IKT instruks for Politihøgskolen 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT instruks for Politihøgskolen 2005"

Transkript

1 IKT instruks for Politihøgskolen 2005 For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig Revidert: av Sjefen for Politihøgskolen Ansvarlig for oppdatering er IKT enheten. Alle henvendelser ang. denne instruksen skjer til eller

2 Politihøgskolens IKT instruks 1 Oppsummering Formålet med instruksen Hva er IKT helpdesk Ved henvendelse til IKT helpdesk Åpningstider Hva betjener IKT helpdesk Ansatte Studenter Definisjoner IKT utstyr Brukere Avdelingsleders/oppdragsgivers ansvar: IKT helpdesk er: Unntak fra denne instruksen Særskilt om Data krimlab Særskilt om ansvar for krimteknisk lab AV-utstyr: Tilgang til Politihøgskolens IKT utstyr Tilgang til IKT utstyret Rettigheter Uautorisert tilgang Personvern Taushetsplikt Nærmere om ansvar og plikter knyttet til bruk av høgskolens IKT utstyr Installasjon av programvare Brukerens ansvar og plikter AV-utstyr Trådløst nett For Oslo For Kongsvinger For Stavern For Bodø Tekniske krav til bruk av skolens trådløse nett Samtykkeklausul for brukere av IT'S learning Utlån av IKT utstyr Bruk av IKT utstyr til utenforliggende formål Ulovlig kopiering Spill/Underholdning Bruk av skolens data- og undervisningsrom Side 2 av 14

3 Politihøgskolens IKT instruks 9.5 Booking av skolens IKT ressurser Datasikkerhet Sikre lagringsområder Virussikring Bruk av E-post Makulering av datautskrifter IKT ansvarliges rett til å søke tilgang til reserverte områder Logger Overvåkning av bruk av IKT utstyret Taushetsplikt for IKT Opphør av ansettelsesforhold, studieforhold eller annet kontraktsforhold Lovbrudd og brudd på skolens IKT instruks Lovbrudd Meldeplikt Sanksjoner Erstatningsansvar Side 3 av 14

4 1 Oppsummering Du som bruker må påse at Politihøgskolens IKT utstyr ikke brukes til virksomhet som er i strid med norsk lov eller alminnelig sømmelighet for Politihøgskolen. Du skal ikke installere software som ikke er forhåndsgodkjent av IKT Helpdesk. Pass godt på ditt passord, det er personlig og skal ikke overlates til andre. 2 Formålet med instruksen Politihøgskolens IKT instruks angir retningslinjer for bruk av skolens samlede IKT ressurser og for å ivareta den sikkerhet som kreves på nettet og av brukerne ved Politihøgskolen. Denne instruksen skal gjøres kjent og være tilgjengelig for alle brukere og gjester. Den skal være oppslått eller utlagt på egnede steder som for eksempel fellesrom og datarom. Den ligger også tilgjengelig på skolens intranett og under Emner IKT. Den kan også fåes ved henvendelse til IKT Helpdesk. 3 Hva er IKT helpdesk 3.1 Ved henvendelse til IKT helpdesk Alle IKT spørsmål (pc hjelp, brukerstøtte, nytt utstyr, omdisponering av utstyr, installasjon, tilkoblinger, innkjøp) skal gå via IKT helpdesk. Enten via oppmøte, telefon , web eller mail. 3.2 Åpningstider IKT Helpdesk har åpent fra (sommertid kl 1500). Ved oppmøte eller telefonhenvendelse utover disse tidene kan det ikke garanteres hjelp. 3.3 Hva betjener IKT helpdesk Ansatte Alt utstyr/software som ligger i IKT standardoppsett for PHS betjenes av IKT Helpdesk. Innholdet i dette oppsettet er definert under Private software/hardware installasjoner supporteres ikke Studenter Alt utstyr/software som ligger i IKT standardoppsett for PHS betjenes av IKT Helpdesk. Innholdet i dette oppsettet ligger på intranettet. Private software/hardware installasjoner supporteres ikke. IKT Helpdesk vil supportere standard trådløs tilkobling for studentene på bærbare pcer i henhold til retningslinjene. Henviser til tekniske krav for bærbare pcer. 4 Definisjoner 4.1 IKT utstyr Instruksen gjelder for all bruk av Politihøgskolens IKT utstyr.

5 Med "IKT utstyr" menes datamaskiner, Pc-er, skjermer, nettverk, programmer, skannere, sluttbrukerutstyr, tilleggsutstyr, printere, kameraer, data, AV-utstyr (video, TV, konferansesystem og musikkanlegg) som stilles til disposisjon av høgskolen, inklusive lokale, nasjonale og internasjonale nettverk eller andres anlegg, som man får tilgang til gjennom slike ressurser. 4.2 Brukere Instruksen gjelder for ansatte, studenter, kursdeltagere og andre som har et fast eller midlertidig kontraktsforhold til høgskolen, og som får tilgang til IKT utstyret, heretter kalt "brukere". Dette gjelder også felles bruker kontoer og gjestekontoer Avdelingsleders/oppdragsgivers ansvar: gi melding til IKT helpdesk med fullstendige opplysninger om hvilke tilganger brukeren skal ha gi tilsvarende melding om endring/opphør av brukerens konto. 4.3 IKT helpdesk er: Ved Politihøgskolen vil det være en eller flere ansatte som har ansvar for høgskolens IKT utstyr. I denne instruksen er disse kalt IKT helpdesk. Leder for IKT enheten skal godkjenne følgende spørsmål: Nytt utstyr/innkjøp Omdisponering Kontraktsinngåelser Serviceavtaler 5 Unntak fra denne instruksen 5.1 Særskilt om Data krimlab. IKT datakrimlab er et avgrenset område der ansvaret for drift og vedlikehold er tillagt Utdanningsavdelingen. 5.2 Særskilt om ansvar for krimteknisk lab AV-utstyr: Ansvar for krimteknisk lab og dens utstyr er lagt til Utdanningsavdelingen. 6 Tilgang til Politihøgskolens IKT utstyr Før en NY bruker får adgang til høgskolens IKT utstyr, skal det foreligge en underskrift på at vedkommende er kjent med og vil respektere IKT instruksen. Brukerne av IKT utstyr plikter å holde seg informert om den til enhver tid gjeldende instruks og eventuelle supplerende bestemmelser til denne. 6.1 Tilgang til IKT utstyret For en person (ansatte, studenter, kursdeltagere og andre) som skal ha tilgang til Politihøgskolens IKT utstyr (med dette menes PC, printer, AV utstyr) må følgende foreligge: Utfylt skjema fra nærmeste overordnede, avd. leder eller ansvarlig oppdragsgiver eller annen ansvarlig person om hvilken tilgang og utstyr vedkommende skal ha til nettet. Signering av IKT instruksen skjer elektronisk ved første pålogging, med kvitteringsmail. For andre (gjestebrukere, innleide, forelesere) skal IKT instruksen deles ut og siste side skrives ut og leveres i signert form til IKT kontoret. Side 5 av 14

6 Brukernavn (brukerkonto) gitt av IKT helpdesk. 6.2 Rettigheter Med en brukerkonto følger det rett til å bruke de tilganger som brukeren er gitt tillatelse til i skolens nettverk. Brukeren har rett til å logge inn på bestemte servere, lagre og lese data fra bestemte områder og enheter, hente utskrifter på bestemte skrivere osv. Det er forbudt for en bruker å gå utenfor eller prøve å gå utenfor disse områdene for å oppnå tilgang til andres data, programmer m.m. Dette gjelder også om det skulle vise seg å være teknisk sett åpen adgang til områder som brukeren må forstå at han/hun ikke skal ha adgang til. Blir brukeren oppmerksom på at slik åpen adgang forefinnes, skal dette umiddelbart meldes til IKT heldpesk eller / telefon Uautorisert tilgang. Det er ikke adgang til å bruke IKT utstyret med andres brukerkonto, selv om en har vedkommendes tillatelse til dette. Unntatt fra dette er IKT heldpesk når dette er nødvendig pga driftstekniske forhold. Filer (dokumenter, bilder etc.) er å betrakte som skolens eiendom, og tilgang er styrt via rettigheter. Lesing, kopiering, utskrift o.l. av slike filer kan bare gjøres i forståelse med eieren av filene. 6.4 Personvern Alle brukere plikter å gjøre seg kjent med de regler som særlig gjelder for lagring og bruk av personopplysninger. Datamaskinbaserte filer som inneholder opplysninger om enkeltpersoner eller om selskaper eller organisasjoner (fysiske og juridiske personer) vil normalt bare kunne opprettes etter samtykke fra Datatilsynet. Hvis en bruker ønsker å registrere personopplysninger, plikter vedkommende å forsikre seg om at det er adgang til dette etter personregisterloven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, eller i medhold av konsesjon gitt til Politihøgskolen. Dersom registeret ikke vil være tillatt etter de nevnte regler, plikter brukeren selv å søke om nødvendig tillatelse. IKT helpdesk vil kunne gi nærmere opplysninger om hvordan brukere skal forholde seg. 6.5 Taushetsplikt. Brukere har taushetsplikt om personlige og andre forhold som de måtte få kjennskap til gjennom bruk av anlegget. 7 Nærmere om ansvar og plikter knyttet til bruk av høgskolens IKT utstyr 7.1 Installasjon av programvare All programvare som legges inn, skal være klarert med IKT helpdesk før installasjon finner sted. IKT helpdesk autoriserer hvilken programvare som tillates installert på høgskolens utstyr. Side 6 av 14

7 IKT helpdesk bestemmer hvem som skal installere programvaren. Dette forutsettes avklart gjennom lisensavtaler med leverandører av aktuell programvare. 7.2 Brukerens ansvar og plikter Å være innehaver av en brukerkonto ved Politihøgskolen innebærer følgende: 1. Passord må holdes hemmelig. Det må bestå av minst 8 tegn og inneholde både store og små bokstaver i tillegg til 2 tall/spesialtegn. Dette skiftes hver måned for å holde sikkerhetsnivået oppe. Denne regelen kan endres uten varsel. 2. En bruker er ansvarlig for alle handlinger som er utført fra brukerens konto. 3. Brukeren har selv ansvaret for bruken av opplysninger, programmer o.a., som gjøres tilgjengelig gjennom nettet. 4. En bruker, eller gruppe av brukere, plikter å holde sin adgang til IKT utstyret stengt for andre. 5. En bruker plikter å forhindre at uautoriserte personer får tilgang til bruk av IKT utstyret. Hvis en oppdager uautorisert tilgang, eller forsøk eller mistanke om slikt, må dette straks meldes til IKT helpdesk eller telefon Utstyr som ikke er tildelt av IKT, skal ikke tilkobles nettverket (eks. pc, printer, skanner, hubber). Forespørsel om slik tilkopling kan rettes til IKT Helpdesk. Unntak fra dette gjelder skolens trådløse nett, se eget punkt. Brukersupport til ikke standardisert hardware og software gis ikke. 7. Før skolens utstyr tas i bruk plikter brukeren (og ansvarlige for innleid personell eks. foredragsholdere) å sette seg inn i brukerdokumentasjon eller sikre seg opplæring for å unngå feil bruk, og ødeleggelse av utstyr som kan medføre risiko for driftsforstyrrelser eller tap av data, programvare eller utstyr. 8. Ved feil bruk som medfører tap av verdier og defekt utstyr, vil brukeren bli gjort erstatningsansvarlig. 9. Hvis det er problemer med AV-utstyret, skal IKT Helpdesk eller annen angitt ansvarlig person for det gjeldende utstyret, kontaktes umiddelbart, for å kunne bistå og evt. rette feil og mangler. 10. Ved feil på utstyret skal dette rapporteres til uten ugrunnet opphold. 11. Software som installeres av brukeren vil kunne bli fjernet uten varsel og vil fjernes uten varsel ved reinstallasjon av PCen. IKT helpdesk vil kun være behjelpelig med installasjon av software som er godkjent og som er en del av standardoppsett. Hvis bruker ønsker at software skal være en del av standardoppsettet må et slikt ønske rapporteres til IKT helpdesk og IKT helpdesk må akseptere endringen. 12. Forsøk på å hacke eller kartlegge nettverket på Politihøgskolen er ikke tillatt. 13. All bruk av verktøy som kan sniffe på nettverk, som f.eks. Ethereal, Network Monitor, McAfee Sniffer osv., er ikke tillatt, unntatt fra dette er IKT helpdesk i feilsøkingsøyemed. 14. Det er ikke tillatt aktivt å forsøke å omgå Politihøgskolens brannmurer og innholdsfiltere. 15. Ved opphør av ansettelse eller ferdigstillelse av studier på Politihøgskolen så skal alt utstyr tilhørende Politihøgskolen leveres tilbake, software returneres til IKT Helpdesk og lånt software som er installert på privat utstyr, skal avinstalleres. 7.3 AV-utstyr Side 7 av 14

8 Skolen har investert i AV-utstyr som er godt integrert med øvrig IKT utstyr for å kunne opereres enkelt og hensiktsmessig. Det er ikke lov å demontere, trekke ut eller fjerne kabler fra dette utstyret. 7.4 Trådløst nett PHS tilbyr tilgang til trådløst nett for studenter og ansatte. Dette forutsetter at en del sikkerhetskrav er dekket. Gjestenettet er tilgjengelig for alle, og er ikke adgangskontrollert. Dette forutsetter at gjester som bruker dette nettet er blitt kjent med IKT instruksen. De som inviterer gjester skal gjøre gjestene kjent med IKT instruksen på mail eller ved inngang til skolen For Oslo Se ekstern dokument, tilgjengelig via intranettet. Under Emner IKT Bruksanvisninger - tilkobling til skolens ressurser For Kongsvinger Se eksternt dokument, tilgjengelig via intranettet For Stavern Se eksternt dokument, tilgjengelig via intranettet For Bodø Se eksternt dokument, tilgjengelig via intranettet Tekniske krav til bruk av skolens trådløse nett Se eksternt dokument, tilgjengelig via intranettet Utkast til tekniske krav. Windows XP med Service Pack 2 installert. Må ha brannmur og den må være aktivert. NB: Windows XP har innebygd brannmur. Hvis ønskelig kan en alternativ brannmur (ZoneAlarm ) lastes ned og installeres fra Zone Labs. Antivirus. Vi anbefaler i tillegg å installere Ad-Aware SE Personal Edition som bl.a. hjelper til med å fjerne uønskede spioner på datamaskinen. Den er gratis for privatpersoner og skoler. Skolens trådløse standard er IEEE b og IEEE g og wifi sertifisert. NB: Windows 95 og Windows 98 tilfredsstiller ikke skolens sikkerhetskrav og støttes ikke under noen omstendigheter. Side 8 av 14

9 8 Samtykkeklausul for brukere av IT'S learning Politihøgskolen registrerer opplysninger om deg når du registrerer deg som bruker av systemet it's:learning. Opplysningene om deg registreres for å tilrettelegge for kommunikasjon og samarbeid, administrasjon, rapportering og evaluering av læringsløpet. Registreringen innebærer at all bruk av systemet registreres og lagres, og omfatter informasjon om tidspunkt for siste pålogging, antall pålogginger, tidspunkt for innlevering av oppgaver, resultat av tester gjennomført ved bruk av systemet, karakterer, fravær og eventuelle anmerkninger. Videre inneholder systemet en funksjon som gjør det mulig for skolens ansatte å vurdere din status i forhold til den del av pensum som er tilgjengelig elektronisk, slik at det er mulig å se hvilke dokumenter som er lest og hvor lang tid som er benyttet på dette. Disse opplysningene er kun tilgjengelig for deg og skolens ansatte, samt skolens samarbeidspartnere i den utstrekning dette er nødvendig for drift av systemet. Kontaktopplysninger som navn, brukernavn, klasselister er tilgjengelig overfor andre brukere av systemet, dette av hensyn til enkel kommunikasjon, for å sikre samarbeid mellom brukerne og for at læringsarenaen også skal være en sosial arena. I tillegg kan du velge om du vil gjøre tilgjengelig for andre brukere, ytterligere opplysninger som blant annet e-post adresse, telefonnummer og bilde. Du kan også selv velge om du vil publisere informasjon og dokumenter via systemet. I den utstrekning du publiserer informasjon som inneholder personopplysninger om deg, samtykker du i at opplysninger om deg som en følge av dette blir tilgjengelig for andre brukere av systemet. Vi forsikrer deg om at vi bare benytter opplysningene som du oppgir for de formål som er beskrevet ovenfor. Opplysningene om deg vil slettes når du ikke lenger er student ved læringsstedet. Dersom du har spørsmål eller innspill vedrørende bruk av dine personopplysninger ber vi deg sende en e-post til studiesjef Terje Garnås Kristiansen på følgende adresse: Ved signering av denne instruksen godkjenner jeg også samtykke klausulen. Spørsmål ang. denne sendes til 9 Utlån av IKT utstyr Ansatte må spesielt være klar over at høgskolens nettverk er segmentert, og at utlån av ansattes maskin(er) til studenter og andre kan slippe disse inn på deler av nettverket hvor det ligger følsomme data. Eksempel: dersom brukeren låner bort sin bærbare PC, vil den som låner den kunne lese, kopiere, slette og redigere dokumenter som ligger på maskinen. Hvis brukernavn og passord lånes bort til utenforstående, vil vedkommende ha tilgang til brukerens filer på nettet. Følgende regler gjelder for alle brukere: Adgang til å bruke høgskolens IKT utstyr kan ikke lånes bort til andre enn den som har kvittert ut utstyret. Dette gjelder så vel brukerkonto og passord som selve IKT utstyret. Det er ikke tillatt å flytte/låne/bytte IKT utstyr/installasjoner uten at dette er spesielt avtalt med IKT Helpdesk eller bestilt gjennom utlånssystemet. Det er heller ikke tillatt å koble fra/til slikt utstyr uten at dette er spesielt avtalt med IKT Helpdesk. Uautorisert flytting/hjemlån av IKT utstyr vil bli ansett som tyveri og anmeldt. Dette gjelder ikke de ansattes bærbare pc er. Side 9 av 14

10 9.1 Bruk av IKT utstyr til utenforliggende formål En bruker må påse at Politihøgskolens IKT utstyr ikke brukes til virksomhet som er i strid med norsk lov eller alminnelig sømmelighet for Politihøgskolen. Data som er av pornografisk art skal ikke forekomme (hvis det ikke er relatert til undervisning). Bilder, musikk og video kan ikke lastes ned med mindre du har rettighetshavers godkjennelse. Når en bruker gjør informasjon tilgjengelig for andre, f.eks. gjennom www (World Wide Web), plikter vedkommende å undersøke om det er rettighetshavere til denne informasjonen og eventuelt gjøre avtale med disse. Fildelingsnettverk er ikke lov å installeres eller brukes (feks. Kazaa, Bittorrent, Limewire ol.). Radio og TV streaming skal unngås, hvis det ikke er i undervisningsøyemed. En bruker skal være tilbakeholden med bruk av anlegget til virksomhet som ikke har direkte tilknytning til faglig virksomhet, administrasjon, egen forskning eller studier. 9.2 Ulovlig kopiering. Brukeren har ikke adgang til å kopiere datamaskinprogrammer ved hjelp av Politihøgskolens utstyr utover det som følger av avtaler om disposisjonsrett (lisensavtaler). 9.3 Spill/Underholdning En bruker skal være tilbakeholden med bruk av anlegget til virksomhet som ikke har direkte tilknytning til faglig virksomhet, administrasjon, egen forskning eller studier. Spill og annen underholdningsprogramvare skal unngås, fordi det beslaglegger ressurser som går utover skolens drift på dagtid. Driftsansvarlig, IKT Helpdesk og studentvakter på datarom kan beordre bruk av slike program stoppet og fjerne programvaren med tilhørende datafiler fra Politihøgskolens anlegg uten varsel. Slik programvare skal KUN installeres i samråd med IKT Helpdesk. Her vil Politihøgskolens til enhver tids gjeldende regler bli lagt til grunn. 9.4 Bruk av skolens data- og undervisningsrom Det er ikke tillatt for andre enn høgskolens ansatte, studenter, kursdeltagere og andre autoriserte brukere å benytte skolens datarom og det IKT utstyret som finnes der. Det er heller ikke adgang for andre enn de nevnte brukere til disse rommene. Det er ikke tillatt å spise eller drikke i data- og undervisningsrom. Eventuell skader og mislighold vil vedkommende selv stå til ansvar for. 9.5 Booking av skolens IKT ressurser. All booking av skolens ressurser (herav møterom, datarom, undervisningsrom, bærbart materiell osv.) vil være å finne i Outlook og i skolens intranett. For Oslo vil dette starte på MO (materiell Oslo), Bodø: MB, Kongsvinger: MK, MS Stavern. 10 Datasikkerhet 10.1 Sikre lagringsområder Side 10 av 14

11 En bruker må selv treffe de tiltak som er nødvendige for at tap av data, programmer eller lignende skal få minst mulig følger. Dette kan gjøre på følgende måte: Sikkerhetskopiering av data (data kopieres ned til skolens nettverk, cd eller annen media) Sikker oppbevaring av media (cd, usb pinne, dvd, ekstern harddisk o.l.) Data av verdi for skolen skal lagres på steder på nettet der det blir tatt sikkerhetskopi. Når det gjelder graderte dokumenter, se egen sikkerhetsinstruks (ligger på intranettet) for behandling av informasjon som i henhold til sikkerhetsloven må beskyttes. IKT garanterer ikke for at data som ikke ligger på de nevnte områder under kan rekonstrueres ved systemfeil, datakræsj, eller ved tap av din pc/usb pinne/cd-er ol. Lagringsområder for brukerne som det regelmessig tas backup av: I: (avdelings- og fellesområder) H: (brukerens hjemmeområde) Lagringsområder der brukeren selv må sikre data: På din pc er C: og D disken: Lagring av data på lokal harddisk C: og evnt. D: på brukerens maskin, skjer på eget ansvar. Filer som blir lagret på C: tas det ikke sikkerhetskopi av og kan bli slettet uten varsel. Brukeren er selv ansvarlig for å sikre slike data. R: (Diverse områdene) tas det ikke sikkerhetskopi av. Data som lagres her, kan bli slettet. Disketter må sikres av brukeren. NB! Disketter kan inneholde mange feilkilder og blir fort ødelagt. USB pinner, CD-er og lignende er ikke sikre lagringsmedier og kan bli ødelagt/mistes. Sørg for å ha sikkerhetskopi på nettet. En bruker må være klar over at sikkerheten mot innsyn fra andre avhenger av hvor på Politihøgskolens nettverk data er lagret Virussikring Brukeren må selv være oppmerksom på at programmer eller data kan inneholde uønskede elementer (virus). Brukeren må derfor bidra til at Politihøgskolens anlegg holdes fri for slike. Dette kan gjøres på følgende måte: Oppdatert virusdefinisjonsfil, denne skal ligge installert på din pc, hvis ikke kan dette fåes hos IKT Helpdesk. Du kan selv kontrollere om du har en oppdatert virusdefinisjonsfil, se bruksanvisning på intranettet. Ikke åpne vedlegg i e-post fra ukjente avsendere. Være restriktiv i åpning av vedlegg fra kjente, f.eks. morromail. Kontakt IKT Helpdesk øyeblikkelig ved mistanke om virus Bruk av E-post Brukeren må være klar over at data som sendes over nettet, f.eks. i form av elektronisk post, ikke er sikret mot innsyn fra andre. Hemmelig informasjon, f.eks. passord, eller følsomme data, f.eks. personopplysninger, må aldri sendes på denne måten. Det vises i denne forbindelse til Politihøgskolens sikkerhetsinstruks pkt. 2.11, som lyder som følger: Det er ikke tillatt å skrive graderte dokumenter på datamaskin tilknyttet nettverk. Kun sikkerhetsmessig godkjent datamaskin/informasjonssystem og skriver skal benyttes til dette. Sikkerhetsmessig godkjent datamaskin for gradering inntil HEMMELIG, er tilgjengelig ved datasikkerhetskontoret. Side 11 av 14

12 10.4 Makulering av datautskrifter Datautskrifter som inneholder sensitive opplysninger skal håndteres og makuleres i henhold til høgskolens sikkerhetsinstruks av 21. desember IKT ansvarliges rett til å søke tilgang til reserverte områder Logger. All aktivitet på skolens nett blir logget. Disse loggene vil være til hjelp ved uautorisert bruk og feilretting ved skolens systemer Overvåkning av bruk av IKT utstyret. Hvis bruken av arbeidsstasjon, terminal eller annet sluttbrukerutstyr på grunn av driftsikkerhet eller av andre hensyn må overvåkes av driftspersonalet, skal dette opplyses, hvis det er hensiktsmessig Taushetsplikt for IKT. IKT har taushetsplikt med hensyn til opplysninger om brukeren eller brukerens virksomhet som den IKT får, med det unntak at forhold som kan representere brudd på denne instruksen og norsk lov, kan meddeles overordnet. 11 Opphør av ansettelsesforhold, studieforhold eller annet kontraktsforhold Ved opphør av ansettelses- og/eller studieforhold er brukeren ansvarlig for at kopier av data, programmer o.a. som disponeres av Politihøgskolen, tilbakeleveres til dens rettmessige eiere eller IKT. Andre filer o.a. som er lagret under brukerens navn, brukeridentitet eller lignende, skal slettes umiddelbart. Automatisk sletting skjer 14 dager etter fratredelse. Dette utføres når IKT har fått melding om at brukerens kontraktsforhold opphører. Studenter som har fullført tredje studieår og som ikke skal ta opp fag vil få kontoen slettet etter 1. august. Beskjed om hvilke brukerkontoer som ikke skal slettes må gis til IKT før 1. august. 12 Lovbrudd og brudd på skolens IKT instruks 12.1 Lovbrudd. I forbindelse med etterforskning av mulig brudd på norsk lov, forbeholder Politihøgskolen seg retten til å utlevere innholdet av platelagre, sikkerhetstaper o.l. til politi eller påtalemyndighet, hvis dette ikke er i strid med andre lovbestemmelser Meldeplikt. En bruker plikter å rapportere forhold som kan ha betydning for anleggets sikkerhet eller integritet til nærmeste overordnet eller telefon uten ugrunnet opphold Sanksjoner. Ved brudd på, eller mistanke om brudd på høgskolens IKT instruks, kan IKT helpdesk uten videre inndra brukerrettigheter. Ved inndragelse av brukerrettigheter skal IKT Helpdesk straks rapportere dette til sin overordnede og til brukerens foresatte/overordnede. Side 12 av 14

13 Sjefen for Politihøgskolen eller den myndighet som har rekvirert brukerkontoen, kan inndra brukerrettighetene permanent. Hertil kommer de sanksjoner som kan gjøres gjeldende etter andre bestemmelser ved Politihøgskolen eller etter norsk lov. 13 Erstatningsansvar. Politihøgskolen fraskriver seg ansvar for økonomisk tap som følge av feil eller mangler i programmer, data, bruk av opplysninger fra tilgjengelige databaser eller andre opplysninger innhentet gjennom nettet o.a. *** Side 13 av 14

14 Kvitteringsdokument IKT instruks for Politihøgskolen Dette dokumentet er lest og forstått av: Navn Adresse Fødselsdato Stilling/Tittel Nærmeste overordnet eller ansvarlig oppdragsgiver ved Politihøgskolen Sted/dato Underskrift Spørsmål: (tlf ) eller IKT-ansvarlig. Leveres IKT kontoret. Side 14 av 14

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN Instruks for bruk av IT-utstyr ved Kunsthøgskolen i Oslo er fastsatt av høgskoledirektøren 1.april 2006. 1 Omfang, forutsetninger 1.1 Dette reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

IKT-reglement Norges idrettshøgskole

IKT-reglement Norges idrettshøgskole Norges idrettshøgskole For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig. Vedtatt i styret og godkjent av administrerende direktør 27.09.2012. Ansvarlig for oppdateringer

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

IT-reglement for Universitetet i Stavanger

IT-reglement for Universitetet i Stavanger IT-reglement for Universitetet i Stavanger Dette reglement gjelder for bruk av universitetets IT-tjenester. Med IT-tjenester siktes det til felles maskiner og IT-systemer, nettverk, programmer, data m.v.

Detaljer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer

Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer IKT-reglement Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Inn-Trøndelag IKT Brukerstøtte: Tlf: 74 16 93 33 helpdesk@ikt-inntrondelag.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Virkeområde... 3 3.

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR Disse retningslinjer inneholder bl.a.: Regler for bruk av datautstyr tilhørende arbeidsgiver Sikkerhetspolicy Lagring og oppbevaring av dokumenter på kontorets

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

3.0 Bruk og vedlikehold

3.0 Bruk og vedlikehold LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått [dato] ( avtaledato ) mellom: (1) [navn på skole], heretter kalt skolen og (2) [navn på elev], f dato og personnr. [f dato og personnr 11 siffer]

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

I tillegg til disse gjelder også kommunale regler for bruk av IKT-utstyr.

I tillegg til disse gjelder også kommunale regler for bruk av IKT-utstyr. Avtalegrunnlag Regler for bruk av IKT ved Framnes ungdomsskole Hvem gjelder reglene for? Dette reglementet gjelder for elevers bruk av skolens- og eget IKT-utstyr på skolen: PC-er, som: kopimaskin/ skrivere

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole. IKT på LUS

06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole. IKT på LUS 06.06.2012 Lindesnes ungdomsskole IKT på LUS Innhold Organisasjons- og aktivitetskart... 2 Elevreglement for bruk av IKT-utstyr på LUS... 3 Regelverk for bruk av bærbare elev-pc er på 10. trinn... 4 Regler

Detaljer

Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten. kortversjon

Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten. kortversjon Oslo kommune Utdanningsetaten Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten kortversjon Informasjonssikkerhet Versjon 1.0 Side 1 av 15 INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Fysisk sikring 5 Adgangskontroll og utstyrsplassering

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten».

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Sikkerhetsledelse Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Policy Informasjonssikkerhet på overordnet nivå er beskrevet i «Virksomhetens» informasjonssikkerhetspolicy.

Detaljer

IT-senteret. Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling. www.uin.no

IT-senteret. Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling. www.uin.no IT-senteret Trådløst nettverk UiN - innstillinger og tilkobling www.uin.no Trådløst nettverk ved UiN Universitetet i Nordland har god trådløs dekning på alle våre lokasjoner. I løpet av sommeren/høsten

Detaljer

God IT-skikk. - Informasjonssikkerhet i Norsvin -

God IT-skikk. - Informasjonssikkerhet i Norsvin - God IT-skikk - Informasjonssikkerhet i Norsvin - 1 God IT-skikk i Norsvin Norsvin er en bedrift hvor Informasjonsteknologi (IT) benyttes i stor grad. Utstyr som behandler bedriftens informasjon skal være

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT

LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått 19.08.13 ( avtaledato ) mellom: (1) Holmestrand videregående skole, heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. (3)

Detaljer

Databrukara vtale. for. Rauma kommune

Databrukara vtale. for. Rauma kommune Databrukara vtale for Rauma kommune IT- sikkerheitsreglar for Rauma kommune Mål IT skal brukast til å dokumentere, dele og utveksle informasjon for å fremje effektiv informasjonsbehandling og sikre god

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. 1 GENERELT 1.1 Avtaleforhold Leieforholdet mellom utdanningsavdelingen

Detaljer

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske.

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske. Risikovurdering Læringsplattform (skole) Eksempler på hendelser er basert på Senter for IKT i utdanningens veiledere for Sikker håndtering av personopplysninger. Dette er kun eksempler og den enkelte skoleeier

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Eksempel på datadisiplininstruks

Eksempel på datadisiplininstruks Eksempel på datadisiplininstruks Denne datadisiplininstruksen gjelder bruk av [bedriftens navn]s datautstyr, nettverk og datasystemer, inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner. 1. Hovedprinsipp Den ansatte

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere.

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Tilganger Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Ås kommunes nettverk Ås kommune har tre nettverk Administrasjonsnett

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Brukerinstruks. OntrackEraser Versjon 3.0. Ibas AS

Brukerinstruks. OntrackEraser Versjon 3.0. Ibas AS Brukerinstruks For datasletting med OntrackEraser Versjon 3.0 fra Ibas AS Dokkumentversjon 0.3 S I D E 1 Dokumentlogg Dato Type Versjon Endring Gjennomgang/Godkjenning 27.12.2007 Utkast 0.1 NSM (gjennomgang)

Detaljer

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Ledelse og personvern. Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Ledelse og personvern Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus Stab fag og pasientsikkerhet Seksjon for personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

ROS-analyse. Rapportering til: Nina. Ved endringer i arbeidsoppgaver for personell blir ikke adgang til adgangskontrollsystemet revidert

ROS-analyse. Rapportering til: Nina. Ved endringer i arbeidsoppgaver for personell blir ikke adgang til adgangskontrollsystemet revidert Side: av 5 ROS-analyse Rapportering til: Nina Risikovurdering av bedriftens adgangskontrollsystem Hovedformål: Adgangskontroll Informasjonstype: Personopplysninger Enhet: Nina Gjennomført i perioden: Fra:

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Databehandleravtale. mellom. Navn på kommunen eller fylkeskommunen. (behandlingsansvarlig) Navn på tjenesteleverandøren

Databehandleravtale. mellom. Navn på kommunen eller fylkeskommunen. (behandlingsansvarlig) Navn på tjenesteleverandøren Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Navn på kommunen eller fylkeskommunen.. (behandlingsansvarlig)

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Firma:. behandlingsansvarlig og

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter)

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Innhold Kort om behandling av helseopplysninger i kommunen Eksempler på sårbarheter Krav til informasjonssikkerhet i Normen 2 Behandling

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Veileder for bruk av tynne klienter

Veileder for bruk av tynne klienter Veileder for bruk av tynne klienter Dette dokumentet er en veileder for bruk av terminaltjener/klient (tynne klienter) for å skille samtidige brukerrettigheter i åpne og sikre soner. April 2005 Postadresse:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV BÆRBAR DATAMASKIN

AVTALE OM LEIE AV BÆRBAR DATAMASKIN For å få utlevert leie-pc må du levere signaturark for leieavtale og IKT-reglement AVTALE OM LEIE AV BÆRBAR DATAMASKIN 1. BÆRBAR PC ER ET OBLIGATORISK VERKTØY Bærbar PC er et obligatorisk verktøy i videregående

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

IT-guide for elever. Generelt/forord

IT-guide for elever. Generelt/forord IT-guide for elever Generelt/forord Velkommen til et nytt skoleår på Røros videregående skole! Kanskje var du elev her i fjor, kanskje har du nettopp startet her. Uansett kommer du til å bruke IT mye dette

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom

Databehandleravtale. Denne avtalen er inngått mellom Databehandleravtale Denne avtalen er inngått mellom AS, Org. nr.:.., med forretningsadresse som selger av tjenester og databehandler ( heretter benevnt databehandler) og Ruter AS, Org. nr.: 991 609 407

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak]

Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak] Databehandleravtale Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) ved MBT-Kvalitetslaboratorium og [Sett inn foretak] 1 Kontraktens parter Kontrakten inngås mellom databehandlingsansvarlig

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN. Bilag til Tilslutningsavtale for Mediasite

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN. Bilag til Tilslutningsavtale for Mediasite BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN BILAG 2 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet STEIGEN KOMMUNE Brukerinstruks Informasjonssikkerhet for MEDARBEIDERE og NØKKELPERSONELL Versjon 3.00 Brukerinstruks del 1 og 2 for Steigen kommune Side 1 av 11 Innhold INNHOLD... 2 DEL 1... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Brukermanual for Blancco Data Cleaner+ 4.5

Brukermanual for Blancco Data Cleaner+ 4.5 Brukermanual for Blancco Data Cleaner+ 4.5 11.12.2006 Dokument versjon: 1.2 B U Y S E C A S D Y R M Y R G T 47, 3611 KONGSBER G S I D E 1 Dokumentlogg Dato Type Versjon Endring Gjennomgang/Godkjenning

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer