Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet"

Transkript

1 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi Rømningsplan

2 2 HMS i laboratoriet kursets formål Kurset skal bidra til å sikre at dere har nødvendig kunnskap og bevissthet om HMS og sikkerhet ved laboratoriearbeid. HMS-opplæring ved NT-fakultetet skal gi en felles plattform for studentene ved NT. Spesifikk opplæring rettet mot ulike typer laboratoriearbeid skjer ved instituttene. God kunnskap og bevissthet om HMS er et viktig læringsmål fordi denne kompetansen er nødvendig og etterspurt i arbeidslivet.

3 3 HMS i laboratoriet kursets formål I masterstudiet vil du jobbe mer selvstendig i laboratoriet. Det er da svært viktig at du har: God kunnskap om HMS og retningslinjer for lab-arbeid. Gode holdninger og ansvarsbevissthet i forhold til HMS i laboratoriet. God forståelse av faremomenter og risiko ved labarbeid. Både kunnskap og holdninger er en forutsetning for å ivareta det ansvaret DU har for egen og andres sikkerhet i laboratoriet.

4 4 HMS i laboratoriet innhold Arbeidskultur og forhold i laboratoriet HMS-forhold knyttet til: Kjemikalier, strålekilder og biologiske faktorer Graviditet og labarbeid Mekanisk arbeid og arbeid med høye temperaturer Gass og elektrisitet Feltarbeid og ekskursjoner Personlig verneutstyr Risikovurdering Tekniske vernetiltak: Avtrekkskap, sikkerhetsbenker, alarmer etc. Administrative vernetiltak: Lover, forskrifter og retningslinjer Informasjonskilder

5 5 Arbeidskultur i lab Laboratoriet er ikke noe spiserom Aldri spis eller drikk i laboratoriet kjemikalier, smittestoffer, m.m. kan bli med inn i munnen med maten eller drikken Unngå også tyggegummi, snus, påføring av sminke, o.l. Smak aldri på kjemikalier selv om det «bare» er NaCl (bordsalt) eller «rent» vann Bruk aldri munnen til noen arbeidsoperasjoner i lab Vask hendene før laboratoriet forlates

6 6 Arbeidskultur i lab God orden og oppførsel i laboratoriet God orden og ryddighet har stor betydning for sikkerheten i laboratoriene Ta bare med deg det du trenger til arbeidet inn i laben Gi ditt bidrag til å holde lab-en ryddig Ikke driv med «practical jokes» eller «stunts» i laboratoriet Konsekvenser av praktisk spøk kan bli helt annerledes og mer alvorlig enn tenkt i lab-omgivelser

7 7 Arbeidskultur i lab Planlegging av lab-arbeidet Risikovurder prosjektet/arbeidsoperasjonene Planlegg bruken av apparatur, metoder og kjemikalier, håndtering av avfall Les sikkerhetsdatablader, driftsinstrukser, hmsretningslinjer, o.l. Vurder behov for mer kompetanse/opplæring. Mye utstyr krever spesifikk opplæring.

8 8 Arbeidskultur i lab Loggføring av lab-arbeid Vær nøye med å føre logg over lab-arbeidet Noen apparater har egen brukslogg For noen stoffer (kreftfremkallende og bly) og strålekilder skal bruk føres i personregister (under etablering)

9 9 Arbeidskultur i lab Følg reglementer Følg de lover/forskrifter og lokale retningslinjer som gjelder for labvirksomheten Personlig verneutstyr skal brukes der dette er påbudt eller påkrevd HMS-avvik meldes i det elektroniske avvikssystemet: https://avvik.ntnu.no

10 10 Forhold i laboratoriet Hva bør du kjenne til før du starter opp i laboratoriet? Det er viktig at du setter deg inn i de lokale forhold på laboratoriene du skal arbeide i Hvilke typer aktivitet og risikomomenter; kjemisk? biologisk? mekanisk? strålekilder? varme/kulde?... Tilgang på arbeidsplass i avtrekkskap? Punktavsug? Lagringsplass for utstyr og kjemikalier Tilgang på riktig apparatur? Apparaturen i orden? Hva gjøres med farlig avfall (kjemisk, annet)? Ordning for verneutstyr, labfrakker, o.l.?

11 11 Forhold i laboratoriet Branninstruks Brannmelder

12 12 Forhold i laboratoriet Brannslukkemidler Håndslukker Eks: CO2 Brannslange Brannteppe

13 13 Forhold i laboratoriet Førstehjelpsutstyr Skap med utstyr for enkel førstehjelp finnes på de fleste laboratorier.

14 14 Forhold i laboratoriet Øyeskyllstasjoner Boks med øyeskyllflasker Ph Neutral for nøytralisering av syrer/baser (liten flaske) Steril saltvann skyllevæske (stor flaske) Øyeskyll-nøddusj Ulike varianter

15 15 Forhold i laboratoriet Nøddusj for hele kroppen

16 16 Forhold i laboratoriet Beredskap for kjemikaliesøl Ulike varianter av materiell for håndtering av kjemikaliesøl verneutstyr, absorbenter, m.m.

17 17 Forhold i laboratoriet Lab-dokumenter Romkort Driftsinstrukser Apparaturkort Risikovurderinger Sikkerhetsdatablad Brukermanualer o.l. Henger utenfor dørene. Nyttig informasjon til brannvesen o.a. Framgangsmåte/instruks for arbeid med en apparatur. For brukeren/operatøren. Ved apparaturen eller i egen perm Viktig informasjon om apparaturen. For utenforstående. Oppbevares synlig ved apparaturen Kopi av relevante risikovurderinger. Kopi i perm. Informasjon om farlige stoffer. Kopi i perm Diverse informasjon om apparatur, m.m.

18 18 Skilt - kategorier Forhold i laboratoriet Påbudsskilt Forbudsskilt Fareskilt Brannvernskilt Nødskilt

19 19 Personlig verneutstyr Forhold i laboratoriet Riktig verneutstyr velges ut fra typen risiko Noe kan finnes i laben, noe må evt skaffes separat Øyevern Hørselvern Hansker Labfrakk/tøy Skotøy Åndedrettsvern Sprut av kjemikalier? Etsende stoffer? Aerosoler i lufta? Bruk utenpå vanlige briller? Behov for fullt ansiktsvern? Øreklokker? Ørepropper? «Skuddstøy»/høye smell? Vedvarende, irriterende støy? Hanskemateriale må tåle aktuelle kjemikalier. Spesialhansker for varme, kulde, skjærende ting, m.m. Labfrakk av bomull i kjemilab. Annet aktuelt arbeidstøy? Tett skotøy i kjemilab. Behov for annet vernefottøy? Farlige gasser/støv? Filtermasker? Friskluftmasker?

20 20 Forhold i laboratoriet Ergonomi i laboratoriet din egen helse er viktig Planlegg arbeidet godt Finn naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger Unngå langvarige, ensidige belastninger, ta pauser ofte Tilpass stol (og om mulig bord/benk) til din kropp Sørg for god belysning Sørg for godt tilpasset verneutstyr, f.eks. øyevern som er behagelig i bruk Mer informasjon: ntnu.no/hms/ergoilab/

21 21 Forhold i laboratoriet Spesielle behov og tilrettelegging Det kan være personlige forhold (funksjonshemminger, sykdommer, allergier, etc) som gjør at du trenger spesiell tilrettelegging av arbeidsplassen. Har du behov for spesiell tilrettelegging? Ta kontakt med din faglig ansvarlige (veileder), evt. andre som kan hjelpe deg

22 22 Tillatelser og ansvar Forhold i laboratoriet Roller og ansvar: verneombud, studenttillitsvalgt faglig ansvarlig, veileder romansvarlig, instrumentansvarlig for aktuell apparatur HMS-koordinator, innkjøper, lab-ingeniører Kreves det særskilt tillatelse for å arbeide i laben? Er det apparatur som krever egen opplæring/sertifisering? Adgangskontroll skal rommet holdes avlåst? Er det tillatt og forsvarlig å jobbe alene?

23 23 Kjemikalier Arbeid med kjemikalier Vær godt forberedt Bruk EcoOnline, som er NTNUs stoffkartotek https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/norsk/stoffkartotek Alle institutt har egen stoffkartotek-kontakt som kan hjelpe deg Alle kjemikalier, farlige stoffer og gasser skal være registrert, og risikovurdert i EcoOnline før du bruker stoffene Vurder ALLTID utskifting av stoffer som representerer alvorlig helsefare Les ALLTID sikkerhetsdatabladet Der står informasjon du må kjenne til for sikker håndtering Kopi av datablad skal stå i perm på laboratoriet Viktig å sette seg inn i faremomenter og sikkerhetstiltak før arbeidet starter. Dette gjelder også hva som skal gjøres med avfallet.

24 24 Kjemikalier Sikkerhetsdatablad Primære faremomenter Søl på huden? Innånding? Slukningsmiddel? Tiltak ved søl Håndtering. Hva skal unngås? Nødvendig verneutstyr? Sterkt reaktiv? Eksplosjonsfarlig? Viktig ved avhending Faresymboler, R- og S- setninger Mange punkter på databladet kan være viktige Det er ikke nok å sjekke primære faremomenter Gamle og nye datablad kan ha litt ulikt oppsett

25 25 Eksempel på at svært viktig informasjon om risiko ikke trenger går fram av punktet «viktigste faremomenter» Natriumazid CAS-nr Kjemikalier Sier ikke noe om sterk reaktivitet og eksplosjonsfare Svært reaktivt! Eksplosjonsfarlig! Unngå vann!

26 26 Faresymboler Gamle symboler Kjemikalier CLP: Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures (EU) Gamle symboler

27 27 Kjemikalier Kjemikalier og øyevern Bruk alltid øyevern når du arbeider med kjemikalier og farlige stoffer Kontaktlinser anbefales ikke å bruke ved arbeid med kjemikalier Pga kontaktlinsen kan «brennes» fast i øyeeplet NT-fakultetet har en egen øyeverninstruks

28 28 Kjemikalier Kjemikalier og håndhygiene Bruk hansker av riktig type i forhold til kjemikaliene du skal arbeide med Hanskene har forskjellige egenskaper NTNU s lab- og verkstedhåndbok er en god veileder for deg har eget kapittel om hansker Etter endt arbeid med kjemikalier, SKAL du ALLTID vaske hendene, selv om du har brukt hansker God håndhygiene er viktig!

29 29 Kjemikalier Kjemikalier og avtrekk Mye arbeid med kjemikalier skal foregå under avtrekk, fortrinnsvis i avtrekkskap Sjekk kjemikalets sikkerhetsdatablad

30 30 Kjemikalier Transport av kjemikalier Bruk egnede transportbeholdere eller trillebord med karm for sikker transport av kjemikalier

31 31 Kjemikalier Kjemikalier og avfall Kjemisk avfall må i hovedregel håndteres som farlig avfall Du skal kjenne til riktig håndtering av avfallet før arbeidet starter Alle institutt ved NT-fakultetet har egne kontaktpersoner som har ansvaret for avhending av farlig avfall NT-fakultetet har egen retningslinje for avhending av farlig avfall

32 32 Strålekilder og strålevern Strålekilder

33 33 Strålekilder Strålevern organisering NTNU har egne godkjenninger fra Statens strålevern for de mange ulike typer strålekilder vi bruker. Sentral strålevernkoordinator ved HMS-avdelingen administrerer strålevernarbeidet ved NTNU som helhet. Lokal strålevernkoordinator ved hvert institutt ivaretar strålevernsarbeidet lokalt. Alle spørsmål om strålekilder og strålevern behandles av strålevernkoordinatorene

34 34 Strålekilder Radioaktiv stråling Alfa (He-kjerner) Beta (e+, e-) Gamma (elektromagnetisk) Radioaktivitet lett å måle Ioniserende virkning - ødelegger DNA Strålingens gjennomtrengning

35 35 Strålekilder Lukkede radioaktive kilder «Hermetisk» innkapslet Ofte liten fysisk størrelse Ekstern stråling mot kroppen Sterke kilder har strenge restriksjoner på bruk Krever egen opplæring

36 36 Strålekilder Åpne radioaktive kilder

37 37 Strålekilder Lasere Sterkt konsentrert stråle Potensielt farlig for øynene Kan ikke «se» på strålen hvor farlig den kan være Lasere skal være klassifisert og merket Egen internasjonal standard (EN 60825)

38 38 Strålekilder Laser klassifisering Laserklasse Risiko Bruk 1 (1M) Alltid trygt Fri bruk, innkapslede sterkere lasere (CD-spiller, etc) 2 (2M) Trygt hvis en ikke stirrer lenge inn i strålen 3R Trygt for korte blink, redusert sikkerhetsmargin 3B Direktestråle alltid farlig for øyne, diffuse reflekser regnes trygge 4 Alltid farlig for øyne, også korte blink av diffuse reflekser, Kan også være brannfarlig Kan gi hudskader Fri bruk; laserpekere, laservater Bruk i kontrollerte former i lab Kun bruk under restriksjoner i tilrettelagt lab Krever egen opplæring Kun bruk under strenge restriksjoner i tilrettelagt lab Krever egen opplæring

39 39 Strålekilder Laserpekere Lasere som brukes i «det offentlige rom»; i forelesninger, m.m. Maks tillatte effekt 1 mw (klasse 2) Vær oppmerksom på mange ulovlig sterke laserpekere på markedet Grønn farge gir mye større synlighet enn rød for samme strålingseffekt

40 40 Strålekilder Ultrafiolett stråling (UV) UVA ( nm) - brunfarge UVB ( nm) - brunfarge og solforbrenning UVC ( nm) - hud- og øyeskader «sol»forbrenning, snøblindhet - mangler i solstrålingen på jorda - kun teknisk bruk

41 41 Strålekilder UVC-kilder Typisk kilde består av et lysrør uten fluorescensbelegg Utstråling ved 254 nm fra Hggassutladning Typisk bruk: Sterilisering (luft, vann, overflater) Polymerisering, herding Krever vernetiltak Øye- og hudbeskyttelse Kontrollert bruk

42 42 Strålekilder Andre sterke lyskilder Ny teknologi har gitt oss noen svært sterke lyskilder som lett kan skade synet. Brukes med forsiktighet, øyevern kan være påkrevd Eksempler: Lysemitterende dioder (LED) Laser-drevet lyskilde (LDLS)

43 43 Strålekilder Røntgenstråling «Struktur»-røntgen: konsentrert stråle mot en materialprøve Selv kort eksponering for direktestråle kan gi stygge sårskader De fleste røntgenapparater ved NT er innelukkede Spesielle laboratorier og rutiner Egen opplæring

44 44 Strålekilder Elektronmikroskop Bruker elektroner i stedet for lys til avbildning/forstørrelse Kan involvere svært høye spenninger (ved NT 300 kv) Lukkede systemer (vakuum)

45 45 Strålekilder Magnetisk resonans (MR) Magnetiske resonans-effekter i atomkjernene Ved NT: Studier av materialprøver Meget kraftige magnetfelt Farlig for brukere av pacemakere o.l. Farlig med løse metallgjenstander Egen lab med strenge restriksjoner

46 46 Biologiske faktorer Biologiske faktorer Biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer (bakterier, sopp, virus), cellekulturer etc. som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkninger hos mennesker. Kan være naturlig forekommende eller genmodifiserte. Deler av biologiske faktorer som enzymer/proteiner, fettsyrer etc. regnes for døde biologiske faktorer og kan i noen tilfeller være helsefarlige.

47 47 Biologiske faktorer Biologiske faktorer Levende biologiske faktorer klassifiseres i fire smitterisikogrupper i forhold til infeksjonsfare, hvor 4 er farligst. Gruppe 1: forårsaker vanligvis ikke infeksjonssykdom hos mennesker. Gruppe 2: Kan forårsake infeksjonssykdom Gruppe 3 og 4: Kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom, fare for spredning Alle biologiske faktorer må vurderes og klassifiseres mht. smitterisiko og annen helsefare. Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer gir en liste over levende biologiske faktorer som er forhånds-klassifisert i gruppe Organismer som ikke står på lista i forskriften må også vurderes for risiko og klassifiseres.

48 48 Vernetiltak og rutiner Biologiske faktorer Inneslutning: Barrierer som anvendes for å unngå at biologiske faktorer kommer i utilsiktet kontakt med mennesker eller miljø. Krav til inneslutningsnivå samsvarer med smitterisikogruppe. Gruppe 3 og 4 krever omfattende tiltak og er lite aktuelle ved NT. Inneslutningsnivå/ smitterisikogruppe 2: Risikovurdering og beskrivelse av sikkerhetstiltak skal utarbeides (prosedyrer for dekontaminasjon, avfallshåndtering og tiltak ved uforutsette hendelser). Laboratorium skal merkes med varselskilt og adgang bør være begrenset. Krever melding til arbeidstilsynet. Før arbeid med biologiske faktorer starter skal du bli gitt en orientering om de biologiske materialene som brukes, hvilken smitterisikogruppe og hvilke rutiner og vernetiltak som skal benyttes. Les kap. 10 i håndboka.

49 49 Vernetiltak og rutiner Biologiske faktorer Ved alt arbeid med biologiske faktorer: Bruk alltid labfrakk og engangshansker. God sterilteknikk og bevissthet om å unngå smittespredning er viktig. Sikkerhetsbenk kan benyttes for å verne materialet mot forurensning og operatør mot eksponering. Sett deg inn i korrekt bruk av benken. Planlegg arbeidet og hvordan det avfallet som oppstår skal håndteres. Alle mikroorganismer i avfallet skal inaktiveres (ved varmeinaktivering i autoklav eller ved avhending som risikoavfall, gule beholdere). Sikkerhetsbenk

50 50 Biologiske faktorer Genmodifiserte organismer Retningslinjer for biologiske faktorer gjelder også for genmodifiserte mikroorganismer, men er i tillegg regulert av en egen forskrift: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer. For arbeid med genmodifiserte planter og dyr er det også egne forskrifter. Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter. Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr. Det stilles krav til laboratorier og rutiner i forhold til inneslutningsnivå. Det kreves melding / søknad til helsedirektorat / arbeidstilsyn.

51 51 Graviditet og labarbeid Gravid/ammende Hvis du blir gravid eller planlegger dette er det viktig å ta hensyn til hva du jobber med. Den gravide selv er den nærmeste til å tenke over om det er forhold i arbeidsmiljøet som kan ha uheldig innvirkning på fosterets utvikling.

52 52 Graviditet og labarbeid Gravid/ ammende Mulige faremomenter for gravide/ammende: Kjemiske og biologiske farer Sterke strålekilder Ergonomiske forhold For at du skal få hjelp til tilrettelegging av arbeidet, råd og veiledning, skal du melde fra om graviditeten så snart som mulig. Meld fra til faglig ansvarlig (veileder).

53 53 Gravide/ammende Graviditet og labarbeid Risikovurdering skal gjennomføres så snart som mulig etter at melding om graviditet er mottatt. Det er utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering av graviditet knyttet til de aktuelle arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. NT-fakultetet har en egen retningslinje for gravide og ammende med informasjon om risikoforhold, ansvar, rettigheter og plikter. Sjekkliste og retningslinje finner du på NT sin HMS-side https://innsida.ntnu.no/web/guest/wiki/-/wiki/norsk/hms+ved+nt

54 54 Mekanisk arbeid Mekanisk arbeid Mekanisk arbeid: montering, sliping, boring, saging, kutting, snekring. Opplæring skal gis før arbeidet igangsettes. Verneutstyr skal benyttes. Driftsinstruks med beskrivelse av risikofaktorer og sikkerhetstiltak skal forefinnes ved maskinelt utstyr.

55 55 Mekanisk arbeid Mekanisk arbeid Risiko knyttet til: Kutt/ klemfare, roterende utstyr, støv og avgass fra materialer. Aktuelt verneutstyr: Hørselvern Øyevern Støvmaske Vernesko og hansker. OBS: hansker skal ikke brukes i roterende utstyr.

56 56 Høy temperatur Arbeid med høy temperatur Smelteovner, høy- og lavtemperaturovner på lab, varmebehandling. Risikovurdering skal være gjennomført. Omgivelsene skal skjermes mot varme. Egnet brannslukkeutstyr skal finnes i nærheten. Typiske farer knyttet til: Høy temperatur (smeltet metall) og trykk, giftige gasser, etsende og helsefarlige kjemikalier, høy spenning, bruddmekanikk.

57 57 Høy temperatur Arbeid med høy temperatur Spesifikk opplæring skal gis på utstyret. Apparaturkort skal fylles ut og henges synlig ved ovnen. Gjør deg kjent med hvor nærmeste brannslukkeutstyr finnes.

58 58 Høy temperatur Smeltet metall Bruk tilpasset verneutstyr Ansiktsbeskyttelse, isolerende hansker, lyse og løstsittende klær... Tenk på langt hår, hud, øyne, briller, sko... Hold orden på arbeids-plassen Lokaliser nød-dusjer

59 59 Høy temperatur Flytende metall, laboratorium Fe, smeltepunkt ~ 1500 º C - bruk av tilpasset verneutstyr

60 60 Høy temperatur Varmebehandling Saltbad º C Fuktighet forårsaker sprut / fresing Bruk tørre prøver

61 61 Gass, risiko og sikkerhet Gassbruk ved NT-fakultetet Bruk av gasser krever i de fleste tilfeller en egen opplæring Trykksatte gassflasker Gassuttak fra sentralanlegg Dypkjølte flytende gasser (Trykkluft)

62 62 Gass i ulike faser Gass, risiko og sikkerhet Komprimert Komprimert og kondensert Dypkjølt kondensert «Tørris» (CO 2 - sublimasjon) Eks: N 2, Ar, O 2 Eks: CO 2, Propan Eks: Flytende N 2, He

63 63 Farer ved gassbruk Gass, risiko og sikkerhet Høyt trykk Kvelning Forfrysning Brann og eksplosjon Forgiftning Oksygenanrikning

64 64 Gass, risiko og sikkerhet Fysisk sikring av gassflasker Komprimerte gasser har gjerne flasketrykk på 200 Bar. Gassflasker må ikke utsettes for temperatur over 45 C risiko for eksplosjon Gassflasker skal sikres mot uhell som kan ødelegge ventilen flasken blir en livsfarlig rakett hvis ventilen blir slått vekk

65 65 Gass, risiko og sikkerhet Oksygenmangel (kvelningsfare) Alle gasser (unntatt O 2 ) kan fortrenge luftas oksygen og gi kvelningsfare. Luft består normalt av 21 % O 2. Halvering av O 2 -innholdet til % kan medføre bevisstløshet Kvelning fra O 2 -mangel kan komme uten forvarsel Viktig å ta hensyn til oksygenfortrengning i små rom eller ved dårlig ventilasjon.

66 66 Gass, risiko og sikkerhet Flytende nitrogen Flytende nitrogen (-196 C) kan gi på et øyeblikk gi alvorlige frostskader på hud og øyne Bruk kryo-verneutstyr ved håndtering hansker, ansiktsvern, tette klær og egnet fottøy Mange materialer blir sprø i ekstrem kulde Flytende nitrogen som fordamper utvider seg ca. 700 ganger og må aldri stenges inne Innestenging i lukket beholder gir hurtig trykkoppbygging og eksplosjon Flytende nitrogen som fordamper vil også kunne fortrenge oksygenet i lufta kvelningsfare

67 67 Giftige gasser Gass, risiko og sikkerhet Ulike typer: Gasser som påvirker oksygenopptaket Eks: CO 2, CO Gasser som virker irriterende på organismen Eks: NH 3, Cl 2, nitrøse gasser Gasser som virker på sentralnervesystemet Eks: hydrokarboner, løsemidler Aktuelle verneutstyr kan være filtergassmasker, friskluftmasker, personlige gassalarmer, etc. Gassalarm kan detektere farlig gassnivå, og sende melding til sentralt varslingsanlegg.

68 68 Brannfarlige gasser Gass, risiko og sikkerhet Gasser som kan antennes og forbrenne i luft Antennelse betinger gasskonsentrasjon innenfor øvre (UEL) og nedre (LEL) eksplosjonsgrenser, som varierer for ulike gasser tilstrekkelig tenn-energi, også ulikt for forskjellige gasser Oppbevares atskilt fra oksiderende gasser og brennbare materialer Eksempler på brannfarlige gasser ved NT-fakultetet: Propan, hydrogen, acetylen Oksiderende gasser er i seg selv ikke brennbare, men kan vedlikeholde og forsterke en allerede eksisterende brann Eks: O 2, N 2 O

69 69 Gass, risiko og sikkerhet Oksygenanrikning Brannfaren øker vesentlig selv med en liten økning i O 2 -konsentrasjonen. Materialer som i normal luft ikke er brennbare kan tildels lett ta fyr i oksygenanriket atmosfære. Olje, fett, o.l. må aldri brukes sammen med oksygen. Klær som er blitt utsatt for rent oksygen kan være lettantennelige og farlig å bruke i mange timer etterpå.

70 70 Elektrisitet, risiko og sikkerhet Elektriske farer avhenger av: Strømveg i kroppen Gjennom hjerteregionen spesielt farlig Frekvens Vekselspenning (AC) ved 50 Hz vesentlig farligere enn likespenning (DC) Spenningsnivå < 50 V (AC), 120 V (DC): Trygt under «normale, tørre forhold» > 50 V (AC): Kan gi farlig strømgjennomgang i kroppen > 1 kv: Kan i tillegg gi skader ved lysbue/gnist-overslag Eksponeringstid: Mer enn 1-2 sekunder kan være potensielt farlig Strømstyrke: 10 ma kan lamme muskelkontroll, 50 ma kan gi hjerteflimmer/stans

71 71 Elektrisitet, risiko og sikkerhet Virkninger av elektrisk sjokk Akutte skader: Hjerteflimmer, hjertestans Pustestans Brannsår, indre brannskader Skader kan også komme forsinket (flere døgn) Langtidsvirkninger: Fysiske nerveskader, lammelser Muskel/skjelett-plager Psykiske problemer (posttraumatisk stress)

72 72 Elektrisitet, risiko og sikkerhet Unngå strøm gjennom kroppen Unngå mulighet for strøm gjennom overkroppen (hånd til hånd eller hånd til fot). Ikke knip hånden rundt noe som kan tenkes å være strømførende, bruk evt. håndbaken til å berøre. Sikringer (f.eks. 16 A) skal beskytte utstyr, ikke personer. Jordfeilbrytere (ca 30 ma) er ment for personbeskyttelse ved evt feil som kan lede strøm fra fase til jord gjennom person.

73 73 Elektrisitet, risiko og sikkerhet En strømskadet skal til sykehus straks hvis han/hun har vært utsatt for høyspent (>1 kv) har vært utsatt for strøm gjennom overkroppen (hjerte, indre organer) har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken har brannskader har tegn på nerveskader (nummenhet, lammelser, talevansker, o.l.)

74 74 Elektrisitet, risiko og sikkerhet Elektrisk utstyr Ikke bruk elektrisk utstyr som ikke er i god stand. Meld fra om feil, slik at det kan bli reparert Kabler og kontakter skal også være i orden. isolasjon på ledninger, og strekkavlastning og innkapsling på kontakter må være hele Bruk av skjøteledninger skal være begrenset. Ikke bruk skjøteledninger på utstyr som trekker mye strøm, f. eks ovner Hvis du får «støt» fra utstyr, stopp bruken straks.

75 75 Feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner Hva er feltarbeid? Aktivitet i NTNU s regi utenfor Campus knyttet til forskning og undervisning: Feltarbeid og tokt for innsamling av data / prøver, Feltkurs og ekskursjoner i forbindelse med undervisning. Aktivitet utenfor det ordinære arbeids- og læringsmiljøet kan innebære økt risiko Retningslinjer og veiledning for feltarbeid ved NTNU: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/norsk/feltarbeid

76 76 Feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner Retningslinjene definerer ansvar og roller: Faglig ansvarlig: Den deltaker som har den daglige administrative og sikkerhetsmessige oppfølgingen ved forberedelse og gjennomføring av feltarbeid, tokt, befaring, feltkurs eller ekskursjon. Ansatte og studenter har et selvstendig ansvar for å gjennomføre, rette feil eller evt. stoppe aktivitet for å ivareta et sikkert feltarbeid. Ansatte og studenter skal rette seg etter sikkerhetsrutiner som kreves for forsvarlig gjennomføring av feltarbeid.

77 77 Feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner Forberedelser til feltarbeid Faglig ansvarlig skal sørge for at risikoforhold kartlegges. Det er en egen sjekkliste for hjelp til kartlegging av risiko. Eventuelle risikoforhold knyttet til deltakeres helse kartlegges. Deltakere må melde fra til faglig ansvarlig (f.eks. om diabetes, epilepsi, graviditet..). Ut fra vurdering av de kartlagte risikoforhold iverksettes tiltak for å kontrollere risiko. (f.eks. smittefare ---- vaksine, fallrisiko --- fallsikringsutstyr). Nødvendig opplæring av deltakere gjennomføres. Faglig ansvarlig skal ved behov utarbeide sikkerhetsrutiner og sørge for at nødvendig sikkerhets- og førstehjelpsutstyr tas med. Faglig ansvarlig skal utarbeide en beredskapsplan for uønskede hendelser som inneholder plan for kommunikasjon og for varsling.

78 78 Feltarbeid Forberedelser til feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner Ansvarlig enhet ved NTNU skal ha oversikt over alle deltakere. Alle må fylle ut feltkort. Dersom det foretas private reiser i tilknytning, skal reiserute oppgis. Roller og ansvar i feltarbeidet skal klarlegges. Hva som er faglig aktivitet og hva som er fritidsaktivitet avklares. NTNU har ikke ansvar for fritidsaktiviteter. Deltakere bør ha egen ulykkes- og reiseforsikring.

79 79 Feltarbeid Gjennomføring av feltarbeid Feltarbeid, feltkurs, ekskursjoner DU har et personlig ansvar for din egen sikkerhet. DU må kjenne dine begrensninger og melde fra til faglig ansvarlig dersom du kjenner deg utrygg på utføring av en aktivitet. Faglig ansvarlig skal sørge for at sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner evalueres og justeres ved behov.

80 80 Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr Bruk sertifisert verneutstyr tilpasset de ulike arbeidsoperasjoner

81 81 Personlig verneutstyr Verneutstyr Arbeidsmiljøloven Arbeidstaker skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Avvik fra dette kan medføre bortvisning fra lab.

82 82 Personlig verneutstyr Øyevern Instruks for bruk av øyevern ved NT-fakultetet Øyevern skal benyttes Når det er angitt i sikkerhetsdatablad for kjemikalier Når dette er angitt i apparatur/sikkerhetskort Ved fare for sprut, arbeid med flytende nitrogen, trykk, sponbrytende arbeid, eksplosjonsfare, arbeid i kuttmaskiner, bruk av sag el. På øyevernlab

83 83 Personlig verneutstyr Øyevern Ulike typer øyevern til ulike behov

84 84 Personlig verneutstyr Hørselsvern Ulike typer hørselsvern til ulike formål

85 85 Hansker Ved valg av hansketype, bør man stille seg flere spørsmål: Hvilket arbeid skal den brukes til? Hva skal den beskytte mot? Hvor lenge skal den brukes? Les mer om dette i labhåndboka!

86 86 Bekledning Labfrakk bør være av bomull, skal være hel og ren! Arbeidsklær og sko - tilpasset ulike formål

87 87 Spesielt verneutstyr Eksempler: Laserbriller Åndedrettsvern Hjelm Fallsikringsutstyr

88 88 Risikovurdering Risikovurdering skal gjennomføres: i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller prosess når aktivitet endres Tiltak iverksettes, for å fjerne eller kontrollere risikoelementene før arbeidet starter. Risikovurdering skal dokumenteres.

89 89 Risikovurdering av masteroppgaver Før oppstart av masteroppgave skal det gjennomføres en risikovurdering av det planlagte arbeidet. Risikovurderingen skal legges ved masteravtalen og kan inngå som del av den ferdige masteroppgaven. Detaljer om denne prosedyren ikke endelig avgjort. Denne utføres i samarbeid mellom veileder og student. HMS-koordinator ved instituttet vil bistå med opplæring og veiledning. Risikovurdering skal bidra til å bevisstgjøre både student og veileder og sikre at hensynet til sikkerhet ivaretas. Kunnskap om risikovurdering er sentralt i arbeidslivet og er et viktig læringsmål.

90 90 Risikovurdering Formål med risikovurdering Bedre forståelse av risikoforhold ved egen aktivitet Redusere sannsynligheten for eksponeringer og ulykker Reduserer konsekvenser for seg selv, helse og for omgivelsene Fokusere på sikkerhet på en systematisk måte Sikrer omdømme og drift Dokumentasjon av risikobildet Tilfredsstille myndighetskrav

91 91 I en risikovurdering skal du ta stilling til: Risikovurdering Hva kan gå galt? Hvor stor er sannsynligheten for at det kan gå galt? Hva er konsekvensene hvis det går galt? Hva skal vi gjøre vi for å minimere og redusere risiko for sannsynlighet og konsekvenser? Risikovurdering inkluderer å sette seg inn alle eksisterende sikkerhetstiltak: retningslinjer og instruksjoner, obligatorisk trening før bruk, obligatorisk verneutstyr etc. Tidligere utført risikovurderinger sjekkes.

92 92 Risikovurdering Verktøy for å gjennomføre risikovurdering Kartleggingsskjema Risikovurderingsskjema Risikomatrise

93 93 Skjema: Kartlegging og risikovurdering Risikovurdering

94 94 Risikovurdering

95 95 Risikovurdering

96 96 Risikovurdering Mer informasjon https://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/norsk/risikovurdering

97 97 Avtrekkskap Tekniske vernetiltak Avtrekkskapet er laboratoriets viktigste verneinnretning. Avtrekkskapet skal forhindre innånding av helsefarlige og irriterende damper og partikler Riktig funksjon av skapet og riktig bruk er en forutsetning for at den nødvendige beskyttelsen skal oppnås. For noen typer utstyr og arbeidsprosesser kan punktavsug benyttes. Det må kontrolleres at dette gir tilstrekkelig beskyttelse.

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) 1 Rømningsplan Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Åpning: Dekan Anne Borg HMS ved NTNU og NT-fakultetet: HMS-rådgiver Espen Fjærvik Studieveileder

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

10 BIOLOGISKE FAKTORER

10 BIOLOGISKE FAKTORER 10 BIOLOGISKE FAKTORER 97 98 10.1 Definisjon biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endo-parasitter og prioner som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Risikovurdering for en frisørsalong

Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong En leder i en frisørsalong skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Salongen har åtte som jobber både heltid og deltid. Salongen

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 PLAGER VED EGA Nakke/rygg Skulder/arm Hånd LØSNINGER Utforming av arbeidsplassen Arbeidsutstyr Organisering http://www.ntnu.no/hms/ergoilab/ OPPGAVER

Detaljer

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av 2 17.10.2014 NTNU Kartlegging av risikofylt aktivitet Risikovurderin g Nummer Dato HMS-avd.

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM)

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Internkontrollhåndbok KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Rom nummer AM029 1 Ansvarsforhold Daglig

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

Sikkerhetsforelesning

Sikkerhetsforelesning 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Sikkerhetsforelesning Tor Grande IMT, Astrid Salvesen NT og Nina Klausen IKJ Fakultet for naturvitenskap og teknologi Laboratoriesikkerhet 2 HMS er viktig

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Åpning: Prodekan Øyvind Gregersen Førstehjelp og brannvern: Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS (MINSO) HMS

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Formel Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse (C2H4)n Skummet LD-polyetylen med lukket cellestruktur. Glava AS Nybråtveien

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:08.07.2004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Modern Living BRUKSOMRÅDE

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere

GOS - Risiko vurdering - Gas på tokt - Nitrogenbeholdere id.: KS&SMS-3-2.13.1-13 Risikoanalyse Side 1 av 6 1 Ombordtakning av gassbeholdere. Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, Ref: Risiko Analyse, X X X Ref: RA- 2 Transport av gass

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

NB! Tidsfristene må gjennomgås for evt å utsette tiltak på forbedringsområder. Prioritet har påleggene fra arbeidstilsynet

NB! Tidsfristene må gjennomgås for evt å utsette tiltak på forbedringsområder. Prioritet har påleggene fra arbeidstilsynet FORBEDRINGSOMRÅDER I forhold til oppfølgingspkt må det utarbeides konkret mandat med ansvar og frister for den enkelte oppgaven/forbedringsområde. HMS-koordinatorene ved NT-fak (Magnar og Heidi) får i

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

Velkommen til kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Velkommen til kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Velkommen til kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Åpning: Dekan Anne Borg HMS ved NTNU og NT-fakultetet: HMS-rådgiver Espen Fjærvik HR-konsulent Oddny Sagmo

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler.

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. Arbeidsmiljø for driftsoperatøren Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. IVAR s vann- og avløpsanlegg Offentlig selskap (IKS) med ca. 175 årsverk Eiet av

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36393 Oljesanering

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Utarbeidet av Nummer Dato HMS-avd. HMSRV-34/ Godkjent av side Erstatter HMS Rektor 1 av

Utarbeidet av Nummer Dato HMS-avd. HMSRV-34/ Godkjent av side Erstatter HMS Rektor 1 av HMS Rektor 1 av 6 01.12.2006 Før klasse 3B og 4 installeres og tas i bruk, skal det gjennomføres en vurdering av sikkerhet rundt systemet for brukere, annet personell i nærområdet, bygningsmasse, ytre

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer