Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/ /2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.1 og pkt Bakgrunn for saken: Det er gitt tillatelse til oppføring av boliger på henholdsvis GB 20/643, 20/644, 20/645 og 20/646. Boligene på GB 20/645 og 20/646 nærmer seg ferdigstillelse, og det er ønskelig å kunne ta disse i bruk. Før det kan gis brukstillatelse for boligene, er det to av rekkefølgebestemmelsene som må innfris. Dette gjelder opparbeidelse av lekeplass og offentlig vei. Dette arbeidet trekker ut, og det søkes av den grunn dispensasjon fra rekkefølgekravene, Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område regulert til bolig i reguleringsplanen for Smesanden. Reguleringsplanen er vedtatt 26. april Relevante bestemmelser i saken: 7.1 Lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for den første boenheten innenfor planområdet. 7.2 Offentlig veg innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første boenheten. 7.5 Snarveg i Friområdet (naturlig tråkk, ikke universell utforming) mellom BFS1 og BKS6 skal være ryddet for busker og kratt som hindrer ferdsel samt etablert gjerde i formålsgrensen til snarvegen, før det gis ferdigattest for boenheter innenfor BFS1 og BKS6. Naturmangfoldloven: Ikke relevant i forhold til omsøkte dispensasjon.

2 Uttalelser fra annen myndighet: Det ble sendt en henvendelse til ingeniørvesenet som ikke hadde merknader til at det ble gitt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene. Planavdelingen mente det hadde liten betydning om det tok noe tid å opparbeide lekeplassen. Det som er viktig er at man på en eller annen måte sikrer at de er med og bidrar til opparbeidelsen. Det anses for å være svært uheldig om de andre prosjektene skulle stoppe opp og at det da ikke ble noen lekeplass, da det er mangel på lekeplasser i dette området. Øvrige myndigheter er ikke hørt da saken anses for å være av kommunal interesse. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Våre boliger på Ytre Åros 16 c og 16 d ferdigstilles i juni 15. Vi er kommet noe i utakt i forhold til de andre utbyggerne i Smedsandenprosjektet. Der er kommet uforutsette ting, som har forsinket deres fremdrift. Vi søker derfor dispensasjon fra rekkefølgekravene, slik at vi kan flytte inn i juni. Følgende opplysninger har vi fått fra Sigvald Aamodt i AA&AA eiendom AS, de andre utbyggerne på Smedsanden: Veien 20/691 er overskjøtet til kommunen, og det er gitt bankgaranti for teknisk anlegg og asfaltering av vei. Det er planlagt ferdig til asfaltering i juli, og skal asfalteres høsten 15. Utførelsen av teknisk plan i området blir ferdig juni 15. Saksbehandler var i kontakt med Aamodt for å høre hvilken fremdrift de hadde på prosjektet. Det er riktig som søker sier at de er forsinket i forhold til ønsket fremdrift. Vi fikk samme informasjon som søker, altså at eiendommen vil være tilkoplet vann- og avløpsanlegget i begynnelsen av juni, og at veien vil bli opparbeidet til høsten. Overtakelse av offentlig vei og teknisk anlegg blir gjennomført i henhold til godkjent reguleringsplan, og vil bli dokumentert av Repstad anlegg når det er sluttført. Lekeplass vil ferdigstilles høsten 15. Ifølge Aamodt vil lekeplassen først bli ferdigstilt i løpet av våren Dette skyldes at denne er plassert oppå garasjekjelleren som er under oppføring. Snarvei i området er ryddet for busker og kratt mellom BFS1 og BKS6, og vil bli ferdig opparbeidet høsten 15. Midlertidig plassering av søppeldunker vil bli avtalt med Avfall sør. Rekkefølgekravet er med dette delvis etterkommet. Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.1, og 7.2 som angir at lekeplass og offentlig veg skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første boenheten innenfor planområdet, og fra pkt. 7.5 som angir at snarvei skal være ryddet og gjerde oppført i formålsgrense før det gis ferdigattest for boenheter innenfor BFS1 og BKS6. Sistnevnte punkt skal være innfridd før det gis ferdigattest, og er ikke til hinder for å kunne gi brukstillatelse. Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2012, og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Reguleringsplanen fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven

3 19-2. Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. For å sikre gode bokvaliteter, er det vanlig at kommunen i sin planlegging fastsetter rekkefølgekrav. Det være seg opparbeidelse av veier, tekniske anlegg, lekeplasser, støyskjermer med mer. Dette er også gjort i reguleringsplanarbeidet for Smedsanden, og arbeidene ivaretas både i utbyggingsavtale, og i plan. Tiltakshaver har gjennom hele prosessen vært kjent med rekkefølgekravene. Disse er i tillegg til å stå oppført i reguleringsbestemmelsene, også gjengitt i selve byggetillatelsen. Vi har forståelse for at man ønsker å starte byggingen så tidlig som mulig, men det er likevel tiltakshavers risiko å starte arbeidene. Kommunen må tenke langsiktig og se hele området under ett. Dersom det gis dispensasjon fra rekkefølgekravet nå, blir det vanskelig å si nei dersom det kom en ny dispensasjonssøknad senere. Man vi da kunne risikere at området blir bygget ut, og tatt i bruk, uten at lekeplasser, veger, støyskjermer m.m. er på plass. Kommunen skal i henhold til utbyggingsavtalen overta vegen regulert til offentlig vei, noe som ikke vil la seg gjøre om den ikke opparbeides i henhold til kommunal standard. Disse forholdene vil være svært uheldige for området. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon fra rekkefølgekravene, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt. Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Dispensasjonen vurderes av den grunn ikke videre i forhold til fordeler og ulemper da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen ytterligere merknader. Vedlegg: 1 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene 2 Igangsettingstillatelse 3 Reguleringsbestemmelser 4 Utbyggingsavtale 5 Oversiktskart

4 Søgne kommune V/ Anne Marit Tønnesland 4646 SØGNE Søknad om dispensasjon, G.nr/b.nr 20/645 og 20/646 Vi søker dispensasjon fra rekkefølgekravene gitt i igangsettelsestillatelse datert og i reguleringsplan for Smedsanden Ytre Åros. Vilkår for brukstillatelse er også nevnt i utbyggingsavtalen pkt 3.1 (sak 2012/3219-1) Dette gjelder lekeplass og offentlig vei. Våre boliger på Ytre Åros 16 c og 16 d ferdigstilles i juni 15. Vi er kommet noe i utakt i forhold til de andre utbyggerne i Smedsandenprosjektet. Der er kommet uforutsette ting, som har forsinket deres fremdrift. Vi søker derfor dispensasjon fra rekkefølgekravene, slik at vi kan flytte inn i juni. Følgende opplysninger har vi fått fra Sigvald Aamodt i AA&AA eiendom AS, de andre utbyggerne på Smedsanden: Veien 20/691 er overskjøtet til kommunen, og det er gitt bankgaranti for teknisk anlegg og asfaltering av vei. Det er planlagt ferdig til asfaltering i juli, og skal asfalteres høsten 15. Utførelsen av teknisk plan i området blir ferdig juni 15. Overtakelse av offentlig vei og teknisk anlegg blir gjennomført iht godkjent reguleringsplan, og vil bli dokumentert av Repstad anlegg når det er sluttført. Lekeplass vil ferdigstilles høsten 15. Snarvei i området er ryddet for busker og kratt mellom BFS1 og BKS6, og vil bli ferdig opparbeidet høsten 15. Midlertidig plassering av søppeldunker vil bli avtalt med Avfall sør. Vi håper på positivt svar på søknaden, og takker samtidig for godt samarbeid om vårt utbyggingsprosjekt Med hilsen Janne Rohde Lossius og Rolf Rohde

5 SØGNE KOMMUNE Arealenheten Egerdahl Nordbø AS Att. Kristine Berg Postboks KRISTIANSAND S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/ /2014 Anne Marit Tønnesland 20/ IGANGSETTINGSTILLATELSE Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomfører kontrolltiltak for å sikre at arbeidene utføres i samsvar med bestemmelsene Saksnr: Behandlet i: 645/14 Plansjefen Byggested: Ytre Åros 16, 4640 SØGNE Gnr/Bnr: 20/67, 643, 644, 645 og 646 Tiltakshaver: Rolf Rohde Adresse: Doktor Rohdes vei 13, 4640 SØGNE Søker: Egerdahl Nordbø AS Adresse: Postboks 787, 4666 KRISTIANSAND S Tiltakets art: 4 boliger i rekke, bod, samt riving av eksisterende bygg på eiendommen. Vedtak: Søknad om igangsettingstillatelse av 23. september 2014 godkjennes i henhold til planog bygningslovens (pbl) 21-2 femte ledd. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 23. oktober 2013 tillates nå igangsatt. Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket. Det gjøres oppmerksom på at brukstillatelse eller ferdigattest ikke vil bli utstedt før vilkår i saksutredningen er imøtekommet. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, forskrift og gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system. Foretak er godkjent for ansvarsrett i henhold til tabell i saksutredningen. Denne tillatelsen skal alltid være tilstede på byggeplassen, og intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. Hilsen Atle Danielsen fagleder byggesak Anne Marit Tønnesland saksbehandler Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

6 Saksutredning: Dokumentliste: Søknad med vedlegg er mottatt: 23. september Korrigert gjennomføringsplan, søknad om ansvarsrett for riving av hytte, samt søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er mottatt 21. oktober Bekreftelse på at det vil bli gitt tillatelse til tilkopling til offentlig vann- og avløpsanlegg er mottatt 29. oktober Korrigert gjennomføringsplan og søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll er mottatt 31. oktober Søknaden: Det er søkt om igangsettingstillatelse for hele tiltaket. Søknad om igangsettingstillatelse av 23. september 2014 er nå godkjent, og tiltaket tillates nå igangsatt i samsvar med vilkår i rammetillatelse av 23. oktober 2013 og denne tillatelsen. Ansvarlige foretak: S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = personlig godkjenning Foretaksnavn Funksjoner Tiltaksklasse godkjenning Beskrivelse Egerdal & Nordbø AS PRO 1 S Arkitekturprosjektering Per Try AS PRO/UTF 1 S Riving av hytte, grunnarbeid og utvendig VA Anleggsdata Sør AS PRO/UTF 1 S Oppmålingstekniske arbeider Vågsbygd Bygg og PRO/UTF 1 S Tre, betong og våtrom Vedlikehold AS Try Rør AS PRO/UTF 1 S Innvendig sanitæranlegg Ing. TH Ryen Kontroll 1 S Våtrom og tetthet Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl tredje ledd for at feil og mangler utbedres Avfall: Tiltaket utløser krav om utarbeidelse av avfallsplan, jfr. forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 9-6 og 9-7. Avfallsplan skal ikke sendes inn, men foreligge i tiltaket og være tilgjengelig ved tilsyn. Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltaket skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning, jf. TEK

7 Tilsyn: I perioden fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014, er kommunen pålagt å la følgende inngå i de prioriterte tilsynsområder, jf SAK : a) at krav til universell utforming er oppfylt i tiltak b) at krav til energibruk er oppfylt i tiltak Med bakgrunn i dette varsles det om at tilsyn kan bli foretatt i alle kommunens byggesaker. Ferdigstillelse Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter søknad fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167:2010). Dokumentasjon i samsvar med plan- og bygningsloven og SAK skal vedlegges. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke utstedes før følgende vilkår er imøtekommet: Lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for den første boenheten innenfor planområdet. Offentlig veg innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første boenheten. Snarveg i Friområdet (naturlig tråkk, ikke universell utforming) mellom BFS1 og BKS6 skal være ryddet for busker og kratt som hindrer ferdsel samt etablert gjerde i formålsgrensen til snarvegen, før det gis ferdigattest for boenheter innenfor BFS1 og BKS6. Plan og bygningslovens 29-4 krever at «Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen.» Kartverkets standard Plassering og beliggenhetskontroll ( ) bes benyttet. Denne er samordnet med forskriftene til PBL, samt tilhørende veiledere; ISO 4463 og NS Plasserings- og innmålingsdata i horisontal- og vertikalplan for Søgne kommune følger toleransekrav etter områdeklasse 2, jfr. tillegg B.3 og B.4 i standarden. Innmålte data på SOSI-format, sendes og merkes med Plassering og beliggenhetskontroll og saksnummer. For nærmere teknisk spesifikasjon vedr. innmåling, se kommunens nettsider under Klageadgang Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan derfor påklages av naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse for høyere myndighet innen 3 uker, jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 28. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Klagen skal innen fristens utløp sendes til Søgne Kommune, Arealenheten, p.b. 1051, 4682 Søgne.

8 Gebyr: Behandlingsgebyr, jf. kommunens regulativ for byggesaker, blir på kr Regning blir sendt separat. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på at gebyret vil bli belastet den til enhver tid gjeldende morarentesats, hvis fakturaen ikke betales til rett tid. Ved klage på gebyret vil det påløpe renter fra forfall, til betalingen skjer, såfremt klagen ikke tas til følge. Kopi til: Rolf Rohde Doktor Rohdes vei SØGNE

9 Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Ytre Åros - Smesanden, gnr./bnr. 20/1, 20/67 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: Reguleringsbestemmelser dato: Generelt Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-5 til følgende formål: - Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse Fritidsbebyggelse Andre typer bebyggelse og anlegg Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg Uteopphold Lekeplass - Samferdselsanlegg Veg Gangveg/gangareal Annen veggrunn teknisk anlegg Parkeringsplasser Parkeringshus Angitte samferdselsanlegg - Grønnstruktur Naturområde Turveg Friområde Vegetasjonsskjerm - Bruk og vern av sjø og vassdrag Ferdsel Friluftsområde i sjø og vassdrag Friluftsområde i sjø og vassdrag/turveg Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-6 til følgende hensynssoner: - Sikringssone, frisikt - Faresone, flomfare - Faresone, høyspenningsanlegg - Sone med angitte særlige hensyn, vegetasjonsskjerm Det er ikke tillatt med private avtaler å etablere forhold som strider mot disse reguleringsbestemmelsene. Det tillates fremføring av nedgravde kabler og vann- og avløpsledninger gjennom bebyggelse, samferdsel og friområde. 1

10 2. Bebyggelse og anlegg (PBL ledd nr 1) 2.1 Boligbebyggelse, generelt Områdene omfatter BKS1-6 og BFS1. I området tillates oppført maks 32 boenheter. Tak skal utføres som saltak eller pulttak med takvinkel mellom 0 og 30 grader. Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. For konsentrert småhusbebyggelse er det kun vist byggegrense i mot vest. Der hvor det ikke er byggegrense (nord, øst, sør), kan bygg plasseres i formålsgrensa. For hver boenhet skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser på egen grunn og /eller fellesareal. Det skal etableres 0,25 gjesteparkeringsplasser pr boenhet, og av disse skal 1 være HC-parkering. Krav til antall p-plasser skal dekkes med parkering på terreng og i parkeringskjeller. P-plasser i parkeringskjeller skal sikres til den enkelte boenhet med tinglysing, i forbindelse med seksjonering eller fradeling av boligtomt. Garasje må ikke plasseres nærmere enn 5 meter vinkelrett på eiendomsgrensen til offentlig veg, og 2,0 meter parallelt til eiendomsgrensen til offentlig veg. Garasje kan plasseres innenfor byggegrense langs offentlig veg, når den plasseres parallelt med veg og ikke er til hinder for siktlinjer. Parkeringskjeller under boligområdene BKS1-BKS6 regnes ikke med i utnyttelsesgraden for boliger. 50 % av boenhetene skal ha tilgjengelighet for alle. Endelig plassering og utforming av bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse. Omriss av nye bygg er illustrerende. 2.2 Boligbebyggelse, BFS1 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. Maks % BYA = 46 % Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +12,5 meter. H02 skal maks utgjøre 50 % av grunnflaten til H01. For hver boenhet skal det være 2 stk biloppstillingsplasser på egen tomt. Innenfor byggeområdet skal det være 1 stk gjesteparkeringsplass. 2.3 Boligbebyggelse, BKS1 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. T-BRA = 950 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.4 Boligbebyggelse, BKS2 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. T-BRA = 380 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.5 Boligbebyggelse, BKS3 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. 2

11 T-BRA = 380 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.6 Boligbebyggelse, BKS4 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. T-BRA = 380 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.7 Boligbebyggelse, BKS5 Det tillates maks 8 boenheter innenfor området. T-BRA = 760 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.8 Boligbebyggelse, BKS6 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. Maks % BYA = 37 % Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. Garasje til en biloppstillingsplass skal utgjøre en del av hver bolig. For hver boenhet skal det være 2 stk biloppstillingsplasser på egen tomt. Innenfor byggeområdet skal det være 1 stk gjesteparkeringsplass. 2.9 Fritidsbebyggelse, generelt Fritidsbebyggelse utgjør områdene BF1, BF2 og BF3. Bebyggelsen er regulert til fritidsformål, men dersom det er ønskelig på sikt kan fritidsbolig konverteres til bolig. Plan åpner ikke for nye boenheter eller nye tomter. Fritidsboligen skal maksimum være på T-BRA 100 m 2. Topp grunnmur/pilar/såle skal ikke overstige 1,0 meter over gjennomsnittlig terreng. Frittliggende anneks kan oppføres med maks T-BRA = 20 m 2 hvor totalt bruksareal på tomta ikke skal overstige T-BRA = 100 m 2, og skal ligge nærmere fritidsboligen enn 8 meter. Uthus skal plasseres i tilknytning til hovedbygningen og minst mulig eksponert mot strandsonen. Maksimal mønehøyde er 3,5 meter over gjennomsnittlig terreng. Det tillates kun ett uthus pr eiendom. Bebygde eiendommer tillates utvidet med fritidsbebyggelse, men slik at totalt areal ikke overskrider T-BRA=100 m 2. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 15 og 40 grader. Maks mønehøyde 5,5 meter over ferdig gulv i hovedetasjen. For BF2 settes maks mønehøyde til 4 meter. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. For hver boenhet skal det være 2 biloppstillingsplasser på egen grunn. For fritidseiendommer som er utbygget før denne plans godkjenning og med godkjent bruksareal større enn denne plan hjemler, tillates gjenoppbygget til sin opprinnelige størrelse og form ved planens godkjennelse, etter brann/ulykke og annen ytre påvirkning Uteopphold Uteopphold f_ua1 og «f_ua2» utgjør en del av utomhusarealene for boligområdet, og er felles for boligbebyggelsen innenfor planområdet. Det skal utarbeides en 3

12 utomhusplan som viser hvordan hele området skal disponeres. Interne gangveier inngår som en del av ute-/oppholdsarealet Lekeplass Lekeplass f_lek er privat felles for boligområdet innenfor planområdet. Området skal utformes og opparbeides som en sandlekeplass i h.h.t. kommunal norm for lekeplasser. Atkomst til lekeareal og enkelte lekeapparater skal være universelt utformet Andre typer bebyggelse og anlegg Området AABA omfatter bod og lager Anne skjærskilt angitt bebyggelse og anlegg Området «ABB1» er avsatt til avfallshåndtering. Det tillates etablering av nødvendige vegger og tak for skjerming av avfall. 3. Samferdselsanlegg (PBL ledd nr 2) 3.1 Kjøreveg Offentlig kjøreveg. Veg O_V1 skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i plankart. Avkjørsler er vist med avkjørselpil. Vendehammer skal ikke benyttes til parkering. Privat kjøreveg. Områdene V1 og V2 er privat, for eiendommene og rettighetshavere tilhørende den enkelte kjøreveg. Avkjørsler. Avkjørsler til eiendommer er vist i plan med avkjørselpil. 3.2 Gangareal Gangareal. Gangareal er avsatt til privat felles gangatkomst for boligområdet BKS1, BKS2, BKS3 BKS4 og BKS5. Det åpnes for nødvendig kjøring som ambulanse, flyttebil mm. 3.3 Annen veggrunn Området omfatter sideareal, grøfter og snøopplag. Skjæringer og fyllinger skal jordkles og sås til. Det tillates etablert støyskjerm. 3.4 Parkeringsplasser Områdene f_p1 er regulert til felles privat parkering og er felles for brukerne og rettighetshaverne av BKS1-BKS5, og skal opparbeides som vist i plan. Det er regulert 15 p-plasser, og en er forbeholdt HC-parkering. Eiendom gnr/bnr 20/456 har kjørerett gjennom formålet og ut til offentlig veg. Ved boligformålene BFS1, BKS6 er det 18 p-plasser på boligtomtene. Lysåpning på parkeringsplassene skal minst være 2,5 meter og lengde minst 5 meter Det tillates etablert støyskjerm ved f_p Parkeringshus 4

13 Område PH1 er parkeringskjeller under bakken. Parkeringen er felles for brukerne og rettighetshaverne av BKS1-BKS5. Det skal minimum etableres 39 p-plasser som felles parkeringskjeller under formålet boligbebyggelse BKS1-5, parkeringsplass, f_lek, f_ua1, f_ua2 og gangveg. Lysåpning på parkeringsplassene skal minst være 2,5 meter og lengde minst 5 meter. Det tillates etablering av trappehus/heissjakt mellom parkeringskjeller under bakken og opp til bakkeplan. 3.6 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre gitte hovedformål Området AS1 er kombinert formål med nedkjøringsrampe for felles privat p-kjeller og generelt uteareal. Dersom behov, tillates areal til avfallshåndtering med nødvendig skjerming med vegger og tak. 4. Grønnstruktur (PBL ledd nr 3) 4.1 Turveg Turvegen (for myke trafikanter) er offentlig, med regulert bredde på 2,5 meter. 4.2 Friområde Området er offentlig. Vanlig vegetasjonsskjøtsel kan utføres. Arealene kan opparbeides med benker, bord og lekeapparat. Det kan videre etableres tiltak som toaletter, renovasjon, VA og strøm. I gangpassasjen skal det etableres gjerde mot områdene BKS6 og BFS Vegetasjonsskjerm VS1 I området (mot øst) skal bestående trær og vegetasjon i størst mulig grad bevares eller erstattes med hekk og busker. Det tillates ingen bebyggelse i dette området. VS2 Området er privat og er en buffersone mellom bebyggelsen og elva. I vegetasjonssonen skal bestående vegetasjon og terreng bevares. Flatehogst tillates ikke. Det tillates nødvendig skjøtsel i samråd med Søgne kommune. 5. Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL ledd nr 6) 5.1 Ferdsel Området er regulert til ferdsel i sjø. Det tillates fortøyning av fritidsbåt i sjøen foran den enkelte fritidseiendom. Brygger/utliggere o.l. tillates ikke etablert i formålet. 5.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag I område avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag. I området kan plassering av småbåter for de eiendommer og rettighetshavere som grenser til turveien langs sjøen/elva, skje på vestsiden av turveien foran den enkelte eiendom. 5.3 Friluftsområde i sjø og vassdrag/turveg Formålet er offentlig og omfatter kombinert turveg og friluftsområde i sjø og vassdrag. 5

14 6. Hensynssoner (PBL 12-6) 6.1 Sikringssoner Frisikt. Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane. 6.2 Faresone Flomfare. Området er utsatt for flom. Ved tiltak i området, se Teknisk forskrift. Høyspenningsanlegg. Fareområdet gjelder høyspentlinje. Det tillates ikke etablering av bebyggelse innenfor fareområdet. Fareområdets totale bredde er 15 meter, med lik utbredelse på hver side av luftstrekket. Fareområdet ved jordkabelen har en totalbredde på 4 meter. 6.3 Sone med angitte særlige hensyn Vegetasjonsskjerm I vegetasjonssonen skal bestående vegetasjon og terreng bevares. Flatehogst tillates ikke. Det tillates nødvendig skjøtsel i samråd med Søgne kommune. 7. Rekkefølgekrav (PBL 12-7) 7.1 Lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for den første boenheten innenfor planområdet. 7.2 Offentlig veg innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første boenheten. 7.3 Støyskjerm skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for boenheter BKS Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse. 7.5 Snarveg i Friområdet (naturlig tråkk, ikke universell utforming) mellom BFS1 og BKS6 skal være ryddet for busker og kratt som hindrer ferdsel samt etablert gjerde i formålsgrensen til snarvegen, før det gis ferdigattest for boenheter innenfor BFS1 og BKS6. ViaNova Kristiansand EFL Rev , Ørum 6

15 Saksnr Arkivnr Snr Inr Ark L-91 JAS UTBYGGINGSAVTALE Mellom Aa og Aa Eiendom AS (org.nr ), senere kalt utbygger og Søgne kommune org.nr. ( ), senere kalt kommunen, er inngått følgende utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Aros i Søgne: GEOGRAFISK AVGRENSING 1.1 Nærværende avtale omfatter de arealer av eiendommen GB 20/1 og GB 20/67 i Søgne som fremgar av vedlagte områdereguleringskart datert Utbygger skal selv skaffe nødvendig grunn og rettigheter for framføring/anleggelse av vei (herunder g/s-vei), vann- og avløpsledninger, el- og teleforsyning m.v. fram til og innen boligfeltet. PLANLEGGINGSANSVAR 2.1 Utbygger har ansvaret for utarbeidelse av, og dekker kostnadene til, reguleringsplan og andre nødvendige planer i forbindelse med teknisk tilrettelegging innen boligfeltene samt eventuelle eksterne tekniske anlegg som utbyggingen av boligfeltene nødvendiggjør. Søgne kommunens sist gjeldende norm for vei, vann og avløp skal legges til grunn for planlegging og opparbeidelse. OPPARBEIDELSE 3.1 Utbygger har ansvaret for at boligområdet og de enkelte delfelt samt adkomstvei fra fylkesvei Fv152 og fram til feltet opparbeides i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan/bebyggelsesplan, gjeldende reguleringsbestemmelser og godkjente planer for tekniske anlegg, herunder regulerte lekeplasser, omrader for lek og frisiktsoner. Før det gis brukstillatelse for bebyggelsen på tomtene, skal felles utenomhusarealer, lekeplasser, parkeringsplasser, areal for felles avfallshåndtering og adkomst til friareal være ferdig opparbeidet i henhold til gjeldende kommunale regler for vedkommende anlegg. Forannevnte vil bl.a. innebære at veier i området og adkomstvei fram til fylkesvei skal asfalteres totalt to ganger (to lag å 100 kg/m2, fender/rekkverk skal monteres i samsvar med gatenormalen og at veilys bygges og bekostes etter energiverkets retningslinjer. Etter kommunal overtakelse av de tekniske anlegg, skal utbygger foreta 2. gangs asfaltering når feltet er utbygd. Utbygger må ellers følge kommunens normer hva angår parkmessig/sikringsmessig behandling av inngrep i terrenget så som jordkledning av skraninger, rensk/bolting av veiskjæringer m.v.. Før byggetillatelse gis i et felt, skal skjæringer, fyllinger, skrenter være sikret med gjerde, bolter, nett e.l. der kommunen mener slik sikring er påkrevd. Utbygger er ansvarlig for at sikringen blir gjennomført og bekoster arbeidene. 3.2 Utbygger har ansvaret for å skaffe til veie planer for alle tekniske anlegg, herunder bl.a. fremføring av strøm, veilys, telefon og eventuelle fellesantenneanlegg samt koordinere den tekniske utførelsen av dette. Kostnadene ved disse anlegg inngår i tomteprisen. 3.3 Nødvendige fastmerker settes opp etter kommunens anvisninger og bekostes av utbygger.

16 fortsettelse utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Aros i Søgne ØKONOMISKE BETINGELSER 4.1 Kostnadene forbundet med fremføring av tekniske hovedanlegg (vei, vann og avløp) fra kommunalt tilknytningspunkt og inn til boligfeltet dekkes av utbygger. For oppgradering av pumpestasjoner som blir berørt betaler utbygger til ingeniørvesenet et anleggstilskudd stort kr ,-. Beløpet baserer seg på tilknytning av 32 boenheter. 4.2 Alle eiendommer som bebygges med boliger vil av kommunen bli avkrevd tilknytningsgebyr for vann og kloakk. Utbygger ma gjøre den enkelte tomtekjøper oppmerksom pa dette. Gebyret beregnes og betales etter de satser som gjelder på tilknytningstidspunktet for boligen. Kommunen vil ikke ha noe imot at utbygger krever refusjon etter plan- og bygningsloven for tilknytning av ny bebyggelse i feltet for utbyggers kostnader til vei (herunder g/s-vei), vann- og avløpsledninger, lekeplasser, el- og teleforsyning m.v. innen boligfeltet. Alternativt kan utbygger søke å forhandle fram en frivillig avtale med aktuelle eiendomsbesittere. 4.3 Samtlige utgifter (så som grunnerverv, planleggings- og utbyggingskostnader etc.) i forbindelse med omradereguleringsplanen og nærværende avtale forutsettes belastet byggefeltene og de enkelte tomtene, og er saledes kommunen uvedkommende. 4.4 Denne avtale kan suppleres med avtale om utbygging av infrastruktur som i sin helhet skal eies og drives av kommunen (mva-refusjon). Kommunen kan sta for utbyggingen som byggherre, og utbygger på vegne av kommunen forestår prosjektering og utbygging av infrastrukturen som kommunen skal eie og drive. 4.5 Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av nærværende utbyggingsavtale skal utbygger før igangsettingstillatelse gis stille bankgaranti overfor kommunen. Garantiens størrelse skal tilsvare 25% av kostnadene ved å ferdigstille de tekniske anleggene slik at disse kan overtas av kommunen vederlagsfritt til fremtidig vedlikehold. Garantien skal kunne nedreguleres i takt med ferdigstillelsen av de tekniske anleggene i eventuelle delfelt. Etter kommunal overtakelse av tekniske anlegg og grunn løper en 3 års garantitid. Utbygger skal i garantitiden stille garanti i henhold til Norsk Standard. Når det gjelder 2. gangs asfaltering afr pkt 3.1), skal utbygger stille bankgaranti overfor kommunen for 100% av asfalteringskostnaden. Garantien kommer i tillegg til garantien nevnt i avsnittet foran. Alternativt kan utbygger overfører et beløp tilsvarende kostnaden for 2. gangs asfaltering til kommunen ved overtakelsen av de tekniske anlegg. Kommunen vil før 2. gangs asfaltering vurdere om fartshumper skal anlegges i området. Eventuelle fartshumper samt veiskilting skal bekostes av utbygger. 4.6 Dersom adressetildeling for bebyggelsen i boligfeltet med tilstøtende eiendommer medfører at eksisterende bebyggelse i området må omadresseres, skal utbygger dekke kostnadene forbundet med en slik omadressering. Videre dekker utbygger kostnadene til kunngjøring utbyggingsavtale. UTBYGGINGSTAKT 5.1 Utbyggingen av boligfeltene skal kunne skje fortløpende etter at godkjente planer foreligger dog med et maksimalt antall ferdigstilte boliger pr år tilpasset kommunens til enhver tid gjeldende boligbyggeprogram. DISPONERING AV TOMTER 6.1 Utbyggingsfeltet skal disponeres til frikjøpte tomter. Side 2 av 5

17 fortsettelse utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Aros i Søgne KOMMUNAL OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 7.1 Kommunen utarbeider senest 2 måneder etter inngåelse av denne avtale et overtakelseskart som viser hvilke anlegg og arealer som kommunen skal overta vederlagsfritt til framtidig eiendom og vedlikehold. Dette vil være friområder, veier, ledningsnett etc.. Kommunen skal ha rett til å vedlikehold veigrunn 1 meter inn på topp skjæring/fyllingsfot. For lekeplasser og adkomst til friområder skal grunnen overskjøtes til kommunen, men ansvaret for framtidig drift/vedlikehold skal tillegges en Velforening som utbygger er ansvarlig for blir etablert. Det samme skal gjelde for turstier, typiske snarveien og lokalstier i boligområdet. Endelig overtakelseskart kan først utarbeides når godkjent bebyggelsesplan foreligger. De arealer som kommunen skal eie i h.h.t. overtakelseskartet, skal være sammenføyd til ett bruksnummer og overført vederlagsfritt til kommunen fritt for pengeheftelser før igangsettingstillatelse gis. Eventuell deling og/eller sammenføyning av arealer samt overskjøting av arealer skal bekostes av utbygger. Vedlikehold av tekniske anlegg som skal overtas av kommunen eller velforening besørges av utbygger i anleggstiden og fram til de blir overtatt av kommunen eller velforeningen. For eventuelle private stikkledninger og adkomstveier plikter utbygger å informere tomtekjøperne om deres forpliktelser samt å tinglyse disse på de berørte tomtene. 7.2 Når de tekniske anleggene er ferdig opparbeidet og godkjent, overtar kommunen/ velforeningen disse vederlagsfritt til eiendom og/eller vedlikehold. Kostnadene ved slik overføring dekkes av utbygger. Alle parter bør tilstrebe at utbyggers garantiar overfor kommunen faller sammen med utførende entreprenørs garantiår overfor utbygger. Det gjøres spesielt oppmerksom pa at Norm for vei, vann og avløpsanlegg skal gjelde for de tekniske anleggene. Utbygger er ansvarlig for at bestemmelsene i normen oppfylles. Utbygger skal videre foreta innmaling av veier samt innmåling og høydeangivelse av alle ledninger med stikk og kummer og levere dette inntegnet på kart til kommunen før overlevering kan skje. Innmålingene skal være koordinatfestet og levert i sosiformat eller annet format som kommunen bestemmer. 7.3 Innen utgangen av utbyggers garantiår skal utbygger sikre eventuelle rasfarlige områder, stup og lignende. Bygningsmyndigheten avgjør omfanget av sikringen. Ved oversittelse av tidsfrist for sikring, kan kommunen ilegge utbygger en dagmulkt på kr 500,- pr kalenderdag. Utbygger er ansvarlig for sikkerheten innen boligområdet i hele anleggsfasen fram til kommunal overtakelse av området. Før kommunen overtar boligområdet (eller delfelt) til drift og vedlikehold, skal overtakelsesforretning avholdes og overtakelsesprotokoll underskrives av enhetsleder for ingeniørvesenet. Det skal påses at utbyggers forpliktelser i henhold til nærværende utbyggingsavtale er oppfylt. Den grunn som kommunen overtar forutsettes utnyttet som angitt i reguleringsplanen. Dersom kommunen finner det nødvendig, kan det dog innreguleres ekstra felles parkeringsplasser og andre tiltak av felles karakter. 7.4 Etter inngåelse av denne avtale og fram til kommunal overtakelse, har utbygger eller grunneier ikke anledning til å foreta vesentlige inngrep i regulerte friområder, herunder hugging av tømmer, uten samtykke fra kommunen. ANDRE BESTEMMELSER 8.1 Utbygger forplikter seg til a tinglyse følgende bestemmelser på samtlige tomter/eiendommer: Eventuell innhegning mot gate eller vei påhviler tomteeieren. Dersom det skal settes opp fender, mur eller gjerde mot vei, skal fri kant av disse stå i tomtegrense. Side 3 av 5

18 fortsettelse utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Åros i Søgne Slike innretninger skal alltid meldes til kommunen. Mur må holdes så lav som mulig i terrenget og utføres av materialer som passer inn med omgivelsene, fortrinnsvis naturstein. Ved opparbeidelse av tomten er det ønskelig å bevare det naturlige terreng mest mulig. Det skal vises varsomhet med fjerning av trær på tomten. Areal mellom asfaltkant og tomtegrense plikter tilliggende tomteeier a vedlikeholde. Skråning pa tomten mot vei skal avsluttes mot vei i tomtegrensen, og gjøres ferdig snarest mulig etter bygging på tomten, senest 3 år fra byggestart. Ved eventuelle inngrep i fylling, skal gravetillatelse innhentes fra kommunen av ansvarshavende. For byggeomradet foreligger vedtatt reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Tomteeier plikter a gjøre seg kjent med, og følge disse. Tomteeier er forpliktet til å holde så vel bygning som ubebygd grunn og innhegning i ordentlig stand. Utbygger/kommunen forbeholder seg rett til, uten godtgjørelse til tomteeier, å ha liggende veiskråninger inn på parsellen samt foreta rensk av ustabile veiskjæringer i nødvendig utstrekning selv om dette medfører at en kommer inn på tomten. Videre forbeholder kommunen seg rett til å føre overvann fra veier, plasser og friareal ut på parsellen. Hver parsell er pliktig til a ta imot det naturlige overvann fra ovenforliggende område og lede det fram til nedenforliggende område på en av kommunen godkjent måte. Utbygger/kommunen har rett til å anlegge og vedlikehold vann- og kloakkledninger over tomten hvor en finner at dette er hensiktsmessig. Den samme rett har eventuelt nabo som av en eller annen grunn må over naboeiendommen for å bli tilknyttet vann- og/eller kloakkledning. Erstatning for ulempe og skade under anleggstiden og ved senere vedlikeholdsarbeider dekkes av den som bekoster arbeidene. Tomteeier må ikke anlegge murer, foreta oppfyllinger eller gjøre annet som kan skade ledninger eller vanskeliggjøre eller fordyre vedlikeholdet av disse. Ledninger over privat grunn må heller ikke avgraves slik at det oppstår fare for frost- eller andre skader. Skade eller ulempe som følge av at bygninger eller lignende er plassert ved eller over offentlige ledninger, er kommunen uvedkommende. Tomteeier plikter selv å gjøre seg kjent med hvor ledningene går eller skal gå over tomten. Tomteeier har plikt til å legge stikkledning for vann og kloakk i felles vei når kommunen bestemmer dette. Over tomten skal det kunne strekkes elektriske ledninger og anlegges kabelgrøfter og stolper som er nødvendige for elektrisitetsforsyningen samt telefon og eventuelt felles antenneforbindelse i området uten erstatning til tomteeieren. Erstatning for ulempe og skade under anleggs- eller vedlikeholdsarbeider dekkes imidlertid av eierne av de kabler som arbeidet vedrører. Tomteeier er ansvarlig for å reparere/erstatte skader som måtte oppstå på asfalt, veier, ledninger og fastmerker som følge av anleggs- og byggearbeider på tomten. Ingeniørvesenet bestemmer omfanget av reparasjonsarbeidene. Tomteeier har ikke krav på erstatning i noen form for eventuell skade på busker, trær, fender, mur eller gjerde som følge av snørydding på offentlig vei. På tomter i veikryss/kurver må det ikke anlegges mur, hekk eller annen beplantning høyere enn 0,5 m innenfor frisiktlinje vist på reguleringsplanen som etter kommunens skjønn vil vanskeliggjøre oversikten i krysset/kurven. Kommunen kan Side 4 av 5

19 fortsettelse utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Aros i Søgne kreve fjernet eller beklippet beplantning som etter dennes skjønn kan vanskeliggjøre oversikten. Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre forandringer i reguleringsplanen og/ eller reguleringsbestemmelsene uten erstatning for utbygger eller tomteeiere. Heri inngår også rett til annen utnyttelse av grunn som ikke er utskilt til tomter. Tomteeier har gjerdeplikt rundt sin eiendom i den utstrekning dette måtte bli forlangt, dog slik at felles gjerdelinje mellom tomter blir å dele likt mellom de tilstøtende tomter. Gjerde mot vei og lekeplasser blir å bekoste av eieren av den tomt som støter til disse. Frittliggende lekeplasser skal inngjerdes av utbygger etter anvisning fra kommunen. Samtlige tomteeiere i boligområdet som omfattes av denne utbyggingsavtale plikter å delta i den velforening som utbygger etablerer, herunder betale den kontingent som blir bestemt. Velforeningen skal være tilsluttet Norges Velforbund eller tilsvarende landsdekkende sammenslutning. 8.2 Alle tomtekjøpere skal forelegges denne avtale. Utbygger har ansvaret for at dette blir gjort. Utbygger er videre ansvarlig for at tomtekjøpere gjør seg kjent med kommunens overtakelseskart, herunder veisystem og ledninger som ikke overtas til kommunalt vedlikehold. 8.3 Kommunen overtar ikke ansvaret for forpliktelser utbyggeren har eller måtte få overfor tredjemann. Kommune kan forlange fremlagt erklæring fra tredjemann om at slike forhold er oppgjort før overtakelse finner sted. 8.4 Eventuell tvist mellom utbygger og kommunen om forståelsen av denne avtale eller forhold som kan utledes av denne, skal avgjøres med bindende virkning for begge parter av en voldgiftsrett bestående av 3 medlemmer som alle oppnevnes av sorenskriveren ved Kristiansand Tingrett med mindre partene blir enige om noe annet. Voldgiftsrettens formann skal være jurist. 8.5 Nærværende avtale er ikke bindende for kommunen før den er godkjent av formannskapet. 8.5 Nærværende avtale skal ikke kunne overdras til andre uten samtykke fra kommunen. Søgne, den 19/ ( Søgne, den 2Si for Ugne a/ kor;t14 mune: yo,ro-a rø. for Aa og Aa Eiendom AS: C?a e Undertegnede grunneiere av GB 20/67 er kjent med foranstående utbyggingsavtale og aksepterer denne. ) c) \ but Godkjent av formannskapet den /11/ i sak tottl 3 Side 5 av 5

20 (28 20/ /2 _ ",9:21.19:27 20, _ / 20/44 ". Fl ""*. 2(1244, / 20/2J, 20/6 20/435 20, P'Pl /461 t - 20/1513 \ \' Jvt,'/V\ , '518 20'525.Y FOS /525r/ ' 0 20/ /534 0/45 20,5'n 2 0:204 70:36 TEGN FOR i. Begyggelse og anlegg Frrttliggende smahusbebyggelse Konsentren smahusbebyggelse Lii Fritidsbebyggelse F23 Andre typer bebyggelse og anlegg Annen særskill angitt bebyggelse og anlegg Uteoppholdsareal LJJ Lekeplass LJ / 20/53 2. Samferdselsanlegg Lii 20153! OT52-1 Veg Gangveg/gangareal Annen veggrunn - tekniske anlegg Parkeringplasser Parkeringshus Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformal Li I 3. 20/441 Grønnstruktur Turveg Liii 6. Bruk 20/435 og vern a.3) 1,7) Faresoner Faresone Flomfare Faresone - Høyspenrångsanlegg (ink høyspentkabler) c) Sone med angitt særlig hensyn I Angrtthensynsone - Hensyn grønnstruktur Linjetyper Planens begrensning Formalsgrense Faresonegrense Planlagt bebyggelse Regulert torntegrense Regulert parkenngsfelt Bebyggelse som forutsettes fiemet Byggegrense Regulert støyskjerm Grense for angitt hensynssone Symboler Stenging av avklørsel Avkjørsel Friområde Vegetasjonsskjerrn 20/6 1 KLARING av sjø og vassdrag Ferdsel Li Friluftsomrade i sjø og vassdrag LN Angrtt formal i sjø og vassdrag/turveg /605, easlskastele tegna rried svak gralafge kanopplysaiater K3Ide fot ImNialart D.uoha p kommul,c I I., 1,115i.ans.,I på art kaffinale.lola. 1 20/1 koof I I I NN M w.oe I LaeN, I 101.1i o l'os1 asiolthi trealpian mut AV Områderegulering for Ileura koemeneue 20/153 Ytre Åros foi is,iciciii,iiia rritit i tnkarr PLAN- OG BYGNINGSIAW,,,,f,pslati a Kunn,loring KurnJasinjnsIaiIm 20/520 I Inarwa bellandlini.: 20/ Lisestokk11000 plaiurbvid eflef Ptan Siv oidlogns,eluel 2 zan,,,,b,harbillun; i Ilan mor Iwu,aluvi II ANI,N VI 1.1< I- I 1R141 IIWI NOVA, kriaianneld. OWISSI Mulexakmit planadwd ener PRI, Parkerrigskietlef 20/620 EN Ul Ilehandh~gan 20/523 Ai derego k r i..g I oinkuraslillcz Frealrik SAKNBEHANDLING 20/10 - Smedsanden t1.1! Aaraan Sign ald og fam. Nuniksb. Kninde

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer