Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Turid Anita Thingvold sekretær Arbeiderpartiets, Venstres og Senterpartiets gruppe møter kl Høyre og Fremskarittspartiets gruppe møter kl

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Delegerte saker Politiske saker PS 11/1 GNR 138 BNR 121 FREIKOLLVEIEN BEHANDLIG AV KLAGE PÅ OPPFØRING AV BOLIG 2009/1806 PS 11/2 GNR 113 BNR 1 - Flatsetsundet - Behandling av søknad om oppføring av 5 naust 2009/1520 PS 11/3 Strategi og tilsynsplan /112 PS 11/4 PS 11/5 PS 11/6 HAGELIN - Søknad om midlertidig oppføring av 2 mindre boliger LERØY HYDROTECH - Søknad om utlegging av oppdrettsmerd ved Inngripan JØRIBERGET 40 B - KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSRÅDETS VEDTAK DEN / / /39 Referatsaker RS 11/1 RS 11/2 GARVERIGATA 15 - Stadfestelse av vedtak i Plan- og bygningsrådet NERGATA 3 - Stadfesting av vedtak i Plan- og bygningsrådet 2009/ /838

3 Arkiv: 138/121 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Torleiv Fagerlie Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ GNR 138 BNR 121 FREIKOLLVEIEN BEHANDLIG AV KLAGE PÅ OPPFØRING AV BOLIG Saken ble vedtatt utsatt i plan- og bygningsrådets møte den 16.des. 09 til møte Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetsvurdering og avveining av forholdene å opprettholde vedtak i delegasjonssak av saksnummer 2010/603. Klage fra Rolf Ugelstad tas ikke til følge med begrunnelse gitt i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. SAKSFREMSTILLING Saksopplysninger Plan- og bygningsrådet har tidligere behandlet klagesak i utvalgsak 10/17 datert Etter befaring på stedet stadfestet plan- og bygningsrådet bygningssjefens vedtak. Fylkesmannen behandlet saken og konkluderte med at den ikke var tilstrekkelig utredet og opphevet kommunens administrative vedtak. Saken ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Saksgang: - Fylkesmannens behandling av klage i byggesak. - Administrativt vedtak av saksnummer 2010/603 omhandlende ny behandling av byggesak. - Klage fra Rolf Ugelstad på vedtak i delegasjonssak av saksnummer 2010/ Orienteringsnotat fra tiltakshaver angående klagebrev fra Rolf Ugelstad. Påklaget vedtak:

4 I henhold til delegert myndighet til bygningssjefen gjøres slikt VEDTAK: I medhold av plan- og bygningslovens 93 godkjennes søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny enebolig samt endring av søknad mottatt i Bolga, 6520 FREI på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på følgende vilkår: Tiltakets høyde- ferdig gulv 1. etasje- fastsettes til 36,35 moh. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens Kap. XVI. Før ustikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOS-fil versjon 4.0. Bygningstekniske installasjoner (sanitær) og tilkobling til kommunalt vaanlegg må anmeldes særskilt til Byingeniøren. Med henvisning til saksutredningen tas merknader fra naboer ikke til følge. Etter at arbeidene er ferdigstilt skal kontrollerklæring for utførelse av alle arbeider innsendes til bygningssjefen for etterkontroll. Dette for å danne grunnlag for utstedelse av ferdigattest. Mekvik Maskin AS, Bernt Hustad AS, Langset Rør AS og IEC-HUS Norge AS gis ansvarsrett i omsøkte fagområde og tiltaksklasse. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen underretning om vedtak er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen må være grunngitt og skal sendes skriftlig til Kristiansund kommune v/bygningssjefen. Klage på vedtak Rolf Ugelstad påklager i brev datert vedtak av Klage følger vedlagt til innkallingen. BYGNINGSMYNDIGHETENS KOMMENTAR Nabo anfører i sin klage at han ønsker tiltaket endret med tanke på boligens høyde og plassering, samt endring av fyllingens omfang. Videre tar klager for seg forhold som er kommentert nedenfor. Jord/stein fylling og fjellskjæring Bygningsmyndigheten har i tidligere vedtak kommentert disse forhold og understreket at tiltakets plassering må ses i forhold til adkomstvei, omliggende boliger og tilpasning til eksisterende terreng. Slik huset og fyllingen er plassert/utført i dag er fyllingshøyden utført slik at deler av eksisterende terreng mot vest faller naturlig sammen med det planerte terreng. Fjellskjæring mot sør har en høyde på ca. 5 meter og tiltakshaver opplyser at skråningen vil bli beplantet for å bedre det visuelle uttrykket. Denne skjæringen ligger bak tiltakshavers bolig og bygningsmyndigheten kan ikke se at klager er berørt av denne. Det refereres videre til påbegynte fyllingsarbeider mot nord/øst. Disse arbeidene ble stanset av bygningssjefen og det er krevd egen søknad for disse.

5 Det reises også spørsmål om riktigheten av terrenginngrep og planeringshøyde for tiltaket. Plan- og bygningslovens 20-1 k) regulerer disse forhold og konstaterer at vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig. I vesentlighetsvurderingen må det tas utgangspunkt i hvor stort avviket er mellom opprinnelig terreng og det som skal etableres, og inngrepets størrelse må ses i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer. Jo mer ømfintlig terrenget er, dess mindre skal det til før inngrepet regnes som vesentlig. Det er med andre ord inngrepets størrelse og inngrepets konsekvenser for omgivelsene som er avgjørende i vurderingen. Bygningsmyndigheten har forståelse for at klager reagerer på fyllingen mot nord/vest. Eiendommen framsto før utbygging som skogkledd og med vesentlig mindre innsyn til egen eiendom enn i dag. Det er imidlertid påregnelig at de bygde omgivelser endrer seg med den følge at dette kan ha konsekvenser for andre. Det må samtidig være påregnelig for en utbygger av en godkjent boligtomt å utnytte tomten med hensyn til blant annet stedlig topografi, adkomstvei og utnyttelse av uteareal. Bygningsmyndigheten har vært på befaring og foretatt en visuell vurdering av høyden på fyllingen og finner ikke grunnlag for å betvile entreprenørens profiler. Husets plassering Klager påklager også husets plassering med begrunnelse til vesentlig trivselsreduserende virkning for naboer pga. innsyn. Det anføres blant annet at huset må trekkes meter lenger mot øst. I rundskriv H-18/90 fra Kommunal- og Regionaldepartementet framgår at bestemmelsene om høydeplassering forutsettes praktisert slik at byggherrens ønske skal imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for f.eks. naboer og omkringliggende miljø. Bygningsmyndigheten har vurdert forholdet på stedet og registrerer at klagende part har få vindusåpninger mot syd og at den ulempe som påberopes ikke kan karakteriseres som vesentlig i plan- og bygningslovens forstand. Kommunens saksbehandling Det framkommer kritikk til kommunens saksbehandling. Dette er i hovedsak forhold som tidligere er vurdert av bygningsmyndigheten og kommenteres derfor ikke her. Det henvises videre til tiltakshavers tilsvar til klagen. Etter en helhetsvurdering tas ikke klage fra nabo til følge da tiltakshavers nytte av tiltaket anses som større enn ulempen for klager. Plan- og bygningssjefen Geir Aakvik Torleiv Fagerlie

6 Adkomstvei sett fra vest Skjæring mot sør

7 Arkiv: 113/001 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Ulla-Britt Nyborg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ GNR 113 BNR 1 - Flatsetsundet - Behandling av søknad om oppføring av 5 naust Saken omfatter: I ekspedisjon av søker Knut Oluf Flatset om oppføring av 5 naust ved Flatsetsundet. Saken ble lagt i bero inntil behandlingen av kommuneplanens arealdel for , ble vedtatt Saken ble behandlet i plan- og bygningsrådet den Det ble vedtatt følgende: Plan- bygningsrådet er positiv til at det gis dispensasjon fra Kommuneplan og pbl 1-8 slik at tiltaket innvilges. Området har liten verdi som badeplass og friområde. Området ligger nært til Flatsetsundet småbåthavn og er naturlig for etablering av naust. Det er allerede naust etablert i området og vil fremstå som en naustrekke som også er anbefalt av overordnede myndigheter. Ny helhets vurdering av bruk av strandsonen blir ikke foretatt før neste revisjon av arealplanen. Realitetsbehandling av saken utsettes inntil uttalelser fra berørte instanser foreligger. Plan- og bygningssjefen legger frem for plan- og bygningsrådet følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet gir ikke dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8 (forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag) samt kommuneplanens arealdel (forbud mot bygging i landbruks-, natur- og friluftsområde), for omsøkt naustbebyggelse i Flatsetsundet, gnr 113 bnr 1. Planog bygningsrådet kan ikke se at lovens vilkår for å gi dispensasjon er til stede, jf. pbl 19-1 og Plan- og bygningsrådet vil også vise til at en imøtekommelse av søknaden ikke vil være i samsvar med naturmangfoldslovens prinsipper for utøvelse av offentlig myndighet, se naturmangfoldslovens 7, jf. også Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen underretning om vedtak er mottatt. Det er

8 tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen må være grunngitt og skal sendes skriftlig til Kristiansund kommune v/plan- og bygningssjefen. Saksopplysninger Søknad om rammetillatelse for bygging av 5 stk. naust på nevnte eiendom øst for riksveien (bruanlegg) i Flatsetsundet er mottatt De 5 naustene (doble) søkes oppført som frittstående bygninger med lik utforming. Naustene har bredde 8.5 meter og lengde 9.5 meter. Mønehøyde er 6.1 meter. I tillegg søkes det om etablering av anlegg for utsetting/opptrekk av båt fra tilhenger. Det opplyses om private avtaler om naustrettigheter knyttet til omsøkte tiltak. Søkeren mener området har liten verdi som friluftsområde og badeplass og ikke berører dyrket mark. Det er bedt om uttalelser fra følgende berørte instanser: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, miljøvernleder i kommunen, Norsk ornitologisk forening, Gjemnes kommune ved landbrukssjefen, NTNU Vitenskapsmuseet. Uttalelser fra berørte instanser Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i skriv av kommet med uttalelser til naustsaken. Fylkesmannen viser til at området er registrert i Naturbase som et viktig sjøområde med strender, grunner og holmer. Det har viktige funksjoner som beite-, raste- og yngleområde for mange fuglearter. Tiltak vil både ved forstyrrelser og arealbeslag påvirke de biologiske verdiene negativt. Det er langgrunt på denne strekningen, og kommunen må legge til grunn at etablering av naust som omsøkt, vil betinge store inngrep for å sikre tilflott. Fylkesmannen mener området er lite egnet som naustområde. Fylkesmannen mener omsøkte naust er dobbelt så store som tradisjonell nauststørrelse i fylket. Naustrekken vil ha negative landskapsvirkninger og for opplevelsen av kulturlandskapet østover Freistranda. Fylkesmannen henviser til naturmangfoldlova, der 7 skal legge prinsippene i 8-12 til grunn som retningslinjer ved uttøving av offentlig myndighet. Kommunen er bundet av loven når beslutningen berører natur. Fylkesmannen kan ikke se hva som skulle fravike kommuneplanen mindre enn et halvt år etter vedtak. Fylkesmannen påpeker det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsvurdering for å avklare om tiltakene kan medføre noen sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvenser. Det henvises til fylkesmannens sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet. Fylkesmannen konkluderer med å frarå dispensasjon. Det vil bli vurdert klage på et eventuelt positivt vedtak i saken. Kommunens miljøvernleder har i notat av kommet med uttalelser til omsøkte naustrekke. Notatet gjengis i sin helhet i det etterfølgende.

9 Dispensasjonssaken må sees som en bit av en helhetlig og langsiktig forvaltning av strandsonen. Strandsonen har et spesielt vern, jf. PBL 1 8 om byggeforbud i strandsonen. I tillegg må saken vurderes etter Lov om naturmangfold, der følgende er sentral: 1, 5 og 8. Strandsonen er definert som et område av nasjonal interesse og ytterligere nedbygging og privatisering av denne sonen må i langt større grad unngås for å oppnå intensjonen med lovverket. I Kristiansund har ikke 100-metersbeltet fått det vernet det er ment å skulle ha. Både langtidsperspektivet og helhetsperspektivet mangler. Antallet dispensasjoner har resultert i en bit for bit-forvaltning, en fragmentering av leveområder for planter og vilt (dyr og fugler). Dette undergraver den beskyttelse sonen er ment å skulle ha, og formålet med vernet. Verdien av å opprettholde større sammenhengende naturområder langs sjøen er avgjørende for å kunne ivareta naturverdiene og i tillegg verdiene knyttet til friluftsliv, kultur- /fornminner og landskap. Mål knyttet til strandsoneforvaltningen i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel Avklaring av hvor kommunen ønsker å avsette areal til båter/naust, bør foretas ut fra en styrt, helhetlig og langsiktig forvaltning i kommuneplanens arealdel. Det er ei nasjonal målsetting å samle inngrep/virksomhet i strandsonen. Det er ikke tilstrekkelig å vurdere denne dispensasjonssaken bare ut fra arealbruken på den aktuelle eiendommen, men også å se den i forhold til omkringliggende områder som hele Flatsetsundet, Freistranda og holmene i området under ett. Området samlet sett er et svært viktig leveområde for fugl (vil bli utdypet senere i saken). I arealdelen har vi et naustområde like øst for det omsøkte området, og ei større naustrekke på Freistranda ved friområdet. I tillegg ligger en stor småbåthavn i Flatsetsundet. Ut fra mange hensyn er det viktig å utnytte/fortette eksisterende naustområder og småbåthavna. En ytterligere oppstykking av strandsonen i dette området er svært uheldig i forhold til hensynet til fuglelivet, vedtatt arealdel og strandsonevernet. I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt å sikre en bærekraftig bruk av areal- og naturressursene, og å ivareta det biologiske mangfoldet. I tillegg skal folks muligheter for natur- og friluftsopplevelser sikres. Det er videre besluttet at strandsoneforvaltningen skal være restriktiv. Å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vil dermed også stride mot en viktig målsetting i kommuneplanens samfunnsdel. For å kunne vurdere om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, er det nødvendig å kjenne de arealbruksinteresser som gjør seg gjeldende i det aktuelle området. En dispensasjon kan ikke gis dersom de hensyn som ligger bak strandsonebestemmelsen eller kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt (landskapsverdier, friluftslivsverdier, allmennhetens ferdselrett, naturverdier /biologisk mangfold og kultur-/fornminneverdier). Kunnskap om hvordan strand- og fjordnaturen er bygd opp og fungerer Samspillet mellom sjø og land gir en spesielt rik og variert flora og fauna, økosystem sammenlignet med tilgrensede naturområder. Denne kunnskapen er det nødvendig å inneha for å sikre at vår strandsone blir forvaltet i tråd med internasjonalt avtaleverk (Riokonvensjonen om biologisk mangfold) og sentrale forpliktelser i forhold til strandsonevernet, samt oppfølging av kommunens arealplanvedtak. Dette gjelder både generelle og spesielle kunnskaper om hvordan strand- og fjordnaturen er bygd opp og fungerer. Nedbygging, oppdyrking og deponering av avfall i strandsonene har bidratt til at en rekke arter og naturtyper i dag er truet. Artsdatabanken konkluderer i sin rødlisterapport fra 2010, at våre sjøfugler er i kraftig tilbakegang. Flatsetsundet Freistrandområdet har sjøfuglarter som står på rødlista.

10 Område med svært store viltverdier Området Flatsetsundet - Freistranda og holmene i sør, bl.a. Jåholmen, Refsholmen og Lågholmen, er et sammenhengende land / sjøområde som er spesielt mht leveområde for et svært stort antall sjøfuglarter. Området er i tillegg svært viktig som rasteområde for fugler på trekk. I brakkvannsområdet ved utløpet av Flatsetelva oppholder det seg fugler uavbrutt. Viltområdekartleggingen i Frei er en omfattende kartlegging av faunaen på Frei, etter en landsomfattende metode utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Rapporten har status som kommunedelplan og er lagt ut på kommunens nettside. Fuglelivet og dens betydning er i dette arbeidet godt dokumentert og det omsøkte området inngår i et område som har fått høyeste verdi: svært viktig viltområde. I slike områder skal fysiske inngrep unngås. Dette er et område som har rødlistearter (liste over trua arter). Fuglearter som er havnet på rødlista har vi et spesielt ansvar for. Dette er fugler som setter strenge krav til sine leveområder. Konklusjon Strandsonen har i det omsøkte området viktige økologiske funksjoner, og er et svært viktig leveområde for planter og vilt generelt, men et svært viktig leveområde og rasteområde (fugler på trekk) for sjøfugl. Rødlista viser at sjøfuglene våre er i kraftig tilbakegang. Av arter i området gjelder dette bl.a. fiskemåse og makrellterne. Tiltaket vil være i strid med strandsonevernet etter plan- og bygningsloven og etter Lov om naturmangfold 1, 4 og 5. I området der det er søkt om dispensasjon, er det foretatt terrenginngrep langs strandsonen sommeren Det kreves tillatelse etter PBL 20-1, pkt. k: vesentlig terrenginngrep, før omfattende tiltak som dette kan gjennomføres. Plan- og bygningsmyndighetene har ansvar for å følge opp denne siden av saken. Norsk Ornitologisk forening (NOF) Møre og Romsdal har i skriv av kommet med uttalelse. NOF påpeker at en utbygging og inngrep i denne strandsonen som omsøkt vil påvirke fuglemiljøet sterkt i negativ retning. Dette begrunnes i at denne strandsonen ved utløpet av Flatsetelva er et betydningsfullt tilholdssted for svært mange fuglearter i området. Inngrep vil både skade området i forhold til næringstilgang og gi økt trafikk som igjen hindrer fuglene i å bruke området. NOF har informasjon om antall og arter som har hvile- og tilholdssted på området. To av artene er på rødlista. NOF påpeker videre av området er spesielt viktig for ender og gjess i hekketiden. NOF har blitt gjort kjent med ulovlig utfylling/planering i fjæra. Det kreves tilbakeføring av fjæra slik den var før inngrepet. NOF Møre og Romsdal anmoder kommunen om å ta med seg at utbygginger i strandsonen og spesielt i tilknytning til utløp av vassdrag kan gjøre store skader i forhold til enkelte fuglebestander.

11 Plan- og bygningssjefens vurdering Plangrunnlag Kommuneplanens arealdel viser at omsøkte tiltak ligger i område anvist som LNF-område. Retningslinjer i kommuneplanens arealdel sier at ny naust- og fritidsbebyggelse i utgangspunktet skal skje i områder som er avsatt til slik bebyggelse. Omsøkte tiltak utløser søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplans arealdel samt plan- og bygningslovens 1-8, forbud mot bygging i 100-metersbeltet. Behovet for dispensasjon er verken omsøkt eller begrunnet. Pbl 19-1 setter krav om grunngitt søknad. Hvis man likevel skal vurdere en dispensasjon, må det vurderes om de andre vilkårene for å gi dispensasjon foreligger: 1. Blir hensynet bak bestemmelsen eller planen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 2. Er fordelene med dispensasjon klart større enn ulempene? Tiltaket må også vurderes i forhold til naturmangfoldlovens prinsipper i Fylkesmannen påminner kommunen om sitt ansvar gitt i naturmangfoldloven 7. Kommunen er bundet av loven i sin myndighetsutøvelse når beslutningen berører natur. I alle slike beslutninger som kommunen treffer, skal det kvitteres ut hvordan 8-12 er kommet til anvendelse i saken. Det refereres fra naturmangfoldloven 1,5 og (lovens formål) Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 5. (forvaltningsmål for arter) Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden. 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i 8 til 12) Prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.

12 Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Fylkesmannen anfører i sitt skriv at det må gjennomføres av risiko- og sårbarhetsvurdering for å avklare om tiltakene kan medføre noen sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvenser. Omsøkte tiltak er vurdert opp mot sjekklisten utarbeidet av fylkesmannen. Tiltaket synes ikke kunne føre til sikkerhets- og beredskapmessige konsekvenser for området. Kravet om kunnskapsgrunnlag ( 8) anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom de innkomne uttalelser, jf. sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Plan- og bygningssjefen har foran påpekt at formell søknad om dispensasjon ikke foreligger. Plan- og bygningssjefen legger til grunn at det ikke foreligger andre begrunnelser enn at søker ønsker å gjennomføre det omsøkte utbyggingstiltaket på egen eiendom og på akkurat dette stedet, jf. søkers redegjørelse i skriv av Man finner på det grunnlaget å kunne vurdere dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 1-8. Plan- og bygningssjefen viser til de faglige innspill som er innkommet og som relaterer seg til de hensyn som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse (bærekraftig utvikling, byggesaksbehandling i samsvar med planvedtak), bestemmelsene om strandsonevernet og bestemmelsene i naturmangfoldsloven, herunder føre-var-prinsippet, tilsier at vilkårene for å gi dispensasjon ikke foreligger. Tilslutning til en slik konklusjon innebærer at det ikke vil være nødvendig å vurdere tilleggskravet om at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Plan- og bygningssjefen mener imidlertid verken søknaden eller innspillene begrunner eller sannsynliggjør at fordelene for den enkelte og samfunnet ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon. Endelig vil plan- og bygningssjefen vise til pbl 19-2, fjerde ledd, der det heter: Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Plan- og bygningssjefen vil ut fra ovennevnte frarå plan- og bygningsrådet å gi byggetillatelse/dispensasjon for det omsøkte tiltaket.

13 Geir Aakvik plan- og bygningssjef Ulla-Britt Nyborg

14 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/112-1 Saksbehandler: Øystein Svendsen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ Strategi og tilsynsplan 2011 Vedlegg: Strategi- og tilsynsplan 2011 Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Strategi- og tilsynsplan for byggesaker 2011 godkjennes. Saksopplysninger Tilsynsplikten Kommunene er pålagt å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Tilsynsplikten følger av plan- og bygningsloven 25-1 (tilsynsplikt) og 25-2 (tilsynets innhold). Ny plan- og bygningslov medfører et sterkere fokus på kommunenes tilsyn. Det er også klare krav til prioriteringer og det blir etablert ulike former for rapporteringsrutiner overfor sentral bygningsmyndighet. Bakgrunnen for tilsynsplikten Det er flere årsaker til at kommunene pålegges å føre tilsyn. En av målsetningene er å gi bedre bygg da statistikk viser at byggskadeomfanget i Norge er oppe i milliardbeløp. Dette er kostnader som til syvende og sist faller på sluttbruker, og særlig for enkeltpersoner kan dette være dramatisk. For å redusere byggskadeomfanget er tilsynsplikt blant de grep som er innført i dagens plan- og bygningslov. Det å føre en viss kontroll med at de foretakene som gis ansvarsrett har nødvendige kunnskaper og systemer for kvalitetskontroll, og at de faktisk bruker disse systemene, vil føre til at tilsynet har en oppdragene effekt på foretakene. Videre er tilsyn nødvendig

15 for å se til at regelverket, som plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og arealplaner følges opp og etterleves i kommunene. Fra skal det føres uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder og oppgaver i alle byggesaker. Dette kan for eksempel være fuktsikring i våtrom, lufttetthet i nye boliger, etc. Uavhengig kontroll skal avdekke og bidra til oppretting av feil. Å føre tilsyn med kontrollerende foretak og særlig påse at kontrollforetaket er uavhengig i forhold til utførende, vil bli et viktig tilsynsområde for å påse at ordningen med uavhengig kontroll fungerer. Plan- og bygningssjefens vurdering Erfaringene med dagens organisering Tidligere var tilsynet fordelt på de enkelte saksbehandlere, og måtte konkurrere med vanlige byggesaker om oppmerksomheten. Noe av det som kjennetegner en byggesak, er at kunden vil ha saken avgjort så raskt som mulig. Mens noe av det som, i hvert fall ofte, kjennetegner en tilsynssak er at kunden ikke ønsker noen sak i det hele tatt. Konsekvensen ble da, i Kristiansund som i mange andre kommuner, at tilsynssaken ofte tapte kampen om oppmerksomhet og oppfølging. Foreliggende plan innebærer at juridisk rådgiver sammen med byggesaksleder har ansvar for utøvelsen av tilsynsvirksomheten. Plan- og bygningssjefen mener det gir et mer effektivt tilsyn, og det gir de øvrige saksbehandlerne en større mulighet til å fokusere på de rene byggesakene. I en startfase er det viktig ikke å gape over for mye. En bør heller fokusere på noen få tema, og bli gode på disse. Dette gjenspeiles i tilsynsplanen. En viktig oppgave i starten blir å utarbeide gode prosedyrer og hjelpemidler for tilsynsarbeidet. I tillegg må tilsynskompetansen utvikles gjennom kursing og kunnskapsdeling internt og eksternt. Norsk Kommunalteknisk Forening Byggesaksgruppa vil være en naturlig arena for kunnskapsdeling på tvers av kommunegrensene. På sikt kan det bli aktuelt å selge tjenester på dette området til andre kommuner, eventuelt etablere et interkommunalt tilsynskontor. Prioriterte områder i 2011 Foretakstilsyn er et viktig tilsynsområde slik at foretakene vet det er en betydelig sannsynlighet for å bli kikket i kortene. Ved foretakstilsyn ser vi på de styringssystem foretaket skal ha for styring, kvalitetskontroll, m.v. Ikke minst på den faktiske bruken av systemet i konkrete saker. Sikkerhetskrav i boliger er et område som vi vil ha fokus på. Vi vurderer det som viktig at det føres en viss kontroll med at sikkerhetskravene er på plass når det søkes om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Fra og med krever staten at vi fører tilsyn med sluttdokumentasjon som ikke skal sendes inn til bygningsmyndighetene, og byggeprosjektenes avfallshåndtering. Fra kreves det at vi fører tilsyn med at krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket. Kravene til universell utforming bør være et prioriteringsområde i Kristiansund kommune. Vi mener derfor at det er viktig at det føres tilsyn på dette området allerede nå. Ved å ta universell utforming inn i tilsynsplanen for 2011 og 2012 blir vi også bedre rustet til å gjennomføre tilsyn med universell utforming fra Vi vil her understreke at tilsyn i byggesaker ikke er ment som straff, men som et redskap til forbedring. Ressurser og samarbeidet med andre kommuner Det nye tilsynsopplegget forutsettes å gi mer tilsyn og bedre tilsyn enn tidligere. Vi ser

16 for oss at saksbehandler sammen med juridisk rådgiver vil utgjøre et tilsynsteam. Det vil også gjøre oss noe mer tilgjengelig for samarbeid med andre kommuner. Vi tenker særlig på mindre kommuner som ikke har samme kompetanse og fagmiljø som Kristiansund kommune. Fra og med januar 2011 er det kommet nye bestemmelser som skjerper fokuset på kommunens tilsynsvirksomhet. Administrasjonen vil arbeide videre med å øke ressursene til tilsynet, både fordi vi ser en nytteverdi av dette lokalt og fordi det vil gjøre oss bedre i stand til å delta i eventuelt tilsynssamarbeid med andre kommuner. Plan- og bygningssjefen vil på dette grunnlag anbefale at Strategi og tilsynsplanen for 2011 godkjennes. Geir Aakvik plan- og bygningssjef Øystein Svendsen juridisk rådgiver

17 Strategi- og tilsynsplan 2011 Kristiansund kommune, plan- og bygningsenheten Lovgrunnlag I følge plan- og bygningsloven 25-1 (tilsynsplikt) og 25-2 (tilsynets innhold) skal kommunen føre tilsyn med at plan- og bygningsloven følges i kommunen, og påse at det blir foretatt nødvendig kontroll. Ny plan- og bygningslov medfører et sterkere fokus på kommunens tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak. Det medfører krav til prioriteringer og rapportering til sentral bygningsmyndighet. Målsetting Tilsynsarbeidet skal bidra til: - Færre byggefeil og kvalitativt gode byggverk. - Respekt for regelverket og troverdighet rundt kommunens håndtering av byggesaker, herunder å styrke publikums følelse av likebehandling. - God dialog med ansvarlige foretak. Organisering Byggesaksleder: - Utarbeidelse av årlig strategi- og tilsynsplan, og evaluering av hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien. - Deltakelse på interne evalueringsmøter. Juridisk rådgiver: - Deltakelse på interne evalueringsmøter. - Utarbeidelse av prosedyrer og hjelpemidler. - Intern opplæring. Saksbehandlere: - Gjennomføre tilsyn som en integrert del av saksbehandlingen. Finansiering Tilsynsvirksomheten gjennomføres innenfor de tildelte økonomiske rammer for plan- og bygningsenheten. I tillegg kreves det gebyr for behandling av avvik og oppfølging av ulovligheter som avdekkes gjennom tilsyn. Kompetanseoppbygging - Deltakelse på kurs hvor tilsyn er agenda. - Interne kurs og/eller kunnskapsdeling ved behov. - Kunnskapsdeling gjennom Norsk Kommunal Teknisk Forum. - Gjennomgang av nye prosedyrer og maler i forbindelse med saksmøter. Statens prioriterte tema for tilsynet - Kontroll med at plan for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges (i en periode på 2 år fra ). - Kontroll med at det foreligger sluttdokumentasjon som ikke skal sendes kommunen (i en periode på 2 år fra ). - At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket (i en periode på 2 år fra ). - At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket (i en periode på 2 år fra ). Kommunens egne prioriteringer for tilsynet - Foretakstilsyn med fokus på system og bruken av dette i konkrete saker. - Ferdigstillelse med fokus på sikkerhetskrav i bolig- og fritidsbebyggelse. - At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket (fra ).

18 Melding og evaluering - Det vil utarbeides tilsynsrapport for alle tilsyn og alle tilsyn registreres fortløpende i kommunens saksbehandlingssystem Ephorte. - Kopi av tilsynsrapporter hvor det er avdekket avvik sendes til den sentrale godkjenningsmyndigheten for foretak, Statens bygningstekniske etat. - Melding om tilsynsvirksomheten presenteres for plan- og bygningsrådet en gang årlig. Tilsynsplan 2011 TEMA Prioriteringer Foretakstilsyn AVGRENSING Hvilke områder skal det foretas tilsyn på Styringssystem og bruken av dette i konkrete saker. Sluttdokumentasjon Dokumentasjon som grunnlag for anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Avfallshåndtering Sikkerhetskrav i boliger Universell utforming Avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport. Utføres etter anmodning om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Alle melde- og søknadspliktige arbeider TILSYNSGRUPPE Hvem skal delta Juridisk rådgiver + Byggesaksleder og/eller saksbehandler Juridisk rådgiver + saksbehandler Saksbehandler Saksbehandler Saksbehandler FREMDRIFT Når skal tilsynet varsles, gjennomføres m.m Tilsynet kan skje som ren kontroll, eller ved mistanke om at styringssystemet ikke foreligger eller brukes. Ved ferdigstillelse av tiltaket. Under saksbehandlingen og ved ferdigstillelse av tiltaket. Under saksbehandlingen og ved ferdigstillelse av tiltaket. Under saksbehandlingen og før ferdigattest

19 Arkiv: 005/541 Arkivsaksnr: 2010/2189 Saksbehandler: Hilmar Hansen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ HAGELIN - SØKNAD OM OPPFØRING AV 2 MINDRE BOLIGER SOM MIDLERTIDIGE BYGGVERK. TILTAKSHAVER : KRISTIANSUND KOMMUNE, BYGG OG EIENDOM SAKSOPPLYSNINGER Søknad mottatt om dispensasjon i medhold av pbl Kap.19 for oppføring av 2 boliger i Hagelin som ledd i kommunens boligsosiale program for et tidsrom av inntil 3 år. Vedlagt til søknaden fulgte tegninger, kart, gjenpart av nabovarsel og søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet gir, i medhold av plan- og bygningslovens Kap. 19, midlertidig dispensasjon for et tidsrom av inntil 3 år fra arealdelen av kommuneplan for Kristiansund for plassering av en mindre bygning med boligsosialt formål på kommunens eiendom G.nr. 5 b.nr. 541 ( ved Byingeniørens lagerområde ) som omsøkt i ekspedisjon datert fra Tonning & Lieng AS på vegne av Kristiansund kommune. I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 og 30-5 godkjenner Plan- og bygningsrådet, som et midlertidig tiltak for et tidsrom inntil 3 år, søknad om rammetillatelse for oppføring av en bolig på eiendommen G.nr. 5 b.nr. 541 på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på følgende vilkår: Tiltakets utforming og høydeplassering fastsettes i samråd med bygningsmyndigheten. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens Kap. XVI. Før ustikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOS-fil versjon 4.0.

20 Protest fra Stig Johansen, Hagelinveien 15 og fra Elise Bjerke og Nikolay Hubenov, Balders vei 5B tas ikke til følge da de ikke anses vesentlig berørt av saken og med begrunnelse for øvrig som gitt i saksfremstillingen. Etter at arbeidene er ferdigstilt skal kontrollerklæring for utførelse av alle arbeider innsendes til bygningssjefen for etterkontroll. Dette for å danne grunnlag for utstedelse av ferdigattest. Tiltaket tillates ikke igangsatt før: Søknad om igangsettingstillatelse er sendt bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Alle gebyrer og tilknytningsavgifter for vann og avløp er betalt. Behandlingsgebyr kr. 786,- Gebyr for dispensasjon kr ,- Sum gebyrer kr ,- Plassering av midlertidig bolig på eiendommen G.nr. 5 b.nr. 560 avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens Kap. 19 sammenholdt med arealdelen av kommuneplan for Kristiansund. Protest fra Stig Johansen, Hagelinveien 15 og fra Elise Bjerke og Nikolay Hubenov, Balders vei 5B er etter dette tatt til følge for så vidt gjelder plassering på eiendommen G.nr. 5 b.nr Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen underretning om vedtak er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen må være grunngitt og skal sendes skriftlig til Kristiansund kommune v/bygningssjefen. SAKSFREMSTILLING Søknad mottatt om rammetillatelse som et midlertidig tiltak for oppføring av 2 stk mindre boliger med boligsosialt formål på kommunens eiendommer G.nr. 5 b.nr. 542 ( ved Byingeniørens lagerområde ) og G.nr. 5 b.nr. 560 ( ved tunellåpning ). Det søkes samtidig om dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag. Vedlagt til søknaden følger kart, foreløpige tegninger, gjenpart av nabovarsel, søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker samt redegjørelse for tiltaket. 45 m2 1. etasje 45 m2 Sum beregnet bruksareal (BRA) Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens Ved varslingsfristens utløp er det innkommet merknader til saken fra Elise Bjerke og Nikolay Hubenov, Balders vei 5B og fra Stig Johansen, Hagelinveien 15. Kopi av protestene følger vedlagt til innkallingen. Tonning & Lieng AS som ansvarlig søker kommenterer i skriv av de innkomne merknader. Kopi av uttalelsen følger vedlagt til innkallingen.

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer