OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling 21 DES, 2C109 for byutvikling OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES 2009 Ki SAKSNR AVD s SA ) 0 I er Til: Byutviklingskomiteen Fra: Byråden for byutvikling Notat nr.: 254/2009 Dato: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 024 GRATIS KARTDATA, KOMMENTARER TIL FORSLAG FRA SV Jeg viser til brev av fra byutviklingskomiteens arbeidsutvalg vedlagt brev av fra SVs bystyregruppe ved Ivar Johansen. Arbeidsutvalget ber om en vurdering av forslaget fra SV. Jeg har bedt om Plan- og bygningsetatens (PBE) vurdering av forslaget. Vedlagt følger etatens uttalelse av som besvarer forespørselen. Etaten opplyser at det er 19 kommunale virksomheter som har inngått avtale om bruk av etatens geodata. PBE vil i løpet av 2010 utvikle og innføre nye gratis innsynstjenester (Digitalt planregister) slik mange virksomheter ønsker. Skal dataene bli gratis for kommunen gir dette et inntektstap på ca. 4 mill kr pr år. Hvis alle dataene skal gjøres fullt ut tilgjengelig for næringslivet og statlige virksomheter blir det et ytterligere inntektstap i størrelsesorden mill kr pr år. Hvis allmennheten for øvrig skal ha alle dataene fullt ut gratis tilgjengelig, ut over hva ny lov og forskrift tilsier, gir dette et ytterligere inntektstap for etaten på 3-5 mill kr pr år. Etaten opplyser at inntjeningen i år er på ca 21 mill kr, og ordningen er ikke selvfinansierende i dag. Utgifter er ca 26 mill kr pr år. Geodata (kartdata, eiendomsregister, matrikkel osv) er en viktig del av PBEs arbeid, og mange er avhengig av dette i sin virksomhet. Disse leveransene fra PBE fungerer meget bra. Den største forbrukeren av disse tjenestene, ca 65-70%, er statlige aktører og privat næringsliv. Jeg synes ikke det er rimelig at disse tjenestene skal skattefinansieres av Oslos innbyggere da de oppnår en merverdi på å innhente dataene og for eksempel videreselge bearbeidede kartprodukter. Det er ressurskrevende å drifte og vedlikeholde kartdata og eiendomsopplysninger i en by med så stor vekst som Oslo opplever. Jeg synes derfor det er klokt at dette er brukerfinansiert slik at det ikke må konkurrere med andre gode og prioriterte formål. Bård Folke Fredriksen byråd for byutvikling Godkjent og ekspedert elektronisk Byrådsavdeling for Postadresse: Byutvikling Rådhuset, 0037 Oslo E-post: postmonak(&byr.oslo.kommune.no

2 Vedlegg: Brev av fra byutviklingskomiteens arbeidsutvalg Brev av fra SVs bystyregruppe Brev av fra Plan- og bygningsetaten Kopi til: Plan- og bygningsetaten 2

3 Oslo kommune Bystyret Byutviklingskomiteen Byrådsavdeling for byutvikling Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 09/ PAD, Oppgis ved alle henvendelser PRIVAT FORSLAG FRA IVAR JOHANSEN (SV) AV OFFENTLIG INFORMASJON - GRATIS FOR INNBYGGERNE Det vises til vedlagt forslag fra Ivar Johansen (SV) av om offentlig informasjon gratis til innbyggere. Forslaget ble fordelt til byutviklingskomiteen i bystyrets møte sak 315. Arbeidsutvalget i Byutviklingskomiteen ber byråden om en vurdering av forslaget. Med hilsen Pål Anders Dramstad komitesekretær Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg: Privat forslag fra Ivar Johansen (SV), datert Bystyret Postadresse: Telefon Byutviklingskomiteen Rådhuset, 0037 Oslo Telefaks: E-post:

4 Frode Edvin Nøstvik Fra: Hanne Dverseth Sendt: 21. oktober :02 Til: postmottak BYS Emne: VS: privat forslag fra SV Vedlegg: gratis off informasjon.docx Til registrering Hanne Dverseth : e-7 Bystyrets sekretariat Cis:o T t,r3 hdverseth oslobystyre.no 20 cs Fra: Lise Spikkeland Sendt: 20. oktober :45 Til: Hanne Dverseth Emne: privat forslag fra SV Hei Hanne Sender deg et privat forslag fra Ivar Johansen. Det er også lagt i konvolutt til deg. Håper det fortsatt er slik det skal gjøres... Med vennlig hilsen Lise Spikkeland Politisk rådgiyer SVs bystyregruppe tlf mob

5 Oslo Bystyre v/ ordføreren Oslo, 20. Oktober 2009 Privat forslag fra Ivar Johansen på vegne av SV: Offentlig informasjon - gratis for innbyggerne Det vises til bystyrereglementets 36, hvor det bl.a. heter: "Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen." På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger: Plan- og Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune selger i dag kartprodukter til publikum, etater/virksomheter og kunder for rundt 20 millioner kroner pr. år. Kartproduktene er tilgjengelig gjennom tjenester på internett, samt gjennom å besøke PBEs kundesenter. For virksomheter (offentlige og private) er kartprodukter også tilgjengelig gjennom abonnementsavtaler. Jeg mener disse kartdata prinsipielt sett bør være gratis tilgjengelig for byens innbyggere, kommunale virksomheter og næringsdrivende av 5 årsaker; Det prinsipielle: Offentlig informasjon bør være gratis tilgjengelig for alle. At byens innbyggere - gjennom skatt - betaler hopetall av millioner for at kartdata skal skapes og vedlikeholdes, mens de ikke får lov til fritt å laste ned det de har betalt for, anser mange med rette for urimelig. Betalingskrav hindrer verdiskaping: Å gjøre kartdata gratis tilgjengelig legger til rette for at terskelen blir lavere for at grijndere og nyskapere kan bruke disse ved nye, digitale tjenester. Resultatet blir flere, og bedre, tjenester for innbyggerne og med tiden økte skatteinntekter. At kartdata koster mye penger fører til at de ikke blir brukt i mange sammenhenger der de ville være nyttige. At næringsliv eller offentlige virksomheter ikke benytter oppdaterte kartdata tjener kommunen ingenting på, men for næringslivet blir det tap. Samlet sett blir dette er tap for samfunnet. Innsamlingen og vedlikehold av dataene er like dyre uavhengig av antall brukere.

6 Samfunnsmessig får man mer igjen for pengene jo flere som bruker dataene. Betalingskrav hindrer kostnadseffektivisering: Et eksempel fra et selskap som leverer trådløst bredbånd. Løsningen deres krever fri sikt. Basert på kartdata kunne de gjennomført automatiske analyser og kommet fram til om det er mulig å levere til en kunde. Men fordi kartdataene de trenger til det er så dyre (kr ) kjører de fortsatt rundt og forsøker manuelt om det er fri sikt. Betalingskrav hindrer bruk i fri programvare: Oslo-innbyggere gjør for tiden en kjempejobb med å gjenskape gatekart for Oslo for fri bruk, jfr. prosjektet OpenStreetMap. Mye av dette arbeidet kunne skje raskere, nøyaktigere og bedre med tilgang til offentlige kartdata. Og det at folk velger å bruke fritiden sin på slikt viser med all mulig tydelighet at frie kartdata har verdi for innbyggerne. Mangel på frie kartdata fører altså til dobbeltarbeid; der en rekke ulike aktører prøver å gjenskape det samme datasettet. Dette er sløsing med ressurser. Det må derfor være bedre at mange aktører samarbeider om et godt datasett, enn at de lager hvert sitt halvdårlige datasett Betalingskrav kan gi dårligere samfunnssikkerhet:.jeg forutsetter at offentlige rednings- og sikkerhetsetater som politi, ambulanse og brannvesen til enhver tid holder seg oppdatert med de siste kart. Men en kan ikke se bort fra at private sikkerhetsselskaper, eller firmaer som selger karttjenester i det sivile samfunn, av økonomiske grunner begrenser oppdateringen eller ikke bruker de siste versjoner. Dyre kartdata kan føre til dårligere sikkerhet, (for eksempel ved at en i ulykkessituasjoner kommer for sendt fram) og lavere kvalitet i tjenester hvor kartdata inngår. Det er nærliggende å sammenligne kartdata med meteorologiske data. Fra 1. september 2007 ble alle norske meteorologiske data gratis tilgjengelig for alle. 0-prispolitikken gjør at kommersielle værvarslingsleverandører kan bruke ressursene på annet enn datakjøp. For oss som innbyggere betyr frislippet ny produkter og bedre værtjenester. Om Staten og kommunesektoren gjør offentlig informasjon gratis tilgjengelig i digital form vil dette kunne utløse milliardverdier i ny innovasjon og nyskapning. Gjennom å gjøre sine kartprodukter gratis tilgjengelig vil Oslo kommune gi sitt bidrag. Forsla til vedtak: Plan- og bygningsetaten legger snarest mulig til rette for at kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til gjøres gratis tilgjengelig på nett. Ivar Johansen /s/ Sosialistisk Venstreparti 2

7 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Byrådsavdeling for byutvikling Rådhuset 0037 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Rolf Bekkhus Arkivkode: Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 0 DES UNNTATT OFFENTLIGHET Offi edd VEDR. GRATIS KARTDATA, KOMMENTARER TIL FORSLAG Det vises til brev av fra Byrådsavdeling for byutvikling vedlagt brev av fra byutviklingskomiteens arbeidsutvalg som igjen hadde vedlagt brev fra SVs bystyregruppe ved Ivar Johansen. Kartavgift for kommunale virksomheter Pr november 2009 er det i alt 19 kommunale virksombeter/bydeler som har inngått avtale med Plan- og bygningsetaten (PBE) om bruk av etatens geodata. En rekke av virksomhetene som har inngått slik avtale benytter seg av tjenester og løsninger som ligger på PBEs dataservere (i alt 14, derav 10 bydeler). Dette for at det skal være en lavere terskel for å ta denne type løsninger i bruk. Dette medforer imidlertid at PBE har investerings- og driftsutgifter ut over kostnadene knyttet til forvaltning og vedlikehold av datasettene. Behovet for forvaltning/ajourhold og utvikling (for eksempel etablering av bygninger i 3D) av kartdatabasene, og service ift brukerne av disse, vil høyst sannsynlig ikke avta i tiden fremover. Etaten er helt avhengig av et kostnadsdekningsnivå som man nå har for å kunne opprettholde kvaliteten på stedfestet informasjon på et akseptabelt nivå gjennom de forvaltnings- og utviklingsarbeider som utføres. Brutto inntjening som følge av kartavtaler på grunnlag av prinsipp om brukerbetaling dekker fortsatt ikke kostnadene etaten har knyttet til forvaltning, videreutvikling, tilgjengeliggjøring og formidling av kommunaltekniske kart og geodata. PBE opplever at prinsippet om brukerbetaling for produkter og tjenester basert på kart- og geodatabasene kan bidra til mindre bruk av slike løsninger i kommunale virksomheter enn om løsninger og datasett var fritt tilgjengelig. Prinsippet om brukerbetaling kan dermed også bidra til å redusere brukernytten for kommunen totalt sett. PBE ønsker å utvikle nye enkle gratis innsynstjenester mot flere av de datasettene som vi vet mange kommunale virksomheter ønsker tilgang til. Dersom brukerbetaling ikke skal inngå i finansieringen av etatens virksomhet på dette området, må tilsvarende finansiering skaffes på annen måte, for eksempel gjennom bevilping fra bykassen. Skulle det bli besluttet å gjøre datasettene tilgjengelig gratis for kommunens virksomheter internt, vil dette gi PBE et inntektstap på ca 4 mill kr pr år. Kostnader i forbindelse med videreutvikling, kapasitetsøkning og drift av nødvendig teknisk /IKT infrastruktur ikke medregnet. Plan- og bygningsetaten Beseksadresse: Sentralbord: Bankgiro: Vahls gate 1,0187 Osio Kundesenteret: Org.nr.: MVA Boks 364 Sentrum Telefaks: Oslo E-post:

8 Kartavgift for næringslivet Dersom det også skulle bli besluttet å gjøre alle datasettene fullt ut tilgjengelig gratis for de næringsdrivende (statlige og private virksomheter, eiendomsmeglerbransjen og rådgivende arkitekter/ingeniører), ville det gi etaten et ytterligere inntektstap på i størrelsesorden mil kr pr år. Allmennhetens tilgang til stedfestet informasjon Allmennhetens tilgang til offentlig informasjon reguleres bl.a. gjennom Offentlighetslova, som bygger på grunntanken om at vår felles offentlige forvaltning skal være så åpen som mulig. I forskriftenes paragraf 4 til offentlighetslova er det gjort særskilt unntak for at det kan kreves betaling for geodata (kart mv.). Gjennom forskrift til ny plan- og bygningslov (2008) som delvis trådte i kraft 1. juli 2009 er det inntatt en ny bestemmelse om et såkatt planregister. Sammen med grunnboka og eiendomsregisteret (matrikketen) skal planregisteret utgjøre stammen i det nasjonale eiendomssystemet. Planregisteret skal gi opplysninger om gjeldende planer og andre vedtak etter plan- og bygningsloven med betydning for tillatt arealbruk i kommunen. I tillegg skal digitalt planregister inneholde vedtatte endringer og dispensasjoner til vedtatte arealplaner, vedtatte dete- og byggeforbud, planer som er tatt under behandling og opplysninger om innsigetser og klager. Miljøverndepartementet mener tiden nå er moden for å kreve at alle kommuner som har digitalt planregister skal tilby visning på Internett. Reglene i offentlighetslova om rett til innsyn i saksdokumenter gjelder for innsyn i kommunens planregister. Det forutsettes at de kommunale planregistrene skal være online på Internett.,PBE er i full gang med å implementere ny lov og forskrift, samt utvikle og iverksette løsninger for å imøtekomme de krav som nytt lovverk stiller. Etter planen vit løsninger bli gjort tilgjengelige for allmennheten i løpet av Dersom det skulle bli besluttet å gjøre alle datasettene fullt ut tilgjengelig gratis for allmennheten, dvs. også utover hva ny lov og forskrift tilsier, ville det gi etaten et ytterligere inntektstap på i størrelsesorden 3-5 mil kr pr år. Beløpet er angitt med en viss usikkerhet og bl.a. avhengig av funksjonalitet og innhold i de løsninger som vil bli gjort tilgjengetig. Kostnader i forbindelse med videreutvikling, kapasitetsøkning og drift av nødvendig teknisk /1KT infrastruktur er ikke medregnet. Bakgrunn, om det formelle grunnlaget for brukerfinansiering, såkalt kartavgift Stedfestet informasjon med god kvalitet som grunntag for planleggingsoppgaver, saksbehandling, informasjonsformidling og produkter representerer betydelige verdier for samfunnet og krever i utgangspunktet både kompetanse og ressurser hos den virksomhet som har ansvaret for å etablere, utvikle og holde informasjonen ved like. I Oslo kommune har PBE gjennom plan- og bygningslov, matrikkellov og eierseksjonslov ansvar for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kommunaltekniske kart og geodata. Sentrate oppgaver er kontinuerlig oppdatering av kommunens digitale regulerings-, eiendoms- og tekniske kartverk, samt ansvar for kommunens fastmerkenett og produksjon av kart- og geodataprodukter. PBE forvalter opphavsretten til de infortnasjonsprodukter (datasett med stedfestet informasjon (kartdata)) etaten har utviklet.

9 Datasettene som forvaltes av PBE tilbys publikum, etater/virksomheter og kunder gjennom en rekke tjenester og produkter. Det formelle grunnlaget for at det skal betales en såkalt kartavgift er bla. basert på byrådsvedtak 1052/89 av 6. mars 1989 hvor det pålegges bruksavgift på all bruk av kommunens kartverk. Det formelle grunnlaget innebærer at vesentlige deler av kostnaden og ressursene knyttet til forvaltningsoppgavene for stedfestet informasjon ikke dekkes av bykassen. I følge bystyrevedtak, sak 654, i møte pålegges etaten å legge til rette for salg av produkter og tjenester basert på de kart- og geodatabasene som etableres. Fra og med 1992 har PBE fulgt opp disse vedtakene. Til sammen er det generert en brutto inntekt på ca 250 mill kr i dette tidsrommet. De første årene var bruttoinntektene knyttet til denne aktiviteten ubetydelige, mens i 2007 passerte etaten 21 mill kr i brutto inntjening. Finanskrisen i 2008/2009 har ført til en noe redusert brutto inntjening sammenlignet med Disse inntektene er summen av inntekter fra interne kunder i Oslo kommune, statlige og private virksomheter, eiendomsmeglerbransjen og rådgivende arkitekter/ingeniører. PLAN- OG BYGNINGSETATEN Avdeling for Geodata Rolf ekkhus avdelingsdirektør Jan Erik øien enhetsleder

10 ostmottak BYS Fra: Postmottak Postmottak Byr Sendt: 21. desember :35 Til: Anne Enger; postmottak BYS; Marit Gibb Kopi: Plan- og bygningsetaten Emne: Gratis kartdata, kommentarer til forslag fra SV Vedlegg: Brev av fra byutviklingskomiteens arbeidsutvalg.pdf; Brev av fra SVs bystyregruppe.pdf; Brev av fra Plan- og bygningsetaten.pdf; pdf Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.E1 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra Enkelte vedlegg kan være i andre formater. Med hilsen Byrådsavdelingene Byrådslederens kontor Seksjon for intern administrasjon, dokumentsenteret Tlf.: E-post: ostmottak b r.oslo.kommune.no

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis RAPPORT 2013/18 Prising av Kartverkets tjenester Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2013/18 Rapporttittel Prising av Kartverkets

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer