Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel."

Transkript

1 Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data? Hvordan vaske dataene? Formater datasettet som tabell og sett inn pivot Hva er vårt totale innkjøpsvolum? Leverandøranalyse (ABC-analyse) - hvem kjøper vi fra? Porteføljeanalyse - hva kjøper vi? Forbruksmønster

2 1. Hvordan få tilgang til data? Om du ikke selv har tilgang til data, kan du ta kontakt med regnskapsavdelingen i din virksomhet, og foreta en spørring fra regnskapssystemet. Ofte kan kontrollere eller andre i tilsvarende funksjoner også ha denne kunnskapen. Datasettet for dette veiledningshefte, bør inneholde informasjon fra leverandørreskontro og hovedbok i excel-format. Det er viktig at de som skal kjøre ut rapportene vet hvordan regnskapet føres i organisasjonen og kan bistå i eventuelle oppklaringer i forbindelse med vasking av data. Filen bør inneholde informasjon fortrinnsvis hva 1.januar til 31.desember, med mest mulig av følgende kolonner eller tilsvarende: Konto Konto tekst Leverandør Leverandør tekst Organisasjonsnr Periode Prosjekt Prosjekt tekst Koststed Koststed tekst Saksnr. Saksnr. Tekst Kap/ post Ansatt Fakturanr Bilagsnr Bilagsdato Tekst Beløp Betalingsdato Normalt vil det ikke være nødvendig å lage noen spesialrapport men bare kjøre en av standard rapportene som ligger i regnskapssystemet. Det er viktig at rapportene som kjøres er tabellrapporter og ikke i et format som er ment for utskrift på papir med topp, bunntekst og kolonneoverskrifter for hver side dette kan ikke brukes. Formatet bør være en flat databasefil i kolonneseparert tekstfil (*.CSV) eller tilsvarende, som overføres til excel format. 2

3 2. Hvordan vaske dataene? Hvorfor dataene må vaskes? Hvordan gå frem? Når dere begynner å jobbe med dataene kan dere oppleve at noen av dataene ikke er relevante. Vi anbefaler å opprette en ny kolonne for å markere disse. Det kan gjøres på følgende måte: - Opprette en kolonne med navnet slettet - Sette x i den raden med informasjon dere ikke ønsker å ha med i analysene. - Deretter opprette en ny kolonne for å gi en begrunnelse. I kolonnen begrunnelse skriver dere kort hvorfor dataene i raden ikke skal være med. På denne måten beholder dere original dataene, samtidig som dere har mulighet til å ta noe av dataene ut fra analysene. Når du har funnet en konto du ønsker å slette, kan du sortere på denne for å sørge for at alle registreringer blir tatt ut. Det kan gjøres på følgende måte: - Klikk på kolonnenavnet «konto (t)» - Kryss ut den kontoen du ønsker å slette 3

4 - Da får du opp alle registreringene for den utvalgte kontoen, og du kan gå til høyre i arket og sette x under kolonnen «slettet». - Marker den første ruten nederst i hjørnet og dobbeltklikk. Da plasseres x i alle rutene nedenfor som er sortert ut. Etter hvert når dere får mer kunnskap om hvordan virksomheten fører regnskap) kan dere ta ut spørringer kun på kontoer dere vet er relevante for innkjøp. Vaskejobben vil da bli mye mindre. Eksempler på data som kan slettes Sorter tabellen etter konto og gå igjennom kontoteksten og informasjonen de andre kolonnene gir. Sett X i kolonnen slettet på rader som inneholder informasjon som ikke er relevant for anskaffelser. For Difi valgte vi å slette kontoene: Overheadkostnader (228) Overheadinntekter (296) Prosjektlønnsref.(253) Prosjektstøtte (254) Tilskudd kompetanseutvikling (255) Refusjon konferanser (258) Stipend (259) 3. Formater datasettet som tabell og sett inn pivot Fordi vi skal benytte datasettet flere ganger, anbefaler vi å formatere datasettet som «tabell» og gi det et navn, slik at det enkelt kan hentes opp senere i nye arkfaner, uten å forkludre analyser som allerede er gjort. 4

5 Fremgangsmåte: - Marker datasettet som skal formateres ved å sette markøren i A1 om det er der datasettet starter, trykk så kontroll (ctrl) og shift, samtidig som du trykker pil ned for deretter pil til høyre - Trykk på «formater som tabell». - Velg formatstil eller ny tabellstil og velg fonter og farger selv. - Kryss av for at tabellen har overskrifter - Trykk «ok» Gå til utforming og sjekk tabellnavn. Vi anbefaler å opprette et navn på tabellen, for eksempel «Tabell1». Ved å navngi tabellen, kan du enkelt hente opp datasettet for nye analyser i nye faneark. Du har nå formatert dataene som en tabell. Oppdatering av tabell ved endringer i datasettet Pivottabeller oppdateres ikke automatisk. Dersom du har behov for å gjøre endringer i det opprinnelige datasettet, vil ikke pivottabellen oppdateres automatisk. Det betyr at du må aktivt oppdatere pivottabellen, slik at den får med seg endringene. Det kan gjøres på to måter: - Du kan stå i pivottabellen du ønsker å oppdatere og høyreklikke, for deretter klikke på «oppdater». - Alternativt kan du finne knappen «oppdater» i menyfeltet og klikke på den her: 5

6 Sett inn Pivottabell En pivottabell er en oppstilling av flere dataverdier i et regneark. Bruk av pivottabell gjør det mulig å sette sammen flere data slik at vi ser verdiene på en oversiktlig måte i en krysstabell. Du kan finne enkel intro til Pivot på You Tube og det finnes mange kurs på området. Her viser vi likevel en måte å gjøre det på. Vi foreslår følgende fremgangsmåte: - Velg et nytt ark. - Trykk på «sett inn». - Velg Pivottabell. Nå skal du hente opp «tabell 1» som du formaterte tidligere. - Det gjør du ved å skrive inn «tabell1[#alt]» i det hvite feltet for tabell/område. - Velg eksisterende regneark og sjekk at det står ark2. - Trykk ok. Du får nå opp datasettet i en feltliste til høyre i arket. I det øverste feltet kjenner du igjen navnene på kolonnene. Heretter omtaler vi disse som «felt». 6

7 Pivottabellen har fire felt som kan brukes til å ta ut rapporter. Disse er: Kolonneetiketter: Her setter du feltene som skal listes opp bortover i kolonne. Radetiketter : Her setter du de feltene som skal listes opp nedover i rader. Rapportfilter: Her setter du det feltet som skal filtrere datasettet. Verdier: Her setter du det feltet som du ønsker skal fremkomme som sum, antall etc. For å få opp en tabell, må du dra felt (kollonnenavnene) ned til de fire feltene. Rekkefølgen på feltene vil bestemme hvordan tabellen vil se ut. 7

8 4. Hva er vårt totale innkjøpsvolum? For å få et riktig totalt innkjøpstall er det viktig at dere har vasket dataene godt. Når alt som ikke er relevante innkjøpsdata er markert med X under kolonnen»slettet» kan dere ta ut en analyse for å se hva det totale innkjøpsvolumet til virksomheten er. Fremgangsmåten for dette er: - sette inn en pivottabell - legge slettet inn som rapportfilter (da filtrerer vi ut data som ikke er relevant) - legge «beløp» inn som verdi - stå i tabellen og klikk på pil ikonet til «slettet» - kryss av for «tom» og «ok». Nå vil ikke dataene du har valgt å slette komme inn i analysen: 8

9 Nå får du ut en enkel oversikt over totalt innkjøpsvolum: 5. Leverandøranalyse (ABC-analyse) - hvem kjøper vi fra? Hvem er våre største leverandører? Hvor mange kjøper vi fra? Behold pivottabellen som viser totalt innkjøpsvolum og legg inn en ny pivottabell ca 5 rader under (samme prosess som over, der du henter opp tabell 1). Så gjør du følgende: - Legg slettet inn som rapportfilter - Legg leverandør (T) inn under radetiketter og - Legg beløp inn som verdier: I den øverste raden av denne pivottabellen står det nå slettet. 9

10 - Trykk på pil ikonet og trykk tom og «OK». Nå vil ikke dataene dere har valgt å slette komme inn i analysen. For å sortere leverandørene etter høyest forbruk gjør dere følgende: - Trykk på pil ikonet ved siden av radetiketter og velg flere sorteringsalternativer - Trykk på synkende (Å-A) etter: sum av beløp. Hvis dere ønsker at tallene som står under beløp skal vises som regnskapstall, gjør dere følgende: - Høyreklikker øverst på kolonnen tallene står i og velger «formater celler». - Trykk på «tall» og velg formatet «regnskap». - Legg inn 0 under desimaler og ingen under symbol. - Trykk «OK». Antall fakturaer per leverandør I et effektivitetsperspektiv er det interessant å vite hvor mange fakturaer som behandles per leverandør. Det kan være et mål i seg selv å redusere antall fakturaer dersom beløpene viser seg å være veldig små. For å få frem antall fakturaer hos de ulike leverandørene gjør dere følgende: - I pivottabellen som viser leverandørene sortert etter størrelse (som vist over) legger dere inn fakturanr under verdier. - Trykk så på fakturanr under verdier, så på «innstillinger» for verdifelt og endre til «antall» som vist under: 10

11 11

12 Hvor stor prosent utgjør leverandøren av totalt innkjøpsvolum? For å finne hvor stor prosent leverandøren utgjør av totalt innkjøpsvolum, setter vi inn en formel basert på innkjøpsvolum av den enkelte leverandør delt på totalt innkjøpsvolum (enkel prosentregning). Dette gjør vi på følgende måte: - I kolonne D ved siden av den øverste leverandøren legger dere inn formelen =B11/A$4 (feltet hvor det står verdien på beløp til leverandøren (ikke nødvendigvis B11) og feltet hvor totalt volum står). - Det er nødvendig å formatere cellene til prosent. Derfor høyreklikk øverst i kolonne D, velg «formater celler» tall og velg «prosent». - Vi anbefaler å velge 2 som antall desimaler og trykk «OK». - Kopier formelen nedover kolonne D (dobbeltklikk i høyre hjørne nederst i ruten) - Navngi kolonnen med noe sånt som «andel av totalt forbruk» Akkumulert forbruk For å finne akkumulert forbruk kan dere benytte kolonne E til å legge inn en ny formel. Dette gjør dere på følgende måte: - I kolonne E ved siden av den øverste leverandøren legger dere inn formelen =D11 (feltet hvor verdien på prosent andelen den største leverandøren utgjør). I feltet nedenfor E12 legger dere inn formelen =E11+D12 (feltet hvor verdien på prosent andelen den største leverandøren utgjør + leverandøren under). - Kopier formlene nedover kolonne E (dobbeltklikk i høyre hjørne nederst i ruten). - Navngi kolonnen med noe sånt som «akkumulert» Klassifisere leverandørene i A, B og C For å gjøre et bevisst valg på hvordan man følger opp leverandørene eller sette inn tiltak der potensialet er størst, kan det være hensiktsmessig å klassifisere leverandørene i A, B eller C. Hvem dere klassifiserer som A, B eller C er avhengig av økonomisk størrelse. Men i tillegg bør det også vurderes hvorvidt den økonomiske størrelsen er basert på lav eller høy uttaksfrekvens, leveringstid fra leverandør og kanskje vurdere egenskaper i markedet som kan påvirke viktigheten av å følge opp leverandøren nærmere. I kolonne F setter dere overskriften ABC. I denne kolonnen legger dere inn en A, B eller C etter hvordan dere klassifiserer leverandøren: Det kan være nyttig å klassifisere leverandørene ut fra hvor mye de utgjør av totalt innkjøpsvolum. Det kan påvirke hvordan vi ønsker å følge opp de ulike leverandørene. På bakgrunn av ABC-teori vil vi sjekke hvor stor andel av leverandørene som utgjør 80 % av det totale innkjøpsvolumet. Det gjør vi på følgende måte: - gå nederst i pivottabellen og noter radnr hvor navnet på den nederste leverandøren står 12

13 - gå øverst i pivoten og noter radnr hvor navnet på den øverste leverandøren står - trekk dette radnr fra radnr til den nederste leverandøren. Dette tallet sier hvor mange leverandører virksomheten deres har. - Gå så til kolonne E/ akkumulert og tell hvor mange leverandører som står med tall fra 0-80%. I Difi har vi ca 751 leverandører og ca 40 leverandører som står for 80 % av totalt innkjøpsvolum. - De 40 leverandørene utgjør ca 5% av våre leverandører: (40/751)*100= ca 5%. - Det betyr med andre ord at rundt 5 % av våre leverandører står for 80 % av vårt totale innkjøpsvolum. Bruk av diagram for å fremstille A, B og C leverandører En ting er å telle opp antall A, B og C leverandører. I presentasjonsøyemed kan det være hensiktsmessig å fremstille leverandørene i et diagram. Da vil man kunne få et raskt overblikk. Det kan gjøres på følgende måte: - Når dere har klassifisert alle leverandørene i A, B og C, kan dere markere dataene i kolonne D, E g F og formatere disse som en tabell. - Gi navn på tabellen, i dette tilfelle «tabell 2». - Stå i nytt felt, for eksempel felt «H1» og trykk «sett inn» pivottabell pivotdiagram. - Sett inn «tabell2[#alt]» og trykk «OK». - Gå i menylinjen og finn «endre diagramtype», trykk på denne og velg «sektor» og trykk» OK». - Sett ABC inn i to felt: Både under «aksefelt» (kategorier) og under «verdier». - Pass på at den viser verdien «antall» av ABC. Dere vil nå få opp et kakediagram som viser hvor mange A, B og C leverandører dere har. Diagrammet kan for eksempel være utgangspunkt for en diskusjon om hvor mye tid og ressurser man bruker på de ulike gruppene, sammenlignet med hvor mye de utgjør av innkjøpsvolumet. Gjennomsnittlig fakturaverdi For å se gjennomsnittlig verdi på fakturaene kan du gjøre følgende: 13

14 - legg inn formelen =B11/C11 i feltet G5 (feltet som viser sum av beløpet til den største leverandøren / antall av fakturanr til den største leverandøren). - Kopier denne formelen nedover hele G kolonnen ved å dobbeltklikke nederst i høyre hjørne av ruten. 14

15 6. Porteføljeanalyse - hva kjøper vi? Åpne et nytt ark og sett inn en ny pivottabell basert på det opprinnelige datasettet. Har du fulgt oppskriften i dette dokumentet, kan du hente opp tabell 1 ved å gjøre følgende: - Trykk «sett inn» - pivottabell - «tabell1[#alt]» - legg slettet inn under rapportfilter - legg «konto (T)» under radetiketter - legg «beløp» under verdier: I den øverste raden av denne pivottabellen står det nå slettet. Som tidligere vist sørger dere for at de ikke relevante verdiene blir med; - ved å trykke på pil ikonet og trykk tom og «OK». Sorter kontoene for å få frem dem som gir høyest forbruk: - stå i tabellen - trykk på pil ikonet ved siden av radetiketter og velg flere sorteringsalternativer. - trykk på synkende (Å-A) etter «sum av beløp» - formater tallene til regnskap; høyreklikke øverst i kolonnen med tallene, trykk på fanen «tall» og velg formatet «regnskap» - legg inn 0 under desimaler og «ingen» under symbol - trykk «ok» Kontoene dere har høyst forbruk på vil nå legge seg øverst i pivottabellen. Hva kjøper vi grafisk tabell Hvis dere ønsker en mer visuell fremstilling av hva virksomheten kjøper inn, kan dere sette inn et pivotdiagram fremfor pivottabell. Enten i samme ark eller i et nytt ark. Hvis dere benytter nytt ark, så husk følgende øvelser som over: - Sett slettet under rapportfilter 15

16 - Sett «konto (T)» under aksefelt (kategori) - Sett «sum» av beløp under verdier. - trykk tom som verdi på «slettet» og «OK». Nå vil ikke dataene dere har valgt å slette komme inn i analysen. - trykk på pil ikonet ved siden av radetiketter og velg flere sorteringsalternativer - trykk på synkende (Å-A) etter: sum av beløp. Kontoene dere har høyst forbruk på vil nå legge seg øverst i pivottabellen. Hvis dere ønsker at tallene som står under beløp skal vises som regnskapstall, venstreklikker dere øverst på kolonnen tallene står i og velger «formater celler». Velg så tall regnskap. Legg inn 0 under desimaler og ingen under symbol. Trykk «OK». Dere skal nå få frem et diagram i dette arket. Dette diagrammet kan kopieres inn i presentasjoner. Totalt Totalt Kategorisering Det kan være hensiktsmessig å samle kontoene i noen overordnede kategorier. I tilknytning til strategisk arbeid kan det være hensiktsmessig å vurdere innkjøpene etter innkjøpets økonomiske betydning og forsyningsrisiko, og vurdere oppfølgingen av kategoriene forskjellig (Kraljics metode). Det finnes ingen standard måte å kategorisere statlige kontoer, mens det for kommunen er standardisert gjennom KOSTRA: 16

17 I statlige virksomheter må det gjøres en egen vurdering av hvilke kategorier som kan være hensiktsmessige. Når det er gjort, kan man opprette nye overordnede kategorier i excel på følgende måte: - Legg til en kolonne dere kaller «kategori» og legg inn navn for kategoriene dere har valgt for hver konto. - Når dere har gitt hver konto et kategorinavn kopierer dere beløpet som brukes på kontoen i kolonne D: Dette gjøres ved å legge inn formelen =B4 (feltet hvor beløpet til den øverste kontoen står). - Kopierer formelen nedover hele kolonnen. - Formater kolonne C og D til tabell; marker all data som ligger i kolonne C og D>trykk «formater som tabell» og velg fonter og farger selv. - Gi det tabellnavn 3, dersom ikke programmet gjør det selv. Lag pivotdiagram over kategoriene - Stå i et nytt felt, for eksempel felt G1 og sett inn pivottabell pivotdiagram. - Sett inn «tabell3[#alt]» og trykk OK. - Trykk på endre diagramtype, velg sektor og trykk OK. - Sett kategori inn under aksefelt (kategorier) i pivotdiagrammet og beløp under verdier. - Dere vil nå få opp et kakediagram som viser fordelingen av kategorier basert på beløp. Totalt Eiendom IKT Konsulent Personal Reise Telefon (tom) 17

18 Kraljics matrise I 1983 ble Kraljics matrise lansert (gjennom Peter Kraljics artikkel «Purchasing must become Supply Management» i Harvard Business Review) for å vise hvordan man kan betrakte innkjøpsporteføljen. Ut fra dette perspektivet kan man dele inn porteføljen i 4 kategorier ut fra økonomisk viktighet og forhold i markedet: I excel kan vi bearbeide dataene våre og gruppere porteføljen ut fra Kraljics matrise: - Legg til en kolonne dere kaller Kraljic. - Gjør vurderingen om kontoen utgjør et volumprodukt, strategisk produkt, ikke-kritiske produkt eller flaskehalsprodukt. Det er mulig å bruke Excel til grafisk fremstilling av Kraljicsmatrise, men dette er ganske avansert og tidskrevende. Det kan derfor være like enkelt å plassere kontonavnene manuelt i powerpoint. Det kan gjøres ut fra å finne prosentandel av totalt innkjøpsvolum for de ulike kontoene: - I kolonnen ved siden av summene, mitt tilfelle E, ved siden av den øverste kontoen legger dere inn formelen =B4/ (feltet hvor det står verdien på beløp til kontoen (ikke nødvendigvis B11) og totalt innkjøpsvolum). - Lås formelen ved å trykke F4 - Kopier så denne formelen nedover kolonne F. - Formater celler ved å høyreklikke øverst i kolonne B; velg formater celler tall prosent. - Velg 2 som antall desimaler og trykk OK. Dette tallet viser hvor stor prosent kontoen utgjør av totalt innkjøpsvolum. I powerpoint kan det se slik ut når dere har lagt inn noen av kontoene i Kraljicsmatrisen: 18

19 7. Forbruksmønster Når kjøper vi inn? Hvor mye kjøper de ulike avdelingene for? Når kjøper vi? Bilagsdato, betalingsdato eller periode kan gir en indikasjon på når virksomheten kjøper inn. I excel oppretter du nytt faneark og setter inn ny pivottabell ved å hente opp den du har brukt tidligere, hvor du har renset datasettet. - Legg slettet som rapportfilter: - Legg bilagsdato, betalingsdato eller periode inn som radetiketter: - Legg beløp som verdi. 19

20 - I den øverste raden står det nå slettet. - Trykk på pil ikonet og trykk tom og OK. Nå vil ikke dataene dere har valgt å slette komme inn i analysen. - Høyreklikk på en dato i pivottabellen og velg grupper. - Velg år, kvartaler og måneder og trykk «OK». - Alternativt lag pivotdiagram med de samme variablene: Kv1 Kv2 Kv3 Kv Hvem kjøper? Koststed og prosjekt er kontonavn som gir informasjon om hvem som kjøper inn. I excel får du en oversikt ved å gjøre følgende: - Sett slettet inn som rapportfilter - Sett koststed (T) og prosjekt (T) inn under radetiketter - Sett beløp inn som verdi. - I den øverste raden står det nå slettet. - Trykk på pil ikonet og trykk tom og OK. Nå vil ikke dataene dere har valgt å slette komme inn i analysen. 20

21 Avtaler Har vi skriftlige avtaler på det vi kjøper inn? Ligger vi innenfor beløpsrammen for avtalene? Hva er lojaliteten til avtalene? Mange registrerer ikke avtalene opp mot regnskapssystemet og da må disse analysene gjøres manuelt noe som er veldig tidkrevende. Hvis dere har en kobling mot avtalene i regnskapssystemet, er det enklere å ta ut analyser på leverandørlojalitet. I Difi registereres saksnr i regnskapssystemet. Kjøp uten avtale blir registrert med saksnr For å få en oversikt over kjøp som ikke er tilknyttet et saksnummer (registrert med saksnr. 9999) kan vi gjøre følgende i excel: - legge saksnr som rapportfilter - legge leverandør (T) og konto (T) som radetiketter - legge beløp som verdi. - Filtrere saksnr med «9999», slik at vi ser alle kjøp uten saksnummer 21

22 22

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 Bruksanvisning for 2015 Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015 eller iexceler 2015 Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE iexcel AS... 4 Nedlastning... 4 Åpning

Detaljer