Roller og ansvar for brannsikkerhet. Temaer. > Hvordan sikres kvalitet? > Regelverket > Roller og ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04.01.13. Roller og ansvar for brannsikkerhet. Temaer. www.dibk.no. > Hvordan sikres kvalitet? > Regelverket > Roller og ansvar"

Transkript

1 Roller og ansvar for brannsikkerhet VIR STNST Temaer > Hvordan sikres kvalitet? > Regelverket > Roller og ansvar > Virkemidler/<ltak Veil. for <lsyn brannsikkerhetsstrategi, HO- 3/2007 Obligatorisk uavhengig kontroll > Veiledning og verktøy/metoder NS 3901, INST, N, ISO 1

2 Hva er kvalitetsmålet? t byggverk oppføres i samsvar med byggereglene > Forutsetninger Kompetente ansvarlige foretak som utører arbeidet med god kvalitetssikring og - i nødvendig grad - med uavhengig kontroll. Kommunen skal føre <lsyn. Plan- og bygningsloven Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og u4ørelse > nsvarlig prosjekterende og ansvarlig utørende skal ha system for å sikre og dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. > I <llegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak. Obligatoriske områder Krav fra kommunen Tilsynsplikt > Kommunen har plikt <l å føre <lsyn i byggesaker med at <ltaket gjennomføres i samsvar med giwe <llatelser og bestemmelser giw i eller i medhold av denne lov. > Kommunen skal føre <lsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. KS, kontroll og Llsyn Tilsyn > Kommunen Uavhengig kontroll > Kontrollerende foretak Kvalitetssikring > Prosjekterende og utørende foretak 2

3 Regelverket Plan- og bygningsloven! Overtakelse" SK rann- og eksplosjonsvernloven! TK" yggefasen" Forebyggende Internkontroll IM" " ruksfasen" dsb" Kommunens bygningsmyndighet 1. bruksdag" ik Kommunens brannmyndighet S Regelverket Sikkerhetsnivå kstern brannberedskap Kommunen L m/forskrifter Intern brannberedskap ier/bruker Tekniske krav til byggverket TK + Totalsikkerhet rifts- og vedlikeholdsrutiner asissikkerhet i byggverket L m/forskrifter PL m/forskrifter V Tekniske krav i TK skal gi en basissikkerhet, uavhengig av beredskapsmessige tiltak 3

4 Qenposten- nen Ner TK10 ville dene byggverket både han alarmanlegg og automalsk slokkeanlegg VG- nen TK TilreNelegging for rednings- og slokkemannskap yggverk skal plasseres og u/ormes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar :lgjengelighet :l og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. Pbl Forhåndskonferanse > For nærmere avklaring av rammer og innhold i <ltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom <ltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. ndre berørte kan også innkalles. > Forhåndskonferanse kan kreves av <ltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene. 4

5 SK 6-1. Forhåndskonferanse > Forhåndskonferansen skal avklare <ltakets forutsetninger og rammene for videre saksbehandling. > Kommunen skal gi nødvendig informasjon om bl.a. rammeforutsetninger og krav knywet <l arealplaner infrastruktur aktuelle lover, forskri\er og retningslinjer dokumentasjonskrav krav <l plassering av <ltaket behov for koordinering med aktuelle myndigheter uavhengig kontroll, <lsyn ansvarsregler, krav <l ansvarlige foretak Spørsmål Skal brannvesenet gi aksept for vindu eller balkong som skal være <lgjengelig for brannvesenets høyderedskaper i boligblokker inn<l 8. etasjer? Kan brannvesenet hindre oppføring av boligblokker som er høyere enn det de har utstyr for eller ressurser <l? Svar > yggeforskri\en (TK) s<ller bare krav <l selve byggverket. ewe omfawer blant annet at byggverket skal være <lgjengelig og <lrewelagt for rednings- og slokkemannskap, jf > TK sier at brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inn<l 8 etasjer kan ha utgang <l ew trapperom utørt som rømningsvei forutsaw at minst ew vindu eller balkong er <lgjengelig for rednings- og slokkeinnsats. > Vindu/balkong er altså her ikke å regne som en ordinær rømningsvei, men skal likevel være <lgjengelig og <lrewelagt for den innsatsen brannvesenet er kapable <l å utøre. 5

6 Svar, forts. > rannvesenet skal dimensjoneres i forhold <l den risiko bebyggelsen representerer. > ewe framgår av Forskri\ om organisering og dimensjonering av brannvesen Kommunen skal ha et brannvesen som er organisert og dimensjonert på grunnlag av den risiko og sårbarhet som foreligger. > ersom forutsetningene endres, f.eks. ved at kommunen åpner for en annen type bebyggelse enn den tradisjonelle på stedet og som brannvesenet er dimensjonert for - må organiseringen og dimensjoneringen av brannvesenet vurderes på nyw basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse. rfaringer Konflikter i byggesaker Lokale myndigheter OK Ikke OK? OK OK Ikke OK PRO KPR Tiltakshaver ygningsmyndighet rannmyndighet OK OK Ikke OK OK OK OK OK OK Ikke OK rannteknisk prosjektering Fra 1997 e prosjekterende må komme på samme - og rik<g - spor! 6

7 e ulike fasene ndringer rann- sikkerhets- strategi etalj- prosjektering : rannsikkerhetsstrategi : etaljprosjektering : UZørelse : ruk ruk nvisninger SINTF yggforsk : ndringer > Ombygging, <lbygging, bruksendring mv. nsvar - pbl kap. 23 og SK kap. 12 Tiltakshaver Tiltakshaver har hovedansvaret i alle byggesaker Tiltakshaver kan enten være selvbygger og ha hele ansvaret for <ltaket, eller overføre deler eller hele ansvaret <l ew eller flere ansvarlige foretak. Opphører en ansvarsrew, går ansvaret <lbake <l <ltakshaver. nsvar - pbl kap. 23 For <ltak som krever søknad og <llatelse skal det være ansvarlige for søknad, prosjektering, utørelse og kontroll. nsvarlige i byggesaker innestår for at <ltaket blir i samsvar med krav giw i eller i medhold av denne lov. er <ltaket krever det, jf andre ledd, plikter <ltakshaver å videreføre siw ansvar <l ansvarlige foretak. er <ltaket ikke krever særskilt kvalifiserte foretak, eller på de områder av <ltaket som ikke er <lstrekkelig belagt med ansvarlige foretak, har <ltakshaver ansvaret alene. 7

8 nsvar brannsikkerhetsstrategi/konsept SK10 TK Kap. 2 og 4 ndringer Konsept etalj- prosjektering ruk > Skaffe oversikt over krav som s<lles <l byggverket Lover/forskri\er Tiltakshaver > Prosjektere hovedutorming som oppfyller kravene Forenklet eller analyse nsvar brannsikkerhetsstrategi/konsept SK10 TK Kap. 2 og 4 ndringer Konsept etalj- prosjektering ruk > Spesifisere ytelser (opera<ve krav) som underlag for detaljprosjektering > eskrive forutsetninger og begrensninger for bruksfasen > Utarbeide evakueringsplaner Risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger > Utarbeide dokumentasjon for bruksfasen nsvar - detaljprosjektering SK TK ndringer Konsept etalj- prosjektering ruk Prosjektere og dokumentere løsninger som oppfyller de opera<ve kravene som er angiw i konseptet Ø Metoder i samsvar med Norsk Standard eller likeverdig standard Ø Myndighetene angir ikke, og godkjenner ikke, tekniske løsninger! 8

9 nsvar - detaljprosjektering SK10 TK Kap. 2 og 4 ndringer Konsept etalj- prosjektering ruk > Lage <lstrekkelig produksjonsunderlag (for utørelsen) etaljer må prosjekteres før de bygges > Produktdokumentasjon for spesifiserte produkter > okumentasjon for bruksfasen nsvar - uzørelse SK10 TK Kap. 3 og 4 ndringer Konsept etalj- prosjektering ruk ygge i samsvar med produksjonsunderlaget og monteringsanvisninger > UTørende skal ikke prosjektere uten prosjekteringsansvar! > Skaffe og kontrollere produktdokumentasjon okumentasjon for bruksfasen Produktdokumentasjon TK10 Kap. 3 TK 3-1 Reglene om produktdokumentasjon gjelder for enhver byggevare Ll permanent innføyelse i byggverk. Før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket LlfredssLller kravene som følger av forskriqen. 9

10 okumentasjon for FV TK10 Kap okumentasjon for driqsfasen nsvarlig prosjekterende og ansvarlig utørende skal, innenfor siw ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangselng, forvaltning, dri\ og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utøres på <lfredss<llende måte Oppbevaring av dokumentasjon for driqsfasen okumentasjon for dri\sfasen skal overleveres <l og oppbevares av eier av byggverket. GrensesniN nsvarlig søker skal > Iden<fisere og avklare ansvarsområdene > Påse at ansvarlige foretak blir samordnet, inkl. grensesniw Prosjektering og utørelse av alarm- og slokkeanlegg, røykven<lasjon og ledesystemer (hva ligger hos hhv. brannrådgiver og detaljprosjekterende?) etaljprosjektering som gjøres av utørende/leverandører Produktdokumentasjon > Vurdere behov for oppfølging av strategien i detaljprosjektering og utørelse 29 nsvar eier/bruker pbl Kap. 29, 31 mv. ndringer Konsept etalj- prosjektering ü OppreNholde/vedlikeholde byggverket som forutsan ved ferdiganest ü ruke byggverket i samsvar med forutsetningene ü Utarbeide og følge dri\s- og vedlikeholdsru<ner ruk 30 10

11 Kontroll SK ndringer Konsept > Kontrollere om <ltaket er i samsvar med krav giw i eller med hjemmel i pbl etalj- prosjektering ruk > Melde avvik <l ansvarlige foretak > Melde <l ansvarlig søker om avvik som ikke lukkes av ansvarlige foretak > Melde <l kommunen om avvik som ikke lukkes i <ltaket Tilsyn ndringer rann- sikkerhets- strategi etalj- prosjektering ruk yggesaksllsyn fase, og > Pbl kap. 25 Kommunen har <lsynsplikt Kommunen avgjør måte, omfang intensitet I byggesaken og inn<l 5 år ewer at ferdigawest er giw Kommunen kan benywe sakkyndig bistand eller utøre tekniske prøver for <ltakshavers regning rannllsyn fase Melde ev. avvik <l plan- og bygningsmyndighetene, jf. pbl 1-4 Veiledning for tilsyn HO-3/2007 rannsikkerhetsstrategi Sjekkliste på to nivåer: 1. okumentasjon Undersøke om nødvendig dokumentasjon foreligger 2. rannteknisk utorming Undersøke om det er <lfredss<llende verifisert at byggverket <lfredss<ller krav i TK 11

12 Oppfølging av Llsyn Kommunen skal påse at avvik fra forskriq blir renet > Ytelseskrav ksempel: TK 11-13, tredje ledd: rannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. Oppfølging av Llsyn Kommunen skal som hovedregel ikke gå inn i faglige vurderinger av analyser > Sjekk at dokumentasjon finnes, jf. HO- 3/2007 > v. pålegge uavhengig kontroll Obligatorisk for <ltaksklasse 2 og 3 fra > UK skal melde <l kommunen om avvik ikke lukkes For å avsluwe saken (ved uenighet mellom prosjekterende og kontrollerende) kan kommunen ev. benywe sakkyndig bistand Oppfølging av Llsyn irektoratet for byggkvalitet har ingen rolle i byggesaker > Vi gjør ikke vurdering av gjennomførte analyser mht. godhet > Kommunen kan ev. ta kontakt for tolkning av reglene Men > ersom en <lsynsrapport fra kommunen berører grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrew, skal kopi av rapporten sendes <l irektoratet for byggkvalitet. 12

13 SK kap. 14 Krav om obligatorisk uavhengig kontroll Obligatorisk kontroll i boliger > Lu\teWhet, fuktsikring i våtrom Obligatorisk kontroll i Lltaksklasse 2 og 3 > Geoteknikk, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk Kommunen kan kreve Llleggskontroll og unnta fra kontroll Mulighet for Ldsavgrensede kontrollområder (foreløpig ikke gin) Obligatorisk kontroll i Lltaksklasse 2 og 3 rannsikkerhet > Strategi (konsept) Styringssystemet Kvalitetssikringen Tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjektering Fire safety engineering StandardizaLon aclviles Standards Norway > Revised NS 3901 Requirements to risk assessment for fire in construc<on works Including compara<ve analyses INST (Inter Nordic StandardizaLon) > prinst TS 950 Fire Safety ngineering - Verifica<on of fire safety design in buildings esign fire scenarios and design fires cceptance criteria - Tenability limits etc. > N! Høringsfrist 11. feb

14 NS 3901:2011 Krav Ll risikovurdering av brann i byggverk VikLgste endringer i f.h.t. NS 3901:1998 > OmfaWer både risikoanalyse og kompara<v analyse > Obligatoriske brannscenarioer som skal vurderes Fire safety engineering StandardizaLon aclviles N T 127 TG 1 FS > Prac<cal FS guidance > FS with prescrip<ve regula<ons (alterna<ve solu<ons) > ased on ISO T 92 S 4 Takk for oppmerksomheten! 14

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer