Utnyttelse av værradardata i værvarslings- og tilsigsmodeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utnyttelse av værradardata i værvarslings- og tilsigsmodeller"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Utnyttelse av værradardata i værvarslings- og tilsigsmodeller DEL 1: FOU-PROSJEKTET 1: Mål Prosjektet har som hovedmål å utnytte informasjonen fra nedbørradardata i hydrologisk simulering og utnytte værradardata til å forbedre varsling av nedbør. Det skal utvikles en bayesiansk rutine som kombinerer værradarkart med tradisjonelle punktmålinger, og som produserer kart over observert nedbør på timesbasis. Det skal utvikles og implementeres en metodikk for å assimilere værradardata inn i et finskala numerisk værvarslingssystem, hvor den observerte informasjonen nyttiggjøres i estimeringen av tilstanden til atmosfæren. Dette skal anvendes i et system for hyppigere oppdatering av korttids nedbørvarsler enn dagens operasjonelle system med 6 timers oppdateringssyklus. Det skal utvikles en modell for vann- og energitransport i markoverflaten, til bruk i en fordelt hydrologisk modell, med times-nedbørkart som input, og der en søker å utnytte mer av informasjonen fra værvarslingsmodellens bakkelag. Det skal etableres operasjonelle webtjenester for vannkraftbransjen der målte data og kvantitative værvarsler fra met.no legges ut i kvantitativ form, for nedlasting til videre analyseformål. Underveis i prosjektet må det utvikles feilmodeller og korreksjonsrutiner for radardata, rom-tid kovariansmodell for nedbør, transformasjoner og nødvendig tilpasning av den bayesianske metoden, samt en statistisk beskrivelse av usikkerheten i de kombinerte nedbørkartene. Hovedresultater: En ferdigstilt og dokumentert metode (artikkel i tidsskrift med fagfellevurdering) for regional kombinering av nedbørradarbilder og stasjonsmålinger. Metoden vil være en bayesiansk assimileringsrutine for værradar- og nedbørmålerdata, basert på korrigerte radarbilder med kjent usikkerhet og interpolerte punktmålinger med kjent rom/tid kovarians. Metoden beregner kombinerte nedbørkart, som vil representere det best mulige estimatet av hvor mye nedbør som er falt. En ferdigstilt metodikk for bedre estimering av initialtilstanden til den numeriske integrasjonen av atmosfæremodellen, basert på radardata og en prognose av tilstanden til atmosfæren. En dokumentert metode for å harmonisere en overflaterutine (snø/fordampning) i en hydrologisk modell med bakkeparametriseringen i atmosfæremodellen, slik at målt informasjon og tilstandsestimering kan utveksles mellom de to modellene. Operative rutiner for distribusjon av måledata/radarbilder/prognoser mot kraftbransjen, med vekt på analytisk utnyttbarhet (numeriske verdier, GIS-format, fullstendig projeksjonsbeskrivelse) og hurtig leveranse/selvbetjening. Etablering av automatiserte rutiner både for levering i nær sann tid, og for bestilling av historiske tidsserier.

2 2. Kunnskaps- og teknologifronten Norge har i dag 7 operative værradarer som leverer grovt klassifiserte nedbørkart for visuell vurdering, blant annet åpent tilgjengelig på nettstedet yr.no. Den romlige og temporære oppløsningen er svært god sammenlignet med et nettverk av tradisjonelle nedbørmålinger. Kvantitative nedbørestimater fra værradarer er imidlertid sterkt beheftet med både systematiske feil og variasjoner i sammenhengen mellom radar-refleksjon og nedbør ved bakken. Gjertsen mfl. (2003) gir en oversikt over ulike teknikker for å kombinere værradar- og nedbørmålerdata. Todini (2001) foreslår en bayesiansk metode for å kombinere værradarens gode dekning i rom/tid med tradisjonelle nedbørmåleres presisjon, og anvender en romlig kovariansmodell for å danne et stokastisk felt av punkt-nedbørobservasjonene. I dette prosjektet vil en i tillegg gi den romlige kovariansmodellen en temporær dimensjon, slik at den også beskriver avhengighet i tid. Meteorologisk institutt har lang erfaring med å assimilere fjernmålte data i numeriske værvarslingsmodeller, og har for eksempel tidligere utviklet metodikk for å assimilere observasjoner fra aktive og passive mikrobølgeinstrumenter (Scatterometer, Skyradar, ATOVS). 3. FoU-utfordring To viktige FoU-utfordringer går igjen i flere av prosjektets aktiviteter. Den første er å formulere feilmodeller (sannsynlighets-fordelinger) for de ulike informasjonskildene (værradar, punktmålinger, simulerte modelltilstander) under varierende værforhold. Slike feilmodeller er nødvendig grunnlag for den bayesianske fremgangsmåten som planlegges brukt både ved assimilering i meteorologiske modeller og ved oppdatering av hydrologiske modeller. Flere av disse feilmodellene har også selvstendig verdi i evaluering av prognoser og værradarinformasjon, og i korttids produksjonsplanlegging for vannkraft. Den andre hovedutfordringen vil være å utvikle praktisk gjennomførbare rutiner for store datamengder. Fordi de aktuelle variablene har både utstrekning og avhengigheter i rom og tid, kan feilmodellene få svært høy dimensjon. Derfor er robuste antagelser og transformasjoner samt kombinering av analytiske tilnærminger og stokastisk simulering viktig for å begrense kompleksiteten i ligningssystemet og gi en håndterbar beregningsoppgave. Radardata med informasjon om radarrefleksjon fra nedbør blir ikke assimilert i numeriske værvarslingsmodeller per idag. Den ikke-lineære og kompliserte sammenhengen mellom radarbildene og tilstanden til atmosfæremodellen, samt den ikke-normale feilstatistikken til disse dataene gjør at tradisjonell dataassimilasjonsmetodikk ikke kan benyttes uten store tilpasninger (se for eksempel MacPherson et al, 2004 for en oppsummering av status når det gjelder assimilasjonsmetoder for slik informasjon). I tillegg blir heller ikke høyoppløsnings vindinformasjon som kan utledes fra Dopplerskift-informasjon fra det norske radarnettverket assimilert operasjonelt. Dette gir informasjon om atmosfæresirkulasjonen og er en potensielt viktig datakilde for å bedre korttidsvarslingen av nedbør (se for eksempel Sun, 2005, for en drøfting av betydningen av vindinformasjon vs fuktighetsinformasjon for simulering av et konvektivt system). Prosjektet vil finansiere tre PostDoc-stipender / prosjektstillinger, en ved SINTEF Energiforskning og to ved met.no. I tillegg vil Dr-stipendiat Yisak Sultan Abdella ved NTNU inst. for vann og miljø utføre arbeid som koordineres med prosjektaktiviteten.

3 I tillegg til de to vitenskapelige hovedutfordringene vil prosjektet legge vekt på å etablere tjenester og prototypeverktøy som sikrer at brukere av målt og varslet informasjon får tilgang til de forbedrede produktene så fort og enkelt som mulig. 4. Angrepsmåte/metode Sentralt i prosjektet står en bayesiansk tilnærming, der en uttrykker involverte variable som statistiske fordelinger, og betinger på den informasjon en har tilgjengelig og anvender videre beslutningsteori for å finne den analysen som er best i forhold til vanlige verifikasjonsmetoder. Resultatene vil i hovedsak ha form av algoritmer og programmerte beregningsrutiner, og det legges vekt på å gjøre disse åpent tilgjengelige både i form av prototype-programvare til fri bruk, og som dokumenterte metoder publisert i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering. Met.no vil implementere rutiner i eget produksjonssystem rettet både mot kraftbransjen og publikum, og dermed sikre at prosjektresultater kommer samfunnet til gode i form av bedre værvarsler og andre meteorologiske tjenester. Det tas ikke sikte på å patentere produkter eller metoder. 5. Prosjektorganisering Prosjektet utføres av SINTEF Energiforskning AS (SINTEF) og Meteorologisk Institutt (met.no) i samarbeid, med SINTEF som koordinator. Forskningsinstituttet Cemagref i Lyon vil delta i prosjektet ved at en yngre forsker fra Cemagref ansettes i postdoc-stilling ved SINTEF i to år. Institutt for vann og miljø ved NTNU vil samarbeide med prosjektet gjennom ved at drstipendiat Yisak Sultan Abdella knyttes opp mot delprosjekt 1 og 3. SINTEF har ansvaret for de hydrologiske problemstillingene, samt for utvikling av romlig-temporære modeller i samarbeid med NTNU og Cemagref. Met.no har ansvar for assimilering av værradardata i varslingsmodell, utvikling av WEB-tjeneste og spesifikasjon av feilmodell for værradardata. I tillegg til FoUvirksomheten legges det opp til et distribuert evaluerings-eksperiment med deltagere fra kraftbransjen, der deltagende vassdragsregulanter bidrar med simuleringer i sine felt med operative prognoseverktøy. 6. Internasjonalt samarbeid. Prosjektet inkluderer samarbeid med Cemagref i Lyon ved forsker Etienne Leblois, som arbeider med rom-tid-modeller for nedbør. Prosjektet vil finansiere et postdoc-stipend for en yngre forsker ved Cemagref, som tilbringer en periode ved SINTEF Energiforskning. En SINTEFforsker er allerede i Lyon, og vil være der til juni SINTEF Energiforskning er representert i ei internasjonal arbeidsgruppe organisert under IAHS, som arbeider med prediktiv usikkerhet i umålte nedbørfelt. Prosjektarbeidet vil bli brukt som en del av bidraget til denne gruppa. Met.nos utviklingsarbeid på assimilasjon av radardata vil skje i samarbeid med partnere i HIRLAM- og ALADIN-konsortiene innenfor numerisk værvarsling, som omfatter til sammen 24 europeiske værtjenester og forskningsinstitutter. De viktigste komplementære aktiviteter innenfor radarassimilasjon skjer i Sverige, Finland og Frankrike.

4 7. Fremdriftsplan med milepæler Delprosjekt 1: Kombinering av værradarbilder og punktmålinger Nedbørestimater fra værradar gir svært god romlig dekning og oppløsning, men har betydelige systematiske feil og stor varians. Tradisjonelle nedbørmålinger korrigert for vind har god absolutt presisjon, men begrenset romlig dekning. Et sentralt mål for delprosjekt 1 er å kombinere de to datakildene best mulig. 1.1: Identifisering og systemkorreksjon av kjente systematiske feil i radardata Nedbørobservasjoner fra værradar har en rekke kjente feilkilder knyttet til topografi, avstand til radaren, nedbørform osv. Met.no har utviklet en modell for dekningsområde, denne må utvides til en komplett korreksjons- og feilmodell som kan brukes når disse dataene skal assimileres i et numerisk værvarslingssystem. Korreksjonene må implementeres for eksisterende og nye radarer. Mål: Dokumentert korreksjonsmodell med statistisk modell for residualer Ansvarlig: met.no Omfang: 8 mv Periode: Q2/09 Q4/09 Leveranser: Des-2009 Rapport, implementerte rutiner 1.2: Utvikling av rom-tid kovariansmodell for timesnedbør I tillegg til den rene informasjonen fra nedbørmålere og radarbilder, kan en benytte kunnskap om romlig og temporær utstrekning av ulike nedbørtyper til å filtrere vekk eller på annen måte redusere feil. En romlig kovariansmodell er grunnlaget for geostatistiske metoder som kriging, for timesverdier er den temporære dimensjonen også viktig. Det vil derfor utvikles en rom-tid kovariansmodell til bruk i interpolering av nedbørmålinger. I dette arbeidet innarbeides eksisterende metode for kombinering av målinger med forskjellig usikkerhet, og en vil også se på gevinsten ved å inkludere døgnnedbør fra et tettere stasjonsnett. Aktiviteten vil bygge på feilmodell for punktnedbørmålinger beskrevet i Førland mfl (1995) og Steinsland og Kolberg (2008), og koordineres mot eventuelle utvidelser av dette arbeidet. Arbeidet inkluderer utstrakt samarbeid med Cemagref i Lyon. Mål: Dokumentert og evaluert rom/tid-kovariansmodell for timesnedbør Ansvarlig: SINTEF Omfang: 6 mv Periode: Q2/09 Q2/10 Leveranser: Mars-2010 Implementerte rutiner, notat Juni-2010 Vitenskapelig artikkel 1.3: Regional kombinering av radarbilder og nedbørmålinger Det utvikles en bayesiansk assimileringsrutine for værradar- og nedbørmålerdata, basert på korrigerte radarbilder med kjent usikkerhet fra delprosjekt 1.1 og interpolerte punktmålinger med kjent rom/tid kovarians fra delprosjekt 1.2. Arbeidet bygger på en algoritme foreslått av Todini (2001), som er implementert for døgndata, og mangler tids-avhengighet. Resultatet er kombinerte nedbørkart, som vil representere det best mulige estimatet av hvor mye nedbør som er falt. I dette arbeidet kan det også legges inn andre data, eksempelvis satellittbaserte skykart som kan avgrense områder uten nedbør. Aktiviteten omfatter noe kartlegging og tilpasning til hver enkelt radar. Et operasjonelt informasjonsprodukt vil kunne leveres daglig rett etter at morgenobservasjonene av ett-døgns nedbør foreligger på Meteorologisk institutt. Mål: Ferdigstilt og dokumentert metode Ansvarlig: SINTEF Omfang: 6 mv Periode: Q4/09 Q4/10 Leveranser: Sept-2010 Implementert programvare for uttesting Des-2010 Vitenskapelig artikkel

5 Delprosjekt 2: Assimilasjon av radarobservasjoner i høyoppløsnings værvarslingsmodell En værradar gir en beskrivelse av atmosfæren som kan være til god hjelp til å avgrense tilstanden i en numerisk værvarslingsmodell, slik at modellen har best mulige initialbetingelser for varslingsperioden.. Dette delprosjektet skal bruke radarreflektivitet, som er knyttet til nedbør, og radar dopplerskift, som er knyttet til vind, for å forbedre beskrivelsen av initialtilstanden i atmosfæremodellen. Dette vil være grunnlag for forbedrede korttids nedbørvarsel og hyppigere oppdatering av korttids nedbørprognoser for Norge. Arbeidet konsentreres om neste generasjons finskala atmosfæremodell, HARMONIE, som også vil bli brukt i uttesting og evaluering av prosjektets assimileringsteknikk. 2.1: Preprosessering og et 1D-Var forenklet assimilasjonssystem for radarreflektivitet Dataassimilasjon betinger at en kan gi et godt estimat av sannsynlighets-fordelingen for en observerbar størrelse (her radarobservasjonene) gitt den sanne verdien av atmosfærens tilstand. Dette innebærer at en må skaffe seg kunnskap om observasjonenes nøyaktighet, eventuelle biaser og feilkorrelasjoner. I dataassimilasjon har en også tilgjengelig en a priori første gjetning av tilstanden gjennom et korttidsvarsel ut fra tilstanden på et tidligere tidspunkt. I tillegg trengs en modell for sannsynlighetsfordelingen for at man får radarobservasjonen gitt at man kjenner tilstanden til atmosæren. En slik sannsynlighetsmodell baseres på en observasjonsoperator som estimerer hvordan et radarsignal kan beregnes utfra en atmosfæremodells prognostiske variable, i dette tilfelle temperatur og fuktighet. For radarreflektivitet eller nedbør vil dette være en svært kompleks operator. Disse ingrediensene vil først integreres og testes ut i et enkelte assimilasjonssystem for en vertikal søyle i atmosfæren (et såkalt 1D-Var -system, det vil si et en-dimensjonalt variasjonelt dataassimilasjonssystem). Det skal skrives kode for selve assimileringsberegningene, og gjøres en avveining mellom analytisk tilnærming og sampling. Mål: Et 1D-Var testsystem for assimilasjon av radarreflektivitet Ansvarlig: met.no Omfang: 8 mv Periode: Q2/09 Q2/10 Leveranser: Mar 2010: Implementerte rutiner, notat Jun 2010: Vitenskapelig artikkel 2.2: Assimilasjon av radarreflektivitet i full ikke-hydrostatisk atmosfæremodell Det er flere mulige strategier for assimilasjon av radarreflektivitet. En mulighet er å benytte atmosfæreprofilene som kan utledes fra 1D-Var-systemet som pseudo-observasjoner i et fullt 3- dimensjonalt system. En annen er å benytte reflektivitetene direkte i dette systemet. Ut fra resultatene fra 1D-Var-systemet i delpunkt 2.1 skal det velges metode, og denne skal tilpasses og implementeres i det operasjonelle 3-dimensjonale assimilasjonssystemet. Mål: System for assimilasjon av radarreflektivitet tilrettelagt for operasjonell atmosfæremodell Ansvarlig: met.no Omfang: 4 mv Periode: Q2/10 Q4/10 Leveranser: Des 2010: Rapport, dokumenterte rutiner 2.3: Preprosessering og assimilasjon av radarvinder i ikke-hydrostatisk atmosfæremodell Det skal utvikles en preprosessor for beregning av radielle vinder basert på Doppler-informasjon fra det norske radarnettverket. Denne skal tilpasse vindinformasjonen slik at den kan tjene som input i HARMONIEs dataassimilasjonssystem. Algoritmer for kvalitetskonroll, biaskorreksjon og romlig midling av observasjonene skal utvikles og implementeres. Dette skal så benyttes med allerede eksisterende algoritmer for assimilasjon av radielle radarvinder i HARMONIE-systemet.

6 Mål: Ferdig implementert preprosessering og assimileringsrutine for vindinformasjon Ansvarlig: met.no Omfang: 8 mv Periode: Q2/09 Q4/10 Leveranser: Sept 2010 Operasjonelt fungerende rutine Des 2010 Vitenskapelig artikkel 2.4: Pre-operasjonell implementasjon i hurtigoppdateringssyklus Metodene for assimilasjon av reflektivitet og doppler-vinder fra 2.2 og 2.3 skal settes i preoperasjonell rutine i en høyoppløsnings varslingsmodell med hyppig oppdatering (for eksempel med en times oppdateringssyklus). Resultatene fra denne preoperasjonelle rutinen skal interfaces mot web-distribusjonssystemet beskrevet i del 3. En enkel bedømming av kvaliteten på nedbørsproduktene fra denne modellsuiten gjøres ved hjelp av nedbørsproduktet fra del 1.3. Mål: Ferdig implementert og evaluert assimileringsrutine Ansvarlig: met.no Omfang: 4 mv Periode: Q4/10 Q3/11 Leveranser: Sept 2011 Operasjonelt fungerende rutine Des 2011 Vitenskapelig artikkel Delprosjekt 3: Tilrettelegging og utnyttelse av informasjon i hydrologisk modellering 3.1: Utvikling av fordelt snø/fordampningsrutine I kraftbransjen ser en for seg en overgang til gridda regionale modeller med sterkere representasjon av de fysiske prosessene. Både hydrologiske og meteorologiske modeller har løsningsskjemaer for vann- og energibalanse i terrengoverflaten, og anvender målte data for tilstandsestimering. Det er imidlertid liten tradisjon for å benytte målt tilsig eller snøtakseringer i evaluering av atmosfæremodeller, eller å bruke fjernmålte data i evaluering av hydrologimodeller. Dette delprosjektet søker å harmonisere en overflaterutine (snø/fordampning) i en hydrologisk modell med bakkeparametriseringen i atmosfæremodellen, slik at målt informasjon og tilstandsestimering kan utveksles mellom de to modellene. Mål: Ferdigstilt og dokumentert rutine Ansvarlig: SINTEF Omfang: 7 mv Periode: Q4/101 Q4/11. Leveranser: Sept 2011 Fungerende prototyp, notat Des 2011 Vitenskapelig artikkel 3.2: Evaluering av modellkjøringer med ulik input og ulike modeller Dette delprosjektet utføres av deltagende kraftverk og SINTEF Energiforskning i fellesskap. Det aggregeres delfelt-tidsserier av nedbør for alle aktuelle nedbørfelt, og kraftverkene kjører eksisterende tilsigsmodeller med ulike slike målte tidsserier. SINTEF Energiforskning kjører en fordelt modell for de samme områdene, og samler resultatene i en analyse som både sammenligner fordelt modell med de operative, og de ulike typene av inngangsdata. Mål: Evaluering av ulike nedbørserier ved hydrologisk simulering Ansvarlig: SINTEF Omfang: 4 mv Periode: Q1/11 Q3/11 Leveranser: Febr 2011 Ferdige tidsseriescenarier til bruk i test Juni 2011 Ferdige resultater av modellkjøringer (bransjen) Sept 2011 Rapport med oppsummering av resultater 3.3: Etablering av distribusjonsrutiner for værdata Met.no har de siste to årene lagt ned et stort arbeid i nettstedene yr.no og eklima.no, der værvarsler og observasjoner, inklusive værradar, gjøres gratis tilgjengelig for allmenheten. I dette prosjektet ønsker en å ruste opp tilsvarende funksjonalitet rettet mot kraftbransjen, med

7 vekt på analytisk utnyttbarhet (numeriske verdier, GIS-format, fullstendig projeksjonsbeskrivelse) og hurtig leveranse/selvbetjening. Det er viktig å etablere automatiserte rutiner både for levering i nær sann tid, og for bestilling av historiske tidsserier. Mål: Operative rutiner for distribusjon av måledata/radarbilder/prognoser Ansvarlig: met.no Omfang: 8 mv Periode: Q1/09 Q4/11 Leveranser: Sept 2009 Værradardata og timeserier tilgjengelig på web Des 2011 Assimilerte prognoser tilgjengelig på web Des 2011 Rapport 8. Kostnader pr. utførende partner Fordeling over år Sum Ordinær forskertid met.no Ordinær forskertid Sintef PostDoc / prosjektstilling met.no PostDoc / prosjektstilling Sintef Direkteutgifter met.no Direkteutgifter Sintef Sum Innenfor dette budsjettet vil det ved behov bli leid inn ekspertise, blant annet i form av veiledning fra Cemagref. Dette vil dekkes innenfor de oppsatte timekostnadene. Direkteutgiftene er i all hovedsak utgifter til reise og opphold ved møter og konferanser. 9. Finansiering pr. partner Finansieringen av prosjektet ses under ett, med samme NFR-andel til alle institusjoner og delprosjekter: NFR Vannkraftbransjen Egeninnsats met.no Sum

8 DEL 2: RESULTATUTNYTTELSE 10. Overordnet ide Prosjektet har en todelt målsetning for utnyttelse av radardata. For det første skal met.no bruke prosjektets resultater internt, ved å nyttiggjøre radardata i egen finskala atmosfæremodell, med bedre værvarsler som forventet konsekvens. Den hevningen av datakvalitet en oppnår ved å kombinere værradar og lokale målinger er, sammen med en statistisk modell for usikkerheten, instrumentell i dnne utnyttelsen. For det andre skal værrradardata utnyttes av vannkraftbransjen i prognoseøyemed. Den samme kvalitetshevningen er relevant også her, i tillegg kommer fordelene av bedre prognoser. Prosjektets plan om å utvikle WEB-tjenester rettet mot kraftbransjen er et viktig skritt for å sikre slik utnyttelse av resultatene. 11. Innovasjon/nyhetsgrad Det vesentlig nye i kombinering av værradar og punktmålinger for nedbør ligger i bruken av en romlig-temporær kovariansmodell for å avgrense usikkerheten i de kombinerte kartene. Prosjektet har som hensikt å finne ut hvordan man skal sikre en optimal bruk av værradardata i numerisk værvarsling på fin skala. Dette er idag en viktig uløst problemstilling. 12. Plan for utnyttelse av FoU-resultatene i den enkelte bedrift a) Forretningsidé Produksjon og salg av vannkraft i et åpent kraftmarked krever gode tilsigsprognoser, både for egne produksjonsverk og for tilgjengelighet for øvrig. b) Innovasjon/nyhetsgrad Værradardata har, på grunn av store og uoversiktlige feilkilder, ikke vært anvendt som informajonsgrunnlag i vannkraftbransjen tidligere, og representerer som sådan et betydelig skritt sammenlignet med ren kvalitetsheving på eksisterende informasjon. c) Bedriftsøkonomisk verdi Økt informasjonsgrunnlag for produksjonsplanlegging gir bedre grunnlag for optimalisering av produksjonen. Samtidig er innføring av geografisk fordelte data et skritt på vei mot fordelte hydrologiske modeller, som forventes operasjonalisert i løpet av 5-8 år. d) Plan for realisering FoU-resultatene vil bli gratis tilgjengeliggjort i løpet av prosjektperioden. e) Risikoelementer Selv om prosjektet inneholder utvikling av både tjenester hos met.no og prototype-program for utnyttelse av slike tjenester, vil full nyttiggjøring av resultatene i kraftbransjen betinge at rutiner implementeres i kommersielt driftsplanleggingsverktøy. Dette avhenger av at programvareleverandøren finner slik utvikling kommersielt interessant. 13. Miljøkonsekvenser Det forutses ingen miljøkonsekvenser av prosjektet. 14. Øvrige nytteeffekter a) Betydning for involverte FoU-miljøer En langt mer presis beskrivelse enn i dag av faktisk nedbørfordeling i rom og tid vil tjene som grunnlag for studier av klimaendringer og andre prosesstudier,

9 b) Betydning for andre enn prosjektdeltagerne Bedre værvarsler til publikum, flere informasjonsprodukter tilgjengelige for andre profesjonelle brukere av værtjenester, økt mulighet for tjenesteforedling. 15. Informasjon og resultatspredning Det vil bli publisert fra prosjektet i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering, samt formidlet ved bransjeseminarer med tanke på bruk av resultatene i produksjonsøyemed. Referanseliste Gjertsen, U., Salek, M. And Michelson, D. B., Gauge-adjustment of radar-based precipitation estimates a review. Report from COST Action group 717: Use of radar observations in hydrological and NWP models. Downloadable from Macpherson B, Lindskog M, Ducrocq V, Nuet M, Gregonic G, Rossa A, Haase G, Holleman I, Alberoni PP Assimilation of radar data in numerical weather prediction (NWP) models. In Weather radar principles and advanced applications. P. Meiser (eds). Springer, Berlin, Germany; pp Steinsland, I. og Kolberg, S. A. Usikkerhet i ulike nedbørmålinger og konsekvenser for optimal interpolasjon. SINTEF Energiforskning rapport, under trykking. Sun J., 2005: Convective-scale assimilation of radar data: Progress and challenges. Q. J. Royal Meteorol. Soc. 131, pp Todini, E. (2001): A Bayesian technique for conditioning radar precipitation estimates to raingauge measurements. Hydrology and Earth System Sciences 5 (2), p

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Utvikling av regional snøskredvarsling

Utvikling av regional snøskredvarsling Utvikling av regional snøskredvarsling Rapport fra det første året Rune Engeset (red.) 12 2011 R A P P O R T Utvikling av regional snøskredvarsling. Rapport fra det første året. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis

NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis no. 09/08 Climate NorACIAs klimascenarier for norsk Arktis Eirik J. Førland, Inger Hanssen-Bauer, Jan Erik Haugen, Rasmus Benestad, Bjørn Aadlandsvik report Title NorACIAs Klimascenarier for norsk Arktis

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Rapport 2003:16. Organiseringen av Meteorologisk institutt

Rapport 2003:16. Organiseringen av Meteorologisk institutt Rapport 2003:16 Organiseringen av Meteorologisk institutt Forord Statskonsult har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet vurdert alternative organisatoriske løsninger for Meteorologisk institutt.

Detaljer

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Ottar Kvindesland og Tor Børge Salvesen Masteroppgave PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Sandnes, 15.01.2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer