avd. Byutvikling Postboks Porsgrunn Skien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015"

Transkript

1 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks Porsgrunn Skien Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet i sokkeletasje, samt garasje. Planstatus. Boligbebyggelse Område B7. Omfatter boligbebyggelse som ligger innenfor hensynsone C2. Er ikke bevaringsverdig i seg selv, men bebyggelsen er en del av en bevaringsverdige helhet. Den omsøkte boligen er utført i dagens formspråk. Den skal utføres i mur, med flatt tak, vinduer som gir mye lys og ivaretar utsikten. At boligen har underetasje gjør at den følger terrenget og er godt tilpasset tomten. Fellesbestemelser 2.4. Geotekniske forhold, radon. Det stilles krav til geotekniske undersøkelser for tomten, den er utarbeidet av Multiconsult og følger vedlagt. Det skal utføres radonforebyggende tiltak på tomten, med heldekkende sveiset radonduk, samt radonbrønn med lufting over tak. Nabovarsling. Tiltaket er varslet i tråd med plan og bygningsloven 2-3. Det er ikke mottatt protester i søknaden. Vennlig hilsen Telemarkhus AS im.mt Berit Dahl Telemarkhus as Raset 55, Pb. 27l Skien Tlf.: Fax: l E-post: Bankgiro: 280l Org.nr.: NO 86l I MVA

2 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 2-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Porsgrunn Bjørkåsstigen 0, 3950 BREVIK Tiltakets art Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Forrnål Ettrinnssøknad Nytt bygg - Boligformål X Bolig 2 bolig garasje Tiltakshaver Partstype Navn Adresse Telefon privatperson Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Krabberødkollen 2, 3960 STATHELLE e-postadresse Ansvarlig søker Navn Organisasjonsnummer Adresse Kontaktperson Telefon Mobiltelefon TELEMARKHUS AS Postboks 273, 3702 SKIEN Berit Dahl e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Det søkes om å bygge enebolig med leilighet i underetasje. Tomten er skrånende. Huset får et moderne uttrykk, det skal bygges i mur. Huset tilpasses terrenget, får flatt tak. Det søkes samtidig om å bygge garasje. Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Navn på plan Reguleringsplan Reg.plan for Brevik Sentrum Reguleringsformål Eksisterende boligområde Beregningsregel angitt i gjeldende plan Grad av utnytting iht. gjeldende plan %BYA -% Tomtearealet Byggeområde/grunneiendom 837,00 m* - Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m = Beregnet tomteareal 837,00 m* Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 4

3 h Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- BYGGSØK V Bebyggelsen Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 35,80 m* Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m* - Areal som skal rives 0,00 m* + Areal ny bebyggelse 25,80 m* + Parkeringsareal 00,00 m* = Sum areal 35,80 m* Grad av utnytting Beregnet grad av utnytting 42,03 Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Bygningsopplysninger m* BYA m* BRA Antall bruksenheter Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt Eksisterende 0,00 0,00 0,00 0, NY 25,80 294,80 62,00 356, Åpne arealer/enheter som 53,30 0,00 0,00 0, fjernes Sum 98,50 294,80 62,00 356, Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2 Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Andre natur- og miljøforhold (pbl 28-) Det foreligger fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold, se vedlegg Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst. Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og àpen for alminnelig ferdsel.avkjørselstillatelse er gitt. Vannforsyning Tomta er tilknyttet offentlig vannverk Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn. Avløp Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

4 I Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- BYGGSØK g Overvann Takvann/overvann føres til terreng Løfteinnretninger Løfteinnretninger Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen Det planlegges IKKE en slik innretning Parter Andre myndigheter Navn Telemark fylkeskommune v/kulturminnevernet, Adresse Postboks 2844, 3702 SKIEN. Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C Ettersendes per Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C 2, Opplysninger gitt i nabovarsel Kvittering for nabovarsel C Vedlegg C 3, Nabosamtykke Situasjonsplan D Vedlegg D Tegning ny fasade E Vedlegg E, fasader m/terrenglinjer Tegning ny plan E Vedlegg E 2, plan. etasje Tegning ny plan E Vedlegg E 3, plan underetasje Tegning ny snitt E Vedlegg E 4, snitt med illustrasjon Tegning ny fasade E Vedlegg E 5, illustrasjon Ettersendes post p r Redegjørelse - grunnforhold E Vedlegg E 6, Rapport Multiconsult Ettersendes post pe Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G til G 5 Ettersendes post per Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G 6 til G 8, søknad om lokalgodkjenning Ettersendes post per Søknad om ansvarsrett G Vedlegg G 9 - GIO Ettersendes per post Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

5 I Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20- Annet Q Vedlegg Q, avfallsplan Efiezsgides per post Merknader fra ByggSøk Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon: Parter - Foretak (Hobi l '-FL_..»«.} i») Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger Ansvarlig søker Tiltakshaver o <2:. o bl. Dato l =5 Dato lo OH. IS Signatur Bum 34m Signatur fiagmbfld PQSXZQ Gjentas med blokkbokstaver ZbEei-f DAHL, Gjentas med blokkbokstaver El uiu HILD NAQQST/WA Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

6 Boligspesifikasjoner Søknaden gjelder EiendomIByggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Porsgrunn Bjørkàsstigen 0, 3950 BREVIK Boligspesifikasjon Bolignummer Bruks- rom Kjøk- ken bad WC Tilhørende adresse Tilhørende eiendom areal kode Etasjeko Løpenr. 3 Navn nr. Bok- Gnr. Bnr. Feste- Seksde g stav nr. jonsnr. H 227,70 6 kjøkken 2 2 Bjørkàsstigen U 67,0 3 kjøkken Bjørkàsstigen Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side av

7 Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Dato Si n.arsv.s Porsgrunn so 57 Bjørkásstigen0,3950BREVlK oö.o\l.l5 Sb? er Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde Ansvarsområde 3 Foretaketsnavn å å2 å å gig: terrengtilpasning, innvendig planløsning Vurdering av grunnforhold Grave-maskinarbeider tomta på Prosjektering av fjellsikring Prosjektering av gravedybde og masseutskifting. Oppbygging av så utvendig Prosjektering av rørfremføring fra AS sååå._...\ GEOINGENIØRENE 9! AS -I~I 5 åg m m :2 ÉE ac) C c > :35 'Z % v>~ åäå 'a å N m >< 8[q- jf) TELEMARKHUS >< <3 AS 7 q- [ MULTICONSULT AS PEDERSEN RØR grunnmur Direktoratet for byggkvalitet coi: e g: X /k{ -j 5 VA-tilknytningspunkt og frem til Radonfare E --E sm _ c_'; a., >< bærelag og krav til komprimering Rørarbeider â 7; -c g TELEMARKHUS Oppmålingsteknisk prosjektering e E estetisk utforming og Plassering Q E = E5 E Prosjektering av situasjonsplan, 3 E 2 _en Bygningsutforming u, æ >< Icy»H5 Prosjektering av radonsikring TELEMARKHUS AS ByggSøklD: Utskriftstidsdato: >< 9/q- j 5 X Side av 4

8 Gjennomføringsplan _ V BVCCSGK Mur og betongarbeider Prosjekteringa av mur og >< betongarbeider, pipe og brannmur TELEMARKHUS AS 3 med detaljer for gjennomføringer /Lj - ls X Byggeteknikk og Prosjektering av tømrerarbeider >< tømrerarbeider med tilhørende detaljer. Omfatter TELEMARKHUS AS 3 A krav til markisolajon / -- l Ö Ventilasjon Prosjektere ventilasjonsanlegg _>< inkludert kanalgjennomføringer FLEXIT AS 50/3 l5 Rørarbeider innvendig Prosjektering av innvendig >< rørarbeider PEDERSEN RøR / l -j 5 Våtrom innredning og Prosjektering av innredning, >< sanitærutstyr sanitærutstyr og plassering av sluk PEDERSEN RØR lö/q - [5 Våtrom bygningsmessige Prosjektering av bygningsmessige >< detaljer arbeider i våtrom med fall og TELEMARKHUS AS få! membran I ' I '5 Å Våtrom tettesjikt Valg av type membran i våtrom >< TELEMARKHUS As 5 [q.5 Utførelse Fagområde Ansvarsområde 3; Foretakets navn å g 3 E 7;, :g 3 V' a.) m C E o D C 2 E 5 U) x.o vfi w 5 E SE å? 3 52 Éí-ä' 5% s så $32.: såå».3; was P åå ` i - cn.9>-.==2 an E-.== 2 g å, Plassering Utføre utstikking høyde/plan før >< graving. Utføre plasseringskontroll GEOINGENIØRENE AS grunnmur Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

9 Gjennomføringsplan Grave-maskinarbeider tomta på Utføre utgraving, masseutskifting, komprimering, avretting for fundament, tilbakefylling mot grunnmur grovavretting av tomt med fallforhold Ole M. Kristiansen X Rørarbeider utvendig Utføre rørfremføringer fra VAtilknytningspunkt og frem til grunnmur PEDERSEN RØR X Radonsikring Utføreradonsikring TELEMARKHUS AS X Mur og betongarbeider Utføre mur og betongarbeider inkludert grunnmur samt pipe og brannmur TELEMARKHUS AS X Byggeteknikk tømrerarbeider og Utføre tømrerarbeider inklusiv trekonstruksjoner i våtrom TELEMARKHUS AS X Ventilasjon Montere ventilasjonsanlegg med kanalgjennomføringer. Innregulere anlegget TELEMARKHUS AS X Rørarbeider innvendig Utføre innvendig rørarbeider PEDERSEN RØR X Våtrom golvstøp og fliser Utføre støping / avretting av gulv i våtrom TELEMARKHUS AS X Våtrom golvstøp og fliser Utføre flisarbeid Selvbygger Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien X Våtrom membran Utførelse av membran i våtrom samt tetting mot sluk Selvbygger Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien X Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

10 Gjennomføringsplan Kontroll Fagområde Ansvarsområde å Foretakets navn å å å gâ CD å åå gå' å gâ E5. x U -' '_ x E f" 9 åååä åêå Fuktsikring i våtrom i boliger Uavhengig kontroll av fuktsikring i >< boliger KB TAKST KJETIL BENTSEN Lufttetthet i boliger Uavhengig kontroll av lufttetthet i >< boliger KB TAKST KJETIL BENTSEN Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

11 KVittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig Overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse pà at varselet er mottatt. Det kan også signeres pá at man gir samtykke til tiltaket. Tiltak på eiendommen Kommune Gnr Bnr Adresse Eier/lester Porsgrunn Bjørkásstigen 0m 3950 BREVIK Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80. Bnr. 56 Runar Holm Næss Adresse Bjørkásstigen BREVIK U Varsel er sendt rekommandert E Varslet er mottatt Dato: 2 `/ y Signatur; Poststedets reg.nr: E samtykker i tiltaket Datozz gâ ~ Signatu ' i Nabo/eiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 55 Merete og Bàrd Stranheim, Adresse Bjrkàsstigen 8 A BREVIK U Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: g Varslet er mottatt f' -æamtyliker i tiltaket " O Dato:2 T, g Signatu Dato: 3 /S Signatur; Nabo/eiendom Pors runn kommune, Gnr. 80, Bnr. 78 Leif berl Haugen, Adresse Torgbakken 20, 3950 BREVIK E] Varsel er sendt rekornmandert Poststedets reg.nr: flvarslet er mottatt çf - _ U Samtykker i tiltaket i -l/7v>//,//,.f Dato:}5/ '/ J Signatur V Dato: Signatur: l í. Nabo/eiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 79 Ken angen. Adresse Torgbakken 22, 3950 BREVIK U Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: [E Varslet er mottatt [g Samtykkeri tiltaket J* Datozzq å 205 Signatur: 7,54 Dato:.03- (5-Signatur Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 2

12 4 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 37 Georgia Leah Tana Udd, Adresse Bjørkegata 9, 3950 BREVIK E] Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: E Varslet er mottatt IXI Samtykker i tiltaket Dato:<N.fl3 J0/5 Signatur. / Dato:-VZ 03'7 /J Signatur: å ` Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 88 Marie Louise Olsson og Johny Stensrud, Adresse Bjørkegata 2, 3950 BREVIK %Varsel er sendt rekommandert Varslet er mottatt Poststedets reg.nr: mamtykker i tiltaket Dato: flfsignatur: Dato: Signatur: Naboleiendom Porsgrunn kommune, Gnr. 80, Bnr. 33 Porsgrunn kommune, Adresse Postboks 28, 390 PORSGRUNN El Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: El Varslet er mottatt U Samtykker i tiltaket Dato: Signatur: Dato: Signatur: For postverket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

13 I C Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr CZ Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester Porsgrunn Bjørkàsstigen 0, 3950 BREVIK Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Det varsles herved om Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode søknad i ett trinn Nytt bygg - Boligformål X Bolig 2 Enebolig med hybel/sokkelleilighet Formål bolig garasje Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Navn på plan Reguleringsplan Reg.plan for Brevik Sentrum Nabovarselet gjelder Det søkes om å bygge enebolig med leilighet i underetasje. Tomten er skrånende. Huset fàr et moderne uttrykk, det skal bygges i mur. Huset tilpasses terrenget, fàr flatt tak. Det søkes samtidig om å bygge garasje. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Ansvarlig søker navn TELEMARKHUS AS Kontaktperson navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon Berit Dahl Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Navn Postadresse e-postadresse TELEMARKHUS AS Postboks 273, 3702 SKIEN Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Situasjonskart F Vedlegg D Tegning ny fasade E Vedlegg E, m/terrenglinjer Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side av 2

14 0 ' Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Tegning ny snitt E Vedlegg E 2 Signering Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. Ansvarlig søker Dato 5 Signatur :Da Gjentas med blokkbokstaver 3:52 i T DA H L Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

15 C3 NABOSAMTYKKE JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 29-4 Undertegnede gir, som eier av eiendommen, gnr 80 bnr 56 i Porsgrunn kommune med dette samtykke til oppføring av garasje, med bebygd areal 70 m2, på naboeiendommen gnn 80 bnr 57 I en avstand av meter fra felles grense. Brevik ØW/z Mg; Runar Holm Næss Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrenser og frisikt blir fulgt. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel og 2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel eller 2, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmer nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense : a) når eier /fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmàter for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

16 Skjema I Detalj: Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: Kontroll Øystein Lia rl jakmn: Prosjektn r. Målestokk: 2500 Mål: D Tegningsnr.: A0-

17 Sde l av Utskrift O l D I I KARTUTSNITl' Tiltakshaver Tiltak: :Gunhild Napastaa og Kim Taraldlien Gnr. 80 bnr 57 Bjørkåsstigen Brevik PORSGRUNN Målestokk KOMMUNE!--"._ : ;I Det tas forbehold om feil i kartet. *' _ \\\_ K, \\. mayo? i - Å - n' -CJ -r i - 3=>r -TT g L A 3 x', 3%; I/\ A:J? «* is :500 2% /Ø /, // í v e ` XOLYOLKO) 2 Q Q

18 D :00 :00 Fasade Syd j FasadeNord -_-_ / / / ' ' i _' ø _ Ø _ - :00 Revisjons ` \ \ \ ` Type endring Redusen Endret areal takoverbygg og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger elg. 5 6 u. \ \ \- ` ` ` 7 ` " :00 ` \\ \ Fasade Øst TILTAKSH. Gunhild Napaslaa TlLTAK Gnr:80 Bnr: Bjørkásstigen ` ` x.00 Hustype: Utg.p. :å :33: Tegningen An:hiCAD Dato 3 4 T BIM modell nr. Fasade Vest 4 NOR Filgasseringz B:\NaEasta Gunhild og Tañhaldsen Kim Brevik\T gningsmaee\naeasta Gunhild c_>gkim Tharaldsen Brevik Jackon hele bxggelpln Tegningen er beskyllel og Kim Tharaldlien 57 BLI - enklere NK à bygge B'e '' Kundetlllpassel g; :3_2m5 I.h.l. lov om apphavsren kan avike fra byggebesknvelse Pf0sdfl":P~I IlI!'I- n:vis;omnv.;in.m5e-u nr. rfuiumm.: ayggumuunng Telemarkhus AS POSIDOIG273, 3702 Skien Telefon , Telefaks

19 7 50Q e l ' G rderobe K» Sov 6m',4 m* ~ ` ~ El 2 8 co ~. v 3:7 /g J7 fi _.i enn V V//,: { t K LJ 8.20": Of 33 - " ' if Bad "= T 9.5m' k i a i f, T Yi, g í Garasje 55m: 0) I x`.- \ * I i TE f å ~ ii. 4.' 29 '_799. <r I.Y e f' - U Stue. fil» T H II.i Z" T " '; =- '_ å i A W Kjøkken 26,8m H T T g o i ii,» f 'f L0 00 å a f ig D C Revisjons nr. Type endring Dato Redusert areal Endret takoverbygg og endret fra lso3 stander til Jackon i vegger etg TILTAKSH. Gunhild Napastaa og Kim Tharaidlien Tll_TAK Gnr:80 BLINK Bnr: 57 Bjørkàsstigen Brevik 3m Utg.p. BIM modell ArchiCAD 4 NOR Filplassering: B:\NaEslé, Gunhild og Tamaldsen Kim, Brevik\Tegningsm astå, 200 Gunhild og Kim Tharaldsen, Brevik Jackon hele bmgetpln Hustype; T: Kundetiltpasset g_ :_2o5 Tegningener beskyttetl,h.t lovom opphavsrett Tegningenkan awake fra byggebeskrivelse - enklere å bygge Pm-hhnr-=Pm-hiflrln nanqunu-r.:nsvmm:in. Plmhhhu.: Bypqnnnlhg E «l Telemarkhus Postboks 273, Telefon , Telefaks btinkgtelema AS 3702 Skien musno

20 mo ;, _5 % i i i gi co: l i o l 8 ` 2 Vask _ N* 7,8m o ` l BYA garsje 70,0m2 8 BYA hus 25,8m2 LD BYAtotaIt 32 8m2? i BRA.etasje l Bla 0 am, : j ' å j 38,8m2 BRA U. etasje hoved del 88,9 m2 BRA U. etasje Ieielighet 67,m2 BRAhoveddel227.7m2 m Revisjons nr. Dato Type endring Redusert Endret areal takoverbygg og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger etg. 3 4 s 6 7 TILTAKSH. TlLTAK Màlulnkki : 00 U(g_p_ Tegningen BIM modell ArchiCAD 4 NOR Filplasserinq: B:\Nagasté Gunhild og Tarhaldsen Kim BrevIk\Tegningsmag2e\Nagasé, Gunhild og Kim Tharaldsen, Brevik Jackon hele bynne(.nln Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Gnr:80 Bnr: 57 Bjørkàsstigen Brevik Hustype' B Kundetillpasset z::[ e:a:'a er beskyttet D ' i_h_t_lov om opphavsrett I L - enklere I e Frosield HL: Prosielrlnr- J0; IB'2o5 Tegningenkan avike fra byggebeskrivelse B Revrqonsnr.: ifievusjons nr. E Prosiakrhsa.: Byggemelding g m postboks Telefon u a 273' N å bygge S 3702 sklen 'Telefaks K

21 I 4 _ ` à "` o o `í e m q' _* â JAY r co ig*- «(v, - _. 5 O 0") x " CX) LO O L0 (N r " r -x e e e a* c» L li -. å C\l \ \ \ * \~ \ F) (\l r xi,\ :00 :x * É Snitt B "2 Revisjons Dato Type endring nr Redusen Endrel takoverbygg areal og endret fra lso3 slender til Jackon i vegger etg Gunhild Napastaa og Kim Tharaldlien Gnr:80 Bnr: 57 Bjørkåsstigen 0 _ TILTAKSH. TlLTAK 3950 immun: _o0 :245V7gV _, M BIM modell ArchiCAD 4 NOR er,,. W..- ",,_,. V,, -_. FilglasseringzB:\NaQasla Gunhild cg Tarhaldsen Kim Brevik\Tegning5magE\NaEasla Gunhild og Kim Tharaldsen Brevik Jackon hele bxggelpln. í Hustype v _,. P' sj ldn--pm!lihi'- \.h.l. lov um opphavsren Te9"i"9 " ka" mikeha by99ebe5km'e's Prus]-Inhn.: Byngunddlng L - enklere Brevlk. Kundeullpassel i er beskytte! B I N å b l3l d a E q e on ' b K e V99

22 -. 0:. I A.. P _> I " \ ie./i n ' ^ ; ~ 4,f.. i i _ i ` ~. «Q ' _ 'i ' _.. \ /r ' 4,.» -...'_ r v _ f. ` -. l, / r f d 4, W ` ' I d L t f J -. _ i ' rå Kg; I b. :9 I 4.- I.~ \ N t ~ Revisjons _ f v? u 2~ r Dato Type endring 6 O 205 Redusert Endrel areal lakoverbygg og andre! fra lso3 stender til Jackon r vegger etg 3 4 ` _, 5 6 Rf;E 7 w. `. f' å» 3~~iI. 2 > TILTAKSH. 5' '~ r \ r l V Målestokk: UIQ n. Fnlplassenng B \Napasté, Gunhild og Tamaldsen Klm, Brevlk\TegnIngsmappe\Nagasté Gunhild og Klm Tharaldsen Brevnk Jackon hele bygget pln Napastaa Gunhild Gnr.-30 TlLTAK Tegningen BIM modell ArchiCAD 4 NOR nr. Bjørkàsstigen 3950 Hustype TE9 '"9E" ka" 3" I n l 0. Kundetlllpassel 6%,205 lov enklere Brevlk f; å: er beskytlel og Kim Tharaldlien Bnr.- 57 om opphavsretl "a 99 5" " '5 Pm!!! _ M»- PMlflYfl' Bqad R-vispons-.: -am... m. E Frosjemue: E Bngomnldlnu a u.. a b e V99 S Postboks Sknen Telekm ' Telefaks 35 elemarkh s'n

23 C; RAPPORT Bjørkåsstigen 0, Brevik OPPDRAGSGIVER Gunhild Napastaa/Kim Taraldlien EMNE Geologiske vurderinger DATO/ REVISJONZ 28. januar 205/00 DOKUMENTKODE: RIGberg-RAP-00 III- nu- q- ' W' - 'ml.m «Å-fliÃr "fa v Multiconsult

24 L i Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til â anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RIGberg-RAP januar 205/00 Side 2 av 2

25 L Multiconsult RAPPORT OPPDRAG Bjørkåsstigen 0, Brevik DOKUMENTKODE RlGberg-RAP-00 EMNE Geologiske vurderinger/sprengningsarbeider TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Gunhild Napastaa/Kim Taraldlien OPPDRAGSLEDER Espen Roe KONTAKTPERSON UTARBEIDET AV Espen Roe KOORDINATER SONE: 32N ØST: 5399 NORD: ANSVARLIG ENHET 2032 Sør Bygg & eiendom og GNR./BNR./SNR. 80 /57/ x / Porsgrunn mm Sammendrag Det skal føres opp ny enebolig i Bjørkåsstigen 0 i Brevik. Det skal utføres sprengningsarbeider for å opparbeide tomten for den nye boligen. Multiconsult AS er engasjert for å utføre bergtekniske vurderinger for å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av ras og steinsprang. Det er også utført sprengningstekniske vurderinger. Innenfor det undersøkte området i Bjørkåsstigen 0 med tilstøtende områder er skredfaren generelt vurdert som beskjeden. Totalstabiliteten i området tolkes â være god, og det ble det ikke registrert områder som ikke tilfredsstiller kravet til nominell sannsynlighet gitt i Plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter. Det må derfor ikke utføres sikringstiltak av berget for å tilfredsstille overnevnte krav. På grunn av bebyggelse og infrastruktur nær det planlagte sprengningsområdet, må sprengningen foregå etter prinsipper for forsiktig sprengning. Sprengningsarbeidene vil etter våre vurderinger ikke påvirke stabilitetssituasjonen på berget i det undersøkte området dersom forsiktig sprengning utføres. Slik sprengning vil imidlertid kunne være en utløsende faktor for nedfall av småfallent berg fra skrenten som ligger mot Bjørkegata i sør og i skrenten mot Torgbakken 20. For å unngå slikt mulig nedfall, anbefaler vi at det utføres manuell spettrensk i disse skrentene før sprengningsarbeidene kommer til utførelse. Det er Multiconsult sin vurdering at det undersøkte området i Bjørkåsstigen 0 tilfredsstiller kravene til nominell sannsynlighet (Sn) for skredskader (Jfr. Plan- og bygningsloven og Tekniske forskrifter) og at det derfor ikke er behov for å utføre spesielle sikringstiltak av berget før byggeprosjektet starter Geologiske vurderinger i forbindelse med sprengning Espen Roe Nils Ramstad Stine Sæther REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT I Leirvollen 23 I 3736 Skien I Tlf I multiconsult.no NO MVA

26 l Bjørkåssíigfiern 0, Brevik multiconsult.no i '" "WuuQi$IfiE3f?6EfEE N*E INNHOLDSFORTEGNELSE lnnledning Omràdebeskrivelse Geologi Inndeling av skredhendelser i forhold til Plan- og bygningsloven og andre Iowerk Vurdering av skredfare Sprengningsarbeider Kontur/søm Lover og forskrifter, dokumentasjon Kontroll og oppfølging av naboforhold Bygningsbesiktigelse Vibrasjonsmålinger Vibrasjonsgrenser..... Konklusjon RIGberg-RAP januar 205/00 Side 4 av 2

27 l?j :!< s3is "» Brevik multiconsult.no lllnnledning lnnledning Det skal føres opp ny enebolig i Bjørkåsstigen 0(gnr. 80/bnr. 57) i Brevik. Eiendommen inngår i spesialområde bevaring i reguleringsplan for Brevik sentrum, vedtatt I kommuneplanens arealdel, vedtatt og , inngår eiendommen i eksisterende boligområde. Det skal utføres sprengningsarbeider for å opparbeide tomten for den nye boligen. Sprengningen har karakter av relativt grunn sprengning og vil ikke resultere i høye skjæringer, men det ligger bebyggelse og veger tett på sprengningsområdet i alle retninger. Multiconsult AS er engasjert for å utføre bergtekniske vurderinger for å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av ras og steinsprang (jfr. pbl 68). Det er også utført sprengningstekniske vurderinger da disse arbeidene vil kunne ha innvirkning på bergstabiliteten. Risiko med hensyn til ulike typer skred er en funksjon av sannsynligheten for at ulike skredhendelser finner sted, og konsekvensen av dem dersom de skulle inntreffe. En foreslått plan for avbøtende tiltak tar utgangspunkt i gjeldende akseptkriterier for skredrisiko slik disse er formulert i Plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift. Alle våre vurderinger er foreløpig basert på mottatte dokumenter, iform av tegninger og beskrivelser, samt NGU sine bergartskart og befaringen foretatt i området. Området er stedvis bevokst med tett vegetasjon. Det er derfor ikke mulig å få fullstendig oversikt over berget alle steder innenfor planområdet. Det kan derfor ikke utelukkes at det i disse områdene kan forekomme ustabile partier. Espen Roe fra Multiconsult AS gjennomførte en befaring på området 7. desember 204. Gunhild Napastaa (boligbygger), Øystein Lia (Telemarkshus), Berit Dahl (Telemarkshus) og sprengningsentreprenøren var også tilstede på befaringen. 2 Områdebeskrivelse Det undersøkte tomta ligger rett vest for Brevik sentrum i et tett bebygget område (fig., 2 og 3). Byggetomta faller slakt av mot øst og er for det meste dekket av et tynt vegetasjonsdekke. Blottlagt berg kan sees enkelte steder oppe på tomta. Ellers er det svært gode bergblotninger i skrenten mot vest, øst og spesielt mot syd. Syd på tomta ligger det en vertikal skrent som er 2-3 m på det høyeste. Rett under skrenten ligger Bjørkegata. Øst for den undersøkte tomta faller terrenget relativt steilt av mot boligene i Torgbakken. Det ligger boligbebyggelse og veger tett på det det undersøkte området i alle retninger RlGberg RAP 0O 28. januar 205/00 Side 5 av 2

28 Bjørkåsstigen 0, Brevik multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse Figur. Oversiktskart. Figur 2: Bildet viser beliggenheten til byggeområdet í Bjørkåsstigen 0. Bildet er tatt mot vest RlGberg RAP januar 205 / O0 Side 6 av 2

29 l Bi r'<% 'sstisr=,r'9:wbrevi'é VV _ V - s m"'fi= "="'*-" 3Geologi Figur 3. Bildet viser byggetomto i Bjørkåsstigen 0. Bildet er tatt mot sør. 3 Geologi Bergarten i området består av kalkstein og skifer som opptrer tynne vekslende sjikt. Bergartens oppsprekkingsmønster er regulært, med tre hovedsprekkeretninger. For øvrig forekommer sporadiske sprekker med orientering som awiker fra de gjentagende sprekkesettene. Hovedsprekkesettet er parallelt med bergartens lagdeling, som følger fjelloverflatens orientering, dvs. med en strøkretning ca. N-S og med et fall på 0-5" mot øst. Berget kan sies å være moderat oppsprukket og storblokkig og ser ut til å ha et relativt «massivt» preg (fig. 4). \ \ \ \ i. l r i Figur 4. Berget er moderat oppsprukket og har et massivt godt preg. Byggetomten ligger innenfor toppen av skrenten. Bildet er tatt mot øst ~RlGberg-RAP januar 205 / OO Side 7 av 2

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer