Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet"

Transkript

1 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi Rømningsplan

2 2 HMS i laboratoriet kursets formål Kurset skal bidra til å sikre at dere har nødvendig kunnskap og bevissthet om HMS og sikkerhet ved laboratoriearbeid. HMS-opplæring ved NT-fakultetet skal gi en felles plattform for studentene ved NT. Spesifikk opplæring rettet mot ulike typer laboratoriearbeid skjer ved instituttene. God kunnskap og bevissthet om HMS er et viktig læringsmål fordi denne kompetansen er nødvendig og etterspurt i arbeidslivet.

3 3 HMS i laboratoriet kursets formål I masterstudiet vil du jobbe mer selvstendig i laboratoriet. Det er da svært viktig at du har: God kunnskap om HMS og retningslinjer for lab-arbeid. Gode holdninger og ansvarsbevissthet i forhold til HMS i laboratoriet. God forståelse av faremomenter og risiko ved labarbeid. Både kunnskap og holdninger er en forutsetning for å ivareta det ansvaret DU har for egen og andres sikkerhet i laboratoriet.

4 4 HMS i laboratoriet innhold Arbeidskultur og forhold i laboratoriet HMS-forhold knyttet til: Kjemikalier, strålekilder og biologiske faktorer Graviditet og labarbeid Mekanisk arbeid og arbeid med høye temperaturer Gass og elektrisitet Feltarbeid og ekskursjoner Personlig verneutstyr Risikovurdering Tekniske vernetiltak: Avtrekkskap, sikkerhetsbenker, alarmer etc. Administrative vernetiltak: Lover, forskrifter og retningslinjer Informasjonskilder

5 5 Arbeidskultur i lab Laboratoriet er ikke noe spiserom Aldri spis eller drikk i laboratoriet kjemikalier, smittestoffer, m.m. kan bli med inn i munnen med maten eller drikken Unngå også tyggegummi, snus, påføring av sminke, o.l. Smak aldri på kjemikalier selv om det «bare» er NaCl (bordsalt) eller «rent» vann Bruk aldri munnen til noen arbeidsoperasjoner i lab Vask hendene før laboratoriet forlates

6 6 Arbeidskultur i lab God orden og oppførsel i laboratoriet God orden og ryddighet har stor betydning for sikkerheten i laboratoriene Ta bare med deg det du trenger til arbeidet inn i laben Gi ditt bidrag til å holde lab-en ryddig Ikke driv med «practical jokes» eller «stunts» i laboratoriet Konsekvenser av praktisk spøk kan bli helt annerledes og mer alvorlig enn tenkt i lab-omgivelser

7 7 Arbeidskultur i lab Planlegging av lab-arbeidet Risikovurder prosjektet/arbeidsoperasjonene Planlegg bruken av apparatur, metoder og kjemikalier, håndtering av avfall Les sikkerhetsdatablader, driftsinstrukser, hmsretningslinjer, o.l. Vurder behov for mer kompetanse/opplæring. Mye utstyr krever spesifikk opplæring.

8 8 Arbeidskultur i lab Loggføring av lab-arbeid Vær nøye med å føre logg over lab-arbeidet Noen apparater har egen brukslogg For noen stoffer (kreftfremkallende og bly) og strålekilder skal bruk føres i personregister (under etablering)

9 9 Arbeidskultur i lab Følg reglementer Følg de lover/forskrifter og lokale retningslinjer som gjelder for labvirksomheten Personlig verneutstyr skal brukes der dette er påbudt eller påkrevd HMS-avvik meldes i det elektroniske avvikssystemet: https://avvik.ntnu.no

10 10 Forhold i laboratoriet Hva bør du kjenne til før du starter opp i laboratoriet? Det er viktig at du setter deg inn i de lokale forhold på laboratoriene du skal arbeide i Hvilke typer aktivitet og risikomomenter; kjemisk? biologisk? mekanisk? strålekilder? varme/kulde?... Tilgang på arbeidsplass i avtrekkskap? Punktavsug? Lagringsplass for utstyr og kjemikalier Tilgang på riktig apparatur? Apparaturen i orden? Hva gjøres med farlig avfall (kjemisk, annet)? Ordning for verneutstyr, labfrakker, o.l.?

11 11 Forhold i laboratoriet Branninstruks Brannmelder

12 12 Forhold i laboratoriet Brannslukkemidler Håndslukker Eks: CO2 Brannslange Brannteppe

13 13 Forhold i laboratoriet Førstehjelpsutstyr Skap med utstyr for enkel førstehjelp finnes på de fleste laboratorier.

14 14 Forhold i laboratoriet Øyeskyllstasjoner Boks med øyeskyllflasker Ph Neutral for nøytralisering av syrer/baser (liten flaske) Steril saltvann skyllevæske (stor flaske) Øyeskyll-nøddusj Ulike varianter

15 15 Forhold i laboratoriet Nøddusj for hele kroppen

16 16 Forhold i laboratoriet Beredskap for kjemikaliesøl Ulike varianter av materiell for håndtering av kjemikaliesøl verneutstyr, absorbenter, m.m.

17 17 Forhold i laboratoriet Lab-dokumenter Romkort Driftsinstrukser Apparaturkort Risikovurderinger Sikkerhetsdatablad Brukermanualer o.l. Henger utenfor dørene. Nyttig informasjon til brannvesen o.a. Framgangsmåte/instruks for arbeid med en apparatur. For brukeren/operatøren. Ved apparaturen eller i egen perm Viktig informasjon om apparaturen. For utenforstående. Oppbevares synlig ved apparaturen Kopi av relevante risikovurderinger. Kopi i perm. Informasjon om farlige stoffer. Kopi i perm Diverse informasjon om apparatur, m.m.

18 18 Skilt - kategorier Forhold i laboratoriet Påbudsskilt Forbudsskilt Fareskilt Brannvernskilt Nødskilt

19 19 Personlig verneutstyr Forhold i laboratoriet Riktig verneutstyr velges ut fra typen risiko Noe kan finnes i laben, noe må evt skaffes separat Øyevern Hørselvern Hansker Labfrakk/tøy Skotøy Åndedrettsvern Sprut av kjemikalier? Etsende stoffer? Aerosoler i lufta? Bruk utenpå vanlige briller? Behov for fullt ansiktsvern? Øreklokker? Ørepropper? «Skuddstøy»/høye smell? Vedvarende, irriterende støy? Hanskemateriale må tåle aktuelle kjemikalier. Spesialhansker for varme, kulde, skjærende ting, m.m. Labfrakk av bomull i kjemilab. Annet aktuelt arbeidstøy? Tett skotøy i kjemilab. Behov for annet vernefottøy? Farlige gasser/støv? Filtermasker? Friskluftmasker?

20 20 Forhold i laboratoriet Ergonomi i laboratoriet din egen helse er viktig Planlegg arbeidet godt Finn naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger Unngå langvarige, ensidige belastninger, ta pauser ofte Tilpass stol (og om mulig bord/benk) til din kropp Sørg for god belysning Sørg for godt tilpasset verneutstyr, f.eks. øyevern som er behagelig i bruk Mer informasjon: ntnu.no/hms/ergoilab/

21 21 Forhold i laboratoriet Spesielle behov og tilrettelegging Det kan være personlige forhold (funksjonshemminger, sykdommer, allergier, etc) som gjør at du trenger spesiell tilrettelegging av arbeidsplassen. Har du behov for spesiell tilrettelegging? Ta kontakt med din faglig ansvarlige (veileder), evt. andre som kan hjelpe deg

22 22 Tillatelser og ansvar Forhold i laboratoriet Roller og ansvar: verneombud, studenttillitsvalgt faglig ansvarlig, veileder romansvarlig, instrumentansvarlig for aktuell apparatur HMS-koordinator, innkjøper, lab-ingeniører Kreves det særskilt tillatelse for å arbeide i laben? Er det apparatur som krever egen opplæring/sertifisering? Adgangskontroll skal rommet holdes avlåst? Er det tillatt og forsvarlig å jobbe alene?

23 23 Kjemikalier Arbeid med kjemikalier Vær godt forberedt Bruk EcoOnline, som er NTNUs stoffkartotek https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/norsk/stoffkartotek Alle institutt har egen stoffkartotek-kontakt som kan hjelpe deg Alle kjemikalier, farlige stoffer og gasser skal være registrert, og risikovurdert i EcoOnline før du bruker stoffene Vurder ALLTID utskifting av stoffer som representerer alvorlig helsefare Les ALLTID sikkerhetsdatabladet Der står informasjon du må kjenne til for sikker håndtering Kopi av datablad skal stå i perm på laboratoriet Viktig å sette seg inn i faremomenter og sikkerhetstiltak før arbeidet starter. Dette gjelder også hva som skal gjøres med avfallet.

24 24 Kjemikalier Sikkerhetsdatablad Primære faremomenter Søl på huden? Innånding? Slukningsmiddel? Tiltak ved søl Håndtering. Hva skal unngås? Nødvendig verneutstyr? Sterkt reaktiv? Eksplosjonsfarlig? Viktig ved avhending Faresymboler, R- og S- setninger Mange punkter på databladet kan være viktige Det er ikke nok å sjekke primære faremomenter Gamle og nye datablad kan ha litt ulikt oppsett

25 25 Eksempel på at svært viktig informasjon om risiko ikke trenger går fram av punktet «viktigste faremomenter» Natriumazid CAS-nr Kjemikalier Sier ikke noe om sterk reaktivitet og eksplosjonsfare Svært reaktivt! Eksplosjonsfarlig! Unngå vann!

26 26 Faresymboler Gamle symboler Kjemikalier CLP: Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures (EU) Gamle symboler

27 27 Kjemikalier Kjemikalier og øyevern Bruk alltid øyevern når du arbeider med kjemikalier og farlige stoffer Kontaktlinser anbefales ikke å bruke ved arbeid med kjemikalier Pga kontaktlinsen kan «brennes» fast i øyeeplet NT-fakultetet har en egen øyeverninstruks

28 28 Kjemikalier Kjemikalier og håndhygiene Bruk hansker av riktig type i forhold til kjemikaliene du skal arbeide med Hanskene har forskjellige egenskaper NTNU s lab- og verkstedhåndbok er en god veileder for deg har eget kapittel om hansker Etter endt arbeid med kjemikalier, SKAL du ALLTID vaske hendene, selv om du har brukt hansker God håndhygiene er viktig!

29 29 Kjemikalier Kjemikalier og avtrekk Mye arbeid med kjemikalier skal foregå under avtrekk, fortrinnsvis i avtrekkskap Sjekk kjemikalets sikkerhetsdatablad

30 30 Kjemikalier Transport av kjemikalier Bruk egnede transportbeholdere eller trillebord med karm for sikker transport av kjemikalier

31 31 Kjemikalier Kjemikalier og avfall Kjemisk avfall må i hovedregel håndteres som farlig avfall Du skal kjenne til riktig håndtering av avfallet før arbeidet starter Alle institutt ved NT-fakultetet har egne kontaktpersoner som har ansvaret for avhending av farlig avfall NT-fakultetet har egen retningslinje for avhending av farlig avfall

32 32 Strålekilder og strålevern Strålekilder

33 33 Strålekilder Strålevern organisering NTNU har egne godkjenninger fra Statens strålevern for de mange ulike typer strålekilder vi bruker. Sentral strålevernkoordinator ved HMS-avdelingen administrerer strålevernarbeidet ved NTNU som helhet. Lokal strålevernkoordinator ved hvert institutt ivaretar strålevernsarbeidet lokalt. Alle spørsmål om strålekilder og strålevern behandles av strålevernkoordinatorene

34 34 Strålekilder Radioaktiv stråling Alfa (He-kjerner) Beta (e+, e-) Gamma (elektromagnetisk) Radioaktivitet lett å måle Ioniserende virkning - ødelegger DNA Strålingens gjennomtrengning

35 35 Strålekilder Lukkede radioaktive kilder «Hermetisk» innkapslet Ofte liten fysisk størrelse Ekstern stråling mot kroppen Sterke kilder har strenge restriksjoner på bruk Krever egen opplæring

36 36 Strålekilder Åpne radioaktive kilder

37 37 Strålekilder Lasere Sterkt konsentrert stråle Potensielt farlig for øynene Kan ikke «se» på strålen hvor farlig den kan være Lasere skal være klassifisert og merket Egen internasjonal standard (EN 60825)

38 38 Strålekilder Laser klassifisering Laserklasse Risiko Bruk 1 (1M) Alltid trygt Fri bruk, innkapslede sterkere lasere (CD-spiller, etc) 2 (2M) Trygt hvis en ikke stirrer lenge inn i strålen 3R Trygt for korte blink, redusert sikkerhetsmargin 3B Direktestråle alltid farlig for øyne, diffuse reflekser regnes trygge 4 Alltid farlig for øyne, også korte blink av diffuse reflekser, Kan også være brannfarlig Kan gi hudskader Fri bruk; laserpekere, laservater Bruk i kontrollerte former i lab Kun bruk under restriksjoner i tilrettelagt lab Krever egen opplæring Kun bruk under strenge restriksjoner i tilrettelagt lab Krever egen opplæring

39 39 Strålekilder Laserpekere Lasere som brukes i «det offentlige rom»; i forelesninger, m.m. Maks tillatte effekt 1 mw (klasse 2) Vær oppmerksom på mange ulovlig sterke laserpekere på markedet Grønn farge gir mye større synlighet enn rød for samme strålingseffekt

40 40 Strålekilder Ultrafiolett stråling (UV) UVA ( nm) - brunfarge UVB ( nm) - brunfarge og solforbrenning UVC ( nm) - hud- og øyeskader «sol»forbrenning, snøblindhet - mangler i solstrålingen på jorda - kun teknisk bruk

41 41 Strålekilder UVC-kilder Typisk kilde består av et lysrør uten fluorescensbelegg Utstråling ved 254 nm fra Hggassutladning Typisk bruk: Sterilisering (luft, vann, overflater) Polymerisering, herding Krever vernetiltak Øye- og hudbeskyttelse Kontrollert bruk

42 42 Strålekilder Andre sterke lyskilder Ny teknologi har gitt oss noen svært sterke lyskilder som lett kan skade synet. Brukes med forsiktighet, øyevern kan være påkrevd Eksempler: Lysemitterende dioder (LED) Laser-drevet lyskilde (LDLS)

43 43 Strålekilder Røntgenstråling «Struktur»-røntgen: konsentrert stråle mot en materialprøve Selv kort eksponering for direktestråle kan gi stygge sårskader De fleste røntgenapparater ved NT er innelukkede Spesielle laboratorier og rutiner Egen opplæring

44 44 Strålekilder Elektronmikroskop Bruker elektroner i stedet for lys til avbildning/forstørrelse Kan involvere svært høye spenninger (ved NT 300 kv) Lukkede systemer (vakuum)

45 45 Strålekilder Magnetisk resonans (MR) Magnetiske resonans-effekter i atomkjernene Ved NT: Studier av materialprøver Meget kraftige magnetfelt Farlig for brukere av pacemakere o.l. Farlig med løse metallgjenstander Egen lab med strenge restriksjoner

46 46 Biologiske faktorer Biologiske faktorer Biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer (bakterier, sopp, virus), cellekulturer etc. som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkninger hos mennesker. Kan være naturlig forekommende eller genmodifiserte. Deler av biologiske faktorer som enzymer/proteiner, fettsyrer etc. regnes for døde biologiske faktorer og kan i noen tilfeller være helsefarlige.

47 47 Biologiske faktorer Biologiske faktorer Levende biologiske faktorer klassifiseres i fire smitterisikogrupper i forhold til infeksjonsfare, hvor 4 er farligst. Gruppe 1: forårsaker vanligvis ikke infeksjonssykdom hos mennesker. Gruppe 2: Kan forårsake infeksjonssykdom Gruppe 3 og 4: Kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom, fare for spredning Alle biologiske faktorer må vurderes og klassifiseres mht. smitterisiko og annen helsefare. Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer gir en liste over levende biologiske faktorer som er forhånds-klassifisert i gruppe Organismer som ikke står på lista i forskriften må også vurderes for risiko og klassifiseres.

48 48 Vernetiltak og rutiner Biologiske faktorer Inneslutning: Barrierer som anvendes for å unngå at biologiske faktorer kommer i utilsiktet kontakt med mennesker eller miljø. Krav til inneslutningsnivå samsvarer med smitterisikogruppe. Gruppe 3 og 4 krever omfattende tiltak og er lite aktuelle ved NT. Inneslutningsnivå/ smitterisikogruppe 2: Risikovurdering og beskrivelse av sikkerhetstiltak skal utarbeides (prosedyrer for dekontaminasjon, avfallshåndtering og tiltak ved uforutsette hendelser). Laboratorium skal merkes med varselskilt og adgang bør være begrenset. Krever melding til arbeidstilsynet. Før arbeid med biologiske faktorer starter skal du bli gitt en orientering om de biologiske materialene som brukes, hvilken smitterisikogruppe og hvilke rutiner og vernetiltak som skal benyttes. Les kap. 10 i håndboka.

49 49 Vernetiltak og rutiner Biologiske faktorer Ved alt arbeid med biologiske faktorer: Bruk alltid labfrakk og engangshansker. God sterilteknikk og bevissthet om å unngå smittespredning er viktig. Sikkerhetsbenk kan benyttes for å verne materialet mot forurensning og operatør mot eksponering. Sett deg inn i korrekt bruk av benken. Planlegg arbeidet og hvordan det avfallet som oppstår skal håndteres. Alle mikroorganismer i avfallet skal inaktiveres (ved varmeinaktivering i autoklav eller ved avhending som risikoavfall, gule beholdere). Sikkerhetsbenk

50 50 Biologiske faktorer Genmodifiserte organismer Retningslinjer for biologiske faktorer gjelder også for genmodifiserte mikroorganismer, men er i tillegg regulert av en egen forskrift: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer. For arbeid med genmodifiserte planter og dyr er det også egne forskrifter. Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter. Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr. Det stilles krav til laboratorier og rutiner i forhold til inneslutningsnivå. Det kreves melding / søknad til helsedirektorat / arbeidstilsyn.

51 51 Graviditet og labarbeid Gravid/ammende Hvis du blir gravid eller planlegger dette er det viktig å ta hensyn til hva du jobber med. Den gravide selv er den nærmeste til å tenke over om det er forhold i arbeidsmiljøet som kan ha uheldig innvirkning på fosterets utvikling.

52 52 Graviditet og labarbeid Gravid/ ammende Mulige faremomenter for gravide/ammende: Kjemiske og biologiske farer Sterke strålekilder Ergonomiske forhold For at du skal få hjelp til tilrettelegging av arbeidet, råd og veiledning, skal du melde fra om graviditeten så snart som mulig. Meld fra til faglig ansvarlig (veileder).

53 53 Gravide/ammende Graviditet og labarbeid Risikovurdering skal gjennomføres så snart som mulig etter at melding om graviditet er mottatt. Det er utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering av graviditet knyttet til de aktuelle arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. NT-fakultetet har en egen retningslinje for gravide og ammende med informasjon om risikoforhold, ansvar, rettigheter og plikter. Sjekkliste og retningslinje finner du på NT sin HMS-side https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/norsk/hms+ved+nt

54 54 Mekanisk arbeid Mekanisk arbeid Mekanisk arbeid: montering, sliping, boring, saging, kutting, snekring. Opplæring skal gis før arbeidet igangsettes. Verneutstyr skal benyttes. Driftsinstruks med beskrivelse av risikofaktorer og sikkerhetstiltak skal forefinnes ved maskinelt utstyr.

55 55 Mekanisk arbeid Mekanisk arbeid Risiko knyttet til: Kutt/ klemfare, roterende utstyr, støv og avgass fra materialer. Aktuelt verneutstyr: Hørselvern Øyevern Støvmaske Vernesko og hansker. OBS: hansker skal ikke brukes i roterende utstyr.

56 56 Høy temperatur Arbeid med høy temperatur Smelteovner, høy- og lavtemperaturovner på lab, varmebehandling. Risikovurdering skal være gjennomført. Omgivelsene skal skjermes mot varme. Egnet brannslukkeutstyr skal finnes i nærheten. Typiske farer knyttet til: Høy temperatur (smeltet metall) og trykk, giftige gasser, etsende og helsefarlige kjemikalier, høy spenning, bruddmekanikk.

57 57 Høy temperatur Arbeid med høy temperatur Spesifikk opplæring skal gis på utstyret. Apparaturkort skal fylles ut og henges synlig ved ovnen. Gjør deg kjent med hvor nærmeste brannslukkeutstyr finnes.

58 58 Høy temperatur Smeltet metall Bruk tilpasset verneutstyr Ansiktsbeskyttelse, isolerende hansker, lyse og løstsittende klær... Tenk på langt hår, hud, øyne, briller, sko... Hold orden på arbeids-plassen Lokaliser nød-dusjer

59 59 Høy temperatur Flytende metall, laboratorium Fe, smeltepunkt ~ 1500 º C - bruk av tilpasset verneutstyr

60 60 Høy temperatur Varmebehandling Saltbad º C Fuktighet forårsaker sprut / fresing Bruk tørre prøver

61 61 Gass, risiko og sikkerhet Gassbruk ved NT-fakultetet Bruk av gasser krever i de fleste tilfeller en egen opplæring Trykksatte gassflasker Gassuttak fra sentralanlegg Dypkjølte flytende gasser (Trykkluft)

62 62 Gass i ulike faser Gass, risiko og sikkerhet Komprimert Komprimert og kondensert Dypkjølt kondensert «Tørris» (CO 2 - sublimasjon) Eks: N 2, Ar, O 2 Eks: CO 2, Propan Eks: Flytende N 2, He

63 63 Farer ved gassbruk Gass, risiko og sikkerhet Høyt trykk Kvelning Forfrysning Brann og eksplosjon Forgiftning Oksygenanrikning

64 64 Gass, risiko og sikkerhet Fysisk sikring av gassflasker Komprimerte gasser har gjerne flasketrykk på 200 Bar. Gassflasker må ikke utsettes for temperatur over 45 C risiko for eksplosjon Gassflasker skal sikres mot uhell som kan ødelegge ventilen flasken blir en livsfarlig rakett hvis ventilen blir slått vekk

65 65 Gass, risiko og sikkerhet Oksygenmangel (kvelningsfare) Alle gasser (unntatt O 2 ) kan fortrenge luftas oksygen og gi kvelningsfare. Luft består normalt av 21 % O 2. Halvering av O 2 -innholdet til % kan medføre bevisstløshet Kvelning fra O 2 -mangel kan komme uten forvarsel Viktig å ta hensyn til oksygenfortrengning i små rom eller ved dårlig ventilasjon.

66 66 Gass, risiko og sikkerhet Flytende nitrogen Flytende nitrogen (-196 C) kan gi på et øyeblikk gi alvorlige frostskader på hud og øyne Bruk kryo-verneutstyr ved håndtering hansker, ansiktsvern, tette klær og egnet fottøy Mange materialer blir sprø i ekstrem kulde Flytende nitrogen som fordamper utvider seg ca. 700 ganger og må aldri stenges inne Innestenging i lukket beholder gir hurtig trykkoppbygging og eksplosjon Flytende nitrogen som fordamper vil også kunne fortrenge oksygenet i lufta kvelningsfare

67 67 Giftige gasser Gass, risiko og sikkerhet Ulike typer: Gasser som påvirker oksygenopptaket Eks: CO 2, CO Gasser som virker irriterende på organismen Eks: NH 3, Cl 2, nitrøse gasser Gasser som virker på sentralnervesystemet Eks: hydrokarboner, løsemidler Aktuelle verneutstyr kan være filtergassmasker, friskluftmasker, personlige gassalarmer, etc. Gassalarm kan detektere farlig gassnivå, og sende melding til sentralt varslingsanlegg.

68 68 Brannfarlige gasser Gass, risiko og sikkerhet Gasser som kan antennes og forbrenne i luft Antennelse betinger gasskonsentrasjon innenfor øvre (UEL) og nedre (LEL) eksplosjonsgrenser, som varierer for ulike gasser tilstrekkelig tenn-energi, også ulikt for forskjellige gasser Oppbevares atskilt fra oksiderende gasser og brennbare materialer Eksempler på brannfarlige gasser ved NT-fakultetet: Propan, hydrogen, acetylen Oksiderende gasser er i seg selv ikke brennbare, men kan vedlikeholde og forsterke en allerede eksisterende brann Eks: O 2, N 2 O

69 69 Gass, risiko og sikkerhet Oksygenanrikning Brannfaren øker vesentlig selv med en liten økning i O 2 -konsentrasjonen. Materialer som i normal luft ikke er brennbare kan tildels lett ta fyr i oksygenanriket atmosfære. Olje, fett, o.l. må aldri brukes sammen med oksygen. Klær som er blitt utsatt for rent oksygen kan være lettantennelige og farlig å bruke i mange timer etterpå.

70 70 Elektrisitet, risiko og sikkerhet Elektriske farer avhenger av: Strømveg i kroppen Gjennom hjerteregionen spesielt farlig Frekvens Vekselspenning (AC) ved 50 Hz vesentlig farligere enn likespenning (DC) Spenningsnivå < 50 V (AC), 120 V (DC): Trygt under «normale, tørre forhold» > 50 V (AC): Kan gi farlig strømgjennomgang i kroppen > 1 kv: Kan i tillegg gi skader ved lysbue/gnist-overslag Eksponeringstid: Mer enn 1-2 sekunder kan være potensielt farlig Strømstyrke: 10 ma kan lamme muskelkontroll, 50 ma kan gi hjerteflimmer/stans

71 71 Elektrisitet, risiko og sikkerhet Virkninger av elektrisk sjokk Akutte skader: Hjerteflimmer, hjertestans Pustestans Brannsår, indre brannskader Skader kan også komme forsinket (flere døgn) Langtidsvirkninger: Fysiske nerveskader, lammelser Muskel/skjelett-plager Psykiske problemer (posttraumatisk stress)

72 72 Elektrisitet, risiko og sikkerhet Unngå strøm gjennom kroppen Unngå mulighet for strøm gjennom overkroppen (hånd til hånd eller hånd til fot). Ikke knip hånden rundt noe som kan tenkes å være strømførende, bruk evt. håndbaken til å berøre. Sikringer (f.eks. 16 A) skal beskytte utstyr, ikke personer. Jordfeilbrytere (ca 30 ma) er ment for personbeskyttelse ved evt feil som kan lede strøm fra fase til jord gjennom person.

73 73 Elektrisitet, risiko og sikkerhet En strømskadet skal til sykehus straks hvis han/hun har vært utsatt for høyspent (>1 kv) har vært utsatt for strøm gjennom overkroppen (hjerte, indre organer) har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken har brannskader har tegn på nerveskader (nummenhet, lammelser, talevansker, o.l.)

74 74 Elektrisitet, risiko og sikkerhet Elektrisk utstyr Ikke bruk elektrisk utstyr som ikke er i god stand. Meld fra om feil, slik at det kan bli reparert Kabler og kontakter skal også være i orden. isolasjon på ledninger, og strekkavlastning og innkapsling på kontakter må være hele Bruk av skjøteledninger skal være begrenset. Ikke bruk skjøteledninger på utstyr som trekker mye strøm, f. eks ovner Hvis du får «støt» fra utstyr, stopp bruken straks.

75 75 Feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner Hva er feltarbeid? Aktivitet i NTNU s regi utenfor Campus knyttet til forskning og undervisning: Feltarbeid og tokt for innsamling av data / prøver, Feltkurs og ekskursjoner i forbindelse med undervisning. Aktivitet utenfor det ordinære arbeids- og læringsmiljøet kan innebære økt risiko Retningslinjer og veiledning for feltarbeid ved NTNU: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/norsk/feltarbeid

76 76 Feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner Retningslinjene definerer ansvar og roller: Faglig ansvarlig: Den deltaker som har den daglige administrative og sikkerhetsmessige oppfølgingen ved forberedelse og gjennomføring av feltarbeid, tokt, befaring, feltkurs eller ekskursjon. Ansatte og studenter har et selvstendig ansvar for å gjennomføre, rette feil eller evt. stoppe aktivitet for å ivareta et sikkert feltarbeid. Ansatte og studenter skal rette seg etter sikkerhetsrutiner som kreves for forsvarlig gjennomføring av feltarbeid.

77 77 Feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner Forberedelser til feltarbeid Faglig ansvarlig skal sørge for at risikoforhold kartlegges. Det er en egen sjekkliste for hjelp til kartlegging av risiko. Eventuelle risikoforhold knyttet til deltakeres helse kartlegges. Deltakere må melde fra til faglig ansvarlig (f.eks. om diabetes, epilepsi, graviditet..). Ut fra vurdering av de kartlagte risikoforhold iverksettes tiltak for å kontrollere risiko. (f.eks. smittefare ---- vaksine, fallrisiko --- fallsikringsutstyr). Nødvendig opplæring av deltakere gjennomføres. Faglig ansvarlig skal ved behov utarbeide sikkerhetsrutiner og sørge for at nødvendig sikkerhets- og førstehjelpsutstyr tas med. Faglig ansvarlig skal utarbeide en beredskapsplan for uønskede hendelser som inneholder plan for kommunikasjon og for varsling.

78 78 Feltarbeid Forberedelser til feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner Ansvarlig enhet ved NTNU skal ha oversikt over alle deltakere. Alle må fylle ut feltkort. Dersom det foretas private reiser i tilknytning, skal reiserute oppgis. Roller og ansvar i feltarbeidet skal klarlegges. Hva som er faglig aktivitet og hva som er fritidsaktivitet avklares. NTNU har ikke ansvar for fritidsaktiviteter. Deltakere bør ha egen ulykkes- og reiseforsikring.

79 79 Feltarbeid Gjennomføring av feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner DU har et personlig ansvar for din egen sikkerhet. DU må kjenne dine begrensninger og melde fra til faglig ansvarlig dersom du kjenner deg utrygg på utføring av en aktivitet. Faglig ansvarlig skal sørge for at sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner evalueres og justeres ved behov.

80 80 Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr Bruk sertifisert verneutstyr tilpasset de ulike arbeidsoperasjoner

81 81 Personlig verneutstyr Verneutstyr Arbeidsmiljøloven Arbeidstaker skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Avvik fra dette kan medføre bortvisning fra lab.

82 82 Personlig verneutstyr Øyevern Instruks for bruk av øyevern ved NT-fakultetet Øyevern skal benyttes Når det er angitt i sikkerhetsdatablad for kjemikalier Når dette er angitt i apparatur/sikkerhetskort Ved fare for sprut, arbeid med flytende nitrogen, trykk, sponbrytende arbeid, eksplosjonsfare, arbeid i kuttmaskiner, bruk av sag el. På øyevernlab

83 83 Personlig verneutstyr Øyevern Ulike typer øyevern til ulike behov

84 84 Personlig verneutstyr Hørselsvern Ulike typer hørselsvern til ulike formål

85 85 Hansker Ved valg av hansketype, bør man stille seg flere spørsmål: Hvilket arbeid skal den brukes til? Hva skal den beskytte mot? Hvor lenge skal den brukes? Les mer om dette i labhåndboka!

86 86 Bekledning Labfrakk bør være av bomull, skal være hel og ren! Arbeidsklær og sko - tilpasset ulike formål

87 87 Spesielt verneutstyr Eksempler: Laserbriller Åndedrettsvern Hjelm Fallsikringsutstyr

88 88 Risikovurdering Risikovurdering skal gjennomføres: i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller prosess når aktivitet endres Tiltak iverksettes, for å fjerne eller kontrollere risikoelementene før arbeidet starter. Risikovurdering skal dokumenteres.

89 89 Risikovurdering av masteroppgaver Før oppstart av masteroppgave skal det gjennomføres en risikovurdering av det planlagte arbeidet. Risikovurderingen skal legges ved masteravtalen og kan inngå som del av den ferdige masteroppgaven. Detaljer om denne prosedyren ikke endelig avgjort. Denne utføres i samarbeid mellom veileder og student. HMS-koordinator ved instituttet vil bistå med opplæring og veiledning. Risikovurdering skal bidra til å bevisstgjøre både student og veileder og sikre at hensynet til sikkerhet ivaretas. Kunnskap om risikovurdering er sentralt i arbeidslivet og er et viktig læringsmål.

90 90 Risikovurdering Formål med risikovurdering Bedre forståelse av risikoforhold ved egen aktivitet Redusere sannsynligheten for eksponeringer og ulykker Reduserer konsekvenser for seg selv, helse og for omgivelsene Fokusere på sikkerhet på en systematisk måte Sikrer omdømme og drift Dokumentasjon av risikobildet Tilfredsstille myndighetskrav

91 91 I en risikovurdering skal du ta stilling til: Risikovurdering Hva kan gå galt? Hvor stor er sannsynligheten for at det kan gå galt? Hva er konsekvensene hvis det går galt? Hva skal vi gjøre vi for å minimere og redusere risiko for sannsynlighet og konsekvenser? Risikovurdering inkluderer å sette seg inn alle eksisterende sikkerhetstiltak: retningslinjer og instruksjoner, obligatorisk trening før bruk, obligatorisk verneutstyr etc. Tidligere utført risikovurderinger sjekkes.

92 92 Risikovurdering Verktøy for å gjennomføre risikovurdering Kartleggingsskjema Risikovurderingsskjema Risikomatrise

93 93 Skjema: Kartlegging og risikovurdering Risikovurdering

94 94 Risikovurdering

95 95 Risikovurdering

96 96 Risikovurdering Mer informasjon https://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/norsk/risikovurdering

97 97 Avtrekkskap Tekniske vernetiltak Avtrekkskapet er laboratoriets viktigste verneinnretning. Avtrekkskapet skal forhindre innånding av helsefarlige og irriterende damper og partikler Riktig funksjon av skapet og riktig bruk er en forutsetning for at den nødvendige beskyttelsen skal oppnås. For noen typer utstyr og arbeidsprosesser kan punktavsug benyttes. Det må kontrolleres at dette gir tilstrekkelig beskyttelse.

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Herunder graving og masseforflytning samt boring og sprengning av fjell. For firma. FjellTeknikk AS. Daglig leder Anders Kråkevik IK-HMS-KS

Herunder graving og masseforflytning samt boring og sprengning av fjell. For firma. FjellTeknikk AS. Daglig leder Anders Kråkevik IK-HMS-KS HMS/KS-SYSTEM Internkontrollsystem for å oppfylle Helse, Miljø og Sikkerhetslovgivningen, samt krav til kvalitetssikring/ internkontroll på utført arbeid i forbindelse med aktiviteten ved FjellTeknikkAS.

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer