Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER"

Transkript

1 Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER

2

3 MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over hvilke praktiske konsekvenser den nye avgiftsreformen vil få for små og mellomstore virksomheter, og særskilt belyse hvilke krav som stilles til virksomhetens regnskapssystem.

4

5 INNHOLD Hovedtrekkene i merverdiavgiftsreformen Hva er merverdiavgift? 6 Nye regler og satser 6 Hva innebærer merverdiavgiftsreformen for små og mellomstore virksomheter? Avgiftssystemet 7 Investeringsavgift 9 Økonomiske konsekvenser av merverdireformen 9 Hvilket ansvar har avgiftspliktige virksomheter? 1. Registrere virksomheten i merverdiavgiftsmanntallet Forberede kundene Føre fullstendig avgiftsregnskap Rapportere avgiftsregnskapet Betale staten innkrevd merverdiavgift 10 Nye krav til virksomhetens regnskapssystem Kompetanse 11 Rutiner 11 Regnskapssystemet 11 Avgiftsoppgave 12 Salgsdokumentasjon 12 Nyttige linker 14 5

6 Hovedtrekkene i merverdiavgiftsreformen Den 1. juli 2001 trer det nye regelverket for merverdiavgift i kraft. Dette er den største avgiftsomleggingen siden merverdiavgiften ble innført i Alle næringsdrivende vil da i utgangspunktet være merverdiavgiftspliktige. Bakgrunnen for reformen er at forskjellsbehandlingen av varer og tjenester har gjort regelverket komplisert og ressurskrevende å administrere, både for næringsdrivende og avgiftsmyndighetene. Forskjellen i avgiftsplikt mellom varer og tjenester har også ført til konkurransevridninger, samt at regelverket i Norge heller ikke har vært i samsvar med regelverket i andre land som har et merverdiavgiftssystem. Regjeringen har også begrunnet forslaget med at en avgiftsplikt for flere tjenester er viktig for å sikre statens fremtidige inntekter. (Kilde: selger avgiftspliktige varer eller tjenester legger merverdiavgiften oppå sin egen godtgjørelse. Virksomhetene betaler staten differansen mellom merverdiavgiften på sin egen salgsgodtgjørelse og merverdiavgiften på innkjøp. Merverdiavgiften er på denne måten en avgift som belastes forbrukerne. Nye regler og satser Det nye regelverket for merverdiavgiften trer i kraft 1. juli 2001, men en viktig forandring har allerede funnet sted. Fra og med 1. januar 2001 ble den generelle merverdisatsen hevet fra 23 til 24 prosent. Fra og med 1. juli skjer det en rekke endringer i selve systemet og i satsene. Da innføres merverdiavgift på tjenester, og det vil gjelde for alle virksomheter, enten det er en enmannsbedrift, aksjeselskap eller ansvarlig selskap. Satsen for matvarer/næringsmidler blir redusert til 12 prosent. Hva er merverdiavgift? Merverdiavgift er en forbrukerskatt som er innebygd i prisen som forbrukeren betaler for en vare, og fra 1. juli også for en tjeneste. Innkrevingen skjer ved at virksomheter som Denne artikkelen vil ikke gi et fullstendig bilde av alle endringene, men vil forsøke å gi en oversikt over hvilke nye krav små og mellomstore virksomheter må forholde seg til som følge av avgiftsreformen. 6

7 Hva innebærer merverdiavgiftsreformen for små og mellomstore virksomheter? Når de nye merverdiavgiftsreglene trer i kraft 1.juli, må alle virksomheter som er avgiftspliktige kreve utgående merverdiavgift og betale inngående merverdiavgift. Inngående merverdiavgift Selvstendig næringsdrivende og andre virksomheter betaler merverdiavgift på alle innkjøp. Utenfor avgiftssystemet Virksomheter som er utenfor avgiftssystemet selger varer og tjenester som ikke er avgiftsbelagt. Virksomheten må ikke beregne utgående merverdiavgift på varer og tjenester de selger. Virksomheter i denne kategorien får heller ikke fradrag for inngående merverdiavgift på varer de kjøper inn. Utgående merverdiavgift Selvstendig næringsdrivende og andre virksomheter legger 24 prosent merverdiavgift på avgiftspliktige varer og tjenester de selger. Avgiftssystemet Virksomheten betaler differansen mellom utgående og inngående merverdiavgift til staten. Virksomheten må derfor finne ut om inntektene kommer fra avgiftspliktige varer og tjenester. De fleste virksomheter faller inn under en av to kategorier: Innenfor avgiftssystemet Virksomheter som er innenfor avgiftssystemet selger varer og tjenester som er avgiftsbelagt. Virksomheten må da beregne utgående merverdiavgift på alt de selger, og trekke fra inngående merverdiavgift på det som blir kjøpt inn til bedriften. De fleste virksomheter befinner seg i denne kategorien, og må dermed føre avgiftsregnskap. Unntak Dersom den avgiftspliktige omsetningen er under kroner skal ikke virksomheten registreres i merverdiavgiftsmanntallet, og står dermed utenfor merverdiavgiftssystemet. Noen virksomheter får 0-sats. Det vil si at de ikke beregner utgående merverdiavgift på sine varer og tjenester, men likevel får fradrag for inngående avgifter. Andre virksomheter vil befinne seg i et grenseland hvor noe av omsetningen faller innenfor merverdiavgiftsloven og noe utenfor. Disse virksomhetene skal legge til merverdiavgift på den delen av salget som det skal svares avgift av. Mange av innkjøpene en virksomhet foretar vil ha direkte sammenheng med den enkelte vare- eller tjenestetypen som selges i neste runde. Det kan for eksempel være innkjøp av varer for videre salg, deler til bestemte produkter eller verktøy til en bestemt serviceoppgave. Inngående merverdiavgift som på denne måten knytter seg direkte til avgiftspliktig omsetning, er i sin helhet fradragsberettiget. Men man kan ikke trekke fra inngående merverdiavgift som knytter seg til omsetning utenfor mva-området. 7

8 Eksempler på tjenester som blir avgiftsbelagt Posttjenester (porto) Advokattjenester Eiendomsmegling Rådgivings- og konsulenttjenester Inkasso og kredittopplysning Regnskapstjenester Revisjonstjenester Oppdragsforskning Vakt og sikkerhet Etterforskning Kjøreskoler EDB-tjenester Kringkasting med unntak av NRK Eksempler på tjenester som får 0-sats Luftfart El-biler Frakt av kjøretøy Aviser Eksempler på tjenester som ikke blir avgiftsbelagt Kollektivtrafikk Persontransport Reisebyråer Overnatting Alpinanlegg Fornøyelsesparker Sirkus Lotterier Bank Forsikring Finansielle tjenester Helsetjenester Helsestudioer Utdanning Kultur Grunnforskning Hvis du er i tvil om virksomheten er avgiftspliktig eller ønsker en fullstendig oversikt over hvilke tjenester som er avgiftspliktige, kan du henvende deg til ditt lokale fylkesskattekontor. Se også 8

9 Investeringsavgift Investeringsavgiften ble opprinnelig vedtatt opphevet fra 1. januar 2002, men virketiden er nå forlenget frem til 1. april Virksomheter som blir avgiftspliktige som følge av merverdiavgiftsreformen må dermed også beregne og innbetale investeringsavgift frem til 1. april Det skal beregnes investeringsavgift ved anskaffelse av varer til bruk som driftsmidler og arbeid på driftsmidler. Anskaffelse av tjenester som vil bli avgiftspliktige etter 1. juli vil derfor som regel ikke medføre plikt til å beregne investeringsavgift. Investeringsavgiften beregnes av anskaffelsesprisen etter at merverdiavgift er fratrukket. Satsen er per 1. april 2001 syv prosent. Det betyr at virksomheter ikke kan trekke fra hele den inngående merverdiavgiften ved anskaffelser av driftsmidler, men bare 17 prosent (fradrag for 24 prosent merverdiavgift med tillegg for syv prosent i investeringsavgift). Økonomiske konsekvenser av merverdireformen Merverdiavgiften er en avgift som belastes forbrukerne. Avgiftspliktige virksomheters oppgave er å innkreve avgiften og betale den til staten. At en tjeneste pålegges 24 prosent merverdiavgift betyr ikke at prisen økes med 24 prosent. Prisøkningen vil ligge mellom prosent, anhengig av hvor mye virksomheten kan trekke fra i inngående merverdiavgift. Dermed kommer prisøkningen til å variere fra bransje til bransje. Prisøkningen blir størst i arbeidsintensive virksomheter som bruker lite materiell fordi disse kan trekke minst fra i inngående merverdiavgift. For virksomheter med hovedsakelig lønnsutgifter kan prisstigningen komme på over 20 prosent. Motsatt får bransjer med mer materiellforbruk lavere prisøkning, fordi de kan trekke mer fra i inngående avgift. Fordi investeringsavgiften først blir opphevet 1. april 2002, bør avgiftspliktige næringsdrivende vurdere å utsette større anskaffelser som krever investeringsavgift til etter 1. april For mer informasjon om hvilke konsekvenser reformen vil få for spesifikke bransjer, besøk for eksempel nettsidene til Ernst & Young; Noen virksomheter kan få økonomiske fordeler som følge av fradragsretten, og andre virksomheter som ikke blir avgiftspliktige kan bli berørt av prisøkning på en rekke tjenester de benytter seg av. Likevel er det forbrukerne som kommer til å merke de største økonomiske konsekvensene av avgiftsreformen. For virksomheter som blir avgiftspliktige 1. juli er de største konsekvensene at det settes større krav til de ansattes kunnskaper om merverdiavgift, og ikke minst til virksomhetens regnskapssystem. 9

10 Hvilket ansvar har avgiftspliktige virksomheter? 1. Registrere virksomheten i merverdiavgiftsmanntallet Hvis virksomheten omsetter avgiftspliktige varer og tjenester for mer enn kroner i året må den registreres i merverdiavgiftsmanntallet. Nyetablerte virksomheter kan melde fra til merverdiavgiftsmanntallet samtidig med registreringen i Enhetsregisteret. Virksomheter som blir avgiftspliktige fra 1. juli kan nøye seg med å fylle ut Del 2 av Samordnet registermelding. Besøk nettsidene til Brønnøysundregistrene, for mer informasjon om registrering i manntallet. 2. Forberede kundene Hvis virksomheten blir avgiftspliktig, er det viktig å forberede kundene nå, ved å fortelle at prisene er eksklusive merverdiavgift, og at virksomheten blir mva-pliktig fra 1. juli. salgsdokument. Når virksomheten er registrert i mva-manntallet, kan man føre dette avgiftsbeløpet til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene. 4. Rapportere avgiftsregnskapet Alle bransjer utenom primærnæringene skal sende inn oppgave over sin omsetning og betale inn skyldig avgift seks ganger i året (seks terminer). Omsetningsoppgaven er forhåndsutfylt med navn, adresse og organisasjonsnummer og består av en oppgavedel og en betalingsdel. Alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsmanntallet får tilsendt omsetningsoppgave i god tid før utløpet av hver termin. Oppgaven må være kommet frem til fylkesskattekontoret, og skyldig avgift må være innbetalt innen en måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Omsetningsoppgave skal også sendes inn selv om det ikke har vært noen omsetning i terminen. 3. Føre fullstendig avgiftsregnskap Alle avgiftspliktige virksomheter må føre fullstendig regnskap over utgående og inngående avgifter. Utgående avgift skal beregnes ved omsetning både til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Ved salg mellom næringsdrivende skal avgiften spesifiseres i et 5. Betale staten innkrevd merverdiavgift Beløpet som skal innbetales til staten er summen av merverdiavgift beregnet ved salg (utgående avgift) tillagt beregnet investeringsavgift, og fratrukket merverdiavgift betalt ved kjøp (inngående avgift). 10

11 Reformen stiller nye krav til virksomhetens regnskapssystem Reformen stiller nye krav til de ansattes kompetanse og virksomhetens rutiner for bilagsføring og periodisering, men ikke minst må regnskapssystemet kunne håndtere differensierte satser og gjøre det enkelt å føre riktig avgiftsregnskap. Kompetanse Det er viktig at leverandøren av regnskapssystemet kan tilby brukerstøtte og kurs som kan hjelpe virksomheten med å takle overgangen til å bli mva-pliktig uten å måtte bruke for mye tid og ressurser internt. Mamut har stor kompetanse på områder som sikrer brukerne at regnskapssystemet til enhver tid vil være tilpasset de siste endringene i regelverket. Systemet er svært brukervennlig, og har mange veivisere og automatiske feilsøk som gjør det lett å komme raskt i gang med mva-regnskapet. Mamut tilbyr døgnåpen brukerstøtte på Internett på Supportavdelingen har kunnskapsrike kundekonsulenter, og selskapet tilbyr grunnleggende og videregående kurs i regnskapssystemet for brukere som trenger mer hjelp til å håndtere avgiftsregnskap. Det er imidlertid viktig å ta kontakt med revisor eller fylkesskattekontoret dersom virksomheten har behov for inngående veiledning. også foretas avstemming mellom regnskapets konti og tallene i omsetningsoppgaven innen utløpet av avgiftsterminen. Reformen innebærer at virksomhetens regnskapssystem må kunne håndtere flere mva-satser, foreløpig 0, 12 og 24 prosent i tillegg til 7 prosent investeringsavgift. Flere avgiftssatser kan gjøre det vanskeligere å avstemme og dermed vil det være behov for flere rapporter, som for eksempel avstemmingsrapporter og feilsøkingsrapporter. Det stilles også nye krav til salgsdokumentasjonen, for eksempel faktura. Rutiner Bedriften må også ha gode rutiner for bilagsføring og periodisering. Som mva-pliktig er det viktig å kostnadsføre og inntektsføre i riktig periode. Det er seks mva-terminer i året; termin en gjelder omsetningen for januar og februar, termin to gjelder omsetningen for mars og april og så videre. Regnskapssystemet Regnskapssystemet må være tilpasset de nye reglene, ha automatiske innstillinger som hjelper bruker å fylle ut påkrevd informasjon og innebygde feilsøkingsfunksjoner som gjør det lett å identifisere eventuelle feil i avgiftsoppgaven. I følge merverdiavgiftsloven må virksomheten oppgi hvilke av firmaets utgifter som har gått til det avgiftpliktige arbeidet, og hvilke utgifter som har gått til det avgiftsfrie arbeidet. Virksomheten må føre egne konti eller hjelpebøker for de poster som oppgis på omsetningsoppgaven. Det må 11

12 Avgiftsoppgave Alt går automatisk ved bokføring av merverdiavgift i Mamuts regnskapssystemer. All mva-behandling tas hånd om av programmet. Dette skjer ved konti som er innstilt med avgiftskoder. Disse avgiftskodene brukes til å bestemme den avgiftsmessige behandlingen av de ulike posteringene i selskapet. Når en termin som også er en avgiftstermin avsluttes, vil systemet automatisk generere en merverdiavgiftsoppgave. En veiviser hjelper brukeren gjennom prosedyren frem til godkjenning av avgiftsoppgaven. Dermed sparer brukeren tid, og det blir enkelt å fylle ut avgiftsoppgaven korrekt. I noen tilfeller vil det likevel kunne oppstå situasjoner hvor avgiftsoppgaven ikke er klar for innsending til fylkesskattekontoret. Da er det viktig å ha et regnskapssystem som har innebygde kontrollfunksjoner som gjør det lett å finne feilkilden. I Mamuts regnskapssystemer finnes det ulike rapporter som kan hjelpe bruker med kontroll eller avstemming; for eksempel detaljert avgiftsoppgave og avgiftsoppgave avstemming. En detaljert avgiftsoppgave gir mulighet til å få ut alle bilagslinjer. Dermed kan bruker være sikker på at avgiftsoppgaven er fylt ut riktig og det er lett å sjekke for eventuelle feil. Avgiftsoppgave avstemming sjekker mulige feilkilder. En slik feilkilde er for eksempel bilag hvor konto for utgående merverdiavgift ikke er 24 prosent av grunnlaget. Dette oppstår hvis man manuelt overstyrer beløpet som systemet setter ved bilagregistrering. Avgiftsoppgave avstemming sjekker en rekke slike typiske feilkilder, og sparer dermed brukeren for mye arbeid. Salgsdokumentasjon Når virksomheten er mva-pliktig stilles det visse krav til hvilken informasjon salgsdokumentasjonen må inneholde. All salgsdokumentasjon skal for eksempel inneholde salgssum med og uten mva, og mva-sats skal oppgis i tillegg til firmainformasjon som adresse og organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret skal være etterfulgt av bokstavene MVA. Salgsdokumentasjon skal være løpende nummerert på forhåndstrykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer slik at fullstendig registrerte/utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte. Med systemer fra Mamut er brukeren sikret at all salgsdokumentasjon blir fylt ut med påkrevd informasjon. Fakturaer blir for eksempel forhåndsutfylt med riktig informasjon som salgssum med og uten merverdiavgift. 12

13 Godt rustet for reformen med regnskapssystem fra Mamut Det er viktig at virksomheten har klarhet i om omsetningen blir mva-pliktig, enten i sin helhet eller deler av den. Denne artikkelen har kun gitt eksempler på avgiftspliktige og avgiftsfrie tjenester; virksomheter som er usikre på hvilken kategori de tilhører, bør kontakte revisor eller sitt lokale fylkesskattekontor. Virksomheter som blir avgiftspliktige som følge av reformen må melde seg inn i merverdiavgiftsmanntallet. Det er også viktig å begynne å forberede kundene på at virksomhetens tjenester blir avgiftspliktige fra 1. juli. Ikke minst er det viktig å sikre seg at virksomheten har et regnskapssystem som kan håndtere de nye satsene og som gjør det enkelt å føre avgiftsregnskap, slik at virksomheten må bruke minst mulig tid og ressurser på å håndtere overgangen til en avgiftspliktig hverdag. Med de prisbelønte regnskapssystemene fra Mamut er virksomheten godt rustet til å møte de nye kravene som kommer som følge av merverdiavgiftsreformen. Mamut Business Software er markedets mest solgte økonomisystemer for små og mellomstore virksomheter, og sikrer effektiv håndtering av nye avgiftsregler i komplette og profesjonelle løsninger. Se for mer informasjon. Mamut har mottatt en rekke priser, sertifiseringer og utmerkelser for sine produkter Nominert TV2 Hjelper deg

14 Nyttige linker Mer informasjon om regnskapssystemer fra Mamut: Informasjon om kurs fra Mamut: Mamut brukerstøtte: Informasjon fra skatteetaten: Informasjon fra Den Norske Revisorforening: Merverdi- og investeringsavgift i regnskapet gis ut av Den Norske Revisorforening som et hjelpemiddel for avgiftspliktige virksomheter. Heftet kan bestilles på Materialet i denne artikkelen er utgitt med tanke på å gi generell informasjon og eksempler, og behandler ikke uttømmende alle forhold. Ansvar for direkte eller indirekte tap som eventuelt oppstår fraskrives. Det tas videre forbehold om feil og endringer. 14

15

16 Mamut ASA, Pilestredet 75c Boks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo Tlf Fax Mamut er Norges ledende leverandør av økonomi-, CRM og Internettløsninger til små og mellomstore virksomheter. Selskapet tilbyr komplette systemer til markedets beste forhold mellom pris og ytelse. Over brukere anvender daglig selskapets løsninger. Mamut har mottatt en rekke priser for sitt produktspekter, og er representert over hele Europa. Nærmere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på Copyright 2001 Mamut. Alle rettigheter. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer. M.004.WPE.N

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Skrifter fra Konkurransetilsynet 3/2001 Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Forord 1. juli 2001 trådte merverdiavgiftsreformen i kraft. Reformen innebar at merverdiavgiften

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer