avd. Byutvikling Postboks Porsgrunn Skien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015"

Transkript

1 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks Porsgrunn Skien Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet i sokkeletasje, samt garasje. Planstatus. Boligbebyggelse Område B7. Omfatter boligbebyggelse som ligger innenfor hensynsone C2. Er ikke bevaringsverdig i seg selv, men bebyggelsen er en del av en bevaringsverdige helhet. Den omsøkte boligen er utført i dagens formspråk. Den skal utføres i mur, med flatt tak, vinduer som gir mye lys og ivaretar utsikten. At boligen har underetasje gjør at den følger terrenget og er godt tilpasset tomten. Fellesbestemelser 2.4. Geotekniske forhold, radon. Det stilles krav til geotekniske undersøkelser for tomten, den er utarbeidet av Multiconsult og følger vedlagt. Det skal utføres radonforebyggende tiltak på tomten, med heldekkende sveiset radonduk, samt radonbrønn med lufting over tak. Nabovarsling. Tiltaket er varslet i tråd med plan og bygningsloven 2-3. Det er ikke mottatt protester i søknaden. Vennlig hilsen Telemarkhus AS im.mt Berit Dahl Telemarkhus as Raset 55, Pb. 27l Skien Tlf.: Fax: l E-post: Bankgiro: 280l Org.nr.: NO 86l I MVA

2 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 2-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Porsgrunn Bjørkåsstigen 0, 3950 BREVIK Tiltakets art Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Forrnål Ettrinnssøknad Nytt bygg - Boligformål X Bolig 2 bolig garasje Tiltakshaver Partstype Navn Adresse Telefon privatperson Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Krabberødkollen 2, 3960 STATHELLE e-postadresse Ansvarlig søker Navn Organisasjonsnummer Adresse Kontaktperson Telefon Mobiltelefon TELEMARKHUS AS Postboks 273, 3702 SKIEN Berit Dahl e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Det søkes om å bygge enebolig med leilighet i underetasje. Tomten er skrånende. Huset får et moderne uttrykk, det skal bygges i mur. Huset tilpasses terrenget, får flatt tak. Det søkes samtidig om å bygge garasje. Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Navn på plan Reguleringsplan Reg.plan for Brevik Sentrum Reguleringsformål Eksisterende boligområde Beregningsregel angitt i gjeldende plan Grad av utnytting iht. gjeldende plan %BYA -% Tomtearealet Byggeområde/grunneiendom 837,00 m* - Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m = Beregnet tomteareal 837,00 m* Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 4

3 h Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- BYGGSØK V Bebyggelsen Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 35,80 m* Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m* - Areal som skal rives 0,00 m* + Areal ny bebyggelse 25,80 m* + Parkeringsareal 00,00 m* = Sum areal 35,80 m* Grad av utnytting Beregnet grad av utnytting 42,03 Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Bygningsopplysninger m* BYA m* BRA Antall bruksenheter Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt Eksisterende 0,00 0,00 0,00 0, NY 25,80 294,80 62,00 356, Åpne arealer/enheter som 53,30 0,00 0,00 0, fjernes Sum 98,50 294,80 62,00 356, Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2 Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Andre natur- og miljøforhold (pbl 28-) Det foreligger fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold, se vedlegg Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst. Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og àpen for alminnelig ferdsel.avkjørselstillatelse er gitt. Vannforsyning Tomta er tilknyttet offentlig vannverk Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn. Avløp Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

4 I Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- BYGGSØK g Overvann Takvann/overvann føres til terreng Løfteinnretninger Løfteinnretninger Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen Det planlegges IKKE en slik innretning Parter Andre myndigheter Navn Telemark fylkeskommune v/kulturminnevernet, Adresse Postboks 2844, 3702 SKIEN. Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C Ettersendes per Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C 2, Opplysninger gitt i nabovarsel Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C 3, Nabosamtykke Situasjonsplan D Vedlegg D Tegning ny fasade E Vedlegg E, fasader m/terrenglinjer Tegning ny plan E Vedlegg E 2, plan. etasje Tegning ny plan E Vedlegg E 3, plan underetasje Tegning ny snitt E Vedlegg E 4, snitt med illustrasjon Tegning ny fasade E Vedlegg E 5, illustrasjon Ettersendes post p r Redegjørelse - grunnforhold E Vedlegg E 6, Rapport Multiconsult Ettersendes post pe Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G til G 5 Ettersendes post per Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G 6 til G 8, søknad om lokalgodkjenning Ettersendes post per Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G 9 - GIO Ettersendes per post Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

5 I Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- Annet Q Vedlegg Q, avfallsplan Efiezsgides per post Merknader fra ByggSøk Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon: Parter - Foretak (Hobi l '-FL_..»«.} i») Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger Ansvarlig søker Tiltakshaver o <2:. o bl. Dato l =5 Dato lo OH. IS Signatur Bum 34m Signatur fiagmbfld PQSXZQ Gjentas med blokkbokstaver ZbEei-f DAHL, Gjentas med blokkbokstaver El uiu HILD NAQQST/WA Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

6 Boligspesifikasjoner Søknaden gjelder EiendomIByggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Porsgrunn Bjørkàsstigen 0, 3950 BREVIK Boligspesifikasjon Bolignummer Bruks- rom Kjøk- ken bad WC Tilhørende adresse Tilhørende eiendom areal kode Etasjeko Løpenr. 3 Navn nr. Bok- Gnr. Bnr. Feste- Seksde g stav nr. jonsnr. H 227,70 6 kjøkken 2 2 Bjørkàsstigen U 67,0 3 kjøkken Bjørkàsstigen Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

7 Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Dato Si n.arsv.s Porsgrunn so 57 Bjørkásstigen0,3950BREVlK oö.o\l.l5 Sb? er Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde Ansvarsområde 3 Foretaketsnavn å å2 å å gig: terrengtilpasning, innvendig planløsning Vurdering av grunnforhold Grave-maskinarbeider tomta på Prosjektering av fjellsikring Prosjektering av gravedybde og masseutskifting. Oppbygging av så utvendig Prosjektering av rørfremføring fra AS sååå._...\ GEOINGENIØRENE 9! AS -I~I 5 åg m m :2 ÉE ac) C c > :35 'Z % v>~ åäå 'a å N m >< 8[q- jf) TELEMARKHUS >< <3 AS 7 q- [ MULTICONSULT AS PEDERSEN RØR grunnmur Direktoratet for byggkvalitet coi: e g: X /k{ -j 5 VA-tilknytningspunkt og frem til Radonfare E --E sm _ c_'; a., >< bærelag og krav til komprimering Rørarbeider â 7; -c g TELEMARKHUS Oppmålingsteknisk prosjektering e E estetisk utforming og Plassering Q E = E5 E Prosjektering av situasjonsplan, 3 E 2 _en Bygningsutforming u, æ >< Icy»H5 Prosjektering av radonsikring TELEMARKHUS AS ByggSøklD: Utskriftstidsdato: >< 9/q- j 5 X Side av 4

8 Gjennomføringsplan _ V BVCCSGK Mur og betongarbeider Prosjekteringa av mur og >< betongarbeider, pipe og brannmur TELEMARKHUS AS 3 med detaljer for gjennomføringer /Lj - ls X Byggeteknikk og Prosjektering av tømrerarbeider >< tømrerarbeider med tilhørende detaljer. Omfatter TELEMARKHUS AS 3 A krav til markisolajon / -- l Ö Ventilasjon Prosjektere ventilasjonsanlegg _>< inkludert kanalgjennomføringer FLEXIT AS 50/3 l5 Rørarbeider innvendig Prosjektering av innvendig >< rørarbeider PEDERSEN RøR / l -j 5 Våtrom innredning og Prosjektering av innredning, >< sanitærutstyr sanitærutstyr og plassering av sluk PEDERSEN RØR lö/q - [5 Våtrom bygningsmessige Prosjektering av bygningsmessige >< detaljer arbeider i våtrom med fall og TELEMARKHUS AS få! membran I ' I '5 Å Våtrom tettesjikt Valg av type membran i våtrom >< TELEMARKHUS As 5 [q.5 Utførelse Fagområde Ansvarsområde 3; Foretakets navn å g 3 E 7;, :g 3 V' a.) m C E o D C 2 E 5 U) x.o vfi w 5 E SE å? 3 52 Éí-ä' 5% s så $32.: såå».3; was P åå ` i - cn.9>-.==2 an E-.== 2 g å, Plassering Utføre utstikking høyde/plan før >< graving. Utføre plasseringskontroll GEOINGENIØRENE AS grunnmur Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

9 Gjennomføringsplan Grave-maskinarbeider tomta på Utføre utgraving, masseutskifting, komprimering, avretting for fundament, tilbakefylling mot grunnmur grovavretting av tomt med fallforhold Ole M. Kristiansen X Rørarbeider utvendig Utføre rørfremføringer fra VAtilknytningspunkt og frem til grunnmur PEDERSEN RØR X Radonsikring Utføreradonsikring TELEMARKHUS AS X Mur og betongarbeider Utføre mur og betongarbeider inkludert grunnmur samt pipe og brannmur TELEMARKHUS AS X Byggeteknikk tømrerarbeider og Utføre tømrerarbeider inklusiv trekonstruksjoner i våtrom TELEMARKHUS AS X Ventilasjon Montere ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget TELEMARKHUS AS X Rørarbeider innvendig Utføre innvendig rørarbeider PEDERSEN RØR X Våtrom golvstøp og fliser Utføre støping / avretting av gulv i våtrom TELEMARKHUS AS X Våtrom golvstøp og fliser Utføre flisarbeid Selvbygger Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien X Våtrom membran Utførelse av membran i våtrom samt tetting mot sluk Selvbygger Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien X Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

10 Gjennomføringsplan Kontroll Fagområde Ansvarsområde å Foretakets navn å å å gâ CD å åå gå' å gâ E5. x U -' '_ x E f" 9 åååä åêå Fuktsikring i våtrom i boliger Uavhengig kontroll av fuktsikring i >< boliger KB TAKST KJETIL BENTSEN Lufttetthet i boliger Uavhengig kontroll av lufttetthet i >< boliger KB TAKST KJETIL BENTSEN Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

11 KVittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig Overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse pà at varselet er mottatt. Det kan også signeres pá at man gir samtykke til tiltaket. Tiltak på eiendommen Kommune Gnr Bnr Adresse Eier/lester Porsgrunn Bjørkásstigen 0m 3950 BREVIK Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80. Bnr. 56 Runar Holm Næss Adresse Bjørkásstigen BREVIK U Varsel er sendt rekommandert E Varslet er mottatt Dato: 2 `/ y Signatur; Poststedets reg.nr: E samtykker i tiltaket Datozz gâ ~ Signatu ' i Nabo/eiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 55 Merete og Bàrd Stranheim, Adresse Bjrkàsstigen 8 A BREVIK U Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: g Varslet er mottatt f' -æamtyliker i tiltaket " O Dato:2 T, g Signatu Dato: 3 /S Signatur; Nabo/eiendom Pors runn kommune, Gnr. 80, Bnr. 78 Leif berl Haugen, Adresse Torgbakken 20, 3950 BREVIK E] Varsel er sendt rekornmandert Poststedets reg.nr: flvarslet er mottatt çf - _ U Samtykker i tiltaket i -l/7v>//,//,.f Dato:}5/ '/ J Signatur V Dato: Signatur: l í. Nabo/eiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 79 Ken angen. Adresse Torgbakken 22, 3950 BREVIK U Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: [E Varslet er mottatt [g Samtykkeri tiltaket J* Datozzq å 205 Signatur: 7,54 Dato:.03- (5-Signatur Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 2

12 4 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 37 Georgia Leah Tana Udd, Adresse Bjørkegata 9, 3950 BREVIK E] Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: E Varslet er mottatt IXI Samtykker i tiltaket Dato:<N.fl3 J0/5 Signatur. / Dato:-VZ 03'7 /J Signatur: å ` Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 88 Marie Louise Olsson og Johny Stensrud, Adresse Bjørkegata 2, 3950 BREVIK %Varsel er sendt rekommandert Varslet er mottatt Poststedets reg.nr: mamtykker i tiltaket Dato: flfsignatur: Dato: Signatur: Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 33 Porsgrunn kommune, Adresse Postboks 28, 390 PORSGRUNN El Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: El Varslet er mottatt U Samtykker i tiltaket Dato: Signatur: Dato: Signatur: For postverket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

13 I C Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr CZ Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester Porsgrunn Bjørkàsstigen 0, 3950 BREVIK Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Det varsles herved om Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode søknad i ett trinn Nytt bygg - Boligformål X Bolig 2 Enebolig med hybel/sokkelleilighet Formål bolig garasje Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Navn på plan Reguleringsplan Reg.plan for Brevik Sentrum Nabovarselet gjelder Det søkes om å bygge enebolig med leilighet i underetasje. Tomten er skrånende. Huset fàr et moderne uttrykk, det skal bygges i mur. Huset tilpasses terrenget, fàr flatt tak. Det søkes samtidig om å bygge garasje. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Ansvarlig søker navn TELEMARKHUS AS Kontaktperson navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon Berit Dahl Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Navn Postadresse e-postadresse TELEMARKHUS AS Postboks 273, 3702 SKIEN Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Situasjonskart F Vedlegg D Tegning ny fasade E Vedlegg E, m/terrenglinjer Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 2

14 0 ' Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Tegning ny snitt E Vedlegg E 2 Signering Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. Ansvarlig søker Dato 5 Signatur :Da Gjentas med blokkbokstaver 3:52 i T DA H L Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

15 C3 NABOSAMTYKKE JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 29-4 Undertegnede gir, som eier av eiendommen, gnr 80 bnr 56 i Porsgrunn kommune med dette samtykke til oppføring av garasje, med bebygd areal 70 m2, på naboeiendommen gnn 80 bnr 57 I en avstand av meter fra felles grense. Brevik ØW/z Mg; Runar Holm Næss Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrenser og frisikt blir fulgt. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel og 2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel eller 2, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmer nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense : a) når eier /fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmàter for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

16 Skjema I Detalj: Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: Kontroll Øystein Lia rl jakmn: Prosjektn r. Målestokk: 2500 Mål: D Tegningsnr.: A0-

17 Sde l av Utskrift O l D I I KARTUTSNITl' Tiltakshaver Tiltak: :Gunhild Napastaa og Kim Taraldlien Gnr. 80 bnr 57 Bjørkåsstigen Brevik PORSGRUNN Målestokk KOMMUNE!--"._ : ;I Det tas forbehold om feil i kartet. *' _ \\\_ K, \\. mayo? i - Å - n' -CJ -r i - 3=>r -TT g L A 3 x', 3%; I/\ A:J? «* is :500 2% /Ø /, // í v e ` XOLYOLKO) 2 Q Q

18 D :00 :00 Fasade Syd j FasadeNord -_-_ / / / ' ' i _' ø _ Ø _ - :00 Revisjons ` \ \ \ ` Type endring Redusen Endret areal takoverbygg og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger elg. 5 6 u. \ \ \- ` ` ` 7 ` " :00 ` \\ \ Fasade Øst TILTAKSH. Gunhild Napaslaa TlLTAK Gnr:80 Bnr: Bjørkásstigen ` ` x.00 Hustype: Utg.p. :å :33: Tegningen An:hiCAD Dato 3 4 T BIM modell nr. Fasade Vest 4 NOR Filgasseringz B:\NaEasta Gunhild og Tañhaldsen Kim Brevik\T gningsmaee\naeasta Gunhild c_>gkim Tharaldsen Brevik Jackon hele bxggelpln Tegningen er beskyllel og Kim Tharaldlien 57 BLI - enklere NK à bygge B'e '' Kundetlllpassel g; :3_2m5 I.h.l. lov om apphavsren kan avike fra byggebesknvelse Pf0sdfl":P~I IlI!'I- n:vis;omnv.;in.m5e-u nr. rfuiumm.: ayggumuunng Telemarkhus AS POSIDOIG273, 3702 Skien Telefon , Telefaks

19 7 50Q e l ' G rderobe K» Sov 6m',4 m* ~ ` ~ El 2 8 co ~. v 3:7 /g J7 fi _.i enn V V//,: { t K LJ 8.20": Of 33 - " ' if Bad "= T 9.5m' k i a i f, T Yi, g í Garasje 55m: 0) I x`.- \ * I i TE f å ~ ii. 4.' 29 '_799. <r I.Y e f' - U Stue. fil» T H II.i Z" T " '; =- '_ å i A W Kjøkken 26,8m H T T g o i ii,» f 'f L0 00 å a f ig D C Revisjons nr. Type endring Dato Redusert areal Endret takoverbygg og endret fra lso3 stander til Jackon i vegger etg TILTAKSH. Gunhild Napastaa og Kim Tharaidlien Tll_TAK Gnr:80 BLINK Bnr: 57 Bjørkàsstigen Brevik 3m Utg.p. BIM modell ArchiCAD 4 NOR Filplassering: B:\NaEslé, Gunhild og Tamaldsen Kim, Brevik\Tegningsm astå, 200 Gunhild og Kim Tharaldsen, Brevik Jackon hele bmgetpln Hustype; T: Kundetiltpasset g_ :_2o5 Tegningener beskyttetl,h.t lovom opphavsrett Tegningenkan awake fra byggebeskrivelse - enklere å bygge Pm-hhnr-=Pm-hiflrln nanqunu-r.:nsvmm:in. Plmhhhu.: Bypqnnnlhg E «l Telemarkhus Postboks 273, Telefon , Telefaks btinkgtelema AS 3702 Skien musno

20 mo ;, _5 % i i i gi co: l i o l 8 ` 2 Vask _ N* 7,8m o ` l BYA garsje 70,0m2 8 BYA hus 25,8m2 LD BYAtotaIt 32 8m2? i BRA.etasje l Bla 0 am, : j ' å j 38,8m2 BRA U. etasje hoved del 88,9 m2 BRA U. etasje Ieielighet 67,m2 BRAhoveddel227.7m2 m Revisjons nr. Dato Type endring Redusert Endret areal takoverbygg og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger etg. 3 4 s 6 7 TILTAKSH. TlLTAK Màlulnkki : 00 U(g_p_ Tegningen BIM modell ArchiCAD 4 NOR Filplasserinq: B:\Nagasté Gunhild og Tarhaldsen Kim BrevIk\Tegningsmag2e\Nagasé, Gunhild og Kim Tharaldsen, Brevik Jackon hele bynne(.nln Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Gnr:80 Bnr: 57 Bjørkàsstigen Brevik Hustype' B Kundetillpasset z::[ e:a:'a er beskyttet D ' i_h_t_lov om opphavsrett I L - enklere I e Frosield HL: Prosielrlnr- J0; IB'2o5 Tegningenkan avike fra byggebeskrivelse B Revrqonsnr.: ifievusjons nr. E Prosiakrhsa.: Byggemelding g m postboks Telefon u a 273' N å bygge S 3702 sklen 'Telefaks K

21 I 4 _ ` à "` o o `í e m q' _* â JAY r co ig*- «(v, - _. 5 O 0") x " CX) LO O L0 (N r " r -x e e e a* c» L li -. å C\l \ \ \ * \~ \ F) (\l r xi,\ :00 :x * É Snitt B "2 Revisjons Dato Type endring nr Redusen Endrel takoverbygg areal og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger etg Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Gnr:80 Bnr: 57 Bjørkåsstigen 0 _ TILTAKSH. TlLTAK 3950 immun: _o0 :245V7gV _, M BIM modell ArchiCAD 4 NOR er,,. W..- ",,_,. V,, -_. FilglasseringzB:\NaQasla Gunhild cg Tarhaldsen Kim Brevik\Tegning5magE\NaEasla Gunhild og Kim Tharaldsen Brevik Jackon hele bxggelpln. í Hustype v _,. P' sj ldn--pm!lihi'- \.h.l. lov um opphavsren Te9"i"9 " ka" mikeha by99ebe5km'e's Prus]-Inhn.: Byngunddlng L - enklere Brevlk. Kundeullpassel i er beskytte! B I N å b l3l d a E q e on ' b K e V99

22 -. 0:. I A.. P _> I " \ ie./i n ' ^ ; ~ 4,f.. i i _ i ` ~. «Q ' _ 'i ' _.. \ /r ' 4,.» -...'_ r v _ f. ` -. l, / r f d 4, W ` ' I d L t f J -. _ i ' rå Kg; I b. :9 I 4.- I.~ \ N t ~ Revisjons _ f v? u 2~ r Dato Type endring 6 O 205 Redusert Endrel areal lakoverbygg og andre! fra lso3 stender til Jackon r vegger etg 3 4 ` _, 5 6 Rf;E 7 w. `. f' å» 3~~iI. 2 > TILTAKSH. 5' '~ r \ r l V Målestokk: UIQ n. Fnlplassenng B \Napasté, Gunhild og Tamaldsen Klm, Brevlk\TegnIngsmappe\Nagasté Gunhild og Klm Tharaldsen Brevnk Jackon hele bygget pln Napastaa Gunhild Gnr.-30 TlLTAK Tegningen BIM modell ArchiCAD 4 NOR nr. Bjørkàsstigen 3950 Hustype TE9 '"9E" ka" 3" I n l 0. Kundetlllpassel 6%,205 lov enklere Brevlk f; å: er beskytlel og Kim Tharaldlien Bnr.- 57 om opphavsretl "a 99 5" " '5 Pm!!! _ M»- PMlflYfl' Bqad R-vispons-.: -am... m. E Frosjemue: E Bngomnldlnu a u.. a b e V99 S Postboks Sknen Telekm ' Telefaks 35 elemarkh s'n

23 C; RAPPORT Bjørkåsstigen 0, Brevik OPPDRAGSGIVER Gunhild Napastaa/Kim Taraldlien EMNE Geologiske vurderinger DATO/ REVISJONZ 28. januar 205/00 DOKUMENTKODE: RIGberg-RAP-00 III- nu- q- ' W' - 'ml.m «Å-fliÃr "fa v Multiconsult

24 L i Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til â anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGberg-RAP januar 205/00 Side 2 av 2

25 L Multiconsult RAPPORT OPPDRAG Bjørkåsstigen 0, Brevik DOKUMENTKODE RlGberg-RAP-00 EMNE Geologiske vurderinger/sprengningsarbeider TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Gunhild Napastaa/Kim Taraldlien OPPDRAGSLEDER Espen Roe KONTAKTPERSON UTARBEIDET AV Espen Roe KOORDINATER SONE: 32N ØST: 5399 NORD: ANSVARLIG ENHET 2032 Sør Bygg & eiendom og GNR./BNR./SNR. 80 /57/ x / Porsgrunn mm Sammendrag Det skal føres opp ny enebolig i Bjørkåsstigen 0 i Brevik. Det skal utføres sprengningsarbeider for å opparbeide tomten for den nye boligen. Multiconsult AS er engasjert for å utføre bergtekniske vurderinger for å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av ras og steinsprang. Det er også utført sprengningstekniske vurderinger. Innenfor det undersøkte området i Bjørkåsstigen 0 med tilstøtende områder er skredfaren generelt vurdert som beskjeden. Totalstabiliteten i området tolkes â være god, og det ble det ikke registrert områder som ikke tilfredsstiller kravet til nominell sannsynlighet gitt i Plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter. Det må derfor ikke utføres sikringstiltak av berget for å tilfredsstille overnevnte krav. På grunn av bebyggelse og infrastruktur nær det planlagte sprengningsområdet, må sprengningen foregå etter prinsipper for forsiktig sprengning. Sprengningsarbeidene vil etter våre vurderinger ikke påvirke stabilitetssituasjonen på berget i det undersøkte området dersom forsiktig sprengning utføres. Slik sprengning vil imidlertid kunne være en utløsende faktor for nedfall av småfallent berg fra skrenten som ligger mot Bjørkegata i sør og i skrenten mot Torgbakken 20. For å unngå slikt mulig nedfall, anbefaler vi at det utføres manuell spettrensk i disse skrentene før sprengningsarbeidene kommer til utførelse. Det er Multiconsult sin vurdering at det undersøkte området i Bjørkåsstigen 0 tilfredsstiller kravene til nominell sannsynlighet (Sn) for skredskader (Jfr. Plan- og bygningsloven og Tekniske forskrifter) og at det derfor ikke er behov for å utføre spesielle sikringstiltak av berget før byggeprosjektet starter Geologiske vurderinger i forbindelse med sprengning Espen Roe Nils Ramstad Stine Sæther REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT I Leirvollen 23 I 3736 Skien I Tlf I multiconsult.no NO MVA

26 l Bjørkåssíigfiern 0, Brevik multiconsult.no i '" "WuuQi$IfiE3f?6EfEE N*E INNHOLDSFORTEGNELSE lnnledning Omràdebeskrivelse Geologi Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre Iowerk Vurdering av skredfare Sprengningsarbeider Kontur/søm Lover og forskrifter, dokumentasjon Kontroll og oppfølging av naboforhold Bygningsbesiktigelse Vibrasjonsmålinger Vibrasjonsgrenser..... Konklusjon RIGberg-RAP januar 205/00 Side 4 av 2

27 l?j :!< s3is "» Brevik multiconsult.no lllnnledning lnnledning Det skal føres opp ny enebolig i Bjørkåsstigen 0(gnr. 80/bnr. 57) i Brevik. Eiendommen inngår i spesialområde bevaring i reguleringsplan for Brevik sentrum, vedtatt I kommuneplanens arealdel, vedtatt og , inngår eiendommen i eksisterende boligområde. Det skal utføres sprengningsarbeider for å opparbeide tomten for den nye boligen. Sprengningen har karakter av relativt grunn sprengning og vil ikke resultere i høye skjæringer, men det ligger bebyggelse og veger tett på sprengningsområdet i alle retninger. Multiconsult AS er engasjert for å utføre bergtekniske vurderinger for å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av ras og steinsprang (jfr. pbl 68). Det er også utført sprengningstekniske vurderinger da disse arbeidene vil kunne ha innvirkning på bergstabiliteten. Risiko med hensyn til ulike typer skred er en funksjon av sannsynligheten for at ulike skredhendelser finner sted, og konsekvensen av dem dersom de skulle inntreffe. En foreslått plan for avbøtende tiltak tar utgangspunkt i gjeldende akseptkriterier for skredrisiko slik disse er formulert i Plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift. Alle våre vurderinger er foreløpig basert på mottatte dokumenter, iform av tegninger og beskrivelser, samt NGU sine bergartskart og befaringen foretatt i området. Området er stedvis bevokst med tett vegetasjon. Det er derfor ikke mulig å få fullstendig oversikt over berget alle steder innenfor planområdet. Det kan derfor ikke utelukkes at det i disse områdene kan forekomme ustabile partier. Espen Roe fra Multiconsult AS gjennomførte en befaring på området 7. desember 204. Gunhild Napastaa (boligbygger), Øystein Lia (Telemarkshus), Berit Dahl (Telemarkshus) og sprengningsentreprenøren var også tilstede på befaringen. 2 Områdebeskrivelse Det undersøkte tomta ligger rett vest for Brevik sentrum i et tett bebygget område (fig., 2 og 3). Byggetomta faller slakt av mot øst og er for det meste dekket av et tynt vegetasjonsdekke. Blottlagt berg kan sees enkelte steder oppe på tomta. Ellers er det svært gode bergblotninger i skrenten mot vest, øst og spesielt mot syd. Syd på tomta ligger det en vertikal skrent som er 2-3 m på det høyeste. Rett under skrenten ligger Bjørkegata. Øst for den undersøkte tomta faller terrenget relativt steilt av mot boligene i Torgbakken. Det ligger boligbebyggelse og veger tett på det det undersøkte området i alle retninger RlGberg RAP 0O 28. januar 205/00 Side 5 av 2

28 Bjørkåsstigen 0, Brevik multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse Figur. Oversiktskart. Figur 2: Bildet viser beliggenheten til byggeområdet í Bjørkåsstigen 0. Bildet er tatt mot vest RlGberg RAP januar 205 / O0 Side 6 av 2

29 l Bi r'<% 'sstisr=,r'9:wbrevi'é VV _ V - s m"'fi= "="'*-" 3Geologi Figur 3. Bildet viser byggetomto i Bjørkåsstigen 0. Bildet er tatt mot sør. 3 Geologi Bergarten i området består av kalkstein og skifer som opptrer tynne vekslende sjikt. Bergartens oppsprekkingsmønster er regulært, med tre hovedsprekkeretninger. For øvrig forekommer sporadiske sprekker med orientering som awiker fra de gjentagende sprekkesettene. Hovedsprekkesettet er parallelt med bergartens lagdeling, som følger fjelloverflatens orientering, dvs. med en strøkretning ca. N-S og med et fall på 0-5" mot øst. Berget kan sies å være moderat oppsprukket og storblokkig og ser ut til å ha et relativt «massivt» preg (fig. 4). \ \ \ \ i. l r i Figur 4. Berget er moderat oppsprukket og har et massivt godt preg. Byggetomten ligger innenfor toppen av skrenten. Bildet er tatt mot øst ~RlGberg-RAP januar 205 / OO Side 7 av 2

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen Frogn 33 Nesoddveien

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål Byggeadministrasjon Eiendomsrådgivning Reguleringsarbeid Taksering Prosjektering Bygg og eiendomsjuss Landmåling, kart og deling HMS arbeid www. skadberg.no Dato: 30.01.2015 Deres ref.: Vår ref.: 1154b11450.docx

Detaljer

Nybuåsen, Notodden RAPPORT. Søndergaard & Rickfelt AS. Ras og sikringsvurderinger/ros OPPDRAGSGIVER EMNE

Nybuåsen, Notodden RAPPORT. Søndergaard & Rickfelt AS. Ras og sikringsvurderinger/ros OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nybuåsen, Notodden OPPDRAGSGIVER Søndergaard & Rickfelt AS EMNE DATO / REVISJON: 23. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814084 RIGberg RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

5. Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre lovverk

5. Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre lovverk Korvetten Ras- og sikringsvurdering - ROS analyse MULTICONSULT 2. Befaring Espen Roe fra Multiconsult AS gjennomførte befaring i planområdet 23. september 2010. Før befaringen ble undersøkelser av tilgjengelig

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

S knad!om!rammetillatelse

S knad!om!rammetillatelse S knaden!gjelder Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 228 Bnr.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel t Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) BYGGSOK Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: 164/556/Harald Hårfagresgt 6, 5007 Bergen, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak pà eiendommen

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Se eiendom Side 1 av 1

Se eiendom Side 1 av 1 Se eiendom Side 1 av 1 i I II 2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 Kart levert av: Topografisk norgeskart 2 Kartverket http://ww w.seeiendom.no/ 06.09.2012 Se eiendom Side 1 av 1 Dato: 06/09 2012 Gårds-/bruksnr:

Detaljer

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene.

CONSTO SURNADAL AS utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med koordinering, og ansvar for grensesnittene. Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 280 114 Nyveien 2, 7340 OPPDAL 3 20.12.2013 Elektronisk signert

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 39 7 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98750515 BALSFJORD WS AS Grindbakken 0, 9050 STORSTEINNES Kontaktperson

Detaljer

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY.

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. (-1(5)zi,. 211rn Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. Tiltakets art Søknadstype Ett-trinns søknad. Tiltakstype og formål Nytt bygg - ikke boligformål

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland 2 6-November-201 5 Postmottak Meland Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karin Rolvsjord 25. november 201515:30 Postmottak Meland Gnr 51, bnr 64, Naustvika 35 Rive-/byggesøknaci

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Sørum Gnr. 90 Bnr. Adresse trondheimsveien 577, 2016 FROGNER Det varsles herved om Søknadstype Søknad

Detaljer

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig

Gjennomføringsplan 816051142 E A SMITH AS. Prosjektering, fritidsbolig. Bygnings- og arkitekturprosjektering, fritidsbolig Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Versjonsnr. Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. Oppdal 316 72 Nyhaugen hyttegrend, tomt H8, 2 05.10.2014 Elektronisk signert VEKI/1201/468

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17 Søgne kommune Arkiv: 31/123 Saksmappe: 2012/3612-8370/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Fam. Gisle Heiberg Ringen Thorleifs Alle 3d 0489 OSLO Gbnr.

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod.

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod. Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 30.05.2014 Rune Emblemvåg Lensmann Jens Sørumsvei 5 2019 SKEDSMOKORSET Skedsmo kommune Plan og bygningsetaten. postmottak@skedsmo.kommune.no v.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 11/5 20.10.2015

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Tybakken-Norsafe Ras- og sikringsvurdering M U L TI C O N S U L T Tybakken 116 og 118. Det står også en del busker og trær av ulik størrelse i det undersøkte området. Det ble ikke registrert steder med

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Morten Larsen Bjartveien 31 0687 OSLO morten@formfunk.no SØKNAD

Detaljer

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 yggesaksblankett 5154 ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan ebyggelsesplan på plan Kontaktperson,

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med seknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved nving skal kredltorer med pengeheftelserierendomrnen varsles pb1 21-3 Tittak på anandommen Kcenrnene Gre

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56

Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56 Deres ref.: Vår ref.:15/02796 Arkivnr: Dato:08. 09.2015 Møte vedrørende Rammesøknad gnr.61, bnr.56 Tiltak Tiltakshaver Ansvarlig søker Møtested Plasthall - tennishall på vinterstid Ås tennis Koda arkitekter

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

G.nr.37 B.nr. 402 Sandbunnveien 5 1358 JAR

G.nr.37 B.nr. 402 Sandbunnveien 5 1358 JAR Bockelie Bygg AS Org.nr. 998796202 19.12.2014 Rune Garborg m. fam. Sandbunnveien 5 1358 JAR Bærum kommune Plan og bygningsetaten. postmottak@baerum.kommune.no G.nr.37 B.nr. 402 Sandbunnveien 5 1358 JAR

Detaljer