Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 3/2008, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim Karmøy kommune tildelt forebyggingspris på Premis-konferanse Karmøy kommune mottok mandag 8. desember den nyopprettede Ungdommens forebyggingspris. Prisen er på kroner og ble delt ut av statssekretær Elllen Pedersen i Helseog omsorgsdepartementet. Departementet valgte seg Premis erfaringskonferanse på Steinkjer som arena for utdeling av prisen. Tre midtnorske kommuner var med i finalen, men det var altså Karmøy som til slutt trakk det lengste strået. Prisen er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med opptrappingsplanen for rusfeltet og skal stimulere kommunene til god rusforebygging. Sterk nedgang i konsum av hjemmebrent Både statssekretæren og juryen la vekt på at Karmøy kommune har jobbet systematisk over lang tid med det rusforebyggende arbeidet i kommunen, og at de kan vise til konkrete resultater av denne satsningen. Resultatene fra ungdomsundersøkelsene til Karmøy kommune 2001 til 2007 viser nemlig at andelen ungdom som har drukket hjemmebrent er mer enn fem ganger halvert i Karmøy kommune i denne perioden. Undersøkelsene viser også at halvparten av ungdomsskoleelevene i Karmøy aldri har vært fulle. Det er en økning på hele 155 prosent fra 2001, da ungdomsundersøkelsene startet. Statssekretær Ellen Pedersen, Ungdomsrådsmedlem Tollak Mikal Kaldheim og varaordfører Helga Rullestad. Bruken av alle typer alkohol, bortsett fra rusbrus, har gått sterkt tilbake de siste sju årene, og andelen unge som mener at fest og alkohol hører sammen er mer enn halvert fra I tillegg er andelen unge dagligrøykere nesten halvert i Karmøy. Reell innfytelse Juryen skryter også av at Karmøy kommune gir ungdommen reell innflytelse, som for eksempel da Ungdomsrådet valgte å uttale seg om et forslag som innebar at det ville bli åpnet for ølsalg på julaften. «Det er ingen tvil om at en del politikere vektla at Ungdomsrådet tilrådde å opprettholde forbudet mot ølsalg på julaften, et syn som også fikk flertall», heter det i juryens begrunnelse. Karmøy kommune har også en stor bredde og et stort mangfold i kultur- og aktivitetstilbud til barn og unge. Kommunen legger stor vekt på barn og unges interesser, muligheter og behov. Deles ut hvert år Fungerende ordfører Helga Rullestad, ungdomsrådsmedlem Tollak Mikal Kaldheim og SLT-koordinator Eivind Jahren tok imot prisen på vegne av Karmøy kommune. Ungdommens forebyggingspris skal deles ut av Helse- og omsorgsdepartementet hvert år framover. Juryen har bestått av representanter for barn og unge og var satt sammen av en oppvekstkoordinator, en leder i et ungdomsråd og to representanter fra rusmiddelpolitiske ungdomsorganisasjoner. (Kilde:

2 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 2 Ruskurs for leger Nesten hundre leger var påmeldt da Midt-Norsk Kompetansenter for rusfaget og fylkeslegene i Nord- og Sør-Trøndelag inviterte til ruskurs for leger på Hell 12. desember. Professor Jørg Mørland fra Folkehelseinstituttet foreleste om avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv. Mørland viste bl.a. hvordan avhengighet skapes og opprettholdes i hjernen, og hvordan ulike stoffer virker inn på deler av hjernen. Han oppsummerte nevrobiologiens syn på avhengighet ved å si at dette ikke handler om biologisk determinisme; det er fortsatt plass for viljen, men viljen har fått dårligere påvirkningsmuligheter. Videre sa han at nevrobiologisk forskning gir grunnlag for å betrakte rusmiddelavhengighet som en selvpåført livsstilfremkalt hjernesykdom, som etter alt å dømme er reversibel, men hvor man i dag ikke har sikre remedier for å påskynde reverseringen. Professor Jørg Mørland foreleste om avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv. Deretter inntok Kjell Skar podiet. Skar er nestleder i Rusmisbrukernes interesse- organisasjon (RIO). Han snakket ut fra brukerens ståsted om den rusavhengiges relasjon til fastlegen sin og om RIO som organisasjon. Berit Nordstrand, overlege i LAR-Midt, holdt deretter et foredrag om bruk av legemidler i LAR-Midt. Hun ga også en grundig gjennomgang av behandlingsmodellen LAR-Midt har valgt, og som har vist seg å ha bedre resultater enn andre LAR-behandlere i Norge. Hun oppsummerte med at LAR-Midt benytter riktig legemiddel i riktig dose under trygge rammer. Det vil blant annet si urinkontroll, tett oppfølging og legemiddelinntak under tilsyn. Presentasjonene fra ruskurset kan lastes ned fra MNKs nettsider: Når blir det ett julebord for mye? Fredagspils, lønningspils, seminar, teambuilding, sommerfest, julebord I dagens arbeidsliv florerer det av arenaer hvor alkohol har en sentral rolle. Mange ser på alkohol som et effektivt smøremiddel for å bygge gode relasjoner og fremme et godt arbeidsmiljø. Men hvor går egentlig grensen for hvor mye det er ok å drikke? Og hva gjør man når alkohol går fra å være et smøremiddel i bedriften til å bli sand i maskineriet? Mari Teig, Per Øyvind Fosse og Anne-Britt Strugstad ved Raskere Tilbakeprosjektet. I denne spennvidden mellom vanlig bruk av rusmidler og et problematisk bruk ønsker poliklinikken ved Lade Behandlingssenter å være en støttespiller. «Hvis du er i ferd med å utikle et problem med rusmidler, eller hvis du lurer på om du har et usunt forhold til alkohol, så kan du ringe oss», sier prosjektleder Anne-Britt Strugstad ved Raskere Tilbake-prosjektet på Lade Behandlingssenter. «Hos oss kan du få en uforpliktende samtale uten å gå veien om lege for henvisning. Vårt mål er ikke å få folk til å slutte å drikke, men vi kan være en dialogpartner og noen å (forts. neste s.)

3 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 3 (forts.) reflektere sammen med over eget rusbruk. Så må man selv ta beslutninger for eget liv», fortsetter Strugstad. Tilbyr også behandling til pårørende Raskere Tilbake er et prosjekt som henvender seg til de som er i arbeid. Målet er å hindre at folk faller ut av arbeidslivet på grunn av rusrelaterte problemer. I prosjektet arbeider klinisk sosionom Mari B.J. Teig, psykolog Per Øyvind Fosse og prosjektleder Anne-Britt Strugstad. «Det er viktig å understreke at vi også tilbyr hjelp til pårørende til personer med rusproblemer», sier psykolog Per Øyvind Fosse. «Pårørende faller ofte mellom to stoler, og de vet kanskje ikke at det finnes hjelp å få», fortsetter Fosse, «men om du har en partner, et barn eller en forelder som sliter med et rusproblem så kan dette påvirke deg i så høy grad at du får problemer med å fungere i hverdagen og på jobb. Er du i en slik situasjon kan du ringe oss», sier Fosse. Mye skam og skyldfølelse Det som skiller Raskere Tilbake fra vanlig poliklinisk behandling er at man kan ta kontakt for en uforpliktende samtale uten henvisning fra lege, det er kort ventetid og ingenting blir i utgangspunktet journalført. «Mange synes det er vanskelig å henvende seg til en rusklinikk. Det er mye skam og skyldfølelse ute og går, og man ønsker for all del å unngå å bli sett av naboen eller en kollega når man går inn en dør det står rus på. Vi ligger sentralt til i en eldre bygård i Trondheim sentrum, og våre lokaler er såpass anonyme at de ivaretar folks integritet og behov for anonymitet», sier Anne-Britt Strugstad. «Etter den første samtalen finner vi i fellesskap ut om vedkommende trenger og ønsker flere samtaler», forteller Strugstad. «Vi kan tilby samtaler over ett år. Vi kan også henvise til annen type behandling dersom det er nødvendig». Ønsker å øke bedrifters bevissthet omkring egen alkoholkultur «Vi samarbeider med bedriftshelsetjenesten og AKAN i noen bedrifter, men vår utfordring er å komme tidlig nok inn», sier Mari Teig. «Vi ønsker ideelt sett å komme inn før rusen har blitt et stort problem. Derfor jobber vi også mye med å skape økt bevissthet omkring ruskulturen i bedrifter. Vi ønsker at alle skal ha et bevisst forhold til bruk av rusmidler i jobbsammenheng. Er det for eksempel nødvendig at alkohol er en del av alle sosiale tilstelninger? Kan man tenke seg å skape noen arenaer for sosialt samvær der alkohol ikke inngår?» spør Teig. «Vårt mål er å øke bevissthet omkring bruk av alkohol i arbeidslivet, og å tilby hjelp til de som føler rusmidlene er i ferd med å bli et problem», avslutter Teig. Lade Behandlingssenter tilbyr nå poliklinisk behandling uten ventetid gjennom ordningen Raskere Tilbake. Ordningen gjelder også pårørende. Du kan ringe for å avtale tid til en uforpliktende samtale. Telefon mellom kl mandag, tirsdag og onsdag.

4 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 4 Hvordan opplever pasienter i Rusbehandling Midt-Norge behandlingen de får? Stipendiat Trond Nordfjærn ved MNK er i gang med en undersøkelse som ledd i sitt doktorgradsarbeid. Undersøkelsen skal se på hvordan pasienter opplever behandlingen de får og hvordan de vurderer sin egen bedringsprosess. Undersøkelsen tar for seg alle behandlingsinstitusjonene i Rusbehandling Midt-Norge. Både pasienter som har fullført behandlingen og de som har droppet ut underveis er inkludert i studien. Metode for datainnsamling består av spørreskjema og kvalitative intervju. Data fra spørreundersøkelsen blir behandlet i perioden Interessant for studenter Underveis i arbeidet har to mastergradsstudenter også fattet interesse for undersøkelsen. De to har deltatt i intervjudelen av undersøkelsen, og skal bruke resultater herfra i sine egne masteroppgaver. Trine Dyrhaug er i ferd med å ta en mastergrad i sosiologi, og Kathrin Øien holder på med en mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi, begge ved NTNU. Studentene har deltatt både i utvikling av intervjuguiden og i gjennomføringen av intervjuene. «Det var en ganske spesiell opplevelse Trine Dyrhaug, masterstudent i sosiologi ved NTNU, og Kathrin Øien, masterstudent i sosial- og samfunnspsykologi ved NTNU. å gjøre intervjuer», forteller Trine Dyrhaug. «Vi spurte blant annet om hvorfor de gikk i behandling, hvilken opplevelse de hadde av behandlingen både på godt og vondt, og hvordan de ser på sin livssituasjon i ettertid. Dette er til dels nærgående og personlige spørsmål, og jeg er imponert over hvor åpne deltakerne var». Viktige data «De data vi sitter på etter intervjuene er som jeg kjenner til unike i norsk sammenheng», sier Trond Nordfjærn, «og det skal bli spennende å se hva som kommer ut av analysene». Han understreker at forskningskoordinatorene på behandlingsenhetene har en stor del av æren for at intervjuene kom istand. Den første smakebiten av resultatene blir presentert på den årlige psykologikongressen i Oslo i Trond Nordfjærn skal ha en muntlig presentasjon av foreløpige funn, og Trine og Kathrin stiller med vitenskapelige postere. Det planlegges også en publikasjon av resultatene i form av en vitenskapelig artikkel i etterkant av konferansen. Trond Nordfjærn, stipendiat ved MidtNorsk Kompetansesenter for rusfaget. En fremtid i rusfeltet Trine har arbeidserfaring fra Trondheim kommune før hun begynte på sine masterstudier, mens Kathrin kombinerer studiene med en jobb ved Ungdomsklinikken. Begge ser for seg å jobbe innen rusfeltet når de er ferdige med studiene. «Å få benytte disse intervjudataene til egne analyser innenfor det vi spesialiserer oss på, er en kjempegod mulighet for oss», sier de. «Vi ønsker å ta med oss den erfaringen og kunnskapen vi får inn i fremtidige jobber». De to studentene avslutter med å sende en stor takk til alle pasienter som har stilt opp på intervju. For mer informasjon om prosjektet, kontakt: Trond Nordfjærn, stipendiat ved MidtNorsk Kompetansesenter for rusfaget. E-post: Tlf:

5 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 5 Brukermedvirkning - moteord eller realitet? Hvordan står det egentlig til med holdningene til oss som jobber i rusfeltet? Er vi så tolerante og fordomsfrie som vi liker å tro? Og brukermedvirkning - er dette kun det siste tilskuddet av flotte ord i festtaler, eller betyr det noe i det virkelige liv? Disse to temaene ble en rød tråd gjennom konferansen Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler som Rusbehandling Midt-Norge arrangerte 10. og 11. november. Konferansen samlet om lag 340 deltakere fra bl.a. kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner, politi og kirken. Felles for alle var at de på en eller annen måte er i kontakt med rusavhengige i sitt virke. Fengslende brukerhistorier Konferansen ble formelt åpnet av Kolbjørn Almlid, styreleder i Helse Midt-Norge, men det var da tre tidligere rusavhengige entret scenen og fortalte med beundringsverdig mot og åpenhet om sitt liv at tonen ble satt. Tilhørerne humret med da Gunnar med mye selvironi og en stor porsjon humor påpekte at det å være alkoholiker er en 150% stilling. Ikke bare må man skaffe alkohol til alle døgnets tider, man må også gjemme den på utenkelige steder og endog huske på hvor man har gjemt den! Dette illustrerer en utfordring mange tidligere rusavhengige møter når de blir rusfrie; å fylle tiden som før gikk med til rus med noe annet. Når man, som Gunnar sa, har drukket opp en hel familie og et par omgangskretser og man kommer ut fra behandling og møtes av en voldsom stillhet, da er man ikke særlig høy i hatten og man har behov for at hjelpeapparatet stiller opp. Han understreket hvor viktig det er med langsiktig oppfølging; man er ikke frisk eller ferdig med det den dagen man kommer ut fra behandling. Gunnar fortalte med selvironi og humor om sitt liv som tidligere rusavhengig. Bruk oss! Gunnar og de to andre som fortalte om sin vei inn i og ut av rusavhengighet, minnet oss på at de sitter med mye kompetanse på det å være rusmisbruker. De fortalte alle tre om en opplevelse av arroganse hos hjelpeapparatet når de har fått beskjed om at deres kompetanse som eks-misbrukere ikke er verdsatt eller ønsket i arbeidet mot nåværende misbrukere. «Ingen har så god kompetanse på å være rusmisbruker som en tidligere rusmisbruker. Bruk oss!», var oppfordringen fra de tre. Pårørende en ressurs? Nesten det samme sa Karl John Amdahl, leder for Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS). Han snakket om de pårørende, og om hvordan pårørende riktignok har egne behov som må ivaretas, men at de også kan være en ressurs for de rusvhengige og for hjelpeapparatet. Bruk oss, lytt til oss og ta hensyn til oss, var Amdahls appell til salen. Er holdningene gode nok? Leder for RIO Trondheim, Erik Holm, trakk frem noen gode eksempler på kommunale tiltak med reell brukermedvirkning. Han fortalte også om tilsvarende tiltak i nabokommuner hvor brukermedvirkning var ett av deuttrykte målene, men hvor man ikke har klart å omsette det til praksis. Holm antydet at det kanskje er holdninger som ligger bak når to i utgangspunktet like tiltak ble gjennomført på så ulikt vis? Victor Grønstad, leder for voksenpsykiatrisk avdeling ved Helse Sunnmøre, sammenlignet før og nå i psykiatrien. Han fortalte at man i psykiatrien ofte har vært preget av misforstått snillisme eller et ønske om rask symptomlindring i forhold til ruspasienter. Grønstad konkluderte med at selv om mye er bedre i dag har psykiatrien fortsatt dårlig kompetanse på rus, og noe av det som kan bli bedre er holdningen til rus og ruspasienter. Det nytter Styreleder i Rusbehandling Midt-Norge, Greta Herje, oppsummerte konferansen med å slå fast at reell brukermedvirkning betyr mulighet til å påvirke og å delta, og det betyr myndiggjøring og læring. Hun avsluttet med å takke alle bidragsyterne for kloke innspill og gode tanker. Stemningen under konferansen var preget av velvilje og et felles ønske om å løfte rusfeltet ytterligere. Kanskje kan hele konferansen oppsummeres med litt fri bruk av Kristin Smedsruds ord; Det koster, men det nytter!

6 Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 3/2008 fra MNK Side 6 Ledige stillinger i Rusbehandling Midt-Norge Rusbehandling Midt-Norge HF går nye veier i gjennomføringen av Rusreformen. For å gi fagområdet nødvendig oppmerksomhet har Helse Midt-Norge, som eneste region, valgt å organisere rusbehandlingen i et eget helseforetak. Dette gir gode muligheter for å samordne innsatsen, og legger til rette for tverrfaglig samarbeid slik at tilbudet til brukerne kan bli best mulig. For mer informasjon: Rusbehandling Midt-Norge HF går nye veier i gjennomføringen av Rusreformen. For å gi fagområdet nødvendig oppmerksomhet har Helse Midt-Norge, som eneste region, valgt å organisere rusbehandlingen i et eget helseforetak. Dette gir gode muligheter for å samordne innsatsen, og legger til rette for tverrfaglig samarbeid slik at tilbudet til brukerne kan bli best mulig. For mer informasjon: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget er en del av Rusbehandling Midt-Norge HF, og har som oppgave bl.a å bistå med kompetanse både i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Vi har vårt hovedkontor i Trondheim, og distriktskontor i Levanger og Ålesund. Vi søker nå etter prosjektleder i hel stilling, for å videreføre samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Midt-Norge. Målsettingen er å se på rusbehandling i et familieperspektiv, der barna får et spesielt fokus. Stillingen lokaliseres til Ålesund. Prosjektleder Prosjektleder for Barn i familier med rusavhengige foreldre (BIRUS) Arbeidsoppgaver Videreføre og utvikle nettverket som er etablert gjennom Birus-prosjektet Bistå enheter i spesialisthelsetjenesten med kompetanseoppbygging Utvikle rutiner som sikrer at barn blir sett og får bistand Kvalifikasjoner Relevant arbeidserfaring og utdanning fra høgskole/universitet Gode samarbeidsevner og evne til nettverksutvikling Personlig egenhet, herunder god muntlig og skriftlig formidlingsevne Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel Vi kan tilby Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser Stillingen innebærer noe reiseaktivitet Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget har fått midler fra Helsedirektoratets satsing på Tidlig intervensjon på rusfeltet til stillingen, og med forbehold om godkjenning kan en påregne at prosjektstillingen vil vare ut Spørsmål kan rettes til Steinar Volden, tlf eller e-postadresse: Vi ønsker elektronisk søknad via Søknadsfrist: 15. januar Lærings-og mestringssenteret i Rusbehandling Midt-Norge skal bidra til å sette pårørende sine behov på dagsorden, gi et godt opplæringstilbud og styrke samhandlingen mellom brukeror ganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og det øvrige tjenesteapparatet. Et viktig prinsipp er at fagkompetanse og erfaringskompetanse skal sidestilles. Senteret er faglig og organisatorisk tilknyttet Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget, med kontorfellesskap og hovedkontor i Trondheim. Spesialkonsulent ved Lærings- og mestringssenteret, 100% fast Lærings-og mestringssenteret ønsker å utvide sitt tilbud. Vi søker derfor etter en engasjert og utadvent medarbeider som ønsker å jobbe med pårørende til rusmiddelavhengige. Arbeidsoppgaver Bidra til opplæringstiltak for pårørende. Bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom brukerorganisasjoner og 1. og 2. linjetjenesten. Bidra til å videreutvikle pårørende- og nettverksarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Kvalifikasjoner Relevant arbeidserfaring og utdanning fra høgskole/universitet Gode samarbeidsevner og evne til nettverksutvikling Personlig egenhet, herunder god muntlig og skriftlig formidlingsevne Evne til koordinering, samordning og nytenkning. Erfaring som pårørende kan være en fordel. Vi kan tilby Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser Stillingen innebærer noe reiseaktivitet og ettermiddags-/kveldsjobbing. Spørsmål kan rettes til Anne Kathrine Gårdvik, leder for Læringsog mestringssenteret. Tlf eller e-postadresse: anne. Vi ønsker elektronisk søknad via Søknadsfrist: 06. januar Send gjerne stoff til nyhetsbrevet Midt-Norsk RusInfo! Midt-Norsk RusInfo er en formidlingskanal for aktivitet innen rusfeltet i Midt-Norge, både innen kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillige organer. Utgivelse 4 ganger per år. Distribusjon pr. e-post og nedlasting fra Frist for stoffinnsending i 2009: Artikler/notiser man ønsker å formidle må være hos redaktøren senest: Mandag 23. februar (nr 1/09) Mandag 8. juni (nr 2/09) Mandag 5. oktober (nr 3/09) Mandag 7. desember (nr 4/09) Ansvarlig redaktør: Steinar Volden, leder MNK Kontakt redaksjonen: Torunn Varmdal E-post: Faks: Tlf::

7 MNK ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Hun skryter av Døråpner-tilbudet til Røde Kors.

Hun skryter av Døråpner-tilbudet til Røde Kors. Nyhetsbrev nr. 2/2008, oktober Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Døråpnere på mannejakt! Røde Kors Døråpnere ønsker

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Spesialkonsulent Paula Haugan ved

Spesialkonsulent Paula Haugan ved Nyhetsbrev nr. 3/2007, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Leger nysgjerrige på å vite mer om rusavhengighet

Detaljer

Nytt studium ved HiNT - Videreutdanning i Motiverende Intervju

Nytt studium ved HiNT - Videreutdanning i Motiverende Intervju Nyhetsbrev nr. 2/2007, september Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Nytt studium ved HiNT - Videreutdanning i Motiverende

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Rusforebygging som sikkerhetstiltak ombord i fiskeflåten

Rusforebygging som sikkerhetstiltak ombord i fiskeflåten Nyhetsbrev nr. 2/2010, juni Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Kompetansesenter rus - Midt-Norge Nordre gate 6, 7415 Trondheim Rusforebygging som sikkerhetstiltak ombord i fiskeflåten Arbeidsforholdene ombord

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker

Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker En presentasjon av prosjektet v/ingjerd Woldstad Birus 2006/2007 Bistand til barn under 23 år til brukere av spesialisthelsetjenestene i Midt- Norge Visjon

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Sam Stone 1 Kommunikasjon - Wikipedia: Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon overfører informasjon til en annen

Detaljer

En undersøkelse av pasientutfall blant pasienter i Rusbehandling Midt-Norge HF

En undersøkelse av pasientutfall blant pasienter i Rusbehandling Midt-Norge HF En undersøkelse av pasientutfall blant pasienter i Rusbehandling Midt-Norge HF Prosjektleder: PhD-kandidat Trond Nordfjærn Hovedveileder: Professor, dr.philos Torbjørn Rundmo (NTNU) Biveileder: Reidar

Detaljer

Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet;

Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet; Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet; Avd.overlege Reidar Høifødt, Psykisk helse og rusklinikken, UNN, mars -16 Problemstilling og idé Vi antar

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Ungdom og alkohol. Sturla K. Naas Johansen. Hva spør ungdom RUStelefonen om? seksjonsleder

Ungdom og alkohol. Sturla K. Naas Johansen. Hva spør ungdom RUStelefonen om? seksjonsleder Ungdom og alkohol Hva spør ungdom RUStelefonen om? Sturla K. Naas Johansen seksjonsleder Actis konferanse om ungdom og alkohol - 14. desember 2017 RUStelefonen RUStelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Rapport 03/2014. Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter

Rapport 03/2014. Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter Rapport 03/2014 Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter Godkjent av klinikksjef Kristin Smedsrud 07.04. 2014 Innhold 1. Hensikt... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering og finansiering...

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Hva med barna når foreldre ruser seg eller har psykiske vansker? Spesialkonsulent Paula Haugan ved

Hva med barna når foreldre ruser seg eller har psykiske vansker? Spesialkonsulent Paula Haugan ved Nyhetsbrev nr. 1/2008, juni Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) Nordre gate 6, 7415 Trondheim En virksomhet i Hva med barna når foreldre ruser seg eller har psykiske

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK. ved Bettina Blakstad

LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK. ved Bettina Blakstad LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK ved Bettina Blakstad KUNNSKAP OG ERFARING Være et alternativ eller et supplement til profesjonell behandling, eller som henvisningsinstans. - 35 års erfaring - Landsdekkende

Detaljer

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Hvorfor holde foreldremøte om alkohol? Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Foreldrene spiller en viktig rolle for å begrense barnas

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

«FOLK FØRST» 16. mars NN.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norgen Tuvmarken

«FOLK FØRST» 16. mars NN.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norgen Tuvmarken «FOLK FØRST» 16. mars 2016 n Tuvmarken NKS VEILEDNINGSSENTER Et tilbud for pårørende til mennesker med risikopreget rusbruk/rusmiddelavhengighet Gratis, kort ventetid, lav terskel og høy faglig kompetanse

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS

TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS Klikk for å redigere tittelstil LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK (LMS) Pårørendeorganisasjon på rusfeltet Pårørendesenter - veiledningstilbud på Tøyen Lokallag

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Rusens rolle og veien inn i rusbehandling. Ann Helen Midtlid

Rusens rolle og veien inn i rusbehandling. Ann Helen Midtlid Rusens rolle og veien inn i rusbehandling Ann Helen Midtlid Hva vil jeg komme inn på? Hvordan påvirker rusen de rundt Hvordan søke rusbehandling Rettighetsvurdering Hva bør en god henvising inneholde Ann

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren?

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren? HVORDAN KARTLEGGE når man ikke finner brukeren? FAGARTIKKEL Av: Katrin Øien, KoRus - Midt Da Ungdata-undersøkelsen viste at 5 prosent av guttene svarte bekreftende på spørsmål om utføring av seksuelle

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013

Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013 Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013 1 NAV 55 55 33 33 AAP 2 Jeg liker veldig godt å jobbe med ME-pasienter! 3 Fordi: Troverdighet Når de ikke trenger å forsvare seg blir det veldig fort

Detaljer

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn INVITASJON Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn Tolvtrinnsmodellen og dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) 21. oktober 2013 10:00-16:30 I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse RiO (Rusmisbrukernes

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

Hva kan rusbehandlere gjøre for barna til sine pasienter? 19

Hva kan rusbehandlere gjøre for barna til sine pasienter? 19 Hva kan rusbehandlere gjøre for barna til sine pasienter? 19 Av: Ingjerd Woldstad Behandlingsinstitusjoner i Midt-Norge har gjennomført et prosjekt hvor målet var bedre bistand til barn av rusmiddelmisbrukere.

Detaljer

Tiltaksbeskrivelse og service erklæring. For

Tiltaksbeskrivelse og service erklæring. For Tiltaksbeskrivelse og service erklæring For Brukermedvirkning i praksis Tromsø Bodø februar 2006 Innhold: Side 3: Kort oversikt Hvem er for s mål Hva er og gjør s tilbud Kontaktinformasjon Side 4: Organisasjonskart

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik MARBORG Daglig leder En gang midt på nittitallet Kort informasjon, Vidar Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Evalueringen av 24SJU. Marit Edland-Gryt, SIRUS

Evalueringen av 24SJU. Marit Edland-Gryt, SIRUS Evalueringen av 24SJU Marit Edland-Gryt, SIRUS 18.10.12 Hva skal jeg snakke om? Utgangspunktet for prosjektet 24SJU Litt om 24SJU Evalueringsoppdraget Metode og data Funnene i evalueringen Oppsummerende

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS AV ASSISTERENDE AVDELINGS SYKEPLEIER SUSANNAH SKJØLINGSTAD & AVDELINGS SYKEPLEIER GRITH RAARUP OBSERVASJONS OG BEHANDLINGS AVDELING OBA Starten 2004 startet

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens behandlingstilbud Avd. for rusrelatert psykiatri

Detaljer