OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE -"

Transkript

1 OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Gjennomføring av analysen Om Siljan kommune Risikoanalyse Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? Tjenesteyting og myndighetsutøvelse kvalitet, rettssikkerhet og produktivitet Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? Tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard?... 7 Overordna analyse er laget av: Telemark kommunerevisjon IKS Utarbeidet av Anne Sæterdal Februar 2012 i

3 1 Innledning Forskrift for kontrollutvalg krever at kontrollutvalget minst en gang i løpet av valgperioden skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 1 Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS har fått i oppdrag av kontrollutvalget i Siljan kommune å gjennomføre en overordnet analyse av kommunen. Analysen omfatter kommunens egen virksomhet, og annen kommunal virksomhet når denne er organisert som kommunale foretak (KF) og vertskommunesamarbeid etter denne er organisert som kommunale foretak (KF) og vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28 b og 28 c eller interkommunalt samarbeid etter kommuneloven Kommunal virksomhet som er organisert i interkommunale selskap (IKS) eller i aksjeselskap omfattes ikke av analysen. Kontrollutvalget har ansvar for å påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i slike selskaper. Dette påse-ansvaret dekkes ved at kontrollutvalget gjennomføres selskapskontroll. Selskapskontroll kan gjennomføres som eierskapskontroll eller som forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll omtales i egen plan om selskapskontroll. 2 Gjennomføring av analysen For å kartlegge og vurdere risiko i Siljan kommune har vi hatt møter med ordfører og rådmann for å diskutere om det er områder i kommunen der det foreligger spesielt stor risiko. Vi har også bedt om å få synspunkter på risikoområder og behov for forvaltningsrevisjon fra ordfører, ev. formannskap og kontrollutvalg fra valgperioden Siljan har ikke hatt skifte av ordfører etter valget høsten Risiko kan defineres som en vurdering av sannsynligheten for at for at en uønsket hendelse skal inntreffe og hva som vil være konsekvensen av at denne hendelsen inntraff. Vi har innhentet kommunens økonomiplan, årsrapporter og annen dokumentasjon som gir grunnlag til å vurdere risiko og vesentlighet. Vi har gjennomført en KOSTRA-analyse hvor vi har sammenlignet Siljan med landsgjennomsnittet og egen kommunegruppe, som er gruppe 1; små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter. Kommunegruppe 1 omtales som tilsvarende kommuner i denne analysen. KOSTRA blir her brukt som en mulig indikasjon på risiko. En mer omfattende analyse gjennom et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil bedre kunne analysere årsakene til eventuelle forskjeller. 1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004, 10 2 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven 27 som er egne juridiske personer er ikke omfattet av analysen. 1

4 3 Om Siljan kommune Demografi Det har vært en svak befolkningsvekst de siste årene, men veksten er lavere enn den er i Telemark og betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. I årsmeldingen for 2010 påpeker kommunen behov for å prioritere tiltak for å øke befolkningsveksten siden den har vært vedvarende lav. Siljan har en lavere andel av befolkningen 80 år og eldre og en høyere andel under 15 år enn både landet og tilsvarende kommuner. Kommunen har en lav andel innvandrere. Bosettingsmønsteret er spredt, men avstandene til kommunesentra er likevel korte. Organisasjon I 2011 hadde Siljan kommune 212 ansatte fordelt på 153,95 årsverk (årsrapport verne- og miljøarbeidet i virksomheten 2011). Kommunen har fått flere ansatte fordelt på færre årsverk. Kommunen bruker balansert målstyring. Interkommunale samarbeid Siljan deltar i mange interkommunale samarbeid, men er ikke selv kontor/vertskommune for noen av samarbeidene. I regnskapet for 2010 er følgene kommunale samarbeid oppført; 3 Barnevernsvakt Grenland landbrukskontor 110 Telemark Grenlandkommunenes innkjøpsenhet GKI Renovasjon i Grenland RiG Telemark interkommunale næringsfond Miljørettet helsevern Interkommunal legevakt Overgrepsmottak Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Grenland overformynderi IKT Krisesenter i Telemark Opplæringskontret i Telemark OKOS Karrieresenteret i Telemark Geodatasamarbeid Etablererkontoret Siljan kirkelige fellesråd Når oppgaver blir plassert ut av egen organisasjon, forsvinner noe av eierskapet og innsynet på området, både administrativt og politisk. Det kan i seg selv være en risiko. Vurdering av om kommunen har behov for forvaltningsrevisjon av en samarbeidsordning er eventuelt gjort i risikovurderingen i pkt Vi har ikke kontrollert at dette er interkommunale samarbeid etter kommunelovens 27 eller 28. 2

5 Det er generelt tilrådelig at forvaltningsrevisjon av samarbeidsordninger blir gjennomført for alle de samarbeidende kommunene i fellesskap. I vertskommunesamarbeid må forvaltningsrevisjon av ordningen formelt vedtas av kontrollutvalget i vertskommunen. Noe samarbeid kan være organisert som selvstendige enheter/selskap utenom kommunen. Forvaltningsrevisjon av slike saksområder, og behovet for kontroll av kommunens eierinteresser i selskap, er omhandlet i plan for selskapskontroll. Økonomi Siljan kommune har en ordnet økonomi. Kommunen har litt lavere fire inntekter enn tilsvarende kommuner, men har også betydelig lavere lånegjeld. De to siste årene har Siljan hatt gode driftsresultater godt innenfor det som er anbefalt, mens det i 2008 var et negativt netto driftsresultat. Kostra 2010 Siljan kommune Gruppesnitt Landsgj. snitt* Frie inntekter per innbygger Nto lånegjeld per innbygger Nto dr.utg. til barnehage per innbygger 1-5 år Nto dr.utg til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Nto dr.utg til kommunehelse per innbygger Nto dr.utg til pleie og omsorg per innbygger Nto dr.utg til sosialtjenesten per innbygger år Nto dr.utg til barnevern per innbygger 0-17 år Nto dr.utg til administrasjon og styring per innbygger SSB: Utvalgte nøkkeltall, kommuner nivå 1 og 2. Reviderte tall * Landsgjennomsnitt uten Oslo 4 Risikoanalyse Kommuneloven 1 Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av nasjonale fellesskap med sikte på en bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i kommunelovens formålsparagraf mener vi at kommunens virksomhet på overordnet nivå skal rettes mot å: legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap bidra til en bærekraftig utvikling legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard 4.1 Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. Kommunen har også plikt til å gi informasjon til innbyggere. Noen områder er spesielt regulert, dette 3

6 gjelder blant miljøinformasjon, hvor det kom egne regler i Siljan kommune har endel miljøinformasjon på nettet og referanse til interkommunale samarbeid på miljøområdet. Kravene om åpenhet og innsyn i kommunene ble skjerpet gjennom ny offentleglov, som trådte i kraft Den nye loven førte til endring i hjemlene for unntak, og kan også gi endringer i hva som regnes som interne dokument i kommunen m.m. Økte krav til åpenhet og innsyn, samt økt brukt av elektroniske kommunikasjonsmåter i forvaltningen og mellom forvaltningen og publikum, gir en generell risiko med hensyn til journalføring og offentlig innsyn. Norsk Presseforbund utarbeidet i 2011 en åpenhetsindeks hvor de har rangert kommunene ut fra 10 parametere knyttet til regler om praksis for innsyn og åpenhet i kommunene. Høy poengsum indikerer stor grad av innsyn og åpenhet. Siljan fikk fire poeng, mens landsgjennomsnittet var på 8,55. Et område gjaldt behandling av krav om innsyn, hvor det ble fremmet et krav om innsyn i de tre sist utlyste stillingene og diverse reglement. Kommunen brukte 8 dager eller mer på å besvare kravet, mens lovkravet er minimum fem dager. Rådmann mener at denne undersøkelsen ikke gir et representativt bilde av hvordan kommunen håndterer innsynskrav. Politisk ledelse er i hovedsak fornøyd med informasjon og saksutredning, men mottak av flyktninger er et område hvor det har vært ønske om mer helhetlig informasjon. Dette er et saksområde som berører flere sektorer i kommunen og hvor en opplever at en i enkeltsaker bare får informasjon om den delen av saksområdet som saken gjelder og ikke får frem helheten. 4.2 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse kvalitet, rettssikkerhet og produktivitet Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha det omfang og den kvalitet som loven krever, og myndighet skal forvaltes slik som lovverket forutsetter. Tall i KOSTRA viser at Siljan kommune bruker mer på administrasjon enn tilsvarende kommuner. Utgiftsnivået som vises i KOSTRA kan innebære at en faktisk bruker mer på administrasjon og mindre på brukerrettede tjenester, men det kan også ha sammenheng med måten kommunen er organisert på. Høye utgifter til administrasjon kan indikere en risiko for at kommunen ikke drives slik at mest mulig brukes til brukerrettede tjenester, men det kan også forklares ut fra organisering og hvordan kostnader føres i KOSTRA. En liten kommune vil kunne ha utfordringer i forhold til å ha spesialisert kompetanse. Siljan kommune har gjennom samarbeid i Grenland sikret seg slik kompetanse, men kommunen vil fortsatt ha et selvstendig ansvar på de ulike samarbeidsordningene. Når oppgaver blir plassert ut av egen organisasjon, forsvinner noe av eierskapet og innsynet på området, både administrativt og politisk. Det kan i seg selv være en risiko. Mange av samarbeidene Siljan kommune har er på avgrensede og klart definerte områder, noe som letter kommunens oppfølging av dem. Tilsyn i byggesaker er et slikt område, men her er kravene til tilsyn skjerpet. Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker for å sikre at tiltaket gjennomføres i samsvar med de tillatelsene som er gitt. I kravene er det presisert at kommunen skal føre uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder og oppgaver i alle byggesaker, for eksempel våtrom, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet. 4

7 Kommunen skal ha egne planer for tilsynsvirksomheten. Det er tilsynskontoret for byggesaker i Grenland som utfører tilsyn i byggesaker i Siljan. Dette er et samarbeid som har utspring i Grenlandssamarbeidet. Nye regler på området utgjør en risiko. Det er krav om internkontrollsystem både knyttet til HMS arbeidet i kommunen og på flere fagområder. Tilsyn fra Helsetilsynet og arbeidstilsynet påpekte mangler i avvikssystemet til kommunen, dette gjaldt både avvik på tjenestekvalitet (innenfor rusomsorgen) og på HMS (generelt for kommunen). Det å ha gode system for å avdekke og følge opp avvik er en viktig del av arbeidet med å sikre god kvalitet på tjenestene kommunen yter. Kommunen har fulgt opp manglene som er påpekt i tilsyn. Kommunen har planlagt gjennomføring av en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i tråd med krav i sivilbeskyttelsesloven. Kommunen ligger på trinn C i beredskapstrappa som er utarbeidet på bakgrunn av kommunenes egenrapportering til fylkesmannen. Beste resultat her er trinn A og det er det bare en av kommunene i Telemark som har. Oppvekst Analyse av KOSTRA tall for barnehage gir ikke grunnlag for å påpeke risiko på området. Kommunen bruker mer av sine frie disponible inntekter på barnehage, noe som skyldes alderssammensetningen i kommunen. Kostnader pr barn er ikke høyere i Siljan enn dem vi sammenligner med. Siljan bruker mer på skole enn tilsvarende kommuner, også når vi tar hensyn til befolkningssammensetningen. Kommunen har en andel elever som får spesialundervisning omtrent på nivå med dem vi sammenligner med, men timene til spesialundervisning utgjør en mindre andel av den totale undervisningen. I årsmeldingen trekker kommunen selv frem at de får gitt mye tilrettelagt undervisning i klasserommet, noe som reduserer behovet for vedtak om spesialundervisning. Kommunen hadde i prosent overgang til videregående opplæring, men lå lavere på denne indikatoren enn dem vi sammenligner med i Siljan har hatt en reduksjon i antall grunnskolepoeng fra 2008 til Grunnskolepoeng viser karakterer for 10. klasse. Kommunen selv trekker frem at lavt elevtall gjør at enkeltresultater får større innvirkning på totalresultatet. I 2010 hadde Siljan 38,1, mens landsresultatet var på 39,9. De to foregående årene lå kommunen høyere enn landsgjennomsnittet. Kostnaden til skolefritidsordning er høyere enn dem vi sammenligner med. Analyse av KOSTRA tall for barnevern viser ikke noe indikasjon på risiko på området. Kommunen har hatt tilsyn med barneverntjenesten i 2011 og det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader. Helse og omsorg Tall i KOSTRA viser at kommunen har litt lavere lege- og fysioterapidekning for hele kommunen enn tilsvarende kommuner og landet. Kommunen bruker mer ressurser på kommunehelse enn dem vi sammenligner med, men dette henger sammen med at kommunen bruker mer på forebygging. Dette er i tråd med nasjonale føringer og det er rimelig å anta at satsing på forebyggende arbeid både vil være helsefremmende og økonomisk lønnsomt på sikt. Kommune bruker lite på tjenester til hjemmeboende og mer på sykehjem sett i forhold til tilsvarende kommuner. Det brukes også mindre til aktivisering og støttetjenester innenfor 5

8 pleie og omsorg. Det ble gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt på pleie og omsorgstjenestene i 2010 som viste at brukerne av tjenestene i hovedsak var fornøyd. Samhandlingsreformen er satt i verk fra Reformen gir kommunene utvidet ansvar på området helse og omsorg. Reformen legger opp til mer samarbeid mellom kommunene og sykehusene, og at det skal lønne seg for kommunene å forebygge sykdom. Konkret betyr det bl.a. at kommunene må dekke 20 % av kostnaden ved sykehusinnleggelser av egne innbyggere (gjelder ikke alle typer innleggelser) og må betale for sykehuspasienter fra det tidspunkt de regnes som utskrivningsklare. Innføring av en så stor reform medfører en generell stor risiko for kommunene. 4 NAV Sosialtjenesten i kommunen er lagt til Nav kontoret og de har ansvar for mottak av flyktninger, men ikke den delen som går på opplæring. Kommunen har hatt en flyktningkonsulent, men i Nav kontoret har en ikke opprettholdt samme type spesialisering av oppgaver som sosialtjenesten tidligere hadde. Dette kan få betydning for tjenestene som ytes. Mottak av flyktninger er et område som involverer flere sektorer i kommunen, noe som gir en generell utfordring for å koordinere den samlede innsatsen i arbeidet. Endringer i organisering og den generelle utfordringen i å gi et helhetlig tilbud, kan utgjøre en risiko på området. Tall i KOSTRA for sosialtjenesten gir ikke indikasjon på risiko. Kommunen bruker mindre ressurser enn dem vi sammenligner med totalt, men bruker mer på forebyggende arbeid. KOSTRA viser også at kommunen både har en lavere andel mottakere av sosialhjelp både totalt og av dem som får stønad i 6 måneder eller mer. Ser vi på alle mottakere samlet, er også den totale gjennomsnittlige stønadstiden kortere i kommunen. Vann, avløp og renovasjon (VAR) Kommunen har lavere gebyrer enn tilsvarende kommuner. Det er også en litt lavere andel som er knyttet til kommunale avløp enn det er for tilsvarende kommuner. Spillvannsnettet har litt høyere alder enn dem vi sammenligner med og det er en litt stor andel av nettet hvor alderen er ukjent. Når det gjelder tilknytningsgrad til kommunal vannforsyning er den omtrent som for tilsvarende kommuner, men lavere enn landsgjennomsnittet. Det er vedtatt bygging av et nytt kloakkrenseanlegg på Gonsholt. 5 Byggingen er ikke blitt realisert i tråd med vedtaket, men det er nå planlagt realisert i Kommunen har over tid bygget opp fond på vann, avløp og renovasjon, og har for 2012 valgt å ikke øke avgiftene, noe som demper veksten i fondet. Kommunen har en ubesatt ingeniørstilling på VAR. 4.3 Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? På miljøområdet har kommunene flere roller, både som myndighet, kommune og som virksomhet. Eksempler på oppgaver kommunen har som miljømyndighet er kartlegging og 4 Kommunenes Sentralforbund sier at det innenfor kommunal sektor er uttrykt stor bekymring over å iverksette en reform uten at viktige rammevilkår er fastsatt. Den økonomiske risikoen oppleves som svært stor, noe som bl.a. knyttes til at nødvendig styringsinformasjon ikke er på plass. 5 Det ble satt av penger til investeringen i budsjettet for Anlegget skal bygges for å rense opp i avløpsforholdene på Gonsholt og redusere utslipp i bekken til Gorningen og redusere fare for at utslipp kan gi forurensing til vannforsyning fra borebrønner. 6

9 ivaretakelse av naturmangfoldet gjennom arealforvaltning og annen myndighetsutøvelse (jf. plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven), krav om tiltak i forurenset grunn i forbindelse med byggesaker, byggetilsyn (plan- og bygningsloven), tilsyn med nedgravde oljetanker, håndtering av saker om forsøpling og villfyllinger (forurensningsloven) og saker om motorferdsel i utmark (friluftslova). Siljan kommune har informasjon på egne internettsider om bl.a. saksgang knyttet til områder hvor kommunen er miljømyndighet. En undersøkelse som Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning gjennomførte i 2009, viste at det er en generell risiko for at kommunene ikke tar nok ansvar som miljømyndighet. Siljan kommune var ikke blant de kommunene som ble undersøkt. Kommunen har utarbeidet en klima og energiplan. Planen ble vedtatt i Et av målene i planen er å redusere olje og energibruken i kommunale bygg. Tall i KOSTRA viser at kommunen har høyere energikostnader enn tilsvarende kommune og landet når det gjelder kulturbygg, institusjon og skole. Kommunen utarbeidet i 1997 en vassdragsplan. 4.4 Tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? Kommunen har opplysninger om de fleste av innbyggerne sine. Tilsyn gjennomført av Datatilsynet viser at mange kommuner mangler tilfredsstillende dokumentert system for internkontroll og informasjonssikkerhet. I tillegg er det mange kommuner som ikke har oversikt over hvilke personopplysninger som de faktisk behandler, og det er ofte mangelfulle rutiner for publisering på Internett. Det er derfor en generell risiko knyttet til informasjonssikkerhet og håndtering av personopplysninger. Siljan kommune har personvernombud. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudsordningen er en frivilling ordning administrert av Datatilsynet. Kommunen har etiske retningslinjer som ligger på intranettet og det har vært opplæring i disse. Rådmannen opplyser at ledergruppa har fokus på de etiske retningslinjene. Kommunen har rutine for varsling av kritikkverdige forhold. Det er en generell risiko knyttet til misligheter i kommunal sektor og det å forbygge misligheter er en del av kommunens arbeid med å sikre en høy etisk standard. I årsmeldingen står det at kommunen sikrer en høy etisk standard gjennom oppfølging av reglement for etikk. Kommuneloven krever at det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard. Siljan er med i grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI). GKI er initiert av grenlandssamarbeidet og Skien er vertskommune. GKI bistår kommunen i å gjøre innkjøp i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser, blant annet ved å gi veiledning og ved å gjennomføre anbudskonkurranser. GKI inngår rammeavtaler på vegne av kommunen. GKI har revidert innkjøpsreglementet, og reglementet har blitt vedtatt politisk i alle kommunene. Når oppgaver flyttes ut i kommunesamarbeid kan det bidra til god og spesialisert kompetanse, men det er også risiko for at kommunens eget ansvar blir utydelig for kommunen og ikke tilstrekkelig ivaretatt. Det kan være risiko knyttet til virksomhetenes selvstendige ansvar for å følge innkjøpsreglementet og samhandlingen mellom GKI og virksomhetene. 7

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 BEFOLKNINGSDATA... 5 2.1 Befolkningssammensetning... 5 2.2 Fødselsoverskudd... 5 2.3 Inn- og utflytting... 6 2.4 Pendling...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer