avd. Byutvikling Postboks Porsgrunn Skien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015"

Transkript

1 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks Porsgrunn Skien Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet i sokkeletasje, samt garasje. Planstatus. Boligbebyggelse Område B7. Omfatter boligbebyggelse som ligger innenfor hensynsone C2. Er ikke bevaringsverdig i seg selv, men bebyggelsen er en del av en bevaringsverdige helhet. Den omsøkte boligen er utført i dagens formspråk. Den skal utføres i mur, med flatt tak, vinduer som gir mye lys og ivaretar utsikten. At boligen har underetasje gjør at den følger terrenget og er godt tilpasset tomten. Fellesbestemelser 2.4. Geotekniske forhold, radon. Det stilles krav til geotekniske undersøkelser for tomten, den er utarbeidet av Multiconsult og følger vedlagt. Det skal utføres radonforebyggende tiltak på tomten, med heldekkende sveiset radonduk, samt radonbrønn med lufting over tak. Nabovarsling. Tiltaket er varslet i tråd med plan og bygningsloven 2-3. Det er ikke mottatt protester i søknaden. Vennlig hilsen Telemarkhus AS im.mt Berit Dahl Telemarkhus as Raset 55, Pb. 27l Skien Tlf.: Fax: l E-post: Bankgiro: 280l Org.nr.: NO 86l I MVA

2 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 2-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Porsgrunn Bjørkåsstigen 0, 3950 BREVIK Tiltakets art Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Forrnål Ettrinnssøknad Nytt bygg - Boligformål X Bolig 2 bolig garasje Tiltakshaver Partstype Navn Adresse Telefon privatperson Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Krabberødkollen 2, 3960 STATHELLE e-postadresse Ansvarlig søker Navn Organisasjonsnummer Adresse Kontaktperson Telefon Mobiltelefon TELEMARKHUS AS Postboks 273, 3702 SKIEN Berit Dahl e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Det søkes om å bygge enebolig med leilighet i underetasje. Tomten er skrånende. Huset får et moderne uttrykk, det skal bygges i mur. Huset tilpasses terrenget, får flatt tak. Det søkes samtidig om å bygge garasje. Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Navn på plan Reguleringsplan Reg.plan for Brevik Sentrum Reguleringsformål Eksisterende boligområde Beregningsregel angitt i gjeldende plan Grad av utnytting iht. gjeldende plan %BYA -% Tomtearealet Byggeområde/grunneiendom 837,00 m* - Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m = Beregnet tomteareal 837,00 m* Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 4

3 h Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- BYGGSØK V Bebyggelsen Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 35,80 m* Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m* - Areal som skal rives 0,00 m* + Areal ny bebyggelse 25,80 m* + Parkeringsareal 00,00 m* = Sum areal 35,80 m* Grad av utnytting Beregnet grad av utnytting 42,03 Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Bygningsopplysninger m* BYA m* BRA Antall bruksenheter Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt Eksisterende 0,00 0,00 0,00 0, NY 25,80 294,80 62,00 356, Åpne arealer/enheter som 53,30 0,00 0,00 0, fjernes Sum 98,50 294,80 62,00 356, Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2 Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Andre natur- og miljøforhold (pbl 28-) Det foreligger fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold, se vedlegg Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst. Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og àpen for alminnelig ferdsel.avkjørselstillatelse er gitt. Vannforsyning Tomta er tilknyttet offentlig vannverk Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn. Avløp Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

4 I Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- BYGGSØK g Overvann Takvann/overvann føres til terreng Løfteinnretninger Løfteinnretninger Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen Det planlegges IKKE en slik innretning Parter Andre myndigheter Navn Telemark fylkeskommune v/kulturminnevernet, Adresse Postboks 2844, 3702 SKIEN. Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C Ettersendes per Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C 2, Opplysninger gitt i nabovarsel Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C 3, Nabosamtykke Situasjonsplan D Vedlegg D Tegning ny fasade E Vedlegg E, fasader m/terrenglinjer Tegning ny plan E Vedlegg E 2, plan. etasje Tegning ny plan E Vedlegg E 3, plan underetasje Tegning ny snitt E Vedlegg E 4, snitt med illustrasjon Tegning ny fasade E Vedlegg E 5, illustrasjon Ettersendes post p r Redegjørelse - grunnforhold E Vedlegg E 6, Rapport Multiconsult Ettersendes post pe Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G til G 5 Ettersendes post per Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G 6 til G 8, søknad om lokalgodkjenning Ettersendes post per Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G 9 - GIO Ettersendes per post Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

5 I Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- Annet Q Vedlegg Q, avfallsplan Efiezsgides per post Merknader fra ByggSøk Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon: Parter - Foretak (Hobi l '-FL_..»«.} i») Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger Ansvarlig søker Tiltakshaver o <2:. o bl. Dato l =5 Dato lo OH. IS Signatur Bum 34m Signatur fiagmbfld PQSXZQ Gjentas med blokkbokstaver ZbEei-f DAHL, Gjentas med blokkbokstaver El uiu HILD NAQQST/WA Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

6 Boligspesifikasjoner Søknaden gjelder EiendomIByggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Porsgrunn Bjørkàsstigen 0, 3950 BREVIK Boligspesifikasjon Bolignummer Bruks- rom Kjøk- ken bad WC Tilhørende adresse Tilhørende eiendom areal kode Etasjeko Løpenr. 3 Navn nr. Bok- Gnr. Bnr. Feste- Seksde g stav nr. jonsnr. H 227,70 6 kjøkken 2 2 Bjørkàsstigen U 67,0 3 kjøkken Bjørkàsstigen Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

7 Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Dato Si n.arsv.s Porsgrunn so 57 Bjørkásstigen0,3950BREVlK oö.o\l.l5 Sb? er Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde Ansvarsområde 3 Foretaketsnavn å å2 å å gig: terrengtilpasning, innvendig planløsning Vurdering av grunnforhold Grave-maskinarbeider tomta på Prosjektering av fjellsikring Prosjektering av gravedybde og masseutskifting. Oppbygging av så utvendig Prosjektering av rørfremføring fra AS sååå._...\ GEOINGENIØRENE 9! AS -I~I 5 åg m m :2 ÉE ac) C c > :35 'Z % v>~ åäå 'a å N m >< 8[q- jf) TELEMARKHUS >< <3 AS 7 q- [ MULTICONSULT AS PEDERSEN RØR grunnmur Direktoratet for byggkvalitet coi: e g: X /k{ -j 5 VA-tilknytningspunkt og frem til Radonfare E --E sm _ c_'; a., >< bærelag og krav til komprimering Rørarbeider â 7; -c g TELEMARKHUS Oppmålingsteknisk prosjektering e E estetisk utforming og Plassering Q E = E5 E Prosjektering av situasjonsplan, 3 E 2 _en Bygningsutforming u, æ >< Icy»H5 Prosjektering av radonsikring TELEMARKHUS AS ByggSøklD: Utskriftstidsdato: >< 9/q- j 5 X Side av 4

8 Gjennomføringsplan _ V BVCCSGK Mur og betongarbeider Prosjekteringa av mur og >< betongarbeider, pipe og brannmur TELEMARKHUS AS 3 med detaljer for gjennomføringer /Lj - ls X Byggeteknikk og Prosjektering av tømrerarbeider >< tømrerarbeider med tilhørende detaljer. Omfatter TELEMARKHUS AS 3 A krav til markisolajon / -- l Ö Ventilasjon Prosjektere ventilasjonsanlegg _>< inkludert kanalgjennomføringer FLEXIT AS 50/3 l5 Rørarbeider innvendig Prosjektering av innvendig >< rørarbeider PEDERSEN RøR / l -j 5 Våtrom innredning og Prosjektering av innredning, >< sanitærutstyr sanitærutstyr og plassering av sluk PEDERSEN RØR lö/q - [5 Våtrom bygningsmessige Prosjektering av bygningsmessige >< detaljer arbeider i våtrom med fall og TELEMARKHUS AS få! membran I ' I '5 Å Våtrom tettesjikt Valg av type membran i våtrom >< TELEMARKHUS As 5 [q.5 Utførelse Fagområde Ansvarsområde 3; Foretakets navn å g 3 E 7;, :g 3 V' a.) m C E o D C 2 E 5 U) x.o vfi w 5 E SE å? 3 52 Éí-ä' 5% s så $32.: såå».3; was P åå ` i - cn.9>-.==2 an E-.== 2 g å, Plassering Utføre utstikking høyde/plan før >< graving. Utføre plasseringskontroll GEOINGENIØRENE AS grunnmur Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

9 Gjennomføringsplan Grave-maskinarbeider tomta på Utføre utgraving, masseutskifting, komprimering, avretting for fundament, tilbakefylling mot grunnmur grovavretting av tomt med fallforhold Ole M. Kristiansen X Rørarbeider utvendig Utføre rørfremføringer fra VAtilknytningspunkt og frem til grunnmur PEDERSEN RØR X Radonsikring Utføreradonsikring TELEMARKHUS AS X Mur og betongarbeider Utføre mur og betongarbeider inkludert grunnmur samt pipe og brannmur TELEMARKHUS AS X Byggeteknikk tømrerarbeider og Utføre tømrerarbeider inklusiv trekonstruksjoner i våtrom TELEMARKHUS AS X Ventilasjon Montere ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget TELEMARKHUS AS X Rørarbeider innvendig Utføre innvendig rørarbeider PEDERSEN RØR X Våtrom golvstøp og fliser Utføre støping / avretting av gulv i våtrom TELEMARKHUS AS X Våtrom golvstøp og fliser Utføre flisarbeid Selvbygger Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien X Våtrom membran Utførelse av membran i våtrom samt tetting mot sluk Selvbygger Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien X Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

10 Gjennomføringsplan Kontroll Fagområde Ansvarsområde å Foretakets navn å å å gâ CD å åå gå' å gâ E5. x U -' '_ x E f" 9 åååä åêå Fuktsikring i våtrom i boliger Uavhengig kontroll av fuktsikring i >< boliger KB TAKST KJETIL BENTSEN Lufttetthet i boliger Uavhengig kontroll av lufttetthet i >< boliger KB TAKST KJETIL BENTSEN Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

11 KVittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig Overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse pà at varselet er mottatt. Det kan også signeres pá at man gir samtykke til tiltaket. Tiltak på eiendommen Kommune Gnr Bnr Adresse Eier/lester Porsgrunn Bjørkásstigen 0m 3950 BREVIK Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80. Bnr. 56 Runar Holm Næss Adresse Bjørkásstigen BREVIK U Varsel er sendt rekommandert E Varslet er mottatt Dato: 2 `/ y Signatur; Poststedets reg.nr: E samtykker i tiltaket Datozz gâ ~ Signatu ' i Nabo/eiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 55 Merete og Bàrd Stranheim, Adresse Bjrkàsstigen 8 A BREVIK U Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: g Varslet er mottatt f' -æamtyliker i tiltaket " O Dato:2 T, g Signatu Dato: 3 /S Signatur; Nabo/eiendom Pors runn kommune, Gnr. 80, Bnr. 78 Leif berl Haugen, Adresse Torgbakken 20, 3950 BREVIK E] Varsel er sendt rekornmandert Poststedets reg.nr: flvarslet er mottatt çf - _ U Samtykker i tiltaket i -l/7v>//,//,.f Dato:}5/ '/ J Signatur V Dato: Signatur: l í. Nabo/eiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 79 Ken angen. Adresse Torgbakken 22, 3950 BREVIK U Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: [E Varslet er mottatt [g Samtykkeri tiltaket J* Datozzq å 205 Signatur: 7,54 Dato:.03- (5-Signatur Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 2

12 4 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 37 Georgia Leah Tana Udd, Adresse Bjørkegata 9, 3950 BREVIK E] Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: E Varslet er mottatt IXI Samtykker i tiltaket Dato:<N.fl3 J0/5 Signatur. / Dato:-VZ 03'7 /J Signatur: å ` Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 88 Marie Louise Olsson og Johny Stensrud, Adresse Bjørkegata 2, 3950 BREVIK %Varsel er sendt rekommandert Varslet er mottatt Poststedets reg.nr: mamtykker i tiltaket Dato: flfsignatur: Dato: Signatur: Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 33 Porsgrunn kommune, Adresse Postboks 28, 390 PORSGRUNN El Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: El Varslet er mottatt U Samtykker i tiltaket Dato: Signatur: Dato: Signatur: For postverket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

13 I C Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr CZ Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester Porsgrunn Bjørkàsstigen 0, 3950 BREVIK Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Det varsles herved om Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode søknad i ett trinn Nytt bygg - Boligformål X Bolig 2 Enebolig med hybel/sokkelleilighet Formål bolig garasje Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Navn på plan Reguleringsplan Reg.plan for Brevik Sentrum Nabovarselet gjelder Det søkes om å bygge enebolig med leilighet i underetasje. Tomten er skrånende. Huset fàr et moderne uttrykk, det skal bygges i mur. Huset tilpasses terrenget, fàr flatt tak. Det søkes samtidig om å bygge garasje. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Ansvarlig søker navn TELEMARKHUS AS Kontaktperson navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon Berit Dahl Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Navn Postadresse e-postadresse TELEMARKHUS AS Postboks 273, 3702 SKIEN Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Situasjonskart F Vedlegg D Tegning ny fasade E Vedlegg E, m/terrenglinjer Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 2

14 0 ' Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Tegning ny snitt E Vedlegg E 2 Signering Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. Ansvarlig søker Dato 5 Signatur :Da Gjentas med blokkbokstaver 3:52 i T DA H L Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

15 C3 NABOSAMTYKKE JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 29-4 Undertegnede gir, som eier av eiendommen, gnr 80 bnr 56 i Porsgrunn kommune med dette samtykke til oppføring av garasje, med bebygd areal 70 m2, på naboeiendommen gnn 80 bnr 57 I en avstand av meter fra felles grense. Brevik ØW/z Mg; Runar Holm Næss Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrenser og frisikt blir fulgt. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel og 2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel eller 2, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmer nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense : a) når eier /fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmàter for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

16 Skjema I Detalj: Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: Kontroll Øystein Lia rl jakmn: Prosjektn r. Målestokk: 2500 Mål: D Tegningsnr.: A0-

17 Sde l av Utskrift O l D I I KARTUTSNITl' Tiltakshaver Tiltak: :Gunhild Napastaa og Kim Taraldlien Gnr. 80 bnr 57 Bjørkåsstigen Brevik PORSGRUNN Målestokk KOMMUNE!--"._ : ;I Det tas forbehold om feil i kartet. *' _ \\\_ K, \\. mayo? i - Å - n' -CJ -r i - 3=>r -TT g L A 3 x', 3%; I/\ A:J? «* is :500 2% /Ø /, // í v e ` XOLYOLKO) 2 Q Q

18 D :00 :00 Fasade Syd j FasadeNord -_-_ / / / ' ' i _' ø _ Ø _ - :00 Revisjons ` \ \ \ ` Type endring Redusen Endret areal takoverbygg og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger elg. 5 6 u. \ \ \- ` ` ` 7 ` " :00 ` \\ \ Fasade Øst TILTAKSH. Gunhild Napaslaa TlLTAK Gnr:80 Bnr: Bjørkásstigen ` ` x.00 Hustype: Utg.p. :å :33: Tegningen An:hiCAD Dato 3 4 T BIM modell nr. Fasade Vest 4 NOR Filgasseringz B:\NaEasta Gunhild og Tañhaldsen Kim Brevik\T gningsmaee\naeasta Gunhild c_>gkim Tharaldsen Brevik Jackon hele bxggelpln Tegningen er beskyllel og Kim Tharaldlien 57 BLI - enklere NK à bygge B'e '' Kundetlllpassel g; :3_2m5 I.h.l. lov om apphavsren kan avike fra byggebesknvelse Pf0sdfl":P~I IlI!'I- n:vis;omnv.;in.m5e-u nr. rfuiumm.: ayggumuunng Telemarkhus AS POSIDOIG273, 3702 Skien Telefon , Telefaks

19 7 50Q e l ' G rderobe K» Sov 6m',4 m* ~ ` ~ El 2 8 co ~. v 3:7 /g J7 fi _.i enn V V//,: { t K LJ 8.20": Of 33 - " ' if Bad "= T 9.5m' k i a i f, T Yi, g í Garasje 55m: 0) I x`.- \ * I i TE f å ~ ii. 4.' 29 '_799. <r I.Y e f' - U Stue. fil» T H II.i Z" T " '; =- '_ å i A W Kjøkken 26,8m H T T g o i ii,» f 'f L0 00 å a f ig D C Revisjons nr. Type endring Dato Redusert areal Endret takoverbygg og endret fra lso3 stander til Jackon i vegger etg TILTAKSH. Gunhild Napastaa og Kim Tharaidlien Tll_TAK Gnr:80 BLINK Bnr: 57 Bjørkàsstigen Brevik 3m Utg.p. BIM modell ArchiCAD 4 NOR Filplassering: B:\NaEslé, Gunhild og Tamaldsen Kim, Brevik\Tegningsm astå, 200 Gunhild og Kim Tharaldsen, Brevik Jackon hele bmgetpln Hustype; T: Kundetiltpasset g_ :_2o5 Tegningener beskyttetl,h.t lovom opphavsrett Tegningenkan awake fra byggebeskrivelse - enklere å bygge Pm-hhnr-=Pm-hiflrln nanqunu-r.:nsvmm:in. Plmhhhu.: Bypqnnnlhg E «l Telemarkhus Postboks 273, Telefon , Telefaks btinkgtelema AS 3702 Skien musno

20 mo ;, _5 % i i i gi co: l i o l 8 ` 2 Vask _ N* 7,8m o ` l BYA garsje 70,0m2 8 BYA hus 25,8m2 LD BYAtotaIt 32 8m2? i BRA.etasje l Bla 0 am, : j ' å j 38,8m2 BRA U. etasje hoved del 88,9 m2 BRA U. etasje Ieielighet 67,m2 BRAhoveddel227.7m2 m Revisjons nr. Dato Type endring Redusert Endret areal takoverbygg og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger etg. 3 4 s 6 7 TILTAKSH. TlLTAK Màlulnkki : 00 U(g_p_ Tegningen BIM modell ArchiCAD 4 NOR Filplasserinq: B:\Nagasté Gunhild og Tarhaldsen Kim BrevIk\Tegningsmag2e\Nagasé, Gunhild og Kim Tharaldsen, Brevik Jackon hele bynne(.nln Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Gnr:80 Bnr: 57 Bjørkàsstigen Brevik Hustype' B Kundetillpasset z::[ e:a:'a er beskyttet D ' i_h_t_lov om opphavsrett I L - enklere I e Frosield HL: Prosielrlnr- J0; IB'2o5 Tegningenkan avike fra byggebeskrivelse B Revrqonsnr.: ifievusjons nr. E Prosiakrhsa.: Byggemelding g m postboks Telefon u a 273' N å bygge S 3702 sklen 'Telefaks K

21 I 4 _ ` à "` o o `í e m q' _* â JAY r co ig*- «(v, - _. 5 O 0") x " CX) LO O L0 (N r " r -x e e e a* c» L li -. å C\l \ \ \ * \~ \ F) (\l r xi,\ :00 :x * É Snitt B "2 Revisjons Dato Type endring nr Redusen Endrel takoverbygg areal og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger etg Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Gnr:80 Bnr: 57 Bjørkåsstigen 0 _ TILTAKSH. TlLTAK 3950 immun: _o0 :245V7gV _, M BIM modell ArchiCAD 4 NOR er,,. W..- ",,_,. V,, -_. FilglasseringzB:\NaQasla Gunhild cg Tarhaldsen Kim Brevik\Tegning5magE\NaEasla Gunhild og Kim Tharaldsen Brevik Jackon hele bxggelpln. í Hustype v _,. P' sj ldn--pm!lihi'- \.h.l. lov um opphavsren Te9"i"9 " ka" mikeha by99ebe5km'e's Prus]-Inhn.: Byngunddlng L - enklere Brevlk. Kundeullpassel i er beskytte! B I N å b l3l d a E q e on ' b K e V99

22 -. 0:. I A.. P _> I " \ ie./i n ' ^ ; ~ 4,f.. i i _ i ` ~. «Q ' _ 'i ' _.. \ /r ' 4,.» -...'_ r v _ f. ` -. l, / r f d 4, W ` ' I d L t f J -. _ i ' rå Kg; I b. :9 I 4.- I.~ \ N t ~ Revisjons _ f v? u 2~ r Dato Type endring 6 O 205 Redusert Endrel areal lakoverbygg og andre! fra lso3 stender til Jackon r vegger etg 3 4 ` _, 5 6 Rf;E 7 w. `. f' å» 3~~iI. 2 > TILTAKSH. 5' '~ r \ r l V Målestokk: UIQ n. Fnlplassenng B \Napasté, Gunhild og Tamaldsen Klm, Brevlk\TegnIngsmappe\Nagasté Gunhild og Klm Tharaldsen Brevnk Jackon hele bygget pln Napastaa Gunhild Gnr.-30 TlLTAK Tegningen BIM modell ArchiCAD 4 NOR nr. Bjørkàsstigen 3950 Hustype TE9 '"9E" ka" 3" I n l 0. Kundetlllpassel 6%,205 lov enklere Brevlk f; å: er beskytlel og Kim Tharaldlien Bnr.- 57 om opphavsretl "a 99 5" " '5 Pm!!! _ M»- PMlflYfl' Bqad R-vispons-.: -am... m. E Frosjemue: E Bngomnldlnu a u.. a b e V99 S Postboks Sknen Telekm ' Telefaks 35 elemarkh s'n

23 C; RAPPORT Bjørkåsstigen 0, Brevik OPPDRAGSGIVER Gunhild Napastaa/Kim Taraldlien EMNE Geologiske vurderinger DATO/ REVISJONZ 28. januar 205/00 DOKUMENTKODE: RIGberg-RAP-00 III- nu- q- ' W' - 'ml.m «Å-fliÃr "fa v Multiconsult

24 L i Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til â anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGberg-RAP januar 205/00 Side 2 av 2

25 L Multiconsult RAPPORT OPPDRAG Bjørkåsstigen 0, Brevik DOKUMENTKODE RlGberg-RAP-00 EMNE Geologiske vurderinger/sprengningsarbeider TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Gunhild Napastaa/Kim Taraldlien OPPDRAGSLEDER Espen Roe KONTAKTPERSON UTARBEIDET AV Espen Roe KOORDINATER SONE: 32N ØST: 5399 NORD: ANSVARLIG ENHET 2032 Sør Bygg & eiendom og GNR./BNR./SNR. 80 /57/ x / Porsgrunn mm Sammendrag Det skal føres opp ny enebolig i Bjørkåsstigen 0 i Brevik. Det skal utføres sprengningsarbeider for å opparbeide tomten for den nye boligen. Multiconsult AS er engasjert for å utføre bergtekniske vurderinger for å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av ras og steinsprang. Det er også utført sprengningstekniske vurderinger. Innenfor det undersøkte området i Bjørkåsstigen 0 med tilstøtende områder er skredfaren generelt vurdert som beskjeden. Totalstabiliteten i området tolkes â være god, og det ble det ikke registrert områder som ikke tilfredsstiller kravet til nominell sannsynlighet gitt i Plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter. Det må derfor ikke utføres sikringstiltak av berget for å tilfredsstille overnevnte krav. På grunn av bebyggelse og infrastruktur nær det planlagte sprengningsområdet, må sprengningen foregå etter prinsipper for forsiktig sprengning. Sprengningsarbeidene vil etter våre vurderinger ikke påvirke stabilitetssituasjonen på berget i det undersøkte området dersom forsiktig sprengning utføres. Slik sprengning vil imidlertid kunne være en utløsende faktor for nedfall av småfallent berg fra skrenten som ligger mot Bjørkegata i sør og i skrenten mot Torgbakken 20. For å unngå slikt mulig nedfall, anbefaler vi at det utføres manuell spettrensk i disse skrentene før sprengningsarbeidene kommer til utførelse. Det er Multiconsult sin vurdering at det undersøkte området i Bjørkåsstigen 0 tilfredsstiller kravene til nominell sannsynlighet (Sn) for skredskader (Jfr. Plan- og bygningsloven og Tekniske forskrifter) og at det derfor ikke er behov for å utføre spesielle sikringstiltak av berget før byggeprosjektet starter Geologiske vurderinger i forbindelse med sprengning Espen Roe Nils Ramstad Stine Sæther REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT I Leirvollen 23 I 3736 Skien I Tlf I multiconsult.no NO MVA

26 l Bjørkåssíigfiern 0, Brevik multiconsult.no i '" "WuuQi$IfiE3f?6EfEE N*E INNHOLDSFORTEGNELSE lnnledning Omràdebeskrivelse Geologi Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre Iowerk Vurdering av skredfare Sprengningsarbeider Kontur/søm Lover og forskrifter, dokumentasjon Kontroll og oppfølging av naboforhold Bygningsbesiktigelse Vibrasjonsmålinger Vibrasjonsgrenser..... Konklusjon RIGberg-RAP januar 205/00 Side 4 av 2

27 l?j :!< s3is "» Brevik multiconsult.no lllnnledning lnnledning Det skal føres opp ny enebolig i Bjørkåsstigen 0(gnr. 80/bnr. 57) i Brevik. Eiendommen inngår i spesialområde bevaring i reguleringsplan for Brevik sentrum, vedtatt I kommuneplanens arealdel, vedtatt og , inngår eiendommen i eksisterende boligområde. Det skal utføres sprengningsarbeider for å opparbeide tomten for den nye boligen. Sprengningen har karakter av relativt grunn sprengning og vil ikke resultere i høye skjæringer, men det ligger bebyggelse og veger tett på sprengningsområdet i alle retninger. Multiconsult AS er engasjert for å utføre bergtekniske vurderinger for å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av ras og steinsprang (jfr. pbl 68). Det er også utført sprengningstekniske vurderinger da disse arbeidene vil kunne ha innvirkning på bergstabiliteten. Risiko med hensyn til ulike typer skred er en funksjon av sannsynligheten for at ulike skredhendelser finner sted, og konsekvensen av dem dersom de skulle inntreffe. En foreslått plan for avbøtende tiltak tar utgangspunkt i gjeldende akseptkriterier for skredrisiko slik disse er formulert i Plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift. Alle våre vurderinger er foreløpig basert på mottatte dokumenter, iform av tegninger og beskrivelser, samt NGU sine bergartskart og befaringen foretatt i området. Området er stedvis bevokst med tett vegetasjon. Det er derfor ikke mulig å få fullstendig oversikt over berget alle steder innenfor planområdet. Det kan derfor ikke utelukkes at det i disse områdene kan forekomme ustabile partier. Espen Roe fra Multiconsult AS gjennomførte en befaring på området 7. desember 204. Gunhild Napastaa (boligbygger), Øystein Lia (Telemarkshus), Berit Dahl (Telemarkshus) og sprengningsentreprenøren var også tilstede på befaringen. 2 Områdebeskrivelse Det undersøkte tomta ligger rett vest for Brevik sentrum i et tett bebygget område (fig., 2 og 3). Byggetomta faller slakt av mot øst og er for det meste dekket av et tynt vegetasjonsdekke. Blottlagt berg kan sees enkelte steder oppe på tomta. Ellers er det svært gode bergblotninger i skrenten mot vest, øst og spesielt mot syd. Syd på tomta ligger det en vertikal skrent som er 2-3 m på det høyeste. Rett under skrenten ligger Bjørkegata. Øst for den undersøkte tomta faller terrenget relativt steilt av mot boligene i Torgbakken. Det ligger boligbebyggelse og veger tett på det det undersøkte området i alle retninger RlGberg RAP 0O 28. januar 205/00 Side 5 av 2

28 Bjørkåsstigen 0, Brevik multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse Figur. Oversiktskart. Figur 2: Bildet viser beliggenheten til byggeområdet í Bjørkåsstigen 0. Bildet er tatt mot vest RlGberg RAP januar 205 / O0 Side 6 av 2

29 l Bi r'<% 'sstisr=,r'9:wbrevi'é VV _ V - s m"'fi= "="'*-" 3Geologi Figur 3. Bildet viser byggetomto i Bjørkåsstigen 0. Bildet er tatt mot sør. 3 Geologi Bergarten i området består av kalkstein og skifer som opptrer tynne vekslende sjikt. Bergartens oppsprekkingsmønster er regulært, med tre hovedsprekkeretninger. For øvrig forekommer sporadiske sprekker med orientering som awiker fra de gjentagende sprekkesettene. Hovedsprekkesettet er parallelt med bergartens lagdeling, som følger fjelloverflatens orientering, dvs. med en strøkretning ca. N-S og med et fall på 0-5" mot øst. Berget kan sies å være moderat oppsprukket og storblokkig og ser ut til å ha et relativt «massivt» preg (fig. 4). \ \ \ \ i. l r i Figur 4. Berget er moderat oppsprukket og har et massivt godt preg. Byggetomten ligger innenfor toppen av skrenten. Bildet er tatt mot øst ~RlGberg-RAP januar 205 / OO Side 7 av 2

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Kvinnher3d kornrnune Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPF Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder o

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 SHKS" U Ås,; uc" u

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN Y Kvinnherad kommune _ I5 SEPl. zms Søknad om tillatelse l ett trinn,.,, _ U O etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 G b ] 335?" i "grensa; SaksberT-F O Kopii Søknaden gjelder Vilkårene for

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen Frogn 33 Nesoddveien

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 2-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

5. Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre lovverk

5. Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre lovverk Korvetten Ras- og sikringsvurdering - ROS analyse MULTICONSULT 2. Befaring Espen Roe fra Multiconsult AS gjennomførte befaring i planområdet 23. september 2010. Før befaringen ble undersøkelser av tilgjengelig

Detaljer

Nybuåsen, Notodden RAPPORT. Søndergaard & Rickfelt AS. Ras og sikringsvurderinger/ros OPPDRAGSGIVER EMNE

Nybuåsen, Notodden RAPPORT. Søndergaard & Rickfelt AS. Ras og sikringsvurderinger/ros OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nybuåsen, Notodden OPPDRAGSGIVER Søndergaard & Rickfelt AS EMNE DATO / REVISJON: 23. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814084 RIGberg RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE BTEK DA Mádiijárbálggis 16 9730 Karasjok NO 915 450 733 MVA Deanu gielda Tana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana postmottak@tana.kommune.no Dato: 18.5.2016 Våres ref:2025/16/05 Deres ref: Våres kontakt:

Detaljer

Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Rissa Gnr. 70 Bnr. 268 Varghattveien 35, 74 RÅKVÅG Foretak Organisasjonsnummer 975955885 Navn ÄLVSBYHUS

Detaljer

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål Byggeadministrasjon Eiendomsrådgivning Reguleringsarbeid Taksering Prosjektering Bygg og eiendomsjuss Landmåling, kart og deling HMS arbeid www. skadberg.no Dato: 30.01.2015 Deres ref.: Vår ref.: 1154b11450.docx

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF.

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF. Qéasplan viak ä RISSA K()M.\1LT.VF. UL JAN 2015 Saksnr.: Øl 8)' ø 2- RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE iii' f C RISSA KOMMUNE STADSBYGD SKOLE - OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD Innholdsfortegnelse

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bergen Gnr. 166 Bnr. 1676 Ingen reg. adresser, 5015 BERGEN Andre Gnr/bnr

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet Iedd, OPPFYLLES.~- e- Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

S knad!om!rammetillatelse

S knad!om!rammetillatelse S knaden!gjelder Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 228 Bnr.

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 SYGGSOK Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil

Detaljer

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune.

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune. Fra: Moen, Hege Sæther[fmmrheme@fylkesmannen.no] Dato: 20. apr 2017 15.01.00 Til: 'guro.dehli.sanden@mrfylke.no'; 'Toril.moltubakk@mrfylke.no'; 'post@mrfylke.no' Tittel: VS: Renndølsetra - nybygg Viser

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet Iedd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

Gjennomføringsplan. Søknaden gjelder. Eiendom/Byggested. Beskrivelse fagområde. Prosjektering. Overordnetansvarfor prosjektering

Gjennomføringsplan. Søknaden gjelder. Eiendom/Byggested. Beskrivelse fagområde. Prosjektering. Overordnetansvarfor prosjektering Gjennomføringsplan BYGGSOK Søknaden gjelder Dato4qt. Sign. v.søk Oppdal 194 1 Olbu,7340 OPPDAL 4/ 3 cfr' Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde cn ets navn cs) Overordnetansvarfor prosjektering

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester

Detaljer

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel t Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) BYGGSOK Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 17-2. Opplysninger

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Se eiendom Side 1 av 1

Se eiendom Side 1 av 1 Se eiendom Side 1 av 1 i I II 2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 Kart levert av: Topografisk norgeskart 2 Kartverket http://ww w.seeiendom.no/ 06.09.2012 Se eiendom Side 1 av 1 Dato: 06/09 2012 Gårds-/bruksnr:

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene.

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene. Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 280 114 Nyveien 2, 7340 OPPDAL 3 20.12.2013 Elektronisk signert

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: 164/556/Harald Hårfagresgt 6, 5007 Bergen, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak pà eiendommen

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 39 7 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98750515 BALSFJORD WS AS Grindbakken 0, 9050 STORSTEINNES Kontaktperson

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer