INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar."

Transkript

1 INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. 1

2 NYTT SKULEÅR Grunleggjande kunnskapar. Tilpassa opplæring-nytt Utviklingsarbeid Utviklingsområde 3. ORGANISERING. Dag og tid. Tilpassa opplæring for mellomsteget Tilpassa opplæring for småskulesteget Planar for norskverkstadane. 4.UTVIKLINGSOMRÅDE Tiltalsplan Samarbeidsplan Aktivitetsplan Kompetanseplan. FELLES PLATTFORM ANKERFESTE Arbeidet ved Steinsdalen skule skal vera i samsvar med Opplæringslova, Kunnskapsløftet =LK 06 og Verksemdsplan 0708 VISJON Steinsdalen skule skal vera ein god stad å vera og ein god stad å læra. Kvar elev har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø INNHALD Skapa god kultur for læring. Tydlege kunnskapsmål. Grunnleggjande kunnskapar Tilpassa undervisning. Heim og skule i samarbeid om den enkelte elev og miljøet. MÅLSETJING Realisera nasjonale og kommunale føringar for skuleverket. Realisera LK-06 i fådeltskulen. Aldersblanding. 2

3 Arbeida aktivt og systematisk for eit godt fysisk og psykososialt miljø. Arbeida for kvalitet og oppdatering Arbeidet skal medverka til kvalitetsutvikling i det daglege arbeidet i undervisningsrommet ELEVSYN Eleven har ibuande krefter, evne og vilje til å læra og til å ta ansvar for seg sjølv og andre. (Humanistisk pedagogikk) Eleven er eit meinings- og kunnskapssøkjande individ som søkjer sosial tilhøyrsle. Heilskapleg menneskesyn- generell del Eleven har behov for rammer og struktur. LÆRINGSSYN Å læra er å gjera eigne røynsler. Læring er ein aktiv prosess der elevane har ansvar og er medverkande. Læringa skal vera sjølvmotivert og ha utspring i LK06. SYN PÅ UNDERVISNING God undervisning set læring i gang, men den vert fullbyrda ved eleven sin eigeninnsats. God undervisning skal tilpassast den enkelte sine føresetnader. God undervisning er knytt til det nære og kjende. God undervisning skal vera variert, meiningsfull og gje høve til medverknad. SYN PÅ LÆRARROLLA Ha god og konstruktiv kontakt med enkeltelevar. Vera planleggjar og tilretteleggjar Vera prosesshjelpar Kunna inspirera, motivera og engasjera Vera leiar for gruppa og gjera læringsmiljøet positivt og inkluderande. GRUNNLEGGJANDE KUNNSKAP Basert på: STORTINGSMELDING 30 Innhaldet i opplæringa: Læreplanen sin generelle del vert ført vidare i innhald og form. Departermentet introduserer 5 ulike dugleikar: Å kunna uttrykkja seg munnleg. Å kunna lesa. Å kunna uttrykkja seg skriftleg. Å kunna rekna. Å kunna nytta digitalt verktøy. 3

4 Desse kompetansane skal innarbeidast i alle fag BRUA vert erstatta med LÆRINGSPLAKATEN Det vert fastsett eit samla minstetimetal til opplæring som den enkelte elev har rett til, og som skuleeigar har plikt til å gje. Auka fleksibilitet i organisering og tilrettelegging av opplæringa ved at inntil 25% av timetalet på det enkelte trinn vert disponert for tilpassing til den enkelte eleven Skulen vert oppfordra til å etablera faste rammer for skuledagen, m.a slik at fleire kan få høve til å gjera lekser på skulen, dersom det er behov for det. Fastare rammer kring skuledagen: Tid til felles måltid og meir fysisk aktivitet dagleg. Nasjonale prøvar skal vidareutviklast og gjennomførast i sept 07 Mappevurdering Auka timetal på småskulesteget. 2004/2005: 22 timar/v : 25 t/v Lese og skriveopplæring frå 1.steg. Entreprenørskap i utdanninga Klåre forventningar til heimen og til skulen Skule- heim samarbeidet skal inn i nasjonalt system for kvalitetsvurdering. UTVIKLINGSARBEID FELLESARBEID TEAMARBEID INDIVIDUELT ARBEID MED: KOMPETANSEMÅLA FOR FAGA etter og 7. trinn Fagplanar der mål, innhald og måloppnåing skal vera konkrete og målbare. Målark som dokumentasjon på innlærd kunnskap. Nasjonale prøvar som måling opp mot standard. Kartleggingsprøvar som dokumentasjon opp mot standard undervegs. Interne kartleggingar ( 80 % måloppnåing) som dokumentasjon på progresjon Testar og prøvar for kvar elev som grunnlag for progresjon i opplæring og som utgangspunkt for utvilkingssamtalar med elev /heim. 4

5 DIGITAL KOMPETANSE. Auka kunnskap om og bruk av digitale programvarer. FYSISK FOSTRING Dagleg fysisk fostring- tilrettelagt og gjennomført av undervisningspersonalet MÅLTID Alle elvar skal ha høve til å få matøkt kring eit fellesbord. Pultane er arbeidsplasser, og skal ikkje vera matbord. Bordskikk. Gode måltidsrutinar. Sunt kosthald Sosial tilhøyrsle i eit fellesskap Rikeleg tid til matøkta. Trivsel LESESTIMULERING I samarbeid med folkebiblioteket og bokbussen Retningslinjer skisserte i: GJE ROM FOR LESING. LESELYSTAKSJON PÅ ALLE TRINN. ELEVMEDVERKNAD Aktivt og engasjert elevråd med reell medverknad på skulekvardagen. MODELLEN SOM TRUR PÅ RINGEN Gruppemøte som del i eit elevråd som kan fatta avgjerder for alle. Klårt oppsett :Tidsplan, formøte, sakliste,referat Fadderkontakt i eit lengre tidsperspektiv. UTVIKLINGSOMRÅDE Rapporten etter skulevurderinga har vore ein integrert del av det pedagogiske arbeidet ved skulen. Me har prøvt å leggja bit for bit av det skisserte utviklingsarbeidet inn i planar på kort og på lengre sikt. Me opplever difor at me no har har gode røynsler å vidareutvikla det pedgogiske arbeidet på. Me har sett fokus på tilpassa opplæring i aldersblanda basisgrupper på mellomsteget. Noko av modellen også utvida til småskulesteget. ORGANISERING AV SMÅSKULESTEGET I NORSKVERKSTADER. Det er stor skilnad i fagleg og sosial kompetanse i dei 4 årskulla på småskulesteget Me valde difor å organisera modellen i berre eitt fag- førebels. Norskfaget har fått utvida rammer, det er eit nøkkelfag, og me valde å gå inn i dette med elevane sine føresetnader for lesing/ skriving som utgangspunkt. Der tilrettela me for norskverkstader etter Jørgen Frost si tenking om stadier i leseutviklinga. 5

6 Langsam,sikker lesar. Langsam, usikker lesar. Rask og usikker lesar. Rask og sikker lesar. Gruppa vert på 25 elevar. Me gjev tilbod om 3 grupper. Dei vart skilde ved bruk av dyrenamn: SEBRA = Språkstimulering og grunnleggjande lese/skriveopplæring LØVE = Lesekoden skal knekkjast med systematisk innføring i lydering og ordsyntese Arbeidet omfattar analytisk og syntetisk modell,- i tillegg til LTG GIRAFF = Forfattar/Litteraturverkstad. Vektlegg tekst, litteratur, sjanger og fri bruk av skriftspråket KRITERIE FOR DELING ETTER MEISTRINGSSTAD *Samarbeid med heimen. *Observasjon. *Varierte arbeidsoppgåver frå skulestart. *Diagnostisering m.a Carlsten leseprøve, nasjonalt læremiddelsenter og Verktøy for lesestimulering Organisering på eigne arbeidsplassar- stundom på rekkjer/frie arbeidsplassar i rommet skjerma for elevar som treng meir ro for eigen konsentrasjon og utvikling. OPPSUMMERING: Me vil utvida det læringspotensialet som ligg i aldersbanding, også for småskulesteget. For å styrkja lese- skriveopplæringa er det tilrådd frå Bretvedt kompetansesenter tilretteleggja med intensive arbeidsperiodar der fokus vert sett på den enkelte elev sin meistringstad og behov for trening Dette vert konsentrert om norskverkstader der 1.-4 trinn er delte i grupper ut frå eigen meistringsstad i faget. Fleire av elevane på 1.trinn kan lesa ved skulestart. Dei skal koma vidare i eiga utvikling, og ikkje venta til alder tilseier progresjon og opplegg. Utgangspunktet for opplæringa er den ståstaden eleven er på, og progresjon frå denne ståstaden mot kompetansemåla for 2. og 4. trinn Verkstaden er delt inn i 3 grupper. Perioden vare i 8 veker før og 8 veker etter jul. Elevane kan endra gruppe undervegs- om progresjon og måloppnåing tilseier det. UTDJUPING AV UTVIKLINGSOMRÅDA PÅ MELLOMSTEGET: LÆRINGSMÅLA I ARBEIDSPLANEN ER TYDELEGARE: Dette er forbetra: *Arbeidsplanen for veka har konkrete læringsmål; eitt frå kvart basisfag og eitt sosialt/metodemål. Desse måla justerer me i samtale og veiledning med kvar elev utover i veka. Me har også eit ope felt for personlege, individuelle mål. Desse vert noterte på planen i dialog med eleven kvar veke. HEIMANE FÅR JAMLEG TILBAKEMELDING PÅ ELEVANE SITT ARBEID 6

7 Elevane skal kvar veke få lekseplan og vekeplan med seg heim for underskrift. Dette er ein del av den jamne foreldrinformasjonen som vart etterlyst under skulevurderinga. Foreldra skal- dessutan- få korte informasjon om andre læringsaktivitetar gjennom veka. Elevane skal få faktabøker med seg heim, der basisstoffet for kvar periode står. Kvar fredag skal det vurderast kva som er gjort på planen og kva som må arbeidast meir med for neste veke. Er det målområde som ikkje er nådde, skal desse førast opp att for komande veke. STØRRE VARIASJON I ARBEIDSMÅTAR. Me er no meir medvitne på at arbeidsmåtane skal vera varierte og ha mangfald for å imøtekoma at born har ulike innfallsvnklar for læring. Personalet har gjennomført to planleggingsdager med MILL som tema. Kvar medarbeidar har også fått ei eiga bok om at dei ulike intelligensane skal ha vera grunnlag for teori og praksis. Kvar basisgruppe har gjennomført minimum eitt opplegg med MILL. I år skal det vera ein integrert del av fleire opplegg for heile skulen. Me vil, gjennom elevsamtalen kvar veke, vera i dialog med elevane slik at dei får velja arbeidsmåtar og innhald som er tenlege for den enkelte i si utvikling. MOTIVERA FAGLEG STERKE ELEVAR TIL Å VELJA UTFORDRANDE OPPGÅVER. Me har motivert fleire elevar til å velja det vanskelegaste nivået( grønt.) Elevane har no fått meir røynsle med systemet (som går etter spiralprinsippet og tilpassa oppgåver i ulike fargenyansar) Elevane skal verta meir målretta,og dei skal auka progresjon og måloppnåing. TIDSPLAN FOR ELEV/UTVIKLINGSSAMTALEN OG FOR SAMTALEN MELLOM FORELDRE/ ELEV/ KONTAKTLÆRAR. TIDSPLAN FOR STRUKTURERTE SAMTALAR. Vurdering Småskulesteg Mellomsteg Tidsramme Hausthalvåret 07 Ansvarleg Elevsamtale innan veke 39 innan veke 39 Alle elevar skal Kontaktlærar, ha samtale før faglærar og foreldresamtala. spesiallærar- Mappa med. etter behov Foreldresamtalen innan veke 43 innan veke 43 Kontaktlærar, faglærar og spesiallærar og rektor-etter behov. Førebudd og avtaleark Reviderte ark for halvåret Eigenvurdering Reviderte ark for halvåret. Avtaleark eller kontrakt. Standardiserte 7

8 Elevsamtale innan veke 9 innan veke 11 Alle elevar skal ha utviklingssamtale før foreldresamtala. Mappa med. Kontaktlærar, faglærar og spesiallæraretter behov Foreldresamtalen innan veke 9 innan veke 11 Kontaktlærar, faglærar og spesiallærar og rektor-etter behov. Reviderte ark for halvåret. Eigenvurdering Reviderte ark for halvåret Eigenvurdering Det er viktig å presisera at dette fellesopplegget for heile skulen. Kvar veke og ved høve skal enkeltelevar inviterast til veiledning med kontakt- eller faglærar. Har det oppstått vanskar- faglege eller sosiale-er det eit mål å få fokus og løysing på dei snarast råd er. Elevrettleiing og utviklingssamtale skal føregå jamt gjennom heile veka utan at det er strukturert frå administrasjonen. Det skal vera ein del av det daglege pedagogiske arbeidsdet ved skulen. I pakt med LK06 skal alle lærarar ha jamleg kontakt med heimen- møte, telefon, e-post eller kontaktbok for enkelte. All kontakt skal haldast i arbeidstida til lærararne. Kontaktlærane skal koordinera denne kontakten. Dersom ein faglærar ikkje kan ha kontakt innan sin arbeidsplan, må han gje kontaktlærar skriftleg informasjon om eleven si meistring av faget, og kva opplegg som skal føra han mot kompetansemåla for faget. KLOKKESLETT: UNDERVISNING ORGANISERING AV ARBEIDSDAGEN I ØKTER AKTIVITETAR: FELLESMÅLTID TILSYN 8

9 1.ØKT Pausar etter behov fordelt mellom personalet Matøkt og felles leikeøkt økt (onsdag/torsdag) Undervisninga er slutt eller Elevane brukar resten av tida til å avslutta dagen praktisk, få med seg bøker, ytterkle og utstyr Det vert sett opp tilsyn dett kvarteret Samlingstid/dagsplan/arbeidsplan Storgruppe, kurs Gruppene tek pausar etter behov LEIKEPLASSEN VERT DÅ ROMSLEG Ikkje oppsette vakter- men samarbeid mellom personalet/teamet MIDTTIME Gruppene har i år ulik tidsmodell Oppsett tilsyn/samarbeid i teama Personalet samarbeider og har matpause/ tilsyn/teamarbeid 2.ØKT. Fagdel og arbeidsplan Gruppene tek pausar etter behov. Dagleg fysisk fostring Fruktmåltid Samarbeid i teamet Oppsummering av dagen Finna leksebøker, rydda i rom og gang 9

10 Til ca / (varierer) Fellestid for personalet SKULEÅRET Felles start og felles slutt for alle elevar alle skuledagar BASISGRUP PE OG KONTAKT LÆRAR Basisgruppe A BOST Basisgruppe B BJHA ELEV TAL MÅNDAG Opningstid Morgonvakt: 8.15-kl.8.30 Sluttvakt: TYSDAG Opningstid Morgonvakt: 8.15-kl.8.30 Sluttvakt: ONSDAG Opningstid Skulebuss til U. Sk. Sluttvakt: Bass/Bib C Mat/leik: Kl Fridag 0 Fridag TORSDAG Opningstid Morgonvakt: 8.15-kl.8.30 Sluttvakt: FREDAG Opningstid Morgonvakt: 8.15-kl Sluttvakt: Bass/Bib A+B Mat/leik: Kl SUMtimar i veka Basisgruppe C PERØ avspas Me tilrettelegg for at alle elevane skal få høve og tid til eit godt fellesmåltid midt på dagen kombinert med midttimespause. Me har no leikeplass der frileik og regel-leikar kan finna stad samstundes. Istadenfor å kjøpa frukt på skulen, ber me om at borna dagleg har med seg frukt eller grønsaker. Fruktmåltid i alle grupper. Dagleg fysisk fostring Kvar torsdag vil dei som ynskjer det få utdelt yoghurt. Gi rom for lesing. 10

11 LESELYST OG LESEDUGLEIK Steinsdalen skule vil skuleåret 07/08 setja fokus på å styrkja elevane sin lesedugleik og motivasjon for Læra å lesa trinn Lesa for å læra 4.-7.trinn Mellomsteget arbeider etter eit fargenivå- tilpassa opplæring i faste basisgrupper med kontaktlærar som arbeider på eitt fellesgrunnlag for tilrettelegging, tilpassaing, rettleiing, medverknad og respons. Dette utviklingsarbeidet veil me halda fram med. SMÅSKULESTEGET har arbeidt tradisjonelt etter klasseordninga. I år vil me også tilretteleggja for basisgrupper og kurs- primært i norskfaget. Me tek på alvor signala i PISA- granskinga at det er registrert svekka kompetanse i lesedugleik, og fylgjelg manglande interesse for lesing. Gutane sin læringsstrategi vil få fokus. MELLOMSTEGET TILPASSA UNDERVISNING FOR ALLE I ALDERSBLANDA GRUPPER. ELEVAR PERSONAL UTV.OMRÅDE MÅL: Lesa for å læra AKTUELLE OMGREP GRUNNLAG I: 11

12 EI BASISGRUPPE I TRE-DELT TOTALT :20 Per Kari Bente Siri Sturla Helga Eldbjørg Kompetansemål Målark Nasjonale prøvar Aldersblanding som ressurs for læring. Individuelle mål. Varierte arbeidsmåtar. MILL. Utviklings samtalar. Medverknad. Spesialund. i basis. Emnebyteplan. Fag- guidar. Avspasering Skule/ fellestid Individuell tid. Utvida undervisn. Tid Aldersblanding mangfaldet. Basisgrupper. Kontaktlærarar Progresjonsfag. Nivå contra klasse. Læringsstrategiar MILL Kartleggingspr øvar/ nasjonale prøvar. Individuelle mål. LK06 Stortingsmelding om kvalitet i skolen. Opplæringslova. 9a- Eleven sitt arbeidsmiljø PIRLS/ PISA granskingane. Den kulturelle skulesekken. Gi rom for lesing. Skoleporten. Nasjonale prøvar Elevinspek tørane Verksemdsplan 0708 Sosial læreplan Gi rom for lesing. SMÅSKULESTEGET TILPASSA UNDERVISNING I ALDERSBLANDA GRUPPER 12

13 Språkleikar. Vektlagt Innhald: Språkstimulering Omgrep Vektlagt innhald. Språkstimulering Grunnleggjande omgrep. Språkleg medvit. Språkmodellaraldersblanding. Motorikk- skrift. Lesoppleving via fadrar. Lesa for og med barnet. Rytme, rim, reglar og staving. Ordbiletemetoden LTG. Ordbilde/heilskapsmetoden Leik/ kunnskap om med bokstav/lyd. Data. Sansemotorikk Alle sansar er innfallsvinklar. LES OG SKRIV Vektlagt innhald Grunnleggjande lese/ skriveopplæring Systematisk innlæring i strukturar. Gleda over å kunna laga /lesa enkle ord. LESEKOMPETANSE: KNEKKJA LESEKODEN Flytta oppmerksamheita frå meiningsinnhald til form, språkstruktur. Læra å lesa- mange vegar til målet Syntetiske metode. Analytisk metode. LTG. Bøker. Leselyst Leseglede Forfattarverkstad Vektlagt innhald: Skriftspråklege Utgangspunkt i forteljingsstund. Bøker/ bibliotek Skriva forteljingar. Ortografi. Lesa mange og ulike tekstar. Sjangrar Leseforståing og lesefart skal forbetrast. Handskrift. Tastatur. Forfattarbesøk Litteraturverkstad Vektlagt innhald: Aktivt og fritt skriftsspråk Bøker. Gje rom for lesing. Bibliotek Innhaldsforståing Arbeid med setningar. Lesing som reiskap i eiga læring. G jera røynsler, som viser at skriving klargjer tanken. Gleda ved å lesa. Innfallsvinklar til leseglede. Gutar: Spenning / action Lesestrategiar og leseforståing Bibliotek: Lesegleda og leseoppleving i trykt og elektronisk form Potensiale for å fremja lese/ informasjons kompetansen TILTAK FOR Å OPPFYLLA VISJONAR OG MÅLSETJINGAR KUNNSKAPSLØFTET. Tydelege og konkrete mål etter 2. 4.og7.trinn SAMARBEID MOT : NORHEIMSUND NYE BARNESKULE. Kompetansemål, vurderingskriterier, målark og elevvurdering TILPASSA OPPLÆRING-MILL ( Mange intelligensar og læringsstilar) Læringstrappa i kunnskapsløftet 13

14 IKT ITS LEARNING, EXTENS, SKOLEARENA OG OPEN OFFICE *Assistentar skal delta på kurs tilterrelagt frå skulekontoret. *Rektor skal delta på LUIS kurs tilrettelagt i regionen SAMARBEID MOT 08-09: NORHEIMSUND NYE BARNESKULE Samarbeid om: Pedagogisk plattform. Skulebygg og uteplass. Mangfald i romprogram med mogelegheit for fleksible løysingar Visualisering av romprogram med arkitekt. Skulevitjingar Pedagogiske prinsipp i LK06 (Arbeidsmåtar, organisering, måloppnåing og tilpassa opplæring) Tiltak og vilje til å byggja opp nye personalgrupper. Organisering av skulane. (basisgrupper, ordensreglar, inventar og læremiddel) VERKSEMDSPLANAR Individuelle arbeidstidsplanar for personalet. Sosiale samlingar jul/sommaravslutning / turar i fjell og mark for både elevgrupper og personal Felles personalmøte. Felles kurs. Felles nettverksarbeid Pedagogisk utveksling. TILPASSA OPPLÆRING-MILL ( MANGE INTELLIGENSAR OG LÆRINGSSTILAR) Me oppfattar ikkje tilpassa opplæring som del av spesialundervisning, men som ein del av den rettmessige tilrettelegginga for alle elevar. Undervisningsformene er presiserte som fleksible og mangfaldige innan antal og metode. Mill vektlegg den enkelte sin rett til tilpassa opplæring. 14

15 Steinsdalen skule driv etter prinsippet om aldersblanding og tilpassa basiskunnskap gjennom eit system utan læreboka, men med fleire læringsvegar tilrettelagt via fargesystem. KUNNSKAPSLØFTET=LK06 Kompetanseheving og konkrete tiltak i innhald og arbeidsmåtar. Setja oss inn i sentral plan- utdelt til alle lærarar, FAU og elevråd Utarbeida lokal plan etter mal frå region /kommune Samarbeid med Norheimsund og Vikøy/Aksnes skule om kursdagar og organisering av grupper Personalet i dei samanslåtte skulane må setjast i stand til å gje tilpassa opplæring i samsvar med LK06 (generell del, læringsplakaten og fagplanane.) Kompetansemåla er gjevne i statleg standardisert plan. Personalet i den framtidige sentralskulen skal forma Lokale planar der fokus skal setjast på metode/arbeidsmåte inkludert digital kompetanse. Eit steg mot tilpassa opplæring er å laga MÅLARK opp mot dei konkrete kompetansemåla. MÅLARK: Dokumenterer og konkretiserer kompetansemåla. Meistringsstad i læring og utvikling ikkje i alder. Arka skal såleis formast som trinn i læringstrappa uavhengig av alder. Trinnteminologien ligg som eit bakteppe i pedagogen sin arbeidsreiskap. Læringstrappa skal ha mange trappetrinn mot læringsplatåa på 2. 4.og 7.trinn Når eleven kan dokumentera meistringsstad og oppnådd kompetanse er det ein rett å kunna vandra vidare i kunnskapstrappa mot dei endelege læringsplatåa uttrykt i kompetansemål. Likeins er det ein rett å kunna få hjelpetrinn i trinna For nokre elevar er trinna nett passe andre tek to trinn i eitt,og nokre treng meir tid og støtte i vandringa mot kompetansemåla. LÆRINGSTRAPPA: Ikkje ein stad å sitja og vente i (på ), men ein stad å vandra gradvis oppover i. Kvart fag skal ha si læringstrapp med mange ulike trinn mellom platåa. NASJONALE PRØVAR. NASJONALT KVALITETSVURDERINGSSYSTEM Det som skal målast er elevane sine grunnleggjande kunnskapar på tvers av fag med utgangspunkt i kompetansemåla etter 4. og 7. trinn i LK06 IKT` 15

16 ITS LEARNING, EXTENS SKOLEARENA OG OPEN OFFICE IKT: OPPLÆRING OG IGANGSETJING AV LÆRINGSGRUNNLAGET. Skulen skal sikra alle elevar får basiskunnskap i IKT. Lærarane skal bruka : Matematikk org.,drillpro, Formel, LIKT,Cyber book og andre dataprogram som læringsstøttande læremiddel i den tilpassa opplæringa. Extens er eit administrasjonsprogram som skal nyttast på administrativt ved alle skular. Det er motoren i Skolearena og It`s learning. AKTIVITETSPLAN HAUSTEN 07 AKTIVITET APRIL 0607 Val av elevråd. Opplæring av avsluttande råd JUNI 0607 Planleggingsdag for på alle trinn. AUGUST 0708 ANSVARLEG Kontaktlærar for elevrådet Rektor, kontaktlærarar teamleiarar Dugnad på skuleområdet. 13. Fau-leiar og rektor Intern planleggingsdag 14. Rektor Personalsamling på Framnes 15. HMS Skulekontoret Møte med PPT personal Basisgrp. A PPT/BUP/ rektor Informasjonsmappe til alle tilsette 15. og 16. Kontaktlærarar. Gruppemøte i alle basisgrupper 17. Rektor og personal. Blomsterløkaksjon Rektor/ kontaktlærarar Formøte- elevråd 21 Leiar/ skrivar/ rektor Medarbeidersamtale om oppstart v. 35 Rektor Elevråd 28. Leiear/ rektor Møte med PPT om elev på 8.trinn 29. PPT/ Kari Bente/ Ungd.sk Planlegg bedriftsvitjing A og B Lærarar Planlegg bedriftsvitjing C SEPTEMBER 0708 Foreldremøte 1.-7-trinn Kontlæra og gruppekontaktar Skulen sin friluftsdag. Fjelltur- med Personal samarbeidsskular? Nasjonale prøvar i engelsk 5.trinn (36,37,38,39) Gruppemøte i alle basisgrupper v.36 Kontaktlærarar Basseng / gym og biblioteket startar v.36 Personal/ BIB /TIDE 5på TOPP Elevrådet Formøte- elevråd 11 Leiar/ skrivar/ rektor 16

17 Du finn oss i naustet 14. Opplæringspakke. Norsk luftambulanse Kartlegging- lesekurs/norskverkstad innan v 37 Avspasering C 18. Planleggingsdag for personal. Avspasering for assistentar? Nasjonale prøvar- lesing 5.trinn 20. Kantine 24. og 25. Halvårsplanane for haustsemesteret ferdige innan.38 Forskningsdagane Ekskursjon til Bergen? Personal i C Lærarar i C Lærarar Rektor Skulesjef/rektorar/ personal Faglæraransvarlege Elevråd Lærarar Basisgruppe B og C Vil Vite senteret Forarbeid :Forskningsmetoden Kulturskulen Cello- undervisning 3. trinn M åndagar Veke IOP- halvårsplanar ferdige innan 39 Spesialgruppa Møte med foreldre til elevar med enkeltvedtak Spesialgruppe/ kontaktlærarar Kampanje om vind og vær- Utd. dir Teama Nasjonale prøvar. rekning 5.trinn 25 Faglæraransvarlege Elevråd 25. Elevsamtale innan v.39/40 Team og lærargrupper OKTOBER Haustfri veke 40 Veke Kulturskulen Feleundervisning 4.trinn Måndag v.41gruppemøte Kontaktlærar 11.Spes.ped team. PPT 12.Hjelpemiddelsentralen Kokstad kl Del av Team A- 15.Bedriftsbesøk C- Ljones Lærarar Formøte 16. Elevrådskontakt Plangruppa og 18. Kurs i Bergen Selektiv Mutisme Bodil ; Ragnhild Rektor PPT 5 PÅ TOPP 22 Elevråd F.N dag 24? Personalet Veke Kulturskulen Blokkfløyte 2.trinn Tysdagar NOVEMBER Spes.ped. team 8. Elevråd 13. PPT Kontakt 17

18 Avspasering 15. Planlegging Planleggingsdag Gruppemøte 20 Kantine 19. og 20. Lærarar Skulekontor Kontaktlærar Elevråd DESEMBER Eigen plan for advent og juleaktivitetar Elevråd 4. Gruppemøte Avslutningsfest med foreldre og grendafolk Framføring av song i kyrkja 20 Rektor, team, lærarar Elevrådskontakt Kontaktlærar FAU og personal Personalet Vår 2008 Detaljert Aktivitetsplan for vår 08 kjem til jul07 Rektor,teamleiarar, kontaktlærarar og faglærarar er ansvarlege. KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR Aktivitet: Plan for kurs og pl.l.dagar: 13.august. Avspasering grunna planleggingsdag i juni 14.august: Intern planlegging. HMS. Rutinar for heile skulen. 15. august. Prosjekt Born og Unge + Motivasjonsdel 16.nov. 07 og 11.april 08: Samarbeid med tanke på samanslåtte skular: NHS NYE: LK06 Fagplanar. Kartleggingprøvar Vurderingskriterier i samsvar med kompetansemål. Elevvurdering MILL Ansvar Eigen skule Rektor og undervisningspersonal Skulekontoret Rektor, teamleiarar Eksterne? Fagrettleiar: Sortevik. 18

19 19

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Kompetanseutviklingsplan for 2007 Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 www.kvam.no KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer