Eiendeler Vilkårs id: NBK av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014"

Transkript

1 Eiendeler Vilkårs id: NBK av Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller varer, men bare dersom panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet, jf. forsikringsavtaleloven (FAL) 7-1, tredje ledd som er fraveket. Annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt ovenfor, men bare dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt i henhold til norsk lov eller skriftlig avtale. Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har kjøpt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted Spesielle gyldighetsområder I Norge for naturskader og vind svakere enn storm. I Norden for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet (borteforsikring). For ting som er til reparasjon, ettersyn eller overhaling etter erstatningsmessig skade, gjelder forsikringen under transport og for samme skader som erstattes under forsikring for Eiendeler. Transportulykke på varer og under opphold i bil Ting som er midlertidig borte fra forsikringstedet som ikke omfattes Varer i egne eller leide lokaler. Ting som anvendes i entreprenør-, installasjons-, monterings- eller håndverksvirksomhet. Forsikringen gjelder ikke på bygge- eller anleggsplass. vrige transportskader enn de som er nevnt i punkt Hva forsikringen omfatter Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder generelle vilkår for forsikringen Egenandel I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av forsikringsbeviset eller vilkårene. Skal erstatningen avkortes/settes ned gjøres dette før egenandelen er fratrukket. Ved skader der aldersfradrag overstiger avtalt egenandel trekkes kun fradrag. Utgjør fradraget for verdiforringelsen mindre enn den avtalte egenandel trekkes kun egenandel. Dersom skaden berøres av flere egenandelsbestemmelser trekkes kun den høyeste egenandelen. Har sikrede flere forsikrede ting som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes kun den høyeste egenandelen. Eiendeler standard Vilkårs id: NBK av Hva forsikringen omfatter Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder spesielle bestemmelser for forsikringen. Inventar, maskiner og varer. Forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset. Som varer regnes også kunders ting innlevert til service, reparasjon og lignende, varer i kommisjon eller forsikringstakers interesse i varer solgt på avbetaling. Som inventar og maskiner gjelder faste og løse installasjoner, som er montert for eller er et ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet eller i drift av offentlige eller private virksomheter, så som maskinfundamenter, alle tilknyttede rør og ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg m.v. 1.1 Utover forsikringssummen omfattes Varer inntil kroner under transport og opphold i bil. Penger, verdipapirer o.l. med inntil kroner. Nyanskaffelser av maskiner, inventar og varer som skjer i løpet av forsikringsperioden på grunn av investering. Erstatning for nyanskaffelser er begrenset til 20 prosent av sist oppgitt samlet forsikringssum for maskiner, inventar og varer på hvert forsikringssted. Skade på leiet rom/bygning i forbindelse med tyveri eller hærverk.

2 Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede når innredningen ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller fordi innredningen ikke blir utbedret som ledd i utbedring av bygningsskaden - med inntil kroner. Ved beregning av tapet tas hensyn til innredningens sannsynlige brukstid, leieavtalens varighet og muligheten for forlengelse av avtalen. Vanlig vedlikehold ansees ikke som bygningsmessig innredning. Glassruter ferdig innsatt på sin faste plass i vinduer, dører, innredning og inventar i egne og leide lokaler med inntil kroner. Se Bruddskade på Glass under hvilke skader som erstattes. Påløpne ekstra utgifter på grunn av prisstigning i perioden fra skadedato fram til tidspunktet da reparasjon/ gjenanskaffelse har skjedd eller normalt kunne ha skjedd, begrenset til 20 prosent av erstatningen for tingen etter skadedagens prisnivå. Innenfor et tidsrom av 12 måneder etter erstatningsmessig skade dekkes utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester samt merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadde ting med inntil 50 prosent av samlet forsikringssum for inventar, maskiner og varer, høyst kroner. Merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester dekkes kun når påbud er gitt med hjemmel i lov eller forskrifter. Nødvendige utgifter etter erstatningsmessig skade til rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger og beregninger, arkiver, noter, fotografier, film, videogrammer, mønstre, former, stanser, matriser, klisjeer, trykkplater, stående sats o.l. samt rekonstruksjon av data og dataprogrammer som er ferdig utviklet og prøvet. Erstatningen er begrenset til sammen kroner og i den ansvarstid som fremgår av beviset Forsikringen omfatter ikke Motorkjøretøy og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt som ikke er varer i næringsvirksomhet. Penger, bankbøker, verdipapirer og lignende utover det som er nevnt under punkt 1.1 eller i forsikringsbeviset. Innhold i spilleautomater o.l. Utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjon. 2. Hvilke skader som erstattes Selskapet erstatter følgende tilfeldige og plutselige skader, herunder tap av ting og utgifter som følge av skade. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke. Indirekte skader på nedkjølte eller nedfryste varer i disker, skap eller rom dekkes ikke Brann, vann og tyveri For skader som følge av brann, vann og tyveri gjelder vilkår: NBK NBK NBK Skade på varer i bil Transportulykke. Med transportulykke menes at transportmidlet ved landtransport eller lufttransport har vært utsatt for sammenstøt, velting, akselbrudd, avsporing eller lignende alvorlig ulykke. Under opphold: Brann, vannledningskade og tyveri Bruddskade på glass og utvendige skilt Glassruter ferdig innsatt på sin faste plass i vinduer, dører, innredning og inventar i egne og leide lokaler, samt utvendige skilt med inntil kroner. Som glass regnes også plast som er brukt på samme måte. For speil, skilt, utstillingskasse, monter og glassmaleri erstattes også skade på deler av gjenstanden som ikke er av glass, men som skades samtidig med glasset. I tillegg dekkes ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass av enkleste sort når ny rute tilsvarende den skadde ikke kan skaffes innen rimelig tid, samt ekstrautgifter til maling, gravering m.v. med inntil kroner. Skade på ting som rammes av glassbiter ved knusing av forsikret rute Skader som ikke erstattes Skade som alene består i riper og avskallinger, uansett årsak. Skade som skyldes arbeider med glasset og dets rammer, eller skade ved bygnings- og innredningsarbeider. Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett uansett årsak/punktering. 3. Erstatningsberegning 3.1 Oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved: Kontantoppgjør. Reparasjon. Gjenoppføring/gjenanskaffelse. Skjønn.

3 3.2. Oppgjørsrutiner Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår. Erstatningen ved kontantoppgjør kan ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden. Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet innen 21 dager. Utbetalt erstatning må i så fall tilbakebetales til selskapet Forsikringssum - inventar, maskiner og varer Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare gjenanskaffelsesprisen. For poster med oppgitt sum i vilkårene og for poster i forsikringsbeviset betegnet som «førsterisiko», erstattes skaden etter fradrag av egenandel inntil de oppgitte summer. De tillegg som er angitt i vilkåret, dekkes utover disse summene. Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentligste tilsvarende ting som ny, beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden inntraff, inkludert toll og andre netto påløpte offentlige avgifter, transport, igangkjøring, installasjonsarbeider, monteringsarbeider, herunder kabler og rør. Nyanskaffelser omfattes av forsikringen og verdien av disse tas i sin helhet med ved vurdering av om det foreligger underforsikring Erstatningsregler - inventar og maskiner Ved gjenanskaffelse eller reparasjon Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til samme eller vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet etter samme regel. Det skal gjøres fradrag for verdiøkningen ved forbedring av tilstanden på den skadde ting eller del/komponent av ting ved at brukt erstattes med nytt. Ved vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi og andre omstendigheter, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid. Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn. Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen. Når tingens alder utgjør mer enn 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, beregnes maksimal erstatning etter følgende formel: A x 1,4 C = E B A = Sannsynlig gjenstående brukstid B = Total sannsynlig brukstid C = Gjenanskaffelsespris E = Erstatning Uten gjenanskaffelse eller reparasjon For ting som uansett årsak ikke blir gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som beskrevet i punktet over.erstatning er likevel begrenset til differansen mellom tingens omsetningsverdi før skaden og omsetningsverdien for skadet ting. Kan skaden ikke repareres, beregnes erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen, fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regler som for gjenanskaffelsesprisen. For ting som ikke lenger er i bruk, settes erstatningsgrunnlaget ikke høyere enn omsetningsverdien før skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene ved demontering og annen klargjøring for salg. For ting med samlerinteresse som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger og lignende settes erstatningsgrunnlaget til markedspris Erstatningsregler - varer Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til å sette varene i samme eller i vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet i samsvar med punkt 3.3. Ved totaltap settes erstatningsgrunnlaget til verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans og skal selges til redusert pris, skal forsikringsverdien reduseres i samme forhold som reduksjonen i salgspris. Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kostnader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges, skal først og fremst anses som solgt Erstatningsregler - prisstigning Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd, eller normalt kunne ha skjedd.

4 Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden for øvrig og er begrenset til 20 prosent av erstatningen for hver skadde ting etter skadedagens prisnivå. Selskapet erstatter prisstigning bare hvis skaden er utbedret innen tre år for maskiner og løsøre. Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er utbedret. I den samlede erstatning for avbruddstap og prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av erstatninger. Forsikringen omfatter ikke økte utgifter ved prisstigning som påløper på grunn av forhold som sikrede har ansvaret for. Prisstigning beregnes på grunnlag av generell maskinindeks, utarbeidet av FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) Selskapets overtakelse av panterett ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere, Selskapets ansvar er begrenset til det laveste av følgende beløp Forskjellen i eiendommens omsetningsverdi før og etter skaden, eller vedkommendes økonomiske interesse i eiendommen på skadetidspunktet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde. For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden skjedde 4. Beregning av egenandel I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av forsikringsbeviset eller av de påfølgende punkter: Skade på glass kroner. Eiendeler brann Vilkårs id: NBK av Hva forsikringen omfatter Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder spesielle bestemmelser for forsikringen. Inventar, maskiner og varer. Forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset. Som varer regnes også kunders ting innlevert til service, reparasjon og lignende, varer i kommisjon eller forsikringstakers interesse i varer solgt på avbetaling. Som inventar og maskiner gjelder faste og løse installasjoner, som er montert for eller er et ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet, så som maskinfundamenter, alle tilknyttede rør og ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg m.v. 1.1 Forsikringen omfatter ikke Motorkjøretøy og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt som ikke er varer i næringsvirksomhet Naturskade Forsikringen omfatter naturskader i henhold til lov om naturskadeforsikring. Se vilkårshenvisning i forsikringsbevis. 2. Hvilke skader som erstattes Selskapet erstatter følgende tilfeldige og plutselige skader, herunder tap av ting og utgifter som følge av skade. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke. Indirekte skader på nedkjølte eller nedfryste varer i disker, skap eller rom dekkes ikke Brann Brann, dvs. ild som er kommet løs. Lynnedslag, annet elektrisk fenomen. Med direkte lynnedslag menes at tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også som følge av lyn. Eksplosjon og implosjon. Nedsoting Skader som ikke dekkes Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. Elektrisk fenomen på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over volt. Elektrisk fenomen på elektronisk prosess-styringsutstyr. Elektrisk fenomen på transformator. Skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet. Skade ved eksplosjon, implosjon, forbrenning annen kjemisk reaksjon, trykk av luft, gass eller damp på forbrenningsmotor, elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1000 volt eller elektronisk prosess-styringsutstyr. Skade ved eksplosjon på smelteovn, mikser, skjenk, digel, form eller beholder for smeltet masse og transformator Luftfartøy Skade ved luftfartøy, eller deler av eller fra luftfartøy, som rammer ting.

5 3. Erstatningsberegning 3.1 Oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved: Kontantoppgjør. Reparasjon. Gjenoppføring/gjenanskaffelse. Skjønn Oppgjørsrutiner Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår. Erstatningen ved kontantoppgjør kan ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden. Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet innen 21 dager. Utbetalt erstatning må i så fall tilbakebetales til selskapet Forsikringssum - inventar, maskiner og varer Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare gjenanskaffelsesprisen. For poster med oppgitt sum i vilkårene og for poster i forsikringsbeviset betegnet som «førsterisiko», erstattes skaden etter fradrag av egenandel inntil de oppgitte summer. De tillegg som er angitt i vilkåret, dekkes utover disse summene. Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentligste tilsvarende ting som ny, beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden inntraff, inkludert toll og andre netto påløpte offentlige avgifter, transport, igangkjøring, installasjonsarbeider, monteringsarbeider, herunder kabler og rør Erstatningsregler - inventar og maskiner Ved gjenanskaffelse eller reparasjon Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til samme eller vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet etter samme regel. Det skal gjøres fradrag for verdiøkningen ved forbedring av tilstanden på den skadde ting eller del/komponent av ting ved at brukt erstattes med nytt. Ved vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi og andre omstendigheter, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid. Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn. Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen. Når tingens alder utgjør mer enn 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, beregnes maksimal erstatning etter følgende formel: A x - 1,4 C = E B A = Sannsynlig gjenstående brukstid B = Total sannsynlig brukstid C = Gjenanskaffelsespris E = Erstatning Uten gjenanskaffelse eller reparasjon For ting som uansett årsak ikke blir gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som beskrevet i punktet over.erstatning er likevel begrenset til differansen mellom tingens omsetningsverdi før skaden og omsetningsverdien for skadet ting. Kan skaden ikke repareres, beregnes erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen, fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regler som for gjenanskaffelsesprisen. For ting som ikke lenger er i bruk, settes erstatningsgrunnlaget ikke høyere enn omsetningsverdien før skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene ved demontering og annen klargjøring for salg. For ting med samlerinteresse - som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger og lignende - settes erstatningsgrunnlaget til markedspris Erstatningsregler - varer Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til å sette varene i samme eller i vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet i samsvar med punkt 3.3. Ved totaltap settes erstatningsgrunnlaget til verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans og skal selges til redusert pris, skal forsikringsverdien reduseres i samme forhold som reduksjonen i salgspris.

6 Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kostnader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges, skal først og fremst anses som solgt Selskapets overtakelse av panterett ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere Selskapets ansvar er begrenset til det laveste av følgende beløp Forskjellen i eiendommens omsetningsverdi før og etter skaden, eller vedkommendes økonomiske interesse i eiendommen på skadetidspunktet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde. For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden skjedde. 4. Beregning av egenandel I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av forsikringsbeviset eller av de påfølgende punkter: Ved naturskade fratrekkes den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til lov om naturskadeforsikring. Eiendeler topp Vilkårs id: NBK av Det fremgår av forsikringsbeviset om denne forsikringen er avtalt. 1. Hva forsikringen omfatter Inventar, maskiner og varer. Forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset Bygningsmessig tilleggsinnredning er utvidet til totalt kr Se vilkår NBK Glass og skilt er utvidet til totalt kr Se vilkår NBK Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester samt merutgifter til lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadde ting er utvidet til totalt 50 prosent av samlet forsikringssum for inventar, maskiner og varer, høyst kroner Varer under transport og opphold i bil utvidet til totalt kr Hvilke skader som erstattes Tilfeldige og plutselige skader som fremgår av vilkårets bestemmelser i Eiendeler Standard NBK Tilfeldige og plutselig annen fysisk skade på inventar maskiner og varer i dette vilkår. Hvilke skader som ikke erstattes Skader som er erstatningsmessige etter vilkår for Eiendeler standard NBK Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. Skade som skyldes sprengning foretatt av eller for forsikringstaker. Skade som skyldes kondens, søl, sopp eller soppsporer, råte, virus, prioner, bakterier og andre mikroorganismer, kjæledyr eller insekter, uansett årsak. Skade som følge av virus, hacking, trojanske hester og annen uautorisert datainntrenging. Skade på del av objekt på grunn av korrosjon/oksidasjon. Skade som følge av slitasje som er en naturlig følge av bruk eller annen gradvis forringelse og som ikke skyldes utstrømning av væske eller gass fra bygnings rørledning, eller vann, fyringsolje, kjølemedia fra øvrige rørledninger. Skade som skyldes uforsvarlig belastning, også under prøving, eller skade ved eksperimentering. Skade som skyldes setninger i grunnen. Tyveri i det tidsrom lokalene er åpne for kunder og publikum. Underslag. Skade på varer under produksjon som følge av feil i produksjonsprosessen, feil ved råvarer eller feil behandling. Skade som alene rammer del av forsikret objekt, når delen er forventet å bli utskiftet i løpet av objektets sannsynlige brukstid. Skade som bare består i funksjonsfeil uten at dette skyldes fysisk skade på objektet. Ved naturskader, se henvisning eget vilkår i forsikringsbeviset. 3. Egenandel Avtalt egenandel fremgår av forsikringsbeviset.

7 Eiendeler Tyveri og Hærverk Vilkårs id: NBK av Hva forsikringen omfatter Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder spesielle bestemmelser for forsikringen. Som varer regnes også kunders ting innlevert til service, reparasjon og lignende, varer i kommisjon eller forsikringstakers interesse i varer solgt på avbetaling. Som inventar og maskiner gjelder faste og løse installasjoner, som er montert for eller er et ledd i produksjons- eller næringsvirksomhet, så som maskinfundamenter, alle tilknyttede rør og ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg m.v Forsikringen omfatter ikke Motorkjøretøy og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt som ikke er varer i næringsvirksomhet. 2. Hvilke skader som erstattes Selskapet erstatter følgende tilfeldige og plutselige skader, herunder tap av ting og utgifter som følge av skade. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke. Indirekte skader på nedkjølte eller nedfryste varer i disker, skap eller rom dekkes ikke Tyveri og hærverk Tyveri eller hærverk ved tyveri, i bygning eller rom i bygning. Ved tyveri av tobakk gjelder spesielle sikkerhetsbestemmelser om FG-godkjent sikkerhetsskap. Se Skader som ikke dekkes Skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum. Utgifter til utskifting eller forandring av låser som ikke er skadd Ran og overfall Ran (jf. straffeloven 267) og overfall i egne lokaler på forsikringsstedet og under transport innen Norden. Erstatning for ran under transport er begrenset til kroner. 3. Erstatningsberegning 3.1. Oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved: Kontantoppgjør. Reparasjon. Gjenoppføring/gjenanskaffelse. Skjønn Oppgjørsrutiner Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår. Erstatningen ved kontantoppgjør kan ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden. Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet innen 21 dager. Utbetalt erstatning må i så fall tilbakebetales til selskapet Forsikringssum - inventar, maskiner og varer Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare gjenanskaffelsesprisen. For poster med oppgitt sum i vilkårene og for poster i forsikringsbeviset betegnet som «førsterisiko», erstattes skaden etter fradrag av egenandel inntil de oppgitte summer. De tillegg som er angitt i vilkåret, dekkes utover disse summene. Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentligste tilsvarende, ting som ny beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden inntraff, inkludert toll og andre netto påløpte offentlige avgifter, transport, igangkjøring, installasjonsarbeider, monteringsarbeider, herunder kabler og rør. Nyanskaffelser omfattes av forsikringen og verdien av disse tas i sin helhet med ved vurdering av om det foreligger underforsikring.

8 3.4. Erstatningsregler - inventar og maskiner Ved gjenanskaffelse eller reparasjon Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til samme eller vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet etter samme regel. Det skal gjøres fradrag for verdiøkningen ved forbedring av tilstanden på den skadde ting eller del/komponent av ting ved at brukt erstattes med nytt. Ved vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi og andre omstendigheter, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid. Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn. Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen. Når tingens alder utgjør mer enn 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, beregnes maksimal erstatning etter følgende formel: A x 1,4 C = E B A = Sannsynlig gjenstående brukstid B = Total sannsynlig brukstid C = Gjenanskaffelsespris E = Erstatning Uten gjenanskaffelse eller reparasjon For ting som uansett årsak ikke blir gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som beskrevet i punktet over.erstatning er likevel begrenset til differansen mellom tingens omsetningsverdi før skaden og omsetningsverdien for skadet ting. Kan skaden ikke repareres, beregnes erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen, fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regler som for gjenanskaffelsesprisen. For ting som ikke lenger er i bruk, settes erstatningsgrunnlaget ikke høyere enn omsetningsverdien før skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene ved demontering og annen klargjøring for salg. For ting med samlerinteresse som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger og lignende settes erstatningsgrunnlaget til markedspris Erstatningsregler - varer Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til å sette varene i samme eller i vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet i samsvar med punkt 3.3. Ved totaltap settes erstatningsgrunnlaget til verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans og skal selges til redusert pris, skal forsikringsverdien reduseres i samme forhold som reduksjonen i salgspris. Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kostnader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges, skal først og fremst anses som solgt Selskapets overtakelse av panterett ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere, Selskapets ansvar er begrenset til det laveste av følgende beløp Forskjellen i eiendommens omsetningsverdi før og etter skaden, eller vedkommendes økonomiske interesse i eiendommen på skadetidspunktet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde. For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden skjedde 4. Beregning av egenandel I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av forsikringsbeviset. Eiendeler vann Vilkårs id: NBK av Hva forsikringen omfatter Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder spesielle bestemmelser for forsikringen. Som varer regnes også kunders ting innlevert til service, reparasjon og lignende, varer i kommisjon. Som inventar og maskiner gjelder faste og løse installasjoner, som er montert for eller er et ledd i produksjons- eller

9 næringsvirksomhet, så som maskinfundamenter, alle tilknyttede rør og ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg m.v Forsikringen omfatter ikke Motorkjøretøy og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt som ikke er varer i næringsvirksomhet. 2. Hvilke skader som erstattes Selskapet erstatter følgende tilfeldige og plutselige skader, herunder tap av ting og utgifter som følge av skade. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke. Indirekte skader på nedkjølte eller nedfryste varer i disker, skap eller rom dekkes ikke Vann eller annen væske Plutselig utstrømning av vann eller annen væske fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse Vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng, gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet og i en slik mengde at det blir stående vann over gulvet. Utstrømning fra brannslukningsapparat Skader som ikke erstattes Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning på annen måte enn angitt over. Skade som skyldes utett forbindelse mellom tak, taksluk og innvendig nedløp. Skade som skyldes at våtrom/sanitærrom ikke er vanntett. Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens. Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning fra drenssystemet, overvannsledning, sjøvarmeledning, infiltrasjonsledning eller spredeledning/-grøft. Skade som skyldes feilaktig konstruksjon eller uriktig montering. Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte, virus og andre mikroorganismer eller bakterier uansett årsak. Tap av gass, vann eller annen væske. 3. Erstatningsberegning 3.1 Oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved: Kontantoppgjør. Reparasjon. Gjenoppføring/gjenanskaffelse. Skjønn Oppgjørsrutiner Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår. Erstatningen ved kontantoppgjør kan ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden. Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet innen 21 dager. Utbetalt erstatning må i så fall tilbakebetales til selskapet Forsikringssum - inventar, maskiner og varer Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare gjenanskaffelsesprisen. For poster med oppgitt sum i vilkårene og for poster i forsikringsbeviset betegnet som «førsterisiko», erstattes skaden etter fradrag av egenandel inntil de oppgitte summer. De tillegg som er angitt i vilkåret, dekkes utover disse summene. Gjenanskaffelsespris er hva det vil koste å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentligste tilsvarende, ting som ny, beregnet etter ordinære priser og kostnader umiddelbart før skaden inntraff, inkludert toll og andre netto påløpte offentlige avgifter, transport, igangkjøring, installasjonsarbeider, monteringsarbeider, herunder kabler og rør. Nyanskaffelser omfattes av forsikringen og verdien av disse tas i sin helhet med ved vurdering av om det foreligger underforsikring Erstatningsregler - inventar og maskiner Ved gjenanskaffelse eller reparasjon Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til samme eller vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet etter samme regel. Det skal gjøres fradrag for verdiøkningen ved forbedring av tilstanden på den skadde ting eller del/komponent av ting ved

10 at brukt erstattes med nytt. Ved vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi og andre omstendigheter, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid. Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn. Når tingens alder utgjør mindre enn eller lik 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, regnes ikke fradrag i erstatningen. Når tingens alder utgjør mer enn 30 prosent av tingens totale sannsynlige brukstid, beregnes maksimal erstatning etter følgende formel: A x 1,4 C = E B A = Sannsynlig gjenstående brukstid B = Total sannsynlig brukstid C = Gjenanskaffelsespris E = Erstatning Uten gjenanskaffelse eller reparasjon For ting som uansett årsak ikke blir gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som beskrevet i punktet over. Erstatning er likevel begrenset til differansen mellom tingens omsetningsverdi før skaden og omsetningsverdien for skadet ting. Kan skaden ikke repareres, beregnes erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen, fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regler som for gjenanskaffelsesprisen. For ting som ikke lenger er i bruk, settes erstatningsgrunnlaget ikke høyere enn omsetningsverdien før skaden inntraff, etter fradrag av kostnadene ved demontering og annen klargjøring for salg. For ting med samlerinteresse som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger og lignende settes erstatningsgrunnlaget til markedspris Erstatningsregler - varer Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til å sette varene i samme eller i vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet i samsvar med punkt 3.3. Ved totaltap settes erstatningsgrunnlaget til verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans og skal selges til redusert pris, skal forsikringsverdien reduseres i samme forhold som reduksjonen i salgspris. Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kostnader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges, skal først og fremst anses som solgt Selskapets overtakelse av panterett ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere, Selskapets ansvar er begrenset til det laveste av følgende beløp Forskjellen i eiendommens omsetningsverdi før og etter skaden, eller vedkommendes økonomiske interesse i eiendommen på skadetidspunktet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde. For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden skjedde. 4. Beregning av egenandel I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av forsikringsbeviset eller av vilkårene.

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILK JC101 Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILKÅR NR. JC101 Vilkår av 01.12.09. Avløser vilkår av 01.08.08 Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår JC100 1. Hva forsikringen omfatter 1.1. Forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 906169 Sidenr.: 1 av 50 LO Sentralt Att Økonomiseksjonen Youngs Gate 11 0181 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen gjelder for perioden

Detaljer

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2001 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK32003 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.07.2017. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2008 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Maskinforsikring. Forsikringsvilkår. C-340 Maskinforsikring av Erstatter C-340 Maskinforsikring av Til våre forsikringstakere

Maskinforsikring. Forsikringsvilkår. C-340 Maskinforsikring av Erstatter C-340 Maskinforsikring av Til våre forsikringstakere Maskinforsikring C-340 Maskinforsikring av 01.01.2015 Erstatter C-340 Maskinforsikring av 08.08.2008 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Prosjektforsikring - Vilkår BSLMR100

Prosjektforsikring - Vilkår BSLMR100 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 1867188 Sidenr.: 1 av 33 Sameiet Lilleborg B 2 Brækhus Dege Eiendom AS Boks Vika 1369 0114 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade.

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2012 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Generelle vilkår - Lov om

Detaljer

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING EKSTRA Vilkår PPK32002 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.07.2016. Bygning Ekstra er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

Industriforsikring - Vilkår BBRID100

Industriforsikring - Vilkår BBRID100 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Bygning standard næringsbygg Vilkårs id: NBK av

Bygning standard næringsbygg Vilkårs id: NBK av Bygning standard næringsbygg Vilkårs id: NBK-119.101-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Innehaver av tinglyst eiendomsrett og panterett. Innehaver av panterett i løsøre

Detaljer

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL

Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Med mennesket i fokus - VK 132 ELSYKKEL Dok: 7.1.132 -Tide forsikring VK 132-Elsykkel, gjelder fra 01072016 1 0. Hvem er Tide Forsikring AS 3 1. Forsikringen gjelder for: 3 2. Hvor forsikringen gjelder:

Detaljer

Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening

Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening Gjelder fra 01.09.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012 AIG Europe Limited Rosenkrantz gt 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb 001201000592001008 Org.nr. NO-995 568 217 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda 000592020000008 Endring Forsikringsnummer 62198664 Gjelder fra 23.08.2010 Hovedforfall 01.06 Betalingsterminer 01.06 Side

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Maskiner/varer/løsøre - Vilkår BNLJC101

Maskiner/varer/løsøre - Vilkår BNLJC101 Maskiner/varer/løsøre - Vilkår BNLJC101 Vilkår av 01.01.2015. Avløser vilkår av 01.12.2013 Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår BNLJC100. 1. Hva forsikringen omfatter 1.1. Forsikringen omfatter maskiner,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE A B C D E HVILKE SKADER SOM DEKKES HVA SOM ER FORSIKRET ERSTATNINGSBEREGNING ANDRE BESTEMMELSER ANSVARSFORSIKRING Side 2 av 25 I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014

Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014 Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Innehaver av tinglyst eiendomsrett og panterett. Innehaver av panterett i løsøre

Detaljer

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Naturskade hvem betaler erstatning? I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden

Detaljer

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19

Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringslivsforsikring, side 1 av 19 Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Scandinavian Insurance Group AS,

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer HUS Hus og Fritidshus Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen HUS Hus og Fritidshus Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Forsikringsvilkår for Huseier. HSH Huseier

Forsikringsvilkår for Huseier. HSH Huseier Forsikringsvilkår for Huseier HSH Huseier Gjeldende fra 01.01.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4 2.1 På forsikringsstedet 4 2.2 Utenfor forsikringsstedet

Detaljer

Maskinforsikring for EDB-anlegg MEDB-100

Maskinforsikring for EDB-anlegg MEDB-100 Maskinforsikring for EDB-anlegg MEDB-100 Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen gjelder for.

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring

Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår Forskerforbundets Innboforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon Vedlegg 5 Kravspesifikasjon 1. Kravspesifikasjon Tingskade forsikringer Tilbyder bekrefter at kravspesifikasjon - Tingskade (vedlegg 5 og 6) aksepteres, og at tilbudet er basert på denne. 1.1 Eiendom Kombinert

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset - forsikringsvilkårene - generelle vilkår - forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Gjensidige individuell innbo/ hjemforsikring (utvidet) Avhengig av forsikringssum forsikringssum

Gjensidige individuell innbo/ hjemforsikring (utvidet) Avhengig av forsikringssum forsikringssum Dekningssammenligning konkurrentenes - kollektiv - individuell hjem/innboforsikring i forhold til (april 2006). (*For Vesta har vi i parentes satt summen enkeltmedlemmet kan kjøpe seg opp til (ekstra))

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 A. Tingdekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Ullensaker Skiklubb Boks 226 2051 Jessheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER HUS- OG HJEMFORSIKRING Gjelder fra januar 2016. I tillegg til disse vilkårene gjelder - Forsikringsbeviset med ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter - Generelle vilkår - Lov om Forsikringsavtaler

Detaljer

Huseierforsikring - Bolig

Huseierforsikring - Bolig VILK IQ100 0 Eff:20061201 Ver:003 Rev:009 Huseierforsikring - Bolig VILKÅR NR. IQ100 Vilkår av 01.12.06. Avløser vilkår av 01.01.06. For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 1 Innhold Del 1: Forsikringsvilkår Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper side 3 Del 2: Særvilkår side 35 Del 3: Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

NÆRINGSLIVFORSIKRING NL 100

NÆRINGSLIVFORSIKRING NL 100 NÆRINGSLIVFORSIKRING NL 100 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS VILKÅR AV 1. januar 2013 For forsikringsavtalen gjelder også lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL), Generelle

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Eiendomsforsikring for boligselskaper

Eiendomsforsikring for boligselskaper Endringsforslag pr. 16.10.15: Ny logo/selskapsnavn = Bare ny topptekst Eiendomsforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av 1. januar 2016 1 Innhold Del 1: Forsikringsvilkår Eiendomsforsikring for

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1 juni 2009 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 A. Tingdekninger (Som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 3. Tingdekning på fast

Detaljer

Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer

Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer Returkraft AS Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer Anskaffelse: 2015/30 Tilbudsfrist: 23.10.2015, kl. 12.00 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av oppdraget... 3 2 Alternative dekninger...

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 5 5 Andre personers handlinger og unnlatelser, og endring av

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 5 5 ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER, ENDRING AV RISIKO

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter

VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING INNHOLD. Vilkår av 1.1.2012. Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter VILKÅR LO/FORBUND SAMLEFORSIKRING Vilkår av 1.1.2012 INNHOLD Ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskifter 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

Vilkår for NFF Næringslivsforsikring

Vilkår for NFF Næringslivsforsikring Vilkår for NFF Næringslivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i Næringslivsforsikring VILKÅR NR. JC100 Vilkår av 01.12.2011erstatter vilkår av 15.04.07. For forsikringen gjelder

Detaljer

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven

I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset - forsikringsvilkårene - generelle vilkår - forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer