Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding"

Transkript

1 Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0

2 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor et prøveprosjekt på utvidet egenmelding?...3 Metode hva har vi gjort?...4 Prosjektbeskrivelse...4 Evaluering...5 Resultater...6 Spørreskjema...6 Fokusgruppe...7 Sykefraværsutviklingen...8 Diskusjon...9 Konklusjon og anbefaling...10 Vedlegg 1 - Tabeller spørreskjema resultat...11 Vedlegg 2 Tabeller og figurer med sykefraværsstatistikk...13 Vedlegg 3 Informasjon til ansatte...17 Vedlegg 4 Spørreskjema...18 Vedlegg 5 Invitasjon til gruppeintervju

4 Sammendrag I perioden 1. juni 2000 til 31. mai 2001 hadde alle ansatte ved Anleggsseksjonen, Kroken sykehjem og Tromsøysund sykehjem (ca. 500 ansatte) i Tromsø kommune utvidet sin rett til å benytte egenmelding fra 4 x 3 kalenderdager til 4 x 7. Hensikten med denne prøveordningen var å vurdere effekter av utvidet rett til egenmelding. Etter prøveperioden vurderes videreføring og eventuell utvidelse av ordningen til å gjelde alle ansatte i kommunen. Prosjektet er evaluert ved hjelp av en fokusgruppe med utvalgte ledere og tillitsvalgte, spørreskjema til alle ansatte som har hatt utvidet egenmeldingsrett, og vurdering av utvikling av sykefraværet i prosjektperioden sammenliknet med året før. Evalueringen viser at utvidet rett til egenmelding ikke har hatt noen negativ effekt på utviklingen av korttidssykefraværet. Bruken av egenmeldinger har økt, men det totale sykefraværet i arbeidsgiverperioden har ikke gått opp. Fordelingen av egenmeldinger, og utviklingen i korttidsfraværet, gir ikke grunn til å tro at det har vært noe misbruk av ordningen, og de ansatte opplever den som positiv. Nesten 80% av de spurte ønsker å videreføre ordningen med egenmelding i 4 x 7 dager. Utvidet egenmelding gir de ansatte økt frihet og ansvar, det oppleves som positivt og har ikke gitt økte kostnader for kommunen. På bakgrunn av dette anbefaler "Friskt arbeid" at ordningen med rett til egenmelding i 4 x 7 kalenderdager de siste 12 månedene gjeninnføres og utvides til å gjelde alle ansatte i Tromsø kommune. 3

5 Innledning hvorfor et prøveprosjekt på utvidet egenmelding? Tromsø kommune har i mange år prøvd å finne tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Et av de tiltakene som har vært diskutert er utvidet rett til egenmelding. I Norge har det vært rett til sykefravær med full lønnskompensasjon og rett til bruk av egenmelding i over tyve år. Retten til tre dagers egenmelding med full lønnskompensasjon kom i Den gang fikk man rett til seks egenmeldinger de siste 12 månedene. Dette ble i 1982 redusert til fire. I forbindelse med økningen i sykefraværet de siste årene har diskusjonen rundt sykepengeordingen økt i styrke. Innføring av karensdag, reduksjon i lønn og utvidet rett til egenmelding er blant de forandringer som er diskutert blant annet i Sandmannutvalgets innstilling. Det siste er da også forsøkt i en rekke kommuner og bedrifter over hele landet. Saga Petroleum hadde i en årrekke før de ble fusjonert fri rett til egenmelding i arbeidsgiverperioden, Bodø kommune og Elkem har innført fri bruk av 12 egenmeldingsdager, Trondheim kommune har 4 x 5 dager og Posten Sør-Trøndelag har 4 x 7 dager. Ingen av disse kommunene eller bedriftene har rapportert noen økning i det totale sykefraværet. I enkelte avgrensede områder innen disse kommunene eller bedriftene har bruken av egenmeldinger økt, men ikke sykefraværet i sin helhet. I Trondheim fikk man en økning i 5 dagerssykefraværet, men en reduksjon i sykefraværet med varighet mindre enn 16 dager. Hovedkonklusjonen er at ingen kommuner eller bedrifter som har utvidet retten til egenmelding har opplevd noen markant effekt av dette på sykefraværet. Det som beskrives er at de ansatte opplever utvidet rett til egenmelding som positivt og at både ansatte, leder og et politisk flertall ønsker å beholde ordningen. Ut over ren innsamling av statistikk er det gjort lite forskning på rett til egenmelding og effekter av å utvide denne retten. Det er generelt mye usikkerhet rundt sykepengeordningens effekt på sykefraværet. Dyrstad 1 sier etter en gjennomgang av NHOs publiserte sykefraværsstatistikker i perioden at graden av økonomisk kompensasjon har betydning for sykefraværet. Blant annet økte korttidsfraværet ved fjerning av karensdag i Samtidig sier han at utvidelse av retten til egenmelding, som kom samme året, ikke ser ut til å ha påvirket sykefraværet. Mastekaasa 2 fant etter å ha sett på hvilke ukedager statsansatte bruker egenmelding at det ikke er et høyt fravær på mandager eller fredager snarere tvert imot. Dette tyder ikke på noe utstrakt misbruk av ordningen. Brusgaard 3 sier i et intervju med Dagbladet at; Dagens ordning er meningsløs, og fører til at folk misbruker helsevesenet. Mange trenger ikke en undersøkelse, men en underskrift. Han sier videre at; Legene har ikke instrumenter som måler graden av sykelighet når det gjelder korttidssykemelding. Vi må stole blindt på det pasienten forteller oss, det er svært vanskelig å etterprøve påstanden om hvor syk den enkelte er. Det synes å være forholdsvis stor enighet blant fagfolk om at det vil være riktig å utvide retten til egenmelding, og at dette sannsynligvis ikke vil føre til noen stor økning i sykefraværet. 1 Dyrstad, JM. Påvirker endringer i sykelønnsord. sykefraværet Søkelys på arb. markedet 1999; 16: Mastekaasa, Arne Ukedagseffekter og tre-dagersfravær Søkelys på arbeidsmarkedet 1999; 13: Throndsen J. Gi de ansatte sju dagers egenmelding. Dagbladet

6 Tromsø kommune ble i 1999 kontaktet av forskere ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), UiTø med forespørsel om vi kunne tenke oss å delta i et prøveprosjekt med rett til egenmelding i 4 x 1 mnd.. Kommunen sa nei til å delta i dette prosjektet. Begrunnelsene den gang var at prosjektet gjennom evalueringen innebar en betydelig arbeidsbyrde, og fordi det var usikkerhet knyttet til hvilken effekt en måneds egenmeldingsrett vil ha på sykefraværet. Det var også klart at rutinene for føring og registrering av egenmeldinger mange plasser i Tromsø kommune var så dårlige at utvidet rett til egenmelding ville medført tap av refusjonsrett fra Folketrygden. Stavanger kommune har nå sagt ja til å delta i dette prosjektet, men retten til egenmelding er redusert til 4 x 2 uker. Da sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" ble startet noen måneder etter henvendelsen fra ISM, kom spørsmålet om utvidet rett til egenmelding opp på ny. På grunn av de sviktende rutinene rundt føring av egenmelding og usikkerhet knyttet til effekt av utvidet rett ble det besluttet å gjennomføre et prøveprosjekt med utvidet rett til egenmelding i deler av kommunen. Målsettingen var å se på hvilke effekter utvidet rett har på sykefraværet og hvordan de ansatte opplever det. Metode hva har vi gjort? Prosjektbeskrivelse I perioden 1. juni 2000 til 31. mai 2001 fikk alle ansatte ved Anleggsseksjonen, Kroken sykehjem og Tromsøysund sykehjem rett til å benytte egenmelding i 4 x 7 kalenderdager de siste 12 månedene. Dette utgjør totalt ca 500 arbeidstakere. Anleggsseksjonen har ansvar for vei, vann og avløp og renovasjon i Tromsø kommune. De forbruker omtrent årsverk pr. år. Kroken sykehjem har 7 avdelinger hvorav en er rehabilitering, Tromsøysund har to avdelinger. Begge sykehjemmene har eget kjøkken. De forbruker til sammen også omtrent årsverk pr. år. Alle ansatte fikk informasjon om prøveordningen gjennom et brev som ble sendt hjem til den enkelte (vedlegg 5). Det var også en artikkel om prosjektet i kommunens internavis Interkom og leder ble oppfordret til å informere om utvidet egenmeldingsrett på personal- og kontormøter. Disse områdene ble valgt fordi antall ansatte er tilstrekkelig stort for en skikkelig utprøving av ordningen. Samtidig fungerer rutinene for registrering av egenmelding i disse områdene godt. Videre representer Anleggsseksjonen og sykehjemmene ulike typer arbeidsplasser og typisk mann- og kvinnedominerte yrker. Før en arbeidstaker hadde anledning til å benytte egenmelding i mer enn 3 dager sammenhengende ble det stilt krav om at han/hun måtte ringe og informere sin nærmeste leder om fraværet. Det ble også stilt krav om at det skulle gjøres en vurdering av hvorvidt arbeidsmiljøet kan ha bidratt til fraværet. Ut over dette var reglene for bruk av egenmelding de samme som tidligere. For å sikre best mulig oppfølging av de sykemeldte ble alle lederne i prøveprosjektområde tilbudt 2 dagskurs om oppfølging av sykemeldte; Oppfølging av sykemeldte og De vanskelige samtaler. Det var henholdsvis 26 og 21 deltakere på kursene. Lederene ble oppfordret til å informere sine ansatte om prosjektet på personalmøter og lignende. Ut over innføring av nye retningslinjer for oppfølging av sykemeldte 4 og kurstilbudet som ble gjort tilgjengelig også i resten av kommunen har "friskt arbeid" ikke iverksatt noen tiltak i prøveprosjektområdet. Prosjektleder har kun ved to anledninger gitt tilbakemeldinger på den faktiske bruken av utvidet rett til egenmelding, og på at sykefraværet ikke så ut til å øke som en følge av ordningen. 4 Rutiner for oppfølging av sykemeldte i Tromsø kommune, 5

7 Evaluering Det er i evalueringen benyttet tre metoder. Spørreskjema Et spørreskjema (vedlegg 4) ble 30/4-01 sendt hjem til alle ansatte (n = 476) i prøveområdet. Purring etter 2 uker. Svarene ble punchet i Access og data ble bearbeidet i statistikkprogrammet Epi2000. Analysene er gjennomført ved hjelp av frekvensanalyser og Kji-kvadrat test. Fokusgruppe To ledere fra sykehjemmene, en leder fra anleggsseksjonen, en tillitsvalgt, et verneombud og en personalkonsulent ble invitert (vedlegg 5) til å delta i fokusgruppe/gruppeintervju hvor erfaringer gjort i løpet av prøveåret skulle diskuteres. Deltakerne er plukket ut på bakgrunn av at de arbeider ved tjenestesteder hvor utvidet egenmelding har vært brukt. De hadde derfor alle praktisk erfaring med bruken. Møte med fokusgruppen ble gjennomført tirsdag 15/5, kl På grunn av sykefravær fikk vi flere frafall og følgende representanter var tilstede; en personalkonsulent, en leder Anleggsseksjonen, en leder fra sykehjemmene og et verneombud fra Anleggsseksjonen. Problemstillingene skissert i møteinnkallingen (vedlegg 5) var utgangspunkt for diskusjonen. Prosjektleder fungerte som møteleder. Personalkonsulent Rita Jenssen var tilstede som bisitter og for å ta notater. Sykefraværsutviklingen Sykefraværsutviklingen er vurdert gjennom en sammenlikning av prøveprosjektområdet med andre utvalgte deler av kommunen. Sykefraværet året før prosjektet og prosjektåret sammenliknes. Anleggsseksjonen sammenliknes spesielt med resten av Teknisk avdeling mens sykehjemmene sammenliknes med to andre sykehjem i kommunen. Følgende deler av fraværet er vurdert: Bruk av egenmeldinger (antall egenmeldinger totalt, bruk av utvidet rett til egenmelding, antall personer som har brukt egenmelding og antall dager egenmelding) Utvikling i sykefraværet totalt, utvikling i egenmeldingsbruken og utvikling i korttidsfravær (<16 dager) For å vurdere forskjeller i sykefraværsutviklingen i prøveområde og i resten av kommunen er det benyttet Kji-kvadrat test. Vi bryter her denne testens forutsetningen om samme populasjon i starten og slutten av prøveperioden. Dette er forsøkt tilnærmet ved å beregne sykefraværet ut fra gjennomsnittlig antall ansatte for prøveperioden og året før. Dette gjøres ved å ta det gjennomsnittlige antall ansatte for de to årene, dele det på antall ansatte i aktuelle periode og gange med sykefraværet i samme periode. Forskjeller regnes som signifikante ved p < 0,05. Det er da statistisk mindre en 5% sjanse for at den aktuelle forskjellen er tilfeldig. 6

8 Resultater Spørreskjema Vedlegg 1 presenterer resultatene i detalj (tabell 1-5). Hvem har svart? Av 476 utsende spørreskjema ble 341 (71,6%) returnert ferdig utfylt. Som ventet var det en klar overvekt av menn ved Anleggsseksjonen (85,9%) og kvinner på sykehjemmene (94,3%). Videre arbeider et større antall ansatte turnus eller skift ved sykehjemmene (82,8% mot Anleggsseksjonens 20,5%). De fleste besvarelsene fra anleggsseksjonen angir ansettelse i full stilling, mens en veldig stor del av de ansatte ved sykehjemmene er ansatt i deltidsstilling (61%). For en nærmere beskrivelse av aldersfordeling se tabell 1 i vedlegg 1. Totalt 25,2% av de som svarte hadde høgskole- eller universitetsutdanning mens 27,3% hadde kun grunnskole. Totalt 77 (23,3%) av besvarelsene var fra ledere og andelen leder var større ved Anleggsseksjonen (34,2%) enn ved sykehjemmene (14,3%). Var de ansatte klar over at de hadde hatt utvidet egenmeldingsrett? Et stort flertall av arbeidstakerne (84,8%) var klar over at de hadde hatt rett til utvidet egenmelding. Andelen var likevel større ved Anleggsseksjonen (92,1%) enn ved sykehjemmene (79,9%). De fleste arbeidstakerne hadde fått informasjon om prøveprosjektet gjennom informasjonsbrevet eller av leder (tabell 2). Hvem har brukt utvidet egenmelding? Sammenlikning mellom Tromsø kommunes personalsystem og spørreskjema- resultatet viser at svarprosenten blant de som har benyttet utvidet egenmeldingsrett ved Anleggsseksjonen kun er ca. 50%. Ved sykehjemmene er svarprosenten blant de som har benyttet utvidet egenmelding over 90%. Dette fører til at resultatene rundt bruken av utvidet egenmelding er usikre. For å vurdere om det er noen grupper som benytter utvidet rett i større utstrekning enn andre er variablene utdanning, alder, stillingsprosent, kjønn, tjenestested, arbeidstidsordning og lederansvar testet mot bruk av utvidet egenmelding. Kun kjønn (p=0,049) og arbeidstidsordning (p=0,049) ga forskjeller som er så store at de ikke kan regnes som tilfeldige. Menn har brukt utvidet egenmelding i større utstrekning enn kvinner og de som jobber deltid har benyttet utvidet egenmelding i mindre utstrekning enn de som jobber full tid. Hva synes de ansatte om å ha utvidet rett til egenmelding? Et overveldende flertall arbeidstakere (80.8%) opplever utvidet rett til egenmelding som positivt, og de fleste (77,6%) ønsker å videreføre ordningen. Det er likevel en forholdsvis stor gruppe som svarer Vet ikke på disse spørsmålene (tabell 3-4). Variablene utdanning, alder, stillingsprosent, kjønn, tjenestested, arbeidstidsordning og lederansvar er testet mot holdning til videreføring av utvidet egenmelding. Kun stillingsprosent ga så store utslag at forskjellen ikke kan regnes som tilfeldig (p=0,013). Ansatte som arbeider deltid var mindre positive til videreføring. Av 331 avgitte svar sier 61 (18,4%) at de det siste året har skaffet seg sykemelding selv om utvidet rett til egenmelding kunne vært brukt. 7

9 Hva synes de som har brukt utvidet egenmelding? Et klart flertall (69%) mener at utvidet rett til egenmelding har ført til færre legebesøk. Det se ut til å være en større andel av de ansatt ved Anleggsseksjonen som mener dette (tabell 5). På spørsmål om sykemeldingsperiodene ble lengre eller kortere som en følge av utvidet egenmeldingsrett angir de fleste at det ikke hadde noen betydning eller at sykemeldingsperioden ble kortere (tabell 6). Hovedgrunnen til kortere sykefravær ved bruk av egenmelding oppgis å være at sykemelding fra legen ofte blir lengre enn en egenmelding. Dette fordi en selv bedre kan vurdere sykdommens alvorlighet, og en kan vurdere dette fra dag til dag. Legen skriver ofte sykemelding ut uka uten å vurdere fortløpende når den sykemeldte kan gå tilbake til jobb. Ingen har angitt at de har hatt negative opplevelser eller har fått negative kommentarer på bruken av utvidet rett til egenmelding. Likevel er det en som skriver at leder har gitt tilbakemelding om at vedkommende på grunn av høyt sykefravær er en ustabil arbeidstaker. Fokusgruppe Deltakerene ble først gitt en kort praktisk informasjon om møtets lengde, tema og hensikt. Vi tok også en kort introduksjonsrunde før ordet var fritt. Diskusjonen i gruppen gikk lett og møteleder måtte ved flere anledninger be deltakerne om å gå over til neste spørsmål for å sikre at alle tema ble berørt. Punktene under er de hovedsynspunktene som kom frem: Det er positivt å slippe å gå til lege hvis man vet hva som er galt og ikke trenger legehjelp men bare har behov for litt mer enn 3 dager for å bli frisk. Noen ser nok på egenmeldingsdagene som en pott og bruker hele retten for ikke å tape dager. Dette har nok ført til lengre korte fravær ved at folk tar flere dager for å hente seg inn. Dette kan både sees på som positivt og negativt. Ingen av deltakerne i gruppen ville si at noen har misbruket ordningen. Hovedinntrykket er at utvidet egenmeldingsrett ikke er benyttet fullt ut. Noen har ikke visst om ordningen eller trodd den ikke gjaldt dem. Andre skaffer seg sykemelding for å slippe å snakke med leder. Sykemelding fra lege sees på som en mer legitim grunn til å være borte enn egenmelding, et slags bevis på at man virkelig er syk. Inntrykket er entydig på at gruppedeltakerne mener at den utvidete retten med krav om samtale med leder ikke har ført til økt kommunikasjon mellom leder og den sykemeldte. Dette kan være på grunn av mangel på lederressurser, fordi det er vanskelig/uønsket å snakke med leder, og fordi kravet om å melde fra etter tredje dag har vært nedtonet. Om utvidet egenmeldingsrett har gitt økt trivsel, eller har medført mistenkeliggjøring av brukere, hadde i følge deltakerne ikke vært noe diskusjonstema. De hadde derfor ingen formening om dette. Hovedkonklusjonene etter fokusgruppen er følgende: Forpliktelsene til både leder og ansatt må bli klarere og oppfølgingen av den sykemeldte bedre. Som en følge av økning i egenmeldinger tror fokusgruppedeltakerne at ordningen har vært økonomisk kostbar. De trodde økt bruk av egenmelding førte til høyere korttidsfravær Dette krever mye lederressurser Prøveperioden har vært for kort. Ordningen har ikke fått satt seg skikkelig 8

10 Det kom noen konkrete forslag til endringer før en eventuell videreføring: Klarere krav til den ansatte om å gi melding til arbeidsplassen om fravær Fri bruk av 12 egenmeldingsdager istedenfor 4 x 7 dager Lengre prøveperiode Økte lederressurser blant annet til oppfølging av sykemeldte Sykefraværsutviklingen Bruken av utvidet rett til egenmelding Ved beregning av antall dager sykefravær benytter Tromsø kommune sitt personalsystem en beregningsmetode som tar hensyn til stillingsprosent og helgedager. Dette gir et antatt antall virkedager (arbeidsdager) sykefravær. Ved bruk i helg, eller for de som har redusert stilling, gir dette store utslag på lengden på de enkelte egenmeldingene. Som oftest ved at det blir færre virkedager en det faktisk var. På grunn av dette har jeg ved beregning av egenmeldingenes lengde brukt kalenderdager (antall dager fra start til stoppdato) fravær og ikke virkedager. En 7-dagers egenmelding vil sjelden utgjøre mer enn 5 virkedager, mens en 3-dagers egenmelding sjelden utgjør mindre enn 3 virkedager. Ved stor bruk av lange egenmeldinger, gir bruk av kalenderdager som mål, dermed en større økning enn ved bruk av virkedager. Bruken av utvidet rett til egenmeldinger er presentert i vedlegg 2, tabell 7 og figur 1. Tabellen viser at ansatte ved Anleggsseksjonen i langt større grad enn sykehjemmene har benyttet seg av den utvidete retten. Andelen egenmeldinger av kort varighet er da også mye større ved sykehjemmene. Tabellen viser videre at antall personer som har benyttet utvidet rett til egenmelding er høyt både på sykehjemmene og Anleggsseksjonen. Kun 16 personer har brukt av utvidet rett til egenmelding mer enn en gang, og kun to har brukt retten mer enn to ganger. Sykefraværsutviklingen i prøveområde sammenliknet med andre deler av kommunen Sykefraværsutviklingen i prøveprosjektområde sammenliknet med to andre sykehjem og resten av teknisk avdeling er presentert i vedlegg 2, tabell 8 og figur 2-3. Tabellen viser at det både ved Kroken og Tromsøysund sykehjem, og på Hvilhaug og Kvaløysletta sykehjem har vært en økning i sykefraværet. Økningen er så mye større ved Kroken og Tromsøysund at forskjellen ikke kan regnes som tilfeldig (p<0,001). Både Anleggsseksjonen og resten av Teknisk avdeling har hatt en nedgang i sykefraværet. Nedgangen er størst ved Anleggsseksjonen, men forskjellen i nedgangen er så liten at den må regnes som tilfeldig (p=0,683). Bruken av egenmeldinger har vist en liten, men like stor, stigning både ved Kroken og Tromsøysund sykehjem og Hvilhaug og Kvaløysletta sykehjem. Anleggsseksjonen har hatt en kraftig økning i egenmeldingsbruken mens det i resten av Teknisk avdeling har vært en liten nedgang. Forskjellen mellom Anleggsseksjonen og resten av Teknisk avdelinger er her så stor at den ikke kan regnes som tilfeldig (p < 0,001). Utviklingen i korttidsfraværet (fravær med varighet <16 dager eller lik arbeidsgiverperioden) har vist en svak oppgang både ved Kroken og Tromsøysund sykehjem og Hvilhaug og Kvaløysletta sykehjem. Oppgangen er størst ved Hvilhaug- og Kvaløysletta men denne forskjellen er så liten at den må regnes som tilfeldig (p = 0,256). Anleggsseksjonene har hatt en nedgang i sykefraværet i arbeidsgiverperioden, mens det i resten av Teknisk avdeling ikke har vært noen forandring i dette fraværet. Forskjellen mellom Anleggsseksjonen og resten av Teknisk avdeling er likevel så liten at den må regnes som tilfeldig (p = 0,307). 9

11 Diskusjon Oppsummering av resultatene Evalueringen etter avsluttet prøveordning viser at bruken av egenmelding blant de som har hatt utvidet rett ser ut til å øke mer enn i de gruppene man har sammenliknet med. Til tross for økning i egenmeldingsbruken har det ikke vært noen økning i korttidsfraværet i prøveprosjektområdet, noe det har vært en tendens til i gruppen det er sammenliknet med. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen viser at et stort flertall av medarbeiderne er positive til utvidet egenmelding og ønsker å videreføre ordningen. Evalueringen tyder videre på at utvidet egenmelding ikke har ført til økt kommunikasjon mellom leder og den syke slik intensjonen var. Kravet til den ansatte om å ha en samtale med leder før bruk av utvidet egenmelding ser også ut til å ha gitt noen negative utslag, blant annet ved at ansatte opplever det som mindre belastende å skaffe sykemelding, enn å ha en samtale med leder. Kan vi stole på resultatene i rapporten? Flere faktorer skaper usikkerhet i forhold til resultatene. Prosjektperioden på et år synes å ha vært for kort. Slike nye rettigheter trenger tid for å gå seg til. Ved sykehjemmene var det nesten ingen bruk av utvidet egenmelding de første månedene av prosjektet. Det er mulig at bruken av utvidet egenmelding vil øke ved videreføring. Erfaringene fra Anleggsseksjonen tyder da på at dette fraværet vil komme istedenfor sykemelding, og at det ikke vil gi økning i korttidsfraværet. Uttalelsene i fokusgruppen ga klare signaler om at ikke alle ansatte opplever det som like lett å snakke med sin leder. Spesielt vanskelig kan vel dette være hvis man ikke har et godt forhold. Dette er sannsynligvis en av grunnene til det høye antallet som i spørreskjema angir at de har skaffet seg sykemelding i tilfeller der utvidet egenmelding kunne har vært brukt. Det er ellers en klart definert lederoppgave å følge opp sykemeldte medarbeidere og det var muligens ikke riktig å overføre deler av dette ansvaret til den syke. Det er likevel slik at det må være et ansvar for den syke å gi klar beskjed til arbeidsplassen ved sykefravær. Også om sykefraværets antatte lengde. Hvorfor er det positivt med utvidet egenmelding? Kommentarene i spørreskjema tyder på at de ansatte setter pris på den økte friheten og ansvaret utvidet rett gir. Det oppleves som positivt selv å kunne vurdere om man er frisk nok til å gå på jobb. Kommentarene på spørsmålet om effekt på sykefraværets lengde viser også at mange mener lengden er redusert. Årsakene til dette oppgis å være at legens sykemelding ofte er for lang sammenliknet med egenvurdering av når man er frisk. Det er vel også slik at muligheten til egenmelding i 7 dager sparer mange syke for unødvendige og slitsomme legekonsultasjoner. Bare det å få kontakt med legekontoret på telefonen kan ofte være en prøvelse. Presidenten i legeforeningen Hans Petter Aarseth sier da også i en lederartikkel i ; Imidlertid må vi erkjenne at de aller fleste ikke behøver sykemelding hos lege. Det bør derfor være andre mekanismer enn krav om sykemelding som avgjør om publikum kontakter lege eller ikke. Vi må kunne ha tillit til at befolkningen selv kan vurdere om medisinsk undersøkelse er nødvendig eller om tilstanden kan observeres videre. Dette handler om tillit til de ansatte. 5 Aarseth, HP. Hvem skal sykemelde - legen eller pasienten? Tidsskr. Nor Lægeforen.1999; 119:

12 Forskjeller i bruk av egenmeldinger Tabell 7 og figur 1 viser at det er forskjeller i bruken av egenmelding mellom Anleggsseksjonen og sykehjemmene. Bruken av utvidet egenmelding var større ved Anleggsseksjonen. og gjennomsnittlig lengde på egenmeldingene er kortere ved sykehjemmene. På grunn av liten svarprosent blant de som har brukt utvidet egenmelding er spørreskjema resultatene usikre på dette punkt. Mulige årsaker til forskjellene kan være kjønn, andel ansatte som arbeider deltid, utdanning eller rett og slett kultutforskjeller. Andre måter å utvide retten til egenmelding I fokusgruppen kom det frem forslag til andre måter å utvide retten til egenmelding på. Blant annet ble fri bruk av 12 egenmeldingsdager foreslått. En gjennomgang av egenmeldingsbruken viser at svært få ansatte har behov for egenmelding mer enn fire ganger i løpet av et år. Gjennomsnittlig antall egenmeldinger pr. person er 1,75 (tabell 7), og kun 11 personer har benyttet egenmelding 4 ganger i prosjektperioden. Det er derimot mange som har behov for å bruke egenmelding i 5-7 dager. For mange vil dette kunne medføre at de med 12 egenmeldingsdager kun får 2 egenmeldinger. Fri bruk av 12 egenmeldingsdager innebærer videre ingen utvidelse av retten til egenmelding, men kun en omorganisering av den retten man har i dag. Registrering av egenmeldinger Ved lange sykefravær som starter med egenmelding er man avhengig av at egenmelding levers for å kunne fremme krav om refusjon fra 17. fraværsdag. De to siste årene har Tromsø kommune arbeidet mye med bedring av rutinene rundt registrering av egenmeldinger og sykefravær. Mange personalmedarbeidere har vært på kurs i fraværsregistrering og tjenestesteder er knyttet til nettverket (noe som letter det praktiske arbeidet med registrering). Fokus er videre satt på sykefraværet gjennom kvartalsvise sykefraværsrapporter. Rapporter som er avhengig registrering for å bli korrekte. En rekke tjenestesteder som tidligere ikke registrerte egenmeldinger har nå gode rutiner på dette. Det er liten grunn til å tro at utvidet rett til egenmelding vil medføre noe stort tap av refusjonsrett fra Folketrygden. Økning i sykefraværet ved sykehjemmene Tabell 8 viser at sykefraværet ved sykehjemmene er meget høyt, og at det ved prosjektsykehjemmene har vært en kraftig økning det siste året. Det er derfor overraskende at bruken av utvidet egenmelding er laver ved sykehjemmene enn på Anleggsseksjonen. En skulle tro at økning i sykefraværet også ga økt behov for egenmelding. Konklusjon og anbefaling Resultatene fra evalueringen viser at utvidet rett til egenmelding ikke har hatt noen negativ effekt på utviklingen i korttidsfraværet eller den totale sykefraværsprosenten. Fordelingen av egenmeldinger, og utviklingen i korttidsfraværet gir ikke grunn til å tro at det har vært noe misbruk av ordningen, og de ansatte opplevde den som positiv. Utvidet egenmelding oppleves som positivt og har ikke gitt økt korttidsfravær. På bakgrunn av dette anbefaler "Friskt arbeid" at ordningen med rett til egenmelding i 4 x 7 kalenderdager de siste 12 månedene gjeninnføres og utvides til å gjelde alle ansatte i Tromsø kommune. 11

13 Vedlegg 1 - Tabeller spørreskjema resultat Tabell 1 - Alder (n = 336) Anlegg Sykehjem Totalt Alder Prosent 8,7 33, ,9 19,6 34,1 23,5 16,1 25, ,7 Aldersgrupper: 1 = 29 år og yngre, 2 = år, 3 = år, 4 = 50 og eldre Tabell 2 - Hvordan fikk du først vite om den utvidete retten (n = 300) Anlegg Sykehjem Totalt Informasjonsbrev 49 (34,3%) 64 (34,3%) 116 (38,7%) Av kollega 17 (11,9%) 22 (14,8%) 41 (13,7%) Av leder 62 (43,4%) 39 (26,2%) 103 (34,3%) Interkom 7 (4,9%) 2 (1,3%) 10 (3,3%) Annen måte 8 (5,6%) 22 (14,8%) 30 (10%) Tabell 3 - Synes du det er positivt eller negativt med utvidet rett til egenmelding? (n=339) Anlegg Sykehjem Totalt Pos Neg Vet ikke Pos Neg Vet ikke Pos Neg Vet ikke Antall Prosent 82,9 4,6 12,5 80,2 4,0 15,8 80,8 4,1 15 Tabell 4 - Ønsker du at retten til utvidet egenmelding videreføres? (n =339) Anlegg Sykehjem Totalt Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Antall Prosent 79,6 7,2 13,2 76,8 5,1 18,1 77,6 5,9 16,5 12

14 Tabell 5 6 viser resultatene kun for de som har svart ja på spørsmålet om de har benyttet seg av retten til utvidet egenmelding. Tabell 5 - Har utvidet egenmeldingsrett ført til færre legebesøk? (n =42) Anlegg Sykehjem Totalt Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Antall Prosent 87 4,3 8, ,3 16, ,7 14,3 Tabell 6 Tror du den utvidete egenmeldingsretten har gitt lengre eller kortere sykemeldingsperioder (n = 40) Anlegg Sykehjem Totalt Lengre 1 (4,3%) 0 (0%) 1 (2,5%) Kortere 9 (39,1%) 5 (31,3%) 14 (35%) Begge deler 3 (13%) 1 (6,3%) 4 (10%) Ingen av delene 7 (30,4%) 6 (37,5%) 14 (35%) Vet ikke 3 (13%) 4 (25%) 7 (17,5%) Tabell 7 - Kommentarer til eventuelle årsaker til at sykemeldingsperiodene ble kortere eller lengre. Nedenfor presenters et representativt utvalg av disse kommentarene. Tredagers sykemelding fra lege kan en ikke gjøre noe ved det. Når enn selv skrive sykemelding kan det hende en klarer seg med en eller to dager. Man kjenner seg selv best og vet selv når man er frisk nok til å gå på arbeid. Det være seg. 2 eller 6 dager. Sykemeldingen hadde blitt lengre uten utvidet rett. Hadde man måtet kontakte lege hadde det blitt en uke i tillegg til 3 egenmeldingsdager. Hadde influensa og var syk i fire dager (borte fra jobb). Sykemelding hadde trolig vært for hele uka, altså en dag ekstra. 7 dagers egenmelding gikk ut på en tirsdag. Startet opp i full jobb igjen, frisk på onsdag. Med sykemelding fra lege, regner jeg med og ha vært sykemeldt uka ut til og med fredag. Altså 3 dager tidligere i jobb. Man har benyttet deler av utvidelsen til å bli frisk før man gikk tilbake til jobb, i stedet for å gå "halvsyk" tilbake etter de første 3 dagene. En influensa og lignende varer sjelden bare 3 dager. Årsak noen ganger ikke nødvendigvis noe legen kan gjøre noe med, da er muligheten til å kunne kurer seg selv i mer enn 3 dager bra. Med 7 dager trenger man ikke engste seg for å tape arbeidsinntekt om det ikke er forandring i helsetilstanden etter 3 dager. 13

15 Vedlegg 2 Tabeller og figurer med sykefraværsstatistikk Tabell 7: Bruken av egenmeldinger i prøveperioden Tromsøysund og Kroken sykehjem Anleggsseksjonen Totalt Antall egenmeldinger Antall egenmeldinger med varighet >3 dager Antall personer som har benyttet utvidet rett til egenmelding Andel av egenmeldingene som har varighet > 3 dager 8,4% 35% 19,5% Egenmeldingenes gjennomsnittlige lengde 2,0 3,2 2,6 Gjennomsnittlig antall egenmeldinger pr. person 1, ,75 Figur 1: Egenmeldingsbruken - antall tilfeller Antall tilfeller Sykehjem Anlegg Totalt 1 dagers 2 dagers 3 dagers 4 dagers 5 dagers 6 dagers 7 dager 14

16 Tabell 8: Sykefraværsutviklingen prøveprosjektområde sammenliknet med andre deler av kommunen 1 Antall årsverk Sykefraværsprosenten Egenmeldingsprosenten Korttidsfravær (< 17 dager) A 2 B 3 A B A B Anleggsseksjonen 199 9,8 8,2 1,1 1,4 3,1 2,9 Teknisk (minus Anlegg) 160 6,4 5,5 0,9 0,8 1,8 1,8 Kroken og Tromsøysund sykehjem ,9 14,7 0,9 1,0 2,9 3,0 Hvilhaug og Kvaløysletta sykehjem 132 9,9 10,8 0,4 0,5 2,7 3,0 Anlegg, Kroken og Tromsøysund totalt ,3 11,1 1,0 1,2 3,0 3,0 Teknisk (minus Anlegg), Hvilhaug og Kvaløysletta totalt 292 8,0 7,8 0,7 0,7 2,2 2,3 Tromsø kommune totalt ,9 9,4 0,8 0,8 2,5 2,4 1 Sykefraværsprosentene er beregnet kun på grunnlag av de som ligger inne med fast lønn. Antall dager med sykefravær under 8 dager omfatter alt sykefravær, også de som ikke har fast lønn. Det omfatter både sykemeldinger og egenmeldinger. 2 Året før prøveprosjektet (perioden ) 3 Prøveprosjektperioden (perioden ) 15

17 Figur 2: Utvikling i sykemeldings- og egenmeldingsbruken Tromsø totalt - prosjektperioden Tromsø totalt - året før Totalt Teknisk minus Anlegg, Hvilhaug og Kvaløysletta - prøsjektperioden Totalt Teknisk minus Anlegg, Hvilhaug og Kvaløysletta - året før Totalt Anlegg, Kroken og Tromsøysund - prosjektperioden Totalt Anlegg, Kroken og Tromsøysund - året før Hvilhaug og Kvaløysletta - prosjektperioden Hvilhaug og Kvaløysletta - året før Kroken og Tromsøysund - prosjektperioden Kroken og Tromsøysund - året før Teknisk minus anlegg - prosjektperioden Teknisk minus anlegg - året før Egenmelding Sykemeldinger Anlegg - prosjektperioden Anlegg - året før Sykefraværsprosenten 16

18 Figur 3: Utvikling i sykefraværet - korttid vs langtids Tromsø totalt - prosjektperioden Tromsø totalt - året før Totalt Teknisk minus Anlegg, Hvilhaug og Kvaløysletta - prøsjektperioden Totalt Teknisk minus Anlegg, Hvilhaug og Kvaløysletta - året før Totalt Anlegg, Kroken og Tromsøysund - prosjektperioden Totalt Anlegg, Kroken og Tromsøysund - året før Hvilhaug og Kvaløysletta - prosjektperioden Hvilhaug og Kvaløysletta - året før Kroken og Tromsøysund - prosjektperioden Kroken og Tromsøysund - året før Teknisk minus anlegg - prosjektperioden Teknisk minus anlegg - året før Korttidsfravær (<17 dager) Langtidsfravær (>16 dager) Anlegg - prosjektperioden Anlegg - året før Sykefraværsprosenten 17

19 Vedlegg 3 Informasjon til ansatte Utvidet rett til egenmelding For å ha rett til sykepenger må du dokumentere arbeidsuførhet. Som ansatt i Tromsø kommune har du rett til å bruke egenmelding som dokumentasjon ved sykefravær 4 x 3 dager pr. år. Som en del av sykefraværsprosjektet Friskt arbeid utvides nå retten til bruk av egenmelding ved anleggsseksjonen, Kroken sykehjem og Tromsøysund sykehjem. Disse tjenestestedene vil fra og med 1/ til og med 31/ ha utvidet rett til bruk av egenmelding til inntil 4 x 7 dager. Ordningen vil bli evaluert etter dette året. Fungerer den bra, vil den bli vurdert utvidet til å gjelde hele kommunen. Det er en forutsetning som gjelder for at du som ansatte skal kunne benytte egenmelding sammenhengende i mer enn tre dager. I løpet av tredje, alternativt fjerde, egenmeldingsdag har du ansvaret for, og må få i stand, en samtale med din leder (gjerne på telefonen). Denne samtalen skal ikke være en kontroll av om du virkelig er syk. Vi ønsker at samtalen skal inneholde følgende punkter: Hvor lenge tror du at du blir borte fra jobb. Dette trenger leder å vite bla. i forhold til innleie av vikarer. Kan ditt sykefravær helt eller delvis være forårsaket av forhold på arbeidsplassen? Er det noe arbeidsgiver kan gjøre slik at det blir lettere for deg å komme tilbake i jobb? Er det aktuelt for deg å gå i aktiv sykemelding? Ved bruk av egenmelding uten denne samtalen med leder egenmeldingsdag regnes fraværet som ugyldig og arbeidstaker kan trekkes i lønn. Utvidet rett til egenmelding fører til at arbeidstakerne i større grad selv må vurdere når de føler seg friske nok til å gå på jobb. De skal også ha en samtale med lederen sin om mulige tiltak slik at det blir lettere å komme tilbake i jobb. Friskt arbeid tror de fleste vil oppleve dette som positivt, og at enkelte til og med kan friskmelde seg raskere. Utvidet rett til egenmelding betyr at man ikke trenger legeerklæring før etter en ukes sykefravær. Hvis man er usikker på hva som feiler enn skal man selvfølgelig oppsøke lege. Regler ved bruk av egenmelding i prøveperioden Bortsett fra utvidelse av retten til inntil 4 x 7 dager vil reglene for bruk av egenmelding være de samme som før. Arbeidstaker skal snarest mulig og senest innen arbeidstidens slutt første sykefraværsdag melde fra om sykefraværet. Arbeidstakeren må ha vært ansatt i Tromsø kommune i minimum to måneder før han/hun har rett til å benytte egenmelding ved egen sykdom Når man har benyttet syv egenmeldingsdager i løpet av 16 dager kan ikke ny egenmelding benyttes før det har gått 16 kalenderdager. En egenmeldingsperiode kan vare fra en til syv dager. Hvis en arbeidstaker har to sykefravær som hver varer f.eks. to dager innenfor en periode på 16 kalenderdager, regnes dette som to egenmeldinger. Det er rett til egenmeldt sykefravær i syv kalenderdager og ikke syv arbeidsdager Ved egenmeldt sykefravær i mer enn tre dager har den sykemeldte ansvar for å ha en samtale med sin leder Egenmeldinger kan, uavhengig av om de er på en eller syv dager, benyttes inntil fire ganger i løpet av de siste 12 månedene. Egenmeldinger som etterfølges av sykemelding fra lege, regnes ikke med blant disse fire. Egenmeldinger skal være skriftlig og levers snarest mulig Arbeidsgiver har ingen krav på opplysninger om sykdommen eller dens årsaker. Arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring, dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom Ved spørsmål eller usikkerhet ta kontakt med din leder eller leder for sykefraværsprosjektet "friskt arbeid", Martin H Petersen tlf:

20 Vedlegg 4 Spørreskjema Spørreundersøkelsen Utvidet rett til egenmelding Konfidensielt Spørreskjemaet du nå holder i hånden er en del av sykefraværsprosjektet friskt arbeid. Skjemaet kartlegger noen effekter av prøveprosjektet med utvidet rett til egenmelding som du har vært en del av. Alle ansatte ved Anleggsseksjonen, Tromsøysund sykehjem og Kroken sykehjem blir bedt om å svare på skjema. Vi ville være takknemlig om du snarest mulig kunne fylle ut skjema og returnere det innen svarfristen i vedlagte svarkonvolutt som går direkte til undertegnede (konvolutten er adressert og frankert). Det er naturligvis helt frivillig å delta i undersøkelsen. Utvidet rett til egenmelding har vært et prøveprosjekt i et år. Kartleggingen av effekter, både positive og negative, er viktig for å kunne gjøre en god vurdering av om tiltaket bør videreføres eller til og med utvides til å gjelde alle ansatte i Tromsø kommune. Spørreskjema er den viktigste delen av kartleggingen. I spørreskjema spørres det bla. etter kjønn og alder. Disse og andre opplysninger gjør det teoretisk mulig å identifisere noen av dem som svarer. Det vil imidlertid kun være prosjektleder og medarbeider som får se de ferdig utfylte spørreskjemaene, og disse er underlagt taushetsplikt. I rapporten vil det ikke være mulig å identifisere noen enkeltpersoner. Spørrekjemaene og data vil bli makulert når rapporten er ferdig behandlet. Nummeret øverst til venstre på denne siden er kun til bruk ved identifisering for purring og vil bli fjernet før registrering av data. I edb-registrert data vil det ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer angående spørreundersøkelsen eller prøveordningen med utvidet rett til egenmelding generelt er du velkommen til å ta kontakt med meg. Vennlig hilsen Svarfrist Onsdag 9. mai Martin H Petersen Prosjektleder Friskt arbeid Tlf: Mail: Bakgrunn Kjønn Kvinne Mann med arbeidstid ut over normalarbeidstid Alder 29 og yngre år år 50 og eldre Hvilke stillingsprosent har du? Arbeidstidsordning Dagarbeid innenfor normalarbeidstid Turnus/skiftarbeid eller annen ordning Formel utdanning Grunnskole Videregående skole Høgskole/Universitet Tjenestested Tromsøysund eller Kroken sykehjem Anleggsseksjonen 19

Utvidet rett til egenmelding

Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 ENDRINGER I FORHOLD TIL FORRIGE VEILEDNING OM FRAVÆRSSTATISTIKK Fristen for innlevering av fraværsfiler er 04.06.2015. Det

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær

Internasjonal sammenligning av sykefravær Økonomiske analyser / Christoffer Berge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som gjennomføres i alle EU/EØS-land, blir ofte brukt ved internasjonal sammenligning av sykefravær. kommer da ut med et relativt

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Vedlegg: IA-handlingsplan for 2013 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Stor interesse for forsøket

Stor interesse for forsøket Litt om oss Tinn Kommune ligger i øvre Telemark Det er i underkant av seks tusen innbyggere Vi har 559 faste årsverk ansatt i kommunen Forsøket med 365 dagers egenmelding er på et sykehjem med 96 ansatte

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Hvordan virker gradert sykmelding?

Hvordan virker gradert sykmelding? Hvordan virker gradert sykmelding? Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Sykefravær i Norge På en typisk arbeidsdag er omtrent

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...3

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Høyt sykefravær i Norge! Sykelønnsordningen er en viktig ingrediens

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

SAMMENDRAG AV EVALUERING AV REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER

SAMMENDRAG AV EVALUERING AV REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER Beregnet til Bergen Hjemmetjeneste KF Dokument type Sammendrag Dato April, 2011 SAMMENDRAG AV EVALUERING AV REDUSERT ARBEIDSTID FOR SENIORER [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/01695-20 Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 SØKNAD

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG TRYGDE- REFUSJONER

SYKEFRAVÆR OG TRYGDE- REFUSJONER SYKEFRAVÆR OG TRYGDE- REFUSJONER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2005 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET... 2 2.1 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel 1 Sluttet i statistikkperioden Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8 Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring

Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring Avsluttende praksis masterstudiet i klinisk ernæring Hensikten med praksisen er at studenten får praktisk erfaring i arbeid som klinisk ernæringsfysiolog (KEF). Praksisperioden: 1. Praksis skal først gjennomføres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 12/910 FRAVÆR 2012-3. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: Fraværsstatistikk for 3. kvartal 2012 og legemeldt fravær (NAV)

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ) RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 2008 2009 200 20 R RT R RT R RT R RT Antall brukere - 28-37 - 05 3 25 Median oppholdsdøgn - 2-2 - 2 2 2 202 203 204 R RT R RT R RT Antall brukere 52 72 67 93

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer