Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 3/2008, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse Karmøy kommune mottok mandag 8. desember den nyopprettede Ungdommens forebyggingspris. Prisen er på kroner og ble delt ut av statssekretær Elllen Pedersen i Helseog omsorgsdepartementet. Departementet valgte seg Premis erfaringskonferanse på Steinkjer som arena for utdeling av prisen. Tre midtnorske kommuner var med i finalen, men det var altså Karmøy som til slutt trakk det lengste strået. Prisen er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med opptrappingsplanen for rusfeltet og skal stimulere kommunene til god rusforebygging. Sterk nedgang i konsum av hjemmebrent Både statssekretæren og juryen la vekt på at Karmøy kommune har jobbet systematisk over lang tid med det rusforebyggende arbeidet i kommunen, og at de kan vise til konkrete resultater av denne satsningen. Resultatene fra ungdomsundersøkelsene til Karmøy kommune 2001 til 2007 viser nemlig at andelen ungdom som har drukket hjemmebrent er mer enn fem ganger halvert i Karmøy kommune i denne perioden. Undersøkelsene viser også at halvparten av ungdomsskoleelevene i Karmøy aldri har vært fulle. Det er en økning på hele 155 prosent fra 2001, da ungdomsundersøkelsene startet. Statssekretær Ellen Pedersen, Ungdomsrådsmedlem Tollak Mikal Kaldheim og varaordfører Helga Rullestad. Bruken av alle typer alkohol, bortsett fra rusbrus, har gått sterkt tilbake de siste sju årene, og andelen unge som mener at fest og alkohol hører sammen er mer enn halvert fra I tillegg er andelen unge dagligrøykere nesten halvert i Karmøy. Reell innfytelse Juryen skryter også av at Karmøy kommune gir ungdommen reell innflytelse, som for eksempel da Ungdomsrådet valgte å uttale seg om et forslag som innebar at det ville bli åpnet for ølsalg på julaften. «Det er ingen tvil om at en del politikere vektla at Ungdomsrådet tilrådde å opprettholde forbudet mot ølsalg på julaften, et syn som også fikk flertall», heter det i juryens begrunnelse. Karmøy kommune har også en stor bredde og et stort mangfold i kultur- og aktivitetstilbud til barn og unge. Kommunen legger stor vekt på barn og unges interesser, muligheter og behov. Deles ut hvert år Fungerende ordfører Helga Rullestad, ungdomsrådsmedlem Tollak Mikal Kaldheim og SLT-koordinator Eivind Jahren tok imot prisen på vegne av Karmøy kommune. Ungdommens forebyggingspris skal deles ut av Helse- og omsorgsdepartementet hvert år framover. Juryen har bestått av representanter for barn og unge og var satt sammen av en oppvekstkoordinator, en leder i et ungdomsråd og to representanter fra rusmiddelpolitiske ungdomsorganisasjoner. (Kilde:

2 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 2 Ruskurs for leger Nesten hundre leger var påmeldt da Midt-Norsk Kompetansenter for rusfaget og fylkeslegene i Nord- og Sør-Trøndelag inviterte til ruskurs for leger på Hell 12. desember. Professor Jørg Mørland fra Folkehelseinstituttet foreleste om avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv. Mørland viste bl.a. hvordan avhengighet skapes og opprettholdes i hjernen, og hvordan ulike stoffer virker inn på deler av hjernen. Han oppsummerte nevrobiologiens syn på avhengighet ved å si at dette ikke handler om biologisk determinisme; det er fortsatt plass for viljen, men viljen har fått dårligere påvirkningsmuligheter. Videre sa han at nevrobiologisk forskning gir grunnlag for å betrakte rusmiddelavhengighet som en selvpåført livsstilfremkalt hjernesykdom, som etter alt å dømme er reversibel, men hvor man i dag ikke har sikre remedier for å påskynde reverseringen. Professor Jørg Mørland foreleste om avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv. Deretter inntok Kjell Skar podiet. Skar er nestleder i Rusmisbrukernes interesse- organisasjon (RIO). Han snakket ut fra brukerens ståsted om den rusavhengiges relasjon til fastlegen sin og om RIO som organisasjon. Berit Nordstrand, overlege i LAR-Midt, holdt deretter et foredrag om bruk av legemidler i LAR-Midt. Hun ga også en grundig gjennomgang av behandlingsmodellen LAR-Midt har valgt, og som har vist seg å ha bedre resultater enn andre LAR-behandlere i Norge. Hun oppsummerte med at LAR-Midt benytter riktig legemiddel i riktig dose under trygge rammer. Det vil blant annet si urinkontroll, tett oppfølging og legemiddelinntak under tilsyn. Presentasjonene fra ruskurset kan lastes ned fra MNKs nettsider: Når blir det ett julebord for mye? Fredagspils, lønningspils, seminar, teambuilding, sommerfest, julebord I dagens arbeidsliv florerer det av arenaer hvor alkohol har en sentral rolle. Mange ser på alkohol som et effektivt smøremiddel for å bygge gode relasjoner og fremme et godt arbeidsmiljø. Men hvor går egentlig grensen for hvor mye det er ok å drikke? Og hva gjør man når alkohol går fra å være et smøremiddel i bedriften til å bli sand i maskineriet? Mari Teig, Per Øyvind Fosse og Anne-Britt Strugstad ved Raskere Tilbakeprosjektet. I denne spennvidden mellom vanlig bruk av rusmidler og et problematisk bruk ønsker poliklinikken ved Lade Behandlingssenter å være en støttespiller. «Hvis du er i ferd med å utikle et problem med rusmidler, eller hvis du lurer på om du har et usunt forhold til alkohol, så kan du ringe oss», sier prosjektleder Anne-Britt Strugstad ved Raskere Tilbake-prosjektet på Lade Behandlingssenter. «Hos oss kan du få en uforpliktende samtale uten å gå veien om lege for henvisning. Vårt mål er ikke å få folk til å slutte å drikke, men vi kan være en dialogpartner og noen å (forts. neste s.)

3 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 3 (forts.) reflektere sammen med over eget rusbruk. Så må man selv ta beslutninger for eget liv», fortsetter Strugstad. Tilbyr også behandling til pårørende Raskere Tilbake er et prosjekt som henvender seg til de som er i arbeid. Målet er å hindre at folk faller ut av arbeidslivet på grunn av rusrelaterte problemer. I prosjektet arbeider klinisk sosionom Mari B.J. Teig, psykolog Per Øyvind Fosse og prosjektleder Anne-Britt Strugstad. «Det er viktig å understreke at vi også tilbyr hjelp til pårørende til personer med rusproblemer», sier psykolog Per Øyvind Fosse. «Pårørende faller ofte mellom to stoler, og de vet kanskje ikke at det finnes hjelp å få», fortsetter Fosse, «men om du har en partner, et barn eller en forelder som sliter med et rusproblem så kan dette påvirke deg i så høy grad at du får problemer med å fungere i hverdagen og på jobb. Er du i en slik situasjon kan du ringe oss», sier Fosse. Mye skam og skyldfølelse Det som skiller Raskere Tilbake fra vanlig poliklinisk behandling er at man kan ta kontakt for en uforpliktende samtale uten henvisning fra lege, det er kort ventetid og ingenting blir i utgangspunktet journalført. «Mange synes det er vanskelig å henvende seg til en rusklinikk. Det er mye skam og skyldfølelse ute og går, og man ønsker for all del å unngå å bli sett av naboen eller en kollega når man går inn en dør det står rus på. Vi ligger sentralt til i en eldre bygård i Trondheim sentrum, og våre lokaler er såpass anonyme at de ivaretar folks integritet og behov for anonymitet», sier Anne-Britt Strugstad. «Etter den første samtalen finner vi i fellesskap ut om vedkommende trenger og ønsker flere samtaler», forteller Strugstad. «Vi kan tilby samtaler over ett år. Vi kan også henvise til annen type behandling dersom det er nødvendig». Ønsker å øke bedrifters bevissthet omkring egen alkoholkultur «Vi samarbeider med bedriftshelsetjenesten og AKAN i noen bedrifter, men vår utfordring er å komme tidlig nok inn», sier Mari Teig. «Vi ønsker ideelt sett å komme inn før rusen har blitt et stort problem. Derfor jobber vi også mye med å skape økt bevissthet omkring ruskulturen i bedrifter. Vi ønsker at alle skal ha et bevisst forhold til bruk av rusmidler i jobbsammenheng. Er det for eksempel nødvendig at alkohol er en del av alle sosiale tilstelninger? Kan man tenke seg å skape noen arenaer for sosialt samvær der alkohol ikke inngår?» spør Teig. «Vårt mål er å øke bevissthet omkring bruk av alkohol i arbeidslivet, og å tilby hjelp til de som føler rusmidlene er i ferd med å bli et problem», avslutter Teig. Lade Behandlingssenter tilbyr nå poliklinisk behandling uten ventetid gjennom ordningen Raskere Tilbake. Ordningen gjelder også pårørende. Du kan ringe for å avtale tid til en uforpliktende samtale. Telefon mellom kl mandag, tirsdag og onsdag.

4 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 4 Hvordan opplever pasienter i Rusbehandling Midt-Norge behandlingen de får? Stipendiat Trond Nordfjærn ved MNK er i gang med en undersøkelse som ledd i sitt doktorgradsarbeid. Undersøkelsen skal se på hvordan pasienter opplever behandlingen de får og hvordan de vurderer sin egen bedringsprosess. Undersøkelsen tar for seg alle behandlingsinstitusjonene i Rusbehandling Midt-Norge. Både pasienter som har fullført behandlingen og de som har droppet ut underveis er inkludert i studien. Metode for datainnsamling består av spørreskjema og kvalitative intervju. Data fra spørreundersøkelsen blir behandlet i perioden Interessant for studenter Underveis i arbeidet har to mastergradsstudenter også fattet interesse for undersøkelsen. De to har deltatt i intervjudelen av undersøkelsen, og skal bruke resultater herfra i sine egne masteroppgaver. Trine Dyrhaug er i ferd med å ta en mastergrad i sosiologi, og Kathrin Øien holder på med en mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi, begge ved NTNU. Studentene har deltatt både i utvikling av intervjuguiden og i gjennomføringen av intervjuene. «Det var en ganske spesiell opplevelse Trine Dyrhaug, masterstudent i sosiologi ved NTNU, og Kathrin Øien, masterstudent i sosial- og samfunnspsykologi ved NTNU. å gjøre intervjuer», forteller Trine Dyrhaug. «Vi spurte blant annet om hvorfor de gikk i behandling, hvilken opplevelse de hadde av behandlingen både på godt og vondt, og hvordan de ser på sin livssituasjon i ettertid. Dette er til dels nærgående og personlige spørsmål, og jeg er imponert over hvor åpne deltakerne var». Viktige data «De data vi sitter på etter intervjuene er som jeg kjenner til unike i norsk sammenheng», sier Trond Nordfjærn, «og det skal bli spennende å se hva som kommer ut av analysene». Han understreker at forskningskoordinatorene på behandlingsenhetene har en stor del av æren for at intervjuene kom istand. Den første smakebiten av resultatene blir presentert på den årlige psykologikongressen i Oslo i Trond Nordfjærn skal ha en muntlig presentasjon av foreløpige funn, og Trine og Kathrin stiller med vitenskapelige postere. Det planlegges også en publikasjon av resultatene i form av en vitenskapelig artikkel i etterkant av konferansen. Trond Nordfjærn, stipendiat ved MidtNorsk Kompetansesenter for rusfaget. En fremtid i rusfeltet Trine har arbeidserfaring fra Trondheim kommune før hun begynte på sine masterstudier, mens Kathrin kombinerer studiene med en jobb ved Ungdomsklinikken. Begge ser for seg å jobbe innen rusfeltet når de er ferdige med studiene. «Å få benytte disse intervjudataene til egne analyser innenfor det vi spesialiserer oss på, er en kjempegod mulighet for oss», sier de. «Vi ønsker å ta med oss den erfaringen og kunnskapen vi får inn i fremtidige jobber». De to studentene avslutter med å sende en stor takk til alle pasienter som har stilt opp på intervju. For mer informasjon om prosjektet, kontakt: Trond Nordfjærn, stipendiat ved MidtNorsk Kompetansesenter for rusfaget. E-post: Tlf:

5 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 5 Brukermedvirkning - moteord eller realitet? Hvordan står det egentlig til med holdningene til oss som jobber i rusfeltet? Er vi så tolerante og fordomsfrie som vi liker å tro? Og brukermedvirkning - er dette kun det siste tilskuddet av flotte ord i festtaler, eller betyr det noe i det virkelige liv? Disse to temaene ble en rød tråd gjennom konferansen Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler som Rusbehandling Midt-Norge arrangerte 10. og 11. november. Konferansen samlet om lag 340 deltakere fra bl.a. kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner, politi og kirken. Felles for alle var at de på en eller annen måte er i kontakt med rusavhengige i sitt virke. Fengslende brukerhistorier Konferansen ble formelt åpnet av Kolbjørn Almlid, styreleder i Helse Midt-Norge, men det var da tre tidligere rusavhengige entret scenen og fortalte med beundringsverdig mot og åpenhet om sitt liv at tonen ble satt. Tilhørerne humret med da Gunnar med mye selvironi og en stor porsjon humor påpekte at det å være alkoholiker er en 150% stilling. Ikke bare må man skaffe alkohol til alle døgnets tider, man må også gjemme den på utenkelige steder og endog huske på hvor man har gjemt den! Dette illustrerer en utfordring mange tidligere rusavhengige møter når de blir rusfrie; å fylle tiden som før gikk med til rus med noe annet. Når man, som Gunnar sa, har drukket opp en hel familie og et par omgangskretser og man kommer ut fra behandling og møtes av en voldsom stillhet, da er man ikke særlig høy i hatten og man har behov for at hjelpeapparatet stiller opp. Han understreket hvor viktig det er med langsiktig oppfølging; man er ikke frisk eller ferdig med det den dagen man kommer ut fra behandling. Gunnar fortalte med selvironi og humor om sitt liv som tidligere rusavhengig. Bruk oss! Gunnar og de to andre som fortalte om sin vei inn i og ut av rusavhengighet, minnet oss på at de sitter med mye kompetanse på det å være rusmisbruker. De fortalte alle tre om en opplevelse av arroganse hos hjelpeapparatet når de har fått beskjed om at deres kompetanse som eks-misbrukere ikke er verdsatt eller ønsket i arbeidet mot nåværende misbrukere. «Ingen har så god kompetanse på å være rusmisbruker som en tidligere rusmisbruker. Bruk oss!», var oppfordringen fra de tre. Pårørende en ressurs? Nesten det samme sa Karl John Amdahl, leder for Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS). Han snakket om de pårørende, og om hvordan pårørende riktignok har egne behov som må ivaretas, men at de også kan være en ressurs for de rusvhengige og for hjelpeapparatet. Bruk oss, lytt til oss og ta hensyn til oss, var Amdahls appell til salen. Er holdningene gode nok? Leder for RIO Trondheim, Erik Holm, trakk frem noen gode eksempler på kommunale tiltak med reell brukermedvirkning. Han fortalte også om tilsvarende tiltak i nabokommuner hvor brukermedvirkning var ett av deuttrykte målene, men hvor man ikke har klart å omsette det til praksis. Holm antydet at det kanskje er holdninger som ligger bak når to i utgangspunktet like tiltak ble gjennomført på så ulikt vis? Victor Grønstad, leder for voksenpsykiatrisk avdeling ved Helse Sunnmøre, sammenlignet før og nå i psykiatrien. Han fortalte at man i psykiatrien ofte har vært preget av misforstått snillisme eller et ønske om rask symptomlindring i forhold til ruspasienter. Grønstad konkluderte med at selv om mye er bedre i dag har psykiatrien fortsatt dårlig kompetanse på rus, og noe av det som kan bli bedre er holdningen til rus og ruspasienter. Det nytter Styreleder i Rusbehandling Midt-Norge, Greta Herje, oppsummerte konferansen med å slå fast at reell brukermedvirkning betyr mulighet til å påvirke og å delta, og det betyr myndiggjøring og læring. Hun avsluttet med å takke alle bidragsyterne for kloke innspill og gode tanker. Stemningen under konferansen var preget av velvilje og et felles ønske om å løfte rusfeltet ytterligere. Kanskje kan hele konferansen oppsummeres med litt fri bruk av Kristin Smedsruds ord; Det koster, men det nytter!

6 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 6 Ledige stillinger i Rusbehandling Midt-Norge Rusbehandling Midt-Norge HF går nye veier i gjennomføringen av Rusreformen. For å gi fagområdet nødvendig oppmerksomhet har Helse Midt-Norge, som eneste region, valgt å organisere rusbehandlingen i et eget helseforetak. Dette gir gode muligheter for å samordne innsatsen, og legger til rette for tverrfaglig samarbeid slik at tilbudet til brukerne kan bli best mulig. For mer informasjon: Rusbehandling Midt-Norge HF går nye veier i gjennomføringen av Rusreformen. For å gi fagområdet nødvendig oppmerksomhet har Helse Midt-Norge, som eneste region, valgt å organisere rusbehandlingen i et eget helseforetak. Dette gir gode muligheter for å samordne innsatsen, og legger til rette for tverrfaglig samarbeid slik at tilbudet til brukerne kan bli best mulig. For mer informasjon: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget er en del av Rusbehandling Midt-Norge HF, og har som oppgave bl.a å bistå med kompetanse både i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Vi har vårt hovedkontor i Trondheim, og distriktskontor i Levanger og Ålesund. Vi søker nå etter prosjektleder i hel stilling, for å videreføre samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Midt-Norge. Målsettingen er å se på rusbehandling i et familieperspektiv, der barna får et spesielt fokus. Stillingen lokaliseres til Ålesund. Prosjektleder Prosjektleder for Barn i familier med rusavhengige foreldre (BIRUS) Arbeidsoppgaver Videreføre og utvikle nettverket som er etablert gjennom Birus-prosjektet Bistå enheter i spesialisthelsetjenesten med kompetanseoppbygging Utvikle rutiner som sikrer at barn blir sett og får bistand Kvalifikasjoner Relevant arbeidserfaring og utdanning fra høgskole/universitet Gode samarbeidsevner og evne til nettverksutvikling Personlig egenhet, herunder god muntlig og skriftlig formidlingsevne Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel Vi kan tilby Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser Stillingen innebærer noe reiseaktivitet Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget har fått midler fra Helsedirektoratets satsing på Tidlig intervensjon på rusfeltet til stillingen, og med forbehold om godkjenning kan en påregne at prosjektstillingen vil vare ut Spørsmål kan rettes til Steinar Volden, tlf eller e-postadresse: Vi ønsker elektronisk søknad via Søknadsfrist: 15. januar Lærings-og mestringssenteret i Rusbehandling Midt-Norge skal bidra til å sette pårørende sine behov på dagsorden, gi et godt opplæringstilbud og styrke samhandlingen mellom brukeror ganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og det øvrige tjenesteapparatet. Et viktig prinsipp er at fagkompetanse og erfaringskompetanse skal sidestilles. Senteret er faglig og organisatorisk tilknyttet Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget, med kontorfellesskap og hovedkontor i Trondheim. Spesialkonsulent ved Lærings- og mestringssenteret, 100% fast Lærings-og mestringssenteret ønsker å utvide sitt tilbud. Vi søker derfor etter en engasjert og utadvent medarbeider som ønsker å jobbe med pårørende til rusmiddelavhengige. Arbeidsoppgaver Bidra til opplæringstiltak for pårørende. Bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom brukerorganisasjoner og 1. og 2. linjetjenesten. Bidra til å videreutvikle pårørende- og nettverksarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Kvalifikasjoner Relevant arbeidserfaring og utdanning fra høgskole/universitet Gode samarbeidsevner og evne til nettverksutvikling Personlig egenhet, herunder god muntlig og skriftlig formidlingsevne Evne til koordinering, samordning og nytenkning. Erfaring som pårørende kan være en fordel. Vi kan tilby Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser Stillingen innebærer noe reiseaktivitet og ettermiddags-/kveldsjobbing. Spørsmål kan rettes til Anne Kathrine Gårdvik, leder for Læringsog mestringssenteret. Tlf eller e-postadresse: anne. Vi ønsker elektronisk søknad via Søknadsfrist: 06. januar Send gjerne stoff til nyhetsbrevet Midt-Norsk RusInfo! Midt-Norsk RusInfo er en formidlingskanal for aktivitet innen rusfeltet i Midt-Norge, både innen kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillige organer. Utgivelse 4 ganger per år. Distribusjon pr. e-post og nedlasting fra Frist for stoffinnsending i 2009: Artikler/notiser man ønsker å formidle må være hos redaktøren senest: Mandag 23. februar (nr 1/09) Mandag 8. juni (nr 2/09) Mandag 5. oktober (nr 3/09) Mandag 7. desember (nr 4/09) Ansvarlig redaktør: Steinar Volden, leder MNK Kontakt redaksjonen: Torunn Varmdal E-post: Faks: Tlf::

7 MNK ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer