Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 18:30 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: PBU-30/14 BRUKSENDRING AV KJELLER - KLAGE OVER AVSLAG AUSTLIVEIEN 6B - GNR/BNR 129/172 PBU-31/14 LEIKVOLLEN 14 - GNR/BNR 140/76- NY BEHANDLING - ENDREDE AREALOPPLYSNINGER - SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNI PBU-32/14 OPPFØRING AV BYGG PÅ PARKERINGSPLASS BØLERÅSEN 107/1 PBU-33/14 ENDRING I OREIGNINGSLOVA 4 HØRING PBU-34/14 KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE ELLINGSRUDVEIEN 8 - GNR/BNR 140/143 PBU-35/14 KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV ENEBOLIG HØYSLETTA 8 C - GNR./BNR. 139/156 Ski, Helge Bunæs leder

2 Saksbehandler: Shilan Hafid Arkiv: GNR 129/172 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 30/ BRUKSENDRING AV KJELLER - KLAGE OVER AVSLAG AUSTLIVEIEN 6B - GNR/BNR 129/172 Forslag til vedtak: 1. De to soverommene i kjellerens nordlige del er godkjente som oppholdsrom i samsvar med Ski kommunes vedtak av For øvrig tas klagen ikke til følge. 3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. Ingress/hovedbudskap: Eiendommen i Austliveien 6 B (g/bnr 129/172) er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Saken gjelder klage over avslag på søknad om bruksendring av kjelleretasjen til rom for varig opphold. Avslaget ble begrunnet med at tiltaket tilfredsstiller ikke krav stilt i tekniskforskrift (TEK10) vedrørende dagslys, utsyn og rømning. Bruksendring av rom fra tilleggsdel til hoveddel er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl.) 20-1 første ledd bokstav d. Kjelleretasjen i boligen er tatt ulovlig i bruk som hoveddel. Historik Ovennevnte eiendom er bebygget med en enebolig og garasje. Boligen er oppført i 2 etasjer samt kjeller. I følge opprinnelig byggemelding fra 1987 (tegninger datert ), inneholder kjelleretasjen i boligen: 4 stk. boder, kjeller, haveredsskapsbod, gang og badstue. I vedtak av ble det gitt midlertidig dispensasjon for bruk av boligen som institusjon (Psykiatrisk poliklinikk for Follo). I vedtaket ble følgende presisert: «Dersom bruken av eiendommen endres eller andre forhold tilsier det, kan bygningsrådet til enhver tid trekke dispesnasjonen tilbake. Eiendommen må da tilbakeføres sitt formål som enebolig uten utgifter for Ski kommune.» I forbindelse med endret bruk av eiendommen til institusjon ble det i vedtak av gitt tillatelse til bruksendring av 2 boder i kjelleretasjen til rom for varig opphold samt innsetting av 3 stk vinduer. Plantegning mottatt , viser disse rommene med rombenevnelse: personallrom og hvilende-vaktrom. Eiendommen i Austliveien 6 B ble solgt til nåværende eier/tiltaksvaher i Bebyggelsen ble dermed tilbakeført til sin opprinnelige formål som enebolig. Senere, ble det i vedtak av gitt tillatelse til utvidelse av kjelleretasjen under eksisterende terrasse. Underbygget inneholdt en kjellerbod på 44 m2, jf. plantegning mottatt Side 2

3 3 Saksopplysninger: Byggesaksavdelingen har på bakgrunn av henvendelse fra nabo vedrørende ulovlig innredning av sekundærleilighet i boligens kjelleretasje samt annonse på nettsiden FINN.no, anmodet om redegjørelse for bruk av kjelleretasjen på ovennevnte eiendom. På grunn av manglende innsendelse av dokumentasjon anmodet i brev av , og , foretok representanter fra byggesaksavdelingen en befaring på eiendommen. Ved befaring av ble det konstatert at det var foretatt søknadspliktige arbeider på eiendommen og at boligen fremsto som 3 selvstendige boenheter. Tiltakshaver ble i ettertid gitt mulighet til å søke om tiltaket. Ufullstendig søknad om bruksendring av kjelleretasjen til hoveddel/rom for varig opphold ble mottatt i kommunen den Plantegningen over kjelleretasjen viste 4 soverom, peisstue, kjellerstue, 3 bad og 2 stk. kjellerstuer m/kjøkken med to separate innganger fra utvendig trapp. Tiltakshaver opplyser i søknaden at kjelleretasjen tilhører hovedelen, og ikke innholder sekundærleiligheter. Ved bruksendring av en hel etasje i en bygning, kommer alle tekniske krav til anvendelse for den aktuelle etasjen. Når bokvaliteten i slike typer saker vurderes er det avgjørende hvor stor del av boligen som bruksendres og hva rommets funksjon blir. Vurderingen tar for seg nivået for krav til takhøyde, lys og utsyn, mens kravene til brann og rømning skal alltid være iht. tekniskforskrift (TEK10). Det ble i vedtak av gitt avslag på søknad om bruksendring av hele kjelleretasjen fra tillggsdel til hoveddel. Vedtaket ble den påklaget av Help Forsikring på vegne av Tone Smeberg Bjørk og Thomas Bjørk. I brevet ble det anmodet om at tiltakshaver gis en ny sjanse til å komplettere søknaden. Denne gangen ble det i brev av stilt krav til faglig utarbeidet dokumentasjon på at kravene til rom for varing opphold er tilfredsstilt i kjelleretasjen. Den mottok kommunen dokumentasjon utarbeidet av tiltakshaver, som viser at det er foretatt uheldige terrengendringer på fasade mot vest (eksisterende lyskasser er fjernet og foretatt terrengskjæringer langs deler av fasaden) for å tilfredsstille kravene til lys og utsyn. Deler av tiltaket er gjenstand for klagebehandling da Help Forsikring har på vegne av tiltakshaver påklaget administrasjonens avslag. Vurdering: I brev fra Help Forsikring på vegne av klager heter det at deler av klagen fastholdes. Det er uklart hvilke deler dette gjelder, og for oversiktens skyld finner administrasjonen det hensiktsmessig å dele saken i tre, sammenfallende med kjellerens tre deler slik de framkommer av de tegningene klager har sendt inn sammen med klagen. Del 1: Den nordlige delen av kjelleren. Denne er en del av hovedboligen, med trappeatkomst fra første etasje og består av gang, bad, bod, to soverom og en innredet kjellerstue. Del 2: Den sør/østlige delen av kjelleren. Denne har atkomst fra boligens sørfasade og er innredet med kjellerstue med hybelkjøkken, bad, soverom og en liten gang. Del 3: Den sør/vestlige delen av kjelleren. Denne er gravd ut under en terrasse og er innredet med hybelkjøkken, soverom, kjellerstue og bad. Den har egen atkomst fra boligens sørfasade. Det er dessuten innvendig atkomst mellom alle rommene i kjelleren og resten av boligen.

4 Del 1 I forlengelsen av det nevnte bruksendringsvedtaket ble det i desember 1988 gitt tillatelse til fasadeendring (innsetting av vinduer) og bruksendring for to rom i kjelleren. Disse ble derved godkjent som oppholdsrom. Rommene oppfylte da kravene til oppholdsrom, og det må legges til grunn at selv om bruken som institusjon opphørte og boligen igjen ble tatt i bruk som enebolig i 2005, gjaldt fortsatt denne tillatelsen. Følgelig er de to soverommene i denne delen av kjelleren godkjent til bruk som rom for varig opphold. Det kreves ikke nytt vedtak for disse. Tillatelsen gjaldt kun disse to rommene, ikke det rommet som er benevnt «kjeller» og som er innredet og i bruk som kjellerstue. Tiltakshaver/klager har ikke sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon eller redegjørelser som viser at dette rommet fyller vilkårene for å brukes som oppholdsrom. Det er tiltakshavers ansvar å sende inn dette, og når det ikke er gjort kan ikke bruksendringssøknaden innvilges for dette rommet. Avslaget fastholdes dette rommet. 4 Del 2 Det er uklart hvilke «deler» av avslaget klagen er begrenset til, og om søknad om bruksendring av denne delen fortsatt fastholdes. Det er uansett på det rene at denne delen er godkjent som boder, og at den er tatt i bruk som utleiedel uten at det forelå søknad eller tillatelse. Tiltakshaver har ikke sendt inn redegjørelse eller dokumentasjon for at de aktuelle rommene fyller kravene til rom for varig opphold. Som for Del 1 over kan det da ikke gis tillatelse til bruksendring av denne delen. Avslaget fastholdes derfor. Del 3 Tiltakshaver sier i sitt utdypende skriv til klagen datert at «tiltaket under terrasse antas å være godkjent, og ved bruk i tråd med gitte tillatelse». Tillatelsen for denne delen er datert og gjelder kjellerbod, slik det var søkt om. Klager har følgelig tatt denne delen i bruk i strid med det han selv har søkt om og fått tillatelse til. Avslag på søknad om bruksendring for denne delen er nå gjenstand for klagebehandling. Avslaget er begrunnet med at rommene ikke oppfyller forskriftens krav til lys og utsyn, og derfor ikke har den bokvalitet som lov og forskrift krever. Klager har sendt inn fotografier som viser at han har fjernet lyskasser og en del masser utenfor kjellervinduene, og anfører at forskriftens krav nå er tilfredsstilt. Administrasjonen bemerker at det fortsatt ikke er sendt inn beregninger som dokumenterer hvor store lysflater rommene har, og at de innsendte fotografiene etter vår oppfatning fortsatt viser at utsynet er lite tilfredsstillende. At utsyn til lyskassen er byttet ut med utsyn til en jordskråning gir ikke bedre forhold for de som skal oppholde seg i rommet. Administrasjonen finner det klart at denne delen av kjelleren ikke fyller kravene til å godkjennes som rom for varig opphold, og fastholder avslaget.

5 Økonomiske konsekvenser: Det er i klagen varslet at et avslag vil kunne medføre at det blir fremmet et mangelkrav mot Ski kommune etter avhendingsloven, på grunn av at noe av kjelleren var angitt som bolig da boligen ble solgt fra kommunen. 5 Det ligger utenfor bygningsmyndighetenes ansvarsområde å vurdere et slikt krav, og slike forhold kan ikke tas hensyn til ved vurderingen av bruksendringssøknaden. Søknaden skal behandles etter plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk, og slike forhold er ikke relevante for vurderingen av om kravene er oppfylt. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Avslaget på søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel fastholdes. Klagen tas likevel til følge i den forstand at de to soverommene mot nord som ble godkjent i 1988 fortsatt er godkjente. Dette krever imidlertid ikke noe nytt godkjenningsvedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som følger saken: a) Plantegning av b) Vedtak om midlertidig dispensasjon for bruksendring av c) Tillatelse til bruksendring av to rom i kjelleretasjen datert d) Tillatelse til utvidelse av kjeller under terrasse datert e) Annonse på FINN.no på utleiedel i boligen på Austliveien 6 B. f) Anmodning om redegjørelse vedr. ulovlig arbeid på eiendommen g) Tilsvar fra tiltakshaver datert h) Anmodning om dokumentasjon i) Innkalling til befaring på eiendommen j) Brev vedr. mulighet til å sende søknad i ettertid k) Søknad om bruksendring av l) Plantegning vedlagt søknad om bruksendring m) Salgsoppgave for Austliveien 6 B n) Mangelbrev av o) Tilsvar vedr. mangler i søknaden p) Avslag på søknad om bruksendring av kjelleretasjen q) Klage på avslag/ettersendelse av dokumentasjon, mottatt r) Klage på vedtak om avslag fra Help Forsikring mottatt s) Mottatt klage/mulighet til komplettering av søknad t) Fastholdelse av klage på deler av tiltaket, u) Utdypende klage fra tiltakshaver, v) Illustasjon på oppdeling av kjelleretasjen i 3 deler Kjell Sæther Kommunalsjef

6 Saksbehandler: Ingeborg Austreng Arkiv: GNR 140/76 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 8/ Plan og byggesaksutvalget 31/ LEIKVOLLEN 14 - GNR/BNR 140/76- NY BEHANDLING - ENDREDE AREALOPPLYSNINGER - SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNI Forslag til vedtak: I henhold til plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknad om dispensasjon for fradeling av tomt på eiendommen Leikvollen 14, gnr/bnr 140/76, da en deling vesentlig vil tilsidesette de hensyn som ligger til grunn for reguleringsbestemmelsen om minste tomtestørrelse. Ingress/hovedbudskap: Plan- og byggesaksutvalget opprettholdt i vedtak av vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling av tomt på eiendommen Leikvollen 14, gnr/bnr 140/76. Tiltakshaver har i etterkant av behandlingen kommet med nye opplysninger om størrelsen på eksisterende tomannsbolig, og rådmannen har derfor tatt saken opp til ny behandling. Hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningslovens 19-2, Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Saksopplysninger: Plan- og byggesaksutvalget opprettholdt i vedtak av vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling av tomt på eiendommen Leikvollen 14, gnr/bnr 140/76. Det ble søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å dele eiendommen i to parseller slik at parsell med eksisterende tomannsbolig kunne få et nettoareal på 866 m 2, og fradelt parsell for enebolig ville få et areal på 651 m 2. Side 6

7 Avslaget var begrunnet med at deling av en tomt uten tilstrekkelig uteoppholdsareal og med høy utnyttelse vil kunne medføre små og dårlige uteoppholdsarealer for tomannsboligen. Dette ble vurdert til vesentlig å tilsidesette hensynet bak reguleringsbestemmelsene. Tiltaket var avhengig av dispensasjon fra to bestemmelser i reguleringsplan for områdene rundt Kråkstadvegen: 4b om grad av utnyttelse og 4d som angir minste tomtestørrelse. 7 Det var fra søkers hold i utgangspunktet opplyst om at den omsøkte delingen ville gi en utnyttelse av arealet på 26,4 % bebygd areal for tomannsboligen på den gjenværende delen av tomten. Etter måling i kommunens kartdatabase så det ut som om det totale bebygde arealet var ca 220 m 2. Tiltakshaver har etter vedtaket målt opp eiendommen, og har i kommunikasjon med kommunen i perioden fra til kommet med nye opplysninger om boligens nåværende størrelse og ønske om at saken skal behandles på nytt. Det er oversendt en tegning med nye mål. Boligen er i følge kommunens arkiver godkjent med 189,2 m 2 bebygd areal, og ut i fra den oversendte tegningen ser det ut til at dette er omtrent boligens mål i dag. Dette gir en utnyttelsesgrad på 21,8 %, og det omsøkte tiltaket vil derfor ikke være avhengig av dispensasjon fra 4b, der det står at «Tillatt bebygd areal i dette området skal i henhold til reguleringsplan for områdende rundt Kråkstadvegen 4b ikke overstige 24 %». Ettersom opplysningene i saken er endret må saken behandles på nytt. Ved behandling i plan- og byggesaksutvalget ble det fremmet et alternativt forslag til vedtak der man gikk inn for å gi dispensasjon som omsøkt. Dette forslaget fikk fem stemmer, mens rådmannens forslag til vedtak fikk seks stemmer. På bakgrunn av dette ønsker rådmannen å fremme saken for politisk behandling med de nye realitetene i saken. Tiltaket er fremdeles avhengig av dispensasjon fra 4 d:ved tomannsboliger er minste netto tomteareal 1000 m 2 eller 500 m 2 for hver parsell. Vurdering: Plan- og bygningsloven av gir anledning til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven på nærmere vilkår. Det følger av 19-2 at følgende kriterier må være ivaretatt for at dispensasjon skal kunne gis: - hensynene som ligger til grunn for bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, må ikke vesentlig bli tilsidesatt, - fordelene med tiltaket må etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene med tiltaket. Dersom eiendommen blir fradelt som omsøkt vil parsellen der den eksisterende tomannsboligen står bli 866 m 2, noe som vil være i strid med reguleringsbestemmelsens 4 d. Hensikten bak bestemmelsen om minste tomtestørrelse er å ivareta tilstrekkelig utearealer av god kvalitet. Bestemmelsen om tomtestørrelse er også med på å ivareta områdets karakter. Ski kommune så på et tidspunkt at det ble fradelt mange eiendommer der uteoppholdsarealet var lite tilfredsstillende og at slike fradelinger over tid endret strøkskarakter og næromgivelser. I forbindelse med gjennomgang av reguleringsbestemmelsene for småhusbebyggelsen ble derfor kravet til minste tomteareal økt, og det ble innført en strengere praksis i kommunen ved vedtak av reguleringsplanen i At det tidligere har vært fradelt tomter i området er altså ikke et argument for å gi dispensasjon i denne saken. Selv om området er sentrumsnært, ligger den utenfor avgrensningen for områderegulering Ski sentrum der man vurderer fortetting. Ski kommune ser på fortetting av sentrumsområder som et helhetlig grep som skal foregå gjennom plan. Enkeltvis deling av eneboligtomter bidrar ikke til bymessig utvikling av Ski slik det er satt mål om i planprogrammet for områdereguleringen.

8 8 Ski kommune anser at en dispensasjon som omsøkt vesentlig vil tilsidesette hensynet bak reguleringsplanens 4 d som blant annet er å sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal for boligene. Ski kommune følger en restriktiv linje i forhold til fradeling av tomter der det etter deling ikke vil bli tilstrekkelig uteoppholdsareal. Kommunen anser at selv om utnyttelsesgraden nå opplyses å være innenfor det som tillates i reguleringsplanen vil en dispensasjon som omsøkt fremdeles være en vesentlig tilsidesettelse av reguleringsplanens 4 d. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, jfr andre ledd, og rådmannen anser at det derfor ikke kan gis dispensasjon for det omsøkte tiltaket. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konklusjon: Selv om den omsøkte delingen ikke lenger er avhengig av dispensasjon fra 4 b om maksimal tomteutnyttelse, vil den omsøkte delingen medføre en tomannsbolig med mindre areal enn de 1000 m 2 det er satt krav om i reguleringsplanens 4 d. Ski kommune anser at en dispensasjon som omsøkt vesentlig vil tilsidesette hensynet bak reguleringsplanens 4 d som blant annet er å sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal for boligene. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke gis dispensasjon som omsøkt. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Målsatt tegning, Leikvollen 14 b) Samlet saksfremstilling fra plan- og byggesaksutvalgets møte Plan og byggesaksutvalgets behandling : FRP og H fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Svært mange av tomtene langs Leikvollen har vært delt tidligere og det gjenstår nå bare ett par eiendommer på denne siden av Leikvollen som har mulighet for deling. Plan- og byggesaksutvalget anser at på tross av at kravene til uteoppholdsareal og tomtestørrelse ikke vil bli overholdt, vil det være mulig å få til to tomter av god kvalitet. Det er kort vei til friområdet på Ellingsrud. Tomten ligger nært til sentrum og kollektivtrafikk, og en deling vil gi en ny bolig i gåavstand til Ski jernbanestasjon. Dette er i tråd med gjeldende areal- og transportpolitikk. Plan- og byggesaksutvalget anser at hensynet som planen skal ivareta ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene med en dispensasjon i dette tilfelle er klart større enn ulempene. Planog byggesaksutvalget finner derfor å gi klager medhold i klagen og i henhold plan- og bygningslovens 19.2 gir utvalget dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 4 b og d. Selve søknad om deling av eiendommen gnr/bnr 140/76 behandles videre av administrasjonen. Vedtaket kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens 28 og plan- og bygningslovens 1-9. En klage må fremsettes innen 3 uker etter at underretningen om vedtaket er kommet fram til den klageberettigede.

9 Votering: FRP, H sitt alternative forslag fikk 5 stemmer(2h, 2FRP, PP) og falt Forslag til vedtak fikk 6 stemmer (SV, 3A, V, KRF) Vedtak: Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet nye momenter i saken, og opprettholder derfor avslag på søknad om dispensasjon for deling av gnr/bnr 140/76. Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 9

10 Saksbehandler: Tore P. Stensrud Arkiv: GNR 107/1 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 32/ OPPFØRING AV BYGG PÅ PARKERINGSPLASS BØLERÅSEN 107/1 Forslag til vedtak: 1. Klagen tas ikke tilfølge. 2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. Ingress/hovedbudskap: Norgesbuss AS søkte den om tillatelse til å oppføre en hvile- og toalettbrakke for sine sjåfører. Brakka, som har et bebygd areal på 18,5 m 2, ble søkt oppført på regulert parkeringsplass i enden av Blåbærveien øverst på Bøleråsen. I forbindelse med nabovarslingen kom det inn protester fra tre gjenboere. Kommunen fant allikevel å kunne gi tillatelse til oppføring av brakka i adminstrativt vedtak av Tillatelsen er påklaget av eiere av eiendommen Tømmerveien 4, i form av e-post datert 27.mai Av klagen fremgår det at det primært er bussenes trafikkering av parkeringsplassen som er problemet og ikke plasseringen av hvilebrakken. Saksopplysninger: I gjeldende reguelringsplan er det regulert inn en snuplass for busser innerst i Blåbærveien, som er øvre del av hovedveien opp til denne delen av Bøleråsen. Ved siden av snuplassen er det også regulert inn en større parkeringsplass på ca. 30 x 55 meter. Bussen til Bøleråsen går helt opp til enden av Blåbærveien som også er endepunktet for ruta. Norgesbuss AS trafikkerer denne bussruta for Ruter AS. I brev av forklarer ansvarlig søker følgende om behovet for plasseringen av hvile- og toalettbrakka: Som nevnt ovenfor er tillatelsen til å plassere en hvile- og toalettbrakke for sjåførene her påklaget. Det fremgår relativt klart at det ikke klages på selve plasseringen av hvilebrakka, men på snuing og parkering av busser på den regulerte parkeringsplassen. Dette synes altså å være et problem fordi dette stedet er endeholdplass for denne bussruta. Side 10

11 11 Vi har derfor vurdert om dette egentlig er en klagesak på tillatelsen til midlertidig å ha en brakke stående her. Vi anser at dette er en helhet og at den tillatte brakka er en del av busstrafikken i området og velger å behandle klagen fremfor å avvise den på grunnlag at det det klages på ikke er relevant i saken. Det er også gjort en vurdering av om plassering av denne brakka her vil være i strid med planformålet som er trafikkareal / parkeringsplass. Siden hvilebrakka skal fungere som en hvile- / toalettbrakke for sjåførene som betjener denne ruta, og som, fordi dette er en endeholdeplass har kortere opphold her før de starter på neste tur, mener vi dette må anses som en nødvndig del av kollktivtilbudet i området. Vi anser derfor at brakka er i samsvar med reguleringsformålet på stedet. Vurdering: Så lenge snuing av bussene primært foregår på en regulert snuplass og eventuell korttidsparkering av busser foregår på regulert parkeringsplass, finner vi det vanskelig å bruke busstrafikken som argument for at det ikke skal tillates å sette opp den omsøkte brakka for sjåførene. Vurderingen må gå på om hvorvidt brakkas plassering på parkeringsplassen er uheldig og bør flyttes til et annet sted innenfor det regulerte trafikkarealet for ikke å vanskeliggjøre snuing og parkering på stedet. Ved utkjøring fra parkeringsplassen vil det være fri sikt til Blåbærveien og Jordbærstien som møtes her. Den tredje veien som kommer ut i kryssområdet her, Tømmerveien, vil også få mer enn tilfredsstillende frisikt fra en buss som kjører ut fra parkeringsplassen. Mellom Tømmerveien og parkeringsplassen er det høydeforskjell med støttemur og gjerde. Dersom bussene under snuing må rygge, er dette selvfølgelig et visst risikomoment. Vi kan imidlertid ikke se at den tillatte plassering av brakka vil endre risikoforholdene rundt eventuell rygging av busser. Det at man fra Ruter AS sin side oppretter dette stedet som en endeholdplass synes også naturlig siden det ligger i enden av veien. Det er selvfølgelig ikke sikkert at det vil bli slik i all fremtid, så derfor er tillatelsen til oppføringen av hvile- og toalettbrakka gitt midlertidig, slik at den enklere kan pålegges flyttet dersom situasjonen skulle tilsi dette. Administrasjonen finner at klagers anførsler ikke kan føre frem og fastholder den vurderingen som er gitt i den opprinnelige tillatelsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det er viktig at det tilrettelegges for et så godt kollektivtilbud som mulig for beboerne på Bøleråsen.

12 12 Konklusjon Administrasjonen ber om at Plan- og byggesaksutvalget ikke tar klagen til følge, men opprettholder vedtaket av Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Oversiktskart b) Situasjonskart c) Reguleringsplan d) Skråfoto e) Tegninger f) Naboprotester g) Søkers kommentarer til naboprotestene h) Kommunens administrative vedtak av i) Klage av

13 Saksbehandler: Tove Næs Arkiv: 610 &13 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 33/ ENDRING I OREIGNINGSLOVA 4 HØRING Forslag til vedtak: Ski kommune slutter seg til den lovendring som er foreslått i oreigningsloven. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen forslår at Ski kommune skal gi sin tilslutning til den endring som er foreslått i oreigningsloven 4. Det legges særlig vekt på at samfunnets interesse i at viktige prosjektet ikke fordyres eller utsettes i tid, styrkes ved denne endringen. Samtidig er grunneier ivaretatt ved alminnelig klageordning etter forvaltningsloven. Det legges også vekt på de samfunnsmessige interessene som ligger i å unngå rettsaker og langvarige forhandlinger før en får avklart om ekspropriasjon skal iverksettes. Likeledes vil en ved denne endringen få en tidlig oversikt over hvilke områder som egner seg for ulike tiltak, og ved det forenkle planlegging av arealbruk. Saksopplysninger: Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endring i oreigningsloven, (ekspropriasjonsloven) 4, heretter benevnt som OL, slik at endelig vedtak om forhåndsundersøkelser blir gjort til et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven 13. Se vedlagte høringsnotat, vedlegg a. Høringsfrist er 1. oktober, se høringsbrev, vedlegg b. Vurdering: Dagens OL 4 gir ikke tvangsgrunnlag. Vedtak om grunnundersøkelse fattes med hjemmel i OL 4. Gjennomføring krever at grunneier samarbeider og gir, f.eks. Statens vegvesen, adgang til eiendommen for oppmåling og undersøkelser. Når grunneier nekter adgang til eiendommen, kan dette ha som konsekvens at viktige prosjekt kan bli utsatt til spørsmålet om hva grunneier må tåle av inngrep er endelig avgjort ved dom. Dette var en aktuell problemstilling da to grunneiere langs ny trasé for E18 i Ås og Ski kommune nektet vegvesenet adgang til eiendommene for grunnundersøkelser. Departementet ser behov for å sikre at viktige samfunnsoppgaver ikke forsinkes og med det fordyres. Det påpekes at en rask gjennomføring av forhåndsundersøkelser også er til fordel for grunneier som ved dette får en tidlig informasjon om fremtidige konsekvenser dersom ekspropriasjon skal gjennomføres. Side 13

14 14 Departementet understreker at lovendringen ikke betyr at det er fritt frem for en kommende ekspropriant (den som eksproprierer). Det kreves at det kun er endelige vedtak som kan gi tvangsgrunnlag. Et vedtak om forhåndsundersøkelse kan påklages og gjennomføring kan først skje nå denne klagen er endelig avgjort. Lovendringen lyder som følger (endring i kursiv) og trer i kraft straks uten overgangsperiode: Økonomiske konsekvenser: Det er antatt at lovendringen ikke vil medføre ekstra kostnader, men at kostnadene kan komme tidligere som følge av hurtigere avklaringer. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: ingen Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Høringsbrev b) Høringsnotat

15 Saksbehandler: Kjell Ivar Moland Arkiv: GNR 140/143 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 34/ KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE ELLINGSRUDVEIEN 8 - GNR/BNR 140/143 Forslag til vedtak: 1. Klagen tas ikke til følge. 2. Saken sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. Ingress/hovedbudskap: Kommunen ga tillatelse til oppføring av enebolig i Ellingsrudveien 8. Det er en enebolig på eiendommen fra før. Boligen er planlagt med flatt tak og tomta er skrånende, og det ble gitt dispensasjon for overskridelse av maksimal tillatt gesimshøyde. Tillatelsen er påklaget av nabo i Ellingsrudveien 6. Klager anfører at tomta er for liten til at det kan bygges ytterligere en bolig på den, at høyden på boligen medfører ulempe for deres eiendom, samt at boligen ikke er sikret bortledning av avløpsvann. Administrasjonen mener at anførslene ikke fører fram, og at klagen ikke bør tas til følge. Saksopplysninger: Tiltakshaver kjøpte boligeiendommen Ellingsrudveien 8 i 2013, og bebor eneboligen der. De har søkt om å oppføre ytterligere en enebolig på eiendommen, men har per i dag ikke søkt om tomtedeling. De har imidlertid innsendt situasjonplan som viser mulig framtidig deling. Administrasjonen vurderte at tomta ville kunne la seg dele på et senere tidspunkt og ga tillatelse til oppføring av den omsøkte boligen. Naboene i Ellingsrudveien 6 framsatte merknader i forbindelse med byggesaken, men administrasjonen ga tillatelse i samsvar med søknaden. Merknadene gjaldt de samme forhold som klagen, og er drøftet i vedtaket. Administrasjonen vurderte at det var tilstrekkelig dokumentert at tiltakshaver hadde rett til påkobling til privat stikkledning for avløp. Videre kunne en ikke se at det var forhold ved tomta som gjorde at den ikke ville kunne bebygges ytterligere og deles innenfor de rammene loven og reguleringsplanen setter. Ved dispensasjonsvurderingen ble det lagt vekt på at tomta er sterkt skrånende, at boligen er plassert mer enn 4 meter fra klagers eiendomsgrense og at maksimal bygghøyde ikke er overskredet. Totalt sett fant en at vilkårene for å gi dispensasjon fra maksimal gesimshøyde var tilstede. Vurdering: Administrasjonen finner at klagers anførsler ikke kan føre fram, og vil kommentere de tre anførslene i den rekkefølge de framkommer i klagen. Side 15

16 16 Tomtestørrelse Klager anfører at tidligere eiere av Ellingsrudveien 8 fikk et muntlig avslag da de på et tidspunkt vurderte å skille fra en ytterligere eneboligtomt. Begrunnelsen skulle være at arealet ville bli for lite. Det framholdes at det samme må gjelde for de nye eierne. Administrasjonen er ikke kjent med at dette skal ha vært sagt, men det finnes uansett ikke noe vedtak der dette fastslås. Etter gjeldende reguleringsplan er minste tomteareal for en eneboligtomt 650 m 2. Dagens tomt er 1325 m 2, og det er lagt fram planer som viser at det vil være mulig å fradele en eneboligtomt som oppfyller kravene til egnethet og størrelse samtidig som gjenværende eiendom også gjør det. Administrasjonen kan ikke se at det er grunnlag for ikke å legge til grunn denne dokumentasjonen. At tillatelsen skal ha sammenheng med at den ene av tiltakshaverne, Lisbeth Bøhler har politiske verv i kommunen, er det ingen dekning for og denne anførselen kommenteres ikke ytterligere. Lovens vilkår for en framtidig deling vurderes oppfylt, og tomta kan derfor bebygges med to eneboliger innenfor reguleringsplanens rammer. Bortledning av avløpsvann Det anføres videre at tiltakshaver ikke har de nødvendige rettigheter til å bruke eksisterende private stikkledning, og at ledningen dessuten ikke har kapasitet til ytterligere en bolig. Administrasjonen har her lagt til grunn det skrivet tiltakshaver har innsendt der 5 av de 7 eierne av ledningen samtykker til påkobling. Etter en foreløpig vurdering av det sameierettslige forholdet mellom eierne konkluderer administrasjonen med at rettighetene er tilstrekkelig dokumentert, jf pbl Det er en uttrykkelig forutsetning for de ovennevnte samtykkene at kapasiteten er tilstrekkelig. Til det har Kommunalteknisk virksomhet bekreftet at det er tilstrekkelig kapasitet både på den kommunale ledningen og den private stikkledningen. Heller ikke denne anførselen fører da fram. Boligens høyde og utforming Klager anfører endelig at den omsøkte boligen vil bli ruvende og ikke harmonerende med omgivelsene, og at den vil medføre tap av sollys og ødelegge nabolagets småhuspreg. Det er gitt dispensasjon for overskridelse av maksimal gesimshøyde. Bestemmelsene om byggehøyder ble skrevet for om lag 10 år siden og er utformet med tanke på hus med tradisjonelle saltaksløsninger, der mønehøyden er byggets maksimale høyde. Da må også gesimshøyden begrenses. De senere årene har bolighus med andre takformer som pulttak og flate tak blitt mer vanlig, og gjeldende måleregler innebærer at gesimshøyden da blir maksimalhøyden. En streng praktisering av gesimshøydebestemmelsene vil derfor virke mot sin hensikt. Ved å velge flatt tak blir byggets maksimale høyde lavere enn dersom man hadde valgt saltaksløsning. I dette tilfellet varierer gesimshøyden mellom 0,8-1,3 meter lavere enn det som ville vært tillatt byggehøyde dersom boligen var bygd med saltak. Boligen er avtrappet etter terrenget og dessuten trukket fem meter bort fra eiendomsgrensen. Skyggevirkningen for naboeiendommen blir mindre enn hvis man hadde bygget med saltaksløsning og opp mot planens maksimalhøyder. Den omsøkte boligen ligger rett syd for klagers eiendom, og danner ikke horisont mot klagers eiendom det aller meste av året. I de delene av året når sola står lavt, så vil den omkringliggende vegetasjonen med svært høye trær samt eksisterende bebyggelse mot sør allerede i dag danne horisonten. Konsekvensene av et nytt bygg må anses å ha begrenset betydning for uteoppholdsarealene på klagers eiendom.

17 17 Klager reagerer også på byggets utforming. Etter pbl 29-2 skal man ved byggesaksbehandlingen vurdere tiltakets visuelle kvaliteter på et faglig grunnlag. Innenfor dette er det relevant å vektlegge at variasjon og mangfold med hensyn til utforming av hus er en ønskelig utvikling. Denne typen hus er de senere årene blitt et relativt vanlig innslag i de tradisjonelle småhusområdene i Ski. Sett fra administrasjonens side er det klart at et hus i «funkisstil» tilfredsstiller lovens krav til visuelle kvaliteter, og er et uttrykk som passer inn i områdets øvrige byggestiler, som er vesentlig saltaksløsninger men med innslag av andre takformer og utført i ulike materialer. Eksisterende bebyggelsen gjenspeiler ulike byggeperioder, og det samme vil være tilfelle for det omsøkte bygget. Planbestemmelsene er ikke ment å skulle legge begrensninger på valg av arkitektonisk utforming, så lenge løsningen som velges ikke tilsidesetter hensynene på en måte som ikke er ønskelig. Det er etter administrasjonens oppfatning ikke tilfelle i denne saken. Administrasjonen fastholder den vurderingen som er gitt i tillatelsen av at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Konklusjon: Administrasjonen ber om at Plan- og byggesaksutvalget ikke tar klagen til følge, men stadfester vedtaket av Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Kommunens vedtak av b) Klage datert c) Situasjonsplan d) Kartutsnitt e) Tegninger f) Rettighet til privat avløpsledning g) Fotografier h) Eksempel på mulig tomtedeling

18 Saksbehandler: Kjell Ivar Moland Arkiv: GNR 139/156 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 35/ KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV ENEBOLIG HØYSLETTA 8 C - GNR./BNR. 139/156 Forslag til vedtak: 1. Klagen tas ikke til følge. 2. Saken sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. Ingress/hovedbudskap: Kommunen ga tillatelse til oppføring av enebolig på ubebygd tomt i Høysletta 8 C. Det ble samtidig gitt dispensasjon for overskridelse av maksimalt tillatt gesimshøyde. Tillatelsen er påklaget av nabo i Høysletta 10. Klager anfører enkelte forhold som medfører at huset blir til åpenbar sjenanse for seg, nemlig tomteutnyttese, høyde og plassering av bygget, samt at det skal utføres med flatt tak. Etter administrasjonens vurdering kan anførslene ikke føre fram, og klagen bør ikke tas til følge. Saksopplysninger: Den aktuelle eiendommen er regulert til boligformål, frittliggende småhusbebyggelse. Det er søkt om og gitt tillatelse til oppføring av en enebolig i «funkisstil», dvs med flatt tak. Boligen er plassert 4 meter fra klagers eiendom, som ligger nord for tiltakseiendommen. Tiltaket er i samsvar med reguleringsplanens rammer, med unntak av at gesimshøyden blir høyere enn de tillatte 6,00 meter. Som en følge av man har valgt en hustype med flatt tak blir gesimshøyden 7,5 meter, som også blir byggets maksimale høyde. I dispensasjonsvurderingen ble det lagt vekt på at boligen er plassert i skrånende terreng og at fasadehøyden mot naboen i nord blir vesentlig lavere enn de 7,5 meter som beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng. På sydsiden blir den tilsvarende høyere, men nabo i syd hadde ingen innvendinger mot tiltaket. Klagers eiendom ligger høyere i terrenget enn tiltakseiendommen, og administrasjonen kom til at vlkårene for å gi dispensasjon var oppfylt. Samtidig med klagen ble det også bedt om at saken måtte stoppes i påvente av klagebehandlingen. Kommunen har vurdert at vedtaket ikke skal gis utsatt iverksetting på grunn av klagen. Vurdering: Administrasjonen finner at klagers anførsler ikke kan føre fram. Plasseringen av bygget på tomta er i henhold til reglene og kan ikke sees å medføre noen ulempe for klager. Det er naturlig at tiltakshaver vil trekke huset lengst mulig nord, bl.a. pga at tomta er sterkt skrånende og at det gir de beste atkomstforholdene. Det kan ikke sees å foreligge grunnlag for å kreve en annen plassering. Side 18

19 19 Spørsmålet er om den økte gesimshøyden medfører en slik ulempe for klager at dispensasjon og tillatelse ikke skulle vært gitt. Det er ikke klart ut fra klagens ordlyd hvorfor plasseringen og høyden på huset vil medføre så store ulemper for klager som han beskriver. Administrasjonen viser til at klagers bolig på ligger mellom ca 3 og 6 meter høyere enn terrengnivået rundt den omsøkte boligen. Fasaden som vender mot klager er ca mellom 5 og 5,5 meter høy, slik at det nye bygget ikke vil skygge for klagers bolig. Skråningen mellom eiendommene er dessuten bevokst med høye trær. Bestemmelsene om byggehøyder ble skrevet for om lag 10 år siden og er utformet med tanke på hus med tradisjonelle saltaksløsninger, der mønehøyden er byggets maksimale høyde. De senere årene har bolighus med andre takformer som pulttak og flate tak blitt mer vanlig, og gjeldende måleregler innebærer at gesimshøyden da blir maksimalhøyden. En streng praktisering av gesimshøydebestemmelsene vil derfor virke mot sin hensikt. Ved å velge flatt tak blir byggets maksimale høyde lavere enn dersom man hadde valgt saltaksløsning. I dette tilfellet er gesimshøyden 1 meter lavere enn det som ville vært tillatt byggehøyde dersom boligen var bygd med saltak. Dette medfører at skyggevirkningen for naboeiendommen blir mindre. Administrasjonen fastholder den vurderingen som er gitt i tillatelsen av at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Klager anfører at det ikke er rom for «synsing» omkring ulike hustyper. Administrasjonen viser til at bygningsmyndighetene etter pbl 29-2 skal vurdere tiltakets visuelle kvaliteter på et faglig grunnlag, og at det innenfor dette er relevant å vektlegge et ønske om variasjon og mangfold med hensyn til utforming av hus. Denne typen hus er de senere årene blitt et relativt vanlig innslag i de tradisjonelle småhusområdene i Ski. Et hus i «funkisstil» tilfredsstiller lovens krav til visuelle kvaliteter, og er et uttrykk som passer inn i områdets øvrige ulike byggestiler. Planbestemmelsene er ikke ment å skulle legge begrensninger på valg av arkitektonisk utforming, så lenge løsningen som velges ikke tilsidesetter hensyn på en måte som ikke er ønskelig. Det er ikke tilfelle i denne saken. Konklusjon: Administrasjonen ber om at Plan- og byggesaksutvalget ikke tar klagen til følge, men stadfester vedtaket av Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Kommunens vedtak av b) Klage datert c) Situasjonsplan d) Kartutsnitt e) Tegninger

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Thomas Bjørk Austliveien 6 B 1400 Ski Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 129/172 - Dato: Jnr.: 13/ /13 DOKUMENTASJON VEDRØRENDE ULOVLIG BYGEARBEID AUSTLIVEIEN 6B - GNR/BNR 129/172 Kommunen er blitt gjort kjent med at det er utført bygningsmessige arbeider på Deres eiendom i Austliveien 6 B. Det skal dreie seg bl.a. om innredning av leilighet i boligens kjelleretasje. Det vises i den forbindelse til bygningsmyndighetenes brev datert , der det presiseres at det er viktig å redegjøre for byggearbeider som er igangsatt. Vi kan ikke se å ha mottatt Deres tilsvar. Vi har registrert at ovennevnte leilighet er lagt ut på nettsiden FINN.no som en utleiedel. Kopi av annonsen følger vedlagt. I medhold av plan- og bygningslovens ledd ber byggesaksavdelingen Dem på ny å innsende en redegjørelse, for å bringe klarhet i de faktiske forhold. Redegjørelsen bør i tillegg til en beskrivelse, inneholde skisser og tegninger som viser tiltaket. Redegjørelsen må sendes inn snarest og innen Vi gjør oppmerksom på at dersom fristen ikke overholdes vil det bli gjort vedtak om tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens Det gjøres også oppmerksom på at et slikt tiltak er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven Da vi ikke kan se å ha mottatt slik søknad, ber vi om at dette innsendes og at bruken stanses inntil nødvendig tillatelse foreligger. BYGGESAKSAVDELINGEN Tore P. Stensrud avdelingsleder Shilan Hafid overingeniør Byggesaksavdelingen Postadresse: Postboks 3010, 1402 SKI Kontoradresse: Rådhuset Idrettsvegen 8 SKI Giro: Org.nr: Telefon: Telefaks: Tore Petter Stensrud

38 Thomas Bjørk Austliveien 6 B 1400 SKI Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 129/172 - Dato: Jnr.: 13/ /13 IKKE GODKJENT LEILIGHET - ANMODNING OM DOKUMENTASJON AUSTLIVEIEN 6B - GNR/BNR 129/172 Det vises til tidligere korrespondanse og til Deres redegjørelse vedrørende ulovlig byggearbeider på ovennevnte eiendom, mottatt Innsendt redegjørelse anses ikke å gi de opplysningene som er nødvendig for at byggesaksavdelingen kan ta standpunkt til om utført arbeid er søknadspliktig eller ikke. Vi kan heller ikke se at det er sendt inn tegninger og beskrivelse av tiltaket slik byggesaksavdelingen anmodet om i sitt brev av I følge kommunens arkiv, er bygningen godkjent som enebolig uten sekundærleilighet. Innredning av sekundærleilighet er søknadspliktig med ansvar i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er gitt tillatelse til tiltaket, og forholdet anses derfor som ulovlig. I de tilfellene hvor vi blir kjent med ulovligheter, er vi forpliktet til å følge dette opp med sikte på å bringe forholdene inn i lovlige former. Omfanget av ulovligheten vil vi søke å bringe på det rene gjennom befaring. Byggesaksavdelingen ber om at følgende dokumenter sendes inn: Plantegninger av boligens kjeller og 1. etasje, må innsendes. Tegningene må påføres rombenevnelse. Snitt tegning av kjelleretasjen. Redegjørelse for parkeringsplasser for boligen og sekundærleiligheten må innsendes. Ny frist for innsendelse av ovennevnte dokumentasjon settes til Vi varsler om at dersom denne fristen ikke overholdes vil det bli truffet vedtak om tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens BYGGESAKSAVDELINGEN Tore P. Stensrud avdelingsleder Shilan Hafid overingeniør Byggesaksavdelingen Postadresse: Postboks 3010, 1402 SKI Kontoradresse: Rådhuset Idrettsvegen 8 SKI Giro: Org.nr: Telefon: Telefaks: Tore Petter Stensrud

39 Thomas Bjørk Austliveien 6 B 1400 Ski Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 129/172 - Dato: Jnr.: 13/ /13 INNKALLING TIL BEFARING VEDR. ULOVLIG INNREDET SEKUNDÆRLIELIGHET AUSTLIVEIEN 6B - GNR/BNR 129/172 Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende ulovlig innredning av sekundærleilighet i boligens kjelleretasje. Plan og bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med eksisterende arealer og byggverk for å påse at det ikke foreligger ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold etter denne lov som kan medføre fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, jf. pbl Det følger videre av 31-7 at tilsyn kan bare utføres der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som nevnt, eller det skal vurderes pålegg etter 31-3 og Det er tidligere stilt spørsmål om bruk av kjellerarealer i ovennevnte bolig. Bygningsmyndigheten har i den forbindelse anmodet i brev av , og om innsendelse av plantegninger over boligens kjelleretasje. Kommunen kan per i dag ikke se at denne dokumentasjonen er innsendt. For endelig å bringe klarhet i de faktiske forhold, er det mest praktisk med en befaring. Vi innkaller derfor til befaring i bolighuset, jf. pbl 31-7 siste ledd. Enhver som disponerer byggeverk, areal eller aktuell del av det, plikter å gi vedkommende myndighet nødvendige opplysninger og adgang til å foreta nødvendige undersøkelser. Befaringen vil bli avholdt onsdag kl Leder for virksomhet Plan, byggesak og geodata vil delta på befaringen. Ta kontakt med undertegnede på telefon dersom tidspunktet ikke passer. BYGGESAKSAVDELINGEN Tore P. Stensrud avdelingsleder Shilan Hafid overingeniør Byggesaksavdelingen Postadresse: Postboks 3010, 1402 SKI Kontoradresse: Rådhuset Idrettsvegen 8 SKI Giro: Org.nr: Telefon: Telefaks: Tore Petter Stensrud

40 Thomas Bjørk Austliveien 6 B 1400 Ski Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 129/172 - Dato: Jnr.: 13/ /13 BRUKSENDRING - ULOVLIG BYGGEARBEID AUSTLIVEIEN 6B - GNR/BNR 129/172 Det vises til tidligere korrespondanse i saken, senest til vår besiktigelse av eiendommen den Det vises også til innsendt søknad vedrørende etablering av 2 stk bad i kjelleretasjen på ovennevnte adresse. Det gjøres oppmerksom på at bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet, er ikke søknadspliktig arbeid. Hensikten med befaringen var å få klarlagt de faktiske forhold, samt skaffe grunnlag for den videre behandling av saken. På befaringen ble det avdekket ulovlig bruk av kjelleretasjen tilhørende hoved leiligheten, samt etablering av to separate boenheter med tilhørende innganger. Byggesaksavdelingen gjør oppmerksom på at bruksendring av kjeller og etablering av ny boenhet, er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) I henhold til kommunens arkiver er tiltaket ikke omsøkt. Reguleringsbestemmelsenes 4: BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER, FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE DEFINISJONER Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger. Sekundærleilighet er en selvstendig boenhet med kjøkken, oppholds-, sove-, sanitærrom og bod. Sekundærleiligheten er vanligvis klart mindre enn hovedleiligheten og med bruksareal under 70 m². Det kan ikke innredes sekundærleilighet i tomannsbolig. Tomannsbolig er to boenheter som er faktisk sammenbygd slik at de utgjør en bygning. Når to bygninger med en boenhet i hver er sammenkjedet med bod, garasje, o.l. regnes dette ikke som tomannsbolig eller frittliggende småhusbebyggelse, men som sammenhengende bebyggelse. (understreking er utført av saksbehandler) Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Boligen fremstår i dag med 3 selvstendige boenheter, og kan dermed ikke defineres som småhusbebyggelse jf reguleringsbestemmelsenes 4. Tiltaket er strid med gjeldende reguleringsplan for området. Hva kjeller er godkjent som Byggesaksavdelingen har i forbindelse med pågående sak gått gjennom arkivet. I opprinnelig byggemelding av 1987 inneholder kjelleretasjen boder, badstue og gang, se vedlegg. Det ble i 1988 gitt midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring av boligen i Austliveien 6B til institusjon. I den forbindelse ble 2 stk. boder i kjelleretasjen brukt som rom for varig opphold. Byggesaksavdelingen Postadresse: Postboks 3010, 1402 SKI Kontoradresse: Rådhuset Idrettsvegen 8 SKI Giro: Org.nr: Telefon: Telefaks: Tore Petter Stensrud

41 - 2 - I vedtaket ble det anført at bygningsrådet til enhver tid kan trekke dispensasjonen tilbake dersom bruken av eiendommen endres eller andre forhold tilsier det. I 2005 falt den midlertidige dispensasjonen bort, da bruken av bygningen ble tilbakeført til sitt opprinnelige formål som enebolig. I vedtak av ble det gitt tillatelse til oppføring av et tilbygg til kjelleretasjen. Tilbygget inneholdt kjellerbod på 44 m2. I henhold til kommunens arkiver er en bruksendring av rom til varig oppholdsrom i kjeller ikke omsøkt. Plantegning av oppføring av tilbygg i 2005 er for ordens skyld vedlagt. I henhold til plan- og bygningslovens 32-1 har kommunen plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Plan- og bygningslovens ledd lyder som følger: Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid. Innsendelse av søknad i ettertid Et ulovlig utført tiltak vil det være mulig å søke om tillatelse i ettertid. Det gis herved anledning til å søke det utførte tiltak godkjent ved innsendelse av søknad. En godkjennelse avhenger imidlertid av hvorvidt kravene i plan- og bygningsloven, eller bestemmelser gitt i medhold av denne lov, kan etterkommes. Forholdet blir imidlertid først lovlig dersom det kan gis tillatelse til tiltaket. Om søknaden avslås må tiltaket rettes/tilbakeføres dvs. bringes tilbake til sist godkjente stand. Dersom tiltaket ikke omsøkes må tiltaket rettes/tilbakeføres. Byggesaksavdelingen ber om at det sendes inn en komplett søknad snarest og ikke senere enn Krav til dokumentasjon Søknaden skal dokumenteres i henhold til de formelle og materielle bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er bestemmelsene som gjelder på søknadstidspunktet som får anvendelse i byggesaken, det vil si de bestemmelser som følger av plan- og bygningsloven av nr. 71, SAK 10 og TEK 10 samt någjeldende planer og reguleringer. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innen samme bruksenhet etter pbl 20-1 bokstav d, anses som mindre tiltak i 20-2, jf. SAK bokstav c, og kan forestås av tiltakshaver selv. Innredning av ny boenhet/sekundærleilighet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven 20-1 bokstav g, og skal forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Det er ansvarlig søker som skal sende inn all dokumentasjon vedrørende søknaden til kommunen og sikre at dokumentasjonen er i samsvar med krav i lov, forskrift og eventuelle kommunale bestemmelser og vedtak. Dersom tiltaket avviker fra bestemmelser og krav i forannevnte regelverk må det søkes dispensasjon jf. pbl Kravene til dokumentasjon for søknadspliktige tiltak framgår av byggesaksforskriften kap. 5. Krav om uavhengig kontroll av utførelse Kommunen kan, for søknadspliktige byggetiltak jf. pbl. 20-1, som er utført uten tillatelse, kreve uavhengig kontroll av utførelsen. Kravet til uavhengighet innebærer at foretaket som utfører kontrollen må være juridisk, økonomisk og personlig uavhengig av de øvrige foretakene, jf. byggesaksforskriften Det kontrollerende foretaket skal godkjennes av kommunen.

42 - 3 - Kontrolldokumentasjonen bør være en tilstandsrapport som konstaterer at utførelsen er i henhold til prosjekteringsgrunnlaget og at kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende byggtekniskforskrifter, er fulgt. Uavhengig kontroll for utførelsen kreves i dette tilfelle, fordi dette vil sikre at man får en gjennomgang av tiltaket. Tilleggsgebyr Ved ulovlige tiltak beregnes dobbelt gebyr for det utførte tiltaket etter kommunens gebyrregulativ, som faktureres og sendes ut når saken er ferdig behandlet. BYGGESAKSAVDELINGEN Hans Vestre virksomhetssleder Shilan Hafid overingeniør Vedlegg: Plantegning av kjelleretasjen fra 1987 plantegning datert

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Til Ski kommune, byggesak avdeling. Fra Thomas Bjørk Austliveien 6B 1400 Ski. Dato Søknad; Endret bruk av rom i kjeller til varig opphold Gnr.129/172 Austliveien 6B 1400 Ski. Viser til tidligere korrespondanse, felles befaring og kommunes tilsvar på min søknad, mottatt på e- post Innledningsvis opplyses det at vedlegg: - Kopi av møtebok for Ski bygningsråd i møte av mangler i e-post. Søknad om bruksendring var innsendt på bakgrunn av kommunes veiledning og vår uvitenhet og ønske om å disponere hele kjeller som opprinnelig og godkjent bruk; kalt Myrsnippen et hjem for autister, driftet og godkjent av kommunen. Bruk også beskrevet i salgsoppgaven når vi kjøpte huset av Ski kommune. Kommunens behandlingstid Viser til kommunens saksbehandlingstid, har søkt om bruksendring av deler kjeller som anmodet av kommunen. Endring er beskrevet på kommunes godkjente tegninger. Bestrider at søknad om bruksendring av kjeller er mangelfull, med krav om nye fagmessige tegninger. Søknad om tillatelse til tiltak etter 20-1 og 20-2 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. Kommunen opplyser å ha mottatt søknad om bruksendring den , kommunes tilsvar datert , og sendt søker på e-post Kommunen har ikke avgjort søknaden innen fristens utløp, regner derfor tillatelse som gitt, når det gjelder bruksendring av kjeller. Viser for ordensskyld til Fylkesmannen i Rogaland Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 datert Kommunens behandling Krav til kommunens behandling av søknader er gitt slik i pbl 21-4 første ledd: "Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav, dersom ikke forholdene tilsier noe annet."

56 Siste setning understreker tiltakshavers eller ansvarlig foretaks ansvar for å oppfylle tekniske krav og at kommunens tillatelse normalt ikke innebærer en vurdering av tekniske krav. Dette samsvarer også med bestemmelser om ansvar i pbl kapittel 23, utdypet i SAK10 kapittel 12, og med SAK om kommunens tillatelse, hvor tekniske krav ikke inngår som tema. Sistnevnte bestemmelse skiller ikke mellom tiltak som skal forestås av ansvarlige foretak og tiltak som kan forestås av tiltakshaver. I utgangspunktet legges det således ikke opp til at kommunen skal gjøre andre vurderinger ved søknadsbehandling i tiltak som forestås av tiltakshaver selv enn i tiltak hvor det er ansvarlige foretak(som tiltakshaver engasjerer). (http://www.dibk.no/documents/aktuelt/svar%20fra%20direktoratet%20til%20fylkesmannen%20i%20rogaland.pdf) Når det gjelder kommunes anførsler om mangler på søknad om trapp til kjeller, dette er ikke søkt og del av søknaden. Arbeidet har blitt oppfattet som mindre arbeider uten søknadsplikt, dersom kommunen krever at kjellertrapp skal meldes/søkes så vil dette imøtekommes. Kan heller ikke se at vår bruksendring av kjeller skulle utløse krav om nabovarsel, har heller aldri mottatt dette av mine naboer. Er dette loven og et krav for alle innbyggere i ski kommune? Ber om en tilbakemelding på søknad om trapp til kjeller, og hvordan dette ønskes av kommunen. Med hilsen Thomas Bjørk.

57 Klage på avslag på søknad om tiltak uten ansvarsrett Gjelder: Bruksendring av rom i kjelleretasjen til rom for varig opphold Byggested Austliveien 6B, 129/172 Tiltakshaver: Thomas Bjørk Ettersender kommunen dokumentasjon beskrevet som mangler i søknad som grunnlag i avslag på bruksendring av kjellertilbygg under terrasse til varig opphold. Ber om at søknad behandles på nytt for å forsøke løse saken i en minnelighet, før klage rettes til Fylkesmann. Bygningsmyndighetene har i vedtak unntatt tiltakshaver fra krav om nabovarsling jf. pbl Viser til avslag på søknad med begrunnelse av mangler på dokumentasjon; fasadetegninger, som viser vindusstørrelse, rømningsmuligheter, beregning av dagslysflate. Viser til avslag side 2, under punkt: Nærmere beskrivelse av søknad. Etter TEK (2) rommets krav til dagslysflate utgjør minimum 10 % av bruksarealet. Dette er oppfylt i dette tilfellet, men synes å ligge ned mot minimumskravet på 10 %. Krav til dagslys flate; ut fra foreliggende dokumentasjon anses forskriftenes krav til dagslys som ikke tilfredsstilt. Krav vil tilfredsstilles ved å redusere terreng til underkant vindu, så glassarealet ikke dekkes av lyskasser. Manglede dokumentasjon; krav til sikkerhet i forbindelse med brannsikring og rømning Det er fra byggeår av kjeller montert vinduer godkjent som rømningsvei Str.70x110 type Nordan 2 veisvingene innad slående. I tillegg kommer utgangsdør 90x200. Vil samtidig anføres at tilstøtende rom har rømningsvei som er godkjent av bygningsrådet i Viser til kommunes vedtak avslag på søknad med mulighet for å ettersende søknad Søknad med nabovarsel på overbygd trapp og balkong ettersendes innen frist. Ser fram til deres svar. Med hilsen Thomas Bjørk. Vedlegg. Situasjonskart, fasade og plan tegning av kjeller.

58

59

60

61

62

63

64

65 Bruksendring kjeller under terrasse Austliveien 6B, 129/172. Viser til Deres vedtak av med avslag på søknad om bruksendring, samt brev av hvor tiltakshaver gis anledning til å sende inn ytterligere dokumentasjon. På vegne av oss som kjøpere av boligen og ski kommune som selgere av eiendom i 2005 med overtagelse 2006, fastholdes klage for den del av vedtaket som gjelder opprinnelig kjeller fra Ovennevnte bistås ved Help forsikring, det vises til brev sendt kommunen med fastholdelse av klage på deler av vedtak av Tiltaket under terrasse antas å være godkjent, og ved bruk i tråd med gitte tillatelse. Saken er noe spesiell og sammenblandet som gir utfordringer i søknadsprosessen. Tegninger av boligen: Har gjennomgått kommunens arkiv og boligens byggetegninger som er ajourførte 2 ganger, det er avvik på disse og tiltakshaver har for ordens skyld sett det nødvendig å ajourføre tegninger iht. De faktiske forhold. Selv om kommunen anfører at det ikke er godkjente tegninger pga. ulovlig innredet kjeller fra 1988, bes det om at kommunen ser bort ifra den delen av tegninger som bestrides inntil saken er behandlet og avklart. Alternativt gis det mulighet for å behandle søknad på nytt, for å kunne gi tillatelse for bruksendring av hele kjelleren, med unntak pbl og jf. Veiledning fra Direktoratet etter anmodning fra fylkesmann Rogaland. Søknad bruksendring av kjeller under terrasse. Viser til kommunens anmodning om ny ansvarlig søker for tiltak, som er forsøkt av tiltakshaver. Det har ikke vært ønskelig eller mulig å gå inn i pågående søknad etter samtale og møte med flere forespurte arkitekter. Tiltak bruksendring av kjeller er et mindre tiltak som i kommunens veileder opplyses kan søkes uten ansvarsrett. Viser til ovennevnte, og ettersender ytterligere dokumentasjon uten ny ansvarlig søker. Kommunens avslag anført som manglende dokumentasjon er gjennomgått sett opp mot veiledning fra direktoratet på TEK 10. Utfordringen av bruksendring ses å ligge i krav til utsyn 13-13, det vil derfor være behov for tilfredsstillende dokumentasjon av tiltakshaver. Dagslysflate; Kommunen har i sitt tilsvar anført at rommets krav 10 % til er oppfylt og dokumentert.

66 Om nødvendig vil det bli montert vindu ved siden av eksisterende vindu for å doble dagslysflaten for Kjellerstue rom. Rømningsvei; fra kjeller del det søkes bruksendring for er det egen rømningsvei med trapp direkte ut, som i seg selv tilfredsstiller krav 11-13, i tillegg til ytterligere to uavhengige rømningsveier. Samtlige rom i hele kjelleren har godkjente rømningsvinduer totalt 7 stk. hvor 2 stk. er montert i kjellerdel det søkes bruksendring for. Det er montert seriekoblet røykvarsler i kjeller som 1 av 6 stk. i boligen. Sammen med håndslokker apparat tilfredsstiller tiltak krav og Merknader terreng med krav om kvote høyder egen og alle tilstøtende naboers tomt m.m. faller bort, da det ikke vil være søknads pliktig tiltak å bringe terreng under vinduer eller behov for forstøtningsmur. Viser til møte den på Byggsaksavd. V/ saksbehandler Langård, som opplyste at terreng kan endres + (-) 1 meter for eneboliger i Ski kommune uten søknad. Lyskasser foran kjeller vinduer er fjernet, og terreng foran og rundt er redusert til underkant av vinduer. Tiltakshaver er innstilt på å redusere terrenget mer, men mener dette er uhensiktsmessig og unødvendig for å kunne gi tillatelse av kommunen. (Se vedlegg 1: Bilder av eksisterende terreng og utsyn sittende fra stol fra senter i rom.) Anfører at eksisterende løsning gir tilfredsstillende utsyn utefra hensikten og behovet, sett i lys at rommene ikke er hoved rom i boligen med soverom hvor man primært ikke ønsker innsyn eller dagslys, og ikke kan fortolkes så strengt. Eksisterende løsning tilfredsstiller ikke dagens krav i Tek 10, men er lik øvrige tidligere godkjente rom i kjellerdel fra Viser til Direktoratet for byggkvalitet sitt svar til minste krav til utsyn og høyde av etter anmodning fra Fylkesmann i Rogaland: Krav til utsyn: Ved endringen ble det presisert at pre aksepterte ytelser ikke omfatter supplerende stue på loft eller i kjeller i samme boenhet eller for stue i sekundærleilighet. Med sekundærleilighet menes her del av bolig som leies ut, men som ikke er egen boenhet i plan- og bygningslovens forstand. Det er i veiledningen også tatt inn en anbefaling om at glassflaten i rom for varig opphold bør gi mulighet for utsyn i området 1,0-1,8 m over gulvet. Det bør tilstrebes sikt til grøntområder der dette er mulig. At det bare er gitt pre aksepterte ytelser for hoved stue, tilsier at utsynskravet for øvrige rom for varig opphold ikke fortolkes så strengt. Det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle basert på rommets funksjon, beliggenhet, antall vinduer og kvaliteten på utsyn. Kommunen har ved bruksendring og ombygging også her anledning til å gjøre unntak etter pbl 31-2 forutsatt at tiltaket er forsvarlig og nødvendig.

67 Kilde: Pre aksepterte ytelser knyttet til utsyn antas derfor ikke å være aktuelt her, jf. veiledning TEK Tiltak er forsvarlig og nødvendig og ber om at kommunen gjør unntak etter plb 31-2 og gir tillatelse til bruksendring av kjeller under terrasse. Ser fram til Deres svar. Ski Med vennlig hilsen Thomas Bjørk. Vedlegg 1: Bilder av eksisterende terreng og utsyn sittende fra stol fra senter i rom. Vedlegg 2: Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 fra Direktorat for byggkvalitet til Fylkesmannen i Rogaland av Vedlegg 3: Ajourførte tegn nr for Austliveien 6B.

68 Vedlegg 1: Bilder av eksisterende terreng og utsyn sittende fra stol fra senter i rom. Figur 1. Terreng foran vinduer

69 Figur 2. Terreng langs vindusvegg

70 Figur 3. Utsyn kjeller stue, bilde tatt sittende på stol i senter av rom.

71 Figur 4. Utsyn fra soverom, bilde tatt sittende på stol i senter av rom

72 Vedlegg 2: Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 fra Direktorat for byggkvalitet til Fylkesmannen i Rogaland av

73

74

75

76

77

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer