur) og CPA (Eurostats produktnomenklatur) når det er relevant Seksjon for miljøstatistikk (S220) - Seksjonen har arbeidet med en nasjonal standard for arealklassifikasjon for fysisk nedbygde arealer og arealbruk. Et første utkast ble forelagt Rådgivende utvalg for arealstatistikk og arealregnskap i november 2006, og vil bli bearbeidet videre i b) Internasjonalt: - Arbeidet med standardisering av beregningsmetoder for utslipp til luft har fortsatt i tett samarbeid med internasjonale organer som UN-ECE (United Nations - Economic Commission for Europe), EEA (European Environment Agency), UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dette er løpende arbeid. - Seksjonen deltar i arbeidet med standardisering av geo-statistikk og avledede produkter (tettsteder m.m) i forbindelse med Nordic Forum for Geostatistics og EU-direktivet INSPIRE. - Seksjonen har, gjennom Londongruppen, deltatt i planleggingen av revisjon av SEEA-håndboka (SEEA = System of Economic and Environmental Accounts). Vi vil bli trukket inn ifbm. kommentering av utkast Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) - Seksjonen har avklart forhold knyttet til strukturen i NACE 2007 i kontakt med S410 og blant annet kommet med innspill vedrørende 5. siffer for industrinæringene, etter behandling i rådgivende utvalg for industristatistikk. b) Internasjonalt: - Seksjonen har deltatt i arbeidsgruppen for PRODCOM (to faste møter årlig). Ny kvalitetsrapport til Eurostat for PRODCOM-statistikken er utarbeidet. - Seksjonen videreførte deltakelsen i det internasjonale manual- og metodearbeidet på området FoU- og innovasjonstatistikk. - Kvalitetsrapport for strukturstatistikken for industrien for 2004 er oversendt i desember. - Seksjonen deltok sammen med en representant for avd. 400 i Eurostats styringsgruppe for strukturstatistikk (drøfter bl.a. endringer i metoder og variabler). Dette er en løpende aktivitet med halvårsmøter, hhv i april og november i

13 Seksjon for økonomiske indikatorer (S240) - Klassifikasjon for leveringssektor som er en analytisk gruppering av representantvarene i KPI er vurdert i løpet av Det er fra viktige brukere kommet ønsker om endringer, og for gruppen jordbruksvarer er disse endringene vurdert og implementert f.o.m. august Andre forslag som kommer senere vil tas opp i Rådgivende utvalg for prisindekser, og videre arbeid vil prioriteres ut fra diskusjonene i utvalget. - Seksjonen publiserte Leiemarkedsundersøkelsen 2006 basert på en klassifisering som tok utgangspunkt i Regional inndeling av bruktboligpriser - Boligprisindeksen, med visse modifikasjoner knyttet til tettstedsdefinisjoner. Klassifisering ble i ettertid diskutert og behandlet i Standardutvalget. Anbefalingen fra utvalget var å samarbeide med seksjon 460 for om mulig lage en felles klassifikasjon for Leiemarkedsundersøkelsen og Boligprisindeksen. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i arbeidsgruppen for PPP (Kjøpekraftsparitet) og Harmonisert KPI (Konsumprisindeks) i Eurostat. Både PPP og Harmonisert KPI bruker COICOP, og det jobbes med endringsforslag (nytt detaljeringsnivå) Seksjon for kredittmarkedsstatistikk (S250) a) Nasjonalt - Seksjonen la inn variabler i Vardok og deltok i referansegruppen. - Seksjonen deltok, i samarbeid med S420, i arbeidsgruppen som vurderte de konsekvenser endringen i regnskapslovgivningen og tilpasningen til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS), har for SSBs regnskapsstatistikker og for nasjonalregnskapet. - Seksjonen bidro i eksterne arbeidsgrupper (med Kredittilsynet og Skattedirektoratet) i forbindelse med innføringen av IFRS i selskapsregnskapet. b) Internasjonalt - Seksjonen har gitt innspill til revisjonen av SNA93. - Seksjonen deltok i arbeidet med SN2007 (Operation 2007) og har via S410 gitt innspill vedrørende bl.a. finansiell sektor og holdingselskaper. - Seksjonen deltok i Eurostats arbeidsgruppe for FATS (Statistics on foreign affiliates- utenlandsk eierskap). Arbeidsgruppen har utarbeidet en første versjon av FATS-manualen. - Seksjonen deltok i OECDs arbeidsgruppe for internasjonal investeringsstatistikk og direkte investeringer. Gruppen diskuterte bl.a. revisjonen av den internasjonale standarden for direkte investeringer (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment). Standarden var planlagt ferdig i 2006, men det gjenstår fremdeles noe arbeid Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk (S260) - Arbeidet med å få kommunesektoren til å rapportere yrke i stedet for stillingskode til Aa- registeret er godt i gjenge og planlegges ferdig fra registeransvarlig (NAV) i mars Det må nok påregnes noe tid til kvalitetsforbedring etter dette, slik at 2008 trolig blir første år hvor alle kommuner er brukbare. Helseforetakene skal også gå over til denne type rapportering. - Arbeidet med Standard for gruppering etter yrkesstatus fikk heller ikke i 2006 prioritert nok til å bli sluttført. - Seksjonen deltar i Vardok-prosjektet. - Seksjonen har deltatt i prosjektet vedrørende infrastruktur for forskere og i forbindelse med dette gjort dokumentasjon fra registerbasert sysselsettingsfil tilgjengelig. - Seksjonen har kommet med innspill til metode for maskinell koding av bedrifter etter ny NACE. 11

14 b) Internasjonalt: - ILOs arbeid med en justering (ikke revisjon) av den internasjonale yrkesstandarden er fulgt opp med kommentarer til et forslag fra ILO om konkrete justeringer. Ny yrkesstandard skal etter planene være klar i 2008 og brukes i folketellingen i Seksjonen deltar i Paris-gruppen som diskuterer en ny internasjonal (ILO) definisjon av arbeidstid. Seksjonen har gitt innspill til og deltatt på et møte i mai 2006 hvor et utkast til ny standard ble diskutert. Det vil komme et revidert forslag fra ILO på slutten av året. Neste år vil det bli et ekspertmøte, og sannsynligvis vil definisjonen avgjøres endelig på et ILO-møte i Seksjonen bidrar i SSBs arbeid med utvikling av en sosioøkonomisk standard, og har i 2006 deltatt i to internasjonale møter i den forbindelse Seksjon for utenrikshandel (S270) - Seksjonen er samarbeidspartner for TAD (Toll- og avgiftsdirektoratet) vedrørende endringer i vareinndelinger nasjonalt (årlig) og internasjonalt (HS 2007). HS2007 ble klar høsten 2006, og tas i bruk fra Dette vil medføre mange endringer i statistikken. - Seksjonen har kontakt med TAD, Standardiseringsforbundet og Utenriksdepartementet mht. å avgjøre behovet for å ta i bruk nye koder for landområder som den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) utarbeider. - Seksjonen deltar i rådgivende utvalg for IKT-statistikk. - TADs nye valutaregister ble satt i drift i Arbeidet med å etablere egne registerløsninger som sikrer en maksimal utnyttelse av valutaregisterdata, pågår. - Seksjonen ga innspill til S410 i forbindelse med Operation Seksjonen formidler endringer i EUs Geo-nomenklatur til Stabas. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar årlig på tre i møter i Eurostat s komité for utenrikshandel med varer. - Når det gjelder deltakelse i Eurostats arbeidsgrupper på området utenrikshandel med varer, har S270 anledning til å delta som korrespondent (mottar referater, kan gi skriftlige kommentarer) innenfor prioriterte områder. - Seksjonen deltar i Eurostats Task Force "International Sourcing" som gjelder utviklingen av statistikk for å belyse strukturen i globaliseringen av produksjon og handel med varer og tjenester. Seksjonen har fått prosjektmidler fra Eurostat for å gjøre en undersøkelse i 2007/2008 knyttet til hvordan norske selskaper forholder seg til "outsourcing". - Seksjonen er OECDs kontakt i SSB for oppfølging og videreutvikling av indikatorer og analyser som belyser virkningene av globalisering, og som berører statistikkområdene for seksjonene 230, 250 og 270. Dette arbeidet er i startfasen, og innebærer en kobling av utenrikshandel mot BoF og næringsstatistikken for bl.a. å få oversikt over hvem som er importører og eksportører Seksjon for offentlige finanser (S280) - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for Vardok-prosjektet. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostat-gruppen for kortidsstatistikk for offentlige finanser og i Eurostats ESSPROS-gruppe (sosial beskyttelse), og også i møter i Eurostats arbeidsgruppe for finansregnskap når dagsorden tilsier det. 12

15 2.3. Avdeling for personstatistikk (A300) Seksjon for demografi og levekårsforskning (S310) - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for Vardok-prosjektet. - Seksjonen har deltatt i referansegruppen for familie- og husholdningsstatistikken. Denne er avsluttet nå Seksjon for befolkningsstatistikk (S320) - Seksjonen har i 2006 fortsatt arbeidet med innlegging av variabler i Vardok og vil fullføre dette i Det pågår et internasjonalt arbeid for utvikling av en ny standard for sosio-økonomisk gruppering. I påvente av resultater fra dette arbeidet, er beslutning om tilpasning av en norsk standard utsatt til Ansvar for en eventuell norsk standard må avklares i Innenfor prosjektet folketellingsstatistikk er det planlagt å utarbeide klassifisering av personer etter aktivitetsstatus og /eller viktigste kilde til livsopphold. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i Det vil komme forslag til en eller flere nye standarder i løpet av Seksjonen deltar i arbeidsgruppen for implementering av ny næringsstandard. - Standard for kommuneklassifisering. Seksjonen har besluttet, etter en samlet vurdering av innspill i saken, ikke å ajourføre Standard for kommuneklassifisering. En begrunnelse for denne beslutningen er bl.a. at det ble vurdert som lite meningsfullt å bruke næring/næringstilknytning som et av kriteriene i Standard for kommuneklassifisering sett i lys av den utviklingen som har skjedd bl.a. i fordelingen mellom vareproduserende- og tjenesteytende næringer. Seksjonen vil konsentrere seg om å oppdatere sentralitetskriteriet (standard for sentralitet). Arbeidet med å utvikle en applikasjon for å beregne sentraliteten for de enkelte kommuner pågår. - Seksjonen har et ansvar for at de regionale standardene som seksjonen eier blir oppdatert i Standarddatabasen. - Prosjektet knyttet til infrastruktur for forskere (med fokus på registerdata), der dokumentasjon av data (f.eks. variabler) var en viktig del, ble sluttført i juni. Videre arbeid knyttet til oppdatering og kvalitetssikring av dokumentasjonen vil følges opp av en web-redaksjon, samt ei gruppe bestående av de ansvarlige seksjonssjefene. - Det arbeides med en oppdatering av Standard for innvandrergruppering. Arbeidet er kommet kortere enn planlagt, og vil avsluttes i løpet av første halvdel av Seksjon for helsestatistikk (S330) - Arbeidet med nytt kodeverk for angivelse av basisenheter i spesialhelsetjenesten (OK2007) har fortsatt i Fra 2007 er det nye kodeverket implementert. Seksjonen følger utviklingen og vil ta kodeverket i bruk fra 2007-rapporteringen. - Seksjonen har en representant i KoK-referansegruppen (Kode- og klassifikasjonssystemer og termer i helse- og sosialsektoren) der man løpende følger sektorens behov for nye/endrede standarder og koder. - Seksjonen deltok i 2005 i en arbeidsgruppe som så på termer i helse- og sosialsektoren. Størstedelen av arbeidet ble ferdigstilt i 2005, men noe avsluttende arbeid gjensto til Dette arbeidet er nå avsluttet. - Seksjonen deltok i referansegruppen i Vardok-prosjektet. - Seksjonen er representert i SSB's arbeidsgruppe for alternative offentlige grupperinger. Gruppen ledes av S Seksjonen er representert i SHDir's (Sosial- og helsedirektoratet) arbeidsgruppe om institusjonsbegrep. 13

16 - Seksjonen har gitt innspill til Operation Seksjonen har begynt å dokumentere standard klassifikasjoner i Stabas. - Seksjonen arbeider med å harmonisere regnskapsføring i de regionale helseforetakene (RHF). Instrukser fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ville fremme denne prosessen ytterligere. - Seksjonen arbeider også med rutiner for harmonisering av publiseringer fra SSB og SINTEF når det gjelder regnskapstall for spesialhelsetjenesten. b) Internasjonalt: - Arbeidet med harmonisering av helserelatert statistikk i regi av Eurosat/WHO/OECD pågår gjennom Partnership for Health. - Etter oppfordring fra Eurostat har seksjonen tatt i bruk første versjon av en ny automatisert metode for koding av dødsårsaker (ACME) Seksjon for levekårsstatistikk (S350) - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet og -referansegruppen. Vardok er nå avsluttet som eget prosjekt. - Seksjonen har deltatt i prosjektet vedrørende infrastruktur for forskere og i forbindelse med dette gjort dokumentasjon fra FD-Trygd tilgjengelig. - Arbeidsgruppen for samordnet forbruksstatistikk som er et tverrgående faglig forum for erfaringsutveksling i de prosjektene som gjennomføres sammen med seksjonene 210, 240 og 510 har fortsatt i Seksjonen har fått Folketrygdens grunnbeløp dokumentert i Stabas. Andre standarder vil legges inn etter hvert. - Seksjonen har deltatt i en arbeidsgruppe som på nasjonalt plan (RESP) arbeider med nye koder og grupperinger innenfor "Lovbruddsgrupper". - Seksjonen følger opp S320 (som de ansvarlige) ved endringer i de regionale standarder som er knyttet til rettssystemet (politidistrikter osv.), og kommer i 2006 også til å følge opp S810 kartsystemene slik at disse blir tilgjengelige i SSB sine kartløsninger. - Mot slutten av 2006 startet en tverrgående faglig arbeidsgruppe (S 330, S350, S430) som på nasjonalt plan arbeider med etableringen av en statistikk knyttet til matsikkerhet. Dette er relatert til arbeid i Eurostat. b) Internasjonalt: - Seksjonen har deltatt på møter og i arbeidsgrupper i Eurostat vedrørende tidsbruks- og forbruksundersøkelsene og EU-SILC (Survey og Income and Living Conditions). Her foregår f.eks. harmoniseringsarbeid knyttet til etableringen av en felles europeisk database for tidsbruksundersøkelser. - Seksjonen har fulgt opp et initiativ fra EU / Eurostat om å utvikle en felles europeisk / harmonisering av kriminalstatistikkene. - Seksjonen har deltatt på møte i Eurostat om etablering av ny statistikk knyttet til matsikkerhet Seksjon for utdanningsstatistikk (S360) - Endringer i Standard for utdanningsgruppering som følge av gjennomføringen av kunnskapsløftet er en prioritert oppgave. Seksjonen er med i en kodegruppe sammen med fylkeskommunene og Utdanningsdirektoratet, og arbeidet knyttet til videregående trinn 1 var ferdig høsten Hovedtyngden av endringene knyttet til Kvalitetsreformen i Universitet- og høgskolesektoren er nå implementert. Men seksjonen vil også i 2007 løpende opprette nye koder i Standard for utdanningsgruppering som følge av at utdanninger opprettes innenfor høyere utdanning. - Seksjonen bidrar til at de to årlige utgavene av Standard for utdanningsgruppering gjøres tilgjengelige i Stabas. 14

17 - Seksjonen deltar som en del av arbeidet med populasjonsforvaltning, i arbeidet som gjøres innen institusjonell sektorgruppering. Seksjonens fokus er rettet mot privat sektor innenfor utdanningssystemet. - Seksjonen avsluttet i 2006 en revisjon av hva som defineres som "fullført videregående utdanning" (til bruk i BU-Befolkningens utdanningsnivå). Arbeidet har også omfattet enkelte justeringer i overgangen fra fullført videregående utdanning til fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. - Seksjonen har deltatt i Vardok-prosjektet. b) Internasjonalt: - Det nordiske samarbeidet i forbindelse med den internasjonale utdanningsstandarden (ISCED) har fortsatt Avdeling for næringsstatistikk (A400) Seksjon for bedriftsregister (S410) - Planleggingen av overgangen til NACE Rev. 2 ble startet opp i Dette gjelder omkodingen av alle enhetene i BoF/ER, et arbeid som skal være ferdig i løpet av En har søkt, og fått, finansiell støtte fra Eurostat for å gjennomføre omkodingen. Videre er SSB tildelt 4.2 mill. kr over statsoppdraget i 2007 til omkodingsarbeidet. Det er utarbeidet en prosjektplan og arbeidet organiseres som et prosjekt med ledelse fra S410. Det er også etablert en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til en samordnet og koordinert implementering av ny næringsstandard i de ulike statistikkene. Alle avdelinger er representert i denne gruppen som ledes av Roger Jensen, Seksjon for bygg- og anleggsstatistikk. Gruppa legger fram sitt forslag i løpet av I oktober ble det gjennomført et SSB seminar der standarden, omkodingen og innføringen i statistikkene var tema som en oppstart for dette viktige arbeidet nivå (det nasjonale nivået) i standard for næringsgruppering ble ferdigstilt i SSB sendte et forslag ut på høring i vår med svarfrist i juni. Innspillene fra denne runden er drøftet med relevante seksjoner og endelig forslag ble vedtatt på Direktørmøtet 7.desember. Alle berørte parter vil få tilbakemelding om det endelige vedtaket tidlig i Seksjonens planer om å lage en oversikt over Rolletyper med sikte på å presentere dette som en standard i Stabas er utsatt til Seksjonen har i stedet startet et arbeid for å utarbeide en Standard for organisasjonsform. - Seksjonen har laget et forslag til en standardisert inndeling av størrelsesgrupper knyttet til ansatte i foretak og bedrifter. Forslaget ble lagt fram for Standardutvalget som ga det sin anbefaling. b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostas arbeidsgruppe for statistiske enheter inkludert konsern. - Seksjonen deltar i NACE-kommiteen. - Seksjonen deltar i arbeidsgruppe for bedriftsregistre. - Seksjonen avsluttet arbeidet med en mulighetsstudie om nordisk konsernregister i Arbeidet ble bl.a. presentert på et møte i Eurostat Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (S420) - Seksjonen har vært oppdragsgiver i Vardok-prosjektet og deltatt i referansegruppen. - Seksjonen har fulgt opp arbeidet med Operation 2007 og kommentert til S

18 - Seksjonen har deltatt i arbeidet med dokumentasjon av arbeidskraftsregnskapet i forbindelse med omleggingen av (bruk av nye kilder) i arbeidskraftregnskapet, bl.a. ved å framskaffe relevante tallserier. Dette arbeidet er nå sluttført. - Seksjonen deltar i prosjektet: Registerbasert familie- og husholdningsstatistikk. Husholdningene er her definert som de formelle husholdningene. - Seksjonen deltar i populasjonsforvaltningsprosjektet. Dette prosjektet har som mål bl.a. å etablere (faktiske) bohusholdninger til bruk i Inntektsstatistikken for I forbindelse med innføringen av ny regnskapslov , leder S420 arbeidet med å se på hvilke konsekvenser dette vil ha for statistikkgrunnlaget. Seksjonen har utarbeidet et internt notat som bl.a. tar opp hvilke enheter som har gått over til ny regnskapsmodell (funksjonsinndeling) i En viktig kilde for økonomisk statistikk er næringsoppgaven som vil bli påvirket av endringer i regnskapsloven og nye skatteregler. Næringsoppgaven og dens endringer følges nøye opp mot Skattedirektoratet for å ivareta artsinndelingen i regnskapet, og dette er tilfredsstillende ivaretatt for Seksjonen arbeider også med ei Web-side vedrørende den nye regnskapsloven. - Stabas er oppdatert med Standard for arbeidsgiveravgiftssoner b) Internasjonalt: - Seksjonen deltar i Eurostats arbeidsgruppe for lønn- og arbeidskraftskostnader (2-3 møter i året). Filer, metadata og kvalitetsrapport fra arbeidskraftkostnadsundersøkelsen 2004 er levert Eurostat. - Seksjonen deltar fortsatt i EUs Statistikk om inntekt og levekår (EU-SILC) hvor seksjonen årlig utarbeider inntektsmodulen. Det kommer krav om utvidet inntektsbegrep, inntekt av egen bolig samt offentlig konsum. - Seksjonen deltar i en ekspertgruppe i Eurostat som ser på regnskapsstatistikk i forbindelse med innføring av ny internasjonal regnskapsstandard (IAS) Seksjon for primærnæringsstatistikk (S430) - Standard dekningsbidrag med nytt basisår (2002) ble oppdatert og lagt til grunn for leveranse av jordbrukets strukturdata til Eurostat. - Implementering av driftsformskoder på årsfiler for løpende jordbruksstatistikk tilbake til 1990 følges bare opp i den grad det kan finansieres ved brukeroppdrag. Det ble ikke aktuelt i Det var planlagt å etablere en arbeidsgruppe med representasjon fra SSB og Fiskeridirektoratet for bl.a. å gjennomgå enhetsproblematikken innen fiskeri- og oppdrettsnæringen. Dette ble utsatt til Seksjonen deltok i arbeidet med nasjonal tilpasning av NACE ( Operation 2007) for sine områder. Dette har bl.a. innebåret kontakt med eksterne samarbeidspartnere, spesielt Statens landbruksforvaltning, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. - Seksjonen bidro til utvikling av et helhetlig system for arealklassifikasjon i samarbeid med S220 (leder), S320 og S Det ble arbeidet med å avgrense og konkretisere begrepet landbrukseiendom, spesielt på området skogbruk. - De viktigste variablene på områdene landbruk er lagt inn og kvalitetssikret i Vardok. - Et par 1. prioritets standard klassifikasjoner står fortsatt på liste for innlegging i Stabas. b) Internasjonalt - Eurostats arbeid med revisjon av Standard for klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse kom ikke så langt at det medførte nasjonale tilpasninger i Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk (S440) - Seksjonen har vært aktiv i Vardok-arbeidet i 2006, og lagt de fleste av variablene sine inn i Vardok. Seksjonen har også deltatt i referansegruppen. - Seksjonen har fulgt opp arbeidet med Operation 2007, og arbeidet spesielt med IKT-sektoren. - Seksjonen har tilrettelagt flere standarder i Stabas, blant annet standard for veitrafikkulykker. 16

19 b) Internasjonalt: - Seksjonen har gitt innspill knyttet til CPC og CPA (spesielt innenfor IKT). - Eurostat bestemte i 2006 at ny standard for godstransport (NST-2000) skal implementeres i 2008 i statistikkene for vei og sjø. - Seksjonen har deltatt i en taskforce i EUROSTAT for avgrensning av informasjonssektoren Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (S460) - Seksjonen har fortsatt arbeidet med å legge inn nye variabler i Vardok og har deltatt med en person i referansegruppen for prosjektet.. - Seksjonen har gitt innspill i arbeidet med å få på plass det femte nivået (det nasjonale nivået) i den nye standarden for næringsgruppering. Innspill fra sentrale brukere er hentet gjennom kontakt med de tre rådgivende utvalgene for bygg og anlegg, varehandel og forretningsmessig tjenesteyting. - Seksjonen har i løpet av 2. halvår lagt inn noen nye standarder i Stabas. 2.5 Avdeling for IT og datafangst (A800) Seksjon for intervjuundersøkelser (S860) - Seksjonen deltok i referansegruppen for Vardok-prosjektet. 3. Planer Stabsavdelingen (A100) Seksjon for statistiske metoder og standarder (S120) - Seksjonen vil lage en statusrapport knyttet til standardarbeidet. - Seksjonen vil være sekretariat for Standardutvalget. - Seksjonen vil ha ansvaret for å koordinere arbeidet med innlegging av standard klassifikasjoner i Stabas. - Seksjonen vil lede arbeidet med Vardok. - Seksjonen vil lede prosjektet: "Felles inngang til SSBs mastersystemer for metadata". - Seksjonen vil være ansvarlig for Metadataforum. b) Internasjonalt: - Seksjonen vil ha ansvaret for et internasjonalt kurs i metadata Avdeling for økonomisk statistikk (A200) Seksjon for nasjonalregnskap (S210) - Seksjonen vil delta i arbeidet med Vardok. - Seksjonen vil starte arbeidet med å innføre ny nærings- og produktklassifikasjon (NACE/CPA) i nasjonalregnskapet. 17

20 b) Internasjonalt: - Seksjonen vil kommentere forslag vedrørende endringer i CPC (FN's produktnomenklatur) og CPA (Eurostats produktnomenklatur) når det er relevant Seksjon for miljøstatistikk (S220) - Seksjonen setter vil i 2007 sette fokus på standarder for miljøområdet, og vil ta initiativ for å etablere flere standarder i Stabas. Det gjelder spesielt for områdene utslipp til luft, avfall, avløp og areal. Støy er også aktuelt dersom dette blir utgitt som offisiell statistikk. - Et første utkast til en nasjonal standard for arealklassifikasjon for fysisk nedbygde arealer og arealbruk ble forelagt Rådgivende utvalg for arealstatistikk og arealregnskap i november 2006, og vil bli bearbeidet videre i Seksjonen vil drøfte spørsmål om standarder for avfallsfraksjoner, håndtering m.v. med Rådgivende utvalg for avfallsstatistikk i januar Hittil har SSB forholdt seg til "Norsk Standard for avfall" (NS 9431) fra Standard Norge, men vi har reist spørsmålet, også overfor utvalget, om dette er hensiktsmessig. Det er utarbeidet prosjektskriv om dokumentasjon og struktur. b) Internasjonalt: - Arbeidet med standardisering av beregningsmetoder for utslipp til luft fortsetter i tett samarbeid med internasjonale organer som UN-ECE (United Nations - Economic Commission for Europe), EEA (European Environment Agency), UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dette er løpende arbeid. - Seksjonen vil forsatt delta i arbeid med standardisering av geo-statistikk og avledede produkter (tettsteder m.m) i forbindelse med Nordic Forum for Geostatistics og EU-direktivet INSPIRE. - Seksjonen har, gjennom Londongruppen, deltatt i planleggingen av revisjon av SEEA-håndboka (SEEA = System of Economic and Environmental Accounts). Vi vil bli trukket inn ifbm. kommentering av utkast. - Seksjonen planlegger å delta i Oslo-gruppens virksomhet med å sette standard for energiregnskaper slik at de kan brukes til å beregne utslipp til luft, og til NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts) Seksjon for energi- og industristatistikk (S230) - Seksjonen deltar i en intern arbeidsgruppe som skal lage en koordinert plan for overgangen til bruk av NACE 2007 i ulike statistikker. - Seksjonen vil delta i arbeidet med opplegg for kvalitetssikring av omkodingsarbeidet av bedrifter og foretak til nye næringskoder, i samarbeid med S Seksjonen vil starte dokumentasjonsarbeid basert på bruk av Vardok. b) Internasjonalt: - Seksjonen viderefører deltaking i arbeidsgruppen for PRODCOM (to faste møter årlig). Ny kvalitetsrapport til Eurrostat skal utarbeides - Seksjonen viderefører deltakelsen i det internasjonale manual- og metodearbeidet på området FoU- og innovasjonstatistikk. - Kvalitetsrapport for strukturstatistikken for industrien skal oversendes innen utgangen av året. - Seksjonen skal delta sammen med en representant for avd. 400 i Eurostats styringsgruppe for strukturstatistikk (drøfter bl.a. endringer i metoder og variabler). Dette er en løpende aktivitet med halvårsmøter. 18

Virksomhetsplan 2007 Statistisk sentralbyrå

Virksomhetsplan 2007 Statistisk sentralbyrå Planer og meldinger 2007/12 Virksomhetsplan 2007 Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistisk sentralbyrå, april 2007 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen,

Detaljer

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Planer og meldinger 9/2011 Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og meldinger I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt

Detaljer

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå 2006/11 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Årsmelding 2005 Dette er Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell, norsk

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Elisabeth Gulløy Svein Gåsemyr og Anne Vedø

Elisabeth Gulløy Svein Gåsemyr og Anne Vedø 96/20 Rapporter Reports Elisabeth Gulløy Svein Gåsemyr og Anne Vedø Forslag til et nytt system for norsk bistandsstatistikk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer