Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/ /2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.1 og pkt Bakgrunn for saken: Det er gitt tillatelse til oppføring av boliger på henholdsvis GB 20/643, 20/644, 20/645 og 20/646. Boligene på GB 20/645 og 20/646 nærmer seg ferdigstillelse, og det er ønskelig å kunne ta disse i bruk. Før det kan gis brukstillatelse for boligene, er det to av rekkefølgebestemmelsene som må innfris. Dette gjelder opparbeidelse av lekeplass og offentlig vei. Dette arbeidet trekker ut, og det søkes av den grunn dispensasjon fra rekkefølgekravene, Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område regulert til bolig i reguleringsplanen for Smesanden. Reguleringsplanen er vedtatt 26. april Relevante bestemmelser i saken: 7.1 Lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for den første boenheten innenfor planområdet. 7.2 Offentlig veg innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første boenheten. 7.5 Snarveg i Friområdet (naturlig tråkk, ikke universell utforming) mellom BFS1 og BKS6 skal være ryddet for busker og kratt som hindrer ferdsel samt etablert gjerde i formålsgrensen til snarvegen, før det gis ferdigattest for boenheter innenfor BFS1 og BKS6. Naturmangfoldloven: Ikke relevant i forhold til omsøkte dispensasjon.

2 Uttalelser fra annen myndighet: Det ble sendt en henvendelse til ingeniørvesenet som ikke hadde merknader til at det ble gitt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene. Planavdelingen mente det hadde liten betydning om det tok noe tid å opparbeide lekeplassen. Det som er viktig er at man på en eller annen måte sikrer at de er med og bidrar til opparbeidelsen. Det anses for å være svært uheldig om de andre prosjektene skulle stoppe opp og at det da ikke ble noen lekeplass, da det er mangel på lekeplasser i dette området. Øvrige myndigheter er ikke hørt da saken anses for å være av kommunal interesse. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Våre boliger på Ytre Åros 16 c og 16 d ferdigstilles i juni 15. Vi er kommet noe i utakt i forhold til de andre utbyggerne i Smedsandenprosjektet. Der er kommet uforutsette ting, som har forsinket deres fremdrift. Vi søker derfor dispensasjon fra rekkefølgekravene, slik at vi kan flytte inn i juni. Følgende opplysninger har vi fått fra Sigvald Aamodt i AA&AA eiendom AS, de andre utbyggerne på Smedsanden: Veien 20/691 er overskjøtet til kommunen, og det er gitt bankgaranti for teknisk anlegg og asfaltering av vei. Det er planlagt ferdig til asfaltering i juli, og skal asfalteres høsten 15. Utførelsen av teknisk plan i området blir ferdig juni 15. Saksbehandler var i kontakt med Aamodt for å høre hvilken fremdrift de hadde på prosjektet. Det er riktig som søker sier at de er forsinket i forhold til ønsket fremdrift. Vi fikk samme informasjon som søker, altså at eiendommen vil være tilkoplet vann- og avløpsanlegget i begynnelsen av juni, og at veien vil bli opparbeidet til høsten. Overtakelse av offentlig vei og teknisk anlegg blir gjennomført i henhold til godkjent reguleringsplan, og vil bli dokumentert av Repstad anlegg når det er sluttført. Lekeplass vil ferdigstilles høsten 15. Ifølge Aamodt vil lekeplassen først bli ferdigstilt i løpet av våren Dette skyldes at denne er plassert oppå garasjekjelleren som er under oppføring. Snarvei i området er ryddet for busker og kratt mellom BFS1 og BKS6, og vil bli ferdig opparbeidet høsten 15. Midlertidig plassering av søppeldunker vil bli avtalt med Avfall sør. Rekkefølgekravet er med dette delvis etterkommet. Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.1, og 7.2 som angir at lekeplass og offentlig veg skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første boenheten innenfor planområdet, og fra pkt. 7.5 som angir at snarvei skal være ryddet og gjerde oppført i formålsgrense før det gis ferdigattest for boenheter innenfor BFS1 og BKS6. Sistnevnte punkt skal være innfridd før det gis ferdigattest, og er ikke til hinder for å kunne gi brukstillatelse. Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2012, og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Reguleringsplanen fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven

3 19-2. Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. For å sikre gode bokvaliteter, er det vanlig at kommunen i sin planlegging fastsetter rekkefølgekrav. Det være seg opparbeidelse av veier, tekniske anlegg, lekeplasser, støyskjermer med mer. Dette er også gjort i reguleringsplanarbeidet for Smedsanden, og arbeidene ivaretas både i utbyggingsavtale, og i plan. Tiltakshaver har gjennom hele prosessen vært kjent med rekkefølgekravene. Disse er i tillegg til å stå oppført i reguleringsbestemmelsene, også gjengitt i selve byggetillatelsen. Vi har forståelse for at man ønsker å starte byggingen så tidlig som mulig, men det er likevel tiltakshavers risiko å starte arbeidene. Kommunen må tenke langsiktig og se hele området under ett. Dersom det gis dispensasjon fra rekkefølgekravet nå, blir det vanskelig å si nei dersom det kom en ny dispensasjonssøknad senere. Man vi da kunne risikere at området blir bygget ut, og tatt i bruk, uten at lekeplasser, veger, støyskjermer m.m. er på plass. Kommunen skal i henhold til utbyggingsavtalen overta vegen regulert til offentlig vei, noe som ikke vil la seg gjøre om den ikke opparbeides i henhold til kommunal standard. Disse forholdene vil være svært uheldige for området. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon fra rekkefølgekravene, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt. Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Dispensasjonen vurderes av den grunn ikke videre i forhold til fordeler og ulemper da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen ytterligere merknader. Vedlegg: 1 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene 2 Igangsettingstillatelse 3 Reguleringsbestemmelser 4 Utbyggingsavtale 5 Oversiktskart

4 Søgne kommune V/ Anne Marit Tønnesland 4646 SØGNE Søknad om dispensasjon, G.nr/b.nr 20/645 og 20/646 Vi søker dispensasjon fra rekkefølgekravene gitt i igangsettelsestillatelse datert og i reguleringsplan for Smedsanden Ytre Åros. Vilkår for brukstillatelse er også nevnt i utbyggingsavtalen pkt 3.1 (sak 2012/3219-1) Dette gjelder lekeplass og offentlig vei. Våre boliger på Ytre Åros 16 c og 16 d ferdigstilles i juni 15. Vi er kommet noe i utakt i forhold til de andre utbyggerne i Smedsandenprosjektet. Der er kommet uforutsette ting, som har forsinket deres fremdrift. Vi søker derfor dispensasjon fra rekkefølgekravene, slik at vi kan flytte inn i juni. Følgende opplysninger har vi fått fra Sigvald Aamodt i AA&AA eiendom AS, de andre utbyggerne på Smedsanden: Veien 20/691 er overskjøtet til kommunen, og det er gitt bankgaranti for teknisk anlegg og asfaltering av vei. Det er planlagt ferdig til asfaltering i juli, og skal asfalteres høsten 15. Utførelsen av teknisk plan i området blir ferdig juni 15. Overtakelse av offentlig vei og teknisk anlegg blir gjennomført iht godkjent reguleringsplan, og vil bli dokumentert av Repstad anlegg når det er sluttført. Lekeplass vil ferdigstilles høsten 15. Snarvei i området er ryddet for busker og kratt mellom BFS1 og BKS6, og vil bli ferdig opparbeidet høsten 15. Midlertidig plassering av søppeldunker vil bli avtalt med Avfall sør. Vi håper på positivt svar på søknaden, og takker samtidig for godt samarbeid om vårt utbyggingsprosjekt Med hilsen Janne Rohde Lossius og Rolf Rohde

5 SØGNE KOMMUNE Arealenheten Egerdahl Nordbø AS Att. Kristine Berg Postboks KRISTIANSAND S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/ /2014 Anne Marit Tønnesland 20/ IGANGSETTINGSTILLATELSE Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomfører kontrolltiltak for å sikre at arbeidene utføres i samsvar med bestemmelsene Saksnr: Behandlet i: 645/14 Plansjefen Byggested: Ytre Åros 16, 4640 SØGNE Gnr/Bnr: 20/67, 643, 644, 645 og 646 Tiltakshaver: Rolf Rohde Adresse: Doktor Rohdes vei 13, 4640 SØGNE Søker: Egerdahl Nordbø AS Adresse: Postboks 787, 4666 KRISTIANSAND S Tiltakets art: 4 boliger i rekke, bod, samt riving av eksisterende bygg på eiendommen. Vedtak: Søknad om igangsettingstillatelse av 23. september 2014 godkjennes i henhold til planog bygningslovens (pbl) 21-2 femte ledd. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 23. oktober 2013 tillates nå igangsatt. Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket. Det gjøres oppmerksom på at brukstillatelse eller ferdigattest ikke vil bli utstedt før vilkår i saksutredningen er imøtekommet. Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, forskrift og gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system. Foretak er godkjent for ansvarsrett i henhold til tabell i saksutredningen. Denne tillatelsen skal alltid være tilstede på byggeplassen, og intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. Hilsen Atle Danielsen fagleder byggesak Anne Marit Tønnesland saksbehandler Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

6 Saksutredning: Dokumentliste: Søknad med vedlegg er mottatt: 23. september Korrigert gjennomføringsplan, søknad om ansvarsrett for riving av hytte, samt søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er mottatt 21. oktober Bekreftelse på at det vil bli gitt tillatelse til tilkopling til offentlig vann- og avløpsanlegg er mottatt 29. oktober Korrigert gjennomføringsplan og søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll er mottatt 31. oktober Søknaden: Det er søkt om igangsettingstillatelse for hele tiltaket. Søknad om igangsettingstillatelse av 23. september 2014 er nå godkjent, og tiltaket tillates nå igangsatt i samsvar med vilkår i rammetillatelse av 23. oktober 2013 og denne tillatelsen. Ansvarlige foretak: S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = personlig godkjenning Foretaksnavn Funksjoner Tiltaksklasse godkjenning Beskrivelse Egerdal & Nordbø AS PRO 1 S Arkitekturprosjektering Per Try AS PRO/UTF 1 S Riving av hytte, grunnarbeid og utvendig VA Anleggsdata Sør AS PRO/UTF 1 S Oppmålingstekniske arbeider Vågsbygd Bygg og PRO/UTF 1 S Tre, betong og våtrom Vedlikehold AS Try Rør AS PRO/UTF 1 S Innvendig sanitæranlegg Ing. TH Ryen Kontroll 1 S Våtrom og tetthet Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl tredje ledd for at feil og mangler utbedres Avfall: Tiltaket utløser krav om utarbeidelse av avfallsplan, jfr. forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 9-6 og 9-7. Avfallsplan skal ikke sendes inn, men foreligge i tiltaket og være tilgjengelig ved tilsyn. Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltaket skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning, jf. TEK

7 Tilsyn: I perioden fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014, er kommunen pålagt å la følgende inngå i de prioriterte tilsynsområder, jf SAK : a) at krav til universell utforming er oppfylt i tiltak b) at krav til energibruk er oppfylt i tiltak Med bakgrunn i dette varsles det om at tilsyn kan bli foretatt i alle kommunens byggesaker. Ferdigstillelse Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter søknad fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167:2010). Dokumentasjon i samsvar med plan- og bygningsloven og SAK skal vedlegges. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke utstedes før følgende vilkår er imøtekommet: Lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for den første boenheten innenfor planområdet. Offentlig veg innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første boenheten. Snarveg i Friområdet (naturlig tråkk, ikke universell utforming) mellom BFS1 og BKS6 skal være ryddet for busker og kratt som hindrer ferdsel samt etablert gjerde i formålsgrensen til snarvegen, før det gis ferdigattest for boenheter innenfor BFS1 og BKS6. Plan og bygningslovens 29-4 krever at «Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen.» Kartverkets standard Plassering og beliggenhetskontroll ( ) bes benyttet. Denne er samordnet med forskriftene til PBL, samt tilhørende veiledere; ISO 4463 og NS Plasserings- og innmålingsdata i horisontal- og vertikalplan for Søgne kommune følger toleransekrav etter områdeklasse 2, jfr. tillegg B.3 og B.4 i standarden. Innmålte data på SOSI-format, sendes og merkes med Plassering og beliggenhetskontroll og saksnummer. For nærmere teknisk spesifikasjon vedr. innmåling, se kommunens nettsider under Klageadgang Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan derfor påklages av naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse for høyere myndighet innen 3 uker, jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 28. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Klagen skal innen fristens utløp sendes til Søgne Kommune, Arealenheten, p.b. 1051, 4682 Søgne.

8 Gebyr: Behandlingsgebyr, jf. kommunens regulativ for byggesaker, blir på kr Regning blir sendt separat. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på at gebyret vil bli belastet den til enhver tid gjeldende morarentesats, hvis fakturaen ikke betales til rett tid. Ved klage på gebyret vil det påløpe renter fra forfall, til betalingen skjer, såfremt klagen ikke tas til følge. Kopi til: Rolf Rohde Doktor Rohdes vei SØGNE

9 Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Ytre Åros - Smesanden, gnr./bnr. 20/1, 20/67 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: Reguleringsbestemmelser dato: Generelt Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-5 til følgende formål: - Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse Fritidsbebyggelse Andre typer bebyggelse og anlegg Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg Uteopphold Lekeplass - Samferdselsanlegg Veg Gangveg/gangareal Annen veggrunn teknisk anlegg Parkeringsplasser Parkeringshus Angitte samferdselsanlegg - Grønnstruktur Naturområde Turveg Friområde Vegetasjonsskjerm - Bruk og vern av sjø og vassdrag Ferdsel Friluftsområde i sjø og vassdrag Friluftsområde i sjø og vassdrag/turveg Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven 12-6 til følgende hensynssoner: - Sikringssone, frisikt - Faresone, flomfare - Faresone, høyspenningsanlegg - Sone med angitte særlige hensyn, vegetasjonsskjerm Det er ikke tillatt med private avtaler å etablere forhold som strider mot disse reguleringsbestemmelsene. Det tillates fremføring av nedgravde kabler og vann- og avløpsledninger gjennom bebyggelse, samferdsel og friområde. 1

10 2. Bebyggelse og anlegg (PBL ledd nr 1) 2.1 Boligbebyggelse, generelt Områdene omfatter BKS1-6 og BFS1. I området tillates oppført maks 32 boenheter. Tak skal utføres som saltak eller pulttak med takvinkel mellom 0 og 30 grader. Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. For konsentrert småhusbebyggelse er det kun vist byggegrense i mot vest. Der hvor det ikke er byggegrense (nord, øst, sør), kan bygg plasseres i formålsgrensa. For hver boenhet skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser på egen grunn og /eller fellesareal. Det skal etableres 0,25 gjesteparkeringsplasser pr boenhet, og av disse skal 1 være HC-parkering. Krav til antall p-plasser skal dekkes med parkering på terreng og i parkeringskjeller. P-plasser i parkeringskjeller skal sikres til den enkelte boenhet med tinglysing, i forbindelse med seksjonering eller fradeling av boligtomt. Garasje må ikke plasseres nærmere enn 5 meter vinkelrett på eiendomsgrensen til offentlig veg, og 2,0 meter parallelt til eiendomsgrensen til offentlig veg. Garasje kan plasseres innenfor byggegrense langs offentlig veg, når den plasseres parallelt med veg og ikke er til hinder for siktlinjer. Parkeringskjeller under boligområdene BKS1-BKS6 regnes ikke med i utnyttelsesgraden for boliger. 50 % av boenhetene skal ha tilgjengelighet for alle. Endelig plassering og utforming av bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse. Omriss av nye bygg er illustrerende. 2.2 Boligbebyggelse, BFS1 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. Maks % BYA = 46 % Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +12,5 meter. H02 skal maks utgjøre 50 % av grunnflaten til H01. For hver boenhet skal det være 2 stk biloppstillingsplasser på egen tomt. Innenfor byggeområdet skal det være 1 stk gjesteparkeringsplass. 2.3 Boligbebyggelse, BKS1 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. T-BRA = 950 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.4 Boligbebyggelse, BKS2 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. T-BRA = 380 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.5 Boligbebyggelse, BKS3 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. 2

11 T-BRA = 380 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.6 Boligbebyggelse, BKS4 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. T-BRA = 380 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.7 Boligbebyggelse, BKS5 Det tillates maks 8 boenheter innenfor området. T-BRA = 760 m 2. Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. 2.8 Boligbebyggelse, BKS6 Det tillates maks 4 boenheter innenfor området. Maks % BYA = 37 % Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +6,0 meter. Kote for høyeste gesims for bolig skal være maks +13,0 meter. Garasje til en biloppstillingsplass skal utgjøre en del av hver bolig. For hver boenhet skal det være 2 stk biloppstillingsplasser på egen tomt. Innenfor byggeområdet skal det være 1 stk gjesteparkeringsplass. 2.9 Fritidsbebyggelse, generelt Fritidsbebyggelse utgjør områdene BF1, BF2 og BF3. Bebyggelsen er regulert til fritidsformål, men dersom det er ønskelig på sikt kan fritidsbolig konverteres til bolig. Plan åpner ikke for nye boenheter eller nye tomter. Fritidsboligen skal maksimum være på T-BRA 100 m 2. Topp grunnmur/pilar/såle skal ikke overstige 1,0 meter over gjennomsnittlig terreng. Frittliggende anneks kan oppføres med maks T-BRA = 20 m 2 hvor totalt bruksareal på tomta ikke skal overstige T-BRA = 100 m 2, og skal ligge nærmere fritidsboligen enn 8 meter. Uthus skal plasseres i tilknytning til hovedbygningen og minst mulig eksponert mot strandsonen. Maksimal mønehøyde er 3,5 meter over gjennomsnittlig terreng. Det tillates kun ett uthus pr eiendom. Bebygde eiendommer tillates utvidet med fritidsbebyggelse, men slik at totalt areal ikke overskrider T-BRA=100 m 2. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 15 og 40 grader. Maks mønehøyde 5,5 meter over ferdig gulv i hovedetasjen. For BF2 settes maks mønehøyde til 4 meter. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. For hver boenhet skal det være 2 biloppstillingsplasser på egen grunn. For fritidseiendommer som er utbygget før denne plans godkjenning og med godkjent bruksareal større enn denne plan hjemler, tillates gjenoppbygget til sin opprinnelige størrelse og form ved planens godkjennelse, etter brann/ulykke og annen ytre påvirkning Uteopphold Uteopphold f_ua1 og «f_ua2» utgjør en del av utomhusarealene for boligområdet, og er felles for boligbebyggelsen innenfor planområdet. Det skal utarbeides en 3

12 utomhusplan som viser hvordan hele området skal disponeres. Interne gangveier inngår som en del av ute-/oppholdsarealet Lekeplass Lekeplass f_lek er privat felles for boligområdet innenfor planområdet. Området skal utformes og opparbeides som en sandlekeplass i h.h.t. kommunal norm for lekeplasser. Atkomst til lekeareal og enkelte lekeapparater skal være universelt utformet Andre typer bebyggelse og anlegg Området AABA omfatter bod og lager Anne skjærskilt angitt bebyggelse og anlegg Området «ABB1» er avsatt til avfallshåndtering. Det tillates etablering av nødvendige vegger og tak for skjerming av avfall. 3. Samferdselsanlegg (PBL ledd nr 2) 3.1 Kjøreveg Offentlig kjøreveg. Veg O_V1 skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i plankart. Avkjørsler er vist med avkjørselpil. Vendehammer skal ikke benyttes til parkering. Privat kjøreveg. Områdene V1 og V2 er privat, for eiendommene og rettighetshavere tilhørende den enkelte kjøreveg. Avkjørsler. Avkjørsler til eiendommer er vist i plan med avkjørselpil. 3.2 Gangareal Gangareal. Gangareal er avsatt til privat felles gangatkomst for boligområdet BKS1, BKS2, BKS3 BKS4 og BKS5. Det åpnes for nødvendig kjøring som ambulanse, flyttebil mm. 3.3 Annen veggrunn Området omfatter sideareal, grøfter og snøopplag. Skjæringer og fyllinger skal jordkles og sås til. Det tillates etablert støyskjerm. 3.4 Parkeringsplasser Områdene f_p1 er regulert til felles privat parkering og er felles for brukerne og rettighetshaverne av BKS1-BKS5, og skal opparbeides som vist i plan. Det er regulert 15 p-plasser, og en er forbeholdt HC-parkering. Eiendom gnr/bnr 20/456 har kjørerett gjennom formålet og ut til offentlig veg. Ved boligformålene BFS1, BKS6 er det 18 p-plasser på boligtomtene. Lysåpning på parkeringsplassene skal minst være 2,5 meter og lengde minst 5 meter Det tillates etablert støyskjerm ved f_p Parkeringshus 4

13 Område PH1 er parkeringskjeller under bakken. Parkeringen er felles for brukerne og rettighetshaverne av BKS1-BKS5. Det skal minimum etableres 39 p-plasser som felles parkeringskjeller under formålet boligbebyggelse BKS1-5, parkeringsplass, f_lek, f_ua1, f_ua2 og gangveg. Lysåpning på parkeringsplassene skal minst være 2,5 meter og lengde minst 5 meter. Det tillates etablering av trappehus/heissjakt mellom parkeringskjeller under bakken og opp til bakkeplan. 3.6 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre gitte hovedformål Området AS1 er kombinert formål med nedkjøringsrampe for felles privat p-kjeller og generelt uteareal. Dersom behov, tillates areal til avfallshåndtering med nødvendig skjerming med vegger og tak. 4. Grønnstruktur (PBL ledd nr 3) 4.1 Turveg Turvegen (for myke trafikanter) er offentlig, med regulert bredde på 2,5 meter. 4.2 Friområde Området er offentlig. Vanlig vegetasjonsskjøtsel kan utføres. Arealene kan opparbeides med benker, bord og lekeapparat. Det kan videre etableres tiltak som toaletter, renovasjon, VA og strøm. I gangpassasjen skal det etableres gjerde mot områdene BKS6 og BFS Vegetasjonsskjerm VS1 I området (mot øst) skal bestående trær og vegetasjon i størst mulig grad bevares eller erstattes med hekk og busker. Det tillates ingen bebyggelse i dette området. VS2 Området er privat og er en buffersone mellom bebyggelsen og elva. I vegetasjonssonen skal bestående vegetasjon og terreng bevares. Flatehogst tillates ikke. Det tillates nødvendig skjøtsel i samråd med Søgne kommune. 5. Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL ledd nr 6) 5.1 Ferdsel Området er regulert til ferdsel i sjø. Det tillates fortøyning av fritidsbåt i sjøen foran den enkelte fritidseiendom. Brygger/utliggere o.l. tillates ikke etablert i formålet. 5.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag I område avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag. I området kan plassering av småbåter for de eiendommer og rettighetshavere som grenser til turveien langs sjøen/elva, skje på vestsiden av turveien foran den enkelte eiendom. 5.3 Friluftsområde i sjø og vassdrag/turveg Formålet er offentlig og omfatter kombinert turveg og friluftsområde i sjø og vassdrag. 5

14 6. Hensynssoner (PBL 12-6) 6.1 Sikringssoner Frisikt. Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane. 6.2 Faresone Flomfare. Området er utsatt for flom. Ved tiltak i området, se Teknisk forskrift. Høyspenningsanlegg. Fareområdet gjelder høyspentlinje. Det tillates ikke etablering av bebyggelse innenfor fareområdet. Fareområdets totale bredde er 15 meter, med lik utbredelse på hver side av luftstrekket. Fareområdet ved jordkabelen har en totalbredde på 4 meter. 6.3 Sone med angitte særlige hensyn Vegetasjonsskjerm I vegetasjonssonen skal bestående vegetasjon og terreng bevares. Flatehogst tillates ikke. Det tillates nødvendig skjøtsel i samråd med Søgne kommune. 7. Rekkefølgekrav (PBL 12-7) 7.1 Lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for den første boenheten innenfor planområdet. 7.2 Offentlig veg innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første boenheten. 7.3 Støyskjerm skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for boenheter BKS Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse. 7.5 Snarveg i Friområdet (naturlig tråkk, ikke universell utforming) mellom BFS1 og BKS6 skal være ryddet for busker og kratt som hindrer ferdsel samt etablert gjerde i formålsgrensen til snarvegen, før det gis ferdigattest for boenheter innenfor BFS1 og BKS6. ViaNova Kristiansand EFL Rev , Ørum 6

15 Saksnr Arkivnr Snr Inr Ark L-91 JAS UTBYGGINGSAVTALE Mellom Aa og Aa Eiendom AS (org.nr ), senere kalt utbygger og Søgne kommune org.nr. ( ), senere kalt kommunen, er inngått følgende utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Aros i Søgne: GEOGRAFISK AVGRENSING 1.1 Nærværende avtale omfatter de arealer av eiendommen GB 20/1 og GB 20/67 i Søgne som fremgar av vedlagte områdereguleringskart datert Utbygger skal selv skaffe nødvendig grunn og rettigheter for framføring/anleggelse av vei (herunder g/s-vei), vann- og avløpsledninger, el- og teleforsyning m.v. fram til og innen boligfeltet. PLANLEGGINGSANSVAR 2.1 Utbygger har ansvaret for utarbeidelse av, og dekker kostnadene til, reguleringsplan og andre nødvendige planer i forbindelse med teknisk tilrettelegging innen boligfeltene samt eventuelle eksterne tekniske anlegg som utbyggingen av boligfeltene nødvendiggjør. Søgne kommunens sist gjeldende norm for vei, vann og avløp skal legges til grunn for planlegging og opparbeidelse. OPPARBEIDELSE 3.1 Utbygger har ansvaret for at boligområdet og de enkelte delfelt samt adkomstvei fra fylkesvei Fv152 og fram til feltet opparbeides i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan/bebyggelsesplan, gjeldende reguleringsbestemmelser og godkjente planer for tekniske anlegg, herunder regulerte lekeplasser, omrader for lek og frisiktsoner. Før det gis brukstillatelse for bebyggelsen på tomtene, skal felles utenomhusarealer, lekeplasser, parkeringsplasser, areal for felles avfallshåndtering og adkomst til friareal være ferdig opparbeidet i henhold til gjeldende kommunale regler for vedkommende anlegg. Forannevnte vil bl.a. innebære at veier i området og adkomstvei fram til fylkesvei skal asfalteres totalt to ganger (to lag å 100 kg/m2, fender/rekkverk skal monteres i samsvar med gatenormalen og at veilys bygges og bekostes etter energiverkets retningslinjer. Etter kommunal overtakelse av de tekniske anlegg, skal utbygger foreta 2. gangs asfaltering når feltet er utbygd. Utbygger må ellers følge kommunens normer hva angår parkmessig/sikringsmessig behandling av inngrep i terrenget så som jordkledning av skraninger, rensk/bolting av veiskjæringer m.v.. Før byggetillatelse gis i et felt, skal skjæringer, fyllinger, skrenter være sikret med gjerde, bolter, nett e.l. der kommunen mener slik sikring er påkrevd. Utbygger er ansvarlig for at sikringen blir gjennomført og bekoster arbeidene. 3.2 Utbygger har ansvaret for å skaffe til veie planer for alle tekniske anlegg, herunder bl.a. fremføring av strøm, veilys, telefon og eventuelle fellesantenneanlegg samt koordinere den tekniske utførelsen av dette. Kostnadene ved disse anlegg inngår i tomteprisen. 3.3 Nødvendige fastmerker settes opp etter kommunens anvisninger og bekostes av utbygger.

16 fortsettelse utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Aros i Søgne ØKONOMISKE BETINGELSER 4.1 Kostnadene forbundet med fremføring av tekniske hovedanlegg (vei, vann og avløp) fra kommunalt tilknytningspunkt og inn til boligfeltet dekkes av utbygger. For oppgradering av pumpestasjoner som blir berørt betaler utbygger til ingeniørvesenet et anleggstilskudd stort kr ,-. Beløpet baserer seg på tilknytning av 32 boenheter. 4.2 Alle eiendommer som bebygges med boliger vil av kommunen bli avkrevd tilknytningsgebyr for vann og kloakk. Utbygger ma gjøre den enkelte tomtekjøper oppmerksom pa dette. Gebyret beregnes og betales etter de satser som gjelder på tilknytningstidspunktet for boligen. Kommunen vil ikke ha noe imot at utbygger krever refusjon etter plan- og bygningsloven for tilknytning av ny bebyggelse i feltet for utbyggers kostnader til vei (herunder g/s-vei), vann- og avløpsledninger, lekeplasser, el- og teleforsyning m.v. innen boligfeltet. Alternativt kan utbygger søke å forhandle fram en frivillig avtale med aktuelle eiendomsbesittere. 4.3 Samtlige utgifter (så som grunnerverv, planleggings- og utbyggingskostnader etc.) i forbindelse med omradereguleringsplanen og nærværende avtale forutsettes belastet byggefeltene og de enkelte tomtene, og er saledes kommunen uvedkommende. 4.4 Denne avtale kan suppleres med avtale om utbygging av infrastruktur som i sin helhet skal eies og drives av kommunen (mva-refusjon). Kommunen kan sta for utbyggingen som byggherre, og utbygger på vegne av kommunen forestår prosjektering og utbygging av infrastrukturen som kommunen skal eie og drive. 4.5 Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av nærværende utbyggingsavtale skal utbygger før igangsettingstillatelse gis stille bankgaranti overfor kommunen. Garantiens størrelse skal tilsvare 25% av kostnadene ved å ferdigstille de tekniske anleggene slik at disse kan overtas av kommunen vederlagsfritt til fremtidig vedlikehold. Garantien skal kunne nedreguleres i takt med ferdigstillelsen av de tekniske anleggene i eventuelle delfelt. Etter kommunal overtakelse av tekniske anlegg og grunn løper en 3 års garantitid. Utbygger skal i garantitiden stille garanti i henhold til Norsk Standard. Når det gjelder 2. gangs asfaltering afr pkt 3.1), skal utbygger stille bankgaranti overfor kommunen for 100% av asfalteringskostnaden. Garantien kommer i tillegg til garantien nevnt i avsnittet foran. Alternativt kan utbygger overfører et beløp tilsvarende kostnaden for 2. gangs asfaltering til kommunen ved overtakelsen av de tekniske anlegg. Kommunen vil før 2. gangs asfaltering vurdere om fartshumper skal anlegges i området. Eventuelle fartshumper samt veiskilting skal bekostes av utbygger. 4.6 Dersom adressetildeling for bebyggelsen i boligfeltet med tilstøtende eiendommer medfører at eksisterende bebyggelse i området må omadresseres, skal utbygger dekke kostnadene forbundet med en slik omadressering. Videre dekker utbygger kostnadene til kunngjøring utbyggingsavtale. UTBYGGINGSTAKT 5.1 Utbyggingen av boligfeltene skal kunne skje fortløpende etter at godkjente planer foreligger dog med et maksimalt antall ferdigstilte boliger pr år tilpasset kommunens til enhver tid gjeldende boligbyggeprogram. DISPONERING AV TOMTER 6.1 Utbyggingsfeltet skal disponeres til frikjøpte tomter. Side 2 av 5

17 fortsettelse utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Aros i Søgne KOMMUNAL OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 7.1 Kommunen utarbeider senest 2 måneder etter inngåelse av denne avtale et overtakelseskart som viser hvilke anlegg og arealer som kommunen skal overta vederlagsfritt til framtidig eiendom og vedlikehold. Dette vil være friområder, veier, ledningsnett etc.. Kommunen skal ha rett til å vedlikehold veigrunn 1 meter inn på topp skjæring/fyllingsfot. For lekeplasser og adkomst til friområder skal grunnen overskjøtes til kommunen, men ansvaret for framtidig drift/vedlikehold skal tillegges en Velforening som utbygger er ansvarlig for blir etablert. Det samme skal gjelde for turstier, typiske snarveien og lokalstier i boligområdet. Endelig overtakelseskart kan først utarbeides når godkjent bebyggelsesplan foreligger. De arealer som kommunen skal eie i h.h.t. overtakelseskartet, skal være sammenføyd til ett bruksnummer og overført vederlagsfritt til kommunen fritt for pengeheftelser før igangsettingstillatelse gis. Eventuell deling og/eller sammenføyning av arealer samt overskjøting av arealer skal bekostes av utbygger. Vedlikehold av tekniske anlegg som skal overtas av kommunen eller velforening besørges av utbygger i anleggstiden og fram til de blir overtatt av kommunen eller velforeningen. For eventuelle private stikkledninger og adkomstveier plikter utbygger å informere tomtekjøperne om deres forpliktelser samt å tinglyse disse på de berørte tomtene. 7.2 Når de tekniske anleggene er ferdig opparbeidet og godkjent, overtar kommunen/ velforeningen disse vederlagsfritt til eiendom og/eller vedlikehold. Kostnadene ved slik overføring dekkes av utbygger. Alle parter bør tilstrebe at utbyggers garantiar overfor kommunen faller sammen med utførende entreprenørs garantiår overfor utbygger. Det gjøres spesielt oppmerksom pa at Norm for vei, vann og avløpsanlegg skal gjelde for de tekniske anleggene. Utbygger er ansvarlig for at bestemmelsene i normen oppfylles. Utbygger skal videre foreta innmaling av veier samt innmåling og høydeangivelse av alle ledninger med stikk og kummer og levere dette inntegnet på kart til kommunen før overlevering kan skje. Innmålingene skal være koordinatfestet og levert i sosiformat eller annet format som kommunen bestemmer. 7.3 Innen utgangen av utbyggers garantiår skal utbygger sikre eventuelle rasfarlige områder, stup og lignende. Bygningsmyndigheten avgjør omfanget av sikringen. Ved oversittelse av tidsfrist for sikring, kan kommunen ilegge utbygger en dagmulkt på kr 500,- pr kalenderdag. Utbygger er ansvarlig for sikkerheten innen boligområdet i hele anleggsfasen fram til kommunal overtakelse av området. Før kommunen overtar boligområdet (eller delfelt) til drift og vedlikehold, skal overtakelsesforretning avholdes og overtakelsesprotokoll underskrives av enhetsleder for ingeniørvesenet. Det skal påses at utbyggers forpliktelser i henhold til nærværende utbyggingsavtale er oppfylt. Den grunn som kommunen overtar forutsettes utnyttet som angitt i reguleringsplanen. Dersom kommunen finner det nødvendig, kan det dog innreguleres ekstra felles parkeringsplasser og andre tiltak av felles karakter. 7.4 Etter inngåelse av denne avtale og fram til kommunal overtakelse, har utbygger eller grunneier ikke anledning til å foreta vesentlige inngrep i regulerte friområder, herunder hugging av tømmer, uten samtykke fra kommunen. ANDRE BESTEMMELSER 8.1 Utbygger forplikter seg til a tinglyse følgende bestemmelser på samtlige tomter/eiendommer: Eventuell innhegning mot gate eller vei påhviler tomteeieren. Dersom det skal settes opp fender, mur eller gjerde mot vei, skal fri kant av disse stå i tomtegrense. Side 3 av 5

18 fortsettelse utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Åros i Søgne Slike innretninger skal alltid meldes til kommunen. Mur må holdes så lav som mulig i terrenget og utføres av materialer som passer inn med omgivelsene, fortrinnsvis naturstein. Ved opparbeidelse av tomten er det ønskelig å bevare det naturlige terreng mest mulig. Det skal vises varsomhet med fjerning av trær på tomten. Areal mellom asfaltkant og tomtegrense plikter tilliggende tomteeier a vedlikeholde. Skråning pa tomten mot vei skal avsluttes mot vei i tomtegrensen, og gjøres ferdig snarest mulig etter bygging på tomten, senest 3 år fra byggestart. Ved eventuelle inngrep i fylling, skal gravetillatelse innhentes fra kommunen av ansvarshavende. For byggeomradet foreligger vedtatt reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Tomteeier plikter a gjøre seg kjent med, og følge disse. Tomteeier er forpliktet til å holde så vel bygning som ubebygd grunn og innhegning i ordentlig stand. Utbygger/kommunen forbeholder seg rett til, uten godtgjørelse til tomteeier, å ha liggende veiskråninger inn på parsellen samt foreta rensk av ustabile veiskjæringer i nødvendig utstrekning selv om dette medfører at en kommer inn på tomten. Videre forbeholder kommunen seg rett til å føre overvann fra veier, plasser og friareal ut på parsellen. Hver parsell er pliktig til a ta imot det naturlige overvann fra ovenforliggende område og lede det fram til nedenforliggende område på en av kommunen godkjent måte. Utbygger/kommunen har rett til å anlegge og vedlikehold vann- og kloakkledninger over tomten hvor en finner at dette er hensiktsmessig. Den samme rett har eventuelt nabo som av en eller annen grunn må over naboeiendommen for å bli tilknyttet vann- og/eller kloakkledning. Erstatning for ulempe og skade under anleggstiden og ved senere vedlikeholdsarbeider dekkes av den som bekoster arbeidene. Tomteeier må ikke anlegge murer, foreta oppfyllinger eller gjøre annet som kan skade ledninger eller vanskeliggjøre eller fordyre vedlikeholdet av disse. Ledninger over privat grunn må heller ikke avgraves slik at det oppstår fare for frost- eller andre skader. Skade eller ulempe som følge av at bygninger eller lignende er plassert ved eller over offentlige ledninger, er kommunen uvedkommende. Tomteeier plikter selv å gjøre seg kjent med hvor ledningene går eller skal gå over tomten. Tomteeier har plikt til å legge stikkledning for vann og kloakk i felles vei når kommunen bestemmer dette. Over tomten skal det kunne strekkes elektriske ledninger og anlegges kabelgrøfter og stolper som er nødvendige for elektrisitetsforsyningen samt telefon og eventuelt felles antenneforbindelse i området uten erstatning til tomteeieren. Erstatning for ulempe og skade under anleggs- eller vedlikeholdsarbeider dekkes imidlertid av eierne av de kabler som arbeidet vedrører. Tomteeier er ansvarlig for å reparere/erstatte skader som måtte oppstå på asfalt, veier, ledninger og fastmerker som følge av anleggs- og byggearbeider på tomten. Ingeniørvesenet bestemmer omfanget av reparasjonsarbeidene. Tomteeier har ikke krav på erstatning i noen form for eventuell skade på busker, trær, fender, mur eller gjerde som følge av snørydding på offentlig vei. På tomter i veikryss/kurver må det ikke anlegges mur, hekk eller annen beplantning høyere enn 0,5 m innenfor frisiktlinje vist på reguleringsplanen som etter kommunens skjønn vil vanskeliggjøre oversikten i krysset/kurven. Kommunen kan Side 4 av 5

19 fortsettelse utbyggingsavtale vedrørende boligfeltet Smedsanden, Aros i Søgne kreve fjernet eller beklippet beplantning som etter dennes skjønn kan vanskeliggjøre oversikten. Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre forandringer i reguleringsplanen og/ eller reguleringsbestemmelsene uten erstatning for utbygger eller tomteeiere. Heri inngår også rett til annen utnyttelse av grunn som ikke er utskilt til tomter. Tomteeier har gjerdeplikt rundt sin eiendom i den utstrekning dette måtte bli forlangt, dog slik at felles gjerdelinje mellom tomter blir å dele likt mellom de tilstøtende tomter. Gjerde mot vei og lekeplasser blir å bekoste av eieren av den tomt som støter til disse. Frittliggende lekeplasser skal inngjerdes av utbygger etter anvisning fra kommunen. Samtlige tomteeiere i boligområdet som omfattes av denne utbyggingsavtale plikter å delta i den velforening som utbygger etablerer, herunder betale den kontingent som blir bestemt. Velforeningen skal være tilsluttet Norges Velforbund eller tilsvarende landsdekkende sammenslutning. 8.2 Alle tomtekjøpere skal forelegges denne avtale. Utbygger har ansvaret for at dette blir gjort. Utbygger er videre ansvarlig for at tomtekjøpere gjør seg kjent med kommunens overtakelseskart, herunder veisystem og ledninger som ikke overtas til kommunalt vedlikehold. 8.3 Kommunen overtar ikke ansvaret for forpliktelser utbyggeren har eller måtte få overfor tredjemann. Kommune kan forlange fremlagt erklæring fra tredjemann om at slike forhold er oppgjort før overtakelse finner sted. 8.4 Eventuell tvist mellom utbygger og kommunen om forståelsen av denne avtale eller forhold som kan utledes av denne, skal avgjøres med bindende virkning for begge parter av en voldgiftsrett bestående av 3 medlemmer som alle oppnevnes av sorenskriveren ved Kristiansand Tingrett med mindre partene blir enige om noe annet. Voldgiftsrettens formann skal være jurist. 8.5 Nærværende avtale er ikke bindende for kommunen før den er godkjent av formannskapet. 8.5 Nærværende avtale skal ikke kunne overdras til andre uten samtykke fra kommunen. Søgne, den 19/ ( Søgne, den 2Si for Ugne a/ kor;t14 mune: yo,ro-a rø. for Aa og Aa Eiendom AS: C?a e Undertegnede grunneiere av GB 20/67 er kjent med foranstående utbyggingsavtale og aksepterer denne. ) c) \ but Godkjent av formannskapet den /11/ i sak tottl 3 Side 5 av 5

20 (28 20/ /2 _ ",9:21.19:27 20, _ / 20/44 ". Fl ""*. 2(1244, / 20/2J, 20/6 20/435 20, P'Pl /461 t - 20/1513 \ \' Jvt,'/V\ , '518 20'525.Y FOS /525r/ ' 0 20/ /534 0/45 20,5'n 2 0:204 70:36 TEGN FOR i. Begyggelse og anlegg Frrttliggende smahusbebyggelse Konsentren smahusbebyggelse Lii Fritidsbebyggelse F23 Andre typer bebyggelse og anlegg Annen særskill angitt bebyggelse og anlegg Uteoppholdsareal LJJ Lekeplass LJ / 20/53 2. Samferdselsanlegg Lii 20153! OT52-1 Veg Gangveg/gangareal Annen veggrunn - tekniske anlegg Parkeringplasser Parkeringshus Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformal Li I 3. 20/441 Grønnstruktur Turveg Liii 6. Bruk 20/435 og vern a.3) 1,7) Faresoner Faresone Flomfare Faresone - Høyspenrångsanlegg (ink høyspentkabler) c) Sone med angitt særlig hensyn I Angrtthensynsone - Hensyn grønnstruktur Linjetyper Planens begrensning Formalsgrense Faresonegrense Planlagt bebyggelse Regulert torntegrense Regulert parkenngsfelt Bebyggelse som forutsettes fiemet Byggegrense Regulert støyskjerm Grense for angitt hensynssone Symboler Stenging av avklørsel Avkjørsel Friområde Vegetasjonsskjerrn 20/6 1 KLARING av sjø og vassdrag Ferdsel Li Friluftsomrade i sjø og vassdrag LN Angrtt formal i sjø og vassdrag/turveg /605, easlskastele tegna rried svak gralafge kanopplysaiater K3Ide fot ImNialart D.uoha p kommul,c I I., 1,115i.ans.,I på art kaffinale.lola. 1 20/1 koof I I I NN M w.oe I LaeN, I 101.1i o l'os1 asiolthi trealpian mut AV Områderegulering for Ileura koemeneue 20/153 Ytre Åros foi is,iciciii,iiia rritit i tnkarr PLAN- OG BYGNINGSIAW,,,,f,pslati a Kunn,loring KurnJasinjnsIaiIm 20/520 I Inarwa bellandlini.: 20/ Lisestokk11000 plaiurbvid eflef Ptan Siv oidlogns,eluel 2 zan,,,,b,harbillun; i Ilan mor Iwu,aluvi II ANI,N VI 1.1< I- I 1R141 IIWI NOVA, kriaianneld. OWISSI Mulexakmit planadwd ener PRI, Parkerrigskietlef 20/620 EN Ul Ilehandh~gan 20/523 Ai derego k r i..g I oinkuraslillcz Frealrik SAKNBEHANDLING 20/10 - Smedsanden t1.1! Aaraan Sign ald og fam. Nuniksb. Kninde

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE mellom SØGNE KOMMUNE. og Kjellandsheia AS / Repstad Eiendom AS

UTBYGGINGSAVTALE mellom SØGNE KOMMUNE. og Kjellandsheia AS / Repstad Eiendom AS Saksnr Arkivnr Snr: 2016/1538-30 Lnr: 13973/2017 Ark: L81 /JAS Justert 20.03.2017 UTBYGGINGSAVTALE mellom SØGNE KOMMUNE (org.nr. 964 967 091) senere kalt kommunen og Kjellandsheia AS / Repstad Eiendom

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/252-23259/2013 Anne Marit Tønnesland 30/15 02.07.2013

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/252-23259/2013 Anne Marit Tønnesland 30/15 02.07.2013 ØGNE KOMMUNE Arealenheten Ryen Byggsupport as Tangvallveien 66 4640 ØGNE Deres ref: Vår ref: aksbehandler: Arkivkode: Dato: 203/252-23259/203 Anne Marit Tønnesland 30/5 02.07.203 TILLATELE var på søknad

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy Arkivsak: 2013/1104 Arkivkode: 09062013-13 Vedtatt i Arendal bystyre: 19.02.2015, PS 15/27 Plankartets dato: 27.03.2014, sist revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20 Arkivsak: 2014/3725 Arkivkode: 09062014-11 Vedtatt i Arendal bystyre: 01.09.2016, PS 128/16 Plankartets dato: 08.01.2016, sist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Reguleringsplan Geiskeli

Reguleringsplan Geiskeli Reguleringsplan Geiskeli Planbestemmelser Bykle Kommune, sak nr 2014/291 Datert: 12.12.2014 Sist revidert: C 03.11.2015 Innhold 1. Planens innhold... 2 2. Generelle bestemmelser... 2 2.1. Krav til utbyggingsavtale...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan nr. 201108 Dato: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ /2014 Terje Axelsen 50/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ /2014 Terje Axelsen 50/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Try Rør AS Att. Tone Furuborg Linnegrøvan 28 4640 Søgne Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1970-29997/2014 Terje Axelsen 50/33 13.10.2014 TILLATELSE Svar

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Dorrit Svenning Elvegata 2 A 4608 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1795-39625/2016 Jan Inghard Thorsen 38/53 30.09.2016 Melding om sak

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

9.0 Reguleringsbestemmelser

9.0 Reguleringsbestemmelser 9.0 Reguleringsbestemmelser Vedtatt i Eide Kommunestyre 16.02.2017 sak 17/2 1 GENERELT Det regulerte området er vist med plangrense på plankart rev. 17.01.17. Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer:

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 09.01.2010 Dato for siste revisjon av plankartet: 16.03.2010 Dato for siste revisjon av

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr:

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: Plankartets dato: 25.03.2014 Siste revisjon av plankartet: Bestemmelsenes dato: 25.03.2014 Siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Arkivsak: 16/1518 Arkivkode: PLANR 4071 Sakstittel: PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. HTM 8.6.2017 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 Mellom Vessøya AS, foretaksnr. 895459232, heretter kalt utbyggeren, og Grimstad kommune, er det inngått følgende avtale om opparbeidelse av boligfelt. 1. GEOGRAFISK

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE Revidert 09.06.15 1 GENERELT Formålet med planen er å vise en overordnet plan for utbyggingsmønster og infrastruktur, med veier, byggeområder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Ingrid Salthaug Kleveåsen 13 4515 Mandal Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/3014-20387/2017 Jan Inghard Thorsen 42/39 02.05.2017 Melding om sak som har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE. 1. Generelt

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE. 1. Generelt Rev. etter vedtak i Plan- og miljøutvalet, sak 042/12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/2218 - Anne Marit Tønnesland L12 31.08.2017 37201/2017 Melding om vedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR.

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. Planbestemmelser 4032 - KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5 Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. 75/5 Godkjent Karmøy kommunestyre 18.09.12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE Dato:... 04.08.2015 Dato for siste revisjon:... - Dato for kommunestyrets vedtak:... I HENSIKT 1 Planens hensikt

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer