Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 51/09 RS 104/09 RS 105/09 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker 35/2-12 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - enkle tiltak. Bolig. 18/5 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - enkle tiltak. Dispensasjon. 2009/ /191 RS 106/09 46/53 Svar på melding om tiltak 2009/260 RS 107/09 14/24 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, uthus 2009/263 RS 108/09 2/3 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg bolig 2009/266 RS 109/09 31/6-1 Svar på melding om tiltak, tilbygg anneks 2009/274 RS 110/09 11/166 Svar på melding om tiltak, veranda 2009/319 RS 111/09 RS 112/09 13/20 Svar på melding om tiltak - mindre byggearbeid på boligeiendom. Omgjøring. 9/70 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, anneks fritidsbolig. 2009/ /122 RS 113/09 43/38 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - enkle tiltak 2009/196 RS 114/09 44/11 Svar på melding om tiltak, utebod 2009/239 RS 115/09 11/128 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, nybygg garasje/uthus 2009/215 RS 116/09 6/3 Svar på søknad om enkle tiltak - nygg bolig. 2009/322 RS 117/09 2/31 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, nybygg bolig 2009/301 RS 118/09 RS 119/09 8/5 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig etter brann, dispensasjon 11/233 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje, uthus 2009/ /132 RS 120/09 43/45 Svar på melding om tiltak, tilbygg garasje 2009/315 RS 121/09 46/120 Svar på melding om tiltak, tilbygg 2009/261 RS 122/09 RS 123/09 43/26 Svar på melding om tiltak - driftsbygning i landbruket 9/6 Svar på melding om tiltak - driftsbygning i landbruket 2009/ /337 RS 124/09 6/16 Søknad om enkle tiltak - avslag på ansvarsrett 2009/322 RS 125/09 RS 126/09 36/34,35 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, Vannog avløp Søknad om fradeling av hyttetomter fra eiendommen gnr 3 bnr 1 - klage på avslag 2009/ /29

4 RS 127/09 35/8 Tilsvar på vedtak om deling av eiendommen 2009/8 RS 128/09 RS 129/09 35/2-12 Svar på søknad om deling av boligtomt etter jordloven. 2/6 Svar på søknad om deling av grunneiendom. Nå boligtomt. RS 130/09 9/15 Søknad om deling av grunneiendom - fritidsbolig - dispensasjon RS 131/09 RS 132/09 RS 133/09 14/20 Svar på søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforretning, boligtomt.dispensasjon. 35/2-12 Søknad om dispensasjon og deling av grunneiendom.boligtomt. 11/39 Svar på deling av grunneiendom. Behandling etter jordloven. 2009/ / / / / /287 RS 134/09 6/3 Svar på deling etter jordloven til boligformål. 2009/156 RS 135/09 14/20 Svar på deling til boligformål etter jordloven. 2009/93 RS 136/09 RS 137/09 Orientering om lovendringer i lov 19.juni 2009 nr. 98 om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv 29/1 Foreleggelse - klage over avlsag på søknad om fritak fra bo og driveplikt 2008/ /233 RS 138/09 2/5 Boplikt 2007/1001 RS 139/09 Fylkesvise BU-midler ekstraordinære midler 2008/36 RS 140/09 Status for kommunal arealplanlegging i sjø 2009/284 PS 52/09 PS 53/09 PS 54/09 PS 55/09 PS 56/09 PS 57/09 Saker til behandling 2/6 Langevika - Søknad om deling av grunneiendom. Bolig. 15/5 Søknad om deling av grunneiendom, tillegg fritidstomt 27/9 Søknad om deling av grunneiendom, tilleggstomt, fritidsbolig. Dispensasjon. 11/39 Søknad om deling av grunneiendom, tillegg boligtomt 28/3 Klage på avslag om varig fritak av boplikten til gården Løkvoll. 15/6 - Påklaging av avslag for varig fritak for bo- og driveplikt 2009/ / / / / /1037 PS 58/09 47/1, 4 og 6 - Klage på vedtak i plan og naturutvalget. 2007/1004 PS 59/09 20/7 Klage på avslag om varig fritak for bo- og driveplikt. 2007/820

5 Terje Johansen utvalgsleder

6 Saker til behandling

7 PS 51/09 Referatsaker

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Hedalm Anebyghus as Postboks TROMSØ Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/338 Inge Bones, tlf.: / /53 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - enkle tiltak. Bolig. Nybygg bolighus. BRA 172 m². TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens b. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 b godkjennes søknaden, vedlagt tegning nr.3976 rev.a, utsnitt avsituasjonskart med Teknisk sektors påtegning av , utomhusplan, og for øvrig på de vilkår som nevnt under. I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det gi dispensasjon fra LNF-område og 100 metersbeltet langs sjøen i forbindelse med deling av grunneiendom. Det foreligger ikke protester til søknaden. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen 3-årsfristen er utløpt. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres. Søknaden: Nybygg bolighus. BRA 172 m². Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

9 Spesielle forhold: Eiendommen har fått nytt bruksnummer. Gjeldende plangrunnlag: Arealdelen i kommuneplanen, LNF-område. Byggetomten: Avkjørselen er godkjent av statens vegvesen. Vilkår må følges Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Defineres for alle nybygg, og for tilbygg hvor byggeavstand underskrides, eller kun holder de minimumsavstander som er fastsatt i veilov, jernbanelov eller i pbl. 70; og som ellers har små feilmarginer i forhold til beliggenhet. Høydeplasseringen definert som omsøkt. Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendomsog plangrenser, utarbeidet av teknisk sektor. I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdene PRO/KPR belegges med ansvarsrett. Igangsetting Ansvar: Ansvarlige foretak er godkjent i samsvar med søknader om ansvarsrett. Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig skal samordner skriftlig anmode om brukstillatelse eller ferdigattest på eget skjema (NBR blankett nr 5167). Side 2 av 2

10 Er tiltaket endret i forhold til godkjent tillatelse må reviderte tegninger innsendes og søkes godkjent som endring av tillatelse. Slike endringer skal godkjennes av teknisk sektor før de gjennomføres. Endringer som ikke går ut over godkjent tillatelse må dokumenteres med som bygget tegninger. Tegningene vil da ikke bli behandlet. Denne tillatelse sammen med godkjente tegninger og kontrollplaner, ansvarsrettskjemaer skal alltid være tilstede på byggeplassen. Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Godkjente søknader om ansvarsrett Godkjente tegninger og utsnitt av situasjonskart. Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver Tore Nygård/Trine Sørensen med faktura uten vedlegg Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør e.f. Kopi til: Tore Nygård og Trine Sørensen Fjordveien KVALØYSLETTA Side 3 av 3

11 Dyrøy kommune Den lærende kommune Per Jørgen Moe Kranusveien TOMASJORD Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/191 Inge Bones, tlf.: / /5 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - enkle tiltak. Dispensasjon. OMGJØRING AV SØKNAD OM ENKLE TILTAK TIL ORDINÆR SØKNAD Redegjørelse for videre saksbehandling Deres søknad vedrørende naust er registrert hos kommunen som en søknad om enkle tiltak. Tiltaket kan ikke behandles som søknad etter plan- og bygningslovens 95 b fordi søknaden inneholder dispensasjoner. Tiltaket vil derfor bli behandlet som en ordinær ett-trinns søknad etter plan og bygningslovens 93, og vil bli behandlet i løpet av 12 uker. Gebyr beregnes etter gjeldende regulativ og må betales umiddelbart etter vedtak. Tiltaket må ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt. Kommunen forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon dersom saksbehandler finner dette nødvendig ved en nøyere gjennomgang av søknaden. Det er ansvarlig søkers oppgave å foreta en kvalitetskontroll og gjennomgang av all dokumentasjon før søknad innsendes se pbl. 93b. Behandlingstid (tidsfrist). Søknaden vil bli behandlet i løpet av 12 uker. Nødvendig tidsbruk for feilretting eller supplering av opplysninger kommer i tillegg til tidsfristen, jfr forskrift om saksbehandling og kontroll SAK 23 og 24. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

12 Igangsetting. Dersom De får godkjent søknaden med tillatelse i ett trinn, vil vedtaket gjelde som en igangsettingstillatelse og tillate at arbeidene med å gjennomføre tiltaket kan utføres umiddelbart. Nybygg naust. BRA 24 m². TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 95 a. I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95 a godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonskart og ansvarsretter. Det innvilges dispensasjon fra LNF-område og pbl Det vises til at tiltakshaver har fritidshus på eiendommen og ønske om naust til båten. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver. Søknaden: Nybygg naust. BRA 24 m². Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Tegninger Kart Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. Egen Gjeldende plangrunnlag: Kun arealdelen i kommuneplanen Byggetomten: Skal plassere naustet ved siden av grunneiers naust i fjæra. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Side 2 av 2

13 Beliggenhet og høydeplassering: Som omsøkt. Høydeplasseringen defineres som grunneiers. Uttalelser fra annen myndighet: Ingen. Teknisk sektors samlede vurdering: Søker har fritidshus på egen tomt på gnr 18 bnr 42. I område er det ikke kjent at område benyttes av allmennheten. Tiltaket ligger meter fra grunneiers bolig. Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Kopi: Torbjørn Johansen, Kastnes, 9311 Brøstadbotn Side 3 av 3

14 Dyrøy kommune Den lærende kommune DANE BYGG as Fossmoveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/260 Inge Bones, tlf.: / /53 Svar på melding om tiltak MOTTATT MELDING - OMGJORT TIL SØKNAD Redegjørelse for videre saksbehandling Deres melding om arbeid etter pbl. 86 a vedrørende ombygging av tak er <dato> registrert hos teknisk sektor. Tiltaket kan ikke behandles som melding etter plan- og bygningslovens 86 a fordi ansvarsrett og tiltakets karakter. Tiltaket vil derfor bli behandlet som en søknad om tillatelse etter plan og bygningslovens 94 og vil normalt kunne bli behandlet snarest. Søknaden er i tillegg mangelfull, noe som gjør at den foreløpig ikke kan behandles Egenerklæringen om at tiltaket er ferdig prosjektert har mangler. (må returneres før bygging påbegynnes) Gebyr beregnes etter gjeldende regulativ (se vedlegg) og må betales umiddelbart etter vedtak. Tiltaket må ikke igangsettes før tillatelse er gitt. Behandlingstid. Søknaden vil normalt kunne bli behandlet i løpet av 1 uke, men teknisk sektor tar forbehold om eventuelle forsinkelser i saksbehandlingen. Gebyr. Det må betales gebyr for søknadsbehandling. Gebyrsatsene er fastsatt av Dyrøy kommunestyre og er gjenstand for indeksregulering. Vi vil sende dem en faktura på gebyr og avgifter når byggesøknaden er behandlet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

15 Igangsetting. Dersom De får godkjent søknaden med tillatelse, vil vedtaket gjelde som en igangsettingstillatelse og tillate at arbeidene med å gjennomføre tiltaket kan utføres umiddelbart. Ombygging av tak. Bolig. TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens b. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 b godkjennes søknaden, vedlagt tegning, utsnitt av bilder, og for øvrig på de vilkår som nevnt under. Det foreligger ikke protester til søknaden. Ingen nabovarsel. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen 3-årsfristen er utløpt. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres. Søknaden: Ombygging av tak. Bolig. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser Igangsetting Ansvar: Ansvarlige foretak er godkjent i samsvar med søknader om ansvarsrett. Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Side 2 av 2

16 Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig skal samordner skriftlig anmode om brukstillatelse eller ferdigattest på eget skjema (NBR blankett nr 5167). Er tiltaket endret i forhold til godkjent tillatelse må reviderte tegninger innsendes og søkes godkjent som endring av tillatelse. Slike endringer skal godkjennes av teknisk sektor før de gjennomføres. Endringer som ikke går ut over godkjent tillatelse må dokumenteres med som bygget tegninger. Tegningene vil da ikke bli behandlet. Denne tillatelse sammen med ansvarsrettskjemaer skal alltid være tilstede på byggeplassen. Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Godkjente søknader om ansvarsrett Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 3 av 3

17 Side 4 av 4

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Kåre Jensen Postboks BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/263 Inge Bones, tlf.: / /24 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, uthus, garasje Nybygg uthus. BRA 112m². TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93, 95. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 godkjennes søknaden, vedlagt tegning, utsnitt av situasjonskart med Teknisk sektors påtegning av , og for øvrig på de vilkår som nevnt under. Det foreligger ikke protester til søknaden. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen 3-årsfristen er utløpt. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres. Søknaden: Nybygg uthus. BRA 112m². Gjeldende plangrunnlag: Kun LNF-område. Byggetomten: Uthus til lager/garasje av traktor, maskiner etc. nord for bolighus. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

19 Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er under tvil ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Høydeplasseringen definert som omsøkt. Ansvarlig setter ut bygget etter tegning. Dispensasjoner: Tiltaket er i strid med kommunedelplanen og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. For søknad om dispensasjon i medhold av 7 skrives følgende: Plan- og bygningslovens 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å avgjøre om dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner. I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det søkt om dispensasjon fra arealdelen. Som særlige grunner oppgis av ansvarlig søker/tiltakshaver at behovet for å oppbevare redskaper etc. Teknisk sektor konkluderer med at det foreligger særlige grunner som taler for å kunne gi den omsøkte dispensasjon etter plan- og bygningslovens 7. Igangsetting Ansvar: Kåre Jensen er godkjent i samsvar med søknader om ansvarsrett. Takstoler prosjektert og kontrollert av fra Mulikon as. Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Krav om uavhengig kontroll: Årsaken til kravet om uavhengig kontroll er dels teknisk sektors erfaringer med større bygninger(jf. Pbl. 93b og 98a, GOF 16 pkt. 1 og 20 pkt. 3 m/veiledning, og SAK 30 m/veiledning. Det er ofte påvist (eks. vesentlig svikt i kontroll av prosjektering/utførelse, ulovlig byggearbeid, utførelse og/eller kontroll av utførelse uten godkjent ansvarsrett. Side 2 av 2

20 Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig skal samordner skriftlig anmode om brukstillatelse eller ferdigattest på eget skjema (NBR blankett nr 5167). Er tiltaket endret i forhold til godkjent tillatelse må reviderte tegninger innsendes og søkes godkjent som endring av tillatelse. Slike endringer skal godkjennes av teknisk sektor før de gjennomføres. Endringer som ikke går ut over godkjent tillatelse må dokumenteres med som bygget tegninger. Tegningene vil da ikke bli behandlet. Denne tillatelse sammen med godkjente tegninger og kontrollplaner, ansvarsrettskjemaer skal alltid være tilstede på byggeplassen. Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Godkjente søknader om ansvarsrett Godkjente tegninger og utsnitt av situasjonskart. Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 3 av 3

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Marit Alvig Espenes Heimveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/266 Inge Bones, tlf.: / /3 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg bolig Nytt tilbygg. BRA 20 m² skal oppgis. TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 95 b. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 b godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den , med vilkår. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonskart og ansvarsretter. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. Det er krav om uavhengig kontroll. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver. Søknaden: Nytt tilbygg. BRA 20 m² skal oppgis. Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Enkel hustegning på millimeterark M1:100 FKB-kart M 1:500 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

22 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. Torbjørn Josefsen,VVS, alle funksjoner, tiltaksklasse 1 Rolf Espenes godkjennes i særlig tilfelle som ansvarlig for PRO,KPR,UFT,KUT for grunnmur og trearbeider over grunnmur, jfr. GOF 17pkt.1. Tiltaksklasse 1. Ikke godkjent Rolf Kastnes må få foretaket til å søke på ansvarsretten for det elektriske, jf. GOF 4. Firma for ansvarsrett for bad, våtrom må søke og være godkjent, pbl 98. Krav om uavhengig kontroll: Årsaken til kravet om uavhengig kontroll er Teknisk sektors erfaringer med tiltak der firmaer ikke fullt ut har ansvarsrett, jf. Pbl. 93b og 98a, GOF 16 pkt. 1 og 20 pkt. 3 m/veiledning, og SAK 30 m/veiledning. Det ble her påvist svikt i kontroll av prosjektering/utførelse, ulovlig byggearbeid, utførelse og/eller kontroll av utførelse uten godkjent ansvarsrett og/eller igangsettingstillatelse. Årsaken til kravet er dels også tiltakets kompleksitet. Foretaket som innehar sentral godkjenning foretrekkes, plan og bygningslovens 98a. Gjeldende plangrunnlag: Kun arealdelen i kommuneplanen. Byggetomten: Utbygging mot sørøst med bad, bod, overbygg. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er rimelig ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Høydeplasseringen defineres som omsøkt. Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres. Side 2 av 2

23 Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 3 av 3

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arne Kvande Gausdalsveien TROMSDALEN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/274 Inge Bones, tlf.: / /6-1 Svar på melding om tiltak, tilbygg anneks GODTATT MELDING Svar på melding om tiltak etter plan- og bygningslovens 86a I medhold av plan- og bygningslovens 86a godkjennes melding om tibygg datert , mottatt , vedlagt tegninger. Det foreligger ikke protester til meldingen. Naboene og gjenboere har samtykket til tiltaket. Tiltaket tillates nå igangsatt. Plan- og næringsavdelingen behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Melding: Tilbygg anneks. BRA 8,6 m². Gjeldende regulering: Arealdelen i kommuneplanen Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Ansvar: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, og i medhold av plan- og bygninglovgivningen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

25 Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding. Avvikende plassering skal godkjennes av kommunen, jfr 25 i SAK. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Kopi: Sonja Lovise Larsen, Holm, 9311 Brøstadbotn Side 2 av 2

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Steven Hanssen Stormyrveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/319 Inge Bones, tlf.: / /166 Svar på melding om tiltak, veranda GODTATT MELDING Svar på melding om tiltak etter plan- og bygningslovens 86a I medhold av plan- og bygningslovens 86 a godkjennes melding om veranda datert , mottatt , vedlagt kart og tegninger. Det foreligger ikke protester til meldingen. Naboer har samtykket til tiltaket. Tiltaket tillates nå igangsatt. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt i kommunestyrevedtak av , sak 54/95, jfr. kommunestyrevedtak av sak 62/68. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved mindre tiltak etter 86 a begynner fristen å løpe fra den dag meldingen er sendt kommunen. Melding Nybygg veranda. Ca.2 m² Gjeldende regulering Reguleringsplan for Brøstad boligfelt. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

27 Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede, eller naturgitte omgivelser. Ansvar: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i og i medhold av planog bygningslovgivningen. Dersom tiltaket ønskes endret i forhold til denne godkjennelsen må det innsendes en komplett ny melding som må være godkjent før arbeidet kan utføres. Tiltakshaver må senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig, sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført. Vedlegg: tegning Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

28 Dyrøy kommune Den lærende kommune Danebygg as Fossmoveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/335 Inge Bones, tlf.: / /20 Svar på melding om tiltak - mindre byggearbeid på boligeiendom. Omgjøring. MOTTATT MELDING - OMGJORT TIL SØKNAD Redegjørelse for videre saksbehandling Deres melding om arbeid etter pbl. 86 a vedrørende tilbygg, restaurering er registrert hos teknisk sektor. Tiltaket kan ikke behandles som melding etter plan- og bygningslovens 86 a fordi ansvarsforholdet ikke stemmer med meldingstypen. Tiltaket vil derfor bli behandlet som en søknad om tillatelse etter plan og bygningslovens 94 og vil bli behandlet samtidig. Gebyr beregnes etter gjeldende regulativ eget brev og må betales umiddelbart etter mottak. Behandlingstid. Søknaden vil normalt kunne bli behandlet i løpet av 3 uker, men teknisk sektor tar forbehold om eventuelle forsinkelser i saksbehandlingen. Gebyr. Det må betales gebyr for søknadsbehandling. Gebyrsatsene er fastsatt av Dyrøy kommunestyre og er gjenstand for indeksregulering. Vi vil sende dem en faktura på gebyr og avgifter når byggesøknaden er behandlet. Igangsetting. Dersom De får godkjent søknaden med tillatelse, vil vedtaket gjelde som en igangsettingstillatelse og tillate at arbeidene med å gjennomføre tiltaket kan utføres umiddelbart. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

29 Tilbygg, restaurering bolig. BRA 30 m². TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 95 b. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 b godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonskart(egen) og ansvarsretter. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver. Søknaden: Tilbygg, restaurering bolig. BRA 30 m². Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Skisser M1:100 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. Danebygg as I tillegg er firmaet godkjent som ansvarlig søker til tiltakene. Gjeldende plangrunnlag: Arealdelen i kommuneplanen. Byggetomten: På bakke, eldre hus skal knyttes til vann- og avløp til minst 3-kamret slamavskiller med etterfølgende infiltrasjon( egen søknad må fremmes). Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Som omsøkt. Ikke krav om påvisning. Side 2 av 2

30 Avkjørselsplan: er godkjent (kfr vegloven 40 43) på følgende vilkår: Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis. Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt opprettholdes. Jfr. Vegloven 43. Det er ikke tillatt å lede overflatevann ut på offentlig vei. Ved etablering av avkjørsel over grøft, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere rør i grøft, eller annet som sikrer vanngjennomstrømningen. Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres. Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver Geir Skoglund, Brøstadveien 478, 9311 Brøstadbotn (med faktura uten vedlegg ettersendes) Side 3 av 3

31 Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 4 av 4

32 Dyrøy kommune Den lærende kommune Gunder Dalgård 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/122 Inge Bones, tlf.: / /70 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, anneks fritidsbolig. Nybygg fritidsbolig, anneks. BRA 27 m². TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 nr. 1 godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonskart og ansvarsretter. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra arealdelens LNF-områder. Det pekes på arealdisponeringen har forandret seg i området og behovet for mer plass til fritidsbolig fra 1970-tallet. Sametingets vilkår må følges. Det foreligger ikke protester til søknaden. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver. Søknaden: Nybygg fritidsbolig, anneks. BRA 27 m². Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Tegninger, kart Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. Egen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

33 Gjeldende plangrunnlag: Arealdelen i kommuneplanen. Byggetomten: På haug inne ved Stortindvatnet Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Som omsøkt. Tiltakshaver står selv for plasseringen i plan og høyde. Uttalelser fra annen myndighet: Innen fristen har reindriftsforvaltningen og sametinget uttalt seg i forhåndsuttalelsen. Sametinget skriver: Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kulturminneloven 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf, kulturminneloven 3og6. Teknisk sektors kommentarer til uttalelser: Sametingets uttalelse må følges. Fylkeskommunen mangler. Dispensasjoner: Tiltaket er i strid med kommunedelplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. For søknad om dispensasjon i medhold av 7 skrives følgende: Plan- og bygningslovens 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det søkt om dispensasjon fra LNF-område. Som særlige grunner oppgis av ansvarlig søker/tiltakshaver at behove for bedre plass til hytte bygd på 1970-tallet. Hensynet bak denne bestemmelsen er reindrift. De hensyn til reindrift vil i mindre grad påvirke driften i område. Teknisk sektor konkluderer med at det foreligger særlige grunner som taler for å kunne gi den omsøkte dispensasjon etter plan- og bygningslovens 7. Side 2 av 2

34 Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres. Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune.. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 3 av 3

35 Dyrøy kommune Den lærende kommune TKS Heis Kverneland as Torlandsveien NÆRBØ Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/196 Inge Bones, tlf.: / /38 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - enkle tiltak Løfteplattform i bolig. TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. I medhold av plan- og bygningslovens 93 1.ledd e og 95 nr. 1 godkjennes søknaden, mottatt teknisk sektor den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og ansvarsretter. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver. Søknaden: Løfteplattform i bolig. Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Tegninger Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. TKS Heis Kverneland as Løfteinnretninger/heis: Det gjøres oppmerksomt på at driftstillatelse for løfteinnretninger ikke vil bli gitt før det foreligger heisteknisk dokumentasjon, jfr. TEK 9-61, 5-15, 9-62, pbl 106 og 106a. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

36 Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres. Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Kopi til: John Christiansen 9311 BRØSTADBOTN Side 2 av 2

37 Dyrøy kommune Den lærende kommune Einar Hansen Postboks BARDU Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/239 Inge Bones, tlf.: / /11 Svar på melding om tiltak, utebod GODTATT MELDING Svar på melding om tiltak etter plan- og bygningslovens 86a I medhold av plan- og bygningslovens 86 a godkjennes melding om utebod datert , mottatt , vedlagt kart og tegninger. Det foreligger ikke protester til meldingen. Naboer og gjenboere har samtykket til tiltaket. Tiltaket tillates nå igangsatt. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt i kommunestyrevedtak av , sak 54/95, jfr. kommunestyrevedtak av sak 62/68. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved mindre tiltak etter 86 a begynner fristen å løpe fra den dag meldingen er sendt kommunen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

38 Melding Nybygg utebod. BRA 8,6 m². Gjeldende regulering Kun arealdelen. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede, eller naturgitte omgivelser. Ansvar: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i og i medhold av planog bygningslovgivningen. Dersom tiltaket ønskes endret i forhold til denne godkjennelsen må det innsendes en komplett ny melding som må være godkjent før arbeidet kan utføres. Tiltakshaver må senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig, sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført. Vedlegg: Tegninger Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

39 Dyrøy kommune Den lærende kommune Per Jensen 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/215 Inge Bones, tlf.: / /128 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, nybygg garasje/uthus VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ANSVARSRETT PÅ EGEN EIENDOM Teknisk sektor har fattet vedtak om å avslå Deres søknad om ansvarsrett, jfr. plan- og bygningslovens 93b, 97 og 98. Det er ikke sannsynliggjort at tiltaket blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen, tiltaksklasse 2. Tiltaket er ikke regnet som små tiltak men bygning på 77 m² med 2 etasjer. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , sak 220, jfr. byrådsvedtak av , sak Klageadgang: Dette avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages for høyere myndighet innen 3 uker. Vedlegg: Orientering om klageadgang Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

40 Søknaden har derfor mangler som etter mottakskontrollen er følgende: SJEKKLISTE MOTTAKSKONTROLL VED SØKNAD OM TILLATELSE Gnr. 11 Bnr. 128 Adresse: Saksnr: 09/215 Nedenfor er det krysset av for sjekkpunkter angående mangler, eller forhold det kan være knyttet informasjonsbehov til ved behandling av deres søknad om tillatelse. Se også forskrift om saksbehandling og kontroll kap. VI. Forhold knyttet til dispensasjonsbehandling: Plan- og bygningslov: 7.mht utenfor byggelinjen er avklart i vedtak i plan og naturutvalget Søknad om ansvarsrett for: Ansvarlig søker Ansvarlig prosjekterende for fagområde bygninger og installasjoner (grunnlag for retur av søknad) Ansvarlig kontrollerende for prosjektering for fagområde bygninger og installasjoner (gjelder ett trinns søknad) Ansvarlig utførende for fagområde bygninger og innstallasjoner (gjelder ett trinns søknad) Ansvarlig kontrollerende for utførelse for fagområde bygninger og installasjoner. trinns søknad) Godkjenningsbevis fra Statens bygningstekniske etat. (gjelder ett Lokal godkjenning av foretak: Søknad om lokal godkjenning med nødvendig dokumentasjon for bygninger og installasjoner. Kontrollplaner: Kontrollerklæringer fra ansvarlig kontrollerende for prosjektering (gjelder ett trinns søknad) Kommentarer... Underskrifter: Manglende underskrift fra ansvarlig søker/tiltakshaver på søknad om tillatelse til tiltak. (grunnlag for retur av søknad) Manglende underskrift på søknad om ansvarsrett. Manglende underskrift på kontrollplan for prosjektering/utførelse. Side 2 av 2

41 Kontrollplan må underskrives av ansvarlig søker. Søknad, tegninger, kart, etc: Søknadsskjema skal være komplett utfylt i forhold til tiltaket i 2 eks. Pkt... i søknadsskjemaet er ikke utfylt. Plantegninger skal være fagmessig utført i målestokk 1:100, 2 eks. Fasadetegninger skal være fagmessig utført og bl.a. vise eks. og fremtidige terrenglinjer der hvor det gjøres terrenginngrep. Målestokk 1:100 i 2 eks. Snitt-tegninger skal være fagmessig utført i målestokk 1:100, 2 eks. og vise høydeplassering av tiltaket. Målsatt byggekart, mål 1:1000 / 1:500, 4 eks. med tiltakets beliggenhet vist i plan og høyde. Navn på naboer må være påført kartet. Beregning for utnyttelse av eiendommen, grad av utnytting/u-grad. Terrengsnitt/lengdesnitt som viser plassering av tiltaket i forhold til nabobebyggelsen må innsendes. Utomhusanlegg: Parkeringsplasser og snuplass på egen grunn skal være vist på kartet. Plan for den ubebygde del av tomten. Jfr. pbl. 69 (gjelder ett trinns søknad) Det anbefales benyttet ansvarlige foretak og ønsker oss tilbakemelding med innen 30 dager. Ellers blir søknaden retturnert. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 3 av 3

42 Dyrøy kommune Den lærende kommune XL bygg byggematerialer Postboks FINNSNES Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/322 Inge Bones, tlf.: / /16 Svar på søknad om enkle tiltak - nygg bolig. TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Nybygg bolig og garasje. BRA 126 og garasje 50 m² skal oppgis. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 nr. 1 godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonskart og ansvarsretter. I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det gis dispensasjon deling. I henhold til vegloven godkjennes avkjørselsplanen. Se vilkår. Det foreligger ikke protester til søknaden. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver. Søknaden: Nybygg bolig og garasje. BRA 126 og garasje 50 m² skal oppgis. Godkjenninger: Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Systemhus, Unikus tegning og 09.02, Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. XL Byggematerialer Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

43 Unikus as Systemair as Johnny Svendsen Svein Bjørnar Molund Per Arild Haugseth Egen eiendom Morten Haugseth godkjennes som utførende på egen eiendom på grunnmur, pipe, maling og belegg tørre rom og garasje. Det stilles krav om uavhengig kontroll av utførende Per Arild Haugseth, XL-Bygg Byggematrialer. Han har bekreftet dette pr. tlf Krav om uavhengig kontroll: Årsaken til kravet om uavhengig kontroll på nevnte tiltak er dels Teknisk sektors erfaringer med slike søknader jf. Pbl. 93b og 98a, GOF 16 pkt. 1 og 20 pkt. 3 m/veiledning, og SAK 30 m/veiledning. Årsaken til kravet er dels også tiltakets kompleksitet. Gjeldende plangrunnlag: Arealdelen i kommuneplanen, LNF-område. Byggetomten: På ikke dyrka jord. Privat vann må tilfredstille kravene til trykk og kvalitet. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Høydeplasseringen defineres som omsøkt. Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendomsgrenser, utarbeidet av Teknisk sektor. NB! I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO/KPR belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Avkjørselsplan: Det er gitt forhåndsvarsel om at plan kan godkjennes, men er avhengig av godkjenning fra statens vegvesen som utvidet bruk av avkjørsel (kfr vegloven 40 43) Eventuelle vilkår må følges. Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Side 2 av 2

44 Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres. Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Kopi til: Camilla Utnes/Morten Haugseth Krokbekkveien 18 B 9325 BARDUFOSS Side 3 av 3

45 Side 4 av 4

46 Dyrøy kommune Den lærende kommune Torbjørn Torsteinsen Pb FINNSNES Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/301 Inge Bones, tlf.: / /31 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, nybygg bolig Nybygg bolig. BRA 84,4 m². TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 nr. 1 godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonskart og ansvarsretter. Tinglyst erklæring om veirett og anlegg/vedlikehold av vannledning for avgivereiendom må foreligger ved kartforretningen, pbl 66. Likeså samtykke 2,5 meter avstand fra tomtegrensen, pbl 70 pkt.2. I henhold til vegloven godkjennes avkjørselsplanen. Se vilkår i brev fra staten vegvesen Det foreligger ikke protester til søknaden. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Søknaden: Nybygg bolig. BRA 84,4m². Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

47 Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Tegninger Solhytten as, type sol 104 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. Solhytten as Rostad Rør og Klima Svendsen Maskin as Oskar Kristiansen Egen eiendom Torbjørn Torsteinsen, ansvarsrett for mur og pussarbeid, installasjon av ovner for fast brendsel. Krav om uavhengig kontroll tiltakshaver: Årsaken til kravet om uavhengig kontroll er dels Teknisk sektors erfaringer med slike saker (jf. Pbl. 93b og 98a, GOF 16 pkt. 1 og 20 pkt. 3 m/veiledning, og SAK 30 m/veiledning). Årsaken til kravet er dels også tiltakets kompleksitet. Gjeldende plangrunnlag: Arealdelen i kommuneplanen Byggetomten: På utspring i terrenget med tilknytning til vei og ledningsnett; med god byggegrunn. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Høydeplasseringen defineres som omsøkt. Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Teknisk sektor. NB! I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO/KPR belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Avkjørselsplan: er godkjent (kfr vegloven 40 43) på vilkår gitt av statens vegvesen. <Dispensasjoner: Tiltaket er i strid med kommunedelplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Den er gitt i delingsvedtaket. Side 2 av 2

48 Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres. Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 3 av 3

49 Dyrøy kommune Den lærende kommune DANEBYGG AS Fossmoveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/185 Inge Bones, tlf.: / /5 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig etter brann, dispensasjon TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Nybygg fritidsbolig. BRA 70 m² oppbygging etter brann. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 nr. 1 godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonskart og ansvarsretter. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra arealdelens LNF-område med hensyn til vesentlig utvidelse av tiltaket. Det foreligger ikke protester til søknaden. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse: En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver. Søknaden: Nybygg fritidsbolig. BRA 70 m² oppbygging etter brann. Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Byggetegninger, Edgar Øvre, Danebygg as Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. Danebygg as Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

50 Gjeldende plangrunnlag: Kun arealdelen i kommuneplanen Byggetomten: På tomt til tidligere fritidsbolig (brann). Adkomst via skogbilvei. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Som omsøkt på branntomta. Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Teknisk sektor. Ansvarlig foretak setter ut huse på tomta (DANEBYGG AS). Dispensasjoner: Tiltaket er i strid med kommunedelplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Plan- og bygningslovens 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det søkt om dispensasjon fra arealdelen, vedrørende tiltaket utvidelse. Som særlige grunner oppgis av ansvarlig søker/tiltakshaver at på den tiden var det ikke krav til avstad 50 meter fra vassdrag på 1960-tallet. Det er lagt til grunn at den generelle kravet til oppholdsrom i fritidsbolig har økt selv brukerne ikke har blitt flere. Hensynet bak denne bestemmelsen er område er et svært viktig viltområde. En har vurdert tiltakets utvidelse som vesentlig. Likevel synes ikke utvidelsen til å avstedkomme vesentlig flere brukere. Det pekes på den generelle utviklingen av større bebyggelse enn på 1960-tallet. Teknisk sektor konkluderer med at det foreligger særlige grunner som taler for å kunne gi den omsøkte dispensasjon etter plan- og bygningslovens 7. Kontroll: Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Side 2 av 2

51 Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres. Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Kopi til: Hans Magne Johansen Stormyrveien BRØSTADBOTN Side 3 av 3

52 Dyrøy kommune Den lærende kommune Rita H. Jensen Tennevn TROMSØ Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/132 Inge Bones, tlf.: / /233 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje, uthus Nybgg garasje. BRA 63 m². TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 95 b. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 b godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av situasjonskart og ansvarsretter. Tiltaket er etter dette vedtak lovlig. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Søknaden: Nybgg garasje. BRA 63 m². Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Tegning m1:100 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket. Som omsøkt Gjeldende plangrunnlag: LNF-område i kommunedelplan. Byggetomten: På eget bruksnummer. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

53 Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Høydeplasseringen defineres som omsøkt. Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler Det forutsettes at produkter som er benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres. Ferdigstillelse: Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering. Vedlegg: Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Orientering om klageadgang Kopi til: Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg) Klageadgang Vedtaket kan påklages Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

54 Dyrøy kommune Den lærende kommune Bjørnar Hansen 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/315 Inge Bones, tlf.: / /45 Svar på melding om tiltak, tilbygg garasje GODTATT MELDING Svar på melding om tiltak etter plan- og bygningslovens 86a I medhold av plan- og bygningslovens 86 a godkjennes melding om tilbygg datert , mottatt , vedlagt kart og tegninger. Det foreligger ikke protester til meldingen. Naboer har samtykket til tiltaket. Tiltaket tillates nå igangsatt. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt i kommunestyrevedtak av , sak 54/95, jfr. kommunestyrevedtak av sak 62/68. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved mindre tiltak etter 86 a begynner fristen å løpe fra den dag meldingen er sendt kommunen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

55 Melding Tilbygg garassje. BRA 28 m². Gjeldende regulering Arealdelen i kommuneplanen. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede, eller naturgitte omgivelser. Ansvar: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i og i medhold av planog bygningslovgivningen. Dersom tiltaket ønskes endret i forhold til denne godkjennelsen må det innsendes en komplett ny melding som må være godkjent før arbeidet kan utføres. Tiltakshaver må senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig, sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført. Vedlegg: Tegning Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

56 Dyrøy kommune Den lærende kommune Astrid Lyshaug 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/261 Inge Bones, tlf.: / /120 Svar på melding om tiltak, tilbygg GODTATT MELDING Svar på melding om tiltak etter plan- og bygningslovens 86a I medhold av plan- og bygningslovens 86 a godkjennes melding om tilbygg datert , mottatt , vedlagt kart og tegninger. Det foreligger ikke protester til meldingen. Naboer og gjenboere har samtykket til tiltaket. Tiltaket tillates nå igangsatt. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt i kommunestyrevedtak av , sak 54/95, jfr. kommunestyrevedtak av sak 62/68. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved mindre tiltak etter 86 a begynner fristen å løpe fra den dag meldingen er sendt kommunen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

57 Melding Nytt tilbygg. BRA 30 m². Gjeldende regulering Bebyggelsesplan for Karonskogen. Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er rimlig ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede, eller naturgitte omgivelser. Ansvar: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i og i medhold av planog bygningslovgivningen. Dersom tiltaket ønskes endret i forhold til denne godkjennelsen må det innsendes en komplett ny melding som må være godkjent før arbeidet kan utføres. Tiltakshaver må senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig, sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført. Vedlegg: Tegning Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

58 Dyrøy kommune Den lærende kommune Jarl Myrholt 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/327 Inge Bones, tlf.: / /26 Svar på melding om tiltak - driftsbygning i landbruket GODKJENT MELDING Svar på melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81 I medhold av plan- og bygningslovens 81 godkjennes melding om tilbygg datert 7.709, mottatt sist , vedlagt kart og tegninger, BRA 108 m². Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, og i medhold av plan- og bygningsloven. Det foreligger ikke protester til meldingen. Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort Ved mindre tiltak etter 81 begynner fristen å løpe fra den dag meldingen er sendt kommunen. Gjeldende plangrunnlag: LNF-område. Byggetomten: I sørkant av stor driftsbygning. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

59 Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Som omsøkt. Ansvar: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i og i medhold av plan- og bygningslovgivningen. Dersom tiltaket ønskes endret i forhold til denne godkjennelsen må det innsendes en komplett ny melding som må være godkjent før arbeidet kan utføres. Tiltakshaver må senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig sende underretning til kommunen om at tiltaket er utført i henhold til godkjent melding. Vedlegg: Orientering om klageadgang. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

60 Dyrøy kommune Den lærende kommune Terje Johansen 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/337 Inge Bones, tlf.: / /6 Svar på melding om tiltak - driftsbygning i landbruket GODKJENT MELDING Svar på melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81 I medhold av plan- og bygningslovens 81 godkjennes melding om redskapshus datert , mottatt , vedlagt kart og tegninger BRA 336 m². Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i -, og i medhold av plan- og bygningsloven. Det foreligger ikke protester til meldingen. Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt melding. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort Ved mindre tiltak etter 81 begynner fristen å løpe fra den dag meldingen er sendt kommunen. Gjeldende plangrunnlag: Landbruks., natur- og friluftsområde. Byggetomten: Sørvest for forretning og knyttet til privat vei. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

61 Estetiske krav: Lovfestede estetiske krav er ivaretatt gjennom kvaliteter i tiltakets egen utforming og plassering, og dets forhold til bebygde-, kulturelt betingede -, eller naturgitte omgivelser. Beliggenhet og høydeplassering: Som omsøkt. Ansvar: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i og i medhold av plan- og bygningslovgivningen. Dersom tiltaket ønskes endret i forhold til denne godkjennelsen må det innsendes en komplett ny melding som må være godkjent før arbeidet kan utføres. Tiltakshaver må senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdig sende underretning til kommunen om at tiltaket er utført i henhold til godkjent melding. Vedlegg: Orientering om klageadgang. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

62 Dyrøy kommune Den lærende kommune Morten Haugseth Krokbekkveien 18 B 9325 BARDUFOSS Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/322 Inge Bones, tlf.: / /16 Søknad om enkle tiltak - avslag på ansvarsrett VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ANSVARSRETT PÅ EGEN EIENDOM Teknisk sektor har truffet vedtak om å avslå Deres søknad om ansvarsrett, kontrollerende grunnmur, pipe, maling og belegg tørre rom og garasje, jfr. plan- og bygningslovens 93b, 97 og 98. Det er ikke sannsynliggjort at tiltaket blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen, tiltaksklasse 1, og er ikke regnet som "små tiltak. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Klageadgang: Dette avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages for høyere myndighet innen 3 uker. Vedlegg: Orientering om klageadgang Kopi til: Ansvarlig søker Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

63 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Kopi til: XL-Bygg Byggematrialer as Ringveien FINNSNES Side 2 av 2

64 Dyrøy kommune Den lærende kommune Frank P. Strømseth Solsvingen BARDU Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/289 Inge Bones, tlf.: / /34,35 og 39- Svar på søknad om tillatelse til tiltak, Vann- og avløp Viser til deres søknad i forbindelse med ny vanntilkopling, nytt avløpsanlegg og kabellegging til fritidsbolig på gnr 36 bnr 34 og 35 i Sandvika reguleringsplan. Avløp planlagt på gnr 36 bnr 9. Saksopplysninger: Med dagen krav til komfort er fritidsboliger uten vann og avløp lite tilfredstillende. Søknaden gjelder utslipp fra to fritidsboliger på Sandvika. Det søkes om å samle begge avløpene i en felles løsning. Krav: Slamavskiller på 4 m³ med etterfølgende infiltrasjon. Vurderinger: Dette tilfredstiller kravene i dagens forskrift. De innvilges utslippstillatelse til minst 3-kamret slamavskiller 4 m³ med etterfølgende infiltrasjon i grunn. Utførelsen av avløpsanlegg er søknadspliktige etter Plan- og bygningslovens 93e. Det forutsetter at igangsettingstillatelse fra teknisk sektor med ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende oppfyller kravene til kompetanse som framgår av forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett(gof). Når teknisk sektor har gitt utslippstillatelse i henhold til avløpsforskriften, må anleggsarbeidene ikke starte før det foreligger en igangsettelse fra oss. Forurensningsmyndigheten kan gi utfyllende bestemmelser om søknadens form og innhold, og dersom det er nødvendig for behandlingen av saken, kreve ytterligere opplysninger enn de som er gitt. Tillatelse og igangsettelse: Det gis tillatelse til påkopling vann kommunal ledning og utslippstillatelse til minst 3- kamret slamavskiller 4 m³ med etterfølgende infiltrasjon i grunn for gnr 36 bnr 34 og 35. Avløpsanlegget i friluftsområde, land gnr 36 bnr 9. Frank P. Strømseth er godkjent ansvarlig for hele tiltaket. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

65 Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

66 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni 2 4 JUNI 2009 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Jan-Peder Andreassen Deres dato Deres ref /29 Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn ^?;^ t111 i 1f._ rqr _._" Q9 /d`i'l2-- v'i..)n`r. Søknad om fradeling av hyttetomter fra eiendommen gnr. 3, bnr. 1 - klage på avslag Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her samt vårt foreløpige svar om forventet saksbehandlingstid, datert Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tre parseller til fritidsformål fra eiendommen 3/1. Sakens bakgrunn: Harald Killi Hansen fremmet søknad til Dyrøy kommune om deling av grunneiendom, med supplerende opplysninger i brev datert Det fremgår av sakens dokumenter at det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tre parseller til fritidsformål, på til sammen ca 1,5 da, fra eiendommen 3/1. Dyrøy kommune v. plan- og næringsutvalget avslo søknaden i vedtak datert Killi Hansen påklaget vedtaket i brev til kommunen, datert Plan- og næringsutvalget holdt fast på sitt vedtak da klagen ble underinstansbehandlet i utvalgets møte Saken er etter dette oversendt Fylkesmannen for videre klagebehandling. Fylkesmannens vurdering: Saken gjelder klage over avslag på fradeling av tre parseller fra eiendommen 3/1, hver på om lag 500 kvadratmeter. Søknaden om fradeling har ikke vært sendt til uttalelse til berørte sektormyndigheter, jamfør plan- og bygningsloven 7 tredje avsnitt. Det er heller ikke foretatt behandling i medhold av jordloven. Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at innehenting av sektormyndighetenes syn på dispensasjonssøknaden og endelig tillatelse etter jordloven vil være en forutsetning for å kunne gi endelig tillatelse i medhold av plan- og bygningsloven i Fylkeshuset Strandvegen 13 Telefon : Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og no/troms sosialavdelingen

67 Side 2 av 3 denne saken. Det er imidlertid ikke nødvendig å sende saken til uttalelse til statlige myndigheter hvis kommunen etter en intern kommunal høring kommer fram til at det ikke er ønskelig å gi dispensasjon fra arealplanen. I slike tilfeller er det også unødvendig at saken blir formelt behandlet etter jordloven. Først dersom kommunens planutvalg, til tross for administrasjonens innstilling om å ikke gi dispensasjon, likevel ønsker å gi dispensasjon, er det nødvendig å sende saken på høring til statlige myndigheter før planutvalget kan fatte et positivt vedtak. I slike tilfeller bør saken behandles etter jordloven før dispensasjonssaken undergis endelig behandling. Den samme fremgangsmåte gjelder selvsagt der administrasjonen er positivt innstilt til at dispensasjon kan innvilges. Fylkesmannen må, ut fra kommunens behandling av saken, legge til grunn at både kommunens administrasjon og planutvalg er av den oppfatning at det i denne saken ikke er ønskelig å innvilge dispensasjon fra arealplanen. Fylkesmannen har derfor ingen merknader til at kommunen ikke har sendt saken på høring til berørte sektormyndigheter. Vi finner likevel grunn til å bemerke at dersom klager ønsker å søke om tillatelse til fradeling i medhold av jordloven har han full anledning til dette. I kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune er området der eiendommen ligger avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde (lnf). I slike områder er det i utgangspunktet ikke tillatt med fradeling til fritidsformål. En realisering av søknaden er derfor avhengig av at det innvilges dispensasjon fra arealplanens arealbruksformål lnf. Bygningsmyndighetene har etter pbl. 7 adgang til å dispensere fra lovens bestemmelser dersom "særlige grunner" foreligger. Det ligger i denne formuleringen at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og utgangspunktet er at ingen har krav på å få innvilget en dispensasjonssøknad. Spørsmålet om det foreligger "særlige grunner", beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak, og må ses i forhold til aktuelle bestemmelser i lov eller gjeldende planer som det søkes dispensert fra og de offentlige hensyn disse skal ivareta. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgave er altså å foreta en avveining mellom de hensyn som lovens forbudsbestemmelse eller gjeldende planer skal beskytte og de hensyn som taler for en dispensasjon. Klager har som grunnlag for dispensasjon vist til at de tre hyttetomtene som ønskes fradelt ligger på areal som helt klart ikke kan nyttes til landbruksformål. Arealet består av skrinn jord med noe kuppelstein, berg i dagen og mest osp med innslag av bjørk. Kommunen har i sin begrunnelse for å avslå søknaden om dispensasjon vist til at: "Det faste utvalg i plansaker (PNU) finner ikke grunn til å omgjøre avslaget av om i medhold avplan- og bygningslovens 7 om å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder 3 fritidstomter. Etter utvalgets vurdering vil fradelingen føre til endring i arealbruken selv om dyrkningsjord ikke går tapt. Det vil også ved fradeling til fritidshus føre til diftsmessige ulemper midt inne på landbruksjord i drift. Disse forhold vil også være gjeldende selv om søknaden reduseres til to fritidstomter. "

68 Side 3 av 3 Fylkesmannen viser til at det ikke synes å være uenighet mellom kommunen og klager med hensyn til det aktuelle arealets beskaffenhet som sådan, herunder at det ikke er anvendbart som dyrkingsj ord. Kommunen mener likevel at oppføring av fritidsboliger i umiddelbar nærhet av dyrkningsjord vil medføre driftsmessige ulemper. Kommunen vurderer det som uheldig å etablere tre tomter til fritidsformål på en landbrukseiendom i drift i et godt jordbruksområde. Det samme gjelder eventuell fradeling av to tomter. Det følger av forvaltningsloven 34 andre avsnitt at der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Fylkesmannen finner at de hensyn som kommunen har vist til som grunnlag for sitt avslag på søknaden om dispensasjon både er relevante og saklige. Vi kan på denne bakgrunn ikke se at det foreligger grunnlag for å sette til side eller gjøre endringer i kommunens vedtak om å avslå søknaden om dispensasjon. På bakgrunn av det ovenstående og med hjemmel i plan - og bygningsloven 15, jf. delegasjonsfullmakt fra Miljøverndepartementet, treffer Fylkesmannen følgende Klagen tas ikke til følge. Vedtak: Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brev. Etter fullmakt ån-pedfr Andreassen avdelingsdirektør Kopi: Harald Killi Hansen, Furusvingen 16, 9321 Moen

69 Tilsvar på vedtak i sak nr. 2009/8, deling av eiendommen 35/8 Dyrøy. Den, i vedtaket beskrevne delingen tar bort grunnlaget for vårt prosjekt og vi ser derfor ingen hensikt i å gå videre med denne saken. Det kommer ikke på tale å selge eiendommen slik dette vedtaket foreligger. Vi reagerer også på at dette ikke kom frem i samtale med ledere for berørte sektorer, eks. hav og landbruk. Her så man muligheten av å dele etter eksisterende grenser og at dette ville være økonomisk fordelaktig for oss. Det vedtaket som nå er gjort påfører oss en større økonomisk belastning enn vi hadde beregnet. Vi ønsker ikke å gå videre på denne saken og ber derfor om at all videre behandling blir stanset. Ranveig Hansen. På vegne av alle eiere, etter avtale, da de øvrige er på feriereiser og derfor ikke tilgjengelig for underskrift. 3 JuU 2M ^f ^^^^ l 60

70 Dyrøy kommune Den lærende kommune Helge Johan Nygård 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/121 Svein Jakob Jæger, tlf.: / /2-12 Svar på søknad om deling av boligtomt etter jordloven 12. Saksopplysninger Eiendom: Nygård Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Ideell andel Eiendomsnavn Dyrøy 35 2/2,12 Nygård PARTER Eier: Helge Johan Nygård 9311 Brøstadbotn Erverver: Tore Nygård Fjordveien Tromsø Antall parseller 1 stk Formål: Bolig Bebygd: Nei Flere våningshus: Nei Samsvar med godkjent plan: Nei Adkomst dyrka jord: Nei Grenser bolig/hytte: Nei Ivaretar kulturlandskapshensyn: ja Adkomst gjennom Nei Grenser dyrka jord: Nei Adkomst gårdsvei: Nei tunet: Avstand tun: Ca 150 Vernskog Nei Totalt parseller (daa): Fulldyrket jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog bonitert Annen skog Annet areal Areal i alt Derav Dyrkbart ,3 0 3,9 0,2 Totalt bruket (daa): Fulldyrket Overflatedyrka Innmarksbeite Skog Annen skog Annet areal Areal i alt jord jord bonitert Bygningstyper Byggeår Grunnflate m 2 Etasjer Teknisk tilstand Våningshus Fjøs Drivhus Faktiske opplysninger: Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i eneeie. Drift på eiendommen er planteproduksjon. Drift i områder er husdyrproduksjon, planteproduksjon og skogbruk. Området bruket ligger i har middels jordbruksvilkår og middels skogbruksvilkår. Hjelpesaker: DEL godkjent fradelt 2 daa til hyttetomt DEL godkjent fradelt 1,3 daa til hyttetomt OMD godkjent omdisponering av 0,13 daa til veksthus

71 Administrasjonens vurdering Lovgrunnlag: LOV nr 23: Lov om jord (jordlova) Deling: «Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter planog bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.» Kommunen avgjør delingssaker etter jordloven, jfr FOR nr 1479: Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Problemstillinga blir om eiendommen med det omsøkte arealet brukes eller kan brukes til jordbruksproduksjon eller skogbruk, og om det kan fradeles med hjemmel i jordlovens 12. Jordlovens 12 starter med ordene: «Eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk» Landbruksdepartementet har tolket uttrykket i rundskriv M-4/2003 og sier bl.a: «Eiendommen må ha en slik størrelse og beliggenhet at den objektivt sett kan gi grunnlag for lønnsom drift. En må imidlertid ved vurderingen av bestemmelsen ikke bare ta hensyn til den delen av formålet som går på å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere, men også den delen som gjelder jordvern. Sistnevnte forhold kan medføre at eiendommer med et relativt lite totalareal faller inn under bestemmelsen. En liten eiendom kan omfattes av delingsforbudet dersom det hører dyrka jord av høy kvalitet til eiendommen. I praksis har en eiendom med totalareal på 5 daa blitt ansett tilstrekkelig ettersom den hadde 3 daa fulldyrka

72 jord. Eiendommens beliggenhet er et relevant moment. Det samme gjelder kvaliteten på arealet, vekstvilkår, og hvilken produksjonsform som er påregnelig.» Det er et generelt forbud mot fradeling på eiendommer som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. De lovpålagte vilkårene for å gi delingssamtykke er at det må foreligge «samfunnsinteresser av stor vekt,» eller at delingen er forsvarlig ut i fra «den avkasting eigedomen kan gi.» Landbruksdepartementet har tolket uttrykket «samfunnsinteresser av stor vekt» i rundskriv M- 4/2003 og sier bl.a: «Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer kan representere en samfunnsinteresse av stor vekt. Interessen kan være av økonomisk eller ikke-økonomisk art. Personlige eller private interesser som ikke samtidig innebærer en samfunnsinteresse vil falle utenfor.» Uttrykket «den avkasting eigedomen kan gi» har landbruksdepartementet tolket slik: «Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige gevinster, for eksempel ved salg av tomter, må en derfor i utgangspunktet se bort fra. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. omsynet til den avkasting eiendommen kan gi må tolkes i lys av dette. Dette gjelder for alle bruk også de store og gode driftsenhetene. Det en skal ta vare på er de inntektsmuligheter eiendommen har. Det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruket, for eksempel turisme.» Dersom en av de to betingelsene er oppfylt kan delingen godkjennes. Ordet «kan» åpner for skjønn. Søker har ikke krav på delingssamtykke selv om ett av vilkårene er oppfylt. Loven nevner selv en del hensyn som skal vektlegges i vurderingen. Men listen er ikke uttømmende. Uttrykket mellom anna åpner for at også andre hensyn som faller inn under jordlovens formål kan vektlegges. I følge jordlovens 12 er det anledning til å sette vilkår som er nødvendig for å ta hensyn til jordlovens formål. Saksutredning Hr. Nygård har fremmet søknad om fradeling 3,9 daa til boligformål. Formålet er boligtomt til sin sønn, Tore Nygård. Nygård,s sønn har et sterkt ønske om å få flytte tilbake til sin hjemplass. Beskrivelse av eiendommen og det omsøkte arealet. Etter administrasjonens vurdering kan eiendommen det søkes fradeling på brukes til jordbruks/skogbruksproduksjon og jordlovens 12 kommer til anvendelse. Imidlertid er områdets utforming, beliggenhet og innhold slik at det lite sannsynlig vil føre til framtidige driftsmessige ulemper for hovedeiendommen. Det omsøkte området er vanskelig/umulig å dyrke opp slik at jordlovens 9 omdisponering ikke kommer til anvendelse i denne saken.

73 Eiendommen ligger på Dyrøya ca 7-8 km fra kommunehuset i Brøstadbotn. Området er i kommunens arealdel avsatt til LNF-S1; arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt og/eller friluftsinteresser, der spredt bolig-, ervervs og fritidsbebyggelse samt fradeling kan tillates når dette ikke kommer i konflikt med sektorinteressene. Dette er en dispensasjonssak og plan og naturutvalget har gått inn for dispensasjon. Saken er sendt på høring til sektormyndighetene. Det er et generelt forbud mot fradeling på eiendommer som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. De lovpålagte vilkårene for å gi delingssamtykke er at det må foreligge «samfunnsinteresser av stor vekt,» eller at delingen er forsvarlig ut i fra «den avkasting eigedomen kan gi.» Administrasjonen ser ikke viktige samfunnshensyn som taler for å godkjenne fradelingen. Delingen kan heller ikke sies å være forsvarlig ut fra avkastningen eiendommen kan gi da en stor del av eiendommens ressurser forsøkes fradelt. Viktige samfunnshensyn som taler for å godkjenne fradelingen: Eks økt bosetning, økt sysselsetning og næringsutvikling. Evt: Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at fradeling kan godkjennes. Imidlertid er det særdeles viktig at Dyrøy og andre små kommuner får tilgang på nye innbyggere som ønsker å slå seg ned, noe som i neste omgang bidrar til å styrke kommunene. Delingen er forsvarlig ut fra avkastningen eiendommen kan gi fordi arealet ikke vil reduseres nevneverdig mye. Omsøkte areal er i stor grad på steingrunn med lauvskog. På kart er området lavbonitert/ubonitert skog. Den lave avkastningsevnen på det omsøkte arealet taler for at fradelingen kan godkjennes. Tiltaket vil ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for resten av bruket og vil ikke gi uheldige effekter arronderingsmessig. Hyttene vil bli plassert i framkant av eksisterende plantefelt i området, slik at det ikke oppstår en konfliktsituasjon med utsikt. Tiltaket vil ikke gi uheldige effekter på kulturlandskapet.

74 Rådmannens vedtak etter fullmakt: Dyrøy kommune godkjenner etter en samlet vurdering fradeling av 3,9 daa skogsmark til boligformål fra gnr 35 bnr 2/12 med hjemmel i jordlovens 12. Det er lagt vekt på områdets lave avkastningsevne, og at delingen ikke medfører vesentlige ulemper for resten av eiendommen. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at tillatelsen er gitt faller samtykket bort. Søknaden om deling er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det er dermed nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven 7. Landbruksmessige merknader til dispensasjonssaken vil bli gitt av Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen. Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsbestemmelsene vedtatt av kommunestyret i møte sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Ordførers/Utvalgsleders innstilling: Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Svein Jakob Jæger leder hav- og landbruk Kopi til: Tore Nygård Fjordvegen KVALØYSLETTA Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen Postboks TROMSØ Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

75 Dyrøy kommune Den lærende kommune Torbjørn Torsteinsen PB Finnsnes Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/77 Inge Bones, tlf.: / /6 Svar på søknad om deling av grunneiendom. Nå boligtomt. Under henvisning til Deres søknad mottatt her innvilges De herved delingstillatelse med ca. 2 da på gnr 2 bnr 6 på følgende vilkår: 1. Det innvilges dispensasjon fra deling i LNF-område. Det vises til at arealbruken har endret seg i område, tiltakshavers tilknytning til gården og ønske om å bosette seg i kommunen. 2. Det gies avkjøringstillatelse for tomta over felles avkjørsel fra fylkesvei 211, statens vegvesens avgjørelse datert om utvidet bruk til fritidshus. Det må søkes om utvidet bruk av avkjørsel til bolig til statens vegvesen og tillatelsen må foreligge i godkjent stand før ferdigattest foreligger. 3. Avløpsledninger må utføres i h.h.t. anvisninger herfra og utslippsaker etter forurensningsforskriften, kap 16, utslipp fra mindre avløpsanlegg ved bruk av slamavskiller. 4. Det vises til vedlagte risikovurderingsskjema. Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i forhold til: -skredfare, flom, tidevann, radon eller lokale værforhold. 5. Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens 8, 2.ledd pålegger tiltakshaver-, eller de som utfører arbeidet for han/hun, å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Saken overlates oppmålingsavdelingen. Dersom deling haster kan oppmålingmyndigheten utstede midlertidig forretning. Vi står gjerne til tjeneste med ytterligere opplysninger. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

76 Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Vedlegg: Kart Kopi: Eivind Torsteinsen, Svaleveien 26, 9300 Finnsnes Side 2 av 2

77 Tromssa boazodoallohålddahus Reindriftsforvaltningen Troms Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn ^-^ DYRØY KOMMUNE fqifi^rk å i1/iotir,tf: 1E'! At Din quj./deres ref.: Min guj./vår ref.: Dåhton/Dato: 2009/2199 / 10816/2009/ THB/ Dyrøy kommune, gnr 9/bnr 15, Bjørkebakken - Søknad om deling av grunneiendom. Fritidsbolig. Dispensasjon. Det vises til deres oversendelse datert Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel har vært forelagt det berørte reinbeitedistrikt Hjerttind. Reinbeitedistriktet går i mot søknaden med følgende begrunnelse: Fritidsboligen er søkt i et område som er definert som viktig vinterbeiteområde. Vinterbeiter er en minimumsfaktor for reindriften i Troms reinbeiteområde. Fra Reindriftsagronomens side vises det til bestemmelsene i kommuneplanes arealdel. Søknaden berører et LNF-område og krever dispensasjon fra kommuneplanen. Dispensasjon kan gis dersom det foreligger særlige grunner jfr. 7 i Plan - og bygningsloven. Reindriftsagronomen kan ikke se at det i denne saken foreligger særlige grunner til dispensasjon, og vil ut fra hensyn til berørte reindriftsinteresser gå i mot omsøkte fradeling. Uttalelsen er gitt i medhold av Områdestyrets fullmakt gitt i sak 01/08 Med hilsen Sveinung Rttidberg v Thomas Båhl Reindriftsagronom Saksbehandler Kopi: Hjerttind reinbeitedistrikt Ådreassa - Adresse Telefovdna - Telefon Telefåksa - Telefaks Postboks Bardufoss

78 Dyrøy kommune Den lærende kommune Bjørg Johansen Brøstadveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/93 Inge Bones, tlf.: / /20 Svar på søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforretning, boligtomt.dispensasjon. Under henvisning til Deres søknad mottatt her innvilges De herved avslag på 2,5 da og delingstillatelse med ca.1 daa på gnr 14 bnr 20 på følgende vilkår: 1. Det innvilges dispensasjon fra deling i LNF-område. Det vises til at arealbruken har endret seg i område. 2. Det gies avkjøringstillatelse for tomta over felles avkjørsel fra fylkesvei 211, statens vegvesens avgjørelse datert om utvidet bruk. 3. Avløpsledninger må utføres i h.h.t. anvisninger herfra og utslippsaker etter forurensningsforskriften, kap 16, utslipp fra mindre avløpsanlegg dersom De skal bruke slamavskiller. 4. Det vises til vedlagte risikovurderingsskjema. Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i forhold til: -skredfare, flom, tidevann, radon eller lokale værforhold. 5. Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens 8, 2.ledd pålegger tiltakshaver-, eller de som utfører arbeidet for han/hun, å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Saken overlates oppmålingsavdelingen. Dersom deling haster kan oppmålingmyndigheten utstede midlertidig forretning. Vi står gjerne til tjeneste med ytterligere opplysninger. Kopi: Kjøper Eldbjørg Stensvik, 9311 Brøstadbotn Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

79 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

80 Dyrøy kommune Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Sjekkliste arealplanlegging og byggesak Prosjekt/plan/sak: Bolig på gnr 14 bnr Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (www.skrednett.no) ok ibo b) Flom ok Ibo c) Tidevann ok Ibo d) Radon ok Ibo e) Værforhold (lokale fenomener) 2. Infrastruktur a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske ok felt) b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, ok luftfart/flyplass?) c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig ok industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan og gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, ) d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) ok 3. Prosjektgitte forhold a) Utbyggingsrekkefølge ia b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til ok potensiell fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer). c) Adgang til kollektivtrafikk ia d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) ok e) Reguleringsbestemmelser ia f) Tilrettelegging for nødetatene brannvannsforsyning ajourføring av beredskapskart ok g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell ok fare (selve kilden og objekters plassering ved dette) h) Skjæringer og fyllinger høyder og terrengvinkler ok autovern og gjerder ibo ibo ibo Bruk følgende koder i kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden. UN= utredes nærmere i byggeprosessen IA= ikke aktuelt i denne saken SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista Gode hjelpemidler: Grenlandsstandarden med tilhørende sjekklister. Side 3 av 3

81 Plan- og bygningsloven med veiledere Arealis risikoplanlegging Arealis2 Kommuneplanens arealdel Side 4 av 4

82 Dyrøy kommune Den lærende kommune Helge Johan Nygård 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/121 Inge Bones, tlf.: / /2-12 Søknad om dispensasjon og deling av grunneiendom.boligtomt. Under henvisning til Deres søknad mottatt her innvilges De herved delingstillatelse med ca.3,9 da på gnr 35 bnr 2 og 12 på følgende vilkår: 1. Det innvilges dispensasjon fra deling i LNF-område. Det vises til at arealbruken har endret seg i område. Det pekes på at dyringsjord ikke nedbygges, at område egner seg for bygging og at sønnen nå flytter hjem til Dyrøy og gården. 2. Statens vegvesen skriver: Etter de opplysninger vi har fatt, kan det forventes at Statens vegvesen gir tilsagn med vilkår, om tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 212 ved hp 01, km 8,330, venstre side. Statens vegvesen gir selv avkjøringstillatelse, ref 2009/ Avløpsledninger må utføres i h.h.t. anvisninger herfra og utslippsaker etter forurensningsforskriften, kap 16, utslipp fra mindre avløpsanlegg dersom De skal bruke slamavskiller. 4. Det vises til vedlagte risikovurderingsskjema. Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i forhold til: -skredfare, flom, tidevann, radon eller lokale værforhold. 5. Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens 8, 2.ledd pålegger tiltakshaver-, eller de som utfører arbeidet for han/hun, å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Saken overlates oppmålingsavdelingen. Dersom deling haster kan oppmålingmyndigheten utstede midlertidig forretning. Vi står gjerne til tjeneste med ytterligere opplysninger. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

83 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Kopi til: Tore Nygård 9311 BRØSTADBOTN Statens vegvesen, region nord Dreyfushammarn Bodø Side 2 av 2

84 Dyrøy kommune Den lærende kommune Odd Harald Kristoffersen Brøstadveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/287 Svein Jakob Jæger, tlf.: / /39 Svar på deling av grunneiendom. Behandling etter jordloven. Saksopplysninger: Eiendom: Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Ideell andel Eiendomsnavn Dyrøy 11 39/37 1 Norgård/Øvergård PARTER Eier: Odd Harald Kristoffersen Brøstadveien Brøstadbotn Erverver: Sveinung opg Inger Sørgård 9311 Brøstadbotn Antall parseller 1 stk Formål: Tilleggstomt til garasje Bebygd: Ja Flere våningshus: Ja Samsvar med godkjent plan: Nei Adkomst dyrka jord: Nei Grenser bolig/hytte: Ja Ivaretar kulturlandskapshensyn: Nei Adkomst gjennom Ja Grenser dyrka jord: Nei Adkomst gårdsvei: Ja tunet: Avstand tun: 0 m Vernskog Nei Totalt parseller (daa): Fulldyrket jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog bonitert Annen skog Annet areal Areal i alt Derav Dyrkbart 0, ,3 0,5 0 Totalt bruket (daa): Fulldyrket Overflatedyrka Innmarksbeite Skog Annen skog Annet areal Areal i alt jord jord bonitert 0, ,9 27,2 11,3 46,7 Bygningstyper Byggeår Grunnflate m 2 Etasjer Teknisk tilstand Bolighus Garasje Fjøs Dokkestue 1982 God Middels Dårlig forfatning Middels Faktiske opplysninger: Eiendomstypen må betegnes som fritidseiendom. Eiendommen eies i eneeie. Ingen drift på eiendommen. Ingen jordbrukdrift i området.. Omkringliggende områder for det meste regulert. Ikke landbruksområde. Hjelpesaker: 595/71 Fradeling av 1,1 daa til verkstedbygg m.m - Norgård 1885/ / /81 Fradeling 1,8 daa til boligtomt Nordgård 528/81 Omdisponering av 0,2 daa til boligformål Nordgård 2756/78 Deling av 1,0 daa til boligformål - Øvergård Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

85 Lovgrunnlag: LOV nr 23: Lov om jord (jordlova) Deling: «Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter planog bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.» Kommunen avgjør delingssaker etter jordloven, jfr FOR nr 1479: Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Problemstillinga blir om eiendommen med det omsøkte arealet brukes eller kan brukes til jordbruksproduksjon eller skogbruk, og om det kan fradeles med hjemmel i jordlovens 12. Jordlovens 12 starter med ordene: «Eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk» Landbruksdepartementet har tolket uttrykket i rundskriv M-4/2003 og sier bl.a: «Eiendommen må ha en slik størrelse og beliggenhet at den objektivt sett kan gi grunnlag for lønnsom drift. En må imidlertid ved vurderingen av bestemmelsen ikke bare ta hensyn til den delen av formålet som går på å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere, men også den delen som gjelder jordvern. Sistnevnte forhold kan medføre at eiendommer med et relativt lite totalareal faller inn under bestemmelsen. En liten eiendom kan omfattes av delingsforbudet dersom det hører dyrka jord av høy kvalitet til eiendommen. I praksis har en eiendom med totalareal på 5 daa blitt ansett tilstrekkelig ettersom den hadde 3 daa fulldyrka

86 jord. Eiendommens beliggenhet er et relevant moment. Det samme gjelder kvaliteten på arealet, vekstvilkår, og hvilken produksjonsform som er påregnelig.» Det er et generelt forbud mot fradeling på eiendommer som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. De lovpålagte vilkårene for å gi delingssamtykke er at det må foreligge «samfunnsinteresser av stor vekt,» eller at delingen er forsvarlig ut i fra «den avkasting eigedomen kan gi.» Landbruksdepartementet har tolket uttrykket «samfunnsinteresser av stor vekt» i rundskriv M- 4/2003 og sier bl.a: «Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer kan representere en samfunnsinteresse av stor vekt. Interessen kan være av økonomisk eller ikke-økonomisk art. Personlige eller private interesser som ikke samtidig innebærer en samfunnsinteresse vil falle utenfor.» Uttrykket «den avkasting eigedomen kan gi» har landbruksdepartementet tolket slik: «Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige gevinster, for eksempel ved salg av tomter, må en derfor i utgangspunktet se bort fra. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. omsynet til den avkasting eiendommen kan gi må tolkes i lys av dette. Dette gjelder for alle bruk også de store og gode driftsenhetene. Det en skal ta vare på er de inntektsmuligheter eiendommen har. Det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruket, for eksempel turisme.» Dersom en av de to betingelsene er oppfylt kan delingen godkjennes. Ordet «kan» åpner for skjønn. Søker har ikke krav på delingssamtykke selv om ett av vilkårene er oppfylt. Loven nevner selv en del hensyn som skal vektlegges i vurderingen. Men listen er ikke uttømmende. Uttrykket mellom anna åpner for at også andre hensyn som faller inn under jordlovens formål kan vektlegges. I følge jordlovens 12 er det anledning til å sette vilkår som er nødvendig for å ta hensyn til jordlovens formål. Saksutredning Hr. Kristoffersen søker om fradeling på 0,5 dekar. Formålet er tilleggstomt for garasje til nabotomt gnr 11 bnr 161 tilhørende familien Sørgård. Beskrivelse av eiendommen og det omsøkte arealet. Etter administrasjonens vurdering kan eiendommen det søkes fradeling på brukes til jordbruks/skogbruksproduksjon og jordlovens 12 kommer til anvendelse. Det omsøkte lar seg vanskelig dyrke opp slik at jordlovens 9 omdisponering ikke kommer til anvendelse i denne saken.

87 Eiendommen ligger i et betydelig utbyggingsområde nært opp mot kommunesenteret Brøstadbotn. Området er i kommunens arealdel avsatt til LNF-S1; arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt og/eller friluftsinteresser, der spredt bolig-, ervervs og fritidsbebyggelse samt fradeling kan tillates når dette ikke kommer i konflikt med sektorinteressene. Dette er en dispensasjonssak og planutvalget har gått inn for dispensasjon. Saken er sendt på høring til sektormyndighetene. Det er et generelt forbud mot fradeling på eiendommer som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. De lovpålagte vilkårene for å gi delingssamtykke er at det må foreligge «samfunnsinteresser av stor vekt,» eller at delingen er forsvarlig ut i fra «den avkasting eigedomen kan gi.» Viktige samfunnshensyn som kan tale for å godkjenne en fradeling kan f.eks være økt bosetning, økt sysselsetning og næringsutvikling. I dette tilfellet er det snakk om et mindre tilleggsareal til garasje. Isolert sett kan en slik fradeling vanskelig komme inn under nevnte samfunnshensyn. Derimot er administrasjon av den oppfatning at avkastningsevnen på eiendommen er svært begrenset og omsøkte deling vil da minimal innvirkning rundt dette momemtet. Hele området her har vel over tid endret seg til et boligområde. Eiendom ligger i dag mer eller mindre inne i dette området. Arealet er delvis vokst til med mindre kratt/skog. Den lave avkastningsevnen på eiendommen og på det omsøkte arealet taler for at fradelingen kan godkjennes.

88 Rådmannens vedtak etter fullmakt: Dyrøy kommune godkjenner etter en samlet vurdering fradeling 0,5 daa for det meste bestående av oproduktiv skogsmark gnr 11 bnr 39 med hjemmel i jordlovens 12. Det er lagt vekt den lave avkastningsevenen eiendommen har og en fradeling her vil få minimal betydning for eiedommens resterende arealer. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at tillatelsen er gitt faller samtykket bort. Søknaden om deling er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det er dermed nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven 7. Landbruksmessige merknader til dispensasjonssaken vil bli gitt av Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen. Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsbestemmelsene vedtatt av kommunestyret i møte sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Svein Jakob Jæger leder hav- og landbruk Etter fullmakt Kopi til: Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø

89 Dyrøy kommune Den lærende kommune Harald Ove Molund Langbakken 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/156 Svein Jakob Jæger, tlf.: / /3 Svar på deling etter jordloven til boligformål. Saksopplysninger: Eiendom: Molund Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Ideell andel Eiendomsnavn Dyrøy PARTER Eier: Harald Molund Langbakken 9311 Brøstadbotn Erverver: Camilla Utnes Antall parseller 1 stk Formål: Boligtomt Bebygd: Nei Flere våningshus: Nei Samsvar med godkjent plan: Nei Adkomst dyrka jord: ja Grenser bolig/hytte: ja Ivaretar kulturlandskapshensyn: ja Adkomst gjennom Nei Grenser dyrka jord: ja Adkomst gårdsvei: ja tunet: Avstand tun: 50 m Vernskog Nei Totalt parseller (daa): Fulldyrket jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog bonitert Annen skog Annet areal Areal i alt Derav Dyrkbart ,5 0,5 2,0 0 Totalt bruket (daa): Fulldyrket Overflatedyrka Innmarksbeite Skog Annen skog Annet areal Areal i alt jord jord bonitert 13 7,1 346,2 410,6 777 Bygningstyper Byggeår Grunnflate m 2 Etasjer Teknisk tilstand Bolighus + Eldre bolighus Faktiske opplysninger: Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i eneeie. Litt skogsdrift til eget bruk. Alle bruk i området ligger brakk Området bruket ligger i har dårlige jordbruksvilkår og middels skogbruksvilkår. Hjelpesaker: deling/omdisponering av 3 daa til 2 hyttetomter Søknad fradeling av 2,0 daa til boligtomt Søknad om deling 1,0 daa til boligformål

90 Lovgrunnlag: LOV nr 23: Lov om jord (jordlova) Deling: «Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter planog bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.» Kommunen avgjør delingssaker etter jordloven, jfr FOR nr 1479: Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Problemstillinga blir om eiendommen med det omsøkte arealet brukes eller kan brukes til jordbruksproduksjon eller skogbruk, og om det kan fradeles med hjemmel i jordlovens 12. Jordlovens 12 starter med ordene: «Eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk» Landbruksdepartementet har tolket uttrykket i rundskriv M-4/2003 og sier bl.a: «Eiendommen må ha en slik størrelse og beliggenhet at den objektivt sett kan gi grunnlag for lønnsom drift. En må imidlertid ved vurderingen av bestemmelsen ikke bare ta hensyn til den delen av formålet som går på å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere, men også den delen som gjelder jordvern. Sistnevnte forhold kan medføre at eiendommer med et relativt lite totalareal faller inn under bestemmelsen. En liten eiendom kan omfattes av delingsforbudet dersom det hører dyrka jord av høy kvalitet til eiendommen. I praksis har en eiendom med totalareal på 5 daa blitt ansett tilstrekkelig ettersom den hadde 3 daa fulldyrka

91 jord. Eiendommens beliggenhet er et relevant moment. Det samme gjelder kvaliteten på arealet, vekstvilkår, og hvilken produksjonsform som er påregnelig.» Det er et generelt forbud mot fradeling på eiendommer som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. De lovpålagte vilkårene for å gi delingssamtykke er at det må foreligge «samfunnsinteresser av stor vekt,» eller at delingen er forsvarlig ut i fra «den avkasting eigedomen kan gi.» Landbruksdepartementet har tolket uttrykket «samfunnsinteresser av stor vekt» i rundskriv M- 4/2003 og sier bl.a: «Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer kan representere en samfunnsinteresse av stor vekt. Interessen kan være av økonomisk eller ikke-økonomisk art. Personlige eller private interesser som ikke samtidig innebærer en samfunnsinteresse vil falle utenfor.» Uttrykket «den avkasting eigedomen kan gi» har landbruksdepartementet tolket slik: «Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige gevinster, for eksempel ved salg av tomter, må en derfor i utgangspunktet se bort fra. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. omsynet til den avkasting eiendommen kan gi må tolkes i lys av dette. Dette gjelder for alle bruk også de store og gode driftsenhetene. Det en skal ta vare på er de inntektsmuligheter eiendommen har. Det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruket, for eksempel turisme.» Dersom en av de to betingelsene er oppfylt kan delingen godkjennes. Ordet «kan» åpner for skjønn. Søker har ikke krav på delingssamtykke selv om ett av vilkårene er oppfylt. Loven nevner selv en del hensyn som skal vektlegges i vurderingen. Men listen er ikke uttømmende. Uttrykket mellom anna åpner for at også andre hensyn som faller inn under jordlovens formål kan vektlegges. I følge jordlovens 12 er det anledning til å sette vilkår som er nødvendig for å ta hensyn til jordlovens formål. Saksutredning Hr. Molund søker om fradeling ei 2 daa stor tomt til boligformål for sin datter. Beskrivelse av eiendommen og det omsøkte arealet. Administrasjon har sammen med søker valgt å befare omsøkte område. Dette for sammen med søker få plasert tomta slik at den ikke kommer i berøring med eventuelt dyrka og dyrkbart område. Omsøkte område ligger på en åsrygg er mer eller mindre tilvokst av lauvskog. Mot nord skråner tomta sterkt ned mot et mindre dyrka areal og i østlig retning mot overfalte dyrket mark. Det er tidligere fradelt 2 hyttetomter og en boligtomt, se hjelpesaker. Ifølge søker har det ikke vært noen form for drift på eiendommen siden 1965 og store deler av de dyrka arealene er til dels gjengrodd

92 Etter administrasjonens vurdering kan omsøkte areal vanskelig la seg oppdyrke og det vil kreve uforholdsmessig store resurser noe som innebærer jordlovens 9 omdisponering ikke kommer til andvendelse i denne saken. Eiendommen ligger i Langbakken, ca 10 km fra kommunesenteret Brøstadbotn. Området er i kommunens arealdel avsatt til LNF-S1; arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-, vilt og/eller friluftsinteresser, der spredt bolig-, ervervs og fritidsbebyggelse samt fradeling kan tillates når dette ikke kommer i konflikt med sektorinteressene. Dette er en dispensasjonssak og plan og naturutvalget har gått inn for dispensasjon. Saken er sendt på høring til sektormyndighetene. Det er et generelt forbud mot fradeling på eiendommer som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. De lovpålagte vilkårene for å gi delingssamtykke er at det må foreligge «samfunnsinteresser av stor vekt,» eller at delingen er forsvarlig ut i fra «den avkasting eigedomen kan gi.» Viktige samfunnshensyn som taler for å godkjenne fradelingen: Eks økt bosetning, økt sysselsetning og næringsutvikling. Økt bosetning kan i dette tilfellet være et viktig samfunnshensyn av stor vekt som taler for at fradeling kan godkjennes. Det må ses på som særdeles positivt at folk velger å slå seg ned her i kommunen. Tilførsel i form av økt bosetning er noe kommunen sårt trenger. Avkastningshensyn: Selv om eiendommem har en del produktiv skogsareal og en mindre andel innmark dels gjengrodd, vil ikke beslag av omsøkte areal forykke den avkastningsevenen som skulle ligge i de gjenverende arealene på eiendommen. Den lave avkastningsevnen på det omsøkte arealet taler for at fradelingen kan godkjennes. Adkomsten til tomta vil skje fra eksisterende vei og videre med ny veg langs foten av omsøkte parsell. Tiltaket vil ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for resten av bruket. Tiltaket vil ikke gi uheldige effekter på kulturlandskapet.

93 Vedtak: Dyrøy kommune godkjenner etter en samlet vurdering fradeling av1 tomter bestående av 2 dekar skogsmark fra gnr 6 bnr 3 med hjemmel i jordlovens 12. Det er lagt vekt på det samfunnshensynet som økt bosetning vil ha for området og ikke minst kommuen. Videre vil området som søkes fradelt vil ha minimal betydning for brukets øvrige avkastningsevne. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at tillatelsen er gitt faller samtykket bort. Søknaden om deling er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det er dermed nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven 7. Landbruksmessige merknader til dispensasjonssaken vil bli gitt av Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen. Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsbestemmelsene vedtatt av kommunestyret i møte sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Svein Jakob Jæger leder hav- og landbruk Kopi til: Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen Postboks TROMSØ Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

94 Dyrøy kommune Den lærende kommune Bjørg Johansen Brøstadveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/93 Svein Jakob Jæger, tlf.: / /20 Svar på deling til boligformål etter jordloven. Saksopplysninger: Eiendom: Høgvoll Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Ideell andel Eiendomsnavn Dyrøy Høgvoll PARTER Eier: Bjørg Johansen Brøstadveien Brøstadbotn Erverver: Eldbjørg Stensvik Brøstadveien Brøstadbotn Antall parseller 1 stk Formål: Boligtomt Bebygd: ja Flere våningshus: Nei Samsvar med godkjent plan: Nei Adkomst dyrka jord: nei Grenser bolig/hytte: Nei Ivaretar kulturlandskapshensyn: ja Adkomst gjennom ja Grenser dyrka jord: ja Adkomst gårdsvei: ja tunet: Avstand tun: 0 Vernskog nei Totalt parseller (daa): Fulldyrket jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog bonitert Annen skog Annet areal Areal i alt Derav Dyrkbart 0,2 0,8 1,0 Totalt bruket (daa): Fulldyrket Overflatedyrka Innmarksbeite Skog Annen skog Annet areal Areal i alt jord jord bonitert 11,6 13,6 3,5 28,7 Bygningstyper Byggeår Grunnflate m 2 Etasjer Teknisk tilstand Bolig 1 Bolig 2 Fjøs 1979 God stand. Bebos i dag Meget dårlig forfatning Meget dårlig forfatning Faktiske opplysninger: Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i eneeie Det er ikke drift på bruket. Ingen husdyrproduksjon i området. Eiendommens dyrka arealer har inntil 2008 vært høstet av ekstern gårdbruker Området bruket ligger i har middels jordbruksvilkår og middels skogbruksvilkår. Hjelpesaker: 2110/77 Deling av Høgvoll 14/20 1,0 daa til boligtomt. Avslag fra fylkeslandbruksstyret.

95 Lovgrunnlag: LOV nr 23: Lov om jord (jordlova) 9 og Bruk av dyrka og dyrkbar jord: «Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova skal fremja. Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort. Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.» 12. Deling: «Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter planog bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.»

96 Kommunen avgjør omdisponerings og delingssaker etter jordloven, jfr FOR nr 1479: Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Problemstillinga blir om eiendommen med det omsøkte arealet brukes eller kan brukes til jordbruksproduksjon, og om det kan tillates omdisponert med hjemmel i jordlovens 9 og fradeles med hjemmel i jordlovens 12. Begrepet jordbruksproduksjon dekker all planteproduksjon i jordbruk og hagebruk der jorda blir brukt som vekstmedium, for eksempel til produksjon av mat og fôr samt hagevekster. Begrepet omfatter videre bygninger som er direkte knyttet til driften av eiendommen, samt våningshuset. I rundskriv M-4/2003 står følgende om omdisponeringsforbudet av dyrka og dyrkbar jord: «Forbudet gjelder etter bestemmelsens ordlyd dyrka og dyrkbar jord uansett arealstørrelse. En forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for en eller annen aktuell jordbruksproduksjon samtidig som produksjonen må være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.» Videre: «Dyrkbar jord kan nyttes til annet enn jordbruksproduksjon, men den kan ikke disponeres slik at det er til hinder for at arealet kan nyttes til jordbruksproduksjon i framtida. Dyrkbar jord kan etter dette for eksempel brukes til produksjon av pyntegrønt og juletrær uten samtykke.» Omdisponeringshensynet legger opp til et strengt jordvern. Det viser kravet om at særlege høve må foreligge for å gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om det foreligger særlege høve. Tillatelse til omdisponering kan gis etter en samlet vurdering av forholdene. Sitat fra rundskriv M-4/2003: «Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Bestemmelsen er ikke uttømmende, jf. utrykket mellom anna.» Jordlovens 12 starter med ordene: «Eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk» En naturlig språklig forståelse er at det gjelder dyrket mark i form av fulldyrket jord, overflatedyrket jord eller innmarksbeite, og produktiv skog i form av høy, middels og lav bonitets skogsmark. Landbruksdepartementet har tolket uttrykket i rundskriv M-4/2003 og sier bl.a: «Eiendommen må ha en slik størrelse og beliggenhet at den objektivt sett kan gi grunnlag for lønnsom drift. En må imidlertid ved vurderingen av bestemmelsen ikke bare ta hensyn til den delen av formålet som går på å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere, men også den delen som gjelder jordvern. Sistnevnte forhold kan medføre at eiendommer

97 med et relativt lite totalareal faller inn under bestemmelsen. En liten eiendom kan omfattes av delingsforbudet dersom det hører dyrka jord av høy kvalitet til eiendommen. I praksis har en eiendom med totalareal på 5 daa blitt ansett tilstrekkelig ettersom den hadde 3 daa fulldyrka jord. Eiendommens beliggenhet er et relevant moment. Det samme gjelder kvaliteten på arealet, vekstvilkår, og hvilken produksjonsform som er påregnelig.» Det er et generelt forbud mot fradeling på eiendommer som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. De lovpålagte vilkårene for å gi delingssamtykke er at det må foreligge «samfunnsinteresser av stor vekt,» eller at delingen er forsvarlig ut i fra «den avkasting eigedomen kan gi.» Landbruksdepartementet har tolket uttrykket «samfunnsinteresser av stor vekt» i rundskriv M- 4/2003 og sier bl.a: «Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer kan representere en samfunnsinteresse av stor vekt. Interessen kan være av økonomisk eller ikke-økonomisk art. Personlige eller private interesser som ikke samtidig innebærer en samfunnsinteresse vil falle utenfor.» Uttrykket «den avkasting eigedomen kan gi» har landbruksdepartementet tolket slik: «Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige gevinster, for eksempel ved salg av tomter, må en derfor i utgangspunktet se bort fra. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. omsynet til den avkasting eiendommen kan gi må tolkes i lys av dette. Dette gjelder for alle bruk også de store og gode driftsenhetene. Det en skal ta vare på er de inntektsmuligheter eiendommen har. Det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruket, for eksempel turisme.» Dersom en av de to betingelsene er oppfylt kan delingen godkjennes. Ordet «kan» åpner for skjønn. Søker har ikke krav på delingssamtykke selv om ett av vilkårene er oppfylt. Loven nevner selv en del hensyn som skal vektlegges i vurderingen. Men listen er ikke uttømmende. Uttrykket mellom anna åpner for at også andre hensyn som faller inn under jordlovens formål kan vektlegges. I følge jordlovens 9 er det anledning til å sette vilkår i forbindelse med dispensasjonen. Vilkårene som eventuelt settes må anses nødvendige for å oppfylle jordlovens formålsparagraf. Også samtykke til deling kan gis på slike vilkår, jfr jordlovens 12 tredje ledd. Saksutredning Fr. Johansen søker om fradeling av 2,5 daa tomt til boligformål til Eldbjørg Stensvik. Ifølge søker, leier Stensvik et eldre bolighus like i nærheten av arealet det søkes på. Beskrivelse av eiendommen og det omsøkte arealet. Etter administrasjonens vurdering kan store deler av det omsøkte areal på 2,5 dekar brukes til jordbruksproduksjon og jordlovens 9 og 12 kommer til anvendelse. Eiendommen ligger på Hundstrand ca 6 km fra kommunesenteret Brøstadbotn. Området er i kommunens arealdel avsatt til LNF-S1; arealer av vesentlig betydning for landbruks-, reindrifts-,

98 vilt og/eller friluftsinteresser, der spredt bolig-, ervervs og fritidsbebyggelse samt fradeling kan tillates når dette ikke kommer i konflikt med sektorinteressene. Dette er en dispensasjonssak og plan og naturutvalget har gått inn for dispensasjon. Saken er sendt på høring til sektormyndighetene. Mulighet for å føre arealet tilbake til jordbruksproduksjon: Det er et generelt forbud mot fradeling på eiendommer som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. De lovpålagte vilkårene for å gi delingssamtykke er at det må foreligge «samfunnsinteresser av stor vekt,» eller at delingen er forsvarlig ut i fra «den avkasting eigedomen kan gi.» Administrasjonen er av den oppfatning at omsøkte areal må reduseres fra 2,5 til å gjelde 1,0 daa og legges inn til nabogrense i sør. Selv om fjøsen også er i en svært dårlig forfatning bør denne fortsatt tilhøre hovedbruket og ikke innlemmes i delingen. Dersom eier ønsker å rive fjøset kan dette arealet enkelt bearbeides tilbake til eiendommens øvrige jordbruksareal og arronderingen blir også bedre. Tiltaket blir dermed mer forsvarlig ut fra avkastningen eiendommen kan gi fordi gjenværende areal da blir redusert minimalt. På kart er området på 1,0 dekar definert med annet markslag og med en mindre del dyrka mark på ca 0,2 dekar. Den beskjedne avkastningsvenen bruket har og at omsøkte areal for det meste legger beslag på allerede eksisterende tun taler for fradeling. Viktige samfunnshensyn som taler for å godkjenne omdisponeringen og fradelingen: Eks økt bosetning, økt sysselsetning og næringsutvikling. Tiltaket vil ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for resten av bruket og vil ikke gi uheldige effekter arronderingsmessig. Ny bolig vil i stor grad bli plassert der hvor eksiterende eldre bolig nå står. Tiltaket vil ikke gi uheldige effekter på kulturlandskapet. Rådmannens vedtak etter fullmakt: Dyrøy kommune godkjenner etter en samlet vurdering omdisponering og fradeling av1,0 dekar boligtomt bestående av 0,2 dekar dyrka mark og 0,8 dekar annet markslag fra gnr 14 bnr 20 med hjemmel i jordlovens 9 og 12. Den nye tomta legges inn til nabogrensen i sør. Det er lagt vekt på at den nye tomten i hovedsak blir plassert innenfor og på eksisterende tun og dermed legger beslag en mindre del dyrka mark. Videre bidrar boligbygging til å styrke bosetningen i kommunen. Tillatelsen til omdisponering faller bort dersom arbeid for å bruke jorda til det aktuelle tiltaket ikke er satt i gang innen tre år etter at vedtaket er gjort. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at tillatelsen er gitt faller samtykket bort Søknaden om fradeling er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det er dermed nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven 7. Landbruksmessige merknader til dispensasjonssaken vil bli gitt av Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen. Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsbestemmelsene vedtatt av kommunestyret i møte sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03.

99 Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Svein Jakob Jæger leder hav- og landbruk Vedlegg 1 14/20 kart Kopi til: Eldbjørg Stensvik Brøstadveien BRØSTADBOTN Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Inge Bones Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

100

101 DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Kommunene, fylkesmennene, fylkeskommunene, Statens landbruksforvaltning, Statens kartverk Deres ref ^o% Vår ref Dato GT.,^ 1 [w/ /Ø %, j ORQ J Orientering om lovendringer i lov 19. juni 2009 nr. 98 om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Fra 1. juli 2009 gjelder en rekke endringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven. Endringene er en følge av lov om endring av lov 19. juni 2009 nr. 98 om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Endringene innebærer betydelige forenklinger i lovverket, og odelsloven moderniseres. De delene av loven som gjelder opphevelse av fylkeslandbruksstyret gjelder først fra 1. januar I forbindelse med lovendringen er det også fastsatt en rekke endringer i forskrifter og rundskriv. Endringene kan hentes opp på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside på følgende lenke: ml?id= For kommuner, fylkeslandbruksstyrer og fylkesmenn er det viktig å merke seg at loven gir en rekke overgangsregler for ulike situasjoner. Det er også viktig å være oppmerksom på endringen i forskrift av 8. desember 2006 nr nytt annet ledd som innebærer en plikt for kommunene til å vise hvordan prisvurderingen er foretatt i forhold til eiendommens enkelte deler. De fleste endringene gjelder regler i odelsloven. Viktige endringer i odelsloven er bl.a. at: Reglene om hvilke eiendommer som kan odles er endret slik at dette bare blir et Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for skog- og Saksbehandler Postboks 8007 Dep Akersgt ressurspolitikk Ingrid Aasen 0030 Oslo Org no. Telefaks

102 spørsmål om arealgrenser. Samtidig er arealgrensene hevet slik at ca færre eiendommer enn i dag omfattes av arealgrensen etter odelsloven. Arealgrensen er på mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Samboere er gitt like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den. som har odelsrett dør først. Menn og kvinner blir likestilt uavhengig av fødselstidspunkt. De samme regler gjelder for barn født innenfor eller utenfor ekteskap, og for adoptivbarn. Løsningsfristen i odelsloven reduseres til seks måneder, og adgangen til å nekte løsning når odelsløsning vil være klart urimelig er utvidet. Ordningen med at eieren kan gi kjøpstilbud til bedre prioriterte odelsberettigede videreføres og utvides, og fristen forkortes til to måneder. Det er videre gjort endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven som har sammenheng med konsesjonsplikten, boplikt og driveplikt, samt fylkesmannens oppfølging av kommunens vedtak i første instans. Viktige endringer er bl.a. at: Arealgrensen for konsesjonsplikt for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller 100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 100 dekar totalareal. Det er fastsatt nærmere regler om hvilke momenter som skal tillegges vekt ved avgjørelse av søknad om konsesjon bl.a. når det vurderes om det skal stilles vilkår om boplikt. Reglene om boplikt er nå bare fastsatt i konsesjonsloven, og de gjelder bebygde eiendommer over arealgrensen for odling. Den som selv ikke kan eller vil oppfylle lovbestemt boplikt, må søke konsesjon. Boplikten varer i 5 år også for den som har løst eiendommen på odel. Reglene om driveplikt er nå bare fastsatt i jordloven. Fra 1. juli 2009 er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal. Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i loven. Vilkårene innebærer at avtalen må være skriftlig, den må 10 års varighet eller mer, og den må føre til driftsmessig gode løsninger. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense 0-grense er endret slik at kommuner som mener det er nødvendig for å unngå at helårsboliger blir brukt til fritidsformål kan sette slektskapsunntaket i konsesjonsloven ut av kraft. Det er innført en hjemmel for fylkesmannen til å pålegge kommunene å rapportere om sine vedtak. Disse endringene er nærmere beskrevet i egne rundskriv om praktiseringen av reglene om konsesjon, boplikt og driveplikt i rundskriv M-2/2009 og rundskriv M-3/2009. Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at arbeidet med lovendringene, bl.a. behandlingen i Stortinget, har vist at det kan være ønskelig å endre også andre bestemmelser enn de som nå er vedtatt. Se Innst. O.nr. 90 ( ) hvor Næringskomiteen har pekt på at det er behov for å se nærmere på odelskretsens omfang. Komiteen ønsker videre at det gjennom delingsbestemmelsen i jordloven bør legges bedre til rette for å stimulere til at arealer selges som tilleggsjord til nabobruk. Det er videre lagt til grunn at reglene om boverdi ved utøvelse av priskontroll bør fange opp den reelle boverdien på en bedre måte enn i dag, og at selgere av Side 2

103 landbrukseiendom, forut for konsesjonsbehandlingen får avklart spørsmålet om pris med kommunen. Departementet vil ta fatt i disse spørsmålene. Pål Vidar Sollie Ekspedisjonssjef - ' IngEr Grette Avdelingsdirektør Side 3

104 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Bjørn Einan Deres dato Deres ref /771 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo DYRØY KOMMUNE - Wl-i3-3- i -13 : P^otta±t i lac 5 ; N Kopi: G- j tret r' F f Foreleggelse - klage over avslag på søknad om fritak fra bo- og driveplikt - Gnr. 29 bnr. 1 i Dyrøy kommune Vi viser til brev av og telefon om saken den Etter lovendring den er eiendommen ikke lenger odlingsjord. Dette innebærer at erverv innen familien ikke er betinget av boplikt. Vi ser derfor ingen grunn til å gå videre med saken. De tilsendte dokumenter returneres vedlagt. Med hilsen Gjenpart: Dyrøy kommune, Hav og landbruk, 9311 Brøstadbotn Ellbjørg Klæbo Ingebrigtsen, Budalsvegen 7a, 9415 Harstad Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

105 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Bjørn Einan Deres dato Deres ref. Liv Fyhn u $ ' ^åtd ^i 6jli^aW +j\il Nordli 6 n :1 I tt. _ 9300 Finnsnes j / ^J Boplikt på gnr. 2 bnr. 5 i Dyrøy kommune Fylkesmannen i Troms viser til din søknad om fritak fra boplikten, og Dyrøy kommunens behandling av denne. Det er bare boplikt på eiendom som kan regnes som odlingsjord. Fra 1. juli i år er kravet til odlingsjord at eiendommen har enten minst 25 dekar jordbruksareal eller 500 dekar produktiv skog. Ut fra opplysninger i saken er eiendommen gnr. 2 bnr. 5 i Dyrøy kommune ikke odlingsjord. Konsesjonsfritt erverv av eiendommen vil derfor ikke utløse boplikt. Saken arkivers uten videre behandling. Med hilsen erit Ner-2 I\r landbruksdirekt, ^,r B ø ek rinan 64 ^ førs nsulent Kopi til: Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

106 DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Adresseliste Deres ref Vår ref Dato Fylkesvise BU-midler Ekstraordinære midler Det vises til rundskriv næringsutvikling 2009 (M1/2009), med fordeling av fylkesvise BU-midler for Dette brevet er et supplement til rundskrivet. Bakgrunn I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2009, ble det bevilget 200 mill. kroner over revidert nasjonalbudsjett til ekstraordinære investeringstiltak i landbruket i 2009, jf. St.prp. nr. 75 ( ) og St.prp. nr. 67 ( ). Av disse skal 150 mill. kroner gå til investeringer i landbruksbygg, dvs. bedriftsretta fylkesvise BU-midler. I tillegg ble det i jordbruksforhandlingene vedtatt at lånerammen for rentestøtte skal økes med 300 mill. kroner fra og med Fordeling av ekstraordinære midler Landbruks- og matdepartementet har fått forståelse av at det er stort behov for midler over hele landet. Midlene er derfor fordelt med det utgangspunkt at fylkene skal få samme tilgang på de ekstraordinære midlene. Fordelingen representerer en økning i de fylkesvise rammene på 38 %, og fremgår av tabellen under. Departementet understreker at midlene er bedriftsrettede, og i sin helhet skal tilføres Innovasjon Norge. Departementet legger videre til grunn at Innovasjon Norge kan igangsette saksbehandlingen på grunnlag av dette brev, og at det prioriteres en rask og effektiv behandling av investeringssøknader, slik at de ekstraordinære midlene kan gi umiddelbare effekter som forutsatt. Postadresse Kontoradresse Telefon Landbrukspolitisk avdeling Saksbehandler Postboks 8007 Dep Akersgt Sigrun Rødset 0030 Oslo Org no. Telefaks

107 2009 Ekstraord. BU-tilskudd 2009 Utvidet låneramme 2009 Totalt BU tilskudd 2009 Total låneramme 2009 Østfold 5, ,52 37,0 Akershus 5,05 9,1 18,19 30,0 Hedmark 10,59 20,2 38,14 74,0 Oppland 7, ,35 52,5 -Valdres 2,10 4,4 7,57 14,5 -N.Gudbrandsdal 2,83 5,8 10,19 19,0 Buskerud 6,75 13,3 24,31 44,0 Vestfold 4,53 9,6 16,30 31,0 Telemark 5,58 9,6 20,09 32,0 Aust-Agder 4,16 7,1 14,99 24,0 Vest-Agder 4,85 8,3 17,47 28,0 Rogaland 12,00 20,8 43,21 68,0 Hordaland 9,06 17,4 32,60 58,0 Sogn og Fjordane 12,00 25,2 43,21 83,0 Møre og Romsdal 11,04 23,5 39,74 77,0 Sør-Trøndelag 10,43 20,4 37,55 68,0 Nord-Trøndela 13,02 29,1 46,87 96,0 Nordland 10,71 21,6 38,57 72,0 Troms 7,24 16,2 26,05 54,0 Finnmark 5,01 11,4 18,05 38,0 SUM 150, Det skal rapporteres på midlene på samme måte som for de ordinære BU-midlene. I tillegg til økningen i lånerammen for rentestøtte, ble det i jordbruksoppgjøret bestemt at grøfting skal legges inn i formålet for lån med rentestøtte, og at maksimalsatsen for rentestøtte endres til 4 pst. Landbruks- og matdepartementet presiserer at endringene trer i kraft fra Det er opp til fylkene å prioritere og legge til rette for lån med rentestøtte til grøfting. Med hilsen Siirun Rødset rådgiver Side 2

108 Adresseliste Fylkesmennene Valdres natur- og kulturpark Regionråd Nord-Gudbrandsdal Innovasjon Norge Innovasjon Norge - styrene i fylkene Fylkeskommunene Kommunene

109 FISKERIDIREKTORATET Region Troms Z^'2 JR I M Adresseliste Saksbehandler : Steinar Larsen Telefon : Att: Seksjon : Vår referanse : Deres referanse: Region Troms 09/13710 Vår dato : Deres dato: STATUS FOR KOMMUNAL AREALPLANLEGGING I SJØ - OM BEHOVET FOR REVISJON AV PLANENE Noen kommuner har kystsoneplaner som er av nyere dato, andre er av gammel årgang. Revisjon av planverk er en krevende utfordring for alle kommuner, spesielt for små kommuner med begrensede ressurser. Det er gjennom vedtatte kystsoneplaner at kommunen kan styre bruken av sine sjøarealer. Samtidig er kystsoneplanen en svært viktig rammebetingelse for videre utvikling av havbruksnæringen. Fra l.juli d.å., iverksettes en ny planlov som gir kommuner mulighet for mer detaljert planlegging enn det som er tilfelle i dag. Fiskeridepartementet har varslet at det framover vil bli gitt nye konsesjoner for oppdrett av anadrome fisk. Samtidig er det i gang et målrettet arbeid med å utvikle marine arter for havbruk. Arbeidet med å utvikle havbruksnæringen er en nasjonalt prioritert oppgave. Havbruksnæringens virksomhet er i kystsonen. Det vil si i nasjonale farvann som på grasrota er kommunale farvann. Kommunene har en svært viktig og ansvarsfull rolle som tilretteleggere for det nasjonalt prioriterte arbeidet med å videre utvikle havbruksnæringen. Det er en kommunal oppgave å harmonisere arealbruken i kystsonen mellom havbruksnæringen og annen virksomhet som har kommunal prioritet. Havbruksnæringen er inne i en utvikling hvor lokalitetene blir større og derfor øker behovet for lokalisering på dypere vann, for å få bedre miljøbetingelser for fisken. Når det blir dypere under anlegget blir fortøyningene lengre, de er gjerne tre ganger dybden. I plansammenheng må fortøyninger medregnes når anleggets utstrekning skal vurderes. Kommunale arealplaner er, nesten uten unntak, ikke tilpasset en slik utvikling i havbruksnæringen. Der hvor det er avsatt arealer for havbruk i kommunale Postadresse : Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr: E postadresse : no Internett :

110 arealplaner er det i hovedsak som områder langs land avgrenset mot dypere farvann utenfor. Når kommunale arealplaner er mangelfulle i forhold til havbruksnæringens behov må det først søkes om dispensasjon fra vedtatt arealplan, etter planloven hvor kommunen er ansvarlig myndighet. Først når dispensasjon er innvilget kan søknaden behandles etter akvakulturloven, hvor Fiskeridirektoratet er myndighet. En slik prosess er krevende både for kommunen og Fiskeridirektoratet. Og den er tidkrevende for næringsaktører. Etter den nye planloven som iverksettes fra l.juli d.å., blir det mer krevende å få dispensasjon. Muligheten for å få dispensasjon strammes inn i ny lov. Ot.prp. nr.32 (Ny planlov) sier om dette (kap.19 og på side 242): De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planens omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Utfra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging. Fiskeridirektoratet gjør kommunene oppmerksom på de forhold som er nevnt overfor. Søknader om lokaliteter kan bli svært krevende også for kommunene. De kommuner som er opptatt av næringsutvikling i kystsonen må gjøre grep for å unngå at videre utvikling av lokal havbruksnæring stopper opp. Flere kommuner er i gang med å revidere sine arealplaner for sjøarealene. Det er svært viktig at de forhold vi har pekt på overfor blir ivaretatt i planprosessen. Det er videre svært viktig at dette revisjonsarbeidet skjer i samråd med nærliggende kommuner slik av sjøområder som det er naturlig å se i sammenheng, blir planlagt sammenhengende. Fiskeridirektoratet anbefaler alle kommuner med kystlinje å snarest gjøre nødvendige tiltak for å kunne møte lokal havbruksnærings arealbehov for videre utvikling. Med vennlig hilsen Ernst Bolle Seksjonssjef temar Larsen Rådgiver

111 Adresseliste Balsfjord kommune Berg kommune Bjarkøy kommune 14 Gratangen kommune Harstad kommune Ibestad kommune Karlsøy kommune Kvæfj ord kommune Kvænangen kommune Kåfj ord kommune Lavangen kommune Lenvik kommune Lyngen kommune Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tromsø kommune 9050 Storsteinnes 9385 Skaland 9426 Bjarkøy 9311 Brøstadbotn 9470 Gratangen 9479 Harstad 9450 Hamnvik 9130 Hansnes 9475 Borkenes 9161 Burfjord 9146 Olderdalen 9358 Tennevoll 9300 Finnsnes 9060 Lyngseidet 9321 Moen 9156 Storslett 9350 Sjøvegan 9180 Skjervøy 9440 Evenskjer 9046 Oteren 9310 Sørreisa 9380 Gryllefjord 9304 Vangsvik Byutvikling Postboks Tromsø Troms Fiskarfylking Postboks 59 Sentrum 9251 Tromsø Troms Fylkeskommune v/kjetil Helstad 9296 Tromsø Fiskerikontoret Finnsnes Fiskerikontoret Skjervøy

112 Saker til behandling

113 Saker til behandling

114 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 2/6 Saksmappe: 2009/306 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg 2/6 Langevika - Søknad om deling av grunneiendom. Bolig. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 52/ Saksopplysninger Bror til søker, Torbjørn, har fått fradelt tomt i område. Tiltakshaver Eivind Torsteinsen skriver i søknaden om at han søker fradelt ca.2 da på eiendommen Hugheim på Finnlandsnes. Han vil flytte til kommunen. Det er hans barndomsheim. Han trenger flat tomt til rullestolbruker. Som foreløpig svar på søknaden, følger brev : Vi har mottatt Deres brev av Til orientering opplyser vi at saken avgjøres av plan og naturutvalget med hensyn til dispensasjon fra arealdelen og 100 metersbeltet langs sjøen. Ved en eventuell henvendelse ber vi om at saksnummeret, som er 2009/306, oppgis. Vi regner med at saken kan avgjøres innen desember 09, og du vil deretter få skriftlig beskjed.

115 Fig.1 N50 over Finnlandsnes. Se pil.

116 Fig.2 FKB-B over eiendommen. Pil for tiltak. Fig.3. Flyfoto over område

117 Administrasjonens vurdering Det foreligger fullmakt fra fra de andre eierne til søknad om deling/rekvisisjon. Statens vegvesen har gitt foreløpig svar på markavkjørsel i brev av Områder er skogbevokst med berg i dagen bratt ned mot sjøen. Benyttes lite av allmennheten. Det er også lagt vekt på søknadens betydning for å rydde i eiendomsforholdet på gården. Rådmannens forslag til vedtak: Eivind Torsteinsen søknad om å fradele ca. 2 da boligtomt på gnr 2 bnr 6 vil vanskeliggjøre gjennomføringen av arealdelen. Det faste utvalg i plansaker vil gå inn for å gi dispensasjon fra LNF-område og 100-metersbeltet fra sjøen. Det pekes på tiltakshavers tilknytning til gården, at de er flere om våningshuset, at fritidsboligen lite er synlig fra stranda og at delingen ikke vil være til hinder for allmennhetens bruk av strandsonen. Saken går til forhåndsuttalelse. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Terje Johansen utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

118 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 15/5 Saksmappe: 2008/590 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg 15/5 Søknad om deling av grunneiendom, tillegg fritidstomt. Dispensasjon. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 53/ Saksopplysninger Hr. Kristensen ønsker å fradele tilleggstomt til gnr 15 bnr 13 med 1,5 da. Det er i dag fradelt 1,2 da på tomta. Fig.1 FKB-B. Tillegg nord for tomta

119 Fig.2 Skjæret gnr 15 Se pil. Administrasjonens vurdering Område for fradeling er etter den siste gjennomgangen i et område av mindre betydning for landbruket. Fradelingen berører ikke dyrka mark, mest lyng og småbjørk. Jordbruksvei omslutter område for fritidstomt på en god måte. Det er flere fritidseiendommer nord for tomta. Rådmannens forslag til vedtak: Hr. Kristensens søknad om dispensasjon og å fradele ca. 1,5 da tilleggsareal til fritidstomta gnr 15 bnr 13 vil vanskeliggjøre gjennomføringen av arealplanen i kommuneplanen. Imidlertid er området av mindre betydning for landbruket; på ikke skogsmark og haug. Det er lagt vekt på ønske om større tomt på haug. Det faste utvalg i plansaker vil gå inn for å gi dispensasjon. Saken sendes til forhåndsuttalelse. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Terje Jahansen utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

120 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 27/9 Saksmappe: 2009/312 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg 27/9 Søknad om deling av grunneiendom, tilleggstomt, fritidsbolig. Dispensasjon. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 54/ Saksopplysninger Fr. Olsen og B. Nyseth, Finnstadjordet ønsker å fradele et tilleggsareal til fritidsbolig på, i følge vedlagt kart, ca.250 m². Arealet ligger nordøst for fritidsboligen og er arealet frem til eiendomgrensen for gården. Fig.1 Tilleggstomt til 27/23, ca 250 m²

121 Fig.2 Lia på Dyrøya, mellom Hals og Dyrøyhamn Administrasjonens vurdering Arealet ligger i arealdelen i kommuneplanen i LNF-område. Område er også innenfor 100- metersbeltet langs sjøen. Det ligger etter de siste nedtegninger i et viktig jordbruksområde. Område vil på grunn av arronderingsmessige hensyn være lite hensiktmessig å utnytte i jordbrukssammenheng. Rådmannen vil i dette tilfelle gå inn for å gi dispensasjon både fra 100- metersbeltet langs sjøen og i LNF-område. Rådmannens forslag til vedtak: Fr. Olsen og B. Nyseths søknad om å fradele et område på ca.250 m² fra gnr 27 bnr 9 vil vanskeliggjøre gjennomføringen av arealdelen i kommuneplanen. Rådmannen vil i dette tilfelle gå inn for å gi dispensasjon både fra 100-metersbeltet langs sjøen og i LNF-område. Det pekes på at område egner seg mindre til jordbruksformål av arronderingsmessige årsaker. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Terje Johansen utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

122

123 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 11/39 Saksmappe: 2009/287 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg 11/39 Søknad om deling av grunneiendom, tillegg boligtomt Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 55/ Saksopplysninger Hr. Kristoffersen ønsker å fradele et tilleggsareal til gnr 11 bnr 161, fam.sørgård. Tomten er i dag på ca 1,3 da. Tillegget til garasje det søkes om er på ca. 500 m². Til sammen blir boligtomten på ca 1,8 da. Det går en kommunal vannledning over arealet. Fig.1 Brøstad. Pil søknad

124 Fig.2 Pil fradeling, rød tykk strek viktig jordbruksområde. Administrasjonens vurdering Område ligger i LNF-område i kommunedelplanen Brøstad/Finland planident.nr En fradeling i dette område er krever dispensasjon fra plan. I dag ligger område omsluttet av reguleringsplanen for Brøstad. En kan ikke se at område egner seg til det formål som arealdelen legger opp til. Området har vel over tid endret seg til et boligområde. I forslag til område viktig for jordbruket, ligger dette utenfor. Rådmannen er litt tilbakeholden med hensyn til at det her kommer en garasje over ledningen. Det bør unngåes nettopp med hensyn til vedlikehold. Rådmannens forslag til vedtak: Hr. Kristoffersens søknad om på gnr 11 bnr 39 å fradele ca 0,5 da til tillegg til boligtomt vil vanskeliggjøre gjennomføringen av arealdelen. En vil gå inn for å gi dispensasjon dersom bygging plasseres minst 1 meter fra kommunal vannledning over området. Det er lagt vekt på at arealbruken har endret seg i området. Saken går til forhåndsuttalelse. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Terje Johansen Øystein Rørslett

125 utvalgsleder rådmann

126 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2007/808 Saksbehandler: Svein Jacob Jæger Dato: Saksframlegg 28/3 Klage på avslag om varig fritak av boplikten til gården Løkvoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 56/ Vedlegg 1 Kart over gnr 28 bnr 3 Saksopplysninger Dyrøy kommune er underinstans i klager på bo- og drivepliktssaker etter odelsloven og Fylkeslandbruksstyret er klageinstans, jfr FOR nr Rettslig grunnlag for Dyrøy kommune som underinstans er forvaltningslovens 29 første ledd første punktum, 33 annet ledd og 33 fjerde ledd første punktum: 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog 31» 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» Problemstillingen blir om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om saken inneholder nye momenter som gjør at plan og naturutvalget bør endre sitt vedtak. Partsbrevet er datert Klagen fra Terje Karlsen datert og stemplet mottatt av kommunen og dermed mottatt innenfor klagefristen. Klager mener at kommunen ikke har tatt hensyn til følgende momenter i sin tidligere behandling i saken: 1. Etter odelsloven er ikke eiendommen ut fra sin størrelse en odelseiendom. Kravet i odelslovens 2 om jordbruksareal på 20 da er ikke tilfredsstilt. Jeg vil også hevde at det ikke er mulig å drive selvstendig landbruksvirksomhet på denne eiendom på en regningssvarende måte. Uttrykket regningssvarende måte skal forstås på eiendom måte som odelslovens kriterium om at eiendommen må kunne nyttes til landbruksdrift, jmf. Landbruksdepartementet korrespondanse med sivilombudsmannen. Derfor er kriteriene kommunen har lagt til grunn for avslaget, gjort på feilt grunnlag. Det kommunen/utvalget her skulle ta stilling til, er om eiendommen fyller kravene til odlingsjord.

127 Det vises til brev av fra Statens landbruksforvaltning som presiserer at kommunene konkret må ta hensyn til dette ved behandling søknader om fritak bo- og driveplikt samt for saker hvor det tidligere er gitt midlertidig fritak for. Det vises i tilegg til rundskriv M-2/2004 fra Landbruksdepartementet som sier: En må ha for øye at det ikke knytter seg bo- og driveplikt til eiendommer med mindre det er mulig å drive en selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningssvarende måte.. Driftsbygningen som er fra 1920 er i meget dårlig forfatning. Våningshuset som også er fra 1920, er beboelig men må ha en omfatende renovasjon for å tilfredsstille dagens krav. 2. Det er heller ikke tatt hensyn til at jeg har bygget og bor 5 km fra gården. Jeg påstår ut fra dette, at jeg oppfyller boplikten i kommunen. I tilegg har jeg nå eiet denne eiendom i 10 år og mine foreldre har bebodd og ennå bebor huset. Administrasjonens vurdering Fra 1. juli er det gjort endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. Rundskriv M- 2/2009 omhandler konsesjon og boplikt og rundskriv M-3/2009 omhandler driveplikten etter jordloven. All saker som ikke er ferdig behandlet innen denne dato og nye saker skal behandles etter dette nye lovverket. Formålet med endringene i 2009 er bl.a. å forenkle og gjøre tydeligere reglene om bo- og driveplikt. Endringene innebærer bl.a. at: reglene om lovbestemt driveplikt i konsesjonsloven og odelsloven er, med unntak av driveplikten for gjenlevende ektefelle (odelsloven 29), samlet i jordloven. Jfr jordloven 8 og 8a. reglene i odelsloven om lovbestemt boplikt er, med unntak for boplikten for gjenlevende ektefelle etter odelsloven 39, flyttet til konsesjonsloven slik at odelsloven 27 og 29 er opphevet, samme lov 28 og 40 er tilpasset dette, og konsesjonslovens 5 annet ledd er endret. Bestemmelsene om lovbestemt boplikt er avgrenset til å gjelde bebygd eiendom som fyller kravene til odlingsjord, hvor eiendommen er eller har vært brukt som helårsbolig. Jfr konsesjonslovens 5 annet ledd. Hva angår driveplikten anses denne som oppfylt gjennom leiekontrakt på 10 år. Det finnes en rekke unntak fra konsesjonsplikten. I dette tilfellet gjelder unntaket pga. erververs stilling konsesjonslovens 5. Unntaket her gjelder ektefeller, partnere, samboere og slektninger. Dette unntaket slår fast at eierens ektefelle, eller den som er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller den som er besvogret med eieren i rett oppstigende linje, ikke behøver å søke konsesjon. Dette unntaket etter konsesjonslovens 5 får dermed følgende konsekvenser for boplikten som betingelse for konsesjonsfriheten: Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overfaltedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter 5 første ledd nr.1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se konsesjonslovens annet ledd.

128 Det er bare boplikt på eiendom som kan regnes som odlingsjord. Fra 1. juli i år er altså kravet til odlingsjord at eiendommen har enten 25 dekar jordbruksareal eller 500 dekar produktiv skog. Rådmannens forslag til vedtak: Ut fra de opplysninger i saken er eiendommen gnr. 28 bnr. 3 etter det nye lovverket ikke odlingsjord. Konsesjonsfritt erverv av eiendommen vil derfor ikke utløse boplikt. Saken arkiveres uten videre behandling Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Terje Johansen ordfører/utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

129

130 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 15/6 Saksmappe: 2007/1037 Saksbehandler: Svein Jacob Jæger Dato: Saksframlegg Påklaging av avslag for varig fritak for bo- og driveplikt på gnr.15 bnr.6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 57/ Vedlegg 1 Gårskart gnr 15 bnr 6 Saksopplysninger Dyrøy kommune er underinstans i klager på bo- og drivepliktssaker etter odelsloven og Fylkeslandbruksstyret er klageinstans, jfr FOR nr Rettslig grunnlag for Dyrøy kommune som underinstans er forvaltningslovens 29 første ledd første punktum, 33 annet ledd og 33 fjerde ledd første punktum: 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog 31» 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» Problemstillingen blir om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om saken inneholder nye momenter som gjør at plan og naturutvalget bør endre sitt vedtak. Partsbrevet er datert Klagen fra Knut Bergli datert og stemplet mottatt av kommunen og dermed mottatt innenfor klagefristen. Brev fra Knut Bergli med nærmere redegjørelse og beskrivelse av gårdens arealer datert og stemplet av kommunen Administrasjonens vurdering. Fra 1. juli er det gjort endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. Rundskriv M- 2/2009 omhandler konsesjon og boplikt og rundskriv M-3/2009 omhandler driveplikten etter jordloven. All saker som ikke er ferdig behandlet innen denne dato og nye saker skal behandles etter dette nye lovverket. Formålet med endringene i 2009 er bl.a. å forenkle og gjøre tydeligere reglene om bo- og driveplikt. Endringene innebærer bl.a: reglene om lovbestemt driveplikt i konsesjonsloven og odelsloven er, med unntak av driveplikten for gjenlevende ektefelle (odelsloven 29), samlet i jordloven. Jfr jordloven 8 og 8a.

131 Hva angår driveplikten så slår de nye bestemmelsene fast at driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet en eiendom. Plikten innebærer at jordbruksarealet skal drives kontinuerlig og ivaretar ønsket om å sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealets produksjonsegenskaper og kulturlandskapet blir ivaretatt. Aktiv drift kan også redusere risikoen for at arealene bygges ned. Eieren har altså en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Videre har ny eier en plikt til å sørge for drift av jordbruksareal fra overtakelsestidspunktet og med en frist på ett år for å bestemme seg om vedkommende selv skal drive eiendommen eller om arealet skal leies bort. Dersom ny eier velger å oppfylle driveplikten ved bortleie sier jordlovens 8 følgende: Avtalen om bortleie må gjelde jordbruksarealet på eiendommen, jorda må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom, avtalen må ha en varighet på minst 10 år om gangen, den må være skriftlig og føre til driftsmessig gode løsninger. Det er dessuten utrykkelig slått fast at eieren ikke skal ha adgang til å si opp leieavtalen i 10-årsperioden. Avtalen kan imidlertid heves ved mislighold. Bestemmelsene er ikke til hinder for at eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv. Reglene i odelsloven om lovbestemt boplikt er, med unntak for boplikten for gjenlevende ektefelle etter odelsloven 39, flyttet til konsesjonsloven slik at odelsloven 27 og 29 er opphevet, samme lov 28 og 40 er tilpasset dette, og konsesjonslovens 5 annet ledd er endret. Bestemmelsene om lovbestemt boplikt er avgrenset til å gjelde bebygd eiendom som fyller kravene til odlingsjord, hvor eiendommen er eller har vært brukt som helårsbolig. Jfr konsesjonslovens 5 annet ledd. Det finnes en rekke unntak fra konsesjonsplikten. I dette tilfellet gjelder unntaket pga. erververs stilling konsesjonslovens 5. Unntaket her gjelder ektefeller, partnere, samboere og slektninger. Dette unntaket slår fast at eierens ektefelle, eller den som er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller den som er besvogret med eieren i rett oppstigende linje, ikke behøver å søke konsesjon. Dette unntaket etter konsesjonslovens 5 får dermed følgende konsekvenser for boplikten som betingelse for konsesjonsfriheten: Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overfaltedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter 5 første ledd nr.1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se konsesjonslovens annet ledd. Det er bare boplikt på eiendom som kan regnes som odlingsjord. Fra 1. juli i år er altså kravet til odlingsjord at eiendommen har enten 25 dekar jordbruksareal eller 500 dekar produktiv skog. Rådmannens forslag til vedtak: Ut fra de opplysninger i saken er eiendommen gnr. 15 bnr. 6 etter det nye lovverket ikke odlingsjord. Konsesjonsfritt erverv av eiendommen vil derfor ikke utløse boplikt.

132 Hva angår driveplikten kreves det at eier selv oppfyller den eller at eiendommens aktuelle dyrka arealer bortleies på langsiktig skriftlig avtale på min 10 år jfr jordloven 8. Inngått skriftlig leieavtale sendes Dyrøy kommune som registrer og arkiverer avtalen. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Terje Johansen utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

133 Gårdskart utskrift A4 Side 1 av Gårdskart /6 Målestokk: 1:9500 Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret Utskriftsdato: Tegnforklaring (Arealdata i dekar) Fulldyrka lettbrukt jord 22.3 Mindre lettbrukt fulldyrka jord 1.6 Fulldyrka tungbrukt jord Overflatedyrka jord 0.0 Innmarksbeite Skog, særs høg bonitet 0.0 Skog, høg bonitet 4.0 Skog, middels bonitet 68.1 Skog, lav bonitet Anna skog 20.0 Myr 0.0 Anna jorddekt fastmark 15.6 Grunnlendt areal/fjell i dagen Ikke klassifisert Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for den valgte landbrukseiendommen. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklasser for landbrukseiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Eiendomsgrenser.... Gamle markslagsgrenser fra ØK

134 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 47/1 Saksmappe: 2007/1004 Saksbehandler: Svein Jacob Jæger Dato: Saksframlegg Gnr 47. bnr 1,4 og 6. Klage på vedtak i plan og naturutvalget ang. bo- og driveplikt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 58/ Vedlegg 1 Kart over gnr 47 bnr 1, 4 og 6 Saksopplysninger Dyrøy kommune er underinstans i klager på bo- og drivepliktssaker etter odelsloven og Fylkeslandbruksstyret er klageinstans, jfr FOR nr Rettslig grunnlag for Dyrøy kommune som underinstans er forvaltningslovens 29 første ledd første punktum, 33 annet ledd og 33 fjerde ledd første punktum: 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog 31» 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» Problemstillingen blir om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om saken inneholder nye momenter som gjør at plan og naturutvalget bør endre sitt vedtak. Partsbrevet er datert Klagen fra Advokatfirma Finn as v/rune Stenstrøm datert og stemplet mottatt av kommunen , er ikke innenfor klagefristen på tre uker. Administrasjon vurderer oversittelsen av klagefristen i dette tilfellet ikke som betydelig og legger til grunn at dette gjerne kan skyldes sen postgang og- eller andre utenforliggende årsaker. Saken tas derfor opp til realitetsbehandling. Advokatfirma Finn as ved Rune Stenstrøm som repsenterer Munkvold, hevder i klagen at kommunen ikke har vektlagt vesentlige momenter i saken mens forhold som er vektlagt for å ikke gi dispensasjon ikke framgår av sakens dokumenter og således ikke er etterprøvbare fra klagers side. Klager viser i denne sammenheng til odelslovens 27.

135 Administrasjonens vurdering Fra 1. juli 2009 er det gjort endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. Rundskriv M- 2/2009 omhandler konsesjon og boplikt og rundskriv M-3/2009 omhandler driveplikten etter jordloven. All saker som ikke er ferdig behandlet innen denne dato og nye saker skal behandles etter dette nye lovverket. Formålet med endringene i 2009 er bl.a. å forenkle og gjøre tydeligere reglene om bo- og driveplikt. Endringene innebærer bl.a. at: reglene om lovbestemt driveplikt i konsesjonsloven og odelsloven er, med unntak av driveplikten for gjenlevende ektefelle (odelsloven 29), samlet i jordloven. Jfr jordloven 8 og 8a. Hva angår driveplikten så slår de nye bestemmelsene fast at driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet en eiendom. Plikten innebærer at jordbruksarealet skal drives kontinuerlig og ivaretar ønsket om å sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealets produksjonsegenskaper og kulturlandskapet blir ivaretatt. Aktiv drift kan også redusere risikoen for at arealene bygges ned. Eieren har altså en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Videre har ny eier en plikt til å sørge for drift av jordbruksareal fra overtakelsestidspunktet og med en frist på ett år for å bestemme seg om vedkommende selv skal drive eiendommen eller om arealet skal leies bort. Dersom ny eier velger å oppfylle driveplikten ved bortleie sier jordlovens 8 følgende: Avtalen om bortleie må gjelde jordbruksarealet på eiendommen, jorda må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom, avtalen må ha en varighet på minst 10 år om gangen, den må være skriftlig og føre til driftsmessig gode løsninger. Det er dessuten utrykkelig slått fast at eieren ikke skal ha adgang til å si opp leieavtalen i 10-årsperioden. Avtalen kan imidlertid heves ved mislighold. Bestemmelsene er ikke til hinder for at eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv. Reglene i odelsloven om lovbestemt boplikt er, med unntak for boplikten for gjenlevende ektefelle etter odelsloven 39, flyttet til konsesjonsloven slik at odelsloven 27 og 29 er opphevet, samme lov 28 og 40 er tilpasset dette, og konsesjonslovens 5 annet ledd er endret. Bestemmelsene om lovbestemt boplikt er avgrenset til å gjelde bebygd eiendom som fyller kravene til odlingsjord, hvor eiendommen er eller har vært brukt som helårsbolig. Jfr konsesjonslovens 5 annet ledd. Det finnes en rekke unntak fra konsesjonsplikten. I dette tilfellet gjelder unntaket pga. erververs stilling konsesjonslovens 5. Unntaket her gjelder ektefeller, partnere, samboere og slektninger. Dette unntaket slår fast at eierens ektefelle, eller den som er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller den som er besvogret med eieren i rett oppstigende linje, ikke behøver å søke konsesjon. Dette unntaket etter konsesjonslovens 5 får dermed følgende konsekvenser for boplikten som betingelse for konsesjonsfriheten: Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overfaltedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter 5 første ledd nr.1 og 2 betinget av at

136 erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se konsesjonslovens annet ledd. Det er bare boplikt på eiendom som kan regnes som odlingsjord. Fra 1. juli i år er altså kravet til odlingsjord at eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. I dette tilfellet er altså eiendommens totale fulldyrka og overflatedyrka jord 25 dekar. Eiendommen har altså ikke mer enn 25 dekar og regnes dermed ikke som odlingsjord jfr. Konsesjonslovens 5. Rådmannens forslag til vedtak: Ut fra de opplysninger i saken er eiendommen gnr. 47 bnr. 1,4 og 6 etter det nye lovverket ikke odlingsjord. Konsesjonsfritt erverv av eiendommen vil derfor ikke utløse boplikt. Hva angår driveplikten settes det krav om at eier oppfyller denne enten ved å drive selv, eller leieavtale på minst 10 år inngått med annen landbrukseiendom dersom slikt finnes. Inngått leieavtale skal sendes Dyrøy kommune som mottar og registrer denne. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Terje Johansen utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

137 DYROC, ``!tki-: M M 1_i NE.,.I OS JtWI 2M.:_llf.^--J Dyrøy kommune DyrØytunet BRØSTADBOTN 1s!,<,,,,^- ;;,-, vvo : ADV KATF FINN CFIkiST, ^,'>: HYEb"<?F t ( OR ;T.,L) t r31. t '.lt;.> T i w;st:? 2i Att: Saksbehandler Jørgen Bjørkli Deres ref /1004 Vår ref /457 Ansvarlig advokat: Rune StenstrØm BESØKSADRESSE : STORGATA 49 Pa 265, 9483 HARSTAD TELEFON FAKS ORG.NR MVA Harstad, EIENDOMMENE GNR. 47 OG BNR. 1, 4 OG 6; KLAGE PÅ VEDTAK I PLAN OG NATURUTVALGET I DYRØY KOMMUNE Vi viser til Melding om vedtak fra Dyrøy Kommune datert 3. mai 2009 hvor dispensasjonssøknad i forhold til bo- og driveplikten av 12. desember 2005 ikke ble innvilget. Brevet ble mottatt av klager, BjØrg Sylvi Pauline Munkvold, 5. mai Vi representerer Munkvold og vedtaket påklages herved. Kommunen har etter vår vurdering ikke vektlagt vesentlige momenter i saken mens forhold som er vektlagt for å ikke gi dispensasjon ikke framgår av sakens dokumenter og således ikke er etterprøvbare fra klagers side. Det vises til odelsloven 27 a. For ordens skyld vises det til telefonsamtale med Inge Bones av 20. mai 2009 hvorpå det per e-post samme dag ble innvilget utsettelse av klagefristen til fredag 5. juni Kopisak er mottatt ved oversendelse av dokumentliste på fire dokumenter. Faktum/nye opplysninger: Eiendommen ble overtatt av klager i september 1998 ble klager innvilget midlertidig fritak fra bo- og driveplikten fram til 1. januar Søknad om varig fritak ble ikke innvilget.

138 12. desember 2005 søker klager på nytt om varig fritak fra bo- og driveplikten. Denne er grunnlaget for vedtaket som herved påklages. Det forutsettes at samtlige momenter vurderes hvorpå enkelte tillegges betydelig mer vekt enn andre. Eksempelvis synes vedtaket å legge altfor liten vekt på klagers livssituasjon, særlig fremtredende blir dette all den tid vurderingen i vedtaket ikke på noe punkt berører klagers uførhet, jf. nedenfor i "Klagers personlige forhold". Saksbehandlingen: Søknaden har ligget ubehandlet hos kommunen i snart 4 år og 5,5 år siden forrige vedtak om fritak fra bo- og driveplikten utløp. En rekke av de momenter som kommunen bygger sitt vedtak på framgår ikke av saksdokumentene og kan således vanskelig tilbakevises fra klagers side. Klagers personlige forhold: Klager er født i 1947 og er uføretrygdet. Dette skal særskilt vektlegges uten at dette er gjort i vedtaket. Klager har selv ingen praktiske muligheter til å etablere seg på nytt med sin familie på eiendommen. Klager har i mange år hatt forventninger om at eiendommen ville forbli i familiens eie idet saksbehandlingen fra kommunens side tilsa dette. Det har dessuten i mange år pågått arbeid med å få eiendommen frigjort til hytteutbygging, hvilket anses nærmest ferdigbehandlet i kommunen. Nevnte omstendigheter skal etter vår vurdering tillegges avgjørende vekt i saken. Bosetningskriteriet: landbrukseiendommen har ligget brakk i ca. 40 år og driftsbygningen er rivningsklar. Videre er hovedbygningen revet etter vedtak av kommunen. Det eksisterer ikke vann og kloakk til eiendommen. Det er fra kommunens side opplyst at det er flere interessenter som ønsker å bosette seg på eiendommen, uten at dette på noen måte framkommer av sakens dokumenter. Det forutsettes følgelig herfra at disse også ønsker å drive landbruk og selv vil få konsesjon. Det er ikke opplyst noe om realismen i ønskene til interessentene og heller ikke hvem disse i så fall er. Det er ikke framsatt noen konkrete tilbud overfor klager. Imidlertid har klager selv forsøkt å selge eiendommen uten at det har vært noen respons. Landbrukskriteriet: Det anføres under henvisning til ovenstående punkt at eiendommen i praksis ikke kan nyttes til landbruksdrift. Det er ikke økonomisk forsvarlig å gjenopprette eiendommens landbrukspotensial innenfor de rammer som forefinnes innen landbruket i dag. Det antas at oppføring av driftsbygning og våningshus vil ligge i størrelsesorden 3,5-4 millioner kroner. Det er videre en uriktig beskrivelse fra rådmannens side når han opplyser at eiendommen har "en stor bruksstørrelse og en relativt stor avkastningsevne", jf. saksframleggets side 6 første avsnitt. Eiendommen har maksimalt 25 daa jordbruksareal dersom skogsarealet holdes utenom. Dette kan ikke sies å være stort i denne sammenhengen.

139 Arealet kan vurderes benyttet som tilleggsjord for det tilfelle at det gjøres investeringer i så måte, men ingen interessenter har den senere tid utrykt ønske om å leie tilleggsjord. Per i dag benyttes allikevel eiendommen tidvis av lokal gårdbruker innenfor prosjektet grønn omsorg. Denne bruken er ikke avtalefestet, men bruken er per i dag intet problem for klager. Denne bruken har ikke medført noen inntekter på eiendommen. Opprettholdelsen av driveplikten kan tenkes å komme i konflikt med hytteutbyggingen av eiendommen som kommune konkret vurderer å legge til rette for i sitt planverk. Se nedenfor. Nytteutbygging: Det er fra kommunenes side (Inge Bones) opplyst at det ligger an til at deler av eiendommen skal inngå som hytteområde i arealplanen for kommunen. Betydningen av dette faktum er ikke vurdert i vedtaket. Det antas herfra at denne omstendighet har avgjørende betydning for behovet for å opprettholde kravet til bo- og driveplikt på eiendommen. Tidspunktet for vedtaket om ikke å innvilge varig fritak fra bo- og driveplikten synes uforståelig all den tid kommunen i sitt planverk ønsker å legge til rette for hytteutbygging av området. For ordens skyld påpekes herfra at eiendommen av klager vurderes som svært godt egnet til hytteutbygging. Det anmodes med bakgrunn i ovennevnte at klagen tas til følge slik at Munkvold får varig dispensasjon fra bo- og driveplikten. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger bes undertegnede kontaktet. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Finn as Telefon: E-post: rune Podvokatfirmaetfinn.no Kopi: Klient

140 Dyrøy kommune Den lærende kommune Advokatfirma Finn SA v/ Advokat, Rune Stenstrøm Postboks HARSTAD Foreløpig svar Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/1004 Svein Jakob Jæger, tlf.: / Foreløpig svar på Deres klage på avslag om varig fritak for bo- og driveplikt på gnr 47 bnr 1,4 og 6. Vi har mottatt Deres brev av Vi beklager at Deres sak ikke kan behandles så raskt som De kanskje gjerne ønsker. Dette skyldes blant annet at kontoret over en periode har vært ubemannet i påvente av ny hav- og landbruksleder samt stor saksmengde. Ved en eventuell henvendelse ber vi om at saksnummeret, som er 2007/1004, oppgis. Vi regner med at saken kan avgjøres innen utgangen av september, og du vil deretter få skriftlig beskjed. Med hilsen Svein Jakob Jæger leder hav- og landbruk Kopi til: Bjørg Munkevold Høgda 9402 HARSTAD Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

141 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 47/1 Saksmappe: 2007/1004 Saksbehandler: Jørgen Bjørkli Dato: Saksframlegg Søknad om varig fritak for bo og driveplikten på gnr 47 bnr 1, 4 og 6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget Vedlegg 1 Kart over gnr 47 bnr 1, 4 og 6 Saksopplysninger Eiendom: Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Ideell andel Eiendomsnavn Dyrøy 47 1, 4 og 6 PARTER Eier: Bjørg Munkvold, Høgda, 9402 Harstad Arealoppgave (daa): Fulldyrka jord Overflate-dyrka Innmarksbeite Skog Annen skog Annet areal Areal i alt jord bonitert Eiendommens bygningsmasse: Bygningstyper Byggeår Grunnflate m 2 Etasjer Teknisk tilstand Faktiske opplysninger: Søknad om varig fritak fra boplikt. Søknad om varig fritak fra driveplikt. Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i eneeie. Det er ikke drift på bruket. Drift i områder er planteproduksjon og skogbruk. Området bruket ligger i har middels jordbruksvilkår og middels skogbruksvilkår. Bosetningen avtar i kommunen. Søkeren bor ikke på bruket. Det er ikke bolig for søkeren på bruket. Hjelpesaker: 1664/83 Fylkeslandbruksstyret finner å kunne anbefale et forslag til hytteplan påp gnr 47 bnr FBO Bjørg Munkvold fikk avslag på varig fritak for bo og driveplikten, men fikk midlertidig fritak til BBP Fylkeslandbruksstyret hadde ingen merknader til bebyggelsesplan for hytteområde Lovgrunnlag: Odelsloven 27 og 27a første, andre og tredje ledd. Kommunen avgjør bo- og drivepliktssaker etter odelsloven, jfr FOR nr 1479: Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Problemstillingen blir om eiendommen kan nyttast til landbruksdrift og om en overvekt av momenter i saken taler for fritak fra bo og driveplikten. Rundskriv M-2/2004 fra landbruksdepartementet sier noe om dette: «En må ha for øye at det ikke knytter seg bo- og driveplikt til en eiendom med mindre det er mulig å drive en selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningssvarende måte.» Statens landbruksforvaltning har i brev datert

142 utdypet dette noe i sammenlikningen av saker etter odelsloven og konsesjonsloven: «Landbruks- og matdepartementet har kommet til at uttrykket regningssvarende måte skal forstås på samme måte som odelslovens kriterium om at eiendommen må kunne nyttast til landbruksdrift. Odelslovens 1 stiller opp to krav til odlingsjord - eiendommen må kunne nyttes til landbruksdrift og oppfylle visse minstekrav til størrelse. Arealkravene er regulert i 2 som - etter en lovendring i foreskriver at eiendommen enten må ha et jordbruksareal på minst 20 dekar eller at det hører til så «mykje anna areal, rettar og lunnende at den produksjonsmessige verdi tilsvarar minst 20 dekar jordbruksareal. For «rein skogeigedom» er arealkravet i annet ledd annet punktum at det produktive arealet må være minst 100 dekar. Problemstillingen er om det ut fra de rådende forhold eller sett i et lengre tidsperspektiv kan fremstå som realistisk at en fornuftig kjøper vil erverve eiendommen til landbruksdrift. Av sentral betydning er her de naturgitte og økonomiske muligheter for landbruksdrift på eiendommen. Andre momenter er i følge lovforarbeider og rettspraksis - den aktuelle bruk av eiendommen, om den tidligere har vært benyttet til landbruksdrift, og karakteren av det området der eiendommen ligger. Det er i Nordtveitendommen på side 567 uttalt at kravet om «tilskudd av betydning» ikke innebærer noe krav om en bestemt minsteavkastning. Det følger imidlertid av rettspraksis at et bruk som ikke gir noe vederlag for den arbeidsinnsats som nedlegges, ikke fyller vilkåret om å kunne «nyttast til landbruksdrift», og dermed heller ikke kan anses som odlingsjord etter odelsloven 1.» Odelslovens 27 betinger fem eller ti års bo og driveplikt på eiendomsovertakelser som eier har odelsrett på. I 27 a kan departementet gi fritak for bo og driveplikten. Avgjørelsesmyndigheten er delegert til kommunen. Momenter som skal vektlegges høyest, ved fritak for boplikten, er bosetningshensynet, søkers tilknytning og søkers livssituasjon. Det kan også legges vekt på størrelse på gården, avkastningsevne og husforholdene. Ordene «mellom anna» åpner også for at det kan legges vekt på andre saklige momenter. Landbruksdepartementet har i rundskriv M- 2/2004 nevnt sameie og det at søker har eiendom i kommunen fra før som momenter som kan vektlegges. Ved fritakssøknader fra driveplikten skal det i tillegg til nevnte momenter også gjøres en vurdering av området søknaden gjelder, om det er behov for tilleggsjord og viktigheten av å holde jorda i hevd. I odelsloven er det ikke direkte hjemmel for å sette vilkår, men i følge rundskriv M-2/2004, er det antatt at det kan settes vilkår som fremmer odelslovens formål. Grunntanken i odelsloven er å verne om bøndenes eiendomsrett til den jorda de dyrker og som hjem og yrke er knyttet til. Vilkår om jordbruk og skogbruk må derfor anses som saklige vilkår som det er adgang til å sette. Bjørg Munkvold søker varig fritak for bo og driveplikten på eiendommene gnr/bnr 47/1, 4 og 6. Eiendommen er ubebygd, og søker har flere ganger prøvd å få igjen planer for hyttebygging i området. Administrasjonens vurdering Eiendommen gnr/bnr 47/1, 4 og 6 ligger på Betholmen. Eiendommen er på 500 daa. Spørsmål om eiendommene kan nyttast til landbruksdrift? Eiendommenes produksjonsarealer er 19 daa fulldyrket areal, 6 daa overflatedyrket areal og 325 daa produktiv skog. Det vil være mulig å dyrke for eksempel målselvnepe på de beste arealene. Dette har et dekningsbidrag over kr ,- per daa; kilde Landbruk nord. Saksbehandler vurderer at eiendommene gir nok avkastning til å gi vederlag for nedlagt arbeidsinnsats, slik at

143 en etter odelslovens vurderinger kan si at eiendommen kan nyttast til landbruksdrift, og at det derfor knytter seg bo og driveplikt til disse eiendommene. Det skal legges særlig vekt på bosetningshensynet. Antall innbyggere i kommunen er synkende. Det taler mot at fritak innvilges. Det skal legges særlig vekt på tilknytning. Det er ingen opplysninger om søkers tilknytning i søknaden som kan vektlegges på dette punktet. Det skal legges særlig vekt på søkers livssituasjon. Søker er gift og har hus og hjem i Harstad. Dette er ikke en unormal situasjon, men det vektes noe for et fritak. Det kan legges vekt på gårdens størrelse og avkastningsevne. Eiendommen er totalt på 500 daa; herav 19 daa fulldyrket jord, 6 daa overflatedyrket jord, 0 daa innmarksbeite og 325 daa produktiv skog. Bruksstørrelsen og avkastningsevnen taler mot fritak. Det er ikke ønskelig at såpass store eiendommer skal brukes til fritidsformål. Det kan legges vekt på husforholdene. Eiendommen har ikke bolighus. Husforholdene taler sterkt for et fritak. Plan og naturutvalget må gjøre en vurdering om det er urimelig å kreve at det må bygges et nytt bolighus med de kostnadene det medfører for å kunne oppfylle boplikten. Det kan legges vekt på eiendommens beliggenhet og atkomst. Eiendommens plassering i forhold til sentrale servicefunksjoner/kommunesenter og i forhold til muligheter for arbeid utenom bruket, må anses som normalt god. Veiforbindelse til bruket er også god i kommunal målestokk. Dette taler mot fritak. Det betinges imidlertid at hele veien til Betholmen blir brøytet vinterstid. Det kan legges vekt på behov for tilleggsjord. I arealoppgaven er det oppgitt at fulldyrket + overflatedyrket areal er 25 daa. Dette kan være viktig tilleggsareal som aktive gårdbrukere kan bruke gjennom leieavtaler. All dyrket mark bør holdes i hevd (jfr jordlovens 8). Dette taler mot fritak for driveplikten, men kan oppfylles gjennom skriftlige utleiekontrakter. Dersom vi mottar en kopi av en skriftlig jordleiekontrakt på minimum 10 år kan du anse driveplikten som oppfylt. Det kan settes vilkår i forbindelse med fritak fra bo og driveplikten. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1: Plan og naturutvalget mener avkastningsevnen gjør at eiendommen kan drives med landbruksvirksomhet på en regningssvarende måte. Det vil derfor være knyttet bo og driveplikt til gnr 47 bnr 1, 4 og 6. Plan og naturutvalget avslår søknaden fra Bjørg Munkvold om varig fritak fra bo og driveplikt på eiendommene gnr/bnr 47/1, 4 og 6 i Dyrøy kommune, jfr odelsloven 27a. Det er lagt avgjørende vekt på hensynet til bosetning i kommunen som har et synkende folketall, en stor bruksstørrelse og en relativt stor avkastningsevne. Det legges også vekt på at det har vært konkret interesse for bosetning på denne eiendommen. Alternativ 2: Plan og naturutvalget mener avkastningsevnen gjør at eiendommen kan drives med landbruksvirksomhet på en regningssvarende måte. Det vil derfor være knyttet bo og driveplikt til gnr 47 bnr 1, 4 og 6.

144 Plan og naturutvalget innvilger søknaden fra Bjørg Munkvold om varig fritak fra bo og driveplikt på eiendommene gnr/bnr 47/1, 4 og 6 i Dyrøy kommune, jfr odelsloven 27a. Det er lagt avgjørende vekt på at eiendommen er uten bolighus, slik at det blir vanskelig å oppfylle en boplikt. Det legges også litt vekt på søkers livssituasjon. Det settes følgende vilkår: Eiendommens dyrka og dyrkbare arealer leies ut på 10 års langsiktige skriftlige kontrakter til nabobruk i drift på vilkår som landbruksmyndighetene kan godkjenne og som fører til driftsmessig gode løsninger. Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg fellestiltak innen skog- og utmarksnæringen. Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang til utmarksbeitene på eiendommen. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak alternativ 1. Terje Johansen utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

145

146 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 20/7 Saksmappe: 2007/820 Saksbehandler: Svein Jacob Jæger Dato: Saksframlegg 20/7 Klage på avslag om varig fritak for bo- og driveplikt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 59/ Vedlegg 1 Søknad om varig fritak for bo og driveplikten på gnr 20 bnr 7 2 Kart over gnr 20 bnr 7 3 Kart nr 2 over gnr 20 bnr /7 Klage på avslag om varig fritak for bo og driveplikt - Dyrøy kommune 5 Vedlegg 1 Saksopplysninger Dyrøy kommune er underinstans i klager på bo- og drivepliktssaker etter odelsloven og Fylkeslandbruksstyret er klageinstans, jfr FOR nr Rettslig grunnlag for Dyrøy kommune som underinstans er forvaltningslovens 29 første ledd første punktum, 33 annet ledd og 33 fjerde ledd første punktum: 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog 31» 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» Problemstillingen blir om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om saken inneholder nye momenter som gjør at plan og naturutvalget bør endre sitt vedtak. På vegne av eier Ragnhild Elise Dalseth er det mottatt klage fra Bernhard Kr. Sørensen. Hr. Sørensen er bror til eier og er født og oppvokst på eiendommen. Partsbrevet er datert Klagen fra Bernhard Kr. Sørensen datert og stemplet mottatt av kommunen og dermed mottatt innenfor klagefristen. I klagen er det også lagt ved kalkyle for produksjon og dekningsbidragskalkyle for Målselvnepe. Opprinnelig søknad om varig fritak fra bo- og driveplikten ble av eier sendt så tidlig som og formet som søknad om varig fritak. Av ukjente årsaker ble den samme søknaden ikke tatt opp til behandling før etter nesten 3 år. Dette beklager vi.

147 Fra klagers side hevdes det at avkastningsevnen ikke kan legges til grunn for ikke å gi varig fritak for boplikt knyttet til eiendommen. Søker bekrefter gjennom sin klage at eiendommen er på 30 dekar fulldyrka areal. Det hevdes fra klagers side at ca 5 dekar av dette er av en slik beskaffenhet at det ikke vil egne seg til grønnsakdyrking og at restarealet (25 dekar) er redusert med uproduktivt areal til veier, grøfter, gjerdekanter, lysstolper etc. Ut fra dette mener klager at netto produktiv areal derfor ikke utgjør mer en ca 20 dekar på eiendommen. Eiendommens dyrkingsarealer benyttes i dag som tilleggsjord av landbrukseiendom i området og hvor det er inngått en skriftlig leieavtale på 10 år regnet fra Administrasjonens vurdering Fra 1. juli er det gjort endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. Rundskriv M- 2/2009 omhandler konsesjon og boplikt og rundskriv M-3/2009 omhandler driveplikten etter jordloven. All saker som ikke er ferdig behandlet innen denne dato og nye saker skal behandles etter dette nye lovverket. Formålet med endringene i 2009 er bl.a. å forenkle og gjøre tydeligere reglene om bo- og driveplikt. Endringene innebærer bl.a. at: Driveplikt. Reglene om lovbestemt driveplikt i konsesjonsloven og odelsloven er, med unntak av driveplikten for gjenlevende ektefelle (odelsloven 29), samlet i jordloven. Jfr jordloven 8 og 8a. Den nye drivepliktbestemmelsen i jordloven 8 fastslår at jordbruksareal skal drives. Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definert i AR5, arealklassifisering fra Skog og landskap. De nye bestemmelsene slår videre fast at driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet en eiendom. Plikten innebærer at jordbruksarealet skal drives kontinuerlig og ivaretar ønsket om å sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealets produksjonsegenskaper og kulturlandskapet blir ivaretatt. Aktiv drift kan også redusere risikoen for at arealene bygges ned. Eieren har altså en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Videre har ny eier en plikt til å sørge for drift av jordbruksareal fra overtakelsestidspunktet og med en frist på ett år for å bestemme seg om vedkommende selv skal drive eiendommen eller om arealet skal leies bort. Dersom ny eier velger å oppfylle driveplikten ved bortleie sier jordlovens 8 følgende: Avtalen om bortleie må gjelde jordbruksarealet på eiendommen, jorda må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom, avtalen må ha en varighet på minst 10 år om gangen, den må være skriftlig og føre til driftsmessig gode løsninger. Det er dessuten utrykkelig slått fast at eieren ikke skal ha adgang til å si opp leieavtalen i 10-årsperioden. Avtalen kan imidlertid heves ved mislighold. Skriftlige inngåtte leieavtaler må altså fornyes hvert 10 år for å imøtekomme kravet til personlig og varig driveplikt. Bestemmelsene er ikke til hinder for at eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv. Det presiseres at det ikke lenger er knyttet noe vilkår om lønnsom drift opp mot kravet til driveplikten.

148 Boplikt. Reglene i odelsloven om lovbestemt boplikt er, med unntak for boplikten for gjenlevende ektefelle etter odelsloven 39, flyttet til konsesjonsloven slik at odelsloven 27 og 29 er opphevet, samme lov 28 og 40 er tilpasset dette, og konsesjonslovens 5 annet ledd er endret. Bestemmelsene om lovbestemt boplikt er avgrenset til å gjelde bebygd eiendom som fyller kravene til odlingsjord, hvor eiendommen er eller har vært brukt som helårsbolig. Jfr konsesjonslovens 5 annet ledd. Det finnes en rekke unntak fra konsesjonsplikten. I dette tilfellet gjelder unntaket pga. erververs stilling konsesjonslovens 5. Unntaket her gjelder ektefeller, partnere, samboere og slektninger. Dette unntaket slår fast at eierens ektefelle, eller den som er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller den som er besvogret med eieren i rett oppstigende linje, ikke behøver å søke konsesjon. Dette unntaket etter konsesjonslovens 5 får dermed følgende konsekvenser for boplikten som betingelse for konsesjonsfriheten: Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overfaltedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter 5 første ledd nr.1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se konsesjonslovens annet ledd. Det er bare boplikt på eiendom som kan regnes som odlingsjord. Fra 1. juli i år er altså kravet til odlingsjord at eiendommen har mer enn 25 dekar jordbruksareal eller 500 dekar produktiv skog. Mer enn 25 dekar av eiendommens dyrka arealer høstes av landbrukseiendom i området ifølge inngått skriftlig leieavtale og jordleierens søknad om produksjonstillegg. Eiendommen inneholder altså mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord og er da etter loven å betrakte som odlingsjord. Spørsmålet blir videre om det etter loven kan finnes andre momenter som taler for fritak fra boplikten selv om eiendommen er å betrakte som odlingsjord og dermed boplikt. I 9 fjerde ledd annet punktum er det fastsatt at det skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforholdene. Momentene skal ikke tillegges særlig vekt. Med eiendommens størrelse siktes det til eiendommens totalareal på samme måte som begrepet bruksstørrelse i tidligere odelslov 27 a. Av større betydning ved avveiningen er likevel størrelsen på det produktive arealet og dets avkastningsevne. En stor landbrukseiendom kan ha begrenset med produktive arealer, typisk store fjelleiendommer med lite produktiv skog, beitearealer eller andre ressurser, eller avkastningsevnen knyttet til ressursene kan være marginal som følge av skogen for eksempel ligger i et verneområde. Eiendommen Nygård gnr 20 bnr 7 et totalareal på ca 998 dekar ifølge Skog og landskap kart. Av dette utgjør produktive arealer 165 dekar som fordeler seg til 30 dekar fulldyrka, 10 dekar innmarksbeite og 125 dekar produktiv skog. Dette tilsier at produktive arealer utgjør om lag 17 % av eiendommens totale arealer. Produktivt areal utgjør med andre ord ikke noe stor andel av eiendommens totale areal men likevel ikke noe mindre enn hva som er vanlig for svært mange andre eiendommer i kommunen. Moment som taler mot fritak.

149 Det skal legges vekt på vekt på husforholdene på eiendommen. Ved denne vurderingen skal alle bygninger som står på eiendommen tas i betraktning. Boplikt etter konsesjonslovens 5 annet ledd gjelder eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig. Dersom husforholdene dårlige på eiendommen, må en følgelig vurdere om eiendommen er egnet til, og kan fungere som boplass. Videre må det tas stilling til om det er påregnelig at andre vil erverve eiendommen til boligformål. I dette tilfellet er huset på eiendommen i god stand og fullt ut beboelig noe som taler mot et fritak for boplikt. Fjøs er av eldre dato ikke egnet til landbruksformål etter dagens krav med mindre den renoveres for det. Vurdering av eiendommens avkastningsevne bygger på en framtidsrettet vurdering av hva som er påregnelig avkastning. Også påregnelig avkastning utover tradisjonelle landbruksinntekter må trekkes inn, herunder avkastning fra tilliggende rettigheter som for eksempel jakt og fiske, turisme og utleie av hytter. Eiendommens dyrka arealer leies ut i dag til nabo og må ansees som ikke ubetydelig hva avkastning angår. Selv om dyrka arealer ikke utgjør mer enn ca 30 dekar, ligger de i et gunstig klimatisk område og er relativt lett å drive. Påregnelig avkastning fra tilliggende rettigheter som jakt og fiske kan ha en viss betydning men kan likevel ikke anses som vesentlig. Bruksstørrelsen taler likevel mot fritak. Det er ikke ønskelig at såpass store eiendommer skal brukes til fritidsformål. Etter 9 fjerde ledd tredje punktum kan det legges vekt på eierens tilknytning" til eiendommen og søkerens livssituasjon. Disse momentene kan bare tillegges vekt som korrigerende moment. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinterresene best kan ivaretas, kan livssituasjon eller tilknytningen etter omstendighetene ble avgjørende. Eksempel på at hensynet til søkerens livssituasjon gjør seg gjeldene kan være forhold knyttet til arbeids- eller utdannelessituasjon, familiære, helsemessige eller sosiale forhold. Det er ikke framkommet momenter i klagen eller på annen måte som har betydning for vurderingen under dette punktet som skulle tilsi fritak fra boplikten. Rådmannens forslag til vedtak: Driveplikten anses som oppfylt gjennom inngått skriftlig leieavtale på 10 år, jfr jordlovens 8 driveplikt. Det innvilges ikke fritak fra boplikten. Det ikke ønskelig at en eiendom av slik størrelse og beliggenhet har skal være en fritidseiendom. Klagen sendes Fylkesmannen i Troms for videre behandling jfr. Forvaltningsloven 33. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak.

150 Terje Johansen utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

151 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 20/7 Saksmappe: 2007/820 Saksbehandler: Jørgen Bjørkli Dato: Saksframlegg Søknad om varig fritak for bo og driveplikten på gnr 20 bnr 7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget Vedlegg 1 Kart over gnr 20 bnr 7 2 Kart nr 2 over gnr 20 bnr 7 Saksopplysninger Eiendom: Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Ideell andel Eiendomsnavn Dyrøy /1 Nygård PARTER Eier: Ragnhild Elise Dalseth, Stakkevollveien 302C, 9019 Tromsø Arealoppgave (daa): Fulldyrka jord Overflate-dyrka Innmarksbeite Skog Annen skog Annet areal Areal i alt jord bonitert Eiendommens bygningsmasse: Bygningstyper Byggeår Grunnflate m 2 Våningshus ,5 God Driftsbygning God Faktiske opplysninger: Søknad om varig fritak fra boplikt. Søknad om varig fritak fra driveplikt. Eiendomstypen er landbruk. Eiendommen eies i eneeie. Det er ikke drift på bruket. Drift i områder er husdyrproduksjon, planteproduksjon og skogbruk. Området bruket ligger i har middels jordbruksvilkår og middels skogbruksvilkår. Bosetningen avtar i kommunen. Søkeren bor ikke på bruket. Det er bolig for søkeren på bruket. Jorda leies ut. Hjelpesaker: 1483/81 Bernhard Kr Sørensen fikk konsesjon på erverv av eiendommen 1980/82 Martin Bolle fikk konsesjon på en jordleieavtale KVA Martin Bolle fikk konsesjon på forlengelse av jordleieavtalen DEL Godkjent fradelt 2 daa lauvskog til boligtomt DEL Godkjent omdisponert og fradelt 2 daa skogsmark til to hyttetomter FBO Bernhard Kr. Sørensen fikk midlertidig fritak for boplikt frem til OMD Godkjent omdisponering av 11 daa kulturbeite til barskog DEL Godkjent fradeling av tidligere festetomt til hyttetomt DEL Godkjent fradelt 3 daa tidligere festetomt og skogsareal til to hyttetomter DEL Godkjenning av fradeling av 2 daa skogsmark til 1 hyttetomt og 1 boligtomt FBO Ragnhild Elise Dalseth ble innvilget midlertidig fritak fra bo og driveplikten til DEL Godkjent under tvil å fradele en festetomt på 1 daa til hyttetomt. Lovgrunnlag: Odelsloven 27 og 27a første, andre og tredje ledd. Kommunen avgjør bo- og drivepliktssaker etter odelsloven, jfr FOR nr 1479: Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen Statens

152 landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Problemstillingen blir om eiendommen kan nyttast til landbruksdrift og om en overvekt av momenter i saken taler for fritak fra bo og driveplikten. Rundskriv M-2/2004 fra landbruksdepartementet sier noe om dette: «En må ha for øye at det ikke knytter seg bo- og driveplikt til en eiendom med mindre det er mulig å drive en selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningssvarende måte.» Statens landbruksforvaltning har i brev datert utdypet dette noe i sammenlikningen av saker etter odelsloven og konsesjonsloven: «Landbruks- og matdepartementet har kommet til at uttrykket regningssvarende måte skal forstås på samme måte som odelslovens kriterium om at eiendommen må kunne nyttast til landbruksdrift. Odelslovens 1 stiller opp to krav til odlingsjord - eiendommen må kunne nyttes til landbruksdrift og oppfylle visse minstekrav til størrelse. Arealkravene er regulert i 2 som - etter en lovendring i foreskriver at eiendommen enten må ha et jordbruksareal på minst 20 dekar eller at det hører til så «mykje anna areal, rettar og lunnende at den produksjonsmessige verdi tilsvarar minst 20 dekar jordbruksareal. For «rein skogeigedom» er arealkravet i annet ledd annet punktum at det produktive arealet må være minst 100 dekar. Problemstillingen er om det ut fra de rådende forhold eller sett i et lengre tidsperspektiv kan fremstå som realistisk at en fornuftig kjøper vil erverve eiendommen til landbruksdrift. Av sentral betydning er her de naturgitte og økonomiske muligheter for landbruksdrift på eiendommen. Andre momenter er i følge lovforarbeider og rettspraksis - den aktuelle bruk av eiendommen, om den tidligere har vært benyttet til landbruksdrift, og karakteren av det området der eiendommen ligger. Det er i Nordtveitendommen på side 567 uttalt at kravet om «tilskudd av betydning» ikke innebærer noe krav om en bestemt minsteavkastning. Det følger imidlertid av rettspraksis at et bruk som ikke gir noe vederlag for den arbeidsinnsats som nedlegges, ikke fyller vilkåret om å kunne «nyttast til landbruksdrift», og dermed heller ikke kan anses som odlingsjord etter odelsloven 1.» Odelslovens 27 betinger fem eller ti års bo og driveplikt på eiendomsovertakelser som eier har odelsrett på. I 27 a kan departementet gi fritak for bo og driveplikten. Avgjørelsesmyndigheten er delegert til kommunen. Momenter som skal vektlegges høyest, ved fritak for boplikten, er bosetningshensynet, søkers tilknytning og søkers livssituasjon. Det kan også legges vekt på størrelse på gården, avkastningsevne og husforholdene. Ordene «mellom anna» åpner også for at det kan legges vekt på andre saklige momenter. Landbruksdepartementet har i rundskriv M- 2/2004 nevnt sameie og det at søker har eiendom i kommunen fra før som momenter som kan vektlegges. Ved fritakssøknader fra driveplikten skal det i tillegg til nevnte momenter også gjøres en vurdering av området søknaden gjelder, om det er behov for tilleggsjord og viktigheten av å holde jorda i hevd. I odelsloven er det ikke direkte hjemmel for å sette vilkår, men i følge rundskriv M-2/2004, er det antatt at det kan settes vilkår som fremmer odelslovens formål. Grunntanken i odelsloven er å verne om bøndenes eiendomsrett til den jorda de dyrker og som hjem og yrke er knyttet til. Vilkår om jordbruk og skogbruk må derfor anses som saklige vilkår som det er adgang til å sette. Ragnhild Elise Dalseth søker varig fritak for bo og driveplikten på eiendommen gnr/bnr 20/7. Søker bruker den som fritidseiendom, men skriver i søknaden at de legger stor vekt på at bruket skal drives fremover og holdes i god stand. Jorda er leid ut til et nabobruk i drift. Søker skriver at de med stor sannsynlighet blir å flytte til bruket om få år.

153 Administrasjonens vurdering Eiendommen gnr/bnr 20/7 ligger i Faksfjord. Det er en stor landbrukseiendom på 1338 daa. Eiendommen består av flere parseller. Spørsmål om eiendommene kan nyttast til landbruksdrift? Eiendommenes produksjonsarealer er 30 daa fulldyrket areal, 1 daa overflatedyrket areal, 10 daa innmarksbeite og 199 daa produktiv skog. Det vil være mulig å dyrke for eksempel målselvnepe på de beste arealene. Dette har et dekningsbidrag over kr ,- per daa; kilde Landbruk nord. Saksbehandler vurderer at eiendommen gir nok avkastning til å gi vederlag for nedlagt arbeidsinnsats, slik at en etter odelslovens vurderinger kan si at eiendommen kan nyttast til landbruksdrift, og at det derfor knytter seg bo og driveplikt til eiendommen. Det skal legges særlig vekt på bosetningshensynet. Antall innbyggere i kommunen er synkende. Det taler mot at fritak innvilges. Saksbehandler vurderer at personlig boplikt er viktig for vedlikehold av bygningene. Disse vil bli trolig bedre vedlikehold av personlig eier enn av leietaker. Søker opplyser at de med stor sannsynlighet vil flytte til bruket om få år. Det skal legges særlig vekt på tilknytning. Søker opplyser at hun har odelsrett til bruket. Hun er også oppvokst her og tilbringer mesteparten av sin fritid på bruket. Søker har stor tilknytning og det må vektlegges for et fritak. Det skal legges særlig vekt på søkers livssituasjon. Det finnes ikke opplysninger i søknaden som kan vektlegges på dette punktet. Det kan legges vekt på gårdens størrelse og avkastningsevne. Eiendommen er totalt på 1334 daa; herav 30 daa fulldyrket jord, 1 daa overflatedyrket jord, 10 daa innmarksbeite og 195 daa produktiv skog. Bruksstørrelsen og avkastningsevnen taler mot fritak. Det er ikke ønskelig at såpass store eiendommer skal brukes til fritidsformål. Det kan legges vekt på husforholdene. Søker opplyser at huset fra 1903 er i bra stand. Husforholdene taler derfor mot et varig fritak. Det kan legges vekt på eiendommens beliggenhet og atkomst. Eiendommens plassering i forhold til sentrale servicefunksjoner/kommunesenter og i forhold til muligheter for arbeid utenom bruket, må anses som normalt god. Veiforbindelse til bruket er også god i kommunal målestokk. Dette taler mot fritak. Jorda er utleid til et nabobruk. Driveplikten må derfor anses som oppfylt. Det kan settes vilkår i forbindelse med fritak fra bo og driveplikten. Søkerne har godtatt standardvilkår i søknadskjemaet. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1: Plan og naturutvalget mener avkastningsevnen gjør at eiendommen kan drives med landbruksvirksomhet på en regningssvarende måte. Det vil derfor være knyttet bo og driveplikt til gnr 20 bnr 7. Plan og naturutvalget avslår søknaden fra Ragnhild Elise Dalseth om varig fritak fra boplikten på eiendommen gnr/bnr 20/7 i Dyrøy kommune, jfr odelsloven 27a.

154 Det er lagt avgjørende vekt på hensynet til bosetning i kommunen som har et synkende folketall, en stor bruksstørrelse og avkastningsevne, at våningshuset er i god stand. Driveplikten anses som oppfylt gjennom jordleieavtale med et nabobruk i drift. Alternativ 2: Plan og naturutvalget mener avkastningsevnen gjør at eiendommen kan drives med landbruksvirksomhet på en regningssvarende måte. Det vil derfor være knyttet bo og driveplikt til gnr 20 bnr 7. Plan og naturutvalget innvilger søknaden fra Ragnhild Elise Dalseth om varig fritak fra boplikten på eiendommen gnr/bnr 20/7 i Dyrøy kommune, jfr odelsloven 27a. Det er lagt avgjørende vekt på søkers tilknytning til eiendommen. Driveplikten anses som oppfylt gjennom jordleieavtale med et nabobruk i drift. Det settes følgende vilkår: Eiendommens dyrka og dyrkbare arealer leies ut på 10 års langsiktige skriftlige kontrakter til nabobruk i drift på vilkår som landbruksmyndighetene kan godkjenne og som fører til driftsmessig gode løsninger. Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg fellestiltak innen skog- og utmarksnæringen. Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang til utmarksbeitene på eiendommen. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak alternativ 1. utvalgsleder Hogne Eidissen rådmann

155

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2008 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2008 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2008 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 01.11.2016 2016/1281-14340/2016 Arkivkode: 72/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.04.2007 Tidspunkt: 09:30 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no. Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.04.2007 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.04.2007 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.04.2007 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 26.09.2016 2016/1183-12577/2016 Arkivkode: 36/231 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 12.12.2016 2016/1641-16510/2016 Arkivkode: 91/14/L42 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 28.11.2016

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: 16.01.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2016/558-6274/2016 Arkivkode: 34/33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 TROMSBYGG

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere.

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere. Mottakskontroll Komplett - Godt Nok Mottakskontroll før komplett Å ta i mot en henvendelse/melding/søknad og Kontrollere at det er nok grunnlag for å kunne utføre riktig behandlingsprosess og kunne fatte

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Harald Ulvund Naustbukta 17 6620 Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Deres ref: Vår ref Dato 2015/1906-4 06.06.2017 Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR ETT 1618/10 Varmbobygg AS Østre Rosten 90 N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Freidigstien

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alvin Berg Medlem LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alvin Berg Medlem LE-H Møteprotokoll Utvalg: Arealutvalget Leksvik Møtested: Rissa rådhus Dato: 14.02.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther Leder LE-AP Raymond Balstad

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Jon Bakken Tanja Fuglem Inga Johanne Balstad Per

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Nina Bolle Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/ GNR 173/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/ GNR 173/ ANEL Ingeniør Sverre Hagen Postboks 86 2714 Jaren Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/693-12 GNR 173/398 16.02.2016 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.5.2010/sak

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/252-23259/2013 Anne Marit Tønnesland 30/15 02.07.2013

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/252-23259/2013 Anne Marit Tønnesland 30/15 02.07.2013 ØGNE KOMMUNE Arealenheten Ryen Byggsupport as Tangvallveien 66 4640 ØGNE Deres ref: Vår ref: aksbehandler: Arkivkode: Dato: 203/252-23259/203 Anne Marit Tønnesland 30/5 02.07.203 TILLATELE var på søknad

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.03.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201016679-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Line Hellum

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Ellen Mikalsen Hals Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Ellen Mikalsen Hals Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hauk Paulsen MEDL LE-FRP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge

Detaljer

Voll Arkitekter Dato: Verftsgata TRONDHEIM

Voll Arkitekter Dato: Verftsgata TRONDHEIM Plan, bygning og oppmåling Voll Arkitekter Dato: 19.06.2013 Verftsgata 4 7014 TRONDHEIM VEDTAK - RAMMETILLATELSE FOR FORRETNINGS OG BOLIGBYGG PÅ YRJARSGATE 20-1621/68/76 - BREKSTAD Saksnr.: Byggest.: Vedt.nr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfallsmelding: Eventuell forfall må meldes fra til servicetorget tlf. 77 77 07

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Areal og samfunnsplanlegging Delegert vedtak Att. Monica Gulbrandsen Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/2113-24 Svein Stræte 08.05.2014 57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Delegert sak nr. 143/14

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Publisert dato 05.02.2015 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfallsmelding: Eventuell forfall må meldes fra til servicetorget tlf. 77 77 07

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Lier kommune Planseksjonen

Lier kommune Planseksjonen Lier kommune Planseksjonen 2 MAI2Ü15 Plankompaniet AS Tolibugata 71 3044 DRAMMEN Deresref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2015/1314-11155/2015 MajaChristiansen 20.05.2015 TILLATELSE TIL TILTAK MED ANSVARSRETT

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer