Nr. 12 Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 12 Side 1889-2050 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr. 12 Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 21. desember 2015

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Okt. 9. Deleg. av myndighet etter naturmangfoldloven (Nr. 1178) Okt. 26. Deleg. av myndighet etter forvaltningsloven 13d første ledd (Nr. 1224) Okt. 30. Delt ikrafts. av lov 20. januar 2012 nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og 1954 straff) (Nr. 1233)... Okt. 30. krafts. av lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) (Nr. 1240) Okt. 30. krafts. av lov 22. mai 2015 nr. 32 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) (Nr. 1241) Okt. 30. krafts. av lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) (Nr. 1242) Okt. 30. Deleg. av myndighet til Kunnskapsdepartementet til å avslå søknader om endret institusjonskategori (Nr. 1256) Nov. 13. krafts. av 3 5 tredje ledd i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (Nr. 1286) Nov. 13. krafts. av lov 20. juni 2014 nr. 52 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m. (Nr. 1288)... Nov. 13. krafts. av lov 7. mai 2015 nr. 25 om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) og lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) (Nr. 1289) Nov. 13. Deleg. av Kongens myndighet etter forsikringsvirksomhetsloven til Finansdepartementet (Nr. 1309) Forskrifter 2012 Aug. 3. Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen (Nr. 1479) Okt. 1. Forskrift om støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske flyplasser (Nr. 1168) Okt. 7. Forskrift om stopp i fisket etter uer nord for 62 N i 2015 (Nr. 1189) Okt. 8. Forskrift om anvendelse av forsøkshjemmelen tilskudd til tilrettelegging av bolig istedenfor hjelpemiddel (Nr. 1190) Sept. 28. Forskrift om felles faste dommerstillinger (Nr. 1202) Okt. 22. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark (Nr. 1222) Okt. 27. Forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner (Nr. 1227) Okt. 29. Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten (Nr. 1232) Nov. 2. Forskrift om felles koordinert overvåkningsprogram for 2016, 2017 og 2018 for rester av plantevernmidler i næringsmidler (Nr. 1258) Nov. 10. Forskrift om grenselengdegebyr (Nr. 1267) Nov. 6. Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2015 (Nr. 1283) Nov. 11. Forskrift om politiattest i barnehager (Nr. 1285) Nov. 13. Forskrift om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Nr. 1287) 2035 Nov. 12. Forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell støy» (TS-støy) (Nr. 1306) Endringsforskrifter 2015 Okt. 8. Endr. i forskrift om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NS) (Nr. 1169)

3 Okt. 8. Endr. i forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (Nr. 1170) Okt. 8. Endr. i forskrift til gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (Nr. 1171) Okt. 8. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 1172) Okt. 8. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 1173) Okt. 9. Endr. i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (Nr. 1174) Okt. 9. Endr. i forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) (Nr. 1175) Okt. 9. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1176) Okt. 9. Endr. i forskrift til tjenestepensjonsloven (Nr. 1177) Okt. 12. Endr. i forskrift om energiutredninger (Nr. 1186) April 17. Endr. i forskrift for translatøreksamen ved Norges Handelshøyskole (Nr. 1187) Sept. 29. Endr. i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (Nr. 1188) Okt. 9. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1191) Okt. 12. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogner (Nr. 1193) Okt. 12. Endr. i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring (Nr. 1194) Okt. 13. Endr. i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (Nr. 1195) Okt. 14. Endr. i forskrift om stopp i fisket etter sild i Skagerrak i 2015 (Nr. 1196) Okt. 14. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1197) Okt. 15. Endr. i forskrift om forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter (Nr. 1203) Okt. 19. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 1204) Okt. 19. Endr. i forskrift om legemidler (Nr. 1205) Okt. 20. Endr. i forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (Nr. 1206) Okt. 22. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 1207) 1913 Okt. 23. Endr. av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (Nr. 1208) Sept. 26. Endr. i tilsetningsforskriften (Nr. 1209) Okt. 22. Endr. i tollforskriften (Nr. 1210) Okt. 22. Endr. i forskrift om skadedyrbekjempelse (Nr. 1211) Okt. 23. Endr. i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Nr. 1212) Okt. 23. Endr. i forskrift om tidligpensjon i reindriften (Nr. 1213) Okt. 23. Endr. i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Nr. 1214) Okt. 7. Endr. i forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland (Nr. 1220) Okt. 19. Endr. i forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren (Nr. 1221) Okt. 23. Endr. i forskrift om energiutredninger (Nr. 1223) Okt. 26. Endr. i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 1225) Okt. 26. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 (Nr. 1226) Okt. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 1228) Okt. 29. Endr. i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 (Nr. 1230) Okt. 29. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 (Nr. 1231) Okt. 30. Endr. i forskrift om innkalling og utsettelse ved fullbyrding av straff (Nr. 1234) Okt. 30. Endr. i forskrift til lov om straffegjennomføring (Nr. 1235) Okt. 30. Endr. i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten (Nr. 1236) Okt. 30. Endr. i forskrift 7. desember 2007 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) (Nr. 1237) Okt. 30. Endr. av forskrift 18. desember 2009 nr om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) (Nr. 1238) Okt. 30. Endr. i forskrift 28. juni 1985 nr om ordningen av påtalemyndigheten (Nr. 1239) Okt. 12. Endr. i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei (Nr. 1243)

4 Okt. 12. Endr. i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil (Nr. 1244) Okt. 30. Endr. i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Nr. 1245) Okt. 30. Endr. i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Nr. 1246) Okt. 30. Endr. i forskrift om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift (Nr. 1247) Nov. 2. Endr. i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (Nr. 1248) Nov. 2. Endr. i forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) (Nr. 1249) Sept. 3. Endr. i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen B (Nr. 1253) Okt. 29. Endr. i forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (definisjon av farlig avfall og kriterier som gjør avfall farlig) (Nr. 1254) Okt. 30. Endr. i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (Nr. 1255) Nov. 2. Endr. i TSE-forskriften (Nr. 1257) Nov. 2. Endr. i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 1259) Nov. 2. Endr. i forskrift om tilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner (Nr. 1260) Nov. 2. Endr. i produktforskriften (gjennomføring av endringer i drivstoffkvalitetsdirektivet) (Nr. 1261) Nov. 2. Endr. i aromaforskriften (Nr. 1262) Nov. 2. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og i forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet (Nr. 1263) Nov. 6. Endr. i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) (Nr. 1265) Nov. 6. Endr. i forskrift av 2. juni 1960 nr. 1 forskrift i medhold av oreigningslovens 5 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep (Nr. 1266) Nov. 1. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Nr. 1273) Nov. 2. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1274) Nov. 3. Endr. i forskrift om gjennomføring av TS-rullende materiell godsvogner på det nasjonale jernbanenettet (Nr. 1275) Nov. 3. Endr. i forskrift om gjennomføring av TS-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet (Nr. 1276) Nov. 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 1277) Nov. 4. Endr. i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (Nr. 1278) Nov. 4. Endr. i forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (Nr. 1279) Nov. 4. Endr. i forskrift om plantevernmidler (Nr. 1280) Nov. 6. Endr. i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) (Nr. 1282) Nov. 13. Endr. i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern (Nr. 1284) Nov. 12. Endr. i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) (Nr. 1290) Sept. 1. Endr. i forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen (Nr. 1291) Nov. 1. Endr. i forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (Nr. 1292) Nov. 1. Endr. i forskrift om biocider (biocidforskriften) (Nr. 1293) Nov. 4. Endr. i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 1294) Nov. 4. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 1295) Nov. 5. Endr. i forskrift om stopp i fisket etter sild i Skagerrak i 2015 (Nr. 1296) Nov. 5. Endr. i forskrift om regulering av fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 (Nr. 1297) Nov. 6. Endr. i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (Nr. 1298) Nov. 9. Endr. i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av (Nr. 1299) Nov. 10. Endr. i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater (Nr. 1300) Nov. 10. Endr. i forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan mfl. (Nr. 1301) Nov. 10. Endr. i tollforskriften (Nr. 1302)

5 Nov. 12. Endr. i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) (Nr. 1304) Nov. 12. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1305) Nov. 12. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 1307) Nov. 13. Endr. i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei (Nr. 1308) Diverse 2015 Okt. 12. Endr. i vedtak 11. februar 2015 nr. 117 om endring i våpeninstruks for politiet (Nr. 1179) Okt. 9. Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna (Nr. 1192) Juli 2. Endr. i våpeninstruks for politiet (Nr. 1201) Okt. 23. Opph. av forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann (Nr. 1215) Okt. 29. krafttr. av forskrift 10. april 2015 nr. 339 om endringer i forskrift 1. desember 2000 nr om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) (Nr. 1229) Nov. 4. Vedtak etter merverdiavgiftsloven 19 3 om videreføring av fritak ved utleie av skip til forskningsoppdrag utenfor merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø (Nr. 1264) Nov. 6. Opph. av delegering av myndighet til Utdannings- og forskningsdepartementet etter lov om universiteter og høyskoler 4 9 (Nr. 1281) Nov. 11. Opphev. av instruks for kjøttkontrollen og instruks om tilsyn med melkeproduserende virksomheter (Nr. 1303) Rettelser Nr. 4/2015 s. 535 (i forskrift 21. april 2015 nr. 389 om endring i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste 2049 (ekomforskriften))... Nr. 9/2015 s (i forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 3. aug. Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 21. desember 2015 Nr aug. Nr Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved Musikkteaterhøyskolen 3. august 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 5, 3 6, 3 9, 4 2, 4 5, 4 7, 4 8, 4 9, 4 10, 5 2 og 5 3. Kunngjort 17. november 2015 kl Kapittel. Alminnelige bestemmelser 1 1. Virkeområde (1) Denne forskriften gjelder for studier ved Musikkteaterhøyskolen. (2) Forskriften gir regler om opptak til studier, studierett, organisering av studier, eksamen og sensur, begrunnelse og klage, grader og vitnemål ved Musikkteaterhøyskolen. Forskriften skal sikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved Musikkteaterhøyskolen Definisjoner Arbeidskrav: Krav som må være oppfylt for å få et emne godkjent og/eller kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav fremgår av studieplanen. Eksamen: Som eksamen regnes forestillinger, visninger, oppgaver eller prosjekter, vurderingsklasser, skriftlige, praktisk og/eller muntlige prøver eller andre former for vurdering der resultatet skal inngå i vitnemålet, eller skal medregnes i karakteren for vedkommende fag, emne eller emnegruppe. Emne: Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram. Alle emner skal ha omfanget angitt i studiepoeng. Fagplan: En plan med nærmere beskrivelse av innhold i og organisering av studieprogrammet. Studiekontrakt: En gjensidig avtale mellom student og Musikkteaterhøyskolen om plikter og ansvar begge parter har for studentens studieløp. Studiekontrakten vedtas av styret. Studieplan: Beskrivelse av innholdet i et studium (uten gitt rammeplan) og av hvordan det skal gjennomføres, for at det skal føre til bestemte læringsmål. Planen inneholder bestemmelser om opptakskrav, mål for studiet, oppbygging og gjennomføring, innhold, undervisning og læringsformer, vurdering og studiekvalitet. Begrepet studieplan brukes ved Musikkteaterhøyskolen også om fagplaner. Studiepoeng: Mål på studie-/arbeidsomfang, der 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. 60 studiepoeng utgjør arbeidstimer. Studieprogram: Et studieløp som fører frem til en avsluttende eksamen eller grad. Studierett: Adgang til studiet og gjennomføring av studiet i henhold til gjeldene studieplan. Aksept av tilbudt studieplass gir studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studiet. Vurdering: Formell vurdering av det faglige nivået og den faglige fremgangen studenten har oppnådd ved bestemte stadier i studiet. UH-loven: Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Utdanningsplan: ndividuell plan som utarbeides mellom student og Musikkteaterhøyskolen for gjennomføring av studiet/studieprogram av 60 studiepoeng omfang eller mer. jf. UH-loven 4 2. Kapittel. Opptak 2 1. Opptaksrammer (1) Studenter tas opp til Musikkteaterhøyskolen studier på grunnlag av fastsatte opptakskrav. (2) Normalt tas det opp studenter en gang i året med studiestart ved høstsemesterets begynnelse.

7 3. aug. Nr Norsk Lovtidend 2 2. Søknad Søknad om studieplass sendes Musikkteaterhøyskolen innen søknadsfristen. Søknadsskjemaet og søknadsfristen legges ut på skolens hjemmeside medio desember hvert år. En søknad skal inneholde: Ferdig utfylt søknadsskjema med personopplysninger. Dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæring, treningserfaring, arbeidspraksis og annen relevant informasjon. Referanse fra oppdragsgivere og pedagoger skal være attesterte og påført kontaktinformasjon. Studenter som søker på bakgrunn av realkompetanse, legger ved dokumentasjon på treningserfaring, arbeidspraksis og annen relevant informasjon. Referanse fra oppdragsgivere og pedagoger skal være attesterte og påført kontaktinformasjon. Helseattest som bekrefter at søker ikke har noen fysiske skader som kan være til hinder for at utdannelsen kan fullføres. Dokumentasjonen skal sendes inn sammen med søknad. Søknaden skal være komplett før den behandles. Ved søknadsfristens utløp, avvises søkere som ikke finnes å være søknadsberettiget Ugyldig dokumentasjon Dersom Musikkteaterhøyskolen oppdager at en søker har levert falskt vitnemål eller falske dokumenter vil vedkommende få nevnte papirer inndratt og vil ikke gis opptak eller få godkjent utdanning i inntil ett år. Vedtak om inndragning og vedtak om karantenetid treffes av styret selv, eller institusjonens klagenemnd med to tredels flertall. Forholdet blir meldt til politiet, NOKUT og Samordna opptak Opptakskrav (1) For opptak til studier ved Musikkteaterhøyskolen kreves normalt generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, og faglige kvalifikasjoner som vurderes ved opptaksprøver. De faglige kvalifikasjonene er nærmere fastsatt i studieplanen for studieprogrammet. (2) Ved opptaksprøvene vurderes og rangeres søkernes faglige kvalifikasjoner av opptakskomitéer som består av studieleder eller den studieleder oppnevner, minst to faglige medlemmer med varamedlemmer, hvorav ett medlem kan være eksternt, og minst èn studentrepresentant med varamedlem som observatør. (3) Rektor oppnevner hvert år nye opptakskomiteer. (4) Nærmere regler om opptakskomiteens oppgaver og arbeidsformer fastsettes av rektor Unntak (1) Ved opptak til studier ved Musikkteaterhøyskolen kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. 3 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. (2) Ved unntak for krav om generell studiekompetanse vil søker likevel måtte dokumentere kunnskaper i norsk og/eller engelsk. Kravene varierer noe for de forskjellige studiene og er nærmere spesifisert i studieplanen for det enkelte studium Klage over avgjørelse om opptak (1) Faglige vurderinger foretatt av opptakskomiteen kan ikke påklages. (2) Klage over formelle feil ved avgjørelsen om opptak må rettes til administrasjonen ved Musikkteaterhøyskolen innen tre uker etter at avgjørelsen om opptak ble kunngjort. (3) Søkere som får tilbud om studieplass tilskrives. Tilbudet må bekreftes innen tre uker for at tilbudet om studieplass skal stå ved lag. Suppleringsopptak kan skje før skolestart og i begynnelsen av skoleåret. Kapittel. Studierett 3 1. Studierett (1) Opptak ved Musikkteaterhøyskolen gir studierett til studieprogrammet studenten er tatt opp til. Utdanningsplanen spesifiserer hvilke emne dette omfatter. Studieretten gjelder normalt fra 1. august i opptaksåret. (2) Studenter med studierett ved Musikkteaterhøyskolen plikter å undertegne og samtykke i bestemmelsene i studiekontrakten samt betale semesteravgift innen gjeldene frister til den studentsamskipnaden Musikkteaterhøyskolen er medlem av. (3) Alle studenter har krav på og er forpliktet til å inngå en utdanningsplan, jf. UH-loven 4 2. Ved å godta denne utdanningsplanen bekrefter studenten følgende for det inneværende semesteret: hvilke emner studenten skal følge undervisning og/eller bli vurdert i eventuelle andre aktiviteter som studenten skal delta i andre opplysninger som kan justeres og har betydning for progresjonen i eget studium Opphør av studierett (1) Studieretten til studieprogrammet studenten er tatt opp til, opphører når: studenten oppfyller kravene for tildeling av vitnemål for fullført studieprogram studenten selv bekrefter at han/hun trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført det i løpet av et år ikke er oppnådd studiepoeng, innvilget permisjonssøknad eller delstudier i utlandet studenten fratas sin studierett, jf. UH-loven 4 7, 4 8, 4 9 og 4 10.

8 3. aug. Nr Norsk Lovtidend (2) En student som på grunn av ikke beståtte eksamener, prøver og/eller permisjoner, herunder også sykepermisjoner, er mer enn to år forsinket i forhold til den normale studieprogresjon, mister sin studierett. (3) Det kan gis dispensasjon fra disse bestemmelsene Studieprogresjon En student som er tatt opp til et studieprogram og som følger normal studieprogresjon, har krav på at programmets faglige mål, nivå og struktur ikke endres i den tiden han/hun har studierett til programmet. Studenten må likevel akseptere at det kan bli endringer i programmets emner og oppbygging så lenge dette ikke medfører at studenten blir forsinket i sin studieprogresjon Permisjon (1) En student som får barn i studietiden skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og omsorg for barn, jf. UH-loven 4 5. (2) Permisjon pga. sykdom må dokumenteres med legeerklæring. (3) Andre permisjonsgrunner er krevende verv i studentorganisasjoner eller militærtjeneste og sivil verneplikt hvor Vernepliktsverket, eller tilsvarende instans ikke innvilger utsettelse/fritak. (4) Unntaksvis kan permisjoner innvilges av andre grunner enn nevnt over, men da etter særskilt anbefaling fra studieleder. (5) Permisjon innvilges for henholdsvis første semester eller ett år, avhengig av det studieprogram studenten følger. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges. (6) Studenter som er tatt opp til et studieprogram men som likevel ikke kan begynne studiet på grunn av sykdom, fødsel/adopsjon, militærtjeneste eller andre tungtveiende grunner, kan søke om utsatt studiestart til neste opptak. Dette regnes ikke som permisjon. (7) Studie- og eksamensretten opphører i permisjonstiden. tilfeller der studenter, av ulike årsaker, ønsker å avlegge eksamen i ett eller flere emner mens de har permisjon og der dette er praktisk mulig, skal dette innvilges som forlenget studieprogresjon og ikke permisjon. Dette kan være spesielt aktuelt for studenter som har fødselspermisjon med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning. (8) Studenten som er innvilget permisjon vil, etter endt permisjon, ha krav om å få fortsette sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Dette innebærer ikke at studenten nødvendigvis vil ha krav om å fortsette med studiene umiddelbart etter endt permisjon. Musikkteaterhøyskolen vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig. (9) Alle søknader om permisjon sendes til administrasjonen. Permisjoner med grunner nevnt i ledd 1 3 avgjøres administrativt. Permisjonssøknader etter ledd 4 avgjøres av rektor i samråd med studieleder Utveksling (1) Musikkteaterhøyskolen tar opp utvekslingsstudenter fra tilsvarende utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Antall plasser sees i forhold til kapasitet og inngåtte avtaler. (2) For studenter ved Musikkteaterhøyskolen skal utvekslingsopphold ved andre lærersteder kunne innpasses i graden ved Musikkteaterhøyskolen. Utvekslingsopphold skal forhåndsgodkjennes av studieleder og inngå i den individuelle utdanningsplanen. (3) Utvekslingsopphold kan variere fra minimum én uke til ett studieår. (4) Utveksling administreres av administrasjonen Gjestestudenter (1) Gjestestudenter er søkere som har fullført sine ordinære studier ved en annen utdanningsinstitusjon og som har blitt godkjent for forskningsstipend via spesielle stipendordninger. (2) Gjestestudenter tas opp på individuelt grunnlag og er ikke på regulært vis påmeldt Musikkteaterhøyskolens studieprogram. De får ikke studiepoeng og går ikke opp til eksamen. (3) Rektor i samråd med studieleder avgjør om det er aktuelt å ta opp gjestestudenter ved det enkelt fagområde. Kapittel V. Organisering av studiene 4 1. Studieprogram Styret oppretter og nedlegger studieprogram Undervisning Undervisningen organiseres i henhold til godkjent studieplan Studieåret Studieåret er normert til ti måneder fordelt på to semestre. Rektor fastsetter semesterstart. Kapittel V. nnpassing/fritak og godkjenning av annen utdanning 5 1. nnpassing/fritak (1) Studenter som har avlagt eksamen ved andre institusjoner eller på en annen måte kan dokumentere gjennomført utdanning kan søkes om innpassing i, eller fritak for deler av studieprogrammet de er tatt opp til, jf. UHloven 3 5.

9 3. aug. Nr Norsk Lovtidend (2) En søknad om innpassing/fritak krever grundig dokumentasjon av innhold og nivå på den tidligere utdanningen. Fritak gis for enkeltemner mens innpassing foretas til et bestemt årstrinn i studiet. Skriftlig søknad sendes administrasjonen. (3) Rektor i samråd med studieleder avgjør søknader om innpassing/fritak Godkjenning av annen utdanning (1) Rektor avgjør søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved Musikkteaterhøyskolen, jf. UH-loven 3 5 (3 4). (2) Skriftlig søknad om faglig godkjenning sendes til administrasjonen og vedlegges relevant informasjon som karakterutskrift, vitnemål, studieplan, emnebeskrivelse samt portofolio og/eller skriftlig avhandling. situasjoner hvor det ikke er mulig å legge frem eksamenspapirer kan kunnskaper dokumenteres på en annen måte, jf. Lisboakonvensjonen, artikkel V. Kapittel V. Eksamen og sensur 6 1. Eksamensformer (1) Eksamen eller prøver kan gjennomføres som: forestillinger visninger oppgaver skriftlig prøve praktisk prøve muntlig prøve fremlegging av arbeid/mappe kombinasjon av ovennevnte eksamensformer. (2) Eksamen eller prøve kan gjennomføres individuelt eller gruppevis. Hvilke(n) eksamens-/prøveform(er) som benyttes i det enkelte emne fremgår av studieplan Vilkår for adgang til eksamen (1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke eksamener og vurderinger underveis i studieløpet som skal inngå på vitnemålet. (2) Studenter ved Musikkteaterhøyskolen har adgang til eksamener og prøver ved de studier de er tatt opp til. Studenter må være registrert og ha betalt fastsatt semesteravgift. (3) Regler om arbeidskrav/studiekrav, obligatoriske oppgaver, krav om avlagte eksamener eller prøver, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis for at studenten skal ha adgang til en eksamen eller få fortsette studiene, fastsettes i studieplanen. Reglene om arbeidskrav gjelder også i de tilfeller hvor en student har fravær pga. sykdom eller er innvilget permisjon, jf (4) Det er ikke adgang til å melde seg opp til eksamen (inklusive ny eksamen, jf. 6 6) i samme emne mer enn tre ganger. (5) Studenter som ikke er tatt opp som student ved Musikkteaterhøyskolen, men som oppfyller de generelle og eventuelle spesielle opptakskrav for studiet og øvrige krav for oppmelding i vedkommende emne, kan melde seg opp til eksamen. Rektor avgjør om de generelle og eventuelle spesielle opptakskrav er innfridd. Kandidater som ikke er tatt opp som student ved Musikkteaterhøyskolen skal betale et vederlag som dekker skolens merutgifter ved å arrangere eksamen Oppmelding til eksamen (1) Studenter som følger normal studieprogresjon i studieprogrammet blir automatisk oppmeldt til eksamen. (2) Tidspunkt for gjennomføring av eksamensforestillinger, vurderingsklasser og teoretiske prøver publiseres på skolens intranett 6 måneder i forkant. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid, sted og generell informasjon om eksamen. (3) Studentene kan ikke trekke seg fra eksamen uten gyldig grunn. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres skolens administrasjon så raskt som mulig, og senest innen tre virkedager etter eksamen Tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med særskilte behov (1) For å gi alle studenter tilnærmet like arbeidsvilkår ved eksamen eller prøve, kan studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for særordninger i forbindelse med eksamen, etter skriftlig søknad få innvilget dette. (2) Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor det er behov for særordning i eksamenssituasjon. (3) Søknadsfristen for tilrettelegging av eksamen er tre uker før eksamen. Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for særordningen er uforutsett. (4) Etter søknad kan eksamen avlegges på engelsk. Søknadsfristen er tre uker før eksamen. (5) Tilrettelegging av eksamen kan gjelde for enkelteksamener eller for hele studiet og kan gi i form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid til eksamen.

10 3. aug. Nr Norsk Lovtidend (6) Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker kan etter eget ønske få vedlagt eksamensbesvarelse en attest som bekrefter dette. (7) Når det foreligger dokumentert behov for utvidet tid til eksamen, kan det gis inntil 25% utvidet tid. Ved sterk funksjonshemming og alvorlig sykdom kan det gis ytterligere utvidelse av eksamenstiden. (8) For alle ordninger forutsettes at det ikke gis særvurdering av de faglige prestasjoner. (9) Søknad om tilrettelegging sendes til administrasjonen Forfall, oppmøte til eksamen, sykdom under eksamen og blank besvarelse (1) Forfall til eksamen må meldes til administrasjonen og dokumenteres med legeattest eller annen gyldig dokumentasjon før eksamen tar til, for at oppmelding ikke skal regnes som eksamensforsøk. (2) Gyldig grunn er sykdom, sterke velferdsgrunner eller andre særlige grunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest tre virkedager etter eksamen. Gyldig grunn gir rett til utsatt eksamen, jf (3) En student som ikke møter til eksamen som fastsatt, får registrert «ikke møtt» dersom ikke dokumentasjon for gyldig fravær fremlegges. «kke møtt» teller som ett eksamensforsøk. Det samme gjelder for studenter som leverer blank besvarelse, som trekker seg under eksamen uten gyldig grunn, eller som uten gyldig grunn ikke leverer rapporter, arbeider, hjemmeoppgaver eller lignende innen fastsatte frister. (4) Studenter som har levert materiale til bedømming kan ikke unndra seg sensur. Avlagt prøve kan ikke annulleres. (5) En student som blir syk under eksamen, må gi beskjed til sensor, studieleder eller administrasjon, straks oppsøke lege og levere legeattest senest tre døgn etter den avbrutte eksamen. (6) Utsatt innleveringsfrist kan innvilges på grunn av sykdom. Søknad må være vedlagt legeattest og må leveres administrasjonen umiddelbart etter sykemeldingsperioden og senest en dag før innleveringsfristen Utsatt eksamen ny eksamen (1) En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen til ordinær tid, jf. 6 5, har rett til å gå opp til utsatt eksamen. Slik eksamen skal normalt avholdes i begynnelsen av påfølgende semester, og senest innen seks måneder etter den opprinnelige eksamen. Hvis videre deltakelse i utdanningen ikke er avhengig av at eksamen er bestått kan studenten velge å vente med å gå opp til eksamen til neste ordinære eksamen avholdes. (2) Musikkteaterhøyskolen kan vedta at det holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen. Ny eksamen skal avholdes innen ett år etter den opprinnelige eksamen og senest sammen med neste ordinære eksamen. (3) Utsatt eller ny eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen Eksamen i fag og emner som opphører For fag og emner som opphører gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og èn utsatt/ny eksamen i et fag/emne fremdeles gjenstår studenter med ikke bestått eller gyldig fravær, kan det avholdes en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal avholdes innen ett år etter siste ordinære eksamen. Eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen Fusk ved eksamen (1) Fusk, eller forsøk på fusk, ved eksamen kan være avskrift eller tilnærmet avskrift av litteratur, internettdokumenter o.a. uten kildehenvisning. Besvarelser som er svært likt utformet regnes som fusk, og det regnes i tillegg som fusk hvis besvarelsen er et plagiat eller den åpenbart er utført av andre enn studenten. (2) Ved eksamener hvor tillatte hjelpemidler er begrenset, betraktes det som fusk å benytte annet enn det som det på forhånd er informert om/oppgitt i eksamensteksten. (3) Konsekvensen for studenten ved fusk/forsøk på fusk er annullering av eksamen og inntil ett års utestenging fra alle høyere utdanningsinstitusjoner, jf. UH-loven 4 7 og 4 8. Sensurresultatet skal settes til «ikke bestått» der det er dokumentert fusk eller forsøk på fusk. Alle saker der det er avdekket fusk eller forsøk på fusk, skal oversendes styre til endelig avgjørelse Vurderingsformer (1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger som inngår i studentens læringsforløp, og hvilke av disse som inngår på vitnemålet eller i endelig karakter. (2) Vurdering kan skje individuelt eller i gruppe. (3) Eventuell gruppeeksamen eller prøver skal organiseres slik at hver enkelt students kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse også kan vurderes på individuelt grunnlag. Hvilken eksamens- eller prøveform som skal inngå i vurderingen og hvordan oppgaver skal gjennomføres, bedømmes eller vurderes fremgår av studieplanen Vurderingsuttrykk (1) Musikkteaterhøyskolen benytter begge vurderingsuttrykk som er angitt i UH-loven 3 9: graderte karakterer etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter, F er stryk. Bestått eller ikke bestått (2) Hvilket vurderingsuttrykk som benyttes ved den enkelte eksamen, prøve eller bedømmelse av oppgave, fastsettes i studieplanen og tas med i beskrivelsen av hvert enkelt emne.

11 3. aug. Nr Norsk Lovtidend (3) Beregning av endelig karakter i et emne som består av flere deleksamener, skal fremgå av studieplanen Sensur Sensur behandles etter UH-loven. (1) Styret oppnevner sensorer ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium. Styret selv gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver, herunder vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt. Bruk av sensorer er fastsatt i studieplaner og tas med i beskrivelsen av fag og emner. (2) Den som påtar seg sensoroppdrag, bør samtidig, så sant det er praktisk mulig, være sensor ved eventuell ny og utsatt eksamen i samme fag/kurs/emne. (3) For å sikre at studentene blir vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, benyttes et rullerende system slik at studentene blir vurdert av forskjellige eksterne sensorer. Resultatet av vurderingene gjennomgås av skolens kvalitetsutvalg, jf. kvalitetssikringssystem, slik at det faglige nivået til enhver tid måles og vurderes. (4) Eksterne sensorer skal ikke være ansatt ved institusjonen eller knyttet til institusjonen som timelærer. De eksterne sensorene skal minimum har følgende kvalifikasjoner: Ha dokumentert faglig kompetanse på høyskole-/universitetsnivå, eller på en annen måte kunne dokumentere tilsvarende faglig kompetanse Være ansatt som høgskolelektor eller høyere nivå ved universitet/høyskole innen vedkommende fag Ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/høyskole eller som jurymedlem. (5) Dersom det foreligger uenighet eller usikkerhet mellom sensoren og faglærer i forhold til karaktersettingen, er det de eksterne sensorene som har det avgjørende ordet. Eksamensforestillingen og vurderingsklasser filmes slik at sensor og faglærer kan se igjennom prestasjonene før den endelige karakter settes Ny sensur (1) Ved klage over karakterfastsetting, jf. 7 2, skal det foretas ny sensur. tillegg kan klage over formelle feil, jf. 7 3, føre til at det skal foretas ny sensur. (2) Ved ny sensur skal det samme arbeidet vurderes på nytt av minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern, jf. UH-loven 3 9. De nye sensorer skal ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Karakteren kan endres til gunst og til ugunst for klager. Kapittel V. Begrunnelse og klage Studenten har rett til å få en begrunnelse for karaktersettingen av sine prestasjoner, jf. UH-loven 5 3. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes senest tre uker etter at karakteren ble kunngjort Klage over karakterfastsetting Klage over karakterfastsetting behandles etter UH-loven 5 3. (1) En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas, jf Klagen sendes til administrasjonen. (2) Ved bruk av løpende vurdering kan studenten fremsette klage først når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. (3) Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle studenten samtykke i og undertegne klagen. (4) Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at studenten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles Klage over formelle feil Klage over formelle feil ved eksamen (dvs. feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren) behandles etter UH-loven 5 2. (1) Fristen for å klage er tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage skal fremsette skriftlig, være begrunnet og sendes til administrasjonen ved Musikkteaterhøyskolen. (2) Ved medhold i klage over formelle feil skal det vurderes om feilen kan rettes opp med ny sensur, jf. 6 12, eller om det skal avholdes ny eksamen, jf Kapittel V. Grader og vitnemål 8 1. Bachelorgrad Musikkteaterhøyskolen tildeler bachelorgraden i musikkteater av 180 studiepoengs omfang. For å få utstedt vitnemål for graden må minst 60 studiepoeng av graden være fullført ved Musikkteaterhøyskolen Vitnemål og karakterutskrift (1) Vitnemål utstedes ved fullført grad eller fullført utdanning. Vitnemålet skal gi opplysninger om hvilket semester og år graden/utdanningen er fullført. Det fremgår av vitnemålet hvilke emner som er fullført og bestått. (2) Vitnemålet utstedes kun èn gang. (3) Vitnemålet utstedes på norsk. Et eget vitnemålstillegg, Diploma Supplement, gir en nærmere beskrivelse på engelsk av studentens utdanning og av det norske utdanningssystemet.

12 8. okt. Nr Norsk Lovtidend (4) Mindre enheter eller ikke fullførte studieprogram dokumenteres ved karakterutskrift. Karakterutskriften skal inneholde gjeldene karakter i emnet, hvilket år og semester karakteren er oppnådd, tittel på emnet og emnets omfang i studiepoeng. Kapittel X. krafttredelse 9 1. krafttredelse (1) Forskriften trer i kraft den dato det mottas godkjennelse fra Kunnskapsdepartementet til å tildele graden bachelor i musikkteater. 1. okt. Nr Forskrift om støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske flyplasser Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. oktober 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 9 1, jf EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X nr. 66 (forordning (EU) nr. 598/2014). Kunngjort 13. oktober 2015 kl Gjennomføring av EØS-forordning EØS-avtalen vedlegg X nr. 66 (forordning (EU) nr. 598/2014 om fastsettelse av bestemmelser og prosedyrer for innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger i Unionens lufthavner innenfor en balansert metode og om oppheving av direktiv 2002/30/EF heretter kalt «støyforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg X, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 2. Kompetent myndighet Luftfartstilsynet er kompetent myndighet som nevnt i støyforordningen artikkel Klage Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i henhold til bestemmelsene om klage i forvaltningsloven. 4. krafttredelse Forskriften trer i kraft 13. juni Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. januar 2006 nr. 22 om innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske flyplasser (BSL E 2 3). 8. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NS) Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 8. oktober 2015 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister 4 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 27. mars 2015 nr Kunngjort 13. oktober 2015 kl Forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NS) endres slik: Nytt navn på forskriften skal lyde: Forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NS) Ny 2 skal lyde: 2. Svalbard Skip som omfattes av denne forskrift tillates å føre passasjerer mellom havner på Svalbard, mellom Svalbard og fastlandet, og i fast rute mellom Svalbard og utenlandsk havn, uavhengig av bestemmelsene i kapittel. Nåværende 2 blir ny 3. Nåværende 3 blir ny 4 og skal lyde: 4. Endring i fartsområdebegrensningen Nærings- og fiskeridepartementet kan ved forskrift endre fartsområdebegrensningen angitt i 3 når det finnes å foreligge konkurransevridning i disfavør av skip registrert i norsk ordinært skipsregister og konkurransevridningen anses å være et resultat av andre staters tiltak eller konkurransevridende ordninger. Nåværende 4 blir ny 5. Nåværende 5 blir ny 6.

13 8. okt. Nr Norsk Lovtidend Nåværende 6 blir ny 7. Nåværende 7 blir ny 8. Nåværende 8 blir ny 9. Forskriften trer i kraft 1. januar okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 8. oktober 2015 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister 4 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 27. mars 2015 nr Kunngjort 13. oktober 2015 kl Forskrift 11. august 1989 nr. 802 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister endres slik: Nytt navn på forskriften skal lyde: Forskrift om fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NS) Nytt kapittel skal lyde: Kapittel. Generelle bestemmelser Ny 1 skal lyde: 1. Anvendelse Denne forskrift kommer til anvendelse på lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister, unntatt fartøyer som omfattes av forskrift 30. juni 1987 nr. 579 om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister. Ny 2 skal lyde: 2. Svalbard Skip som omfattes av denne forskrift tillates å føre last mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet, uavhengig av bestemmelsene i kapittel. Nytt kapittel skal lyde: Kapittel. Utvidet fartsområde for lasteskip registert i norsk internasjonalt skipsregister Nåværende 1 blir ny 3, og skal lyde: 3. Anvendelse Dette kapittelet kommer til anvendelse på lasteskip som er bygget eller utrustet for å transportere spesielle typer last og registrert i norsk internasjonalt skipsregister. Nåværende 2 blir ny 4, og skal lyde: 4. Vilkår for å føre last mellom norske havner Skip som omfattes av dette kapittelet, og som har norsk skipsfører, kan føre slik last som det er spesielt bygget eller utrustet for, mellom norske havner når det er på vei til eller fra utenlandsk havn med last og frakten ikke er ledd i et fast ruteopplegg. Det er videre et vilkår at slik transport fører til en rasjonell utnyttelse av den tonnasje som er tilgjengelig, og ikke medfører uønskede konsekvenser for skip registrert i det ordinære skipsregisteret. Et skip anses å være på vei til eller fra utenlandsk havn også når det fører last mellom norske havner i tillegg til en havn for å losse last fra utlandet og en havn for å ta ombord last fra utlandet. Et skip kan ikke føre last mellom norske havner i medhold av denne forskrift før meddelelse er gitt fra Sjøfartsdirektoratet om at skipet er oppført på listen nevnt i 5. Nåværende 3 blir ny 5, og skal lyde: 5. Liste over skip som kan føre last mellom norske havner Sjøfartsdirektoratet skal føre en liste over skip som kan føre last mellom norske havner i medhold av 4. Oppføring på listen skjer når

14 8. okt. Nr Norsk Lovtidend det ikke innen en slik frist som direktoratet setter, kommer begrunnede innvendinger om at vilkårene i 4 første ledd siste punktum ikke er oppfylt skipet ikke tidligere under samme eier har vært brukt i strid med lovens 4 eller bestemmelsene i denne forskrift, og direktoratet ellers finner at vilkårene er til stede. Listen skal gi opplysning om for hvilket tidsrom og hvilke laste- og lossehavner skipet har annet fartsområde enn det som følger av lovens 4 første ledd, samt om hvilken type last det fører i dette fartsområdet. Skip oppført på listen skal strykes ved eierskifte eller når det ikke lenger fyller vilkårene for oppføring, eller når det har vært brukt i strid med lovens 4 eller bestemmelsene i denne forskrift. Nåværende 4 blir ny 6, og skal lyde: 6. Fremgangsmåte ved oppføring på listen For at et skip kan føres opp på listen nevnt i 5, må Sjøfartsdirektoratet være gitt opplysninger som viser at vilkårene i 4 første ledd er oppfylt, og som kreves for at det kan føres opp på listen. Oppføring på listen skal forelegges skipsfartsnæringens organisasjoner til uttalelse. Det samme gjelder senere stryking av listen etter 5 tredje ledds annet og tredje strykingsalternativ. Nytt kapittel skal lyde: Kapittel. Gjennomføring, straff og ikrafttredelse Nåværende 5 blir ny 7. Nåværende 6 blir ny 8. Nåværende 7 blir ny 9. Forskriften trer i kraft 1. januar okt. Nr Forskrift om endring i forskrift til gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 8. oktober 2015 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister 4 annet ledd, jf. forskrift 11. august 1989 nr. 802 om fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NS) 8. Kunngjort 13. oktober 2015 kl Forskrift 16. august 1989 nr. 818 til gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister endres slik: Nytt navn på forskriften skal lyde: Forskrift til gjennomføring av forskrift om fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NS) 1 skal lyde: 1. nnledning Skip som går inn under kapittel i forskrift 11. august 1989 nr. 802 om fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NS), kan på de vilkår som er fastsatt i forskriften, frakte last mellom norske havner. Sjøfartsdirektoratet skal i medhold av forskriftens 5 føre liste over slike skip. 6 skal lyde: 6. Fremgangsmåte ved oppføring på listen 1. Sjøfartsdirektoratet kontrollerer at opplysningene gitt i meldingen er i samsvar med vilkårene i forskriftens 4. Finner det at vilkårene er oppfylt, og det ikke innen den frist som følger av 3, fra organisasjonene er kommet begrunnede innvendinger i samsvar med forskriftens 5 første ledd, føres skipet opp på listen. 2. Finner Sjøfartsdirektoratet at vilkårene i forskriftens 4 ikke er oppfylt, eller er det innen fristen kommet innvendinger som er konkret begrunnet i vilkårene satt i forskriftens 4 første ledd siste punktum, kan skipet ikke føres opp på listen. 3. Sjøfartsdirektoratet meddeler straks rederiet hvorvidt skipet er oppført på listen. Dersom skipet i samsvar med nr. 2 ikke kan føres opp på listen, skal meddelelsen inneholde opplysning om klageadgangen.

15 8. okt. Nr Norsk Lovtidend 7 skal lyde: 7. Fremgangsmåte ved stryking av listen 1. Oppført skip skal straks strykes av listen etter anmodning fra rederiet, når skipet skifter eier, eller når det ikke lenger har norsk skipsfører. 2. Stryking kan også skje: a. på grunn av melding fra Skipskontrollen, havnemyndighet eller annen offentlig myndighet om at et skip på listen laster eller losser i andre havner enn forutsatt, eller er brukt i strid med bestemmelsene i forskriftens 4 om last eller fast ruteopplegg, b. på grunnlag av melding fra Sjøfartsinspektøren om at skipet er anmeldt for overtredelse av 4 i lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonal skipsregister, eller c. når Sjøfartsdirektoratet ellers finner at skipet ikke lenger fyller vilkårene for oppføring på listen. 3. Før stryking kan skje etter bestemmelsene i nr. 2, skal rederiet og organisasjonene gis anledning til å uttale seg innen en frist på en uke. 4. Meddelelse om stryking gis straks til rederiet med kopi til den instans som eventuelt har meldt om overtredelse eller anmeldelse. Ved stryking etter bestemmelsene i nr. 2 skal meddelelsen inneholde opplysning om klageadgangen. Forskriften trer i kraft 1. januar okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 8. oktober 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 9 første ledd, 16 og 17 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. (forordning (EU) 2015/724). Kunngjort 13. oktober 2015 kl forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer gjøres følgende endringer: hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen tilføyes: (forordning (EU) 2015/724). Til slutt i opplistingen i 3 første ledd skal følgende tilføyes: forordning (EU) 2015/724 Denne forskrift trer i kraft straks. 8. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. oktober 2015 med hjemmel i forskrift 22. desember 2014 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i Kunngjort 13. oktober 2015 kl forskrift 22. desember 2014 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 gjøres følgende endringer: 7 fjerde ledd (endret) skal lyde: Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet. 8 annet ledd (nytt) skal lyde: Fisket etter sei for fartøy som fisker med torsketråltillatelse stoppes med virkning fra fredag 9. oktober 2015 klokken Fra dette tidspunktet kan fisket fortsette innenfor de garanterte kvoter. Gjeldende 8 annet ledd blir ny 8 tredje ledd.

16 9. okt. Nr Norsk Lovtidend 8 tredje ledd (endret) skal lyde: Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet. vedlegg om kysttorskregulering og områdebegrensninger på side 2 gjøres følgende endring: «Fra Taaen» endres til «Fra Tåsanden» Forskriften trer i kraft straks. 9. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 9. oktober 2015 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon 3 3 første ledd første punktum, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2000 nr Kunngjort 13. oktober 2015 kl forskrift 1. desember 2000 nr til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endring: 4 1 nytt sjuende ledd skal lyde: (7) Arbeidstaker kan velge å stå utenfor foretakspensjonsordning dersom vedkommende er medlem av en utenlandsk pensjonsordning, jf. skatteloven 6 72, som foretaket betaler premie eller avgift til. Endringen under trer i kraft straks. 9. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 9. oktober 2015 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) 4 2 første ledd første punktum, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2000 nr Kunngjort 13. oktober 2015 kl forskrift 22. desember 2000 nr til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endring: 5 1 nytt sjuende ledd skal lyde: (7) Arbeidstaker kan velge å stå utenfor innskuddspensjonsordning dersom vedkommende er medlem av en utenlandsk pensjonsordning, jf. skatteloven 6 72, som foretaket betaler premie eller avgift til. Endringen under trer i kraft straks. 9. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 9. oktober 2015 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 6 72 fjerde ledd. Kunngjort 13. oktober 2015 kl forskrift 19. november 1999 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring: Ny 6 72 skal lyde: Fradrag for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning Vilkår for fradrag Fradrag for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning etter skatteloven 6 72 gis dersom følgende vilkår er oppfylt:

17 9. okt. Nr Norsk Lovtidend a. Skattyter er bosatt i riket, jf. skatteloven 2 1 første ledd, eller begrenset skattepliktig etter skatteloven 2 3 og hele eller tilnærmet hele skattyters inntekt fra arbeid eller virksomhet i inntektsåret skattlegges i Norge. b. Skattyter må ha vært medlem i ordningen i minst ett år før skatteplikten til Norge etableres. c. Det er gitt fradrag for tilskudd til ordningen før skatteplikten til Norge etableres. d. Alderspensjon skal være hovedytelse i ordningen. e. Pensjonsinnretningen må være etablert i en EØS-stat, ha nødvendig tillatelse til å utøve slik virksomhet, og skal være underlagt tilsyn fra offentlig myndighet der. f. Norske myndigheter kan kreve utlevert opplysninger fra etableringsstaten i medhold av skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst. Dersom det ikke foreligger slik overenskomst, gjelder tilsvarende når skattyter legger fram erklæring fra offentlig myndighet i etableringsstaten som bekrefter forhold av betydning for fradragsretten. Endringen under trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret okt. Nr Forskrift om endring i forskrift til tjenestepensjonsloven Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 9. oktober 2015 med hjemmel i lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) 3 2 første ledd annet punktum, jf. delegeringsvedtak 13. desember 2013 nr Kunngjort 13. oktober 2015 kl forskrift 27. juni 2014 nr. 885 til tjenestepensjonsloven gjøres følgende endringer: 5 skal lyde: 5. Unntak fra medlemskap i tjenestepensjonsordning Arbeidstaker kan velge å stå utenfor tjenestepensjonsordning dersom vedkommende er medlem av en utenlandsk pensjonsordning, jf. skatteloven 6 72, som foretaket betaler premie eller avgift til. Nåværende 5 blir ny 6. Endringene under trer i kraft straks. 9. okt. Nr Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Kunngjort 13. oktober 2015 kl Myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) legges til Klima- og miljødepartementet for følgende bestemmelser: 17a første ledd 17a tredje ledd 18 første ledd 18 tredje ledd første punktum 18 tredje ledd tredje punktum annet ledd 20 tredje ledd 21 annet ledd 21 tredje ledd tredje ledd første ledd 28 fjerde ledd hva gjelder forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip 34 sjette ledd 44 første ledd tredje punktum 52 tredje ledd 62 annet ledd tredje punktum

18 12. okt. Nr Norsk Lovtidend hva gjelder myndigheten til å foreta endringer av hvilken informasjon om enkeltvedtak som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret og hvordan enkeltvedtak skal stedfestes, jf. forskrift om Miljøvedtaksregisteret 4 annet og tredje ledd annet ledd 71 første ledd 72 tredje ledd 73 første ledd 74 første ledd 74 annet ledd annet punktum 77. Dette erstatter tidligere delegeringsvedtak som angitt. 12. okt. Nr Vedtak om endring i vedtak 11. februar 2015 nr. 117 om endring i våpeninstruks for politiet Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12. oktober 2015 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 29. Kunngjort 13. oktober 2015 kl vedtak 11. februar 2015 nr. 117 om endring i våpeninstruks for politiet gjøres følgende endring: Del skal lyde: Endringene trer i kraft straks og gjelder til 1. april Endringen trer i kraft straks. 12. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om energiutredninger Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 12. oktober 2015 med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) 9 1 første ledd bokstav n og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Kunngjort 15. oktober 2015 kl forskrift 7. desember 2012 nr om energiutredninger gjøres følgende endringer: Gjeldende 1 annet ledd oppheves. Gjeldende 1 tredje ledd blir ny 1 annet ledd. Ny 1 tredje ledd skal lyde: nformasjonsplikten i 3 i denne forskriften har som formål å legge til rette for deling av informasjon om energiforsyningen i kommunen som er relevant for den kommunale klima- og energiplanleggingen. Overskrift for nytt kapittel 2 skal lyde: Kapittel 2. nformasjon om energiforsyningen i kommunen Gjeldende 3, 4, 5 og 6 oppheves. Ny 3 skal lyde: 3. nformasjonsplikt Utredningsansvarlig etter 7 i denne forskrift, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær skal på forespørsel fra kommunen bistå med informasjon som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen og som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven 9 3.

19 17. april Nr Norsk Lovtidend Endringene trer i kraft 1. november april Nr Forskrift om endring i forskrift for translatøreksamen ved Norges Handelshøyskole Hjemmel: Fastsatt av styret ved Norges handelshøyskole 17. april 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 9 og Kunngjort 20. oktober 2015 kl forskrift 16. juni 1999 nr for translatøreksamen ved Norges Handelshøyskole gjøres følgende endringer: Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole 1 skal lyde: 1. Virkeområde Forskriften gjelder for dem som går opp til autorisasjonsprøven for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole. 2 skal lyde: 2. Definisjoner Kandidat Person som har fått adgang til å fremstille seg for autorisasjonsprøven. Prøve 1 Oversettelsesretning: Fra norsk til fremmedspråket. Prøve 2 Oversettelsesretning: Fra fremmedspråket til norsk. Faste språk Eksamensspråkene engelsk, fransk, spansk og tysk. Andre språk Eksamensspråk fastsatt i vedtatt rulleringsplan. Autorisasjonsprøve Prøving av kandidatens oversetterkompetanse. Autorisasjonsprøven består av to deler: a) hjemmeeksamen og b) skoleeksamen. 3 skal lyde: 3. Vilkår for adgang til og gjennomføring av autorisasjonsprøven Adgang til autorisasjonsprøven gis ved at kandidaten har: i. minimum 3-årig dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå. ii. meldt seg opp til autorisasjonsprøven innen fastsatt frist, jf. 4. Gjennomføring av autorisasjonsprøven forutsetter at det er mulig å skaffe kvalifiserte sensorer. 4 skal lyde: 4. Oppmelding Kandidaten melder seg opp til autorisasjonsprøven via elektronisk oppmeldingsskjema. Kandidaten kan melde seg opp til prøve 1 og prøve 2 under ett, eller til bare én av prøvene. Frist for oppmelding til autorisasjonsprøven er 1. september. 5 skal lyde: 5. Hjemmeeksamen Omfang, vurderingsformer og gyldighet Hjemmeeksamen består av to deler: Del 1: Oversettelse av en allmennspråklig tekst Del 2: Refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen. Karakterene som benyttes for hjemmeeksamen er bestått/ikke bestått. Begge deler av hjemmeeksamen må være bestått før det gis adgang til å gå opp til skriftlig skoleeksamen.

20 29. sept. Nr Norsk Lovtidend Bestått hjemmeeksamen har kun gyldighet for skoleeksamen i direkte påfølgende vårsemester og mister sin gyldighet hvis kandidaten ikke møter opp. Prøve 1 og prøve 2 vurderes separat. 6 skal lyde: 6. Skoleeksamen Omfang og vurderingsformer Skoleeksamen består av oversettelse av tre fagspråklige tekster: én økonomisk-administrativ, én juridisk, én teknisk. Under prøve 1 kan begge målformene forekomme. Karakterene som benyttes for skoleeksamen er bestått/ikke bestått. Hver av de tre oversettelsene må være bestått. Prøve 1 og prøve 2 vurderes separat. 7 skal lyde: 7. Eksamensforsøk Trekk fra eksamen En kandidat kan ikke gå opp til samme prøve (prøve 1 eller prøve 2) i samme språk mer enn tre ganger. En kandidat som ønsker å trekke seg fra hjemmeeksamenen, må gjøre det skriftlig tre uker før elektronisk utlevering av hjemmeeksamensoppgaven. Trekk etter denne fristen gjelder som eksamensforsøk. 8 skal lyde: 8. Fullført og bestått autorisasjonsprøve Autorisasjonsprøven regnes som fullført når både hjemmeeksamen og skoleeksamen i samme oversettelsesretning er bestått. Bestått eksamen fører til autorisasjon. For fullført autorisasjonsprøve utferdiges det et bevillingsbrev fra Norges Handelshøyskole. Ny 9 skal lyde: 9. Fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser nstitutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften. Nåværende 8 blir ny 10. Endringene trer i kraft straks og med virkning fra 1. juli sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 29. september 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. X nr. 54zzzzzp (forordning (EU) nr. 432/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 40/2014) og nr. 99 (forordning (EU) 2015/539). Kunngjort 20. oktober 2015 kl forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. X nr. 54zzzt (forordning (EF) nr. 1924/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 109/2008, forordning (EU) nr. 116/2010, forordning (EU) nr. 1169/2011 og forordning (EU) nr. 1047/2012), nr. 54zzzzy (forordning (EU) nr. 957/2010), nr. 54zzzzz (forordning (EU) nr. 958/2010), nr. 54zzzzu (forordning (EU) nr. 1161/2010), nr. 54zzzzv (forordning (EU) nr. 1162/2010), nr. 54zzzzw (beslutning 2009/980/EU som endret ved beslutning 2010/770/EU), nr. 54zzzzza (forordning (EF) nr. 353/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 1169/2009), nr. 54zzzzzb (forordning (EF) nr. 983/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 376/2010 og forordning (EU) nr. 686/2014), nr. 54zzzzzc (forordning (EF) nr. 984/2009), nr. 54zzzzzd (forordning (EF) nr. 1024/2009), nr. 54zzzzze (forordning (EF) nr. 1025/2009), nr. 54zzzzzf (forordning (EF) nr. 1167/2009), nr. 54zzzzzg (forordning (EF) nr. 1168/2009), nr. 54zzzzzh (forordning (EU) nr. 375/2010), nr. 54zzzzzi (forordning (EU) nr. 382/2010), nr. 54zzzzzj (forordning (EU) nr. 383/2010), nr. 54zzzzzk (forordning (EU) nr. 384/2010 som endret ved forordning (EU) nr. 686/2014), nr. 54zzzzzo (forordning (EU) nr. 379/2012), nr. 54zzzzzp (forordning (EU) nr. 432/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 536/2013, forordning (EU) nr. 851/2013, forordning (EU) nr. 1018/2013 og forordning (EU) nr. 40/2014), nr. 57 (forordning (EU) nr. 432/2011), nr. 58 (forordning (EU) nr. 440/2011), nr. 59 (forordning (EU) nr. 665/2011), nr. 60 (forordning (EU) nr. 666/2011), nr. 65 (forordning (EU) nr. 1160/2011), nr. 66 (forordning (EU) nr. 1170/2011), nr. 67 (forordning (EU) nr. 1171/2011), nr. 71 (forordning (EU) nr. 378/2012), nr. 72 (forordning (EU) nr. 1048/2012), nr. 78 (forordning (EU) nr. 851/2013), nr. 79 (forordning (EU) nr. 1017/2013), nr. 80 (forordning (EU) nr. 1066/2013), nr. 81 (forordning (EU) nr. 155/2014), nr. 82 (forordning (EU) nr. 175/2014), nr. 83 (forordning (EU) nr. 907/2013), nr. 85 (forordning (EU) nr. 40/2014), nr. 90 (forordning (EU) nr. 1135/2014),

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 3. august 2017 07.12.2016 nr. 1957 Forskrift om studier

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017

Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. august 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 18. august 2017 27.06.2017 nr. 1229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. januar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 2. februar 2017 26.01.2017 nr. 98 Forskrift om opptak,

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 05.10.2017 nr. 1783 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Innhold 1 Innledning og formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Registrering årsavgift - eksamensavgift...

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT OM STUDIER SIDE 457 FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 11.02.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 20 FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 11.02.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 40, 46,

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

Forskriften gir regler om eksamener og prøver ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Forskriften gir regler om eksamener og prøver ved Norges teknisknaturvitenskapelige SIDE 338 Forskrift om eksamen FORSKRIFT OM EKSAMEN Fastsatt av Kollegiet 19. juni 1997 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 50 nr. 6. Endret 26 aug 1998 nr. 930, 16 sep

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved NLA Høgskolen 8. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, [3-7], 3-9, 3-10, 4-2,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Samlede reglementer. for. NSKI Høyskole

Samlede reglementer. for. NSKI Høyskole Samlede reglementer for NSKI Høyskole Innhold Forord... 3 Skolens reglement... 4 1 Formål... 4 2 Skolens informasjonsplikt... 4 3 Arbeids- og læringsmiljø... 4 4 Utdanningsplan... 4 5 Skade på, og ansvar

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer