Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Turid Anita Thingvold sekretær Arbeiderpartiets, Venstres og Senterpartiets gruppe møter kl Høyre og Fremskarittspartiets gruppe møter kl

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Delegerte saker Politiske saker PS 11/1 GNR 138 BNR 121 FREIKOLLVEIEN BEHANDLIG AV KLAGE PÅ OPPFØRING AV BOLIG 2009/1806 PS 11/2 GNR 113 BNR 1 - Flatsetsundet - Behandling av søknad om oppføring av 5 naust 2009/1520 PS 11/3 Strategi og tilsynsplan /112 PS 11/4 PS 11/5 PS 11/6 HAGELIN - Søknad om midlertidig oppføring av 2 mindre boliger LERØY HYDROTECH - Søknad om utlegging av oppdrettsmerd ved Inngripan JØRIBERGET 40 B - KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSRÅDETS VEDTAK DEN / / /39 Referatsaker RS 11/1 RS 11/2 GARVERIGATA 15 - Stadfestelse av vedtak i Plan- og bygningsrådet NERGATA 3 - Stadfesting av vedtak i Plan- og bygningsrådet 2009/ /838

3 Arkiv: 138/121 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Torleiv Fagerlie Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ GNR 138 BNR 121 FREIKOLLVEIEN BEHANDLIG AV KLAGE PÅ OPPFØRING AV BOLIG Saken ble vedtatt utsatt i plan- og bygningsrådets møte den 16.des. 09 til møte Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetsvurdering og avveining av forholdene å opprettholde vedtak i delegasjonssak av saksnummer 2010/603. Klage fra Rolf Ugelstad tas ikke til følge med begrunnelse gitt i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. SAKSFREMSTILLING Saksopplysninger Plan- og bygningsrådet har tidligere behandlet klagesak i utvalgsak 10/17 datert Etter befaring på stedet stadfestet plan- og bygningsrådet bygningssjefens vedtak. Fylkesmannen behandlet saken og konkluderte med at den ikke var tilstrekkelig utredet og opphevet kommunens administrative vedtak. Saken ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Saksgang: - Fylkesmannens behandling av klage i byggesak. - Administrativt vedtak av saksnummer 2010/603 omhandlende ny behandling av byggesak. - Klage fra Rolf Ugelstad på vedtak i delegasjonssak av saksnummer 2010/ Orienteringsnotat fra tiltakshaver angående klagebrev fra Rolf Ugelstad. Påklaget vedtak:

4 I henhold til delegert myndighet til bygningssjefen gjøres slikt VEDTAK: I medhold av plan- og bygningslovens 93 godkjennes søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny enebolig samt endring av søknad mottatt i Bolga, 6520 FREI på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på følgende vilkår: Tiltakets høyde- ferdig gulv 1. etasje- fastsettes til 36,35 moh. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens Kap. XVI. Før ustikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOS-fil versjon 4.0. Bygningstekniske installasjoner (sanitær) og tilkobling til kommunalt vaanlegg må anmeldes særskilt til Byingeniøren. Med henvisning til saksutredningen tas merknader fra naboer ikke til følge. Etter at arbeidene er ferdigstilt skal kontrollerklæring for utførelse av alle arbeider innsendes til bygningssjefen for etterkontroll. Dette for å danne grunnlag for utstedelse av ferdigattest. Mekvik Maskin AS, Bernt Hustad AS, Langset Rør AS og IEC-HUS Norge AS gis ansvarsrett i omsøkte fagområde og tiltaksklasse. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen underretning om vedtak er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen må være grunngitt og skal sendes skriftlig til Kristiansund kommune v/bygningssjefen. Klage på vedtak Rolf Ugelstad påklager i brev datert vedtak av Klage følger vedlagt til innkallingen. BYGNINGSMYNDIGHETENS KOMMENTAR Nabo anfører i sin klage at han ønsker tiltaket endret med tanke på boligens høyde og plassering, samt endring av fyllingens omfang. Videre tar klager for seg forhold som er kommentert nedenfor. Jord/stein fylling og fjellskjæring Bygningsmyndigheten har i tidligere vedtak kommentert disse forhold og understreket at tiltakets plassering må ses i forhold til adkomstvei, omliggende boliger og tilpasning til eksisterende terreng. Slik huset og fyllingen er plassert/utført i dag er fyllingshøyden utført slik at deler av eksisterende terreng mot vest faller naturlig sammen med det planerte terreng. Fjellskjæring mot sør har en høyde på ca. 5 meter og tiltakshaver opplyser at skråningen vil bli beplantet for å bedre det visuelle uttrykket. Denne skjæringen ligger bak tiltakshavers bolig og bygningsmyndigheten kan ikke se at klager er berørt av denne. Det refereres videre til påbegynte fyllingsarbeider mot nord/øst. Disse arbeidene ble stanset av bygningssjefen og det er krevd egen søknad for disse.

5 Det reises også spørsmål om riktigheten av terrenginngrep og planeringshøyde for tiltaket. Plan- og bygningslovens 20-1 k) regulerer disse forhold og konstaterer at vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig. I vesentlighetsvurderingen må det tas utgangspunkt i hvor stort avviket er mellom opprinnelig terreng og det som skal etableres, og inngrepets størrelse må ses i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer. Jo mer ømfintlig terrenget er, dess mindre skal det til før inngrepet regnes som vesentlig. Det er med andre ord inngrepets størrelse og inngrepets konsekvenser for omgivelsene som er avgjørende i vurderingen. Bygningsmyndigheten har forståelse for at klager reagerer på fyllingen mot nord/vest. Eiendommen framsto før utbygging som skogkledd og med vesentlig mindre innsyn til egen eiendom enn i dag. Det er imidlertid påregnelig at de bygde omgivelser endrer seg med den følge at dette kan ha konsekvenser for andre. Det må samtidig være påregnelig for en utbygger av en godkjent boligtomt å utnytte tomten med hensyn til blant annet stedlig topografi, adkomstvei og utnyttelse av uteareal. Bygningsmyndigheten har vært på befaring og foretatt en visuell vurdering av høyden på fyllingen og finner ikke grunnlag for å betvile entreprenørens profiler. Husets plassering Klager påklager også husets plassering med begrunnelse til vesentlig trivselsreduserende virkning for naboer pga. innsyn. Det anføres blant annet at huset må trekkes meter lenger mot øst. I rundskriv H-18/90 fra Kommunal- og Regionaldepartementet framgår at bestemmelsene om høydeplassering forutsettes praktisert slik at byggherrens ønske skal imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for f.eks. naboer og omkringliggende miljø. Bygningsmyndigheten har vurdert forholdet på stedet og registrerer at klagende part har få vindusåpninger mot syd og at den ulempe som påberopes ikke kan karakteriseres som vesentlig i plan- og bygningslovens forstand. Kommunens saksbehandling Det framkommer kritikk til kommunens saksbehandling. Dette er i hovedsak forhold som tidligere er vurdert av bygningsmyndigheten og kommenteres derfor ikke her. Det henvises videre til tiltakshavers tilsvar til klagen. Etter en helhetsvurdering tas ikke klage fra nabo til følge da tiltakshavers nytte av tiltaket anses som større enn ulempen for klager. Plan- og bygningssjefen Geir Aakvik Torleiv Fagerlie

6 Adkomstvei sett fra vest Skjæring mot sør

7 Arkiv: 113/001 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Ulla-Britt Nyborg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ GNR 113 BNR 1 - Flatsetsundet - Behandling av søknad om oppføring av 5 naust Saken omfatter: I ekspedisjon av søker Knut Oluf Flatset om oppføring av 5 naust ved Flatsetsundet. Saken ble lagt i bero inntil behandlingen av kommuneplanens arealdel for , ble vedtatt Saken ble behandlet i plan- og bygningsrådet den Det ble vedtatt følgende: Plan- bygningsrådet er positiv til at det gis dispensasjon fra Kommuneplan og pbl 1-8 slik at tiltaket innvilges. Området har liten verdi som badeplass og friområde. Området ligger nært til Flatsetsundet småbåthavn og er naturlig for etablering av naust. Det er allerede naust etablert i området og vil fremstå som en naustrekke som også er anbefalt av overordnede myndigheter. Ny helhets vurdering av bruk av strandsonen blir ikke foretatt før neste revisjon av arealplanen. Realitetsbehandling av saken utsettes inntil uttalelser fra berørte instanser foreligger. Plan- og bygningssjefen legger frem for plan- og bygningsrådet følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet gir ikke dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8 (forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag) samt kommuneplanens arealdel (forbud mot bygging i landbruks-, natur- og friluftsområde), for omsøkt naustbebyggelse i Flatsetsundet, gnr 113 bnr 1. Planog bygningsrådet kan ikke se at lovens vilkår for å gi dispensasjon er til stede, jf. pbl 19-1 og Plan- og bygningsrådet vil også vise til at en imøtekommelse av søknaden ikke vil være i samsvar med naturmangfoldslovens prinsipper for utøvelse av offentlig myndighet, se naturmangfoldslovens 7, jf. også Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen underretning om vedtak er mottatt. Det er

8 tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen må være grunngitt og skal sendes skriftlig til Kristiansund kommune v/plan- og bygningssjefen. Saksopplysninger Søknad om rammetillatelse for bygging av 5 stk. naust på nevnte eiendom øst for riksveien (bruanlegg) i Flatsetsundet er mottatt De 5 naustene (doble) søkes oppført som frittstående bygninger med lik utforming. Naustene har bredde 8.5 meter og lengde 9.5 meter. Mønehøyde er 6.1 meter. I tillegg søkes det om etablering av anlegg for utsetting/opptrekk av båt fra tilhenger. Det opplyses om private avtaler om naustrettigheter knyttet til omsøkte tiltak. Søkeren mener området har liten verdi som friluftsområde og badeplass og ikke berører dyrket mark. Det er bedt om uttalelser fra følgende berørte instanser: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, miljøvernleder i kommunen, Norsk ornitologisk forening, Gjemnes kommune ved landbrukssjefen, NTNU Vitenskapsmuseet. Uttalelser fra berørte instanser Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i skriv av kommet med uttalelser til naustsaken. Fylkesmannen viser til at området er registrert i Naturbase som et viktig sjøområde med strender, grunner og holmer. Det har viktige funksjoner som beite-, raste- og yngleområde for mange fuglearter. Tiltak vil både ved forstyrrelser og arealbeslag påvirke de biologiske verdiene negativt. Det er langgrunt på denne strekningen, og kommunen må legge til grunn at etablering av naust som omsøkt, vil betinge store inngrep for å sikre tilflott. Fylkesmannen mener området er lite egnet som naustområde. Fylkesmannen mener omsøkte naust er dobbelt så store som tradisjonell nauststørrelse i fylket. Naustrekken vil ha negative landskapsvirkninger og for opplevelsen av kulturlandskapet østover Freistranda. Fylkesmannen henviser til naturmangfoldlova, der 7 skal legge prinsippene i 8-12 til grunn som retningslinjer ved uttøving av offentlig myndighet. Kommunen er bundet av loven når beslutningen berører natur. Fylkesmannen kan ikke se hva som skulle fravike kommuneplanen mindre enn et halvt år etter vedtak. Fylkesmannen påpeker det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsvurdering for å avklare om tiltakene kan medføre noen sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvenser. Det henvises til fylkesmannens sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet. Fylkesmannen konkluderer med å frarå dispensasjon. Det vil bli vurdert klage på et eventuelt positivt vedtak i saken. Kommunens miljøvernleder har i notat av kommet med uttalelser til omsøkte naustrekke. Notatet gjengis i sin helhet i det etterfølgende.

9 Dispensasjonssaken må sees som en bit av en helhetlig og langsiktig forvaltning av strandsonen. Strandsonen har et spesielt vern, jf. PBL 1 8 om byggeforbud i strandsonen. I tillegg må saken vurderes etter Lov om naturmangfold, der følgende er sentral: 1, 5 og 8. Strandsonen er definert som et område av nasjonal interesse og ytterligere nedbygging og privatisering av denne sonen må i langt større grad unngås for å oppnå intensjonen med lovverket. I Kristiansund har ikke 100-metersbeltet fått det vernet det er ment å skulle ha. Både langtidsperspektivet og helhetsperspektivet mangler. Antallet dispensasjoner har resultert i en bit for bit-forvaltning, en fragmentering av leveområder for planter og vilt (dyr og fugler). Dette undergraver den beskyttelse sonen er ment å skulle ha, og formålet med vernet. Verdien av å opprettholde større sammenhengende naturområder langs sjøen er avgjørende for å kunne ivareta naturverdiene og i tillegg verdiene knyttet til friluftsliv, kultur- /fornminner og landskap. Mål knyttet til strandsoneforvaltningen i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel Avklaring av hvor kommunen ønsker å avsette areal til båter/naust, bør foretas ut fra en styrt, helhetlig og langsiktig forvaltning i kommuneplanens arealdel. Det er ei nasjonal målsetting å samle inngrep/virksomhet i strandsonen. Det er ikke tilstrekkelig å vurdere denne dispensasjonssaken bare ut fra arealbruken på den aktuelle eiendommen, men også å se den i forhold til omkringliggende områder som hele Flatsetsundet, Freistranda og holmene i området under ett. Området samlet sett er et svært viktig leveområde for fugl (vil bli utdypet senere i saken). I arealdelen har vi et naustområde like øst for det omsøkte området, og ei større naustrekke på Freistranda ved friområdet. I tillegg ligger en stor småbåthavn i Flatsetsundet. Ut fra mange hensyn er det viktig å utnytte/fortette eksisterende naustområder og småbåthavna. En ytterligere oppstykking av strandsonen i dette området er svært uheldig i forhold til hensynet til fuglelivet, vedtatt arealdel og strandsonevernet. I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt å sikre en bærekraftig bruk av areal- og naturressursene, og å ivareta det biologiske mangfoldet. I tillegg skal folks muligheter for natur- og friluftsopplevelser sikres. Det er videre besluttet at strandsoneforvaltningen skal være restriktiv. Å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vil dermed også stride mot en viktig målsetting i kommuneplanens samfunnsdel. For å kunne vurdere om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, er det nødvendig å kjenne de arealbruksinteresser som gjør seg gjeldende i det aktuelle området. En dispensasjon kan ikke gis dersom de hensyn som ligger bak strandsonebestemmelsen eller kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt (landskapsverdier, friluftslivsverdier, allmennhetens ferdselrett, naturverdier /biologisk mangfold og kultur-/fornminneverdier). Kunnskap om hvordan strand- og fjordnaturen er bygd opp og fungerer Samspillet mellom sjø og land gir en spesielt rik og variert flora og fauna, økosystem sammenlignet med tilgrensede naturområder. Denne kunnskapen er det nødvendig å inneha for å sikre at vår strandsone blir forvaltet i tråd med internasjonalt avtaleverk (Riokonvensjonen om biologisk mangfold) og sentrale forpliktelser i forhold til strandsonevernet, samt oppfølging av kommunens arealplanvedtak. Dette gjelder både generelle og spesielle kunnskaper om hvordan strand- og fjordnaturen er bygd opp og fungerer. Nedbygging, oppdyrking og deponering av avfall i strandsonene har bidratt til at en rekke arter og naturtyper i dag er truet. Artsdatabanken konkluderer i sin rødlisterapport fra 2010, at våre sjøfugler er i kraftig tilbakegang. Flatsetsundet Freistrandområdet har sjøfuglarter som står på rødlista.

10 Område med svært store viltverdier Området Flatsetsundet - Freistranda og holmene i sør, bl.a. Jåholmen, Refsholmen og Lågholmen, er et sammenhengende land / sjøområde som er spesielt mht leveområde for et svært stort antall sjøfuglarter. Området er i tillegg svært viktig som rasteområde for fugler på trekk. I brakkvannsområdet ved utløpet av Flatsetelva oppholder det seg fugler uavbrutt. Viltområdekartleggingen i Frei er en omfattende kartlegging av faunaen på Frei, etter en landsomfattende metode utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Rapporten har status som kommunedelplan og er lagt ut på kommunens nettside. Fuglelivet og dens betydning er i dette arbeidet godt dokumentert og det omsøkte området inngår i et område som har fått høyeste verdi: svært viktig viltområde. I slike områder skal fysiske inngrep unngås. Dette er et område som har rødlistearter (liste over trua arter). Fuglearter som er havnet på rødlista har vi et spesielt ansvar for. Dette er fugler som setter strenge krav til sine leveområder. Konklusjon Strandsonen har i det omsøkte området viktige økologiske funksjoner, og er et svært viktig leveområde for planter og vilt generelt, men et svært viktig leveområde og rasteområde (fugler på trekk) for sjøfugl. Rødlista viser at sjøfuglene våre er i kraftig tilbakegang. Av arter i området gjelder dette bl.a. fiskemåse og makrellterne. Tiltaket vil være i strid med strandsonevernet etter plan- og bygningsloven og etter Lov om naturmangfold 1, 4 og 5. I området der det er søkt om dispensasjon, er det foretatt terrenginngrep langs strandsonen sommeren Det kreves tillatelse etter PBL 20-1, pkt. k: vesentlig terrenginngrep, før omfattende tiltak som dette kan gjennomføres. Plan- og bygningsmyndighetene har ansvar for å følge opp denne siden av saken. Norsk Ornitologisk forening (NOF) Møre og Romsdal har i skriv av kommet med uttalelse. NOF påpeker at en utbygging og inngrep i denne strandsonen som omsøkt vil påvirke fuglemiljøet sterkt i negativ retning. Dette begrunnes i at denne strandsonen ved utløpet av Flatsetelva er et betydningsfullt tilholdssted for svært mange fuglearter i området. Inngrep vil både skade området i forhold til næringstilgang og gi økt trafikk som igjen hindrer fuglene i å bruke området. NOF har informasjon om antall og arter som har hvile- og tilholdssted på området. To av artene er på rødlista. NOF påpeker videre av området er spesielt viktig for ender og gjess i hekketiden. NOF har blitt gjort kjent med ulovlig utfylling/planering i fjæra. Det kreves tilbakeføring av fjæra slik den var før inngrepet. NOF Møre og Romsdal anmoder kommunen om å ta med seg at utbygginger i strandsonen og spesielt i tilknytning til utløp av vassdrag kan gjøre store skader i forhold til enkelte fuglebestander.

11 Plan- og bygningssjefens vurdering Plangrunnlag Kommuneplanens arealdel viser at omsøkte tiltak ligger i område anvist som LNF-område. Retningslinjer i kommuneplanens arealdel sier at ny naust- og fritidsbebyggelse i utgangspunktet skal skje i områder som er avsatt til slik bebyggelse. Omsøkte tiltak utløser søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplans arealdel samt plan- og bygningslovens 1-8, forbud mot bygging i 100-metersbeltet. Behovet for dispensasjon er verken omsøkt eller begrunnet. Pbl 19-1 setter krav om grunngitt søknad. Hvis man likevel skal vurdere en dispensasjon, må det vurderes om de andre vilkårene for å gi dispensasjon foreligger: 1. Blir hensynet bak bestemmelsen eller planen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 2. Er fordelene med dispensasjon klart større enn ulempene? Tiltaket må også vurderes i forhold til naturmangfoldlovens prinsipper i Fylkesmannen påminner kommunen om sitt ansvar gitt i naturmangfoldloven 7. Kommunen er bundet av loven i sin myndighetsutøvelse når beslutningen berører natur. I alle slike beslutninger som kommunen treffer, skal det kvitteres ut hvordan 8-12 er kommet til anvendelse i saken. Det refereres fra naturmangfoldloven 1,5 og (lovens formål) Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 5. (forvaltningsmål for arter) Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden. 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i 8 til 12) Prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.

12 Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Fylkesmannen anfører i sitt skriv at det må gjennomføres av risiko- og sårbarhetsvurdering for å avklare om tiltakene kan medføre noen sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvenser. Omsøkte tiltak er vurdert opp mot sjekklisten utarbeidet av fylkesmannen. Tiltaket synes ikke kunne føre til sikkerhets- og beredskapmessige konsekvenser for området. Kravet om kunnskapsgrunnlag ( 8) anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom de innkomne uttalelser, jf. sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Plan- og bygningssjefen har foran påpekt at formell søknad om dispensasjon ikke foreligger. Plan- og bygningssjefen legger til grunn at det ikke foreligger andre begrunnelser enn at søker ønsker å gjennomføre det omsøkte utbyggingstiltaket på egen eiendom og på akkurat dette stedet, jf. søkers redegjørelse i skriv av Man finner på det grunnlaget å kunne vurdere dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 1-8. Plan- og bygningssjefen viser til de faglige innspill som er innkommet og som relaterer seg til de hensyn som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse (bærekraftig utvikling, byggesaksbehandling i samsvar med planvedtak), bestemmelsene om strandsonevernet og bestemmelsene i naturmangfoldsloven, herunder føre-var-prinsippet, tilsier at vilkårene for å gi dispensasjon ikke foreligger. Tilslutning til en slik konklusjon innebærer at det ikke vil være nødvendig å vurdere tilleggskravet om at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Plan- og bygningssjefen mener imidlertid verken søknaden eller innspillene begrunner eller sannsynliggjør at fordelene for den enkelte og samfunnet ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon. Endelig vil plan- og bygningssjefen vise til pbl 19-2, fjerde ledd, der det heter: Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Plan- og bygningssjefen vil ut fra ovennevnte frarå plan- og bygningsrådet å gi byggetillatelse/dispensasjon for det omsøkte tiltaket.

13 Geir Aakvik plan- og bygningssjef Ulla-Britt Nyborg

14 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/112-1 Saksbehandler: Øystein Svendsen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ Strategi og tilsynsplan 2011 Vedlegg: Strategi- og tilsynsplan 2011 Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Strategi- og tilsynsplan for byggesaker 2011 godkjennes. Saksopplysninger Tilsynsplikten Kommunene er pålagt å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Tilsynsplikten følger av plan- og bygningsloven 25-1 (tilsynsplikt) og 25-2 (tilsynets innhold). Ny plan- og bygningslov medfører et sterkere fokus på kommunenes tilsyn. Det er også klare krav til prioriteringer og det blir etablert ulike former for rapporteringsrutiner overfor sentral bygningsmyndighet. Bakgrunnen for tilsynsplikten Det er flere årsaker til at kommunene pålegges å føre tilsyn. En av målsetningene er å gi bedre bygg da statistikk viser at byggskadeomfanget i Norge er oppe i milliardbeløp. Dette er kostnader som til syvende og sist faller på sluttbruker, og særlig for enkeltpersoner kan dette være dramatisk. For å redusere byggskadeomfanget er tilsynsplikt blant de grep som er innført i dagens plan- og bygningslov. Det å føre en viss kontroll med at de foretakene som gis ansvarsrett har nødvendige kunnskaper og systemer for kvalitetskontroll, og at de faktisk bruker disse systemene, vil føre til at tilsynet har en oppdragene effekt på foretakene. Videre er tilsyn nødvendig

15 for å se til at regelverket, som plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og arealplaner følges opp og etterleves i kommunene. Fra skal det føres uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder og oppgaver i alle byggesaker. Dette kan for eksempel være fuktsikring i våtrom, lufttetthet i nye boliger, etc. Uavhengig kontroll skal avdekke og bidra til oppretting av feil. Å føre tilsyn med kontrollerende foretak og særlig påse at kontrollforetaket er uavhengig i forhold til utførende, vil bli et viktig tilsynsområde for å påse at ordningen med uavhengig kontroll fungerer. Plan- og bygningssjefens vurdering Erfaringene med dagens organisering Tidligere var tilsynet fordelt på de enkelte saksbehandlere, og måtte konkurrere med vanlige byggesaker om oppmerksomheten. Noe av det som kjennetegner en byggesak, er at kunden vil ha saken avgjort så raskt som mulig. Mens noe av det som, i hvert fall ofte, kjennetegner en tilsynssak er at kunden ikke ønsker noen sak i det hele tatt. Konsekvensen ble da, i Kristiansund som i mange andre kommuner, at tilsynssaken ofte tapte kampen om oppmerksomhet og oppfølging. Foreliggende plan innebærer at juridisk rådgiver sammen med byggesaksleder har ansvar for utøvelsen av tilsynsvirksomheten. Plan- og bygningssjefen mener det gir et mer effektivt tilsyn, og det gir de øvrige saksbehandlerne en større mulighet til å fokusere på de rene byggesakene. I en startfase er det viktig ikke å gape over for mye. En bør heller fokusere på noen få tema, og bli gode på disse. Dette gjenspeiles i tilsynsplanen. En viktig oppgave i starten blir å utarbeide gode prosedyrer og hjelpemidler for tilsynsarbeidet. I tillegg må tilsynskompetansen utvikles gjennom kursing og kunnskapsdeling internt og eksternt. Norsk Kommunalteknisk Forening Byggesaksgruppa vil være en naturlig arena for kunnskapsdeling på tvers av kommunegrensene. På sikt kan det bli aktuelt å selge tjenester på dette området til andre kommuner, eventuelt etablere et interkommunalt tilsynskontor. Prioriterte områder i 2011 Foretakstilsyn er et viktig tilsynsområde slik at foretakene vet det er en betydelig sannsynlighet for å bli kikket i kortene. Ved foretakstilsyn ser vi på de styringssystem foretaket skal ha for styring, kvalitetskontroll, m.v. Ikke minst på den faktiske bruken av systemet i konkrete saker. Sikkerhetskrav i boliger er et område som vi vil ha fokus på. Vi vurderer det som viktig at det føres en viss kontroll med at sikkerhetskravene er på plass når det søkes om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Fra og med krever staten at vi fører tilsyn med sluttdokumentasjon som ikke skal sendes inn til bygningsmyndighetene, og byggeprosjektenes avfallshåndtering. Fra kreves det at vi fører tilsyn med at krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket. Kravene til universell utforming bør være et prioriteringsområde i Kristiansund kommune. Vi mener derfor at det er viktig at det føres tilsyn på dette området allerede nå. Ved å ta universell utforming inn i tilsynsplanen for 2011 og 2012 blir vi også bedre rustet til å gjennomføre tilsyn med universell utforming fra Vi vil her understreke at tilsyn i byggesaker ikke er ment som straff, men som et redskap til forbedring. Ressurser og samarbeidet med andre kommuner Det nye tilsynsopplegget forutsettes å gi mer tilsyn og bedre tilsyn enn tidligere. Vi ser

16 for oss at saksbehandler sammen med juridisk rådgiver vil utgjøre et tilsynsteam. Det vil også gjøre oss noe mer tilgjengelig for samarbeid med andre kommuner. Vi tenker særlig på mindre kommuner som ikke har samme kompetanse og fagmiljø som Kristiansund kommune. Fra og med januar 2011 er det kommet nye bestemmelser som skjerper fokuset på kommunens tilsynsvirksomhet. Administrasjonen vil arbeide videre med å øke ressursene til tilsynet, både fordi vi ser en nytteverdi av dette lokalt og fordi det vil gjøre oss bedre i stand til å delta i eventuelt tilsynssamarbeid med andre kommuner. Plan- og bygningssjefen vil på dette grunnlag anbefale at Strategi og tilsynsplanen for 2011 godkjennes. Geir Aakvik plan- og bygningssjef Øystein Svendsen juridisk rådgiver

17 Strategi- og tilsynsplan 2011 Kristiansund kommune, plan- og bygningsenheten Lovgrunnlag I følge plan- og bygningsloven 25-1 (tilsynsplikt) og 25-2 (tilsynets innhold) skal kommunen føre tilsyn med at plan- og bygningsloven følges i kommunen, og påse at det blir foretatt nødvendig kontroll. Ny plan- og bygningslov medfører et sterkere fokus på kommunens tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak. Det medfører krav til prioriteringer og rapportering til sentral bygningsmyndighet. Målsetting Tilsynsarbeidet skal bidra til: - Færre byggefeil og kvalitativt gode byggverk. - Respekt for regelverket og troverdighet rundt kommunens håndtering av byggesaker, herunder å styrke publikums følelse av likebehandling. - God dialog med ansvarlige foretak. Organisering Byggesaksleder: - Utarbeidelse av årlig strategi- og tilsynsplan, og evaluering av hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien. - Deltakelse på interne evalueringsmøter. Juridisk rådgiver: - Deltakelse på interne evalueringsmøter. - Utarbeidelse av prosedyrer og hjelpemidler. - Intern opplæring. Saksbehandlere: - Gjennomføre tilsyn som en integrert del av saksbehandlingen. Finansiering Tilsynsvirksomheten gjennomføres innenfor de tildelte økonomiske rammer for plan- og bygningsenheten. I tillegg kreves det gebyr for behandling av avvik og oppfølging av ulovligheter som avdekkes gjennom tilsyn. Kompetanseoppbygging - Deltakelse på kurs hvor tilsyn er agenda. - Interne kurs og/eller kunnskapsdeling ved behov. - Kunnskapsdeling gjennom Norsk Kommunal Teknisk Forum. - Gjennomgang av nye prosedyrer og maler i forbindelse med saksmøter. Statens prioriterte tema for tilsynet - Kontroll med at plan for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges (i en periode på 2 år fra ). - Kontroll med at det foreligger sluttdokumentasjon som ikke skal sendes kommunen (i en periode på 2 år fra ). - At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket (i en periode på 2 år fra ). - At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket (i en periode på 2 år fra ). Kommunens egne prioriteringer for tilsynet - Foretakstilsyn med fokus på system og bruken av dette i konkrete saker. - Ferdigstillelse med fokus på sikkerhetskrav i bolig- og fritidsbebyggelse. - At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket (fra ).

18 Melding og evaluering - Det vil utarbeides tilsynsrapport for alle tilsyn og alle tilsyn registreres fortløpende i kommunens saksbehandlingssystem Ephorte. - Kopi av tilsynsrapporter hvor det er avdekket avvik sendes til den sentrale godkjenningsmyndigheten for foretak, Statens bygningstekniske etat. - Melding om tilsynsvirksomheten presenteres for plan- og bygningsrådet en gang årlig. Tilsynsplan 2011 TEMA Prioriteringer Foretakstilsyn AVGRENSING Hvilke områder skal det foretas tilsyn på Styringssystem og bruken av dette i konkrete saker. Sluttdokumentasjon Dokumentasjon som grunnlag for anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Avfallshåndtering Sikkerhetskrav i boliger Universell utforming Avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport. Utføres etter anmodning om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Alle melde- og søknadspliktige arbeider TILSYNSGRUPPE Hvem skal delta Juridisk rådgiver + Byggesaksleder og/eller saksbehandler Juridisk rådgiver + saksbehandler Saksbehandler Saksbehandler Saksbehandler FREMDRIFT Når skal tilsynet varsles, gjennomføres m.m Tilsynet kan skje som ren kontroll, eller ved mistanke om at styringssystemet ikke foreligger eller brukes. Ved ferdigstillelse av tiltaket. Under saksbehandlingen og ved ferdigstillelse av tiltaket. Under saksbehandlingen og ved ferdigstillelse av tiltaket. Under saksbehandlingen og før ferdigattest

19 Arkiv: 005/541 Arkivsaksnr: 2010/2189 Saksbehandler: Hilmar Hansen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ HAGELIN - SØKNAD OM OPPFØRING AV 2 MINDRE BOLIGER SOM MIDLERTIDIGE BYGGVERK. TILTAKSHAVER : KRISTIANSUND KOMMUNE, BYGG OG EIENDOM SAKSOPPLYSNINGER Søknad mottatt om dispensasjon i medhold av pbl Kap.19 for oppføring av 2 boliger i Hagelin som ledd i kommunens boligsosiale program for et tidsrom av inntil 3 år. Vedlagt til søknaden fulgte tegninger, kart, gjenpart av nabovarsel og søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker. Forslag til VEDTAK Plan- og bygningsrådet gir, i medhold av plan- og bygningslovens Kap. 19, midlertidig dispensasjon for et tidsrom av inntil 3 år fra arealdelen av kommuneplan for Kristiansund for plassering av en mindre bygning med boligsosialt formål på kommunens eiendom G.nr. 5 b.nr. 541 ( ved Byingeniørens lagerområde ) som omsøkt i ekspedisjon datert fra Tonning & Lieng AS på vegne av Kristiansund kommune. I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 og 30-5 godkjenner Plan- og bygningsrådet, som et midlertidig tiltak for et tidsrom inntil 3 år, søknad om rammetillatelse for oppføring av en bolig på eiendommen G.nr. 5 b.nr. 541 på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på følgende vilkår: Tiltakets utforming og høydeplassering fastsettes i samråd med bygningsmyndigheten. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens Kap. XVI. Før ustikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOS-fil versjon 4.0.

20 Protest fra Stig Johansen, Hagelinveien 15 og fra Elise Bjerke og Nikolay Hubenov, Balders vei 5B tas ikke til følge da de ikke anses vesentlig berørt av saken og med begrunnelse for øvrig som gitt i saksfremstillingen. Etter at arbeidene er ferdigstilt skal kontrollerklæring for utførelse av alle arbeider innsendes til bygningssjefen for etterkontroll. Dette for å danne grunnlag for utstedelse av ferdigattest. Tiltaket tillates ikke igangsatt før: Søknad om igangsettingstillatelse er sendt bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Alle gebyrer og tilknytningsavgifter for vann og avløp er betalt. Behandlingsgebyr kr. 786,- Gebyr for dispensasjon kr ,- Sum gebyrer kr ,- Plassering av midlertidig bolig på eiendommen G.nr. 5 b.nr. 560 avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens Kap. 19 sammenholdt med arealdelen av kommuneplan for Kristiansund. Protest fra Stig Johansen, Hagelinveien 15 og fra Elise Bjerke og Nikolay Hubenov, Balders vei 5B er etter dette tatt til følge for så vidt gjelder plassering på eiendommen G.nr. 5 b.nr Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen underretning om vedtak er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen må være grunngitt og skal sendes skriftlig til Kristiansund kommune v/bygningssjefen. SAKSFREMSTILLING Søknad mottatt om rammetillatelse som et midlertidig tiltak for oppføring av 2 stk mindre boliger med boligsosialt formål på kommunens eiendommer G.nr. 5 b.nr. 542 ( ved Byingeniørens lagerområde ) og G.nr. 5 b.nr. 560 ( ved tunellåpning ). Det søkes samtidig om dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag. Vedlagt til søknaden følger kart, foreløpige tegninger, gjenpart av nabovarsel, søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker samt redegjørelse for tiltaket. 45 m2 1. etasje 45 m2 Sum beregnet bruksareal (BRA) Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens Ved varslingsfristens utløp er det innkommet merknader til saken fra Elise Bjerke og Nikolay Hubenov, Balders vei 5B og fra Stig Johansen, Hagelinveien 15. Kopi av protestene følger vedlagt til innkallingen. Tonning & Lieng AS som ansvarlig søker kommenterer i skriv av de innkomne merknader. Kopi av uttalelsen følger vedlagt til innkallingen.

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

PLANUTVALG Saknr Tittel:

PLANUTVALG Saknr Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: PLANUTVALG 05.10.10 Saknr Tittel: 19/10 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100 m sonen og fra kommuneplanens arealdel gnr 5 brn1 Votering:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/924-1 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon.

KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon. Kristiansund kommune Postboks 178 6501 Kristiansund SIVILARKITEKT TORFINN CARLSEN MNAL AS Vågeveien 10 6509 KRISTIANSUND N KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon. Du

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2012/3249-6 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg.

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg. Arkivsaknr: 2015/1083 Arkivkode: 63/22 Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Ny søknad om flytebrygge og landgang, Rune Hanssen Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 12/1108 Klageadgang:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Dispensasjoner etter PBL og. dispensasjon vs reguleringsendring

Dispensasjoner etter PBL og. dispensasjon vs reguleringsendring Dispensasjoner etter PBL og dispensasjon vs reguleringsendring Dispensasjonsbehandling etter PBL 2008 Kap. 19 erstatter 7 Vilkårene for dispensasjon klargjøres Adgangen til å dispensere strammes noe inn

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg FORSVARSBYGG Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/02223-17 Lilian Olsson 26.01.2015 Dispensasjon fra formål og rammetillatelse

Detaljer

GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST

GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST GBNR 4/57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SLAMAVSKILLER OG SJØLEDNING TIL NAUST Sakstittel: Gbnr 4/57 - Legging av sjøledning Tiltakshaver: Svein Arne Fauskanger Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Naturmangfoldlovens grunnmur

Naturmangfoldlovens grunnmur Naturmangfoldlovens grunnmur SABIMA-seminar 20. mars 2010 Christian Steel Biomangfold går tapt 20 % av artene er på rødlista Arealendringer desidert største trussel Villmarkspregede områder Kort historikk

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune. Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/3022-2 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 30.04.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/13 Gnr 64/4 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Sakstittel: Gbnr 35/43 - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Tiltakshaver: Jostein Jakobsen Frist for behandling: 07.05.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Landbruksavdelingen Halvor Kristoffer Sætre Vår ref. 2012/1481-12538/2012 Deres ref. Kristoffers Arkiv 29/2 2422 NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon 47 47 29 74 Telefaks

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. LØTEN KOMMUNE, Postboks 113, 2341 LØTEN. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. Søknaden gjelder: Gnr. Bnr. Fnr. Kort beskrivelse

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk gjelder TEMADAG STIKLESTAD VERDAL 9.APRIL 2015 Seniorrådgiver Øystein Lorentsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201215612/13 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer