INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar."

Transkript

1 INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. 1

2 NYTT SKULEÅR Grunleggjande kunnskapar. Tilpassa opplæring-nytt Utviklingsarbeid Utviklingsområde 3. ORGANISERING. Dag og tid. Tilpassa opplæring for mellomsteget Tilpassa opplæring for småskulesteget Planar for norskverkstadane. 4.UTVIKLINGSOMRÅDE Tiltalsplan Samarbeidsplan Aktivitetsplan Kompetanseplan. FELLES PLATTFORM ANKERFESTE Arbeidet ved Steinsdalen skule skal vera i samsvar med Opplæringslova, Kunnskapsløftet =LK 06 og Verksemdsplan 0708 VISJON Steinsdalen skule skal vera ein god stad å vera og ein god stad å læra. Kvar elev har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø INNHALD Skapa god kultur for læring. Tydlege kunnskapsmål. Grunnleggjande kunnskapar Tilpassa undervisning. Heim og skule i samarbeid om den enkelte elev og miljøet. MÅLSETJING Realisera nasjonale og kommunale føringar for skuleverket. Realisera LK-06 i fådeltskulen. Aldersblanding. 2

3 Arbeida aktivt og systematisk for eit godt fysisk og psykososialt miljø. Arbeida for kvalitet og oppdatering Arbeidet skal medverka til kvalitetsutvikling i det daglege arbeidet i undervisningsrommet ELEVSYN Eleven har ibuande krefter, evne og vilje til å læra og til å ta ansvar for seg sjølv og andre. (Humanistisk pedagogikk) Eleven er eit meinings- og kunnskapssøkjande individ som søkjer sosial tilhøyrsle. Heilskapleg menneskesyn- generell del Eleven har behov for rammer og struktur. LÆRINGSSYN Å læra er å gjera eigne røynsler. Læring er ein aktiv prosess der elevane har ansvar og er medverkande. Læringa skal vera sjølvmotivert og ha utspring i LK06. SYN PÅ UNDERVISNING God undervisning set læring i gang, men den vert fullbyrda ved eleven sin eigeninnsats. God undervisning skal tilpassast den enkelte sine føresetnader. God undervisning er knytt til det nære og kjende. God undervisning skal vera variert, meiningsfull og gje høve til medverknad. SYN PÅ LÆRARROLLA Ha god og konstruktiv kontakt med enkeltelevar. Vera planleggjar og tilretteleggjar Vera prosesshjelpar Kunna inspirera, motivera og engasjera Vera leiar for gruppa og gjera læringsmiljøet positivt og inkluderande. GRUNNLEGGJANDE KUNNSKAP Basert på: STORTINGSMELDING 30 Innhaldet i opplæringa: Læreplanen sin generelle del vert ført vidare i innhald og form. Departermentet introduserer 5 ulike dugleikar: Å kunna uttrykkja seg munnleg. Å kunna lesa. Å kunna uttrykkja seg skriftleg. Å kunna rekna. Å kunna nytta digitalt verktøy. 3

4 Desse kompetansane skal innarbeidast i alle fag BRUA vert erstatta med LÆRINGSPLAKATEN Det vert fastsett eit samla minstetimetal til opplæring som den enkelte elev har rett til, og som skuleeigar har plikt til å gje. Auka fleksibilitet i organisering og tilrettelegging av opplæringa ved at inntil 25% av timetalet på det enkelte trinn vert disponert for tilpassing til den enkelte eleven Skulen vert oppfordra til å etablera faste rammer for skuledagen, m.a slik at fleire kan få høve til å gjera lekser på skulen, dersom det er behov for det. Fastare rammer kring skuledagen: Tid til felles måltid og meir fysisk aktivitet dagleg. Nasjonale prøvar skal vidareutviklast og gjennomførast i sept 07 Mappevurdering Auka timetal på småskulesteget. 2004/2005: 22 timar/v : 25 t/v Lese og skriveopplæring frå 1.steg. Entreprenørskap i utdanninga Klåre forventningar til heimen og til skulen Skule- heim samarbeidet skal inn i nasjonalt system for kvalitetsvurdering. UTVIKLINGSARBEID FELLESARBEID TEAMARBEID INDIVIDUELT ARBEID MED: KOMPETANSEMÅLA FOR FAGA etter og 7. trinn Fagplanar der mål, innhald og måloppnåing skal vera konkrete og målbare. Målark som dokumentasjon på innlærd kunnskap. Nasjonale prøvar som måling opp mot standard. Kartleggingsprøvar som dokumentasjon opp mot standard undervegs. Interne kartleggingar ( 80 % måloppnåing) som dokumentasjon på progresjon Testar og prøvar for kvar elev som grunnlag for progresjon i opplæring og som utgangspunkt for utvilkingssamtalar med elev /heim. 4

5 DIGITAL KOMPETANSE. Auka kunnskap om og bruk av digitale programvarer. FYSISK FOSTRING Dagleg fysisk fostring- tilrettelagt og gjennomført av undervisningspersonalet MÅLTID Alle elvar skal ha høve til å få matøkt kring eit fellesbord. Pultane er arbeidsplasser, og skal ikkje vera matbord. Bordskikk. Gode måltidsrutinar. Sunt kosthald Sosial tilhøyrsle i eit fellesskap Rikeleg tid til matøkta. Trivsel LESESTIMULERING I samarbeid med folkebiblioteket og bokbussen Retningslinjer skisserte i: GJE ROM FOR LESING. LESELYSTAKSJON PÅ ALLE TRINN. ELEVMEDVERKNAD Aktivt og engasjert elevråd med reell medverknad på skulekvardagen. MODELLEN SOM TRUR PÅ RINGEN Gruppemøte som del i eit elevråd som kan fatta avgjerder for alle. Klårt oppsett :Tidsplan, formøte, sakliste,referat Fadderkontakt i eit lengre tidsperspektiv. UTVIKLINGSOMRÅDE Rapporten etter skulevurderinga har vore ein integrert del av det pedagogiske arbeidet ved skulen. Me har prøvt å leggja bit for bit av det skisserte utviklingsarbeidet inn i planar på kort og på lengre sikt. Me opplever difor at me no har har gode røynsler å vidareutvikla det pedgogiske arbeidet på. Me har sett fokus på tilpassa opplæring i aldersblanda basisgrupper på mellomsteget. Noko av modellen også utvida til småskulesteget. ORGANISERING AV SMÅSKULESTEGET I NORSKVERKSTADER. Det er stor skilnad i fagleg og sosial kompetanse i dei 4 årskulla på småskulesteget Me valde difor å organisera modellen i berre eitt fag- førebels. Norskfaget har fått utvida rammer, det er eit nøkkelfag, og me valde å gå inn i dette med elevane sine føresetnader for lesing/ skriving som utgangspunkt. Der tilrettela me for norskverkstader etter Jørgen Frost si tenking om stadier i leseutviklinga. 5

6 Langsam,sikker lesar. Langsam, usikker lesar. Rask og usikker lesar. Rask og sikker lesar. Gruppa vert på 25 elevar. Me gjev tilbod om 3 grupper. Dei vart skilde ved bruk av dyrenamn: SEBRA = Språkstimulering og grunnleggjande lese/skriveopplæring LØVE = Lesekoden skal knekkjast med systematisk innføring i lydering og ordsyntese Arbeidet omfattar analytisk og syntetisk modell,- i tillegg til LTG GIRAFF = Forfattar/Litteraturverkstad. Vektlegg tekst, litteratur, sjanger og fri bruk av skriftspråket KRITERIE FOR DELING ETTER MEISTRINGSSTAD *Samarbeid med heimen. *Observasjon. *Varierte arbeidsoppgåver frå skulestart. *Diagnostisering m.a Carlsten leseprøve, nasjonalt læremiddelsenter og Verktøy for lesestimulering Organisering på eigne arbeidsplassar- stundom på rekkjer/frie arbeidsplassar i rommet skjerma for elevar som treng meir ro for eigen konsentrasjon og utvikling. OPPSUMMERING: Me vil utvida det læringspotensialet som ligg i aldersbanding, også for småskulesteget. For å styrkja lese- skriveopplæringa er det tilrådd frå Bretvedt kompetansesenter tilretteleggja med intensive arbeidsperiodar der fokus vert sett på den enkelte elev sin meistringstad og behov for trening Dette vert konsentrert om norskverkstader der 1.-4 trinn er delte i grupper ut frå eigen meistringsstad i faget. Fleire av elevane på 1.trinn kan lesa ved skulestart. Dei skal koma vidare i eiga utvikling, og ikkje venta til alder tilseier progresjon og opplegg. Utgangspunktet for opplæringa er den ståstaden eleven er på, og progresjon frå denne ståstaden mot kompetansemåla for 2. og 4. trinn Verkstaden er delt inn i 3 grupper. Perioden vare i 8 veker før og 8 veker etter jul. Elevane kan endra gruppe undervegs- om progresjon og måloppnåing tilseier det. UTDJUPING AV UTVIKLINGSOMRÅDA PÅ MELLOMSTEGET: LÆRINGSMÅLA I ARBEIDSPLANEN ER TYDELEGARE: Dette er forbetra: *Arbeidsplanen for veka har konkrete læringsmål; eitt frå kvart basisfag og eitt sosialt/metodemål. Desse måla justerer me i samtale og veiledning med kvar elev utover i veka. Me har også eit ope felt for personlege, individuelle mål. Desse vert noterte på planen i dialog med eleven kvar veke. HEIMANE FÅR JAMLEG TILBAKEMELDING PÅ ELEVANE SITT ARBEID 6

7 Elevane skal kvar veke få lekseplan og vekeplan med seg heim for underskrift. Dette er ein del av den jamne foreldrinformasjonen som vart etterlyst under skulevurderinga. Foreldra skal- dessutan- få korte informasjon om andre læringsaktivitetar gjennom veka. Elevane skal få faktabøker med seg heim, der basisstoffet for kvar periode står. Kvar fredag skal det vurderast kva som er gjort på planen og kva som må arbeidast meir med for neste veke. Er det målområde som ikkje er nådde, skal desse førast opp att for komande veke. STØRRE VARIASJON I ARBEIDSMÅTAR. Me er no meir medvitne på at arbeidsmåtane skal vera varierte og ha mangfald for å imøtekoma at born har ulike innfallsvnklar for læring. Personalet har gjennomført to planleggingsdager med MILL som tema. Kvar medarbeidar har også fått ei eiga bok om at dei ulike intelligensane skal ha vera grunnlag for teori og praksis. Kvar basisgruppe har gjennomført minimum eitt opplegg med MILL. I år skal det vera ein integrert del av fleire opplegg for heile skulen. Me vil, gjennom elevsamtalen kvar veke, vera i dialog med elevane slik at dei får velja arbeidsmåtar og innhald som er tenlege for den enkelte i si utvikling. MOTIVERA FAGLEG STERKE ELEVAR TIL Å VELJA UTFORDRANDE OPPGÅVER. Me har motivert fleire elevar til å velja det vanskelegaste nivået( grønt.) Elevane har no fått meir røynsle med systemet (som går etter spiralprinsippet og tilpassa oppgåver i ulike fargenyansar) Elevane skal verta meir målretta,og dei skal auka progresjon og måloppnåing. TIDSPLAN FOR ELEV/UTVIKLINGSSAMTALEN OG FOR SAMTALEN MELLOM FORELDRE/ ELEV/ KONTAKTLÆRAR. TIDSPLAN FOR STRUKTURERTE SAMTALAR. Vurdering Småskulesteg Mellomsteg Tidsramme Hausthalvåret 07 Ansvarleg Elevsamtale innan veke 39 innan veke 39 Alle elevar skal Kontaktlærar, ha samtale før faglærar og foreldresamtala. spesiallærar- Mappa med. etter behov Foreldresamtalen innan veke 43 innan veke 43 Kontaktlærar, faglærar og spesiallærar og rektor-etter behov. Førebudd og avtaleark Reviderte ark for halvåret Eigenvurdering Reviderte ark for halvåret. Avtaleark eller kontrakt. Standardiserte 7

8 Elevsamtale innan veke 9 innan veke 11 Alle elevar skal ha utviklingssamtale før foreldresamtala. Mappa med. Kontaktlærar, faglærar og spesiallæraretter behov Foreldresamtalen innan veke 9 innan veke 11 Kontaktlærar, faglærar og spesiallærar og rektor-etter behov. Reviderte ark for halvåret. Eigenvurdering Reviderte ark for halvåret Eigenvurdering Det er viktig å presisera at dette fellesopplegget for heile skulen. Kvar veke og ved høve skal enkeltelevar inviterast til veiledning med kontakt- eller faglærar. Har det oppstått vanskar- faglege eller sosiale-er det eit mål å få fokus og løysing på dei snarast råd er. Elevrettleiing og utviklingssamtale skal føregå jamt gjennom heile veka utan at det er strukturert frå administrasjonen. Det skal vera ein del av det daglege pedagogiske arbeidsdet ved skulen. I pakt med LK06 skal alle lærarar ha jamleg kontakt med heimen- møte, telefon, e-post eller kontaktbok for enkelte. All kontakt skal haldast i arbeidstida til lærararne. Kontaktlærane skal koordinera denne kontakten. Dersom ein faglærar ikkje kan ha kontakt innan sin arbeidsplan, må han gje kontaktlærar skriftleg informasjon om eleven si meistring av faget, og kva opplegg som skal føra han mot kompetansemåla for faget. KLOKKESLETT: UNDERVISNING ORGANISERING AV ARBEIDSDAGEN I ØKTER AKTIVITETAR: FELLESMÅLTID TILSYN 8

9 1.ØKT Pausar etter behov fordelt mellom personalet Matøkt og felles leikeøkt økt (onsdag/torsdag) Undervisninga er slutt eller Elevane brukar resten av tida til å avslutta dagen praktisk, få med seg bøker, ytterkle og utstyr Det vert sett opp tilsyn dett kvarteret Samlingstid/dagsplan/arbeidsplan Storgruppe, kurs Gruppene tek pausar etter behov LEIKEPLASSEN VERT DÅ ROMSLEG Ikkje oppsette vakter- men samarbeid mellom personalet/teamet MIDTTIME Gruppene har i år ulik tidsmodell Oppsett tilsyn/samarbeid i teama Personalet samarbeider og har matpause/ tilsyn/teamarbeid 2.ØKT. Fagdel og arbeidsplan Gruppene tek pausar etter behov. Dagleg fysisk fostring Fruktmåltid Samarbeid i teamet Oppsummering av dagen Finna leksebøker, rydda i rom og gang 9

10 Til ca / (varierer) Fellestid for personalet SKULEÅRET Felles start og felles slutt for alle elevar alle skuledagar BASISGRUP PE OG KONTAKT LÆRAR Basisgruppe A BOST Basisgruppe B BJHA ELEV TAL MÅNDAG Opningstid Morgonvakt: 8.15-kl.8.30 Sluttvakt: TYSDAG Opningstid Morgonvakt: 8.15-kl.8.30 Sluttvakt: ONSDAG Opningstid Skulebuss til U. Sk. Sluttvakt: Bass/Bib C Mat/leik: Kl Fridag 0 Fridag TORSDAG Opningstid Morgonvakt: 8.15-kl.8.30 Sluttvakt: FREDAG Opningstid Morgonvakt: 8.15-kl Sluttvakt: Bass/Bib A+B Mat/leik: Kl SUMtimar i veka Basisgruppe C PERØ avspas Me tilrettelegg for at alle elevane skal få høve og tid til eit godt fellesmåltid midt på dagen kombinert med midttimespause. Me har no leikeplass der frileik og regel-leikar kan finna stad samstundes. Istadenfor å kjøpa frukt på skulen, ber me om at borna dagleg har med seg frukt eller grønsaker. Fruktmåltid i alle grupper. Dagleg fysisk fostring Kvar torsdag vil dei som ynskjer det få utdelt yoghurt. Gi rom for lesing. 10

11 LESELYST OG LESEDUGLEIK Steinsdalen skule vil skuleåret 07/08 setja fokus på å styrkja elevane sin lesedugleik og motivasjon for Læra å lesa trinn Lesa for å læra 4.-7.trinn Mellomsteget arbeider etter eit fargenivå- tilpassa opplæring i faste basisgrupper med kontaktlærar som arbeider på eitt fellesgrunnlag for tilrettelegging, tilpassaing, rettleiing, medverknad og respons. Dette utviklingsarbeidet veil me halda fram med. SMÅSKULESTEGET har arbeidt tradisjonelt etter klasseordninga. I år vil me også tilretteleggja for basisgrupper og kurs- primært i norskfaget. Me tek på alvor signala i PISA- granskinga at det er registrert svekka kompetanse i lesedugleik, og fylgjelg manglande interesse for lesing. Gutane sin læringsstrategi vil få fokus. MELLOMSTEGET TILPASSA UNDERVISNING FOR ALLE I ALDERSBLANDA GRUPPER. ELEVAR PERSONAL UTV.OMRÅDE MÅL: Lesa for å læra AKTUELLE OMGREP GRUNNLAG I: 11

12 EI BASISGRUPPE I TRE-DELT TOTALT :20 Per Kari Bente Siri Sturla Helga Eldbjørg Kompetansemål Målark Nasjonale prøvar Aldersblanding som ressurs for læring. Individuelle mål. Varierte arbeidsmåtar. MILL. Utviklings samtalar. Medverknad. Spesialund. i basis. Emnebyteplan. Fag- guidar. Avspasering Skule/ fellestid Individuell tid. Utvida undervisn. Tid Aldersblanding mangfaldet. Basisgrupper. Kontaktlærarar Progresjonsfag. Nivå contra klasse. Læringsstrategiar MILL Kartleggingspr øvar/ nasjonale prøvar. Individuelle mål. LK06 Stortingsmelding om kvalitet i skolen. Opplæringslova. 9a- Eleven sitt arbeidsmiljø PIRLS/ PISA granskingane. Den kulturelle skulesekken. Gi rom for lesing. Skoleporten. Nasjonale prøvar Elevinspek tørane Verksemdsplan 0708 Sosial læreplan Gi rom for lesing. SMÅSKULESTEGET TILPASSA UNDERVISNING I ALDERSBLANDA GRUPPER 12

13 Språkleikar. Vektlagt Innhald: Språkstimulering Omgrep Vektlagt innhald. Språkstimulering Grunnleggjande omgrep. Språkleg medvit. Språkmodellaraldersblanding. Motorikk- skrift. Lesoppleving via fadrar. Lesa for og med barnet. Rytme, rim, reglar og staving. Ordbiletemetoden LTG. Ordbilde/heilskapsmetoden Leik/ kunnskap om med bokstav/lyd. Data. Sansemotorikk Alle sansar er innfallsvinklar. LES OG SKRIV Vektlagt innhald Grunnleggjande lese/ skriveopplæring Systematisk innlæring i strukturar. Gleda over å kunna laga /lesa enkle ord. LESEKOMPETANSE: KNEKKJA LESEKODEN Flytta oppmerksamheita frå meiningsinnhald til form, språkstruktur. Læra å lesa- mange vegar til målet Syntetiske metode. Analytisk metode. LTG. Bøker. Leselyst Leseglede Forfattarverkstad Vektlagt innhald: Skriftspråklege Utgangspunkt i forteljingsstund. Bøker/ bibliotek Skriva forteljingar. Ortografi. Lesa mange og ulike tekstar. Sjangrar Leseforståing og lesefart skal forbetrast. Handskrift. Tastatur. Forfattarbesøk Litteraturverkstad Vektlagt innhald: Aktivt og fritt skriftsspråk Bøker. Gje rom for lesing. Bibliotek Innhaldsforståing Arbeid med setningar. Lesing som reiskap i eiga læring. G jera røynsler, som viser at skriving klargjer tanken. Gleda ved å lesa. Innfallsvinklar til leseglede. Gutar: Spenning / action Lesestrategiar og leseforståing Bibliotek: Lesegleda og leseoppleving i trykt og elektronisk form Potensiale for å fremja lese/ informasjons kompetansen TILTAK FOR Å OPPFYLLA VISJONAR OG MÅLSETJINGAR KUNNSKAPSLØFTET. Tydelege og konkrete mål etter 2. 4.og7.trinn SAMARBEID MOT : NORHEIMSUND NYE BARNESKULE. Kompetansemål, vurderingskriterier, målark og elevvurdering TILPASSA OPPLÆRING-MILL ( Mange intelligensar og læringsstilar) Læringstrappa i kunnskapsløftet 13

14 IKT ITS LEARNING, EXTENS, SKOLEARENA OG OPEN OFFICE *Assistentar skal delta på kurs tilterrelagt frå skulekontoret. *Rektor skal delta på LUIS kurs tilrettelagt i regionen SAMARBEID MOT 08-09: NORHEIMSUND NYE BARNESKULE Samarbeid om: Pedagogisk plattform. Skulebygg og uteplass. Mangfald i romprogram med mogelegheit for fleksible løysingar Visualisering av romprogram med arkitekt. Skulevitjingar Pedagogiske prinsipp i LK06 (Arbeidsmåtar, organisering, måloppnåing og tilpassa opplæring) Tiltak og vilje til å byggja opp nye personalgrupper. Organisering av skulane. (basisgrupper, ordensreglar, inventar og læremiddel) VERKSEMDSPLANAR Individuelle arbeidstidsplanar for personalet. Sosiale samlingar jul/sommaravslutning / turar i fjell og mark for både elevgrupper og personal Felles personalmøte. Felles kurs. Felles nettverksarbeid Pedagogisk utveksling. TILPASSA OPPLÆRING-MILL ( MANGE INTELLIGENSAR OG LÆRINGSSTILAR) Me oppfattar ikkje tilpassa opplæring som del av spesialundervisning, men som ein del av den rettmessige tilrettelegginga for alle elevar. Undervisningsformene er presiserte som fleksible og mangfaldige innan antal og metode. Mill vektlegg den enkelte sin rett til tilpassa opplæring. 14

15 Steinsdalen skule driv etter prinsippet om aldersblanding og tilpassa basiskunnskap gjennom eit system utan læreboka, men med fleire læringsvegar tilrettelagt via fargesystem. KUNNSKAPSLØFTET=LK06 Kompetanseheving og konkrete tiltak i innhald og arbeidsmåtar. Setja oss inn i sentral plan- utdelt til alle lærarar, FAU og elevråd Utarbeida lokal plan etter mal frå region /kommune Samarbeid med Norheimsund og Vikøy/Aksnes skule om kursdagar og organisering av grupper Personalet i dei samanslåtte skulane må setjast i stand til å gje tilpassa opplæring i samsvar med LK06 (generell del, læringsplakaten og fagplanane.) Kompetansemåla er gjevne i statleg standardisert plan. Personalet i den framtidige sentralskulen skal forma Lokale planar der fokus skal setjast på metode/arbeidsmåte inkludert digital kompetanse. Eit steg mot tilpassa opplæring er å laga MÅLARK opp mot dei konkrete kompetansemåla. MÅLARK: Dokumenterer og konkretiserer kompetansemåla. Meistringsstad i læring og utvikling ikkje i alder. Arka skal såleis formast som trinn i læringstrappa uavhengig av alder. Trinnteminologien ligg som eit bakteppe i pedagogen sin arbeidsreiskap. Læringstrappa skal ha mange trappetrinn mot læringsplatåa på 2. 4.og 7.trinn Når eleven kan dokumentera meistringsstad og oppnådd kompetanse er det ein rett å kunna vandra vidare i kunnskapstrappa mot dei endelege læringsplatåa uttrykt i kompetansemål. Likeins er det ein rett å kunna få hjelpetrinn i trinna For nokre elevar er trinna nett passe andre tek to trinn i eitt,og nokre treng meir tid og støtte i vandringa mot kompetansemåla. LÆRINGSTRAPPA: Ikkje ein stad å sitja og vente i (på ), men ein stad å vandra gradvis oppover i. Kvart fag skal ha si læringstrapp med mange ulike trinn mellom platåa. NASJONALE PRØVAR. NASJONALT KVALITETSVURDERINGSSYSTEM Det som skal målast er elevane sine grunnleggjande kunnskapar på tvers av fag med utgangspunkt i kompetansemåla etter 4. og 7. trinn i LK06 IKT` 15

16 ITS LEARNING, EXTENS SKOLEARENA OG OPEN OFFICE IKT: OPPLÆRING OG IGANGSETJING AV LÆRINGSGRUNNLAGET. Skulen skal sikra alle elevar får basiskunnskap i IKT. Lærarane skal bruka : Matematikk org.,drillpro, Formel, LIKT,Cyber book og andre dataprogram som læringsstøttande læremiddel i den tilpassa opplæringa. Extens er eit administrasjonsprogram som skal nyttast på administrativt ved alle skular. Det er motoren i Skolearena og It`s learning. AKTIVITETSPLAN HAUSTEN 07 AKTIVITET APRIL 0607 Val av elevråd. Opplæring av avsluttande råd JUNI 0607 Planleggingsdag for på alle trinn. AUGUST 0708 ANSVARLEG Kontaktlærar for elevrådet Rektor, kontaktlærarar teamleiarar Dugnad på skuleområdet. 13. Fau-leiar og rektor Intern planleggingsdag 14. Rektor Personalsamling på Framnes 15. HMS Skulekontoret Møte med PPT personal Basisgrp. A PPT/BUP/ rektor Informasjonsmappe til alle tilsette 15. og 16. Kontaktlærarar. Gruppemøte i alle basisgrupper 17. Rektor og personal. Blomsterløkaksjon Rektor/ kontaktlærarar Formøte- elevråd 21 Leiar/ skrivar/ rektor Medarbeidersamtale om oppstart v. 35 Rektor Elevråd 28. Leiear/ rektor Møte med PPT om elev på 8.trinn 29. PPT/ Kari Bente/ Ungd.sk Planlegg bedriftsvitjing A og B Lærarar Planlegg bedriftsvitjing C SEPTEMBER 0708 Foreldremøte 1.-7-trinn Kontlæra og gruppekontaktar Skulen sin friluftsdag. Fjelltur- med Personal samarbeidsskular? Nasjonale prøvar i engelsk 5.trinn (36,37,38,39) Gruppemøte i alle basisgrupper v.36 Kontaktlærarar Basseng / gym og biblioteket startar v.36 Personal/ BIB /TIDE 5på TOPP Elevrådet Formøte- elevråd 11 Leiar/ skrivar/ rektor 16

17 Du finn oss i naustet 14. Opplæringspakke. Norsk luftambulanse Kartlegging- lesekurs/norskverkstad innan v 37 Avspasering C 18. Planleggingsdag for personal. Avspasering for assistentar? Nasjonale prøvar- lesing 5.trinn 20. Kantine 24. og 25. Halvårsplanane for haustsemesteret ferdige innan.38 Forskningsdagane Ekskursjon til Bergen? Personal i C Lærarar i C Lærarar Rektor Skulesjef/rektorar/ personal Faglæraransvarlege Elevråd Lærarar Basisgruppe B og C Vil Vite senteret Forarbeid :Forskningsmetoden Kulturskulen Cello- undervisning 3. trinn M åndagar Veke IOP- halvårsplanar ferdige innan 39 Spesialgruppa Møte med foreldre til elevar med enkeltvedtak Spesialgruppe/ kontaktlærarar Kampanje om vind og vær- Utd. dir Teama Nasjonale prøvar. rekning 5.trinn 25 Faglæraransvarlege Elevråd 25. Elevsamtale innan v.39/40 Team og lærargrupper OKTOBER Haustfri veke 40 Veke Kulturskulen Feleundervisning 4.trinn Måndag v.41gruppemøte Kontaktlærar 11.Spes.ped team. PPT 12.Hjelpemiddelsentralen Kokstad kl Del av Team A- 15.Bedriftsbesøk C- Ljones Lærarar Formøte 16. Elevrådskontakt Plangruppa og 18. Kurs i Bergen Selektiv Mutisme Bodil ; Ragnhild Rektor PPT 5 PÅ TOPP 22 Elevråd F.N dag 24? Personalet Veke Kulturskulen Blokkfløyte 2.trinn Tysdagar NOVEMBER Spes.ped. team 8. Elevråd 13. PPT Kontakt 17

18 Avspasering 15. Planlegging Planleggingsdag Gruppemøte 20 Kantine 19. og 20. Lærarar Skulekontor Kontaktlærar Elevråd DESEMBER Eigen plan for advent og juleaktivitetar Elevråd 4. Gruppemøte Avslutningsfest med foreldre og grendafolk Framføring av song i kyrkja 20 Rektor, team, lærarar Elevrådskontakt Kontaktlærar FAU og personal Personalet Vår 2008 Detaljert Aktivitetsplan for vår 08 kjem til jul07 Rektor,teamleiarar, kontaktlærarar og faglærarar er ansvarlege. KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR Aktivitet: Plan for kurs og pl.l.dagar: 13.august. Avspasering grunna planleggingsdag i juni 14.august: Intern planlegging. HMS. Rutinar for heile skulen. 15. august. Prosjekt Born og Unge + Motivasjonsdel 16.nov. 07 og 11.april 08: Samarbeid med tanke på samanslåtte skular: NHS NYE: LK06 Fagplanar. Kartleggingprøvar Vurderingskriterier i samsvar med kompetansemål. Elevvurdering MILL Ansvar Eigen skule Rektor og undervisningspersonal Skulekontoret Rektor, teamleiarar Eksterne? Fagrettleiar: Sortevik. 18

19 19

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

Verksemdsplan. for. Ålvik skule

Verksemdsplan. for. Ålvik skule Verksemdsplan for Ålvik skule 2006-2007 V I S J O N "Ålvik skule skal vera ein god lærestad, der foreldre er trygge for borna sine, og der borna likar å vera!" Hovudmål Skulen vår skal gje elevane best

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal sikre progresjon, heilskap

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Verksemdsplan. for. Tørvikbygd skule

Verksemdsplan. for. Tørvikbygd skule Verksemdsplan for Tørvikbygd skule 2009/ 2010 1 VERKSEMDSPLAN FOR TØRVIKBYGD SKULE 2009/2010. OVERORDNA MÅL HOVUDMÅL DELMÅL TILTAK / RESULTATMÅL PLAN FOR VIDARE / ETTERUTDANNING PLAN FOR BRUK AV TID TIL

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule For tryggleik, trivsel og læring for barnet for foreldra Regelverksamling 26.10.2016 Elin Røyseth, styrar Anne Finsveen Midtbø, rektor barneskule Åge Stafsnes,

Detaljer

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk)

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva som

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Vekeplan for 3.trinn. Informasjon til eleven og heimen

Vekeplan for 3.trinn. Informasjon til eleven og heimen Hordabø Skule Nordbøvegen 1 5937 Bøvågen Tlf. 56346270. Vekeplan for 3.trinn Veke 20 11. - 15. mai Ein kan ikkje alltid få det slik som ein vil. FAG Norsk Matematikk LÆRINGSMÅL Kunna bruka punktum og stor

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2016 2017 2 Skulen sin visjon og pedagogisk plattform Visjon «Framtidsyrke med fagleg styrke» Pedagogisk plattform mangfald og meistring omsorg for alle yrkesfag og framtid verdifulle

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR NESSE OPPVEKSTSENTER

UTVIKLINGSPLAN FOR NESSE OPPVEKSTSENTER Side 1 Overordna utviklingstiltak Bruk av mobbeskjema og Mobbeplan og mobbeskjema er fast punkt på mobbeplan i høve «Elevens årshjulet for møter. Januar 2013 skulemiljø» 9A Juni 2013 Oppvekstsenteret som

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Barneskule 1-7 305 elevar 35 lærarar eks leiing (Ca 70 barn i SFO) 50 tilsette i alt Utbygging / renovering 2000-2004

Barneskule 1-7 305 elevar 35 lærarar eks leiing (Ca 70 barn i SFO) 50 tilsette i alt Utbygging / renovering 2000-2004 Deltek i PROGRAM FOR SKOLEUTVIKLING 2006-2008 Mappemetodikk som reiskap for tilpassa opplæring Delprosjekt av eit større Nordfjordprosjekt ( 3 kommunar) Ekstern rettleiar: Olga Dysthe Barneskule 1-7 305

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-15

HANDLINGSPLAN 2014-15 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN 2014-15 Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd I:\blb-Felles\Infoperm 2014\InfoP-Pedagogisk arbeid-prinsipp-planar\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

EVALUERING 2011-2012

EVALUERING 2011-2012 Kommune: Balestrand Side 1 Overordna utviklingstiltak Satsingsområde Mål Tiltak (kva) Strategi (korleis) Evaluering Oppvekstsenteret som arena for utvikling av sosial kompetanse. Skape eit mobbefritt oppvekstmiljø

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE. LOKAL VERKSEMDPLAN Knarvik ungdomsskule 2014-2016

LINDÅS KOMMUNE. LOKAL VERKSEMDPLAN Knarvik ungdomsskule 2014-2016 LINDÅS KOMMUNE LOKAL VERKSEMDPLAN Knarvik ungdomsskule 2014-2016 INNLEIING: VISJON, MÅL, PEDAGOGISK PLATTFORM Forord av rektor Verksemdsplanen er eit viktig styringsdokument for skulen. Det som er nedfelt

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Kultur for læring i biblioteket. Kunnskapsløftet

Kultur for læring i biblioteket. Kunnskapsløftet Kultur for læring i biblioteket Kunnskapsløftet Bakgrunn for reformen Evalueringa av L-97 PISA 2000 og 2003 TIMSS 1995 og 2003 Anna nasjonal og internasjonal skuleforsking Svake resultat i matematikk,

Detaljer

Halvårsplan, hausten 2011

Halvårsplan, hausten 2011 Halvårsplan, hausten 2011 Skule Straumen skule Rektor e-post Inger Marie Tørresdal imt@tysver.kommune.no Prosjektansvarleg Grete Fjeldheim Vestbø e-post GFVestbo@tysver.kommune.no Skriv kort kva skulen

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Engelsvoll skule Status Engelsvoll skule har eit langsiktig fokus på å halde oppe og vidareutvikla eit godt læringsmiljø for elevane, med vekt på relasjonsbygging og

Detaljer

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007

Kvam herad. www.kvam.no. Kompetanseutviklingsplan for 2007. Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Kompetanseutviklingsplan for 2007 Hovudmål: 1. Innføra Kunnskapsløftet i Kvam 2. Gjennomføra Kvammaskulen 2007 www.kvam.no KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN

Detaljer

: Surnadal ungdomsskole. Unni Søbstad Larsen og Liv Ingrid Horvli

: Surnadal ungdomsskole. Unni Søbstad Larsen og Liv Ingrid Horvli Skole Kommune Vurderingsrapport frå : Surnadal ungdomsskole : Surnadal kommune : Nettverk Nordmøre Unni Søbstad Larsen og Liv Ingrid Horvli Veke/år : 48/2007 Vurderingsrapport, november -07 Surnadal kommune

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Årsmelding/ Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever elevdemokrati

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Veiledning til læreplanen i samfunnsfag 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Oppdraget vårt Veiledningen skulle lages over fire kapitler Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Fagets egenart Skulle

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Volda Bratteberg skule Dialog heim - skule Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Hovudmål God kommunikasjon mellom

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse»

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse» Utviklingsplan 2016 Meling skule «Elevarbeid 6. klasse» GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me vil dette skuleåret føre vidare Samarbeid sett i system og Elevinvolvering som satsingsområder. Gjennomført

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 470 elevar 2014-2015 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut, rådgjevar og sosiallærar Utvida

Detaljer

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Innleiing Skolane bruker i dag ulike namn på samtale med elevane: fagsamtale, elevsamtale, utviklingssamtale

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Tysværvåg barne- og ungdomsskule Tysværvåg barne- og ungdomsskule Handlingsplan 2011-2012 MÅLSETJINGAR 10.08.11 Skulen sin visjon Elevar og tilsette jobbar saman i trygghet og trivsel for å skaffa seg lærdom, erfaring og evne til samspel.

Detaljer

Hardanger / Voss kompetanseregion Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT. Strandebarm skule

Hardanger / Voss kompetanseregion Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT. Strandebarm skule VURDERINGSRAPPORT Strandebarm skule 14.-17. MARS 2005 1 Føreord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 28 (1998-99) Mot rikare mål, vart det sett

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP Siktemålet

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

«Det er ei ære for oss å få låna det kjæraste de har»

«Det er ei ære for oss å få låna det kjæraste de har» «Det er ei ære for oss å få låna det kjæraste de har» Tema for møtet Om Varhaug skule Tilpassa skulestart/skuleklubb Kantine SFO Forvetningar Varhaug skule Trivsel gjer grunnlag for læring 481 elevar pr.

Detaljer